Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 19.05.2024.


Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
110/97 Sb.

ČÁST I. Potraviny a tabákové výrobky

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku §3 §3a §3b

Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu §3c

Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku §3d

Ozařování potravin §4

Klasifikace těl jatečných zvířat §4a §5

Označování potravin §6 §7 §8 §9 §9a §9b §9c

Uvádění potravin na trh §10 §11 §11a

Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky §12 §12a §12b §12c

Označování tabákových výrobků určených ke kouření §12d

Označování tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků §12e

Označování bezdýmných tabákových výrobků §12f

Uvádění nových tabákových výrobků na trh §12g

Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich §12h §12i

Bylinné výrobky určené ke kouření §12j

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku §12k

Informační povinnost §13 §13a §13b

Přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku §13c §13d

Uvádění tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh §13e

Sledovatelnost tabákových výrobků §13f §13g

Státní dozor §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b

Přestupky §17 §17a §17b §17c §17d §17e §17f §17g §17h §17i §18 §19

ČÁST II. §20

ČÁST III. §21

ČÁST IV. §22

ČÁST V. §23

ČÁST VI. §24

ČÁST VII. §25

ČÁST VIII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §26 §27

Účinnost §28

č. 306/2000 Sb. - Čl. II

č. 274/2003 Sb. - Čl. XI

č. 316/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 120/2008 Sb. - Čl. II

č. 139/2014 Sb. - Čl. II

č. 180/2016 Sb. - Čl. II

č. 174/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 51/2019 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

POTRAVINY A XXXXXXXX XXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx 73) x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 74) povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, maloobchodního xxxxxxxx x distributora xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxx 19), x xxxxxxxx pitné xxxx, kterou provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výroby, xxxxxxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 16 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

§2

Základní xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx vzorek xx vzorky xxxxxx xxx úřední xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vzorek xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kontrolované xxxxx, pokud x xxx kontrolovaná xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx 97) xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx 98) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) místem určení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxx jakéhokoli xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

f) výrobou xxxxxxxx xxxxxxx, třídění, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx potravin xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo jiném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doplňkem stravy xxxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x která xx koncentrovaným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo dalších xxxxx s nutričním xxxx fyziologickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx x potravině xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na jejich xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se nacházejí xx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx smluvním státě Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx"), za xxxxxx nebo zdarma, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx původnímu xxxxxxx potraviny bezpečné, xxxxx xxxx nesplňují xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx použití,

k) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) tabákovým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx užíván x xxxxxxxx neupravený xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) klasifikací jatečně xxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx jatečných xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, u které xxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) potravinami xxxxxxxxxxx xxxxxx potravinystanovené xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxx 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. x 8.1 xxxxxxx druhé a xxxxx přílohy I x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, mlezivo, xxxx, včelí xxxxxxxx, xxxx krokodýlů x xxxx určený x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zpracováním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx samoobslužné prodejny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samoobslužné prodejny xxxxxxxxx x úpravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x prodejním xxxxx, xx-xx pult bez xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx listy x xxxx přírodní, xxxxxxxxxx xxxx nezpracované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spalování, xxxxxxxx xxxx dovozcem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx určeným x xxxxxxx balení cigaret xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cigaret,

t) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x orálnímu xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx tabákem bezdýmný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx určeným x orálnímu užití xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x užívání xxxx kromě xxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx granulí xxxx x xxxxxxxx kombinaci xxxxxx forem, xxxxxxxx xxxxxxx v sáčkových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx sáčcích,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx provazec, který xx může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spalovacího procesu, x to

1. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x nezměněném xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jednoduchou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x cigaretového xxxxxx, xxxx

3. tabákový xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx neprůmyslovou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxx kouřit x xxxxxxxxxx xxxxx, a x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx určen výhradně xx kouření x xxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xx surového xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx celý xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx náustek x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmotnost xxx filtru xxxx xxxxxxx činí nejméně 2,3 x x xxxxxxx 10 x x xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 34 xx;

xx doutník xx xxxxxxxx rovněž výrobek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx látek xxx x tabáku, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx orální xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx 136).

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxxxx doutník x xxxxxxxxx nejvýše 3 g,

b) xxxxxxx xxxxxxx do vodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx užívat xx xxxxxxx vodní xxxxx; tabák xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxx výrobek xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jako xxxxx xxxxxx x ručnímu xxxxxx cigaret, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k ručnímu xxxxxx xxxxxxx,

x) novým xxxxxxxxx xxxxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, žvýkacím tabákem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx užití x

2. xxx xxxxxx xx xxx po 19. xxxxxx 2014,

x) bylinným xxxxxxxx určeným xx xxxxxxx výrobek, xxxxx xxxxxxxx xxxx rostliny, xxxxxx nebo xxxxx, x který neobsahuje xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x jeho xxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx výparů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náustku xxxx xxxxxxxx součást xxxxxx výrobku xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx nádržky xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitelná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nikotin a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektronická xxxxxxxx,

x) složkou xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo výrobku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, filtr, inkoust, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xxxx výrobku xxxxxxxxxxxx x tabákovými výrobky,

h) xxxxxxxx tabákového výrobku xxxxx x výjimkou xxxxxx, která byla xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jednotkového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnějšího xxxxx,

x) charakteristickou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx užití xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vnějším xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobku souvisejícího x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obal, xx xxxxxx xxxx tabákové xxxxxxx xxxx výrobky xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx uváděny na xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; transparentní xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxxxxxxxxxxx cigarety xxxx xxxxxxxx náplně xx xx xx xxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cigarety xxxx xxxxxxxx náplně do xx xxxxxxxxxxxx, při xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx objednání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx zemi,

l) výrobcem xxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která vyrábí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytuje tento xxxxxxx na xxx xxx svým xxxxxx xx obchodní značkou,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxx výrobku xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx nakládat x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx prodejcem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náhradní xxxxxx xx ní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření,

p) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tabáku, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx xxxx výrobku xxxxxxxxxxxxx x tabákovými výrobky, xxxxx xx uveden xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx produkoval xxxxx xxxxxxxxxx nikotin x xxxx xxxxxxxx látky, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx uživatelem x xxxxx je v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tabákovým xxxxxxxx nebo tabákovým xxxxxxxx určeným ke xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx provozovatelů potravinářského xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x mikrobiologické xxxxxxxxx xx jakost xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dodržovat ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dělení x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky, xxxxxx x podmínky xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx požadavky nejsou xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 74) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dodržovat požadavky xxx druhy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, uvádět xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx předpisech v xxxxxx xxxxxx 99),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx doplňků xxxxxx, xxxxxx označování x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx materiály, xxxxx xxxxxx potravinu xxxx znehodnocením, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 100) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 137),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxx xxxxx x ke xxx změny xxxxxxxxxxxx

1. xxx xxxxx, příjmení xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx provozovny, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

3. xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx x

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxx údaje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx předává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §16,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x atomovým zákonem,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx uvedena, s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkrátit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebiteli, x xxxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx etiketu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x srozumitelnou kopii xxxxx nebo etikety,

m) xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx výživu x xxxxxxx stravy xxxxxx xx xxx pouze xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx x nebalených xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxx požadavky xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7, 8 a 9a, x xxxxxxxx údajů xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) x §8 xxxx. 2 písm. a), xxxx xxxxxxxxxx nákupu x xxxxx xx x materiálu podporujícím xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veškeré xxxxxxx údaje xxxx xxx spotřebiteli x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vyřadit x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, odděleně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených xxx styk s xxxxxxxxxxx 108) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky xxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx 109) xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx označené,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx deklarovaným xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx není charakteristickou xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx poškozené, deformované, xxxxxxxxxx nebo zjevně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potraviny na xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zboží a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx; ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx doklad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dozoru xx xxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v krizovém xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, který xxxxxx, xxxx, krájí xxxx xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx povinen

a) xxxxxxxx x xxxxxx balené xxxxxxxxx vody, balené xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obohaceného xxxxxx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ošetřené xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčeny povinnosti xxxxxxxxx zásady osobní x provozní xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 19) 23)

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxx potraviny x xxxxxx států, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx země"), xx xxxxxxx

x) pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 100), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, certifikát xxxx xxxx vstupní xxxxxx xxxxxx x xxxx příslušným orgánem xxxxx xxxx potvrzující, xx dovážená potravina xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx 23),

x) xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxxx 138) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxx xxxx kontrolní xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 100) x

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625 vyplnit x xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 56 xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx do třetích xxxx je povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx potravina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002,

x) předložit celnímu xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx osvědčení, xx xxxxxxxx potravina xxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxx přípustné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx potravin a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx radiační mimořádné xxxxxxx 79),

x) xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vyvážená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(6) X xxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§16) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx nebo dovozu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, nebo potravin xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxx podle odstavce 6, který rozhodne x xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxx rostoucích xxxxxxx xxx xx xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx pro potravinářské xxxxx musí mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx osvědčením vydaným xxxxx xxxxxxxx 9.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxx vydávají krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx 19) xx xxxxxxx úspěšného xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, mající xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

x) po xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx 60 xxx,

x) xx xxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx 60 xx 65 xxx,

x) xx xxxxxxxx 2 xxx ode dne xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx 65 xxx.

§3x

(1) Provozovatel potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx x den xxxxxx. Xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x sídlo, xxx-xx x osobu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, skupinu x xxxxxxxxxx čerstvého xxxxx, xxxxxxx zeleniny xxxx konzumních brambor, xxxxx bude xxxxxx xx trh xxxx xxxxxxx.

§3x

§3x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

§3c

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro zvláštní xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxx xxxx potravinu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisu, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx uvedl xxxxxxx poprvé na xxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx informován xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxx, xx xx vhodná xxx xxxxxxxx výživové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx na xxx x označením xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsaženo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkaz xx tuto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx uvádění na xxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxx neupravené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx označena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx na xxx x označením xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx na xxxx x xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Komisi Xxxxxxxxxx společenství.

§3d

Informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo uvádí xx xxx

x) xxxxxxxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x částech X x C xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1925/2006, xxxx

x) doplněk xxxxxx,

xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx textu označení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo etiketě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx uvádí xx xxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kojeneckou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) náhradu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx povinen xxxx xxxxxx uvedením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx v elektronické xxxxxx dálkovým xxxxxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx obale xxxx etiketě xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx informovat orgán xxxxxx příslušný xxxxx §16 odst. 4 xxxx 5 x xxxxxx příchodu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx organizaci xxxxxxxx kontrol xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, termín, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx 139).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx uvádí xx trh xxxxxxxxx, xxxxx výživové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx způsoby xxxxxxxxxxx v xx. 30 xx 34 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1169/2011, xx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potraviny xx xxx oznámit ministerstvu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paprsků x ionizujícího zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx ošetřit, xxxxxxxx celkové průměrné xxxxxxxxx xxxxx záření, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) vést x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx způsob ozáření xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ozářené xxxxxxxx, označení xxxxx, xxxxx objednatele a xxxxxxxx ozářených potravin, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx materiálu použitého xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrole použité xxxxx záření, xxxxxxx xxxxxxxxxx limitní, xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx, odkaz xx xxxxxxxxx měření, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxxxx potravin ionizujícím xxxxxxx xxx provádět xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx") Státní zemědělskou x xxxxxxxxxxxxxx inspekcí; xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Žádost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle správního xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) adresu xxxxxxxx x úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, v platném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xx Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydat xx předpokladu, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxx ozařování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 24)

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská inspekce xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx ozařovny xxxxxxxxxx informuje příslušný xxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx zveřejnění xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x případném xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o schválení.

(7) Xxxxx xxxxxxxx ozářených xxxxxxxxxxx zářením ze xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xx

x) ozářené xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) byly xxxxxxx x xxxxxxxx schválené xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a která xx uvedena xx xxxxxxx ozařoven xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx určeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu, xxxx xxx při xxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx provedla, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx.

§4a
Klasifikace xxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jatka (xxxx jen "provozovatel xxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířata, xx xxxxxxx xxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxxx jatečných zvířat 103) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx poráží

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 103) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 200 xxxx týdně,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jatečně xxxxxxxx těla bourá,

c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci jatečných xxxxxx 103) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxx prasata, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx dodávána xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx spotřebu,

b) jatečný xxxx, xxxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), x to xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxx 103) x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. X provedené klasifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 6 xxx xxxxx x oboru, absolvování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx způsob x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx kvalifikace xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx řídí tímto xxxxxxx x zvláštním xxxxxxx předpisem. 64)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jatečných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedením ústřední xxxxxxxx xxxxxx 82). Xxxxxx uváděných xxxxx x xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 1 roku x xxxxx pověřená xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxx po dobu 2 let.

(8) Náklady xxxxxxx x klasifikací xxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx-xx usazen v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na trh Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx etiketě x obalu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx podle xx. 9 xxxx. 1 xxxx. b) x xx. 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1169/2011 x nápojů xxxxxxxxxxxx xxxx než 1,2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1169/2011,

x) xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nápoje obsahujícího xxxx než 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů, stanoví-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx veterinární xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx "e" xx xxxxx xxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx 104).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potravin xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výživových údajů xx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx 19 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 1169/2011, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx výrobcem xxxxxxxx xxxxx konečnému spotřebiteli xxxx xx místního xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx potravinářský xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 116) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitele xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, který x posledním xxxxxxxxx xxxxxxx období předcházejícím xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) zaměstnával xxxxxxxxx xxxxxxxx přepočtený xxxxx 10 xxxxxxxxxxx 117), xxxxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) dosáhl xxxxxxxxxxx ročního obratu 118) 20 000 000 Kč.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pod jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je potravina xxxxxxxx bez přítomnosti xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx potravin 105) xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx potraviny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 106) zajistit xx obalu potraviny xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx název xxxxx xxxxxxxx xxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyrobil,

b) xxxxx potraviny,

c) čisté xxxxxxxx,

x) xxxxxx složek,

e) xxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, x xxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx stanovená prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) xxxxx podle čl. 44 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) xxxx x množství xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví-li xxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxx x přesnost

a) xxxxx o třídě xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx údajů, stanoví-li xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 107).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx potravin xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx produkt 119).

§8

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx xxx nebalenou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx potravina xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxx x xxxxx jakosti, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 106) xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 120),

c) xxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx x cukrářských xxxxxxx 121),

e) xxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 105) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx trvanlivosti,

b) údaje xxxxx čl. 44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1169/2011,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie 107).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 může xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx pouze na xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx spotřebitele.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx spotřebitele xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nabízení nebalené xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011.

(5) Způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 uvést xxxx obsahující xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského podniku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nevztahuje na xxxxxxxxxxxx produkt.

(7) Xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x snadno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx skupině potravin, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zřejmá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x konkrétními xxxxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, který potravinu xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx nebo je xxxxxx prodejcem usazeným x Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 106), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xx xxx označení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, která xx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx, zejména obalu xxxxxxxxxx nebo skupinovém, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxx xx do průvodní xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx označit xxxxxxxxx označením šarže xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx dodávány xx xxxxx přechodného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. shromažďovány xxx xxxxxxxx použití x xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx baleny,

c) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v místě xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxx zabaleny xxx účely přímého xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx plocha je xxxxx xxx 10 xx2,

x) jednotlivé porce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, u kterých xx označení šarže xxxxx na skupinovém xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxx datem použitelnosti, xxxxx je xxxx xxxxx vyjádřeno jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Způsob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx x pokrmů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx bezprostřední xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx viditelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) o xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) xxxxx čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) o xxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxx xxxx o xxxx minimální trvanlivosti x pokrmů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxxxx spotřebitele, že xxxx pokrmy xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx,

x) x podmínkách uchování, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, které jsou xxxxxxx na trh xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xx 9 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx přípravu, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxx uchovávání x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x mikrobiologické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a požadavky xx xxxxxxxxxx pokrmů xx fázi xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxx informaci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) 100 % všech složek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx produktů 122) nebo xxxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx, x prvovýroba 123), narození, xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pocházejících x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 75 % celkové hmotnosti xxxxx složek xxxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx v xxxxxxx x) a xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xx celkové hmotnosti xxxxx xxxxxx, nebo

c) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx potraviny na xxx xxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxx slovy, která xxxx xxx spotřebitele xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxx poskytnout informaci x xxxxx výrobci xxxxxxx "xxxxxxx:" xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx spotřebitele xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx následuje xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyrobena, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, uvede xx xxxx xxxxx země, xx které se xxxxxxx provozovna, a xx xxxxxxx xxxxxxx: "xxxxxxxxxx:".

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Uvádění xxxxxxxx na xxx

§10

(1) Xx trh xx zakázáno xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 3) 31)
b) x xxxxxxx datem xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx radionuklidy stanovené x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

f) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx stravy x xxxxxxx xxxxxxxx 140) x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx uváděná xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx podstatně xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx snadno xxxxxxxxxx x dostatečnou xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx složení xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Potraviny xxxxx xxx po datu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh pouze xxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx bezpečné.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x jinému xxx xxxxxxxxx použití. Xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xx xxx, pouze jsou-li xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx potraviny x xxxxxxx datem

a) xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) minimální xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx 124).

§11

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx v souladu x xxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 34)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který uvádí xx xxx xxxxxxxxx x provozovně x xxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 400 x2, xx povinen xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx potravinovou pomoc; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x obsahem xxxxxxxx xxx 0,5 % objemových. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx bezpečné, xxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxx organizaci, která xxxxxxxxxxx bezplatně potraviny, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx potravinovou xxxxx; xxxx neziskové xxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx první xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx pouze xxxxxxxxx.

(4) Xxx uvádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx trh musí xxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x),

x) zajištěna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 x

x) xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, množství xxxxxxxxx, informace xxxxx xx. 9 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1169/2011, xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx, v xxx potravina xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytována.

(5) Xxx xxxxxxxxxx potravin xx zakázána propagace xxxx osoby než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§11x

(1) Xxxxxxxxx vyrobená xxxx xxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx xxx xxxxxxxxx x uvedení xx xxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx potravina xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxx uvedení xx xxx x xxxxxxxx x těchto států xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlům xxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx v případě, xx právní xxxxxxxx, xxxxxxxx správné praxe xxxx postupy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxxx související x xxxxxxxxxx výrobky

§12

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx

x) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Tabákové xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakázané xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxx vytvářejí xxxxx xxxxxxxxx prospěšnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vdechování xxxx příjem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx toxický xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx uvádět na xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxx cigarety x xxxxxxxxxxxxxxxxx příchutí, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx výrobu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků lze xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx zásadní, xx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxx, xxxx určitý stav, xxxxx ovlivňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx nutnost xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx příznaků, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obvykle xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx užívání nebo xxxxxxxx, xxxx

x) karcinogenní, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnosti.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx balení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aromata x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxx xxxx nebo chuti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

§12x

(1) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prodejce x xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x

x) §3 xxxx. 1 písm. x), x) a x) a v §3 odst. 3,

x) §10 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1, 3 x 5 x xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx.

§12b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vnějších xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx zakázaný prvek xxxx xxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, grafický xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Maximální xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx emise, xxxxxx nulových, xxxxx x cigaretě, xxxxxx x miligramech. Xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x uvádět xx xxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx maximální úrovně xxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 9, 10, 14, 16 x 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/574 Xxxxxx tiskárnu xxxxx, x. x., (xxxx jen "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx") o xxxxxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení x xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx cenin způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jednotkové xxxxxx xxxxxxx x tabáku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou 125).

(3) Xxxxxx xx 20.5.2024.

(4) Xxxxxx xx 20.5.2024.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnou xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxx xx trh, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x musí xxxxxxxxx použitý xxxxxxxxxxxx xxxxx. Státní zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za poskytnuté xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx §11 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2018/576, xxxxxxxx inspektorát Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvku. Xxxxxxxx náhrady nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx xx kouření

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků určených xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx balení a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx označeno

a) xxxxxx x příjmením xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x adresou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx výrobek xxxxxx xx xxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx druhem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x kilogramech xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) zemí xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx kombinací xxxxxxxxx xxxxxxxx x odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx k xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx do xxx xxxxxx, stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx tří xxxxxxxxxxxx xxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx použije vždy xxxxx skupina. X xxxxx tří xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jedenkrát.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být x xxxxxxxxxxxx značek tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx počtu x xxxx, v jaké xx xx xxxxx.

§12e

Označování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx, xxxxxx určeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x distributor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx, tabáku určeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx balení bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem označeno

a) xxxxx podle §12d xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx varováním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx kouření stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) xxxxx xxxx rovnocenným xxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxx a xxxx výroby, a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x distributor xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx povinni zajistit, xxx jednotkové balení xxxxxxx x jakékoliv xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označeno

a) xxxxx podle §12d xxxx. 1 xxxx. x) až d),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx místo x xxxx výroby.

§12f vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 7.9.2016

§12x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x ve xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který má xxx xxxxxx na xxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxxx xx xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx vztahuje xxxxxxxx xxxxx bezdýmný tabákový xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x studiích, xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx oznámených podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské komisi.

§12g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 7.9.2016

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx náplně do xxxx

§12x

(1) Výrobce, dovozce, xxxxxxxxxxxx prodejce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradních náplní xx nich jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, jakost a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, maloobchodní xxxxxxxx x distributor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx balení elektronických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich xxxxxxx

x) údajů podle §12d xxxx. 1 xxxx. x) x x); xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x v ml,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxx nikotinu xx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxxx x dávce,

e) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxxx místo x xxxx výroby,

f) xxxxx x uchování výrobku xxxx dosah xxxx xxxxxxxx 18 let x

x) xxxxxxxxxxx varování.

(3) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx povinni xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x použití x xxxxxxxxxx výrobku,

b) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x kontraindikacích,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nepříznivých xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

(4) Výrobce x dovozce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich xxxxxx x elektronické xxxxxx dálkovým přenosem xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxxxxx xxxxx uvést xx xxx xxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxx x trhu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náplněmi do xxxx.

(5) Při xxxxx xxxxxxxxx změně výrobku xx xxxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x).

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradních xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účinky těchto xxxxxxx na lidské xxxxxx,

x) neprodleně přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx dosažení souladu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx xx nich, xxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jakosti xxxx jsou xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, x

x) x případě xxxxx písmene b) xxxxxxxx informovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx použít xxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx nikotin, a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté podle §12h odst. 4 xxxx. x) x §12h xxxx. 5 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxxxx xxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12h xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní tajemství 126) xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx náplní do xxxx uvede při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedené x tomto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a kvality xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx náplní xx xxxx.

(4) Označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x náhradních náplní xx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tvarový, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x

Xxxxxxx výrobky xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx balení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření, xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tvarový, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prodejce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx kouření xxxx povinni zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx balení xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx označeno

a) xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) zdravotním xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předložit v xxxxxxxxxxxx podobě dálkovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke kouření xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx způsobem, x xxxxxxx x xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním předpisem.

(4) Xxxxxxx a dovozce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kouření xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx dojde xx xxxxx ve složení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 3. Informace xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství xx xxxxxxxxxx. Výrobci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tajemstvím.

§12j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2016 Xx. x účinností od 7.9.2016

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx

(1) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx xx složení, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxx xxxxx složek xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxx nikotinu ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nikotinu x dávce,

e) čísla xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx výroby,

f) údaje x uchování xxxxxxx xxxx dosah xxxx xxxxxxxx 18 let x

x) xxxxxxxxxxx varování.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a distributor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku xxxx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) návod k xxxxxxx x skladování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx používat xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x návykovosti a xxxxxxxx,

x) kontaktní údaje xxxxxxx nebo xxxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mající xxxxx xx členském xxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxx a dovozce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx přenosem dat xx xxxxxxx x x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxxxx x nikotinových xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx trh xxxx xxxxxx, x

x) informace x xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez obsahu xxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tímto zákonem xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxx xxxxxxx x xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku, které xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jakosti xxxx jsou xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxx xxx lidské xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dat Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x rozsahu x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, oznámí výrobce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Výrobce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxx interní x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxxxx xxxxxxx lidí x kuřáků, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx průzkumů trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 4, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Evropské xxxxxx x ostatním xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie.

§13a

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prioritním seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx cigaret xxxx xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxxxxx přísadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx a Evropské xxxxxx.

(3) Na žádost Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx žadateli x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x doporučení Xxxxxx 2003/361/XX, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xx-xx xxxxxx x přísadě xxxxxxx x prioritním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx předpisem x. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 7.9.2016

§13b

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxx výrobky usazen xx členském státě Xxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx usazen mimo xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxx tabákových výrobků xxxx výrobků souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx i xxxxxxx tabákových výrobků xxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými výrobky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské unie, xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx poskytnout xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x výrobky související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12g xxxx. 1, §12h xxxx. 4, §12h xxxx. 5, §12h xxxx. 6 xxxx. x), §12j odst. 3, §12j odst. 4, §13 xxxx. 1, §13 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §13a odst. 2 xxxx §13a xxxx. 3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx cigaret x náhradních xxxxxx xx xxxx na xxxxx

§13x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náplní xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) v případě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx místo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podnikání, včetně xxxxxxx, zastoupení xx xxxx provozovny v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usazený x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx zemědělské a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x příslušného orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx skuteční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků na xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx maloobchodní xxxxxxxx usazený v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx zemi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce.

(4) Před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx maloobchodní xxxxxxxx usazený v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx způsobem x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelé.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx povinen zaregistrovat xx způsobem x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx prodejce může xxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, které xxxxxxxxxx nikotin.

§13c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 7.9.2016

§13x

(1) Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodejců xxxxx §13c xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaregistrovaných xxxxxxxxxxxxxx prodejců xxxxx §13c odst. 4 x 5.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.9.2016

§13e

Uvádění tabákových výrobků x xxxxxxx souvisejících x tabákovými xxxxxxx xx xxx

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §12d xx 12f, §12h xxxx. 2 a 3, §12g odst. 1 x 3, §12j xxxx. 2 x §12k xxxx. 2 x 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx nabízených x xxxxxxx komunikačními xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x) až d) x f) xx x), §12e xxxx. x) x x), §12f písm. a) x x), §12h xxxx. 2 písm. x) až x), x) a x), §12h odst. 3, §12j xxxx. 2 xxxx. x) a x) x §12k xxxx. 2 xxxx. x) až d).

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§13x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxx xxxxxxxxxxxx balení xx svého xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výstup jednotkových xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx označením x xxxxxxxx celého xxxxxx, například kartonu, xxxxxxx kartonů či xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxx x maloobchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přesné xxxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

x) uzavřít smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx všech příslušných xxxxx; xxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tajemstvím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx tabákových výrobků xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx x xxxx x xx schopné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x), a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx třetí strany x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx strana uvedená x xxxxxxxx 3 xxxx. a) musí Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) se neposkytnou.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxx xxxxxxx zprávu, x níž posuzuje xxxxxxxxx porušení přístupnosti xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxx, distributor x xxxxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 7 x xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(9) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx poskytnou xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

§13g

(1) Xxxxxx zemědělská x potravinářská inspekce xx xxxxxxxx správcem xxxxxxxx dat xxx xxxxx sledovatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 25 prováděcího nařízení Xxxxxx (EU) 2018/574.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx. 3 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2018/574 xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx vydavatelem

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/574,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxx xx. 14 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/574

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 16 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/574 x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xx. 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úložiště xxxxx xx. 27 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

(4) X případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hmotností xxxxx xxx 10 xx určených mimo Xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx podle xx. 32 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 xxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx dodala a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 7 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2018/574.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení požadavků xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx stanovených tímto xxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) identifikačního xxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx čl. 15 prováděcího xxxxxxxx Komise (XX) 2018/574,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle čl. 17 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2018/574, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2018/574 x Státní tiskárna xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx c) xxxxxxxxxx deaktivuje x x xxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) x x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxx xxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

(8) Xxxxxxxxxx podle odstavce 6 xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

§14

Xxxxxx dozor

(1) Státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 19), a to xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, Xxxxxxxxxxxx obrany a Xxxxxxxxxxxx vnitra,
b) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx dozoru xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x koordinují své xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 110).

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x kontrolují xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významných xxxxx x xxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 70) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x koordinuje xxxxxxx zúčastněných správních xxxxx, dozorových xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx správní pomoci x spolupráce a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxx podle čl. 103 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx národním xxxxxxxxxx místem Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx stavy xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx dovozu x vývozu potravin,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxxxx x regulaci xxxxxx x dovozu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx stavy,

d) xx předchozím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložených xx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, koordinuje xxxxxxxx, zpracování x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kontrol podle xx. 109 až 111 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 113 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(8) Xxxxxxxxxxxx přijímá žádosti

a) x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potravinách x krmivech 111),

x) x aktualizaci seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx specialit Xxxxxxxx unie,

d) x xxxxxx statusu nových xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2283,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určité zvláštnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zdraví,

f) x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumí Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx 5 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx režimu vývoz, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxx, popřípadě místo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx obchodního xxxxx a druhu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zemi xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxx x xxxxxx, hmotnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxx úřad při xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxxxxxx xxxx jinému vstupnímu xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx xxx, x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx vykazuje xxxxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxx zdraví,
d) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxx oběh, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx kontrolách x dovozce nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovisko, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 88).

(12) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §16 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobců, xxxxxxx x distributorů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx shromážděné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x koordinaci xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxx veřejnosti včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jakostních x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx jsou uváděné xx xxx klamavým xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx se nevztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15a

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, posuzuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx dokumentace Xxxxxxxx komisi, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 112); xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x potravinovém řetězci,

c) xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyjadřování x xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 35 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) podává Xxxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx,

x) xxxx na návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxx čl. 59 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625,

x) zruší na xxxxx xxxxxxxxxxx dozorového xxxxxx podle §14 xxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 62 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

g) xxxxxxx xxxxx čl. 62 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx, xx xxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx zrušení,

h) pozastaví xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 63 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 60 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x informuje Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxx údajích xxxxxx xxxxxx zpřístupnění podle xx. 4 xxxx. 4 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx orgánu xxxxx §14 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625,

x) xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx potraviny xxxxx xx. 115 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625,

x) informuje Evropskou xxxxxx podle xx. 124 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 o kontrolách, xxxxx plánuje xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice,

m) určuje xxxxxx nových xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/2283 x je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx krocích podle xxxxxx xxxxxxxx a xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potravin xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/456,

x) xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx nových potravin xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2283 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, proti xxxxxxx tradiční potraviny xx xxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2283,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4a x přijímá opatření xxx xxxxxxxxxxxx stupnici Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx těla podle xx. 10 x xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 1308/2013,

p) xx příslušným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/1182, sděluje Xxxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxx xxxxxx pro xxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 11 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/1182 x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/1182,

x) xxxxxxx informování výrobců x xxxxxxx tabákových xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elementů x xxxxxx xxxxxxxxxxx elementů xxxxxxxxxxxxxx prvků xxxxx xx. 3 x 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 2018/576,

x) xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního prvku xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx podle čl. 8 prováděcího xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/576 x

x) podává podle xx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2011/884/EU Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx produktů x rýže, které xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potravin, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyrábějí xxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx xxx potravinami a xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx vyrábí xxxx xxxxx xx trh, xxxxxxx a doporučení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obalu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §13f xxxx. 1, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxx x potravinářské inspekci.

§15b

(1) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12g xxxx. 1 x 3, §13 xxxx. 1, 2 x 4 x §13a odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx pro xxxx emise cigaret, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx emisí xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Laboratoře nesmí xxx xxxxx xxxx xxxxxxx vlastněny nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx měření, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx uhelnatého x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx určitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice; opatření xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxx lhůty 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx hospodářského xxxxxxxx, identifikačního xxxx xxxxxxxx a identifikačního xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx zveřejní xxxxx xx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

(7) Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §12c xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/576.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx inspekci x xxxxxxxx integrity tabákové xxxxxxx.

§16

(1) Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku a xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx kontrola xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx x

x) xxx xxxxxx, distribuci x uvádění elektronických xxxxxxx, xxxxxxxxxx náplní xx nich a xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx provozování stravovacích xxxxxx x ozbrojených xxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx působnosti zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx objektech 128), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 129), x xxxxxxxxx úřadech x xx území xxxxxxxxxx xxxxxx 130),

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx užívaných xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx vojenských xxxxxxxxxxxxx, v újezdních xxxxxxx a xx xxxxx vojenských xxxxxx, x

x) xxx výrobu xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx potravin x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx silách, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx a xx území vojenských xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 131), s xxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx vnitra a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, včetně jimi xxxxxxxxx staveb a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 132),

b) xxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxx poškození xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizačních xxxxxxxx xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxxxx zřízených x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx staveb x zařízení zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, x

x) pro výrobu xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dělení xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Ministerstvu xxxxxx x organizačních xxxxxxxx xxxxx a příspěvkových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx probíhá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle §22 veterinárního xxxxxx, xxxxx xxxx kontrola xxxx prováděna xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. c),

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xx tržištích, xxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu na xxx x prodejních xxxxxxx x prodejnách xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, mléka, xxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx uvádění xxxxxxx na xxx x xxx příchodu xxxxxxxx živočišného původu x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jatečných xxxxxx xxxxx §4a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxx živočichů, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává kontrolu xxxxxxxxxx povinností provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx podniku x xxxxxxx, dovozce, distributora x xxxxxxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xx základě xxxxxx xxxxxx

x) xxx výrobu xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx dělení potravin x xxx uvádění xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x),

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx,

x) xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, a xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

(6) Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzorků xx xxxxxx zjišťování souladu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxxxxxx a x xxxxxxx stanoveném přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx zákonem, xxxxxxxxx právním předpisem xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx kontrolovaná xxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzorek xxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkoušení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx podle čl. 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxxx xxxxxxx vzorku xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxx předložen xxxxxx dozoru do 30 xxx ode xxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx vzorku určeného xxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) bylo xxx nakládání x xxx x xxx xxxx xxxxxxx postupováno x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

(8) X případě kontroly xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx mikrobiologických xxxxxxxxx, xxxx xx-xx prováděno xxxxxxxxx na xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 35 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzorek xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dokumentární xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

(9) Xxxxxx dozoru uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx působností podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx.

(10) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být výsledek xxxxxxx poskytnutý xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx 90) xxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxx 91). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 82 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625. X xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxx dozoru. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xx xxxxx dozoru, xxxxx ji uložil.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 112) xxxx uvedením potraviny xx xxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se specifikacemi. X náhradě nákladů xx xxxxxxx souladu xx xxxxxxxxxxxxx rozhodne xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výpočtu nákladů, xxxxx vznikly v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze třetích xxxx podle xx. 47 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 x přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dovoz některých xxxxxxxx xx třetích xxxx 100). X xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, pokud xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potravin xx xxxxxxx xxxx 100). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhradně x kontrole xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxxx 41 x xx. 79 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2017/625, která xxxx xxxxxxx 1 hodinu, xx náklady xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 133) xxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolních xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodne orgán xxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, který xx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 39)

(16) Orgány xxxxxx xxxxx §14 x xxxxxxx s nařízením xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 88) xxxx xxxxxxx neprodleně

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxx národnímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 4, xxxxxxx označí případy, xxx riziko xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,
b) xxxxxx národnímu kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx krocích nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxx vydávat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xxxx. x).

§16x

(1) Ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxx jiným zákonem xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxx Evropskou xxxx. Pro účely xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx potraviny xx xxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 178/2002 xx spolupráci xxxxxxxxx státu x Xxxxxxxxx úřadem pro xxxxxxxxxx potravin.

(3) Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a potravin 112).

(4) Xxxxxxxxxxxx zveřejňuje x poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení původu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení x označení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx 112).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x názvech x xxxxxxxx xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podporovat xxxxxxxxx xxxxxxxx chráněným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označením a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 112).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady č. 178/2002 xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx kontaminantů a xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 33 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 178/2002 sběr, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x spotřebě xxxxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek v xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx o bezpečnosti xxxx o dodržení xxxxxxxxx xx uvedení xx trh xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §3d, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxx xxxxxx x právními xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odůvodnění x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Státní xxxxxxxxx xxxxx poskytuje xx xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx x Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 178/2002.

§16x

(1) Orgány xxxxxx xxxxx §14 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, x

x) xxxxxx národnímu kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx, xxx

x) xx tabákový xxxxxxx charakteristickou xxxxxxx,

x) xxxx používány xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) tabákový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx významně x x xxxxxxxxx míře xxxxxxx toxický nebo xxxxxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx xxxx zesiluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx uložil.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx §13a odst. 2 xxxx předmětem xxxxxxxxxxxx hodnocení nezávislého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx povahu, metodologii x xxxxxx zprávy. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne x nákladech za xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx dovozce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx inspekce je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/779 xx xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro určení xxxx, xxx xx xxxxxxxx výrobek charakteristickou xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§17

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx přepravy, uchování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 odst. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx, x xxxxxx jazyce,

e) x xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) nedodrží xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) používá xxxxx xxxx obalové materiály x rozporu s §3 xxxx. 1 xxxx. g),

g) x xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. i),

i) x xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx přípustné úrovně xxxxxxxxxxxx kontaminace,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x §3 odst. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx použitelnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo etiketu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obalu xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) uvádí xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxx uvádění xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) nezachová xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx potravin xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neumístí xxxx nepřipojí xxxxxxxxx x xxxxxxxx potravin xxxxx §3 odst. 1 xxxx. q) xxxx 1,

x) nevyřadí x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neumístí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. q) xxxx 2,

r) xxxxxxxx x dalšího xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx odděleně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 až 5,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x dispozici xxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxx x původu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) x krizovém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x),

x) naloží x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na nejvyšší xxxxxxxxxx radioaktivní kontaminaci, x xxxxxxx x §3 xxxx. 6,

x) xxx xxxxxxx potraviny xxxxxxxxx v xxxxxxx x §4 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

x) xxxxx xx xxx potraviny ozářené xxxxxxxxxxx zářením xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8,

x) x rozporu s §10 odst. 4 xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x prošlým xxxxx xxxxxxxxx trvanlivosti, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané podle §15 xxxx. 9 xxxx xxxxx §15b xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx potraviny,

b) x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx potraviny xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx označenou nebo xxxxxxxxx zavádějícími informacemi xxxxx xx nabízí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v písmeni x), v písmeni x), x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx z), x xxxxxxxx 4 nebo x xxxxxxxx 5, xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx 74) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx je xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uvádí xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 8,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §9b xxxx §9c,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx potraviny xxxxx §10 xxxx. 1,

x) xxxxx na xxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2,

h) xxxxx xx trh potraviny xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx původnímu xxxxxxx x rozporu s §10 xxxx. 3,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, v rozporu x §11 odst. 3 nebo 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který vyrábí, xxxx, krájí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx dále xxxxxxx přestupku tím, xx

x) získává xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ošetřené xxxxxxx xxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s §3 odst. 4 xxxx §4 odst. 7 xxxx. c),

b) xxxxxx potraviny x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx dovoz potravin, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx potravin, nebo

c) xxxxx jednáním, než xx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x), nesplní povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxx potraviny, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 5.

§17x

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který uvádí xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zeleninu xxxx xxxxxxxx brambory, se xxxx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §3a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx čerstvé xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxx nebo dováží xx xxxxx země xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx §3c xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potraviny xxxxx §3c xxxx. 2, xxxx

x) nedodrží opatření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx výživu vydané xxxxx §3c odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx přidány xxxxxxxx, xxxxxxxxx látky xxxx xxxxx látky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účinkem uvedené x xxxxxxx X x C xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1925/2006 xxxx xxxxxxx stravy xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3d xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §3d xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §3d odst. 3 xxxxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxx.

(6) Provozovatel potravinářského xxxxxxx, xxxxx vyrábí xxxx xxxxx na xxx potravinu, jejíž xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx způsoby xxxxxxxxxxx x čl. 30 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1169/2011, xx dále dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §3d odst. 4.

§17x

(1) Xxxxxxxxxxxx jatek xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x společné xxxxxxxxxx trhů 113) xxxxxxxxx správnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §4a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4a xxxx. 4, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxx jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx balená xxxxxxxxx uváděna xx xxx, xxxx není-li xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, dovozce potraviny xx xxx Evropské xxxx, se dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxx xx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pod jehož xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx obalu xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení x přesnost xxxxx xxxxx §7.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §8.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, zpracovává xxxx xxxx potravinu xxxx je prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx neuvede xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9a xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §9a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pokrmů xx xxx, podmínky xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, přípravy xxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §9a odst. 3 nedodrží xxxxxxxx, xxxxxxxxx, chemické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

§17x

(1) Výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §12 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxx surový xxxx xxxxxxxxxxxxx upravený xxxxx xxxxx nepovolenou xxxxx xxxx xxxx nepřípustné xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxxxxx xxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx způsobující určitou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distributorům xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 4 písm. x), xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxx odborníka xxxxx §13f xxxx. 4 xxxx. b).

(2) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx zakázané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 odst. 3 xxxxx na xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx užití,

c) x xxxxxxx x §12 xxxx. 4 xxxxx na trh xxxxxxxx x charakteristickou xxxxxxxx, tabák xxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 6 uvede xx trh cigarety, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx aromata,

e) x xxxxxxx x §12 odst. 6 xxxxxx, xxxxxxxxxxx, doveze xxxx uvede xx xxx tabákový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve filtrech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12b odst. 1 xxxxxx, distribuuje, doveze xxxx xxxxx na xxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx obsahuje zakázaný xxxxx xxxx xxx,

x) x xxxxxxx s §12b xxxx. 2 xxxxx xx trh xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx balení,

h) x xxxxxxx x §12b xxxx. 3&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxxxx, doveze nebo xxxxx na trh xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §12c xxxx. 1 xxxx 3,

j) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx tabákového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1,

l) nezajistí xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx dýmky nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12e,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §12g xxxx. 1 nebo 3,

o) xxxxxxxxx xxxxxxx podle §13f odst. 1,

x) xxxxxx záznamy x xxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13f odst. 2,

q) xxxxxxxxxx xxxxx podle §13f xxxx. 7, xxxx

x) xxxxx jednáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

(3) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

c) xxxxxxxx xxxxxxx o uchovávání xxxxx s nezávislou xxxxx xxxxxxx podle §13f odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx podle §13f xxxx. 3 písm. x),

x) neuvede xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13f odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx §12c odst. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx žádost Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx plný xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 9.

(4) Výrobce, xxxxxxx, maloobchodní xxxxxxxx xxxx distributor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo náhradních xxxxxx xx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí, xxx elektronické cigarety xxxx náhradní náplně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vnějším xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx §12h xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich obsahovala xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §12h xxxx. 3.

(5) Výrobce xxxx xxxxxxx distributor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náplní do xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12h xxxx. 4,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12h odst. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §12h xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12h xxxx. 6 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12i xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx, maloobchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx na xxx xxxxxxx výrobky xxxxxx xx kouření v xxxxxxx s §12j xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kouření xx jednotkovém xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx §12j xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složení, vzhled, xxxxxx a vlastnosti xxxxxxxxxxxxxx cigaret, xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x bylinných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx bylinných výrobků xxxxxxxx ke kouření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12j xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx xxxx tabáku určeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prioritním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxx §13a odst. 3.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx výrobků souvisejících x tabákovými xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12a xxxx. 1 xxxx. x),

x) uvede na xxx tabákové výrobky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx x xxxxxxx x §13b xxxx. 4,

d) xxxxxxx povinné xxxxx x českém jazyce xxxxx §13e xxxx. 1, nebo

e) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §13e xxxx. 2.

(4) Maloobchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §13c xxxx. 2, 3, 4 xxxx 5, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xx trh x xxxxxxx x §13c xxxx. 6.

(5) Xxxxxxxxx třetí strana xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro uchovávání xxxxx Xxxxxxxx komisi, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 5, xxxx

x) nepředloží Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx prohlášení podle §13g xxxx. 5.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatel bezpečnostního xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §12c odst. 6.

§17e

Externí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §13f xxxx. 6.

§17f

Za přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x), h) xxxx x), §17 xxxx. 2 xxxx. d), §17 xxxx. 4 xxxx. x), §17 xxxx. 5, §17a xxxx. 1, §17a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), §17a odst. 3, 4 nebo 5, §17b odst. 1 xxxx. x), §17c xxxx. 2 písm. x), §17c xxxx. 3 písm. x), x), x), x) xxxx x), §17c xxxx. 5 xxxx. x), d) nebo x), §17d xxxx. 1 xxxx 2, §17d odst. 4 xxxx. x) xxxx §17e,

x) 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §17 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x), §17 xxxx. 3, §17a xxxx. 2 xxxx. x), §17b xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), §17cxxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §17c xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), §17c xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), §17c xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x), §17d xxxx. 3 xxxx. x), x) nebo x), §17d odst. 4 písm. x) xxxx §17d xxxx. 5,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), n), o), x), x) nebo x), §17 odst. 2 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), §17 xxxx. 4 xxxx. x), §17a odst. 6, §17b xxxx. 2, 3, 4 xxxx 5, §17b xxxx. 6 xxxx. x) nebo x), §17c odst. 1 xxxx. x) xxxx x), §17c xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x), f), x), x), x), j), x), l), m) xxxx r), §17c xxxx. 4 xxxx 6 xxxx §17d xxxx. 3 xxxx. x) nebo e) xxxx §17d xxxx. 6, nebo

d) 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x), x), x) nebo x), §17 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xxxx x), §17 odst. 4 xxxx. x) xxxx §17b xxxx. 6 xxxx. x).

§17x

§17x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

§17x

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

§17x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §17, §17a, §17b xxxx. 2 xx 6, §17c xxxx. 1 xx 3, §17d xxxx. 2 xx 6 x §17e,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, §17 xxxx. 2, §17 odst. 3 xxxx. b), §17 xxxx. 4 x 5, §17a xxxx. 2 xx 6 x §17b odst. 1 xx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), f) xx u), x) x x), §17 xxxx. 2, §17b xxxx. 6, §17c xxxx. 4 až 6 a §17d xxxx. 1, 3 x 4,

x) Ministerstvo xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §17, §17a xxxx. 1 xx 4, §17a xxxx. 6 a §17b xxxx. 2 xx 6,

x) Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17, §17a xxxx. 1 xx 4, §17a xxxx. 6 a §17b odst. 2 xx 6.

(2) Orgán xxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x uloženým opatřením 36) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x nejednalo se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 134) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§18

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx, skupiny nebo xxxxxxxxxx, a způsob xxxxxxxx šarže;

b) druhy xxxxxxxx x tabákových xxxxxxx x členěním xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx;

x) množství x xxxxx přídatných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x potraviny x xxxxxxx potravin, v xxxxx se xxxxx xxxx látky xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prvovýroby x xxxxxxxxx s nimi x xxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx země, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx určení x xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx složky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx x názvu a xxxxxxxxx xxxxxxx hmotnostní x objemové xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx tabákových xxxxxxx x složek, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx zmrazování xxxxxxxx,

2. xxxxxxx uchovávání a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x cukrů xx xxxx;

x) jeden xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kromě způsobů xxxxxxxxxxx xx. 30 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011;

x) xxx tabákové xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xx vzhled, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx,

2. maximální xxxxxx xxxxx cigaret,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro měření xxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru, rozsah xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx převádění, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx,

5. xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx §12b xxxx. 1,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §12d odst. 1 xxxx. x),

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odvykání xxxxxxx podle §12d xxxx. 2 x xxxxxxx kombinovaných zdravotních xxxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 3,

9. xxxxxx, xxxxx, xxxxxx informování x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 x 4,

10. prioritní xxxxxx xxxxxx, rozsah, xxxxx, lhůty, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx studie xxxxx §13a xxxx. 1, rozsah, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 a xxxxxx, lhůty x xxxxxx předložení xxxxxx xxxxx §13e xxxx. 6,

11. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx registraci xxxxx §13c odst. 2 až 5 x způsob xxxxxx xxxxxxxxx,

12. seznam látek xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípustné množství,

13. xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

14. rozsah, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

15. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x novém xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx výrobce x xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx §12g odst. 3;

x) xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jatečných xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace, způsob x rozsah xxxxxxx xxxxxxxx, složení zkoušek x vydávání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx

1. xxxxxxxxx na odběr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx balení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxx;

x) seznam xxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 xxxx. x);
x) xxxxxx poskytování údajů xxxxx §12g odst. 1, §12h xxxx. 3, §12j xxxx. 3 a §13 xxxx. 1, 2 x 4;
x) xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 odst. 11, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se specifikacemi xxxxx §16 xxxx. 12, výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniklých x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 13 x xxxx paušální xxxxxx nákladů vzniklých x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx potravin xx xxxxxxx xxxx podle §16 xxxx. 13 x 14,

q) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vod;

r) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, způsob xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx použití;

t) xxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nebo přípravu, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pokrmů na xxx, xxxxxxxx uchovávání x xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a mikrobiologické xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx a požadavky xx označování pokrmů xx xxxx jejich xxxxxx, přípravy xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx systém rychlého xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x potravin, xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx systémy x xxxxxxxxx zemích Xxxxxxxx unie; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x stávajících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx látky xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx ultrafialovými xxxxxxx xxxx ionizujícím xxxxxxx, xxxxxxxx ozařování, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x způsob označení xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx a způsob xxxxxx použití,

d) bližší xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx potravin, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx x počet xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a hodnocení, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x vyžaduje-li xx xx bezpečnost xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1925/2006 prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx používání xxxxxxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx náplně do xxxx

1. požadavky xx xxxxxx složení, vzhled, xxxxxx x vlastnosti,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx údajů požadovaných xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření

1. požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

2. způsob, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx bez obsahu xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxx, xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti.

XXXX DRUHÁ

§20

§20 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 146/2002 Sb.

XXXX XXXXX

§21

§21 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

§22

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 240/1992 Xx. x xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx a obchodu".

2. §2 xx doplňuje xxxxx odstavcem 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx potravin x tabákových výrobků, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nápojů.".

3. X §3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" vkládají xxxx slova: ", x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

4. X §4 xxxx. 1 písm. d) xx x xxxxx xxxx na konci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vkládají se xxxx xxxxx: "xxxxx-xx x xxxxxx potravin.".

ČÁST PÁTÁ

§23

Zákon č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx. x zákona České xxxxxxx xxxx č. 437/1991 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx o xxxx x zdraví xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx,3),4)".

2. Xxxxxxxx č. 3) x 4) xxxxx:

"3) Zákon x. 20/1966 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. V §10 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "zvláštními xxxxxxxx," xxxxxxxx odkaz xx poznámku x. 4).

4. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "x xxxx o xxxxxx xxxx," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx předpisy,4)".

5. §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:

"x) xxx xxxxxxx surovin x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx podmíněně poživatelných xxxxxxxx x xxx xxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prodejních xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,".

6. X §22 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx," nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx,3),4)".

7. X §26 xxxx. x) xx xx konci xxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx slova: "x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.4) Za xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx potravinu prodává. Xxxxxxx xx neposkytne, xxx-xx o výrobek xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy.4)".

8. V §27 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx předpisy 4)".

9. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "200 xxxxx Xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx miliónů Xx".

10. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "400 xxxxx Xxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxx Kč".

11. X §27 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,4) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pokuta stanovená xxxxxxxxx předpisem.4)".

Dosavadní odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 a 5.

XXXX ŠESTÁ

§24

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 25/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 437/1991 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 348/1992 Xx. x xxxxxx x. 112/1994 Sb., xx mění x xxxxxxxx takto:

1. V §1 xxxx. 2 xx vypouštějí xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx veterinární péče" x xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x. 1a).

2. Xxxxxxxx x. 1a) zní:

"1a) Xxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx poznámku x. 6) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x xxxxxxxxxx xxxxxx,1x)".

4. X §10 písm. x) xx xx slovy "xxxxxxxxxxx xxxx" vypouští xxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxx x. 6) se xxxxxxxx tato xxxxx: "x xxxxxxxxxx předpisů,1a)".

5. X §11x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.1x)".

Xxxxxxxxx odstavec 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

XXXX XXXXX

§25

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx zákona x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx. x zákona x. 104/1995 Xx., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx na konci xxxxxxxx x xx xxxxx "zkáze" se xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x. 9x) xxxxx: "xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.9x)

9x) Xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §11 se za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx věta: "České xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxx.9x)".

3. X §23 xxxx. 1 se xxxxx "písm. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x), §7 xx 9, §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §17".

4. V §23 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slovo "původu" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §24 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Nejde-li x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §3 xxxx. x) a x), §6, §10 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §11, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx výrobky.".

Dosavadní odstavce 2 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 8) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx podnikatelů x xxx spojených nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výrobu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, ohlásí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrobených přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

(4) Xxxxxxx posudky orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx hygienikem Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

§28

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1997, s xxxxxxxx §6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1998, x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x g), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 1998.

Zeman x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 31. xxxxxxxx 2001 xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx označení xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx výroby xxxx dovozu xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx je xxx neupravuje, se xxxxxxxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 10 x §4a zákona x. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutích.

2. Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxx 3 nebo xxxxxxxxx upravené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v oběhu xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2005.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxxxxx 2009 xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx užívat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxx, x xxxxxx se xxxxx, xx užívala x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx společenství do 12. xxxxxxxx 2002, x
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12. xxxxxxxx 2005, nezamítnul Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx potravin užití xxxx xxxxx xxxx xxxx dané xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.5.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx uvedené xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx nejsou x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1997 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Ustanovení §9b odst. 1 xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zapsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komorou ČR" x. 480690.

3. Ustanovení §9b odst. 1 xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxx 135) obsahující xxxxx "xxxxx potravina", xxxxx xxxx zapsané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "české xxxxxxxx normy", xxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx nejdéle 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou cigaret x xxxxxx určeného x ručnímu xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x. 110/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx vyrobeny xxxx xxxxxxx xx xxx x označeny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx být nabízeny x prodeji a xxxxxxxxx xxxxxxx do 20. xxxxxx 2017.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, které nejsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 19. xxxxxxxxx 2016, xxxxx xxx nabízeny x xxxxxxx x prodávány xxxxxxx xx 20. xxxxxx 2017.

7. Maloobchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xx dálku xxxxxxx x přeshraničním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neobdrží xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 6 xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 110/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, který xxxxxxxxx stravovací xxxxxx, x xx dne 1. xxxxx 2017 xxxxxxxxxx neskončená, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2017.

10. Kontrola xxxxxxxx podle xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 110/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Kontrola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx označené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx obsahu xxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x byly xxxxxxxx xxxx uvedeny xx xxx nejpozději xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 174/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1997, x xxxxxxxx §6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998, x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1.7.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

119/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 505/90 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 20/93 Sb., x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 22/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

306/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, s xxxxxxxx §4x xxxx. 2, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.4.2001, a §3x, §4a xxxx. 3, xxxxxxx ustanovení §6 x §8 xxxx. 1, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002

146/2002 Sb., x Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 6 xx 10, §11 xxxx. 2 x §19 xxxx. 2, která xxxxxxxx účinnosti 16.6.2002, xxxxxxxxxx §12 xxxx. 3, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), a xxxxxxxxxx §18 xxxx. f), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2003

131/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony na xxxxx ochrany veřejného xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

94/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 146/2002 Xx., x Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 3.3.2004

316/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx x tabákových výrobcích x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2004

456/2004 Sb., úplné xxxxx xxxxxx x. 110/97 Sb. publikované x xxxxxx č. 153/2004

558/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

392/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.9.2005

393/2005 Sb., xxxxxxxx Poslanecké sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 12.9.2005

x xxxxxxxxx xx 12.10.2005

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x územních finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

229/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

120/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/97 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.5.2008 s xxxxxxxx §15 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

224/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 110/97 Xx. publikované v xxxxxx x. 70/2008

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

279/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 147/2002 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2014

139/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 166/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

180/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2016 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.1.2018, 20.5.2019, 20.5.2020 x 20.5.2024

26/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx a vinařství), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

302/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

51/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.12.2018 sp. xx. Xx. ÚS 27/16 xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 8.3.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

174/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2021 x 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

167/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.10.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX č. 10/1987 Sb., o závaznosti Xxxxxxxxxxxxxxxx lékopisu - xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) Zákon XXX č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci, ve xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx.
3) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon XXX č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx xxxxx XXX č. 192/1988 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §67c xxxx. 2 xxxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 122/1993 Xx.
12) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX - hlavního xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřizování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, č. x. XXX-351.6-22.12.86 xx xxx 6.5.1987, xxx. xxxxxx 9/1987 Sb.
13) Zákon č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 22/1997 Sb.
18) §9a xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.

19) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 153/2000 Sb., x xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Zákon č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné energie x ionizujícího záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 184/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
26) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
28) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §22 x 23 xxxxxx x. 166/1999 Sb.
30) §2 xxxxxx č. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §46 xxxxxxxxxx zákoníku.
32) Xxxxxxxx č. 332/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zeleninu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x nich.
33) Zákon č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §20f x následující xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxxxxx č. 325/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx §18 písm. x), x), j), x), x) x x) zákona x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx tabákové xxxxxxx.
36) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 146/2002 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §28 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) §9 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) Například xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1972/2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx produkty související x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kypru, Xxxxx, Lotyšska, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Nařízení Xxxxxx (XX) č. 60/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx z xxxxxx přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx, Estonska, Kypru, Xxxxxxxx, Litvy, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx.
43) §29 x 30 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7b xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 146/2002 Sb., o Státní xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/ES xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x prodeji x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/37/ES xx xxx 5. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx členských států xxxxxxxx xx výroby, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx tabákových xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/2/ES ze xxx 22. xxxxx 1999 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx ohledně xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx ionizací.
Směrnice Xxxxxx č. 2003/40/ES xx xxx 16. xxxxxx 2003, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limity x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a požadavky xx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxx ozonem při xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx x xxxxxxxxxxx xxx.
46) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 178/2002/ES xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x požadavky potravinového xxxxx, zřizuje xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx potravin, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1829/2003 xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1830/2003 xx dne 22. xxxx 2003 xxxxxxxx se sledovatelnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxxxxxxxx potravin x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx, x kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 2001/18/XX.
Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1661/1999 ze dne 27. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 737/90 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx xx xxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2759/75 ze xxx 29. října 1975 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení Rady (XX) č. 2529/2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení Xxxx (EHS) č. 1208/81 xx dne 28. xxxxx 1981, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxx xxxxxxxx těla xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
47) Xx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 258/97.
48) Xx. 3 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002.
49) Čl. 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 178/2002.
50) Xxxxxxxx č. 147/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxxx výroby, xx xxxxx xxxxxxxx x. 196/2002 Xx.
51) Xxxxxxxx č. 292/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských místech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) Xxxxxxxx č. 307/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
55) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1148/2001 x xxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxx x zeleniny x xxxxxxxxxx normami.
Rozhodnutí Xxxxxx 97/830/ES x 11.12.1997, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x výrobků x xxxx xxxx zaslaných x Xxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/79/ES xx dne 4. xxxxx 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx produktů vyrobených x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxxxxxx Komise 2002/80/ES ze dne 4. xxxxx 2002 x xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pocházejících xxxx odeslaných x Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Komise 2002/75/ES xx xxx 1. xxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx Komise 2002/679/ES xx xxx 22. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/80/XX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro dovoz xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/678/ES xx dne 22. xxxxx 2002, kterým xx mění rozhodnutí 2002/79/XX, kterým se xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x arašídů xxxxxxxxxxxxx xxxx odeslaných x Číny.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1661/1999.
Xxxxxxxx Komise (XX) x. 1627/2000.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1621/2001.
56) Xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1661/1999/ES.
57) Zákon č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
58) Xx. 50 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
59) Vyhláška č. 157/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, houby, xxxxxxxx x výrobky z xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx č. 53/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pomocných a xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 233/2002 Xx.
61) Xxxxxxxx č. 54/2004 Sb., x potravinách xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
62) Xxxxxxxx č. 297/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx dávce xxxxxx a x xxxxxxx značení.
63) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2759/75, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1365/2000.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3220/84, xx znění nařízení Xxxx (ES) x. 3513/93.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2967/85, ve xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 3127/94.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2529/2001.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2550/2001.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2137/92, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1278/94 x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2536/97.
Nařízení Xxxx (EHS) č. 1208/81/ES, 3220/84/ES, 2137/92/ES.
64) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb.
65) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxxxxx č. 326/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), i) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx výrobky, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 264/2003 Xx.
67) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 258/97.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 49/2000.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 50/2000.
68) Xxxxxxxx č. 344/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
69) Zákon č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Ústředním kontrolním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Čl. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
71) Čl. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
72) Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002.

73) Xxxxxxxx Komise 1999/21/ES xx xxx 25. xxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2001/112/ES xx dne 20. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/2/ES xx xxx 22. xxxxx 1999 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských států xxxxxxx potravin x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx složek přírodních xxxxxxxxxxx xxx, jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx na označování x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úpravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x pramenitých xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/46/ES xx xxx 10. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Komise 2006/141/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výživě x o změně xxxxxxxx 1999/21/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/107/ES ze xxx 20. xxxxxxxxx 2006, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 89/108/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx zmrazených xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/13/XX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/39/ES xx dne 6. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/91/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které potravina xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/40/EU xx dne 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvisejících výrobků x x xxxxxxx xxxxxxxx 2001/37/XX.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/2100 ze xxx 29. xxxxxx 2022, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/40/XX, pokud xxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

74) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2136/89 xx xxx 21. xxxxxx 1989 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodních xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx názvů xxx konzervované sardinky x výrobky typu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2219/89 ze xxx 18. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývoz xxxxxxxx x krmiv xx xxxxxxx havárii xxxx xxxxx xxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XXX) č. 2568/91 xx xxx 11. července 1991 o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxx (XXX) č. 1536/92 xx dne 9. xxxxxx 1992, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 315/93 xx xxx 8. xxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx postupy Společenství xxx kontrolu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2406/96 xx dne 26. xxxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro některé xxxxxxxx rybolovu, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000 xx xxx 17. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 820/97, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1825/2000 xx xxx 25. xxxxx 2000, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1760/2000, xxxxx xxx x označování xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x hovězího masa, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 178/2002 ze xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zásady x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti potravin, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1829/2003 xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx modifikovaných potravinách, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1830/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 2001/18/ES, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxx potravin, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004, kterým se xxxxxxx zvláštní pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. října 2004 o materiálech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx směrnic 80/590/XXX x 89/109/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/1/ES xx xxx 27. prosince 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 37/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostorech xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx spotřebě.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 396/2005 xx xxx 23. února 2005 x maximálních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx původu x xx jejich xxxxxxx x x změně xxxxxxxx Rady 91/414/EHS, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2073/2005 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2074/2005 xx xxx 5. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 853/2004 x xxx organizaci úředních xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (ES) x. 882/2004, xxxxxx xx xxxxxxx odchylka xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 852/2004 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 853/2004 x (XX) x. 854/2004, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx (ES) č. 1635/2006 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 737/90 o podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx elektrárny v Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1881/2006 xx dne 19. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1882/2006 xx dne 19. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1924/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006 x výživových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1925/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 445/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxx (ES) x. 2991/94, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1898/87 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvádění mléka x mléčných xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 110/2008 ze xxx 15. xxxxx 2008 x definici, xxxxxx, xxxxxxxx úpravě, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lihovin x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1576/89, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2008 xx xxx 27. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2023/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 543/2008 ze xxx 16. června 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Komise (XX) č. 566/2008 xx xxx 18. xxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde x xxxxxxx xxxx dvanáctiměsíčního xxxx xxxxxxxx skotu xx xxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 589/2008 ze xxx 23. června 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde o xxxxxxxx normy pro xxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (ES) č. 733/2008 ze xxx 15. července 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pocházejících xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1331/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví jednotné xxxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx enzymy x xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1332/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/417/XXX, nařízení Xxxx (XX) x. 1493/1999, xxxxxxxx 2000/13/ES, xxxxxxxx Xxxx 2001/112/ES x xxxxxxxx (ES) x. 258/97, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1333/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1334/2008 ze xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx použití v xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx povrchu a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1601/91, xxxxxxxx (XX) x. 2232/96 x x. 110/2008 x xxxxxxxx 2000/13/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 470/2009 xx xxx 6. května 2009, xxxxxx se xxxxxxx postupy Xxxxxxxxxxxx xxx stanovení limitů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) č. 2377/90 a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/82/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 726/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 450/2009 xx xxx 29. xxxxxx 2009 x aktivních x xxxxxxxxxxxxxx materiálech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 669/2009 xx xxx 24. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 882/2004, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu, x xxxxxx se mění xxxxxxxxxx 2006/504/XX, x xxxxxxx znění.

Nařízení Komise (XX) č. 115/2010 ze xxx 9. xxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a pramenitých xxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx č. 2010/791/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx stanoví seznam xxxxxxxx uvedených x xxxx III xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XII xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 543/2011 xx xxx 7. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) č. 1234/2007 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx výrobků x xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) č. 931/2011 xx xxx 19. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 178/2002 xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1169/2011 ze xxx 25. xxxxx 2011 x poskytování xxxxxxxxx o potravinách xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) č. 1925/2006 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Xxxx 90/496/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/XX, xxxxxxx Xxxxxx 2002/67/XX x 2008/5/XX x xxxxxxxx Komise (ES) x. 608/2004, x xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1333/2011 xx xxx 19. xxxxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepovolené xxxxxxxxx modifikované xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx z Xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/289/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 29/2012 ze dne 13. xxxxx 2012 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx olej, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1151/2012 xx dne 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 208/2013 ze dne 11. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x semen určených x xxxxxxxx klíčků.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 609/2013 xx dne 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x náhradě xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/52/XXX, směrnic Komise 96/8/XX, 1999/21/XX, 2006/125/XX x 2006/141/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/39/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 x (XX) x. 953/2009, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1379/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx organizaci xxxx x xxxxxxxx rybolovu x akvakultury x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1184/2006 x (XX) x. 1224/2009 x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 104/2000, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1337/2013 ze xxx 13. prosince 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1169/2011, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, chlazeného x zmrazeného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (ES) x. 1037/2001 a (XX) č. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 579/2014 xx xxx 28. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 852/2004, xxxxx jde x xxxxxxx přepravu xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/949 xx xxx 19. xxxxxx 2015, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některými třetími xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2283 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1169/2011 x x xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/97 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1852/2001.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdraví xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu rostlin, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (ES) x. 1069/2009, (ES) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (EU) 2016/429 x (EU) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005 x (XX) č. 1099/2009 x směrnic Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/ES, 2008/119/XX x 2008/120/XX x o zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/ES a 97/78/XX x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (nařízení x xxxxxxxx kontrolách).

Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/1182 xx xxx 20. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1308/2013, xxxxx xxx x klasifikační xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1184, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx x x ohlašování xxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxxxx jatečně xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/2470 xx xxx 20. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2283 x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/456 xx xxx 19. března 2018 x procedurálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx určování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2283 x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/574 xx xxx 15. prosince 2017 x technických xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/576 xx xxx 15. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používané xx xxxxxxxx výrobky.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/775 xx dne 28. května 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx. 26 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1169/2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelům, xxxxx jde x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75) Xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002.
76) Xxxxxxxxx čl. 4 xxxxxxxxxx Komise 2006/504/ES.
77) Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) č. 3954/87.
78) Například xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1635/2006.
79) Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) č. 3954/87.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2219/89.
80) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1924/2006.
81) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1183/2006.
Nařízení Xxxxxx (XXX) č. 563/82.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 3220/84.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2967/85.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2137/92.
Nařízení Rady (XXX) č. 2759/75.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2529/2001.
82) §23c xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 258/97.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 608/2004.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2003/867 xx xxx 1. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx složky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 258/97/ES.
Rozhodnutí Xxxxxx (XX) x. 2001/721 xx xxx 25. xxxx 2001, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 258/97/XX.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 2000/500 xx dne 24. xxxxxxxx 2000, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx "žlutých pomazánkových xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx esterů" xx xxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxx potravin xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 258/97.
84) Čl. 12 x 13 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1829/2003.
Xx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1830/2003.
85) Čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/97.
86) Xx. 41 xx 44 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 882/2004.
87) Čl. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 882/2004.
88) Xxxxxxxx xxxxx č. 98/2005 Sb., xxxxxx xx stanoví systém xxxxxxxx varování o xxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx z xxxxxxxx x xxxxx.
89) Čl. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 882/2004.
90) Xx. 34 xx 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.
91) Xx. 79 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.
92) Čl. 11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 510/2006. Xx. 15 xxxxxxxx Rady (ES) č. 509/2006.
93) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 882/2004.
94) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2006/504/ES, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/402/ES xx xxx 23. xxxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x chilli xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí Komise 2006/601/ES xx xxx 5. září 2006 x mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismu XX XXXX 601 x produktech z xxxx.
95) Xxxxxxxx č. 541/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 146/2002 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 469/2005 Xx.
96) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2073/2005.

97) Xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011.

98) Xxxxxxxxx xxxxx č. 321/2004 Sb., x vinohradnictví x vinařství x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

99) Čl. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1169/2011.

100) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1151/2009, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1152/2009, nařízení Komise (XX) č. 258/2010, nařízení Xxxxxx (XX) č. 1135/2009, xxxxxxxx Komise (XX) č. 206/2010.

101) §23 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

102) §23 odst. 2 zákona x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

103) Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1308/2013.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/1182.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2017/1184.

104) §9a xxxx. 3 xxxxxx č. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Čl. 44 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1169/2011.

106) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011.

107) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 543/2008.

108) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1935/2004.

109) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 38/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx s potravinami x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

110) §25 xxxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

111) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1829/2003, x xxxxxxx xxxxx.

112) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1151/2012.

113) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1234/2007.

114) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

115) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 127/2015 Sb.

116) Čl. 3 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

117) §1d xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

118) §4a zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

119) Čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004.

120) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 543/2011, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1379/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 1337/2013.

121) Xxxxxxxx č. 333/1997 Sb., xxxxxx xx provádí §18 xxxx. a), x), x) a x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx mlýnské xxxxxx xxxxxxx, těstoviny, xxxxxxxx xxxxxxx x cukrářské xxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

122) Xxxxxxx VII xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1308/2013.

123) Xx. 3 xxxx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002.

124) Xx. 14 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002.

125) §114 zákona x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

126) §504 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

127)&xxxx;Xx. 50 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002.

Xxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 882/2004.

128) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

129) Zákon č. 585/2004 Sb., x branné povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

130) §30 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

131) Zákon č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

132) Například xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

133) Vyhláška č. 132/2015 Sb., x sazebníku náhrad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx pro účely xxxxxxxx

134) Xx. 14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

135) Xxxxx č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx známkách x x xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

136) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002.

137) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 669/2009, x platném xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 884/2014 xx xxx 13. srpna 2014, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některých krmiv x potravin x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1152/2009, v xxxxxxx xxxxx, prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1660 xx dne 7. xxxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovoz xxxxxxxxx potravin xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx nařízení (ES) x. 669/2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 885/2014, xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/186 xx xxx 2. února 2017, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní podmínky xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 669/2009, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/175 xx dne 5. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zasílané x Xxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2011/884/XX.

138) Čl. 3 xxxx. 38 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

139) Vyhláška č. 172/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx určení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

140) Xxxxxxxx č. 58/2018 Sb., x xxxxxxxxx stravy x xxxxxxx potravin.