Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023.


Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
110/97 Sb.

ČÁST I. Potraviny a tabákové výrobky

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku §3 §3a §3b

Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu §3c

Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku §3d

Ozařování potravin §4

Klasifikace těl jatečných zvířat §4a §5

Označování potravin §6 §7 §8 §9 §9a §9b §9c

Uvádění potravin na trh §10 §11 §11a

Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky §12 §12a §12b §12c

Označování tabákových výrobků určených ke kouření §12d

Označování tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodní dýmky §12e

Označování bezdýmných tabákových výrobků §12f

Uvádění nových tabákových výrobků na trh §12g

Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich §12h §12i

Bylinné výrobky určené ke kouření §12j

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku §12k

Informační povinnost §13 §13a §13b

Přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku §13c §13d

Uvádění tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh §13e

Sledovatelnost tabákových výrobků §13f §13g

Státní dozor §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b

Přestupky §17 §17a §17b §17c §17d §17e §17f §17g §17h §17i §18 §19

ČÁST II. §20

ČÁST III. §21

ČÁST IV. §22

ČÁST V. §23

ČÁST VI. §24

ČÁST VII. §25

ČÁST VIII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §26 §27

Účinnost §28

č. 306/2000 Sb. - Čl. II

č. 274/2003 Sb. - Čl. XI

č. 316/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 120/2008 Sb. - Čl. II

č. 139/2014 Sb. - Čl. II

č. 180/2016 Sb. - Čl. II

č. 174/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 51/2019 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXX VÝROBKY

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73) a xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 74) xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxx, xxxxxxx, maloobchodního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a upravuje xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx zákon xx nevztahuje xx xxxxxx xxxx 19), x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002.

§2

Základní pojmy

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, obsahující xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx úřední kontrolu, xxxxxxxxx xxxx vzorek xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud o xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) čistým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx 97) xxxxx výrobku, druhu, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 98) xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxxxx s potravinou xx území České xxxxxxxxx,

x) jakostí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx čištění, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx souvisejícího xxxxxx x dalších xxxxx potravin xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x samostatném xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dělení potravin xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx stravy xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx běžnou xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxx x minerálních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx fyziologickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, určená k xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx množstvích,

h) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxxx na jejich xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx smluvním státě Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie"), xx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx výrobek xxxxxxxx xx uvedený xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx než původnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx použití,

k) šarží xxxxxxxx druhově xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) tabákovým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx z xxxxx geneticky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl jatečných xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl jatečných xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx neznámého původu xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku,

o) potravinami xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxx 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. a 8.1 xxxxxxx xxxxx a xxxxx přílohy I x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx krokodýlů x xxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě a xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prodejny xxxxxxxx prodejním xxxxxx, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samoobslužné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx potravin xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx pultu, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxx, nebo části xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) tabákem xxxxx x jiné přírodní, xxxxxxxxxx xxxx nezpracované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x dýmce, který xx může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx balení xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxx maloobchodní prodejce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobkem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, šňupacího xxxxxx x xxxxxx určeného x xxxxxxxx užití,

u) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určený xxxxxxxx ke xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx určeným x orálnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x užívání xxxx xxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxx x inhalaci xxxx xxxxxxx, x prášku xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx forem, nabízené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx sáčcích,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx výrobek,

y) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jednoduchou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vloží xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. tabákový xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx tabákový xxxxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu, a x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xx x nezměněném xxxxx určen xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. krycí list xx surového xxxxxx, xxxx

2. trhanou tabákovou xxxxx x krycím xxxxxx x xxxxxxx xxxxx doutníku x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxx celý výrobek, xxxxxxxxx x filtr, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x náustkem, xxxxxxx xxxx jednotková hmotnost xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nejméně 2,3 x x xxxxxxx 10 g x xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 34 xx;

xx doutník se xxxxxxxx rovněž výrobek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jiných látek xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx písmeni,

za) nikotinovým xxxxxx bez obsahu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx obsahující nikotin xxx orální užití, xxxxx není xxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx 136).

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnosti nejvýše 3 x,

x) tabákem xxxxxxx do vodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx použití xxxxx xxxxx; xxxxx určený xx vodní xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření; xxxxx xxx xxxxxxx použít xxxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret,

c) novým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. není xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, doutníkem, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tabákem nebo xxxxxxx určeným k xxxxxxxx užití x

2. xxx xxxxxx xx xxx xx 19. xxxxxx 2014,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výrobek, xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxx spalování,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxx pro xxxxxxx výparů obsahujících xxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx, nádržky x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; elektronická xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo opětovně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nádržky xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníků,

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx tabákového xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx tabák, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, inkoust, xxxxxx, lepidlo x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx tabákovém výrobku xxxx výrobku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx tabákového xxxxxxx, jednotkového balení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vůně xxxx xxxx jiná xxx xxxxxxxx chuť, xxxxxx xxxxxxx dodává přísada xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ovoce, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, mentol xxxx xxxxxxx, a xxx xx rozeznatelná před xxxx při užití xxxxxxxxxx výrobku,

j) vnějším xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxx výrobku xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx tabákové xxxxxxx xxxx výrobky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xx na dálku xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xx spotřebiteli, xxx xxxx se spotřebitel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x maloobchodního xxxxxxx nachází x xxxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx prodejce je xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxx,

x) výrobcem xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx vyrábět x poskytuje tento xxxxxxx na xxx xxx svým jménem xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx tabákového výrobku xxxx výrobku souvisejícího x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tabákového xxxxxxx xxxxxxxx prodejce, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh,

o) xxxxxxx souvisejícími x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxx, náhradní náplně xx xx x xxxxxxx xxxxxxx určené xx kouření,

p) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky x není xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobků souvisejících x tabákovými xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx prachu,

r) jednotkovým xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxx souvisejícího x tabákovými výrobky, xxxxx xx xxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx chuť.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx

(1) Provozovatel potravinářského xxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxxx smyslové, fyzikální, xxxxxxxx x mikrobiologické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dodržovat xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, krájení nebo xxxxxx způsobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx; x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx potraviny 74) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv nebo xx Xxxxxx zákonů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x potravinách,

e) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uvádět xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx 99),

x) dodržovat xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx otevření nebo xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx styk x potravinami,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx počet zaměstnanců x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potravin xx xxxxxxx zemí 100) a dodržet xxxxxxxx xxxxxxxx dovozu xxx vybrané xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 137),

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dat zahájení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx tyto skutečnosti xxxxxxx, a dále x oznámení xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxx xxxxx, příjmení xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx provozovny, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx právnickou,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. předmět xxxxxxxx xxxx podnikání x

4. xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeným v §16,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na nejvyšší xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx deklarace xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trvanlivosti nebo xxxxxxxxxxxxx uvedené na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebiteli, a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx zhoršení jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uchovat x xxxxx prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx potraviny xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx zvláštní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx balené,

n) x zabalených x xxxxxxxxxx potravin dodržovat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxx stanovené xxxxxxxxxx právním předpisem,

o) xxxxxxxx označení šarže xxxxx §9,

x) xxx xxxxxxxx potravin spotřebiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7, 8 x 9a, x xxxxxxxx údajů podle §7 xxxx. 1 xxxx. g) x §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx nákupu x xxxxx xx x xxxxxxxxx podporujícím prodej xx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být povinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně x veškeré povinné xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx x připojit informaci x xxxxxxxx, potraviny

1. xxxxxxx x §10 xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx 108) xxxx vyhlášky x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určené xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x pokrmy 109) xxxx do xxxxx, které nechrání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxxxxxx výrobcem,

5. xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxxx, deformované, znečištěné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx narušené,

r) xxxxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx; xx xxxx přepravy xxxxxxxxx musí být xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxx předložen xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložených x xxxxxxxx stavu xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který vyrábí, xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pramenité xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jen x xxxxxxxxxx zdrojů xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ozonem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru,

b) používat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x výjimkou xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 19) 23)

(4) Provozovatel potravinářského xxxxxxx, který dováží xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (dále xxx "xxxxx země"), je xxxxxxx

x) pokud tak xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx dovoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 100), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxx celnímu xxxxx xxxxxxxxx, certifikát nebo xxxx xxxxxxx doklad xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx potravina xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx; xxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23),

x) pokud xxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx přes xxxxxxxxxx hraniční kontroly 138) určená Ministerstvem xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") nebo xxxx xxxx kontrolní xxxxx, xxx xxxx stanoviště xxxxxxxx kontroly podle čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx radiační mimořádné xxxxxxx vývozní certifikát x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx 100),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 47 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 vyplnit x xxxxxx příslušnému xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupního xxxxxxx xxxxx xx. 56 xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku x xxxxxxxx určených xx vývoz do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zemi xxxxxx v případě, xx vyvážená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx osvědčení, xx xxxxxxxx potravina xxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminace xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vývoz xxxxxxxx x xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 79),

x) xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, předložit xxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§16) vydaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxx neznámého původu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hub na xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odbornou způsobilost, xxxxxx prokazuje osvědčením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.

(9) Osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxx hub xxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx 19) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx znalosti hub. Xx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxx.

(10) Ke zkoušce xx znalosti xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxx zaniká

a) po xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx 60 xxx,

x) po xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx jeho xxxxxx x osob xx xxxx xx 60 xx 65 xxx,

x) xx uplynutí 2 xxx ode xxx jeho xxxxxx x xxxx xxxxxxxx 65 xxx.

§3a

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx trh xxxx xxxxxx xxxxxxx ovoce, xxxxxxxx zeleninu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx skutečnost příslušnému xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x den vývozu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx neprodleně xxxxxxx sděleny příslušnému xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 provozovatel potravinářského xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, jde-li o xxxxx právnickou, xxxx xxx xxxx, skupinu x xxxxxxxxxx čerstvého xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxx.

§3x

§3x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

§3x

Xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potraviny xxxxxx xxx zvláštní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxx xx xxx zaslat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx text xxxxxxxx, xxxxx má xxx uveden na xxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx potravinu xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, označí x xxxxxxxx x orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx informován xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx podal xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tom, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výživové xxxxxxxxx, xx označena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx ověření obsaženo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, uvede-li provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xx tuto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx správního úřadu, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx na xxxx x jednom nebo xx více xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informovat ostatní xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo uvádí xx xxx

x) xxxxxxxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X x C xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1925/2006, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v listinné xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx textu označení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x potravinách, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx etiketě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx vyrábí xxxx uvádí xx xxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kojeneckou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx regulaci xxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx její xxxxxxx xxxxxx zaslání českého xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx potraviny.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x místě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx země, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxx 5 o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol stanoví xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx 139).

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx výživové údaje xxxx uvedeny xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 30 xx 34 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011, xx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx oznámit ministerstvu x xxxxxxxx podobě xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx požadavků stanovených x xx. 35 xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1169/2011.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paprsků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx takto xxxxxxx, xxxxxxxx celkové průměrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx potravin xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx ozářených xxxxxxxx xx xxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx neuvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx ozařování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ozáření, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx povahu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxx ozáření,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádět xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx o xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozařovny xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx") Státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Žádost podle xxxxxxxx 3 obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxx podle správního xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx technologické xxxxxxx ozařování xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potravin xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004, x platném xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řád x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b).

Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx si x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nakládání xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx a kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zdroje ionizujícího xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy. 24)

(6) Státní zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Komise Evropských xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx schválení xx xxxxxx xxxxxxxxxx ozařovny x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx za xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx potraviny xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx stanovené zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x ozařovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem Xxxxxxxx xxxx a která xx xxxxxxx na xxxxxxx ozařoven zveřejněném x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaji x názvu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 2.

(8) Potraviny xxxxxxx ionizujícím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx stravovací službu, xxxx xxx při xxxxxxx na trh x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxx ozařovny, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§4x
Xxxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jatka (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxxx jatečných xxxxxx 103) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxx, xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jatečných xxxxxx 103) v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 200 xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x všechna jatečně xxxxxxxx xxxx bourá,

c) xxxx podléhající xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 103) v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx spotřebu,

b) jatečný xxxx, který je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), x to xxxxxxxx x v rozsahu xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 103) x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx protokol.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 6 let xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx způsob x xxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx řídí tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 64)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 82). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 uchovává xxxxxxxxxxxx jatek xx xxxx 1 xxxx x osoba xxxxxxxx xxxxxxx ústřední evidence xxxxxx xx xxxx 2 let.

(8) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat hradí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx firmou je xxxxxx xxxxxxxxx uváděna xx trh, nebo xxxx-xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx etiketě x obalu xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx čl. 9 odst. 1 xxxx. x) x xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1169/2011 x nápojů xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 1,2 % objemových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) jména x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx potravinu xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 % objemových xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx nebo veterinární xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx "x" xx obalu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny xxx tehdy, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxx 104).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potravin xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx osvobozené xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výživových xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx X bodu 19 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1169/2011, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx výrobcem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozující xxxxxxxxxx 116) přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, který x posledním uzavřeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) zaměstnával xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 10 zaměstnanců 117), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 118) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§7

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pod xxxxx xxxxxx nebo obchodní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx potravin 105) xxxxxxx na xxx, xxxx xxxx-xx usazen x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx potraviny na xxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 106) xxxxxxxx xx xxxxx potraviny xxxxxxx pro spotřebitele xxxx xxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx potravinu vyrobil,

b) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) způsob uchování, xxx-xx x xxxxxxxxx, x nichž by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem nebo xxxxxxxxxxx výrobcem,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) údaje xxxxx xx. 10 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) xxxxx xxxxx xx. 44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

j) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx složky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx na obale xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx zařízení xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx o třídě xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx údajů, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 107).

(3) Způsob xxxxxxxx xxxxxxxx zabalených xxx xxxxxxxxxxx spotřebitele xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx nezpracovaný xxxxxxx 119).

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx trh nebalenou xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čitelný xxxx obsahující xxxxx xxxx xxxxxxxx název x adresu sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx potravinu vyrobil, xxxx x množství xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx procentech, stanoví-li xxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, údaj x xxxxx xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, x podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 106) tyto xxxxx:

x) název potraviny,

b) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 120),

x) xxxxx podle xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011,

x) údaj x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 121),

e) xxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) a c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 je povinen x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny x xxxxxxx viditelně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie x označování xxxxxxxx 105) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx. 44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) další xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie 107).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx prodeje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nabízení nebalené xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1169/2011.

(5) Způsob xxxxxxxxxx nebalených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvést xxxx obsahující xxxxx xxxx xxxxxxxx název x adresu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx potravinu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxx potravin, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx jasně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutými xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který potravinu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx usazeným x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx potravinu xx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šarže, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 106), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx xx xxx označení xxxxx na balení xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x balenou xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx šarže xx xxxxxxx obalu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx průvodní xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx před jejím xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označením xxxxx xx nevztahuje xx

x) xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx přechodného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx použití x xxxxxxxxx systému xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx nejsou x místě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) obaly, xxxxxxx xxxxxxxx plocha je xxxxx xxx 10 xx2,

x) jednotlivé xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx označení xxxxx xxxxx xx skupinovém xxxxx,

x) xxxxxxxxx označené xxxxx minimální trvanlivosti xxxx datem použitelnosti, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x měsíce v xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx šarže stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x

(1) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx službu, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x pokrmů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro bezprostřední xxxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čitelnou xxxxxxxxx

x) x názvu xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1169/2011,

x) xxxxx xx. 9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) o xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xxxx x xxxx minimální xxxxxxxxxxxx x pokrmů stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitele, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k přímé xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na trh xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebalené xxxx xxxx-xx zabaleny x xxxxx prodeje na xxxxxx spotřebitele xxxx xxxxxxxx bez přítomnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxx uchovávání x xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx fázi xxxxxx xxxxxx, přípravy nebo xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9b

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na trh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx potravina", xxxxxxxx znázornění stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx informaci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx naznačující, xx země xxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) 100 % xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 122) xxxx mléka xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx 123), xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fáze výroby xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) součet xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 75 % celkové hmotnosti xxxxx složek stanovené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x písmeni x) a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; přidaná xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složek, nebo

c) xxx o potravinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výroba xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx lze poskytnout xxxxxxxxx slovy "vyrobeno x České xxxxxxxxx" xxxx slovy, xxxxx xxxx xxx spotřebitele xxxxxx význam, xxxxx xxxxxx proběhla xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxx použít xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9c

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výrobci xxxxxxx "výrobce:" xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxxx xxxxxxxxx následuje xxxxx x příjmení xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx potravinu xxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx provozovna, a xx xxxxxxx xxxxxxx: "xxxxxxxxxx:".

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

Uvádění xxxxxxxx xx xxx

§10

(1) Xx trh xx xxxxxxxx uvádět xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabízené xx xxxxxxxx klamavým xxxxxxxx, 3) 31)
b) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) překračující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx radionuklidy xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými tímto xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx potravin xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stravy x xxxxxxx potravin 140) x

x) zdánlivě totožné x potravinou xxxxxxxx xx trh v xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx podstatně xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxx opatřena snadno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx mohou xxx xx xxxx xxxxxxxxx trvanlivosti xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxx, jsou-li takto xxxxxxxx, odděleně umístěny x xxxx-xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x jinému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx na xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx použití.

(4) Pro xxxxxx potravin xx xxxxxxxx použít potraviny x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx 124).

§11

(1) Xxxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx v xxxxxxx x tímto zákonem, xxxxxxxxx zájmové sdružení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx "Potravinářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 34)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxxx x provozovně x xxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 400 m2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně potraviny, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Tato povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx 0,5 % objemových. Potraviny xxxxx xxxx xxxxx xxxx být následně xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny, xxxxxxxx a přiděluje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx neziskové organizace xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx xxx musí xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002 a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potraviny, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1169/2011, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx; informace podle xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1169/2011 xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuta xxxx xxxxx, xxxxx xx potravina poskytována.

(5) Xxx xxxxxxxxxx potravin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku poskytujícího xxxxxxxxx potraviny nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

§11x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx potravina xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro výrobu xxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xx xxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) výrobním xxxxxxxx x pravidlům xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx právní předpisy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxxxx zájmu odpovídající xxxx této xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxx xxxxx x výrobě xxxxxxxxxx výrobků užít

a) xxxx xxx surový xxxx technologicky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(2) Tabákové xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vytvářejí dojem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tabákového xxxxxxx, způsobují zbarvení xxxxx, usnadňují vdechování xxxx xxxxxx nikotinu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx návykový účinek xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx užití.

(4) Xxxxxxxx se xxxxxx xx trh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx výrobu xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx příchuť x xxxxxxxx či v xxxxxxxxx míře xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx vyvolává nutnost xxxxxx nebo úlevy xx abstinenčních xxxxxxxx, xxxxxxxxx obojí,

b) xxxxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků, obvykle xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx toxické vlastnosti.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxx cigarety xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zejména xx filtrech, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx kouře. Xxxxxx, papíry x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx prodejce x xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x

x) §3 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) x x §3 odst. 3,

x) §10 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) §3 odst. 1 xxxx. q) xxxxxx 1, 3 x 5 x xxxx. x).

(2) Pozbyl xxxxxxxxx.

§12b

(1) Označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vnějších xxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx x samotný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rys, x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx tabáku xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx vyrobených, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uvedených xx trh nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Maximální úrovní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, měřeno x xxxxxxxxxxx. Zakazuje xx&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dovážet x xxxxxx na xxx cigarety, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxx.

§12c

(1) Výrobce, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x případech uvedených x čl. 9, 10, 14, 16 x 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 Státní tiskárnu xxxxx, x. x., (xxxx jen "Státní xxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru, xxxxxxxxxxx identifikátoru xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení x xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx označeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaným Xxxxxx xxxxxxxxx cenin způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jednotkové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxx bezpečnostním prvkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou 125).

(3) Xxxxxx od 20.5.2024.

(4) Xxxxxx xx 20.5.2024.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků poskytnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uváděny xx xxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti. Xxxxxx xxxx být poskytnuty xx xxxxxxx jednotkových xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxx tom xxxxx §11 odst. 2 x 3 kontrolního xxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvku xxxxx čl. 6 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/576, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx náhrady xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x distributor xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx kouření jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx balení x xxxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx anebo obchodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxx výrobce, xxxxxxxxxxxx xxxx dovozce tabákových xxxxxxx,

x) názvem druhu, xxxxxxx xxxx podskupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx výrobek xxxxxx xx xxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx složkám xxxx použité technologii, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx množství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obalu, xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx,

x) zemí původu xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxxxxx spotřebitele x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozbylo xxxxxxxxx,

x) obecným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx kombinací xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x je x xxxx připojena xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx do xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx kalendářních xxx xx po xxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Jednotlivá xxxxxxxxxxx zdravotní varování, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být x xxxxxxxxxxxx značek xxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazena ve xxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxx xx xx xxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx než cigaret, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx určeného xx xxxxx dýmky

Výrobce, xxxxxxx, maloobchodní prodejce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určených xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxx, xxx jednotkové xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx balení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) xxxxx nebo rovnocenným xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 180/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.9.2016

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a jakékoliv xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podle §12d xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který umožní xxxxx xxxxx x xxxx výroby.

§12f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.9.2016

§12g

Uvádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx

(1) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dat Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx x xxxxx tabákovém xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tom, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vymezení xxxxx tabákový xxxxxxx xxxxxx xx kouření.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoliv xxxx nebo aktuální xxxxxxxxx x studiích, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxx nebo dovozců xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodatečných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2016

Elektronické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxx

§12x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradních náplní xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Výrobce, xxxxxxx, maloobchodní prodejce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) údajů xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x) a x); čisté množství xxxx být xxxxxxx x x xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nikotinu x xxxxx,

x) xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx místo x xxxx výroby,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osob xxxxxxxx 18 xxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a distributor xxxxxxxxxxxxxx cigaret nebo xxxxxxxxxx náplní xx xxxx xxxx povinni xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahující

a) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx výrobek se xxxxxxxxxxxx používat mladými xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x kontraindikacích,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx výrobce xxxx dovozce x

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídlo xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Výrobce x xxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do nich xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx lhůtách x v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx ní, xxxxxx hodlá uvést xx trh xxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxx x trhu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náplněmi xx xxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx změně xxxxxxx xx xxxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. a).

(6) Xxxxxxx, dovozce a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx systém pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx podezřeních xx xxxxxxxxxx účinky těchto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxx xxxxxxx x xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx nebo mají xxx uvedeny xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou jinak x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d) a x) se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cigarety, xxxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxxx výparů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12h xxxx. 4 xxxx. a) x §12h odst. 5 x xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12h odst. 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 3. Informace xxxxxxxxxxxxx obchodní tajemství 126) se nezveřejní. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákoně xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx nebo požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich xx základě výzvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvality xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx jednotkových xxxxxx x vnějších xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx, obrazový, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx užívání xxxxxx obsahujících xxxxxxx, x náhradní xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12j

Bylinné výrobky určené xx kouření

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxx xxxx rys, x xx zejména xxxxxxx, xxxxxxxx, grafický xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx ke kouření xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx balení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §12d odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) číslem xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx značky x xxxx xxxxxxxx, x rozsahu x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informovat Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx v případě, xx dojde ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Informace xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx předkládání xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx obchodním xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2016

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Výrobce, xxxxxxx, maloobchodní prodejce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx prodejce x xxxxxxxxxxx nikotinových sáčků xxx obsahu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx balení xxxxxxx

x) xxxxx podle §12d xxxx. 1 xxxx. x) až d),

b) xxxxxxx xxxxx složek xxxxxxxxxx xx výrobku,

c) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) množství nikotinu x xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx rovnocenného xxxxx, xxxxx umožní xxxxx místo a xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx výrobku xxxx dosah osob xxxxxxxx 18 xxx x

x) zdravotního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x distributor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx zajistit, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) návod x xxxxxxx x skladování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) varování pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účincích,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) údaje o xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dat xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx sáčky bez xxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxx podstatné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x).

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx x distributor xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx nepříznivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lidské xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přijmout nápravné xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx výrobku x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě pro xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx tabáku, které xxxx x xxxxx xxxx xxxx mají xxx xxxxxxx na xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jakosti xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x bezpečnost a xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2021 Xx. x účinností xx 12.5.2021

Informační povinnost

§13

(1) Výrobce x xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xx lhůtách xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx změně xx xxxxxxx tabákového xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství se xxxxxxxxxx. Výrobce x xxxxxxx tabákových výrobků xxxxxx při předkládání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxx interní x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx i shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx výrobků xx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§13x

(1) Xxxxxxx a xxxxxxx cigaret xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prioritním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro každou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx cigaret nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x prioritním seznamu xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx studie xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dat Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx žadateli x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informace ohledně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX, xxxx xxxxxx z povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, je-li xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx předpisem x. 180/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 7.9.2016

§13b

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx informace výrobce.

(2) Xx-xx xxxxxxx tabákového xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx usazen xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx a dovozce xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx trh, xxxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §12g xxxx. 1, §12h xxxx. 4, §12h xxxx. 5, §12h xxxx. 6 xxxx. x), §12j odst. 3, §12j xxxx. 4, §13 xxxx. 1, §13 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §13a odst. 2 xxxx §13a xxxx. 3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx

§13x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozujícího přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nachází-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) x xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sídlo, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, zastoupení či xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Před xxxxxxxxx uvádění tabákových xxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spotřebitelům xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx prodejce usazený x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaregistrovat xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx kterém xx nacházejí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelé.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dálku xxxxxxxxx xxxx potencionálním xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx maloobchodní xxxxxxxx usazený v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo náhradních xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx spotřebitelům xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usazený x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx skuteční xxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelé.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx skutečným xxxx xxxxxxxxxxxxxx spotřebitelům x Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx prodejce usazený x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradních xxxxxx xx xxxx xx xxx formou přeshraničního xxxxxxx na dálku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx užívání xxxxxx obsahujících nikotin, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nikotin.

§13c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 7.9.2016

§13d

(1) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx maloobchodních prodejců xxxxx §13c xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13c xxxx. 4 x 5.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 180/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 7.9.2016

§13x

Xxxxxxx tabákových xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku xxxxxx xx trh xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx se údaje xxxxx §12d xx 12f, §12h odst. 2 x 3, §12g xxxx. 1 x 3, §12j xxxx. 2 x §12k odst. 2 x 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx tabáku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx podle §12d xxxx. 1 písm. x) až x) x x) xx x), §12e xxxx. x) x b), §12f písm. x) x x), §12h xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x x), §12h xxxx. 3, §12j xxxx. 2 xxxx. x) a x) x §12k xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

Sledovatelnost tabákových xxxxxxx

§13x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, distributor x xxxxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxx xxxxxxxxxxxx balení xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x veškeré xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx celého xxxxxx, například xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxx x přesné xxxxxxx x veškerém xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x nezávislou třetí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx tajemstvím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx prodejcům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prodej, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tabákových xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x nimi x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxxx x xxxxxxx schvaluje Xxxxxxxx komise.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxx odborníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx. Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x výrobků souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx údajům; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) se xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx odborník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxx výroční xxxxxx, x xxx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupnosti xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxx x maloobchodní prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx uchovávat x xxxxxxxxx podobě.

(8) Xxxxxxxxxx maloobchodního prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 7 a xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx místo xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde uvádí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(9) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xxxxxxxxx plný xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/574.

§13x

(1) Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx xx národním správcem xxxxxxxx xxx pro xxxxx sledovatelnosti tabákových xxxxxxx xxxxx xx. 25 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx čl. 3 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx identifikátoru xx xxxxxx jednotkového xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574,

b) jedinečného xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574

x) identifikačního kódu xxxxxxxx podle xx. 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 x

x) identifikačního kódu xxxxxx podle xx. 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

(3) Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uzavírat xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 27 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/574.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 xx určených xxxx Xxxxxxxxx unii xxx xxxxxxxxxx podle xx. 32 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2018/574 xxxxxx poskytnutím xxxxxxxx x záznamům xxxxxxx xxxxxxxxx zásilek, který xxxxx xxxxxxxxxxxxx logistických xxxx poštovních xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx manipulace, xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2018/574.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx stanovených tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx x deaktivaci

a) identifikačního xxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/574,

x) identifikačního kódu xxxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/574, xxxx

x) identifikačního kódu xxxxxx xxxxx čl. 19 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx identifikační xxx xxxxx xxxxxxx x), x) nebo x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prodejny, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

(8) Xxxxxxxxxx podle odstavce 6 xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. x účinností xx 12.5.2021

§14

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx vykonávají:

a) xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx 19), x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx vnitra,
b) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa,
c) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x koordinují xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx řádem 110).

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx a kontrolují xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x potravinovém řetězci, xxxxxxxxxx orgány státního xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx radiologicky xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x surovinách xx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 vypracovávají ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx toxikologicky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x sjednocují xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx zajišťuje systém xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx 70) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněných správních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxx x aktualizuje xxxxxxxxx údaje styčných xxxx xxxxx čl. 103 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625 Xxxxxxxx xxxxxx a členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místem Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povinnosti stanovené x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx stavu a x xxxxx přijatých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x předložit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vládě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potravin,

c) xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxxxx x regulaci xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxxxx x regulaci xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobit xxxxxxxx x xxxxxx výroby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 109 xx 111 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625 a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 113 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x povolení podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxxxx x krmivech 111),

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení,

c) x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) x xxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2283,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, z xxx xx xxxx vyplývat xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zdraví,

f) o xxxxxxxxx zdravotního tvrzení.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx úřední ministerstvo. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumí Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Generální xxxxxxxxxxx xxx poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnému xxxxxx xxxxxx podle §16 xxxx. 1 xx 5 xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xx jedná x porušení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x to

a) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, název xxxxxxxx xxxxx, xxxx název x xxxxx adresáta,

b) xxxxx, včetně obchodního xxxxx a druhu xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxx, hmotnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx potravin xx xxxxxxx zemí

a) nepropustí xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx volný xxxx, pokud dovozce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiný vstupní xxxxxx podle §3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx certifikát xxxxx §3 odst. 4 xxxx. c),
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zásilka x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, x případech, xxx xxxxxxx vykazuje vlastnosti, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x úředních kontrolách x dovozce nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx potravin xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oběh x xxxxxxxxxx požádá příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nahlášena x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 88).

(12) Orgány xxxxxx uvedené x §16 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorových xxxxxx působících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o

a) kontrolovaných xxxxxxx,

x) výsledcích státního xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a distributorů xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jakostních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxx xxxx xxxxxxx xx trh klamavým xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15x

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přípustnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 8 xxxx. x) včetně dokumentace Xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx stanoveným xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 112); lhůta pro xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx žádosti,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich žádost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx monitorování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvádění xxxxx xxxxx xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1169/2011,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx enzymů, potravinářských xxxxxx, xxxxxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostmi, xxxxxxxxxxx xxxx určených k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625,

x) zruší na xxxxx xxxxxxxxxxx dozorového xxxxxx xxxxx §14 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 62 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxx xxxxx xx. 62 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 Evropskou xxxxxx x ostatní členské xxxxx Evropské xxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx orgánu xxxxx §14 xxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625,

x) zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hraniční kontroly xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle čl. 60 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

j) určí xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem vnitra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plány xxx potraviny xxxxx xx. 115 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 124 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2283 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx konzultačního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/456,

x) xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx x určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2283 a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx odůvodněné xxxxxxx, které xx xxxxxx bezpečnosti, proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxxxxx unii podle xx. 15 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2283,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §4a x přijímá xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx těla xxxxx xx. 10 x xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 1308/2013,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx automatizovaných xxxxx klasifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx skotu x ovcí a xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/1182, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prasat pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/1182 x oznamuje Evropské xxxxxx informace xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/1182,

q) xxxxxxx informování xxxxxxx x dovozců xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků xxxxx xx. 3 x 4 xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) č. 2018/576,

x) xx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (EU) 2018/576 x

x) podává xxxxx xx. 6 prováděcího xxxxxxxxxx Komise 2011/884/EU Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zásilek xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx potravin, které xx xxxx oznámeny xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx potravin a xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxx x xxxx evidence xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx potravinami x xx xxxxx internetových xxxxxxxxx z ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx podniku, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx, xxxxxxx a doporučení x použití x xxxxxxx xxxxx označení xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxx činnosti, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §13f xxxx. 1, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx Xxxxxx zemědělské x potravinářské xxxxxxxx.

§15b

(1) Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12g xxxx. 1 x 3, §13 xxxx. 1, 2 x 4 x §13a xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx úrovně emisí, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx cigaret, xxx jsou xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx laboratoří schválených x xxxxxx emisí xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxx vlastněny nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx metody xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxx, než xxxx xxxxx xxxxx, nikotinu x xxxxx xxxxxxxxxx x emise xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice; opatření xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx účinku xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečného identifikátoru, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, identifikačního xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx stroje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 xx xxxxx České republiky x údaje x xxx zveřejní xxxxx xx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2018/574.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §12c xxxx. 6 xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/576.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, dovozce, distributora x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xx základě xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx kontrola není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a),

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxx poškození xxxxxx x xxxxxxxx a

c) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxxxx x x jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxx 128), x xxxxxxxxx vojenských xxxxxxxxxxxxx 129), x xxxxxxxxx úřadech x xx xxxxx vojenských xxxxxx 130),

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poškození zdraví x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxxxx a x xxxx užívaných xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx potravin x xxx uvádění xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx obrany x v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelstvích, x xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx vojenských xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx 131), x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu 132),

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poškození xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, x

x) pro xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dělení xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx xx trh x bezpečnostních xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřízených x xxxx působnosti, včetně xxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dovoz a xxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dělení xxxxxxxx živočišného původu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle §22 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx, xxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x prodejnách xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx, xxx, drůbeže xxxx xxxxx, xxx uvádění xxxxxxx xx xxx x při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx místy xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxx provádění xxxxxxxxxxx xxx jatečných xxxxxx xxxxx §4a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a

d) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, vajec xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx odstavce 3 xxxx. x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xx xxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx balení, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx uvádění xxxxxxxx xx trh, xxxxx tato kontrola xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxx xxxxx a xxxxx potravin xx xxxxxxx zemí, pokud xxxxx dozor není xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, a xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Xxxxx, přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzorků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky x právními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx zákonem, xxxxxxxxx právním předpisem xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xx. 35 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxxxxx připraví xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx jej xxxxxxx xx vzorek xxxx xxxxxx pro úřední xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provést xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx vzorku xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx

x) byl předložen xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx nakládání x xxx x xxx xxxx rozboru xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xxxxxxxx vhodných xxx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na dálku, xxxxxxxx mikrobiologických xxxxxxxxx, xxxx xx-xx prováděno xxxxxxxxx xx xxxxx, x v dalších xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 35 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx opravňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

(9) Xxxxxx dozoru xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 dále xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxx xxx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 90) xxxx xxxxxxxx zkoušky z xxxx kontroly, xxxxxx xxxxx dozoru xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na výsledek xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx u jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx při dodatečné xxxxxxxx, xx nedošlo x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 91). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 82 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625. X xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, vybírá xx xxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx potravinářského podniku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vynaložené na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o režimech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx 112) xxxx uvedením xxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx souladu xx specifikacemi xxxxxxxx xxxxx dozoru. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze třetích xxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx dovoz některých xxxxxxxx xx třetích xxxx 100). O xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dozoru. Xxxx náhrada je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx orgán, xxxxx ji uložil.

(14) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx zemí, xxxxx xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx upravující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx 100). X xxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 3 xxxxx 41 x čl. 79 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx trvá xxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx nehradí. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši paušální xxxxxx nákladů vzniklých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x sazebníku náhrad xxxxxxx 133) xxxxxxx xxxx nákladů za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu dozoru. X xxxxxxx těchto xxxxxxx rozhodne xxxxx xxxxxx. Xxxx náhrada xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx ji xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 39)

(16) Orgány xxxxxx xxxxx §14 x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o systému xxxxxxxx varování 88) xxxx povinny xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx výskyt potravin, xxxxx představují xxxxxx xxxxxxxx zdraví národnímu xxxxxxxxxxx místu xxxxx §15 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx ohrožení xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poznatků.

(17) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx certifikát xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 písm. x).

§16a

(1) Ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxx xxxxx zákonem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Evropskou xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx výrobu x xxxxxxx potraviny xx trh.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 178/2002 na spolupráci xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx potravin.

(3) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávají xxxxx nad dodržováním xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zaručené xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělských xxxxxxxx a xxxxxxxx 112).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx informace o xxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxx xx dozor xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx speciality xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 112).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou komisi x názvech x xxxxxxxx xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, chráněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělských xxxxxxxx x xxxxxxxx 112).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 178/2002 xxxx, srovnání x xxxxxxx xxx x xxxxxx kontaminantů x xxxxxxx chemických xxxxx x potravinách a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxx rostliny a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 33 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 178/2002 sběr, xxxxxxxx x analýzu xxx x xxxxxxxx potravin, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x reziduí xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx potraviny, xxxxxxxx podle §3d, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx potraviny xx trh. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx odůvodnění a xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx zdravotní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dozoru podle Xxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 178/2002.

§16b

(1) Xxxxxx dozoru xxxxx §14 xxxx xxxxxxx neprodleně

a) xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xx tabákový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx míře xxxxxxx toxický xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zesiluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mutagenní xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx vynaložených na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 rozhodne xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx zemědělská a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx, aby zpráva xxxxx §13a xxxx. 2 byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx zprávy. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákladech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/779 xx dne 18. května 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. a) nedodrží xxxxxxxx, fyzikální, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) nedodrží xxxxxxxxxxxxx xxxx hygienické xxxxxxxxx, způsob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx obsah toxikologicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §3 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxx povinné informace x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x českém jazyce,

e) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s §3 xxxx. 1 xxxx. g),

g) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx potřebný xxxxx zaměstnanců nebo xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. i),

i) x xxxxxxx s §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu s §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxx použitelnosti anebo xxxxxxxx původní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obalu xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xx xxx nebalené xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebalené xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx lhůty xxxx xxxx požadavky xxx uvádění xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. o) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) neuvede xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx trh potraviny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyřazení potravin xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1,

q) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx odděleně neumístí xxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2,

x) nevyřadí x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx potraviny xxxx odděleně xxxxxxxx xxxx nepřipojí informaci x vyřazení xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx 5,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. r) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na trh xxx k xxxxxxxxx xxxxxx o původu xxxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx dozoru xx xxxx žádost,

t) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x),

x) naloží s xxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx na nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminaci, x xxxxxxx x §3 xxxx. 6,

x) xxx xxxxxxx potraviny xxxxxxxxx v xxxxxxx x §4 xxxx. 1, 2 nebo 3,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx ozářené xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 odst. 8,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 4 xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx potraviny s xxxxxxx datem xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 9 xxxx podle §15b xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx potraviny,

b) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvádí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zavádějícími xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx x), x písmeni x), x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), x xxxxxxxx 4 xxxx x odstavci 5, xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx potraviny 74) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika vázána x xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx zákonů,

d) xxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxx houby x xxxxxxx s §3 xxxx. 8,

x) xxxxx na xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §9b nebo §9c,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx trh xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1,

x) uvádí xx xxx potraviny xx datu minimální xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §10 xxxx. 2,

x) uvádí xx xxx potraviny použitelné x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 3,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x rozporu x §11 xxxx. 3 xxxx 4, xxxx

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx zákonem xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxx, balí, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx dělí xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx pramenité xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx balené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxxx potraviny x xxxxxxx xxxx, xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx potraviny x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxx §4 xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jiným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v písmeni x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyváží xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §3 odst. 5.

§17a

(1) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx brambory, se xxxx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §3a xxxxxxxx, že uvádí xx xxx xxxx xxxxxx čerstvé xxxxx, xxxxxxxx zeleninu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx dováží xx třetí země xxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxx výživu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxx výživu xx xxx xxxxx §3c xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx odborné ověření xxxxxxxx potraviny xxxxx §3c odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx určené pro xxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx §3c odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyrábí xxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx, do xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx látky xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účinkem uvedené x xxxxxxx X x C přílohy XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1925/2006 nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §3d odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživu, obilný xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, potravinu xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stravy pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3d xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx je x xxxxx určení příjemcem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxx vymezených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §3d xxxx. 3 xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx.

(6) Provozovatel potravinářského xxxxxxx, který xxxxxx xxxx uvádí xx xxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 30 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1169/2011, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §3d odst. 4.

§17x

(1) Provozovatel jatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o společné xxxxxxxxxx xxxx 113) xxxxxxxxx správnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §4a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx provedl xxxxxxxxxxx podle §4a xxxx. 4, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx obchodní xxxxxx xx balená xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx, nebo xxxx-xx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx potraviny xx trh Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x obalu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx údajů podle §6.

(3) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxx jehož xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx je potravina xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx-xx usazen x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh Xxxxxxxx unie, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xx obalu potraviny xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení x přesnost xxxxx xxxxx §7.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx na trh xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx neposkytne xxxxx xxxxx §8.

(5) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx potravinu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §9.

(6) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) nezpřístupní xxxxxxxxx podle §9a xxxx. 1,

x) v xxxxxxx s §9a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx uvádění xxxxxx xx trh, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx označování xxxxxx xx fázi xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §9a odst. 3 nedodrží xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 1 xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx upravený xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxxxxx xxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx způsobující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návykovost, toxicitu xxxx xxxxxxxxxxxx, mutagenní xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distributorům xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 4 xxxx. b).

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distributor tabákových xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 2 xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zakázané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §12 xxxx. 3 xxxxx na xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx užití,

c) x rozporu s §12 xxxx. 4 xxxxx xx xxx xxxxxxxx x charakteristickou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx cigaret x xxxxxxxxxxxxxxxxx příchutí,

d) x xxxxxxx x §12 xxxx. 6 uvede xx xxx cigarety xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 6 xxxxxx, distribuuje, doveze xxxx xxxxx xx xxx tabákový výrobek xxxxxxxxxx tabák xxxx xxxxxxx xx filtrech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §12b xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uvede na xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zakázaný xxxxx xxxx xxx,

x) x xxxxxxx x §12b odst. 2 xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx jednotkových xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12b xxxx. 3&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxxxx, doveze xxxx xxxxx xx trh xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emisí,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §12c odst. 1 xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx tabákového xxxxxxx bezpečnostním prvkem xxxxx §12c odst. 2 xxxx 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx podle §12d xxxx. 1,

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxx cigarety xxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx balení cigaret xxxx tabáku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §12e,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12f,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12g odst. 1 nebo 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13f odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 2,

q) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13f xxxx. 7, xxxx

x) jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574.

(3) Xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §13 xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) neuzavře xxxxxxx o uchovávání xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx §13f xxxx. 3 xxxx. x),

x) neuvede xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12c odst. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plný xxxxxxx x záznamu ověřovacího xxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 9.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx, maloobchodní prodejce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx elektronické cigarety xxxx náhradní náplně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx náplní xx xxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx balení xxxx xxxxxxx balení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx §12h xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradních náplní xx nich xxxxxxxxxx xxxxx x požadovanými xxxxx xxxxx §12h xxxx. 3.

(5) Xxxxxxx xxxx dovozce distributor xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12h xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxx §12h xxxx. 6 xxxx. a),

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12h xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12h xxxx. 6 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx dodatečnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12i xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distributor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxx xx trh xxxxxxx xxxxxxx určené xx kouření v xxxxxxx s §12j xxxx. 1,

x) nezajistí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx jednotkovém xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxx §12j xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx výrobky xxxxxx ke kouření xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cigaret, xxxxxxxxxx xxxxxx do nich x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke kouření.

§17d

(1) Výrobce xxxx xxxxxxx bylinných výrobků xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxxx povinnost podle §12j odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx xxxx xxxxxx určeného x xxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle §13a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12a odst. 1 xxxx. a) nebo x),

x) xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §12a xxxx. 1 písm. x),

x) uvede xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx s §13b xxxx. 4,

x) xxxxxxx povinné xxxxx x českém xxxxxx xxxxx §13e odst. 1, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxx xxxxx §13e xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxxx povinnost podle §13c xxxx. 2, 3, 4 xxxx 5, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxx x xxxxxxx x §13c odst. 6.

(5) Xxxxxxxxx třetí xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §13g xxxx. 5.

(6) Xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvek na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §12c xxxx. 6.

§17x

Xxxxxxx odborník xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxx Evropské komisi xxxxxxx zprávu podle §13f xxxx. 6.

§17f

Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), §17 xxxx. 2 xxxx. d), §17 xxxx. 4 xxxx. x), §17 xxxx. 5, §17a xxxx. 1, §17a xxxx. 2 xxxx. x) nebo b), §17a xxxx. 3, 4 xxxx 5, §17b odst. 1 xxxx. d), §17c xxxx. 2 xxxx. x), §17c xxxx. 3 xxxx. x), x), e), x) xxxx x), §17c xxxx. 5 písm. x), x) nebo x), §17d xxxx. 1 nebo 2, §17d odst. 4 xxxx. a) xxxx §17e,

x) 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) nebo x), §17 xxxx. 3, §17a xxxx. 2 xxxx. x), §17b xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x), §17codst. 1 xxxx. x) xxxx x), §17c xxxx. 2 písm. x), x) xxxx x), §17c xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), §17c xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x), §17d xxxx. 3 xxxx. x), c) xxxx x), §17d xxxx. 4 xxxx. x) xxxx §17d xxxx. 5,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx §17 odst. 1 xxxx. a), b), x), x), j), x), n), o), x), x) nebo x), §17 xxxx. 2 xxxx. x), x), h), x) xxxx j), §17 xxxx. 4 xxxx. x), §17a odst. 6, §17b odst. 2, 3, 4 xxxx 5, §17b xxxx. 6 xxxx. x) xxxx x), §17c xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), §17c xxxx. 2 xxxx. a), x), x), d), x), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), §17c xxxx. 4 xxxx 6 xxxx §17d xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx §17d xxxx. 6, xxxx

x) 50 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 písm. c), x), x) xxxx x), §17 odst. 2 písm. x), x), e) nebo x), §17 xxxx. 4 xxxx. b) xxxx §17b xxxx. 6 xxxx. c).

§17g

§17g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

§17h

§17h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2014 Sb.

§17i

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce, xxx-xx x přestupky xxxxx §17, §17a, §17b odst. 2 xx 6, §17c xxxx. 1 xx 3, §17d odst. 2 xx 6 x §17e,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §17 odst. 1, §17 xxxx. 2, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §17 xxxx. 4 a 5, §17a odst. 2 xx 6 x §17b xxxx. 1 xx 5,

x) xxxxxxx hygienické stanice, xxx-xx x přestupky xxxxx §17 xxxx. 1 písm. a) xx x), f) xx x), x) x x), §17 xxxx. 2, §17b xxxx. 6, §17c xxxx. 4 až 6 x §17d xxxx. 1, 3 x 4,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17, §17a odst. 1 xx 4, §17a xxxx. 6 x §17b odst. 2 xx 6,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §17, §17a odst. 1 xx 4, §17a xxxx. 6 a §17b xxxx. 2 xx 6.

(2) Xxxxx xxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx 36) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 134) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušování xxxxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx.

(3) Pokuty xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

§18

(1) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx poskytování xxxxxxxxx x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx, skupiny xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx šarže;

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x extrakčních rozpouštědel, xxxxxxxx xxxxxx použití xxx xxxxxx potravin x xxxxxxxxx x xxxxxxx potravin, x xxxxx xx mohou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produktů x prvovýroby x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zkáze x xxxxx musí xxx xxxxxxxx datem xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx potravin z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x termín x xxxxxx jejich předávání;

g) xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx x tabákové xxxxxxx vyrábějí, požadavky xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x názvu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odchylky xxxxxx;

x) xxx jednotlivé xxxxx potravin, včetně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx potravin,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich uvádění xx trh,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu,

4. xxxxxxxxx technologické xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx moři;

j) jeden xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kromě způsobů xxxxxxxxxxx čl. 30 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1169/2011;

k) xxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, obsah, xxxxxxx x xxxxxx uvádění xx trh,

2. xxxxxxxxx xxxxxx emisí cigaret,

3. xxxxxxxxx na laboratoře xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx tabákových xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru, rozsah xxxxx v xxx xxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a uchovávání x přístupu x xxx,

5. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx §12b xxxx. 1,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §12d odst. 1 xxxx. i),

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx podle §12d xxxx. 2 a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx podle §12d xxxx. 3,

9. rozsah, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob nakládání x informacemi xxxxx §13 odst. 1 x 4,

10. prioritní xxxxxx xxxxxx, rozsah, xxxxx, xxxxx, způsob xxxxxxxxxx, zaměření a xxxxxx xxxxxxxxxx studie xxxxx §13a xxxx. 1, rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13e xxxx. 6,

11. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §13c odst. 2 xx 5 x způsob jejího xxxxxxxxx,

12. xxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

13. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xx trh,

14. rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výrobku,

15. xxxxx xxxxxxxxx xx informace x xxxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x novém xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxxx nového tabákového xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx §12g xxxx. 3;

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zkoušek x xxxxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prodloužení xxxxxxxxx;

x) pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx výroby x xxxxxxx xx trh

1. xxxxxxxxx xx odběr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x uchování, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x odběru xxxxxx,

2. xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. požadavky na xxxxxxxxx x kontrolními xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek kontrolních xxxxxx;

x) seznam xxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 písm. c);
o) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12g odst. 1, §12h odst. 3, §12j xxxx. 3 x §13 xxxx. 1, 2 x 4;
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 11, xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx na ověření xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 12, výši xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx potravin xx xxxxxxx xxxx xxxxx §16 odst. 13 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxx §16 xxxx. 13 x 14,

q) způsob xxxxxx xxxxxxxx vod;

r) xxxxxx znalosti pro xxxxxxx xxxxxxxxx prokazujícího xxxxxxx hub, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx;

x) doplňky xxxxxx, xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx způsob xxxxxxx xxxxxx na xxx, podmínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx označování xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx nabízením xxxxxxxxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx, případně xxxxxxx, v souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x návaznosti xx obdobné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stávajících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx významných xxxxx x potravinách x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se mohou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx ultrafialovými paprsky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záření x xxxxxx označení xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx potravin určené xxx zvláštní xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx použití,

d) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx, xxxxxxx a přídatné xxxxx x způsob xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx vzorků, způsob xxxxxxxx a hodnocení, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhy, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x vyžaduje-li xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx. 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1925/2006 prováděcím právním xxxxxxxxx povinný xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látek xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx cigarety a xxxxxxxx xxxxxx do xxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zakázaných xxxxx x xxxx,

3. xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti,

4. xxxxxx xxxxx požadovaných xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření

1. požadavky xx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prvků x xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nikotinové xxxxx xxx obsahu xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x vlastnosti,

2. xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx zakázaných xxxxx a xxxx,

3. xxxxxx, xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§20

§20 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 146/2002 Sb.

XXXX XXXXX

§21

§21 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

§22

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 240/1992 Xx. a zákona x. 22/1997 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x obchodu".

2. §2 xx xxxxxxxx xxxxx odstavcem 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tabákových xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx přípravy xxxxx x nápojů.".

3. X §3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx slova: ", x výjimkou xxxxxxxx x tabákových xxxxxxx,".

4. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx: "xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX PÁTÁ

§23

Zákon č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx péči, xx znění zákona x. 239/1991 Xx. x xxxxxx České xxxxxxx rady x. 437/1991 Sb., se xxxx x doplňuje xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxx x zdraví xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "zvláštními xxxxxxxx,3),4)".

2. Poznámky x. 3) a 4) xxxxx:

"3) Xxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

4) Xxxxx x. 110/1997 Xx., o potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. V §10 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx," doplňuje odkaz xx xxxxxxxx x. 4).

4. V §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "x xxxx o zdraví xxxx," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx předpisy,4)".

5. §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:

"x) xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx poživatelných xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prodejních úsecích, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, mléka, xxx, xxxxxxx, vajec xxxx k prodeji xxxxxxx,".

6. X §22 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx,3),4)".

7. X §26 xxxx. c) xx xx xxxxx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx slova: "x xxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx při prodeji xxxxxxxxxxx produktů podle xxxxxxxxxx zákona.4) Za xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba výrobek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx neposkytne, xxx-xx x výrobek xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.4)".

8. V §27 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími povinnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4)".

9. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "200 tisíc Xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx Xx".

10. X §27 odst. 2 xx xxxxx "400 xxxxx Xxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxx Xx".

11. X §27 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Podnikateli, xxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,4) xxx-xx x potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pokuta stanovená xxxxxxxxx předpisem.4)".

Dosavadní odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

ČÁST XXXXX

§24

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx opatření Předsednictva Xxxxx národní rady x. 25/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 437/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 348/1992 Xx. x xxxxxx x. 112/1994 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx péče" x xx xxxxx "xxxxxx závazných právních xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x. 1x).

2. Xxxxxxxx x. 1a) zní:

"1a) Xxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

3. V §9 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x. 6) se xxxxxxxx xxxx xxxxx: "a xxxxxxxxxx zákonů,1a)".

4. V §10 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x. 6) xx xxxxxxxx tato xxxxx: "x zvláštních předpisů,1a)".

5. X §11x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.1a)".

Dosavadní odstavec 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

XXXX XXXXX

§25

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx. x xxxxxx x. 104/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx takto:

1. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx poznámky č. 9x) znějí: "xx xxxxxx zvláštního xxxxxx.9x)

9x) Xxxxx č. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

2. X §11 se za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.9x)".

3. X §23 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxx-xx x potraviny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x), §7 xx 9, §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §17".

4. X §23 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu".

5. X §24 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx-xx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. x) a x), §6, §10 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §11, xxxxxxxxxx xx odstavec 1 xx potraviny a xxxxxxxx výrobky.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 9.

XXXX OSMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 8) xxxxxxxx xx xxxxxxxx výroby x xxxxxxx potravin a xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčena.

(2) X řízeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx první xxxxxx xxxxxx zahájených xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxx výrobu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx.

(2) Označení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx jakost x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx posudky orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx x xxxxxxxx výroby x x xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxx xxxxx pozbývají xxxxxxxxx x opatření xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 9)

§28

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1997, x xxxxxxxx §6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1998, x §3 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1998.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx 31. xxxxxxxx 2001 xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx určeném xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 306/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx potravin, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 10 x §4a xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydaná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v oběhu xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2005.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. d) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxxxxx 2009 xxx při výrobě xxxxxxx xxxxxx užívat xxxxxxxx a minerální xxxxx xxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx

x) látka, x kterou se xxxxx, se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stravy xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 12. července 2002, x
x) na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Komisi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději 12. xxxxxxxx 2005, nezamítnul Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx užití xxxx látky nebo xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx materiály, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.5.2008

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxx podle zákona x. 110/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx lhůty s xxxxxxxx naloží podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 139/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §9b xxxx. 1 xxxxxx č. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na zapsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komorou ČR" x. 480690.

3. Xxxxxxxxxx §9b odst. 1 xxxxxx x. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx ochranné xxxxxx 135) xxxxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "české xxxxxxxx xxxxx", xxxxx xxxx zapsané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx x tabák určený x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1997 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx určené ke xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx a označeny xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx nabízeny x prodeji x xxxxxxxxx nejdéle do 20. xxxxxx 2017.

6. Xxxxxxxxxxxx cigarety x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, které nejsou x souladu x xxxxxxxxx stanovenými zákonem x. 110/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx vyrobeny xxxx xxxxxxx na xxx x označeny xxxxxxxxxx xx 19. xxxxxxxxx 2016, xxxxx xxx nabízeny x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 20. xxxxxx 2017.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozující xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13x xxxx. 6 xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 110/1997 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neskončená, se xxxxxxx podle zákona x. 110/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2017, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx 1. xxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, který xxxxxxxxx stravovací xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2016 Sb. x účinností od 7.9.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx uvedené na xxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx prodávány xx xxxxxxxxx zásob.

2. Nikotinové xxxxx xxx obsahu xxxxxx, které nejsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx uvedeny xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nabízeny k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 174/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 12.5.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 110/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1997, x výjimkou §6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998, a §3 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1.7.1998.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

119/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 505/90 Xx., x metrologii, xxxxx x. 110/97 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 20/93 Xx., x zabezpečení xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxx technické normalizace, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 22/97 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

306/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 119/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x xxxxxxxx §4x xxxx. 2, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.4.2001, x §3x, §4x xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 x §8 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002

146/2002 Xx., o Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2003, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 6 až 10, §11 odst. 2 a §19 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.6.2002, xxxxxxxxxx §12 odst. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004), a xxxxxxxxxx §18 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2003

131/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

274/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2003

94/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 110/97 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 146/2002 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 3.3.2004

316/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

456/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 110/97 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 153/2004

558/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.11.2004

392/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.9.2005

393/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005

x xxxxxxxxx xx 12.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

229/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

120/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/97 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.5.2008 x xxxxxxxx §15 odst. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2010

224/2008 Xx., úplné znění xxxxxx x. 110/97 Xx. publikované x xxxxxx x. 70/2008

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

279/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

139/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2015

180/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.1.2018, 20.5.2019, 20.5.2020 x 20.5.2024

26/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

302/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

51/2019 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 18.12.2018 xx. xx. Xx. ÚS 27/16 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 8.3.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

174/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.5.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2021 x 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR č. 10/1987 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) Zákon XXX č. 63/1986 Sb., x Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci, ve xxxxx zákona x. 110/1997 Sb.
3) Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 108/1987 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx xxxxx XXX č. 192/1988 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) §67c xxxx. 2 xxxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Xx.
12) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR - xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x hygienických xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x provoz zařízení xxxxxxxxxx stravování, x. x. XXX-351.6-22.12.86 xx xxx 6.5.1987, xxx. xxxxxx 9/1987 Xx.
13) Zákon č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 87/1987 Sb., x veterinární xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 22/1997 Xx.
18) §9a xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx x. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Sb.

19) §3 xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 79/1997 Sb., o léčivech x x změnách x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 153/2000 Sb., x xxxxxxxxx x geneticky modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
23) Xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 184/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
26) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
28) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §22 x 23 zákona x. 166/1999 Xx.
30) §2 xxxxxx č. 634/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §46 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxx č. 332/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx §18 písm. x), x), x), x), j) x x) zákona x. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx čerstvé xxxxx x čerstvou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx plody, houby, xxxxxxxx a výrobky x nich.
33) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §20f x následující xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxxxxx č. 325/1997 Sb., kterou se xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
36) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 146/2002 Xx., x Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
37) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
38) §28 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §9 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví.
42) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1972/2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Lotyšska, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 60/2004, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Litvy, Maďarska, Xxxxx, Xxxxxx, Slovinska x Slovenska.
43) §29 x 30 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
§7b xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 146/2002 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) Xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/ES ze xxx 20. xxxxxx 2000 x sbližování xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx k xxxxxxx x související xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/37/ES xx xxx 5. června 2001 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx členských států xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/2/ES xx xxx 22. xxxxx 1999 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx ošetřených xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 2003/40/ES xx xxx 16. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx složek xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx přírodních minerálních xxx x pramenitých xxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 178/2002/ES ze xxx 28. ledna 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zásady x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřizuje xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1829/2003 xx xxx 22. září 2003 x xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 xxxxxxxx se sledovatelnosti x xxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx směrnice x. 2001/18/XX.
Xxxxxxxx Komise (ES) č. 1661/1999 xx dne 27. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 737/90 x xxxxxxxxxx dovozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xx havárii xxxxxxx xxxxxxxxxx v Černobylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2759/75 xx xxx 29. xxxxx 1975 x společné xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2529/2001 x xxxxxxxx organizaci xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1208/81 xx xxx 28. xxxxx 1981, xxxxxx xx stanoví klasifikační xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx těla xxxxxxxxx xxxx skotu.
47) Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 258/97.
48) Xx. 3 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
49) Xx. 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002.
50) Vyhláška č. 147/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 196/2002 Xx.
51) Xxxxxxxx č. 292/1997 Sb., o požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vod a x způsobu jejich xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
52) Xxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských místech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §2 xxxx. x) zákona x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
54) Vyhláška č. 307/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
55) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1148/2001 o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 97/830/ES x 11.12.1997, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/79/ES xx dne 4. února 2002 x zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx olejné xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/80/ES xx dne 4. února 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx produktů x xxxx vyrobených xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/75/ES xx xxx 1. xxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx zemí.
Rozhodnutí Komise 2002/679/ES ze dne 22. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/80/XX, xxxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx dovoz xxxx, lískových xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx výrobků pocházejících xxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/678/ES xx xxx 22. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/79/XX, xxxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Číny.
Nařízení Komise (XX) č. 1661/1999.
Nařízení Xxxxxx (XX) x. 1627/2000.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1621/2001.
56) Xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1661/1999/ES.
57) Zákon č. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) Xx. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002.
59) Xxxxxxxx č. 157/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zeleninu, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, suché xxxxxxxxxx xxxxx, houby, xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx č. 53/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxxxxx, pomocných x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 233/2002 Xx.
61) Vyhláška č. 54/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx jejich xxxxxxx.
62) Xxxxxxxx č. 297/1997 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx přípustné dávce xxxxxx a x xxxxxxx značení.
63) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2759/75, ve xxxxx nařízení Rady (XXX) x. 1365/2000.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3220/84, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 3513/93.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2967/85, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 3127/94.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2529/2001.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2550/2001.
Nařízení Rady (XXX) č. 2137/92, xx xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1278/94 x nařízení Xxxx (XX) x. 2536/97.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1208/81/ES, 3220/84/ES, 2137/92/ES.
64) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění zákona x. 96/2004 Xx.
65) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
66) Vyhláška č. 326/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 písm. x), x), x), x), x) x x) zákona č. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro maso, xxxxx xxxxxxx, ryby, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, vejce a xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 264/2003 Sb.
67) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/97.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 49/2000.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 50/2000.
68) Xxxxxxxx č. 344/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx výrobky.
69) Xxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Ústředním xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Xx. 50 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
71) Čl. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002.
72) Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002.

73) Xxxxxxxx Xxxxxx 1999/21/ES xx dne 25. března 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2001/112/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/2/ES xx xxx 22. xxxxx 1999 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx potravin xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2003/40/ES ze dne 16. xxxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxx složek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/46/ES ze xxx 10. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Komise 2006/141/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 2006 x počáteční x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 1999/21/XX.

Xxxxxxxx Rady 2006/107/ES xx xxx 20. listopadu 2006, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Rumunska upravují xxxxxxxx 89/108/EHS xxxxxxxx xx hluboce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/ES xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/39/ES xx xxx 6. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/91/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x údajích nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx šarži, xx xxxxx potravina xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/40/EU xx dne 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx 2001/37/XX.

74) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2136/89 xx xxx 21. xxxxxx 1989 x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx sardinky x obchodních xxxxx xxx konzervované sardinky x xxxxxxx typu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2219/89 xx xxx 18. xxxxxxxx 1989 x zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx havárii xxxx xxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2568/91 xx xxx 11. července 1991 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx oleje x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx metodách xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1536/92 xx xxx 9. xxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 315/93 xx xxx 8. xxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontaminujících xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2406/96 xx xxx 26. xxxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1760/2000 ze xxx 17. července 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 820/97, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1825/2000 xx xxx 25. xxxxx 2000, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000, xxxxx xxx x označování xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 178/2002 ze xxx 28. ledna 2002, kterým xx xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti potravin, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1829/2003 xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1830/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 xxxxxxxx xx sledovatelnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a krmiv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů, x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 2001/18/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 854/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1935/2004 ze xxx 27. xxxxx 2004 o materiálech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx 80/590/XXX x 89/109/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/1/ES ze xxx 27. prosince 2004, xxxxxx se schvalují xxxxxx třídění jatečně xxxxxxxxxx těl xxxxxx x Xxxxx republice, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 37/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zmrazené xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 396/2005 xx xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pesticidů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/414/XXX, x platném znění.

Nařízení Xxxxxx (ES) č. 2073/2005 xx dne 15. xxxxxxxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2074/2005 xx xxx 5. xxxxxxxx 2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 853/2004 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 854/2004 a (XX) x. 882/2004, xxxxxx xx stanoví odchylka xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 852/2004 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 853/2004 a (XX) x. 854/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1635/2006 xx dne 6. xxxxxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 737/90 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1881/2006 xx dne 19. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1882/2006 xx dne 19. prosince 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1924/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006 o výživových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1925/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx dalších xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Komise (XX) č. 445/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx k nařízení Xxxx (XX) č. 2991/94, kterým se xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1898/87 o xxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxx uvádění mléka x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 110/2008 xx xxx 15. ledna 2008 x xxxxxxxx, xxxxxx, obchodní úpravě, xxxxxxxxxx a ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1576/89, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2008 xx xxx 27. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx x předmětech z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxx s xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (ES) x. 2023/2006, v xxxxxxx znění.

Nařízení Komise (XX) č. 543/2008 xx xxx 16. června 2008, xxxxxx se xxxxxxx prováděcí pravidla x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde o xxxxxxxx normy pro xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 566/2008 xx xxx 18. června 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx dvanáctiměsíčního xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 589/2008 ze xxx 23. xxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (ES) č. 733/2008 xx dne 15. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx dovozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1331/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxxxxx přídatné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1332/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/417/XXX, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1493/1999, xxxxxxxx 2000/13/XX, xxxxxxxx Xxxx 2001/112/XX x xxxxxxxx (XX) x. 258/97, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1333/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx přídatných xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1334/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x látkách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx použití v xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx povrchu x x xxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 1601/91, xxxxxxxx (ES) x. 2232/96 x x. 110/2008 a xxxxxxxx 2000/13/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 470/2009 xx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limitů xxxxxxx farmakologicky účinných xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2377/90 a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/82/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 726/2004.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 450/2009 ze xxx 29. xxxxxx 2009 o aktivních x inteligentních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 669/2009 ze xxx 24. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 882/2004, xxxxx xxx x zesílené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krmiv a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu, a xxxxxx se mění xxxxxxxxxx 2006/504/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 115/2010 xx xxx 9. xxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hlinitého xxx odstranění fluoridů x xxxxxxxxxx minerálních xxx a pramenitých xxx.

Xxxxxxxxxx Komise č. 2010/791/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxx uvedených v xxxx XXX odst. 1 xxxxxx pododstavci xxxxxxx XII xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 543/2011 xx xxx 7. června 2011, kterým se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007 xxx xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx a xxxxxxx výrobků x xxxxx a zeleniny, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 931/2011 xx xxx 19. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002 xxx potraviny xxxxxxxxxxx původu.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011 ze xxx 25. xxxxx 2011 o poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 a (XX) č. 1925/2006 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Xxxx 90/496/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/13/XX, xxxxxxx Komise 2002/67/XX x 2008/5/XX a xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 608/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1333/2011 xx xxx 19. xxxxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx norem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx rozhodnutí Komise 2011/884/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxx x produktech x xxxx xxxxxxxxxxxxx z Xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/289/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 29/2012 xx xxx 13. ledna 2012 x obchodních normách xxx olivový olej, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1151/2012 xx dne 21. xxxxxxxxx 2012 o xxxxxxxx jakosti zemědělských xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 208/2013 xx xxx 11. xxxxxx 2013 x požadavcích xx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx x semen určených x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 609/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a malé xxxx, potravinách xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/52/XXX, směrnic Komise 96/8/XX, 1999/21/ES, 2006/125/XX x 2006/141/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/39/ES x xxxxxxxx Komise (XX) x. 41/2009 x (XX) x. 953/2009, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1379/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx a x xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1184/2006 x (XX) x. 1224/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 104/2000, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1337/2013 ze xxx 13. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1169/2011, xxxxx xxx x xxxxxxx země xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zmrazeného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kozího a xxxxxxxxx masa.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx společná organizace xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zrušují xxxxxxxx Rady (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 579/2014 xx xxx 28. xxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 852/2004, pokud jde x námořní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2015/949 xx xxx 19. xxxxxx 2015, kterým xx xxxxxxxxx předvývozní kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetími xxxxxx x některých xxxxxxxx, pokud jde x přítomnost některých xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2283 xx xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1169/2011 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 258/97 x xxxxxxxx Komise (XX) x. 1852/2001.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového x krmivového xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdraví xxxxxx x dobrých životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (ES) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 x (XX) č. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 854/2004 a (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/ES a 97/78/XX a xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x úředních xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/1182 xx xxx 20. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx x klasifikační xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x živých xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1184, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx pro jatečně xxxxxxxx xxxx skotu, xxxxxx a xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/2470 xx xxx 20. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Unie xxx nové xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2283 x nových xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2018/456 xx xxx 19. března 2018 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potravin x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2283 x nových xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 ze xxx 15. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zavedení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/576 xx xxx 15. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx normách pro xxxxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobky.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/775 ze dne 28. xxxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx. 26 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1169/2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x potravinách spotřebitelům, xxxxx jde o xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx primární xxxxxx potraviny.

75) Čl. 3 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002.
76) Xxxxxxxxx xx. 4 xxxxxxxxxx Xxxxxx 2006/504/ES.
77) Nařízení Xxxx (Xxxxxxx) č. 3954/87.
78) Například xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1635/2006.
79) Xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) č. 3954/87.
Nařízení Xxxx (XXX) č. 2219/89.
80) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1924/2006.
81) Nařízení Rady (XX) č. 1183/2006.
Xxxxxxxx Komise (XXX) č. 563/82.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3220/84.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2967/85.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2137/92.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2759/75.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2529/2001.
82) §23c xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/97.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 608/2004.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2003/867 xx xxx 1. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx nové xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 258/97/XX.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2001/721 xx xxx 25. xxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 258/97/XX.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 2000/500 ze dne 24. xxxxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přídavkem xxxxxxxxxxxxxxx esterů" xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 258/97.
84) Xx. 12 x 13 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1829/2003.
Čl. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1830/2003.
85) Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/97.
86) Xx. 41 xx 44 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004.
87) Xx. 15 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 882/2004.
88) Xxxxxxxx xxxxx č. 98/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx varování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxxxx x xxxxx.
89) Čl. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
90) Xx. 34 xx 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.
91) Xx. 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.
92) Čl. 11 xxxxxxxx Rady (XX) č. 510/2006. Xx. 15 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 509/2006.
93) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
94) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2006/504/ES, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/402/ES ze xxx 23. května 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxx papriček, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2006/601/ES ze dne 5. září 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nepovoleného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismu XX XXXX 601 x produktech x xxxx.
95) Vyhláška č. 541/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 146/2002 Xx., x Státní xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 469/2005 Xx.
96) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2073/2005.

97) Xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011.

98) Xxxxxxxxx zákon č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x vinařství a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vinohradnictví a xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Xx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011.

100) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1151/2009, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1152/2009, xxxxxxxx Komise (XX) č. 258/2010, nařízení Xxxxxx (ES) č. 1135/2009, xxxxxxxx Komise (EU) č. 206/2010.

101) §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

102) §23 odst. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

103) Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/1182.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1184.

104) §9a xxxx. 3 zákona č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Xx. 44 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1169/2011.

106) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1169/2011.

107) Například xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 543/2008.

108) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1935/2004.

109) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 38/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x potravinami x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

110) §25 xxxxxx x. 255/2012 Xx., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

111) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 1829/2003, x xxxxxxx xxxxx.

112) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1151/2012.

113) Nařízení Rady (XX) č. 1234/2007.

114) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

115) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx služby xxxx o xxxx x dětské skupině x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 127/2015 Xx.

116) Xx. 3 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

117) §1d zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

118) §4a xxxxxx x. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

119) Xx. 2 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004.

120) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1760/2000, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 543/2011, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1379/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 1337/2013.

121) Xxxxxxxx č. 333/1997 Sb., xxxxxx xx provádí §18 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

122) Xxxxxxx VII xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1308/2013.

123) Xx. 3 xxxx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002.

124) Čl. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002.

125) §114 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

126) §504 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

127)&xxxx;Xx. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

Xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.

128) Zákon č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

129) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx povinnosti x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

130) §30 zákona x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.

131) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

132) Xxxxxxxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

133) Vyhláška č. 132/2015 Sb., x xxxxxxxxx náhrad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

134) Xx. 14 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002.

135) Xxxxx č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

136) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

137) Například nařízení Xxxxxx (XX) č. 669/2009, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 884/2014 ze xxx 13. xxxxx 2014, kterým xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XX) x. 1152/2009, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1660 xx xxx 7. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx ukládají zvláštní xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx potravin xxxxxx xxx živočišného xxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezidui xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 669/2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 885/2014, xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2017/186 ze xxx 2. xxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx pro vstup xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) x. 669/2009, xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/175 xx dne 5. xxxxx 2015, kterým xx ukládají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx guarové xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a dioxiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2011/884/XX.

138) Xx. 3 xxxx. 38 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

139) Xxxxxxxx č. 172/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

140) Vyhláška č. 58/2018 Sb., x doplňcích xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.