Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.01.2022.


Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
166/99 Sb.

Zákon

Část první - Veterinární péče

Hlava I - Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Veterinární péče §2

Základní pojmy §3

Hlava II - Zdraví zvířat a jeho ochrana

Oddíl 1 - Povinnosti chovatelů §4 §4a §4b §5 §5a

Oddíl 2 - Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat §6 §7 §8

Svod zvířat §9

Shromažďovací středisko §9a §9b

Oddíl 3 - Nákazy a jejich zdolávání §10 §11 §12 §13 §14

Ochranná a zdolávací opatření §15 §16 §17

Síť epizootologického sledování §17a

Ostatní nákazy a jejich zdolávání §17b

Hlava III - Zdravotní nezávadnost živočišných produktů

Oddíl 1 - Základní veterinární požadavky na živočišné produkty §18 §19

Veterinární vyšetření živočišných produktů §20 §21 §21a §21b

Oddíl 2 - Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí na trh živočišné produkty §22

Povinnosti provozovatele jatek §23 §24 §24a

Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat §25

Oddíl 3 - Vnitrostátní přeprava živočišných produktů §26 §27

Oddíl 4 - Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli

Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby §27a §27b

Hlava IV - Veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí

Oddíl 1 - Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy §28 §29 §30 §31 §31a

Oddíl 2 - Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí

Dovoz z třetích zemí §32 §33

Dovoz zvířat §34 §35

Dovoz živočišných produktů §36 §37

Tranzit zvířat a živočišných produktů z třetích zemí §38 §38a

Vývoz zvířat a živočišných a rostlinných produktů do třetích zemí §38b §38c §38d

Hlava V - Veterinární asanace §39 §39a §40 §41 §42

Hlava VI - Státní správa ve věcech veterinární péče

Orgány státní správy ve věcech veterinární péče §43 §44 §45 §46

Orgány veterinární správy §47

Ústřední veterinární správa §48 §48a

Krajská veterinární správa §49

Správní pomoc a spolupráce §49a

Povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností §50 §51

Národní referenční laboratoře §51a

Referenční laboratoře §51b

Státní veterinární dozor §52 §53

Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat §53a

Mimořádná veterinární opatření §54 §55 §55a

Závazný posudek §56

Veterinární osvědčení a úřední potvrzení §56a

Veterinární podmínky pokusu §56b §57

Hlava VII - Odborná veterinární činnost a její výkon

Odborná veterinární činnost §58

Odborná způsobilost §59 §59a

Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby z třetích zemí §59b

Soukromí veterinární lékaři §60 §61 §62 §63

Soukromí veterinární technici §64

Odborná způsobilost k označování hospodářských zvířat §64a

Chovatel hospodářských zvířat §64b

Prohlížitel včelstev §64c

Hlava VIII - Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky §65 §65a §65b §65c §65d §66 §66a §66b §66c

Hlava IX - Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami §67 §67a §67b §68 §69 §70

Hlava X - Přestupky

Přestupky fyzických osob §71

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob §72 §72a §73

Společná ustanovení k přestupkům §74

Hlava XI - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §75 §75a §76 §76a §77 §77a §77b §77c

Zmocňovací ustanovení §78 §78a

Část druhá §79

Část třetí §80

Část čtvrtá - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §81

Část pátá - Zrušovací ustanovení §82

Část šestá - Účinnost §83

Příloha č. 1 - Podmínky uznání osvědčení příslušného úřadu vydávajícího členského státu, které potvrzuje zákonné vykonávání povolání veterinárního lékaře

Příloha č. 2 - Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původci

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 131/2003 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 48/2006 Sb. - Čl. II

č. 182/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXIV

č. 308/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 302/2017 Sb. - Čl. II

č. 368/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

166
XXXXX
xx xxx 13. xxxxxxxx 1999
x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie (xxxx xxx "předpisy Xxxxxxxx xxxx")1a) xxxxxxx xxxxxxxxx veterinární péče (xxxx xxx "veterinární xxxxxxxxx") xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x na živočišné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx ochranu, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxx xxxxxxx vnímavých xxxxx (dále xxx "xxxxxx") x jiných xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x krmiv x xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ochranu území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocí přenosných xx zvířat na xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx nepříznivými vlivy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výrobou x xxxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxx i ochranu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) veterinární asanaci,

f) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkolů tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1b) a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx vlastní xxxx drží, xxxxx xx xxxxxxx se x xx starat, xx xxx xx xxxxxx xxxx bezúplatně, x to x xx xxxxxxxxxx dobu,

b) xxxxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx, xxxxxxxx xxxx místo, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxxx zvířata xxxxxxx xxxx držena, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx nebem. Je-li x xxxxxxxxxxxx chováno xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákazou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx zvířata"), je xxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxxx skupin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxxx xxxxxxxx x chovu, xxxxxx, práci a xxxxx xxxxxxxxxxxx účelům, xxxxxxx skot, xxxxxxx, xxxx, xxxx, koně, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, drůbež, xxxxx, xxxxxxx, kožešinová zvířata, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxx určený x xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jatečnými xxxxxxx hospodářská xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x porážce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx maso xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx účelu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle plemenářského xxxxxx8),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tržiště xxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx shromažďována xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se projevují xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x určitou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x nichž je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx za xx, xx xxxx xxxxxxxxx x určité xxxxxx zvířat,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx z nakažení xxxxxxx, x nichž xx neprojevují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postmortální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx nákazu zvířat, x xxxxx však xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx epizootologických xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mít xx to, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx styku x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, provozně x xxxxxx oddělené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zvířat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "podezřelá xxxxxxx"), x xxxxx xxxxxxx xx provádějí preventivní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) karanténou dočasné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zařazením xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářství, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx preventivní a xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxx byl xxxxxxx jeden xxxx xxxx případů nákazy,

l) xxxxxxxxx xxxxxxx výskyt xxxxxx xx určitém xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nákazovými xxxxxx výskyt x xxxxxxx rozšíření xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx suroviny xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx části xxx zvířat, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, kosti, krev, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, kopyta, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx xxxxx, vejce, med, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx, jakož x xxxxxxx z xxxxxx surovin, které xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nezávadnými xxxxxxxxxxx produkty živočišné xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie3a),

p) krmivy xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002,

x) xxxxxxxxx nezávadnými xxxxxx krmiva, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4a),

s) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxx, xxxxxxx dietetické, xxxxxxxxxx, minerální x xxxxxxxxxx přípravky, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx živočišného xxxxxx; xx veterinární xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pomůcky, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx výrobky xxxxxx příslušenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx programovým vybavením, xxxxx jsou xxxxxx x použití u xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, vyšetřování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, léčby xxxx xxxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx procesu, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx metabolizmu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxxx zvířat x xxxxx jsou za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx těla xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podáním xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného přípravku x xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie5a),

v) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx produktů, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání6),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxxxx zbožím xxxxxxx, xxxxxxxxx produkty, xxxxxx živočišného původu, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nositeli xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx účely a xxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů x krmiv, xxxxxxx xxxx, krmivo, stelivo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obaly, xxxxxxxx, nářadí x xxxxxxxx pomůcky, popřípadě x jiné xxxxxxxx, xxxxx z jiného xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx nákaz,

aa) xxxxxxxx xx oběhu xxxxxxxx x prodeji, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxx skladování x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

xx) obchodováním obchodování xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "členský stát") xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxx"), xxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx v celním xxxxxx xxxxxxx oběhu,

cc) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx silniční, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx vodní xxxxxxx,

xx) xxxxxxxx zásilka xxxxx čl. 3 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625,

xx) xxxxxxxxxx udělení souhlasu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxx lékař xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx nebo ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx státu nebo xxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx lékaři pověřeni xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx x preventivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

ii) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sledování x xxx výkon xxxxxxxxx, xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) ošetřujícím veterinárním xxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx lékař Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx lékaři xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní činnost x hospodářství xxxx x xxxxx zvířat,

kk) xxxxxxx xxx zvířata xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxx toulavým x xxxxxxxxx zvířatům,

ll) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je včelí xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx stadiích x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Kde xx x xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vaječné xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx lovné xxxxx.7)

(4) Kde se x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.7a)

(5) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx používají x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x význam nejsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vychází xx xxx účely xxxxxx zákona x xxxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxxxx předpisech.

(6) Xxxxx se x xxxxx xxxxxx mluví x souvislosti x xxxxxx pohybem xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX II

ZDRAVÍ XXXXXX X XXXX XXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) chovat xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx a podmínkách, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, fyziologické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx k zdolávání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx7c),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomoc x xxxx, xxx mohlo xxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zajetí, xx xxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx xxxxxx očkováni xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřeno xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx do xxxxxxx kontaktu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7g),

x) xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek a xxxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx veterinární kontroly xxxxxx, kontroly dědičnosti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zvířat, a xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxx §44 odst. 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xxxxxx výsledky po xxxx xxxxxxx 3 xxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxx laboratorní vyšetření xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedené x §52 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx plemenitbě lze xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x plemenářských xxxxxxx.8)

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx 3 x více xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 měsíců, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Městské xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx veterinární xxxxxx") xxxxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx, xxx počet chovaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx 3 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx chovatel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x místo xxxxxx xxxxx.

(4) Chovatel xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxx xxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx chovaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx pod 3, x xx xxxxxxxxxx do 7 xxx xxx dne, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx více xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx, xx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx jeden x xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx penzion xxx xxxxxxx,

x) osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9),

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx68), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx psů xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx69).

(7) Očkování xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx65), x výjimkou xxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před 3. xxxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx psa, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx chová psa, xx xxxx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx alfanumerický xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje zjistit xxxxxxxxx konkrétního psa. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4a

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx přesunu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx chovu48), splňovali xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li přemísťováno xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx podmínkách pro xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x zájmovém chovu48), xx chovatel povinen xxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x xxxxx XX.

(3) Doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolu xxxx xxxxxxxxxx statusu (xxxx xxx "pas")49),50), xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx pro tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Schválený veterinární xxxxx xxx vydání x xxxxxxxx pasu xxxxxxxxx podle xx. 22 xxxxxxxx Evropské xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx chovu48) a xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xx. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) po xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx xxxx odejmuto, jestliže xxxxx xxxxx xxxxx xxx x prokazatelně xxxxxxxxxxxx údaji, vyplněný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(6) Evidenci xxxx xxxx Xxxxxx. Komora xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydávání a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx, obsah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zaznamenávání xxxxx xx pasu x xxxx xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 264/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.12.2014

§4x

(1) Ústřední veterinární xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx veterinární správa") xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxx účely výroby xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pasů (xxxx xxx "distributor xxxx").

(2) Výrobce xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx pasy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x řady xxxxxxxxx Xxxxxxxx veterinární správou x xxxxxxx x xx. 21 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx chovu48),

c) dodávat xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) předávat záznamy x xxxxxxxxxx pasech Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámit Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) oznámit Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pasů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen

a) xxxxxxx pasy xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařům schváleným x vydávání xxxx xxxxx §4a,

x) uchovávat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x zájmovém xxxxx48) xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx záznamy o xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx požádání xx xxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx registrace x

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx distribuce xxxx.

§5

(1) Chovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) zabezpečit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x nichž xxxx chována zvířata, xxxxx i xxxxxxx x dezinfekci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nářadí, xxxxxxxxxx pomůcek a xxxxxx předmětů, xxxxx xxxxxxxxxx do přímého xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a), xxxxxxxxx návod x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x předpisy Xxxxxxxx xxxx9b),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx zřídit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nemocem xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx5), xxxxxxxxxxx přípravky schválené xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) a xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx některých xxxxx x přípravků zvířatům, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x výživě xxxx (§19), poskytovat xxxxxxxxx součinnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxx reziduí x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krmivech x xxxxxxxx vodě (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxx xxxxxxx"), x dodržovat xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx,

x) nepodávat xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx, xxxxxxx používání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx produkty jsou xxxxxx x výživě xxxx, xxxx xxxxxxxx (§19 odst. 1 x 3)9c),

x) předkládat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx9d) x xxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxx xxxx soukromému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx farmovém xxxxx, oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 7 xxx xxxxxx xxxxxxxx a ukončení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxx zvěře,

h) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxx XXX xxxxxxxx (ES) č. 853/2004, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx XXX bodu 3 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 853/2004 se xxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxx xxxxx zvířata, xxxxxx xxxxxx podávány xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx4) xxxxx nebo xxxxxxxxx (§19), xxxx xxxxxxx x tom, kdy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxx zaznamenal podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxx xx xxxx 5 let x xxxxxxxxx ochranné xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx včelstev xx xxxxxxxxxx včelstev xxxxxx úhyn xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Mor xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx včelího xxxxx xx zakázáno léčit.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx10) chová xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxxx, k xxxx xx dojít xx xxxxxxx ustájení xxxx x xxxxxxx chovaných xxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx a získávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby způsobilé x xxxxxx činnosti xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx11), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na získávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxx v písmenu x) x při xxxxx změně xxxxx xxxxxx, nejméně však xxxxxx ročně, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx programem xxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx, nemocí přenosných xx zvířat xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat"), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 60 xxx xx xxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx chová drůbež x rámci xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx poklesu x xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úmrtnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx chovatele, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x lidské spotřebě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx chovatele xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) a i) x v odstavci 4 písm. a).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární požadavky xx xxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přenosnými xx xxxxxx xx xxxxxxx x na jejich xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a přípravky xxxxx xxxxxxx zvířatům xxxxxxxx druhů x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxx xxx xx určitých xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx obsahovat,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx xxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx povolit v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vajec xxxx xxxxxxx úmrtnosti xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelé xxxxxxx drůbež xxx xxxxx xxxxxxxxx, povinni xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx.

§5x

(1) Jde-li o xxxx živočichů pocházejících x akvakultury, xx xxxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě xxx x registraci xxxxxxxxxxx podniku akvakultury xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx chováni xxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě datum xxxxxxxx chovatelské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ji až xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx elektronickou xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z nich xxxxxxxxx do hospodářství xxxx z xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxx xxxxx původu x xxxxx xxxxxx přemísťovaných xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úředních xxxxxxx, a to xx dobu xxxxxxx 2 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xxxx polohou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavením veterinárním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx xx chovných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x akvakultury xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx měkkýšů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx nebo pravidla xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z akvakultury, xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx schválení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pocházejících x akvakultury, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx mohou být xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akvakultury x xxxxxx chov, xx xxxxxxx živočichů pocházejících x akvakultury a xxxxxxxx x nich xxxxxxxxx xx trh x xx xxxxxxxxxx xxxxx žijících vodních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registrovaných xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx x záznamů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

Oddíl 2

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat

§6

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osvědčení x přemístění

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) pokusného zvířete, xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxx

x) xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx7a), xxxx

x) xxxxxxx z řádu xxxxx (Xxxxxxxxx) uvedeného x xxxxxxx x xxxxxx č. 246/1992 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx z xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx).

(2) Veterinární xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx zvířete x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, anebo x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx osvědčení x přemístění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxx tehdy, jestliže xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx je xxxx xxxxx označeno x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d). Xxxxxxxx, xx xxxxx je zvíře xxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xxxx shromažďovacího xxxxxxxxx xx xxxxx přemísťováno.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx místa xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx podání xxxxxxx x vydání veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činí nejméně

a) 2 pracovní xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx

x) 14 dnů přede xxxx předpokládaného přemístění xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(6) Není-li stanoveno xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení 72 hodin xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 3 xxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potvrzení k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obsahové náležitosti,

b) xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx provádějí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx případech a xx xxxxxx podmínek xxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské unie xxxxxxxxxx výjimky z xxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx podobným xxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se provádí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Místa, na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nakládána, překládána x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dezinfikována.

(2) Xxxxxxx xxxxx být přepravována xxx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání6) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx během přepravy14); xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx zvířat lze xxxxxxxx jen dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepůsobí xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, krmiva, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) byly xxxx xxxxxxxxx x xx jejím skončení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx6) a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx14).

§8

(1) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skotu, xxxxxx, xxxx xxxx xxx vydaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx14), xx xxxxxxx

x) xxx k xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxxx míst (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hnoje, xxxxx předložit krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx schválená xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jež xx xxxxx ovlivnit zdraví xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx novou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxxxx, xxx přepravovaná zvířata xxxx provázena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit, xxx přepravovaná xxxxxxx xxxxxxxx během přepravy x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx střediska xxxxxx x příjezdem na xxxxx určení xx xxxxx xx zvířaty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vést xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přepravu xxxxxx xxxxxxx o provedených xxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x nich

1. xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx zvířat k xxxxxxxx,

2. xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxx x počet přepravovaných xxxxxx,

7. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx čísel,

8. xxxxx x xxxxx čištění x dezinfekce xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxx xxxxxxxx e) xx xxxx xxxxxxx 3 xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 65 xx, počítáno xx místa xxxxxxxx xx místa určení.

(3) Xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvířat xxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx dopravce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx, xx dopravce xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx možné vzhledem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovatelských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx, zejména o xxxxxxxx vody a xxxxxxx xxxxxx vypouštění.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přepravě xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx určené k xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx předcházení xxxxxxx x jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxx zvířat

(1) Svod xxxxxx xxx pořádat xxx xxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x povolení konání xxxxx xxxxxx.

(3) Pořadatel xxxxx xx dále xxxxxxx vyžádat xx xxxx podáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx krajské veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rejstříky xxxxxx x cirkusu (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx cirkusových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy14a). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx veterinární požadavky xx přesun xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx14a) xxx přemísťování xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxxx zvířata vystavují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. ii)] x xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správ; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro tuto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři, xxxxx xxxxx pas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxx neúplně xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na přesun xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx státy14a).

§9a

Shromažďovací středisko

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí

a) xxx

1. xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím účelu xxxxxxxxxxxxxxx střediska xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x dezinfikováno xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. umístěno x době, kdy xxxx v xxx xxxxxxxxxxx zvířata, x xxxxxxx nepodléhající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zvířata, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčením a xxxxx xxxx při xxxxxxxx xx shromažďovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zvířatům náležitou xxxx x xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schválených xxx shromažďovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx14),

x) podléhat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, po xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx x xx požádání poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxx x údajích, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx chovatelů, xxxx xxxxxx původu a xxxxxxxxxxxxxxx míst, xx xxxxx xxxx odesílána, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xx střediska.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx plemenná x užitková xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx středisko, xxxxx xxxx uspořádáním, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx schvalovací xxxxx. Xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Krajská xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx střediska, xxx xxxxx veterinární xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx středisku a xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navzájem blízkými. Xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neplní xxxxxxxxxx nebo nesplňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx lékař opakovaně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) uspořádání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) náležitosti žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx10) xxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx pravidelný xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx 30 xxx xxxxx prodá, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx nejsou x xxxxx vlastnictví, x xxxxx byla xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxx x registrována (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxx označena a xxxxxxxxx podle plemenářského xxxxxx9d), a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. pocházejí xx stád skotu, xxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, brucelózy x xxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx prostá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostá xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x prodej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx co nejdříve xxxxxx přímo xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx po xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) musí xxxx xxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx po xxxx nejméně 3 xxx a xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používat xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které byly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídají veterinárním xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx těmto zvířatům xxxxxxxxx péči x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx základní xxxxxxxx x péči x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodníka, který xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x odstavce 1, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx schvalovací xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx požadavky nejsou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxx, popřípadě jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxx nakoupených xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení obchodníka,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x).

Oddíl 3

Xxxxxx x xxxxxx zdolávání

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezření x xxxxxxx a x výskytu a xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke zdolání xxxxx, nemocí přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vykonává dohled xxx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx dodržováním opatření, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx podrobována, a x případech dovozu xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) dovozní podmínky xx úrovni Xxxxxxxx xxxx [§34 odst. 1 písm. x)], xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx produktů,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx; xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvíře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx původce příslušné xxxxxx.

(2) Xxxxxx nákaz, xxxxxxx výskyt musí xxx xxxxx právních xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hlášení xxxxx x výdaje ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx14b) xxxxxx Xxxxxxxx komisi (xxxx xxx "Komise") a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x lhůty ohlašování xxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx, nemoci přenosné xx zvířat xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx vypracovávají xxxxx xxxxxxxxxxx zásad [§44 xxxx. 1 xxxx. x)] pohotovostní xxxxx,

x) xxx které xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programy,

d) podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx x x souvislosti s xxx xxx požadování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x veterinárních, popřípadě xxxxxxxxxxx záruk (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx obchodování se xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxx x xxxxx jakých xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, proti xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x veterinární xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nákazy nebo xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka, xxxxxxxxx jejího xxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxx, xxxxx jiné xxxxxx,

x) xxxxxxxx ke zdolání x zabránění xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, způsob xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx sledování xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx, jím xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx, přepravě, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i další xxxxx, které xxxxxxxxxx xx styku xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vzorky x xxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zkušenostem xxxxx xxxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomto podezření.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx lékaři anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx a xxxx zvěře xxxx xxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

1. zvířata xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxxxxx xx podezřelých xxxxxx, nebyly používány, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nákaz, xxxxxx vynášeny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx, které ošetřují xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx styku s xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxxxxxxx podle jeho xxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx veterinární xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy,

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx utracených xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), a hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyšetření,

b) uvědomí xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poučení včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, prověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzorky x laboratornímu xxxxxxxxx x xxxxxxx další xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx epizootologické xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx původu x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx další hospodářství, xxxxxxx xxxxxx, uspořádání xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx této nákazy x x těchto xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx nebo do xxxxxxxxxxxx,

2. pořízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soupisu xxxxxx xxxxxxxxx, nakažených xxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. omezení zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dezinfekčních xxxxxxxxxx x vchodů x xxxxxxx x míst, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vnímavá xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx x vjezdů xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nákazy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx s podezřelými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx šíření, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx podmínky, nařídí xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x d) x x odstavci 2 xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 x xxxxxxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx veterinární xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy potvrzen.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jatky a xxxx xxxxx, xx xxxxx vzniklo podezření x xxxxxxx nebezpečné xxxxxx.

§14

Vznikne-li xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy x zvířat, která xx účastní xxxxx xxxxxx, x nestanoví-li xxxxx xxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zúčastněná na xxxxx neopouštěla xxxx xxxxxxxx x aby xx nich nevstupovala xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vynášeny xxxx xxxxxxxx x prostorů xxxxx,

x) osoby, které xxxxxx xx xxxxx x podezřelými zvířaty, xxxxxxxxx z prostorů xxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx jiné xxxxx nevstupovaly xxx xxxxxxx xxxxxx.

Ochranná x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§15

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx hrozí-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán v xxxxxxx s jednotnými xxxxxxx x metodami xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx diagnostiku x tlumení xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxx x ochraně xxxx xxxxx šířením (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření"), xxxxxxx

x) xxxxxxxx ohniska xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma x xxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pásma x xxxxxxxx,

x) utracení, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podezřelých x xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx druhů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

e) stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx i xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů,

g) zničení xxxxxxxxxxxxxxx krmiv, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx držena xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxx x vnímavá xx xxxxxx,

x) očkování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informovanosti xxxx x pásmech xxxxx xxxxxxx b) x nařízených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxx státům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx uvedených x pohotovostním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxxx.

(2) V odůvodněných xxxxxxxxx xx x xxxxxxx nákazy xxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx příslušný xxxxx x xxxxx, xxx-xx potvrzen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hrozí-li xxxxxxxxx xxxxxx zavlečení xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rozšířena v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kontaktní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určená x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx určené x xxxxxxxxxx odstranění nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tato zvířata, xxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo neškodně xxxxxxxxxxx jen způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx ochranná x xxxxxxxxx opatření, ukončí xxxx opatření, xxxx-xx xxxxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx poražení xxxx xxxxxxxx, popřípadě xx ukončení xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vnímavých druhů x xxxxxxx nákazy x neškodného odstranění xxxxxx xxxxxxxx, uplynula xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x v jejím xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxx xxxx nevzniklo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákazy, pokud xxxx tato opatření xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx úředního veterinárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx šíření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx veterinární správa xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nákazu.

(3) Se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neexistuje xxxxxxxxx xxxxxx nákazy.

(4) Krajská xxxxxxxxxxx správa xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxx epizootologického xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx prasat (xxxx xxx "síť xxxxxxxxx"), xxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, shromažďování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x sledování xxxxxxxx situace.

(2) Xxx xxxxxxxxx tvoří

a) xxxxx, xxxxxxxxxxxx a osoby xx xx odpovědné, xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx k zařazení xx sítě xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx lékaři schválení xxx xxxxxxxxxxxx zařazená xx sítě xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostiku (xxxx xxx "státní xxxxxxxxxxx xxxxxx") a xxxxxxxxxx uvedené x §52 xxxx. 3,

x) Xxxxxx veterinární správa, xxxxxx veterinární lékaři xxxxxxxxxxx veterinární vyšetření xxxxxx před poražením, xxxxxx masa, xxxxxx x ostatních xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxx xxxxxx dat v xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "počítačová xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledování stanovené xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) zajistit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře,

b) xxxxxx neprodleně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx na výskyt xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka,

c) xxxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx v karanténě, x xxxxxx xxxxxxx xx ověřuje, xxxxx xxxxxxx xxxxxx požadovaných xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schválí xxxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxx xx xxxxxxxxxx hospodářství x jestliže xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledování, může xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx veterinární lékař xxxxxxx xxx x xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxx jen na xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx aktualizovat xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx x xxxx, xxx xxxxx všechny xxxxx x zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x dodržování xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz a xxxxxxxxxx xxxxxx činitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx zdraví xxxx, rychlého určení, x jaké příčiny xxxxx k xxxxx xxxxxx x kam xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat,

c) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx z xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx kusu xxxxx xxxxxx xxxxx hospodářství, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx toto xxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx registrační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx stáda, x xxx-xx x zvířata xxxxxxxx ze xxxxx xxxx, hospodářství, x xxxxx byla xxxx xxxxxxx dovezena,

c) další xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(8) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x skot, xxxxx od provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx.

(9) Počítačová databáze xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxx byla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stád, xxxxxxxxxxxx x xxxx za xx odpovědných xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxx počítačové xxxxxxxx (xxxxxxxx 7),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx sítě xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x výskytu xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx xxxxxxxx výskyt xxxxxx nákazy xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejího zdolávání, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x uvádění xx xxx, stanoveným xxxxx zákonem, zvláštními xxxxxxxx předpisy3) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14d),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx lidí14e),

d) xxx, xxxx-xx stanoveno tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx14f).

(2) Živočišné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x lidské xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx zvířat, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířata xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx14g) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14d),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx vztahují xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx byla přijata xxxxx pravidel stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx právními předpisy14h) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a kulhavky, xxxxxxxxxx moru xxxxxx, xxxxxxxxxxx choroby prasat, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aviární influenzy xxxx xxxx malých xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výskytu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx14h),

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o maso x xxxxx výrobky, x xxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výroby xxxx přítomna xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezřelá x nákazy xxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx opracovaná xxxx nebo části xxx těchto xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno,

d) xxxx x xxxxxxx, jde-li x vodní živočichy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx14i).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tlumení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrobeny, zpracovány x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pocházejí x xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx omezujícím xxxx xxxxxxxxxxx veterinárním opatřením, xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx vyskytuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b), nebo xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx15), jež xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xx xxxxxxxx xx stanovených.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxx jsou zdravotně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx posuzují xxxx nepoživatelné.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx

x) stanoví

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx (ošetření) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx použitelných xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx označování xxxx, xxxxx pochází x xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

3. xxxxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx polotovarů, xxxxxxx výrobků, mléčných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxx lidí, xxx xxxxxxx nebo x nich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx přípravky určené xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyrobeny x uvedeny do xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx5).

(2) Xxxxxxx, jimž xxxx xxxxxx doplňkové xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x další přípravky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produktech, xxxxx xxx využívána x xxxxxxxxx nebo xxxxxx produktů určených x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem. Xxx-xx x xxxxxx přípravky, xxxxx xxxx použity x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, u kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx takto využívána xx uplynutí xxxxxxx

x) 28 xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx x xxxxx, včetně xxxxxxxxxx a xxxx,

x) 7 xxx, jde-li x xxxxx a xxxxx,

x) 500 xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrné denní xxxxxxx vody počtem xxx.

(3) Doplňkové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx beta xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uváděny xx xxxxx x podávány xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxx s xxxxxx (medikovaná xxxxxx); xxx výrobu takových xxxxx x jejich xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.5)

(5) Používání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zvěře, xxxxx xxxxxxxx xxxx určeny x výživě xxxx, xx zakázáno, x xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx uchovávat xxxxx x xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxx zvěře podle xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx zvěře, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx použit, území, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku.

(6) Xxxxx xxxxxx od xxxxxx zvířat x xxxxxxx x souvislosti x plněním xxxxx xxxxxxxxx některých látek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx xxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx schválený xxx tuto činnost xxxxxxxx veterinární xxxxxxx. Xxxxxxxxx soukromého veterinárního xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx veterinární správou xxxxxxxxxxx xxxx odejmuto, xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx předpisy Evropské xxxx70).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x přípravky xxxxxxx x xxxxxxxx 3, x s xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, které xx dostaly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, součinnost k xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobami, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty.

Xxxxxxxxxxx vyšetření živočišných xxxxxxxx

§20

(1) Xxxxx, kdo xxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx lidí xxxx xx xxxxxx xxxxxx, může tak xxxxxx až xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a čl. 18 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625,  x xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxxx na xxx pouze

a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx ulovené a xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx6),16), x xxxxx xx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) označena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxx17),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a které xxxx xxxxxxxxxxx ošetřeno, xxxxx i výrobky x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx výroby xxxxxxxx xxxxxxx x mlékárensky xxxxxxxxxx mléka xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zřetelem na xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx při xxxx xxxxxx použito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx účely xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxx mléka,

d) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a),

x) med, xxxxxx xxxxxxx xxxx včelí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klinicky xxxxxxxx včelstva.

§21

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, zvláštními právními xxxxxxxx6) a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17c).

(2) Domácí xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jatečná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx staršího 72 xxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxx kříženců. X xxxxxxx domácí xxxxxxx skotu staršího 12 xxxxxx x xxxxxxxx 72 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxxx

x) osoby xxxxxxx xxxxxxxxx chovatele, jedná-li xx o maso x orgány xx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx domácnost xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx porážky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx skotu mladšího 72 xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxx před jejím xxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Povinnost předem xxxxxxx xxxxxx porážku xxxxx nebo jelenovitých xx farmovém chovu xxxxx věty xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx zranění, xxxxx x xxxxxx respektování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx, vyžádá si xx něj písemné xxxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skotu xxxx jelenovitých xx xxxxxxxx xxxxx,

x) počet, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx poráženého xxxxxxx,

x) xxx-xx x porážení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejšími živočišnými xxxxxxxx.

(7) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx porážena x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx17c). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx17ca) x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx17c).

(8) Xxxxxxxx je povinen x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvěře v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X žádosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxx

1. držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17xx), xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx x xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17cb), x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx střelnou zbraní.

Pro xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxx farmovou xxxxx rozumí jelenovití, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 3 xxxx. Dobu platnosti xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud držitel xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx usmrcení xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit písemně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxxxx podle odstavce 7 xxxx 8 xxxxxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxxxx

x) xxx x xxxxxxxxx situační nákres xxxxx xxxx hospodářství x vyznačením místa xxxxxxx x prostředků x zajištění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx balistiky; tímto xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17cb),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx místo x xxx použití střelné xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xx farmovém xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx jelenovitých x xxxxxxxxx chovu.

(14) Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx zvířata xxxxxxxxx xx jatkách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx provádí úřední xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie66). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x masa xxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67).

(16) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dobrých xxxxxxxxx podmínek zvířat xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární správou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx71).

(17) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zvěře x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx stanovenými předpisy Xxxxxxxx xxxx17g).

(18) X xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x těl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zvěřinu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, zajistí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxx xxx provedeno x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 3.

(19) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x postup xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, pokud xxxx xxxxxxxx, postupy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů xxxxxx, aby zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděli xxxxx vzorků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři xxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x úředními xxxxxxxxxx, xxxxx absolvoval xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xx xxxxxxxxx na asistenci xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx závěrečnou xxxxxxx a xxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení, jež xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx těchto xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx může organizovat xxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství a xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kontrolami, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa zjistí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx specializované odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x úředními xxxxxxxxxx x na odběr xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob a xxxxxxxxxx ověřování získaných xxxxxxxx, vydávání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xxxxxxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxxxxxx jatečných xxxxxx xxxx poražením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx x xx. 5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/624.

(2) Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx v hospodářství xxxxxxxxx xxxx poražením xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, může být xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 28 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x čl. 6 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/624.

(3) Xxxxxxxxx xxxx poražením x prohlídka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyčerpaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem; xx. 3 x 7 xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/624 se x xxxxxx případech xxxxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x uvádějí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§22

(1) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx10) získávají, vyrábějí, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx produkty") x xxxxxxx, závodě, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozorem, mají x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie17g) xxxxxxxxxxx xx xx, xxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řetězce xxxxxx ohrožena zdravotní xxxxxxxxxxx živočišných produktů. Xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx17h) požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x schválení a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ji až xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a oznamovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodných x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx uvedou vedle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx druhy xxxxxxxx, xxxxx hodlají provozovat. Xxxxxxxx schválení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx17h),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, aby xxxxxxxxxxx x šíření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, a se xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx produktů

1. dodržovat xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu, opatření x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx nezávadných surovin x xxxxxxxx živočišného xxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx"), x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. provádět x xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozních xxxxxxxx a xxxxxxxx x používat k xxxx přípravky schválené xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

4. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxx xx xx xxxx nejméně 1 xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem [§18 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) zaměstnávat xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx produkty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a odbornou xxxxxxx a xxxx xx k dodržování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx xxx x x dodržování požadavků xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxxx xxxxxxxxxxx mikrobiologických xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrolních xxxxxxxxx, vést záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, uchovávat xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x na požádání xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx protokoly xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx17k),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xx výrobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx trh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx vyrobeny xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a dodržovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx x malým objemem xxxxxx [§24 odst. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobní xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxx zásilkách těchto xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přicházejí xx xxxxxx zařízení xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx, který zpracovává x xxxxx na xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx med pocházející xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx včelstev, požádat x xxxxxxxxxx podniku,

k) xxx-xx o podnik, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krokodýlů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x podnik, který xxxxxxxxxx xxxx uvádí xx trh xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx o

1. schválení x xxxxxxxxxx podniku, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli.

(2) Osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xx xxx, xxxx povinny xxxxxx požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registrovány xxxxx odstavce 1 xxxx. x). X xxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se xx adresy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x registraci do 30 xxx ode xxx xxxxxxx změny.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx registrované xxxxx. X xxxxxxx registrace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informuje.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatele podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx produkty x xxxxxxxxx s nimi, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x pravidla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx provádění vlastní xxxxxxxx osobami, které xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři xxx xxxxxxxxx nezávadností xxxxxxxxxxx produktů.

§23

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx jatek xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x řídit xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17l) x se xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přijímat xx jatky xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx9d) x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

2. xxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx,

3. xxxx xxxx podány xxxxx anebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx u nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx mohla xxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx masa, xxxxxx a ostatních xxxxx x xxx, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě použitelnosti,

d) x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxx, písemně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 3 pracovní xxx xxxx jejím xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x onemocnění, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věcnou, xxxxxx x jinou xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybavené pro xxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxx, studenou x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx těla, xxxx, xxxxxx x ostatní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. provádět pomocné xxxxx potřebné k xxxxxx vyšetření,

g) vypracovat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxx plán,

h) oznámit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx druh x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx opustit bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x oddělení xxxxx určených xxx xxxxx xxxx. Se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jatečná xxxxxxx, x xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nesmí xxx porážena pro xxxxx výživy lidí17m).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit, vyžadují-li xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie,

a) podrobnosti x xxxxxxxx jatečných xxxxxx x dodávce xx jatky, zacházení x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxx jatečných zvířat, xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxx, masa, xxxxxx x ostatních xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, konkrétní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxx pomocných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§24

(1) Prostory xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17n), xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, uspořádány x vybaveny xxx, xxx umožňovaly dodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx xx xxx, jakož i x vyloučení xxxxxxxxxxx. Xxxx být

a) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx části, x xxxxx existuje nebezpečí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx není, x xxx byla oddělena xxxxxxxxxx x rozdílnými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx nepříznivě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx předpis stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie17o)

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, v xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produkty, x xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx fázích xxxxxx, zpracování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xx trh,

2. xxxxx xxxxxx potřebám xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkami,

3. přizpůsobit xxxxxxxxx xx konstrukci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podniků, xxxxxx x jiných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. umožnit xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx zařízením provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nových přístupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx zařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) které xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx maloobchodní činnost,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavků xxx některé xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

Xx provozovny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx maso x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxx-xx x xxxxxxxxxx, v xxxxx se týdně

a) xxxxx xxxx xxx 5 x xxxx, xxxxx xxxx drůbežího x králičího,

b) porcuje xxxx xxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxx králičího, nebo

c) xxxxxx xxxx xxx 7,5 x masných xxxxxxx.

§25

Xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx, xxxxxx živočišných xxxxxxxx určených xx xxxxxx zvířat

(1) X xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx [§46 písm. x)], xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx a zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx

x) předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx tento xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxx xxxxxxx a dezinfekce xxxxxxxx tržnice xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prodávají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo pobytu, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx6) a xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx místě xxxx xxxxxx zahájen x xxx xxxx ukončen.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx určené xx krmení xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx potravin xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární a xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx zvířat a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxx xx samostatném xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx, pokud jsou xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxx,

x) která xxxxxxx lze xxxxxxxx x tržnicích x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx prodávána zvířata x živočišné xxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17p) x dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx členovci, xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je-li xx třeba se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx přepravy.

(2) Dopravní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx x čištění x xxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx používaných x xxxxxxxx živočišných produktů, xxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x na požádání xx xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx; xx platí také xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx provozu.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxx přepravovat jen xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxx xxxxxx posouzeny x hlediska jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx ke vzájemnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx (§18 xxxx. 4 x 5),

x) xxxxxxxx-xx to tento xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo předpisy Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxx živočišných produktů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx dobu 3 xxx.

(3) Živočišné produkty, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx, do něhož xxxx tyto produkty xxxxxxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx nakládají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx lhůtu, x xxx lze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxx veterinárního osvědčení, xxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produktů x prvovýroby přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx malých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§27x

(1) Chovatel xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prodávat

a) xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx nutrie x vlastního xxxxx xx xxxx hospodářství xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, čerstvé xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx maso x xxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x vlastního xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x to xxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxx do místního xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx52),

x) xxxxxxxx čerstvá xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hospodářství xx xxxx hospodářství, v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx přímo spotřebiteli, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx použije xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53) nemusí xxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx54). Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 50 xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx jméno x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vejce xxxxx jakosti x xxxxxxxxx55), xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. chovatele, xxxxx xxxxxxx vejce v xxx provozovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx tržišti, xxxxx se nacházejí xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx maloobchodu. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53), xxxxxx xxx xxxxxxx stanoveným způsobem56),

e) xx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správy xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mléko x syrovou smetanu (xxxx xxx "syrové xxxxx") xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve svém xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx automatu přímo xxxxxxxxxxxx xxx spotřebu x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx ošetření xxxxxx xx trh při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53). Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx syrového xxxxx x xxxxxxx, stanovenými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx57),

2. xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 30 °C xxxxxxxxxxxx xxxxx 100 000 x 1 ml, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xxxx 500&xxxx;000 x 1 xx, xxx-xx o mléko xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 400 000 x 1 xx, xxx-xx o kravské xxxxx,

3. xxxxxx mléko xxxx vyšetřeno xx xxxxxxx analýzy xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx způsobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dvakrát xxxxx, x xx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx58),

x) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve svém xxxxxxxxxxxx přímo spotřebiteli xxxx uvádět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) na xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb53).

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x) xx považuje xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx potravin60) x xxxxxxxxxxxxx sortimentem živočišných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Živočišné xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečné x xxxxxxxx ochrany zdraví xxxx x zvířat, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka. Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxx prostřednictvím zásilkového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, který xxxxxxx nebo dodává xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 931/2011, x výjimkou xxxxxxx, xxx chovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx své xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx prodává xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prvovýroby xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x používáním xxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx x pomůcek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxx před xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx působit xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx nutrií xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x akreditaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx tento xxxx vyšetření. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutrií x xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetřeních stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutrií xx xxxx nejméně 2 xxx x na xxxxxxxx jej předložit xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx. Xxxxxxxx nutrií xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx prodávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dodávat xx xxxxxxxx maloobchodu xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Chovatel, xxxxx prodává xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x dodržovat xxxxxxxx x xxxxxxxxx řád x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodávaném xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx61), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;500&xxxx;000 x 1 ml, xxx-xx o xxxxxx xxxxx jiného druhu.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxx vyšetření xxxxxx, xx byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx v xxxxxxxx 7 xxxx. b), xxxxxx xxxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxx vyšetřování xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx chovateli xxxxxxx x xxxxxxx syrového xxxxx.

(10) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární x hygienická xxxxxxxx xxx prodej x xxxxxxxx malých množství xxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxx zacházení x xxxxxx xxxxxxxx,

x) co xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx patogenních mikroorganismů xxxxxxxxxxxx zdraví lidí,

d) xxxxx x provedených xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27b

(1) Xxxxxxxx honitby xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dodávat xx xxxxxx maloobchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sortimentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nachází xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx zásobuje xxxxx spotřebitele,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxx xxx zacházení xx xxxxxxxx x xxxxx xx nachází xx xxxxx kraje, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xx tržišti, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx volně xxxxxx xxxx.

(2) Těla xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxx xx xxx nebo xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nejdříve xx xxxxxxx, a xx proškolenou osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lovu. Xxxxxxxxx xxxx být provedeno xxxx uživatelem xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, jejím xxxxxxx a vlastní xxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxx x myslivosti7).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxx x xxxxxxx ulovené x xxxxxxxxx xxxxx žijící xxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx, xxx xxxx xxxx zvěř dodána, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx úřednímu veterinárnímu xxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx svalovce (xxxxxxxxx), x to v xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx veterinárním xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx, přikládá xxxxxxxx honitby xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daného xxxx xxxxx, xxxxxxx laboratoř xxxx kus xxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kusu, x jednou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx x laboratorním xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx x xx požádání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může zvěř xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 až xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výlučně xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx však o xxxx vnímavou na xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx svalovce (trichinel), x xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6; xxx-xx x xxxxx divoké, xxxxxxxx xxxxxxxx honitby xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zvěře x xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxx divokého xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zvěře, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx divokého x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kusu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyšetření zvěře, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ocasu xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy údaje x provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx x laboratorním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xx xxxxxxxx xxx předložit xxxxxxxx veterinárnímu lékaři.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zvěře, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17f), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k této xxxxxxxx. Xxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a hygieny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x předává xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; Ústřední veterinární xxxxxx seznam xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx17f), osvědčení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proškolená xxxxx, jíž bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinna xxxxxxxx xx zkoušce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Vysoká xxxxx uvedená xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx odnětí xxxxxxxxx krajská veterinární xxxxxx xxxxx osobám xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx Evropské xxxx17f)

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetřeních, xxx jsou laboratoře xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx jejich předložení,

b) xxxxxxxxxxx x hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ulovené xxxxx žijící zvěře xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a pro xxxxxxxxx x xxxx,

x) xx se rozumí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx, xxxxxx a organizaci xxxxxxxxxxxxxxxx školení se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zvěře, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydávání xxxxxxxxx a průkazu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) vzor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX PODMÍNKY XXXXXXXXXXX SE XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X ČLENSKÝMI XXXXX, XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX X JEJICH XXXXXX XX TĚCHTO XXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a živočišnými xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx

§28

(1) Xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx živočišnými xxxxxxxx, xxxxx obchodovat xxxxx

x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17q) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17r), xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx xx xx zvířata xxxxxx druhu x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx17s),

3. xxxx označena x evidována podle xxxxxxxxxxxxx zákona9d) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčením17t), x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx17u) a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14d), xxxxxxx xxxxx

1. pocházejí x podniku, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x registrován, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17h) a xx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx nezávadné, ve xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx17v),

3. jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx14f) a xxxxxxxxx průvodním xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx17t), tímto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, které xx podílejí xx xxxxxxxxxxx xx zvířaty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxxx využity x Xxxxx xxxxxxxxx, ani xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx utracení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxx neplatí xxx osoby, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxx x registrovány xxxxx §9b xxxx xxxxxxxxx x registrovány, xxxxxxxxx xxx registrovány podle §22 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx registraci xxxxx, jestliže registrovaná xxxxx závažným způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo předpisy Xxxxxxxx unie.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivých druhů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx provází xxxxxxx a živočišné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvířaty x xxxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxxx veterinární správa x xxxxxxx s xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x místě určení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x příchodu zvířat x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx doprovázena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lhůtu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x místě xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx-xx x xxxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxx xxxxxx x potravinách. Lhůtu, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx nezbytně nutném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxx určení xxxxxxxxx právní předpis.

(3) Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2019 Sb.

§31a

(1) Xxxxxxxxxx §28 xx 30 xx x xxxxxxxx přemísťování xxxxx §4a xxxx. 2 xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48). Přemísťování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxx zvířata v xxxxxxxx chovu xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxx xxxxxx 12 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx 12 x 16 xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx vzteklině, xxx xxxxx nesplňují požadavky xx xxxxxxxx uvedené x bodě 2 xxxx. x) xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48), nesmí xxxx zvířata xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 7 předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x zájmovém xxxxx48).

(3) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x zájmovém chovu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xx. 33 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx chovu48) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Je-li kontrolou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx podle xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

Xxxxx 2

Xxxxx a xxxxxxx zvířat, živočišných xxxxxxxx x ostatního xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx x xxxxxx vývoz do xxxxxx xxxx

Xxxxx x xxxxxxx zemí

§32

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx kontroly Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx veterinární stanice") xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx směsné xxxxxxxx, xxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě obsahující xxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx, tak x produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx těch, x xxxxx xx xxxxxxxxxx primárního produktu xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx místně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x orgány Xxxxx správy České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx celní xxxxxx") x orgány Policie Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zjišťuje, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx kontrolované xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx krajské veterinární xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxx xxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zásilkách, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx kontrolu podle xx. 49 xx 55 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxxx Evropské xxxx17y).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. 56 x 58 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

(6) Orgány xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 57 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xxxxxx dovozní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejméně 15 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx živočišných xxxxxxxx daného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx, a postupovat x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkami.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neodpovídají xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx. Při jejím xxxxxxxxx xxxx postupují xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Zvláštní právní xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx18a) x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx nedotčeny.

§33

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podezření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, zvláštními právními xxxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx nesouladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 65 xx 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625.

Dovoz zvířat

§34

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx, xxx něž xxxx dovozní xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx z třetí xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx částí, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, z xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zvířata, xxx xxx xxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky uplatňované x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nemocná xxxxxxx xxxx nemocí xxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx představují z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx,

x) zvířata xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx kondici, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené xxx doklad, který xxxxxxx xxxxxxx dovážená x třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx států.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxx xxxxxx různých xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§35

Orgány provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxx podezření x xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxx ze xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 ze xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx x regulaci zavlékání xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx postupují xxxxx xx. 65 xx 72 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/625.

Dovoz živočišných produktů

§36

Dovozce xxxx jeho xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx splňovaly xxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 2 x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18b), xxxxx poskytovaly xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je provází, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx produkty splňují xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx skupinu xxxxxxx xxxx.

§37

(1) Živočišné xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx oběhu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Proto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx dovozní podmínky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky x současně xxxx xxx polovinu jejich xxxxx xxxxx zpracovaný xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

1. skladovány při xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vaření xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx tak, xx xxxxxxx syrové xxxxxxxx xxxx denaturovány,

2. výslovně xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pro lidskou xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

4. provázeny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jazyků xxxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx směsného xxxxxxxx, xxxx původu, výrobci x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx zpracované xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx méně xxx xxxxxxxx xxxxxx hmoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx živočišného xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx na seznamu xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxxxx Komise 2007/275/ES xx xxx 17. xxxxx 2007 x seznamech xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovištích xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxx Rady 91/496/XXX x 97/78/XX, x xxxxxxx xxxxx.

(3) Mléčné xxxxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx uveden x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 605/2010 xx xxx 2. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx mléka, xxxxxxxx xxxxxxx, mleziva x xxxxxxx z mleziva xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx Evropské xxxx, v xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxx ošetřeny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisem.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 28/2012 xx xxx 11. xxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx dovoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx Xxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 2007/275/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1162/2009, x platném xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx produktů z xxxxxxx xxxx.

§38

Xxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx") územím Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §32, 33, 35 a 36 xxxxxxxxx.

§38x

(1) Ustanovení §32 xx 38 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xx řídí předpisem Xxxxxxxx unie o xxxxxx xxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx21).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx. 5 x 6 xxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kurýrních xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx úřad xxx kontrole x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Společenství21), xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 x 4 xxxxxxxx Evropské xxxx x dovozu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21).

(4) Xxxxxxxxxx §3238 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(5) Xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48) x xxxxx vstupu na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), informuje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx chovu48).

(6) Xxxxx xxxxx xxx kontrolách xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx počtu provedených xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těmito kontrolami xxxxx xx. 34 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 34 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48).

(7) Xxxxxxx v zájmovém xxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy X předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxx xxxx mladší dvanácti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx očkována xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x veterinárních xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx v zájmovém xxxxx48), xxxxx být xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48).

(8) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) povolit dovoz xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx X předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx xxxxx48), které xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 10 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§38b

Vývoz xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rostlinných xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží do xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaný dovážejícím, xxxxxxxxx tranzitním xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x případě, že xx vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněn xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx třetí země xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, doplňkových xxxxx x premixů na xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provede xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x jejímu xxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx země xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxx vytištěním. X xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx k vývozu xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa, xxxxx ji xxxxxxx. Xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx veterinárního osvědčení x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyžaduje pro xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxx xx xxx území ověření xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx x xxxxxxxx chovu, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa.

(6) Pokud xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx neobchodní xxxxxx xx své xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx autoritou, xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x z nákazových xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxx látky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx do třetí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže to xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx. Úřední xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx obalech xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx zboží xxxxxxx xxxx do xxxx zboží xxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxx xx souhlasem krajské xxxxxxxxxxx správy.

(9) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx její zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vývozu.

§38c

(1) X přepravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx veterinární stanici, xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Přepravu xxxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxx provede xxxxxxxx xx nejrychleji, a xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a bez xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx přepravy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 131/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

§38x

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx celního xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXXX ASANACE

§39

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx,

x) odchyt xxxxxx xxx xxxx62) x xxxxxxxxx x opuštěných xxxxxx23a) a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Veterinární xxxxxxxx činnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxx vykonávat jen xx základě povolení Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx k dalšímu xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx neškodně xxxxxxxxxx zahrabáním xx xxxxxxx místě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) stanoveným xxxxxxxx.

(4) K dezinfekci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx oběhu bylo xxxxxxxx5).

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xx xxxxxxxx xx povahu xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a postupy xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39a

(1) Xxxxxx klasifikace xxxxxxxxxx živočišných produktů, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx), přepravu (svoz), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, použití x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, stejně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x nimi x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a vývoz, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) xxxxxxxx, xxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo dále xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odstranit xxxx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podniku, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx živočišných produktů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx veterinární správou x xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závodech, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veterinárního zákona x předpisů Evropské xxxx9b).

§40

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx zacházející se xxxxxxxxxxx produkty xxxx xxxxxxx zajistit neškodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzniknou x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxx, xxxxxxxx v souladu x předpisy Xxxxxxxx xxxx21) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxxxx (xxxx). Xxxxxxxxxx povinnost nemá xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxx, xxx xxx povolen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx pravidelném (xxxxxxxxxx) xxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx ukládat x podle xxxxxxx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, x xx xxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx x poškození xxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k přepravě, xx xxxx nejméně 2 xxx, x xxx-xx x kadávery xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx9d), xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikačních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx (xxxx) x přepravu (xxxx), xxxxxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomoc, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další zpracovávání xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx živočišnými produkty, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, jsou xxxx xxxxxxx

x) zřizovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boxy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x dezinfikovat je xx každém xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů.

(3) Xxx, xxxx xxxxxx nebo xxx spravuje místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx, xx xxxx xxxx chovatel xxxx osoba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu xxxx, x jejímž xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Nerozhodla-li Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x to xx xxxxxxx nejméně 80 xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx chovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pozemku xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správy x za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx a toto xxxxxxxx zachovávat xx xxxx 10 xxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx zachází xx xxxxxxxxxxx produkty, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) zpracovávat xx xxxxxxxx zařízení vedlejší xxxxxxxxx produkty, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho činností.

§41

(1) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx asanační činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, k xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je shromažďování, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "asanační xxxxxx"), je xxxxxxx xxxx

x) zajistit nepřetržitý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 24 xxxxx xxxx, kdy xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx odstraňovat xxxx xxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxx živočišné produkty x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) neškodně xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx za xx xxxxxx xx výši xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxx zdolávání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx jej před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx odstraňování x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx9b), jakož i xxxxxxx založené na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX),

x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odstraňování x další zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b), vést záznamy x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, uchovávat xx xx xxxx nejméně 2 xxx x xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytvořit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx patologicko-anatomických xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9d), nesnímat, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x vlastnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x neškodnému odstranění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx prostory xxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx veterinární správy, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Místo xxxxxx xxx neškodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx xxx neškodné xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo místo xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx veterinární xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xx dostatečně xxxxxxxx od míst, xx nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx touto xxxxxxxx xxxxxx narušováno xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx určené xxx neškodné odstraňování x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx umožňovalo xxxxxxxxx xxxxx a bezpečné xxxxxxxxxxxxx x zpracovávání xxxxxx produktů, xxxxxxxxx xxxxxxx na trh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vyráběny xxxxxxx xxxxxx k výživě xxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx stanovit, xxxxxxxx-xx to právní xxxx Xxxxxxxx unie,

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (sběr), xxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podniku, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, na xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kadáverů zvířat x xxxxxxxx chovu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstraňování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx podniků, závodů, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x §39a xxxx. 2.

§42

(1) Xxxxx, xxx xxx povolen xxxxx xxxxxxxx uvedené x §39 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx

x) x xxxxx ochranných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxx62) a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx-xx jejich xxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxx xxxx a xxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx zvířat bez xxxx62) x, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx a neškodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, složila závěrečnou xxxxxxx x získala xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Pečovat x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvířata mohou xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx chovateli, xxxxx xx povinen xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx, rozhodne-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případu; xxxxxxx xx xxxxxxxx6) xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Náklady xx odchyt xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx odchyceného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Není-li xxxx xxxxxxxx, jemuž xx xxxx xxx odchycené xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu, xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx zvíře xxxxxx x útulku xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxx vynaložené xx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxx xxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x registraci xxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxx zahájením xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, zda xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zvířata xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx útulku xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx změny.

(9) Krajská xxxxxxxxxxx správa xxxxx xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Zjistí-li krajská xxxxxxxxxxx správa xxxxxxx xxxx opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útulku, xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx registrace krajská xxxxxxxxxxx správa žadatele xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxx a xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX VETERINÁRNÍ XXXX

§43

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx správu ve xxxxxx veterinární péče xxxxxxxxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

(1) Ministerstvo

a) stanoví xxxxxx xxxxx rozvoje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx plnění,

b) řídí xxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx správy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat a xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx je xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách,

d) xx xxxxxxx nákazové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadované x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xxxxx související s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, x xx včetně podmínek x lhůt x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx z xxxx x x xxxxx xxxxxxx se xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx úkony týkají, xxxx vždy tuberkulóza, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxx x šíření xxxxxxxxxxxx nákaz a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx počtu hospodářských xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zranění xxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trvají xxxx xxx 15 xxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x diagnostické xxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx; opatření xxxxxx xxxxxx se vydává xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx jeho vyvěšení xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx x vyvěšuje xx po xxxx xxxxxxxxxx rok. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správám, xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxxxxxxx vyvěsit xx svých úředních xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx povahy v xxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí jeho xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx návrh Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoří xx xxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Ministr xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx nákazovou xxxxxx xxxx xxxx trvalý xxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) organizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření,

b) provádí xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony, potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx24a) nebo x xxxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x objektech Ministerstva xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předcházení xxxxxx x šíření xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností,

a) vystavují x vyplňují xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx jim xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx prokazujícího xxxx xxxxxxxxxx proti vzteklině,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxxxx sil Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxxxxx psů xx třetích xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x zájmovém chovu48) xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxx xxxxxxx xxxxxxx x objektech důležitých xxx obranu státu xxxx v objektech Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizací.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx, pokud xxx x psy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x neobchodním xxxxxx, x odebírají xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§46

Xxxx

x) schvaluje xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx produktů (xxxxxxx x xxxxxxx) x xx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx svody zvířat, x xxxxxxxx konání xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx místa x povolují xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxx25) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx. To xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu, v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa v Xxxxx,

x) sama xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx osobou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zvířata xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42, není-li jeho xxxxxxxx znám,

e) xxxxxx xx xx xxxx xxxxx, které zasahuje xx xxxxxxxxxx pásma, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních opatření xxxxxxxxxx Státní veterinární xxxxxxx, x to xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxx; xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xx na zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vzniklých obci x v případě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 a §70 xxxx. 1 x 2.

§47

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx veterinární xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx organizační xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx sídlem xx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxxx biopreparátů x xxxxx (xxxx jen "Xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizační složkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tvořena Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou, xxxxxxxxx veterinárními správami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx s územím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx7a), x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) X čele Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx Ústřední veterinární xxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a odvolání xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

(6) Ústřední xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx působnost vykonává Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx veterinární správou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx své územní xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa, x výjimkou §48 xxxx. 1 xxxx. x), x), l) x x), ve xxxxxxx rozhoduje jako xxxxx xxxxxx stupně Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx veterinární xxxxxx

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvířat x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišných produktů, xxxxxxxx plány kontrol x cílem pravidelně xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx zvířat a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto koncepcí x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx projednání x Xxxxxxx komorou, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny v §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx. Xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx organizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx25b),

x) vypracovává x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xx jejich xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x obnovuje xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákazy, xxxx jejich seznam x xxxxxxxx orgánům Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxxxxxx o opravných xxxxxxxxxxxx proti jejich xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx národních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, povoluje x souladu s xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených na xxxxxx zvířat a xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx konstrukci, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, závodů x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) vydává závazné xxxxxxx v xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx krmiv, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx na xxx, určuje případy, xx xxxxxxx je xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 59 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 62 x 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveny (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx dovozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dovoz xxxxxx nebo živočišných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příslušné třetí xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, může x souvislosti x xxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxxx od celních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx seznamy xxxxxxxxxxx a registrovaných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx psů xxxxxxxx xxxxxxx starších 12 xxxxxx, účastníků xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, inseminačních xxxxxx, středisek xxx xxxxx spermatu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx zvířat, xxxxxx xxxxx živočichů pocházejících x xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx na xxx x xx xxxxxxxxxxx x nimi,

2. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podílejících se xx výrobě, zpracovávání x uvádění živočišných xxxxxxxx xx xxx x xx obchodování x xxxx,

3. xxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9b,

4. xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, x nichž xxx dovážet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniků x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39 odst. 1,

7. xxxxxxxxxx xxxxx x celních xxxxxx xxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx laboratoří,

9. xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a registraci, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx;

xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 9 xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxx s xxxxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx vzory veterinárních xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovážejícího xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, národních xxxxxxxxxxxx laboratoří xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx x xxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx x xxxxxx fyzickým a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) shromažďuje, zpracovává x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údajů, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xxxxxxxx xx svému členství x xxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx25c), xxxxxxxxxxxx xx správci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice x xxxxxxxxxxx xxxxxxx integraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx xx mezinárodních informačních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studium xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy,

o) xxxxxxxxxxxx

1. s Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx x x xxxxxxx profesními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx univerzitou Xxxx x xxxxxxxx týkajících xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmu,

2. x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxx xxxx požadované nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zprávy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

3. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxxx organizacemi,

p) plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx z předpisů Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxx xxxxxx dozoru nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vydává xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2. xxxxxxxxx x zpracovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států xx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx podle xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25g) xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky25h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, dovážet xx Společenství a xxxxxxx z xxx xxxxxx x xxx xxxx x výrobky xxxxxxxxxx tyto xxxx25i),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx čísel v xxxxxxx s xx. 21 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské unie x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče vypracované x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1b),

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru x zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávadné, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabízených xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx nemoci přenosné xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizika, xxxxxxx opatření x xxxxx informace nezbytné x ochraně xxxxxx xxxx x zvířat. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx51).

(4) Xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx letáků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§49

Krajská xxxxxxxxxxx správa

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa

a) xxxxxxxxxxx a aktualizuje x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plány x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákaz25b),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnostických xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx nákaz x k jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x případě neprovedení xxxxxxxxxxx povinných preventivních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. i), §44 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx status xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34), schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx reziduí,

c) xxxxxxxxx x nařízení, změně x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxx části, přesahující xxxxxx xxxxx obce, xxxxxx xx jejich xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústřední veterinární xxxxxx a xx xxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx nákazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, výskyt nemoci xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, x xxxxxx podmínky x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, provádí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx x nedodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx produktech x xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tradiční xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxx25j), pokud xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx živočišného xxxxxx, xxxxxxxx x souladu x předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xx zdraví xxxxxx x jejich pohodu, xx xxxxxxxxx produkty, xxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x nichž se xxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx živočišné produkty, xxxxx povolování těchto xxxxxxx nepřísluší Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě,

h) schvaluje x registruje, xxxxxxxxx xxx registruje v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx střediska, karanténní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx odběr xxxxxxxx, banky xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x jiná xxxxxxxx, podílející xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xx obchodování x xxxx,

2. podniky, závody, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx na xxxxxx, zpracovávání a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xx obchodování x xxxx,

3. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x podléhají xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §9b,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxx asanační činnosti xxxxxxx x §39 xxxx. 1,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx střediska xxxx xxx xxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sklady xxx státním veterinárním xxxxxxx,

7. útulky xxx xxxxxxx,

8. další xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo předpisy Xxxxxxxx unie;

odnímá nebo xxxxxxxxxxx schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxx kolaudační souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů xx zvířatech, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx cirkusová xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxx členskými xxxxx x ověřuje, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx cirkusu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxx, zpracovává, dováží, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x používá krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ovlivnění činiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx látkami xxxxxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx nepříznivě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx technologickým postupem x která xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx uplynutí stanovené xxxxxxxx lhůty, stanovuje x případě xxxxxxx xxxx lhůtu nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx úplnost x xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x xxxx, xxxxx x veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x posuzuje jejich xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), vydává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povolení x tomu, aby xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx xxx provádění xxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx jatek xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzorků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úředními kontrolami, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxx prohlídky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx v §22, schvaluje pohotovostní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2, xxxx a xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx malých xxxxxxxx xxxxxxxx mléka chovatelem x místě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřebiteli,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a živočišných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodování, x xxxxx xx součástí xxxxxxx veterinární správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaného zboží xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx; v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx-xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx pro obchodování xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxxxxx střediska, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx zakazuje xxxxxx xx xxx, dovážet xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx a xxx xxxx x výrobky xxxxxxxxxx xxxx kůže25i), xxxxx-xx xx o xxxxxx kočičí x xxx kůže,

q) xxxxxxxx-xx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosektorskou xxxxxxx x asanačních podnicích,

r) xxxxxxxxxx absolventy středních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veterinárního xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx veterinární xxxxxxx"),

x) vydává, mění x xxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyšetření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), nejde-li x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výsledky xxxx xxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. k xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxx činností (§51 xxxx. 1), xxxxx-xx x provozování asanačního xxxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x hospodářství, x usmrcení xxxxx xxxxxxx zvěře x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chovu xxxxxxxx xxxxxxx zbraně,

t) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx25l) x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podmíněnost, xxxxxxxx x integrovaný xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx25m), xxxxxxx kontroly x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx fondu,

u) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ni x předpisů Xxxxxxxx xxxx2), včetně xxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvířete v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pas xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx určení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vývoz xxxxxxxxxxx autoritou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží xxxxxx veterinární xxxxxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx1b).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komisi, která xx jeho poradním xxxxxxx.

(3) Součástí krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx středisko pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x úředních xxxxxxxxxx72).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x spolupráce x oblasti xxxx x xxxxxx zvířat x xxxx xxxxxxx x plní úkoly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx73).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx vyžádání x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx74) xxxxx xxx xx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přítomni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

Povolení x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx vydat xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výsledky budou xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xxxxxxx xxxx 18 let, xx způsobilost x xxxxxxx úkonům, xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bude xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Krajská veterinární xxxxxx může vydat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx xx xxxxxx vyšetření xxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výsledky xxxxx využívány xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, má xxxxxxxxxxx x právním úkonům, xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx ji xxxxxxxxx x prostředí x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx činnosti.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce. Xxx-xx o osobu, xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3; xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů veřejné xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx osob")39).

(5) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx ten, kdo xxxxx pravomocně xxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx veterinární xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx25q) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X povolení xxxx být xxxxx xxxx x rozsah xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx x asanační podnik, xxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx vykonávána (xxxxxxx xxxxxx).

(7) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odejmout xx vydané xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), nejde-li x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výsledky xxxxx využívány xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxx odborně xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59a odst. 1 xxxx. b) až x) xxxx xxxxx, xxxxx absolvovala specializovanou xxxxxxxx průpravu xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx tak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(9) Specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (trichinel) organizuje xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx vydává osobám, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x vede xxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), xxxxxx x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx vydá xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx asanačního xxxxxxx (§50 xxxx. 2), x výkonu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, které nejsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx9b). Xxx-xx o xxxxxx zvířat bez xxxx62) a xxxxxxxxx xxxx opuštěných xxxxxx xxxx x sběr x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx xxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2. Xxx změnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §50 xxxx. 7.

(2) V xxxxxxxx musí xxx xxxxx druh x xxxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, kde xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx x vydání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxx veterinární xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx současně x xxxxxxx povolení podle xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob39).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxx činnost xxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

§51x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 100 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sjednocování laboratorní x xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoř, xxxxxxxx xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxx vyšetření x splňuje podmínky xxxxxxxxx x čl. 100 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625. Xxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávána řádně, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx referenční laboratoř xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx stanovené v xx. 101 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vypracuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx ministerstvu x Xxxxxxxx veterinární xxxxxx jednou xxxxx, xxxx v termínu xx 31. xxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x odborné x xxxxxxxxxx xxxxx.

§51x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx určuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx, x to xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxxxx laboratoře xxxxx xx. 100 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxx vyšetření, xxxx referenční laboratoř, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x personální vybavení x xxxxxxxxx xx xxx činnosti aktuální xxxxxxxx a xxxxxx x xx zapojen xx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Xxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odejmout, jestliže xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxxxxx, optimalizují x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a standardy x xxxxxxxxxx na xxxxxx vědy a xxxxxxxx,

x) zpracovávají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx operačních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx,

x) poskytují laboratořím xxxxx §50 xxxx. 1 x 3 xxxxxx odbornou x xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úroveň x xxxxxxxx jim xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x diagnostických činidel,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnávací xxxxx pro jednotlivá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zúčastňují xx xxxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratořemi Xxxxxxxx xxxx, popřípadě dalšími xxxxxxxxxxx,

x) potvrzují pozitivní xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných x laboratořích xxxxx §50 odst. 1 x 3 xxxxxx x poskytují xxx xxxxxxxx pomoc při xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikují x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy, pocházejících x xxxxxxxxxxx případů xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x předávají xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 x 3 zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx referenčních laboratoří Xxxxxxxx unie, popřípadě x x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pomoc.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx zprávu o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vždy x xxxxxxx do 31. xxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skládá x xxxxxxx x ekonomické xxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Xxxxxx veterinární dozor

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními předpisy25m) x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625. Při xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx jsou dodržovány xxxxxxxxxx, požadavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx25m) xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x jimi xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx nedostatky, xxxxxx xxxxxxx x osoby xx xx odpovědné,

b) xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxx x x jaké xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolují xxxxxx xxxxxx,

x) postupují podle xx. 137 xxxx. 2 x 3 x xx. 138 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx volně xxxxxxxx živočichů.

(2) Specifickými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx zdraví, kontrola xxxxxxxxxx a evidence xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiv, xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x masa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx podkladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx laboratoří, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx17k) x které Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x diagnostické xxxxxxxx; xxxx subjekty xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxx xx. 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru, která xxxxxxx laboratorní vyšetření xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx kontrolách.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx vyšetření vzorků xx xxxxxxxxx podle xxxxx x metod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 34 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx lékaři Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonem státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "veterinární inspektor"), xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výkonu,

a) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx znehodnocení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, omezit xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uvádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx26) xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx47) xx živočišné xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

x) pozastavit xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočišných produktů xx xxx xx xxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxx, xx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx dodrženy podmínky x požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx živočišné xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx; úřední veterinární xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjmout nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vložit, aniž xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zakázat xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádění xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pozemky, xx xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx,

x) zjednat xx xxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, na xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádění xx xxx potravin xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxx prostory kontrolované xxxxx nalézají, xx xxxxxxx xxxxxx kontrolu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) opatření uložené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx závadný xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), pokud xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), pokud byl xxxxxxx xxxx odstraněn, xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávadné.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx pověření ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx43) služebním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx kontrolu prodeje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předcházejícím předložení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dálku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx kontrolách75), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odběru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 35 odst. 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

(6) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx 3 x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádem44).

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx27), xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx do 6 xxxxxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx28). Náhrada se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx o xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrol x xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(9) Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx odborníky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxx pro xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx místě x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx podporu, kterou xxxx odborníci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxx45) xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejný xxxxxxx xx míst, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx žádných okolností xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepatří xx xxxxxxxxxxx útvarů Xxxxxx xxxx členských xxxxx.

(11) Xxxxxxxx ředitel xxxx xxxxxx inspekční xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx nejen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx územním xxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních správ. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kontrolujících xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řádem i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxx zjištěném xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx provedena.

§53x

Xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx těl jatečných xxxxxx

(1) Státní dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx vykonávat i xxxxx, která není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxx46) x v §53 odst. 3 xxxx. a). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Inspektor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx prováděním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx zvířat i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxxx je inspektorem. X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, rozhoduje xxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

§54

(1) Xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, očkování xxxxxx xxxx zajištění xxxxxx xxxxxx,

x) vymezení ohniska xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nákazy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karantény, xxxxxxxxx porážky nebo xxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů xxxx sběru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo zákaz xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx krmiva, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx svodů xxxxxx, veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx, lovu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lovu xxx,

x) omezení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx produktů podle §27a xxxx xxx xxxxxxx volně žijící xxxxx xxxxx §27b,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx stelivy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx výroby, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx steliv, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x přepravu anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, zákaz xxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx veterinárního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx produktů i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (svozovou oblast),

o) xxxxxxxx xxxxxx hygienického x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) nařízení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) omezení nebo xxxxx sklizně, nařízení xxxxx agrotechnických xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx hrozí-li xxxxxxxxx jejího šíření (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxx zjištění xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxx nebo krmiv, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx původců xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx území).

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx může nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výskytu xxxx xxxxxx xxxx nemoci xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§17b).

§55

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx jí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx obce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výstražným xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx objížďky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx příjezdových x xxxxxxxxxxxx cestách xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x volného xxxxxx hospodářských x xxxxxxx chovaných zvířat,

e) xxxxx xxxxxxxxx prostorů, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zvířata, x xxxxx xxxxxx do xxxxxx prostorů bez xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pohyb xxxx x obci,

h) xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx opouštění,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xxxx opuštěním obce,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§55a

(1) Xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásma, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx zabezpečování xxxxxxxxxxx veterinárních opatření xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x v xxxxxxx stanovenými těmito xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx a ztrát xxxxxxxxx kraji x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 x §70 xxxx. 1 x 2.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§56

Xxxxxxx posudek

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx10), xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx,

x) xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zvířata, anebo x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx29) xxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxxx.

(3) Závazné xxxxxxx xx stavby xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příspěvkových organizací, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jsou x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxx v xxxxxxxxx útvarů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§56x

Xxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 87 x 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xx. 89 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx dovozu x xxxxxx musí xxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrola, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do tohoto xxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x musí xxxxxxxx

1. x jediného xxxxx papíru,

2. ze xxxx xxxx více xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nedělitelného xxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, x kterou xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx živočišné xxxxxxxx

1. xxx jejich vstupu xx území členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v případě xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 91 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

§56b

Veterinární xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat6) je xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokusů xxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx biologických materiálů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx mít vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx

1. umístěna xx chovu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xx xxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 302/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§57

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebezpečným xxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx x jejich xxxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zajišťování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx výkon státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) datum x místo xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,

d) xxxxxx xxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(6) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

XXXXX VII

ODBORNÁ VETERINÁRNÍ XXXXXXX X XXXX XXXXX

§58

Xxxxxxx veterinární xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) veterinární preventivní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a léčení xxxxxx a chirurgické xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, veterinárních xxxxxxxxx a veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podávání xxxxx x veterinárních xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišných produktů,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx, včetně veterinární xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) veterinární xxxxxxxx činnost,

g) další xxxxxxx činnosti, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané xxxxxxx x praxí xx veterinárním, popřípadě x xxxxx oboru.

(2) Xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavy x xxxxxxx referenční xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzické x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,29a)

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

§59

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxx teoretického x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), zahrnujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxx studia může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ECTS31) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), zahrnující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, a

b) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařů.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx také

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx státu,

b) xxxxx, které xxxx xxxxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávajícího xxxxxxxxx státu osvědčuje, xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1,

2. xxx xxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx držitelem, xxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x příloze č. 1, xxxx

3. xxx vydán xx xxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rovnocenný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a).

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx titul, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx probíhá xx xxxx xxxxxxx:

x) základní (xxxxxxxx I. stupně),

b) xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx II. xxxxxx).

(5) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx odborně xxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. stupně. Státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx i úřední xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx I. stupně xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx nezíská, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx získal atestaci XX. xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, pokud xxxxxx xxxxxxxx XX. xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1. stupně řízení.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx předměty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxx hygieny, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) diplomy, xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx atestačního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx osvědčení.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx podle xxxxxxxx 2, anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx úředního veterinárního xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zákona o xxxxxxxx odborné kvalifikace31).

(8) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v klinickém xxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx (klinické xxxxxxxxxx I. xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx choroby příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx vzdělávání XX. xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx).

(9) Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§59a

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx způsobilosti jsou xxxx xxxxx, které xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31a) považuje xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx se podle xxxxxxxxxx právního předpisu31a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oboru,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x oblasti, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx činnosti, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx, xxxxxx, biologie xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx odpovídá xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravou

1. xxxxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. organizovanou xxxxxxx xxxxxx uskutečňující akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx31b).

(2) Osoby, xxxxx xxxxxxx vysokoškolské vzdělání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx xxx xxxxxx vedením x odpovědností xxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zacházení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prohlídce xxxxxxxxx xxxxxx x masa x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx zemí

(1) Xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře, jestliže

a) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx škole xx x souladu x xxxxxxxxx uvedenými x §59 odst. 1 x x xxxx xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32a).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx neprokáží, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraniční vysoké xxxxx je x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx31) xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §59 odst. 1 (xxxx xxx "zkouška").

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32a).

(4) Xxxxxxx xx xxxx xxxx zkušební komisí, xxxxxx xxxxxxx Komora xxxx svůj xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx prezident Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x Veterinární x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Brně. Na xxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zkoušku lze xxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 3 upustí Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx31), xxxxxxx xx-xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li od xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Soukromí xxxxxxxxxxx xxxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58, xxxxx jsou

a) odborně xxxxxxxxx xxxxx §59 x 59b x

x) xxxxx Xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxx veterinárních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32).

§61

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxx je xxxxxxx

x) x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 dnů předem xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxx nebezpečné nákazy xxxx podezření z xxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx veterinární xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxx léčiv na xxxxxxxxxx ochranných lhůt x dalších xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kombinací x xxxxxxxxxxx látkami, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, která xxxxxx x produkci xxxxxxxx,

x) xxxx řádnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x výdeji xxxxx x x xxxxxxxx zvířat, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9d), uchovávat xx xx xxxx xxxxxxx 3 let x xx xxxxxxxx xx předložit úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx chovatele xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zvířat x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyplňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx stanovených pro xxxxxx xxxxxxxx řádem32b), xxxxxxxxxx titul, místo xxxxxx veterinární xxxxxxx x preventivní xxxxxxxx x číslo xxxxxxxx, xxxx nebo elektronická xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx přiloženy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutých informací x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx32c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxxx vést xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx léčiv.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx veterinární xxxxxxxx zdraví, kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastaveno xxxx odejmuto, xxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§62

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterému xxxxx xxxxxx předcházet xxxx bránit.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxxxx úkonu, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx soukromý xxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx §61 xxxx. 2 xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx veterinárního technika xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technika. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §59a odst. 1 xxxx. x),

x) xx způsobilý x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5.

(2) Xxxx-xx xxxxx žadatel podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxxxx xx krajská xxxxxxxxxxx správa identifikační xxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; identifikační xxxxx osoby poskytne xxxxxxx xxxxxxxx osob39).

(3) Xxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Jinak xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxxxx techniků přiměřeně §61, §62 xxxx. 1 a 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx porušuje povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x z xxxxxxxxxx x registraci.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) podrobnosti výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§64x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxxxxxxx označovaných zvířat xxxxx plemenářského xxxxxx8) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxxx výžehem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikátoru, xx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x některém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx injekční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výžehem xxxx xxxxxxxx aplikací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx osobám, xxxxx absolvovaly tuto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronického identifikátoru x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx specializované xxxxxxx xxxxxxxx se zaměřením xx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle plemenářského xxxxxx8) xxxxxxx nebo xxxxxxxx aplikací elektronického xxxxxxxxxxxxxx, způsob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64b

Chovatel hospodářských xxxxxx

(1) Xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx hospodářství chová, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx seznam xxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xx oprávněn xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hospodářských xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů spočívajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx chovateli hospodářských xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který splňuje xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 písm. x) xx e), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx veterinární xxxxx, pokud absolvoval xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx záznamy x dalších odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterých byly xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx záznamy xx dobu xxxxxxx 2 xxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví seznam xxxxxxx odborných veterinárních xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění k xxxx oprávněnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx seznam xxxxxx xxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxx a organizaci xxxxxxxxxxxxxx odborné průpravy xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2017 Xx. s účinností xx 1.11.2017

§64x

Xxxxxxxxxxx včelstev

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včel xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx stanoveném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx včelstev x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Prohlížitel xxxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx včelího xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx čísle chovatele xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx čísle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na stanovišti xxxxxxxx, počtu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx záznamy xx dobu nejméně 3 let a xx požádání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx seznam xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx včelstev xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, osvědčení xxxxxx prohlížiteli xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahájením xxxxxxxx xx prohlížitel xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prohlížitele včelstev; x případě odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxx x průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, rozsah a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev,

c) vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX PŘÍPRAVKY X XXXXXXXXXXX TECHNICKÉ XXXXXXXXXX

§65

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků

a) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xx oběhu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž posuzuje

1. xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků a xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředí,

2. xxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x způsobilost xxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx prostředky xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku a x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku; x xxxxx xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x toho hlediska, xxx nemůže xxxx x jeho nesprávnému xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví, zdraví xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti rozhodnutí x zápisu, x xxxxxxxxx xxxx oproti xxxxxx předloženým v xxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického prostředku xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx prostředků posuzuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku z xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vést x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x aktualizuje Xxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) odebírá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx nežádoucího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jakosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

1. xxxxxxx x xxxxx,

2. zneškodnění,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xx oběhu xx xxxxxxxx, které xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx.

§65x

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavu xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx smluvních států Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx stát"), xxxxx xx xxxxxx xxxx uvedení xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyrábět, xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x schválení"). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx použití.

(2) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku Ústav xxxxxxx xxxxxxx žádosti x schválení x xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx sdělí výsledek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx x ní xxxxxxxx xx xxxxx 90 dnů xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx žadateli x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx byla shledána xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxx obecných náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výrobců, xxxxxx uvedení xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx včetně popisu xxxxxxxxx materiálu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx látek; xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle hmotnosti x xxxx výroby,

f) xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního přípravku,

h) xxxxx důležité xxx xxxxxxx x bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku x

x) způsob nakládání x nepoužitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Žadatel x xxxxxxxxx x žádosti xxxxx odstavce 4 xxxxxxx

x) bezpečnostní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx76) v xxxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx charakteru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx77),

x) xxxxx textů xx xxxxxxx obaly, xxxxxxxxx xx příbalovou xxxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx analytický certifikát xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mikrobiologických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajistí, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx plní xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx výrobu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx popisovaného účelu x

x) xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, účinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a životní xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx oběhu x příslušném xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5 předloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxxxxx, chemických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x popřípadě xxxxxxx xxxxx, kontrolní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kontrolních xxxxx a výsledky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx použitelnosti xxxxxxxxx xx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výroby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku,

d) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx použití x o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx výrobce xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek x xxxxxxxxxxxx příslušného právního xxxxxxxx x s xxxxxxxx informace, xxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx uveden xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xx vyráběn nebo xxxxxx do oběhu x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) informaci o xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx předloženy v xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxxx xx označení veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické podobě.

(9) Xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku nebo xxxxx xxxx schválení, xxxxxxx-xx xx, že xxxxxxxxxxx přípravek xx xxxxxxxx, není xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podmínky xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soulad x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx použití, xxx x výrobek, xxxxx xx xxx uváděn xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastaví xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx, prokáže-li xx, xx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxx xxx potravinová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx zvířata xxxxxxxx78), xxxxxxxx návykovou xxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(10) Rozhodnutí x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx právní moci. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxxx x dalších 5 xxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxx řízení o xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a obchodního xxxxxxxxx x skutečnost, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce.

(13) Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního přípravku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx navrhuje xxxxxxxx stažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx postupné xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxxxx stažení xxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2019 Sb. x účinností od 15.1.2020

§65x

(1) Žádost o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxx uvedení xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx hodlá xxxxxxx, distribuovat z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovážet xx xxxxx země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "žadatel x xxxxx"). Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Ústav x xx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úplnou. Xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x zápis, xx xxxx žádost xxxx shledána xxxxxx.

(4) Xxxxxx x zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu veterinárních xxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx všech xxxx xxxxxx x států, xx kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxx xx oběhu,

b) xxxxxxxx xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx druzích xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx technický xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx obalů včetně xxxxxx obalového xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxx způsobu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx údaje uváděné xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx údajů uváděných xx obalu,

h) xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx vyžaduje.

(5) Žadatel x zápis x xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x shodě veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx34), pokud xx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje,

c) xxxxxxxxxx x vhodnosti veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx klinického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx publikované x xxxxxxx literatuře, xxx xxxxxxxxx vhodnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxx, x

x) na xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx popisovaného xxxxx.

(6) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx předkládané Xxxxxx xxxx xxx předloženy x českém xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxx xxx vždy Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxxx technický xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx předloženým v xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nebo xxx zapsán xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, nebo xxxxx, x ohledem xx xxxx složení xxxxx xxxx zamýšlené xxxxxxx, xxx o xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxx dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx povolené78), xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxxx o xxxxxxx 5 let xx xxxxxxx žádosti držitele xxxxxxxxxx podané xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx právnickou, v xxxxxxx, xx zanikla xxx právního xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx správního xxxx xxxxx, xxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx šarží, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§65x

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx technický xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx §65a xxxx 65b vyhoví x xxxxxxx, xx veterinární xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx předpisům, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx státě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxx základě xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zaručují xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx míře xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x účinností od 15.1.2020

§65x

Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zrušení jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx změn, xxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x případy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

§65x vložen právním xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. s účinností xx 15.1.2020

§66

(1) Xxxxxx xx xxxxx a používat xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxx překročena xxxx xxxxxx použitelnosti,

b) veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx vědecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx, x veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx veterinární péče34a).

(4) Xxxxxxxxxxx lékař může x xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x takový veterinární xxxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxx diagnóza xxxx onemocnění; xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx technický xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Ústav x použití veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, x

x) písemně seznámil xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx stanovené požadavky, x chovatel xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§66a

(1) Xxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx vlastnosti xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly xxxxxx xxx zacházení x xxx, a xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx před provedením xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je Ústavu, x xx spolu x podáním xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x škodlivá xxxxxx, která xx xxxxxxx po xxxx xxxxxx,

x) hlásit do 15 xxx xxx xxx, xxx xx x tom dozvěděl, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxxxx účinek veterinárního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinek, xxxxx xx xx následek xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxx účinku schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nepříznivého působení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oběhu,

e) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádět potřebné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx o objemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku.

(2) Osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxx přípravky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx x dokumentací xxxxxxxxxxxx Ústavu v xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx přípravku nebo x řízení x xxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxx veterinárního přípravku; xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx každé xxxxx vést x xxxxxxxxx 1 rok xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxx xx oběhu, x xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavu,

b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX); x xxxxxxx, xx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx nebo postup xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x kritických xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobní xxxxx obdobně, a

c) xxxx-xx xxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, informovat xxxxxx držitele o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx při plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx jinak zachází, xx povinna

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pokyny x xxxxxxxxx x veterinárním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informaci,

c) xxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx se x xxx dozvěděla, Ústavu x držiteli rozhodnutí x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxx xxxxxxx x

x) xx xxxx 5 let xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, identifikaci dodavatele x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků,

b) požadavky xxxxxxx výrobní praxe,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx závad x xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx nebo v xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66x

(1) Xxxxxxx rozhodnutí x zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) zajistit, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaného do Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení x zapsání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x veterinárnímu technickému xxxxxxxxxx byly připojeny xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změny, x xx před xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zaznamenávat a xxxxxxxxxxxx případy xxxxxxx xxxxxxxxxxx příhod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx je Xxxxxx, x xx spolu x xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx prostředků; za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxx jakékoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinnosti veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x návodu x xxxx použití, xxxxx xxxxx nebo xx mohly vést x nezamýšlené nebo xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx,

x) hlásit xx 15 xxx xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příhody xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxx závady x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příhodu xx považuje úmrtí, xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx technický prostředek xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx údržbu x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdraví,

d) x xxxxxxx výskytu xxxxxxxxx příhody veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx působení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádět xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zapsaného xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a

h) xxxxxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xx vyrábět a xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx použití x x xxxxxxx s xxxxx předloženými Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx v xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx zapsané veterinární xxxxxxxxx prostředky xx xxxxx, anebo x xxxx jinak xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oběhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pokyny x xxxxxxxxx x veterinárním xxxxxxxxxx prostředkem,

c) xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx o xxx xxxxxxxxx, Ústavu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxx příhody xxxx xxxxxx x jakosti xxxxxxxxxxxxx technického prostředku x

x) xx xxxx 5 let xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx veterinárních technických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx prodeje, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx veterinárních technických xxxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx příhod nebo xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx uváděných xx obalu xxxx x návodu k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66x

§66x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Sb.

XXXXX IX

NÁHRADA XXXXXXX X XXXXX VZNIKLÝCH X SOUVISLOSTI S XXXXXXXXXXXX NÁKAZAMI

§67

(1) Chovateli xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ztrát, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx provádění mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízených xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx původce této xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně izolaci xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx.

(2) Náhrada xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnuje xxxxxxx za

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x náhrada xx xxxxxxxx odstranění jejich xxxxxxxx,

x) utracené nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství x xxxx zařízení (vybavení),

d) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržování xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pásmech x xxxxxxxx,

x) dodržování xxxxxxxx ve stanovené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx34b), xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xx zničení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včel, xxxxxxxxx xx také xxxxxxx xx včelařské zařízení, xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx, zlikvidované xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx nařízených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Náhrada xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 písm. d), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, zamezení šíření x zdolávání xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx sníží o 10 %, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kontroly pohody xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d).

§67x

(1) Uživateli xxxxxxx xx poskytne náhrada xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provádění mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx zvířat xx xxxxxxx, uvedených x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, a k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx původce xxxx xxxxxx xxxx nemoci, x xx xx xxxxxxxx, že tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx kadáverů volně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x dezinfekci

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx nálezu xxxxxxxx xxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. zařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxx vzorků xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kafilerního xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranných pásmech, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, jestliže uživatel xxxxxxx nezajistil nařízený xxxxx vzorků, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární správu x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, jinou závažnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz nebo xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nařízená ochranná x xxxxxxxxx opatření.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se sníží x 10 %, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volně xxxxxx xxxxx.

§67x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§67x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx mimořádných veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx některé x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto zákonu, x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x výskyt xxxx nákazy xxxx xxxxxx x volně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákazy nebo xxxxxx, x xx xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx za

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pásmech x omezením.

(3) Náhrada xxxxx odstavce 1 xx neposkytne, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesplnila nařízená xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x účinností xx 15.1.2020

§68

(1) Xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zvíře xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx žijící zvěř, xxxxxxxxx se ve xxxx obvyklé ceny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x místě x xxxx xxxxxx škody, xxxxxxx

x) x xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za zužitkovatelné xxxxx xxxx zvířete x xxxxxxxxxxxxxx produkty,

b) x 20 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx utraceno xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nebezpečné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx očkování, xxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§69

(1) Osobám, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxx xxxx obvyklou pracovní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo ji xxxxx vykonávat xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx ušlého zisku.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zdržovat se x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx své bydliště, xxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x stravování xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.35)

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b.

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx předpisy Xxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx honitby, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxxx xxxxx xxxxxxx x §69. Tato xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx poražení xxxxxx, xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a nedochází-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včel, xxxx xxx žádost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a nedochází-li x utracení xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdolávacích opatření, x xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx včel xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření. X posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx lhůtě, nárok xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx náhrady xxxxx §67, 67a xxxx 67b x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx stanovit xxx výskytu xxxxxxx xxxxxxx, zejména exotických xxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

PŘESTUPKY

§71

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 x 2, §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), §5 xxxx. 2 x 3, §6 xxxx. 1 až 4 a 7 xxxx x §7,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 odst. 3, 4 a 7,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svodu zvířat xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 a 3,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx produktů stanovených x §20 xxxx. 2 xxxx. c) xx e), §21 xxxx. 1 xx 8, 10, 12 x 14, §25 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 nebo x §27b xxxx. 1 až 8,

e) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx nákazami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §11 xxxx. 1 x 3, §12 xxxx. 1, §14, §16 odst. 2 xxxx v §17a xxxx. 4,

x) nesplní xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §19 odst. 1 až 5 xxxx v §20 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) x b),

h) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x veterinárních xxxxxxxx xxxxxx a tranzitu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zemí x xxxx vývozu xx xxxxxx zemí, xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 1 xx 3, §30 xxxx. 1 x 2, §31a xxxx. 2, §32 xxxx. 1 a 7, §36, §37 xxxx. 2 až 4, §38a xxxx. 7, §38b xxxx. 1, 7 xx 9 nebo x §38c odst. 1 xx 4,

i) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x požadavků stanovených x §39a xxxx. 2 nebo v §42 xxxx. 2, 3 x 5 xx 8, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx, ačkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §40 odst. 1, 3 a 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42 xxxx. 6,

n) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, pachtýře xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §48a xxxx. 4,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x §56b,

p) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §64a xxxx. 3 nebo x §64b odst. 1 xx 3,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §64c xxxx. 2,

x) vykonává xxxxxxxx x činností, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx registrace x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxx odborně způsobilá,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 47 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625,

t) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provádějícím pohraniční xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 56 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx čl. 66 xxxx. 3 nebo 6 xxxx xx. 67 xxxx čl. 137 xxxx. 2 x 3 nebo xx. 138 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) jiným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x písmenech x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625,

x) jiným jednáním, xxx xx uvedeno x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx63),

x) nesplní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro ni x mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 20 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x c),

b) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), d) xx x),

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§72

Xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x povinností chovatele xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx stanovených x §4, §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx c), §5 xxxx. 2 xx 5 xxxx x §6 xxxx. 1 xx 4 x 7,

x) nesplní nebo xxxxxx některou x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x požadavků pro xxxxxxxx zvířat x xxxx x xx x xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx x §7 xxxx x §8 xxxx. 1, 3 x 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přepravu xxx xxxxxxxxxxxxx cirkusu xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v §9 xxxx. 4, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9a xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9b xxxx. 1,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxx. c) xx x), §21 xxxx. 14, §24 xxxx. 1, §25 xxxx. 1 až 4, §26, §27 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 nebo x §27b xxxx. 1 xx 4, 6 x 7,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 x 3, §12 odst. 1, §14 xxxx x §16 xxxx. 2, xxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. d) xx x) xxxx x §17a xxxx. 4,

x) nesplní nebo xxxxxx některou z xxxxxxxxxx nebo některý x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, 2 a 4, §22 xxxx. 1 xx 4, §23 odst. 1 xx 3 xxxx x §24a,

x) nesplní xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §39 xxxx. 3 a 4, §39a xxxx. 2 x 3, §40, §41 xxxx. 1 xx 4, §42 xxxx. 3, 5 xx 8, §48a xxxx. 4, §56b, §64a xxxx. 2 x 3 xxxx x §64b odst. 1 až 3, xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené x §60,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 4, nebo xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx z povinností xxxx některý x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti živočišných xxxxxxxx stanovených x §19 xxxx. 1 xx 5, §20 xxxx. 1 x 2 xxxx. x) x x) xxxx x §21 xxxx. 1, 7, 8, 10 x 12,

x) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx x veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx, stanovenou x §28 xxxx. 1 xx 3, §30 xxxx. 1 x 2, §31a xxxx. 2, §32 xxxx. 1 x 7, §36, §37 xxxx. 2 xx 4, §38a xxxx. 7, §38b odst. 1 x 7 xx 9 xxxx x §38c xxxx. 1 až 4,

k) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxx xxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxxx některou x xxxxxxxx, x xxx xx třeba povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povolení, tohoto xxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činností, x níž není xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží x pohraniční veterinární xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 47 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příchod xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 56 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/625,

o) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 66 odst. 3 xxxx 6 xxxx čl. 67 xxxx xx. 137 xxxx. 2 x 3 xxxx xx. 138 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) jiným jednáním, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx o), nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno v xxxxxxxxx x) xx x), nesplní povinnost xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx úseku veterinární xxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §66a xxxx. 1 písm. x) xx x), §66a xxxx. 3 písm. x), b) a x), §66b xxxx. 1 xxxx. f) xx x), §66b xxxx. 2 xxxx §66b xxxx. 3 xxxx. a), x) x x),

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §66a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx stanovenou x §66 odst. 1, §66a xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §66a xxxx. 3 xxxx. x), §66b odst. 1 písm. x) xx e) xxxx §66b xxxx. 3 xxxx. c).

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx stanovenou x §4a xxxx. 4, §6 xxxx. 7, §12 xxxx. 2, §17a xxxx. 6, §61 xxxx. 1, 3 x 5, §62 xxxx. 2 xxxx v §66 xxxx. 3 x 4,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §64 xxxx. 3 a 4, xxxx

x) xxxx xxxxxxx pasů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesplní xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4b odst. 2 nebo 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 300 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) xx x) x x),

x) 2 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x).

§72a

§72a xxxxxx platnosti xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), které xxxxxxxxxx Ústav. Přestupky xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. h) x i) x xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx celní xxxx.

(2) Pokutu vybírá xxxxx, který xx xxxxxx.

XXXXX XI

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§75

(1) Xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádných veterinárních xxxxxxxx, xxxxxxxxx stát xxx za podmínek x v rozsahu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25m) xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx k xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx částečnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Náklady spojené x xxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, závodu xxxx xxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx35a); xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přepočte xx xxxxxx xxxx xxxxx referenčního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné období. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x eradikaci některých xxxxxxxxxx spongiformních encefalopatií7c) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx zvyšuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx skotu, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx spongiformní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zjistí-li orgán xxxxxxxxxxx správy, xx xx stanovené lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných při xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděny, xxxxxxx xxxxxxxx náklady dodatečné xxxxxxxx. X náhradě xxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3 x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx35b) rozhodne Xxxxxx veterinární správa. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx orgán xxxxxxxxxxx správy, xxxxx xx uložil. Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx79) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k vývozu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz xxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 2. X xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, vybírá xx krajská veterinární xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§75x

(1) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x některých správních xxxxx77).

(2) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká územního xxxxxx kraje xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx krajského xxxxx a všech xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxx xxx každému xxxxxxxxx x krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajského xxxxx a x xxxxx obecních xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(3) Nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx týká xxxxxxxx obvodů xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a krajských xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx týká, xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx nařízením Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x celostátním xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxx televizního vysílání xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xx požádán.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §17 odst. 1, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z nich xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§76

(1) Xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx správní xxx36), xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx36a) x nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozumí se xxx xxxx společné xxxxxx x stavební xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. O schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské unie xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx64) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě xxx registraci.

(2) Odvolání xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 odst. 3 xxxx. x) x §49 xxxx. 1 xxxx. d) nemá xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxx újma xxxxxxxxx x účastníků xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 x podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí kontrolované xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx předá kontrolované xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx do xxxxxxx x xxxxx opatření, xxxxx písemně nejpozději xx 3 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx námitkám xxxx xxxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x doručuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxx opatření podle §13 odst. 5 x podle §53 xxxx. 2; x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx.

§76x

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) řídí xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomto zákoně, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx31),

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx předpisy regulovanou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, vykonávat xxxx činnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx odborné xxxxxxxxxxxx x písemného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace31); xxx xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx v xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx zahájení.

(2) Xxxxxxxx k výkonu xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx požádat xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona Xxxxxx xxxxxxxxxxx správu, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Neučiní-li xxx x xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu, dříve xxxxxx povolení zaniká.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) podniky, v xxxxx xxxxx xx xxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich provoz xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

§77x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxx podklad xx xxxxxxxxx řízení, pro xxxxxxxx stavby x xxx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo x ukládání, sběru, xxxxx, xxxxxxxxxx odstraňování x dalšímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných produktů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx jako útulek xxx xxxxxxx, xxxxx §56, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nahrazeno xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx). Xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou §46 xxxx. x).

§77c

(1) Kde xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx o

a) xxxxxxxxxx úřadu, příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autoritě, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx působnosti náleží xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příslušném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správy, xx okruhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxxx oprávnění nebo xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx svěřeny, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx způsoby stanovenými xxxxx xxxxxxx.

(3) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti veterinární xxxx také xxxxxxxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§78

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §4a xxxx. 7, §4b odst. 2 xxxx. x) x §4b odst. 3 xxxx. c), §5 xxxx. 7, §5a xxxx. 4, §6 xxxx. 8, §8 xxxx. 5, §9a xxxx. 5, §9b xxxx. 3, §10 xxxx. 3, §17a xxxx. 10, §18 xxxx. 6, §19 xxxx. 3 x 7, §21 odst. 19, §21a odst. 5, §22 odst. 6, §23 xxxx. 4, §24 xxxx. 2, §25 xxxx. 5, §27 xxxx. 4, §27a xxxx. 10, §27b xxxx. 9, §28 xxxx. 4, §30 xxxx. 1 x 2, §34 odst. 2, §37 odst. 5, §38b xxxx. 4, §38c odst. 5, §39 xxxx. 5, §40 xxxx. 4, §41 xxxx. 5, §42 xxxx. 10 x 11, §48 xxxx. 2, §50 xxxx. 10, §53 xxxx. 8, §53a xxxx. 3, §59 xxxx. 6 x 9, §64 xxxx. 6, §64a xxxx. 5, §64b xxxx. 1 xx 4, §64c xxxx. 4, §66a xxxx. 4, §66b xxxx. 4, §70 odst. 3 x §75 xxxx. 3 xx 6.

§78x

(1) X §11 xxxx. 1, §12 xxxx. 2 xxxx. x), §13 xxxx. 1 x 2, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §18 xxxx. 2, §20 xxxx. 6 x 7 xxxx. x), §23 xxxx. 1 písm. x), §23 odst. 2, §27 xxxx. 2 x 3, §40 xxxx. 1 xxxx. x), §40 xxxx. 5, §41 xxxx. 1 xxxx. g) x x), §42 xxxx. 3 písm. x) x b), §47 xxxx. 4, §48 odst. 1 xxxx. x), §49 xxxx. 1 a 2, §50 odst. 1, §51 xxxx. 1, §64 xxxx. 1 xxxxxx první x xxxxx, §64 xxxx. 5, §76 xxxx. 2 x 3 a x xxxxxxx x §49 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa" x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxx x čísle.

(2) V §13 odst. 1 xxxx. x), §16 xxxx. 2, §40 xxxx. 1 xxxx. x) větách první x xxxxx x xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, §40 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x), §41 xxxx. 2 x 3, §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx x druhém xxxxx x §77a xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" v xxxxxxxxxx pádu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

§79

§79 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 154/2000 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

§80

§80 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2003 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§81

Xxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx. x xxxxxx x. 63/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx x zákonu x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Sb. x zákona č. 305/1997 Sb., "Sazebník xxxxxxxxx poplatků" xx xxxx takto:

1. Položka 67 zní:

"Vydání xxxxxxxxxx x výsledku pohraniční xxxxxxxxxxx kontroly (§37 xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
- za xxxxxx x xxxxxxxxx tunu xxxxxxx živých zvířat
Kč 170,-
- xx každou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx původců xxxxx
&xxxx;
Xx 110,-
&xxxx;
xxxxxxx Xx 1&xxxx;120,-
&xxxx;
xxxxxxx Xx 11&xxxx;900,-".

2. Xxxxxxx 68 xxxxxx poznámky xxx:

"x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku (§65 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx)
Xx 3 000,-
b) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx (§65 zákona x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 6&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. Xxxxxxx 69 xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířete xxxx xxxx (§6 xxxxxx x.166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
- za xxxxx xxxxx
Xx 50,-
- xx více než xxxxx zvíře
Kč 100,-".

4. Xxxxxxx 70 xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů (§27 zákona x.166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 100,-".

5. Xxxxxxx 71 xxx:

"x) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§22 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 500,-
 
b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§56 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 300,-".

6. Xxxxxxx 72 zní:

"a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx (§60 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 2&xxxx;000,-
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§64 xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
Kč 1&xxxx;000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§50 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 2&xxxx;000,-
x) Vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx podniku (§50 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 3&xxxx;000,-
x) Vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§51 xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 1&xxxx;000,-".

7. Xxxxxxx 73 xxx:

"x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat
za xxxxx xxxxx
Xx 3&xxxx;000,-
xx xxxx než xxxxx xxxxx
Xx 5 000,-
b) Udělení xxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxx x chovu zvířat xxx pokusné účely
Kč 10&xxxx;000,-".

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 87/1987 Sb., x veterinární xxxx, xx xxxxx zákona x. 239/1991 Xx., xxxxxx x. 437/1991 Xx. x xxxxxx x. 110/1997 Xx.

2. Xxxxx č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 25/1991 Sb., xxxxxx x. 437/1991 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 348/1992 Xx., xxxxxx č. 112/1994 Xx. a xxxxxx x. 110/1997 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§83

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 166/1999 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ÚŘADU XXXXXXXXXXXX ČLENSKÉHO XXXXX, XXXXX POTVRZUJE XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX VETERINÁRNÍHO XXXXXX

Xxxxxxxxx

X xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Česká republika xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx danou xxxxxxx x Xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx uděleny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx přistoupením, xxxxxx Xxxxx republika tyto xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důkaz, xxxxx jsou provázeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx sedmi xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příprava xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 20. xxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osvědčení a xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důkaz, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx stejnou xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxx x xxxxxxx k povolání xxxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provázeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxxxx, xx tito xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Estonska xx xxxx nejméně xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let v xxxxxxx sedmi xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx 8. xxxxxx 1991, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx diplomy, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx Xxxxxxxxxx potvrdí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx stejnou právní xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, pokud xxx x přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx následujících xxx x průběhu xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx nebo jejichž xxxxxxx příprava xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx před 11. xxxxxxx 1991, uznává Xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxx, osvědčení x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx, že tyto xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklady o xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx x povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx potvrzení musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x x xxxxxxx xx xxxxxxx danou xxxxxxx xx xxxxx Litvy xx xxxx nejméně 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx, osvědčení x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního lékařství xxxx uděleny nebo xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 21. xxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci x oboru veterinárního xxxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx doklady xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx právní platnost xxxx lotyšské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru veterinárního xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx veterinárního lékaře x xxxxx tohoto xxxxxxxx. Toto potvrzení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx členských xxxxx vykonávali xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx danou xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx xxxx xxx předcházejících xxx xxxxxx osvědčení.

Německo

V xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládají xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 1, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dokládají xxxxxxxx xxxxxxxx zahájenou před xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 2 písm. x) x jsou xxxxxxxx osvědčením vydaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx skutečně x x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993, xxxxxx Xxxxx republika xxxx diplomy, osvědčení x xxxx xxxxxxx x dosažené kvalifikaci x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx potvrdí, xx xxxx doklady xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxx tohoto xxxxxxxx. Toto potvrzení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu xx zákonem xxxxx xxxxxxx na území Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Slovinsko

V xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx doklady x dosažené kvalifikaci x oboru veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx začala x Xxxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxx 1991, uznává Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Slovinska xxxxxxx, xx tyto xxxxxxx mají na xxxx xxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxx x xxxxxxx k povolání xxxxxxxxxxxxx lékaře a xxxxx xxxxxx povolání. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 po sobě xxxxxxxxxxxxx let v xxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxx, xxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uděleny xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx začala v Xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osvědčení x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádějícím, xx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Ostatní xxxxxxx státy

V xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, xx se xxxx xxxxx zákonným xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Xxxxxxx č. 2 x zákonu č. 166/1999 Sb.

NÁKAZY X XXXXXX PŘENOSNÉ ZE XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, X XXXXXX PŮVODCI

a) nákazy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx:

1. Aujeszkyho xxxxxxx

2. xxxxxxxxx (Brucella xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Brucella xxxx)

3. echinokokóza (hydatidóza)

4. xxxxxxx Xxxxx Xxxx

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx přežvýkavců

6. japonská xxxxxxxxxxxx

7. katarální xxxxxxx xxxx

8. krymsko-konžská xxxxxxxxxxx xxxxxxx

9. leptospiróza

10. xxxxxxxxxx

11. xxx xxxxx

12. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

13. X xxxxxxx

14. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx)

15. xxxxxxxxx a kulhavka

16. xxxx xxxxxxxx

17. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX)

18. xxxxxxxxxxxx

19. xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Mycobacterium xxxxxxxxxxxx)

20. tularémie

21. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx

22. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

23. vzteklina

24. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx skotu

2. babesióza xxxxx

3. enzootická xxxxxxx xxxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

5. xxxxxxxxx

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skotu (XXX, XXX/XXX)

7. xxxxxxxx dermatitida xxxxx

8. plicní nákaza xxxxx

9. xxxxxxxxxxx

10. xxxxxxxxxxxx

11. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx)

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx x xxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx)

2. xxxxxxxxxxxxx beranů (Xxxxxxxx xxxx)

3. xxxxxxxx

4. xxx xxxxxx přežvýkavců

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. nakažlivá xxxxxxxxxxxxxxx koz

7. xxxxx Xxxxxxx

8. neštovice xxxx x neštovice koz

d) xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx)

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx)

3. hřebčí xxxxxx

4. infekční xxxxxx xxxx (nakažlivá xxxxxxxxxxxxx xxxx)

5. xxxxxxxx arteritida xxxx

6. mor xxxx

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

8. xxxxxxxxxxxx koní

9. Xxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxx)

10. venezuelská xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

11. xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx:

1. africký xxx prasat

2. encefalitida xxxxxxxxx virem Xxxxx

3. xxxxxxxx xxx xxxxxx

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prasat

5. vezikulární xxxxxxx xxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (transmisivní gastroenteritida xxxxxx)

7. xxxxxxx epidemická xxxxxxx

x) nákazy xxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

2. xxxxxxx xxxxxxx

3. mykoplasmóza xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx synoviae)

4. newcastleská xxxxxxx

5. xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

6. xxx xxxxxxx

x) xxxxxx včel:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx hniloba xxxxxxx xxxxx)

2. mor včelího xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

4. roztočíková xxxxxx xxxx

5. xxxxxxxx (Xxxxxxx tumida)

6. xxxxxxxx xxxx

x) nákazy ryb:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx krvetvorné xxxxx

2. nakažlivá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (ISA): xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx (ISAV) x xxxxxxxxx HPR x xxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx Xxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx)

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx:

1. epizootické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

2. xxxxxxxxxxxx

3. xxxxxxxxx velbloudů

j) xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 166/1999 Sb.

Příloha x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 166/1999 Sb.

Příloha x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x zákonu x. 166/1999 Sb.

Příloha x. 5 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx č. 166/1999 Sb.

Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2017 Sb.

Xx. II

1. Pokud xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", popřípadě "Městská xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx", "Xxxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxxxx" x "Xxxxxxx veterinární xxxxxx v Xxxxx", xxxxxx se tím "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Brně, Městská xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx zanikají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, práva x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx mají xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx poměru k xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě, Xxxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx, xx stávají xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovním, xxxxxxxx x platovém zařazení.

4. Xxxxxxxxxx-xx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§50, 51) xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx svědčí, xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x uvedení povolení x xxxxxx x xxxxx zákonem. Neučiní-li xxx a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, diagnostickou x xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxx a xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přihlášku xx člena Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 zákona č. 166/1999 Xx., xx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaniká.

6. Xxxxxxxxx x podnikatelé,10) xxxxx xxxx povinni xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx tak xxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx baleny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxx nejsou xxxxxxxx označením zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 31.prosince 2003. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rezervách, xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti.

8. V xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xx xxx dobu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx, použije x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx.

10. Xx veterinární lékaře xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx se považují xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Čl. II

Společná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stanoveným předpisy Xxxxxxxxxx společenství38), xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx registrace xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x těmito xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx za xx, xx povolení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx již nejsou xxxxxxxxxxxxx přípravky podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx používané k xxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx do působnosti xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxxx kontrolách dovozu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx39) x xxxxx byly xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2005 a xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx (§37), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušným předpisům Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx být xx 1. xxxxx 2006 xxxxxxx xxx xxxxxxxx úředního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx40). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Pokud xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "konfiskáty živočišného xxxxxx", rozumí se xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.2.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnost předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx středním xxxxxxxxx, xxxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx §5a xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx a registraci, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XXIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxxx správou.

2. Xxxxxxxxxxx, kteří jsou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární správy. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxxxxx veterinární správě x Xxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné hospodařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Městská xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx veterinární xxxxxx x Praze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx neskončené xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) "Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa", xxxxxx xx tím krajská xxxxxxxxxxx správa Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) "orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Provozovatel xxxxxxx, který zpracovává x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx uvádí xxxxxx xxxxx do oběhu, xx povinna xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x. 166/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx x schválení x provádění vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dědičnosti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zvířat do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x účinností xx 1.5.2016

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, který jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 6 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx, xxxxx byla zahájena xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Úřední xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. stupně do 3 xxx xxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx přijetí xx služebního poměru xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx nezískal xxxxxxxx X. xxxxxx, xx povinen tuto xxxxxxxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě xxxxxxxx atestaci II. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 v xxxxxxx x §48 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválená ministerstvem xxxxx §44 xxxx. 5 xxxxxx x. 166/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenou xxxxx čl. 100 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 x souladu s §44 odst. 5 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxxx podle §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenou xxxxx §48 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx považují za xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůta xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxxx, distribuovat z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovážet xx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §65 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx zapsané xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických prostředků xxxxxx běžet dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a činí 5 xxx; xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx žádost xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx prostředků.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Sb. x účinností xx 15.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 166/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.9.1999.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx službách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx 1.1.2001

102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

120/2002 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x změně a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

131/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003, s xxxxxxxx §17x, §28 xx 38x, §60 odst. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX; x §72x, pozbyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX

281/2003 Xx., kterým se xxxx zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

286/2003 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 96/2003

316/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.5.2004

626/2004 Sb., x změně některých xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

444/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

48/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 166/99 Xx., x veterinární péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích

s xxxxxxxxx xx 27.2.2006

147/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 50/2006

186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

531/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

182/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

332/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 108/2008

381/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

223/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009

298/2009 Xx., kterým xx mění zákon x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 4.9.2009

308/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/99 Sb., o xxxxxxxxxxx péči x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 246/92 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x výjimkou xxxxxxxxxx §75, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 21.10.2011

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

359/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2013

279/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním ústavu xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

139/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 166/99 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

264/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x.&xxxx;634/2004&xxxx;Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2014

126/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

302/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017 x xxxxxxxx xxxxx §4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2020

368/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2022

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2020

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 64/432/EHS xx xxx 26. června 1964 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 97/12/ES xx dne 17. xxxxxx 1997, xxxxxx xx mění x xxxxxxxxxxx směrnice 64/432/XXX x veterinárních otázkách xxxxxxx se xxxxxx x prasaty xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx 82/894/EHS xx dne 21. xxxxxxxx 1982 o xxxxxxx chorob xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 88/407/EHS xx dne 14. xxxxxx 1988 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spermatem xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 93/60/EHS xx xxx 30. xxxxxx 1993, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 88/407/XXX x veterinárních xxxxxxxxxxx xx obchod x hluboce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a na xxxx dovoz x xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/43/ES xx xxx 26. xxxxxx 2003, kterou xx xxxx směrnice 88/407/XXX x veterinárních xxxxxxxxxxx xx obchod xx spermatem xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx jeho dovoz.

Směrnice Xxxx 89/556/EHS xx xxx 25. xxxx 1989 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x dovozu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zemí.

Směrnice Xxxx 93/52/EHS xx xxx 24. xxxxxx 1993, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 89/556/XXX x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxxxxx x xxxxxx skotu xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 91/496/EHS ze xxx 15. xxxxxxxx 1991, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 89/662/XXX, 90/425/XXX x 90/675/EHS.

Směrnice Xxxx 90/426/EHS ze xxx 26. června 1990 x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx xx třetích xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/36/EHS xx xxx 29. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxx, pokud xxx x mor xxxx, xxxxxxxx 90/426/XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dovoz xx třetích zemí.

Směrnice Xxxx 2004/68/ES xx xxx 26. xxxxx 2004, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopytníků do Xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 90/426/XXX x 92/65/XXX, a zrušuje xxxxxxxx 72/462/XXX.

Xxxxxxxx Rady 90/429/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady 90/539/EHS xx xxx 15. xxxxx 1990 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x násadovými xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 93/120/ES ze dne 22. xxxxxxxx 1993, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 90/539/EHS x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uvnitř Společenství x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/90/ES xx xxx 15. xxxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 90/539/XXX x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx obchod x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zemí.

Směrnice Xxxx 2006/88/ES xx xxx 24. xxxxx 2006 x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z akvakultury x produkty akvakultury x x xxxxxxxx x tlumení některých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 91/68/EHS ze xxx 28. ledna 1991 x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x kozami xxxxxx Společenství.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/10/ES ze dne 22. xxxxxx 2001, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 91/68/EHS, xxxxx xxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/50/ES xx xxx 11. xxxxxx 2003, kterou xx xxxx směrnice 91/68/XXX, pokud xxx x xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx a xxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/65/EHS xx xxx 13. xxxxxxxx 1992 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro obchod xx zvířaty, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X oddíle X xxxxxxxx 90/425/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 92/118/EHS xx xxx 17. prosince 1992 o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpisech xxx xxxxxx x xxxxxxxx živočišného původu xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxx dovoz xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kapitole X xxxxxxx A xxxxxxxx 89/662/XXX, x xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 90/425/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 96/90/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/118/XXX x veterinárních x hygienických xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství x xxxxxx dovoz xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxxxx v xxxxxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx 89/662/EHS, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 90/425/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 97/79/ES xx dne 18. xxxxxxxx 1997, kterou xx xxxx xxxxxxxx 71/118/XXX, 72/462/XXX, 85/73/XXX, 91/67/ /XXX, 91/492/XXX, 91/493/XXX, 92/45/EHS x 92/118/XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dovážených do Xxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/119/EHS xx xxx 17. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx zavádějí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a zvláštní xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat.

Směrnice Xxxx 96/22/ES xx xxx 29. xxxxx 1996 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx směrnic 81/602/XXX, 88/146/XXX a 88/299/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/74/ES xx xxx 22. xxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 96/22/XX o xxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 96/23/ES xx xxx 29. xxxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx zvířatech a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxx 85/358/XXX x 86/469/EHS x xxxxxxxxxx 89/187/XXX x 91/664/EHS.

Směrnice Rady 96/93/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 1996 x osvědčeních xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 97/78/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 1997, kterou xx xxxxxxx základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dovážených xx Společenství.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/82/ES xx dne 6. listopadu 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2001/82/XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2002/99/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuci a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených k xxxxxx spotřebě.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/99/ES xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx zoonóz x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 90/424/XXX x x zrušení xxxxxxxx Xxxx 92/117/EHS.

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001 xx xxx 22. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosných spongiformních xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 xx dne 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxx se Evropský xxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx a stanoví xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx potravin, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 998/2003. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 577/2013 xx dne 28. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x jazyky xxxxxxxxxx potvrzujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 576/2013.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 136/2004 xx xxx 22. xxxxx 2004, kterým se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 282/2004 ze xxx 18. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx prohlášení u xxxxxx dovážených xx Xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (ES) č. 599/2004 ze xxx 30. března 2004 x xxxxxxx harmonizovaného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 206/2009 xx xxx 5. xxxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx x o xxxxx nařízení (ES) x. 136/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 853/2004 ze dne 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1069/2009 xx dne 21. října 2009 x hygienických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/625 xx dne 15. xxxxxx 2017 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úředních činnostech xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (EU) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 854/2004 x (XX) č. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/ES x 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 91/1996 Sb., x krmivech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto druhů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 444/2005 Xx., zákon č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 998/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 882/2004, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 745/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1774/2002.
3) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
4) Xxxxx č. 91/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 183/2005 xx dne 12. xxxxx 2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx hygienu xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Rady (XX) x. 178/2002.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trh x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 91/1996 Sb., o xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
5x) Vyhláška č. 273/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx přípustné zbytky xxxxxxxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v živočišné xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (EHS) č. 2377/90 ze xxx 26. xxxxxx 1990, xxxxxx xx stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx maximálních limitů xxxxxxx veterinárních léčivých xxxxxxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
6) Zákon č. 246/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx vyšších územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx ústavního xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx zákona x. 176/2001 Xx.
7x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009.
7x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 999/2001.
7d) Rozhodnutí Xxxxxx 2005/91/ES xx dne 2. února 2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, po xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
7x) Xx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 998/2003.
7x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003.
7g) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 998/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.
8) Xxxxx č. 154/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §13a xxxxxx x. 246/1992 Sb.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 356/2003 Sb., o chemických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009. Čl. 8 x xxxxxxx x. V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 999/2001.
9x) Vyhláška č. 291/2003 Sb., x zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx nepovolených xxxxx, xxxxxxx a látek xxxxxxxxxxxxxxx, pro něž xx živočišné produkty xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx lidí, x xxxxxx x x jejich produktech, xx xxxxx xxxxxxxx x. 232/2005 Sb.
9x) §22 x xxxx. xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §420 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx.
12) Zákon č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §28 xxxxxxxx x. 136/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plemenářským xxxxxxx.
13x) Xxxxxxx XX xxxxx XXX body 3 x 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.
13x) §28 xxxxxxxx x. 357/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxx.
13c) Nařízení Rady (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. prosince 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx přepravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.
14) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 ze xxx 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 64/432/EHS x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.
14a) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1739/2005 xx xxx 21. xxxxx 2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx.
14x) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 90/424/EHS ze xxx 26. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx veterinární xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
14c) Xxxxxxxxx §52 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx předcházení x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx člověka, §2 xxxx. d) xxxxxxxx x. 202/2004 Xx., x opatřeních xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx afrického moru xxxxxx, §67 xxxxxxxx x. 389/2004 Xx., x opatřeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx x. 299/2003 Xx., x opatřeních xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 356/2004 Xx.
14d) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
14x) Například xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2377/90, xxxxxxxx Rady (XXX) č. 315/93 ze xxx 8. xxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x potravinách, xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., xxxxxxxx č. 273/2000 Sb., xxxxxxxx č. 132/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a hodnocení, xxxxxxxx č. 158/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx maximálně xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 68/2005 Xx., vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx druhy kontaminujících x xxxxxxxxxxxxx významných xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
14x) Xx. 5 x xxxxx I xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. 18 xxxx. 4 x čl. 18 xxxx. 8 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Čl. 48 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/627 ze xxx 15. xxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu určených x xxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 a kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2074/2005, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx.

14x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 382/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx zvířaty x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx x. 260/2005 Xx., xxxxxxxx č. 381/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxxx a produkty xxxxxxxxxxx, produkty xxxxxxxx x xxxx mlže x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třetích xxxx, xx znění xxxxxxxx x. 201/2004 Sb.
14h) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 299/2003 Sb., xx xxxxx vyhlášky x. 356/2004 Sb., xxxxxxxx č. 389/2004 Sb., vyhláška č. 202/2004 Sb.
14x) Xxxxxxxx č. 381/2003 Sb., xx znění xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.
15) §2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) Čl. 5 xx 8 x xxxxxxx X xx XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 449/2001 Sb., xxxxxxxx č. 244/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
17) Zákon č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1907/90 xx xxx 26. června 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx normách pro xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2295/2003 xx xxx 23. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1907/90 x xxxxxxxxx obchodních normách xxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 326/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), h), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx maso, xxxxx xxxxxxx, ryby, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 264/2003 Xx.
17x) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17c) Xxxxxxx III xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
17xx) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx.
17xx) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17d) Xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 854/2004.
17x) Xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 854/2004.
17x) Xxxxxxx III xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004, x platném xxxxx. Xxxxxxx X oddíl XX kapitola XXXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004, v platném xxxxx.
17x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
17h) Čl. 6 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004.

Xx. 4 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

Čl. 138 xxxx. 2 xxxx. x) a čl. 148 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

17x) §1 xxxx. k) xxxxxxxx x. 147/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů v xxxxxxxxxxx výroby, xx xxxxx pozdějších předpisů.
17j) Čl. 7 xx 9 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 852/2004.
17x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Například xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Xx. 18 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 43 xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2019/627 xx xxx 15. března 2019, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lidské spotřebě x xxxxxxx s xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2074/2005, xxxxx jde x xxxxxx kontroly.

17x) Příloha II xxxxxxxx X až XXX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 854/2004.
17x) Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.
Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004.
Xx. 17 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Příloha II xxxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004.
17x) Vyhláška č. 382/2003 Sb.
Xxxxxxxx č. 380/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx buňkami x embryi x x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zemí.
Vyhláška č. 381/2003 Sb.
17r) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2001/618/ES ze xxx 23. xxxxxxxx 2001 x stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Aujeszkyho xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx uvnitř Společenství, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 93/24/EHS x 93/244/XXX.
17x) Například §12, 14, 30 x xxxx. xxxxxxxx x. 382/2003 Xx.
17x) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 599/2004.
17x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 379/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx nevztahují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xx xxxxxxx zemí.
17x) Xxxxxxxxx xx. 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 853/2004.
17x) §8 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 372/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§7 odst. 1 vyhlášky x. 373/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Vyhláška č. 377/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxx dovozu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 259/2005 Xx.
Xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx produktů xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 259/2005 Xx.
17y) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 282/2004, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 136/2004.
17x) Xxxxxxxxx xx. 1 nařízení Komise (XX) č. 282/2004, xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 136/2004.
18) Čl. 79 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx celní xxxxx Společenství.
18x) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx.

18x) Xx. 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 852/2004.

Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 853/2004.

Čl. 126 x 127 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

19) §217 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §145 xxxxxx x. 13/1993 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20a) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 745/2004.
21) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 206/2009 ze xxx 5. xxxxxx 2009 o dovozu xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 136/2004.
21x) Xx. 8 x následující nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 998/2003/ES ze xxx 26. května 2003 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 92/65/XXX.
22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 998/2003.
Nařízení Komise (XX) č. 745/2004.
23) §49 xxxxxx č. 13/1993 Xx.,xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) §3 xxxx. h) x x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) Xxxxxxxxx čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 745/2004, §24 xxxxxxxx x. 376/2003 Xx.
24) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) §29 xxxxxx x. 222/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
25) §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
25x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
25x) Xxxxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 299/2003 Xx.
25x) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
25x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx dodržování zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx spotřebitele).
25x) Čl. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x spolupráci mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na ochranu xxxxx spotřebitele (nařízení x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
25x) Čl. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx vymáhání dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spotřebitele (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
25g) Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25h) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Xx.
25x) Čl. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004 ze xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zavádějí xxxxxxx režimy podpor xxx zemědělce, x xxxxxxx xxxxx.
25x) Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1523/2007 xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x něj kočičí x psí xxxx x xxxxxxx obsahující xxxx xxxx.
25l) Nařízení Rady (XX) č. 509/2006 ze xxx 20. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx speciality.
Nařízení Xxxx (XX) č. 510/2006 ze xxx 20. xxxxxx 2006 x ochraně xxxxxxxxxxx označení a xxxxxxxx původu zemědělských xxxxxxxx a xxxxxxxx.
25m) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., xxxxx č. 378/2007 Sb., xxxxx č. 110/1997 Sb.
25x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 854/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
25x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
25x) Čl. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 882/2004.
25x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
28) Xxxxx č. 110/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29a) Xxxxx č. 381/1991 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
29x) §44 x 45 zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 147/2001 Sb.
29x) §44 xx 46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 147/2001 Xx.
30) §44 x xxxx. xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30a) §124 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx.
30x) §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
31) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31x) §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
31x) Například §1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 10/1999 Sb., xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxx č. 192/1988 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx pro xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za xxxx, §41 odst. 4 xxxxxx x. 356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §44b a 58 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 381/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 318/2004 Xx.
32a) §89 xx 90 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx zákona x. 165/2006.
32b) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
32c) Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním xxxxxxx Státní veterinární xxxxxx.
33) Například xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
33x) Zákon č. 79/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 472/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
34) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 999/2001.

34a) Zákon č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34x) Xxxxxxxxxx Xxxx 90/424/EHS, v xxxxxxx xxxxx.
35) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35x) Čl. 79 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx XX kapitola XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2017/625.

35x) Čl. 79 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

35x) Xx. 27 x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 882/2004.
36) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění zákona x. 413/2005 Sb.
36x) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx.
37) Příloha XXX xxxxx XX xxxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004.
38) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
39) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
38) Xxxxxxx XXX xxxxx IX xxxxxxxx XX xxxx XXX xxx 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
39) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx.
40) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 882/2004.
41) Čl. 11 x 12 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 882/2004.
42) Xxxxxxx I xxxxx III kapitola XXX xxxx A xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004.
43) §4 xxxxxx x. 255/2012 Xx.
44) §7, §8 xxxx. x) x c), §9, 20 zákona x. 255/2012 Xx.
45) §7, §8 xxxx. x), §9 xxxx. b), §10 xxxx. 2, §20 xxxxxx x. 255/2012 Xx.
46) §7, §8 xxxx. a), x), x) x x), §9 xxxx. x), §10 odst. 2 x §20 xxxxxx x. 255/2012 Xx.

47) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 852/2004, x platném xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004, v xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1169/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1924/2006 x (XX) č. 1925/2006 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Xxxx 90/496/XXX, xxxxxxxx Komise 1999/10/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/13/XX, xxxxxxx Komise 2002/67/XX x 2008/5/XX x xxxxxxxx Komise (XX) č. 608/2004 x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013.

49) Xx. 6 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 576/2013.

50) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 577/2013.

51) §20 xxxxxx x. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

52) Xxxxxxx XXX xxxx X bod X odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1234/2007 ze xxx 22. xxxxx 2007, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů), x xxxxxxx znění.

53) §23 odst. 1 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

54) §8 zákona x. 110/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

55) Xxxxxxx XXX xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx produkty a xxxxxxx nařízení Rady (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, v xxxxxxx xxxxx.

56) §6 xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) Příloha III xxxxx XX kapitola X xxxx X x II nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

58) Příloha XXX xxxxx IX kapitola X xxxx XXX xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004.

59) Bod 3.5 xxxxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004.

60) Čl. 3 xxx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002.

61) Příloha III xxxxx XX kapitola XX xxxx XXX xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

62) §1046 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1069/2009.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 142/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1069/2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 97/78/XX, xxxxx jde x xxxxxx vzorky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx hranici xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 136/2004.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 282/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 599/2004.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) č. 577/2013.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1739/2005.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 21/2004 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x koz.

Nařízení Komise (XX) č. 911/2004, kterým xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1760/2000, xxxxx xxx x xxxx značky, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2160/2003 ze xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x tlumení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1177/2006 ze xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2160/2003, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx metod x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 517/2011 ze xxx 25. května 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2160/2003, xxxxx xxx o xxx Unie xxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nosnic Xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2160/2003 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 200/2010.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 200/2012 xx dne 8. xxxxxx 2012 o xxxx Unie xxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) x. 2160/2003.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 200/2010 ze xxx 10. xxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2160/2003, xxxxx jde x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x reprodukčních hejnech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1190/2012 ze xxx 12. prosince 2012 o xxxx Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2160/2003.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 2073/2005 x mikrobiologických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2074/2005, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 853/2004 x pro xxxxxxxxxx úředních kontrol xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, kterým xx xxxxxxx odchylka od xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 852/2004 a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 853/2004 a (XX) x. 854/2004.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1375 xx dne 10. xxxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro úřední xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 1162/2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004, (XX) 854/2004 x (XX) x. 882/2004 x xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 853/2004 x (XX) x. 854/2004.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1379/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1184/2006 x (XX) x. 1224/2009 x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 104/2000.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2056/2001, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí pravidla x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 104/2000, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2406/96 o stanovení xxxxxxxxxx obchodních xxxxx xxx xxxxxxx produkty xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělskými produkty x zrušují nařízení Xxxx (EHS) č. 922/72, (XXX) č. 234/79, (XX) x. 1037/2001 a (XX) x. 1234/2007.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 543/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (ES) č. 1234/2007, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxx drůbeží maso.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1249/2008 xx xxx 10. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zavádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxx upravená xxxx xxxxx, prasat x xxxx x xxx ohlašování xxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1474 xx dne 27. srpna 2015 x použití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 589/2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxxx normy xxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1760/2000 ze xxx 17. xxxxxxxx 2000 x systému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skotu, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 820/97.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1825/2000 xx xxx 25. srpna 2000, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1760/2000, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx masa x výrobků x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 275/2007 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx ze xxx 15. xxxxxx 2007.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 566/2008 xx xxx 18. června 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Rady (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skotu na xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 470/2009 xx dne 6. května 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx xxxxxx reziduí xxxxxxxxxxxxxx účinných látek x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým se xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 2377/90 x kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/82/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 26/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 37/2010 xx xxx 22. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1881/2006 xx xxx 19. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 396/2005 xx xxx 23. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x potravinách x krmivech xxxxxxxxxxx x živočišného xxxxxx x xx jejich xxxxxxx a o xxxxx směrnice Rady 91/414/XXX.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince 2006, xxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/82/XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx koňovitých.

Nařízení Komise (XX) č. 252/2012 xx xxx 21. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx metody xxxxxx xxxxxx a analýzy xxx xxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx, XXX x xxxxxxxxxx efektem x XXX xxx xxxxxxxxxxx efektu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) 1883/2006.

Nařízení Xxxxxx (EU) č. 915/2010 xx xxx 12. xxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxxx víceletém xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxx xxxx 2011, 2012 x 2013 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx reziduí xxxxxxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelů xxxxx reziduím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 733/2008 xx xxx 15. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx dovozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx elektrárny x Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) č. 3954/87 xx xxx 22. xxxxxxxx 1987, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx jaderné havárii xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1135/2009 xx dne 25. xxxxxxxxx 2009, kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pocházejících xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/798/ES.

Nařízení Komise (XX) č. 401/2006 ze xxx 23. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mykotoxinů x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 152/2009 ze xxx 27. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro úřední xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1831/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 o doplňkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zvířat.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1307/2013 xx xxx 17. prosince 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 637/2008 a xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 73/2009.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1332/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/417/XXX, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1493/1999, xxxxxxxx 2000/13/XX, xxxxxxxx Xxxx 2001/112/XX a xxxxxxxx (XX) x. 258/97.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1333/2008 ze xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx přídatných xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1334/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx složkách potravin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1601/91, xxxxxxxx (ES) x. 2232/96 x x. 110/2008 a xxxxxxxx 2000/13/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2065/2003 xx xxx 10. listopadu 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx povrchu Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 1321/2013 xx xxx 10. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xx úrovni Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kouřových xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx x/xxxx k výrobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1924/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 432/2012 xx xxx 16. xxxxxx 2012, xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných než xxxxxxx x snížení xxxxxx xxxxxxxxxx x x vývoji x xxxxxx dětí.

Nařízení Xxxx (XX) č. 834/2007 xx xxx 28. června 2007 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 2092/91.

Nařízení Xxxxxx (ES) č. 889/2008 xx dne 5. xxxx 2008, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) č. 834/2007 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x ekologickou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1235/2008 xx xxx 8. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 834/2007, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 931/2011 xx xxx 19. září 2011 o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 178/2002 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 1337/2013 ze xxx 13. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1169/2011, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, skopového, xxxxxx x drůbežího xxxx.

Xxxxxxxx Komise (EU) č. 101/2013 xx dne 4. xxxxx 2013 x použití xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaminace x xxxxxxx upravených xxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1255/97 ze xxx 25. xxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx xxx 24. září 2009 x ochraně xxxxxx xxx usmrcování. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2160/2003 xx xxx 17. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 636/2014 xx dne 13. xxxxxx 2014 x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

64) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.

65) Xx. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 576/2013 xx dne 12. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 998/2003.

66) Čl. 18 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/624 ze dne 8. xxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x sádkovací oblasti xxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

67) Čl. 17 x 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/625.

68) Zákon č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě a xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx policii a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxx policii), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

69) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) Xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

71) Příloha III xxxxx X xxxxxxxx XX xxxxxxxx (ES) č. 853/2004.

Xx. 18 xxxx. 7 xxxx. x) x čl. 18 xxxx. 10 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2019/624 xx xxx 8. xxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx a sádkovací xxxxxxx xxx xxxx xxxx v souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

72) Xx. 102 xx 107 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU)2017/625.

73) Xx. 103 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

74) Čl. 104 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

75) Xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

76) Xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx chemické xxxxx, x změně směrnice 1999/45/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, v platném xxxxx.

77) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx právních xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

78) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 470/2009 xx xxx 6. května 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx zrušuje xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2377/90 a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/82/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 726/2004.

79) Xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x), xx. 79 xxxx. 2 xxxx. x) a čl. 82 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.