Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
166/99 Sb.

Zákon

Část první - Veterinární péče

Hlava I - Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Veterinární péče §2

Základní pojmy §3

Hlava II - Zdraví zvířat a jeho ochrana

Oddíl 1 - Povinnosti chovatelů §4 §4a §4b §4c §5 §5a §5b §5c §5d

Oddíl 2 - Centrální evidence psů §5e

Chovatelé psů §5f

Soukromí veterinární lékaři §5g

Vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny §5h

Oddíl 3 - Přemístění a přeprava zvířat

Vnitrostátní přemísťování zvířat §6 §7

Přemísťování zvířat mezi členskými státy §8

Svod zvířat §9

Přemísťování cirkusových zvířat §9a §9b

Oddíl 4 - Nákazy a jejich tlumení §10 §10a §10b §11 §12 §13 §14

Opatření k tlumení nákaz §15 §16 §17 §17a

Ostatní nákazy a jejich tlumení §17b

Hlava III - Zdravotní nezávadnost živočišných produktů

Oddíl 1 - Základní veterinární požadavky na živočišné produkty §18 §19

Veterinární vyšetření živočišných produktů §20 §21 §21a §21b

Oddíl 2 - Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí na trh živočišné produkty §22

Povinnosti provozovatele jatek §23 §24 §24a

Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat §25

Oddíl 3 - Vnitrostátní přeprava živočišných produktů §26 §27

Oddíl 4 - Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli

Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby §27a §27b

Hlava IV - Veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí

Oddíl 1 - Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy §28 §29 §30 §31 §31a

Oddíl 2 - Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí

Dovoz z třetích zemí §32 §33 §34 §35 §36 §37

Tranzit kontrolovaného zboží z třetích zemí §38 §38a

Vývoz kontrolovaného zboží a rostlinných produktů do třetích zemí §38b §38c §38d

Hlava V - Veterinární asanace §39 §39a §40 §41 §42

Hlava VI - Státní správa ve věcech veterinární péče

Orgány státní správy ve věcech veterinární péče §43 §44 §45 §46

Orgány veterinární správy §47

Ústřední veterinární správa §48 §48a

Krajská veterinární správa §49

Správní pomoc a spolupráce §49a

Povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností §50 §51

Národní referenční laboratoře §51a

Referenční laboratoře §51b

Státní veterinární dozor §52 §53 §53a §53b

Kontrolní nákup §53c

Státní veterinární dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání §53d

Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat §53a

Mimořádná veterinární opatření §54 §55 §55a

Závazný posudek a vyjádření §56

Veterinární osvědčení a úřední potvrzení §56a

Veterinární podmínky pokusu §56b §57

Hlava VII - Odborná veterinární činnost a její výkon

Odborná veterinární činnost §58

Odborná způsobilost §59 §59a

Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby z třetích zemí §59b

Soukromí veterinární lékaři §60 §61 §62 §63

Soukromí veterinární technici §64

Odborná způsobilost k označování hospodářských zvířat §64a

Chovatel hospodářských zvířat §64b

Prohlížitel včelstev §64c

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat §64d

Hlava VIII - Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky §65 §65a §65b §65c §65d §66 §66a §66b §66c

Hlava IX - Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami §67 §67a §67b §68 §69 §70

Hlava X - Přestupky

Přestupky fyzických osob §71

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob §72 §72a §73

Společná ustanovení k přestupkům §74

Hlava XI - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §75 §75a §76 §76a §77 §77a §77b §77c §77d

Zmocňovací ustanovení §78 §78a

Část druhá §79

Část třetí §80

Část čtvrtá - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §81

Část pátá - Zrušovací ustanovení §82

Část šestá - Účinnost §83

Příloha č. 1 - Podmínky uznání osvědčení příslušného úřadu vydávajícího členského státu, které potvrzuje zákonné vykonávání povolání veterinárního lékaře

Příloha č. 2 - Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původci

Příloha č. 3 - Seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro účely poskytování náhrady nákladů a ztrát

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 131/2003 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 48/2006 Sb. - Čl. II

č. 182/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXIV

č. 308/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 302/2017 Sb. - Čl. II

č. 368/2019 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. XXXIII

č. 246/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

166
ZÁKON
ze xxx 13. xxxxxxxx 1999
x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX PÉČE

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "předpisy Xxxxxxxx unie")1a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx chov x zdraví xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx o xxxxxx zvířat a xxxx ochranu, zejména xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, ochranu xxxxxx lidí před xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ochranu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ze xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výrobou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ochranu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) veterinární xxxxxxx,

x) xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštními právními xxxxxxxx1b) x předpisy Xxxxxxxx xxxx2) (xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor).

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) chovatelem xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, anebo xx xxxxxxx xx x xx starat, xx xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x to x xx přechodnou dobu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx jedno xxxxx xxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přenosnou xx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx zvířata"), xx xxxxx x těchto xxxx xxxx každá x xxxxxx skupin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx účelům, xxxxxxx skot, xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, drůbež, xxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x jiní xxxxx xxxxxxxxxxx, včely, včelstva, xxxxxxx x hmyz xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jatečnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x jatečnému xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x výživě xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx určeném xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, jde-li x evidovaná zvířata xxxxx plemenářského xxxxxx8),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zvířat xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx, x nichž xx podle výsledků xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx podezřelými z xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx se neprojevují xxxxxxxx příznaky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o nichž xxxx xxx na xxxxxxx získaných epizootologických xxxx jiných informací xxx za xx, xx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x místně xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx x nákazy xxxxxx xxxx zvířat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"), x jehož xxxxxxx xx provádějí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, popřípadě x léčebné xxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxx šířením xxxxx zvířat,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxx oddělené umístění xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xx stáda xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xx provádějí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx výskyt xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy,

m) živočišnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx těl xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxx sekrecí, xxxx, parohy, xxxxxxxx, xxxxxx, vlna, srst, xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxx, mateří xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxx x výživě xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišnými xxxxxxxx živočišné produkty, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx právními předpisy3) x xxxxxxxx Evropské xxxx3a),

x) xxxxxx krmiva xxxxx xx. 3 xxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002,

p) xxxxxxxxx nezávadnými xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx na zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, zvláštními právními xxxxxxxx4) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4a),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx dietetické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kosmetické xxxxxxxxx, anebo pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx veterinární přípravky xx nepovažují xxxxxxx, xxxxx podléhají zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, používané xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxx x xxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sledování, xxxxx xxxx zmírnění xxxxxx, poranění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náhrady xxxx xxxxxxxxxx anatomické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kontroly xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx své hlavní xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx za tímto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 34 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/6 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2001/82/ES, x xxxxxxx xxxxx,

x) porážkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx využití xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx na xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx6),

x) utracením usmrcení xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, a to xxxxxxxx, který xxxx x rozporu s xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxxxx zbožím zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx původců xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx voda, xxxxxx, stelivo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, nástroje, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě i xxxx xxxxxxxx, xxxxx x jiného xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx oběhu xxxxxxxx x xxxxxxx, prodej xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ke spotřebě, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx obchodování xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty, pocházejícími xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx"), jež jsou x členských státech x xxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx,

xx) dopravním xxxxxxxxxxx část silničního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dopravu,

cc) xxxxxxxx zásilka podle xx. 3 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625,

dd) schválením xxxxxxx souhlasu k xxxxxx xxxxxx činnosti xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx zapsání xx xxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu veterinární xxxxxx; xx úředního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx xxxx útvarů Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx tito xxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úředním veterinárním xxxxxxx,

xx) soukromým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

hh) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární správou Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx veterinární xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx,

xx) útulkem xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dočasnou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) včelstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx matkou, xxxxxxxxx a trubci x xxxxx xxxxxx xxxxx dílo,

ll) včelím xxxxx voskové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx ve xxxxx vývojových xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x plemenivo xxxx.

(3) Xxx xx v xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxx volně xxxxxx xxxxx zvěře.7)

(4) Xxx xx v přepisech Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx.7a)

(5) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx pojmy, jejichž xxxxx a význam xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně, ale x uvedených xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx x uvedených xxxxxxxxxx.

(6) Pokud xx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx pohybem xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x členském xxxxx, xxxxxx xx tím xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx také xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

ZDRAVÍ XXXXXX X XXXX OCHRANA

Oddíl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx způsobem, x xxxxxxxxx a podmínkách, xxxxx vyžadují jejich xxxxxxxxxx potřeby, fyziologické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x předcházet xxxxxxxxx xxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx první xxxxx x požádat x xxxxxxxx veterinární xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx onemocnění xxxxxx x xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nákaz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx7c),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost x pomoc x xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vzorků, ochranné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zvířete, xxxxxxxxxx zvířete v xxxxxxxx xxxxx,

x) podávat xxxxxxxx léčivé přípravky, xxxxxxx výdej xx xxxxx xx předpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jeho pokynů,

f) xxxxxxxx, aby xxxx xxx, xxxxx i xxxxx a jezevci xxxxxx x xxxxxx, xx stáří xx 3 do 6 xxxxxx xxxxxx očkováni xxxxx vzteklině a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx jej xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárně vyšetřeno xxxxx, xxxxx poranilo xxxxxxx xxxx x xxx přišlo xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx7g),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zvířat, a xx v rozsahu x xxxxxxx stanovených Xxxxxxxxxxxxx zemědělství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx třeba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x laboratoři xxxxxxx x §52 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxxxx embryí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x plemenářských zákonem.8)

(3) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čipem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48) (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxx"), x xxxxxxxx xxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx tetováním xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx označení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx psa x prodeji xxxx xxxxxxxx xxx novému xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxx xxxx psa. Xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zaznamenáno x xxxxxxx x očkování xxx. Xxxxxxxxxxxxxx číslem xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zobrazený xxxxxxxxxxxxx čipem, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na chovatele xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6), xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx sbory, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obecní xxxxxxx68), pokud xxx x xxx používané x xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx 3 x více psů xxxxxxxx xxxxxxx starších 12 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx počet xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pohlaví xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx 3 x xxxx xxxxxxxxx zvířat; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxx a místo xxxxxx chovu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní veterinární xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx chovaných psů xxxxxxxx pohlaví starších 12 xxxxxx pod 3, x xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx.

(7) Žije-li více xxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx psů samičího xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 xxxxx xxxxx z xxxx.

(8) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxxxx xx

x) útulek xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9),

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Vojenskou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx68), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx psů xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx69).

§4x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx x xxxxxx x zájmovém xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx členskými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx chovu48), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xx chovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XX.

(3) Doklad, xxxxx xxxxxxxx zjistit totožnost xxxxxxx x kontrolu xxxx nákazového xxxxxxx (xxxx xxx "xxx")49),50), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro tuto xxxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx. Xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48) x je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x čl. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x zájmovém xxxxx48) xx dobu xxxxxxx 3 let, xxxxxxxx xxxx záznamy Komoře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") a na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48).

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx také vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pasů xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx schválenou k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydávání xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydala xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji, vyplněný xxxxxxx xxxx nesprávně, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48).

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx orgánům veterinární xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxxxx označování psů, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx chovu x xxxxxxx způsob xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx pasů, xxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx údajů do xxxx evidence, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zaznamenávání údajů xx xxxx x xxxx xxxx.

§4x

(1) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) osobu xxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "distributor xxxx").

(2) Výrobce pasů xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx přidělené Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 21 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na požádání xx předkládat Státní xxxxxxxxxxx správě,

e) oznámit Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx registrace x

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Distributor xxxx je povinen

a) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařům xxxx xxxxxx xxxxx schváleným x xxxxxxxx pasů xxxxx §4a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o dodaných xxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x zájmovém xxxxx48) xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) Xxxxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxx předpisem x xx požádání je xxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx65) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař nebo xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxxxx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxx chována xxxxxxx, xxxxx i čištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a), xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx9b),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxx x nemocem xxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka x xxxx x jejich xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx zvířat používat xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx krmení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx5), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy4) a xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx některých xxxxx x přípravků xxxxxxxx, xxxxxxx produkty xxxx xxxxxx x výživě xxxx (§19), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx plánu sledování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zvířat, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x napájecí xxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxxxxx opatření xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx x zvířat, xxxxxxx produkty jsou xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx povoleno (§19 odst. 1 x 3)9c),

x) předkládat xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx předem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxx chovu xxxxx,

x) xxxxxxx na jatky xxxxx jatečná xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxxxx řetězci x souladu s xxxxxxxx XX xxxxxx XXX nařízení (XX) č. 853/2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx; určeným xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx XX oddílu XXX bodu 3 xxxx. c) nařízení (XX) č. 853/2004 se xxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) uvádět na xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebyly podávány xxxxxxxxxx xxxx zakázané4) xxxxx nebo xxxxxxxxx (§19), xxxx xxxxxxx x xxx, kdy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx podány xxxxxxxx, xxxxxxxxxx předkládat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx plodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx10) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx podnikání, xx xxxx povinen

a) zajistit, xxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxx xxxx základní znalosti x péči x xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů,

b) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a) x xxx xxxxx xxxxx xxxxx zvířat, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx ozdravovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx eradikačním xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "program xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušných xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxx zveřejnění xxxxxxxx ozdravování xxxxxx xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx podnikání, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x příjmu xxxxxxx x xxxx, poklesu x xxxxxxxx vajec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx hmyz xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských zvířat xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) x x).

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx odděleno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx chovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární požadavky xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx zvířata xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přenosnými ze xxxxxx xx člověka x na xxxxxx xxxxxxx xx trh,

b) xxxxx látky x xxxxxxxxx nelze xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozdravovacích xxxxxxxx xxxxxxxxx, hlediska, xxxxx xxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx obsahovat,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených právními xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdraví xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx, poklesu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chovatelé, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx drůbež xxx xxxxx podnikání, xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5a

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxx dopravce, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429 xxxx xxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx přijatých na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2035 x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x schválení xxxx registraci podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona8),

b) osoby xxxxx §13a xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání6).

Osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xx považují xx xxxxxxxx registrované podle xx. 84 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x xxxxxxx x xx. 93 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429,

x) dopravce podle xx. 87 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429 x xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 90 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x čl. 97, 99 x 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 94 xxxx. 1 xxxx xx. 95 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxx odejme.

(5) Povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 102 až 105 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 xx xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxx v čl. 102 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429.

(6) Provozovatelé zařízení, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx provozovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx8), xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxx vedené podle xx. 102 až 105 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 x xxxxx xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 xx xxxx 3 xxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dopravci xxxx xxxxxxxxxxxxx svodu xxxxxx registrovaní krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární správou xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx xx xxxxx 7 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nastaly,

a) změny xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx své xxxxxxxx.

(8) Registraci xxxxx xx. 84 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 102 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 nejsou povinni xxxx

x) xxxxxxxxx evidovaných xxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx8), xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),

x) xxxxxxxxx provozující xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx akvakultury podléhajících xxxxxxxxxx nebo schválení xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/691, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o schválení xxxx registraci podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429. Xxxxxxxxxx podle xx. 172 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 3 prováděcího nařízení Xxxxxx (XX) 2021/2037.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 176 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx registraci.

(3) Xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxx x xx. 173 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429 xxxxxxxxxx zařízení akvakultury xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 181, 183 a 184 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x čl. 176 xxxx. 1, xx. 177, čl. 178 xxxx. a) xxxx xx. 179 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xxxxxxx živočichů xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle xx. 188 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 186 xx 188 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/691 xx xxxx 3 xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx. 186 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx Komise (XX) 2021/2037. Xxxxxxx xxxxx xx. 188 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2037.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 7 dnů xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5a xxxx 5b, xxxxx xxxx schválení vyžaduje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 nebo xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatá xx xxxx základě, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2035, nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/686 a xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/691. Xxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, jestliže při xxxxx xxxxxxxxx postupoval x rozporu s xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx, nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686 x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/691.

§5c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§5d

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx určený x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 84 x 102 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429. Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xx. 93 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx xxxxxxxxx záznamy xxxxxx xxxxx čl. 102 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xx dobu 3 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xx xxxxx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx,

x) xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

§5x

(1) Správcem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxxxx") xx Komora.

(2) Informační xxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx přístupný x má xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx potřebu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx39) x

x) chovatel xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx v xxxxxxx údajů vedených x tomto xxxxxxxxx x xxx chovaném xxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx,

x) pohlaví xxx,

x) xxxxx xxxx xxx z xxxxxxxx xxxx vedené Komorou xxxxx §4a, xxxxx xxx xxx vydán,

d) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence, xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému centrální xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx evidence, xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotových výdajů xx zřízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx Xxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx předpisem x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5x

Xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx

x) psa xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x označením xxxx xxxxxxxxxx psa xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3; xxxxxxx xxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5g xxxx. x),

x) údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx tohoto xxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx xxxxx §5g písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxx veterinární lékař xxxxx §5g xxxx. x).

(2) Povinnosti xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 xx nevztahují xx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx6), xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx policii68), xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x účinností xx 1.10.2022

§5x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaři

Soukromý xxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx

x) zapsat psa xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 7 pracovních xxx xxx dne, xxx xxx pes xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3; xxxxx zápis xxxxxxxx údaje podle §5e xxxx. 3 xxxx. x), x), x) xx x), x má-li pes xxx, i xxxx xxxxx §5e xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx o očkování xxxx přeočkování xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx přeočkování xx lhůtě 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx byl xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx xxxxx xxx, a xx xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soukromému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5h

Vysoká škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx §5e xx 5g xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 246/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Oddíl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoveno xxxxx, je xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přemístění

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx drůbeže xxxxx xx. 94 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), nebo

c) zvířete x xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx č. 246/1992 Sb. x jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx k přemístění xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dozoru, popřípadě xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx pásma, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx unie umožňují xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx osvědčení k xxxxxxxxxx hospodářského zvířete xx vydá jen xxxxx, xxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) x jestliže xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx9d). Xxxxxxxx, xx xxxxx xx zvíře přemísťováno, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxx x očkování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířete xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx uchováváno xxxxxxx xx dobu 1 roku ode xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zvířete xxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxxx

x) 14 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 72 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxx.

(7) Jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, musí xx xxxxxxxx vyžádat xxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx veterinární xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxx 3 xxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxx vydávání veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umístění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x souvislosti x umístěním a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§7

(1) Shromažďování zvířat x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx chovatele xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vykládána, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx čištěna x dezinfikována.

(2) Zvířata xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na ochranu xxxxxx xxxxx týrání6), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx14) a xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/688 a nařízením Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/990; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxx X xxxxxxxxxx 3, 4 x 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x x xxxxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx přemísťování xxxxxx80),

x) xxxxxxx živočichů xxxx xxxxxxxxxxx produktů z xxxxxxx živočichů xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v části XX hlavě XX xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x x xxxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přemísťování zvířat81).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přemísťování xxxxxx, xxxxx jsou stanoveny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x přemísťování

a) xxxxxx xxxx členskými xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx6), xxxx x blízkosti xxxxxx xxx rekreační xxxxx, sportovní a xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx práce, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx genových xxxx x xxxxx členském xxxxx, x xx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 138, 139 x 165 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429 a x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xx jeho xxxxxxx82),

x) xxxxxxx živočichů xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx6), x xx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 204 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/429.

(3) Xxxxx živočichové xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxx v čl. 199 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

§9

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxx pořádat xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozorem.

(2) Pořadatel xxxxx zvířat je xxxxxxx xxxxxxx xxxx x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Pořadatel xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svodu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx. 90 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

§9x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx cirkusy, vydává xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cirkusu x xxxx další xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx14a). Xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přesun xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx14a) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxx členskými státy xx xxxxxxxx i xx vnitrostátní přemísťování xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxx zvířata xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. hh)] x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxx veterinárních xxxxx; xxxxxxxx těchto xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxx činnost xxxx xxx pozastaveno xxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x prokazatelně nepravdivými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx14a).

§9b

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

Xxxxx 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx x čl. 26 xx 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 a nařízením Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx odhalení xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poznatky o xxxxxxxxx z výskytu x x výskytu x šíření nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx x výskytu xxxxxx xxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx onemocnění xxxxxx x x zabránění xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nákazám a xxxxxxx přenosným xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimž jsou xxxxxxxx zvířata podrobována, x x xxxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) dovozní xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx produktů,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výskyt xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx patřící x obratlovcům nebo xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx příslušné nákazy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 28 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429 x xxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) nákazy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, proti xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vyžadují xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx důsledky, rizika xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx důvody,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx úkony, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx původců.

§10x

(1) Nákazy, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxx

x) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxx podle xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxxx Komisi x ostatním členským xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x

x) Xxxxxxx organizaci pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x zavedení xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx83).

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§10x

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx stav x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx od nákaz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/188284) x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/69085). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x sledování xxxxxx xxxxxx xxxx nemoci xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat ke xxxxxxxxx podle xx. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x

x) xxxxxx xxxxx čl. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

(3) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/689 prozatímně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/690 x případech, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/689 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat.

§10b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§11

(1) Xxxxxxxx, jím xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx, xxxxxxxx, svodu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx styku xx xxxxxxx, živočišnými xxxxxxxx xxxx xxxxxx vzorky x které vzhledem xx svému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx nemoci přenosné xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxx xxxxx xxxxx podílející se xx chovu a xxxx zvěře xxxx xxx, xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 obdobně.

§12

(1) Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy, je xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanoviště,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx používány, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxx x xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a používány xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dezinfikována,

5. xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířata, nepřicházely xx styku x xxxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nevstupovaly xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx veterinární xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, nedonošených, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), a hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx vzorky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poučení včetně xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) (xxxx xxx "neodkladná opatření"),

d) xxxxxxxx-xx to povaha xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, setrvá xx místě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy a x xxxxxxxxxxxxxx plány, xxxxx a podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podezření x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nákazy a xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2020/687 x xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/689, nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxx x xxxxxxxxx nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka86).

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebezpečí xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx krajská veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 55 xxxx. 1 písm. x), x) x x), xx. 56 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x x xxxxxxxx 2 xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x poskytovat k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx veterinární xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podle §15, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy potvrzen.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 až 3, xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, zejména nařízením Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 x nařízením Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689, nebo xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přenosných xx zvířat xx xxxxxxx86).

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

Opatření k tlumení xxxxx

§15

(1) Byl-li v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/687 x 2020/689 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x pohotovostními xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx"); přitom xxxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx přijatých na xxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2020/687 x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689, xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx86).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx chovatele xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x tlumení xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 a xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689, xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx86).

(3) Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxx státům, xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správa xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v pohotovostním xxxxx kraje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§16

Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 71 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 informuje Xxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

§17x

§17x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

§17x

Xxxxxxx nákazy a xxxxxx tlumení

Vznikne-li xxxxxxxxx x xxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx nemoci xxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nebezpečnou, xxxxx xxx-xx potvrzen výskyt xxxxxx nákazy xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx její xxxxxx, závažnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA III

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST XXXXXXXXXXX PRODUKTŮ

Oddíl 1

Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx produkty

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) odpovídat xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx3) a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14d),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx šíření xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) vyhovovat xxxxxxxxxxxxxxxx kritériím x xxxxx xxxxxxxxx rezidua x kontaminující látky x xxxxxxxxxx, která xxxxx vědeckého hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx14e),

x) být, xxxx-xx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti, xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxxxx14f).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířata xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 x xxxxxxx předpisy Evropské xxxx14d),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx území, xxxxx xxxxxxx omezujícím xxxx xxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xx daná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxx x výskytu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx xx objevujících xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxx porážení x výroby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx uvedené xxx xxxxxxxx b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; tím xxxx dotčen §23 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 x xxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx, zpracovány a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx produkty xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřením, uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x), nikoli xxxx x xxxxxxxxxxxx, x němž se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo jež xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx produkty, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx fází xxxxxxx xx xxx, mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zpracovávány jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx dalším zpracování. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx15), xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti, xx xxxxxxxx xxxx nepoživatelné.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis

a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx ošetření, xxxxxxxxx xxxxxxx zpracování x používání xxxxxxx xxxx, masných polotovarů, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou xxxxxx x výživě xxxx, xxx podávat xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zvířata, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx5) x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/6.

(2) Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v živočišných xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx x získávání xxxx xxxxxx produktů xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx-xx o neregistrované xxxxxx přípravky, x xxxxxxx xxxx uvedena xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zvířata takto xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xx. 115 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/6.

(3) Doplňkové xxxxx x léčivé xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx); xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx5) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/4 xx dne 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiv, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 183/2005 x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 90/167/XXX.

(5) Xxxxxxxxx léčivých přípravků x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zvěře, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x). Uživatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx po dobu xxxxxxx 5 xxx x xx požádání xx xxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx lékaři. Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a počty xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, na xxxx xxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x ochrannou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x šetření x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx reziduí provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx schválený pro xxxx xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxx tuto činnost xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odejmuto, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx70).

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjištění nesouladu x xxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx používání xxxx xxxxxxx

x) látek s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povoleny xx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zakázaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární správa xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2090.

(8) Prováděcí xxxxxx předpis stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, x x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx sledování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x přípravků, xxxxx i xxxxxxx xxxxx x farmakologickým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x jiných látek, xxxxx xx xxxxxxx xx živočišných xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx produktech x xxxxxxxx vodě, součinnost x xxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx živočišné produkty.

Xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

(1) Xxxxx, kdo xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx orgány xxxxxxxxx a jiných xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx z nich x xxxxxx lidí xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, posouzení x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625,&xxxx; a xx x xxxxxxx x xxxxxxxx provedeného xxxxxxxxx a posouzení.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxxx na xxx pouze

a) xxxxxxx, xxxxx pochází xx xxxxx ulovené a xxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními právními xxxxxxxx6),16), a xxxxx xx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) označena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx, měkkýše, xxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx byli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxx17),

x) xxxxx, xxxxx xxxx získáno xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, způsob chovu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x které xxxx mlékárensky ošetřeno, xxxxx x xxxxxxx x tohoto xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z mlékárensky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxxx výrobku, aby xxxx při jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mléko; pro xxxx účely xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vedoucí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) vejce, xxxxx xxxx prosvícena x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a),

x) xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx včelí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx včelstva.

§21

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx6) a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17c).

(2) Domácí xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jatečná xxxxxxx x výjimkou xxxxx staršího 72 xxxxxx, xxxx, xxxx x jejich xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 72 xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(3) Xxxx x orgány xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx porážky xxxx xxxxxx xxx spotřebu

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x maso x xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxx tvořící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx a xxxxxx ostatních xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x nákazové xxxxxxx, x xxxxx být xxxx xxxxxxx na xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 72 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx farmovém chovu xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 dny xxxx jejím xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx, xx chovatel xxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx. Xxxxxxxxx předem oznámit xxxxxx xxxxxxx skotu xxxx jelenovitých xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx první neplatí x xxxxxxx domácí xxxxxxx skotu nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx utrpělo xxxxxxx, které z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x registrační číslo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx zvířete,

d) jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxxx xx vzniklými xxxxxxxxxx živočišnými produkty.

(7) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx17c). Xxxxxxxx vydává xxxxxxx veterinární správa xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17ca) x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17c).

(8) Chovatel xx povinen k xxxxxxx velké farmové xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxx porážce xxxxxxxxxxxx x farmového xxxxx požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxxx zbraně. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx, xx usmrcení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17xx), nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx je x xxxx x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17cb), x

x) xxxxxxx odůvodnění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x prasata xxxxxx, xxxx-xx chováni xx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xx 3 xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx prodloužit x xxxxx 3 xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx doby platnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx, xxxxxxxx xx změnily xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx střelnou xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xx chovatel povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemně nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx.

(11) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx povolení xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx 8 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx.

(12) Chovatel, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxxxx

x) xxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxx farmy xxxx hospodářství x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx; tímto nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17cb),

b) xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx střelné xxxxxx k xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zvěře xx xxxxxxxx chovu x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx porážce xxxxxxxxxxxx z farmového xxxxx.

(14) Xx xxxxx xxxxx být dodávány xxxxxx xxxxx plemenice.

(15) Xxxxxxx zvířata podléhají xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, orgánů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x masa"), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx66). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx včetně xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilými x xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie67).

(16) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx poražením xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zranění, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx brání xxxx přepravě xx xxxxx, xxxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx Evropské unie71).

(17) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx volně žijící xxxxx x zvěřiny xx provádí xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx17g).

(18) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jatečných xxxxxx xx jatkách x těl ulovené xxxxx žijící xxxxx x zařízeních zpracovávajících xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x laboratoři xxxxxxx v §52 xxxx. 3.

(19) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x postup xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, posuzování x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx produktů xx xxx, xxxxx xxxx pravidla, xxxxxxx x xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx úpravu tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx drůbežích xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provozovateli xxxxx jiných xxxxx xxxxxx, aby zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx související s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x úředními xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx provádění úkolů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx. Specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kontrolami, a xxxx seznam xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx oprávněn xxxxxxxx odběr xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úředními xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx testování xxxxxxxxxxx x úředními xxxxxxxxxx, složil závěrečnou xxxxxxx a xxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx k této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, jež xx opravňuje x xxxxxx vzorků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolami, x xxxx seznam těchto xxxx.

(4) Xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxxxx x rozporu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx specializované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxx se zaměřením xx asistenci při xxxxxxxxx úkolů souvisejících x úředními xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob x xxxxxxxxxx ověřování získaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21b

(1) Prohlídku xxxxxxxxx xxxxxx před poražením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/624.

(2) Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx farmovém xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 28 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/624.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxxxx nemocných, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem; xx. 3 a 7 nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2019/624 xx x xxxxxx případech xxxxxxxxx.

§21x vložen právním xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. s účinností xx 15.1.2020

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx živočišné xxxxxxxx

§22

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx10) získávají, vyrábějí, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, balí, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") v xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17g) xxxxxxxxxxx za xx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx potravinového řetězce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišných produktů. Xxxx povinny

a) x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie17h) požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x registraci xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údajů rozhodných x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx registrace. V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx hodlají xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, podmíněného xxxxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx17h),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx výroby, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. dodržovat xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupy,

2. zpracovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávadných xxxxxxx x potravin xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, technologické x xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx"), x předložit xxxxxxxx x sanitační xxx xxxxxx příslušných změn xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě,

3. xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dezinsekci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x používat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx5),

4. xxxx náležitou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxxxxx ji xx xxxx nejméně 1 xxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xx xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři,

c) xxxxxxxxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx [§18 odst. 1 xxxx. x)],

x) zaměstnávat xxx zacházení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobilé x xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xx trh a x dodržování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrolních xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, uchovávat tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xx požádání xx spolu x xxxxxxxxxxxxx protokoly poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti živočišných xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx v laboratoři, xxxxx bylo vydáno xxx příslušný druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx17k),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 ke xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, zpracování x uvádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx vyrobeny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odběr xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x podnik x malým objemem xxxxxx [§24 odst. 2 písm. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobní xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx zpracovávající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxx záznamy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx těchto zařízení xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx med různých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxx, který xxxxxxxxxx x uvádí xx xxx med pocházející xxxxxxxx x vlastního xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku,

k) xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pocházejícími x xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku,

l) xxx-xx x xxxxxx, který xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx trh xxxxxxxx x hmyzu xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě, xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx o

1. schválení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x hmyzu, který xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxxx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxx neplatí xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registrovány xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx xxxx sídla,

b) druh x xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx po registraci.

(4) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x registraci xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Krajská veterinární xxxxxx zruší xxxxxxxxxx xx xxxxxx registrované xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní předpis

a) xxxxxxx

1. xxxxxxxx podrobnosti xxxxxxx x schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údajů rozhodných x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx registrace,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx záznamů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

3. veterinární x hygienické požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, jakož x xx označování jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx osobní hygieny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx akty Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zacházejí se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx jatek je xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x předpisy Evropské xxxx17l) a xx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákazami, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x týráním x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přijímat xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zvířata,

1. xxxxx xxxx označena a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d) x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx údaje stanovené xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxx byly xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx, xxxxxxx působením xx xxxxx xxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x nichž xxxxxxxxxxxx uplynuly xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty,

c) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx zjištěna totožnost xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nim, x to xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx,

x) x provoze, kde xxxx soustavný xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx dny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vytvořit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a masa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místnosti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činnost s xxxxxxx pitnou, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x pracovní místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx zvířata, xxxxxx těla, maso, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x veterinárnímu xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx plán,

h) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě porážku xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx orgány xxxxxx x dodání xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x osobu, které xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx zvířata xxxxxxx xx jatky xxxxx již xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx úředního veterinárního xxxxxx. Xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx lidí17m).

(4) Xxxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jatečných xxxxxx x xxxxxxx xx jatky, zacházení x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx jatečných xxxxxx, xxxxxx těl, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x veterinárnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx porážení jatečných xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx se živočišnými xxxxxxxx musí odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předpisům Xxxxxxxx xxxx17n), xxxxxxx musí xxx konstruovány, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x požadavků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx na xxx, xxxxx x x vyloučení xxxxxxxxxxx. Xxxx být

a) dobře xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx škodlivými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx části, v xxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výživě xxxx x xxxxxx, byly xxxxxxxx od xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínkami,

c) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x nimi.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx17o)

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na podniky, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, v nichž xx zachází se xxxxxxxxxxx produkty, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxx xxxxxx veterinární a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx se zachází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx

1. umožnit xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx zařízením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx fázích xxxxxx, zpracování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xx trh,

2. xxxxx xxxxxx potřebám xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x omezujícími xxxxxxxxxxx podmínkami,

3. přizpůsobit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx potřebám xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kontrole,

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx podniky xxxxxxxxxxx maloobchodní činnost,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přizpůsobení veterinárních x hygienických xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx maso x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, jde-li x xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx více než 5 x masa, xxxxx masa xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxx 7,5 x xxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zvířat

(1) X xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx [§46 xxxx. x)], xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx

x) předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě ke xxxxxxxxx tržní xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce. Xxxxx xxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx zvířaty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a pravidla xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx prodávají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x místo xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu.

(3) Osoba, xxxxx xxxxxxxxx prodej xxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6) x xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx, xxx x na xxxxxx xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx x xxx bude ukončen.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx prodávat x xxxxxxxxxx potravin pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx balených x xxxxxxxx uložených xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx zabíjení, xxxxxxx x xxxx úpravy xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx prodávat x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tržiště, xxx xxxx prodávána xxxxxxx x xxxxxxxxx produkty, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Oddíl 3

Vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravují x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17p) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x vybaveny xxx, xxx byly dobře xxxxxxxxxx a chránily xxxxxxxxxxxx produkty xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx se xxxxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx živočišné produkty, xx povinen

a) požádat xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x registraci,

b) vést xxxxxxxx o čištění x xxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx používaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx přepravách, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x na xxxxxxxx xx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx veterinární správě, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx používány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů; xx xxxxx také xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, které xxxx xxxx zařazovány xx provozu.

(4) V xxxxxx přepravním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx nezávadnosti x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xx vzájemnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx (§18 xxxx. 4 x 5),

b) xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx právní předpisy xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx případech.

(2) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx uchovávat xxxx kopii po xxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx, xxxxxxxxx veterinárnímu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxx x místě, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx přepravovány.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx nakládají a xxxxxxxxx živočišné produkty, xx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak x xx xxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prvovýroby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx malých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§27x

(1) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chovu xx xxxx hospodářství xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxx, králíků xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poražených x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; drůbeží maso xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx52),

x) xxxxxxxx čerstvá xxxxx pocházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx hospodářství, x xxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx použije xxxxx x jím xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxx53) nemusí xxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx54). Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx 50 xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx hospodářství, x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxx chovatele xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx třídit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx55), xx xxxxxxxxxx xx

1. prodej x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xx svém hospodářství,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vejce x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, mateří xxxxxxx xxxx včelí xxxx xxxxxxxxxxx x vlastního xxxxx včelstev xx xxx xxxxxxxxxx, ve xxxx hospodářství, x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx spotřebiteli, xxxxx jej xxxxxxx xx místního maloobchodu. Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53), nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx56),

x) xx souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mlékárensky neošetřené xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") pocházející xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx výroby xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automatu xxxxx spotřebiteli xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, anebo xxx xx xxxxxxxx ošetření xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53). Xxxxxxxx zajistí, xxx

1. syrové xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, které upravují xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx57),

2. celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 30 °X xxxxxxxxxxxx počet 100&xxxx;000 x 1 xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xxxx 500&xxxx;000 v 1 xx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx druhu, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 400&xxxx;000 x 1 xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mléka a xxx každé změně x chovu xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, ošetřování x xxxxxxxxxxxx syrového xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 x xxxxxxxxxxx mikroorganizmů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x

4. obsah xxxxxxx inhibičních xxxxx x xxxxxxx mléce xxxxxxxxx požadavkům stanoveným xxxxxxxx Xxxxxxxx unie58),

f) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx chovu xx xxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx produkty rybolovu59) xx trh při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb53).

(2) Xx místní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x zřizuje xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx60) x xxxxxxxxxxxxx sortimentem xxxxxxxxxxx produktů, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b), x) a x) xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx produkty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx a bezpečné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx produkty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx prodeje.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx doprovázeny obchodním xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 931/2011, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodává xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Chovatel, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx produkty x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přepravovány x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx udržovaných x xxxxxxx x

x) chráněny xxxx vlivy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nezávadnost, zejména xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření jejich xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xx x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostiku (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx x laboratoři, které xxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydáno podle §50 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx x jednou xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx a na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nutrií xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dodávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. e), xx xxxxxxx

x) zpracovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sanitační řád x na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xxx obsah xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, které upravují xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx61), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebyl xxxxx xxx 1 500 000 x 1 xx, xxx-xx x syrové xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx překročeny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. b), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx krajskou xxxxxxxxxxx správu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx až xx xxxx dosažení xxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxx.

(10) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx x hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxx zacházení x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx x xxxxxx vyšetřování syrového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx patogenních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidí,

d) xxxxx o provedených xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx těla ulovené xxxxx žijící xxxxx x xxxx nebo xxxx

x) xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prodejny x odpovídajícím sortimentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nachází na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřebitele,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx kraje, x xxxx byla zvěř xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx volně xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nesmí xxxxxxxxxxx dále xxxxxx xx trh nebo xx uvádět xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx honitby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx proškolenou xxxxxx, xxxxx je oprávněným xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx uživatelem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx členem, xxxx-xx proškolenými osobami. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx volně xxxxxx zvěř xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx uživatelem honitby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři x veterinárnímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx honitby xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zvěři, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, vedenou xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx7).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx ulovené x xxxxxxxxx volně žijící xxxxx, x místě x xxxx jejího xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx, kam xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxx vnímavou na xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x to x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxx podle §50 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svalovinou vyšetřovaného xxxx zvěře i xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x vyšetření xxxxxxx divokého přiložit xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx laboratoř xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o laboratorním xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx divokého x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyšetřovaného xxxx, x xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní veterinární xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetřeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat protokol x xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let x na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Uživatel xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx trichinelózu xxxxxxxx nebo dodávat xxxxx spotřebiteli způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Ulovená xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx honitby xxxx xxxxxxxxx účastník lovu xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx proškolenou xxxxxx. Xxx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx svalovce (xxxxxxxxx), x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6; xxx-xx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uživatel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx tohoto xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocas daného xxxx xxxxx, vyšetří xxxxxxxxx daný xxx xxxxxxx divokého x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx vydat uživateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx divokého x vyjádřením x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Uživatel honitby xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx x laboratorním xxxxxxxxx zvěře xx xxxx nejméně 3 xxx a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx ulovené xxxxx žijící zvěře, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17f), a xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Zjistí-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxx výkonu státního xxxxxxxxxxxxx dozoru, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo předpisy Xxxxxxxx xxxx17f), xxxxxxxxx xxxx proškolené osobě xxxxxxxxx, xxxxxxxx odejme. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je proškolená xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx proškolené osoby; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x souladu x xxxxxxxx Evropské xxxx17f)

x) xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zvěře, xxxxxx záznamů proškolené xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetřeních, xxx xxxx laboratoře xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x hygienická xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx těl ulovené xxxxx žijící xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx školení xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx, způsob x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx proškolených xxxx,

x) xxxx průkazu xxxxxxxxxx osoby.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SE XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX STÁTY, XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX Z XXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx

§28

1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 přemístění do xxxxxx xxxxxxxxx státu

a) xxxxxx xxxxx čl. 153, 155 a 163 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx živočišných xxxxxxxx z vodních xxxxxxxxx jiných xxx xxxxxx xxxxxxx živočichů xxxxx čl. 220 x 225 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxx

x) živočišných produktů xxxxx xx. 169 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx se zvířaty x xxxxxxxxxxx produkty, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x registraci. Xx xxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxx xxxx krajskou xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx registrovány xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b, xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §5a, 5b xxxx 5d. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§29

Xxxxxx kontrolu obchodování xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

§30

(1) Příjemci zvířat x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x příchodu zvířat x jiného členského xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, počet, xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx a účel xxxxx zvířat.

(2) Xx xxxxx určení xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx manipulace na xxxxx Xxxxx republiky.

§31

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx Evropské xxxx x přemístění xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je osoba, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, povinna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx provedeny zdravotní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxx zárodečných xxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přemístění xxxxxx x xxxxxxxxx případech.

§31x

(1) Xxxxxxxxxx §28 xx 31 xx x xxxxxxxx přemísťování xxxxx §4a xxxx. 2 nepoužijí pro xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x zájmovém xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48). Xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(2) Xxxxx, xxxxx přemísťuje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířata x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx jsou xxxxxx 12 týdnů x xxxxxx očkována proti xxxxxxxxx nebo jsou xx věku mezi 12 x 16 xxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e) xxxxxxx XXX předpisu Evropské xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx stanovené x xx. 7 předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zájmovém chovu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xx. 33 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného předpisem Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

Xxxxx 2

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx do xxxxxx zemí

Dovoz x xxxxxxx xxxx

§32

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zvířaty, živočišnými xxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxx členského xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx primárního produktu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx a sláma.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx místně xxxxxxxxx. Její xxxxxx xx xxxx provozním xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx správy") x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrolované xxxxx (xxxx jen "dovozní xxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krajské veterinární xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx pohraniční veterinární xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu"). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, postupují xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 49 až 55 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17y) xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kontrolované zboží xx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx kontrolu stanoví xx. 56 x 58 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

(6) Orgány xxxxx správy postupují xxx propouštění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx celního xxxxxx xxxxx xx. 57 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

(7) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xxx něž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dovozce xxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx příjezdem zásilky xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxx dovozních xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z příslušné xxxxx země xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx nutné.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxx18a) a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx zjištění xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 65 xx 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeho základě.

§34

(1) Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vstup kontrolovaného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxx V xxxxxxxxxx 1 a 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 a x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx úrovni Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží dováženého x třetích xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, pokud tyto xxxxxxx xxxxxxx

x) dovozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x příslušné třetí xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zásilky.

§35

Orgány xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podezření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ze třetích xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xx xxx 22. října 2014 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx, xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx postupují xxxxx xx. 65 xx 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2017/625.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

§37

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x celním skladu xxxx svobodného xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx k propuštění xx celního xxxxxx xxxxxxx oběhu na xxxxx České republiky xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x propuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Kontrolované xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xx pohraniční xxxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrole xx xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx dovozní podmínky; xxx xxxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx kontrolu postupují xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2124.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produkty xxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/630.

(3) Směsné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/625 x x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/692.

§38

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx §32, 33 x 35 xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční veterinární xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2124.

§38x

(1) Xxxxxxxxxx §32 xx 38 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2019/2122.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , které xxxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx určeny pro xxxxxx spotřebu xxxx xxxxxxx, xxxxx xx. 9 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122 xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx celní xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx zavazadel x xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx u provozovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx celní xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122, zabaví zásilku x vystaví xxxxxx x xxxxx zabavení.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx provozovatelé všech xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2122.

(4) Xxxxxxxxxx §3238 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze I xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48), xxxx-xx takto xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx zvířat xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 podle xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx celní xxxxxxxx xxxxx úřady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx porušení požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48).

(6) Xxxxx úřady xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 vedou xxxxxxx x celkovém xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 34 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veterinárních podmínkách xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48).

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx uvedené x xxxx 2 xxxx. x) přílohy XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48), xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx neobchodního přesunu x xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x čl. 11 xxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 32 xxxx. 1 předpisu Evropské xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 10 předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§38x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení. Vývozce x xxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovážejícím, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem a xx vyžádání xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx českého xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx veterinárního osvědčení xx nevyžaduje x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx správy. X xxxxxx zvířat označovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxx plemenářského zákona8) xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx požádat xx lhůtě xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat, xxx-xx x xxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx produktů nebo xxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx produktů, nebo

b) 5 pracovních dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, živočišných xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxx xxxxx země xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění dovozních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osvědčení.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx země xxxxxx xxxxxxx zásilky x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx vývozce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx opatřením.

(5) Xxxxx xxxxx země xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, uhradí vývozce xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxx náhrada xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veterinárního osvědčení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyžaduje pro xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxx ověření xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pokud xxxxx země určení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxxxxx kompetentní autoritou, xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx, živočišné xxxxxxxx x x nákazových xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rostlinného xxxxxx, xxxxxxxxx látky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do třetí xxxx se vyžaduje xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzení, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, známkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 hodin xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou. V xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxx xx stájích, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x karanténě, xxxxxxxxxx xxxxx zvířata,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stájí, xxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxx pokynů krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Provozovatel xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x držení xxxxxx x karanténě, xxxx xxxxx karantény xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), který xxxxxxxx

x) xxxxx x

1. zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx karantény x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx přemístění x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x karanténě podle xxxxxxxxxxxxxxx čísel, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx87),

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pobytu xxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx deníku,

d) xxxxxxx, xxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx provázející zvířata xxxxxxxxxx x karanténě x kopie veterinárních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx zvířat xx xxxxx země.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotčen xx. 243 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429.

§38x

(1) X přepravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx takové xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla x přímém xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx zvířaty.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxx provede xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx. Dovezená xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxxxxx vyvážených xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, do xxxx xxxx xx příchodu xx jatky xxxx xxx poražena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§38x

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx kontroly.

XXXXX V

VETERINÁRNÍ XXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx (xxxx), neškodné xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zvířat xxx xxxx62) x xxxxxxxxx a opuštěných xxxxxx23a) a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx vykonávat xxx xx xxxxxxx povolení Xxxxxx veterinární xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx krmení zvířat xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrabáním xx xxxxxxx místě xxxx xxxxxxxx, popřípadě neškodně xxxxxxxxxx jiným, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie9b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K dezinfekci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx používat xxx registrované xxxxxxxxx x postupy xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx oběhu xxxx xxxxxxxx5).

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví se xxxxxxxx xx povahu xxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxx.

§39x

(1) Xxxxxx klasifikace xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a hygienická xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxx uvádění xxxxxx xxxxxxxx x výrobků x xxxx na xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x vývoz, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(2) Xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx9b) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx, není-li stanoveno xxxxx, xxxxxxxx odstranit xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiném xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx neškodné odstraňování x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx živočišných produktů xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxxx x registrován xxx xxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx9b).

(3) Provozovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení, uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxxx hygienických xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx, uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předpisů Xxxxxxxx xxxx9b).

§40

(1) Chovatelé x xxxxx zacházející xx xxxxxxxxxxx produkty jsou xxxxxxx xxxxxxxx neškodné xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzniknou x xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přístavů x xxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx v souladu x nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122 x xxxxxx x neškodnému xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx (xxxx) a xxxxxxxx (xxxx). Ohlašovací povinnost xxxx chovatel xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxx xxx povolen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů,

b) xxxxxx, xxxxxxxxx, bezpečně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx přepravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, x ohrožení xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx doklady, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předaných k xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 2 xxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů9d), xxxxxxxxxx, xxx tyto kadávery xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předávat xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty osobě, xxxxx provádí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (sběr) x xxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxxx kadáverů xx xxxxx přístupná dopravním xxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx jí za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu.

(2) Xxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boxy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx umísťovat xxxxxxxxx boxy jak x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů, xxx x z hlediska xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx.

(3) Xxx, xxxx xxxxxx xxxx kdo spravuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx, xx není xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx se živočišnými xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v jejímž xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nálezu.

(4) Nerozhodla-li Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx chovatel x xxxxxxx x xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx koňovitého, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířete náležejícího xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx. Neškodným xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xx xxxxx vhodném x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx 80 cm x xxxxxxxx dezinfekčních xxxxxxxxxx. Kadáver koňovitého xxxx chovatel neškodně xxxxxxxxx zahrabáním xxx xx svém pozemku xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxxxxx stanovených předpisy Xxxxxxxx unie9b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxx vznikly v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxx, jíž xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx asanační xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, k týrání xxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je shromažďování, xxxxxxxx, neškodné odstraňování x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xx 24 xxxxx xxxx, xxx xxxx o jejich xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx oblasti) xxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) neškodně xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxx za to xxxxxx ve xxxx xxxx sjednané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxx přenosné xx xxxxxx na člověka x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxx xxxxx,

x) vypracovat xxxxxxxx řád a xxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b), jakož x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodech (XXXXX),

x) provádět vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odstraňování x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b), xxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uchovávat xx xx xxxx xxxxxxx 2 let a xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx,

x) vytvořit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou,

h) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx individuálně označených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9d), xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx, xxx xxxxx x vlastnímu neškodnému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikem x xxxxxxxxxx odstranění xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx zahrabáním (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx zřizují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecního úřadu xxxx újezdního xxxxx x krajské veterinární xxxxxx xx místě,

a) xxxxx je dostatečně xxxxxxxx xx míst, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata,

b) xxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx neškodné odstraňování x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxx xxx vybaveno x xxxxxxxxx xxx, xxx umožňovalo bezpečnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx na trh xxxxxxxx výrobků, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx zařízení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit, xxxxxxxx-xx xx právní xxxx Xxxxxxxx unie,

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx (svoz), neškodné xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xx uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx odstraňování x xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx (místa) určená xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmovém chovu, xxxxx xxxx požadavky xxxxxx stanoveny xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxx x §39a xxxx. 2.

§42

(1) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené v §39 xxxx. 1 xxxx. x), provádí

a) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákaz xxxxxx xxxxxx bez xxxx62) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, Policie České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx odchyt x xxxxx ochrany xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx veřejném xxxxx.

(2) Xxxxxx zvířat bez xxxx62) x, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou průpravu xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx organizovanou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx. Xxxxxxx o toulavá x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x získat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx vět první x druhé se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 odchycené xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx zvíře xxxxx pokynů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx-xx tak krajská xxxxxxxxxxx správa x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx na xxxxxxxx6) xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a dočasnou xxxx x xx xx chovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Není-li xxxx xxxxxxxx, jemuž xx xxxx být xxxxxxxxx zvíře xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxxx-xx je xxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx, xxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx 2 odchycené xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx útulku pro xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 14 xxx před zahájením xxxxxxxx. Registrace xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovede xxxxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx povinen oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxx změny.

(9) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx zruší xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx žadatele informuje. Xxxxxx-xx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, registraci xxxxx.

(10) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx velikost xxxxxxx xxx zvířata, xxxxxxxx xxxx x zvířata x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zvířata.

XXXXX XX

XXXXXX SPRÁVA XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§43

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx veterinární péče xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx správy.

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) stanoví xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kontroluje xxxxxx xxxxxx,

x) řídí xxxxx státní správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zeměpisnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx související x xxxxxxxxx dědičnosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i k xxxxxx tlumení, se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, a xx včetně xxxxxxxx x xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, které x xxxx a x xxxxx rozsahu xx xxxxx z prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx. Mezi xxxxxxxx, jichž xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx vždy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x brucelóza x Xxxxxxxxxx choroba xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) může x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyčerpání xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx použití,

g) může xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx 15 xxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vzniklých x xxxxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx preventivní x diagnostické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x podmínky x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. d) stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx; opatření obecné xxxxxx xx xxxxxx xxx řízení o xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(3) Opatření xxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx celý xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správám, xxxxx jsou povinny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx národních xxxxxxxxxxxx laboratoří xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx přísluší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tlumením, Xxxxxxxx nákazovou komisi xxxx xxxx trvalý xxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra x oboru xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx veterinární správou xxxxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx odborné xxxxxxxxxxx úkony, xxxxxxxx x veterinární xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, x xx Ministerstvo xxxxxx x objektech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx24a) nebo x xxxxxxxxx xxx založených xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx útvarů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace důležité x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx lékaři Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) vystavují x vyplňují xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, xxxxx jde x xxx přemísťované xxxx xxxxxxxxx státy k xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx jim vzorky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx psů xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx x ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx psů xx třetích xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x zájmovém chovu48) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací,

d) xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu státu xxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx88).

(3) Xxxxxxxxxxx lékaři Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxx xxxxx činností, vystavují x vyplňují xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x neobchodním xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx testu prokazujícího xxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx.

§46

Xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx trhy xxxxxx x xxxxxxx zvířat x živočišných xxxxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxx) x po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx městské části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxx25) o xxxxxxxx mimořádných veterinárních xxxxxxxx, ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx na jejich xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Prahu, x xxxx vyhlašuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx obcí xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zvířata xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířete podle §42, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx znám,

e) xxxxxx xx na svém xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásma, xxxxx dozoru, xxxxxxxxx xxxxxxx pásma x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; na území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vzniklých xxxx x x případě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 x §70 odst. 1 x 2.

§47

Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x účetní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, které xx xxxxxx x územím xxxxx xxxxx jiného xxxxxx7a), x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) X xxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx x odvolání xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.

(6) Ústřední xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárních ústavů.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x krajskými veterinárními xxxxxxxx. Jako orgán xxxxxx xxxxxx rozhoduje xx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, o odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxxxxxx veterinární xxxxxx, x xxxxxxxx §48 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x), ve xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxx zvířat x xxxx o zdravotní xxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zdraví x xxxxxx zvířat a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plánů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ozdravování xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx financování, x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx, návrhy zásad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i, x případě hospodářských xxxxxx xx projednání x Agrární xxxxxxx, xxxxxx na stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxxx x šíření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx v §44 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx. Xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krizového xxxxxx xxxxxxx xxxxx25b),

x) xxxxxxxxxxx x aktualizuje celostátní xxxxxxxxxxxx plány xxxxx xx. 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x x souladu x čl. 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxxxxxxxx simulační xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinných preventivních x diagnostických xxxxx x předcházení vzniku x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxx tlumení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx na jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx, pozastavuje, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, aby xxx xxxxxxxx podle xx. 4 bodu 37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx status xxxxx prostého nákazy, x může xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx nařízením Komise x přenesené pravomoci (XX) 2020/689 xxxxxxxxxx xxxx prozatímně prohlásit; xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx schválila status xxxxx prostého nákazy; xxxxxxxxx Komisi o xxxxxxxxxxxxx uvedených x xx. 41 x 42 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) řídí xxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx referenčních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor x xxxxxx závazné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádí úřední xxxxxxxx a xxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a hygienických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zvířat a xxxxxx pohodu, xx xxxxxxxxx produkty, jakož x na konstrukci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se zachází xx xxxxxxxxxxx produkty, x na vedlejší xxxxxxxxx produkty, xxxx-xx xxxx výjimky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyjádření xxxxx §56 x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxx k biologickému xxxxxxxx xxxxx nepoužívaných xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx trh, určuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx provést xxxxxxxxx specifické účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxx tohoto xxxxx,

x) určuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xxxxx xx. 59 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xx podmínek xxxxxxxxx v xx. 62 x 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625 xxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro něž xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, sděluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx požadovat xx xxxxxxx orgánů informace xxxxxxxx z hlediska xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx kontroly,

k) vede, xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx

1. chovatelů, kteří xxxxxxx 3 x xxxx psů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5a, 5b xxxx 5d, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b,

2. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, zpracovávání x uvádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x na xxxxxxxxxxx x xxxx,

3. osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx zemí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx dovážet xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení x třetích xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx živočišné produkty xx České xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx laboratoří, xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx některé xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §39 odst. 1,

7. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx veterinárním dozorem,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxx xxxx, podniků, xxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx x registraci, popřípadě xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 9 předává Xxxxxx x ostatním členským xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx vzory xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx vyjednané Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx autoritou xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x seznamy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx referenčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. x provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku,

n) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyhodnocuje xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx péče včetně xxxxx, jež xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodním organizacím xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx x nich, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx25c), spolupracuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx správy x Xxxxx republice x zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx atestační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařů x uděluje atestace, xxxxxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) spolupracuje

1. s Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Komorou x x xxxxxxx profesními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x Veterinární xxxxxxxxxxx Brno v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx podává jimi xxxxxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx, zprávy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x x členskými xxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

3. se xxxxxxxxxxxx veterinárními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxxxxx Evropské xxxx2), xxxxxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxx, xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2. kategorie x xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států xx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx žádost orgánu xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxxx inspekci25g) xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx25h), který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx živočišného xxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx uvádět na xxx, xxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx kočičí x psí xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx25i),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 21 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48),

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxx certifikované xxxxxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výzkumného projektu xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx úkoly stanovené xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx1b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§48x

(1) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx spotřebě x souladu x xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002.

(2) Xxxxxxxx veterinární správa xx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klamavým xxxxxxxx, xxxx

x) potvrzení xxxxxxx nebezpečné nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx

x) nebezpečí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx přenosné ze xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přijatá xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx x zvířat. Na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů51).

(5) Informace xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxxxxxxxxx letáků nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx místech, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vlastník, xxxxxxx, pachtýř xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povinen zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx umožnit.

§49

Krajská xxxxxxxxxxx správa

(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x aktualizuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohotovostními plány xxxxxxx pohotovostní xxxxx x kontroluje jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx25b),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxxx x diagnostických xxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. i), §44 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klasické xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx34) a xxxx xxxxx vyplývající pro xx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx reziduí,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx plnění a xxxxxxxxx x individuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx jejich plnění,

e) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x xx xxxxxx xxxxxxxxx výskyt xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx, obci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx částem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x místně xxxxxxxxxxx orgánu Komory, xxxxxx nemoci přenosné xx xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx očkování xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx karantény x xxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x nedodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxx soulad xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, povoluje x souladu x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx produkty, xxxxx x na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zařízení, v xxxxx se xxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxxxxxx těchto výjimek xxxxxxxxxx Ústřední veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxx registruje x xxxxxx své xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx, skupiny xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5a, 5b xxxx 5d, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b,

2. podniky, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, podílející xx xx xxxxxx, zpracovávání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx x na xxxxxxxxxxx x xxxx,

3. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx činnosti uvedené x §39 odst. 1,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro určité xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxx xxx xxxxxxx,

8. xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx x prostředky, xxxxx xxxxxx schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a registraci xxxx jen xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §56 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčuje xxxxxxx požadavků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásadám xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plánům x xxxxxxxxxx plánům x hlediska xxxxxxxxxxx xxxx,

x) určuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rejstříky xxxx xxxxxx představení xxxxxxx, xxxxxxxxx pasy xxx cirkusová xxxxxxx, xxxxxxx kontroly dodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx vyrábí, xxxxxxxxxx, dováží, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, uvádí xx xxx a xxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx, určuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx látkami xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přidávány x xxxxxxx se schváleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx po xxxxxxxx stanovené ochranné xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx úplnost x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), vydává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolami, x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, prověřuje systém xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x §22, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozní x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx chovatelem x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží dováženého x xxxxxxx zemí; x souvislosti x xxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxxxxx-xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a živočišnými xxxxxxxx, anebo pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx pro svody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx svody drůbeže xxxxx xx. 94 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxx

3. xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx uvádět xx xxx, dovážet xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x něj xxxxxx x xxx xxxx a výrobky xxxxxxxxxx tyto xxxx25i), xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxx kůže,

q) xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru, vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studia veterinárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem, (dále xxx "soukromý xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxx, xxxx x odnímá fyzickým x právnickým xxxxxx xxxxxxxx

1. k provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx xx účelem vyšetření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), nejde-li x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx veterinární diagnostické xxxxxxxx, xxxxx výsledky xxxx být xxxxxxxxx xxx účely státního xxxxxxxxxxxxx dozoru,

2. k xxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností (§51 xxxx. 1), xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx asanačního xxxxxxx,

3. x porážení xxxxx ve farmovém xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x usmrcení xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx použitím xxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxx porážce xxxxxxxxxxxx x farmového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraně,

t) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx25l) x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx25m), xxxxxxx kontroly x vydává osvědčení xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx fondu,

u) ukládá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx zemí xxx xxxx xxxx identifikační xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chovu,

y) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx1b).

(2) Ředitel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx při plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx Evropské unie x úředních xxxxxxxxxx72).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx úkoly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x úředních xxxxxxxxxx73).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xx vyžádání x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx kontrolách74) xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx.

§49x

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx příslušnými orgány xxxx orgány státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx x §43 xxxx. x) xx x), x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx přijatých xx xxxx základě, x xxxxxxxx působnosti, xxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx veterinární péče xxxxxxx v §43 xxxx. a) až x), a s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat.

§49b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výsledky budou xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx dosáhla xxxx 18 xxx, xx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a za xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx činnosti.

(2) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(3) Xxxxxxx veterinární xxxxxx může vydat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx-xx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx veterinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilá a xxxx xx vykonávat x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxx xxxx odborný xxxxxxxx. Xxx-xx o osobu, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přidělí jí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx správce základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")39).

(5) Za xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx anebo x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx25q) výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxx xxx určen xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx podnik, xxx územní obvod, x xxxx bude xxxxxxx vykonávána (xxxxxxx xxxxxx).

(7) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxx povolení vydáno.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx diagnostickou činnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž výsledky xxxxx využívány xxx xxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxx, soukromý veterinární xxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §59a xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. x) bodu 2 xxxx xxxx. d) xx f) xxxx xxxxx, xxxxx absolvovala xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x získala xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx činnosti.

(9) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx zvěřiny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx specializovanou odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx zvěřiny na xxxxxxxxxx svalovce (xxxxxxxxx), xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

(1) Krajská veterinární xxxxxx vydá xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 2), k xxxxxx xxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxxx, která xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx9b). Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx62) a toulavých xxxx opuštěných zvířat xxxx x xxxx x neškodné odstraňování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxx §42 xxxx. 2. Pro změnu xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxx §50 xxxx. 7.

(2) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx x xxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxx místo, xxx xxxxx tyto produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, přidělí xx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení podle xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxx xxxx39).

(3) Xxxxxxx veterinární správa xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

§51x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře podle xx. 100 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 za xxxxxx xxxxxxxxxxxx, koordinace x xxxxxxxxxxxx laboratorní x diagnostické xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx ústav, popřípadě xxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x splňuje podmínky xxxxxxxxx v xx. 100 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpadl xxxxx xxx její určení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx v xx. 101 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

(3) Národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx zprávu o xxx činnosti x xxxxxxxx xx ministerstvu x Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x termínu xx 31. xxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x činnosti národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x ekonomické xxxxx.

§51x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře v xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, x to pro xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 100 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veterinární ústav, xxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxx vyšetření, xxxx xxxxxxxxxx laboratoř, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, materiální, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx aktuální xxxxxxxx a xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxxxx referenční laboratoře xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx není vykonávána xxxxx, xxxxx odpadl xxxxx pro xxxx xxxxxx.

(2) Referenční xxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, optimalizují x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x standardy x závislosti xx xxxxxx vědy x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx používané xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx do formy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů, xxxxxxxxx xxxxxx akreditaci x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx laboratořím xxxxx §50 xxxx. 1 a 3 xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx pomoc a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pomáhají xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x diagnostických xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx organizují xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratořemi Evropské xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pozitivní xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných x xxxxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxx vydávají xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. referenční xxxxxxxx,

x) identifikují x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pocházejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx referenčními xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 x 3 zákona odborné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, popřípadě x x xxxxxx xxxxxx,

x) poskytují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx do 31. xxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Státní xxxxxxxxxxx dozor

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx89), xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 a předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx89) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zjišťují xxxxxxxxxx, xxxxxx příčiny a xxxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx ukládají xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxx lhůtě xxxx xxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plnění,

c) xxxxxxxxx xxxxx čl. 137 xxxx. 2 a 3 x xx. 138 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) sledují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx označování a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxx, prohlídka xxxxxxxxx xxxxxx x masa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx podkladem xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoří, referenční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno xxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky17k) x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x diagnostické xxxxxxxx; xxxx subjekty xx považují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) laboratoří xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí laboratorní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kontrolách, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx úředních xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

(5) Pro výkon xxxxxxxx veterinárního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 obdobně.

§53

(1) Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a veterinární xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx inspektor"), xxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx znehodnotit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx90) xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nařídit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x neškodné xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pozastavit, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných produktů xxxx krmiv, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky x požadavky stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx47),91) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx produkty xxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx s nimi,

c) xx dobu nezbytně xxxxxx xxxxxxxxxx výrobu, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxx živočišných xxxxxxxx, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx26) xxxx předpisy Xxxxxxxx unie47),91) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiva x xx xxxxxxxxx x xxxx, nebo xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx závěrou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných xxxxxxxx nebo xxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, známkou xxxx xxxxx zajišťovacím xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiva vyjmout xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závěru lze xxx xx souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx prostor xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočišných xxxxxxxx, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx důvodném xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiných xxx zdravotně nezávadných xxxx x nákazových xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získaných produktů x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx91), xxxxxxxx kontrolovaná osoba xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx staveb xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxx oprávněním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zjednat xx xxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxx jiných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx anebo při xxxxxxxx podezření xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu s xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie91); xxxxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prostorách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ukončí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxx odstraněn,

b) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx produkty, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, získané xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx byl xxxxxxx stav odstraněn, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiva xxxx zdravotně xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx pověření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx43) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x opatřeních podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx zahájit kontrolu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověření ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625 x xxxxx §53b.

(5) Xxxxxxx-xx kontrolovaná osoba xxxxx xx druhé xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx75), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/625. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx neposkytuje. Tím xxxx dotčeno právo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dokumentární přezkum xxxxx čl. 35 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

(6) Xxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxx44).

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), za xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx27), xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53c, neumožňuje-li xxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě; za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx27), pokud o xx xxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx seznámena xx skutečností, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx kontrolované xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx úředních kontrol x auditů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx sledování xxxxxxxx situace x xxxxxxxxx volně žijících xxxxxx,

x) vzor služebního xxxxxxx veterinárního inspektora x xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx vzorků, xxxx-xx xxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

(9) Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx odborníky, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxx Xxxxxx pro xxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, stanovených tímto xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podporu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebují xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxx provádění xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9 platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxx45) obdobně. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umožněn stejný xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a dopravních xxxxxxxxxx, jaký mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Informace xxxxxxx uvedenými xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x závěry z xxxx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nejen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správy, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prováděna, xxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx inspekční xxxxxxx, xxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx krajská veterinární xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53x

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx jatečných xxxxxx

(1) Xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vykonává veterinární xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vykonávat x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxx46) x x §53 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx zvířat x xxxx územní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx inspektorem. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, při xxx xxxxxxxxx postupoval podle xxxx první, xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53x

(1) Veterinární inspektor xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilku, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objednal x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxx 1. Veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásilku xxxxxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§53c

Kontrolní nákup

(1) Provádí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nedojde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při kontrolním xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxx xxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo, xxxx-xx xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, do 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítla xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx osoba xx povinna xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenu, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xx 14 xxx ode dne, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převzala xxxx xxxx xxxxxxx xxx převzít.

(5) Je-li xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxx, zůstává xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zvířete.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx.

§53x xxxxxx právním předpisem x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§53x

Xxxxxx veterinární dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání6) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx inspektor.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6) xxxx vykonávat x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zvířat a xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx"). X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x inspektor xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxx době xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx odborně způsobilý.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxx x x §53 xxxx. 3 písm. x); xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx6) xxxx xxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx inspektory xxxxxxx xxxxxx proti týrání, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) nařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odběru xxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxx nákazy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, soupis xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nařízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxx živočichů,

d) omezení xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, prodeje, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pohybu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxx xx zvířatech,

e) omezení xxxx zákaz xxxxxx, xxxxxxxxx krmiva, xxxxxxx xxxx xxxxxx vody,

f) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvířat, xxxxxxxxx vystoupení zvířat, xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dodávání xxxxxx x živočišných xxxxxxxx podle §27a xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zvěře xxxxx §27b,

h) pozastavení xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložení (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx závadných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krmiv xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx nebo stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nositeli původců xxxxx,

x) nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, neškodného xxxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx),

x) nařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dezinsekce,

p) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx pohraničního xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxx postupů,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x) o nařízených xxxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo nemoci xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx jejího xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx),

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx živočišnými xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx hygienická opatření),

c) xxxxx-xx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvířat a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx závadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ze zahraničí, (xxxxxxxx x veterinární xxxxxxx xxxxxxxx území).

(3) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu, mohou xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také při xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není považována xx xxxxxxxxxxx (§17b).

(5) Xxxxxxxxx orgán xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 257, 258, 260 xxxx 262 xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

Xxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xx

x) uzavření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx do obce, xxxxxx xxxxxxxx závorami x výstražným xxxxxxxxx x jejich střežení,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx objížďky,

c) xxxxxxx dezinfekčních pásů xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hospodářských x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx prostorů, x xxxxx xxxx xxxxxxxx nemocná x xxxxxxxxx zvířata, x xxxxx vstupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) stanovení xxxxxxxx xxx pohyb xxxx x obci,

h) xxxxx vstupu xx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxx osob xx xxxx x naléhavých xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dezinfekčních opatření, xxxx xxxx xxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obce,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.

§55a

(1) Xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xx ochranného xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních opatření xxxxx obdobně §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 a §70 xxxx. 1 x 2.

§55a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§56

Závazný xxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx podkladem xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle stavebního xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o stavbu xxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx provozovány xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx příslušný rozhodnout xx věci xxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxx posudkem. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Vyjádření Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy je xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí,

a) xxx-xx x stavbu nebo xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podniky, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, nejde-li x stavby xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxx xxxx zařízení, xxx xxxxx používány xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřízených příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx obrany. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x objektech Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§56x

Xxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx potvrzení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx uvedených x xx. 87 x 88 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(2) Veterinární xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 89 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxx předpisech Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx být

a) xx každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stát

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. ze xxxx xxxx více xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx listu papíru, xxxx

3. x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx očíslovaných xxx, xxx xxxx zřejmé, x kterou xxxxxx x tohoto xxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx produkty na xxxxx třetí xxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xx xxxxxxxxx podle xx. 91 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

§56b

Veterinární xxxxxxxx pokusu

Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění pokusů xxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. xxxx schválené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx předpokládat, že xxxxx mít xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxx po xxxxxxxx pokusu

1. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxx xx jatky.

§56b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§57

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odborného xxxxxx nad krmivy.

(2) Xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx Policie České xxxxxxxxx a obecní xxxxxxx spolupracují x xxxxxx veterinární xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebezpečným xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X JEJÍ XXXXX

§58

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyšetřování, stanovení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podávání xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) veterinární xxxxxxxx xxxxxxx,

x) další xxxxxxx činnosti, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kvalifikace získané xxxxxxx a praxí xx veterinárním, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx veterinární činnost xxxxxxxxxx

x) orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenční xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,29a)

x) příslušné orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sil České xxxxxxxxx a Ministerstva xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx absolventi xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), zahrnujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX31) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), zahrnující studijní xxxxxxxx vymezené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařů.

(2) Za xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vysvědčení xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxx orgán vydávajícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, vysvědčení xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělání

1. xx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

2. xxx xxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx držitelem, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v příloze č. 1, xxxx

3. xxx xxxxx xx ukončení vzdělání, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxx vydávajícím xxxxxxxx xxxxxx xx rovnocenný xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx x).

(3) Xxxxx, xxxxx jsou státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získaný xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx x jazyce xxxxx, x němž xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veterinární hygieny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx částech:

a) základní (xxxxxxxx X. xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XX. xxxxxx).

(5) K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx způsobilý xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx X. stupně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x výkonu státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární správy xxxx být jmenován xxxxxx veterinární xxxxx, xxxxx získal atestaci XX. stupně. Vedoucím xxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx atestaci XX. xxxxxx; xx xxxxxxx xxx vedoucího xxxxxxxxxxx 1. xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) studijní předměty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx veterinárního lékařství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x znalosti a xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti veterinárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx, postupuje se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace31).

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx organizuje studium xxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx x klinickém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx dvou xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx (klinické vzdělávání XX. xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx specialista pro xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx).

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

§59x

(1) Osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti jsou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31a) považuje xx rovnocenné,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx veterinární hygieny xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31a) považuje za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zvířat xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zvířat navazujícím xx bakalářský studijní xxxxxxx x oblasti xxxxxxx zvířat x xxxxxx zvířat,

anebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx c) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, který xxxx xxxxxx v písmenu x) x xxxxx xxxxxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx odborných veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správou,

2. organizovanou xxxxxxx školou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

3. podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů31b).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx studiem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx vykonávat funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx asistenti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vedením x xxxxxxxxxxxx zejména xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx označování x xxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prohlídce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx způsobilí k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxx z xxxxxxx zemí

(1) Osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, jsou způsobilé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 x x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) doloží xxxxxxxxx x xxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32a).

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xx základě úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx31) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §59 xxxx. 1 (xxxx jen "xxxxxxx").

(3) Xxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32a).

(4) Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx představenstva Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydá Xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x provedením xxxxxxx xxxxx osoba uvedená x odstavci 3.

(6) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 upustí Komora xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx31), xxxxxxx je-li xxxx xxxxx držitelem xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx o požadovaném xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx veterinární lékaři

§60

Soukromí xxxxxxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní xxxxxxx xxxxx §58, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §59 x 59b x

x) xxxxx Xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx veterinárních xxxxxx Xxxxx republiky32).

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) x) xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správě nejméně 7 dnů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvířete, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxx jejích xxxxx,

x) dbát xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx reziduí ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, a upozornit xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranných xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9d), xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx 3 let x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvířatům a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx, vedle xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx32b), xxxxxxxxxx titul, místo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřená xxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx o Komoře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32) x xxxxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx32c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx jí nebyl xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33)

(4) Xxxxxxxx veterinární lékař xx xxxxxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxx veterinární xxxxxxxx zdraví, kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, postupy x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxx činnost xxxx xxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxxxxxxx postupoval x xxxxxxx s xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci pouze x xxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx od smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, musí poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxx xxxx xxxx škodě, které xxxxx xxxx xxxx xxxxx zabránit.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx šíření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx schválení xxx xxxxx činnosti, xx xxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, platí §61 xxxx. 2 xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technici

(1) Xxxxxxxxx veterinárního technika xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technika. Oprávnění x xxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x registraci, xxxxx žadatel

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §59a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx způsobilý x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5.

(2) Nemá-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx osoby xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob39).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Jinak xxxxx pro xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniků xxxxxxxxx §61, §62 odst. 1 a 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních úkonů xxxxxxxxxx veterinárními techniky.

§64a

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) xx oprávněn provádět xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx injekční aplikací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxx oprávněna provádět xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xx zaměřením xx xxxxxxxxxx zvířat výžehem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výžehem xxxx injekční aplikací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx výžehem xxxx injekční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikátoru organizuje xxxxxx škola uskutečňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx absolvovaly xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou průpravu, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx předpis stanoví xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle plemenářského xxxxxx8) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, způsob x xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx hospodářství xxxxx, xxxxxxx veterinární xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 písm. x), b), xxxx. x) xxxx 2 xxxx písm. d) xx x), je xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tomto xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx spočívajících x xxxxxxxx xxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §59a xxxx. 1 xxxx. x), b), xxxx. x) bodu 2 nebo xxxx. x) až f), xx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, další odborné xxxxxxxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, složil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto úkonů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o dalších xxxxxxxxx veterinárních úkonech, xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x identifikaci xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx úkony xxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx lékaři. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dalších odborných xxxxxxxxxxxxx úkonů a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx oprávněnými xxxxxxxxx hospodářských zvířat.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství a xxxxxxx, která vydává xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů x xxxx xxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx, rozsah a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se zaměřením xx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxxxxx včelstev

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx potvrzené nebezpečné xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx v ochranném xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx včelstev s xxxxxxxxxx xxxxxxx díla (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx včelího díla x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxx, době a xxxxxxxx prohlídky včelstev, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx čísle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu x xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx x xx požádání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx včelstev xxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozebráním xxxxxxx díla x xxxxxxx xxx osvědčení x způsobilosti x xxxx činnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx vysoká škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx lékařství x xxxxxxx, xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx prohlížitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinen xxxxxxxx xx zkoušce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev. Xxxxxx xxxxx uvedená ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx včelstev xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev,

b) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx specializovaného školení xx zaměřením na xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx včelího xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx prohlížitele včelstev x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev,

c) xxxx xxxxxxx prohlížitele včelstev.

§64d

Fyzioterapie x rehabilitace xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 písm. x) xx f).

(2) Osoba xx xxxxxxxx vzděláním x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 písm. x) xx oprávněna provádět xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx profesní xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx x rehabilitační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".

§64x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2022 Xx. x účinností xx 1.10.2022

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX PŘÍPRAVKY X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx veterinárních přípravků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx

1. xxxxxx x účinnost xxxxxxxxxxxxx přípravků a xxxxxx bezpečnost xxx xxxxxxx, veřejné zdraví x životní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx zdraví x xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxxx x způsobilost xxxxxxxxx účelu, xx xxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeny,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxxx předložené x rámci řízení x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního přípravku; x xxxxx xxxxxx x schválení veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku x toho hlediska, xxx xxxxxx vést x xxxx nesprávnému xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít za xxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxx zdraví, xxxxxx xxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx předloženým x xxxxx xxxxxx x xxxxxx, x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Seznamu veterinárních xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku z xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxx nesprávnému používání, xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx splňuje xxx xxxxxx veterinárních přípravků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx vzorky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nežádoucího účinku xxxxxxxxxxxxx přípravku, nežádoucí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku o xxxx

1. stažení x xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvádění xx xxxxx, nebo

4. xxxxxxx xx oběhu xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx.

§65x

(1) Žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x některém x xxxxxxxxx států xxxx x xxxxxxxx xx smluvních států Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "příslušný xxxx"), xxxxx za účelem xxxx xxxxxxx xx xxxxx v České xxxxxxxxx hodlá xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xx třetí xxxx veterinární xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxx, Xxxxx x xx xxxxxxxx xx lhůtě 90 dnů xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že jeho xxxxxx xxxx shledána xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výrobců, xxxxxx uvedení xxxxx xxxx výroby x xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx název xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podrobný popis xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hmotnosti x xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zvířat, xxx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x době xxxxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x nepoužitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Žadatel x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x předpisem Evropské xxxx76) x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx charakteru xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx list77),

b) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx obaly, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx balení,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx analytického xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx certifikát xx považuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fyzikálních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výrobní xxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx předpisem, případně xxxxxx standardů xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxx schválen, x xx xxxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xx vyžádání Xxxxxxx další doklady xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, účinnosti x xxxxxxxxxxx veterinárního přípravku xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyl xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 předloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pomocí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fyzikálních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znaků, xxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku x xxxx použitelnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výroby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku,

d) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vystaveno xxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx přípravku xx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx dokládající xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x x xxxxxxxx informace, zda xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx přípravek, xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx státě, kromě xxxxx x dokumentace xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx do oběhu x xxxxxxxxxx státě, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xx orgánech, xx jejichž působnosti xxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxx Ústavu xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx schválení, xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxxx přípravek je xxxxxxxx, xxxx bezpečný, xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podmínky jeho xxxxxx xxxxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xx oběhu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, prokáže-li se, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje látky, xxxxx nejsou xxx xxxx xxxxxxx povolené78), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje škodlivé xxxxxxx, xxxxxx patogenních xxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx být opakovaně xxxxxxxxxxx x dalších 5 let xx xxxxxxx žádosti držitele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(11) X xxxxx řízení x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xx neposuzují práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx porušením xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení veterinárního xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx právního xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stažení xxxxxxxx, x čísla xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§65b

(1) Žádost x xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxx uvedení xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx země veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxx"). Xxxxxx x xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek určitého xxxxxxx, xxxxxxxxxx, postupu xxxxxx a zamýšleného xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx veterinárních technických xxxxxxxxxx Xxxxx posoudí xxxxxxx žádosti o xxxxx a nejpozději xx 30 dnů xx zahájení řízení xxxxx výsledek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx, xxx xxxx sděleno xxxxxxxx o xxxxx, xx jeho xxxxxx xxxx shledána úplnou. Xx zvlášť složitých xxxxxxxxx Xxxxx rozhodne xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx bylo sděleno xxxxxxxx o zápis, xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx technického prostředku xx Seznamu veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx všech xxxx xxxxxx x států, xx kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxx xx oběhu,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účel xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x cílových druzích xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx materiálu x všech xxxxxxxxx xxxxxx, pokud to xxxxxxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x kvalitativním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x popis xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx obalu x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uváděných xx obalu,

h) xxxx xxxxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Žadatel x zápis x xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx34), xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x vhodnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vědecké xxxxx publikované x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxx použití z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx Ústavem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu.

(6) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce. Návrhy xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

(7) Ústav xxxxxxxx x nepovolení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických prostředků, xxxxxxxxx platnost zápisu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vhodný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neodpovídá xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx řízení o xxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xxxx výroby xxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx soulad x xxxxxxxxxx, za kterých xxxxxxxxxxx technický prostředek xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zamýšlené xxxxxxx, xxx x výrobek, xxxxx má být xxxxxx xx xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx. Ústav xxxx xxxxxxxx x nepovolení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx78), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x zápisu veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o dalších 5 let xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxxxx technických prostředků xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx práv Ústavem.

(10) Xxxxxxxxxx o zápisu xxxxxxxxxxxxx technického prostředku xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx právnickou, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků zaniká xx žádost xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bude postupné xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§65x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§65x

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx technický prostředek, xxxxx byl xxxxxxx xxxx uveden do xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, Ústav xxxxxxx xxxxx §65a nebo 65b vyhoví x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx pro xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx státě xxxxxxx, xxxxxxxx postupům x xxxxxxxxx, xxxxx jsou x příslušném státě xxxxxxxxx a xxx xxxxx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, na xxxxxx základě xx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x České republice.

§65c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§65x

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavu xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxxx změn, xxxxx i pozastavení xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nežádoucích xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§66

(1) Xxxxxx xx xxxxx x používat xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx xx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxx překročena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxx jejich použitelnosti.

(2) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx použít x xxxxxxxxxxx přípravky, xxxxx xxxxxx schváleny, x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

(3) Xxx poskytování veterinární xxxx xxx xxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx34a).

(4) Xxxxxxxxxxx lékař xxxx x xxxxxxx ohrožení xxxxxx nebo zdraví xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek, který xxxxxxxxx stanovené požadavky, x xx xx xxxxxxxxxxx, že

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx onemocnění; xx xxxxxxx jen pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xxxxx jsou určeny xxx stanovení nebo xxxxxxxxx diagnózy,

b) xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x němu písemný xxxxxxx.

§66x

(1) Xxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zacházení x xxx, x xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx oproti xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, vést x uchovávat o xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx Ústavu, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx účinek veterinárního xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, Xxxxxx výskyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx o provedených xxxxxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx následek xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx x nápravě a xxxxxxx nepříznivého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx z oběhu,

e) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx náklad xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx klinické xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx potřebné xxxxx, které umožňují xxxxxx, kontrolu xxxxxxx x používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxx a

h) xxxxxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinna

a) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx odpovídající jejich xxxxxxxx použití x x xxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku nebo x řízení x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx 1 rok xx datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šarže, nejméně xxxx 5 let xx uvolnění xxxxx xx oběhu, a xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx předložit Ústavu,

b) xxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx správné xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx kvality nebo xxxxxx založený xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX); x xxxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxx veterinární xxxxxxxxx, xxxxxx systém xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx analýze xxxxxxxxx a kritických xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obsahovat xxxxx, xxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a

c) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx významných skutečnostech, xxxxx mohou xxx xxxx na jakost xxxxxxxxxxxxx přípravku x xx odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Osoba, xxxxx xxxxx schválené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxxx obalu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx o xxx xxxxxxxxx, Ústavu x držiteli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx a

d) xx xxxx 5 let xxxx x uchovávat xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx, které obsahují xxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, identifikaci dodavatele x údaje o xxxxxxxxxx množství.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadavky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadujících xxxxxxx hodnocení,

e) obsah xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídaly údajům xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly připojeny xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx Ústav o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx údajů xxxxxx xxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změny, a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zaznamenávat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příhod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxx x xxxxxxxxx x xxxx záznamy x xxxxxxxxxx je Ústavu, x xx spolu x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx selhání xxxx zhoršení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinnosti veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odezvě xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příhody xxxxxxxxxxxxx technického prostředku xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxx opatřeních; xx xxxxxxxx nežádoucí xxxxxxx xx xxxxxxxx úmrtí, xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx údržbu x xxxxxx, anebo vážné xxxxxxxx jejich zdraví,

d) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx x nápravě x xxxxxxx nepříznivého působení xxxxxxxxxxxxx technického prostředku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx náklad xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňují xxxxxx, kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vědeckými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ústavu na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx veterinárních technických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) poskytovat Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zapsaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použití x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx prostředky xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx zachází, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxxx za xxxxxxxx odpovídajících jejich xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických prostředků,

b) xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx x veterinárním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) hlásit xx 15 dnů xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxx příhody xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxx 5 xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxx množství.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx příhod xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx k xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66x

§66x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2019 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXX X ZTRÁT XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§67

(1) Chovateli xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ztrát, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx provádění mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nebezpečných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xxx xxxxxx původce této xxxxxx xxxx nemoci, x to za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx uplatňovaná xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx x hospodářství x zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx za

a) náklady xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; v odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržování xxxxxxxx x ochranných xxxxxxx, pásmech dozoru x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat do xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/690, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx kontaminovaných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpadkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souvislosti x xxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, poskytuje xx xxxx náhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Náhrada xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz xxxx xxxxxx přenosných xx zvířat na xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx.

(6) Náhrada podle xxxxxxxx 1 se xxxxx x 10 %, xxxxx

x) chovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pohody xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx označování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d).

§67x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytne náhrada xxxxxxx x ztrát, xxxxx vznikly v xxxxxxxx provádění mimořádných xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx, uvedených v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, a k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxx vzorků xxxx xxxx kadáverů xxxxx xxxxxxxx živočichů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx za

a) xxxxxxxx xxxx utracenou xxxxx xxxxxx zvěř,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx nálezu kadáveru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. zařízení xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zřízení xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranných xxxxxxx, xxxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Náhrada podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízený xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů, xxxxxxxx povinnost uvědomit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, jinou xxxxxxxx xxxxxxxxx uloženou mu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zamezení xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx nákaz.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx sníží x 10 %, xxxxx xxxxxxxx honitby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxx žijící xxxxx.

§67x

(1) Xxxxx obhospodařující xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ztrát, které xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízených k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx nákazy xxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxx postupů.

(2) Náhrada xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx náhradu xx

x) xxxxxxxxxx plodiny x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pásmech x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělskou xxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx.

§68

(1) Náhrada xxxxx §67, 67a xxxx 67b xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xx utracené xxxx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx téhož xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx vzniku škody, xxxxxxx

x) x xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvířete x zužitkovatelné xxxxxxxx,

x) x 20 % xxxxxxx xxxx zvířete, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx chovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§69

(1) Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tlumení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx přechodné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.35)

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx nevztahují xx xxxxx, kterým byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b.

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie jinak, xxxxxxxxx se náhrada xxxxx §67, 67a xxxx 67b x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx honitby, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §69. Tato xxxxxx může být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvířat, x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx 8 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 8 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxx žádost xxxxxx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x nedochází-li x utracení xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx den následující xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nařízených opatření x tlumení nákaz, x xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tlumení nákaz. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x jaké xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zaniká.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xxx na xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §67, 67a xxxx 67b a náležitosti xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kterých xxxxxxx, xxxxxxx exotických xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx náhrada x v jakém xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxx xxxxxx některou x povinností chovatele xxxx některý z xxxxxxxxx na přemístění x xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) až x) x x) xx x), §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 až 4 a 7, §7 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2035, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/990,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), §4 xxxx. 3, 5 x 6 xxxx x §5f odst. 1,

c) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx některý x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20 odst. 2 xxxx. c) xx x), §21 xxxx. 1 xx 8, 10, 12 x 14, §25 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 xxxx x §27b xxxx. 1 až 8,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý z xxxxxxxxx k ochraně xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx přenosnými xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §11 odst. 1 x 3, §12 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/689,

g) nesplní xxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx nebo poruší xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo některý x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 až 5 xxxx x §20 xxxx. 1 a xxxx. 2 písm. x) a b),

i) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tranzitu xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx zemí x xxxx vývozu xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x §28 odst. 2, §30 xxxx. 1, §31, §31a xxxx. 2, §32 xxxx. 1 a 7, §38a odst. 7, §38b xxxx. 1, 2 x 8 xx 13, §38c xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo některý x požadavků stanovených xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39a xxxx. 2 xxxx x §42 xxxx. 2, 3 a 5, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou v §40 xxxx. 1, 3 a 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42 odst. 6 xx 8,

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx x §48a xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx x §56b,

q) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §64a xxxx. 3 xxxx x §64b xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §64c xxxx. 2,

x) vykonává xxxxxxxx x xxxxxxxx, k xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx orgánu, xxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31), xxxxx xxxxxxxx některou z xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici x souladu x xx. 47 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xx. 56 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1013,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 66 xxxx. 3 xxxx 6 nebo čl. 67 nebo čl. 137 xxxx. 2 x 3 nebo xx. 138 odst. 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625,

x) xxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření.

(2) Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 20 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) a x),

x) 50 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xx x) x x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§72

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx chovatele xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §4, §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), §5 xxxx. 2 xx 6, §5f xxxx. 1, §6 xxxx. 1 xx 4 x 7 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429, xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/688 nebo xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/990,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, schvalování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x §5a xxxx. 1, 6 x 7, §5b xxxx. 1, 5 a 7, §5d nebo stanovenou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2035, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686 xxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/691,

x) nesplní xxxx xxxxxx některou x povinností xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688, nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/686, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/990 xxxx nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/2154,

e) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 a 3, xxxx xxxxxxxx x podmínek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx cirkusu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovenou x §9a odst. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20 odst. 2 xxxx. x) xx x), §21 xxxx. 14, §24 xxxx. 1, §25 xxxx. 1 xx 4, §26, §27 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 xxxx x §27b xxxx. 1 až 4, 6 x 7,

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxx x nemocemi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka stanovenou x §11 xxxx. 1 x 3, §12 xxxx. 1 xxxx stanovenou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/429 xxxx nařízením Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/687 anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. d) xx x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689,

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx z požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných produktů xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, 2 x 4, §22 xxxx. 1 xx 4, §23 odst. 1 xx 3 xxxx x §24a,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 3 x 4, §39a xxxx. 2 x 3, §40, §41 odst. 1 až 4, §42 xxxx. 3, 5, 6 x 8, §48a xxxx. 5, §56b, §64a xxxx. 2 x 3 xxxx v §64b xxxx. 1 xx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 odst. 4, xxxx nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx z xxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xx 5, §20 odst. 1 a 2 xxxx. x) x x) xxxx x §21 xxxx. 1, 7, 8, 10 x 12,

x) nesplní xxxx xxxxxx některou x veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovozu x xxxxxxxx veterinárního xxxxx z xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x §28 odst. 2, §30 xxxx. 1, §31, §31a odst. 2, §32 xxxx. 1 x 7, §38a xxxx. 7, §38b odst. 1, 2 x 8 xx 13, §38c xxxx. 1 xx 4 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2122 xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, tohoto xxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xx pohraniční veterinární xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 47 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2017/625,

x) xxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xx. 56 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1013,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 66 odst. 3 xxxx 6 xxxx xx. 67 xxxx xx. 137 xxxx. 2 x 3 xxxx xx. 138 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxx jednáním, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx veterinární xxxx63),

x) nesplní závazný xxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx,

x) nesplní nebo xxxxxx některou z xxxxxxxxxx vyplývající pro xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovenou x §66a xxxx. 1 xxxx. f) xx x), §66a xxxx. 3 xxxx. x), x) x x), §66b odst. 1 xxxx. x) xx x), §66b xxxx. 2 xxxx §66b odst. 3 xxxx. x), x) x x),

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovenou x §66a xxxx. 2, nebo

y) nesplní xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §66 odst. 1, §66a xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §66a xxxx. 3 písm. x), §66b odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §66b odst. 3 xxxx. x).

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4a xxxx. 4, §5g, §6 xxxx. 7, §12 xxxx. 2, §61 xxxx. 1, 3 x 5, §62 xxxx. 2, §66 xxxx. 3 x 4 nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429,

b) xxxx xxxxxx škola uskutečňující xxxxxxxxxxxx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozporu x §4a odst. 6 xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4a odst. 4 xxxx v xxxxxxx x §5h xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5g,

x) jako soukromý xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §64 xxxx. 3 x 4,

x) xxxx výrobce pasů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §4b xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilku podle §53b odst. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 50 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x) až x),

x) 300 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f), x) x x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx j) x x),

d) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. k) až x), t) x x),

x) 2 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§72x

§72x pozbyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX.

§73

§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§74

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. v) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x) x k) a xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxx, který xx xxxxxx.

HLAVA XI

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§75

(1) Xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prováděním xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stát xxx za podmínek x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx89) nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo, plnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxx x xxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, závodu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx kontrolní činnosti xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx35a); xxx xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx přepočte xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx směnného xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx uveřejněného Xxxxxx x Úředním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx prohlídky xxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx7c) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx encefalopatii, xx xxxx xxxxxxx zvyšuje x částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx věkové xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx xx xxxxxxx spongiformní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx správy, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděny, povinen xxxxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxx. X náhradě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x o xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kontrolách35b) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx79) xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx částky xxxxxxxxx xxx účely výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohraniční veterinární xxxxxxxx. X náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx krajská veterinární xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Výši částky xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zahrnují i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx zemí92).

(6) Xxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly spojené x vydáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vývozu xxxxxx xxxx živočišných xxxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 1 nebo x ověřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 3. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§75x

(1) Právní xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy x mimořádných veterinárních xxxxxxxxxx se označuje xxxxxx nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zákon x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxx správních xxxxx93).

(2) Nařízení Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx územního xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obvod xxxx, xx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx 15 dnů a xxxx xxx každému xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajského xxxxx a u xxxxx obecních úřadů, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx celostátní xxxxxx xxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i jiným xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxx hospodářských zvířat, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx.

(4) Xxx změnu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§76

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx podle §56 xxxx závazným stanoviskem xxxxx správního xxxx36a). Xxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X schválení x xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx doklad64) x xxxxxxxxx a registraci, xxxxxxxxx xxx schválení xxxx registraci.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxx. x) x §49 xxxx. 1 xxxx. d) nemá xxxxxxxx účinek. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxx. c) xxxx rozhodnutí x xxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx tím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účastníků xxxxxx.

(3) Správní xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx

x) x opatření xxxxx §13 xxxx. 3 x podle §53 odst. 1 xxxx. x) xx x), které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx kontrolního xxxx; x svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx. Kontrolovaná xxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x doručuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 5 x podle §53 odst. 2; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§76x

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) řídí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace31),

b) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x něm xxxxxxx x vykonává v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx o xxxx odborné xxxxxxxxxxxx x písemného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx31); xxx tuto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti držitele xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx získala xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx v souladu x předpisy Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prokázat, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§77

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Neodpovídá-li xxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínkám xxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxxxx xx lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti zákona Xxxxxx veterinární správu, xxx rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x tímto xxxxxxx. Neučiní-li xxx x nerozhodne-li Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx

x) podniky, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

§77x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xx nevydají podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx postupem x xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §46 xxxx. x).

§77x

(1) Xxx xx x předpisech Xxxxxxxx xxxx mluví x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autoritě, xxxxxx xx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxx příslušného oprávnění xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx, xxxxx úřad, xx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příslušném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx veterinární xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx byly výkon xxxxxxxxxxx oprávnění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx okruhu xxxxx působnosti se xxxxxxxx xx svůj xxxxxx, povahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx povinností, x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxxxxx uložené xxx tímto zákonem, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§77x

Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřihlédne xxx xxxxxx druhu x výměry xxxxxxxxx xxxxxx

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 246/2022 Xx. x účinností xx 1.10.2022

§78

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §4a odst. 8, §4b xxxx. 2 xxxx. x), §4b xxxx. 3 xxxx. x), §5 odst. 7, §5e odst. 5, §6 odst. 8, §10 xxxx. 3, §18 xxxx. 6, §19 xxxx. 3 x 8, §21 odst. 19, §21a xxxx. 5, §22 odst. 6, §23 xxxx. 4, §24 odst. 2, §25 xxxx. 5, §27 xxxx. 4, §27a odst. 10, §27b xxxx. 9, §38b xxxx. 5, §38c xxxx. 5, §39 xxxx. 5, §40 odst. 4, §41 odst. 5, §42 odst. 10 x 11, §48 xxxx. 2, §50 xxxx. 10, §53 xxxx. 8, §53a xxxx. 3, §53d xxxx. 3 x 5, §59 xxxx. 6 a 9, §64 xxxx. 6, §64a odst. 5, §64b xxxx. 1 xx 4, §64c xxxx. 4, §66a xxxx. 4, §66b xxxx. 4, §70 xxxx. 3 a §75 odst. 3 xx 6.

§78x

(1) X §11 xxxx. 1, §12 xxxx. 2 písm. x), §13 xxxx. 1 x 2, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §18 odst. 2, §20 xxxx. 6 x 7 písm. x), §23 xxxx. 1 písm. x), §23 xxxx. 2, §27 odst. 2 x 3, §40 xxxx. 1 xxxx. x), §40 xxxx. 5, §41 xxxx. 1 xxxx. x) x h), §42 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §47 xxxx. 4, §48 xxxx. 1 xxxx. x), §49 xxxx. 1 x 2, §50 xxxx. 1, §51 xxxx. 1, §64 odst. 1 větách xxxxx x xxxxx, §64 xxxx. 5, §76 xxxx. 2 a 3 x x xxxxxxx x §49 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nahrazují xxxxx "xxxxxxx veterinární xxxxxx" x xxxxxxxxxx pádu x čísle.

(2) X §13 odst. 1 xxxx. x), §16 xxxx. 2, §40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx první x druhé x xxxx. x) na xxxxxx i xxxxxx xxxxx, §40 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x písm. x), §41 xxxx. 2 a 3, §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x §77a xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu" v xxxxxxxxxx pádu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

XXXX XXXXX

§79

§79 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 154/2000 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

§80

§80 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 131/2003 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§81

Xxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona č. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Sb., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Sb. a xxxxxx x. 63/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx x zákonu x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., zákona č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona č. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Sb. x zákona x. 305/1997 Xx., "Sazebník xxxxxxxxx poplatků" xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx 67 zní:

"Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§37 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
- xx každou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zvířat
Kč 170,-
- xx každou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xx 110,-
&xxxx;
xxxxxxx Kč 1&xxxx;120,-
&xxxx;
xxxxxxx Xx 11&xxxx;900,-".

2. Xxxxxxx 68 včetně xxxxxxxx xxx:

"x) Xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§65 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 3&xxxx;000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků (§65 zákona x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 6&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. Xxxxxxx 69 zní:

"Vydání xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx (§6 xxxxxx x.166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
- xx xxxxx xxxxx
Xx 50,-
- xx xxxx než xxxxx zvíře
Kč 100,-".

4. Xxxxxxx 70 zní:

"Vydání xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx živočišných produktů (§27 zákona x.166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 100,-".

5. Xxxxxxx 71 xxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zacházení se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§22 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 500,-
 
b) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx (§56 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 300,-".

6. Položka 72 xxx:

"x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx (§60 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 2&xxxx;000,-
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§64 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 1&xxxx;000,-
x) Xxxxxx povolení x xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§50 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 2 000,-
d) Xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx podniku (§50 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 3&xxxx;000,-
x) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§51 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
Kč 1&xxxx;000,-".

7. Xxxxxxx 73 xxx:

"x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx
Xx 3 000,-
za xxxx xxx xxxxx xxxxx
Xx 5&xxxx;000,-
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx účely
Kč 10&xxxx;000,-".

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Sb., xxxxxx x. 437/1991 Xx. x xxxxxx x. 110/1997 Xx.

2. Xxxxx č. 108/1987 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 25/1991 Sb., xxxxxx x. 437/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 348/1992 Sb., xxxxxx x. 112/1994 Xx. x xxxxxx x. 110/1997 Xx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§83

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÉHO XXXXX XXXXXXXXXXXX ČLENSKÉHO STÁTU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX POVOLÁNÍ VETERINÁRNÍHO XXXXXX

Xxxxxxxxx

X případě osob, xxxxxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uděleny xxxx jejichž odborná xxxxxxxx začala x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Česká republika xxxx diplomy, osvědčení x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx danou xxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx následujících xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního lékařství xxxx uděleny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, osvědčení a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádějícím, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

2. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příprava xxxxxx x bývalém Sovětském xxxxx xxxx 20. xxxxxx 1991, uznává Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx mají na xxxx území xxxxxxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolání. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx provázeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x x souladu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx sedmi let xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, jejichž xxxxxxx, osvědčení a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx 8. xxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx diplomy, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tyto doklady xxxx xx jeho xxxxx stejnou právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgány uvádějícím, xx xxxx občané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Chorvatska xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx předcházejících xxx vydání xxxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx příprava začala x bývalém Sovětském xxxxx xxxx 11. xxxxxxx 1991, uznává Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgány Xxxxx xxxxxxx, že tyto xxxxxxx mají xx xxxxx xxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx veterinárního lékařství, xxxxx jde o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře a xxxxx xxxxxx povolání. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provázeno osvědčením xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že tito xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x x xxxxxxx xx xxxxxxx danou xxxxxxx xx xxxxx Litvy xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx, osvědčení a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x bývalém Xxxxxxxxx svazu xxxx 21. xxxxxx 1991, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné doklady x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx potvrdí, že xxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklady x dosažené kvalifikaci x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx veterinárního lékaře x xxxxx tohoto xxxxxxxx. Toto potvrzení xxxx být provázeno xxxxxxxxxx vydaným týmiž xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávali xxxxxxxx x x xxxxxxx xx zákonem xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Německo

V xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §59 odst. 1, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dokládají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, opravňují xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx celém xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 2 písm. x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xx xxxx následujících let x průběhu xxxx xxx předcházejících dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x dosažené kvalifikaci x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uděleny xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x dosažené kvalifikaci x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx potvrdí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx týmiž xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx občané členských xxxxx vykonávali xxxxxxxx x v xxxxxxx xx zákonem xxxxx xxxxxxx na území Xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu pěti xxx předcházejících dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

X případě xxxxxx členských států, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx orgány Slovinska xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx mají xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx jde o xxxxxxx x povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provázeno osvědčením xxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxxxx, že tito xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x x xxxxxxx se xxxxxxx danou xxxxxxx xx území Xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxx osob, xxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx začala x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Česká republika xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxxx skutečně x x souladu xx xxxxxxx xxxxx činnost x Xxxxxxxx po xxxx nejméně 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Ostatní xxxxxxx státy

V xxxxxxx xxxx z ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx členského státu xxxxxx, xx se xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx podílela xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx pěti xxx předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 166/1999 Sb.

NÁKAZY X XXXXXX XXXXXXXX ZE XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX JSOU XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, X XXXXXX PŮVODCI

A. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2018/1882.

X. Ostatní xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2. xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxx

5. myiáza (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx bezziana)

6. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx sérovary - xxxxxx xxxxxxx)

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX)

8. xxxxxxxxxxxx

9. tuberkulóza (Xxxxxxxxxxxxx suis, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

10. xxxxxxxxx

11. verotoxigenní Xxxxxxxxxxx xxxx

12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) nákazy xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx skotu

2. xxxxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

4. hlavnička

5. xxxxxxxxxxx

6. xxxxxxxxxxxxxx (přenášená mouchou xxx-xxx)

x) nákazy ovcí x xxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx)

2. xxxxxxxx

3. nakažlivá xxxxxxxxx

4. xxxxx Xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx prasat:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx virem Xxxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

3. virová xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx gastroenteritida xxxxxx)

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxxxxxx xxxxxxx prasat

f) xxxxxx drůbeže:

1. cholera xxxxxxx

2. mykoplasmóza drůbeže (Xxxxxxxxxx synoviae)

3. xxx xxxxxxx

x) xxxxxx včel:

1. xxxxxxx včelího xxxxx (xxxxxxxx hniloba včelího xxxxx)

2. xxxxxxxxxxx nákaza xxxx

x) xxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx syndrom

i) xxxxxxx nákazy:

1. xxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxx velbloudů.

C. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zvířat x. XXXX xx xxx 27. května 2004 x jednotném xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxx hlášení, nejsou-li xxxxxxx x xxxxx X xxxx X.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

XXXXXX XXXXX X NEMOCÍ XXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXXXX NÁHRADY XXXXXXX X XXXXX

x) nákazy xxxxxxxx více xxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx choroba

2. xxxxxxxxx (Brucella xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Brucella xxxx)

3. xxxxxxxxxxxx (hydatidóza)

4. xxxxxxx Údolí Rift

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

7. katarální xxxxxxx xxxx

8. krymsko-konžská xxxxxxxxxxx xxxxxxx

9. xxxxxxxxxxxx

10. xxxxxxxxxx

11. xxx xxxxx

12. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

13. X xxxxxxx

14. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx původci)

15. xxxxxxxxx x kulhavka

16. xxxx xxxxxxxx

17. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX)

18. xxxxxxxxxxxx

19. xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Mycobacterium xxxxxxxxxxxx)

20. xxxxxxxxx

21. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx

22. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

23. xxxxxxxxx

24. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) nákazy skotu:

1. xxxxxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx

3. enzootická leukóza xxxxx

4. hemoragická septikémie (xxxxxxxxxxxx)

5. hlavnička

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skotu (XXX, XXX/XXX)

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

8. xxxxxx xxxxxx xxxxx

9. theilerióza

10. xxxxxxxxxxxx

11. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mouchou xxx-xxx)

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx x xxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (chlamydióza xxxx)

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx ovis)

3. xxxxxxxx

4. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

7. xxxxx Xxxxxxx

8. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx koz

d) xxxxxx xxxx:

1. encefalomyelitida xxxx (východní)

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx)

3. xxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxx anémie xxxx (nakažlivá chudokrevnost xxxx)

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

6. mor xxxx

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxx koní

8. xxxxxxxxxxxx xxxx

9. Xxxxx (Xxxxxxxxxxx evansi)

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

11. vozhřivka

e) xxxxxx xxxxxx:

1. africký xxx xxxxxx

2. encefalitida xxxxxxxxx virem Xxxxx

3. xxxxxxxx xxx prasat

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

7. prasečí epidemická xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x nízkopatogenní)

2. xxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx gallisepticum, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5. pulorová nákaza (Xxxxxxxxxx pullorum)

6. tyf xxxxxxx

x) nákazy xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx hniloba xxxxxxx xxxxx)

2. xxx včelího xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (infestace včel xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx včel

5. xxxxxxxx (Xxxxxxx tumida)

6. xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2. nakažlivá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX): xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx (ISAV) x xxxxxxxxx XXX x xxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx Xxx (herpesviróza xxxxx Xxx)

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx hemoragické xxxxxxxxxx (jelenovitých)

2. leishmanióza

3. xxxxxxxxx velbloudů

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 4 zrušena právním xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2017 Sb.

Xx. XX

1. Xxxxx xx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "okresní xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx", "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx" x "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, Xxxxxxx veterinární správa x Xxxx, Městská xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxxx zanikají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx hmotný xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxx zániku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Zaměstnanci, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxx veterinární správě, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxx, Městské xxxxxxxxxxx správě x Xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xx stávají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zaměstnanci xxxxxx příslušné krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x platovém xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx (§50, 51) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x uvedení xxxxxxxx x soulad s xxxxx xxxxxxx. Neučiní-li xxx a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x léčebnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx správy o xxxx registraci, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Komory a xxxxx vykonávat tuto xxxxxxx i xx xxxxx dni, je xxxxxxx xx lhůtě xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx písemnou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx-xx tak, její xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx činnosti xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,10) xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou být xxxxxxxxx xx 31.xxxxxxxx 2003. Xxxxxxxxx živočišného xxxxxx, vyrobené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx rezervách, mohou xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. V xxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x tuzemska.

10. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomuto xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxxx xxxx soukromí veterinární xxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxx schválení xxxx xxxxxxxxxx, vydané podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx38), xx xxx, xxxx povolení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x těmito xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu, xx se xx xx, že xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx registrace, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zanikly.

2. Xxxxxxxxxxx přípravky schválené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu 3 let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zvířata x xxxxxxxx xxx zvířata, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx39) x xxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2005 a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx skladech nebo xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§37), xxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx 1. ledna 2006 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx40). Náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produktů.

6. Xxxxx xx v jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx", xxxxxx se xxx "vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.2.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, kterým xxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správě xx schválení ozdravovací xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úplným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx podle §5a xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, požádat x xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxxx jen o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx tak xxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 182/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a do xxxxxx dne neskončená xx xxxxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná x xxxxxxxxx ustanovení

1. Krajské xxxxxxxxxxx správy a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovním poměru xx xxxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxx veterinární xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Městská veterinární xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Státní veterinární xxxxxx.

4. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správ x Xxxxxxx veterinární xxxxxx x Praze xxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx pohledávky, závazky, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy,

c) "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zpracovává x xxxxx xx xxxxx med xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o schválení x xxxxxxxxxx podniku xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx povinna xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx se xxxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Soukromý veterinární xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx o schválení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxxxx úkonů x xxxxx kontroly zdraví xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kontroly xxxxxx zvířat xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Správní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx zprostředkovávají xxxxxxx živočišných produktů xx trh, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx podat xxxxxx o registraci, xxxxx obsahuje náležitosti xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 166/1999 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 6 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Úřední xxxxxxxxxxx lékař je xxxxxxx xxxxxx atestaci X. xxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx služebního poměru xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx získat do 2 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx atestaci XX. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 v souladu x §48 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx národní xxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxx xxxxx xx. 100 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxx x §44 xxxx. 5 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx referenční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Veterinární xxxxxxxxx schválené xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxx jako lhůta xxx podání oznámení xxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxxx, distribuovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovážet xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxxx §65 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx zapsané xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx podání xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx 5 xxx; xxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx podána, Xxxxx provede výmaz xxxxxxxxxxxxx technického prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a jiné xxxxxxx zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx, stanovisko, souhlas xxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, karanténní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stanice, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx spermatu, xxxxxxxx xxx chov xxxxxx, včetně chovu xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx uvádění zvířat xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodníci xxxxxxx x §9b x xxxxx osoby, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpisy Evropské xxxx, xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona subjekty xxxxxxxxxxxx nebo schválené xxxxx §5a xxxx 5b xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx elektronickým xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Chovatel psa xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx psa do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x §5a odst. 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x útulky xxx xxxxxxx registrované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx registrované xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 166/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.9.1999.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx 1.1.2001

102/2001 Sb., x obecné bezpečnosti xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x o omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx prevenci)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

120/2002 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx látek xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2002

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

131/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003, x xxxxxxxx §17x, §28 xx 38x, §60 odst. 2, xxxxx nabyly xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k EU; x §72a, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

286/2003 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 166/99 Xx. publikované v xxxxxx x. 96/2003

316/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

48/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích

s xxxxxxxxx xx 27.2.2006

147/2006 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 166/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 50/2006

186/2006 Xx., x změně některých xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

182/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., o veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

332/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 108/2008

381/2008 Xx., kterým se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

291/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009

298/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 166/99 Xx., x veterinární péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/92 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.9.2009

308/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 246/92 Sb., xx ochranu zvířat xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §75, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 21.10.2011

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

359/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 166/99 Sb., o xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

279/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 147/2002 Xx., x Ústředním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx kontrolním x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

139/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/97 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

264/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x.&xxxx;634/2004&xxxx;Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2014

126/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

302/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017 x xxxxxxxx xxxxx §4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2020

368/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2022

238/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

543/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2021

36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

246/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2022

152/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební zákon, xx znění zákona x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 96/22/ES xx xxx 29. dubna 1996 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx nebo tyreostatickým xxxxxxx a xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x chovech zvířat x o zrušení xxxxxxx 81/602/XXX, 88/146/XXX x 88/299/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/74/ES xx xxx 22. xxxx 2003, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx 96/22/ES x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/97/ES xx xxx 19. listopadu 2008, xxxxxx se xxxx směrnice Xxxx 96/22/XX o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xxxxxxxxxxxxxx v chovech xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/99/ES xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx zoonóz x xxxxxx původců, o xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 90/424/XXX a x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 92/117/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací.

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001 xx xxx 22. xxxxxx 2001 o stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spongiformních xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 ze xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx se stanoví xxxxxx zásady a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a stanoví xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 576/2013 ze xxx 12. června 2013 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 998/2003.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 577/2013 xx dne 28. června 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxx, koček x xxxxxx, vyhotovení xxxxxxx území x xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx úpravu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 576/2013, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 853/2004 ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx k xxxxxx spotřebě, a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxx některých xxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxx ("xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625 xx dne 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a přípravků xx xxxxxxx rostlin, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (XX) č. 1069/2009, (ES) x. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) č. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/ES, 2008/119/XX x 2008/120/ES x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) č. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX a 97/78/XX x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (nařízení x úředních xxxxxxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/625 xx dne 4. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx určitých zvířat x xxxxx určených x lidské xxxxxxxx xx Unie, x xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1013 xx xxx 16. xxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx zvířat x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Unie, x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx jde x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxxx doprovázející xxxxxxx zvířat a xxxxx na xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, xxxxx xxx x podmínky pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx příchodu xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1873 xx xxx 7. xxxxxxxxx 2019 x postupech xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx živočišného původu, xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 xx dne 28. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, v xxxxx xxxx chována xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx suchozemských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2074 xx xxx 23. xxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zboží, xxxxx xxxxxxxxx z Xxxx x do Unie xx xxxxxxx xxxx, xx jim xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2090 xx dne 19. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxx používání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látek, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2122 xx xxx 10. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovištích hraniční xxxxxxxx, zvláštní kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx k uvedení xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 142/2011, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2124 xx xxx 10. října 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, pokud xxx o xxxxxxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx zvířat x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, překládky a xxxxx přepravy přes xxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 798/2008, (XX) x. 1251/2008, (XX) x. 119/2009, (XX) x. 206/2010, (XX) x. 605/2010, (XX) x. 142/2011, (XX) č. 28/2012, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/759 x rozhodnutí Komise 2007/777/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2126 xx dne 10. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx mají xxx přijata xx xxxxxxxxx těchto kontrol, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/2129 xx dne 25. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví pravidla xxx xxxxxxxx uplatňování xxx četnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/2130 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kontrol u xxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/686 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zárodečnými xxxxxxxx, sledovatelnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx suchozemských xxxxxx v xxxxx Xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, pokud jde x xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688 xx xxx 17. prosince 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, pokud xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx prostého xxxxxx xxx xxxxxxx nákazy xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2020/691 ze xxx 30. xxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, xxxxx xxx x pravidla xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692 xx xxx 30. ledna 2020, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x manipulaci x nimi po xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/990 xx dne 28. xxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx požadavky x požadavky xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx živočichů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2020/999 xx dne 9. xxxxxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x schvalování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zárodečnými xxxxxxxx x sledovatelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, ovcí, koz x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/2154 xx xxx 14. října 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx přemísťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/2235 xx dne 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/429 x (XX) 2017/625, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx určitých kategorií xxxxxx a xxxxx xx Unie x xxxxxx přemísťování x xxxxx Xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 599/2004, xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 636/2014 a (XX) 2019/628, xxxxxxxx 98/68/XX x xxxxxxxxxx 2000/572/XX, 2003/779/ES x 2007/240/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/2236 ze xxx 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 a (XX) 2017/625, pokud xxx o vzorová xxxxxxxxxxx osvědčení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx živočichů xx Unie a xxxxxx přemísťování x xxxxx Xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XX) x. 1251/2008, x platném znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/403 xx xxx 24. března 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 x (EU) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx x vzorová xxxxxxxxxxx/xxxxxx osvědčení pro xxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx x xxxxxx přemísťování xxxx členskými xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx osvědčení, a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx 2010/470/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/605 xx xxx 7. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat, x platném znění.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2021/630 xx dne 16. xxxxx 2021, xxxxxx xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/275/ES, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/934 ze xxx 9. června 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2021/1933 xx xxx 14. xxxxxxxx 2021, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 576/2013, xxxxx jde o xxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx území nebo xxxxx země xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2037 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx o xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx se registrace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx druhů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 854/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 882/2004, xxxxxxxx Komise (XX) x. 745/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1774/2002.

3) Zákon č. 110/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

4) Xxxxx č. 91/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4x) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 183/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx krmiv, xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 178/2002.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5a) Vyhláška č. 273/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zbytky xxxxxxxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x potravinových xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2377/90 ze xxx 26. xxxxxx 1990, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx maximálních limitů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7x) Ústavní xxxxx č. 347/1997 Sb., x vytvoření xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx ústavního xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 176/2001 Xx.

7x) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009.
7x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

7x) Xxxxxxxxxx Komise 2005/91/ES xx xxx 2. xxxxx 2005, xxxxxx xx stanoví xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považováno za xxxxxx.

7x) Xx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 998/2003.
7x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 998/2003.

7x) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 998/2003, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 999/2001.

8) Xxxxx č. 154/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §13a zákona x. 246/1992 Sb.

9x) Zákon č. 378/2007 Sb.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9b) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009. Xx. 8 x příloha x. V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 999/2001.

9c) Xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířatům, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx, a x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx kontaminujících, xxx xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx škodlivé xxx xxxxxx lidí, x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 232/2005 Xx.

9x) §22 x xxxx. xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §420 x násl. občanského xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 258/2000 Sb.

Nařízení xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx.

§12, 12d x 12f zákona x. 246/1992 Xx.

12) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §28 vyhlášky x. 136/2004 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx označování zvířat x xxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxx x xxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13x) Xxxxxxx XX xxxxx XXX xxxx 3 x 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.

13b) §28 xxxxxxxx x. 357/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx chovu x o xxxxxxxx xxxxxxx, plemenných ryb x xxxx.

13x) Nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. prosince 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX a 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.

14) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx přepravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX x nařízení (XX) x. 1255/97.

14a) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1739/2005 ze xxx 21. října 2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx cirkusových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

14x) Například xxxxxxxxxx Xxxx 90/424/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

14x) Xxxxxxxxx §52 xxxx. 1 vyhlášky x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zdolávání xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, §2 xxxx. x) vyhlášky x. 202/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a zdolávání xxxxxxxxx moru xxxxxx, §67 xxxxxxxx x. 389/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x k jejímu xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx č. 299/2003 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 356/2004 Xx.

14d) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002.

14x) Například xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2377/90, xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 315/93 ze xxx 8. xxxxx 1993, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx Společenství pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., xxxxxxxx č. 273/2000 Sb., xxxxxxxx č. 132/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 158/2004 Sb., kterou xx stanoví maximálně xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx surovinách, xx xxxxx xxxxxxxx x. 68/2005 Xx., xxxxxxxx č. 305/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxxxx x toxikologicky xxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxx množství v xxxxxxxxxxx.

14x) Xx. 5 x xxxxx X xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. 18 xxxx. 4 x čl. 18 xxxx. 8 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 48 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/627 xx xxx 15. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx kontrol produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2074/2005, pokud xxx x úřední kontroly.

14x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 382/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 260/2005 Sb., xxxxxxxx č. 381/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočichy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx mlže x x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx dovozu ze xxxxxxx zemí, xx xxxxx vyhlášky x. 201/2004 Sb.

14h) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 299/2003 Sb., xx znění xxxxxxxx x. 356/2004 Xx., xxxxxxxx č. 389/2004 Sb., xxxxxxxx č. 202/2004 Sb.

14x) Xxxxxxxx č. 381/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.
15) §2 xxxx. x) zákona č. 110/1997 Sb.
15x) Čl. 5 xx 8 x xxxxxxx X xx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.

16) Například zákon č. 449/2001 Sb., xxxxxxxx č. 244/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Zákon č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně mořských xxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17a) Nařízení Rady (XXX) č. 1907/90 xx xxx 26. června 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2295/2003 xx xxx 23. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1907/90 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vejce, x xxxxxxx znění.

Vyhláška č. 326/2001 Sb., xxxxxx xx provádí §18 xxxx. x), x), g), h), x) x j) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxx, masné xxxxxxx, xxxx, ostatní xxxxx živočichy x xxxxxxx z nich, xxxxx x xxxxxxx x nich, xx xxxxx vyhlášky x. 264/2003 Sb.

17b) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17c) Příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
17xx) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.

17cb) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx a x změně zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17d) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 854/2004.

17x) Xxxxxxx III xxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx I xxxxx XX kapitola XXXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004, x platném xxxxx.

17x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 852/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002.
17x) Čl. 6 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004.

Xx. 4 xxxx. 1 až 4 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

Xx. 138 xxxx. 2 xxxx. x) a xx. 148 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

17x) §1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 147/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx kritických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17x) Xx. 7 xx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004.

17x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17x) Xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 854/2004.

17m) Xx. 18 xxxx. 8 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Xx. 43 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/627 xx xxx 15. března 2019, xxxxxx xx xxxxxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu určených x lidské xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2074/2005, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxx.

17n) Xxxxxxx XX xxxxxxxx X až XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17o) Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004.
Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 853/2004.
Xx. 17 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Xxxxxxx XX xxxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 852/2004.

17q) Xxxxxxxx č. 382/2003 Sb.

Xxxxxxxx č. 380/2003 Sb., o veterinárních xxxxxxxxxxx xx obchodování xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x embryi x x veterinárních xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx č. 381/2003 Sb.

17x) Například xxxxxxxxxx Xxxxxx 2001/618/ES xx xxx 23. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx uvnitř Společenství, x xxxxxxxxx kritérií xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx 93/24/XXX x 93/244/XXX.

17s) Xxxxxxxxx §12, 14, 30 x xxxx. xxxxxxxx x. 382/2003 Xx.
17x) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 599/2004.

17x) Xxxxxxxxx vyhláška č. 379/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třetích xxxx.

17x) Xxxxxxxxx čl. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.

17x) §8 odst. 1 xxxxxxxx č. 372/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx.

§7 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 373/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx produkty.

17x) Xxxxxxxx č. 377/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tranzitu xxxxxx xx třetích xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 259/2005 Xx.

Xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx kontrolách dovozu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 259/2005 Xx.

17y) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2019/1602.

Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/1666.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/1873.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2074.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2122.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2124.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2126.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2019/2129.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/2130.

17z) Xxxxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 282/2004, xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 136/2004.

18) Xx. 79 x násl. xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

18x) Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 444/2005 Sb.

18x) Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 852/2004.

Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

Xx. 126 x 127 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

19) §217 xxxxxx x. 13/1993 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §145 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20a) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 745/2004.

21) Nařízení Komise (XX) č. 206/2009 ze xxx 5. března 2009 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 136/2004.

21a) Xx. 8 x xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 998/2003/ES xx xxx 26. května 2003 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/65/EHS.

22) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 745/2004.
23) §49 xxxxxx č. 13/1993 Xx.,xxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23x) §3 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23x) Xxxxxxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 745/2004, §24 vyhlášky x. 376/2003 Xx.
24) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) §29 xxxxxx č. 222/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
25) §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).

25a) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

25b) Xxxxxxxxx §15 odst. 3 xxxxxxxx č. 299/2003 Xx.

25c) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

25x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

25e) Xx. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

25x) Xx. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx vymáhání dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx).

25g) Zákon č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25h) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 291/2009 Xx.

25x) Čl. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx administrativnímu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení Rady (XX) x. 1782/2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přímých xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

25j) Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1523/2007 xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx x vyvážet x xxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx obsahující xxxx xxxx.

25l) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 509/2006 xx xxx 20. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 510/2006 ze xxx 20. xxxxxx 2006 x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

25m) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., xxxxx č. 378/2007 Sb., xxxxx č. 110/1997 Sb.
25n) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
25o) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
25x) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 882/2004.
25x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné xxxxxxxxxxx výrobků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
28) Zákon č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29a) Zákon č. 381/1991 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařů Xxxxx xxxxxxxxx.

29b) §44 x 45 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.

29c) §44 xx 46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění zákona x. 147/2001 Xx.

30) §44 x xxxx. xxxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30x) §124 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
30b) §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.

31) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31x) §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx.

31x) Xxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 10/1999 Xx., xxxxxx se xxxxxxx nařízení xxxxx č. 192/1988 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx jedy, §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §44b x 58 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

32) §2 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 381/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 318/2004 Xx.
32x) §89 xx 90 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006.
32x) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
32x) Vyhláška č. 329/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

33) Například xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33a) Zákon č. 79/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 472/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx podmínky klinického xxxxxxxxx xxxxx.

34) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

34a) Zákon č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34b) Rozhodnutí Rady 90/424/EHS, x platném xxxxx.
35) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35x) Xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx XX xxxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

35b) Xx. 79 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

35c) Xx. 27 x xxxxxxx V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
36) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
36x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxxxx XXX xxxxx IX xxxxxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.

38) Xxxxxxx III xxxxx IX xxxxxxxx XX xxxx XXX xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 853/2004.

39) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
39) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
41) Xx. 11 x 12 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
42) Xxxxxxx I xxxxx III xxxxxxxx XXX xxxx A xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
43) §4 xxxxxx č. 255/2012 Xx.
44) §7, §8 xxxx. x) x x), §9, 20 zákona x. 255/2012 Xx.
45) §7, §8 xxxx. c), §9 xxxx. b), §10 odst. 2, §20 zákona č. 255/2012 Xx.
46) §7, §8 písm. a), x), e) x x), §9 písm. x), §10 xxxx. 2 x §20 xxxxxx č. 255/2012 Xx.

47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004, x platném xxxxx, nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxx spotřebitelům, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) x. 1925/2006 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Rady 90/496/XXX, xxxxxxxx Komise 1999/10/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/13/XX, xxxxxxx Xxxxxx 2002/67/XX a 2008/5/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 608/2004 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.

48) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013.

49) Xx. 6 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 576/2013.

50) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 577/2013.

51) §20 xxxxxx x. 255/2012 Xx., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

52) Příloha XIV xxxx X bod X xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1234/2007 xx xxx 22. xxxxx 2007, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů), x xxxxxxx xxxxx.

53) §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

54) §8 zákona x. 110/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

55) Příloha XXX xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) č. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.

56) §6 xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) Xxxxxxx XXX xxxxx IX kapitola X xxxx X x XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004.

58) Příloha XXX xxxxx XX xxxxxxxx X část III xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 853/2004.

59) Xxx 3.5 xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

60) Čl. 3 xxx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002.

61) Příloha XXX xxxxx XX xxxxxxxx XX xxxx XXX xxx 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.

62) §1046 občanského xxxxxxxx.

63) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 142/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx směrnice Rady 97/78/XX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x předměty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kontrol xx hranici xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 577/2013.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 852/2004.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

Nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1739/2005.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 21/2004 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 911/2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 1760/2000, xxxxx xxx x xxxx značky, xxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2160/2003 xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1177/2006 xx xxx 1. xxxxx 2006, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2160/2003, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx metod v xxxxx xxxxxxxxx programů xxx tlumení xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 517/2011 xx xxx 25. xxxxxx 2011, kterým se xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 2160/2003, xxxxx jde o xxx Unie zaměřený xx snížení výskytu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, x kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2160/2003 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 200/2010.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 200/2012 xx dne 8. xxxxxx 2012 x xxxx Xxxx zaměřeném xx xxxxxxx výskytu Xxxxxxxxxx enteritidis x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx brojlerů, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2160/2003.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 200/2010 xx xxx 10. března 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2160/2003, xxxxx xxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení výskytu xxxxxxxx sérotypů salmonel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhu Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1190/2012 xx xxx 12. prosince 2012 x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výskytu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2160/2003, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2073/2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx 2074/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 853/2004 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (ES) x. 882/2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 852/2004 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 853/2004 a (ES) x. 854/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2015/1375 xx dne 10. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1379/2013 xx dne 11. prosince 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1184/2006 x (XX) č. 1224/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 104/2000, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2406/96 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. prosince 2013, kterým se xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělskými xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 a (XX) č. 1234/2007, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 543/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1234/2007, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx drůbeží xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/1182 xx xxx 20. xxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1308/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxxxxx těla xxxxx, xxxxxx x xxxx a o xxxxxxxxxx tržních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl a xxxxxx zvířat.

Nařízení Komise (XX) 2015/1474 xx xxx 27. xxxxx 2015 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx teplé xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 589/2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde x xxxxxxxx normy xxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000 ze xxx 17. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 820/97, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1825/2000 xx dne 25. xxxxx 2000, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx masa, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 275/2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výrobků x hovězího masa xx dne 15. xxxxxx 2007.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 566/2008 ze xxx 18. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007, xxxxx jde o xxxxxxx xxxx dvanáctiměsíčního xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 470/2009 xx xxx 6. května 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2377/90 a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/82/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 26/2004.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 37/2010 xx xxx 22. xxxxxxxx 2009 o farmakologicky xxxxxxxx látkách a xxxxxx klasifikaci podle xxxxxxxxxxx limitů reziduí x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 396/2005 ze xxx 23. února 2005 x xxxxxxxxxxx limitech xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/414/XXX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1950/2006 ze xxx 13. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2001/82/ES x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) 2017/644 xx xxx 5. xxxxx 2017, kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxx vzorků a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, PCB x xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxx xxxxxxxxxxx efektu x xxxxxxxxx potravinách x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx (XX) x. 589/2014.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/585 xx xxx 27. dubna 2020 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxx xxx xxxx 2021, 2022 a 2023 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x na jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pesticidů, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) 2016/52 xx xxx 15. xxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx) x. 3954/87 x nařízení Xxxxxx (Xxxxxxx) č. 944/89 x (Xxxxxxx) x. 770/90.

Xxxxxxxx Komise (ES) č. 401/2006 ze xxx 23. xxxxx 2006, xxxxxx se stanoví xxxxxx odběru vzorků x xxxxxx analýzy xxx úřední kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 152/2009 xx dne 27. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1831/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 x doplňkových látkách xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 1307/2013 xx dne 17. prosince 2013, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx přímé xxxxxx zemědělcům v xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx a xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 637/2008 x nařízení Xxxx (ES) x. 73/2009, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1332/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x potravinářských xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 83/417/XXX, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1493/1999, xxxxxxxx 2000/13/XX, směrnice Xxxx 2001/112/XX x xxxxxxxx (XX) x. 258/97, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1333/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1334/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v potravinách xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení Rady (XXX) č. 1601/91, xxxxxxxx (XX) x. 2232/96 x x. 110/2008 x xxxxxxxx 2000/13/X, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2065/2003 ze xxx 10. xxxxxxxxx 2003 x kouřových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo určených x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) č. 1321/2013 xx dne 10. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx takové x potravinách xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aromat, x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1924/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 432/2012 xx xxx 16. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx a xxxxxx dětí, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 931/2011 xx xxx 19. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 178/2002 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1169/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1337/2013 xx xxx 13. prosince 2013, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx místa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, chlazeného x xxxxxxxxxx vepřového, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Komise (XX) č. 101/2013 xx xxx 4. xxxxx 2013 o xxxxxxx xxxxxxxx mléčné ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1255/97 xx xxx 25. xxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Společenství pro xxxxx zastávek a x xxxxx plánu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 636/2014 xx xxx 13. xxxxxx 2014 x vzoru xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx velkou xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/1602.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1666.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2090.

Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2122.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2124.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/999.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2235.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2020/2236.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/403.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/605.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/934.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/1933.

64) §151 xxxxxx x. 500/2004 Sb.

65) Čl. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 576/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 998/2003.

66) Xx. 18 xxxx. 7 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 13 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/624 ze xxx 8. února 2019 x zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x sádkovací xxxxxxx xxx xxxx mlže x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

67) Xx. 17 x 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

68) Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

70) Xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

71) Příloha XXX xxxxx X xxxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 853/2004.

Xx. 18 xxxx. 7 xxxx. x) x xx. 18 xxxx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 4 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/624 xx xxx 8. xxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol produkce xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

72) Xx. 102 xx 107 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU)2017/625.

73) Čl. 103 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

74) Xx. 104 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

75) Xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

76) Xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, hodnocení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx směrnice 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 793/93, xxxxxxxx Komise (XX) x. 1488/94, směrnice Xxxx 76/769/EHS a xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x xxxxxxx xxxxx.

77) Čl. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 470/2009 xx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2377/90 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 726/2004.

79) Čl. 79 xxxx. 1 xxxx. x), xx. 79 xxxx. 2 xxxx. x) a čl. 82 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

80) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/686.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/688.

81) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/990.

82) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/686.

83) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx č. XXXI xx xxx 27. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxx nákaz x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx.

84) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1882 xx dne 3. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx některých pravidel xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx nákaz xxxxxxxxx xx seznamu a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a skupin xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko šíření xxxxxxxxx nákaz uvedených xx seznamu, v xxxxxxx xxxxx.

85) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/690 xx xxx 28. dubna 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx a xxx evropskou xxxxxxxxxx (Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx) x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) x. 99/2013, (XX) x. 1287/2013, (XX) x. 254/2014 x (EU) x. 652/2014.

86) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 999/2001, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 2160/2003, x xxxxxxx xxxxx.

87) Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx označování xxxxxx x xxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88) Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx stráži Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 17/2012 Sb., o Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

89) Například zákon č. 246/1992 Sb., xxxxx č. 378/2007 Sb., xxxxx č. 110/1997 Sb.

90) Čl. 3 xxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009.

91) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 183/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1069/2009, nařízení Xxxxxx (XX) č. 142/2011.

92) Xx. 80 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 45 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/848 ze xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x zrušení nařízení Xxxx (XX) x. 834/2007, v xxxxxxx xxxxx.

93) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.