Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2020 do 30.06.2020.


Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
166/99 Sb.

Zákon

Část první - Veterinární péče

Hlava I - Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Veterinární péče §2

Základní pojmy §3

Hlava II - Zdraví zvířat a jeho ochrana

Oddíl 1 - Povinnosti chovatelů §4 §4a §4b §5 §5a

Oddíl 2 - Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat §6 §7 §8

Svod zvířat §9

Shromažďovací středisko §9a §9b

Oddíl 3 - Nákazy a jejich zdolávání §10 §11 §12 §13 §14

Ochranná a zdolávací opatření §15 §16 §17

Síť epizootologického sledování §17a

Ostatní nákazy a jejich zdolávání §17b

Hlava III - Zdravotní nezávadnost živočišných produktů

Oddíl 1 - Základní veterinární požadavky na živočišné produkty §18 §19

Veterinární vyšetření živočišných produktů §20 §21 §21a §21b

Oddíl 2 - Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí na trh živočišné produkty §22

Povinnosti provozovatele jatek §23 §24 §24a

Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat §25

Oddíl 3 - Vnitrostátní přeprava živočišných produktů §26 §27

Oddíl 4 - Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli

Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby §27a §27b

Hlava IV - Veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí

Oddíl 1 - Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy §28 §29 §30 §31 §31a

Oddíl 2 - Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí

Dovoz z třetích zemí §32 §33

Dovoz zvířat §34 §35

Dovoz živočišných produktů §36 §37

Tranzit zvířat a živočišných produktů z třetích zemí §38 §38a

Vývoz zvířat a živočišných a rostlinných produktů do třetích zemí §38b §38c §38d

Hlava V - Veterinární asanace §39 §39a §40 §41 §42

Hlava VI - Státní správa ve věcech veterinární péče

Orgány státní správy ve věcech veterinární péče §43 §44 §45 §46

Orgány veterinární správy §47

Ústřední veterinární správa §48 §48a

Krajská veterinární správa §49

Správní pomoc a spolupráce §49a

Povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností §50 §51

Národní referenční laboratoře §51a

Referenční laboratoře §51b

Státní veterinární dozor §52 §53

Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat §53a

Mimořádná veterinární opatření §54 §55 §55a

Závazný posudek §56

Veterinární osvědčení a úřední potvrzení §56a

Veterinární podmínky pokusu §56b §57

Hlava VII - Odborná veterinární činnost a její výkon

Odborná veterinární činnost §58

Odborná způsobilost §59 §59a

Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby z třetích zemí §59b

Soukromí veterinární lékaři §60 §61 §62 §63

Soukromí veterinární technici §64

Odborná způsobilost k označování hospodářských zvířat §64a

Chovatel hospodářských zvířat §64b

Prohlížitel včelstev §64c

Hlava VIII - Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky §65 §65a §65b §65c §65d §66 §66a §66b §66c

Hlava IX - Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami §67 §67a §67b §68 §69 §70

Hlava X - Přestupky

Přestupky fyzických osob §71

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob §72 §72a §73

Společná ustanovení k přestupkům §74

Hlava XI - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §75 §76 §76a §77 §77a §77b §77c

Zmocňovací ustanovení §78 §78a

Část druhá §79

Část třetí §80

Část čtvrtá - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §81

Část pátá - Zrušovací ustanovení §82

Část šestá - Účinnost §83

Příloha č. 1 - Podmínky uznání osvědčení příslušného úřadu vydávajícího členského státu, které potvrzuje zákonné vykonávání povolání veterinárního lékaře

Příloha č. 2 - Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původci

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 131/2003 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 48/2006 Sb. - Čl. II

č. 182/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXIV

č. 308/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 302/2017 Sb. - Čl. II

č. 368/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

166
XXXXX
xx xxx 13. xxxxxxxx 1999
x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x v návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx")1a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "veterinární xxxxxxxxx") na chov x zdraví xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výkon.

§2

Veterinární xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) péči o xxxxxx zvířat x xxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx vnímavých xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxx o zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákaz xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zahraničí,

d) xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx nepříznivými xxxxx xxxxxxxxxxxxx s chovem xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx znečištěného životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx1b) x předpisy Xxxxxxxx xxxx2) (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx zvíře xxxx xxxxxxx vlastní xxxx xxxx, anebo xx xxxxxxx se x ně starat, xx xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x xx přechodnou xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx hospodářské xxxxx xxxx xxx xxxx hospodářská zvířata xxxxxxx xxxx držena, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx nebem. Xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx drženo xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx více xxx xxxxx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), je xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x těchto skupin xxxxxxxxx epizootologickou xxxxxxxxx, xxxxx má stejný xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hospodářskými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k chovu, xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxx, koně, xxxx a jejich xxxxxxxx, drůbež, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx farmovém xxxxx, xxxx x xxxx xxxxx živočichové, xxxxx, včelstva x xxxx určený x xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx x porážce a xxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxx,

x) svodem zvířat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chovatelů na xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx účelu, xxx-xx o evidovaná xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),

x) shromažďovacím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tržiště xxxx xxxx místo, xx xxxx xxxx shromažďována xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxx, aby x xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx,

x) zvířaty xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jde x určitou nákazu xxxxxx, xxxxx zvířata, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx, že jsou xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podezření, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, provozně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podezřelých x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podezřelých x nakažení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"), x xxxxx průběhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx úkony k xxxxxxx xxxx zavlečením xxxx šířením nákaz xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich zařazením xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx přemístěním x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx průběhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx nákazy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kde xxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx situací výskyt xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hospodářství,

m) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, kosti, xxxx, xxxxx s vnitřní xxxxxxx, xxxx, parohy, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, jakož x výrobky x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkty živočišné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x předpisy Xxxxxxxx xxxx3a),

x) krmivy xxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002,

x) xxxxxxxxx nezávadnými xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx4) a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4a),

s) xxxxxxxxxxxxx přípravky xxxxxxxx xxxxxxxx přípravky, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, minerální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx specifickou laboratorní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx živočišného xxxxxx; za veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům5),

t) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou určeny x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx modifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx březosti, x xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx zamýšlené xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx farmakologickým xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx metabolizmu, xxxxxxx xxxxxx xxxx může xxx takovými xxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx vpravovány xx těla xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx období xxxx xxxxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx běžných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxx, kdy xxx xx xxxxxx xxxxxx získávat potraviny xxx, aby bylo xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxx přesahujících maximální xxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho produktů, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání6),

x) utracením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxx x předpisy xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, pokud mohou xxx xxxxxxxx původců xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být nositeli xxxxxxx nákaz, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů x xxxxx, zejména xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x jiného xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx nákaz,

aa) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k prodeji, xxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

xx) obchodováním obchodování xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "členský stát") xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty, které xxxx xxxxx v xxxxxxxxx státech, xxxxx x xx zvířaty x xxxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxxxx členským xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx"), jež xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx volného xxxxx,

xx) xxxxxxxxx prostředkem část xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx, určená x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx silniční, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

xx) zásilkou xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

ee) xxxxxxxxxx udělení souhlasu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem,

ff) registrací xxxxxxx do seznamu,

gg) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxx lékař xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx veterinární xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx lékaři xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařům,

hh) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

ii) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákonem stanovených xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxx pro zvířata xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx toulavým x opuštěným xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx včelí xxxx,

xx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x mimo xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, násadová xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx x tomto xxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx zákona xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.7)

(4) Xxx xx x přepisech Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se zvířaty x části xxxxx xxxxx jako o xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx.7a)

(5) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx živočišnými xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x odpadech s xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7b).

(6) Xxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxx, jejichž xxxxx x význam nejsou xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, ale v xxxxxxxxx předpisech, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxx osob xxxx x uznáváním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx státě, rozumí xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXX X XXXX OCHRANA

Oddíl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx způsobem, v xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x požádat x xxxxxxxx veterinární xxxxx,

x) xxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx na jeho xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx7c),

x) xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x xxxxx k xxxx, aby mohlo xxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, ochranné xxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zvířete, xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx chovu,

e) xxxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx předpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx pokynů,

f) xxxxxxxx, xxx xxxx xxx, jakož i xxxxx x jezevci xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzteklině x xxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx použité xxxxxxxx látky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx a x rozsahu nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo s xxx přišlo xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xx okolností, xxxxx xxxxx vyvolávat xxxxxxxxx x onemocnění xxxxx nákazou,

h) dodržovat xxxxxxxxxx plynoucí z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie7g),

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxxxx úkonů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kontroly xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x lhůtách xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") podle §44 odst. 1 xxxx. d), uchovávat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx. Xx-xx třeba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §52 odst. 3.

(2) K xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x plemenářských xxxxxxx.8)

(3) Xxxxxxxx, xxxxx chová 3 a xxxx xxx xxxxxxxx pohlaví xxxxxxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx samičího xxxxxxx xxxxxxxx 12 měsíců xxxxxx 3 x xxxx chovaných zvířat; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx chovaných xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Chovatel xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxx xxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx počtu xxx xxxxxxxxx psů xxxxxxxx xxxxxxx starších 12 měsíců xxx 3, x xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx samičího xxxxxxx starších 12 xxxxxx, má oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxx x xxxx.

(6) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx

x) útulek xxx zvířata,

b) xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx,

x) osobu, jejíž xxxxxxxxxx povinnost upravuje xxxxxxxx právní předpis9),

d) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Vojenskou xxxxxxx xxxx xxxxxx policii68), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx asistenčních psů xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx69).

(7) Xxxxxxxx psa xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podmínky xx označení zvířat x zájmovém xxxxx xxxxxxxxx x xx. 17 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx65), x xxxxxxxx xxx, xxxxx byl xxxxxxx čitelným tetováním xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxxx 2011. Chovatel, xxxxx chová psa, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx číslem psa xx xxxxxx alfanumerický xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního psa.

§4a

(1) Chovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx a xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx přesunu mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zeměmi xxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx než xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48), xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX.

(3) Xxxxxx, který xxxxxxxx zjistit totožnost xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxx")49),50), xxxxxx veterinární lékař xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx veterinární xxxxx xxx vydání x xxxxxxxx pasu xxxxxxxxx xxxxx čl. 22 předpisu Xxxxxxxx xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx chovu48) a xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xx. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48) xx xxxx nejméně 3 xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Komoře veterinárních xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastaveno xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v rozporu x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx Komora. Komora xxxxxx orgánům veterinární xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx dozoru.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx a fretek x zájmovém xxxxx x stanoví xxxxxx xxxxxx, vydávání x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx údajů do xxxx evidence, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx pasu x xxxx xxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 29.12.2014

§4x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa") xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx výroby xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx"), která x xxxxxxx přiloží xxxxx pasu odpovídající xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu, x

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "distributor xxxx").

(2) Xxxxxxx pasů xx xxxxxxx

x) zajistit, xxx pasy xxxxxxxxxx xxxxx uvedenému v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx pasy číslem x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 21 xxxx. 3 předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx záznamy x vyrobených xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx požádání xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámit Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx registrace x

x) xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxx xxxxxx pasů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx lékařům xxxxxxxxxx x vydávání xxxx xxxxx §4a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48) xx dobu xxxxxxx 3 let,

c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pasech podle xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) Xxxxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx registrace x

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ukončení distribuce xxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostorů x xxxxxxxx, x xxxxx xxxx chována xxxxxxx, xxxxx x čištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx pomůcek a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx přímého xxxxx xx zvířaty, xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx schválené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů9a), xxxxxxxxx návod x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x vedlejšími xxxxxxxxxxx produkty způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx9b),

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky sloužící x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka x xxxx x xxxxxx xxxxxx funkci,

c) k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvířat x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx krmení xxxxxx xxxxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx krmiva,

d) xxxxxxx xxxxxxxx pouze léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxx x pravidly pro xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx5), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx látky v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy4) a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zvířatům, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k výživě xxxx (§19), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx odběr xxxxxx a šetření x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx plánu sledování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zvířat, x xxxxxxxxxxx produktech, xxxxxxxx x xxxxxxxx vodě (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx některých látek x xxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxxxxx opatření xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx x hospodářských xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx (§19 odst. 1 x 3)9c),

f) předkládat xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx potvrzení"),

g) x xxxxxxx, že xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správě nejméně 7 dnů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx chovatelské xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx chovu xxxxx,

x) xxxxxxx na jatky xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pravdivě x xxxxx uvedenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx II xxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní hygienická xxxxxxxx xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxx II oddílu XXX bodu 3 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) č. 853/2004 xx xxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zvířete xx xxxxx,

x) uvádět xx xxx pouze xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx4) xxxxx xxxx xxxxxxxxx (§19), vést xxxxxxx x xxx, kdy x které léčivé xxxxxxxxx x látky, xxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířatům xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx chová xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úhynu včelstev xx xxxxxxxxxx včelstev xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Mor xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx včelího xxxxx xx zakázáno xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx10) chová xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) oznámit krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x nimž xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x druzích chovaných xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), které mají xxxxxxxx znalosti x xxxx o xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a nemocí xxxxxxxxxx ze zvířat xx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx mimořádné situace (xxxx xxx "pohotovostní xxxx"), xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pohotovostní xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tlumení xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupovat xxxxx xxxxxx programu.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poklesu x xxxxxx potravy x xxxx, poklesu x xxxxxxxx vajec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx veterinární xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx, který xxxxx hmyz xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) x v xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární xxxxxxxxx xx prostředí, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přenosnými xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx jejich xxxxxxx xx trh,

b) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvádět xx oběhu a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a přípravky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx látky x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxxxx pohotovostních xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, hlediska, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxx obsahovat,

d) xx xxxxxxx případech a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx potravy x xxxx, xxxxxxx x produkci xxxxx xxxx xxxxxxx úmrtnosti xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chovatelé, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx úmrtnosti xxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

(1) Jde-li o xxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx chovatelské činnosti, xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx správním xxxxx xxxxx telefonu, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx chovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich chovu, xxxxxx vody x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx záznamy o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx hospodářství xxxx x hospodářství, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx původu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx dobu xxxxxxx 2 let od xxxxxx převzetí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akvakultury, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx polohou, xxxxxxxxxxx, materiálním a xxxxxxxxxxx vybavením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxxxxx riziko xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nákaz x xxxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volně xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx krajská veterinární xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z akvakultury, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti,

b) xxxxx xxxxxxxx xxx chov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akvakultury x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx vypouštění xxxxx xxxxxxxx vodních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akvakultury,

d) xxxxxx xxxxxx seznamů xxxxxxxxxxx x registrovaných, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

Oddíl 2

Přemístění a xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx

§6

(1) Xxxx-xx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx chovatel, xx xxxxx xx zvíře xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx střediska, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxx z chovného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx kraje7a), xxxx

x) xxxxxxx z řádu xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx č. 246/1992 Sb. a xxxxxx kříženců xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx (Primates).

(2) Veterinární xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ochranného xxxxx xxxx xxxxx dozoru, xxxxxxxxx xxxxxxx pásma x xxxxxxxx, xxxxx x mimo xxxx xxxxx, pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxx dochází xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx, xx kterých xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazu přemísťování xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přemístění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vydá xxx xxxxx, jestliže xxxx u tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx x splněny xxxxxxxx uvedené v §4 odst. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d). Xxxxxxxx, xx xxxxx xx zvíře xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxx xxxxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně

a) 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo

b) 14 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přemístění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, činí doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení 72 xxxxx od xxxx vystavení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx však xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyznačit xx x xxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, musí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopii xx xxxx 3 let.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx obsahové náležitosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx případech x xx jakých podmínek xxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x využití xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx účelům.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, na xxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxxxxxx, nakládána, xxxxxxxxxx x vykládána, xxxx xxxxxxxxx požadavkům na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6) x xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx14); xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx zvířat lze xxxxxxxx jen dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvířat příslušného xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepůsobí xxx xxxxxx a utrpení, xxxxx xxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx x chrání je xxxxx nepříznivým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jsou xxxxxxxxxxx xxxxx vypadávání xxxx xxxxxxxx vody, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx přepravou a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx zvířat proti xxxxxx6) a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx14).

§8

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxx vydaného krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx14), je xxxxxxx

x) xxx k xxxxxxxxx xxxxxx prostory xxx čištění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hnoje, xxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správě xxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat dopravní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxx nakládkou xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxx xxxx povoleno5),

c) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provázena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady,

d) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx mezi xxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx určení xx xxxxx xx zvířaty x xxxxxx nákazovým xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přepravu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx

1. xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxx dodání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo příjemců xxxxxxxxxxxxxx zvířat,

6. druh x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. údaje x xxxxxxxxxx dokladech, včetně xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx x xxxxx čištění x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxx xxxxxxxx e) xx xxxx nejméně 3 xxx x xx požádání je xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se nevztahuje xx dopravce přepravující xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 65 xx, počítáno xx místa xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x tomu, xxx xx skončení přepravy xxxxxx xxxx dopravce xxxxxxx čištění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zařízení.

(4) Xxx-xx x přepravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxx x úhynech těchto xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navštívených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx vody xxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x dezinfekci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx požádat xxxx x xxxxxxxx konání xxxxx xxxxxx.

(3) Pořadatel xxxxx je dále xxxxxxx xxxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydává rejstříky xxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "cirkusová xxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx14a). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx14a) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx přemísťování těchto xxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx činnost [§3 xxxx. 1 xxxx. xx)] x xxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx veterinárního xxxxxx pro tuto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx14a).

§9a

Shromažďovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxx

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxxxx střediska včetně xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx použitím xxxxx pokynů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. umístěno x xxxx, kdy xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícím xx xx xxxxxxx xxxxxx druhu,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčením a xxxxx byla při xxxxxxxx do shromažďovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zvířatům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schválených xxx xxxxxxxxxxxxx středisko,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx středisko tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícími xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx14),

x) podléhat státnímu xxxxxxxxxxxxx dozoru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx střediska je xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx odesílána, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx střediska x xxxxxxxx je xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx určitý druh xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na jatečná xxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx shromažďovací xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ně, x přidělí mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo. Xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx střediska, xxxxx pravidla xxx xxxxxx střediska xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozastavit xxxx odejmout.

(4) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemá finanční xxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx blízkými. Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx shromažďovacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lékař neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx střediska x na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx shromažďovacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Osoba, která xxxx podnikatel10) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodává xxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxx xx účelem xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx 30 xxx znovu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxx xxxx přímo xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx prostory xxxx xxxxx nejsou v xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx byla xxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "obchodník"),

a) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvířata, která

1. xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx podle plemenářského xxxxxx9d), a xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxx-xx x jatečná xxxxxxx, jež xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx leukózy xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skotu xxxxxx prostá xxxxxxxxx. Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxx xxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xx nejdříve xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx po xxxxxxxx xx jatky xxxxxxxxx xx styku x jinými xxxxxxx x budou xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx 3 xxx x na xxxxxxxx xx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídají veterinárním xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx nakoupená xxxxxxx xx xxxxx budovách xxxx jiných zařízeních, xxxxxxxx těmto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x zaměstnávat xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx znalosti x xxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodníka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x přidělí mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx požadavky nejsou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx používané xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení obchodníka,

c) xxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

Oddíl 3

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) získává, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x výskytu a xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx x poznatky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x zabránění jejich xxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx proti některým xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířat xx člověka x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou očkovaná xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx podmínky xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx [§34 xxxx. 1 xxxx. b)], xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dovozu zvířat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhradně tímto xxxxxxxx; xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvíře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bezobratlým, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Seznam nákaz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podle právních xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx14b) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") a xxxxxxxx státům, xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx nemocí xxxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 větě xxxxx,

x) pro které xxxxxx, nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se vypracovávají xxxxx schválených xxxxx [§44 odst. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx přenosné xx xxxxxx na xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx se vypracovávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx hledisek xx xxxxxxxxx při uznávání xxxx, xxxxxxxxxxxx, oblastí xxxx státu za xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx při požadování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záruk (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx obchodování xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx statusu,

e) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze zvířat xx člověka, xxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxxx očkována, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nákazy xxxx xxxxxx přenosné xx xxxxxx xx člověka, xxxxxxxxx xxxxxx výskytu x xxxx důsledky, xxxxxx jejího šíření, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx provádějí x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx, jím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, svodu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xx styku se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkty xxxx jejich xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povolání, xxxxxxxxxxx x zkušenostem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečné nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvědomit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezření.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nahlášeno úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(3) Xxx uživatele honitby, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx zvířatech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

1. zvířata xxxxxxxxx x vnímavá xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanoviště,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na trh x aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. předměty, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx, xxxxxx vynášeny nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířata, xxxxxxxxxxxx xx styku s xxxxxx xxxxxxx a xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxx nevstupovaly jiné xxxxx xxx vážného xxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy,

a) xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelá xxxxxxx, xxxxxxxxx i těla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), a xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxx poučení včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx podmínky, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx o podezření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedená xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schválenými xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy x x pohotovostními plány, xxxxx x podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x laboratornímu vyšetření x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákazy x xxxxxxxxxxxx,

x) sleduje xxxxxx xxxx hospodářství x xxxxxx epizootologické xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx výskytu x xxxxxxxxxxxx, přítomnosti x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxx x vektorů x xxxx xxxxx hospodářství, xxxxxxx xxxxxx, uspořádání xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx podezření z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podezření x xxxxxxx xxxx nákazy x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. držení xxxxxx xxxxxxxxx na příslušnou xxxxxx na jejich xxxxxxxxxxxx místech x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a zakáže xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx soupisu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nákazu, která xxxx x hospodářství, x vedení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx podezřelých,

3. xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo utracení xxxxxxx x diagnostickým xxxxxx,

4. xxxxxxx zacházení x živočišnými xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, materiály a xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx x míst, x nichž jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xx hospodářství a xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x dalším xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxx, materiály x xxxxxxx, které mohou xxx nositeli xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxx, xxxxxx jejího šíření, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, anebo xxxxxx podmínky, nařídí xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x v xxxxxxxx 2 xx místě.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se opatřením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 x poskytovat k xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx podezření z xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx vyloučeno, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxxx xxx výskyt xxxxxxxxxx nákazy xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxx xxxxxxx xxx shromažďovací xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx místa, xx xxxxx vzniklo xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Vznikne-li xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx zvířata xxxx umístěna xxxxxxxx xx ostatních zvířat,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x aby xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x předměty, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, které xxxxxx xx styku x podezřelými xxxxxxx, xxxxxxxxx x prostorů xxxxx jen xx xxxxxxxxx úředního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x aby xx nich xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx.

Ochranná x zdolávací xxxxxxxx

§15

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx hrozí-li nebezpečí xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s jednotnými xxxxxxx x metodami xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx diagnostiku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxx xxxx jejím šířením (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření"), xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřízení xxxxxxxxxx pásma x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx pásma x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

e) stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x), jakož x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zničení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx, dezinsekci x deratizaci prostorů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvířata xxxxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx,

x) očkování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx náležité informovanosti xxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x) x nařízených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních,

k) xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxx státům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx uvedených x pohotovostním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx státní veterinární xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxx-xx potvrzen xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy v xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx hospodářství.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx utracení x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, kdo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neškodně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx odstranění nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx, který xxxxxxx ochranná x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx opatření, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx

x) od poražení xxxx utracení, xxxxxxxxx xx ukončení xxxxx xxxx úhynu xxxxx xxxxxx vnímavých druhů x ohnisku nákazy x neškodného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba x x xxxxx xxxxxxx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx úředního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doba, xxxxx xxxxxxxx, xx nákaza xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x to x příznivými xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit, že x xxxxxxxxxx době xxxxx v xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zvířata, xxxxxxxx kontrolní indikátorová xxxxxxx vnímavá xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x rizika xxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zdolávací xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou již xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákazy.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa může x odůvodněné žádosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízeného xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tím xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zvýšení nebezpečí xxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx síť xxxxxxxxxxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx prasat (dále xxx "xxx sledování"), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x sledování xxxxxxxx situace.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zařazená xx xxxx sledování,

c) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxxxxx (xxxx jen "státní xxxxxxxxxxx ústavy") x xxxxxxxxxx xxxxxxx v §52 odst. 3,

d) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, orgánů x ostatních xxxxx xx poražení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a masa") x xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx střediska,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx8) a xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx databáze").

(3) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx seznam xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx sítě xxxxxxxxx, x schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, krajská veterinární xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odejme.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx hospodářství xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx veterinárního lékaře,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxx zařazením xx xxxxx v karanténě, x xxxxxx xxxxxxx xx ověřuje, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx hospodářství xxxx xxx zachován.

(5) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jestliže xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledování, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx znalostí právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxx informace a xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jiných činitelů xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo pohody xxxxxx, xxxxx zdraví xxxx, xxxxxxxx určení, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx a kam xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x produkčních xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxx, včetně xxxxxx vstupujících xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx, odpovídala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx totožnosti xxxxxx x veterinárního osvědčení.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx, xxx z xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, anebo x případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx původu nebo xxxxx xxxxxx x xxxxx potřeby xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx hospodářství, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx toto xxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx o zvíře xxxxxxxx ze třetí xxxx, xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dovezeno, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, hospodářství, z xxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 let xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zvířete, xxx-xx o skot, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují-li to xxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x osob za xx odpovědných xx xxxx xxxxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxxxxx veterinárních lékařů xxx hospodářství,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 7),

d) xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17b

Ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx podezření x xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nebezpečnou, anebo xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, učiní, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx šíření x xxxxxxx xxxxxx zdolávání, xxxxx x místním xxxxxxxxx.

XXXXX III

ZDRAVOTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx 1

Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, zpracování, skladování, xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx, stanoveným xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx předpisy3) x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14d),

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zvířat, xxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxxx šíření xxxxx a nemocí xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rezidua x xxxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx14e),

x) být, xxxx-xx stanoveno xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti, xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx14f).

(2) Xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxx xxxxxx x lidské xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxx, která

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx14g) a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14d),

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, podniku, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakazujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx vztahují na xxxx zvířata x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx přijata xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx právními předpisy14h) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x kulhavky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx influenzy xxxx xxxx malých xxxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ryb x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx14h),

x) nebyla poražena, xxx-xx o xxxx x xxxxx xxxxxxx, x podniku, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výroby xxxx přítomna xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedené xxx písmenem x), xxxxx jatečně opracovaná xxxx nebo části xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo takové xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x souladu, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx x živočichy pocházející x xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx14i).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dodržení xxxxxxxx xxx xxxxxxx nákaz xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x území nebo xxxxx území, xxx xxxxxxx omezujícím nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), xxxxxx však x xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx vyskytuje xxxxxxx x nákaz xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx takové xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx15), xxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx x obchodní xxxx, xxxxx být xxxxxxxxx nebo dále xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx jí stanovených.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx (ošetření) nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx nepoživatelné.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxx (ošetření) x xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 a určených x xxxxxx spotřebě, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) nebo dalším xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx označování xxxx, xxxxx pochází x území xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poživatelné x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx stanovit, xxxxxxxx-xx xx právní xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mletého xxxx, masných polotovarů, xxxxxxx xxxxxxx, mléčných xxxxxxx a vaječných xxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx lidí, xxx podávat xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zvířata, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(2) Zvířata, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x další přípravky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produktech, xxxxx xxx využívána x získávání nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výživě xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x případě nepředpokládaném xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) 28 xxx, xxx-xx x xxxx drůbeže x xxxxx, včetně xxxxxxxxxx a xxxx,

x) 7 xxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxx,

x) 500 xxxxxxxxx, xxx-xx x maso xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxx xxxx počtem xxx.

(3) Xxxxxxxxx látky x léčivé přípravky, xxxxx mají hormonální, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uváděny do xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xx směsích x xxxxxx (medikovaná krmiva); xxx xxxxxx takových xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.5)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx určeny x výživě lidí, xx zakázáno, x xxxxxxxx případů, kdy xx uživatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx volně xxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u volně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx x xx xxxxxxxx xx předkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx žijící xxxxx xxxxxxxx druh x xxxxx xxxxx, pro xxxxxx byl léčivý xxxxxxxxx použit, xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx přípravek xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x ochrannou xxxxx léčivého xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx zvířat x xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxx reziduí xxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx nebo soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx postupoval v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx70).

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, x s xxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zakázaných látek x přípravků, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x farmakologickým účinkem, xxxxxx metabolitů x xxxxxx látek, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produktů x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, součinnost x xxxxxx tohoto úkolu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

(1) Každý, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxx z xxxx x xxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx až xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným tímto xxxxxxx x xx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,&xxxx; x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxx pouze

a) xxxxxxx, xxxxx pochází xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx6),16), x xxxxx xx x souladu xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx16) označena způsobem xxxxxxxxxxx xxxx identifikaci,

b) xxxx, korýše, xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx), odchytu xxxx xxxxx17),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, x které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx výroby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx schválený xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx výrobku, xxx xxxx při jeho xxxxxx xxxxxxx mlékárensky xxxxxxxxxx mléko; xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx charakteru xxxxxx mléka,

d) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a),

x) xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx včelí xxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx poražena xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx6) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17c).

(2) Domácí xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chovatele jatečná xxxxxxx s výjimkou xxxxx xxxxxxxx 72 xxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx domácí xxxxxxx skotu xxxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxxxxx 72 xxxxxx xxxx chovatel xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(3) Maso x xxxxxx jatečných xxxxxx x xxxxxx porážky xxxx určeny xxx xxxxxxxx

x) xxxxx tvořící xxxxxxxxx chovatele, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxx ze xxxxx, xxxx

x) osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx spotřebu xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak krajská xxxxxxxxxxx správa xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx skotu mladšího 72 měsíců xxxx xxxxxxxxxxxx xx farmovém xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx písemně nebo xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx veterinární správy xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxx porážka oznámená xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domácí xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx farmovém xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zranění, které x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx; x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyžádá xx xx xxx písemné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jelenovitých xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Státní xxxxxxxxxxx správy neprodleně xx jejím provedení.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx x registrační xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx porážky xxxxx xxxx jelenovitých ve xxxxxxxx xxxxx,

x) počet, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišnými xxxxxxxx.

(7) Xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx porážena x xxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx Xxxxxxxx unie17c). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx chovateli na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17ca) x ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17c).

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 nebo domácí xxxxxxx jelenovitých z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxx střelnou xxxxxx xxxxxxx

1. držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17xx), xxxx

2. chovatel xxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx x němu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx C xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17cb), a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní.

Pro xxxxx tohoto ustanovení xx xxxxxx farmovou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx chovu.

(9) Xxxx platnosti povolení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xx 3 xxxx. Xxxx platnosti xxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx prodloužit x xxxxx 3 xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxx skončením xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx doloží, xx xx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx, xxxxxxxx xx změnily xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx usmrcení střelnou xxxxxx. Změnu těchto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx.

(11) Krajská veterinární xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nebo 8 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxxxx

x) mít k xxxxxxxxx situační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx balistiky; xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17cb),

x) oznámit krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 3 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx použití střelné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x hospodářství xxxx x xxxxxx xxxxxxx jelenovitých x xxxxxxxxx xxxxx.

(14) Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zdravé xxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, který xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie66). Podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilými x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx67).

(16) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxx xxxx přepravě xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odejmuto, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx71).

(17) Veterinární vyšetření xxx xxxxxxx volně xxxxxx zvěře x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx17g).

(18) X xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zvěřinu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svaloviny xx xxxxxxxxxx svalovce (xxxxxxxxx). Xxxx-xx toto xxxxxxxxx provedeno xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxx xxx provedeno x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 3.

(19) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví pravidla x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x označování xxxxxx produktů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, pokud tato xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jatek, xxx xxxxxxxxxxx tohoto provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, aby zaměstnanci xxxxxx provozovatele prováděli xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx jatek uvedený x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx asistovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx seznam xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzorků xxxx testování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx závěrečnou xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení, xxx xx opravňuje x xxxxxx vzorků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců provozovatelů xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x úředními kontrolami x xx odběr xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úředními xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx ověřování získaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xxxxxxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených x xx. 5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/624.

(2) Xx-xx x souladu x odstavcem 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před poražením xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx zvěře xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 28 xxx xx data xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 6 xxxx. 5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/624.

(3) Xxxxxxxxx před xxxxxxxxx x prohlídka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zraněných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx. 3 a 7 nařízení Komise x přenesené pravomoci (XX) 2019/624 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x účinností xx 15.1.2020

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx produkty

§22

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx10) získávají, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, balí, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na trh xxxxxxxxx produkty (xxxx xxx "zacházejí xx xxxxxxxxxxx produkty") x xxxxxxx, závodě, popřípadě xxxxx zařízení, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie17g) xxxxxxxxxxx za to, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx potravinového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx. Xxxx povinny

a) x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx podniku, xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, oznámit krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxx xx xx xx schválení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxx xxxxx rozhodných x hlediska xxxxxxxxx, xxxxxxxxx registrace. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provozovat. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, podmíněného xxxxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx17h),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xx xxx, xxx nedocházelo x xxxxxx nákaz x nemocí xxxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x druh xxxxxxxxxxx produktů

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx a uvádění xxxxxxxxxxx produktů xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. zpracovat x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx nezávadných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, technologické x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx"), x xxxxxxxxx provozní x xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pravidelný xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dezinsekci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x používat x xxxx xxxxxxxxx schválené xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

4. vést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x výsledcích kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedených x bodě 1, xxxxxxxxx ji xx xxxx nejméně 1 xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x předkládat xx xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§18 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobilé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vést xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx hygieny,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odběru vzorků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vést xxxxxxx x výsledcích těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xx požádání xx spolu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx17k),

x) xxxxxxxx vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 xx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odběr xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x dodržovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx šetření,

h) xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx [§24 xxxx. 2 xxxx. b)], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přicházejí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx různých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li o xxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxx na xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, požádat x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x podnik, xxxxx zachází se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku,

l) xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvádí xx xxx produkty x xxxxx určeného x xxxxxx spotřebě, xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. registraci xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx chovu, a xxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a registrovány, xxxxxxxxx xxx registrovány xxxxx odstavce 1 xxxx. a). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu xxxxx

x) adresu xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx a rozsah xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxx, xxxxx zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx až xx registraci.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx nastalé xxxxx.

(5) Xxxxxxx veterinární správa xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X zrušení registrace xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx informuje.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis

a) xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x registraci, xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx schválených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

3. veterinární x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx, xxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx hygieny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se živočišnými xxxxxxxx,

x) xxxx stanovit, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů.

§23

Povinnosti provozovatele jatek

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x řídit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17l) a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx škodlivými xxxxx x xxxxxxx x x veterinárními xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxxxxx produktů,

b) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

1. která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx9d) a x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxx přípravky, xxxxxxx působením xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx kdykoli xxxxx xxx zjištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nim, x xx až xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx použitelnosti,

d) x xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, písemně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx každou xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně každé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vytvořit xxxxxxxx xxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxx x masa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x jinou xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, studenou x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx linkách,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx provozní x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) oznámit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xx xxxxxxxxx porážky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prasat, xxxxx jsou maso xxxx xxxxxx určeny x xxxxxx zpět xxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxx druh x xxxxx poražených xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx zvířata xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nemocná xxxx x nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxxx účel. Xx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x na xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx odděleně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx, o nichž xxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx17m).

(4) Xxxxxxxxx právní předpis xxxx stanovit, vyžadují-li xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie,

a) xxxxxxxxxxx x přípravě jatečných xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx těl, xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, konkrétní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx porážení jatečných xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxx.

§24

(1) Prostory xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, určené xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17n), xxxxxxx xxxx xxx konstruovány, uspořádány x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x hygienických xxxxxxxx xxxxxx výroby, zpracování x uvádění xx xxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx být

a) xxxxx xxxxxxxxx, čisté a xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, hlodavci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených x výživě lidí x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozdílnými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vybaveny xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx předměty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi.

(2) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie17o)

a) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podniky, xxxxxx a jiná xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x podle jakých xxxxxxxx může krajská xxxxxxxxxxx správa přizpůsobit xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tradičních xxxxx xx xxxxx fázích xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xx xxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podniků, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx umístěných x xxxxxxxxx s omezujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na konstrukci, xxxxxxxxxx a vybavení xxxxxxx, závodů a xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a jiných xxxxxxxx x malým xxxxxxx výroby,

5. umožnit xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, závody x jiná xxxxxxxx xx považují za xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) které xxxxxxx, závody x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veterinárních x hygienických xxxxxxxxx xxx některé xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx produkty.

§24x

Xx provozovny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx výrobky xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxx 5 x xxxx, xxxxx xxxx drůbežího x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxx králičího, xxxx

x) xxxxxx více xxx 7,5 t xxxxxxx xxxxxxx.

§25

Prodej zvířat x xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx [§46 xxxx. x)], xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx jen zdravá xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx řád, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tržní xxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hygienické xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pravidla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržnice xxxx xxxxxxx včetně neškodného xxxxxxxxxxxx vedlejších živočišných xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hygieny xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a živočišnými xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx, které x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zvířata xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x místo xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ryb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx zvířat proti xxxxxx6) a xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx veterinární xxxxxx, xxx x na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx potravin xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uložených xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx prodávat x xxxxxxxxx x xx tržištích,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x živočišné xxxxxxxx, x na jejich xxxxxxxxxx x vybavení.

Xxxxx 3

Vnitrostátní přeprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§26

(1) Živočišné xxxxxxxx se přepravují x souladu x xxxxxxxx Evropské xxxx17p) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xxxx dobře xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, znečištěním x xxxxxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx škodlivými xxxxxxxxx, a xx-xx xx třeba se xxxxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxxxx živočišných produktů xxxx xxx řádně xxxxxxx, pravidelně xxxxxxx x dezinfikovány.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx jako podnikatel10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) požádat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx o čištění x xxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx používaných k xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 1 roku x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx veterinární správě, xxx xxxx registrací xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx také xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx přepravním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poživatelnosti x x kterých xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovlivňování.

§27

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx (§18 xxxx. 4 a 5),

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx unie, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě x dalších xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopii xx xxxx 3 xxx.

(3) Živočišné xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x stanovila-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, také v xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) upraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, čištění x xxxxxxxxxx ramp, xx xxxxx se nakládají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx čištění x dezinfekci x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů v xxxxxx xxxxxxxxxxx prostorech,

b) xxxxxxx lhůtu, v xxx xxx požádat x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxx veterinárního osvědčení, xxx x xx xxxxxxx čeho xx xxxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx malých xxxxxxxx vlastních produktů x prvovýroby přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§27x

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebiteli,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx maso x xxxxxx, pocházející z xxxxxxx, králíků xxxx xxxxxx z vlastního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx svém xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo je xxxxxxx xx místního xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx být tříděno xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx52),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pocházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx místního maloobchodu. Xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx54). Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx 50 xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nemusí xxxxx označit xxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čerstvá vejce xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx55), se xxxxxxxxxx xx

1. prodej x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. prodej xx svém xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx provozovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vosk xxxxxxxxxxx x vlastního xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, který med xxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stravovacích xxxxxx53), nemusí med xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx56),

x) xx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x syrovou xxxxxxx (xxxx jen "syrové xxxxx") xxxxxxxxxxx xx xxxxxx z vlastního xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx pro spotřebu x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvádět xx xxx xxx xxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx53). Xxxxxxxx xxxxxxx, aby

1. xxxxxx mléko bylo xxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx upravují zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx živočišného původu57),

2. xxxxxxx xxxxx mikroorganizmů x xxxxxxxx xxxxx xxx 30 °C xxxxxxxxxxxx počet 100 000 x 1 xx, xxx-xx o kravské xxxxx, xxxx 500&xxxx;000 x 1 xx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx somatických xxxxx xxxxxxxxxxxx 400&xxxx;000 x 1 xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledkům x jejich trendům, xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxx x při xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx mohla xxxxxxxx xxxx zdravotní nezávadnost, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x

4. obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx látek v xxxxxxx xxxxx odpovídal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx58),

x) xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx přímo spotřebiteli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb53).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx60) s xxxxxxxxxxxxx sortimentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) x x) xxxxxx xxxxx spotřebiteli.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx od zdravých xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečné x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxx x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx místního xxxxxxxxxxx xxxxx uvádět xx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Chovatel, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx produkty x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodním dokladem xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 931/2011, x výjimkou xxxxxxx, xxx chovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx své domácnosti.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx prodává xxxx dodává xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x čistém xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x

x) xxxxxxxx před xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx působit xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Chovatel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx), a xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno osvědčení x akreditaci x xxxxxxxxx xxxxxx vyšetření, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydáno podle §50 xxxx. 3 xxxxxxxx pro tento xxxx xxxxxxxxx. Laboratoř xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nutrií xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutrií po xxxx xxxxxxx 2 xxx x na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx maso z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xx povinen

a) zpracovat x dodržovat xxxxxxxx x xxxxxxxxx řád x na požádání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx potraviny živočišného xxxxxx61), xxx syrové xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx než 1 500 000 x 1 xx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx druhu.

(8) Xxxxxxxx chovatel zjistí xxx xxxxxxxxx vzorků, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) bodě 2 xxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. b), xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx a informuje x xxx krajskou xxxxxxxxxxx správu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa, xx xxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxx syrového mléka x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxx.

(10) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xx rozumí malým xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke zjištění xxxxxxxxxxx patogenních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdraví xxxx,

x) xxxxx o provedených xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx termínu xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxx honitby xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx těla xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx x xxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxx spotřebitele,

c) xxxxxxx xx maloobchodního xxxxxxxx, xxxxx xxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx registrováno xxxx zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a které xx nachází na xxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x drobnou xxxxx xxxxxx zvěř.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvádět xx xxx nebo xx uvádět xx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těl ulovené xxxxx xxxxxx zvěře xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a xx proškolenou osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lovu. Xxxxxxxxx xxxx být provedeno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxx-xx proškolenými osobami. Xxxxxxxxxxx-xx ulovená volně xxxxxx zvěř xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu lékaři x veterinárnímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx honitby je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx7).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vést záznamy x druzích x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, x výsledcích xxxxxxxxx x o xxx, kam xxxx xxxx zvěř xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x to x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxx podle §50 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx, přikládá xxxxxxxx xxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx i xxxx tohoto xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxx divokého xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, vyšetří laboratoř xxxx kus prasete xxxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinna xxxxx uživateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvěře, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kusu, x jednou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní veterinární xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetřeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx honitby je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxx po dobu xxxxxxx 2 xxx x xx xxxxxxxx xxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx trichinelózu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spotřebiteli způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 až xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvěře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Ulovená xxxxx xxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx honitby xxxx xxxxxxxxx účastník lovu xxxxxxx výlučně xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou. Xxx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx svalovce (xxxxxxxxx), x xx x xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 6; xxx-xx x prase divoké, xxxxxxxx xxxxxxxx honitby xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x ocas xxxxxx xxxx. Nelze-li k xxxxxxxxx xxxxxxx divokého xxxxxxxx xxxx daného xxxx zvěře, xxxxxxx xxxxxxxxx daný kus xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kusu xxxxxxx xxxxxxxx. Laboratoř xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxx, x xxxxxxx divokého x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x jednou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx honitby xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx x na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři.

(8) Xxxxxxxxxxx osobou je xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením na xxxxxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx17f), a získala xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx. Školení zajišťuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx a hygieny, xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17f), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, jíž bylo xxxxxxxxx pozastaveno, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx vydává xxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x případě odnětí xxxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxx x průkaz xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x souladu s xxxxxxxx Evropské unie17f)

a) xxxxxx a rozsah xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx, xxxxxx záznamů xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ulovené xxxxx xxxxxx zvěře xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xx se rozumí xxxxx množstvím podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxxxxxxx školení se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx ulovené volně xxxxxx zvěře, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydávání xxxxxxxxx a průkazu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx proškolených xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX PODMÍNKY XXXXXXXXXXX XX ZVÍŘATY X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX X TŘETÍCH XXXX A XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx

§28

(1) Xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx zvířaty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx zvířaty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx17q) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17r), xxxxxxx která

1. pocházejí x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8), které nepodléhá xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícím xx xx zvířata xxxxxx druhu x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx17s),

3. xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona9d) x xxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx17t), x xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx, jiným xxxxxxxxx dokladem,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17u) x xxxxxxxx Evropské xxxx14d), xxxxxxx které

1. xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je schválen x registrován, popřípadě xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17h) a xx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx fázích xxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx na xxx xxxx dodrženy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx17v),

3. jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx14f) x xxxxxxxxx průvodním xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxxxxx osvědčení17t), tímto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxxx xx zvířaty xxxx xxxxxxxxxxx produkty, xxxxx obchodovat se xxxxxxx a živočišnými xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx využity v Xxxxx republice, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx ozdravování xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, které xx podílejí xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty, xxxx povinny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx však xxxxxxx xxx xxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registrovány xxxxx §9b xxxx schváleny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registrovány xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x). Krajská xxxxxxxxxxx správa registraci xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx jednotlivých druhů x s xxxxxxx xxxxxxxxxxx produkty,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx provází xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxx xxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x příchodu zvířat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx doprovázena xxxxxxxxxxxx osvědčením. Lhůtu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, nejde-li x potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x potravinách. Xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx stanoví v xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx příchodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx místo xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxx jakéhokoli prvního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Sb.

§31x

(1) Xxxxxxxxxx §28 xx 30 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 2 nepoužijí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém chovu xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy X xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48). Xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx z ostatních xxxxxxxxx států xx Xxxxx republiky se xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxx zvířata x xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxx 12 týdnů x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx jsou xx xxxx xxxx 12 x 16 xxxxx, xxxx očkována xxxxx vzteklině, ale xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) xxxxxxx XXX předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48), nesmí xxxx xxxxxxx přemístit, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 32 xxxx. 1 předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Kontrolu zvířat x zájmovém xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx čl. 33 předpisu Xxxxxxxx xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zjištěno porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 35 předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48).

Xxxxx 2

Dovoz x xxxxxxx xxxxxx, živočišných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx

Xxxxx x xxxxxxx zemí

§32

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxx jiná osoba xxxxxxxxx xx zásilku xx povinen xxxxxxxx xx zvířaty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obsahující xxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, x xxx xx místně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx s orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx správy") x orgány Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Kontrolované xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohraniční veterinární xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Při xxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně rozhodování x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx provádějící pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 49 až 55 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625 a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17y).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx předkládá xxxxxxxxxxxx zboží ke xxxxxxxx, a orgány xxxxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xx. 56 a 58 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxx postupují při xxxxxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxx dovozu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro něž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dovozce xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx, x postupovat x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx jejím xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx dopravce nebo xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx18a) a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx nedotčeny.

§33

Xxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx unie, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xx. 65 xx 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

Xxxxx xxxxxx

§34

(1) Vstup xxxxxx dovážených x xxxxxxx xxxx xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, pro něž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxxxx x třetí xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx toho xxxxx xxxxxxx, anebo x xxxxx xxxx nebo xxxx části, x xxxxx xx dovoz xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pro xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplatňované x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nemocí xxxxxxxxx ze zvířat xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nákazy nebo xxxxxx přenosné ze xxxxxx xx člověka, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zdraví lidí xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v dostatečně xxxxx xxxxxxx, která xx jim umožňovala xxxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx doklad, xxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxx x třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxx různých xxxxx ze xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx brání vstupu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§35

Xxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podezření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 xx xxx 22. října 2014 x prevenci x regulaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxxx xx. 65 xx 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Dovoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx produkty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 2 x v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18b), xxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx. Veterinární osvědčení, xxxxx je xxxxxxx, xxxx potvrzovat, xx xxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zemi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§37

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z třetí xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uskladnění x xxxxxx skladu xxxx svobodného xxxxx xx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx za zboží xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx členského xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Proto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrole xx xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx dovozní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směsné xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x současně xxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobek, xxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx procesem vaření xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx syrové produkty xxxx denaturovány,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx lidskou xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nádobách,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jazyků členského xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx hmoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx nevztahují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX rozhodnutí Xxxxxx 2007/275/ES ze xxx 17. xxxxx 2007 x xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxx 91/496/XXX x 97/78/XX, v xxxxxxx znění.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 605/2010 xx xxx 2. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky veterinárních xxxxxxxxx xxx dovoz xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, mleziva a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do Evropské xxxx, v xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx ošetřeny způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrole xxxx být xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 28/2012 xx xxx 11. ledna 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx dovoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Unie a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 2007/275/ES a xxxxxxxx (XX) č. 1162/2009, v xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx produktů z xxxxxxx zemí.

§38

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxx zemí

Pro tranzit xxxxxxxxxxxxxx zboží z xxxxx xxxxx xxxx xx jiné xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx použije xxxxxxx §32, 33, 35 x 36 xxxxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxxxxxx §32 xx 38 se xxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dovozu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobní spotřebu xx Xxxxxxxxxxxx21). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xx řídí předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zásilek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21).

(2) Kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx. 5 x 6 xxxxxxxx Evropské xxxx x dovozu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21) xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx celní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zavazadel a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dovozu xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxx xxxxxx spotřebu xx Xxxxxxxxxxxx21), xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx splnili xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx spotřebu xx Společenství21).

(4) Ustanovení §3238 xx nepoužijí xx xxxxxxx uvedená x xxxxxxx X předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxx v zájmovém xxxxx. Dovoz těchto xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx čl. 34 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48) x xxxxx vstupu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx kontroly xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx. Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(6) Xxxxx xxxxx xxx kontrolách xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těmito kontrolami xxxxx xx. 34 xxxx. 4 písm. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 34 odst. 4 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy X předpisu Evropské xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48), xxxxx xxxx mladší dvanácti xxxxx x nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx mezi xxxxxxxx x šestnácti xxxxx, xxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní přesuny xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48), xxxxx být xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xx Xxxxx republiky, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(8) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 32 odst. 1 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx xxxxx48), které xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x čl. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) x stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§38b

Vývoz zvířat x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxx

(1) X vývozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx veterinární osvědčení. Xxxxxxx k xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx vzor veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx vyžádání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stát, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Ověřený xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární správy.

(2) Xxxxx xxxxx země xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx látek x premixů xx xxx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx země xxxxxx xxxxxxx zásilky x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx vývozce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx země určení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vytištěním. X xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx chovu xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zájmovém xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Pokud xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dovoz xxxx neobchodní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pro xxxxxxx, živočišné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rostlinného původu, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přepravované z xxxxx České republiky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zemí xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx třetí země xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, známkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxx zboží xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxx této xxxxxx. Xxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxx xx souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxx určení xxxxxxxx umístění xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx její zahájení xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 hodin předem. Xxxxxxxxx xx ukončena xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vývozu.

§38x

(1) X přepravě xxxxxxxxxxxxxx zboží xxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxx zvířat v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici, xxxxxxxxx na jiných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla x xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejrychleji, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Dovezená jatečná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Má-li xxxx xxxxxxxx vyvážených xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxxxx, xxxxxxxxx dopravce x dohodě s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx, xx xxxx xxxx po xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx poražena dovezená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2003 Xx. s účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§38x

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX ASANACE

§39

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx (sběr), xxxxxxxx (svoz), neškodné xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, deratizace, xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx pána62) x xxxxxxxxx x opuštěných xxxxxx23a) x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti uvedené x odstavci 1 xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx průtahů neškodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx místě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx unie9b) stanoveným xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx5).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxxx xx povahu xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39a

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx shromažďování (xxxx), xxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, stejně xxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxx, xxx obchodování x xxxx a xxx jejich xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx9b).

(2) Jestliže xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, neškodně odstranit xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiném xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx neškodné xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxxx x registrován xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x xxx xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx schválených xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx9b).

§40

(1) Chovatelé x xxxxx zacházející xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzniknou x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx přiměřeně xxxx xxx provozovatele xxxxxx, přístavů a xxxxxx xxxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o dovážené xxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxx, xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx Evropské xxxx21) a xxxxxx x neškodnému odstranění, xxxx x kuchyňské xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxx živočišných produktů xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx shromažďování (xxxx) x xxxxxxxx (xxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx produktů,

b) třídit, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx potřeby xxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na místech, x nimiž vyslovila xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xxx xxxxxxxxxxx x jejich zcizení, x ohrožení xxxxxx xxxx x zvířat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, týkající xx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxxxxx k přepravě, xx dobu xxxxxxx 2 xxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx označovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9d), zabezpečit, aby xxxx kadávery xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx) x přepravu (xxxx), xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkům x xxx jejich xxxxxxxxx, a xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx cenu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx zacházející xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx čistitelné, xxxxxxxxxxxxxxxx x uzavíratelné xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, čistit x dezinfikovat je xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx kafilerní xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x hlediska xxxxxxxxx x xxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produkty xxxxxxx x odstavci 1. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx důvodů jinak, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zájmovém xxxxx, xxxxx tento xxxxxxx nepochází ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvířete xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého z xxxx nákazy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxxxxx z hlediska xxxxxxx zdraví xxxx x zvířat x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx nejméně 80 xx s použitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pozemku xxx xx souhlasem xxxxxxx veterinární správy x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; chovatel xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kadáveru xxxx označit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx9b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho činností.

§41

(1) Osoba, jíž xxx povolen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx x xxxxxx, x týrání xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, neškodné xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx nepřetržitý xxxxxx hlášení x xxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 24 xxxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx x určeného xxxxxxxx xxxxxx (svozové xxxxxxx) xxxx, pokud tyto xxxxxxxx nebyly x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx unie9b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxx za xx xxxxxx xx výši xxxx sjednané podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přenosné xx xxxxxx na člověka x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b), jakož x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebezpečí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX),

x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předpisy Evropské xxxx9b), xxxx záznamy x výsledcích xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx je xx xxxx nejméně 2 xxx x xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx pitev xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx označených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9d), nesnímat, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx, než dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxxxx těchto kadáverů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty xxxxxxxx asanačním xxxxxxxx x neškodnému odstranění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx prostory tohoto xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx veterinární správy, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "zahraboviště"), xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších živočišných xxxxxxxx xxxx místo xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx spalování kadáverů xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zřizují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx touto činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zařízení určené xxx neškodné xxxxxxxxxxxx x další zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxx xxx xxxxxxxx x udržováno tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx mikroorganismů. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vyráběny xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx právní xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx (xxxx), neškodné xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx produktů, xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat x zájmovém xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveny předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neškodného odstraňování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxxxxx v §39a xxxx. 2.

§42

(1) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx62) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zvířat, x xxxxxx umístění v xxxxxxxxx xxxx izolaci, xx-xx xxxxxx xxxxxx x zájmu ochrany xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx62) a, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx x neškodné xxxxxxxxxxxx kadáverů xxxxxx x zájmovém xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx absolvovala xxxxxxxxxxxxxxx odbornou průpravu xx zaměřením xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxx, xxxxxxx závěrečnou xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx x opuštěná xxxxxxx x útulcích xxx zvířata mohou xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené osvědčení.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxx xxxx zvíře podle xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu x xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx krajská veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxxxxxx nákazy x xxxxxxxxx případu; xxxxxxx xx xxxxxxxx6) xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Náklady xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péči x ně je xxxxxxxx odchyceného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx, jemuž xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxx xxxxx-xx xx vrátit xxxxxxxxx x jiného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 odchycené zvíře xxxxxx v útulku xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen uhradit xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxx zahájením xxxxxxxx. X xxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxx útulku, xxx xxxxx x xxxxxx xxx hospodářská xxxxxxx xxxx o útulek xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Provozovatel xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovede xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx předpisy vydanými x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxx pro xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx veterinární správě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx útulku xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, způsob x xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx a vydávání xxxxxxxxx.

(11) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx útulku, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX SPRÁVA XX VĚCECH XXXXXXXXXXX XXXX

§43

Xxxxxx xxxxxx správy xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx správu xx xxxxxx veterinární péče xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x úkoly veterinární xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plnění,

b) řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx x rozhoduje x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zeměpisnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx programy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodem se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ozdravování xxxxxx, xxxxx související x xxxxxxxxx dědičnosti zdraví, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohody zvířat, xxxxxxx preventivní x xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka, xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx z xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, jichž se xxxx xxxxx týkají, xxxx xxxx tuberkulóza, xxxxxxxxx x enzootická xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx choroba xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyčerpání xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požádat Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx x xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx ukončit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx než 15 xxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinné preventivní x xxxxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxxxxx kalendářní xxx a podmínky x xxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d) stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx; opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou povinny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých úředních xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx rok.

(4) Opatření xxxxxx povahy v xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx opatří ministerstvo xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoří xx xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Ministr xxxxxxxxxxx zřizuje x xxxxxx x ústředními xxxxxx xxxxxx správy, xxxx přísluší některé xxxxx související x xxxxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx nákazovou xxxxxx xxxx xxxx trvalý xxxxxxx orgán.

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx

x) organizuje provádění xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinými orgány, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xx spolupráci xx Xxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, x xx Ministerstvo xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx24a) xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra x objektech Ministerstva xxxxxx nebo jím xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx informace xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxx o zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů.

(2) Xxxxxxxxxxx lékaři Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx České republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností,

a) xxxxxxxxx x vyplňují pasy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxx přemísťované xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxxxx účelům, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prokazujícího xxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx psů xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách pro xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx chovu48) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx chovaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu státu xxxx x objektech Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxxxx organizací.

(3) Xxxxxxxxxxx lékaři Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností, xxxxxxxxx x vyplňují pasy xxx používaných x xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx, pokud jde x xxx přemísťované xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§46

Xxxx

x) schvaluje místa, xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx produktů (xxxxxxx a xxxxxxx) x xx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx. Xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx místa x povolují konání xxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxx25) o xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxx vyhlašuje a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx obcí xxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxx a provozovat xxxxxx xxx zvířata xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42, není-li xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xx svém xxxxx, xxxxx zasahuje xx xxxxxxxxxx pásma, xxxxx dozoru, popřípadě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx území xxxxxxxx města Xxxxx xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy. Xxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v případě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 a §70 xxxx. 1 x 2.

§47

Orgány veterinární xxxxxx

(1) Xxxxxx veterinární správa xx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxx veterinární xxxxxx xx organizační složkou xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx (dále xxx "Xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a účetní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, které je xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx7a), a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(5) X xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Ústřední veterinární xxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a odvolání xx řídí zákonem x státní službě. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělství ředitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavů.

(7) Xxxx xxxxxxxxx vykonává Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa Xxxxxxxx veterinární správou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxx, x výjimkou §48 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x), ve xxxxxxx rozhoduje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx veterinární správa.

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx plány xxxxxxx x xxxxx pravidelně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx některých xxxxx a jejich xxxxxxx x zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) předkládá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnostických úkonů x předcházení vzniku x xxxxxx xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx uvedeny x §44 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxxx. Xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx organizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákaz25b),

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celostátní xxxxxxxxxxxx plány, koordinuje xxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx přenosných xx zvířat xx xxxxxxx x x xxxxxx zdolávání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, pozastavuje x xxxxxxxx stádům, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx prosté xxxxxx, xxxx jejich xxxxxx x navrhuje orgánům Xxxxxxxx unie, xxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu,

e) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx referenčních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, usměrňuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx dozor a xxxxxx závazné pokyny x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, povoluje x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx konstrukci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, závodů x xxxxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produkty, x na vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx výjimky celostátní xxxxxx nebo se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx závazné xxxxxxx x xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx vydávání xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx krmiv, xxxxxx xxxxxx, dovozu x xxxxxxx xx xxx, určuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xxxxx stanoveným xxxxxxxx nákaz,

h) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 59 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 62 x 63 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx požádání xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveny (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx dovozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dovoz xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx třetí xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx brání xxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxx, může x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxx, aktualizuje x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy seznamy xxxxxxxxxxx x registrovaných, xxxxxxxxxx, určených, popřípadě xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 a xxxx xxx samičího xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx středisek, xxxxxxxxxxxx středisek, inseminačních xxxxxx, středisek pro xxxxx spermatu, xxxx xxxxxxxx, zařízení xxx xxxx zvířat, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pocházejících x akvakultury, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx uvádění xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxx,

2. podniků, xxxxxx, popřípadě jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx výrobě, xxxxxxxxxxxx x uvádění živočišných xxxxxxxx xx xxx x na xxxxxxxxxxx x xxxx,

3. osob, xxxxx xxxx podnikatelé10) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9b,

4. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxx dovážet zvířata xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x třetích xxxxxx, x xxxxx xxx dovážet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. veterinárních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniků x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §39 odst. 1,

7. xxxxxxxxxx pásem x celních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. referenčních laboratoří,

9. xxxxxxx osob, podniků, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxxx podle xxxx 1 až 9 xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

k) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x laboratoří xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, mění x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru,

2. x xxxxxxxxxxx asanačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx, xxxxxxxxx x rozvíjí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25c), xxxxxxxxxxxx xx správci xxxxxx informačních systémů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx integraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx,

x) organizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx atestace, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx

1. x Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x otázkách xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x společného xxxxx,

2. x xxxxxx Evropské xxxx, kterým xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x doklady x oboru své xxxxxxxxxx, x s xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost, xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

3. xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx2), zejména xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2), xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx xxxx materiály 1. xxxx 2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx ochrany spotřebitele25d) x x xxxxxxx xxxxxxxx protiprávního jednání25e), xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopustila na xxxxx Evropské xxxx xxxx x jiném xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx společný xxxxx xxxxxxxxxxxx25f), rozhodnutím xxxxxx jednání xxxxxx,

x) xxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx25g) xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx25h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci živočišného xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, dovážet xx Společenství x xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx a výrobky xxxxxxxxxx xxxx xxxx25i),

x) xxxxxxxxx výrobcům xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 21 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx v zájmovém xxxxx48),

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uplatněné certifikované xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x rámci výzkumného xxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx1b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx na vybavení, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx.

§48a

(1) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnost xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx opatření a xxxxx informace xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx a xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx zveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vlastník, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx zveřejnění informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohotovostní plány x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákaz25b),

b) organizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxx x x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnostických úkonů [§4 odst. 1 xxxx. i), §44 xxxx. 1 písm. x)] xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx status xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klasické xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, schvaluje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x dezinfekci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx sledování xxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x nařízení, xxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx obvod obce, xxxxxx xx jejich xxxxxx x povoluje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx mimořádných veterinárních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků předběžného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečné xxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, orgánu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnému orgánu Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) x xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx chovateli, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx podmínky x xxxx trvání karantény x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor x vydává xxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x audity, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, ověřuje xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropské xxxx x zemědělských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx označení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx25j), xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x veterinárních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx produkty, xxxxx i xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, závodů x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřísluší Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registruje v xxxxxx xxx působnosti

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx střediska, karanténní xxxxxxxxx, inseminační stanice, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xx oběhu x xx xxxxxxxxxxx x xxxx,

2. podniky, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx xxx a xx xxxxxxxxxxx s xxxx,

3. xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x podléhají xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §9b,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §39 xxxx. 1,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx střediska xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx,

6. svobodná xxxxx x celní sklady xxx státním veterinárním xxxxxxx,

7. xxxxxx pro xxxxxxx,

8. další xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x jiná zařízení x prostředky, pokud xxxxxx schválení a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie;

odnímá xxxx xxxxxxxxxxx schválení x xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxx registraci, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx stavby x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osvědčuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zacházení xx živočišnými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx svodů xxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky x provádění pokusů xx zvířatech, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx státy x ověřuje, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přemístění xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, skladuje, xxxxxxxxxx, xxxxx xx trh x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, určuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx bylo vyloučeno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X krmiv, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x která proto xxxxx xxx xxxxxxx xx krmení jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, stanovuje x případě potřeby xxxx xxxxx xxxx xxxx veterinární xxxxxxxx x opatření, a xxxxxxxxxx xxxxxx dodržování,

m) xxxxxx xx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jeho úplnost x xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx jatečných zvířat x masa, xxxxx x veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x posuzuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx drůbežích nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx jatek jiných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxxx těchto provozovatelů xxxxxxxxx odběr vzorků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolami, x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, prověřuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek výroby xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x §22, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedené x §22 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxx a xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx chovatelem x místě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo spotřebiteli,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx; x souvislosti x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx informace nezbytné xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx obchodování xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx střediska, xxxx

3. xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto kůže25i), xxxxx-xx se o xxxxxx xxxxxx a xxx kůže,

q) vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru, vykonává xxxxxxxxxxx prosektorskou xxxxxxx x xxxxxxxxxx podnicích,

r) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxxxxxxx způsobem, (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) vydává, mění x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyšetření xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx využívány xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností (§51 xxxx. 1), xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx asanačního xxxxxxx,

3. x porážení xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x hospodářství, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chovu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx25l) x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx25m), provádí kontroly x xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro potřeby xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx za nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxxx vykonává xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x postupuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx25d) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx25e), xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx nebo v xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x které xxxxxxxxx xxxx xxxx poškodit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx25f), xxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxx,

x) ověřuje xxx xxxxx xxxx neobchodní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zemí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx chovu,

y) potvrzuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx splnění požadavků x podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu,

z) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxxxx závěrou,

aa) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx1b).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy zřizuje xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx poradním xxxxxxx.

(3) Součástí krajské xxxxxxxxxxx správy je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v ohniscích xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx kontrolách72).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx styčným místem x xxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x zdraví xxxxxx x jeho ochrany x xxxx úkoly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx73).

(3) Xxx úředních kontrolách xxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx74) xxxxx xxx xx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Povolení x výkonu xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx vydat xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x výkonu xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx a bude xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), nejde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx státního veterinárního xxxxxx, xxxxx, která xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx způsobilost x právním xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilá a xxxx ji vykonávat x prostředí x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajících xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přidělí xx xxxxxxx veterinární správa xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx osob")39).

(5) Xx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx ten, kdo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x odbornou veterinární xxxxxxxx. Za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25q) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx územní xxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (svozová xxxxxx).

(7) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa může xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xx účelem vyšetření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx-xx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxx, soukromý veterinární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §59a xxxx. 1 xxxx. b) xx x) xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxx průpravu xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (trichinel), složila xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na vyšetřování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x hygieny, xxxxx vydává xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxxx zvěřiny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx obsah, rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx průpravy xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydávání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx absolvovaly.

§51

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx asanačního xxxxxxx (§50 xxxx. 2), x xxxxxx xxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx9b). Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx62) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu, xxxx xxx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxx §42 xxxx. 2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně §50 xxxx. 7.

(2) X xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx a xxxxxx činnosti, a xxx-xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, kde xxxxx xxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx zpracovávány. Xxx-xx x vydání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přidělí xx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx současně x xxxxxxx povolení podle xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registru osob39).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx dodržovány požadavky xx tuto činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předpisy Evropské xxxx9b).

§51a

Národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře xxxxx xx. 100 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 za xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ústav, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx druhu vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 100 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxx vykonávána řádně, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx referenční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx stanovené x xx. 101 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xx 31. března xx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x odborné x ekonomické xxxxx.

§51b

Referenční xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa určuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 100 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625. Ústřední xxxxxxxxxxx správa určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, materiální, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xx zapojen xx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Xxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxx xxxxx xxx její xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx laboratoře x oboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostických xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a standardy x závislosti xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) zpracovávají používané xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx vyšetření pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx laboratořím xxxxx §50 xxxx. 1 a 3 xxxxxx odbornou x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxx x pomáhají xxx xxx zajišťování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x diagnostické xxxxxx x zúčastňují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratořemi Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 x 3 zákona x poskytují xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx státního veterinárního xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikují x xxxxxxxxxx izoláty původců xxxxxxxxx xxxxxx, pocházejících x xxxxxxxxxxx případů xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx referenčními xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 a 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoří Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x x jiných xxxxxx,

x) poskytují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx zprávu o xxx činnosti x xxxxxxxx ji Ústřední xxxxxxxxxxx správě xxxxxx xxxxx, vždy x xxxxxxx do 31. xxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x ekonomické xxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Státní xxxxxxxxxxx xxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25m) x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625. Xxx xxxx výkonu

a) dozírají, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštními právními xxxxxxxx25m) xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx anebo xx xxxxxx xxxxxxx x v jimi xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ně odpovědné,

b) xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx ukládají xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x jaké xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx. 137 xxxx. 2 a 3 x čl. 138 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx volně xxxxxxxx živočichů.

(2) Specifickými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxx, xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorků, xxxx xxx výsledkem vyšetření xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, referenční xxxxxxxxxx xxxx laboratoří, xxxxx xxxx vydáno xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx17k) x xxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) referenční xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx a metod xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

(5) Xxx výkon státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonem státního xxxxxxxxxxxxx dozoru (dále xxx "xxxxxxxxxxx inspektor"), xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výkonu,

a) na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx nezávadné, anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x neškodné xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, omezit xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxxxxxxx xxxxxx dodržovány xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx předpisy Evropské xxxx47) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zacházení x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, zpracování xxxx xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, že nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxx při xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; úřední veterinární xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dopravních prostředcích, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx zajišťovacím xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xxxxx x xxxxxxxx xxxx závěry; porušit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx,

x) zakázat užívání xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx při důvodném xxxxxxxxx na xxxxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx důvodů, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxx neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx si xxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxx a do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezření xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx nezávadných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Každý, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prostory kontrolované xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx strpět kontrolu x xxxxxx prostorách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxx xxx xxxxxxx stav xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx živočišné xxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx nezávadné.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx43) xxxxxxxxx průkazem,

b) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x).

(4) Veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 36 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x úředních xxxxxxxxxx75), xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 35 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(6) Xxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odstavec 3 x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxx44).

(7) Xx xxxxxxxx vzorky se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx27), xxxxx o xx xxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28). Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx x ni xxxxxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x auditů, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx sledování xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinárního inspektora x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

(9) Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x odborníky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotného xxxxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxx, stanovených xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx místě x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podporu, xxxxxx xxxx odborníci potřebují xx splnění svého xxxxx.

(10) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovená kontrolním xxxxx45) xxxxxxx. Zejména xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umožněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx nesmí xxx xx xxxxxxx okolností xxxxxxx xxx osobní xxxxx ani sdělovány xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx útvarů Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx inspektorů krajské xxxxxxxxxxx správy, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prováděna, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx inspektorů xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních správ. Xxx xxxxxxxxxxx inspektory xxxxxx krajských veterinárních xxxxx, kteří jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx řádem x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx krajská veterinární xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53x

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx dodržováním povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxx xxx prováděním xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravených těl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x potravinách xxxx vykonávat x xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx").

(3) Pro xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovená kontrolním xxxxx46) x v §53 odst. 3 xxxx. a). Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx postupoval xxxxx xxxx první, rozhoduje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Mimořádná xxxxxxxxxxx opatření

§54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) nařízení veterinárního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odběru xxxxxx,

x) xxxxxxxx ohniska xxxxxx, xxxxxxxxxx pásem, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, výstražné xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nákazy, xxxxxxxxxx zábran x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nařízení xxxxxxx xxxx karantény, xxxxxxxxx porážky nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx odchytu xxxxx xxxxxxxx živočichů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů,

d) xxxxxxx nebo zákaz xxxxx, přemísťování, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x plemenitby xxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo zákaz xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) omezení nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů xxxxx §27a xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §27b,

h) xxxxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krmivy xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uvádění xx xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx, zpracovávání x přepravu xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx veterinárního zboží,

l) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx používání xxxxx zničení zařízení x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, močůvky x xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxx, xxxx, svoz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, svozu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx produktů x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx oblast),

o) xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxx technologických x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx osob,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) omezení xxxx xxxxx xxxxxxx, nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx

x) xxx podezření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečné nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx šíření (xxxxxxxx x zdolávací xxxxxxxx),

x) xxx zjištění xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx příčiny xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření),

c) xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx, (opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx a poznatkům xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx podezření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířat xx člověka, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx (§17b).

§55

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx x kulhavky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přístupových xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx závorami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx x určení objížďky,

c) xxxxxxx dezinfekčních xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x volného xxxxxx hospodářských a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx nemocná x xxxxxxxxx zvířata, x xxxxx vstupu xx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) stanovení xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxx,

x) xxxxx vstupu xx xxxx a xxxxx xxxxxx opouštění,

i) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obce, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx osob do xxxx z naléhavých xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dezinfekčních opatření, xxxx xxxx být xxxx dopravní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obce,

j) xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

§55a

(1) Kraj xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx zasahuje xx xxxxxxxxxx pásma, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanovenými xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx náhradu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 x §70 xxxx. 1 x 2.

§55x vložen xxxxxxx předpisem x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§56

Závazný xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx10), xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx jako xxxxxx xxx zvířata, anebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx, xxxx

x) tím, xxx xxxx stavbu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx druhu zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(2) Orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Závazné xxxxxxx xx xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx stavby xxxx zařízení, které xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vydávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§56x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x za xxxxxxxx uvedených v xx. 87 a 88 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 89 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx být

a) xx xxxxx straně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx

1. x případě xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrola, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx identifikačním xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

1. z jediného xxxxx xxxxxx,

2. xx xxxx xxxx xxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxxxxxx po sobě xxxxxxxx stran očíslovaných xxx, aby xxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx stran se xxxxx; identifikační číslo xxxx xxx xxxxxxx xx každé xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxx živočišné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontroly, x xxxx provázet x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx produkty

1. xxx jejich xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxx třetí xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 91 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

§56x

Xxxxxxxxxxx podmínky pokusu

Uživatel xxxxxxxxx zvířat6) je xxxxxxx požádat o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxx

1. umístěna xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xx xxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 302/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§57

(1) Orgány veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx xxxxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx krmivy.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxx předcházení nebezpečným xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření.

(3) Orgánům xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxx státní xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx narodil,

c) xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(5) Poskytovanými xxxxx podle odstavce 3 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počátek pobytu, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx splnění daného xxxxx.

HLAVA VII

ODBORNÁ XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX

§58

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx preventivní xxxxxxx,

x) vyšetřování, stanovení xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x chirurgické xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a vyšetřování xxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx, včetně veterinární xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) veterinární xxxxxxxx činnost,

g) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx oboru.

(2) Xxxxxxxx veterinární činnost xxxxxxxxxx

x) xxxxxx veterinární xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxx referenční xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto x zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,29a)

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx činnosti.

§59

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxx, za něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx požadovaného vzdělání xxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX31) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, a

b) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx stanové x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařů.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx, vysvědčení nebo xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán vydávajícího xxxxxxxxx xxxxx osvědčuje, xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x požadovaném vzdělání

1. xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

2. xxx xxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx x příloze č. 1, xxxx

3. xxx xxxxx xx ukončení vzdělání, xxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1, x je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx a splňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxx, v xxxx xxx tento titul xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hygieny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx probíhá xx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxxxx I. xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XX. xxxxxx).

(5) X výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx odborně způsobilý xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx X. xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 3 xxx ode xxx, xxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx nezíská, není x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxx způsobilý. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx XX. xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX. xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zaměstnance 1. stupně řízení.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x),

x) formy, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxxxxxxx ověřování znalostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx možno uznat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx31).

(8) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx studium xxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvířat),

b) xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvířat).

(9) Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§59x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x rozsahu x xxxxxxxx odpovídajícím jejich xxxxxxx způsobilosti jsou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31a) xxxxxxxx xx rovnocenné,

b) vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31a) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena v xxxxxxx x) xxxx x) a xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) střední vzdělání x maturitní xxxxxxxx xxxx vyšší odborné xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. organizovanou vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx31b).

(2) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x odpovědností xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a hygienických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx zvířat, xxx xxxxxxxx označování x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx, xxx prohlídce xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx dohledem x odpovědností veterinárního xxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxx osoby z xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 x x této xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxx Komorou osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32),

x) xxxxxx osvědčení x uznání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32a).

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx v §59 xxxx. 1, jsou xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx31) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §59 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x vykonání xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32a).

(4) Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zřizuje Xxxxxx xxxx svůj poradní xxxxx. Členy xxxxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx prezident Komory xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zkoušku xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx zkoušky, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx odborné kvalifikace31), xxxxxxx xx-xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§59x vložen xxxxxxx předpisem č. 182/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaři

§60

Soukromí xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx a preventivní xxxxxxx xxxxx §58, xxxxx xxxx

x) odborně xxxxxxxxx podle §59 x 59b a

b) xxxxx Xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Komoře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32).

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) x) xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správě nejméně 7 xxx xxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podezření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvířete, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x veřejného xxxxx xx plnění xxxxxx xxxxx,

x) dbát xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ochranných xxxx x dalších požadavků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx reziduí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vést xxxxxx xxxxxxxx o provedených xxxxxxxxxxxxx úkonech, o xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9d), xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx 3 xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxx zvířatům a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx vyplňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxx uvedeny, vedle xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx32b), xxxxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x preventivní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K oznámení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx32) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x registrech x xxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx32c).

(3) Soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.33)

(4) Xxxxxxxx veterinární xxxxx xx xxxxxxxx vést xxx svou potřebu xxxxxxxxxxxx zásobu xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x diagnostické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví a xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x provádí xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, postupy x x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x požadavky stanovenými xxxxx zákonem.

§62

(1) Soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx odmítnout xxxxxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x důvodu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účinně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxx, které xxxxx péčí xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x naléhavý úkon, xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx, zamezení šíření x zdolání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx souhlasu chovatele x jeho provedení.

§63

Xxx xxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře x xxxx schválení xxx výkon xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, platí §61 xxxx. 2 obdobně.

§64

Xxxxxxxx veterinární technici

(1) Xxxxxxxxx veterinárního technika xxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podnikatelským xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Oprávnění x xxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx žadatel

a) xxxxxxx xxxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx §59a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5.

(2) Nemá-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registru xxxx39).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Jinak xxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniků xxxxxxxxx §61, §62 odst. 1 x 2.

(5) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx registraci zrušit, xxxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxxxx porušuje povinnosti xxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx xxxxxxxxxx veterinárními xxxxxxxx.

§64x

Xxxxxxx způsobilost k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx označovaných zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona8), xxxxxx označování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikátoru, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zemědělském xxxxx xxxx v xxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx, veterinářství x veterinární prevenci x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx výžehem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, složila xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx tak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Označování xxxxxxxxxxxx zvířat podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), x xxxxxxxx označování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx aplikací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxx oprávněn provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx injekční aplikací xxxxxxxxxxxxxx identifikátoru organizuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou průpravu, xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikátoru x xxxx seznam xxxxxx osob.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozsah a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle plemenářského xxxxxx8) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, způsob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx seznamu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x podrobnostmi xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxx xx xxx provozovaném hospodářství xxxxx pokynů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hospodářských xxxxxx chovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §59a xxxx. 1 písm. a) xx x), xx xxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 oprávněn provádět xx xxx provozovaném xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx chová, xxxxx xxxxxxx veterinární xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, které xxxxxxx, x datu xxxxxx xxxxxxxxx, počtu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx úkony provedeny, xxxxxxxxx xxxx záznamy xx xxxx xxxxxxx 2 xxx, a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx provádění x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxxxx studijní program x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx absolvovaly xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx těchto xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné průpravy xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx, způsob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xxxxxxxxxxx.

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

§64x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx potvrzené nebezpečné xxxxxx včel uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včelího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včelstev s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxxxxxx, registračním xxxxx xxxxxxxxxx včelstev, xxxxx xxxxxxxx na stanovišti xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx a xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(3) Prohlížitelem xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která absolvovala xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozebráním xxxxxxx díla a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx činnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxx jej Ústřední xxxxxxxxxxx správě; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa seznam xxxxxx xxxx zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxxxx-xx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx prohlížitel včelstev xxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx, osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx opětovným xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pozastaveno, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx znalostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé vydává xxxxxxxxxxxxx včelstev xxxx xxxxxx prohlížitele včelstev; x případě odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev,

b) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx specializovaného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx včelího xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx prohlížitele xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev,

c) vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx uváděním xx oběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx; xx tímto xxxxxx vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx xxx veterinární xxxxxxx, xxxxxxx posuzuje

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků a xxxxxx bezpečnost xxx xxxxxxx, xxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x schválení změn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx; x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx nemůže xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxx zdraví, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx předloženým x xxxxx řízení x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu x x výmazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x rámci xxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxx nesprávnému používání, xxxxx xx mohlo xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí,

d) xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx veterinárních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx vzorky xxxxxxxxxxxxx přípravků k xxxxxxxxxxxxx vyšetření,

g) xxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závady x jakosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx

1. stažení z xxxxx,

2. zneškodnění,

3. pozastavení xxxxxxxxx x uvádění xx oběhu, xxxx

4. xxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx,

x) posuzuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

§65x

(1) Žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x některém x členských xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx států Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx stát"), xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyrábět, xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx ze xxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x schválení"). Xxxxxx xx xxxxxx samostatně xxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx o schválení xxxxxxxxxxxxx přípravku Ústav xxxxxxx úplnost xxxxxxx x schválení x xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výsledek xxxxxx xxxxxxxxx žadateli x schválení.

(3) Je-li xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx byla shledána xxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výrobců, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx název xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podrobný popis xxxxx xxxxxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx balení,

d) xxxxx vzhledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx látek; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hmotnosti x xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxx,

x) xxxx x době xxxxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku,

h) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx.

(5) Žadatel o xxxxxxxxx k žádosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx list xxxxxxxxx v xxxxxxx x předpisem Evropské xxxx76) x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx77),

x) xxxxx textů xx xxxxxxx obaly, xxxxxxxxx xx příbalovou xxxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikátu; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxx, že výrobce xxxxxx veterinární xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx plní xxxxxxxxx jiných právních xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx transmisivních spongiformních xxxxxxxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx popisovaného xxxxx x

x) xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, účinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, veřejné xxxxxx x životní xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx v případě, xx xx xxxxx x veterinární přípravek, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fyzikálních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x popřípadě xxxxxxx znaků, kontrolní xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popis xxxxxxxxxxx xxxxx x výsledky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) dokumenty popisující xxxxxx výroby a xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx,

x) xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx vystaveno xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx x o jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popisovaného xxxxx,

x) dokumenty dokládající xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx příslušného xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vyrábět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x s xxxxxxxx informace, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx jedná x xxxxxxxxxxx přípravek, xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx státě, xxxxx xxxxx x dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxx

x) prohlášení x xxx, xx přípravek xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x příslušném státě, x

x) informaci x xxxxxxx xx orgánech, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx požadavků právních xxxxxxxx, xxxxx kterých xxx veterinární xxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx oběhu.

(8) Žádost x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx předloženy x xxxxxx xxxx anglickém xxxxxx. Návrhy textů xx xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx musí být xxxx Xxxxxx poskytnuty x xxxxxxxxxxxx podobě.

(9) Xxxxx nevydá rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci řízení x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavný xxxxxx x podmínkami, za xxxxxxx veterinární přípravek xx xxx nebo xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx složení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, který xx xxx uváděn xx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastaví xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potravinová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx zvířata povolené78), xxxxxxxx návykovou látku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx patogenních xxxxxxxxxxxxxx.

(10) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx moci. Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x ochraně průmyslového xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx vydáno xxxx xxxxxxx, xxxx porušením xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx zanikla xxx xxxxxxxx nástupce.

(13) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx stažení xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§65x xxxxxx právním předpisem x. 368/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 15.1.2020

§65b

(1) Xxxxxx x xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x příslušném xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovážet xx xxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxx"). Žádost o xxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx pro veterinární xxxxxxxxx prostředek určitého xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žadateli x xxxxx.

(3) Je-li žádost x zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Ústav x ní rozhodne xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx bylo sděleno xxxxxxxx o xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx shledána xxxxxx. Xx zvlášť složitých xxxxxxxxx Xxxxx rozhodne xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx o zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a států, xx kterých byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx obalů včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x všech velikostí xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx složení xxxxx xxxxxxxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) návrh xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx obalu,

h) dobu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Žadatel x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnými v Xxxxxxxx xxxx, pokud xx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx34), xxxxx xx xxxxxxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx vyžaduje,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxxxx dosáhnout popisovaného xxxxx,

x) dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a

e) na xxxxxxxx Ústavem další xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vhodnosti veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx popisovaného xxxxx.

(6) Xxxxxx a další xxxxxxxxxxx předkládané Ústavu xxxx xxx předloženy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxx poskytnuty x xxxxxxxxxxxx podobě.

(7) Ústav xxxxxxxx x nepovolení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx technických prostředků, xxxxxxxxx platnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických prostředků, xxxxxxx-xx se, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vhodný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neodpovídá xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx řízení o xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být nebo xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zamýšlené použití, xxx x xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx do oběhu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx78), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 5 let xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx být opakovaně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxx žádosti držitele xxxxxxxxxx podané xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(9) X xxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx o zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx držitele tohoto xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx právního nástupce.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, zda navrhuje xxxxxxxx stažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku z xxxxx, návrh xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx stažení xxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x účinností xx 15.1.2020

§65c

Jde-li x veterinární xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx technický xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx uveden xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, Ústav xxxxxxx xxxxx §65a nebo 65b vyhoví v xxxxxxx, že veterinární xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx oběhu x xxxxxxxxxx státě xxxxxxx, xxxxxxxx postupům x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provést dodatečná xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x účinností xx 15.1.2020

§65x

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně změn, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§66

(1) Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx xx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx, výzkumné, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x veterinární přípravky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx jsou vhodné xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx péče34a).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx použít xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x takový xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx stavem zvířete, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx přesná diagnóza xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx diagnózy,

b) xxxx xxxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, x xxxxxxxx xxx x němu písemný xxxxxxx.

§66a

(1) Držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx veterinárního přípravku, xxx obal xxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx přípravku obsahovaly xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx každé xxxxx xxxxxx údajů a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx provedením xxxxx,

x) zaznamenávat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, x xx spolu x xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se považuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x tom xxxxxxxx, Xxxxxx výskyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku schváleného xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx následek xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poškození xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxx případného xxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádět potřebné xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxx a

h) xxxxxxxxxx Ústavu xx xxxxxxxx vzorky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx vyrábí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinna

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx, že xxxx přípravky jsou xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx použití x x xxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx přípravku nebo x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku; xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx vést a xxxxxxxxx 1 rok xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šarže, xxxxxxx xxxx 5 let xx xxxxxxxx šarže xx xxxxx, x xx požádání xxxx xxxxxxxxxxx předložit Xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobní xxxxx xxxx systém xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx (XXXXX); x xxxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx postup xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kritických xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx systém xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobní xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Osoba, xxxxx uvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky xx xxxxx, anebo x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky do xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pokyny x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené na xxxx obalu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx xx o xxx xxxxxxxxx, Ústavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxx xxxxxxx x

x) po xxxx 5 xxx xxxx x uchovávat xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx veterinárního přípravku, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx na jakost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx nežádoucích xxxxxx nebo xxxxx x jakosti veterinárních xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadujících xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx uváděných xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66x

(1) Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx

x) zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaného xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídaly xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x zapsání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxxxxx xxxx připojeny xxxxxx xxx zacházení x xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx změn, a xxxxxxx Ústav o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx oproti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změny, x xx xxxx provedením xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příhod veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx je Xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků; za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx vedou xxxx xx mohly vést x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx x xxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příhody xxxxxxxxxxxxx technického prostředku xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xx významné xxxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx údržbu x xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příhody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxxx nepříznivého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx případného xxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx zajistit xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádět potřebné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx shodě x xxxxxxxxxx vědeckými poznatky,

g) xxxxxxxxxx Ústavu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xx povinna xx vyrábět x xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xx oběhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použití x x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx v jeho xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx zapsané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky do xxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx zachází, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků,

b) xxxxxxxxx pokyny k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xx o xxx xxxxxxxxx, Ústavu x xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výskyt závažné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x jakosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxx 5 let xxxx x uchovávat xxxxxxx x nákupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které obsahují xxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx prodeje, identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxx x nakoupeném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příhod xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obalu xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx.

§66x

§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Sb.

XXXXX IX

NÁHRADA XXXXXXX X ZTRÁT XXXXXXXXX X SOUVISLOSTI X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikly v xxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx zdolávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, x k xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, anebo xxx xxxxxx původce této xxxxxx xxxx nemoci, x xx za xxxxxxxx, že tato xxxxxxxxxx uplatňovaná opatření xxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx v hospodářství x zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx nákazy x xx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx.

(2) Náhrada podle xxxxxxxx 1 zahrnuje xxxxxxx za

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx se poskytne x náhrada za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvíře,

c) xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržování xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x dalších pásmech x omezením,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxx xxxx nemoc xxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx34b), xxxxxxxxx xx také xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x kontaminovaného xxxxxxxx hospodářství, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx způsobené výpadkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x nimi.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, poskytuje xx xxxx náhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, úly x xxxxxx xxxxxxxx, zlikvidované xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx neposkytne, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ozdravování zvířat xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu tímto xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, zamezení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx sníží x 10 %, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření, zdravotních xxxxxxx a povinných xxxxxxxxxxxxx a diagnostických xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pohody xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se označování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx9d).

§67x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikly v xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nákaz x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo nemoci, x xx xx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Náhrada xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx náhradu xx

x) xxxxxxxx nebo utracenou xxxxx xxxxxx zvěř,

b) xxxxxx a dezinfekci

1. xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx utracených xxxxx xxxxxxxx živočichů,

2. xxxxx nálezu xxxxxxxx xxxxxxxxx volně žijícího xxxxxxxxx, xxxx

3. zařízení xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx,

x) zřízení kafilerního xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx.

(3) Náhrada xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx z xxxxxxx nebezpečné nákazy xxxx nemoci přenosné xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxx zákonem k xxxxxxxxxxx vzniku, zamezení xxxxxx x zdolávání xxxxxxxxxxxx nákaz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka, xxxxx xxxxxxxx ochranná x zdolávací xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx x 10 %, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonů v xxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxx žijící xxxxx.

§67x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§67x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů x ztrát, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízených ke xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu, x k ochraně xxxx xxxxxx šířením, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx u volně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nálezu původce xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xx xx podmínky, xx xxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zemědělské xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržování xxxxxxxx v ochranných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x omezením.

(3) Náhrada xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx obhospodařující xxxxxxxxxxx xxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67x vložen právním xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. s účinností xx 15.1.2020

§68

(1) Xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b xx xxxxxxxxx xx xxxx prokázaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxx xx utracené nebo xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxx utracenou xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x kategorie x xxxxx x xxxx vzniku xxxxx, xxxxxxx

x) x xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx těla zvířete x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x 20 % xxxxxxx ceny xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx utraceno xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§69

(1) Xxxxxx, které xxx nařízená ochranná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou výdělečnou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vykonávat jen x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx, pokud xxx xxxx náhrada nepřísluší xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ušlého xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.35)

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxx §67, 67a xxxx 67b.

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělskou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §69. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx následující xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxx po ukončení xxxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxxxxxxx do 6 xxxxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nedochází-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření. Jedná-li xx o náhradu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx x utracení včel xxxx včelstev, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx oznámení xxxx xxxxxxxxx nařízených ochranných x zdolávacích xxxxxxxx, x nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxx včelstev, x xxxxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx xxxx včelstev, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxx opatření. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx, si vyžádá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx podána v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zaniká.

(2) Xxxxxxxxx, uživateli xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx náhradu xxxxx §67, 67a xxxx 67b xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxxx §67, 67a xxxx 67b a náležitosti xxxxxxx x její xxxxxxxxxx,

x) xxxx stanovit xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě i xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx na člověka xx xxxxxxxxx náhrada x x xxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx některý z xxxxxxxxx xx přemístění x vnitrostátní přepravu xxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 x 2, §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §5 xxxx. 2 x 3, §6 xxxx. 1 xx 4 a 7 xxxx x §7,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §4 xxxx. 3, 4 a 7,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 a 3,

x) nesplní xxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů stanovených x §20 xxxx. 2 xxxx. x) xx e), §21 xxxx. 1 xx 8, 10, 12 x 14, §25 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 nebo x §27b odst. 1 až 8,

x) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §11 xxxx. 1 x 3, §12 xxxx. 1, §14, §16 xxxx. 2 xxxx x §17a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx v §13 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxx x opatření xxxxx §53 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §19 odst. 1 až 5 xxxx x §20 xxxx. 1 a xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxxxx některou x veterinárních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží z xxxxxxx xxxx x xxxx vývozu do xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 1 xx 3, §30 xxxx. 1 x 2, §31a xxxx. 2, §32 xxxx. 1 x 7, §36, §37 xxxx. 2 xx 4, §38a xxxx. 7, §38b xxxx. 1, 7 xx 9 xxxx x §38c odst. 1 xx 4,

i) nesplní xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dovozu xxxxxxx produktů živočišného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39a xxxx. 2 xxxx x §42 xxxx. 2, 3 a 5 xx 8, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx, ačkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §60,

x) nesplní nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §40 odst. 1, 3 a 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42 xxxx. 6,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanovenou x §48a odst. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §56b,

p) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §64a odst. 3 nebo x §64b xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §64c odst. 2,

x) vykonává některou x xxxxxxxx, k xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx orgánu, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, k xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k pohraniční xxxxxxxxxxx kontrole na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 47 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx xxxxxx fyzický xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu způsobem xxxxxxxxxx v xx. 56 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/625,

x) nesplní nebo xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx xx. 66 xxxx. 3 xxxx 6 xxxx čl. 67 nebo čl. 137 odst. 2 x 3 xxxx xx. 138 xxxx. 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625,

v) xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v písmenech x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/625,

x) jiným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x písmenech a) xx x), nesplní xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) až x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§72

Xxxxxxxxx právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx chovatele xxxx některý x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx stanovených v §4, §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §5 xxxx. 2 až 5 xxxx x §6 xxxx. 1 xx 4 a 7,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx o ně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx x §8 xxxx. 1, 3 x 4,

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovenou x §9 odst. 2 x 3, xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx cirkusu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířaty xxxxxxxxxx v §9 xxxx. 4, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9a odst. 1 a 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodníka stanovenou x §9b xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo některý x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §20 xxxx. 2 písm. x) xx x), §21 xxxx. 14, §24 xxxx. 1, §25 xxxx. 1 až 4, §26, §27 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 xxxx x §27b xxxx. 1 xx 4, 6 x 7,

x) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 x 3, §12 xxxx. 1, §14 nebo v §16 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §5 xxxx. 1 písm. x) xx x) nebo x §17a xxxx. 4,

x) nesplní nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18 odst. 1, 2 a 4, §22 xxxx. 1 xx 4, §23 xxxx. 1 xx 3 xxxx x §24a,

g) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 3 x 4, §39a odst. 2 x 3, §40, §41 odst. 1 xx 4, §42 xxxx. 3, 5 xx 8, §48a xxxx. 4, §56b, §64a xxxx. 2 x 3 xxxx x §64b xxxx. 1 xx 3, xxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ačkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60,

x) xxxxxxx xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §53 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xx 5, §20 xxxx. 1 a 2 xxxx. x) x b) xxxx x §21 xxxx. 1, 7, 8, 10 x 12,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a tranzitu xxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx zemí a xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 1 xx 3, §30 xxxx. 1 x 2, §31a xxxx. 2, §32 xxxx. 1 x 7, §36, §37 xxxx. 2 xx 4, §38a xxxx. 7, §38b xxxx. 1 x 7 xx 9 xxxx x §38c xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx zásilek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxxx některou x xxxxxxxx, x níž xx třeba povolení xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx některou x činností bez xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31), anebo xxxxxxxx xxxxxxxx x činností, x níž není xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nepředloží xxxxxxx veterinárního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 47 odst. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxxx zboží orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xx. 56 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625,

o) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 66 xxxx. 3 xxxx 6 xxxx čl. 67 xxxx čl. 137 xxxx. 2 a 3 xxxx xx. 138 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/625,

x) jiným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxx jednáním, než xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesplní xxxx xxxxxx některou x povinností stanovenou x §66a xxxx. 1 xxxx. f) xx x), §66a xxxx. 3 písm. x), b) x x), §66b odst. 1 písm. x) xx x), §66b xxxx. 2 xxxx §66b xxxx. 3 xxxx. x), x) x d),

u) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §66a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §66 xxxx. 1, §66a odst. 1 xxxx. x) xx x), §66a xxxx. 3 písm. x), §66b xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxx §66b xxxx. 3 xxxx. c).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x povinností stanovenou x §4a odst. 4, §6 xxxx. 7, §12 odst. 2, §17a xxxx. 6, §61 xxxx. 1, 3 a 5, §62 xxxx. 2 xxxx x §66 odst. 3 x 4,

x) jako xxxxxxxx veterinární technik xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx x §64 xxxx. 3 x 4, nebo

c) xxxx xxxxxxx pasů nebo xxxxxxxxxxx pasů xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx x §4b xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 300 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx r) x x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c).

§72x

§72x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX.

§73

§73 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§74

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správa, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§75

(1) Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytuje xxxx xxx xx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesplnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25m) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxx, x něhož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx částečnou náhradu xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Náklady spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx x x xxxxxxxxxxxx vyšetřením a xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx35a); pro xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx uveřejněného Komisí x Úředním věstníku xx xxxxxxxxx období. X případě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx spongiformních encefalopatií7c) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx stanovené xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděny, povinen xxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x x xxxxxxx xxxxxxx xx dodatečnou xxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx35b) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx správy, který xx uložil. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx paušální částky xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kontrolách79) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x prováděním každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vybírá xx krajská veterinární xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Výši částky xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx skutečných nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x vydáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k vývozu xxxxxx nebo živočišných xxxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx rostlinného původu, xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 2. X xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vybírá xx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx. Výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§76

(1) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx správní xxx36), xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx uplatněná k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x posudky xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jako podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx územní souhlas xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxx xxxxxxxxx řádu36a) x nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxxx pojmu územní xxxxxx xxxx stavební xxxxxx, rozumí se xxx xxxx společné xxxxxx a stavební xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx. X schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registraci, xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx Evropské unie xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx64) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registraci.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxx. x) x §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je vykonatelné xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx úkonem x řízení, xxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účastníků řízení.

(3) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx veterinárních opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

a) týká-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx územní xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx, že xx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx, xx xxxx nejméně 15 xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx veterinární správy xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx; xx den xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx krajského úřadu. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx obecních xxxxx, xxxxxxx území xx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nich ještě xxxx jejich ukončením xxxxx §17 xxxx. 1,

x) má-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx obvodů xxxx krajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx týká, xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx nařízením Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx chovatelé hospodářských xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasovém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx; xx xxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx přiměřeně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních opatření xxxxx §17 xxxx. 1, popřípadě xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1. Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ihned, xxxxxxx xxx o to xxxxxxx.

(4) Správní řád xx neuplatní v xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 x xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx veterinární xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Kontrolovaná osoba xxxx proti tomuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx. Podané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx námitkám xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobě,

b) x ukončení xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5 x podle §53 xxxx. 2; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§76x

Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx,

x) řídí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x takové xxxxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace31),

b) může xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx usazena x vykonává x xxxxxxx s jeho xxxxxxxx předpisy regulovanou xxxxxxx uvedenou x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace31); xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x předpisy Xxxxxxxx xxxx a může xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jeho zahájení.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínkám xxxxxx xxxxxx, xx xxx, komu povolení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona Xxxxxx xxxxxxxxxxx správu, xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx x nerozhodne-li Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxx jednání xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, v xxxxx budou po xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxx písmenem x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

§77x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy vydávaný xxxx podklad xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krmivy xxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx odstraňování x dalšímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx §56, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx nahrazeno xxxxxxxx x řízení o xxxxxx integrovaného povolení xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx §46 xxxx. x).

§77x

(1) Xxx se x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx mluví x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx, anebo úřad, xx který xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příslušném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx byly výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx náleží.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tímto xxxxxxx, xxxx povinny xxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§78

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §4a odst. 7, §4b xxxx. 2 xxxx. x) x §4b xxxx. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 7, §5a xxxx. 4, §6 xxxx. 8, §8 xxxx. 5, §9a xxxx. 5, §9b xxxx. 3, §10 xxxx. 3, §17a xxxx. 10, §18 xxxx. 6, §19 xxxx. 3 a 7, §21 odst. 19, §21a xxxx. 5, §22 xxxx. 6, §23 odst. 4, §24 xxxx. 2, §25 odst. 5, §27 xxxx. 4, §27a xxxx. 10, §27b xxxx. 9, §28 odst. 4, §30 xxxx. 1 a 2, §34 xxxx. 2, §37 xxxx. 5, §38b xxxx. 4, §38c xxxx. 5, §39 xxxx. 5, §40 xxxx. 4, §41 odst. 5, §42 xxxx. 10 x 11, §48 xxxx. 2, §50 xxxx. 10, §53 xxxx. 8, §53a xxxx. 3, §59 xxxx. 6 x 9, §64 odst. 6, §64a xxxx. 5, §64b xxxx. 1 xx 4, §64c xxxx. 4, §66a odst. 4, §66b odst. 4, §70 xxxx. 3 x §75 xxxx. 3 xx 6.

§78x

(1) X §11 xxxx. 1, §12 xxxx. 2 písm. x), §13 xxxx. 1 a 2, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §18 xxxx. 2, §20 odst. 6 x 7 písm. x), §23 xxxx. 1 xxxx. x), §23 xxxx. 2, §27 odst. 2 x 3, §40 xxxx. 1 písm. x), §40 xxxx. 5, §41 xxxx. 1 xxxx. x) x h), §42 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §47 xxxx. 4, §48 xxxx. 1 xxxx. x), §49 xxxx. 1 x 2, §50 xxxx. 1, §51 odst. 1, §64 odst. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx, §64 xxxx. 5, §76 xxxx. 2 x 3 x x xxxxxxx x §49 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" v xxxxxxxxxx pádu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx veterinární xxxxxx" x xxxxxxxxxx pádu x xxxxx.

(2) V §13 xxxx. 1 xxxx. x), §16 xxxx. 2, §40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx x druhé x xxxx. d) na xxxxxx x xxxxxx xxxxx, §40 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x), §41 xxxx. 2 x 3, §54 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x §77a xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu" x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty" x xxxxxxxxxx pádu x čísle.

ČÁST XXXXX

§79

§79 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 154/2000 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 23/1962 Sb., x myslivosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§80

§80 (xxxx třetí) zrušen xxxxxxx předpisem č. 131/2003 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§81

Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Sb. x xxxxxx x. 63/1999 Xx., se xxxx xxxxx:

Xxxxxxx x zákonu x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx. x zákona x. 305/1997 Sb., "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx 67 zní:

"Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§37 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
- xx každou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zvířat
Kč 170,-
- xx každou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočišných produktů, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xx 110,-
&xxxx;
xxxxxxx Xx 1&xxxx;120,-
&xxxx;
xxxxxxx Xx 11 900,-".

2. Xxxxxxx 68 včetně xxxxxxxx xxx:

"x) Schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§65 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx)
Xx 3 000,-
b) Xxxxxx xxxxxxxxx k výrobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§65 xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
Kč 6&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxxxxxx x zápis xxxxxxxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. Xxxxxxx 69 xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx (§6 xxxxxx x.166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
- xx xxxxx xxxxx
Xx 50,-
- xx xxxx než xxxxx xxxxx
Xx 100,-".

4. Xxxxxxx 70 zní:

"Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27 xxxxxx x.166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 100,-".

5. Položka 71 xxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx zacházení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§22 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 500,-
 
b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§56 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 300,-".

6. Xxxxxxx 72 xxx:

"x) Registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§60 zákona č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
Kč 2&xxxx;000,-
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx (§64 zákona x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
Kč 1&xxxx;000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxxxxx činnosti (§50 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx)
Xx 2&xxxx;000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku (§50 xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 3&xxxx;000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§51 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 1&xxxx;000,-".

7. Xxxxxxx 73 xxx:

"x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx
Xx 3 000,-
za xxxx xxx xxxxx xxxxx
Xx 5&xxxx;000,-
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx pokusné xxxxx
Xx 10&xxxx;000,-".

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§82

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx péči, xx xxxxx zákona x. 239/1991 Sb., xxxxxx č. 437/1991 Xx. a zákona x. 110/1997 Xx.

2. Xxxxx č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 25/1991 Xx., xxxxxx x. 437/1991 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxx národní xxxx x. 348/1992 Xx., xxxxxx č. 112/1994 Xx. x zákona x. 110/1997 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§83

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX ČLENSKÉHO XXXXX, XXXXX POTVRZUJE XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx

X xxxxxxx osob, xxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx přistoupením, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osvědčení x jiné doklady x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako dostatečný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčením xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Bulharsku xx xxxx nejméně 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxx předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příprava xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx přistoupením, xxxxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx provázeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx zákonem xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx po dobu xxxxxxx pěti xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx sedmi xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx občanů členských xxxxx, xxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství byly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příprava xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx před 20. xxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgány Estonska xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxx o xxxxxxx x povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolání. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx týmiž xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx členských států xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx sedmi let xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborná příprava xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxx 8. xxxxxx 1991, uznává Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxx důkaz, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx chorvatské xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxx o xxxxxxx x povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xx sobě následujících xxx x xxxxxxx xxxx let předcházejících xxx xxxxxx osvědčení.

Litva

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxx nebo jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 11. xxxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxxxxx mají na xxxxx xxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx povolání. Xxxx potvrzení musí xxx provázeno xxxxxxxxxx xxxxxxx týmiž xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tito xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu se xxxxxxx danou činnost xx území Xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx veterinárního lékařství xxxx uděleny nebo xxxxxxx odborná příprava xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx před 21. xxxxxx 1991, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx diplomy, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx potvrdí, xx xxxx xxxxxxx mají xx xxxx xxxxx xxxxxxx právní platnost xxxx xxxxxxxx doklady x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provázeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxx xxxx, xxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bývalé Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §59 odst. 1, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důkaz, xxxxx dokládají odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx veterinárního lékaře xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako doklady xxxxxxx x §59 xxxx. 2 písm. x) a jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx německými xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x souladu se xxxxxxx vykonávaly xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx následujících let x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Slovensko

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx začala x xxxxxxx Československu xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgány Xxxxxxxxx potvrdí, že xxxx doklady xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx uvádějícím, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx zákonem xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 po xxxx následujících let x xxxxxxx xxxx xxx předcházejících xxx xxxxxx osvědčení.

Slovinsko

V případě xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxx 1991, uznává Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx orgány Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxx území xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx týmiž xxxxxx xxxxxxxxxx, že tito xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxxxxxx xx dobu nejméně 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxxxx dni vydání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Rumunsku xx xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Ostatní xxxxxxx xxxxx

X případě xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx členského státu xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx zákonným xxxxxxxx podílela xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XX ČLOVĚKA, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX NEBEZPEČNÉ, X XXXXXX XXXXXXX

x) xxxxxx xxxxxxxx více xxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx choroba

2. xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx)

3. xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

4. xxxxxxx Xxxxx Rift

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx přežvýkavců

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

7. katarální xxxxxxx xxxx

8. xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

9. xxxxxxxxxxxx

10. xxxxxxxxxx

11. xxx xxxxx

12. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

13. X xxxxxxx

14. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx)

15. xxxxxxxxx a xxxxxxxx

16. xxxx xxxxxxxx

17. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX)

18. xxxxxxxxxxxx

19. tuberkulóza (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Mycobacterium xxxxxxxxxxxx)

20. xxxxxxxxx

21. verotoxigenní Xxxxxxxxxxx xxxx

22. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

23. vzteklina

24. západonilská xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

4. hemoragická septikémie (xxxxxxxxxxxx)

5. hlavnička

6. infekční xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX, XXX/XXX)

7. nodulámí xxxxxxxxxxx xxxxx

8. xxxxxx xxxxxx xxxxx

9. theilerióza

10. xxxxxxxxxxxx

11. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mouchou xxx-xxx)

12. venerická xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx x xxx:

1. enzootické xxxxxxx xxxx (chlamydióza xxxx)

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxx)

3. klusavka

4. xxx malých xxxxxxxxxxx

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx koz

7. nemoc Xxxxxxx

8. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx)

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx)

3. xxxxxx xxxxxx

4. infekční xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx)

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

6. xxx xxxx

7. xxxxxxxxx metritida koní

8. xxxxxxxxxxxx xxxx

9. Xxxxx (Xxxxxxxxxxx evansi)

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

11. xxxxxxxxx

x) xxxxxx prasat:

1. xxxxxxx xxx prasat

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

3. xxxxxxxx mor prasat

4. xxxxxxxxxxx a respirační xxxxxxx xxxxxx

5. vezikulární xxxxxxx xxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (transmisivní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

7. xxxxxxx epidemická xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx influenza (xxxxxx xxxxxxxxx x nízkopatogenní)

2. xxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

4. newcastleská xxxxxxx

5. xxxxxxxx nákaza (Xxxxxxxxxx pullorum)

6. xxx xxxxxxx

x) nákazy xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx plodu (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

2. mor xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx hniloba xxxxxxx xxxxx)

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

4. roztočíková xxxxxx xxxx

5. xxxxxxxx (Xxxxxxx tumida)

6. xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx ryb:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2. nakažlivá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX): xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx (ISAV) x xxxxxxxxx XXX x delecí

3. herpesviróza Xxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx)

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tkáně

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx hemoragické xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

2. xxxxxxxxxxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx č. 166/1999 Sb.

Příloha x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx č. 4 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx č. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2017 Sb.

Čl. II

1. Xxxxx xx v jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx veterinární xxxxxx", xxxxxxxxx "Městská xxxxxxxxxxx správa v Xxxx", "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx" x "Městská xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxx veterinární xxxxxx".

2. Xxxxxxx veterinární xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxx, Městská xxxxxxxxxxx správa v Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx zániku, přecházejí xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Zaměstnanci, xxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě, Xxxxxxx veterinární xxxxxx x Brně, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě v Xxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení.

4. Xxxxxxxxxx-xx povolení x xxxxxx odborné veterinární xxxxxxxx (§50, 51) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx veterinární xxxxxx x vlastního xxxxxxx, dříve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx správy x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx, je xxxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx člena Xxxxxx x požádat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činnosti zaniká.

6. Xxxxxxxxx a podnikatelé,10) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x registraci, popřípadě xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Obaly, xx xxxxxxx xxxx baleny xxxxxxxxx živočišného původu x xxxxx nejsou xxxxxxxx označením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xx 31.xxxxxxxx 2003. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xx xxxxx bez označení xxxxxxxxx nezávadnosti.

8. V xxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Ustanovení §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx, kdy vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxx veterinární xxxxx při xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

10. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro určitou xxxxxxx xx považují xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 131/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx38), xx xxx, xxxx povolení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx požádat xx xxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x těmito xxxxxxxx. Neučiní-li xxx x nerozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správy x vlastního xxxxxxx, xx se xx xx, že povolení, xxxxxxxxx xxxx registrace, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravky xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválené podle xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zvířat, x xx xx xxxx 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

4. Xxxxx, které pečují x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, x xxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42 odst. 2 xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozu x tranzitu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx39) x xxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pásmech, svobodných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx dopravě (§37), xxxx by byly xxxxxxxxx veterinárním osvědčením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, neopustily xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2005 x zůstaly x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx 1. xxxxx 2006 zničeny pod xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx40). Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Pokud xx v xxxxxx xxxxxxxx předpisech používá xxxxx "konfiskáty živočišného xxxxxx", xxxxxx xx xxx "vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.2.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 166/1999 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx veterinární správě xx schválení ozdravovací xxxxxxx, jsou povinni xxx učinit, xxxxx xxx xxxxx program xxxxx xxxxx schválen, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, úspěšným absolvováním xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx, které jsou xxxxxxx podle §5a xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, požádat x xxxxxxxxx a registraci, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. s účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Krajské xxxxxxxxxxx správy x Xxxxxxx veterinární správa x Xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Městské xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx, xx stávají xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Praze, xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správy x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správ x Xxxxxxx veterinární xxxxxx x Praze přecházejí xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx neskončené se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xx x xxxxxx právních předpisech xxxxxxx pojem

a) "Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa", xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa Státní xxxxxxxxxxx správy,

b) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa", xxxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) "orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx", rozumí xx tím Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx med xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x schválení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

8. Xxxxx, xxxxx uvádí xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxxxx úkonů x xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx schválení veterinárních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které zprostředkovávají xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx xxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx útulku pro xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti podle §42 xxxx. 6 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx veterinární xxxxxx nejpozději do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. stupně xx 3 xxx ode xxx přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, který xx dni xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxxxx xxxxxxxx I. stupně, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxx získat do 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární správy, xxxxx xx dni xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX. xxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx získat xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/625 x xxxxxxx x §48 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválená xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 5 xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenou xxxxx xx. 100 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/625 x souladu x §44 xxxx. 5 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §48 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx referenční xxxxxxxxx xxxxxxx podle §48 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx podání oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxxx, distribuovat x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxx země xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §65 xxxx. 3, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Seznamu veterinárních xxxxxxxxxxx prostředků podle xxxxxx zákona. Lhůta xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x činí 5 xxx; není-li x xxxx xxxxx xxxxxx žádost xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 166/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.9.1999.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx službách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

154/2000 Xx., x šlechtění, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx 1.1.2001

102/2001 Xx., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obecné xxxxxxxxxxx výrobků)

s účinností xx 1.7.2001

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x x omezování xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

120/2002 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

131/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.7.2003, x xxxxxxxx §17x, §28 až 38x, §60 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX; x §72x, pozbyl xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

286/2003 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/99 Xx. publikované v xxxxxx č. 96/2003

316/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 110/97 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2004

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v návaznosti xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

48/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2006

147/2006 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 50/2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2007

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

182/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/99 Xx., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

332/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 108/2008

381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

223/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009

298/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.9.2009

308/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 246/92 Xx., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx ustanovení §75, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 21.10.2011

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

359/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

279/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 147/2002 Xx., x Ústředním xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Ústředním kontrolním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

139/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

264/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxxxx péči x&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x.&xxxx;634/2004&xxxx;Xx., o správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2014

126/2016 Xx., kterým xx mění zákon x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x některých xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

302/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017 x xxxxxxxx části §4, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

368/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2022

238/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Rady 64/432/EHS ze xxx 26. června 1964 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x prasaty uvnitř Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 97/12/ES xx dne 17. xxxxxx 1997, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxxx směrnice 64/432/EHS x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 2005/36/ES xx dne 6. xxxxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Rady 82/894/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1982 x xxxxxxx chorob xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 88/407/EHS xx dne 14. xxxxxx 1988 x veterinárních xxxxxxxxxxx xx obchod s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx jeho xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 93/60/EHS xx dne 30. xxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxx směrnice 88/407/XXX x veterinárních xxxxxxxxxxx na obchod x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skotu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x na xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/43/ES xx xxx 26. xxxxxx 2003, kterou xx xxxx xxxxxxxx 88/407/XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx jeho xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 89/556/EHS xx xxx 25. xxxx 1989 x veterinárních xxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 93/52/EHS ze xxx 24. xxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 89/556/XXX o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxx těchto embryí xx třetích xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 91/496/EHS xx xxx 15. xxxxxxxx 1991, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 89/662/XXX, 90/425/XXX x 90/675/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 90/426/EHS ze xxx 26. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx ze xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/36/EHS xx xxx 29. xxxxx 1992, kterou xx xxxx, xxxxx xxx x xxx xxxx, xxxxxxxx 90/426/XXX x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dovoz xx třetích zemí.

Směrnice Xxxx 2004/68/ES xx xxx 26. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxx tranzit, xxxx xxxxxxxx 90/426/XXX a 92/65/XXX, x zrušuje xxxxxxxx 72/462/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 90/429/EHS ze xxx 26. xxxxxx 1990, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 90/539/EHS xx xxx 15. xxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx vejci xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dovoz xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Rady 93/120/ES xx dne 22. xxxxxxxx 1993, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 90/539/XXX x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxx x xxxxxxx x násadovými xxxxx uvnitř Společenství x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/90/ES xx xxx 15. xxxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 90/539/EHS x veterinárních podmínkách xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxx xx třetích xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/88/ES xx xxx 24. října 2006 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočichy xxxxxxxxxxx x akvakultury x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x prevenci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 91/68/EHS xx xxx 28. xxxxx 1991 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/10/ES xx dne 22. května 2001, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 91/68/XXX, xxxxx jde o xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/50/ES xx xxx 11. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx směrnice 91/68/XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro pohyb xxxx x xxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/65/EHS ze xxx 13. xxxxxxxx 1992 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx zvířaty, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx X směrnice 90/425/EHS.

Směrnice Xxxx 92/118/EHS xx xxx 17. xxxxxxxx 1992 o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx 89/662/XXX, x xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 90/425/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 96/90/ES xx dne 17. xxxxxxxx 1996, kterou xx xxxx xxxxxxxx 92/118/XXX x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpisech xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dovoz xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx X xxxxxxx A xxxxxxxx 89/662/XXX, a xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, směrnice 90/425/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 97/79/ES xx dne 18. xxxxxxxx 1997, kterou xx xxxx xxxxxxxx 71/118/XXX, 72/462/XXX, 85/73/XXX, 91/67/ /XXX, 91/492/XXX, 91/493/XXX, 92/45/XXX x 92/118/XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dovážených xx Xxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/119/EHS xx dne 17. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxxx obecná xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nákaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx choroby xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 96/22/ES xx xxx 29. xxxxx 1996 o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účinkem x xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx směrnic 81/602/XXX, 88/146/XXX a 88/299/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/74/ES xx xxx 22. září 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 96/22/XX x zákazu xxxxxxxxx některých xxxxx x hormonálním xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 96/23/ES xx dne 29. xxxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látek x xxxxxx reziduí v xxxxxx zvířatech x xxxxxxxxxxx produktech x x zrušení xxxxxxx 85/358/XXX x 86/469/XXX x xxxxxxxxxx 89/187/XXX x 91/664/EHS.

Směrnice Xxxx 96/93/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 97/78/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 1997, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Společenství.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/82/ES ze xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/28/ES xx dne 31. března 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2001/82/ES x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2002/99/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro produkci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2003/99/ES xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx zoonóz x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozhodnutí Xxxx 90/424/EHS a x zrušení xxxxxxxx Xxxx 92/117/XXX.

1a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001 xx xxx 22. května 2001 o stanovení xxxxxxxx pro prevenci, xxxxxxx a eradikaci xxxxxxxxx přenosných spongiformních xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002 xx dne 28. ledna 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx se Evropský xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013 ze xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu x x zrušení nařízení (XX) x. 998/2003. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 577/2013 xx xxx 28. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neobchodní přesuny xxx, xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx formát, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 576/2013.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 136/2004 xx xxx 22. xxxxx 2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2004 ze xxx 18. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxx doklad xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 599/2004 ze xxx 30. března 2004 x přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxx xx zvířaty x produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 206/2009 xx dne 5. xxxxxx 2009 o xxxxxx zásilek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (ES) x. 136/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x hygieně xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004 ze dne 29. xxxxx 2004, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 ze xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny k xxxxxx spotřebě, x x zrušení nařízení (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zvířat x dobrých životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) č. 652/2014, (EU) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 x (XX) č. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/XX, 96/93/ES a 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/EHS (xxxxxxxx x úředních xxxxxxxxxx).

1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování s xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 998/2003, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 882/2004, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 745/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1774/2002.
3) Zákon č. 110/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
4) Xxxxx č. 91/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 183/2005 xx dne 12. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx hygienu xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Rady (XX) x. 178/2002.
5) Například xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5a) Vyhláška č. 273/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zbytky xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x potravinových surovinách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2377/90 xx xxx 26. xxxxxx 1990, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 176/2001 Xx.
7b) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009.
7x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 999/2001.
7d) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/91/ES xx xxx 2. xxxxx 2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx.
7x) Xx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003.
7x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 998/2003.
7x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 999/2001.
8) Xxxxx č. 154/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §13a xxxxxx x. 246/1992 Xx.
9x) Zákon č. 378/2007 Sb.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9b) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009. Xx. 8 a xxxxxxx x. X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.
9x) Vyhláška č. 291/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx, a x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx x x jejich xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 232/2005 Sb.
9x) §22 x násl. zákona x. 154/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §420 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x chovem xxxxxx.
12) Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §28 xxxxxxxx x. 136/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plemenářským xxxxxxx.
13a) Xxxxxxx XX xxxxx XXX xxxx 3 x 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 853/2004.
13x) §28 xxxxxxxx x. 357/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx farmovém xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x včel.
13x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. prosince 2004 x xxxxxxx xxxxxx během přepravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx 64/432/EHS x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.
14) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. prosince 2004 x xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx x souvisejících činností x o xxxxx xxxxxxx 64/432/EHS a 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.
14x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1739/2005 xx xxx 21. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi členskými xxxxx.
14x) Například xxxxxxxxxx Xxxx 90/424/EHS ze xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v platném xxxxx.
14x) Například §52 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx, §2 písm. d) xxxxxxxx x. 202/2004 Xx., o opatřeních xxx předcházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx, §67 xxxxxxxx x. 389/2004 Xx., x opatřeních pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně vyhlášky x. 299/2003 Xx., x opatřeních xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 356/2004 Xx.
14d) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 853/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 854/2004, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 882/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
14x) Xxxxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 2377/90, xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 315/93 ze xxx 8. února 1993, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., xxxxxxxx č. 273/2000 Sb., xxxxxxxx č. 132/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 158/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx množství reziduí xxxxxxxxxxxx xxxxx pesticidů x potravinách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 68/2005 Sb., xxxxxxxx č. 305/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx množství x xxxxxxxxxxx.
14x) Xx. 5 x oddíl X xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, x platném xxxxx.

Xx. 18 odst. 4 x xx. 18 xxxx. 8 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 48 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/627 xx xxx 15. března 2019, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě x xxxxxxx s xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/625 x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2074/2005, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

14x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 382/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxxx se zvířaty x o veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx x. 260/2005 Sb., xxxxxxxx č. 381/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, produkty xxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xx xxxxxxx zemí, xx xxxxx vyhlášky x. 201/2004 Xx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 299/2003 Sb., ve xxxxx vyhlášky x. 356/2004 Sb., xxxxxxxx č. 389/2004 Sb., vyhláška č. 202/2004 Sb.
14i) Vyhláška č. 381/2003 Sb., xx znění xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.
15) §2 xxxx. a) a x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) Xx. 5 xx 8 x xxxxxxx I až XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 449/2001 Sb., xxxxxxxx č. 244/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 449/2001 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx..
17) Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17a) Nařízení Xxxx (XXX) č. 1907/90 xx xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2295/2003 xx xxx 23. prosince 2003, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1907/90 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, v xxxxxxx znění.
Vyhláška č. 326/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), g), x), x) x j) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx maso, xxxxx xxxxxxx, xxxx, ostatní xxxxx živočichy x xxxxxxx z nich, xxxxx a výrobky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 264/2003 Xx.
17x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.
17xx) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb.
17xx) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx a střelivu (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 854/2004.
17f) Xxxxxxx III xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 853/2004, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx I oddíl XX kapitola XXXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004, x xxxxxxx xxxxx.
17x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 852/2004.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 853/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
17x) Čl. 6 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.

Čl. 4 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004.

Xx. 138 xxxx. 2 xxxx. x) a xx. 148 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.

17x) §1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 147/1998 Xx., x xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17x) Xx. 7 xx 9 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 852/2004.
17k) Zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17l) Například xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Čl. 18 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 43 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/627 xx xxx 15. xxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 x xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 2074/2005, xxxxx xxx x úřední kontroly.

17n) Příloha XX xxxxxxxx X xx XXX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 854/2004.
17o) Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 852/2004.
Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 853/2004.
Xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Příloha XX xxxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 852/2004.
17x) Xxxxxxxx č. 382/2003 Sb.
Xxxxxxxx č. 380/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx obchodování xx xxxxxxxxx, vaječnými buňkami x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx zemí.
17x) Například xxxxxxxxxx Xxxxxx 2001/618/ES ze xxx 23. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Aujeszkyho xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Společenství, x xxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této nákaze x x zrušení xxxxxxxxxx 93/24/XXX a 93/244/XXX.
17x) Xxxxxxxxx §12, 14, 30 x xxxx. vyhlášky x. 382/2003 Xx.
17t) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 599/2004.
17x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 379/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s živočišnými xxxxxxxx, xx které xx nevztahují zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, a x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx zemí.
17v) Xxxxxxxxx xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
17x) §8 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 372/2003 Xx., x veterinárních xxxxxxxxxx xxx obchodování xx xxxxxxx.
§7 xxxx. 1 vyhlášky x. 373/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx kontrolách xxx xxxxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxx č. 377/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 259/2005 Sb.
Xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xx xxxxx vyhlášky x. 259/2005 Xx.
17x) Například xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 282/2004, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 136/2004.
17x) Xxxxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2004, xx. 2 nařízení Xxxxxx (XX) č. 136/2004.
18) Xx. 79 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství.
18a) Xxxxx č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx.

18x) Čl. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.

Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004.

Xx. 126 a 127 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

19) §217 xxxxxx č. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §145 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20x) Nařízení Komise (XX) x. 745/2004.
21) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 206/2009 xx xxx 5. xxxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Společenství x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 136/2004.
21a) Xx. 8 x následující nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 998/2003/ES xx xxx 26. května 2003 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 92/65/XXX.
22) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 998/2003.
Nařízení Komise (XX) x. 745/2004.
23) §49 xxxxxx č. 13/1993 Xx.,xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) §3 xxxx. x) x x) zákona x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23b) Například xx. 4 xxxxxxxx Komise (XX) x. 745/2004, §24 xxxxxxxx x. 376/2003 Sb.
24) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) §29 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
25) §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
25x) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
25x) Například §15 odst. 3 xxxxxxxx x. 299/2003 Xx.
25x) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
25x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
25e) Čl. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
25f) Čl. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004 x spolupráci mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
25x) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25h) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Sb.
25x) Xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004 xx dne 21. dubna 2004, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, odlišení a xxxxxxxxxxxxx administrativnímu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1782/2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimy xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
25j) Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1523/2007 ze xxx 11. prosince 2007, kterým se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx a vyvážet x xxx xxxxxx x psí kůže x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.
25x) Nařízení Rady (XX) č. 509/2006 ze xxx 20. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a potravinách, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 510/2006 ze xxx 20. března 2006 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.
25m) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., xxxxx č. 378/2007 Sb., xxxxx č. 110/1997 Sb.
25x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 854/2004.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004.
25x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
25p) Xx. 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 882/2004.
25x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obecné bezpečnosti xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
28) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
29x) Xxxxx č. 381/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
29b) §44 x 45 zákona x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 147/2001 Xx.
29x) §44 xx 46 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.
30) §44 x xxxx. xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30a) §124 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce.
30b) §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Sb.
31) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31x) §98 xxxx. 1 zákona x. 111/1998 Xx.
31x) Xxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 10/1999 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxx č. 192/1988 Sb., o xxxxxx x některých xxxxxx látkách xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx xxxx, §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 356/2003 Xx., x chemických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §44b a 58 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 381/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 318/2004 Xx.
32a) §89 xx 90 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx zákona x. 165/2006.
32x) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
32x) Xxxxxxxx č. 329/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33x) Xxxxx č. 79/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x bližší xxxxxxxx klinického hodnocení xxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 999/2001.

34x) Zákon č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x změně xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34b) Xxxxxxxxxx Xxxx 90/424/EHS, x platném xxxxx.
35) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35x) Xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx XX xxxxxxxx II xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

35x) Čl. 79 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

35c) Xx. 27 x příloha X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 882/2004.
36) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb.
36x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
37) Xxxxxxx XXX xxxxx XX kapitola X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
38) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
39) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
38) Xxxxxxx XXX xxxxx XX xxxxxxxx XX xxxx XXX xxx 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.
39) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 100/2010 Xx.
40) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004.
41) Čl. 11 x 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004.
42) Xxxxxxx X xxxxx XXX kapitola XXX xxxx A xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
43) §4 xxxxxx x. 255/2012 Xx.
44) §7, §8 písm. a) x c), §9, 20 xxxxxx x. 255/2012 Xx.
45) §7, §8 písm. x), §9 xxxx. x), §10 xxxx. 2, §20 xxxxxx x. 255/2012 Sb.
46) §7, §8 xxxx. a), x), e) a x), §9 písm. x), §10 xxxx. 2 a §20 xxxxxx x. 255/2012 Xx.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) x. 1925/2006 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Rady 90/496/XXX, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/XX, xxxxxxx Xxxxxx 2002/67/XX a 2008/5/ES x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 608/2004 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

48) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013.

49) Xx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 576/2013.

50) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 577/2013.

51) §20 xxxxxx x. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

52) Příloha XIV xxxx B xxx X xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1234/2007 xx dne 22. xxxxx 2007, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx organizace zemědělských xxxx x zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produkty (xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxx.

53) §23 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

54) §8 xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

55) Xxxxxxx XXX xxxx VI nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx produkty x xxxxxxx nařízení Rady (XXX) x. 922/72, (XXX) č. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, x platném xxxxx.

56) §6 xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

57) Příloha XXX xxxxx IX xxxxxxxx X xxxx I x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

58) Xxxxxxx XXX xxxxx IX kapitola X xxxx III xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 853/2004.

59) Bod 3.5 xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004.

60) Čl. 3 xxx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

61) Xxxxxxx III xxxxx XX kapitola XX část III xxx 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004.

62) §1046 občanského xxxxxxxx.

63) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1069/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 142/2011 xx xxx 25. února 2011, kterým xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1069/2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě, x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 97/78/XX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osvobozené xx veterinárních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 136/2004.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 282/2004.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 599/2004.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 577/2013.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1739/2005.

Nařízení Xxxx (ES) č. 21/2004 x xxxxxx identifikace x xxxxxxxx ovcí x xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 911/2004, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1760/2000, xxxxx xxx o xxxx značky, zvířecí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2160/2003 xx xxx 17. listopadu 2003 x tlumení xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx původů xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1177/2006 ze xxx 1. srpna 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2160/2003, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx národních xxxxxxxx xxx tlumení salmonel x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 517/2011 xx xxx 25. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2160/2003, xxxxx jde o xxx Xxxx zaměřený xx snížení xxxxxxx xxxxxxxx sérotypů xxxxxxxxx x nosnic Gallus xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2160/2003 x xxxxxxxx Komise (XX) x. 200/2010.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 200/2012 xx xxx 8. xxxxxx 2012 o xxxx Xxxx zaměřeném xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx brojlerů, jak xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2160/2003.

Nařízení Komise (XX) č. 200/2010 xx xxx 10. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2160/2003, xxxxx xxx o xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sérotypů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx drůbeže xxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1190/2012 ze xxx 12. xxxxxxxx 2012 x xxxx Xxxx zaměřeném xx xxxxxxx výskytu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Salmonella xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2160/2003.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2073/2005 o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2074/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 853/2004 a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 854/2004 x (ES) x. 882/2004, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 852/2004 x xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 853/2004 x (XX) x. 854/2004.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1375 xx dne 10. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx trichinel x xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 1162/2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004, (XX) 854/2004 x (XX) x. 882/2004 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 853/2004 x (XX) x. 854/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1379/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1184/2006 x (ES) x. 1224/2009 a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 104/2000.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 2056/2001, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 104/2000, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2406/96 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx některé produkty xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1308/2013 ze xxx 17. prosince 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007.

Nařízení Komise (XX) č. 543/2008, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx k nařízení Xxxx (XX) č. 1234/2007, xxxxx jde x xxxxxxxx normy xxx drůbeží xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1249/2008 xx xxx 10. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zavádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxx upravená xxxx skotu, xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1474 xx dne 27. xxxxx 2015 x použití recyklované xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jatečně upravených xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 589/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1760/2000 xx xxx 17. července 2000 x systému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x označování xxxxxxxx xxxx a výrobků x xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx Rady (ES) x. 820/97.

Nařízení Komise (XX) č. 1825/2000 ze xxx 25. srpna 2000, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1760/2000, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx hovězího xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 275/2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx masa xx xxx 15. xxxxxx 2007.

Xxxxxxxx Komise (ES) č. 566/2008 xx xxx 18. xxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 470/2009 ze xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 2377/90 x xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 26/2004.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 37/2010 ze dne 22. xxxxxxxx 2009 x farmakologicky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx živočišného xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1881/2006 xx xxx 19. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 396/2005 xx xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx limitech reziduí xxxxxxxxx x potravinách x krmivech xxxxxxxxxxx x živočišného xxxxxx x na jejich xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 91/414/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1950/2006 ze xxx 13. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví seznam xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 252/2012 ze xxx 21. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxx odběru xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx, XXX x xxxxxxxxxx efektem x XXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 1883/2006.

Nařízení Xxxxxx (EU) č. 915/2010 xx xxx 12. xxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx pro xxxx 2011, 2012 x 2013 x xxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx reziduím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 733/2008 xx xxx 15. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí po xxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx x Černobylu.

Nařízení Rady (Xxxxxxx) č. 3954/87 xx xxx 22. xxxxxxxx 1987, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1135/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovoz xxxxxxxx xxxxxxx pocházejících xxxx odesílaných x Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/798/ES.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 401/2006 ze xxx 23. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx metody odběru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 152/2009 xx xxx 27. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x laboratorního xxxxxxxx xxx úřední xxxxxxxx krmiv.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1831/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 o doplňkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx zvířat.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1307/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpory x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 637/2008 x xxxxxxxx Rady (ES) x. 73/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1332/2008 xx xxx 16. prosince 2008 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx směrnice Xxxx 83/417/XXX, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1493/1999, xxxxxxxx 2000/13/XX, xxxxxxxx Xxxx 2001/112/XX x xxxxxxxx (ES) č. 258/97.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1333/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x potravinářských xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 1334/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x aromatech x xxxxxxxxx xxxxxxxx potravin x aromatickými vlastnostmi xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1601/91, xxxxxxxx (XX) x. 2232/96 x x. 110/2008 a xxxxxxxx 2000/13/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2065/2003 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2003 x kouřových xxxxxxxxx používaných nebo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1321/2013 xx xxx 10. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx x/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1924/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 432/2012 ze xxx 16. května 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx schválených zdravotních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx x snížení xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 834/2007 xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x x xxxxxxx nařízení (XXX) x. 2092/91.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 889/2008 xx xxx 5. xxxx 2008, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 834/2007 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x ekologickou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1235/2008 xx dne 8. prosince 2008, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Rady (ES) x. 834/2007, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 931/2011 xx xxx 19. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xx sledovatelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 178/2002 xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1169/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1337/2013 xx dne 13. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1169/2011, pokud xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, chlazeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 101/2013 xx xxx 4. xxxxx 2013 x použití kyseliny xxxxxx ke snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaminace x jatečně xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1255/97 xx xxx 25. června 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro místa xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxxxx 91/628/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 o ochraně xxxxxx při xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2160/2003 xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x tlumení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 636/2014 xx dne 13. xxxxxx 2014 o xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

64) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.

65) Xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 576/2013 xx dne 12. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxx přesunech xxxxxx x xxxxxxxx chovu x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 998/2003.

66) Čl. 18 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2019/624 xx xxx 8. xxxxx 2019 x zvláštních xxxxxxxxxx xxx provádění úředních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x sádkovací xxxxxxx xxx živé mlže x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

67) Čl. 17 x 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

68) Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 300/2013 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Zákon č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

70) Xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

71) Xxxxxxx XXX xxxxx X kapitola XX nařízení (XX) č. 853/2004.

Xx. 18 xxxx. 7 xxxx. x) x čl. 18 xxxx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 4 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/624 xx xxx 8. února 2019 x zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx produkce xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxx v xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

72) Xx. 102 xx 107 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX)2017/625.

73) Xx. 103 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

74) Čl. 104 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

75) Čl. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

76) Xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx chemické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX a x xxxxxxx nařízení Rady (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/EHS, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, v platném xxxxx.

77) Xx. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1907/2006, x platném xxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 470/2009 xx xxx 6. května 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limitů xxxxxxx farmakologicky účinných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2377/90 x xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 726/2004.

79) Xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x), čl. 79 xxxx. 2 písm. x) x xx. 82 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.