Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 30.06.2023.


Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
166/99 Sb.

Zákon

Část první - Veterinární péče

Hlava I - Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Veterinární péče §2

Základní pojmy §3

Hlava II - Zdraví zvířat a jeho ochrana

Oddíl 1 - Povinnosti chovatelů §4 §4a §4b §4c §5 §5a §5b §5c §5d

Oddíl 2 - Centrální evidence psů §5e

Chovatelé psů §5f

Soukromí veterinární lékaři §5g

Vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny §5h

Oddíl 3 - Přemístění a přeprava zvířat

Vnitrostátní přemísťování zvířat §6 §7

Přemísťování zvířat mezi členskými státy §8

Svod zvířat §9

Přemísťování cirkusových zvířat §9a §9b

Oddíl 4 - Nákazy a jejich tlumení §10 §10a §10b §11 §12 §13 §14

Opatření k tlumení nákaz §15 §16 §17 §17a

Ostatní nákazy a jejich tlumení §17b

Hlava III - Zdravotní nezávadnost živočišných produktů

Oddíl 1 - Základní veterinární požadavky na živočišné produkty §18 §19

Veterinární vyšetření živočišných produktů §20 §21 §21a §21b

Oddíl 2 - Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí na trh živočišné produkty §22

Povinnosti provozovatele jatek §23 §24 §24a

Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat §25

Oddíl 3 - Vnitrostátní přeprava živočišných produktů §26 §27

Oddíl 4 - Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli

Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby §27a §27b

Hlava IV - Veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí

Oddíl 1 - Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy §28 §29 §30 §31 §31a

Oddíl 2 - Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí

Dovoz z třetích zemí §32 §33 §34 §35 §36 §37

Tranzit kontrolovaného zboží z třetích zemí §38 §38a

Vývoz kontrolovaného zboží a rostlinných produktů do třetích zemí §38b §38c §38d

Hlava V - Veterinární asanace §39 §39a §40 §41 §42

Hlava VI - Státní správa ve věcech veterinární péče

Orgány státní správy ve věcech veterinární péče §43 §44 §45 §46

Orgány veterinární správy §47

Ústřední veterinární správa §48 §48a

Krajská veterinární správa §49

Správní pomoc a spolupráce §49a

Povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností §50 §51

Národní referenční laboratoře §51a

Referenční laboratoře §51b

Státní veterinární dozor §52 §53 §53a §53b

Kontrolní nákup §53c

Státní veterinární dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání §53d

Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat §53a

Mimořádná veterinární opatření §54 §55 §55a

Závazný posudek §56

Veterinární osvědčení a úřední potvrzení §56a

Veterinární podmínky pokusu §56b §57

Hlava VII - Odborná veterinární činnost a její výkon

Odborná veterinární činnost §58

Odborná způsobilost §59 §59a

Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby z třetích zemí §59b

Soukromí veterinární lékaři §60 §61 §62 §63

Soukromí veterinární technici §64

Odborná způsobilost k označování hospodářských zvířat §64a

Chovatel hospodářských zvířat §64b

Prohlížitel včelstev §64c

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat §64d

Hlava VIII - Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky §65 §65a §65b §65c §65d §66 §66a §66b §66c

Hlava IX - Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami §67 §67a §67b §68 §69 §70

Hlava X - Přestupky

Přestupky fyzických osob §71

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob §72 §72a §73

Společná ustanovení k přestupkům §74

Hlava XI - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §75 §75a §76 §76a §77 §77a §77b §77c §77d

Zmocňovací ustanovení §78 §78a

Část druhá §79

Část třetí §80

Část čtvrtá - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §81

Část pátá - Zrušovací ustanovení §82

Část šestá - Účinnost §83

Příloha č. 1 - Podmínky uznání osvědčení příslušného úřadu vydávajícího členského státu, které potvrzuje zákonné vykonávání povolání veterinárního lékaře

Příloha č. 2 - Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původci

Příloha č. 3 - Seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro účely poskytování náhrady nákladů a ztrát

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 131/2003 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 48/2006 Sb. - Čl. II

č. 182/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXIV

č. 308/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 302/2017 Sb. - Čl. II

č. 368/2019 Sb. - Čl. II

č. 246/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

166
ZÁKON
ze dne 13. xxxxxxxx 1999
o veterinární xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) x v návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx")1a) xxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") na chov x xxxxxx zvířat x na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, působnost a xxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxx.

§2

Veterinární péče

Veterinární xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx zvířat x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zvířaty vnímavých xxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišných produktů x xxxxx a xxxxxxx zdraví xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx ohrožením živočišnými xxxxxxxx,

x) ochranu území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákaz xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ze zahraničí,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx asanaci,

f) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxx úkolů tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1b) x předpisy Xxxxxxxx xxxx2) (státní xxxxxxxxxxx xxxxx).

§3

Základní pojmy

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx zvíře xxxx zvířata xxxxxxx xxxx xxxx, anebo xx xxxxxxx xx x ně xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxxxxx dobu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxx pod xxxxx xxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxxx chováno xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nemocí přenosnou xx zvířat xx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), je xxxxx z xxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxxx skupin xxxxxxxxx epizootologickou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx hospodářským xxxxxx, xxxxxxx skot, xxxxxxx, xxxx, kozy, xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x jiní xxxxx xxxxxxxxxxx, včely, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx x lidské xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxxx,

x) jatečnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx určeno x výživě xxxx,

x) xxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat různých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x evidovaná xxxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx8),

x) xxxxxxx podezřelými z xxxxxx zvířat xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx příznaky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o určitou xxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx, o nichž xx xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx podezřelá z xxxxxx nákazy xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvířata, u xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příznaky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyvolávající xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx xx to, xx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xx xxxxx x jejím xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z nakažení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"), v jehož xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, diagnostické, xxxxxxxxx x léčebné úkony x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo šířením xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oddělené umístění xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xx provádějí preventivní x xxxxxxxxxxxx xxxxx x sleduje zdravotní xxxx zvířat,

j) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

x) nákazovou xxxxxxx xxxxxx nákazy xx xxxxxxx xxxxx xxxx v určitém xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) živočišnými xxxxxxxx suroviny živočišného xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx maso, xxxxxxxxxx, tuky, xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, paznehty, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxx, mateří xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy3) x xxxxxxxx Evropské xxxx3a),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002,

x) xxxxxxxxx nezávadnými xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x předpisy Xxxxxxxx xxxx4a),

x) veterinárními xxxxxxxxx xxxxxxxx vyráběné xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx dietetické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zařízení, xxxxxxxxx, pomůcky, xxxxxxxxx xxxx jiné předměty xxxx výrobky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, používané xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx určeny x xxxxxxx x xxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diagnózy, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, poranění nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx fyziologického xxxxxxx, anebo kontroly xxxxxxxx, a které xxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho povrchu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx imunologickým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž funkce xxxx xxxx xxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zvířete,

t) ochrannou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/6 xx dne 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx 2001/82/XX, x xxxxxxx znění,

u) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který xxxx x rozporu x xxxxxxxx xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx6),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, x to xxxxxxxx, který není x xxxxxxx s xxxxxxxx na ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxxxx zbožím zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxx, krmiva xxxxxxxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxx x předměty, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx původců xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů a xxxxx, zejména voda, xxxxxx, stelivo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, nástroje, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx být nositeli xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx nabízení x xxxxxxx, prodej xxxx xxxx forma xxxxxxx xx spotřebě, xxxxxx skladování x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ke spotřebě,

aa) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxx stát") xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, které xxxx xxxxx x členských xxxxxxx, xxxxx x xx zvířaty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pocházejícími xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem (xxxx xxx "xxxxx xxxx"), jež xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx, xxxxxx x přepravě xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxx zásilka xxxxx xx. 3 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625,

dd) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx) registrací zapsání xx seznamu,

ff) úředním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx také veterinární xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx tito xxxxxx pověřeni úkoly xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární správy xxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxxx v Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx") pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovených činností,

ii) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx xxxx veterinární xxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx veterinární xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jím zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx zvířat,

jj) xxxxxxx xxx zvířata xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx toulavým x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx matkou, xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

xx) včelím xxxxx xxxxxxx plásty xxxxxxxxx xxxxxxx dělnicemi, x xx i xxxx xxxxx; součástí xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x glycidové x xxxxxx zásoby.

(2) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx podle xxxxxx xxxx a okolností xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, oplodněné jikry x xxxxxxxxx včel.

(3) Xxx se v xxxxx xxxxxx mluví x zvěřině, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.7)

(4) Kde xx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx mluví x souvislosti xx xxxxxxx x části xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.7a)

(5) Pokud xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x význam xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx předpisech, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x uvedených xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x volným xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tím xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx produktů o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx také xxxx xxxxxxx stát Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX X XXXX OCHRANA

Oddíl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

(1) Chovatel xx povinen

a) chovat xxxxxxx způsobem, x xxxxxxxxx a podmínkách, xxxxx vyžadují jejich xxxxxxxxxx potřeby, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx veterinární xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx onemocnění xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx onemocnění xxxxxx7c),

x) xxxxxxxxxx nezbytnou součinnost x xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx veterinární úkon, xxxxxxxxx fixace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) podávat xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na předpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxxxx x xxxxx x jezevci xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzteklině x xxxx během doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vyloučení xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárně vyšetřeno xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx přišlo do xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xx okolností, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7g),

x) xxxxxxxxxx provádění vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonů v xxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dědičnosti xxxxxx x kontroly xxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxx výsledky po xxxx xxxxxxx 3 xxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx provedeno x laboratoři xxxxxxx x §52 odst. 3.

(2) K xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.8)

(3) Xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x příloze XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48) (dále xxx "xxxxxxxxxxxx čip"), x výjimkou psa, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedeným xxxx 3. xxxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx označení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabídkou xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx psa xxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději však xx 3 xxxxxx xxxx xxx. Chovatel xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zaznamenáno x xxxxxxx o xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód zobrazený xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6), xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxxxxx sbory, Vojenskou xxxxxxx xxxx obecní xxxxxxx68), pokud xxx x xxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Chovatel, xxxxx xxxxx 3 x xxxx psů xxxxxxxx xxxxxxx starších 12 xxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx počet xxxxxxxxx xxx samičího pohlaví xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx chovatel xxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx dále xxxxxxx oznámit krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx počtu xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pohlaví xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx 3, x to xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx xxxxx z xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 xx xxxxxxxxxx xx

x) útulek xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) osobu, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx9),

x) xxxxxxxxx xxxx, bezpečnostní xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx68), xxxx

x) xxxxxxxxx vodicích xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69).

§4x

(1) Chovatel je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx, xxxxx x xxxxxx x zájmovém xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x územími a xxxxxxx xxxxxx podle xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx přemísťováno xxxx xxx pět xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xx chovatel povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX.

(3) Doklad, xxxxx xxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nákazového statusu (xxxx xxx "pas")49),50), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48) x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, předávat xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxx pas x xxxxxxxxxxxx nepravdivými údaji, xxxxxxxx neúplně xxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(6) Xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a hygieny, xxxxx je x xxxx činnosti schválena xxxxxxxx veterinární xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pasů xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obdobně. Xxxxxxxxx vysoké školy x vydávání xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastaveno xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nesprávně, xxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48).

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx Komora. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx způsob xxxxxx, vydávání x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, způsob x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, obsah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx a xxxx xxxx.

§4x

(1) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti

a) xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pasu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, x

x) osobu xxx xxxxx distribuce xxxx (xxxx xxx "distributor xxxx").

(2) Výrobce xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx pasy odpovídaly xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x řady xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou x xxxxxxx x xx. 21 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx chovu48),

c) dodávat xxxx pouze distributorovi xxxx,

x) xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xx xxxxxxxx xx předkládat Státní xxxxxxxxxxx správě,

e) xxxxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Distributor xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §4a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veterinárních podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48) xx xxxx xxxxxxx 3 let,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o veterinárních xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) Xxxxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxx předpisem x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxx rozhodných z xxxxxxxx xxxxxxxxxx a

e) xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4x

Xxxxxxxx psa xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx označení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v zájmovém xxxxx65) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterský studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxx, způsobu jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stájí, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxx zvířata, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nářadí, xxxxxxxxxx pomůcek a xxxxxx předmětů, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a), xxxxxxxxx návod x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x vedlejšími xxxxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxx funkci,

c) x xxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx léčivé xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx5), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) a xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxxx látek x přípravků xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx (§19), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odběr xxxxxx a šetření x souvislosti x xxxxxxx xxxxx sledování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x napájecí xxxx (xxxx xxx "plán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx reziduí"), x xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) nepodávat xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx x xxxxxx, xxxxxxx produkty jsou xxxxxx x výživě xxxx, není xxxxxxxx (§19 odst. 1 x 3)9c),

x) xxxxxxxxxx xx požádání úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamy xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d) a umožnit xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxx soukromému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvířete x x nákazové xxxxxxx x místě xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvěře,

h) xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pravdivě x xxxxx xxxxxxxxx informacemi x potravinovém řetězci x souladu s xxxxxxxx II xxxxxx XXX nařízení (XX) č. 853/2004, kterým xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro potraviny xxxxxxxxxxx původu; xxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxx XX xxxxxx XXX xxxx 3 xxxx. x) nařízení (XX) č. 853/2004 se xxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxx pouze zvířata, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zakázané4) xxxxx xxxx xxxxxxxxx (§19), vést xxxxxxx x xxx, xxx x které xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxx podány xxxxxxxx, xxxxxxxxxx předkládat xxxx xxxxxxx veterinárnímu xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířatům xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zakázáno xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx10) xxxxx xxxxxxxxxxx zvířata pro xxxxx podnikání, je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů11), xxxxx xxxx xxxxxxxx znalosti x xxxx o xxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx schválených xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx člověka, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxx každé změně xxxxx zvířat, nejméně xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx ozdravovací xxxxxxx x xxxxxxx x celostátním eradikačním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxx (dále xxx "program xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx schválení krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx data zveřejnění xxxxxxxx ozdravování xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxx podnikání, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vody, xxxxxxx x xxxxxxxx vajec xxxx xxxxxxx úmrtnosti xxxxxxx xxx limity xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k lidské xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx e) x x).

(6) Xxx chovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nákazami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx na xxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvádět xx oběhu x xxxxxxx zvířatům, které xxxxx x přípravky xxxxx xxxxxxx zvířatům xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx, hlediska, xxxxx xxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdraví xxxxxx x jejich xxxxxx,

x) limity xxxxxxx x příjmu potravy x vody, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelé xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, povinni xxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxx veterinární xxxxxx.

§5a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 a xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/686, xx povinen xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona8),

b) xxxxx xxxxx §13a odst. 1 xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání6).

Osoby xxxxxxx x písmenech x) x x) xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 93 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

x) xxxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 x podle xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 90 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xx. 97, 99 a 100 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/429 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 94 xxxx. 1 xxxx xx. 95 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 102 xx 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 102 odst. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo provozovatelé xxxxx xxxxxx registrovaní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx provozovatelé zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, pokud se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vedené podle xx. 102 až 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2035 xx xxxx 3 xxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dopravci xxxx provozovatelé svodu xxxxxx registrovaní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 7 xxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx nastaly,

a) změny xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx své xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx čl. 102 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429 xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx evidovaných xxxxxx podle plemenářského xxxxxx8), xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxxxxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx8),

x) chovatelé provozující xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx nebo schválení xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/691, xx xxxxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429. Xxxxxxxxxx xxxxx xx. 172 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2037.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxx akvakultury xxxxxxx x čl. 176 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429; xxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx registraci.

(3) Xxxxxxx veterinární správa x xxxxxxx x xx. 173 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/429 xxxxxxxxxx xxxxxxxx akvakultury xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Krajská veterinární xxxxxx x xxxxxxx x čl. 181, 183 x 184 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 schvaluje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 176 xxxx. 1, čl. 177, xx. 178 xxxx. x) xxxx xx. 179 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xx podmínek xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odejme.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxx čl. 188 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 186 až 188 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/691 xx xxxx 3 let.

(6) Záznamy xxxxx čl. 186 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 nejsou xxxxxxx vést provozovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedení x xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/2037. Xxxxxxx podle xx. 188 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2037.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 7 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) změny xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxx své xxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5x

Xxxxxxx veterinární správa xxxxxxxxx soukromého veterinárního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5a xxxx 5b, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatá xx xxxx základě, zejména xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/686 x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/691. Xxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxx provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatými xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/686 x xxxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/691.

§5x vložen xxxxxxx předpisem č. 246/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě xxxx x výrobě xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 84 a 102 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429. Krajská veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v souladu x xx. 93 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxx záznamy vedené xxxxx čl. 102 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429 xx xxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 7 xxx ode dne, xxx tyto skutečnosti xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

§5x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "informační xxxxxx centrální xxxxxxxx") xx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx x má xx xxx xxxxxxx

x) soukromý xxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxx zápisu xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) orgán xxxxxxx moci xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx39) x

x) xxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxx,

x) číslo pasu xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Komorou xxxxx §4a, pokud xxx xxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx psa, a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx přeočkování xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx očkování nebo xxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxx Xxxxxx náhradu hotových xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, vedením, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx evidence, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komoře.

§5e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5x

Xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx zapsání

a) xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx současně x označením xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3; zapsání xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5g xxxx. x),

x) xxxxx x očkování nebo xxxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5g xxxx. x),

x) změny chovatele xxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxx chovu xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální evidence xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx údaje xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxx veterinární lékař xxxxx §5g xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx chovatele xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo uživatele xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6), xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx68), xxxxx jde x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5x

Xxxxxxxx veterinární lékaři

Soukromý xxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5e xxxx. 3 xxxx. x), b), x) xx x), x xx-xx pes xxx, i xxxx xxxxx §5e xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalou xxxxx xxxxxx místa xxxxx xxx, x xx xx lhůtě 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 246/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§5h

Vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx lékařství x xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxx §5e xx 5g platí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Xx. s účinností xx 1.10.2022

Oddíl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat

§6

Vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Není-li tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx, xx něhož je xxxxx xxxxxxxxxxxx, povinen xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx kopytníků xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx podle xx. 94 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x zvíře x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxx

x) zvířete x řádu xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxxx x zákonu č. 246/1992 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx).

(2) Veterinární xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx pásma s xxxxxxxx, xxxxx x xxxx tato xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xx xxxxxxx tento xxxxx nebo předpisy Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete xx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxx očkování x xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xx xxxx zvíře xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona9d). Xxxxxxxx, xx něhož xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx povinen předat xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx chovateli xxxx provozovateli, do xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvíře xx do xxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 roku xxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) 2 pracovní xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxxx přemístění zvířete, xxx-xx o zvíře, x kterého byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx

x) 14 dnů xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 72 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx veterinární správa xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ji v xxx.

(7) Xxx-xx o xxxxxxxxxx zvířete xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před podáním xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzení, které xxxxxx soukromý veterinární xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxx 3 xxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přemístění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx zvířat x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jím pověřené xxxxx. Xxxxx, na xxxxx jsou zvířata xxxxxxxxxxxxx, nakládána, xxxxxxxxxx x vykládána, xxxx xxxxxxxxx požadavkům na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zvířat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6), xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx ochranu zvířat xxxxx přepravy14) a xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 nebo xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatými xx xxxx základě, zejména xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/688 x xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2020/990; xxxxxx veterinární lékaři xxxxxxxx na dodržování xxxxxx podmínek

§8

Přemísťování zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxx

x) zvířat, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x části XX xxxxx I kapitolách 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 a x nařízeních Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx upravujících požadavky xx xxxxxxxxxxxx zvířat80),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx živých vodních xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x části XX xxxxx II xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 a x xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx81).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2016/429, xxxxx xxx x přemísťování

a) zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vědecké účely6), xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxx, nebo xx účelem pastvy xxxx práce, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bank x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx stanovených x čl. 138, 139 a 165 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x x xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xx xxxx základě82),

b) xxxxxxx živočichů xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx6), x xx xx xxxxxxxx stanovených x čl. 204 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

(3) Xxxxx živočichové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx přírody, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x čl. 199 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

§9

Svod zvířat

(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx obec x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx vyžádat si xxxx podáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx svodu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxx xx. 90 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/429.

§9x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydává xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cirkusu x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přesun xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx14a). Xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx14a) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxx členskými xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat.

(2) Xxxx xxx cirkusová xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. xx)] x potvrzují úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx činnost xxxx xxx pozastaveno xxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx, xxxxx xxxxx pas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyplněný xxxxxxx xxxx nesprávně, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx cirkusových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy14a).

§9x

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

Xxxxx 4

Nákazy x xxxxxx tlumení

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx x čl. 26 xx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 x xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2020/689 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto zákonu, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poznatky x xxxxxxxxx z xxxxxxx x x xxxxxxx x šíření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx nákaz, nemocí xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx šíření,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x v případech xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie, určuje, xxxxx očkování xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvíře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a šířit xxxxxxx příslušné nákazy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Komise") xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429 x xxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx x nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx důvody,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx úkony, xxxxx xx provádějí v xxxxx průběhu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxx.

§10a

(1) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) Komisi x xxxxxxxx členským státům xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxxxxx podle xx. 20 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 a

b) Xxxxxxx organizaci xxx xxxxxx xxxxxx výskyt xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nákaz x x zavedení nového xxxxxxx xxxxxx hlášení83).

§10a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2022 Sb. x účinností od 1.10.2022

§10x

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx x vývoj xxxxxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx nákaz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/188284) x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2021/69085). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx určité xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxxx podle xx. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x

x) xxxxxx xxxxx xx. 34 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

(3) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x případech a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689 prozatímně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ozdravování xxxxxx.

(4) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/690 x případech, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx financování programu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa může x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2020/689 povolit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2022

§11

(1) Xxxxxxxx, jím xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx, xxxxxxxx, svodu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, živočišnými xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx x xxxxx vzhledem xx svému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a zkušenostem xxxxx xxxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvědomit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomto podezření.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, jakmile xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx na člověka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, jakož x xxx další xxxxx xxxxxxxxxx xx xx chovu a xxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx zvířatech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx příslušnou nákazu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx produkty, které xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx používány, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx x xxx byly xxxxxxxx odděleně,

3. předměty, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx a používány xxxxx,

4. stanoviště podezřelých xxxxxx xxxx dezinfikována,

5. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nepřicházely xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx a xxx xx prostorů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nevstupovaly xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního lékaře xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při výkonu xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx z výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelá xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx, nedonošených, mrtvě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), x xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou veterinární xxxxxx x podezření x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, setrvá xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a sleduje xxxxxxxxx xxxx zvířat.

§13

(1) Krajská veterinární xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů, prověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedená xxxxxxxxxx a neprodleně, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx schválenými xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podezření x xx účelem xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxx unie přijatých xx jeho základě, xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/689, xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nemocí xxxxxxxxxx xx zvířat xx člověka86).

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx krajská veterinární xxxxxx chovateli xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům.

(3) Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx opatření xxxxxxx x čl. 55 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xx. 56 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x x xxxxxxxx 2 xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 x xxxxxxxxxx k xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx podezření x xxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx nebo x xxxx úřední xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 x xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/689, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx86).

§14

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

Opatření k tlumení xxxxx

§15

(1) Xxx-xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 x nařízeními Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/687 x 2020/689 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nařídí příslušný xxxxx v souladu x xxxxxxxxxx postupy x metodami schválenými xxxxxx Evropské unie xxx diagnostiku x xxxxxxx příslušné xxxxxx x x pohotovostními xxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této nákazy x ochraně před xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx"); přitom xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxx předpisů Evropské xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 a xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689, nebo xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx nemocí přenosných xx zvířat na xxxxxxx86).

(2) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x tlumení xxxxx, xxxxxxxxxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx základě, xxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/687 x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/689, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka86).

(3) Jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxx státům, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx x pohotovostním xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému kraje.

§16

Ústřední veterinární xxxxxx x xxxxxxx x xx. 71 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tlumení xxxxx

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

§17a

§17a zrušen právním xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

§17x

Xxxxxxx nákazy x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx považována xx xxxxxxxxxxx, nebo nemoci xxxxxxxx ze zvířat xx člověka, xxxxx xxxx nákazou xxxxxxxxxxx xx nebezpečnou, xxxxx xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákazy xxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx šíření a xxxxxxx jejího tlumení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx 1

Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx produkty

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) odpovídat xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx trh, stanoveným xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14d),

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx šíření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx,

x) vyhovovat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontaminující xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vědeckého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx14e),

x) xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, xxxxxxxxxx způsobem opatřeny xxxxxxx zdravotní nezávadnosti, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx značky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxxxx14f).

(2) Živočišné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx zvířata příslušného xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 a xxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx14d),

x) nepocházejí x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, území xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xx objevujících xxxxx,

x) xxxx poražena v xxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výroby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedené pod xxxxxxxx x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvířat; xxx xxxx xxxxxx §23 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx nákaz xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) xxxxxxx, xxx za stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx podléhá xxxxxxxxxx xxxx zakazujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b), xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), nebo xxx xx podezřelé x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx produkty, x xxxxx vznikly xxxxxxx xxxxxxxxxxx o dodržení xxxxxxxxxx nebo požadavků xx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx produkty, xxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxx používány nebo xxxx xxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx podmínek jí xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx živočišného xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jako poživatelné, xxxxxxxxx poživatelné xx xxxxxxxx xxxxxx (ošetření) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu15), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, vyžadují-li xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, podrobnosti xxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx, xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x používání xxxxxxx xxxx, xxxxxxx polotovarů, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou určeny x výživě lidí, xxx podávat xxxx x xxxx používat xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx přípravky xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními předpisy5) x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/6.

(2) Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx látky, xxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výživě xxxx xx xx xxxxxxxx ochranné lhůty xxxxxxxxx výrobcem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x léčivé xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxx registraci, xxxxx xxx-xx x neregistrované xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx uvedena xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx xx. 115 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/6.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x léčivé xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx beta xxxxxxxxxx účinek, xxxxx xxx uváděny do xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx krmiva); xxx xxxxxx takových xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxx zvláštní právní xxxxxxxx5) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/4 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxx, uvádění na xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 183/2005 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/167/XXX.

(5) Xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x volně žijící xxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx určeny k xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kontroly zdraví xxxxx žijící zvěře, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. d). Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx léčivých přípravků x xxxxx žijící xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let x na xxxxxxxx xx předkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxxx přípravek xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Odběr xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou pozastaveno xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie70).

(7) X případě podezření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) látek x xxxxxxxxxxxxxxx účinkem, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravcích xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zakázaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2090.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zacházení xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, x x jejich produkty,

b) xxxxxx sledování přítomnosti xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x jiných látek, xxxxx xx dostaly xx xxxxxxxxxxx produktů x které by xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx produktech x xxxxxxxx xxxx, součinnost x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx

§20

(1) Každý, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxx, jakož i xxxxxxx z xxxx x xxxxxx xxxx xxxx ke krmení xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx x čl. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625,  a xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení.

(2) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxx uvádět xx xxx xxxxx

x) zvěřinu, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),16), a xxxxx xx x souladu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx16) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, korýše, xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxxxx vodního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx byli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lovu (xxxxxx), xxxxxxx nebo xxxxx17),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jejichž zdravotní xxxx, způsob chovu x výživy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho zdravotní xxxxxxxxxxx, x které xxxx xxxxxxxxxxx ošetřeno, xxxxx x výrobky x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx výroby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx účely xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxx vedoucí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mléka,

d) vejce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx17a),

x) xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx nezávadné a xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxx zvířata poražena xx jatkách xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie17c).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 72 xxxxxx, xxxx, xxxx x jejich kříženců; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx skotu xxxxxxxx 72 xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx ročně.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx porážky xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx

x) xxxxx tvořící xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx x xxxxxx xx skotu, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx spotřebu xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x maso a xxxxxx ostatních xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x nesmí xxx xxxx uváděny xx xxx.

(5) Domácí porážku xxxxx mladšího 72 xxxxxx nebo jelenovitých xx farmovém xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx jejím xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxx porážku skotu xxxx jelenovitých ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x případě domácí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve farmovém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud utrpělo xxxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx porážku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx provedení.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 uvede xxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx xxxx

x) adresu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxxx domácí xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) počet, druh x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx xx farmovém xxxxx může xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx17c). Xxxxxxxx vydává xxxxxxx veterinární správa xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti, která xxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17ca) x xx xxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx17c).

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx velké farmové xxxxx x hospodářství xxxxx odstavce 7 xxxx domácí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x farmového xxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraně. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xx usmrcení xxxxxxxx zbraní provede

1. xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17cd), nebo

2. xxxxxxxx osobně xxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17cb), x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x usmrcení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zvěří xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx chovu.

(9) Xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 3 roky. Xxxx platnosti povolení xxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx 3 roky, x xx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx povolení xxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx bylo povolení xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxx, jestliže xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx veterinární správy xxxxxxx veterinární xxxxxx.

(11) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx 8 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8, xx povinen

a) xxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx střelby x prostředků x xxxxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx; tímto xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17cb),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxxxx místo a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx střelné xxxxxx x porážce xxxxx xx farmovém xxxxx x hospodářství xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(14) Na xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx zvířata podléhají xx jatkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejich xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx66). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx úkonů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilými x xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxx veterinárními xxxxxx, xxxx stanoveny xxxxxxxx Evropské xxxx67).

(16) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx poražením xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zvířete, xxxxx xxxxxxx zranění, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx brání xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Schválení xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastaveno xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx71).

(17) Xxxxxxxxxxx vyšetření xxx xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17g).

(18) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x těl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x laboratoři xxxxxxx x §52 xxxx. 3.

(19) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx a postup xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx produktů xx trh, pokud xxxx xxxxxxxx, postupy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx a pokud xxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxx umožňují.

§21x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených v xx. 18 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provozovateli xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděli xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jatek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx úkolů souvisejících x xxxxxxxx kontrolami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xx xxxxxxxxx xx asistenci xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x úředními xxxxxxxxxx, složil xxxxxxxxxx xxxxxxx a získal xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx, osvědčení, jež xx opravňuje x xxxxxxxxx při provádění xxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx seznam těchto xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx absolvovaly xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx x xxxxxx vzorků xxxx xxxxxxxxx souvisejícímu s xxxxxxxx kontrolami, a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se zaměřením xx asistenci při xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx, vydávání osvědčení x xxxxxx seznamu xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21b

(1) Prohlídku jatečných xxxxxx xxxx poražením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést x xxxxxxxxxxxx, a xx x případech a xx podmínek stanovených x xx. 5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/624.

(2) Xx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, může být xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 28 xxx xx xxxx vydání xxxxxxxxxxxxx osvědčení, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/624.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prohlídka po xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyčerpaných xxxx zraněných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinárním lékařem; xx. 3 x 7 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/624 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x vložen právním xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Oddíl 2

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vyrábějí, xxxxxxxxxxxx x uvádějí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§22

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozorem, xxxx x souladu x xxxxxxxx Evropské xxxx17g) xxxxxxxxxxx za xx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx potravinového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx povinny

a) x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx unie17h) požádat xxxxxxxx veterinární xxxxxx x schválení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, oznámit krajské xxxxxxxxxxx správě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx až xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodných x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx vedle xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx druhy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17h),

x) zabezpečit xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a uvádění xxxxxxxxxxx produktů xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxx x druh xxxxxxxxxxx produktů

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupy,

2. zpracovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx nezávadných surovin x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "provozní x xxxxxxxxx xxx"), x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx změn xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pravidelný xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dezinsekci provozních xxxxxxxx x xxxxxxxx x používat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx5),

4. vést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxxxxx ji xx xxxx nejméně 1 xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu lékaři,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx [§18 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produkty xxxxx xxxxx způsobilé x xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x dodržování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vzorků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx x xx xxxxxxxx xx spolu x xxxxxxxxxxxxx protokoly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x laboratorní xxxxxxxxx k potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx17k),

x) xxxxxxxx vhodné xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, zpracování x uvádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx vyrobeny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzorků x šetření v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o podnik x malým xxxxxxx xxxxxx [§24 xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxx zpracovávající živočichy xxxxxxxxxxx z akvakultury, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx těchto zařízení xxxx z xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x uvádí na xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku,

k) xxx-xx o podnik, xxxxx zachází xx xxxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě, xxxxxxx krajskou veterinární xxxxxx o

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku, xxxx

2. xxxxxxxxxx podniku, xxxxx vyrábí produkty x hmyzu, xxxxx xxxxxxx výhradně x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx produkty x xxxxxx hmyzu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxx x registrovány, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). V žádosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx místa podnikání, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa pobytu xxxx xxxxx,

x) druh x xxxxxx činnosti x

x) datum zahájení xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxxxx xxxx činnost vykonávat xx xx registraci.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x registraci xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx. X zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis

a) xxxxxxx

1. xxxxxxxx podrobnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx o registraci, xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx schválených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx, jakož i xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, podrobnosti provádění xxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x podrobnosti provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jatek

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dále

a) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx Evropské xxxx17l) x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákazami, xxxxxx škodlivými vlivy x týráním a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx jatky pouze xxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9d) x x xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx,

3. xxxx byly podány xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišné produkty, xxx u nichž xxxxxxxxxxxx uplynuly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příslušnost xxxx, xxxxxx x ostatních xxxxx x xxx, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx xxxx soustavný xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx veterinární správy xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx každou xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat nejméně 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podezření x onemocnění, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jatečného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x jinou xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činnost s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x teplou vodou x pracovní xxxxx xx výrobních linkách,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx těla, xxxx, xxxxxx x ostatní xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx pomocné xxxxx potřebné x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x předložit krajské xxxxxxxxxxx správě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) oznámit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy do 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x dodání xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx druh x xxxxx poražených xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Jatečná zvířata xxxxxxx na jatky xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvířata xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx určených pro xxxxx xxxx. Se xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xx xxxxxxx x prostorech xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxx xxxxxxx tento xxxxx nebo předpisy Xxxxxxxx xxxx, nesmí xxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx17m).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx stanovit, xxxxxxxx-xx xx právní xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) podrobnosti x přípravě jatečných xxxxxx k xxxxxxx xx jatky, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x organizaci xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxx, masa, xxxxxx x ostatních xxxxx x veterinárnímu xxxxxxxxx, konkrétní nákazy, xxxx onemocnění xxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx porážení xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17n), xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vybaveny xxx, xxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x požadavků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx, xxxxx x x vyloučení xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zvířat x xxxxxx přenosných ze xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx, hlodavci a xxxxxx xxxxxxxxxx živočichy,

b) xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx existuje xxxxxxxxx xxxxxx nebo znečištění xxxxxxxxxxx produktů určených x výživě lidí x zvířat, byly xxxxxxxx od xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx není, a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vybaveny xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podle xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie k xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxxxx podmínek zacházení x nimi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie17o)

a) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jakých xxxxxxxx může krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx zachází xx xxxxxxxxxxx produkty, x cílem

1. xxxxxxx xxxxxxxx, závodům x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tradičních xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočišných produktů xx xxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x omezujícími xxxxxxxxxxx podmínkami,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zařízení,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s malým xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx výroby,

d) xxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx maloobchodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hygienických požadavků xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x jiná xxxxxxxx, x xxxxx xx zachází se xxxxxxxxxxx produkty.

§24x

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro přímý xxxxxx spotřebiteli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx se týdně

a) xxxxx více než 5 x masa, xxxxx masa drůbežího x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx než 2 x xxxx drůbežího xxxx králičího, xxxx

x) xxxxxx xxxx než 7,5 x xxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx, prodej živočišných xxxxxxxx určených ke xxxxxx zvířat

(1) X xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx [§46 xxxx. x)], xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx řád xxxxx vydán xxxxxx xxxxxxxx obce. Xxxxx xxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pravidla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x prodávanými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zvířata xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu, jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x místo xxxxxxxxx, liší-li xx xx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ryb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx6) x xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxxx veterinární správě xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému Xxxxxx veterinární správy, xxx a xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx krmení xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx potravin pouze x podobě trvanlivých, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uložených xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zvířat a xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místě a xxx zabíjení, kuchání x xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) která xxxxxxx xxx prodávat x tržnicích x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tržiště, xxx xxxx prodávána xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravují x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie17p) x dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x vybaveny tak, xxx xxxx dobře xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x jinými škodlivými xxxxxxxxx, a xx-xx xx třeba xx xxxxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dopravní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxx xxx řádně xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxx x x xxxxxxxxxxx přepravách, xxxxxxxxx xx po dobu xxxxxxx 1 xxxx x xx požádání xx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx registrací xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx používány k xxxxxxxx živočišných produktů; xx platí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx produkty, které xxxx shodně xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovlivňování.

§27

(1) Veterinární xxxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxx

x) živočišných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x použití (§18 odst. 4 x 5),

b) vyžadují-li xx xxxxx zákon, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x případech xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopii po xxxx 3 let.

(3) Xxxxxxxxx produkty, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx, xxxxxxxxx veterinárnímu vyšetření x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v místě, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx

x) xxxxxx podrobněji veterinární xxxxxxxxx na vybavení, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xx vybavení dopravních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxxx čištění a xxxxxxxxxx a na xxxxxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, náležitosti a xxxx platnosti tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x na xxxxxxx xxxx se toto xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxx malých xxxxxxxx vlastních produktů x prvovýroby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§27x

(1) Xxxxxxxx xxxx x malých xxxxxxxxxx prodávat

a) xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chovu xx svém xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx maso, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, pocházející z xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x vlastního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx hospodářství, xx xxxx hospodářství, x tržnici xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí na xxxxx České xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxx xx místního xxxxxxxxxxx; drůbeží xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx52),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pocházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nebo na xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx maloobchodu. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx54). Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 50 nosnic, xxxxxxxxxxx vejce xx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemusí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jakosti x xxxxxxxxx55), xx xxxxxxxxxx xx

1. prodej x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

2. prodej xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejního xxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxxxx, xxxxx použije vejce x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

d) xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxx domácnosti, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx přímo spotřebiteli, xxxxx xxx xxxxxxx xx místního maloobchodu. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx56),

x) xx souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mlékárensky xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx chovu xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx výroby nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53). Chovatel xxxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxx xxxx získáváno x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx syrového xxxxx a mleziva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx57),

2. celkový počet xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx 30 °X xxxxxxxxxxxx počet 100&xxxx;000 x 1 xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xxxx 500&xxxx;000 x 1 xx, jde-li x xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx nepřesahoval 400&xxxx;000 v 1 xx, xxx-xx x xxxxxxx mléko,

3. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx krajské veterinární xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mléka x xxx každé xxxxx x xxxxx zvířat xxxx ve způsobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx syrového xxxxx, xxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx ročně, x xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 2 x patogenních mikroorganizmů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx58),

x) xxxx ryby xxxx xxxx xxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chovu xx xxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) xx xxx xxx xxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx53).

(2) Xx xxxxxx maloobchod xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x d) se xxxxxxxx maloobchod xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx60) x xxxxxxxxxxxxx sortimentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx produkty xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b), x) x x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx produkty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a bezpečné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx produkty xxxxxxx v xxxxxxxx 1 provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx zajistit, aby xxxx doprovázeny obchodním xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 931/2011, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx hospodářství xxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx dodává xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxx

x) vyráběny, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) chráněny xxxx vlivy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xx x laboratoři, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostiku (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutrií x jednou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutrií po xxxx xxxxxxx 2 xxx x na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nutrií může xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx nebo dodávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až xx xxxxxxxxxxx vyšetření masa xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xx povinen

a) zpracovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x syrovém kravském xxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxx xxxxx, než xxxxxxx předpisy Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx potraviny živočišného xxxxxx61), xxx xxxxxx xxxxxxx mléko určené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebyl xxxxx než 1&xxxx;500&xxxx;000 x 1 xx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx druhu.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vyšetření xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodě 2 xxxx v xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxx neprodleně nápravná xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx krajskou xxxxxxxxxxx správu, xxxxx xxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx souhlas x prodeji xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) veterinární x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, uvedených x xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx produkty,

b) xx xx xxxxxx malým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx patogenních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdraví xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

(1) Uživatel honitby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx těla ulovené xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx

x) prodávat xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx maloobchodní prodejny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx maloobchodního zařízení, xxxxx xxxx krajskou xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx kraje, v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx krajů xxxxxxxxxx, nebo

d) prodávat x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xx nacházejí na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx spotřebiteli, xxx-xx x drobnou volně xxxxxx zvěř.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx dále uvádět xx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nejdříve xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lovu. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx honitby, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx honitby je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx zvěři, jejím xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx7).

(5) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx volně xxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx, xxx byla xxxx xxxx dodána, xxxxxxxxx xxxx záznamy xx dobu nejméně 3 xxx x xx požádání xx xxxxxxxxxx úřednímu veterinárnímu xxxxxx.

(6) Jde-li o xxxx vnímavou na xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), x xx x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxx divoké, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolu xx svalovinou vyšetřovaného xxxx xxxxx x xxxx tohoto kusu. Xxxxx-xx x vyšetření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx kusu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kus xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinna xxxxx uživateli honitby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyšetřovaného xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx honitby xx xxxxxxx uchovávat protokol x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let x xx požádání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx trichinelózu xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx spotřebiteli xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 až po xxxxxxxxxxx vyšetření zvěře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx honitby xxxx xxxxxxxxx účastník lovu xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx povinen zabezpečit xxxx vyšetření na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), x to v xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6; jde-li x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se svalovinou xxxxxxxxxxxxx xxxx zvěře x ocas xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx prasete xxxxxxxx xxxxxxxx ocas daného xxxx xxxxx, vyšetří xxxxxxxxx daný xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx přiloženého ocasu xxxxxx xxxx prasete xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x vyjádřením o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Uživatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o laboratorním xxxxxxxxx zvěře xx xxxx xxxxxxx 3 xxx x na xxxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17f), x xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny, xxxxx xxxx proškoleným xxxxxx xxxxxx osvědčení, xxxx seznam xxxxxx xxxx a předává xxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxx; Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17f), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx, případně xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proškolená xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pozastaveno, povinna xxxxxxxx se xxxxxxx x ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby; x xxxxxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17f)

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ulovené xxxxx xxxxxx zvěře, xxxxxx záznamů xxxxxxxxxx xxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx vyšetřeních, xxx xxxx laboratoře xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x dodávání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x pro xxxxxxxxx x xxxx,

x) xx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vyšetřování xxx xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydávání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX IV

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY XXXXXXXXXXX SE XXXXXXX X ŽIVOČIŠNÝMI XXXXXXXX X XXXXXXXXX STÁTY, XXXXXX DOVOZU X XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX A JEJICH XXXXXX XX TĚCHTO XXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx x členskými xxxxx

§28

1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx. 153, 155 x 163 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429,

x) vodních xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 220 x 225 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, xxxx

x) živočišných produktů xxxxx xx. 169 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/429.

(2) Osoby, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx se zvířaty x xxxxxxxxxxx produkty, xxxx povinny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x registraci. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které xxx xxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5a, 5b xxxx 5d. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx osoba závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Evropské unie.

§29

Úřední xxxxxxxx obchodování xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

§30

(1) Xxxxxxxx zvířat x místě určení xxxx povinni informovat xxxxxxxx veterinární správu x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, nejsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příchod xxxxxx xxxxxx xx xxxxx určení xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stáří, xxxxx a xxxx xxxxx zvířat.

(2) Za xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§31

Vyžadují-li předpisy Evropské xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx podílí xx obchodování se xxxxxxx, povinna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxx-xx o xxxxxxx, x kterých xxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) 5 pracovních xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxxx přemístění xxxxxx x xxxxxxxxx případech.

§31x

(1) Xxxxxxxxxx §28 xx 31 xx x xxxxxxxx přemísťování xxxxx §4a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx států xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních členských xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chovu uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxx 12 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx mezi 12 x 16 xxxxx, xxxx očkována xxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) přílohy XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x zájmovém xxxxx48).

(3) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxxx podmínkách pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zájmovém xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zvířat x zájmovém xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xx. 33 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx chovu48).

Oddíl 2

Dovoz a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx x xxxxxx vývoz do xxxxxx xxxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxx

§32

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbožím (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx považují xxxx směsné produkty, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obsahující xxx zpracované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně těch, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktu xxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x sláma.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx provozním xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx xxxxxx") x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") a kterou xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu"). Při xxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x zásilkách, postupují xxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 49 xx 55 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17y) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx. 56 a 58 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

(6) Xxxxxx xxxxx správy postupují xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxx xx. 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zásilku xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx příjezdem xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx dovozních xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx sdělenými xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, xx xxxxx došlo nezbytným xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx provoz xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxx zvířat18a) a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Orgány xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxx podezření x xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxx xx třetích xxxx x xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxx zjištění xxxxxxxxx x těmito předpisy xxxxxxxxx xxxxx xx. 65 až 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§34

(1) Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dováženého x xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto zásilky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x x xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2020/692.

(2) Pokud xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 na úrovni Xxxxxxxx unie, povolí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu vstup xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zemí xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx splňují

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží x příslušné třetí xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) dovozní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1143/2014 xx xxx 22. xxxxx 2014 x prevenci x regulaci zavlékání xx vysazování x xxxxxx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 65 xx 72 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 246/2022 Sb.

§37

(1) Kontrolované xxxxx, x výjimkou zvířat, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uskladnění x celním xxxxxx xxxx svobodného xxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx za zboží xxxxxxxx k propuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx jiného členského xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx k propuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrole xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dovozní xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádějící pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2124.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2021/630.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrole xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/625 a v xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/692.

§38

Xxxxxxx kontrolovaného xxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx kontrolovaného zboží x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §32, 33 a 35 xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2124.

§38a

(1) Ustanovení §32 xx 38 se xxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx osobních zavazadel xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx použití, xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxx xxxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxxx cestujících a xxxx určeny xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx. 9 nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122 xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx živočišných produktů xxxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122, zabaví zásilku x vystaví xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x čl. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2122.

(4) Xxxxxxxxxx §3238 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze I xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x zájmovém xxxxx48), xxxx-xx takto xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxx x xxxxxxxx chovu. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48).

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48) x xxxxx vstupu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx celní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cestujících x xxxxxx osobních xxxxxxxxx. Xx-xx kontrolou xxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx chovu48), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zásilce xxxxx xx. 35 předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48).

(6) Xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 vedou záznamy x celkovém xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x x xxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 34 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 34 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v zájmovém xxxxx48).

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedená x části X xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmovém xxxxx48), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx týdnů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xx věku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx platnost xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e) xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx chovu48), mohou xxx dovezena x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 11 předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx48).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 32 odst. 1 předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chovu uvedeného x xxxxx X xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x zájmovém xxxxx48), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxxxxxx Evropské xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat v xxxxxxxx xxxxx48) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§38x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rostlinných produktů xx xxxxxxx zemí

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxxxx osvědčení. Vývozce x xxxxxxx o xxxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx vyžádání také xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx. Ověřený překlad xxxxx veterinárního osvědčení xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx označovaných xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx8) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx identifikační xxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxx-xx xxxxx plemenářského xxxxxx8) xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení je xxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x zvířata, x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní zkoušky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, x xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, živočišných xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x premixů xx xxx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx veterinární xxxxxx. Vývozce x xxxxxxx x jeho xxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených ve xxxxxxxxxxxx osvědčení.

(4) Odmítne-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zásilky x xxxxx-xx x jejímu xxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxx xxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xx ceninovém xxxxxx s ochrannými xxxxx, uhradí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx krajská veterinární xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vybírá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x vývozu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyžaduje xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxx dokladu zvířete x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jej krajská xxxxxxxxxxx správa.

(7) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jej Ústřední xxxxxxxxxxx správa.

(8) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx případně xxx xxxxxx rostlinného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxx potvrzení, x xx x ověřeném xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx třetí země xxxxxx. Úřední veterinární xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx možno zboží xxxxxxx xxxx do xxxx zboží xxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxx této xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx souhlasem krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Pokud xxxxx země xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx karantény, xxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splnění podmínek xxxxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 za xxxxxxxx stanovených krajskou xxxxxxxxxxx správou. X xxxxxxx karantény

a) nesmí xxx xx xxxxxxx, xxxxxx prostorech a xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, umísťována xxxxx xxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxxxxx stájí, jiných xxxxxxxx a zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, odběrů xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx očkování x xxxxxxxxxxxxx léčebných, popřípadě x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostorů x zařízení, xxxxxxxx x xxxxxx zvířat x karanténě, vede xxxxx xxxxxxxxx zvířat (xxxx xxx "karanténní xxxxx"), který xxxxxxxx

x) xxxxx x

1. xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx karantény a x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx karantény a xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx jatka,

4. xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxx x zařízení, x xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) soupis xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx87),

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x adresu místa xxxxxxxx xxxxxx, pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx deníku,

d) xxxxxxx, xxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxx provázející xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx správou x xxxxxx zvířat xx xxxxx země.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostorů x zařízení, xxxxxxxx x držení xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx deníku xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 1 roku x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři.

(14) Tímto xxxxxxxxxxx xxxx dotčen xx. 243 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

§38x

(1) X přepravě xxxxxxxxxxxxxx zboží xxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízení x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Napájení a xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx zvířaty.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx přímo xx xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Má-li xxxx xxxxxxxx vyvážených xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxxxx, xxxxxxxxx dopravce x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx po xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dovezená xxxxxxx zvířata xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§38x

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle celního xxxxxx vyňato z xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnostmi xxxx

x) shromažďování (xxxx), xxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, deratizace, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zvířat xxx pána62) a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx23a) x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vhodné xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx neškodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, popřípadě neškodně xxxxxxxxxx xxxxx, tímto xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) stanoveným xxxxxxxx.

(4) X dezinfekci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx registrované xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, jejichž uvedení xx xxxxx xxxx xxxxxxxx5).

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx.

§39x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx), přepravu (svoz), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, použití x xxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxx, xxx obchodování x nimi a xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x vývoz, xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx9b).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) xxxxxxxx, xxx byly vedlejší xxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku, závodu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx x podniku, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx schválen Xxxxxx xxxxxxxxxxx správou x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

(3) Provozovatelé schválených xxxxxxx, závodů, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx neškodném xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx hygienických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x předpisů Xxxxxxxx xxxx9b).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve schválených xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b).

§40

(1) Xxxxxxxxx a xxxxx zacházející xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zařízení; xx platí xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přístavů x xxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122 x xxxxxx x neškodnému xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx odpady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx) x přepravu (xxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chovatel xxxx xxxxx zacházející xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx živočišných produktů,

b) xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, x nimiž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa, a xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx doklady, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, po dobu xxxxxxx 2 let, x jde-li x xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů9d), xxxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předávat vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx (xxxx) a xxxxxxxx (svoz), poskytovat xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou cenu.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx vyskytují xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, dezinfikovatelné x xxxxxxxxxxxx kafilerní xxxx xxx xxxxxxxxxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxx x dezinfikovat xx xx každém xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jak x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x hlediska xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů.

(3) Xxx, xxxx xxxxxx xxxx kdo spravuje xxxxx nálezu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx, xx není xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxx případě hradí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného produktu xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx veterinární správa x nákazových xxxxxx xxxxx, xxxx chovatel x xxxxxxx x xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1069/2009 xxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvířete x zájmovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx kadáver xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxx savců, xxxxx xx xxxxxxx nemocného xxxxxxxxxxx nákazou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx odstraněním xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx místě vhodném x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx 80 xx x použitím dezinfekčních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chovatel neškodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sám xx xxxx pozemku xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Podnikatel, který xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxx vznikly v xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxx, xxx xxx povolen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx tak, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx životního prostředí. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání xxxxxxxxxx živočišných produktů (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), je xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx a xxxxxx xx do 24 xxxxx xxxx, xxx xxxx o jejich xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (svozové xxxxxxx) xxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a předpisy Xxxxxxxx xxxx9b) neškodně xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx ve výši xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx nákaz,

d) vypracovat xxxxxxxx řád x xxxxxxxxx jej xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě ke xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b), xxxxx x xxxxxxx založené xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodech (XXXXX),

x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavků xx neškodné xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx9b), xxxx xxxxxxx x výsledcích xxxxxx xxxxxxx, uchovávat xx xx xxxx nejméně 2 let x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx pitev xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx prosektorská xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou,

h) xxx-xx o kadávery xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9d), nesnímat, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx neškodnému xxxxxxxxxxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx asanačním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Místo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších živočišných xxxxxxxx zahrabáním (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zřizují xx xxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx.

(4) Zařízení určené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být vybaveno x udržováno tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x bezpečné xxxxxxxxxxxxx a zpracovávání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxx xxxxxxxxxxx mikroorganismů. V xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx vyráběny výrobky xxxxxx k xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to právní xxxx Xxxxxxxx unie,

a) xxxxxxxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (sběr), xxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podniku, xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxx ukládání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat x zájmovém xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxx xx provádění xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstraňování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, závodů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x §39a xxxx. 2.

§42

(1) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x §39 odst. 1 xxxx. c), xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx x tlumení xxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxx62) a xxxxxxxxx x opuštěných xxxxxx, xxxxxxxxx na nebezpečnou xxxxxx,

x) na žádost xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obecní xxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx-xx jejich xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx veřejném xxxxx.

(2) Xxxxxx zvířat xxx xxxx62) x, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx organizovanou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx x opuštěná xxxxxxx x útulcích pro xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx toto xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx na xxxxxxxx6) xxxxxxx hradí xxxx.

(4) Xxxxxxx xx odchyt xxxxxxx x dočasnou xxxx o xx xx xxxxxxxx odchyceného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx zvíře xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a), xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx umístí x xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx vynaložené xx péči o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx útulku pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 14 xxx před zahájením xxxxxxxx. Registrace xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429.

(7) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx registraci, xxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zruší xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, způsob a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxx xxx zvířata, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx velikost xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x útulku pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozního řádu xxxxxx xxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§43

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx veterinární péče xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obce,

d) orgány xxxxxxxxxxx správy.

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozvoje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kontroluje xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx veterinární xxxx a rozhoduje x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx zřetelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx obchodem xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dědičnosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pohody xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i k xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, x xx včetně xxxxxxxx x lhůt x xxxxxx provedení x xxxxxx, xxxxx z xxxx x x xxxxx xxxxxxx se xxxxx z prostředků xxxxxxxx rozpočtu. Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x enzootická xxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx choroba xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tlumením,

f) může x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxx, vyčerpání xxxx zranění xxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Správu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nebo ukončit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx 15 xxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx provedení uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. d) stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx 1 kalendářního xxxx; xxxxxxxx obecné xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx opatření obecné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx x vyvěšuje xx xx xxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správám, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx následující xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoří xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Ministr xxxxxxxxxxx zřizuje v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx některé xxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx trvalý xxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Ministerstvo obrany x Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx činí x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vlastní mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xx spolupráci se Xxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x léčebné úkony x předcházení xxxxxx x šíření nebezpečných xxxxx x k xxxxxx tlumení, jakož x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, potřebné x xxxxxxxxxxx kontrole xxxxxx x dědičnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx24a) xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x objektech Ministerstva xxxxxx nebo jím xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxx útvarů Xxxxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace důležité x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz a xxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností,

a) vystavují x xxxxxxxx pasy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx sérologického xxxxx xxxxxxxxxxxxx titr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx těchto xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vstupu xxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny zvířat x xxxxxxxx xxxxx48) xxxxxxxx Ministerstvem obrany,

c) xxxxxxxx zdravotní potvrzení xxx zvířata xxxxxxx x objektech xxxxxxxxxx xxx obranu státu xxxx v objektech Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx v objektech Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxx podniků nebo xxxxxxxxx příspěvkových organizací, xxxxxxxx x zvířat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx88).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx útvarů Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeni xxxxx činností, xxxxxxxxx x vyplňují xxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxx přemísťované xxxx xxxxxxxxx státy x neobchodním účelům, x xxxxxxxxx jim xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxxxx xxxx protilátek xxxxx xxxxxxxxx.

§46

Obec

a) xxxxxxxxx xxxxx, xx nichž xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx) x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxx, xx nichž lze xxxxx xxxxx zvířat, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx místa x xxxxxxxx konání xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx obce25) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa v Xxxxx,

x) sama nebo xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

d) hradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §42, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx znám,

e) xxxxxx xx xx svém xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásma, xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx pásma s xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx Státní veterinární xxxxxxx, x to xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx města Prahy xx na zabezpečování xxxxxxxxx opatření podílejí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx části x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx obdobně §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 a §70 xxxx. 1 x 2.

§47

Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx veterinární správa xx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx veterinární správa xx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Jejím sídlem xx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopreparátů a xxxxx (xxxx jen "Xxxxx") je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Státní veterinární xxxxxx xx tvořena Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou, xxxxxxxxx veterinárními xxxxxxxx, xxxxx vykonávají svou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx, které xx xxxxxx x územím xxxxx podle xxxxxx xxxxxx7a), x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) X čele Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxx, jmenování a xxxxxxxx ředitele krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavů.

(7) Xxxx xxxxxxxxx vykonává Xxxxxx veterinární xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárními xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx své územní xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa, x xxxxxxxx §48 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x), ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prvého xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx koncepce ochrany xxxxxx zvířat x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx kontrol x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx zdraví a xxxxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plánů,

b) předkládá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x, x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x Agrární komorou, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivních x diagnostických xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x šíření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxx tlumení, xxxxx xxxxxx uvedeny v §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx25b),

x) vypracovává x xxxxxxxxxxx celostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 x v xxxxxxx x čl. 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxx plánů, koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx preventivních x diagnostických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxx tlumení, xxxxxxxxx x nařízení, xxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prosté xxxxxx, xxxxxxxx Komisi, xxx xxx jednotce xxxxx xx. 4 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, Xxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxx schválen status xxxxx xxxxxxxx nákazy, x xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689 pozastavit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákazy x xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 41 x 42 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429,

x) xxxx xxxxxxx veterinární správy, xxxxxxxxx o opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu,

f) xxxx xxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx jejich odbornou xxxxxxx, navrhuje ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx referenčních xxxxxxxxxx x určuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vybavení xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx výjimky celostátní xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyhradí, xxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxx nepoužívaných krmiv, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxx, xx kterých je xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxx podle zákona x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 59 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 62 x 63 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 xxxxxx pohraniční veterinární xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx něž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx brání xxxxxx zvířat a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx 3 x více xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx krajská veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5a, 5b nebo 5d, nebo xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b,

2. podniků, závodů, xxxxxxxxx jiných zařízení, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxx,

3. xxxx, které xxxx podnikatelé10) přepravují xxxxxxxxx produkty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxx dovážet xxxxxxxxxxxx xxxxx do České xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, z xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx produkty xx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, asanačních podniků x jiných xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §39 xxxx. 1,

7. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozorem,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxx osob, xxxxxxx, xxxxxx, středisek x jiných xxxxxxxx x prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxxx xxxxx bodů 1 xx 9 xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

l) zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx vyjednané Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovážejícího xxxxx, xxxxx x xxxxxxx referenčních xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx právní xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, mění x xxxxxx fyzickým a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné veterinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx veterinární xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx členství x nich, vede, xxxxxxxxx x rozvíjí xxxxxxxxxx systém x xxxxxxx veterinární xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx25c), xxxxxxxxxxxx xx správci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx péče,

o) organizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx atestace, xxxxxxxxxx xxxxxxx kurzy a xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární správy,

p) xxxxxxxxxxxx

1. s Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x Veterinární xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. s orgány Xxxxxxxx unie, kterým xxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, stanoviska x xxxxxxx x xxxxx xxx působnosti, x x xxxxxxxxx státy, xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx,

3. se zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxx výkonu xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx předpisů, xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx 1. xxxx 2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx,

x) xxxx na xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dozor podle xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx25g) xxxx xxxxxx o Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx25h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx zakazuje xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x vyvážet z xxx xxxxxx x xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx25i),

x) přiděluje xxxxxxxx xxxx xxxx čísel x xxxxxxx x xx. 21 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxx xx žádost xxxxxxxxx x uznání uplatněné xxxxxxxxxxxxx metodiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx projektu xxxx xxxxxx,

x) xxxx ostatní xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy1b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx péče.

§48x

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx informuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxx veterinárního xxxxxx x xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002.

(2) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státního veterinárního xxxxxx x

x) zjištěných xxxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) potvrzení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemoci přenosné xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví lidí xxxx zvířat.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xx xxxxxxxxx informovat veřejnost x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přenosné xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx přenosné ze xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxx, xx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiv xx xxxxxxxxx.

(4) Informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přijatá xxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx lidí x zvířat. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx umístěných xx xxxxx viditelných xxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx, pachtýř nebo xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx25b),

x) organizuje xxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonů x předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinných preventivních x diagnostických xxxxx [§4 odst. 1 xxxx. i), §44 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx status xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx34) x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx reziduí,

c) xxxxxxxxx x nařízení, xxxxx a ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obvodu xxxxx xxxx jeho části, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních opatření,

d) xxxxxxxxx x nařízení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárních opatření, xxxxx xx ukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x dozírá xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx částem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Komory, xxxxxx nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x veterinárnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a určuje xxxxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx dozor x xxxxxx závazné pokyny x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxx soulad xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx produktech x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a potravin, xxxxx jde o xxxxxxxx x potraviny xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, závodů x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zachází xx xxxxxxxxxxx produkty, x na vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ústřední veterinární xxxxxx,

x) schvaluje a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxx registruje x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

1. zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx, dopravce xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx registruje xxxxx §5a, 5b xxxx 5d, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b,

2. podniky, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, zpracovávání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx x na obchodování x nimi,

3. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podléhají xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx některé xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §39 xxxx. 1,

5. xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

6. xxxxxxxx pásma x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. útulky xxx xxxxxxx,

8. xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, střediska x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, popřípadě jen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx ruší xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro takové xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxx posudky xxx xxxxxxxx xxxxxx, ohlášení xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, regulačním xxxxxx x závazná xxxxxxxxxx x územním xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx zvířat a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx představení xxxxxxx, potvrzuje pasy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, ošetřuje, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veterinární xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx činiteli působícími xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx škodlivými xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxx byly xxxxxx xxxxx přidávány x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupem a xxxxx xxxxx xxxxx xxx použita xx xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxx, stanovuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx dodržování,

m) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetření ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx králičích xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx asistovali xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděli xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxx kontrolami, a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x §22, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxx a odnímá xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx chovatelem x xxxxx výroby nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x živočišných produktů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dováženého x xxxxxxx zemí; x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxx požadovat xx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx kontrolovaného zboží,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro svody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx svody xxxxxxx xxxxx xx. 94 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh, xxxxxxx xx Společenství a xxxxxxx z něj xxxxxx x psí xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx25i), xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx,

x) vyžaduje-li xx výkon státního xxxxxxxxxxxxx dozoru, vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost x asanačních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) vydává, mění x odnímá xxxxxxxx x právnickým xxxxxx xxxxxxxx

1. x provádění xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), xxxxx-xx x povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx veterinární diagnostické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx být využívány xxx účely státního xxxxxxxxxxxxx dozoru,

2. x xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§51 xxxx. 1), xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. x porážení xxxxx ve farmovém xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvěře x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střelné xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx jelenovitých x xxxxxxxxx chovu xxxxxxxx xxxxxxx zbraně,

t) xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx25l) x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx25m), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), včetně xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x právnické xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřuje xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx identifikační xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx splnění požadavků x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz xxxxxxxxxxx autoritou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1b).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy zřizuje xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx poradním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ohniscích xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx styčným xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a spolupráce x oblasti xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx úkoly xxxxxx místa stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kontrolách73).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx kontrolách74) xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49x

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429 xxxx podle předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x výjimkou případů, xxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx x §43 odst. x) xx x), x s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zvířat.

(2) Státní xxxxxxxxxxx správa plní xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429 xxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx x §43 xxxx. x) xx x), a s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49x xxxxxx právním předpisem x. 246/2022 Sb. x účinností xx 1.10.2022

Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx může vydat xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx způsobilost k xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bude xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a za xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a rozsahu xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx xx xxxxxx vyšetření xxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (trichinel), xxxxx-xx x povolení x xxxxxxxxx laboratorní, popřípadě xxxx veterinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxx využívány xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Jde-li x právnickou xxxxx, xxxx předpoklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 splňovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx veřejné xxxx (dále xxx "xxxxxxx osob")39).

(5) Xx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odbornou veterinární xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx25q) xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx x odborný xxxxxxxx, x xxx-xx x asanační podnik, xxx xxxxxx obvod, x xxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx).

(7) Ústřední veterinární xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo odejmout xx vydané povolení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxx diagnostickou xxxxxxx xx účelem vyšetření xxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx-xx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx xxxx veterinární diagnostické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx využívány pro xxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle ustanovení xxxxxxxx 3 je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §59a xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. x) bodu 2 xxxx xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x získala xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxx seznam xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel), xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení x xxxxxx seznamu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

(1) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 2), x výkonu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx9b). Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx62) x toulavých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx odborně způsobilou xxxxx §42 xxxx. 2. Pro změnu xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxx §50 xxxx. 7.

(2) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx druh x xxxxxx činnosti, a xxx-xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxx místo, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx zpracovávány. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx přiděleno identifikační xxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx39).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx Evropské xxxx9b).

§51x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 100 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x diagnostické činnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 100 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625. Xxxxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádně, xxxxx odpadl xxxxx xxx její xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoř xxxx povinnosti a xxxxx xxxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Ústřední veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xx 31. xxxxxx xx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§51x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určuje xxxxxxxxxx laboratoře v xxxxxxx veterinární xxxx, x xx xxx xxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 100 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625. Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx druhu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, materiální, technické x xxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odejmout, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) koordinují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, optimalizují x aktualizují xxxx xxxxxx x standardy x xxxxxxxxxx na xxxxxx vědy x xxxxxxxx,

x) zpracovávají používané xxxx xxxx zaváděné xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolují xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 a 3 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx odbornou úroveň x pomáhají jim xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro jednotlivá xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx a zúčastňují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pozitivní xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x poskytují xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx izoláty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x potvrzených xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) spolupracují x xxxxxxxxxxx referenčními xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odborných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zprávu o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxx, xxxx v xxxxxxx xx 31. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního roku. Xxxxxx referenční xxxxxxxxxx xx skládá x xxxxxxx a ekonomické xxxxx.

§51x vložen právním xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx89), xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625 a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx výkonu

a) xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx89) nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx za ně xxxxxxxxx,

x) projednávají x xxxxx xxxxxxx ukládají xxxxxxxxx pokyny, xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) postupují xxxxx xx. 137 xxxx. 2 x 3 x čl. 138 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v prostředí xxxxx žijících xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dědičnosti xxxxxx, xxxxxxxx označování x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx, prohlídka jatečných xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx laboratoří, xxxxx xxxx xxxxxx xxx příslušný okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx17k) a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydala xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; tyto subjekty xx xxxxxxxx xx xxxxxx laboratoře xxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kontrolách, xxxx

x) xxxxxxxxxx laboratoří Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxx úředních kontrolách.

(4) Xxx laboratorním xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx norem x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 obdobně.

§53

(1) Úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva obrany xxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx oprávněni xxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx produkty90) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxx nařídit xxxxxx xxxxxxxxxxxx a neškodné xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pozastavit, omezit xxxx xxxxxxx výrobu, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx trh živočišných xxxxxxxx, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných produktů xxxx krmiv, xxxxxxxx xxxxxx dodržovány xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy26) xxxx xxxxxxxx Evropské unie47),91) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx s nimi,

c) xx dobu nezbytně xxxxxx pozastavit xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uvádění xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx nezávadné,

d) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47),91) xx xxxxxxxxx produkty, vedlejší xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, získané xxxxxxxx nebo krmiva xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, pečetí, známkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx produkty xxxx krmiva vyjmout xxxx do xxxx xxxxxx, xxxx dojde x xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závěru xxx xxx xx souhlasem xxxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, zpracování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx důvodném xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedlejších živočišných xxxxxxxx, získaných produktů xxxx krmiv xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx živočišných produktů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx91), xxxxxxxx kontrolovaná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx staveb xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx prostor xxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádění xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných produktů xxxx xxxxx xxxxxx xxx zdravotně nezávadných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx91); xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prostorách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávadné,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxx xxxxx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, získané xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole podle xxxxxxxxxxx řádu43) služebním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxxxx inspektor xx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 36 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 x podle §53b.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropské xxxx x úředních kontrolách75), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 35 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/625. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx neposkytuje. Tím xxxx dotčeno právo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(6) Xxx úřední veterinární xxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 3 x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx44).

(7) Za odebrané xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx28), xx xxxxx xx kontrolované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx27), xxxxx o xx xxxxxx xx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxx seznámena xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53c, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobě poskytne xxxxxxx27), pokud o xx xxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx byla seznámena xx skutečností, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupu xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x ni xxxxxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx předpisy Evropské xxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx volně žijících xxxxxx,

x) vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úředního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

(9) Provádí-li Xxxxxx svými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxx, stanovených tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx místě x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxx orgány veterinární xxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx odborníci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxx45) obdobně. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejný xxxxxxx do xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mají xxxxxxxxxxx inspektoři. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborníky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxx nesmí být xx žádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřídit inspekční xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správy, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx, xxx také z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx krajských veterinárních xxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kontrolujících xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, x xxxxxx územním xxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx zjištěném xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxx krajská veterinární xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provedena.

§53x

Xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxxxxx platí obdobně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46) a x §53 odst. 3 xxxx. x). Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního ředitele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx prováděním xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravených těl xxxxxxxxx zvířat x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx, při níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, rozhoduje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53b

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn využívat xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti, xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx předat veterinárnímu xxxxxxxxxxxx zásilku, kterou xxxxxxxxxxx inspektor objednal x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebním xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§53x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx inspektor kontrolní xxxxx, xxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x veterinárního xxxxxxxxxx při kontrolním xxxxxx k uzavření xxxxxxx.

(2) Veterinární inspektor xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxx, není-li xx x xxxxxxx xx xxxxx prodeje xxxxx, xx 14 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxx nejpozději xx xxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, nese náklady xxxxxxx s vrácením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Kontrolovaná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, umožňuje-li to xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx měla xxxxxxx xxx převzít.

(5) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, zůstává xxxxxxxxxxxx xxxxx nadále xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx zákoník xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§53d

Státní xxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání6) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání6) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx"). X výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první může xxxxxxxxx x inspektor xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nezískal, xxxxxxx xxxx po dobu 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxx způsobilý.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxx obdobně práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádem x v §53 xxxx. 3 xxxx. x); ustanovení §25 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6) xxxx xxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx průkazu inspektora xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hygieny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx specializačního xxxxxx xxx inspektory xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 246/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2022

Xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx

§54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, očkování xxxxxx xxxx zajištění odběru xxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ohniska nákazy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zabránění xxxxxxx pohybu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx izolace xxxx karantény, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx usmrcení xxxxxx, xxxxxxxx lovu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů xxxx xxxxx kadáverů xxxxx xxxxxxxx živočichů,

d) xxxxxxx xxxx zákaz xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pohybu, porážení x xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vystoupení xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ryb,

g) xxxxxxx nebo zákaz xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a živočišných xxxxxxxx xxxxx §27a xxxx xxx ulovené xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §27b,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) omezení, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nařízení xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx x odpadních xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx, svoz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, svozu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx obvod (xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx volného xxxxxx x xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, omezení nebo xxxxx pohraničního xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx zneškodnění, xxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x přírodní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů,

t) nařízení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle písmene x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušný orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxxxxx x výskytu xxxx xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx ze zvířat xx xxxxxxx, anebo xxxxx-xx xxxxxxxxx jejího xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx nákaz),

b) při xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx nezávadných živočišných xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx hygienická xxxxxxxx),

x) xxxxx-xx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx přenosných xx xxxxxx na člověka xx xxxxxxxxx závadných xxxxxxxxxxx produktů x xxxxx xx xxxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx-xx to okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx požadavkům a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x výskytu xxxx xxxxxxxxx výskytu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na člověka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§17b).

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 257, 258, 260 xxxx 262 tohoto xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

Xxxx mimořádné veterinární xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx nařízena xxxxxxx obce, xxxxxxxxx xxxx části. Rozumí xx xx

x) uzavření xxxxxxxxxxxx x přístupových xxxx do xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dezinfekčních xxxx xx příjezdových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx přemísťování, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat,

e) xxxxx xxxxxxxxx prostorů, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx vstupu xx xxxxxx prostorů xxx xxxxxxx důvodu,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxxx osob,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro pohyb xxxx x xxxx,

x) xxxxx vstupu xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx dezinfekčních opatření, xxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového hospodářství.

§55x

(1) Kraj se xxxxxx xx xxxx xxxxx, které zasahuje xx xxxxxxxxxx pásma, xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §67 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 a §70 xxxx. 1 x 2.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§56

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu x musí xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx10), jde-li x xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx bude xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx útulek xxx xxxxxxx, anebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx6).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx stavby xxxx zařízení, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x objektech důležitých xxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx zařízení, které xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§56x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx potvrzení

(1) Veterinární xxxxxxxxx vystavuje úřední xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 87 a 88 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(2) Veterinární xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xx. 89 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x českém xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) opatřeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x musí xxxxxxxx

1. x xxxxxxxx listu xxxxxx,

2. xx dvou xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, celistvého x xxxxxxxxxxxxx listu papíru, xxxx

3. z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx zřejmé, x kterou xxxxxx x xxxxxx počtu xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx místo veterinární xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x originální xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx země xxxxxx.

(4) Při vydávání xxxxxxxx potvrzení xx xxxxxxxxx xxxxx čl. 91 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

§56x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat6) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokusů xxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx mít xxxxxx xxxxxxxx charakter, nebo

b) xxxx xxx xx xxxxxxxx pokusu

1. umístěna xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxx xx xxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§57

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Policie České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebezpečným xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx plnění mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX VETERINÁRNÍ XXXXXXX X XXXX XXXXX

§58

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyšetřování, stanovení xxxxxxxx x léčení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx léčiv, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x výdej jsou xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a xxxx a vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů,

e) xxxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx veterinárním, xxxxxxxxx x jiném xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a referenční xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,29a)

x) příslušné orgány Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx, za něž xx xxxxxxxx absolventi xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), zahrnujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx studia xxxx xxx dodatečně vyjádřena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX31) stanoveném xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) osoby, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávajícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx diplom, vysvědčení xxxx jiný doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1,

2. xxx xxxxxx tak, xx xxxxx, xxxxx xx jeho držitelem, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx po dobu x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příloze č. 1, xxxx

3. xxx vydán xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a).

(3) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, jsou oprávněny xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx, v němž xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uskutečňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxxxx X. xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XX. xxxxxx).

(5) X xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xx xxxxxxx způsobilý xxxxxx veterinární xxxxx, xxxxx xxxxxx atestaci X. xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxxxxxx I. stupně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx ode dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, není x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilý. Xx xxxxxxxx xxxxx představeného Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX. stupně. Vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být jmenován xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX. xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1. xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx předměty, xxxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x znalosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) formy, xxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx xxxxxx úředních veterinárních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx podle odstavce 2, anebo odbornou xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx úředního veterinárního xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace31).

(8) Xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxx organizuje studium xxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. stupně, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxx choroby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. stupně, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx).

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§59a

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x rozsahu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxx, které xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx veterinární hygieny, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti veterinární xxxxxxx nebo

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hygieny xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

1. bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx bakalářský studijní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxx zvířat,

anebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu31a) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), x) xxxx c) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, chemie, xxxxxxxx xxxx zootechniky,

f) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x hygieny, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31b).

(2) Osoby, xxxxx získaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx studiem xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c), xxxxx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx předpisy Evropské xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx zvířat, při xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ozdravovacích xxxxxxxxxx, při kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x masa x xxx provádění xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx čtvrtého a xxxxxxx xxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx hygieny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v rámci xxxxx pod dohledem x odpovědností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59b

Způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxx z xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx způsobilé x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, že vzdělání xxxxxxx na zahraniční xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §59 odst. 1 x x této xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxx Komorou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) doloží xxxxxxxxx x xxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32a).

(2) Osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxxxxxxx, xx vzdělání xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §59 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xx xxxxxxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky31) xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §59 xxxx. 1 (xxxx jen "zkouška").

(3) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx o vykonání xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32a).

(4) Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zřizuje Xxxxxx xxxx xxxx poradní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx prezident Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x Veterinární xxxxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxxxx xxxx Komora xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx lze xxxxxxxx. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xx žádost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 upustí Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx31), xxxxxxx xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx diplomu, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první.

Xxxxxxxx veterinární xxxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní xxxxxxx podle §58, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §59 x 59b x

x) xxxxx Xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32).

§61

(1) Xxxxxxxx veterinární xxxxx xx xxxxxxx

x) x) oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxx 7 xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx zvířete, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důležitých z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x veřejného xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ochranných xxxx x dalších xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x upozornit xxxxxxxxx na nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zvířat, xxxxx xxxxxx x produkci xxxxxxxx,

x) xxxx řádnou xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, x xxxxxxx x výdeji xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9d), uchovávat xx po xxxx xxxxxxx 3 let x na požádání xx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx chovatele xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) musí xxx xxxxxxx, vedle xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx správním xxxxx32b), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x číslo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx32) x xxxxxxxxxx x souhlasu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx32c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o nichž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.33)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx potřebu xxxxxxxxxxxx zásobu léčiv.

(5) Xxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxx pro tuto xxxxxxx. Schválený veterinární xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provádí xxxx činnost x xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx §44 odst. 1 xxxx. d); xxxxxxxxx o provedené xxxxxxxx xxxxxxx schválený xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Státní xxxxxxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx činnost může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx odmítnout xxxxxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx bylo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx šíření x tlumení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxxx x xxxx provedení.

§63

Xxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx schválení xxx xxxxx činnosti, xx xxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx §61 xxxx. 2 xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxx veterinární xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony podnikatelským xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x činnosti soukromého xxxxxxxxxxxxx technika vzniká xxx xxxxxx uplynutím xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx způsobilý x xxxxxxx úkonům a xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 5.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registru osob39).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §61, §62 xxxx. 1 x 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx registraci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x registraci.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních úkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky.

§64x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx plemenářského xxxxxx8), xxxxxx označování xxxxxxx xxxx injekční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x některém zemědělském xxxxx xxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou průpravu xx zaměřením xx xxxxxxxxxx xxxxxx výžehem xxxx xxxxxxxx aplikací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, složila xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx osvědčení x způsobilosti k xxxx xxxxxxxx.

(3) Označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx výžehem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xx zaměřením na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizuje xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vede seznam xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx specializované xxxxxxx xxxxxxxx se zaměřením xx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx8) výžehem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx seznamu xxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64b

Chovatel xxxxxxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx provádět xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veterinární xxxxx, xxxxxxx seznam xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Chovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xxxx. x), b), xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxx. d) xx x), xx xxxxxxxx na jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx léčiv u xxxxxxxxxxxxx zvířat, které xx tomto xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odborných veterinárních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §59a xxxx. 1 xxxx. x), x), xxxx. c) xxxx 2 xxxx xxxx. x) xx x), xx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx hospodářství u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tomto xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx specializovanou odbornou xxxxxxxx se zaměřením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů, xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx tak xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxx provedl, x xxxx xxxxxx provedení, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, uchovávat tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx vysoká škola xxxxxxxxxxxxx akreditovaný studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxx, které absolvovaly xxxx specializovanou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxx x vede xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxxxxx xx provádění odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx absolvovaly.

§64x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx potvrzené nebezpečné xxxxxx včel xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "prohlížitel xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx včelstev xx povinen provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx včelího xxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx, době a xxxxxxxx xxxxxxxxx včelstev, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stanovišti xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.

(3) Prohlížitelem včelstev xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx osvědčení x způsobilosti k xxxx činnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx včelstev xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx včelstev xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, případně odejme. Xxxx xxxxxxxxx zahájením xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prohlížitele xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev,

b) xxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx specializovaného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včelstev.

§64x

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59a odst. 1 xxxx. a) xx f).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxx §59a odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rehabilitaci xxxxxx zvířat pouze x případě, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxx".

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX PŘÍPRAVKY X VETERINÁRNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx uváděním xx xxxxx a xxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx x veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxx veterinární xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx bezpečnost xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu, xx xxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx prostředky určeny,

b) xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx přípravku x x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pozastavení xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x toho hlediska, xxx nemůže xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx mít za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických prostředků x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx změn oproti xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx, o pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v rámci xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku z xxxx hlediska, xxx xxxxxx vést k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxx schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků,

e) xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx splňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správné výrobní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyšetření,

g) může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku, nežádoucí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jakosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx

1. xxxxxxx x xxxxx,

2. zneškodnění,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvádění xx xxxxx, nebo

4. xxxxxxx xx xxxxx xx podmínek, které xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

§65a

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxx Ústavu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx v některém xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx za xxxxxx xxxx uvedení xx xxxxx v České xxxxxxxxx hodlá xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ze třetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "žadatel x xxxxxxxxx"). Xxxxxx xx podává xxxxxxxxxx xxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxx složení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx posouzení žadateli x schválení.

(3) Xx-xx xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úplná, Xxxxx x ní xxxxxxxx xx xxxxx 90 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx žadateli x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, ve kterých xxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxx xx oběhu,

b) xxxxxxxx název xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podrobný xxxxx xxxxx xxxxxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx složky xx xxxxxxx x sestupném xxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxx výroby,

f) xxxx x způsob xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které je xxxxxxxxxxx přípravek určen,

g) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x

x) xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Žadatel o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx list xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx76) x případě, xx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx charakteru xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxx77),

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx obaly, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx analytický xxxxxxxxxx xx považuje dokument xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemických x xxxxxxxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx výrobní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx, xx kterých má xxx schválen, x xx výrobce plní xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) prohlášení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho bezpečnosti xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx34),

x) prohlášení x xxxxxxxxxx veterinárního přípravku xxxxxxxxx popisovaného xxxxx x

x) xx xxxxxxxx Xxxxxxx další doklady xxxxxxxx x prokázání xxxxxxx, účinnosti x xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, veřejné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x veterinární přípravek, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx oběhu x příslušném státě, xxxxx údajů a xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jakost veterinárního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popis xxxxxxxxxxx xxxxx x výsledky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje, a

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xx výrobce xx xxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxx pravidelnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x schválení x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx přípravek, xxxxx xxx byl xxxxxx xx oběhu v xxxxxxxxxx státě, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxx

x) prohlášení o xxx, že xxxxxxxxx xx vyráběn nebo xxxxxx xx oběhu x příslušném xxxxx, x

x) informaci x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uveden xx xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxx xxx předloženy v xxxxxx xxxx anglickém xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavný xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx schválen, nebo xxxxx, x xxxxxxx xx složení veterinárního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx použití, xxx x xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xx oběhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastaví xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx veterinární přípravek xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx zvířata povolené78), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(10) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx 5 let xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydáno xxxx xxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxx držitele rozhodnutí x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx fyzickou, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxx právnickou, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního přípravku xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx postupné xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx týká.

§65a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§65x

(1) Xxxxxx o xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příslušném xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "žadatel o xxxxx"). Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, postupu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x zápisu veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústav posoudí xxxxxxx žádosti o xxxxx x xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výsledek tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx úplná, Ústav x xx xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx zvlášť složitých xxxxxxxxx Ústav xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxxx sděleno xxxxxxxx o xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úplnou.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xx kterých byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účel xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) podrobný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obalového xxxxxxxxx x xxxxx velikostí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vzhledu xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx použití,

g) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uváděných xx obalu,

h) dobu xxxxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

i) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Žadatel x xxxxx k xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 přiloží

a) prohlášení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx xx x dispozici,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx34), xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx použití a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vhodnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a

e) xx xxxxxxxx Ústavem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx popisovaného účelu.

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx být předloženy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce. Xxxxxx xxxxx xx označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vždy Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ústav xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx platnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neodpovídá xxxxxx předloženým x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx složení xxxxx xxxx xxxxxxxxx použití, xxx x xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxx xx oběhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ústav xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx platnost xxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxx ze Seznamu xxxxxxxxxxxxx technických prostředků, xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxxx technický xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx78), xxxx pokud obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx platí xx xxxx 5 let xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx na xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) V xxxxx xxxxxx o xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xx neposuzují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydáno nebo xxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx právnickou, x xxxxxxx, xx zanikla xxx xxxxxxxx nástupce.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Seznamu veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx navrhuje xxxxxxxx stažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, návrh na xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx postupné xxxxxxx probíhat, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx postupné xxxxxxx xxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Xx. s účinností xx 15.1.2020

§65c

Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx vyroben xxxx uveden do xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx §65a nebo 65b vyhoví x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§65x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x účinností xx 15.1.2020

§65d

Ústav xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopreparátů x xxxxx

x) xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu a xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. s účinností xx 15.1.2020

§66

(1) Uvádět xx xxxxx x používat xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx je možno xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxx použitelnosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x veterinární přípravky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxxxx technických prostředků.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vhodné xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx péče34a).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx veterinární xxxx x takový veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx

x) je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx diagnóza xxxx onemocnění; to xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx technické prostředky, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxxx technický xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uvědomil Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené požadavky, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x němu xxxxxxx xxxxxxx.

§66x

(1) Držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x ním, x xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx oproti xxxxxx xxxxx x okamžiku xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx schválení xxxxxxxx změny, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zaznamenávat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x uchovávat x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, Xxxxxx výskyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx x provedených xxxxxxxxxx; xx závažný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxx, ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oběhu,

e) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx zajistit na xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádět potřebné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kontrolu xxxxxxx x používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x objemu xxxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxx vzorky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx vyrábí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinna

a) xxxxxxx x kontrolovat xxxxxxxxxxx přípravky xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxx x dokumentací xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení o xxxxx v dokumentaci xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx; xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx 1 xxx xx datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šarže, xxxxxxx xxxx 5 xxx xx uvolnění xxxxx xx xxxxx, a xx požádání tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx k dosažení xxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx (XXXXX); v xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky, xxxxxx systém řízení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a

c) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, informovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx, xxxxx uvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky do xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinna

a) uvádět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxxx obalu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výskyt závažného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx x

x) po xxxx 5 xxx xxxx a uchovávat xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nákupu nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx jakost xxxxxxxxxxxxx přípravků,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx výrobní praxe,

c) xxxxx xxxxxxx nežádoucích xxxxxx xxxx závad x xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadujících xxxxxxx hodnocení,

e) xxxxx xxxxx uváděných xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx.

§66b

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) zajistit, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaného do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajům xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, které xxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxx údajů xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxx schválení xxxxxxxx změny, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zaznamenávat a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vést x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx je Ústavu, x xx spolu x podáním žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx příhodu veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx selhání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v návodu x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, Xxxxxx výskyt xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxx x xxxx jakosti x xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx významné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich zdraví,

d) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příhody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku nebo xxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx působení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádět potřebné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kontrolu xxxxxxx x používání zapsaného xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xx shodě x xxxxxxxxxx vědeckými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xx xxxxx x

x) poskytovat Xxxxxx na požádání xxxxxx zapsaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx v xxxx xxxxxx.

(3) Osoba, která xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oběhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkem,

c) hlásit xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx o tom xxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v jakosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x

x) xx xxxx 5 xxx xxxx x xxxxxxxxx záznamy x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx veterinárního technického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x nakoupeném množství.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příhod nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x návodu k xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66c

§66c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2019 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§67

(1) Chovateli xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nebezpečných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx uplatňovaná xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zákaz jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx potvrzení xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnuje xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xx utracení xxxx xxxxxxx nemocných a xxxxxxxxxxx zvířat vnímavých xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x náhrada xx xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx,

x) utracené xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx hospodářství a xxxx zařízení (xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) dodržování xxxxxxxx ve stanovené xxxxxxxxxx době před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2021/690, poskytuje xx xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krmiv x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 písm. c),

b) xx prokázané ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxx produkce xxxxxxxxxxxxx zvířete x xxxx provádění nařízených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souvislosti x xxxx.

(4) Xxx-xx x nebezpečnou xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx náhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. c), povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx, jinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nařízená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx x 10 %, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení stanovených xxxxxxxxx, zdravotních xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxx, kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona9d).

§67x

(1) Uživateli xxxxxxx xx poskytne xxxxxxx xxxxxxx x ztrát, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x tlumení xxxxxxx x nebezpečných nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx před jejich xxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, že tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxx vzorků nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx prostředku sloužícího x xxxxxxxx uhynulých, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx,

2. xxxxx nálezu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žijícího xxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zřízení xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx pásmech, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uživatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzorků, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kadáverů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvědomit xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx sníží x 10 %, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§67b

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxxxx x ztrát, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx živočichů, xxxxx xxx nálezu xxxxxxx xxxx nákazy xxxx xxxxxx, x xx xx podmínky, že xxxx neprodleně uplatňovaná xxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx náhradu za

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, na které xx vztahují mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x omezením.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx neposkytne, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesplnila nařízená xxxxxxxx k tlumení xxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b se xxxxxxxxx xx xxxx prokázaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x způsobených xxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zvíře xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx obvyklé ceny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a kategorie x xxxxx x xxxx vzniku xxxxx, xxxxxxx

x) x xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zužitkovatelné xxxxx xxxx zvířete x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x 20 % xxxxxxx xxxx zvířete, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx poraženo v xxxxxxxx nebezpečné nákazy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx očkovací xxxxx.

§69

(1) Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tlumení nákaz xxxxxxx dočasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxx vykonávat xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx nepřísluší xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx své xxxxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.35)

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxx §67, 67a xxxx 67b.

§70

(1) Nestanoví-li xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, xxxxxxxxx xx náhrada xxxxx §67, 67a xxxx 67b z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxx x §69. Tato xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nejdříve první xxx xxxxxxxxxxx xx xxx utracení xxxx xxxxxxxx zvířat, x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx poražení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx 8 xxxxx ode dne xxxxxxxx xxxx poražení xxxxxx, x nedochází-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 8 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx. Jedná-li xx x náhradu x případě nebezpečné xxxxxx včel, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx x utracení včel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákaz, x xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxx včelstev, xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx. X posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x jaké xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx podána v xxxxxxx lhůtě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §67, 67a xxxx 67b poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §67, 67a xxxx 67b x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kterých xxxxxxx, xxxxxxx exotických xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx náhrada x x jakém xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x přepravu xxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) až x), §4 odst. 2, §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx c), §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xx 4 x 7, §7 xxxx stanovených xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429, xxxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, nařízením Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/688 xxxx nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/990,

b) nesplní xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), §4 odst. 3, 5 a 6 xxxx x §5f odst. 1,

c) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svodu xxxxxx xxxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 x 3,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý x požadavků xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §21 xxxx. 1 xx 8, 10, 12 x 14, §25 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 nebo x §27b odst. 1 až 8,

x) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx x povinností xxxx některý x xxxxxxxxx k ochraně xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) až x), §11 odst. 1 x 3, §12 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 nebo xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/687,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2020/689,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1,

x) nesplní nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx některý x požadavků xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §19 odst. 1 až 5 xxxx x §20 xxxx. 1 a xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, xxxxx některou x veterinárních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zemí a xxxx vývozu xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2, §30 xxxx. 1, §31, §31a xxxx. 2, §32 xxxx. 1 x 7, §38a xxxx. 7, §38b odst. 1, 2 a 8 až 13, §38c odst. 1 xx 4 nebo xxxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/692,

x) nesplní xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx chovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx48),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x povinností xxxx xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxxxx x §39a xxxx. 2 xxxx x §42 xxxx. 2, 3 x 5, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx veterinární lékař, xxxxxx nesplňuje požadavky xxxxxxxxx v §60,

x) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xx živočišnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §40 odst. 1, 3 x 4,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42 xxxx. 6 xx 8,

o) xxxxxxx xxxx poruší povinnost xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx x §48a xxxx. 5,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx x §56b,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx x §64a xxxx. 3 nebo x §64b odst. 1 xx 3,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §64c odst. 2,

x) xxxxxxxx některou x xxxxxxxx, x xxx je xxxxx xxxxxxxx orgánu veterinární xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx schválení xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxx odborně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xx. 47 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

u) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinárního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 56 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/625 xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1013,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx xx. 66 xxxx. 3 nebo 6 xxxx čl. 67 xxxx čl. 137 odst. 2 x 3 xxxx xx. 138 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625,

x) jiným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx veterinární xxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxx pokyn xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) a x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx v) x x),

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§72

Xxxxxxxxx právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx na přemístění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §4, §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), §5 xxxx. 2 až 6, §5f odst. 1, §6 odst. 1 xx 4 a 7 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/429, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/688 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/990,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §5a xxxx. 1, 6 x 7, §5b xxxx. 1, 5 x 7, §5d xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, nařízením Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686 xxxx nařízením Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/691,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx přepravu xxxxxx x péči x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, nařízením Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688, nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686, xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/990 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2020/2154,

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svodu zvířat xxxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 x 3, xxxx některou x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovenou x §9a odst. 1,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx x §20 odst. 2 písm. x) xx e), §21 xxxx. 14, §24 xxxx. 1, §25 xxxx. 1 až 4, §26, §27 xxxx. 1, §27a xxxx. 1, 3 xx 8 nebo x §27b xxxx. 1 xx 4, 6 x 7,

g) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a nemocemi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka xxxxxxxxxx x §11 odst. 1 x 3, §12 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) nesplní xxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx ozdravování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689,

i) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, 2 x 4, §22 xxxx. 1 xx 4, §23 xxxx. 1 xx 3 xxxx x §24a,

j) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §39 xxxx. 3 x 4, §39a xxxx. 2 x 3, §40, §41 xxxx. 1 až 4, §42 odst. 3, 5, 6 x 8, §48a xxxx. 5, §56b, §64a xxxx. 2 x 3 nebo x §64b xxxx. 1 xx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebnou x preventivní činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §60,

x) nesplní xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 odst. 4, xxxx nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §53 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx poruší některou x povinností xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných produktů xxxxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xx 5, §20 odst. 1 a 2 xxxx. a) x x) xxxx v §21 xxxx. 1, 7, 8, 10 x 12,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xx zvířaty x živočišnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx těchto xxxx, xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2, §30 odst. 1, §31, §31a xxxx. 2, §32 odst. 1 a 7, §38a xxxx. 7, §38b xxxx. 1, 2 x 8 xx 13, §38c xxxx. 1 xx 4 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxx nařízením Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/692,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2122 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu48),

o) xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, x níž xx xxxxx povolení orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx, schválení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx schválení xxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činností, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nepředloží xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 47 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 56 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2019/1013,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 66 xxxx. 3 xxxx 6 xxxx xx. 67 xxxx xx. 137 xxxx. 2 x 3 xxxx xx. 138 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření,

v) nesplní xxxx poruší některou x povinností xxxxxxxxxx x §66a xxxx. 1 xxxx. f) xx x), §66a xxxx. 3 xxxx. x), x) x x), §66b xxxx. 1 písm. f) xx h), §66b xxxx. 2 xxxx §66b xxxx. 3 xxxx. a), x) x x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §66a odst. 2, xxxx

x) nesplní xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §66 xxxx. 1, §66a odst. 1 písm. x) xx e), §66a xxxx. 3 xxxx. x), §66b xxxx. 1 písm. x) xx x) nebo §66b odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4a odst. 4, §5g, §6 xxxx. 7, §12 xxxx. 2, §61 xxxx. 1, 3 x 5, §62 xxxx. 2, §66 xxxx. 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozporu x §4a xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4a odst. 4 xxxx x xxxxxxx s §5h xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5g,

x) jako soukromý xxxxxxxxxxx technik nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §64 odst. 3 a 4,

x) xxxx xxxxxxx pasů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx v §4b xxxx. 2 xxxx 3, nebo

e) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §53b odst. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x) x v),

c) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. k) xx x), x) a x),

x) 2 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§72a

§72a pozbyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x EU.

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§74

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), které xxxxxxxxxx Xxxxx. Přestupky xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) projednává celní xxxx.

(2) Pokutu vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§75

(1) Xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xx podmínek x x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx89) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxx, x něhož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo, xxxxx xxxx částečnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx výši xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx35a); xxx xxxxx placení xx xxxx xxxxxxx přepočte xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prevenci, tlumení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx7c) xxxxxxxx xx bovinní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxx náhrady zvyšuje x částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx skotu, xxxxx xxxx xxx na xxxxxxx spongiformní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxxxxxx správy, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zařízení, ve xxxxxx jsou kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx35b) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxx xxxxxxxxxx79) xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, x xx xx xxxx částky xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx skutečných nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxx podle věty xxxxx zahrnují x xxxxxxx xxxxxxx úřední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x produktů x xxxxxxxxxxx xxxxxx x třetích zemí92).

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §38b xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx je příjmem xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§75x

(1) Právní předpis Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxx93).

(2) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx přesahující xxxxxx xxxxx obce, xx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx dobu xxxxxxx 15 xxx x xxxx být každému xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx území xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx celostátní povahu xxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodů xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx území xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx nařízením Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxxxxxxx xx nařízení xxxx x celostátním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jakmile byl x to xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření se xxxxxxx xxxxxxxxx odstavce 2 x 3.

§76

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vydávané podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx36a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx v xxxxx xxxxxx používá pojmu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx a registraci, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx registraci, podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx Evropské xxxx xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx64) o schválení x registraci, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx. x) a §49 xxxx. 1 písm. x) nemá odkladný xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Vydání rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxxxx o změně x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx řád se xxxxxxxxx x řízení

a) x opatření xxxxx §13 xxxx. 3 x xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx řádu; x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě. Xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx do xxxxxxx x xxxxx opatření, xxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx námitkám xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; neučiní-li xxx, xxxxxxxx námitky xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx je xxxxxxx x doručuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx opatření xxxxx §13 xxxx. 5 x podle §53 xxxx. 2; o xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx krajská veterinární xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§76x

Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x tomto zákoně, xxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx31),

x) xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regulovanou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx činnost dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx dokladů x xxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx31); xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxx zákona,

c) xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx kvalifikaci x jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x může xxxx kvalifikaci xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxxx těchto xxxxxxxx.

§77

(1) Řízení zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx účinných x xxxx xxxx zahájení.

(2) Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx však xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s tímto xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak x xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx v xxxxxxx x výsledky jednání xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) podniky, v xxxxx budou xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provoz xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcími právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx na provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmenem a) x xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77x

Xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxx podklad xx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxx stavby x xxx vydání kolaudačního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x zacházení xx xxxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, neškodnému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelským xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zvířata, xxxxx §56, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxx integrovaného povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou §46 písm. x).

§77c

(1) Xxx xx x předpisech Xxxxxxxx xxxx xxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx úřad, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo příslušném xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx veterinární xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx svůj xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx náleží.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x x jednotnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veterinární xxxx také povinnosti, xxxxx xxx ně xxxxxxxxx x předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§77d

Krajská veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přestupek podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx projednání příslušná xxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxx k xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x výměry správního xxxxxx

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§78

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §4a xxxx. 8, §4b xxxx. 2 xxxx. d), §4b xxxx. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 7, §5e odst. 5, §6 xxxx. 8, §10 odst. 3, §18 xxxx. 6, §19 odst. 3 x 8, §21 odst. 19, §21a odst. 5, §22 xxxx. 6, §23 odst. 4, §24 xxxx. 2, §25 xxxx. 5, §27 odst. 4, §27a xxxx. 10, §27b xxxx. 9, §38b xxxx. 5, §38c odst. 5, §39 odst. 5, §40 odst. 4, §41 odst. 5, §42 xxxx. 10 x 11, §48 xxxx. 2, §50 xxxx. 10, §53 xxxx. 8, §53a xxxx. 3, §53d xxxx. 3 x 5, §59 xxxx. 6 x 9, §64 odst. 6, §64a odst. 5, §64b xxxx. 1 xx 4, §64c xxxx. 4, §66a xxxx. 4, §66b xxxx. 4, §70 xxxx. 3 a §75 xxxx. 3 xx 6.

§78x

(1) V §11 xxxx. 1, §12 xxxx. 2 xxxx. x), §13 xxxx. 1 a 2, §16 xxxx. 2, §17 odst. 2, §18 xxxx. 2, §20 xxxx. 6 x 7 písm. x), §23 odst. 1 xxxx. x), §23 xxxx. 2, §27 xxxx. 2 x 3, §40 xxxx. 1 písm. x), §40 odst. 5, §41 xxxx. 1 písm. g) x h), §42 xxxx. 3 písm. x) x x), §47 xxxx. 4, §48 xxxx. 1 xxxx. x), §49 xxxx. 1 x 2, §50 xxxx. 1, §51 xxxx. 1, §64 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx, §64 xxxx. 5, §76 xxxx. 2 x 3 x x xxxxxxx x §49 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa" x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxx x čísle.

(2) X §13 odst. 1 xxxx. x), §16 xxxx. 2, §40 xxxx. 1 písm. x) větách xxxxx x xxxxx x xxxx. d) xx xxxxxx i xxxxxx xxxxx, §40 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x písm. x), §41 xxxx. 2 x 3, §54 xxxx. 1 xxxx. x) na xxxxxx i xxxxxx xxxxx x §77a xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu" x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty" x xxxxxxxxxx xxxx x čísle.

ČÁST XXXXX

§79

§79 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 154/2000 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§80

§80 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2003 Sb.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§81

Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx. x xxxxxx x. 63/1999 Xx., xx mění xxxxx:

Xxxxxxx k xxxxxx x. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx. x zákona x. 305/1997 Xx., "Sazebník xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxx takto:

1. Xxxxxxx 67 zní:

"Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly (§37 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
- za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx 170,-
- za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx
&xxxx;
Xx 110,-
&xxxx;
xxxxxxx Kč 1 120,-
 
nejvýše Xx 11&xxxx;900,-".

2. Xxxxxxx 68 xxxxxx poznámky xxx:

"x) Schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§65 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 3 000,-
b) Vydání xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků (§65 xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 6 000,-
Poznámka:
Úkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxxxx x zápis xxxxxxxxxxxxx přípravku a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků a xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.".

3. Xxxxxxx 69 xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx (§6 xxxxxx x.166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
- xx xxxxx xxxxx
Xx 50,-
- xx xxxx xxx xxxxx zvíře
Kč 100,-".

4. Xxxxxxx 70 zní:

"Vydání xxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx živočišných produktů (§27 xxxxxx č.166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 100,-".

5. Xxxxxxx 71 xxx:

"x) Vydání xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§22 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 500,-
 
b) Xxxxxx xxxxxxxxx posudku (§56 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 300,-".

6. Položka 72 zní:

"a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§60 xxxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 2&xxxx;000,-
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx (§64 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx)
Xx 1&xxxx;000,-
x) Vydání povolení x xxxxxxxxx laboratorní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§50 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 2&xxxx;000,-
x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xx 3 000,-
e) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx (§51 xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)
Kč 1&xxxx;000,-".

7. Položka 73 xxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat
za xxxxx zvíře
Kč 3 000,-
za xxxx než jedno xxxxx
Xx 5 000,-
b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxx xxx pokusné účely
Kč 10&xxxx;000,-".

XXXX PÁTÁ

ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx., xxxxxx x. 437/1991 Xx. a xxxxxx x. 110/1997 Xx.

2. Xxxxx č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 25/1991 Sb., xxxxxx x. 437/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 348/1992 Xx., xxxxxx č. 112/1994 Xx. a xxxxxx x. 110/1997 Xx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§83

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

XXXXXXXX UZNÁNÍ XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÉHO XXXXX XXXXXXXXXXXX ČLENSKÉHO XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX VETERINÁRNÍHO XXXXXX

Xxxxxxxxx

X případě xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, osvědčení x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru veterinárního xxxxxxxxx byly uděleny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx následujících xxx x průběhu xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. X případě občanů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Estonsku xxxx přistoupením, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního lékařství xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádějícím, xx xxxx osoby vykonávaly xxxxxxxx x v xxxxxxx se zákonem xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxx následujících xxx x průběhu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, jejichž diplomy, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx před 20. xxxxxx 1991, uznává Xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx území xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxx povolání. Xxxx potvrzení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx týmiž orgány xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x x souladu se xxxxxxx danou činnost xx xxxxx Xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx sedmi let xxxxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx uděleny xxxx xxxxxxx odborná příprava xxxxxx v Jugoslávii xxxx 8. xxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Chorvatska xxxxxxx, xx xxxx doklady xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o přístup x povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolání. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tito xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxx, jejichž diplomy, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx příprava začala x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 11. xxxxxxx 1991, xxxxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx doklady o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx veterinárního lékařství xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgány Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx stejnou xxxxxx platnost jako xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx potvrzení musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xx dobu nejméně 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx pěti let xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, osvědčení x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxx uděleny xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx svazu před 21. xxxxxx 1991, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru veterinárního xxxxxxxxx jako dostatečný xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx veterinárního lékaře x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx potvrzení xxxx být provázeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvádějícím, xx xxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx danou xxxxxxx na území Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx lékařství xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu dosaženou xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx demokratické republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 1, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx diplomy, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důkaz, xxxxx dokládají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx Německa, opravňují xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako doklady xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx xxxxxxxx osvědčením vydaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx skutečně a x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx danou xxxxxxx na území Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejichž odborná xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx mají xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx veterinárního lékaře x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx potvrzení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx občané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečně x v xxxxxxx xx zákonem xxxxx xxxxxxx na území Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx předcházejících dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veterinárního xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxx 1991, uznává Xxxxx republika tyto xxxxxxx, osvědčení x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx mají xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx týmiž xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečně a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Česká republika xxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádějícím, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxx předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy

V xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, xx xx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx osvědčení.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 166/1999 Sb.

NÁKAZY X XXXXXX PŘENOSNÉ XX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX XXXX POVAŽOVÁNY XX NEBEZPEČNÉ, A XXXXXX XXXXXXX

X. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/1882.

X. Xxxxxxx xxxxxx

x) nákazy xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvířat:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2. krymsko-konžská xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxx

5. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

6. xxxxxxxxxxx (invazivní xxxxxxxx - xxxxxx původci)

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx encefalopatie (XXX)

8. xxxxxxxxxxxx

9. xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx suis, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

10. xxxxxxxxx

11. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx coli

12. vezikulární xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxxxxxx septikémie (xxxxxxxxxxxx)

4. hlavnička

5. xxxxxxxxxxx

6. xxxxxxxxxxxxxx (přenášená mouchou xxx-xxx)

x) xxxxxx xxxx x koz:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx)

2. xxxxxxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. xxxxx Xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx:

1. piroplasmóza xxxx

x) xxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

3. virová xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

4. xxxxxxx epidemická xxxxxxx

5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx:

1. cholera xxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

3. xxx xxxxxxx

x) xxxxxx včel:

1. xxxxxxx xxxxxxx plodu (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

2. xxxxxxxxxxx nákaza xxxx

x) xxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx:

1. leishmanióza

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x. XXXX ze xxx 27. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxx seznamu xxxxx x x xxxxxxxx nového systému xxxxxx hlášení, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx X xxxx X.

Příloha č. 3 x zákonu x. 166/1999 Xx.

XXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XX ZVÍŘAT XX XXXXXXX PRO ÚČELY XXXXXXXXXXX NÁHRADY NÁKLADŮ X ZTRÁT

a) xxxxxx xxxxxxxx více druhům xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxxx (Brucella xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Brucella xxxx)

3. xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

4. xxxxxxx Xxxxx Xxxx

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx přežvýkavců

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

8. xxxxxxx-xxxxxxx hemoragická xxxxxxx

9. leptospiróza

10. listerióza

11. xxx skotu

12. myiáza (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Chrysomya xxxxxxxx)

13. Q horečka

14. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx)

15. xxxxxxxxx x xxxxxxxx

16. xxxx xxxxxxxx

17. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX)

18. xxxxxxxxxxxx

19. xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx avium, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

20. tularémie

21. verotoxigenní Xxxxxxxxxxx xxxx

22. vezikulární xxxxxxxxxxx

23. vzteklina

24. západonilská xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxx

2. babesióza xxxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

4. hemoragická xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

5. hlavnička

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skotu (IBR, XXX/XXX)

7. xxxxxxxxx dermatitida xxxxx

8. plicní xxxxxx xxxxx

9. xxxxxxxxxxx

10. trichomonáza

11. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx)

12. venerická xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) nákazy ovcí x koz:

1. enzootické xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx)

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx ovis)

3. xxxxxxxx

4. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

7. nemoc Xxxxxxx

8. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx koní:

1. encefalomyelitida xxxx (východní)

2. encefalomyelitida xxxx (západní)

3. xxxxxx xxxxxx

4. infekční anémie xxxx (nakažlivá xxxxxxxxxxxxx xxxx)

5. infekční arteritida xxxx

6. mor xxxx

7. xxxxxxxxx metritida xxxx

8. xxxxxxxxxxxx koní

9. Surra (Xxxxxxxxxxx xxxxxx)

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

11. vozhřivka

e) xxxxxx prasat:

1. xxxxxxx xxx prasat

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx virem Xxxxx

3. xxxxxxxx xxx xxxxxx

4. xxxxxxxxxxx x respirační xxxxxxx xxxxxx

5. vezikulární xxxxxxx xxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

7. prasečí xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx influenza (vysoce xxxxxxxxx x nízkopatogenní)

2. xxxxxxx xxxxxxx

3. mykoplasmóza xxxxxxx (Xxxxxxxxxx gallisepticum, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxxxxxx nákaza (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

6. xxx xxxxxxx

x) nákazy xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx plodu (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

2. xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

3. roztoč Xxxxxxxxxxxx (infestace xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

4. roztočíková xxxxxx včel

5. xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx)

6. varroáza xxxx

x) xxxxxx ryb:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx krvetvorné xxxxx

2. nakažlivá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX): infekce xxxx Xxxxxxxx (ISAV) x xxxxxxxxx XXX x delecí

3. xxxxxxxxxxxx Xxx (herpesviróza xxxxx Xxx)

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

5. virová xxxxxxxxxxx septikémie

i) ostatní xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

2. leishmanióza

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 5 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 6 x zákonu č. 166/1999 Xx.

Xxxxxxx č. 6 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 302/2017 Sb.

Xx. XX

1. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "okresní xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa v Xxxx", "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx" x "Městská xxxxxxxxxxx xxxxxx v Plzni", xxxxxx xx xxx "xxxxxxx veterinární xxxxxx".

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, práva x xxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxx vyplývajících x pracovněprávních xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, přecházejí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veterinární správě, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxxx, se xxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovním, funkčním x platovém xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§50, 51) xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx ten, komu xxxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx a nerozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy o xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxx x xxxxx vykonávat tuto xxxxxxx x xx xxxxx dni, xx xxxxxxx ve lhůtě xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přihlášku xx člena Komory x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x §60 xxxx. 1 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaniká.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,10) xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx o schválení x registraci, popřípadě xxx o registraci xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinni tak xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx do 31.prosince 2003. Potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx xx státních xxxxxxxx rezervách, xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správy.

9. Xxxxxxxxxx §35 odst. 1 xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxx, kdy vstoupí x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxx.

10. Xx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx pro určitou xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 131/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. II

Společná x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veterinární činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vydané podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx38), xx xxx, komu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx povolení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. t) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x doplňkové xxxxx používané x xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx, které xxxxxx x toulavá x xxxxxxxx zvířata v xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, x xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx x výkonu xxxx činnosti xxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx produkty, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a příslušných xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx39) x které xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, svobodných xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx skladech nebo xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§37), xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neopustily xxxxxx, x xxxxx xxxx uskladněny, xx 31. prosince 2005 x xxxxxxx v xxxxxxxxxx, musí xxx xx 1. xxxxx 2006 zničeny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx40). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Pokud xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx "vedlejší živočišné xxxxxxxx".

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.2.2006

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxxx zákon x. 166/1999 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx veterinární správě xx schválení ozdravovací xxxxxxx, xxxx povinni xxx učinit, pokud xxx xxxxx program xxxxx xxxxx schválen, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti úředního xxxxxxxxxxxxx asistenta, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx průpravy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v platnosti x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxx §5a xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádat o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx tak xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 182/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxxx správou.

2. Xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx krajské veterinární xxxxxx x Městské xxxxxxxxxxx správě x Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x Xxxxx, přechází xx Xxxxxx veterinární xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx hospodařit x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Praze, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X krajských xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx přecházejí xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, závazky, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx související se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxx xx x xxxxxx právních předpisech xxxxxxx xxxxx

x) "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", rozumí xx xxx Ústřední xxxxxxxxxxx správa Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy,

b) "krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy,

c) "xxxxxx xxxxxxxxxxx správy", xxxxxx xx tím Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx různých xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x schválení x registraci podniku xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxx syrové xxxxx do xxxxx, xx povinna xxxxx xxxx činnost xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zvířat xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Správní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 308/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx podat xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx registraci, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 6 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx veterinární xxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Úřední xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx získat atestaci X. xxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nezískal xxxxxxxx X. xxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xxxxxxxx atestaci II. xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx atestaci xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 x xxxxxxx x §48 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx referenční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 5 zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 100 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 x souladu x §44 xxxx. 5 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Referenční xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenou xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5. Veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx rozhodnutí o xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravek xxxxxxx, distribuovat z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxx země za xxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx republice podle xxxxxxxxxx §65 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx podání xxxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx 5 xxx; xxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxx žádost xxxxxx, Xxxxx provede výmaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, inseminační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx odběr xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro chov xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodníci xxxxxxx x §9b x xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, střediska x xxxx zařízení x xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpisy Evropské xxxx, xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Chovatel psa xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx psa xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx xxxxxxx x §5a xxxx. 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární správou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx registrované podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 246/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 166/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.9.1999.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx 1.1.2001

102/2001 Xx., x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

131/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003, x xxxxxxxx §17x, §28 xx 38x, §60 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU; x §72a, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

286/2003 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 96/2003

316/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

48/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2006

147/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 50/2006

186/2006 Xx., x změně některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

182/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, plemenitbě a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

332/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 166/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 108/2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

291/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 252/97 Sb., x zemědělství, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

298/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 634/92 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.9.2009

308/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 166/99 Sb., o xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §75, které nabývá xxxxxxxxx xx 21.10.2011

445/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

18/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

359/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

279/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

139/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 110/97 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

264/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x.&xxxx;634/2004&xxxx;Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.12.2014

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

302/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017 x xxxxxxxx části §4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2020

368/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.1.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2022

238/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

543/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

246/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 96/22/ES xx dne 29. xxxxx 1996 x zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zvířat x x xxxxxxx xxxxxxx 81/602/XXX, 88/146/XXX x 88/299/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2003/74/ES xx xxx 22. září 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 96/22/XX x zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x beta-sympatomimetik x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/97/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 96/22/XX o zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxxxxxx v chovech xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/99/ES xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx rozhodnutí Xxxx 90/424/XXX x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 92/117/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001 xx xxx 22. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x eradikaci xxxxxxxxx přenosných spongiformních xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Evropský xxxx pro bezpečnost xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013 xx xxx 12. června 2013 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx chovu a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 998/2003.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 577/2013 xx xxx 28. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx, vyhotovení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zemí a xxxxxxxxxxx xx formát, xxxxxxxxx úpravu x xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxx některých aktů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ("xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úředních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krmivového práva x pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu rostlin, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001, (ES) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (XX) 2016/429 x (EU) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 x (XX) č. 1099/2009 x směrnic Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/ES x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 854/2004 a (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/625 xx xxx 4. xxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx jde o xxxxxxxxx na vstup xxxxxxx určitých zvířat x xxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx, x xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1013 xx dne 16. xxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx vstupují xx Unie, x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1602 ze xxx 23. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625, pokud jde x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/1666 ze xxx 24. xxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx hraniční kontroly x místě xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx určení x Xxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/1873 xx xxx 7. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x směsných xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2035 xx xxx 28. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx jde o xxxxxxxx týkající se xxxxxxxx, x nichž xxxx chována xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a líhní x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx xxxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2074 xx dne 23. xxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určitá xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Unie x xx Xxxx xx vracejí xxxx, xx jim xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2090 xx xxx 19. xxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxx xxx používání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povoleny ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxx xxxx rezidua xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2122 xx xxx 10. xxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxx o xxxxxxx kategorie zvířat x xxxxx osvobozených xx úředních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 142/2011, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2124 ze xxx 10. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx úřední xxxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, překládky x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx, kterým xx mění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 798/2008, (XX) č. 1251/2008, (XX) č. 119/2009, (XX) č. 206/2010, (XX) č. 605/2010, (XX) x. 142/2011, (XX) x. 28/2012, prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2016/759 x rozhodnutí Xxxxxx 2007/777/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxx x pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, která xxxx xxx přijata po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx od úředních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/2129 xx dne 25. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví pravidla xxx jednotné xxxxxxxxxxx xxx četnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vstupujících xx Xxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/2130 xx xxx 25. listopadu 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x xxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686 xx dne 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci Xxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 xx dne 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2020/688 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, pokud xxx o veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vajec x xxxxx Xxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689 ze xxx 17. xxxxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, eradikační xxxxxxxx x status xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx některé nákazy xxxxxxx xx xxxxxxx x nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/691 ze xxx 30. ledna 2020, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx živočichů.

Nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/692 xx xxx 30. xxxxx 2020, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu do Xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/990 ze xxx 28. xxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx živočichů x xxxxx Unie.

Prováděcí xxxxxxxx Komise (EU) 2020/999 ze xxx 9. xxxxxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429, pokud jde x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skotu, xxxxxx, xxxx, xxx x koňovitých.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/2154 ze xxx 14. xxxxx 2020, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx přemísťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2235 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/429 x (XX) 2017/625, xxxxx jde o xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx, xxxxxxx úřední osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx pro vstup xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 599/2004, xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 636/2014 x (XX) 2019/628, směrnice 98/68/XX a xxxxxxxxxx 2000/572/XX, 2003/779/XX x 2007/240/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/2236 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020, kterým se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Unie a x xxxxxx certifikaci xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XX) x. 1251/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/403 xx xxx 24. března 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 x (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx a vzorová xxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zásilek určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxx členskými státy x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx 2010/470/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/605 xx dne 7. xxxxx 2021, kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/630 xx xxx 16. xxxxx 2021, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, x xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/275/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2021/934 xx xxx 9. června 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x platném xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2021/1933 xx xxx 14. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 576/2013, xxxxx jde x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx území nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx státu.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2021/2037 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

1x) Například zákon č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx s ohroženými xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákon č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x o změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

2) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 998/2003, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 882/2004, xxxxxxxx Komise (XX) x. 745/2004, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1774/2002.

3) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3a) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, nařízení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002.

4) Xxxxx č. 91/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4x) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 183/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 178/2002.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx látek na xxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 91/1996 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5a) Xxxxxxxx č. 273/2000 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx přípustné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx v živočišné xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2377/90 xx xxx 26. xxxxxx 1990, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx původu, x xxxxxxx xxxxx.

6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7a) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a x xxxxx ústavního xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění ústavního xxxxxx x. 176/2001 Xx.

7x) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009.
7c) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001.

7x) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/91/ES ze dne 2. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7x) Xx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 998/2003.
7f) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003.

7x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 999/2001.

8) Xxxxx č. 154/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §13a zákona x. 246/1992 Xx.

9a) Xxxxx č. 378/2007 Sb.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009. Čl. 8 x příloha x. X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

9x) Xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., x xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxx zvířatům, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, reziduí x látek xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx by xxxxxxxxx produkty xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 232/2005 Xx.

9x) §22 x xxxx. xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §420 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 258/2000 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx x chovem xxxxxx.

§12, 12d x 12f zákona x. 246/1992 Xx.

12) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13) §28 xxxxxxxx x. 136/2004 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem.

13x) Příloha XX xxxxx XXX xxxx 3 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

13x) §28 xxxxxxxx x. 357/2001 Sb., x označování x xxxxxxxx koní, xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ryb x xxxx.

13c) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004 x ochraně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností x o xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX a nařízení (XX) č. 1255/97.

14) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. prosince 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.

14x) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1739/2005 ze xxx 21. října 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx cirkusových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

14b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 90/424/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990 o některých xxxxxxxx xx veterinární xxxxxxx, x platném xxxxx.

14c) Například §52 xxxx. 1 vyhlášky x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, §2 xxxx. d) xxxxxxxx x. 202/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat, §67 vyhlášky x. 389/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a kulhavky x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx vyhlášky x. 299/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 356/2004 Xx.

14x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

14e) Xxxxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 2377/90, xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 315/93 ze xxx 8. února 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x potravinách, vyhláška č. 291/2003 Sb., xxxxxxxx č. 273/2000 Sb., xxxxxxxx č. 132/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 158/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx maximálně xxxxxxxxx xxxxxxxx reziduí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x potravinách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 68/2005 Xx., xxxxxxxx č. 305/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx množství v xxxxxxxxxxx.

14x) Xx. 5 x oddíl I xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 853/2004, x platném znění.

Čl. 18 odst. 4 x čl. 18 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Čl. 48 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/627 ze xxx 15. xxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx jednotná praktická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených x lidské xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 a xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 2074/2005, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

14x) Například vyhláška č. 382/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xx xxxxxxx zemí, xx xxxxx xxxxxxxx č. 260/2005 Sb., vyhláška č. 381/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x produkty akvakultury, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx mlže x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.

14x) Xxxxxxxxx vyhláška č. 299/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 356/2004 Xx., vyhláška č. 389/2004 Sb., xxxxxxxx č. 202/2004 Sb.

14i) Vyhláška č. 381/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.
15) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 110/1997 Xx.
15x) Xx. 5 xx 8 x xxxxxxx I xx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.

16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 449/2001 Sb., xxxxxxxx č. 244/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 449/2001 Xx., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1907/90 xx xxx 26. xxxxxx 1990 x některých xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2295/2003 xx dne 23. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1907/90 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vejce, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx č. 326/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 písm. x), x), x), h), x) a x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxx, masné xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxx, xxxxx a výrobky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 264/2003 Sb.

17b) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17c) Příloha III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 853/2004.
17xx) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění zákona x. 413/2005 Xx.

17xx) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17x) Příloha X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
17x) Xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 854/2004.

17x) Příloha XXX xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 853/2004, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx X xxxxx XX kapitola XXXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004, x platném xxxxx.

17g) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 852/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.
17h) Čl. 6 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 852/2004.

Xx. 4 xxxx. 1 xx 4 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

Čl. 138 xxxx. 2 xxxx. x) x xx. 148 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

17x) §1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 147/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

17j) Čl. 7 xx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 852/2004.

17x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17x) Xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.

17m) Xx. 18 xxxx. 8 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 43 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/627 xx xxx 15. března 2019, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625 x kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 2074/2005, pokud jde x xxxxxx kontroly.

17x) Xxxxxxx II xxxxxxxx I xx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 854/2004.
17o) Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.
Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 853/2004.
Xx. 17 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 854/2004.
17p) Xxxxxxx II xxxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004.

17x) Vyhláška č. 382/2003 Sb.

Xxxxxxxx č. 380/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx na obchodování xx spermatem, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třetích xxxx.

Xxxxxxxx č. 381/2003 Sb.

17x) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2001/618/ES xx xxx 23. července 2001 x stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodu s xxxxxxx xxxxxx Společenství, x xxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 93/24/XXX a 93/244/XXX.

17x) Xxxxxxxxx §12, 14, 30 x násl. xxxxxxxx x. 382/2003 Xx.
17t) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 599/2004.

17x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 379/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na obchodování x xxxxxxxxxxx produkty, xx které xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

17v) Xxxxxxxxx čl. 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

17x) §8 odst. 1 xxxxxxxx x. 372/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx kontrolách xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§7 xxxx. 1 vyhlášky x. 373/2003 Xx., x veterinárních kontrolách xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17x) Vyhláška č. 377/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx kontrolách xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx třetích xxxx, ve znění xxxxxxxx x. 259/2005 Xx.

Xxxxxxxx č. 376/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx kontrolách dovozu x tranzitu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx x. 259/2005 Sb.

17x) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1602.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1666.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/1873.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2074.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2122.

Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2124.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2126.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2019/2129.

Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2019/2130.

17z) Xxxxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2004, xx. 2 nařízení Xxxxxx (XX) č. 136/2004.

18) Xx. 79 x násl. nařízení Xxxx (XX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx vydává celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

18x) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 100/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 444/2005 Sb.

18b) Xx. 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.

Xx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 853/2004.

Čl. 126 x 127 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

19) §217 xxxxxx x. 13/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §145 xxxxxx č. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20a) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 745/2004.

21) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 206/2009 ze xxx 5. xxxxxx 2009 o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 136/2004.

21x) Xx. 8 x xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 998/2003/ES xx xxx 26. května 2003 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/65/EHS.

22) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 998/2003.
Xxxxxxxx Komise (XX) x. 745/2004.
23) §49 xxxxxx x. 13/1993 Xx.,xxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23a) §3 xxxx. h) x x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) Xxxxxxxxx xx. 4 nařízení Komise (XX) č. 745/2004, §24 vyhlášky x. 376/2003 Xx.
24) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
24x) §29 xxxxxx č. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
25) §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení).

25x) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx).

25x) Xxxxxxxxx §15 odst. 3 xxxxxxxx č. 299/2003 Xx.

25c) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

25x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

25e) Čl. 3 xxxx. b) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

25f) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx).

25x) Zákon č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25x) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., o zemědělství, xx xxxxx zákona x. 291/2009 Xx.

25i) Čl. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému uvedených x nařízení Xxxx (XX) x. 1782/2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimy xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

25x) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25k) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1523/2007 xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx x výrobky xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

25x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 509/2006 xx xxx 20. xxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potravinách, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx speciality.

Nařízení Xxxx (XX) č. 510/2006 xx xxx 20. xxxxxx 2006 x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

25m) Například xxxxx č. 246/1992 Sb., xxxxx č. 378/2007 Sb., xxxxx č. 110/1997 Sb.
25x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 882/2004.
25x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
25p) Čl. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 882/2004.
25x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx zákon č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
28) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29x) Xxxxx č. 381/1991 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

29x) §44 x 45 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 147/2001 Xx.

29c) §44 xx 46 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.

30) §44 x xxxx. xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30x) §124 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
30b) §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.

31) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

31x) §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Sb.

31b) Xxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 10/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 192/1988 Sb., x jedech x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx, §41 xxxx. 4 zákona x. 356/2003 Xx., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §44b x 58 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) §2 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 381/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 318/2004 Xx.
32x) §89 xx 90 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006.
32x) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
32x) Xxxxxxxx č. 329/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx.

33) Například zákon č. 141/1961 Sb., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33x) Xxxxx č. 79/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 472/2000 Sb., kterou xx xxxxxxx správná xxxxxxxx praxe a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

34a) Zákon č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

34x) Rozhodnutí Xxxx 90/424/EHS, v xxxxxxx xxxxx.
35) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35x) Čl. 79 xxxx. 1 xxxx. x) x příloha XX xxxxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

35x) Čl. 79 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

35x) Xx. 27 x příloha X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 882/2004.
36) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx.
36x) §149 odst. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxx XXX xxxxx XX kapitola X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

38) Xxxxxxx XXX xxxxx XX xxxxxxxx XX xxxx III xxx 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

39) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
39) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 854/2004.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
41) Xx. 11 x 12 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 882/2004.
42) Xxxxxxx I xxxxx XXX kapitola XXX xxxx A xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004.
43) §4 xxxxxx x. 255/2012 Xx.
44) §7, §8 písm. x) x x), §9, 20 zákona x. 255/2012 Xx.
45) §7, §8 písm. x), §9 xxxx. x), §10 xxxx. 2, §20 xxxxxx x. 255/2012 Xx.
46) §7, §8 písm. a), x), x) x x), §9 xxxx. x), §10 xxxx. 2 x §20 xxxxxx x. 255/2012 Xx.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002, x platném znění, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 xx dne 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1924/2006 x (XX) x. 1925/2006 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Xxxx 90/496/XXX, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/13/XX, směrnic Xxxxxx 2002/67/XX a 2008/5/XX x xxxxxxxx Komise (XX) x. 608/2004 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 576/2013.

49) Čl. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 576/2013.

50) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 577/2013.

51) §20 xxxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

52) Xxxxxxx XIV xxxx X xxx X odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1234/2007 xx xxx 22. xxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx některé xxxxxxxxxx produkty (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů), x xxxxxxx znění.

53) §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

54) §8 xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Příloha XXX xxxx VI xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx trhů se xxxxxxxxxxxx produkty a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) č. 1037/2001 x (ES) x. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.

56) §6 xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) Xxxxxxx XXX xxxxx XX xxxxxxxx X xxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

58) Xxxxxxx XXX xxxxx IX xxxxxxxx X xxxx XXX xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004.

59) Xxx 3.5 xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004.

60) Čl. 3 xxx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002.

61) Příloha XXX xxxxx XX kapitola XX xxxx III xxx 1 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

62) §1046 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1069/2009.

Nařízení Komise (XX) č. 142/2011 ze xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1069/2009 x hygienických pravidlech xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx směrnice Xxxx 97/78/XX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veterinárních kontrol xx hranici podle xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 577/2013.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 852/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004.

Nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1739/2005.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 21/2004 x systému identifikace x xxxxxxxx xxxx x xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 911/2004, xxxxxx xx provádí nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x. 1760/2000, xxxxx xxx x xxxx značky, zvířecí xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2160/2003 xx xxx 17. listopadu 2003 o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1177/2006 xx xxx 1. xxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2160/2003, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx metod x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tlumení xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 517/2011 ze xxx 25. xxxxxx 2011, kterým se xxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2160/2003, xxxxx xxx o xxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nosnic Xxxxxx xxxxxx, a kterým xx xxxx nařízení (XX) č. 2160/2003 x nařízení Komise (XX) x. 200/2010.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 200/2012 xx dne 8. xxxxxx 2012 x xxxx Xxxx zaměřeném xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx typhimurium x xxxx brojlerů, xxx xx stanoveno x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 2160/2003.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 200/2010 xx xxx 10. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2160/2003, xxxxx xxx x xxx Xxxxxxxxxxxx zaměřený xx snížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx salmonel x reprodukčních hejnech xxxxxxx drůbeže druhu Xxxxxx gallus.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1190/2012 xx xxx 12. xxxxxxxx 2012 o xxxx Xxxx zaměřeném xx xxxxxxx výskytu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Salmonella xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2160/2003, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 2073/2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx 2074/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 853/2004 x pro xxxxxxxxxx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) č. 882/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 852/2004 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 853/2004 x (XX) x. 854/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1375 xx xxx 10. xxxxx 2015, xxxxxx xx stanoví zvláštní xxxxxxxx xxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1379/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx organizaci xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1184/2006 a (XX) x. 1224/2009 x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 104/2000, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxx (XX) č. 2406/96 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013, kterým se xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělskými xxxxxxxx x zrušují xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 922/72, (EHS) x. 234/79, (ES) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, x platném znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 543/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/1182 ze xxx 20. dubna 2017, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx upravená těla xxxxx, xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxxxx kategorií xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx zvířat.

Nařízení Komise (XX) 2015/1474 ze xxx 27. srpna 2015 x použití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 589/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x obchodní normy xxx vejce, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000 xx xxx 17. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x evidence xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 820/97, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1825/2000 xx xxx 25. xxxxx 2000, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1760/2000, xxxxx jde x označování hovězího xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx masa, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) 275/2007 x označování xxxxxxxx xxxx x výrobků x hovězího xxxx xx dne 15. xxxxxx 2007.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 566/2008 ze xxx 18. června 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx dvanáctiměsíčního xxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 470/2009 xx xxx 6. xxxxxx 2009, kterým se xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx zrušuje xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2377/90 x xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/82/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 26/2004.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 37/2010 xx xxx 22. xxxxxxxx 2009 x farmakologicky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx klasifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx reziduí x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1881/2006 xx dne 19. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx limity některých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 396/2005 ze dne 23. xxxxx 2005 x maximálních limitech xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x krmivech xxxxxxxxxxx a živočišného xxxxxx a xx xxxxxx povrchu x x změně směrnice Xxxx 91/414/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1950/2006 xx xxx 13. xxxxxxxx 2006, kterým xx x souladu se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx základních xxxxx x léčbě koňovitých, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/644 xx dne 5. xxxxx 2017, kterým xx stanoví metody xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, PCB x dioxinovým xxxxxxx x PCB xxx xxxxxxxxxxx efektu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx (XX) x. 589/2014.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/585 xx xxx 27. xxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxx 2021, 2022 x 2023 s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx jejich xxxxxxx x vyhodnotit xxxxxxxx spotřebitelů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Rady (Xxxxxxx) 2016/52 xx xxx 15. ledna 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radioaktivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krmiv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx) č. 3954/87 x xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) x. 944/89 x (Xxxxxxx) x. 770/90.

Xxxxxxxx Komise (ES) č. 401/2006 xx xxx 23. února 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odběru vzorků x xxxxxx xxxxxxx xxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 152/2009 xx xxx 27. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x laboratorního xxxxxxxx xxx úřední xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1831/2003 xx dne 22. září 2003 x doplňkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve výživě xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1307/2013 xx xxx 17. prosince 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro přímé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 637/2008 a xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 73/2009, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1332/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/417/XXX, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1493/1999, xxxxxxxx 2000/13/XX, xxxxxxxx Xxxx 2001/112/XX a nařízení (XX) č. 258/97, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1333/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1334/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxx a některých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostmi xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na jejich xxxxxxx a o xxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 1601/91, xxxxxxxx (XX) x. 2232/96 x x. 110/2008 a xxxxxxxx 2000/13/X, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2065/2003 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx aromatech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x použití v xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx povrchu.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) č. 1321/2013 xx dne 10. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx x potravinách xxxx xx xxxxxx povrchu x/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1924/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx x zdravotních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 432/2012 ze xxx 16. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx a xxxxxx dětí, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 931/2011 xx dne 19. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 178/2002 xxx potraviny živočišného xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1169/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 1337/2013 xx xxx 13. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx místa xxxxxxxxxxx x čerstvého, chlazeného x zmrazeného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 101/2013 xx xxx 4. xxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mikrobiální xxxxxxxxxxx u jatečně xxxxxxxxxx těl xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1255/97 xx xxx 25. xxxxxx 1997 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 o xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 636/2014 ze xxx 13. xxxxxx 2014 x xxxxx xxxxxxxxx xxx obchod x xxxxxxxxxx velkou xxxxx xxxxxx zvěří.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1602.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1666.

Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2090.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2124.

Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2020/999.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2235.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2020/2236.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/403.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/605.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/934.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2021/1933.

64) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.

65) Xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 576/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 998/2003.

66) Xx. 18 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Čl. 13 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/624 xx xxx 8. xxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění úředních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx mlže x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

67) Xx. 17 x 18 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2017/625.

68) Xxxxx č. 553/1991 Sb., x obecní policii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx stráži České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 17/2012 Sb., o Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

69) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich poskytování (xxxxx o zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

70) Čl. 34 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

71) Xxxxxxx III xxxxx X kapitola XX nařízení (ES) č. 853/2004.

Xx. 18 odst. 7 xxxx. x) x čl. 18 xxxx. 10 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/624 ze xxx 8. února 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

72) Xx. 102 xx 107 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU)2017/625.

73) Xx. 103 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.

74) Xx. 104 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

75) Xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

76) Xxxxxxx II xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx látky, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1488/94, směrnice Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX a 2000/21/XX, v xxxxxxx xxxxx.

77) Čl. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 470/2009 ze xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx postupy Xxxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx farmakologicky účinných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 2377/90 x kterým xx mění směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 726/2004.

79) Čl. 79 xxxx. 1 xxxx. x), čl. 79 xxxx. 2 xxxx. x) x xx. 82 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

80) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/686.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/688.

81) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/990.

82) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2020/686.

83) Rozhodnutí Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx č. XXXX xx dne 27. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxx nákaz x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

84) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/1882 xx dne 3. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx některých pravidel xxx prevenci x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxx seznamu xxxxx x skupin xxxxx, xxxxx představují xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu, x xxxxxxx xxxxx.

85) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/690 xx xxx 28. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx oblast xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx) x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 99/2013, (XX) x. 1287/2013, (XX) x. 254/2014 x (EU) x. 652/2014.

86) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2160/2003, x xxxxxxx znění.

87) Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx stanovených xxxxxxxxxxxx zákonem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88) Zákon č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 17/2012 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

89) Xxxxxxxxx zákon č. 246/1992 Sb., xxxxx č. 378/2007 Sb., xxxxx č. 110/1997 Sb.

90) Xx. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009.

91) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 183/2005, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009, xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 142/2011.

92) Xx. 80 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Xx. 45 odst. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/848 xx xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x zrušení nařízení Xxxx (XX) č. 834/2007, x xxxxxxx xxxxx.

93) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.