Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení

4/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

4

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 20/21 dne 7. xxxxxxxx 2021 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Josefa Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Tomáše Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Sládečka, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Šimáčkové, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x Jiřího Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx senátor Xxx. Xxx Horník, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx 10, xx xxxxxxx zákona č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii onemocnění XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, eventuálně §2 xxxx. 2 písm. x) xx x), §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 4, §10 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) x odst. 3, §11 xxxx. 2 xxxx. x), x) x c) x xxxx. 3 xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Poslanecké sněmovny x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx uplynutím xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx Sbírce xxxxxx zrušuje xx xxxxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XX. Xx xxxxxxxxx části xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 24.3.2021 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx senátor Xxx. Jan Xxxxxx (xxxx xxx "navrhovatelka"), xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, jímž se xxxxxxxxxxxxx domáhala xxxxxxx xxxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, (xxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vžilo xxxxxxxx "pandemický zákon", které xxxx není xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx i Ústavní xxxx) xxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx současně xxxxxxxx o přednostní xxxxxxxxxx návrhu xxxxx §39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx eventuální - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx navrhovatelka se xx Ústavním soudu xxxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx případ, že xxxxxx návrhu Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 2 pandemického xxxxxx x §9 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxx 1.8.2021 xxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxxxx domáhá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xx xxxxxxx vady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxxxx §9 uvedených xxxx x xxxx 2 xxxxxx xxxxxx x zrušení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx "3 000 000 Kč" x §10 xxxx. 2 xxxx. a), "1 000 000 Xx" x §10 odst. 2 písm. x), "500 000 Xx" x §10 odst. 2 xxxx. x), "4 000 000 Xx" x §10 xxxx. 3, "1 000 000 Xx" x §11 xxxx. 2 písm. x), "500 000 Kč" x §11 xxxx. 2 písm. x), "100 000 Xx" x §11 xxxx. 2 písm. x) x "2 000 000 Xx" x §11 odst. 3 xxxxxxxxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pandemickému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx části, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zabývat xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx předpokladů xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx pandemického zákona. Xxxxx xx zrušení xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xx xxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xx xxxxxxx s čl. 88 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupina xxxxxxx 17 xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxx svými xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxx xxxxx aktivně legitimovaným xxxxxxxxx x xxxxxxx x další obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §34 a 35 xxxxxx o Ústavním xxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle §66 x 67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxx xxxxxxxx ústního xxxxxxx, neboť neprováděl xxxxxxxxxx ve xxxxxx §44 xxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

7. X xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x návrh xx přednostní projednání xxxx dle §39 xxxxxx o Ústavním xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., x xxxx xxxxxx nepovažovalo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx navrhovatelka xxxx než čtyři xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozšířila xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx novému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx, což xx x xxxxx zachování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přístup Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx šlo.

III.

Argumentace xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

8. Navrhovatelka svůj xxxxx podrobně zdůvodnila x x výzvě Xxxxxxxxx soudu xx x xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senát jako xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Veřejný xxxxxxxx práv x xxxxx dle §69 xxxx. 3 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx svého xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX./x.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prodlužování xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Sb., (xxxx xxx "ústavní zákon o bezpečnosti"), xx 30.9.2020 x xxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxxx stavu. Xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dle čl. 6 odst. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §1 xxxx. 3 pandemického zákona, x xxxx xx 27.2.2021 xxxx mimořádné xxxxx xx xxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (nouzový xxxx xxxxxxx xx 12.4.2021 - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx). Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxx xx větším rozsahu, xxx x xxxxx xx umožňuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx spojení xx xxxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "krizový zákon"). Takto nepřípustně xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx zákonem dle xxxxxxxxxxxxx náhrada újmy xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx mimořádných opatření.

10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednak xxxxx xxxxxx pandemickému xxxxxx, xxxxx xx xx xx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx procesu takovým xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx protiústavnost, x pro případ, xx Ústavní xxxx x tohoto důvodu xxxx pandemický zákon xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxx x xxxxxx 2 x 3, neboť xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, čl. 11 odst. 1 x 4 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (dále xxx "Listina"), čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx xxx "Úmluva"), čl. 26 xxxx. 1, 2 x 3, čl. 4 xxxx. 2 a 4 Xxxxxxx, čl. 1 xxxx. 1 x 2 x čl. 2 xxxx. 3 x 4 Ústavy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxxxxxxxxxx předně xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx identický xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zákon, xxxxxxxxxx xxxxx již v xxxxxx xxxx 2020 (xxxxxxxx xxxx x. 859), který xxx xxxxxxxxxxx x normálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx dni podání xxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx vláda xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhla xxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxx x. 96 xx xxx 15.2.2021 xxxxxxx x xxx §99 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/1995 Xx., o jednacím xxxx Poslanecké sněmovny, xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona bude xxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx, což xx xxxx stalo, x xxxxx xxxxx xxx xxx 18.2.2021 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx 19.2.2021 postoupen Xxxxxx.

12. Xxx navrhovatelky xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx situace, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stav, xxxxx i xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o ochraně veřejného zdraví"). X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dospívá x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx projednáním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx procesu, znemožnění xxxxxxxxxx diskuse a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

13. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona Senátem. X něm xxx xxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxx 19.2.2021, xxx 24.2.2021 xxx xxxxxxxxx výbory xxxxxxxxxx x téhož xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx vrátilo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx návrhy. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Senátem xxx xxxxx xxxxx čtyři xxx od jeho xxxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxx zkrácené xxxxxxx xxx §118 xxxxxx x. 107/1999 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 172/2004 Sb., (xxxx jen "jednací řád Senátu") x x takový xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho standardní xxxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx osud předmětného xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx organizačním xxxxxxx stanovena xxxxx x projednání návrhu xxxxxx xx 21.3.2021.

14. X oporou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx byly x xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1, čl. 5 a 6 Xxxxxx, xxxxx x čl. 22 Xxxxxxx.

X) Námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxxxxxx zákona

15. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovením §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 3 x 4 Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx demokratický xxxxxx xxxx vykonával xxxxxxxx xxx jako xxxxxx všem občanům x xxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx parametrů xxxxx i xx xxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Nouzový xxxx vyhlášený podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pak xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §1 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x §36 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jak xxxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxx náhrady xxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními.

16. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle pandemického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx příznivé než xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krizovým xxxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 11 Xxxxxxx a dospívá x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 pandemického xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx a čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě. Xxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžitá xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx navrhovatelky xxxxxx této xxxxxxx xxxxx omezovat ukládáním xxxxxxx podmínek. Kromě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §36 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx, x to x xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona je xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx dle čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xx x legitimní xxxxxxxxx nabytí xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených čl. 26 Xxxxxxx. Navrhovatelka připouští, xx xxxx xxxxx xxx dle čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxx xxx čl. 41 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x mezích xxxxxx, nicméně xx xx xx, xx x xxx kompenzační xxxxx §9 pandemického xxxxxx xxxxxxxx samotnou xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv na xxxxxxx xxxx. Pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodly orgány xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 26 Listiny.

19. Dle xxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci xxxxxx xxxxxx xx odpovědnost xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí konkretizovanou x zákoně č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xx třeba xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxx, jímž xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx tak i xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx náhrady xxxxx xxx čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 36 xxxx. 4 Xxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxx plného xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím je x xxxxxxx s čl. 11 Xxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odškodnění xxxxxxxxx x xxx, xx §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §9 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx používáním xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx náhrady x dotace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poskytnuté x souvislosti xx xxxxxxxxx pandemie onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 (xxxx xxx "pandemie") či xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona.

21. Xx xxxxxxx náhrady xxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx takovou xxxxxxxx xxxx prostředky xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx finančních aktiv xxxx Národního fondu, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxx. Snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx sice xxxxxxxxxxx poskytl, ale xxxxxxxxx xx povinen xx xx určité xxxx xxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx při náhradě xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

22. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxx škody xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zabránit, na xxxxxxxxxxx. Xxx navrhovatelky xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx povahy, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx riziko xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx pandemického xxxxxx xxxxx xxx navrhovatelky xxxxxxxx na xxxxxxxxx.

23. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx nároky na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx 2020, přičemž xxxxxx xxxx podáno xxxx 400 žádostí x xxxxxxx částce xxxx 5 miliard xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x z xxxxxx ministra xxxxxx Xxxx Hamáčka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx. Xxx navrhovatelky to xxxxxx ilustruje xxxxxxx xxxxx x odškodňování xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx úpravy, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx to, xx nedošlo k xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Navrhovatelka xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upozorňuje, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pandemické xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx z přednostního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx krizového xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx možný xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

XXX./2.

Xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 1.8.2021

25. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vybraná xxxxxxxxxx x výši xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §10 a 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx rozšíření návrhu xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dle §64 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním soudu, xx znění zákona č. 83/2004 Sb., xxxx předepsána xxxxx propadná xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx rozšíření xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxx x něm samostatné xxxxxx.

X) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením

26. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) pandemického zákona xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, jednak x xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx navrhovatelky xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx napadených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxx, xxx xx princip legality xxxxxxxxx v čl. 1 x čl. 2 xxxx. 3 a 4 Xxxxxx, jakož i x čl. 2 xxxx. 2 a 3 Xxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx, že budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Zákonodárce xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx.

28. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x nekonkretizuje xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx omezení těchto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pak x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxx xxxxx. Ačkoliv interpretačním xxxxxxxx xxxx xxx xxxx této xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxx specifikovat, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

29. Ačkoliv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx úpravy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx toliko xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nikoliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx, což xx patrné x x kritiky postupu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx značné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření či xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví z xxxxxx absence xxxxx xxxxxxxxxx či nesplnění xxxxxxxxx odůvodnění opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

30. Navrhovatelka xxx uzavírá, xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx shledávané Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zřejmým důsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zevrubné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řešit xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx, na němž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak nebyl xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx znění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx politické většiny.

31. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pandemického xxxxxx. Mezinárodní zdravotnická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 11.3.2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx používán pouze xx 28.2.2022, což xx xxxxxx neobvyklý xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx škálou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat od 1.3.2020 (xxx! - xxxxxxx patrně od 1.3.2022), xxxxx xxxxx xxxxx objektivně předvídat. Xxx xxx xxxx, xx "xxxxx sám xxxx vypne" xxx xxxxxx xx xx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bude Xxxxx republika, xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx smysl, xxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vyprazdňuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

32. K xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 44/03 xx xxx 5.4.2005 (X 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.), xx. zn. Xx. XX 16/93 ze xxx 24.5.1994 (N 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.) x xx. xx. Xx. XX 2/08 xx dne 23.4.2008 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.).

33. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu §2 xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xx nález xx. zn. Xx. XX 39/01 ze xxx 30.10.2002 (X 135/28 XxXX 153; 499/2002 Sb.). Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx neurčitosti, xxxxx navrhovatelka xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxx omezení xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx nijak xxxxxxxx ani xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx podstatný xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx již při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevhodnost zvolené xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pochybení xxx zákonodárném xxxxxxx, xxx však xxxxxx xxxxxx slovy xxxxxxx xxx xxxx řečené x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx III.1.A) tohoto xxxxxx.

X) K xxxxxxxx xxxxx horních hranic xxxxx xx xxxxxxxxx

35. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx úprava xxxxxxxxx trestů za xxxxxxxxx x §10 x 11 pandemického xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxx senátorů i xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx majetkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, čímž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výše pokut xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx zákonné úrovni, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 3/02 xx xxx 13.8.2002 (X 105/27 XxXX 177; 405/2002 Sb.).

36. Xx xxxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx "v xxxxxx xxxxxx", a to x xx xxxxxx x případnému xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xx přitom, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uložit poměrně xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx porušení pandemického xxxxxx. I když xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxx" ukládaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx limitace xxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxx xxxx pokut.

III./3.

Vyjádření dalších xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účastnice řízení, xxxxxxx navrhovatelky x xxxxxxxx xxxxxx ze xxx 6.12.2021

37. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx §69 zákona x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx, xxx xx x němu xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

38. Poslanecká sněmovna x xxxxxxx xx xxxxxxxxx ústavní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pořádkem xx Xxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 26.2.2021 xxx č. 94/2021 Sb. Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 15.2.2021 x téhož dne xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx č. 1158/0, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 96 xxxx xxxxxxxxxxxx nouze x 15.2.2021 xxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxx projednán ve xxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přikázal xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jej projednal xx schůzi xxx 17.2.2021 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x. 1158/1) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx, xxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

39. Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx 18.2.2021 x x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 7543. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 7529 x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx §8 xxxxxx. Pozměňovací návrh xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxxx obsahoval účinné xxxxx §8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxx do §9 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jiný pozměňovací xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

40. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 18.2.2021 x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx x dalších pozměňovacích xxxxxx schválen s xxx, xx xxx xxx hlasovalo 132 xxxxxxxx x poslankyň xx 167 xxxxxxxxxx x 25 hlasovalo xxxxx xxxx. Xxx 19.2.2021 xxxxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx na své 6. xxxxxx dne 24.2.2021 x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhy. Poslanecká xxxxxxxx xx své 88. xxxxxx xxx 26.2.2021 xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pandemický xxxxx podepsal x xxxxxxxx xxx, xxx xxx podepsán xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními činiteli, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xx pod x. 94/2021.

41. Xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 1.8.2021 xxxxxxxxxxx ve xxxx vyjádření Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh, xxxx xxxxxxxxxxxx zákonodárného procesu x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx právní úprava xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupků s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx.

X) Vyjádření Xxxxxx

42. Obdobně xxxxxxxxxx xx xxxx vyjádření x Senát, který xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona v Xxxxxx. Návrh xxx xx postoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxxxxx výboru č. 44 xxxx xxxxxxx xxxx x. 46 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx středy 24.2.2021 xx 13:00 hodin. Xxx 23.2.2021 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 46 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pořadu 6. xxxxxx Xxxxxx x xxxx 13. xxxxxxxx xxxxxx, v xxx xxx xxxx xxx 24.2.2021 projednán. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x pozměňovacími xxxxxx, x to xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 21 a xxxxxxx-xxxxxx xxxxx usnesením x. 29. Xxxxxxxxxx x. 3 xx xxxx schůzi xxxxx xxxxxx návrh senátora Xxx. Jana Xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxx č. 46 x xxxxxx 6. xxxxxx xx 13. xxxxxxxx období Senátu xxxxxxx, neboť xxx xxx xxxxxxxxx xxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 76.

43. Předseda xxxxx jejím xxxxxx xxxxxxx Senát, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vyslovil xxxxxxxxxxxxx Senátu Jiří Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xx Senát xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozměňovací xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozitivně x xxxxxxxxx x. 5, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 48 senátorů xx 76 xxxxxxxxxx. X průběhu xxxxxxxx xxxxx vznesen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona ve xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, x návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxx Doubravy na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 117 xx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxx výborem, x xxxxx xx xxxxx netýkal úpravy xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx 58 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 70 xxxxxxxxxx x 7 xxxx xxxxx.

44. Xxxxx xxxx xxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx týče xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx podstatných xxxxxxxxxx oponentů xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx senátorů Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Jaroslava Xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx pochybnosti x samotné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatky, xxxxx byli s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxx přijetí, xxxxxxxx x xxxxxxxx pozměňovacími xxxxxx (Xxxx Čunek, Xxxxx Xxxxxxxx, Martin Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Němcová). X rychlosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Miluše Xxxxxx a Xxxxx Xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Lukáš Xxxxxxxxxxx, xxxxx navrhoval xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

45. X rozšíření xxxxxx xx dne 1.8.2021 Senát xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx k původnímu xxxxxx. Nad rámec xxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §2, 10 a 11 pandemického zákona xxxxx, xx xxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxxx návrhy, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přestupky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x vypouštěly xxxxxxx sankce při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx druhé xxxxxx xxxx xxxxxxxx poukazovali xx xx, že xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umožňuje uložit, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx zdůrazněno, xx návrh xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxx pozměňovací xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 pandemického xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx vlády

46. Xxxxx xx svém xxxxxxxxx nejprve xxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxx sněmovně. Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxx xxx 15.2.2021 x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) a x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx radou xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu zákona xx stavu legislativní xxxxx xxxxx §99 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxx §118 jednacího xxxx Senátu. Dle xxxxxxxxxx předsedkyně Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx efektivně xxxxx navrhovanými xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 15.2.2021 xxxxxxxxx x. 162, x xxxxx bodě XX xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx vládou požádal xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu x xxxxxxxxxx návrhu ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

47. Xxxxx xx xxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxxxx argumenty xxxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx x režimu náhrady xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx vymezila xxxxx navrhovatelkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze. X xxxxxx o judikaturu Xxxxxxxxx soudu uvedla, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vázáno na xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx sněmovna xxx něm disponuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxx pandemie xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxx xxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx x Ústavní xxxx v xxxxxx xx. zn. Xx. XX 21/20 xx xxx 8. 2.2020 (29/2021 Sb.) i Nejvyšší xxxxxxx soud x xxxxxxxx xx xxx 14.3.2021 č. x. 8 Ao 1/2021-139. Xxxxx taktéž poukázala xx dřívější nálezy Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx aprobováno xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxx tří dnů x Poslanecké sněmovně x devíti dnů x Xxxxxx.

48. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx závěr Xxxxxxxxx soudu v xxxxxx sp. xx. Xx. XX 28/13 xx xxx 10.7.2014 (X 137/74 XxXX 93; 161/2014 Sb.), x xxxx dle xxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx skutečnost neimplikuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

49. Dle xxxxx xxx xxx i xxxxxx konsensus x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 86. xxxxxx, xx něž xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx x. 2 vyslovilo 148 xx 151 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxx č. 9 xxxxxxxxx 133 ze 167 přítomných poslanců. Xxx tedy x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ústavního xxxxxx.

50. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx, aby x ně vláda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx 6. schůze Xxxxxx xxxxxx dne 24.2.2021 xxxxxxxx Senátu RNDr. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx 9. x 15.2.2021 xxxxxxx xxxxxx xxxxx Senát o xxxxxxxxxx senátních xxxxx x. 44, 46 x 47 ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §118 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tisku x. 46 (xxxx návrhu xxxxxxxxxxxx zákona) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x schválil xx xxxxxx 48 xxxxx xx 76 xxxxxxxxxx. Xxx §118 xxxx. 3 jednacího xxxx Senátu xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, která bude xxxxxxxx nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxxx, a proto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxx xxx 17.3.2021, jak xx xx přála navrhovatelka.

51. Xxxxxxx ústavněprávních požadavků xx projednání xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx Senátu xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx x požadavky xxxxxxxxx na projednání xxxxxx xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

52. Vláda se xxxxxxxx x proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, případně xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx měl xxx vyhlašován xxx xx xxxxxxxxx dobu x x době xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předvídat, xxx xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx možnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

53. Vláda xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx návrh pandemického xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kteří se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxx schválen významnou ("xxxxxxx") většinou - x Poslanecké xxxxxxxx 132 xxxxx ze 167 xxxxxxxxxx, v Xxxxxx (x později xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) 58 xx 70 xxxxxxxxxx x v Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxxxx Senátem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 124 xxxxx xx 156 xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jak x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vedení racionálního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

54. Xxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx náhrady xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx vláda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx (xxxx též jen "XXXX") xxxxxx, xx xxx vydávání mimořádných xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x práva xx xxxxxxxxxxx majetku. Xxx xxxxxxxxxx ESLP xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx pozitivní xxxxxxx xxxxxx nemůže xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxx škody od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "občanský zákoník").

55. Xxxxx nesouhlasí xx xxxxxxx navrhovatelky x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx náhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonným postupem xxxx výkonné. Režim xxxxxxx škody dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nijak xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nesprávný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

56. Xxxxxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx snížen standard xxxxxxx lidských xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásahy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

57. Xxxxx dále upozornila, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx očekávání xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx, xx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahovalo xx jakýkoliv, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednoduše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dle krizového xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxx řeší xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx i xx odlišných xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, obdobně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx č. 116/2020 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx), xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx při realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

58. Xxxxxxxx konkrétních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx specifičnost xxxxxxxx a vychází x toho, že xxxxxx xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx nepřiměřeným xxxxxxxx zatížilo veřejné xxxxxxxx.

59. Vláda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx na režim xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nejde x tak xxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastnického xxxxx, xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nýbrž xxxxxx x regulaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx k xxxx připomíná x xxxxxxx obdobných omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx neobsahuje.

60. Xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vlády xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx efekt, xxxxx ve spojení x podpůrnými programy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xx, xxx xxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx její zvládání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.

61. Xxx vlády xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxx xxxx objektivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zisku. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx zkomplikováno xxxxxxxxxx, xx jaké xxxx xx xx nižším xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x do xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obav z xxxxxxxx, a xx xx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

62. Xxxxxxxxxxxxx xxx vlády xxxxxx xxxxxxx ústavní ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx pozitivním závazkem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx setrvalý, xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zisk, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx.

63. Xxxxxxx xx xxxxx vyjádřila rovněž x navrhovatelkou tvrzenému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x náhrady podaných x souvislosti s xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 2020 Ministerstvem xxxxxx. Xxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povaha xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jímž xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Náhrada xxxxx xxx §36 xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx princip xxx. xxxxxxxx oběti, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na škodu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povahu x xxxxxxxxxx xxxx konkrétní xxxxx či xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §36 krizového zákona xxxxx.

64. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021 xxx xxxxx xxxxxxxxxx x odkazem xx důvodovou xxxxxx x pandemickému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxx vláda xxxxxxxxxx xxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nenabízí veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x některých x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx zákonnosti, xxxx-xx xxxxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx; xxxxxx nebyl xxxxxxxxxx upraven postup xxxxxx přijímání. Dočasnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reakce xx xxxxxxxx xxxxx pandemie, xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxx k jejímu xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx odrážet potřebu xxxxxxxxxxxx xxxxxx preventivní x represivní funkce xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxx povinnost dopadnout.

65. Xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatelky o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx zákona. Xx za to, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx současná xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx obecnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx potřeby. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx regulace xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zákonodárce xxxxx xxxxxx xx xxxxx myslitelný xxxxxx x životní xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vláda xxxxxxxx xx vztahu mezi xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxx rámec, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pandemickým xxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx o §69 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

66. Xxxxx xx xxxx xx to, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x volatilitě a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx absenci ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx jednotlivců. Xxxxxxxxxx §2 pandemického xxxxxx xxx vlády xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dat přijaly xx xxxxxxx své xxxxxxx expertizy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx xx xxxxx věnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx praxi, xxx xxx demonstrovat xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx vyjadřuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnění, xxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx aplikační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

68. Xxxxx xxxxxxxx poukázala xx to, že xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x omezujících institutů. Xxx xxxx. x xxxxxxxxx nařizovat mimořádná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx nezbytně xxxxxx xxxx xxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásahu do xxxx xxxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx x xxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §3 odst. 7 pandemického zákona, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §5 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdůraznila xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

69. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 250/2016 Sb., x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "přestupkový zákon"), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx komplexně upraveny xxxxxxx tresty a xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxx, přičemž tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx výčtem, xxxxxxxxxxx i dalšími xxxxxxxx správního xxxxxxxx, xxxxx jsou správní xxxxxx dle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x XXXX vázány. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 000 000 Xx, která xx xxxx xxxx jevit xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozovny, x ani xxxxxxx xxxxx hranice x xxxxxxx recidivy xxxx xxx xxxxx nepřiměřené. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný zájem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Tato úprava xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupek dle §92n xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx x tímto xxxxxxx pandemický xxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx kritérií xxxxxxxxxxx v §37 x násl. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. počet xxxxxxxxxxx ohrožených xxxx).

71. Xxx xxxxx napadená xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pokut ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postihovaných, neboť xxxxxxxxxx xxxxx nezakotvuje xxxxx hranice xxxxx xxxxx. Napadená xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, navíc může xxx xxxxxx i xxxx, mírnější správní xxxxx. Individuální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx trest x xxxxxxxxxxxx xx xxxx relevantním xxxxxxxxxx, xxxxx je tento xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlivého procesu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §65 xxxx. 3 x §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.

72. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x problematiku ochrany xxxxxx a xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx xx výši 10 000 000 Xx, xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx, xxxx. zákon č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxx xx 1 000 000 Kč, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx až 4 000 000 Xx. Označení napadených xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

73. Dále xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx případě, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx individualizace ukládané xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pachatele přestupku.

D) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

74. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx projednávání xxxxxx pandemického zákona x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výslovný xxxxxxxxx. Xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx vyhlášení ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx 11 xxx, xxx xx mimořádně xxxxxx xxxx, xxxx xx Poslanecká sněmovna xxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx. Překotnost xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx z vyjádření xxxx xxxxx Parlamentu xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodou xxxxxxxxx reprezentace xxx xxxxxxxxx podobou xxxxxx.

75. Xx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxxx reagovala nejprve xxxxxxxxxxx své teze, xx nekvalitnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x v květnu 2020 xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

76. X xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stránku xxxxxxxxxx x projednání předmětného xxxxxx x xxxxx xxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx nastavení předvídatelných xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxxxx České xxxxxxxxx dlouhodobě xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxx okamžitou xxxxxx xx nově xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx. zn. Xx. XX 21/20 je xxx xxxxxxxxxxxxx nepřípadný, xxxxx x něm xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx procesu nebyly xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx, že xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx se. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zopakovala x různých obměnách xxxx stěžejní myšlenku, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhu pandemického xxxxxx. Navrhovatelka dále xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dle vlády xxxxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx racionálního xxxxxxxx x dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx zákonodárců přistupovala x hlasování jako x nutnosti, ale x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spokojeni.

77. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxx o projev xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpor x požadavky xxxxxxxxxxx xx ústavní xxxxxx xxx odpovědnost státu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. xx-xx xxxxx způsobena vrchnostenským xxxxxxxx xxxxx. Tuto xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xx, xx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx odkaz xx xxxx xxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx "xxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnostního xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx došlo xx zmenšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx by xxx zásahu veřejné xxxx do jinak xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxx práv xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tak dle xxxxxxxxxxxxx xxxx ani xx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx, xxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Je xx xxx xxxxxxxxxxxxx totiž xxxxx xxxxxxx moc, xxx o počtu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

78. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vymezuje xxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx navrhovatelky xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx do vlastnického xxxxx xxxxx v xxxxx proporcionality xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx §36 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx názoru xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx určení výše xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx škody dle xxxxxxxx 1. Navrhovatelka xxxxxx polemizuje s xxxxxxxxxxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny, které xx dovolává xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xx x nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva v xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx zvládání epidemie xxx. V případě xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx. Podstatou xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fitness xxxxxx, x xxxx xxx jejího názoru xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xx xxxx vlastnickém xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xxxxxxxxx vláda, xxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx ústavní xxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxx navrhovatelka xxxxxx, xx xx veřejná xxx xxxxx plnit xxx pozitivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ohroženích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx možnosti xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pozitivním xxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx nepopírá xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx užívání majetku xxxxxxxxx, ale protiústavnost xxxxxxxx xx vyloučení xxxx kompenzace. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelka považuje xx nesprávný, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx, ale x xxxxx xxxxx vzniklou x xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxx.

80. Xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvalý zisk x xx popírá, xx xxxxxx ztráty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Nic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xx, xx i x xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxx čl. 26 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x smyslu. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx argumenty xxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx.

81. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021. Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zákon v xxxxxxxxxx částech neodpovídá xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikované xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závažnosti xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pokut.

82. Dle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že nestanovují xxxxxxxxxx určitá kritéria xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxx xx xx, xx xxx xxx zásadním xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zákon, musí xxx jednoznačně stanoveny xxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx při absenci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx naplnit. Zejména xxx navrhovatelky §2 xxxx. 2 pandemického xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx vlastně věcná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, čili x tehdy, xxxx xxx xxxx nebezpeční xxxxxxxxx. Navrhovatelka dále xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nezakládá xxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx naléhavé xxxxxxx.

83. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlády k xxxxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx, xxxxx navrhovatelka xxxxxx xxxx příklady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odkazy xx xxx vláda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

84. Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. Vládou namítanou xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx. Úprava xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xx navázána jen xx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomocí xxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nijak xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx představuje x to, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které často xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx za normálních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

85. Xxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímaných xx xxxxxxx pandemického xxxxxx xxxx zpravidla xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 2 pandemického xxxxxx jsou vydávána, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx typové xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx, xxxx schází xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nestanovení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pak xxx xxxxxxxxxxxxx neřeší namítanou xxxxxxxxxxxx horní hranice, x naopak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxx rozpětí xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx neobstojí, xxxxx xx vládou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx o xxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx nežádoucí x společensky xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ohrožující xxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx limity xxx zákonodárnou xxx x xxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diferenciace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

86. Xxxxxxxxxxxxx rovněž upozorňuje, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ohrožovacích xxxxxxxxx xxxx. Xxxx tuto xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxx vysoké.

IV.

Zákonodárný xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx

87. Xxxxxxx xxxx xx nejprve xxxxxxx napadeným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a problematika xxxxxxx škody xx xxx pozbyla aktuálnosti.

IV./1.

Obecná xxxxxxxxxx

88. Xx své xxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §64 a xxxx. xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx byť x taková vada xxxx xxxxxxx protiústavnost xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx pochybení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxx. nález xx. zn. Pl. XX 6/21 ze xxx 22&xxxx;6.2021 (301/2021 Sb.)]. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx souvislosti xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. zn. Pl. XX 87/20 xx xxx 18.5.2021 (232/2021 Sb.)]. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/14 xx xxx 30.6.2015 (X 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)], xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, toliko legislativně xxxxxxxxxx xxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 56/05 xx xxx 27.3.2008 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.)].

89. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající x porušení pravidel xxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxx, projednání xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx návrhům xxxxxx) xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx podrobit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx plnohodnotnou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx diskusi [xxxxx xx. zn. Xx. XX 30/16 xx dne 7.4.2020 (254/2020 Sb.)], přičemž vada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mající xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx xx xxxxxxxx více xxxxxxx pochybení; xxxxxx xxxxxxxxxx jedné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx zhojen x xxxx xxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 1/12 ze xxx 27.11.2012 (N 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.)].

90. Za postup xxxxxx x protiústavnost xxxxxx tak Xxxxxxx xxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx do ní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslanci, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zásadou xxxxxxx xxxxxxxxxx [nález xx. zn. Xx. XX 26/16 xx xxx 12.12.2017 (N 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.)], xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx dle §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 10/13 xx xxx 29.5.2013 (X 96/69 XxXX 465; 177/2013 Sb.)] xx xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úzkou xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx [např. nález xx. xx. Xx. XX 21/01 xx xxx 12.2.2002 (X 14/25 SbNU 97; 95/2002 Sb.); xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xx xxx 15.2.2007 (N 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.); xxxxxxxx sp. xx. Xx. XX 10/09 xx dne 24.1.2012 xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 39/08 xx dne 6.10.2010 (X 207/59 XxXX 3; 294/2010 Sb.)].

91. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxx x běžný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většinou, xxxxxxx xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx účasti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny, xxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxxx x demokratickém xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx funkcí parlamentu xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláště, zejména xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vtělených xx zákona. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslanců x xxxxxxxx xx zákonodárném xxxxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxxx xx s xxxxxxx zákona, xxxxxxxx x němu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jej xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxx se tak xxxx; xxx tedy x xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx niž xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na projednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. např. xxxxx xx. zn. Xx. XX 53/10 xx xxx 19.4.2011 (X 75/61 SbNU 137; 119/2011 Sb.)].

92. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx upravený x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx existující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx čl. 8 ústavního xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxx xxxxxxxxx xxxx existovat xxxxxxxx xxxxx blížící xx důvodům pro xxxxxx xxx čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx [xxxxxxxx xxxxx xxxx není totožný x xxxxxx škody xxx soukromoprávních předpisů, xxx je třeba xxx vnímat x xxxxxxx politických xxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxx xx. zn. Pl. XX 12/10 xx xxx 7.9.2010 (X 188/58 XxXX 663; 269/2010 Sb.)], který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx politických procesů, (x)xxxx xxxx existovat xxxxxx xxxxx Parlamentu xxxxxxxxxxx s ústavní xxxxxxxx xx xxx, xx xxxx legislativní xxxxx xx xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10 xx dne 1.3.2011 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.)].

93. Xxxxxxx xxxx taktéž xxx xxxxx připustil, že xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx toliko xxxxxxxx katastrofa či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx vybočení x běžného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx legislativní xxxxx xxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x něm xxxxxxxxx např. xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona xx věci xxxxx xxxxxx Ústavním soudem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx riziko, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Parlament xxxxxxxx nový xxxxx, x tedy řešení xxxxx soudců xx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx vakuu, pročež xxx xxxxx nového xxxxxx projednán xx xxxxx legislativní xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/13 xx xxx 10.7.2014 (X 137/74 XxXX 93; 161/2014 Sb.)].

XX./2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

94. Průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx popsán v xxxxxxx XXX./X. x XXX./3. tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx rekapitulovat i xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zákonodárného procesu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zkráceném xxxxxxx x Xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx společně jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), neboť xxxxxx pochybení xxx xxxxxxxxx právě s xxxxx mimořádným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx způsobu přijetí xxxxxxxxxxxx zákona nedovolává x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

95. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tak Xxxxxxx xxxx musel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázky: xx xxxx, xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx x procedurálním xxxxxxxxxx; xx druhé, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx řádný legislativní xxxxxx; xx třetí, xxx při projednávání xxxxxx pandemického zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diskuse x xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny; xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx vady zjištěné x předchozích krocích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roviny, xxxxxx toho, xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

96. Xx xxxx původním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpochybnila mimo xxxx to, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §99 xxxx. 2 jednacího řádu Xxxxxxxxxx sněmovny x xxx §118 xxxx. 1 jednacího xxxx Xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx III./3. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. To ostatně xx xxx replice xxxxxxxxx xxx navrhovatelka, xxxxx se dále xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx soud xxx xxxx důvodu x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxx konstatováno výše, xxxx důvody xxxxxxxxxx x xxxxxxxx procedurálních xxxxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, odpovídá xx první otázku Xxxxxxx xxxx záporně.

B) Xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

97. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx co xx roviny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívalo právě x xxxxxxx, xx xxx xxxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedla, xx tímto důvodem xxxx xxxx x xxxx pandemie. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ipso důvodem xxx zkrácené projednání xxx xxxxxx.

98. Ani x xxxxxxx déletrvajících xx vleklých krizí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že mezi xxxxxxxx účinně, xxxx x tomto ohledu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příčinná xxxxxxxxxx.

99. Xxxxx xxxxx kauzální xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxx xx lze xxxxxxxxxx, xx i za xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx důvod pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxx xx xxxx podmínkou nutnou, xxxxxxx postačující. Xx-xx xxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx v ní.

100. Xxxxxxxxx na konkrétnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx tezi, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nikdy xxx, xxxxxxxx již x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxx xxxxx nebyl xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu zákona xxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx času, x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxx věc.

101. Xxxxxxx xxxxxxx účelem pandemického xxxxxx xx poskytnout xxxxxx xxxxx mimořádným xxxxxxxxx pro xxx x pandemií, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx nezpochybňuje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xx xx týče xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx konstatování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx i in xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx za xx, xx xxxxx legitimní xxxxx xx dán.

102. Xxxxxxxxx soudu je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx zejména xxxx XX usnesení sp. xx. Pl. ÚS 8/21 xx dne 18.5.2021), xx xxxxxxx, x xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx projednávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx komplikovaná xxx, že xxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx skončit xxxx 15.2.2021, xxxxx xxxxx usnesením x. 125 xx xxx 14.2.2021 č. 59/2021 Sb. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1530 xx xxx 18.2.2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx stav k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x 27.2.2021.

103. Xx tedy xxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podkladu právního xxxxx boje proti xxxxxxxx značně pochybné, x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx představovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvala xx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx do budoucna xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx řešení, reprezentované xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxx, xx xxx urychleném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dočasně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řízení xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

104. Xxx přitom xxxxxxx již z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výše xxx 93, konkrétní a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxx být xxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxxxx katastrofou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx též x xxxxxx xxxxxxxxxxx vybočeními x běžných politických xxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx liknavosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx konformity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

105. X hrozícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxx s pandemii xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

106. Xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx zda je xxxxxxxxx režim mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx či režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního x xxxx xxxxxxxx zákona, xxxxx xxxx otázka xx xxxxxxxx politickou xxxxxx. Ústavněprávní xxxxxxxxx xx xxxx skutečnost, xx zkrácené projednání xxxxxxxxxxxx zákona bylo xxxxxxxxx síly xxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx, xxxxx nepřipouštěla prodloužení xxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebylo třeba xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nucena xxxxxxxxxxx xx většinovému xxxxxxxxxxxxx názoru, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

107. Xxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx politickými xxxxxx (xx. těmi, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxx menšiny xx xxxxxx xxxxxxx) xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státě xxxxxxx x ústavně xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědných xx xxx s xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, byť xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx části populace. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účinného xxxx x xxxxxxxx xxx x x tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického zákona.

C) Xxx xxxx xx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx

108. X xxxxx XXX./3. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že pandemický xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx), x xx x s xxxxxxxxx projednáním Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vrácení xxxxxx Senátem. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xx pro xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx absolutně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx nevylučuje, xxx x ní xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx, xxxxx posouzen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx závěr, xxxxxxxxxx určitou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, by xxxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxx včasného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřeba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

109. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx již xxxxx nespatřoval xxxxxxxxxxxxxx xxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx popsané xxxxxx xxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx boje xxxxx pandemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxxx xxxx započítány x xxx dny xxxxxxxxxx klidu, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, nebylo nedůvodné xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx, xx se x xxxxxxx xxxxxxx x xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx, x xxxx xxxx x prostudování xxxxxx adekvátní xxx.

110. X xxxxxxxxx účastníků xxxxxx v části XXX xxxxxx nálezu xxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxx se návrhem xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx co xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx byly xxxxxx diskuse, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kritické xxxxxx xxxxxx co do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Namítá-li navrhovatelka, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxx senátorů, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx nastíněnou xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, tedy xxx xx pro xxxxxx postup vyslovila xxxxxxxxxxx většina (xxx xxxx xxx 92).

111. X nynějším xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx relevantních xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx představuje 120 hlasů) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx trvání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 148 xxxxxxxx xx 151 xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxx 133 xx 167 xxxxxxxxxx poslanců, x xx postoupení xxxxxx xxxxxx xxxxxx Senátu xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx projednání 48 xxxxxxxx xx 76 xxxxxxxxxx ("xxxxxxx" třípětinovou xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 46 xxxxx, xxxxxxx 49 xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx). X xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xx, že Senát xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx výměně xxxxxx xxx mezi dvěma xxxxxxxxxxxxx fázemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx došlo.

112. Xxx námitka, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nátlak na xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx návrh xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxxxxx. Xxxxxx je x xxxxxxx x čl. 26 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádným xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dále xxxxx xxxxxxxx fakt, xx xxxxxxx jako x hlasováních x xxxxxxxxx projednání xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x vlastním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výrazné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohodlně xxxxxxx "ústavní". Xxx xxxxxx projednání v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 132 xxxxxxxx xx 167 xxxxxxxxxx a xxx opakovaném projednání xx xxxxx pozměňovacích xxxxxx Xxxxxx 124 xxxxxxxx ze 156 xxxxxxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 58 xxxxxxxx xx 70 xxxxxxxxxx ("xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxx 42 xxxxx). Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výsledek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx většinu xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nátlaku.

113. X xxxx xxxxx xxxxxx podotknout, xx xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 55/10, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x "xxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o takovém xxxxxx projednání, xxxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídaným x xx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx umocňuje xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dlužno.

114. Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prizmatem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx potřeba xxxxxxx parlamentní menšiny xx xxxxxxxxxxxxx slabší xxxxxx klasickému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tvořila právě xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxxx krizové xxxxxxx. Xxxxxxx parlamentní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tvořících xxxxxx xxxxxxx, nehrozilo, xx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

115. To xxxxxxxxxx neznamená, xx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx parlamentních xxx, v xxx xxx provládní, xxx xxxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx většinu (xx. xxxxxxxxxx, etablovanou xxxxxxxxxx dohodou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx shodě xxx.), xxxxxxx xxxxxxxx xx zneužívání nahodilých xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx parlamentní xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, politické xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx míře x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x nich xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod xxxx xxxxxxx, klesá x její xxxxxx xxxx kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

116. Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx diskuse a xxxxxxxxxxx opozice byla xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx projednání v xxxx komorách Xxxxxxxxxx.

X) Xxx xxxxxxxx vady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

117. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx pandemického xxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx odpověď xx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

118. Xxxxxxx xxxx xxx uzavírá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxxxxx protiústavnost xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

119. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x důvodů tkvících xx vadách legislativního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušení vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 odst. 2 xxxx první a xxxx. 4).

120. Xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvýrazněna Xxxxxxxx xxxxxx):

(1) Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám (xxxx jen "poškozený") xxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) mimořádnými xxxxxxxxxx podle §2, xxxx

x) xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx nepovažují xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mycích, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, prokáže-li, že xx ji poškozený xxxxxxxx sám.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí, x to xx xxxxx do 12 xxxxxx od xxxxxxxx, xxx se x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx právo xx xxxxxxx škody xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vzniku x xxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nároku, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxx xxxxxxx doby, xx které právo xxxxxx.

(4) Škoda xx xxxxx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx nebylo možné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx náhrady xxxxx xx dále xxxxxxx x výši xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných podpor, xxxxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxx dopadů mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x soudu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nárok xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxx xxxxx xxxxx veřejné xxxx Ministerstvu financí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X./1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

121. Navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx pandemického xxxxxx xx tří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx prvé, z xxxxxx nemožnosti nahradit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x §36 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastnického xxxxx, xxxxx xx xxx jejího xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, x odpovědnosti xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx se tak xxxx xxxxxxx obecnými xxxxxxxxxx xxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx, jednak xxxxxxxxxxxx xxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx krizového xxxxxx x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

X) X xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx

122. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Listiny xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx prospěch xx xxxxx. Xxxxx povahy xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dle čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx tehdy, xxx-xx takový xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx "xxxxxxxxxxx" či "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva". Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxxxx subjektivní xxxxx xx náhradu za xxxxx zásah nemá x xxxx souladnost x ústavním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. zn. XX. XX 482/02 ze xxx 8.4.2004 (N 52/33 XxXX 39), xxxxx sp. xx. Xx. XX 21/18 xx dne 14.5.2019 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 3.7.2019 (X 77/94 XxXX 54; 173/2019 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 21/17 xx dne 12.2.2019 (X 23/92 XxXX 236; 89/2019 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxx 8.12.2020 (29/2021 Sb.)].

123. Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxx inherentní omezení xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx zájem zdůrazňuje xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tedy xxxx jen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxx, xxx současně x zavazuje vlastníka x určitému xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 27/16 xx dne 18.12.2018 (X 200/91 XxXX 485; 51/2019 Sb.), xxx 55], Ústavní xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxx x toho, xx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, x to i xxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx omezením vlastnického xxxxx xx xxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, xxxxx že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxx x takovém xxxxxxx, xxxxx podstatnou xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xx výkon xxxxxxx z jeho xxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 34/03 xx xxx 13.12.2006 (X 226/43 XxXX 541; 49/2007 Sb.)], xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nájemci xxxx nájemní xxxxxxx [xxxxx xx. xx. XXX. XX 114/94 xx xxx 16.2.1995 (X 9/3 XxXX 45)] xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx [srov. xxxxx xx. xx. X. ÚS 35/94 xx xxx 23.6.1994 (X 36/1 SbNU 259), podle xxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx xxxxxx toliko xx xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zájmu].

124. Xxxxxxxxx, xxx xxx "xxx" o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, či xxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tomu, zda xxxxxx omezení xxx xxx xxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx subjektů xx xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti, xxxxxx je nutno xxxxxxxx intenzitu xxxxxx, xxxxxxx zejména podle xxxxxxx omezení a xxxxx, xxxx. xxxxxx (xx)xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx [xxxx. zejména xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX-xx. 27/09 xx dne 28.4.2009 (XX 27/53 XxXX 885; 136/2009 Sb.)].

125. Z xxxx vyplývá, že čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxx x úvahu xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxxx zájmů jiných xxxx atd. (xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x psychotropní látky x xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxx.). Xxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx takovouto obecnou xxxxxxxx xxxx tak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čl. 11 odst. 1 x 3 Xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx.

126. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx toliko xx konkrétního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jelikož xxxxxxxx xxxxxxx vlastnického práva xxx legitimního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsah x xxxxxxx xxxx vlastníkům xx spojení x čl. 1 Listiny a čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx zakotvujícími xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxx x základních xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozdílné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx je xxxxx specifická xxx, xx jde o xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx et intra xxxxxxxxxxxxxx ac legem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci, na xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx.

127. Jde xxxx x zásadě o xxxxxxxxxx za takové xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx distribuce xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxx (byť tyto xxxxx x konečném xxxxxxxx spočívat v xxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxx individuální, např. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxx §1029 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx vzniká x individuálních xxxxxxxxx xx jejich skupinách (xx. v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx vlastnictví xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxx x ní) x xxxxx je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.).

128. Xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx tak Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sousedícího x xxxxxx dílem xxxxxxx xxxxx xx pozemek xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodního xxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. XX. XX 652/06 ze xxx 21.11.2007 (X 202/47 XxXX 613)], strpění xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx komunikace xx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. II. XX 268/06 ze xxx 9.1.2008 (X 2/48 XxXX 9)] a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [nález xx. xx. X. XX 1607/11 ze xxx 25.4.2012 (N 89/65 SbNU 203)], xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytu xxxxxxxx náhradní xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx bez xxxxxxxx důvodu [nález xx. zn. XX. XX 625/05 ze xxx 6.3.2008 (X 49/48 XxXX 577)], xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx družstva [xxxxx sp. xx. X. XX 2229/08 xx dne 29.12.2009 (X 258/55 XxXX 491)] xx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 8/08 xx xxx 8.7.2010 (X 137/58 SbNU 115; 256/2010 Sb.)].

129. Xx xxxxxxxxxxx či nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x minulosti Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xx xxxxx xxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 37/93 xx dne 22.3.1994 (X 9/1 XxXX 61; 86/1994 Sb.)], xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ozbrojených xxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 15/96 xx xxx 9.10.1996 (X 99/6 XxXX 213; 280/1996 Sb.)], xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem x xxxxxx ochrany xxxx věřitelů [xxxxx xx. xx. XX. XX 110/96 xx xxx 27.11.1996 (X 128/6 XxXX 439)], xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx prostranství xxxxxxxxx xxxx [nález xx. xx. Xx. XX 21/02 xx dne 22.3.2005 (N 59/36 XxXX 631; 211/2005 Sb.) x xxxxx xx. xx. Pl. XX 5/07 ze xxx 30.4.2008 (X 80/49 XxXX 165; 287/2008 Sb.)] x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [nález xx. xx. Xx. XX 45/06 xx xxx 11.12.2007 (X 218/47 XxXX 871; 20/2008 Sb.)], xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. xxxxxxx-xxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 56/05 xx xxx 27.3.2008 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.)], zákaz provozování xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx I. xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/17 ze dne 12.2.2019 (N 23/92 XxXX 236; 89/2019 Sb.)], xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel v xxx. xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Pl. XX 21/18 xx xxx 14.5.2019 ve xxxxx opravného xxxxxxxx xx dne 3.7.2019 (X 77/94 XxXX 54; 173/2019 Sb.)], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníka [xxxxx xx. zn. Xx. XX 25/15 xx xxx 18.6.2019 (X 114/94 XxXX 360; 186/2019 Sb.)], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodejní plochou xxxxx než 400 x2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx bezpečné xxxxxxxxx neziskovým xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 27/16 xx dne 18.12.2018 (X 200/91 XxXX 485; 51/2019 Sb.)] či xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 21/20 ze xxx 8.2.2020 (29/2021 Sb.)].

X) X xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

130. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx. újmu [xxxx. xxxx. nález sp. xx. XX. XX 1191/08 xx xxx 14.4.2009 (X 85/53 XxXX 79)] xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx upravuje čl. 36 xxxx. 3 Listiny. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či jiného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 1/19 xx xxx 30.6.2020], xxxxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. nález xx. xx. XXX. ÚS 124/03 xx xxx 11.12.2003 (N 144/31 XxXX 281)].

131. Xxxx xxxxxxxxxxx státu je xxxxxxx široká, neboť xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x činnosti xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxx sp. xx. XX. XX 3625/17 xx dne 8.10.2018 (X 164/91 XxXX 49)] xx i xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxxx xx. xx. XX. XX 99/07 xx xxx 7.10.2008 (N 165/51 XxXX 43)], x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxx ve sporu, xxxxx stát vůbec xxxxxxxxx [nález xx. xx. XX. XX 1391/09 xx dne 27.12.2011 (X 218/63 XxXX 505)], xx xxx xx způsobil xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nestátní xxxxxxx [xxxxx sp. xx. X. XX 529/09 xx xxx 13.3.2012 (X 51/64 XxXX 625) xx nález xx. xx. XX. XX 1894/14 xx xxx 9.12.2014 (N 223/75 XxXX 511)], xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx není podstatné, xxx je xxxxxxxxx xx procesní xxxxxx [xxxxx sp. xx. XXX. XX 2062/18 xx dne 22.10.2018 (X 173/91 XxXX 175)].

132. Xxxxxx nelze xxxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx [xxxx. např. xxxxx xx. xx. XX. XX 596/02 xx xxx 5.5.2004 (N 64/33 XxXX 141)]. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. stanovisko pléna xx. xx. Xx. XX-xx. 27/09 xx xxx 28.4.2009 (XX 27/53 XxXX 885; 136/2009 Sb.)] xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády [nález xx. xx. Xx. XX 36/08 xx xxx 8.7.2010 (X 138/58 XxXX 131; 253/2010 Sb.)], ovšem stejně xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. nález xx. xx. XXX. XX 2062/18 xx xxx 22.10.2018 (X 173/91 XxXX 175)].

133. Xxxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x náhrady xxxxx xxxxxxxxx postupem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §35 x 36 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx náhrady xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 ústavního xxxxxx o xxxxxxxxxxx x nouzovém xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxxxx stavu xxx aplikaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ústavní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx dalších xxxxxxxx plnících xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx) x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vlastnického xxxxx nebo ke xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx x čl. 36 xxxx. 3 Listiny.

V./2.

K xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

134. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx režim xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podřadit xxx pojmy náhrady xxxxx xxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxx v čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx.

X) X čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx

135. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx režim xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxx, xxx byl xxxxxxx xxxx v části X.x.X) xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a jeho xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 123, čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, zejména xxxx věty xxxxx x xxxxx, připouští xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxx výkonu x xxxxxxxxxxx x oprávněnými xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx právem xxxxxxxxxx zájmy, přičemž Xxxxxxx xxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

136. Právní xxx xxxxxxxx celou xxxx xxxxxxx, x xxxxx veřejnoprávní či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fakticky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxx již bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 127, x hlediska xxxxxxx xxxxxxx poskytované čl. 11 xxxx. 1 Listiny, xx. xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxx, xxx xxxxxx zásah xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xx (xxxx. xxxx xxxxxx xxx krizového xxxxxx pro potřeby xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxx), x xxx, zda xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx omezen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

137. Xx xxxxx s xxxxxxxxxxx připomenutou xxxx x části X.x.X) xxxxxx xxxxxx xxx xx "nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nelze, x xxxx xxxxx xxxxxxx škody xxx §9 pandemického zákona xxxxx vnímat jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojmu "xxxxxxx" dle stejného xxxxxxxxxx.

138. Xxxxxxx soud x xxxx předesílá, xx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx navázána, xxxxxxxxx, xx zpravidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pandemie, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozsahem x xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 pandemického xxxxxx. X vlastnímu xxxxxxxx ústavnosti napadené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxx. xxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxx. X xxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx provoz např. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx centra), xxxxx x xxxxxxx §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx o xxxxxxx xx nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 odst. 4 Listiny, jak xxxx rozvedeno xxxx (xxx xxxxxxx xxx 148).

139. Jinými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx široká x abstraktní, xx x ní nejčastěji xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx toliko xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny.

140. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náhrady xxx §9 pandemického xxxxxx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krize, xxxxx xx bez xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx co do xxxxxxx x dopadů. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx značnou váhu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx osob, jimž xx xx xxxxxxx xxxxx, ani xxxxxx xx xxxxxx rozpočet, xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fiat, xxxxxx xxxxxx. Ani xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx dal Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx x xxxxx xxxx xxx řešení xxxxxxxxxxx situací xx xxxxxxxxxxx xxxxx postupoval x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx demokratického právního xxxxx, přece xx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx constitutionem xx xxxxx vznikla kterémukoliv xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx rozsah, a xx x xxxxx xxxxxxx nebyla x xxxxxxxx možnostech xxxxx.

141. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx unesení xxxx povinnosti státem xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx neměl vojensky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx x značně negativně xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx zásazích xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

142. Současnou pandemickou xxxxx jistě nelze x xxxxx scénářem xxxxxxxxx, dobře však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxx xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx něj xxxxxx neúnosné xxxxxxx, xx mohla xxx xxxxx nesplnitelná, xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxx zavázat k xxxxxxxxx, xxx i xxxxx obtížně splnitelná xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost státu xx xxxx vedla x xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxx [xxxx. např. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 8.10.2019 xx. xx. XX. XX 2287/18 (X 170/96 XxXX 184)], xxxx funkcí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Stát na xxxxxx těchto funkcí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx reparaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není.

143. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x pandemie nelze xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x státem, jak xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/20, xxxxx v xxxx xxxxx vysvítá propojení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celostátního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či celosvětová xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x posledních xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx musí xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaji xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmová x výdajová xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

144. Xxxx xxxxxxxxxx xx však v xxxx řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx x jediné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemůže spočívat x plné xxxxxxxxxx xxxx způsobených mimořádnou xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxx závislosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx takové řešení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znamenalo, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx se x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

145. Xxx povšimnutí xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstává poněkud xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx, xx xxx, kdo rozhoduje x počtu xxxx xxxxxxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx, je veřejná xxx. Veřejná xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxx činit xxxx či méně xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx atd., xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx veřejná moc x xxx hypoteticky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx míry.

146. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x navrhovatelčin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx očekávání xxxxxxxxxxx na rozmožení xxxxx majetku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozměrů, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx obtížně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

147. Xxxxxxx soud připomíná, xx stát xxxxxx xxxxxx právní odpovědnost xx výkon xxxxxxx xxxx, odehrává-li xx xxxxxxxx et intra xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x případech, xxx jde x xxxxx veřejné xxxx, xxxxx podoba závisí x xxxxxxxx míře xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx místech xxx.), x jednotlivec, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx něj xxxx xxxxxxxxxx. X xx méně xx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, na xxx xxxxxxx xxx reagovat xxxx, x x xxxx xxxx možnosti xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xxxxxxx x xxxxxxxxxx podobou xxxx vyšší xxxx. X xxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivec xxx xxxx mocí.

148. Rovněž xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nikoliv náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxx mimořádná xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxx typy náhrad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx x §35 xxxxxxxxx náhradu xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx, užívacího xxxxx, xxxxxxxxxx věcného prostředku xxx. x x §36 xxxxxxx škody xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizového xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx vlastnického xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

149. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx zákona i xxx §69 zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx toto omezení xxxx x xxxx (xx. xx, xx xxxxxxxx nemohl po xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxxx) xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx v přímé xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx údržby, x xxx vlastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, atd.

150. Dovolává-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxx xxxx určených x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva dle čl. 11 Xxxxxxx x xxxx vztah k xxxxx xxxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odstupňovat xxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelů xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx ústavní xxxxxx xxxxxxx do 22.4.1990 (xxxx. čl. 7 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx Československé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1990 Sb.), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx se xxxx xxxx omezovat xxxxxx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx abutendi), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. by xxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx relevantní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyvlastnění byla xxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxx vlastník xx xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx hodnota xx xx xxxxxx x xxxx celkovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.).

151. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx omezeno. Xxxxxx regulace xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx nevymyká xxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxx xxxx xxxxx silné, přesto xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx střelné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx střelných zbraní xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx mohou x těmito xxxxx xxxxxxxx (xxxx. že xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.). X xxxxxx omezení xx x xxxxxxxxxxxxxxx logice x xxxxxx excesivně xxxxxxxxx samotnou podstatu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, x tedy x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, což je xxxxxxx.

152. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx vztah k xxxx. Xxxxxx, drtivá xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx je v xxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dopravní prostředky x xxxxxxx pohybu, xxxxxxxxxxx x nedotknutelnosti xxxxxx, výpočetní technika x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x listovního xxxxxxxxx, xxxxxxxx předměty x xxxxx xx xxxxxxxx projev xxxxxxxxxxx xxx.). Ze xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx "automaticky" xxxxxxxxx x zásah xx těchto dalších xxxxxxx zaručených základních xxxx nebo svobod xxxxx xxxxx, že xxxx věc xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

153. X xxxxxxx věci xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx absurdum x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx být xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x "xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx návštěv určených, xxxx xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stejného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, atd. Xxxxxxx xx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, připuštěním xxxx xxxxxxxxxxx xx veřejná xxx x podstatě xxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pandemie.

154. Ústavní xxxx tedy shrnuje, xx na xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx nevztahuje, x xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x něj plynoucí. Xxxxxxx škody dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náhradou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny.

B) X čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx

155. Xxxxxxx xxxx x této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost státu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem veřejné xxxx (reprezentovanou typicky xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důsledky xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx újmu xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx pandemie. Xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zakotvený xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx ústavně xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx druhá x xxxxx xxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozměr omezuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx (viz xxxx xxx 159).

156. X xxxx řadě xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se v xxxx moci, jejž x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (čl. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxx Xx Xxxxxxxx xxxxx Francii xx xxx 5.11.2020, xxxxxxxx x. 18108/20, xxx 9 - dostupné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:/xxxxx.xxxx.xxx.xxx - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx). Těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx splnění nebylo xxxxxxxxxx xxx více xx méně citelných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx podnikat xxx. Jejich omezení xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva xx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx, šlo xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

157. Xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx případů, x nichž xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx nositelů xxxxxxx xxxx, jehož výskyt xx sice přirozeným, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx jde x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx (contra legem) x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx moc, xxxxx stát usiluje xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx kompenzovat jeho xxxxxxxxx dopady xx xxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx reflektuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu veřejné xxxx xx stát xxx čl. 36 xxxx. 3 Listiny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ani x poukazem xx xxxxxxxxx okolnosti, veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx constitutionem ac xxxxx xxx ochraně xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavech ústavní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxx, xx xx zákonodárce xxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx - xxx k xxxx dále xxx 159.

158. Xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx lata změnit xxx xxxxxxxxxxxxxx proponovaná xxxxxxxxxx tohoto veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx spojením xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx x §36 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zaručeno toliko xxxxxxx, nikoliv Ústavou.

159. X xxxx xxxxx, xx xx zásadně xxxx zákonodárce, jakým xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx však xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx diskreci, xxxxx xx xxxxx xxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxx podstatu x xxxxx základních xxxx xxx čl. 4 xxxx. 4 Listiny, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxx čl. 4 xxxx. 3 Listiny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx, jakož i xxxxxxxx demokratického právního xxxxx a rovnosti xxxx xxxxxxx xxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, čl. 3 xxxx. 1 Listiny, čl. 9 xxxx. 2 a 3 Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárcovu volnou xxxxx jsou však xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxx, xxx konkrétní xxxxxxxxxxx musel xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx veřejného zájmu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majících xxxxxx charakter. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro volbu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tíhu xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx reality, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hospodářských xxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x ní. Rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx větší xxx xxxx. x xxxxxxx náhrady za xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny, xxxxx jsou x xxxxxxxx pořádku xxxxxxxxx xxxxxxxx.

160. Xxxxxxxx k xxxx se xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx, xx by xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bránil v xxx, xxx přijal xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zvládání xxxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxx ústavní zákon x xxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx nestanoví povinnost xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxxxxx et intra xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řešení konfliktu xxxxxxxx xxxxx (resp. xxxxxxxx předpisů) xxx xxxxxxxxx derogat xxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxx rozhodovací xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 17/97 ze xxx 8.10.1997 (X 123/9 XxXX 125; 350/1997 Sb.), xxxxxxxx sp. xx. XXX. ÚS 331/98 xx dne 7.1.1999 (X 1/13 XxXX 369), nález sp. xx. XX. XX 202/99 xx xxx 9.9.1999 (N 121/15 XxXX 157) xx.]. X xxx, že xxxxxxxxxx zákon xxx xxxxxxxx právě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, není xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx stavěla xxxx xxxxxxx na xxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x krizovým zákonem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xx pandemický xxxxx xxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx

161. Xxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx zakotvuje, xxxxxxx xxxxxx, právo xx náhradu skutečné xxxxx (xxxxxxx i xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), která xxxxxxx jednotlivci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx možno xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

162. Xxxx právní konstrukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx čl. 11 xxxx. 1 Listiny ve xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nelze než x navrhovatelkou xxxxxxxxx x tom, xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx a na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx sp. zn. Xx. XX 21/20. Xxxxx v těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx x xxxx podrobovány xxxxxxx. Xxxxxx xxx ale xxxx možné zavírat xxxx důsledky xxxxxx xxxxx oči a xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxx izolovaně xxx přihlédnutí x xxxxxxxxxx okolnostem, požadavkům x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx krize xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx uzavírat do xxxx x xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxxxx xxxxxxx reality, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx slouží.

163. Xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxx v xxxxx X.2.X) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx, x zákonodárce xxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx způsobem bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody xxx §9 pandemického zákona xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jemuž x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx vznikla xxxxx.

X./3.

Xx xxxxxxxxx konstrukci xxxxxxxxxxxx xxx §9 pandemického xxxxxx

164. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx ještě xxxxxxxx, xx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx provedení. Xxxx xx Xxxxxxx xxxx proto xxxx xxxxxxx detailům napadené xxxxxx úpravy. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx polemiky x xxxxxx vykrystalizovaly xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ústavněprávní xxxxxx. Xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, snížení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx pandemie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x skutečnosti, xx vzniku xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skutečnou xxxxx

165. Xxxxxxxx k xxxxxxx učiněným xxxx x části X.2., xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mohlo představovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tím byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx.

166. Tak xxxx xxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zákonodárcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zisku xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx dle §35 krizového xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx ještě x xxxxx jiném xxx x samotném omezení xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxx aktivitám xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx ušlý xxxx, xxxxx x §9 pandemického xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxx x řadu veřejných xxxxxx právě xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úkolem Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

167. Xxxxxxx soud souhlasí x xxxxxx x xxx, xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx přiznávat xxxxxxx xxxxxx zisku xx xxxx, v xxxx xx jej poškozený xxx dosáhl, xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx, x xxxx by jej xxx dosáhl, xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, ale xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx (přičemž xx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx x k xxxx, o kolik xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx těchto xxxxxxxx), xxx by xxxx xxxxxxxx náročné xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. Podstatné xxxx xx, xx xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zisku, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxxxx x příčinné souvislosti x xxxxxxxxxx opatřením x nezávisle xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění utlumení xxxxxxxxxxxx života, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezích.

B) Zákonné xxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxx poskytnutá xxxxxx

168. Xxx již xxxx xxxxxxx x xxxx 159 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx upraví xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxx subjektivní xxxxx xx xxxxxx způsob xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeními xxx §2 xxxxxxxxxxxx zákona, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx veřejné podpory xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x rozhodování o xxxxxx programech x xxxxxx podmínkách xxx xxxxxx vládě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

169. Xx xxxxxx okolností xx x ústavního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náhradou škody xxxxxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx libovůle xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxx skupinami bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx rovnosti při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návratné xxxxxxxx výpomoci - xxx xxxx) xxxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

170. Snížení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze považovat xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx celek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (např. Antivirus X, Xxxxxxxxx X Xxxx, Antivirus B, Xxxxx 2021, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Kompenzační bonus, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx, 2021, Xxxxx - Xxxxxxxx/xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx kanceláře, Agrocovid Xxxxxxxxxxxxxx, Mimořádná xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx-19 xx.) má xxxxxx xx xxxx i xxxxxxxxxxxxxx náhradu škody xxxxxxxxx mimořádnými opatřeními xxx §9 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Snížení náhrady xxxxx x tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škodu, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

171. Zákonodárcem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx napadené xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x požadavek na xxxxxxx újmy zvláštní xxxxx, xxxxx poškozený, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, není odkázán xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, která xx byla způsobena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a veřejnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx dle §9 pandemického xxxxxx.

172. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx stejné xxx xxxxxxx subjekty, x xxxx xx xxxxx xx jejich xxxxx, xxxxx strategii xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx limitace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovením. Xxxxxxx-xx se xxx xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodné, xx-xx uspokojení tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx náhradou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poškozený, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podpor xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

173. Xx xxxxx závěru xxxxxx nic xxxxxx xxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx podpor xxxx xxx xxxxx xxx xxx náhrada škody xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx (náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx fixních nákladů xxx.). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ústavního xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavku rovnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx tyto veřejné xxxxxxx xxx konstruovány xxx xxxx nárokové, xxxxx xxxxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx realizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx podpor, xxxxx xxxxxxxxx xxxx limitovány xxxxxxx celkovou xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi žadatele x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx žadatelům, byť xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

174. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx xxx třeba xxxxxx xxx jako xxxxx xxxxxx inherentní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x tam uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx. Takováto xxxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jednotlivec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx zásadně akceptovatelná, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx obecným xxxxxxx-xxxxxxx požadavkům xxxx xxxxxxx škody xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx constitutionem (xxx xxxx xxx 159). Tyto požadavky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx splněny, xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cíl.

175. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx však Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxx §9 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je povinen xxx xx určité xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 písm. x) či x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x hlediska xxxxx xxxxx neplní funkci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx tak ani xx abstracto, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Škoda xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 písm. x) xx b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak x xxxxxx, x níž xx její xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutou xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc, xxxxxxx nenahrazena. Takový xxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx vlastnického práva xxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx.

176. Rozdíl xxxxxx ostatním xxxxxx xxxxxxxxx podpor uvedených x §9 xxxx. 4 větě druhé xxxxxxxxxxxx xxxxxx tkví x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náhradě xxxxx, tedy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx škody, xxxxx, x xxx xx xxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle §9 xxxx. 4 xxxx druhé pandemického xxxxxx), v rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škoda x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx úrovni před xxxxxx xxxxx.

177. Xxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx ani xxx, xx ekonomická xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i x xxxxx jiném xxx x permanentním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byla poskytnuta, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxx daný xxxxxxx x výhodnější xx užitečnější už xxxxx tím, že xx xx jí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx. "xxx rychle xxxx, xxxxxxx xxxx".

178. X prvé řadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx náhrady škody xx xxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvýšeném xxxxxxxxxxx xxxxxx by bylo xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xxxxx by byly xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx až x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx by již xxxxxxxxxxxxx překlenovací xxxxxx xxx nemohla xxxxx.

179. Xxxxx xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx zohledňovat xxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx abstraktně xx xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx ekonomický xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, což by xxxx v xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 větou xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílné ochrany xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vlastníků x xxxxx jiných xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva x ní. Xxx xx tedy o xxxxxxx situaci, jako xxxxx xxxx rozdílná xxxxxxx poskytována xxx xxxxx xxxxxxxx daných xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nějž xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedená xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx xx užit x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx.

180. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva dle čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

181. Xx ústavně xxxxxxxxx xxx považuje Xxxxxxx xxxx x §9 xxxx. 2 větu xxxxxx pandemického xxxxxx ("Xx škodu se xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, čisticích xxxx dezinfekčních xxxxxxxxxx."). Xxxxx xxxxx x xxxxxxx na splnění xxxxxxxx veřejnoprávních povinností xxxxxxxxxx jednotlivcům za xxxxxx xxxxxxxx pandemie xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ústavním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, naopak xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xx zakoupení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, nezaručuje ani xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxx riziko xxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx břemeno xxxxxxxxxxx

182. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důkazní břemeno, xx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx xxxxxx možno xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zopakováno, xx xxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx založena toliko xxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 1 Listiny, xxxxxxxx s čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx musela xx xxxxxxxxxxx klást nesplnitelné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 37/04 xx dne 26.4.2006 (X 92/41 XxXX 173; 419/2006 Sb.)].

183. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx břemene xx poškozeného xxx xxxxxxxxx x tom, xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokazovat v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx neučinil xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx snížit, x tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx rovině xx xxxxxxxxx a dostatečný.

184. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx dodat, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx xxxxxx možno xxxxxxxx xxxx zabránit, xxxxxxxx xx poškozeného. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, aby obecné xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx důkazního břemene, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x účelovému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxx. Opačný postup xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost, xxx xx xxxx x xxxxxxx s čl. 36 xxxx. 1 Listiny.

185. Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vynaložil xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx škody, x xxxxx xxxxxxxx x prokazování neexistence xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakých mohl xxxxxxxxxx poškozený xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

X xxxxxxxxxx opatřením xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx

186. Xxxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx dle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) pandemického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x náhradě xxxxx oddělenou ucelenou xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx samostatně. Xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní (pozn. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx):

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx hygienická xxxxxxx") xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 nebo nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídit xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je

a) xxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) omezení činnosti xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provoz,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx holičství, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) zákaz xxxx xxxxxxx konání xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx jednom xxxxx, xxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vztáhnout xx xxxxxx, zasedání x podobné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x jiných veřejných xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozu xxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) příkaz xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx domově xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx,

x) přemístění xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxx xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxx věznici,

m) příkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(3) Xxxxx, na xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx jím xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx §2, xxxx

x) xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx pandemické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohotovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

187. Xxxxxxx konformitu napadených xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x námitkami, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nim xxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazových x příkazových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx xxxxxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX./1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

188. Dle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu xx neurčitost x xxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx a teprve xxxxxxxxxx vylučující možnost xxxxxxxx se x xxxxx normativním xxxxxxx x xxx využití xxxxx xxxxxxxxxx výkladových xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx [srov. xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/12 xx dne 23.4.2013 (X 63/69 XxXX 187; 176/2013 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/09 ze xxx 2.11.2010 (N 215/59 XxXX 123; 368/2010 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 44/03 ze dne 5.4.2005 (N 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 23/02 xx dne 30.6.2004 (N 89/33 XxXX 353; 476/2004 Sb.)]. Xxxxx požadavek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx, xxx xx přizpůsobil xxx xxxxxxx, x xx případně x xxxxx, xx-xx to xxxxx jen x xxxxxxxx odborné xxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 29/11 xx dne 21.2.2012 (X 34/64 XxXX 361; 147/2012 Sb.)]. Xx-xx xxxx právního xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xx xxxxxxxx problematický, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx per xx, xxxxx je povinností xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. ÚS 54/05 xx xxx 22.1.2008 (N 16/48 XxXX 167; 265/2008 Sb.)].

189. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. XX. XX 2988/19 xx xxx 26.4.2021), xxxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jiné právní xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 47/06 xx xxx 2.6.2009 (N 127/53 XxXX 597; 250/2009 Sb.)].

B) X delegaci vymezení xxxxxx xxxxxx či xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx

190. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytyčeny čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx (xxxxxxx enumerativnosti veřejnoprávních xxxxxxxx), čl. 2 xxxx. 4 Ústavy x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), čl. 4 Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx), čl. 8 Xxxxxx (xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx), čl. 9 xxxx. 2 x 3 Xxxxxx (nezměnitelnost podstatných xxxxxxxxxxx demokratického x xxxxxxxx státu a xxxxx zneužití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), čl. 4 Xxxxxxx (podmínky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxxx, proporcionalita a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx sedmá Xxxxxx. X těchto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx moci.

191. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx kompozitní xxxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxx dostatečně xxxxxx x souladu x Ústavou xxxxxxx x xxxxxx [srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 19/14 xx xxx 27.1.2015 (X 16/76 XxXX 231; 97/2015 Sb.)], xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx (xxxxxxxxxx právní xxx xxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 35/95 xx dne 10.7.1996 (X 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 43/13 ze xxx 25.3.2014 (X 39/72 XxXX 439; 77/2014 Sb.)] xx xxx xxxxxxx xxx široce x xxxxx, xx by xxx fakticky xxxxxxxxx xxxxxx omezení základních xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti [srov. xxxx. nález xx. xx. Xx. ÚS 3/15 xx xxx 30.5.2017 (N 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 32/15 xx xxx 6.12.2016 (X 232/83 XxXX 605; 40/2017 Sb.)].

192. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnosti, xx. xxxx xxxx. xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxx různým xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx adresátům xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [xxxx. např. xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 24/17 xx dne 11.9.2018 (X 152/90 XxXX 463; 235/2018 Sb.)], x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx [xxxxx xx. xx. Pl. XX 49/03 xx xxx 28.4.2005 (X 95/37 XxXX 285; 227/2005 Sb.)]. Xxxxxxxxxxxx pak x xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxx omezení xxxxxxxxxx práv a xxxxxx, xxx jaké xxxxxxxx xxxxxxx opora [xxxx. např. nález xx. xx. Xx. XX 7/97 xx xxx 4.6.1997 (N 68/8 SbNU 175; 136/1997 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/97 ze xxx 10.3.1998 (X 33/10 XxXX 217; 62/1998 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 20/01 xx xxx 20.11.2001 (X 176/24 XxXX 305; 8/2002 Sb.) či xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 17/15 xx dne 9.2.2016 (X 26/80 XxXX 327; 77/2016 Sb.)], x xx xxx fakticky xxxx implikace svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 34/15 xx xxx 13.6.2017 (N 98/85 XxXX 625; 245/2017 Sb.)]. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx úrovni xxxxx xxxxxx [srov. xxxx. nález xx. xx. Xx. ÚS 38/93 xx xxx 5.4.1994 (X 14/1 XxXX 99; 96/1994 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 45/95 xx xxx 11.6.1996 (X 46/5 XxXX 379; 202/1996 Sb.), nález xx. xx. Xx. XX 43/95 xx xxx 3.7.1996 (X 60/5 XxXX 461; 203/1996 Sb.), nález xx. xx. Xx. XX 1/96 xx dne 19.11.1996 (N 120/6 XxXX 369; 294/1996 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 45/2000 xx xxx 14.2.2001 (X 30/21 XxXX 261; 96/2001 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 28/97 xx dne 5.5.1998 (X 50/11 SbNU 3; 128/1998 Sb.)].

X) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx napadených xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

193. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx ke dvěma xxxxxxxxx druhům xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z těchto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx dát x xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, uplatňující xx zejména u xxxx xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 61/04 ze xxx 5.10.2006 (N 181/43 XxXX 57; 16/2007 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 83/06 xx xxx 12.3.2008 (X 55/48 XxXX 629; 116/2008 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 1/08 xx xxx 20.5.2008 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 26/16 ze xxx 12.12.2017 (X 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 22/17 xx dne 26.1.2021 (124/2021 Sb.)], x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx u xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx do xxxxxxxxxx [xxxx. např. xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12 xx xxx 27.11.2012 (N 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 6/13 xx xxx 2.4.2013 (X 49/69 XxXX 31; 112/2013 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 6/17 xx dne 20.2.2018 (X 26/88 XxXX 329; 99/2018 Sb.)], xxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx disproporcionality, xxxxxxxxxxx xx xxxx. x xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx xx zdanění [srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 37/11 xx xxx 30.7.2013 (X 136/70 XxXX 263; 299/2013 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 87/20 xx xxx 18.5.2021 (232/2021 Sb.)].

XX./2.

Xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx zákona

194. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx východisek xxxxxxxxxxx x xxxxx XX./x. xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx nyní xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) X xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

195. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx napadená xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) pandemického xxxxxx xxxxxxxx dosti xxxxxx, jak Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx zakládat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx per se, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x podobě xxxxxxxx obecné povahy) xxxxxxx xxxx výkonné. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zákazů tak xxxxxx především xx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

196. Aby Xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx, xx již xxxxxxx xxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dospět x xxxxxx, xx vydávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxx či podléhá xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxx xxxxx způsob, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx konkrétní opatření xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lidí, xxxxxx xx podroben xxxxxxxxxx xxxxxxxx x usměrněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, pak xxx xxxxxxxx či neurčitost xxxxxx norem nijak xxxxxxxxxx jejich ústavní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx garance xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxx proveden xxxx x xxxxx XX./2.X) xxxxxx xxxxxx.

X) X delegaci vymezení xxxxxx xxxxxx či xxxxxxx na akt xxxx xxxxxxx

197. Xxx xxxxxxx z xxxxx XX./x.X) xxxxxx nálezu, xxxxxxx způsob konstrukce xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeními xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxx, která je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mimořádnými opatřeními xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx tento xxxxxx xx specie xxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx. K xxxx xxxx viz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

X) X přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

198. Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx do poměrně xxxxxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx základních xxxx x svobod x xxxxxxxxxxx xx dotýkají xxxxxxxxx xxxxxxx ohledu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx čl. 14 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx čl. 19 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx čl. 20 xxxx. 1 Xxxxxxx, právo xx xxxxxxxx xxx čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny, přičemž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx Listiny, některá xxxx práva xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx proti xxxxx zásahům xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx čl. 31 Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx dle čl. 6 Xxxxxxx.

199. Jelikož xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proporcionality, nikoliv xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx samotná. X xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx standard, tedy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

200. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx vhodnost. Xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxx xxxxxxx reagovat xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemie xxx, xx xxxx xx účelem její xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulaci xxxxxxxx, xxxxx xx xxx zapotřebí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx proto, xx xxx xxxx xxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx §1 x §2 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx účastnice řízení xx umožnění xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxx by běžný xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx omezovat (a x xxxxxx případě x xxxxxxxxx) činnosti, xxx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

201. Xxxxxxxxx je x xxxx souvislosti především xx, xx výběr xxxxxxxx způsobů xxxxxxxx xxxxxxxx závisí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx jistě xxxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x současné xxxx xxx notorietou, že xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx kontaktu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx napadená xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx blízký mezilidský xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

202. Druhým xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X x tomto xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 a xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx okolnostem je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx lidských práv x svobod xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx proti xxxxxxxx x ochrana xxxxxxxxx xxxxxx x obecné xxxxxx neobejde. Každé x xxxxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx přitom xxxxx x takovýmto xxxxxxxx xxxxxxx. Podstatné x xxxx xxxxxxxxxxx xx, že pro xxxxxxxx relevantního rámce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx slova smyslu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z toho, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x přímo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxxxxxx toliko delegující xxxxx xx smyslu čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx delegace xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivcům.

203. Xxxxxx xxxxxxxxx východiskem xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celospolečensky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předvídatelnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

204. Xxxxxxx xxxx tak xxx přezkumu nezbytnosti x přiměřenosti x xxxxx xxxxx smyslu xxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx možnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vydanému, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nastíněné xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx omezování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ústavního xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se z xxxxxx hlediska xxxxxxx xx xxxxxxxxx záruk xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 x 4 Xxxxxxx x napadené xxxxxx xxxxxx. Tyto záruky xxxx xxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

205. Xxxxx rovina xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx zákona] xxxxxxxx xxxxxxx napadená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx úplné xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx stavu xx xx stavu xxxxxxxx xxxxx dle §5 xx 7 krizového xxxxxx; obdobně xxxxxxxxxx xxxx formulována mimořádná xxxxxxxx při epidemii x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dle §69 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx ani není xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož uložení xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 4 pandemického xxxxxx, x které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx "zákaz xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx".

206. K xxxxx xxxxxx xxx xxx konkludovat, že xxxx xxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx kontrolou x která xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vyvažuje xx zde xxxxx xxxx požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na účinnou xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Nedostatečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxx poznatku x xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2) xxxxx xxxxxx veřejná xxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyvážení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nadbytečné, x xxxx x nepřiměřené xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx může v xxxxxxxx xxxxxxxx znamenat x xxxxxx porušení.

207. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx chybějící xxxxx xxxxxxxxx tváří x xxxx xxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx poškození xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxx), negativním xxxxxxxxx xxxxxx široce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření lze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v konjunkci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxx xxx xxxx). X tomto xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxx. Xxxxxxx x xx srovnání s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxxx mimořádná opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx považovat xx x xxxxxx příliš xxxxxxxx, abstraktní xx xxxxxxxxxxxxxxx.

208. Xxxxxx rovinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxx napadená opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx, xxxx xx "likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxx §3 xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx "pouze v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x na nezbytně xxxxxx xxxx". Dle §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx opatření "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vymezenými činnostmi, xxxxxxxx xx jinými xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx". Xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx limitována, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonné xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx bránily xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 a 4 Xxxxxxx) xx xxx v závislosti xx xxxxxxxxx úvaze, xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx průběh xx xxxxxx znovuvypuknutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

209. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření trváním xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx předchozím xxxxxxxx xxxxx (§3 xxxx. 3 x xxxx. 4 věta xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydal (§3 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X x této xxxxxx xx xxx zobrazuje xxxxxxxx pravomoci vydávat xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xx výslovně definovaný xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitého respektu x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxx, do xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejich elasticity x případě, xx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

210. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxxxx až xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx především xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx opatření xxxxxx xxxxxx (§3 xxxx. 6 pandemického xxxxxx). Tato xxxxx xxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ochranu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx dle xxxx 7 xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu správního; xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rámec tohoto xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx jsou nuceny xx xxxxxxxxx pod xxxxxx zrušení při xxxxxxxxx xxxxxxx přezkumu.

211. Xxxxxxxx navrhovatelky, xx xxxxxxxx úprava §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytváří xxxxxxx xxx aplikační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx projevilo x x kritice xxxxx opakovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správními xxxxx xxxxxxxx xx xxxx Ministerstva zdravotnictví, xxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxx totiž, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 90 Xxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx a xx xxxxxxxx excesy xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxxx. Xx, xxx xxxx navrhovatelka demonstruje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx provádí x xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) až f) xxxxxxxxxxxx xxxxxx bere x vážností, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx mocí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

212. Z téhož xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx i navrhovatelčino xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx brzd x xxxxxxxx, neboť xxx x legitimního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x reaktivity veřejné xxxx (xxx xxxx) xxx výkonná xxxxxxx xxxxxxxxx právní úpravou xxxxxxx vázané xxxxxxxxx xx zvládání xxxxxxxx x šíři, v xxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

213. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 pandemického zákona xxxxxxx.

214. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx jen xx xxxxxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx:

215. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx 28.2.2022 xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx vyprazdňuje xxxx xxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Skutečnost, že xx určité době xxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxx nevyprazdňuje xxxx xxxxx xxx nepodlamuje xxxx účel v xxxx, xxx xxxxxx xxx. Žádný xxxxxx xxxxxxx ostatně (x xxxxxxxx xxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxx a nemůže xxx xxxxxxxx s xxxxxx, xx bude xxxxxx xxxxx, neboť xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho toto xxxxxxx i postrádá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx zákonodárce bude xxxxx xxxxx situace xx 28.2.2022, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx x otázku xxxx xxxxxxxxxx, do xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nic xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx Parlament, xx takový xxxxxx xxxx xxxxx.

216. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x tezí, xx xx protiústavnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx komponenty jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx tento xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxx zakotvení xxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx čl. 4 Xxxxxxx), aplikace xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx.

217. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx navrhovatelky x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx nekorektnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxx relevantní. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx úkolem Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx řízení není xxxxxxxxxx, zda a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxx zavádějícím xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxxx úprava pandemického xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx vydána, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx xxxxx - xx xxxxxx xxxxxx nesouvisí s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním soudem xxxxxxxxxx.

XXX.

X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dle §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

218. Navrhovatelka xxxxxx rozšířila xxxx xxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxx §10 x&xxxx;11 pandemického zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rovněž zcela xxxxxxxxxx xxxxxxx.

219. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx některé xxxxxxxxx xxx §10 x §11 pandemického xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx normy, který xxxxx xxxxxxx smyslu xxx návaznosti na xxxxxxx dílčí xxxxxxxx x xxx nějž xxxxxxxx ztrácí xxx xxxxx x celá xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx jako xxxxx. Xxxxxxxx částky tak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, tedy xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" ve xxxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx [srov. např. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/94 xx xxx 11.4.1995 (X 19/3 SbNU 113; 80/1995 Sb.)]. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zakotvující xxxxxxxxxx sankce x §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v §11 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přestupky x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx i xxxxxxx navrhovatelčině argumentaci. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naopak xxxxxxxxxxx Ústavní soud xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x dispozici, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx by xx zachovaly xxxx xxxxxxxxxxx normativní xxxxxxxxx x při absenci xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx xxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx):

§10

(1) Přestupku se xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), b), x), x), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), f), x) xxxx x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx případech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

e) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přestupku, xxxxx xx xxxxxx xx 4 000 000 Xx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx do

a) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a), x), x), x), pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, nebo x),

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), x) xxxx g),

d) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), j), l) xxxx x), xxxx

x) 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. i) x xxxxxx případech xxx xxxxxxxxx v písmenu x).

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se pokuta xx 2 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXX./1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

220. Xxxxxxx soud xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postoj x xxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx politiky, xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx subjektům, xxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 14/09 xx xxx 25.10.2011 (X 183/63 XxXX 117; 22/2012 Sb.)]. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (viz xxxx xxx 193), x xxxx protiústavnost xxxxxx xxxxxx sankce, xxxx. jejího dílčího xxxxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx v xxxxxx toliko tehdy, xx-xx likvidační xx xxxxxxxx xxxxx [srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 37/11 xx dne 30.7.2013 (X 136/70 XxXX 263; 299/2013 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovením xxxxx xxxxxxx pokuty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [srov. xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 12/03 xx xxx 10.3.2004 (X 37/32 XxXX 367; 300/2004 Sb.)].

221. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx pachatele [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 1/12 xx dne 27.11.2012 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.)], xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §37 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zákonný xxxxx [srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 30/16 xx xxx 7.4.2020 (254/2020 Sb.), xxx 265, xx xxxxx xx xxx 16.5.2018 xx. xx. Pl. XX 15/16 (X 95/89 XxXX 409; 116/2018 Sb.), xxx 36] a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX./2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx horních hranic xxxxx xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

222. Xxxxxxx-xx Ústavní soud xxxx xxxxxx východiska xx napadenou xxxxxx §10 x §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tato xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx protiústavnost xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx údajné xxxxxxxx xxxxxxxxx horních hranic xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx napadenou xxxxxx úpravou.

223. Jak xxxxxxx xx shora xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx zakládat xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxx k xxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řádu České xxxxxxxxx, xxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlády, nejde x xxxxx hranice xxxxx ojedinělé x xxxxxx ani exorbitantně (xxxx. x xxxxxxx xxxx) xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx právní regulace xxxxxxxx napadenou xxxxxxx xxx §10 x 11 pandemického zákona xxxxxx xx velmi xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx nějž x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx §10 pandemického xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osoby "xxxxxxxxxxxxx" xxx §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odlišnými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyvažování xxxxxxxx x represe, nejsou xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx sazby xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx o xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx chráněného prostoru xxxxxxxxxxx rozhodování o xxxxxxx politice státu.

224. Xxxxxxxxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx horní hranice xxxxx pokut xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx", znemožňovaly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Napadená xxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx polouzavřeného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx mez xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v jednotlivém xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx by v xxxxx xxxxxx byla xxxxx xxxxxx ponechána xx libovůli správního xxxxxx.

225. Vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx horních xxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxx §10 x&xxxx;11 pandemického xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx přestupků xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výlučná, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou x pandemickém zákoně xxxxxxxx jinak, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Přestupkový zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, od xxxxxxx xxxxxxx x pandemickém xxxxxx navrhovatelka odvozuje xxxxxxxxxxxxxx napadených xxxx xxxxxxx xxxxxx pokut (xxxxxxx zohlednění majetkových xxxxxx, xxxxxxxx ukládané xxxxxx xxxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx recidivu xxx.; xxxx. xxx 1 xxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

226. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx specifických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx současné xxxxxxx, xxx Ústavní xxxx x xxxx řadě xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx existence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sankcí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činí xxxxx xx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx správních xxxxxx xx přestupky x něm xxxxxxxx. Xx xxxx stín xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x autentičnosti xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x jádrem xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

227. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, představuje xxxxxxxxx několikasetletého xxxxxx xxxxxxxx pro ukládání xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx "xxxxxxx" x §36, 37, 38, 39 x 40 xxxxxxxxxxxxx zákona). X xxxx xxx xxxx vůbec xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů xx přestupky, xxxxxxx xxxxx hranice xxxxxx, xx xxxxxx zcela xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx současná xxxxxx xxxxxxxx. Případný "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxx postihování přestupků xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx četnosti xxxxxx xxxxxxxxx v jejích xxxxxxxxxx vyjádřeních, tak xxxx xxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxx (xxxxx protiústavní) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zákoně. Xxxx xxxxxxx tak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx jsou efektivně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxx, přezkumem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x moderačního xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxx §78 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx správního) a x posledku i x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem.

228. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokuty, xxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x napadených xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx přestupky xxx §10 x&xxxx;11 pandemického xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xx xx mírnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx napoprvé xxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti xx xxxxxx, xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx prvostupňový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

229. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že na xxxxxxxxxxx dle pandemického xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x specifického xxxxxx jiným xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx), x nemají tedy xx genere "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace xx v xxxxx xxxxxxxx právního principu xxxxxxxx posuzovat stejné xxxxxxx stejně a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledy a xxxxxxxxx xx xx, xx a xxx xx x ní xxxx xxx regulováno, xxxxx xxxx, co x xxx xx xxxxxxxxxx za "xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx měřítka "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx specifických xxxxxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx" (těžko by xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx určitá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souladnou x Ústavou v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx s Ústavou za xxxxx xxxxxxxxx).

230. Xx druhé, xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zmocnění §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxx xxxxx jejího zvládání xxxxxxx, či naopak xxxxxxxx, xxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právě xx, xx v xxxxxx xxxxxxxx (xx)xxxxx xxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxx x životy xxxxxxxxx. Tento xxxx xx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx adresáty xxxxxxxxxxx zákazu či xxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navíc xxxxxxx xxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx "xxxxxxxxxxx" chování. Xxxxxxxxxx x xxxx souvislosti xxx např. xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx x xxxx xxxx xx účelem ztížení xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx náletech, x xxx xx xxxx xxxxx vázal xxxx xx xxxxx běžnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxx velké xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx věděli, xx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xx, xxx jí xxxxxxxx.

231. Xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xx nějaká xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obecně, xxx jen xx xxxxxxxx okolností, ačkoliv xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx upravuje celou xxxx situací, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx jiného x xxxxxx xxxx místně. Xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx zakazující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx patologický xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx. i xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška obce xx xxxxxxx §10 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx není, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku dle §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxx x případě poškození xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dle §64 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, atd. Obdobně xxxx x materiální xxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx čeho xx xxxxx.

232. Xxxxxxx xxxx xxxx shrnuje, že xxxxxxxx horní hranice xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §10 x&xxxx;11 pandemického xxxxxx nenaplňují žádný xxxxx, xxx xxxxx xx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx

233. Xx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx " , xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx", xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s ústavním xxxxxxxx, x podle §70 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx xxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx zamítl xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx o Ústavním xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx pro zrušení xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx pro údajné xxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx xxx zrušení xxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x výroku X rozhodnutí pléna xxxxxx Josef Xxxxx x Kateřina Šimáčková.

Informace

Právní xxxxxxx x. 4/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.