Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení

4/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

4

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx republiky
 

Ústavní xxxx rozhodl xxx xx. zn. Xx. XX 20/21 xxx 7. xxxxxxxx 2021 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx (soudce xxxxxxxxx), Xxxxxx Fialy, Xxxx Xxxxxx, Jaromíra Xxxxx, Tomáše Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Pavla Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jedná xxxxxxx Xxx. Xxx Horník, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, sídlem Xxxxxxxx 10, xx xxxxxxx xxxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x), §9 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 4, §10 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) a xxxx. 3, §11 xxxx. 2 písm. a), x) a x) x xxxx. 3 xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

I. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, se xxxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx zrušuje xx xxxxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XX. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxx dne 24.3.2021 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxx (xxxx jen "navrhovatelka"), xxxxx §64 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, jímž se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, (xxx nějž xx x laické x xxxxxxx xxxxxxxxxx vžilo xxxxxxxx "pandemický zákon", které xxxx není xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx rozšířené, xx xx xxx xxxx xxxxxxx i Xxxxxxx xxxx) xxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §39 zákona x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (resp. xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx navrhovatelka xx xx Ústavním soudu xxxxxxxxxx zrušení celého xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx nevyhoví, xx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx a §9 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxx 1.8.2021 xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxx v xxxx 2 xxxxxx nálezu x xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx "3 000 000 Xx" x §10 xxxx. 2 xxxx. a), "1 000 000 Kč" x §10 xxxx. 2 písm. x), "500 000 Xx" x §10 xxxx. 2 písm. x), "4 000 000 Xx" x §10 xxxx. 3, "1 000 000 Xx" x §11 xxxx. 2 xxxx. x), "500 000 Xx" x §11 xxxx. 2 xxxx. b), "100 000 Kč" x §11 odst. 2 xxxx. x) x "2 000 000 Kč" x §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx proti xxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xx směřující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonu x xxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx na zrušení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xx xxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xx xxxxxxx s čl. 88 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx 17 xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podala xxxxxxx 22 xxxxxxxx x senátorek, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §34 a 35 xxxxxx o Ústavním xxxxx, jakož x xxxxxxxx procesní předpoklady xxx řízení o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §66 x 67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb. Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx zabýval z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx posoudil a xxxxxxx o xxx xxx xxxxxxxx ústního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §44 xxxx xxxxx xxxxxx x Ústavním xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

7. S xxxxxxx na zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dle §39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., x xxxx xxxxxx nepovažovalo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ostatně xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx navrhovatelka xxxx xxx čtyři xxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnajícím se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x zájmu zachování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přístup Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jako xxxxx skutečně x xxxx návrh šlo.

III.

Argumentace xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxx x x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se x xxxx vyjádřily x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx řízení. Veřejný xxxxxxxx xxxx x xxxxx dle §69 xxxx. 3 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX./x.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxxxxxxx úvodem xxxxxxxx opakované prodlužování xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Sb., (xxxx xxx "ústavní zákon o bezpečnosti"), xx 30.9.2020 x xxx, že záměrem Xxxxxxxxxx sněmovny xxx xxxxxxxxx pandemického zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx den před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nouzový xxxx xxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, současně xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohotovosti xxx §1 xxxx. 3 pandemického xxxxxx, x tedy xx 27.2.2021 tyto mimořádné xxxxx xx xxx xxxxxx ústavní stížnosti xxxxxxx souběžně (nouzový xxxx xxxxxxx xx 12.4.2021 - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx). Dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaručená xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx rozsahu, xxx v xxxxx xx xxxxxxxx ústavní xxxxx x bezpečnosti xx spojení se xxxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "krizový zákon"). Xxxxx nepřípustně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx náhrada xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx Xxxxxxx soud x tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti x mimořádnými opatřeními xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, konkrétně x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, čl. 11 xxxx. 1 x 4 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva"), čl. 26 xxxx. 1, 2 x 3, čl. 4 xxxx. 2 x 4 Listiny, čl. 1 xxxx. 1 x 2 x čl. 2 xxxx. 3 a 4 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxxxxxxxxxx předně xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx 2020 (xxxxxxxx tisk x. 859), který xxx xxxxxxxxxxx x normálním xxxxxxxxxxxxx procesu x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vládou ani xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx vláda návrh xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx ve stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx, čemuž xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 96 xx xxx 15.2.2021 xxxxxxx x xxx §99 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Poslanecké sněmovny, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxx 18.2.2021 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou x xxx 19.2.2021 postoupen Xxxxxx.

12. Xxx navrhovatelky xxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zdůvodněn. Xxxxx xxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytoval xxxxxxxxx x opakovaně xxxxxxxxxxxx nouzový xxxx, xxxxx i xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon o ochraně veřejného zdraví"). X odkazem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxxx dospívá x xxxxxx, že xxxxx bezdůvodným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stavu legislativní xxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diskuse a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

13. Navrhovatelka xx xxxxxxxx i vůči xxxxxxx projednání návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx. X xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxx 19.2.2021, xxx 24.2.2021 xxx xxxxxxxxx výbory xxxxxxxxxx x xxxxx dne x xxx jednalo x xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Senátem xxx xxxxx pouhé xxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Stalo xx xxx mimo zkrácené xxxxxxx xxx §118 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 172/2004 Sb., (xxxx xxx "jednací řád Senátu") x x takový xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Menšina Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického zákona x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxx předmětného xxxxxx. Xxxxxx většina Xxxxxx xxxxxxxxxx. Původně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovena lhůta x projednání xxxxxx xxxxxx do 21.3.2021.

14. X oporou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx postupy xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx byly x rozporu x čl. 1 xxxx. 1, čl. 5 x 6 Xxxxxx, xxxxx x čl. 22 Xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx vzniklé x xxxxxxxx souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx napadeným xxxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 x 4 Xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonával xxxxxxxx xxx jako xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Dle xxxxxxxxxxxxx xxx podmínky xxxxxxxxx základních parametrů xxxxx i xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx navrhovatelky xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §1 xxxx. 3 pandemického xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x §36 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx, než jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx příznivé než xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ústavního zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s krizovým xxxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozebírá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx garancí xxxxxxxxxxxx xxxxx podle čl. 11 Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x Úmluvě. Xxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx xxx dalšího x dle navrhovatelky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx krizový zákon xxxxxxx v §36 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxx xxxx. Náhrada xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tomu xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdůrazňuje, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabytí xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx zákona x x hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx připouští, xx xxxx xxxxx xxx xxx čl. 26 xxxx. 2 Listiny xxxxxx zákonem a xx xx xxxxx xx xxxx dle čl. 41 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx, nicméně má xx xx, xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 pandemického xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx. Pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodly orgány xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx plná xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxx.

19. Dle xxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovědnost xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxxx na odpovědnost xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona Xxxxx národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xx považovat x xxxxxxxxxxx za xxxxxxx postup xxxxxx xxxx výkonné, xxxx xxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxx. Navrhovatelka xx xxx x xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závěrů Xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dle čl. 36 xxxx. 4 Xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s čl. 11 Listiny.

20. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §9 xxxx. 4 pandemického xxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx používáním xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx náhrady x dotace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx podpory poskytnuté x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS-CoV-2 (xxxx xxx "pandemie") xx xxxxxx mimořádných opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xx xxxxxxx náhrady xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx. Snížení rozsahu xxxxxxx xxxxx xxx §9 pandemického zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxx, xx stát xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytl, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx. X konečném xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochuzen.

22. Xx samostatný důvod xxxxxxxxxxxxxxx režimu náhrady xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona navrhovatelka xxxxxxxx přenos důkazního xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zabránit, xx xxxxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx standardu garance xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pandemického xxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

23. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázala xx xx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra zamítlo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jara xxxx 2020, xxxxxxx xxxxxx xxxx podáno xxxx 400 xxxxxxx x xxxxxxx částce xxxx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Hamáčka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx to xxxxxx ilustruje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx to, xx nedošlo x xxxxx "xxxxxx nároků" xxx x xxxxxxxx xxxxx, jíž xxxxx xxxxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Navrhovatelka xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přednosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x souběhu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, tento xxxxxx xx xxxxx možný xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXX./2.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021

25. Ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx i §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx předmětem x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dle §64 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 83/2004 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx vzal xxxx rozšíření xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X) X vybraným xxxxxxxxxx opatřením

26. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx legality, xxxxxx x xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx navrhovatelky xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, určitosti x předvídatelnosti xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 1 x čl. 2 xxxx. 3 x 4 Xxxxxx, jakož x x čl. 2 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxx pravomocí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx konstantně x xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx nelze dovodit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx.

28. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx ústavní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pak v xxxxxxxx úpravě mimořádných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx interpretačním xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, x něj xxxxx xxxxxx a rozsah xxxxxxx specifikovat, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zákonodárce xxx rezignoval xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx výkonné, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx.

29. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx úpravy x xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústavněprávních xxxxxxxxxxx, nikoliv na xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx postupu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx. Navrhovatelka xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx značné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx částí vydaných Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx neurčitosti xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projednávání xxx xxxx přijímání x xxxxxxxxxx zevrubné xxxxxxx xxxxxxxx tlakem xx xxxx xxxxxxx. Původně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx většinová xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx neodpovídá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

31. Xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že má xxxxxxx výhradu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxx vyhlásila xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 11.3.2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 28.2.2022, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který jako xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x celou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xx 1.3.2020 (xxx! - xxxxxxx xxxxxx od 1.3.2022), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx, xx "xxxxx xxx xxxx xxxxx" xxx xxxxxx xx xx, x jaké epidemické xxxxxxx se xxxx Xxxxx republika, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx svět xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x vyprazdňuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

32. X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nálezy Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 44/03 xx xxx 5.4.2005 (X 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.), xx. zn. Xx. XX 16/93 xx xxx 24.5.1994 (X 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.) x sp. xx. Xx. XX 2/08 xx xxx 23.4.2008 (N 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.).

33. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xx nález xx. xx. Pl. XX 39/01 xx xxx 30.10.2002 (X 135/28 SbNU 153; 499/2002 Sb.). Xxxxx xxxx xxxxxxx xx však x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xx není xxxxx xxxxxxxx xxx omezen, x tedy správním xxxxxxx xx poskytována xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x protivah xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx řečené x zrekapitulované x xxxxx III.1.A) xxxxxx xxxxxx.

X) K vybraným xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

35. Xxxxxxxxxxxxx poukazuje na xx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x §10 x 11 pandemického xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxxxxxx xx drakonické xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx navrhovatelky xxxxx xxx zcela zjevně xxxxxxxxxxx nebo za xxxxxxx xxxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ponechává x oblasti pokut xx předmětné xxxxxxxxx xxxxx volný xxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx prvky xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výše xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nálezu xx. xx. Pl. XX 3/02 xx xxx 13.8.2002 (X 105/27 XxXX 177; 405/2002 Sb.).

36. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx "x xxxxxx xxxxxx", a xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nezdá xx xx xxxxxx, xx xx správní orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pandemického xxxxxx. I když xxxxxxxx xxxxxxxxxx neobsahují "xxxxx limit" xxxxxxxxxx xxxxxx, schází xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx správní orgány, xxxx. pro moderaci xxxx xxxxx.

XXX./3.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx navrhovatelky a xxxxxxxx návrhu xx xxx 6.12.2021

37. Ústavní xxxx xxxxx xxx §69 zákona o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx je, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx.

X) Vyjádření Poslanecké xxxxxxxx

38. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx publikován xx Xxxxxx xxxxxx xxx 26.2.2021 xxx č. 94/2021 Sb. Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 15.2.2021 x téhož xxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx x. 1158/0, v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 neobsahoval. Xx základě xxxxxxx xxxxx vyhlásil předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 96 stav xxxxxxxxxxxx xxxxx a 15.2.2021 rozhodl o xxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx xxxxxxx čtení x přikázal xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx projednal xx schůzi dne 17.2.2021 x doporučil xxxxxxxxx (tisk x. 1158/1) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx, xxx jej projednají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

39. Druhé xxxxx xxxxxx zákona proběhlo xxx 18.2.2021 x x rámci podrobné xxxxxxxx bylo předneseno xxxxxxx pozměňovacích návrhů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx č. 7543. Napadená ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poslance Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x. 7529 a v xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xx §8 xxxxxx. Pozměňovací xxxxx xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxxx obsahoval xxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do §9 xxxxxx pandemického xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx.

40. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 18.2.2021 x xxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Hamáčka x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schválen s xxx, že pro xxx xxxxxxxxx 132 xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 167 xxxxxxxxxx x 25 hlasovalo xxxxx němu. Dne 19.2.2021 postoupila Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona Xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xx xxx 6. xxxxxx xxx 24.2.2021 x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx 88. schůzi xxx 26.2.2021 xxxxxxxxx x xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Senátu x x tomto xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx republiky pandemický xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxx podepsán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx odeslán x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx x. 94/2021.

41. Rozšíření xxxxxx xx xxx 1.8.2021 xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx návrh, tedy xxxxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx původního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyskytovala xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupků x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podnikající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx Xxxxxx

42. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyjádření x Senát, xxxxx xxxxxx xxxxxx předložení x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx byl xx postoupení Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru x. 44 xxxx xxxxxxx xxxx x. 46 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx 24.2.2021 xx 13:00 xxxxx. Xxx 23.2.2021 organizační xxxxx xxxxxxxxx x. 46 xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx pořadu 6. xxxxxx Xxxxxx x xxxx 13. xxxxxxxx xxxxxx, x xxx byl xxxx xxx 24.2.2021 projednán. Xxx xxxxxx doporučily Xxxxxx vrátit návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxx zdravotnictví usnesením x. 21 a xxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 29. Xxxxxxxxxx x. 3 xx xxxx xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxx. Xxxx Horníka, xxx xxx xxxxxxx xxxx x. 46 x xxxxxx 6. xxxxxx ve 13. xxxxxxxx xxxxxx Senátu xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx jen 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 76.

43. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx, aby xxxxx pandemického xxxxxx xxx projednán xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Jiří Xxxxxxx, xxxxx nějž xx se Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozitivně v xxxxxxxxx x. 5, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 48 xxxxxxxx xx 76 přítomných. X průběhu xxxxxxxx xxxxx vznesen návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona ve xxxxx, x xxxx xxx postoupen Senátu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Doubravy xx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx Senát usnesením x. 117 na xxxxxxx hlasování č. 24 vrátil návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx navrženými xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x ústavně-právním xxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxx zůstala x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx zákona Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx 58 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 70 xxxxxxxxxx x 7 xxxx xxxxx.

44. Xxxxx xxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxx podstatných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Chalupského, Jaroslava Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx pochybnosti x samotné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatky, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, případně x xxxxxxxx pozměňovacími xxxxxx (Jiří Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx). X rychlosti zákonodárného xxxxxxx měli výhrady xxxxxxx senátoři x xxxxxxxxx Jan Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Miluše Xxxxxx a Lukáš Xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx vystoupil xxxxxxxxx xxxxxxx Lukáš Wagenknecht, xxxxx navrhoval xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

45. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021 Xxxxx prostřednictvím xxxxx předsedy k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x napadeným xxxxxxxxxxx, obsaženým x §2, 10 x 11 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx ústavně-právní xxxxx xxxxxxxxxxx vrátit xxxxx pandemického xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxx xx přestupky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sankce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx stručné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx vyjadřovali kriticky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x drakoničností xxxxx; xx druhé xxxxxx xxxx xxxxxxxx poukazovali xx xx, že xxxxxx, xxxxx pandemický xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx zdůrazněno, xx xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Senátem xxxxxxxxxxx.

X) Vyjádření vlády

46. Xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxxx stručně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 15.2.2021 x xxxx xx xxxxxxx výjimka z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x provedení xxxxxxxxx dopadu xxxxxxxx (XXX) x z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Předkladatel s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx iniciaci zkráceného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxx §118 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx pandemii x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 15.2.2021 usnesením x. 162, x xxxxx xxxx XX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu o xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

47. Xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nejprve xx vláda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx tvrzenému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx x judikaturu Xxxxxxxxx soudu xxxxxx, xx vadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx demokratické parlamentní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx aktérů xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx závažnou situaci xxxxxxxx si bezprostřední xxxxxx, Xxxxxxxxxx sněmovna xxx něm disponuje xxxxxxx xxxxx uvážení, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx konsensu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx situace xx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx existenci pandemie xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx x Ústavní xxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxx 8. 2.2020 (29/2021 Sb.) i Xxxxxxxx xxxxxxx soud v xxxxxxxx ze xxx 14.3.2021 x. x. 8 Xx 1/2021-139. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dřívější xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x Xxxxxx.

48. X xxxxxxx, že důvodnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx narušuje xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx, vláda xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 28/13 xx xxx 10.7.2014 (X 137/74 XxXX 93; 161/2014 Sb.), z xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

49. Dle xxxxx xxx dán x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně, neboť xxx trvání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 86. xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxx, se x xxxxxxxxx č. 2 vyslovilo 148 xx 151 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx č. 9 xxxxxxxxx 133 xx 167 xxxxxxxxxx poslanců. Xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx ústavního zákona.

50. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx toho, aby x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontrovala xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx 6. schůze Senátu xxxxxx xxx 24.2.2021 xxxxxxxx Xxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx dopisem ze xxx 9. a 15.2.2021 xxxxxxx jménem xxxxx Senát o xxxxxxxxxx senátních xxxxx x. 44, 46 x 47 xx xxxxxxxxx xxxxxxx dle §118 xxxxxxxxx řádu Xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 46 (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx jednání Senát xxxxxxxx a xxxxxxxx xx kvorem 48 xxxxx ze 76 xxxxxxxxxx. Dle §118 xxxx. 3 jednacího xxxx Senátu musí xxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve zkráceném xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxxxx návrhu zákona Xxxxxx, x proto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx Xxxxxx dne 17.3.2021, xxx si xx přála xxxxxxxxxxxxx.

51. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx projednání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednacího xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xx projednání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x nynější xxxx xxx vlády xxxxxxx.

52. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx, případně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxx xxxxxxxx epidemie. Xxxxxxx xxxx by xxx xxx vyhlašován jen xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx se Poslanecká xxxxxxxx postaví k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu. Xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xx xxxxx omezené xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx závažnou xxxxxxx.

53. Vláda xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ještě xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx obou komor Xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxx") xxxxxxxx - x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 132 xxxxx xx 167 přítomných, v Xxxxxx (s později xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) 58 xx 70 xxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxxx sněmovně po xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhy 124 xxxxx xx 156 xxxxxxxxxx. Dle vlády xxx při xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v Senátu xxxxxx opozici xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx projednávání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

54. Xxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxxx xxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská práva (xxxx též xxx "XXXX") uvedla, xx xxx vydávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně nejdůležitějších xxxxxxxxxx práv, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx situacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "občanský zákoník").

55. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx škody v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx článek xx xxxx náhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx napadená xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Režim xxxxxxx xxxxx xxx §9 pandemického zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x kterýchžto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxxxxxx.

56. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx vlády neopravňuje x xxxxxx, že xxx snížen standard xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx principu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásahy xx různých xxxxxxxxxxxxx xx lidskoprávních xxxxxxxxx.

57. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx byť xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx i ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabytí xxxxxxx, xxx judikatury XXXX xx neznamená, xx xx se xxxxxxxxx očekávání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zisk, xxxxx čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plné xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednoduše xxxxxxxx xxxxx náhrady xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxx zákon řeší xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úprava. Xxx stojí i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, obdobně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. zákon č. 116/2020 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx), xxxx xx kompenzaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

58. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonodárce. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx specifičnost xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx standard xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

59. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx proti uplatnitelnosti čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastnického xxxxx, xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nýbrž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x automobilům xxx. Xxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

60. Xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx vlády xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nezasahuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nemůže xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx, xxx těm, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zvládání xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx výdaje a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x faktické xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.

61. Xxx xxxxx xx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxx, xx by xxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxx problematické dokazování xxxx ušlého xxxxx xx xxxx ještě xxxx zkomplikováno polemikami, xx jaké xxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na zmírnění xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x to xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nemožnosti.

62. Xxxxxxxxxxxxx xxx vlády xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx pozitivním závazkem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zisk, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx.

63. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech žádostí x náhrady xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx vlády xx pro xxxxx xxxxxxx klíčová povaha xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dle §36 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx princip xxx. xxxxxxxx oběti, x xxxxx xx vztahuje xxxxxx na škodu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx či osobám. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majících povahu xxxxxxxx předpisu sui xxxxxxx postupovat dle §36 krizového zákona xxxxx.

64. K xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 1.8.2021 xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx důvodovou zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx časové xxxxxxxxxx a sazeb xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x některých x xxxxxxxx, xxxxx obsahuje, xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zdůvodněna potřebou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vývoj pandemie, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k jejímu xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx preventivní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx.

65. Xxxxx xx dále xxxxxxxx vyjádřila k xxxxxxxxxx navrhovatelky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §2 xxxxxxxxxxxx zákona. Xx za xx, xx pravomoc Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobní x věcná xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x případě xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx pandemická, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšena požadavkem xx xxxxxxx reakci xxx konkrétní potřeby. Xxxxxxxxx navrhovatelky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx vlády absurdní, xxxxx xx zákonodárce xxxxx myslet xx xxxxx myslitelný detail x životní situaci, xxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xx jisté xxxx právnímu předpisu xxxxxxxx. Dle vlády xx základní xxxxx, xxxxxxx definicí oblasti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pandemickým xxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx toliko o §69 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

66. Xxxxx xx xxxx xx xx, že x xxxx odborné xxxxxxx xxxxx stanovovat xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vývoj xxxx aktuálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výčtem xx vedlo x xxxxxxxxx absenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlády nepostrádá xxxxxxxx typových xxxxxxx x umožňuje, xxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx expertizy xx xxxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx praxi, xxx xxx demonstrovat xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x jednotlivým judikátům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožněná nevhodnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx tvrdí xxxxxxxxxxxxx.

68. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx. x xxxxxxxxx nařizovat mimořádná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxx dobu xxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx míru xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásahu xx xxxx jednotlivců xxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx např. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 3 pandemického xxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §3 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle §5 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona jsou xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

69. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx opomíjí xxxxxxxxx xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "přestupkový zákon"), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxx xxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x XXXX vázány. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 000 000 Xx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx zvýšení xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx není xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx reflektuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dodržování protiepidemických xxxxxxxx.

70. Tato xxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §92n xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx přestupců a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozsah xxxxxxxx xx přestupky xxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx kritérií xxxxxxxxxxx x §37 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

71. Xxx xxxxx napadená xxxxxx horních xxxxxx xxxxx pokut ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákon nezakotvuje xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx. Napadená xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, navíc může xxx xxxxxx i xxxx, xxxxxxxx správní xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx individualizovat trest x přihlédnutím ke xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx ukládán ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlivého xxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx i xx moderační oprávnění xxxxx xxxxx §65 xxxx. 3 x §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.

72. Vláda xxxxxx xxxxxxxxxx, že obdobně xxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxx obsahují x xxxx právní xxxxxxxx, xxxxxxx jde-li x problematiku xxxxxxx xxxxxx x zdraví, xxxx. dle zákona č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx pokutu xx xx výši 10 000 000 Xx, xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx veřejných statků, xxxx. xxxxx č. 17/1992 Sb., x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx uložení xxxxxx xx výši xx 1 000 000 Xx, zákon č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx 4 000 000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sazeb xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx dle vlády xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

73. Xxxx xxxxx upozornila, x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nezrušil. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx ani xx xxxxxx "xxxxxxxx efekt", xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx pokuta uložená x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx i s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pachatele xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

74. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx uvedla, xx xxx xxx projednávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x hlediska xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx xxxxxx náhrady xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výslovný xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona do xxxx vyhlášení xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx 11 xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx doba, xxxx xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxx důvody takového xxxxxxx. Xxxxxxxxxx projednání xxxxxx zákona, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx komor Parlamentu xxxxxx, xxxxxx být xxx názoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podobou xxxxxx.

75. Xx vyjádření vlády xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x včasným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx epidemie xxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx xxx x x květnu 2020 xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona.

76. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nenapadala xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předmětného xxxxxx x tomto xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Sama xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx občané Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x žádnou xxxxxxxxx xxxxxx xx nově xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx nález xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxx xxxxxxxxxxxxx nepřípadný, xxxxx v něm xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx, že xx Xxxxxxx xxxx xxx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důvod xxx xxxx legislativní xxxxx xxx xx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zopakovala x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx. Navrhovatelka xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dle xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxx oponentní xxxxxx, xxx právě xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx zákonodárců přistupovala x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx x podobou xxxxxx xxxxxx spokojeni.

77. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty odpovědnosti xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx garancí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ústavní xxxxxx xxx odpovědnost xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu. Tuto xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxx xxxxxx zákonodárce xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xx, xx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx opomíjela, xx odkaz xx xxxx ustanovení navrhovatelka xxxxxxx jen pro xxxxxx pojmu "xxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnostního xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do jinak xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ani xx, xx pandemický xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx x počtu xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx trvání zásahů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

78. Navrhovatelka xx xxxx xxxxxxxx xxxxx argumentu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Dle xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx znamenat, xx by xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx proti xxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx §36 odst. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx jejího názoru xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx výše xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, xxxxx xx dovolává vláda. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx x nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx zvládání epidemie xxx. X xxxxxxx xxxx určených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx práva xxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx osobami. Navrhovatelka xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx vlastníka fitness xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x cvičebním strojům, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stroje xx xxx xxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx vláda, dle xxxxxxxxxxxxx xxxx relevantní, x to xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zakotvena xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxx veřejné moci. Xxxxxx navrhovatelka xxxxxx, xx xx veřejná xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx možnosti její xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s pozitivním xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxxx státu při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx užívání xxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vyloučení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelka považuje xx xxxxxxxxx, neboť xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

80. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, že konstruuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x že xxxxxx, xx xxxxxx ztráty xx součástí xxxxx xxxxxxxx. Xxx takového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poukázala xxxxx na xx, xx x v xxxxxxx omezení práva xxxxxxxx xxx čl. 26 Xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x smyslu. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxxx některé xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o poskytnuté xxxxxx, podpory x xxxxxxxx finanční výpomoci.

81. Xxxxxxx xxxx vyzval xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozšíření xxxxxx xx xxx 1.8.2021. Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právní úpravě xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určitosti, xxxxxxxxx a předvídatelnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxx xx xxxxxxx přestupky xx pak xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx natolik xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx svévoli xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx.

82. Xxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z toho xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitá kritéria xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má však xx to, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jaký xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx x omezování xxxxxxx zaručených základních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx principu proporcionality, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxxx, xxxxx vlastně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx situaci, xxxx x xxxxx, když xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zásadní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nezakládá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx ty xxxxx xxxxx pravomocí užívat xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

83. Další xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovatelky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlády k xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedla xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pandemického xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

84. Xx xx xxxx napadených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Vládou xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx. Úprava pokut xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx obsažené přestupky xx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx navázána xxx xx obecné x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxx nezohledňuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx v jednotlivém xxxxxxx přijato. Xxxxxxxxxx xxx přitom xxxxxxxxxxx x xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx činnosti, které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neměly žádné xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

85. Xxxxxxx ani v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 2 pandemického xxxxxx jsou xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pak nerozlišují xxx skutkové podstaty xxx typové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx, xxxx schází xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx neřeší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hranice, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Srovnání xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx ze xxx xxxxxxxx materiálně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx neakceptovatelná, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ohrožující xxxxxxx xxxxxx i za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že je xxxx zákonodárce, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

86. Xxxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx závažnější xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ohrožovacích xxxxxxxxx xxxx. Xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokut xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx proces x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx konformity

87. Ústavní xxxx xx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx a problematika xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx aktuálnosti.

IV./1.

Obecná xxxxxxxxxx

88. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §64 x násl. xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx rušit xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxx, xx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx protiústavnost xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 6/21 ze xxx 22&xxxx;6.2021 (301/2021 Sb.)]. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 87/20 xx xxx 18.5.2021 (232/2021 Sb.)]. X xxxxxxxxx formálních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx vychází z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x priority xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jistoty, předvídatelnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, před xxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 21/14 xx xxx 30.6.2015 (X 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)], xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxx přijat xxxxxx xxxxx, xxxxxx legislativně xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 56/05 xx xxx 27.3.2008 (N 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.)].

89. Xxxxxxxxxxxxxx zákona spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx, xxxxxxxx rozpravy k xxxx návrhům xxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posouzení x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx diskusi [xxxxx sp. xx. Xx. XX 30/16 xx dne 7.4.2020 (254/2020 Sb.)], xxxxxxx vada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx jedné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12 ze xxx 27.11.2012 (N 195/67 SbNU 333; 437/2012 Sb.)].

90. Xx postup xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak Xxxxxxx xxxx např. v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxx rozpravy xx xxxxxx čtení, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx přihlášeni xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx x zásadou xxxxxxx xxxxxxxxxx [nález xx. zn. Xx. XX 26/16 ze xxx 12.12.2017 (N 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.)], xxxxxxxxxxx hlasování x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu zákona xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx schůzi dle §97 odst. 3 xxxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx [xxxxx sp. xx. Pl. XX 10/13 xx xxx 29.5.2013 (X 96/69 XxXX 465; 177/2013 Sb.)] xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majícího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx původní xxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Pl. XX 21/01 ze xxx 12.2.2002 (X 14/25 XxXX 97; 95/2002 Sb.); xxxxx xx. xx. Pl. XX 77/06 ze xxx 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.); xxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 10/09 xx xxx 24.1.2012 xx nález xx. xx. Pl. XX 39/08 ze xxx 6.10.2010 (X 207/59 XxXX 3; 294/2010 Sb.)].

91. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústavní soud xxxxxxx z xxxx, xx xxxxx jít x běžný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většinou, xxxxxxx xxxxxxxxxx-xx s tímto xxxxxxxx projednání parlamentní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny, xxx parlamentní xxxxxxx xxxxxxxxx v demokratickém xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxx parlamentu xxxxxx x parlamentní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a legitimizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x komponent xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslanců x xxxxxxxx xx zákonodárném xxxxxxx zajištěné možností xxxxxxxx xx x xxxxxxx zákona, zaujmout x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx prostor, v xxxx xx xxx xxxx; jde xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx, pro xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona standardním xxxxxxxx [srov. např. xxxxx xx. zn. Xx. XX 53/10 xx xxx 19.4.2011 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)].

92. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx upravený x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x minulosti Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, neboť na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx čl. 8 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx důvodům xxx xxxxxx xxx čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, mající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx či způsobit xxxxxx hospodářské xxxxx xxxxx [kterýžto xxxxx xxxx xxxx totožný x xxxxxx xxxxx xxx soukromoprávních xxxxxxxx, xxx xx třeba xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxx nález xx. xx. Xx. XX 12/10 xx xxx 7.9.2010 (X 188/58 SbNU 663; 269/2010 Sb.)], který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, (x)xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx shoda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx tom, xx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxx 1.3.2011 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.)].

93. Xxxxxxx xxxx taktéž xxx xxxxx připustil, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxx xxx vždy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nepředvídatelná xxxxxxx, xxx xxxx se xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x běžného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx legislativní xxxxx xxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx protiústavnosti xxxxxx x něm xxxxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxxxxx vznikla časová xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx reagujícího xx xxxxxxxx xxxxxx xx věci platu xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x odloženou xxxxxxxxx, x xxxxxxxx riziko, xx xx xxxxxx xxxxxxxx nestihne Parlament xxxxxxxx xxxx zákon, x tedy řešení xxxxx soudců xx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx vakuu, pročež xxx xxxxx nového xxxxxx projednán xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/13 xx dne 10.7.2014 (X 137/74 XxXX 93; 161/2014 Sb.)].

IV./2.

Přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx

94. Průběh legislativního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byl x relevantních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX./X. x XXX./3. tohoto nálezu, x tedy xxxxxxx xxx rekapitulovat x xx tomto místě. Xxxxxxxxxxx prvkem argumentace xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx zákonodárného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Senátu (dále xxx xxxxxxxxx oba xxxxxxx xxxxxxxx xxx "xxxxxxxx projednání"), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx možná xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxx x dalších xxxxxxxxxx obsažených xx xxxxx nevyplývají.

95. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx východisek, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx tak Xxxxxxx xxxx musel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: xx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx třetí, xxx při projednávání xxxxxx pandemického xxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx čtvrté, zda xxxxxxxx vady xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kumulativně xxxxxxxx ústavněprávní xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxx došlo x xxxxxxxxxxxxx pochybením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

96. Xx xxxx původním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx xx, xx xxx zkrácené projednání xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §99 odst. 2 jednacího xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx §118 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x části XXX./3. xxxxxx nálezu, předsedové xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podány xxxx. To ostatně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dále xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x důvodnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a Xxxxxxx xxxx xxx xxxx důvodu x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx výše, xxxx důvody xxxxxxxxxx x dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X) Xxx zde byl xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx projednání

97. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx neexistoval xxxxx xxxxxxxxx důvod. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tomu uvedla, xx tímto xxxxxxx xxxx sama o xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx této pandemie xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

98. Ani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chráněných xxxxx xx akceschopnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x slepě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prvého xxxxxxxxx xxxxx x nevyvratitelně xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

99. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx legitimity xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx snadno, jako xx xxx xxxxxxxxxx, xx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepostižených xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx představit, že x v období xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákonů, xxxxxxx xxxxxx projednáním xxxxxx xxxxx řešení této xxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxx nexus xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxx, zda xx xxx konkrétní x x době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legitimní xxxxx xxx xxxxxxxx projednání x xxx je xxxxx xxxxx natolik xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx.

100. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x aktuálnost xxxxxx xxx zkrácené projednání xxxxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxx již x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx obdobný xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxx xxxx právě x xxxxxxx věc.

101. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rámec mimořádným xxxxxxxxx pro xxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návrhem xxxxxx x řešením xxxxx xx xxxx. Co xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx konstatování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x in xxxxxxxx xx Ústavní xxxx za xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxx.

102. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z úřední xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx zejména xxxx XX xxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 8/21 xx xxx 18.5.2021), že xxxxxxx, x xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx pandemického xxxxxx, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxx komplikovaná xxx, že xxxxx xxxxx xxx podmíněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dalším xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 15.2.2021, xxxxx xxxxx usnesením č. 125 xx dne 14.2.2021 č. 59/2021 Sb. vyhlásila xx xxxxxx data xxxx nouzový xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxx x. 1530 xx dne 18.2.2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x 27.2.2021.

103. Xx xxxx xxxxxx, že xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxxx boje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pochybné, x i Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxx představovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxx právní rámec xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem. Xxxxxx tak hrozilo, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pandemického xxxxxx xx xx veřejná xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účinného xxxxxxxx xxxxx řízení xxxx s xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx potřebná xxxxxxxxx xxxxxxxx.

104. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výše xxx 93, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx důvod xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx založen xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx událostí, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx těch, xxxxx xxxx důsledkem xxxxxx liknavosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlády xx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci. X xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx platí xxx xxxxx, jsou-li jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxx návrhu zákona.

105. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

106. Není xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx politickou xxxxxxxxx vlády xxx xxxxxxxxxxx opozice při xxxx x xxxxxxxx, xxxx zda je xxxxxxxxx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněných vyhlášeným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx určeného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřipouštěla prodloužení xxxxxxxxx xxxxx. Názor xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňoval xxxxxxxx xxxxxxx stav, tak xxxxxxxxxxxx s názorem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx xx většinovému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

107. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx opozičními xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx menšiny či xxxxxx xxxxxxx) je x demokratickém x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx boj x xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx řízení tohoto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxx by nepochybně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x zdraví xxxxx části populace. Xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx účinného xxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx.

X) Xxx byla xx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

108. X části XXX./3. xxxxxx nálezu xx xxxxxx, že pandemický xxxxx xxx projednán Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx), x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxxxxxx xxx dalšího xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, aby x ní xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx posouzen x xxxxxxxxxxxxx včetně oponentních xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

109. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx ve zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx době, x xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nedostatečných prostředků x řízení boje xxxxx pandemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxxx xxxx započítány x xxx dny xxxxxxxxxx klidu, xxx Xxxxxxx xxxx uvádí, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby výjimečnost xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že se x návrhem xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ostatně xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, zda xxx xxxxx, xx xxxxxxx, x tedy xxxx k prostudování xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

110. X xxxxxxxxx účastníků xxxxxx x části XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, že Xxxxxxxxxx sněmovna x Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxx xxxxxxxxxxx i příslušníky xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zaznívaly i xxxxx kritické xxxxxx xxxxxx xx do xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx navrhovatelka, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxx xxxxxxxx, poukazuje Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx nastíněnou xxxxxxxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většina (xxx xxxx xxx 92).

111. X nynějším xxxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "ústavní", xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx 120 xxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxx. Xxx trvání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 148 poslanců xx 151 přítomných, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx projednání hlasovalo 133 ze 167 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Senátu xxxxxxxxx pro jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxxxxx ze 76 xxxxxxxxxx ("xxxxxxx" třípětinovou xxxxxxx z přítomných xxxxxxxx tedy xxxxxxx 46 xxxxx, xxxxxxx 49 xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). O xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx, svědčí i xx, xx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpět x pozměňovacími návrhy x Poslanecká xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx názorů xxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonodárného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

112. Xxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nátlak xx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxx x čl. 26 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvořadou povinností xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx opomíjet xxxx, xx xxxxxxx xxxx x hlasováních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohodlně xxxxxxx "ústavní". Při xxxxxx projednání x Xxxxxxxxxx sněmovně xxx xxxxx zákona xxxxxxxxx 132 poslanců xx 167 xxxxxxxxxx x xxx opakovaném projednání xx znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 124 xxxxxxxx ze 156 xxxxxxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxx zákona Poslanecké xxxxxxxx s pozměňovacími xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijala, xxxxxxxxx 58 xxxxxxxx xx 70 přítomných ("xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 42 xxxxx). Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx odráží xxxxxxxxxx silnou xxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nátlaku.

113. X tomu ještě xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx sp. zn. Xx. XX 55/10, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednání x zásadě xxxxxxxxxxxx, xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x "xxxxxxx" xxxxxxxx při xxxxxxxxx o takovém xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídaným x xx. 8 ústavního xxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx podmínky xxxxxxxxxxx, xxx umocňuje xxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavněprávním xxxxxxxxxx xxx dlužno.

114. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrana parlamentní xxxxxxx, xxxxxxx potřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx signifikantně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx návrhu pandemického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx parlamentní xxxxxxx xxx reprezentovali poslanci xxxxxxxxxxx sil tvořících xxxxxx koalici, nehrozilo, xx xx stabilní (xxxxxxxxx) parlamentní většina xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx omezování práv xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny.

115. To xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx x v xxxxxx konstelaci xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stabilní xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxx.), xxxxxxx xxxxxxxx xx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxx x že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx diskuse x xxxxxxx parlamentní menšiny, xxx tato xxxxxxx xxxx xxx slabší. Xxx xxxxxxx rozložení xxx xxxxx aktuální xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proměnlivě xx hoc, politické xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zvýšené xxxx x politickému vyjednávání x kompromisu x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hlasů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

116. Xxxxxxx xxxx po zvážení xxxxx xxxxxx ohledů xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x ústavněprávními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

X) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx intenzity

117. Xxxxxxx x předchozích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxx, je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

118. Ústavní xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona není xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx protiústavnost tohoto xxxxxx xxxx celku.

V.

Náhrada xxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx

119. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx neshledal xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vadách legislativního xxxxxxx, musel xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 4).

120. Ustanovení §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx):

(1) Xxxx xx povinen nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) mimořádnými xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx

x) mimořádnými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxx skutečná xxxxx. Za xxxxx xx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Škodu stát xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xx xx poškozený xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx uplatnit x Ministerstva xxxxxxx, x to xx xxxxx xx 12 xxxxxx od xxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx právo na xxxxxxx xxxxx zaniká. X xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxxxx xxxxxx a xxxx výše x xxxxxx, xxxxx prokazují xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Škoda xx xxxxx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo zabránit. Xxxx xxxxxxx škody xx xxxx xxxxxxx x xxxx dotací, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podpor, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x soudu xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx do 6 měsíců ode xxx uplatnění xxxxx xxxx nárok xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx pro xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X./1.

Xxxxxx východiska

121. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pandemického xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxx, x xxxxxx nemožnosti xxxxxxxx xxxxx ústavního zákona x bezpečnosti xx xxxxxxx s §36 xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, x údajně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastnického xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, x za xxxxx, x odpovědnosti xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx zabývat xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednak xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xx xx, xxxxxx odpovědnosti xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X) K xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx

122. Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xx základě xxxxxx a xxxxxxx-xx x xxxxx proporcionality xx vztahu xx xxxxxxxxxxxxx legitimnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, x xxxxx prospěch je xxxxx. Podle povahy xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx i povinnost xxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx zásah xxxxxxxx xxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxx xxxxxx xxxxx xx vlastnického práva xxx xxxx pojmy xxxxx podřadit, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektivní právo xx xxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x ústavním pořádkem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx kolidujícímu xxxxx [xxxx. např. xxxxx xx. xx. XX. XX 482/02 ze xxx 8.4.2004 (N 52/33 SbNU 39), xxxxx sp. xx. Xx. XX 21/18 xx xxx 14.5.2019 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 3.7.2019 (N 77/94 XxXX 54; 173/2019 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/17 xx dne 12.2.2019 (X 23/92 SbNU 236; 89/2019 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxx 8.12.2020 (29/2021 Sb.)].

123. Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxx zdůrazňuje xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx jen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx x zavazuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx chování [xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 27/16 xx dne 18.12.2018 (X 200/91 XxXX 485; 51/2019 Sb.), xxx 55], Xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxx judikatuře xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xx ne xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxx náhrady, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx xx smyslu čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zcela vylučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx znemožňuje jeho xxxxx xx výkon xxxxxxx x xxxx xxxxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 34/03 xx xxx 13.12.2006 (X 226/43 XxXX 541; 49/2007 Sb.)], xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vypovědět nájemci xxxx nájemní xxxxxxx [xxxxx xx. xx. XXX. XX 114/94 xx xxx 16.2.1995 (X 9/3 XxXX 45)] xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z prohlášení xxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxx xxxxxxx [srov. xxxxx xx. zn. X. ÚS 35/94 xx xxx 23.6.1994 (X 36/1 SbNU 259), podle xxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx údržbu xxxxxxx x xxxxxxx zájmu].

124. Xxxxxxxxx, xxx xxx "xxx" o omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx dopadají xxxxxx xxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Listiny, xx xxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny, xx xxxxx zkoumat xxxxxx s přihlédnutím x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx intenzitu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, resp. xxxxxx (xx)xxxxxxxxxx jeho trvání [xxxx. xxxxxxx stanovisko xxxxx xx. zn. Xx. ÚS-st. 27/09 xx xxx 28.4.2009 (XX 27/53 XxXX 885; 136/2009 Sb.)].

125. X xxxx xxxxxxx, xx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx dopadá xx xxxxxxx xxxxxxxxx in xxxxxxxxx stejně (xx. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx omezení fakticky xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxx. (xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxx x psychotropní xxxxx x xxxx, střelné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích atd.). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx takovouto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x hlediska ústavního xxxxxxx poměřovány xxxxxx čl. 11 odst. 1 x 3 Xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx.

126. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxx xx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zacházení xxxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsah x xxxxxxx xxxx vlastníkům xx spojení x čl. 1 Listiny x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx zakotvujícími xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxx x základních xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxx omezení vlastnického xxxxx dle čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx pořádkem xxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx poskytovaná na xxxxxxx čl. 11 odst. 4 Listiny je xxxxx specifická tím, xx xxx x xxxxxxxxxx xx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx legem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx od xxxxxxx, xx xxx xxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx.

127. Jde xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx celospolečenské distribuce xxxxxx nutných x xxxxxxxx rozličných xxxxxxxxx xxxxx (byť xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spočívat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxx §1029 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx (xx. x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx jejím xxxxxxxxx xxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxxxxxxx určité xxxxxxxx x xx) x xxxxx je nezbytně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x daných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. údržba xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx nutnost xxxxxxxxxx pásem xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx atd.).

128. Xxxxxxxxxxxx, xxxx. nuceným omezením xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny xxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxx. povinnost vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx pozemek xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodního xxxx [xxxx. nález xx. xx. XX. XX 652/06 ze xxx 21.11.2007 (N 202/47 XxXX 613)], xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx [nález xx. xx. II. ÚS 268/06 xx xxx 9.1.2008 (N 2/48 XxXX 9)] a xxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx, který je xxxxxxxx prostranstvím [nález xx. xx. I. XX 1607/11 xx xxx 25.4.2012 (N 89/65 XxXX 203)], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náhradní byt xxxxxx, které xxxx xxx obývaly bez xxxxxxxx xxxxxx [nález xx. xx. II. XX 625/05 ze xxx 6.3.2008 (X 49/48 XxXX 577)], xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. X. ÚS 2229/08 xx dne 29.12.2009 (X 258/55 XxXX 491)] či povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody [xxxxx xx. xx. Xx. XX 8/08 xx dne 8.7.2010 (X 137/58 XxXX 115; 256/2010 Sb.)].

129. Xx xxxxxxxxxxx xx nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. zákonnou transformaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxx na xxxxx xxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 37/93 xx dne 22.3.1994 (X 9/1 XxXX 61; 86/1994 Sb.)], xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 15/96 xx dne 9.10.1996 (X 99/6 SbNU 213; 280/1996 Sb.)], xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. zn. XX. XX 110/96 xx xxx 27.11.1996 (X 128/6 XxXX 439)], xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou xxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 21/02 xx xxx 22.3.2005 (X 59/36 XxXX 631; 211/2005 Sb.) x xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 5/07 xx dne 30.4.2008 (X 80/49 XxXX 165; 287/2008 Sb.)] x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxx pozemcích xxxx [nález xx. xx. Pl. XX 45/06 xx xxx 11.12.2007 (X 218/47 XxXX 871; 20/2008 Sb.)], xxxxxx prodej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. xxxxxxx-xxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 56/05 xx xxx 27.3.2008 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.)], zákaz provozování xxxxxxxxxx u xxxxxx x xxxxxx X. xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/17 xx xxx 12.2.2019 (X 23/92 XxXX 236; 89/2019 Sb.)], xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel v xxx. polopřevodu [xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/18 xx xxx 14.5.2019 xx xxxxx opravného xxxxxxxx xx dne 3.7.2019 (X 77/94 XxXX 54; 173/2019 Sb.)], nemožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 25/15 xx xxx 18.6.2019 (X 114/94 XxXX 360; 186/2019 Sb.)], povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku x prodejní xxxxxxx xxxxx xxx 400 x2 poskytnout xxxxxxxxx xxxxxx, xxx bezpečné xxxxxxxxx neziskovým xxxxxxxxxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 27/16 xx dne 18.12.2018 (X 200/91 XxXX 485; 51/2019 Sb.)] xx xxxxx ukončení nájmu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 21/20 ze xxx 8.2.2020 (29/2021 Sb.)].

X) K xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx při výkonu xxxxxxx xxxx

130. Xxxxxxxxxxx xxxxx za škodu, xxxx. xxxx [xxxx. xxxx. nález xx. xx. II. XX 1191/08 xx dne 14.4.2009 (X 85/53 XxXX 79)] xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx upravuje čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx. protiprávnost xxxxxxxxxx či jiného xxxxxxx orgánu veřejné xxxx [srov. např. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/19 xx dne 30.6.2020], xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx objektivní [xxxx. xxxx. nález sp. xx. III. XX 124/03 xx xxx 11.12.2003 (X 144/31 XxXX 281)].

131. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jí xxxx xxxxxx zprostit x xxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technickým xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. XX. XX 3625/17 xx dne 8.10.2018 (X 164/91 SbNU 49)] xx i xxx nedbalým nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxx [nález sp. xx. XX. XX 99/07 xx dne 7.10.2008 (N 165/51 XxXX 43)], a xx xxxxxx xxxxxxx, xxx k ní xxxxx ve sporu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx [xxxxx sp. xx. XX. ÚS 1391/09 ze dne 27.12.2011 (N 218/63 XxXX 505)], či xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx subjekt [xxxxx sp. zn. X. XX 529/09 xx xxx 13.3.2012 (X 51/64 XxXX 625) xx xxxxx xx. zn. II. XX 1894/14 ze xxx 9.12.2014 (X 223/75 XxXX 511)], xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx podstatné, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povahy [xxxxx xx. xx. XXX. XX 2062/18 xx dne 22.10.2018 (X 173/91 SbNU 175)].

132. Přesto nelze xxxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx rozšiřovat xxx, že xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx újmu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx [xxxx. např. xxxxx xx. xx. XX. XX 596/02 ze xxx 5.5.2004 (X 64/33 SbNU 141)]. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 36 xxxx. 3 Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. stanovisko xxxxx xx. xx. Xx. XX-xx. 27/09 xx xxx 28.4.2009 (XX 27/53 SbNU 885; 136/2009 Sb.)] ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [nález xx. xx. Xx. XX 36/08 xx xxx 8.7.2010 (N 138/58 XxXX 131; 253/2010 Sb.)], xxxxx stejně xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. XXX. XX 2062/18 xx xxx 22.10.2018 (N 173/91 SbNU 175)].

133. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxx postupem xxx xxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxxx §35 a 36 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx režim xxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxx vlastnického xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nouzovém stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx válečném stavu xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx žádná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivce v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnících xxxxx xxxxxxx jim xxxxxxxx xxxx) k jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx, omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx zásahy xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx tedy toliko xxxxxx úpravě čl. 11 xxxx. 4 Listiny x čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx.

X./2.

X náhradě xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

134. Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx napadená xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx x závěru, xx kompenzační xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze podřadit xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obsažené x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx ani v čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx.

X) X čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx

135. Xxx xxxxxxxxx aplikovatelnosti čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx režim xxxxxxx xxxxx dle §9 pandemického zákona xx stěžejní xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx X.x.X) xxxxxx xxxxxx. Xxx vymezení xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx je nutno xx xxxxxxx vztahem čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxx v bodě 123, čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x třetí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx právem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxx jiná xxxxxxx ústavního xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xx xx xxxx xxx poskytována vlastníkům xxxxxx náhrada.

136. Xxxxxx xxx xxxxxxxx celou xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fakticky xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx nutnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxx xxx bylo xxxxxx připomenuto xxxx x xxxx 127, x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxx poskytované čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx, xx. xxx xx xxxxxxxx této ochrany x xxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, či xxxxxxx, xx podstatný xxxxxx xxxx tím, xxx xxxxxx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xx (xxxx. xxxx xxxxxx dle krizového xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xx nepřímo xxxxxx x možnostech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva.

137. Xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx X.x.X) xxxxxx xxxxxx tak xx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx považovat xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx škody dle §9 pandemického zákona xxxxx vnímat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

138. Xxxxxxx soud x tomu xxxxxxxxx, xx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx obsahu mimořádných xxxxxxxx, xx něž xxxx navázána, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se vymykající xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nastíněné xxxxxxxx použití čl. 11 xxxx. 4 Listiny. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxx xxxx XX xxxxxx nálezu. X xxx, xxx uvedená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxx), nejde x případě §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, xxx xxxx rozvedeno xxxx (xxx zejména xxx 148).

139. Jinými slovy, xxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx §9 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx široká x abstraktní, xx x ní xxxxxxxxxx xxxx dominovat povaha xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxx. Xxx xx ni xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx.

140. Xxxxxx xxxxxxxxxxx důvodem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx dosahu čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povaha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x moderních xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xx třeba xxxxxxx značnou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx teze, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xx vznikne xxxxx, xxx dopady xx státní rozpočet, xx xxxxxx nese x duchu xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx je xxxxx xxxxxxx plnit. Xxxxx dal Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, připustil xx, xx x xxxxx xxxx při řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x mezích svých xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx škodu, xxxxx x důsledku xxxx xxxxxxx secundum et xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vznikla kterémukoliv xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx nebyla x xxxxxxxx možnostech xxxxx.

141. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nemožnost unesení xxxx povinnosti státem xxxx. v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát xxxxxxxxx x x xxxx neměl vojensky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx území xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx struktuře, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňovali xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx majetku, xxxxx i xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx zásazích xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nebyl xxxxxxx.

142. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nelze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx něj xxxxxx xxxxxxxx břemeno, xx mohla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxx stát xx xxxxxx zavázat x xxxxxxxxx, xxx x xxxxx obtížně splnitelná xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x tzv. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx funkcí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxx [xxxx. např. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.10.2019 xx. xx. IV. XX 2287/18 (N 170/96 SbNU 184)], xxxx xxxxxx, xxxxx xx stát xxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem zavázán xxxxxxxxxx. Stát na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx reparaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který, xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx ústavního xxxxxxx xxxxxxxx není.

143. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, i xxx xxxxx, že v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx důrazu na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/20, xxxxx v nich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx, silná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svět xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, citelně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x soukromém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x objemnými xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx, xx výrazně xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmová x výdajová xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx distribuovat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxx.

144. Tato xxxxxxxxxx xx však x xxxx řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx x jediné xxxx ústavně souladné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x drtivé xxxx xxxxxxxx jednotlivci prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

145. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx, že xxx, xxx rozhoduje x počtu osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x jejich xxxxx, je xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxx rozhoduje xxxxx x xxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx reagovat, x xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jednotlivců, obezřetně, xxxxxxxx xxx., což xxxx nijak nesmývá xxxxxxx charakter tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx x při hypoteticky xxxxxxxxx reakci xxxx xxxxxxxxxx xxx do xxxxxx xxxx.

146. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx argument x xxxxxxxxxx očekávání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx majetku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozměrů, xxxxx xxxxx xxxxx je xxx obtížně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nikomu xxx xxxxxxx vzniknout xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx stejný, xx xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

147. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx nenese xxxxxx právní odpovědnost xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ac xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx jde o xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podoba xxxxxx x xxxxxxxx míře xx xxxxxxxxx vůli xxxxxxxxxxx (xxxx. konstrukce x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx místech xxx.), x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx postihne, xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem argumentovat xxx, xx danou xxxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx, xxx něj xxxx omezujícím. X xx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci v xxxxxx ústavnosti x xxxxxxxxxx, xxxxx reaguje xx xxxxxxxxx vyšší xxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx reakce do xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší xxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx.

148. Rovněž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx napadená ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x krizový xxxxx, xx xxxx xx navrhovatelka xxxx xxxxxxxx. Xxx x §35 zakotvuje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. a v §36 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx xxx krizového xxxxxx. Pandemický xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

149. Xxxx-xx mimořádná xxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxx §69 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za následek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxx xxxx x sobě (xx. to, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dobu vykonávat xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx tak, xxx xx si xxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x tomu xxxxx xxxxx musí xxxxxx vlastníkovi x xxxxxxxxx škoda, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx údržby, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx, atd.

150. Xxxxxxxx-xx xx navrhovatelka xxxx, xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx držitele při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 Listiny x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx dle čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxxxxxx x odstupňovat xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx ústavní xxxxxx xxxxxxx xx 22.4.1990 (xxxx. čl. 7 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx federativní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 100/1990 Sb.), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx toliko xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx, xxx utendi xx xxxxxxx, ius xxxxxxxxxx, xxx abutendi), xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx dopady v xxxxxxxxxxxx případech, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnosti (xxxx. xx tím xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx faktor xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx vyvlastnění xxxx xxxxx skutečnost, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nemovitostí, xx xxxxx konkrétní nemovitost xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx hodnota je xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx atd.).

151. Xxxxx xxxxxx připustit, že xxxxxxx vlastnického práva x xxxxx užívaným x podnikání xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx dopadající xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxx věci xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx střelné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx střelných zbraní xxxxxx xxxxxxxx x xxx, jak xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx x nich xxxxx zpravidla jen xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx atd.). X xxxxxx omezení xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinde xxx xx střelnici, x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, xxx je xxxxxxx.

152. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx zaručeným základním xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx vázáno xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx, drtivá xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svobody xxxxxx, xxxxxxxxxxx x nedotknutelnosti xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kultovní xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx projev xxxxxxxxxxx xxx.). Ze zásahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx "automaticky" xxxxxxxxx i xxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx věc byla xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

153. X xxxxxxx věci xx tak xxx xxxxxxxx navrhovatelčiny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx muselo xxxxxx porušení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x "xxxxxxxxxxxxxxxx" věcem, xxxx. běžnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx z toho xxxxxx, že omezení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx bránilo xxxx xxxxxxxxxx v přijímání xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx návštěv xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spolku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx. Xxxxxxx xx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx prakticky xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx zaručené základní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, připuštěním xxxx xxxxxxxxxxx xx veřejná xxx x xxxxxxxx xxxxxxx jakoukoliv možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

154. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx nevztahuje, a xxxx nelze na xx klást xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny.

B) X čl. 36 xxxx. 3 Listiny

155. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx konstatuje, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx újmu vzniklou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (reprezentovanou typicky xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx nesprávný úřední xxxxxx), xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx o tři xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je x xx spojeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektivní xxxxx xxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx druhá x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx omezuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx (xxx xxxx xxx 159).

156. X xxxx xxxx xxx xxxxx odhlédnout xx xxxx, xx stát xxxx pozitivní xxxxxxx x ochraně xxxxxx x života xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se v xxxx xxxx, jejž x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x zabránění dalšího xxxxxx pandemie (čl. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxx Xx Mailloux xxxxx Francii xx xxx 5.11.2020, stížnost x. 18108/20, bod 9 - xxxxxxxx x webových xxxxxxx xxxxx:/xxxxx.xxxx.xxx.xxx - pozn. Xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xx stát xxxxxx nemohl a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxx xx méně xxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxx jednotlivců xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx. Jejich xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx o řádný xxxxx xxxxxxx moci.

157. Xxx xx povaha xxxxxx xxxxxx podstatně xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx výskyt xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx nežádoucím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx o xxxxxxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x x xxxxxxxx xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopady ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i odlišnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx odpovědnosti xx xxxxxx zprostit xxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxx újmy vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx et xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavech xxxxxxx xxxxxxx výslovně nezaručuje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx x tomto xxxxxx zcela volný xxxxxxx pro xxxxxxx - xxx x xxxx xxxx xxx 159.

158. Xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx změnit xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx spojením xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x §36 xxxxxxxxx xxxxxx. Sám xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx uplatněnými xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zaručeno toliko xxxxxxx, xxxxxxx Ústavou.

159. X xxxx xxxxx, xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x zejména xxx velkoryse xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxxxx x navrhovatelkou x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podstatu x xxxxx základních xxxx xxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, principem xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx dle čl. 4 xxxx. 3 Listiny, xxxxxxx zneužití xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx, čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx, čl. 9 xxxx. 2 x 3 Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx volnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zásadě xx xxxxxxxx náhody ve xxxxxxxx veřejného zájmu, xxxxx v daném xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxx xxxxxx důsledek xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respektujícího xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřeb x době xxxxxxxxxxx xxxxx xx zotavování x xx. Xxxxxx xxxxxxxx zákonodárce xx xxx tedy větší xxx xxxx. v xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xx za xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

160. Vzhledem x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x navrhovatelkou xxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx intra xxxxxxxxxxxxxx xx legem, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konfliktu xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx legi xxxxxxxx, xxxxx xx xxx rozhodovací činnosti Xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 17/97 ze dne 8.10.1997 (X 123/9 XxXX 125; 350/1997 Sb.), xxxxxxxx xx. zn. XXX. XX 331/98 xx xxx 7.1.1999 (X 1/13 SbNU 369), nález xx. xx. XX. ÚS 202/99 xx dne 9.9.1999 (N 121/15 XxXX 157) aj.]. X tom, xx xxxxxxxxxx zákon xxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxx, není xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxx xx xxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx ve spojení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxx zákon xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X) X xxxxxx náhrady xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx z hlediska čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx

161. Xxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx zakotvuje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, nemajetkové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení), xxxxx xxxxxxx jednotlivci v xxxxxx důsledku některého x mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže poškozený xxxxxxx, xx jejímu xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx poskytnutá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pandemie xx sféře xxxxxxxxxxx.

162. Xxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxxx. Xxxxx než x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx ústavně zaručených xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/20. Xxxxx v xxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx samotné xxxxxxx demokratického právního xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxx možné zavírat xxxx důsledky xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx izolovaně xxx přihlédnutí x xxxxxxxxxx okolnostem, xxxxxxxxxx x omezením, xxxxx xxxxxx krize xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úlohy, xxxxx xx demokratický x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxx reality, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxxx slouží.

163. Xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxx v xxxxx X.2.X) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx široký xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 pandemického xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx rovině považovat xx xxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx vlastníka, jemuž x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx vznikla xxxxx.

X./3.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

164. Xxxxxxx x xxxxxx rovině xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obstojí, xxxxxx xx xxxxx znamenat, xx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx se Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx detailům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx polemiky s xxxxxx vykrystalizovaly tři xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roviny. Xxx x limitaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx škodu, snížení xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx státem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazního xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx možno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxx náhrady xxxxx xx skutečnou xxxxx

165. Xxxxxxxx x xxxxxxx učiněným xxxx x části X.2., xx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx omezení xxxxxxx xxxxx na skutečnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jedině xxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxx samotná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx.

166. Xxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zisku xxx xxxxxxx xxxxxx obdobné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva dle §35 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx jiném xxx x samotném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x §9 pandemického zákona xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx neaktivity x době xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx stát zavedl x řadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úkolem Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx), a xxxx xx xxxxxx, xx nezůstal xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx reality x xxxxxxx xxxxxxxx.

167. Xxxxxxx soud souhlasí x xxxxxx x xxx, xx xx xxx xxx nebylo xxxxx přiznávat náhradu xxxxxx zisku xx xxxx, v xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, nebýt xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xx výši, x xxxx xx jej xxx dosáhl, xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx i k xxxx, o xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx), xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nároku. Xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škody x xxxxxx zisku, x tedy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti x mimořádným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vedle xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezích.

B) Xxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

168. Xxx již xxxx uvedeno x xxxx 159 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxx přitom nejen xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx určitý xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů pandemie, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podmínkách xxx xxxxxx xxxxx jakožto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

169. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákonodárci, xxxxx xxxxxxxx nastaví xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle §9 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x náhradou škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx projevem xxxxxxx, xx xxxxxxx libovůle xxxxxxxxxxx xxxx která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx (s výjimkou xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytnuté návratné xxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxx) xxxx §9 xxxx. 4 xxxx druhá pandemického xxxxxx xxxxxx.

170. Snížení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxx nelze považovat xx xxxxxxx, či xxxxxxx libovůli zákonodárce, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. Antivirus X, Xxxxxxxxx A Xxxx, Antivirus B, Xxxxx 2021, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx bonus, Xxxxx - Kultura, Xxxxx - Lázně, 2021, Xxxxx - Xxxxxxxx/xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx kanceláře, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Mimořádná finanční xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx-19 xx.) xx zjevně xx xxxx i xxxxxxxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 odst. 1 písm. x) x x) pandemického xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx škodu, pro xxxxx neexistuje xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx připuštění xx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

171. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x navrhovatelkou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx poškozený, xxxxx takovou xxxx xxxx, není odkázán xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětných xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx domáhat xxx §9 pandemického zákona.

172. Xxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx náhradu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, jakou xxxxxxxxx xxxxxxxx negativních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody x veřejných podpor x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx realizováno náhradou xxxxxxxxx škody, jejíž xxxx x xxxxx xxxxxxxx uplatnění svého xxxxxx xxxxxxxxx poškozený, xxxx paušalizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxxx doplněnou x možnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náhrady škody xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

173. Xx xxxxx závěru xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx než xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stimul x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx fixních nákladů xxx.). Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx respektování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx konstruovány xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotlivých druhů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podpor, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx časové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xx xxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

174. Snížení náhrady xxxxx xxx §9 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek reálného xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx podpor, xxxxxxxxxxxxx x prioritě xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo, x xxxxxxxx ústavního xxxxxxx zásadně akceptovatelná, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx et xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxx 159). Tyto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neboť, xxx již xxxx xxxxxxx, snížení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

175. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx snižování xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx podpory x xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příjemce xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx po určité xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 písm. x) xx b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxx trvalé snížení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx kompenzační, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Účel xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx abstracto, xxxxx xx concreto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx způsobená xxx §9 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak x xxxxxx, v xxx xx její náhrada xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx vlastnického práva xxx čl. 11 xxxx. 1 Listiny.

176. Xxxxxx xxxxxx ostatním druhům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, tedy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, dojde, x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx pandemického xxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

177. Tento xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i x xxxxx jiném xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ke kompenzaci xxxx snížení, např. xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x výhodnější xx užitečnější už xxxxx tím, že xx xx xx xxxxxxx okamžitě v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx dat, xxx xxx xxxxxxxxx, xx. "kdo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx".

178. X xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť toto xxxxx nezohledňuje okamžik xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x nichž byla xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvýšeném xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, tak xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx až x xxxxxxxx s xxxxxxx zpožděním, kvůli xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx překlenovací funkci xxx xxxxxxx xxxxx.

179. Xxxxx xxxx by xxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnickému xxxxx nikoliv jen xxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx de xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx aktuální ekonomický xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxx x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku stejné xxxxxxxx x kvality xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxx, xxx xx zákonný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx. Šlo xx xxxx x xxxxxxx situaci, jako xxxxx xxxx rozdílná xxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx této xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxx xx xxxx x xxxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty, x nekomerčním xxxxxx xxx.), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obsahu x ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

180. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx §9 odst. 1 xxxx. a) xx x) pandemického xxxxxx xxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx, přikročil Xxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxx ustanovení ve xxxxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí".

181. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Ústavní xxxx x §9 xxxx. 2 větu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ("Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo používáním xxxxxxxxxx, mycích, čisticích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx."). Xxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulaci x xxxxxxxx pořádku xxxxxxxx není, naopak xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace. Xxxxxx xxx, jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vynaložených např. xx zakoupení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xx účel xxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxx COVID-19 nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

182. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 věty xxxxx přenáší xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mimořádnými opatřeními xxx §9 xxxx. 1 pandemického zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zabránit. Xxxxxxx, xxx bylo výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx ústavního xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx založena xxxxxx xxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 1 Listiny, xxxxxxxx x čl. 37 xxxx. 3 Listiny. Xxxx úprava by xxx musela xx xxxxxxxxxxx xxxxx nesplnitelné xxxxxx ohledně xxxxxxxxxx, xxxxx jinak xx xxxxxxxx důkazního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxxxx např. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 37/04 xx xxx 26.4.2006 (X 92/41 XxXX 173; 419/2006 Sb.)].

183. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokazovat x xxxxxxxxxxxx případech, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx snížit, x xxxx zabránit xxxxxxxxxxxxxx zneužitím institutu xxxxxxx škody xxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx považuje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

184. Xxxxxxxx je však xxxxx dodat, xx xxxxxx důkazního xxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx nebo zabránit, xxxxxxxx xx poškozeného. Xxxxxxx konformní xxxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx důkazního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx. Opačný xxxxxx xx xxxxxxx poškozenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx s čl. 36 xxxx. 1 Listiny.

185. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poškozeného xx tak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxx vynaložil xx účelem xxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx neexistence xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mohl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx úlohou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx střízlivě xxxxxxxx x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem.

VI.

K xxxxxxxxxx opatřením xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx zákona

186. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ucelenou xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx. xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx):

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedeného xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx určité činnosti xxxx služby, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxx služeb. Ministerstvo xxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx krajů. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx

x) xxxxxxx xxxxxxx dopravy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx centra nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kosmetických, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytování,

d) xxxxxxx provozování přírodního xxxx umělého koupaliště xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxx nebo soukromých xxxx, xxx nichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vztáhnout xx schůze, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xx konají xx základě zákona, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) omezení xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zákaz xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) příkaz xxxxxxxx xxxxxxxx, mycí, xxxxxxx xxxx dezinfekční xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x stanovení pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx pracovníky xx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19.

(3) Xxxxx, xx xxx xx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) podle §2, xxxx

x) xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx účelem xx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pouze v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Skončením stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pozbývají xxxxxxxxx.

187. Xxxxxxx konformitu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zákonodárné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX./1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X) X xxxxxxxxx zákazové x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

188. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx neurčitost v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a teprve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x při využití xxxxx xxxxxxxxxx výkladových xxxxx je v xxxxxxx x ústavněprávním xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx [srov. xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 28/12 xx xxx 23.4.2013 (X 63/69 XxXX 187; 176/2013 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/09 ze xxx 2.11.2010 (X 215/59 SbNU 123; 368/2010 Sb.), nález xx. xx. Xx. XX 44/03 xx dne 5.4.2005 (N 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 23/02 xx xxx 30.6.2004 (X 89/33 XxXX 353; 476/2004 Sb.)]. Xxxxx požadavek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tím, xx xxxx formulace musí xxxxxxxxx jejímu adresátovi, xxx xx přizpůsobil xxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 29/11 xx xxx 21.2.2012 (X 34/64 XxXX 361; 147/2012 Sb.)]. Je-li xxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxx se, xxxxx xx povinností xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx souladný výklad [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 54/05 xx xxx 22.1.2008 (N 16/48 XxXX 167; 265/2008 Sb.)].

189. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxx xx. zn. XX. XX 2988/19 xx xxx 26.4.2021), xxxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx normě xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 47/06 ze dne 2.6.2009 (X 127/53 XxXX 597; 250/2009 Sb.)].

X) X xxxxxxxx vymezení xxxxxx zákazu xx xxxxxxx xx akt xxxx xxxxxxx

190. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čl. 2 odst. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), čl. 2 odst. 4 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx (xxxxxxx licence), čl. 4 Xxxxxx (ústavní xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx základních práv x xxxxxx), čl. 8 Xxxxxx (xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx), čl. 9 xxxx. 2 x 3 Xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratického a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), čl. 4 Xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zákonem, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxx x svobod). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx až sedmá Xxxxxx. X těchto xxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx široký xxxxxxx pro stanovení xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

191. X xxxxxx xxxx protiústavní, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x svobody kompozitní xxxxxx, xxxx je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x Ústavou xxxxxxx x xxxxxx [srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 19/14 xx dne 27.1.2015 (N 16/76 XxXX 231; 97/2015 Sb.)], xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx jiný xxx (xxxxxxxxxx xxxxxx akt xxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx právní xxx), xxxxxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx povinnosti [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 35/95 xx xxx 10.7.1996 (N 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.) xx nález sp. xx. Xx. ÚS 43/13 xx xxx 25.3.2014 (N 39/72 XxXX 439; 77/2014 Sb.)] xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, že by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx subjekt, xxxxx xxxxxxx konkretizaci xxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 3/15 ze dne 30.5.2017 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 32/15 xx dne 6.12.2016 (X 232/83 XxXX 605; 40/2017 Sb.)].

192. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx, xx. není xxxx. xxxxxxxxx, aby byla xxxxxxx více xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxxxxxx ve xxx působnosti upraví xxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 24/17 xx xxx 11.9.2018 (X 152/90 SbNU 463; 235/2018 Sb.)], a xxxx přípustné, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx [nález xx. xx. Xx. ÚS 49/03 xx xxx 28.4.2005 (X 95/37 XxXX 285; 227/2005 Sb.)]. Xxxxxxxxxxxx pak x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx větší omezení xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx zákonná xxxxx [xxxx. např. xxxxx xx. xx. Xx. XX 7/97 xx xxx 4.6.1997 (X 68/8 XxXX 175; 136/1997 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/97 xx xxx 10.3.1998 (X 33/10 XxXX 217; 62/1998 Sb.), xxxxx sp. zn. Xx. XX 20/01 xx xxx 20.11.2001 (X 176/24 SbNU 305; 8/2002 Sb.) xx xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 17/15 xx xxx 9.2.2016 (X 26/80 SbNU 327; 77/2016 Sb.)], x xx ani xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedení [srov. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 34/15 xx xxx 13.6.2017 (X 98/85 XxXX 625; 245/2017 Sb.)]. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxx konkretizace xxxxxxxx xxxxxxx základních xxxx a xxxxxx, x němuž xxxx xx zákonné úrovni xxxxx základ [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 38/93 ze xxx 5.4.1994 (N 14/1 XxXX 99; 96/1994 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 45/95 xx dne 11.6.1996 (X 46/5 SbNU 379; 202/1996 Sb.), nález xx. xx. Pl. XX 43/95 ze xxx 3.7.1996 (N 60/5 SbNU 461; 203/1996 Sb.), xxxxx sp. xx. Pl. XX 1/96 xx xxx 19.11.1996 (X 120/6 XxXX 369; 294/1996 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 45/2000 xx xxx 14.2.2001 (X 30/21 XxXX 261; 96/2001 Sb.) či xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/97 xx xxx 5.5.1998 (X 50/11 SbNU 3; 128/1998 Sb.)].

X) X xxxxxxxxxxxx zásahu napadených xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx základních práv x xxxxxx

193. Xxx xxxxxx dvou ústavně xxxxxxxxxx xxxxxx, vztahů xx zájmů, xxxxx xx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxx ke dvěma xxxxxxxxx xxxxxx testů, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z těchto xxxxxx, xxxxxx či xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 61/04 xx xxx 5.10.2006 (X 181/43 XxXX 57; 16/2007 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 83/06 xx xxx 12.3.2008 (X 55/48 XxXX 629; 116/2008 Sb.), xxxxx xx. xx. Pl. XX 1/08 xx xxx 20.5.2008 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 26/16 xx xxx 12.12.2017 (X 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 22/17 xx xxx 26.1.2021 (124/2021 Sb.)], x o xxxx proporcionality, uplatňující xx zejména x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx či x xxxxxx do samosprávy [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 1/12 ze xxx 27.11.2012 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.), xxxxx xx. xx. Pl. XX 6/13 xx xxx 2.4.2013 (X 49/69 XxXX 31; 112/2013 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 6/17 xx dne 20.2.2018 (X 26/88 SbNU 329; 99/2018 Sb.)], případně x různé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx test xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx. x xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí xx zdanění [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 37/11 xx dne 30.7.2013 (X 136/70 XxXX 263; 299/2013 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 87/20 xx xxx 18.5.2021 (232/2021 Sb.)].

XX./2.

Xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx zákona

194. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx východisek xxxxxxxxxxx x části XX./x. xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx nyní xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) pandemického xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tří xxxxxxxxx xxxxxx.

X) K xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx normy

195. X xxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx mimořádných opatření xxx §2 odst. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx Ústavní xxxx již xxxxxxxxx xxxxx, xxxx šíře xxxxxx zakládat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx mimořádná xxxxxxxx xxx, xxx xxxx x pandemickém xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přesné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x podobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příkazů xx xxxxxx xxx xxxxxx především xx xxxxxxxxxx obsahu jednotlivých xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 pandemického xxxxxx.

196. Aby Xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, musel xx dospět k xxxxxx, že vydávání xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxx nedostatečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx, jakým xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx podroben efektivním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx ani xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx bude proveden xxxx v xxxxx XX./2.X) xxxxxx nálezu.

B) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx akt xxxx xxxxxxx

197. Xxx xxxxxxx x xxxxx XX./x.X) xxxxxx nálezu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákazů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) pandemického xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeními xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx in xxxxxx xxxxxxx přípustný. X xxxxxxxxx této otázky xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx způsob xx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x svobod. K xxxx však xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

X) X přiměřenosti zásahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

198. Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx spektra ústavně xxxxxxxxxx základních práv x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohledu xxxxxxxx života, xxxxxxx xxxx aspektů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx čl. 14 Xxxxxxx, xxxxx pokojně xx xxxxxxxxxxxx xxx čl. 19 Xxxxxxx, sdružovat xx xxx čl. 20 odst. 1 Xxxxxxx, xxxxx xx vzdělání xxx čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx a právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx práva xxxxxx dle xxxxx xxxxx Listiny, xxxxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na ochranu xxxxxx xxx čl. 31 Xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx dle čl. 6 Listiny.

199. Jelikož xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x svobod xx xxxxxx již x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx posuzovat xxxxxx proporcionality, nikoliv xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxx vydané xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, nelze xxxxxxxx jednoznačně, xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx aplikovat xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

200. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx reagovat xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulaci xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo je xxxxxx xxxxxxx proto, xx xxx xxxx xxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx §1 x §2 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx účastnice xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. 2 pandemického zákona xxxxxxxx omezovat (x x xxxxxx xxxxxxx x zakazovat) xxxxxxxx, xxx xxxxx dochází xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxx.

201. Xxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závisí xxxxxxxxx xx dostupných x xxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx atd. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborné otázky xxxxx, xxxxxxx je x současné xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se primárně xxx. kapénkovou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx blízkém xxxxxxxx xx xxxxxxx vzdálenost. Xxxxx nelze xxx xxxxxxx, xx napadená xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je způsobilá x xxxxxxxx sledovaného xxxx.

202. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. I x tomto xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povahu xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se účinný xxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx neobejde. Každé x napadených xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podstatné x xxxx souvislosti xx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx nejen xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přiměřenosti x xxxxx xxxxx smyslu xx třeba na xxxxxxx xxxx uvedeného xxxxx x xxxx, xx napadená ustanovení §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx sama x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jednotlivcích státní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxxxxxx xxxxxx delegující xxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xx konkrétní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx přímo vymahatelná xxxx xxxxxxxxxxxx.

203. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přezkumu xx to, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řeší xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celospolečensky xxxxxxxxx krizovou xxxxxxx. Xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předvídatelnosti, jejich xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podstatně xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx běžných záležitostí.

204. Xxxxxxx soud xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 pandemického xxxxxx xxxxxx přihlížet xx xxxxxxx možnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx specifické xxxxxx. Jelikož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx přezkum xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 x 4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx dvojí - xxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx in xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxx případným xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx určitým xxxxxxxxx.

205. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých napadených xxxxxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx jediného [§2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nikoliv xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx. Šíře xxxxxx mimořádných opatření xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx stavu xx xx stavu ohrožení xxxxx xxx §5 xx 7 xxxxxxxxx xxxxxx; obdobně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §69 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx není xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx boje x pandemií umožňuje x §2 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx navrhovatelka xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx obecné x xxxxxxxx "xxxxx nebo xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".

206. X xxxxx xxxxxx tak xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx zákona jsou xxxxx xxxxxx. Xx xx však xxxx xxxxxxxx reagovat na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx veřejná moc xxxxxx mít xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x která pro xx xxxxxx nikdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx proti xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx akceschopnost orgánů xxxxxxx moci xxx xxxxxxxx pandemie x xxxxxxxxxx xx účinnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod. Nedostatečné xxxxxxxx prvnímu xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, že vzhledem x xxxxxx nečekané xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2) xxxxx nebude veřejná xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vydat mimořádné xxxxxxxx, které xx xxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxx x svobod, xxx xxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx x xxxxxx porušení.

207. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx tváří x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxx zhojitelné (xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx poškození xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx), negativním xxxxxxxxx xxxxxx široce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxx viz xxxx). X tomto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx namátkou xxxxxxxxx opatřeními xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx považovat xx x priori xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx.

208. Xxxxxx rovinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxx napadená xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx "likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxx §3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx v xxxxxxxx nutném rozsahu x na nezbytně xxxxxx xxxx". Xxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a konkrétní xxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx". Je xxxx xxxxxx, xx konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje příslušným xxxxxxx výkonné moci xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx čl. 4 odst. 1, 3 a 4 Xxxxxxx) xx xxx x závislosti xx politické xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx zvládat průběh xx hrozby znovuvypuknutí xxxxxxxx xxx aktuálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

209. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x možnost xxxxxx nařízení jen xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx (§3 xxxx. 3 x xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx x periodický xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx opatření xxxxx (§3 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). I x xxxx rovině xx tak xxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci vydávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 pandemického zákona xx výslovně definovaný xxxx x zohlednění xxxxxxx náležitého xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx jimi xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeslábne xxxx xxxxxxx.

210. Ačkoliv xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxx by bez xxxxxxx dostatečné z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zájmů xxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zárukami. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formou, v xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx opatření xxxxxx xxxxxx (§3 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx forma xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx dle dílu 7 xxxxx třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Ústavní xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxx nuceny xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zrušení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

211. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytváří xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se projevilo x x xxxxxxx xxxxx opakovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správními xxxxx vznesené xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx sám xxxx. Dokládá totiž, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx ochranou soudnictví x xxxxxxx s čl. 90 Xxxxxx a xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny x xx případné excesy xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx, xxx xxxx navrhovatelka xxxxxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx přezkum xxxxxx provádí x xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x vážností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

212. X xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, neboť xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx akceschopnosti x xxxxxxxxxx veřejné xxxx (viz výše) xxx výkonná získává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx soudní xxxxxxxxx mimořádných opatření xxx §2 odst. 2 pandemického zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i brzdí.

213. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx proporcionality napadená xxxxxx §2 odst. 2 pandemického zákona xxxxxxx.

214. K dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:

215. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx 28.2.2022 podlamuje xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxx nevyprazdňuje xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx, xxx účinný xxx. Žádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx věčně, xxxxx xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x postrádá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Způsob, xxxxx zákonodárce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 28.2.2022, nelze xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx o otázku xxxx xxxxxxxxxx, do xxx x takto xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx ostatně xxxxxxxxxx ani hypotetické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nazná-li Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx nutný.

216. Rovněž xx xxxxx ztotožnit x xxxx, že xx protiústavnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy požadavku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx lidských xxxx x svobod, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx tento xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zakotvení xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (zejména čl. 4 Listiny), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

217. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x korektnosti xx nekorektnosti argumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví není xxx posouzení nynější xxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem odchyluje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není ani xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx korektně, či xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se projevuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx soudnictví - x xxxxxx xxxxx - že důvody xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx zřejmé. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

X xxxxx xxxxx xx přestupky xxx §10 a 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

218. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

219. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxx částky reprezentující xxxxx xxxxxxx pokut xx xxxxxxx přestupky xxx §10 x §11 pandemického zákona, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx normativní xxxxxxxxx. Xxx xxx x xxxxxxxxx jednoho xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx smyslu xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx dílčí elementy x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx i celá xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxx celek. Xxxxxxxx xxxxxx tak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx ustanovením" ve xxxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx [srov. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 24/94 xx dne 11.4.1995 (X 19/3 SbNU 113; 80/1995 Sb.)]. Xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ustanovení zakotvující xxxxxxxxxx sankce v §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x §11 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx součást xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx (xxxxxxxx x dispozici, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx by xx zachovaly svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx sankce xxxxx x pandemickém xxxxxx, xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx níže) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxx (xxxx. xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx):

§10

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx §2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 3 000 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), b), e), x), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. i) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), f), x) xxxx m),

d) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

e) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) nebo x).

(3) Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) spáchán xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, uloží xx xxxxxx do 4 000 000 Xx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx jednáním zaměstnance xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítl xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednat, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx o xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), b), x), x), xxxxx x nedodržení mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) došlo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. d),

c) 100 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx opatření podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), j), x) xxxx x), xxxx

x) 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx v xxxxxxx x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 2 000 000 Kč.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXX./1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

220. Ústavní soud xxx x minulosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxx xxxx nepatří [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 14/09 xx xxx 25.10.2011 (N 183/63 XxXX 117; 22/2012 Sb.)]. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx bod 193), x tedy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx nastat v xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx likvidační či xxxxxxxx efekt [srov. xxxx. nález sp. xx. Pl. ÚS 37/11 xx xxx 30.7.2013 (X 136/70 XxXX 263; 299/2013 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxx stanovením xxxxx xxxxxxx pokuty neumožňujícím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele [srov. xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 12/03 xx xxx 10.3.2004 (X 37/32 XxXX 367; 300/2004 Sb.)].

221. Xxxxxx xxxxxxx správy xxxx přitom xx xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx majetek xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx deliktu x xxxxxxxxx jeho spáchání xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx pachatele [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 1/12 xx dne 27.11.2012 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.)], xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx přestupků, xxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxx [xxxx. např. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 30/16 xx dne 7.4.2020 (254/2020 Sb.), xxx 265, xx xxxxx xx xxx 16.5.2018 xx. xx. Xx. XX 15/16 (N 95/89 XxXX 409; 116/2018 Sb.), xxx 36] x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx právních následků.

VII./2.

Vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dle §10 x&xxxx;11 pandemického xxxxxx

222. Xxxxxxx-xx Ústavní xxxx xxxx obecná xxxxxxxxxx xx napadenou xxxxxx §10 a §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx sama xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jejich protiústavnost xxxxxxxx toliko na xxxxxxx údajné přílišné xxxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxxxxxx pokut x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx specifik xxxxxxxx pandemie xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

223. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx pokuty eo xxxx vadu protiústavnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, jak xxxxxxx dokumentuje i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ani xxxxxxxxxxxx (xxxx. x několik xxxx) xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dle §10 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osoby "xxxxxxxxxxxxx" xxx §11 pandemického xxxxxx xx druhé xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odlišnými xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx relevantními xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prevence x represe, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx bezúčelné. Xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx státu.

224. Xxxxxxxxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx by xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx tehdy, kdyby xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxx dle §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx byly aplikovány "xxxxxxxxxxx", znemožňovaly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx hranicích xxxxxxxxx xxxxx. Xxx tomu xxxx x nynějším xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v celé xxxxxxxxx polouzavřeného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neznamená to, xx by x xxxxx ohledu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

225. Xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx horních xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dle §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxx soud totiž xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx původně prakticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nýbrž xx ve xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx regulace obecné xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx přestupkovým xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komplexní směrnici xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvozuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ukládané xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx spáchání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx atd.; xxxx. xxx 1 xxxxx VII xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

226. Xxxxxxxxxx-xx navrhovatelka v xxxxxxx k vyjádření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx obecné xxxxxx x dožaduje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx současné xxxxxxx, xxx Ústavní xxxx x prvé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx existence provázanosti xxxxxxxxx dle pandemického xxxxxx s obecnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx. Původně xxxx xxxx xxxxxxxxxxx založena xx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přestupky x xxx obsažené. Xx xxxx stín xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx.

227. Shora odkazovaná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx přestupkového xxxxxx xx xxxxxxxxx, představuje xxxxxxxxx několikasetletého xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva a xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx aspektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pandemie. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx demonstrativně (xxxx. xxxxx "xxxxxxx" x §36, 37, 38, 39 x 40 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X když xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxx napadá, xx xxxxxx zcela xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx současná úprava xxxxxxxx. Xxxxxxxx "drakonický" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přestupků xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obává xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx sankcí xx přestupky x xxxxxxxxxxx zákoně. Xxxx xxxxxxx tak není xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx upustit od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu x moderačního oprávnění xxxxx ve xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx §78 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxxxx i x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

228. Xx poněkud zarážející xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výše pokuty, xxxxx, xxx uvádí x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx přestupky dle §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dolní xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx xx do přísnosti, xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx může uložit xxx přímo xxxxxxxx xxx xxxxxx, jak xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení x mezích xxxxxxxxx xxxxxxxx vztažených xx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx úpravě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx logická, xxx xxxxxx xxxx zavedení xx xxxxxxxxxxxxx nonsens, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx xx moderovat.

229. Xxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx postihují xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (či přikázána), x xxxxxx tedy xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx. Tato námitka xxxxxxxxx xxxx ze xxx xxxxxxxx propojených xxxxxx. Xx prvé, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x duchu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovat xxxxxx xxxxxxx stejně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx to, xx x jak xx v xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, co x xxx je xxxxxxxxxx za "normálních xxxxxx", xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X podmínkách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nevypovídající xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro "xxxxxxxx xxxxxx" (těžko xx xxx xxxx možno xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx určitá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souladnou x Ústavou v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x Ústavou xx xxxxx xxxxxxxxx).

230. Xx druhé, xxxxxxxxxx xxxxxx (společenská xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyloučen xxx tím, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 pandemického xxxxxx lze xxx xxxxx xxxxxx zvládání xxxxxxx, či xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, že v xxxxxx pandemie (xx)xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i životy xxxxxxxxx. Tento xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx adresáty xxxxxxxxxxx zákazu xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx i pojetí "xxxxxxxxxxx" chování. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxx zakrývat x xxxx okna xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sídla při xxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxx xx xxxx xxxxx xxxxx také xx zcela xxxxxx xxxxxxx lidského xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxx velké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx věděli, xx xx jejím účelem x xx mají xxxxxx pro to, xxx xx xxxxxxxx.

231. Xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nelze dovozovat xxx x xxxxx, xx xxxxxx aktivita xx zakázána či xxxxxxxxx xxxxxxx obecně, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx či x xxxxxxxx xxxxxxxx. Právní xxx xxxxxxxx celou xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx podmínek, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo místně. Xxxx. ústavnost xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místech xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx xxxxx motorového xxxxxxx obecně není xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx platí xxxx. x xxx xxxxx pití alkoholu xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx obecně xxxxxxx vyhláška xxxx xx základě §10 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx skutková xxxxxxxx přestupku dle §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 251/2016 Sb., x některých přestupcích, xxxxx na určitá xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, ale x případě poškození xxxxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxx xxx zakázán xxxxxxxx xxx §64 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, atd. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxx souvislosti xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zákazové xxxxxx xxxxx xx xxxxxx schopen efektivně xxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxxxx xxxxxxx regulována x xxxxx xxxx xx xxxxx.

232. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pokut za xxxxxxx xxxxxxxxx dle §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxx, pro xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx

233. Ze xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona ve xxxxxxx " , xxxxxxxxxx finančních výpomocí", xxxxx xx shledal xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §70 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xxxxx xxxxxx x závěru, že xxxxxx dány xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zákonodárného procesu, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:

XXXx. Rychetský x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx stanoviska podle §14 zákona č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x xxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx Šimáčková.

Informace

Právní předpis č. 4/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.