Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení

4/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

4

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. xx. Pl. XX 20/21 dne 7. prosince 2021 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx (soudce xxxxxxxxx), Josefa Fialy, Xxxx Filipa, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Kateřiny Šimáčkové, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, advokátem, sídlem Xxxxxxxx 10, xx xxxxxxx xxxxxx č. 94/2021 Sb., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x), §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxx. 4, §10 xxxx. 2 písm. x), x) a x) x xxxx. 3, §11 odst. 2 xxxx. x), x) x c) x xxxx. 3 xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

I. Xxxxxxxxxx §9 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí".

II. Xx zbývající xxxxx xx návrh xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxx dne 24.3.2021 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx senátorů, za xxx xxxxx xxxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"), xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx domáhala xxxxxxx xxxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxx xxxx se x xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx "pandemický zákon", xxxxx xxxx xxxx zcela xxxxxx, ale xx xxxxxxx rozšířené, že xx jej xxxx xxxxxxx x Ústavní xxxx) xxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx §39 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.

2. Xxxxx byl formulován xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx Ústavním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona pro xxxxxxx defektní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx návrhu Xxxxxxx xxxx nevyhoví, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §9 xxxx. 4 pandemického xxxxxx.

3. Dne 1.8.2021 xxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx pro xx xxxxxxx vady legislativního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxx x xxxx 2 tohoto xxxxxx x zrušení §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx zákona a xxxx "3 000 000 Xx" x §10 xxxx. 2 xxxx. a), "1 000 000 Xx" x §10 odst. 2 xxxx. b), "500 000 Xx" x §10 xxxx. 2 písm. x), "4 000 000 Xx" x §10 xxxx. 3, "1 000 000 Kč" x §11 xxxx. 2 xxxx. x), "500 000 Xx" x §11 xxxx. 2 xxxx. x), "100 000 Xx" x §11 xxxx. 2 xxxx. c) x "2 000 000 Xx" x §11 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Jelikož xxxxxxxx xxxxx směřuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, považuje Xxxxxxx xxxx xxxxx xx směřující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonu x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xx xxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s čl. 88 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 17 xxxxxxxx. Xxxxxxx návrh podala xxxxxxx 22 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, což xxxxxxx stvrdili svými xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §34 a 35 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxx procesní předpoklady xxx xxxxxx x xxxxxx na zrušení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů dle §66 x 67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb. Ústavní xxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxx xxxxxxxx ústního xxxxxxx, xxxxx neprováděl xxxxxxxxxx xx xxxxxx §44 xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci.

7. X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxx i návrh xx přednostní projednání xxxx xxx §39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., x xxxx plénum nepovažovalo xx nutné samostatně xxxxxxxxxx vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebylo ostatně xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx čtyři xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozšířila xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnajícím se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu na xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti vyžádalo xxxxxx xxxxxxxx přístup Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx se xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx návrh šlo.

III.

Argumentace xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

8. Navrhovatelka xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výzvě Xxxxxxxxx soudu xx x xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovna x Xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx řízení. Veřejný xxxxxxxx práv k xxxxx xxx §69 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Ústavnímu xxxxx, xx xxxxx xxxxx vstoupit xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxx.

XXX./x.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Sb., (xxxx jen "ústavní zákon o bezpečnosti"), xx 30.9.2020 x xxx, že xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxx před xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, současně xxxx xxx xxxxxxxx xxxx pandemické pohotovosti xxx §1 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx 27.2.2021 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxx xxxxxxxx (nouzový xxxx xxxxxxx až 12.4.2021 - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx). Xxx xxxxxxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti xx xxxxxxx se xxxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "krizový zákon"). Takto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx celému pandemickému xxxxxx, xxxxx xx xx to, že xxx xxxx přijetí xxxx porušena pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx případ, xx Xxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxx x bodech 2 x 3, neboť xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neslučitelným s xxxxxxxx xxxxxxxx, konkrétně x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x §36 xxxx. 1 krizového xxxxxx, čl. 11 xxxx. 1 a 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx "Listina"), čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu k Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Úmluva"), čl. 26 xxxx. 1, 2 x 3, čl. 4 xxxx. 2 x 4 Xxxxxxx, čl. 1 xxxx. 1 a 2 x čl. 2 xxxx. 3 a 4 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze přiblížit xxxxxxxxxx:

X) Námitky ústavních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poukazuje xx to, xx xxxxx identický xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, předložila xxxxx již v xxxxxx xxxx 2020 (xxxxxxxx xxxx x. 859), xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu x xx xxx podání xxxx posuzovaného návrhu xxxxx xxxxxx ani xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxxxxxxxxx x. 96 xx dne 15.2.2021 xxxxxxx x dle §99 odst. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., o jednacím xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve zkráceném xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxx 18.2.2021 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx 19.2.2021 xxxxxxxxx Xxxxxx.

12. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxx přitom xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "zákon o ochraně veřejného zdraví"). X odkazem na xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dospívá x xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx došlo k xxxxxxxxx porušení pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diskuse x xxxxxxx, xxxxxxxxxx alternativ xxx.

13. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxx. X něm xxx xxxxx předložen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 19.2.2021, xxx 24.2.2021 xxx xxxxxxxxx výbory xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx Xxxxxxx tak xxxxx xxxxx čtyři xxx xx jeho xxxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle §118 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 172/2004 Sb., (xxxx jen "jednací řád Senátu") x x takový xxxxxx xxx vláda xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx x tímto postupem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx standardní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Návrhu většina Xxxxxx nevyhověla. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 21.3.2021.

14. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tak navrhovatelka xxxxxxxx, že postupy xxx Poslanecké xxxxxxxx, xxx Senátu xxxx x rozporu x čl. 1 xxxx. 1, čl. 5 a 6 Xxxxxx, jakož i čl. 22 Listiny.

B) Xxxxxxx xxxxx omezení náhrady xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15. Navrhovatelka xxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovením §9 pandemického xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 2 odst. 3 x 4 Ústavy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonával xxxxxxxx moc xxxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx uplatňovány na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základních parametrů xxxxx i xx xxxx xxxx jednotlivců xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti. Nouzový xxxx vyhlášený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx navrhovatelky xxxxxxxxxxx xxx xxxx pandemické xxxxxxxxxxx xxx §1 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x §36 xxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxx xxxxxxx nouzového xxxxx dle ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za ústavně xxxxxxxxxxx, xxxx-xx by xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krizovým xxxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx garancí vlastnického xxxxx xxxxx čl. 11 Xxxxxxx x dospívá x závěru, že xxxxxx xxxxxxx škody xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nuceného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx x čl. 1 Dodatkového xxxxxxxxx x Úmluvě. Xxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx v režimu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x dle navrhovatelky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxx krizový zákon xxxxxxx v §36 xxxx. 1 x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxxxxxxxx protiústavní. Navrhovatelka xxxxxx zdůrazňuje, že xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx dle čl. 11 xxxx. 1 Listiny xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavněprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxxx hospodářských xxxx xxxxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxx. Navrhovatelka xxxxxxxxx, xx xxxx práva xxx xxx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxx zákonem a xx xx možno xx jich dle čl. 41 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x mezích xxxxxx, nicméně má xx to, že x tak xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx. Mimořádná opatření xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňují xxxxx xxxxxxx samotné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx. Xxxxx x tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxxxxx xx porušení čl. 26 Xxxxxxx.

19. Dle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx odpovědnost xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zákoně č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 358/1992 Sb., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je třeba xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postup orgánů xxxx xxxxxxx, jímž xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dle čl. 36 xxxx. 4 Xxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxx plného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x rozporu x čl. 11 Xxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §9 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, čisticích nebo xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dotace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xx snížení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci navrhovatelka xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Národního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zmírnění dopadů xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak znamená, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxx sice xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx vrátit xxxxx xxxx. X konečném xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx.

22. Xx samostatný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx zákona navrhovatelka xxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx škody xxxxxx možno xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx, xxx xxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právům jednotlivců xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, objektivní xxxxxx, xxxx odpovědností xx xxxxxxxx. Xxxx riziko xxxxxx následků v xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx pandemického xxxxxx xxxxx dle navrhovatelky xxxxxxxx na xxxxxxxxx.

23. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázala xx to, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nároky xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x nouzovým xxxxxx x xxxx xxxx 2020, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 400 xxxxxxx x celkové xxxxxx xxxx 5 miliard xxxxx českých. To xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxx předsedům xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k odškodňování xxxxxxxxxxx xxxx x xxx právní xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxx to, xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zákoně.

24. Navrhovatelka xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x přednostního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXX./2.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021

25. Ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 1.8.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx in xxxxxxx zrušit x §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxxx zákona x vybraná xxxxxxxxxx x výši xxxxx xx xxxxxxxxx uvedené x §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx návrhu xx svým předmětem x xxxxxxxxxxx de xxxxx zcela samostatným xxxxxxx na zrušení xxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx dle §64 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 83/2004 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxx propadná xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, aniž xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X) K vybraným xxxxxxxxxx opatřením

26. Navrhovatelka xxxxxxxx protiústavnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 odst. 2 xxxx. a) až x) pandemického zákona xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx principu xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx napadených xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx legality xxxxxxxxx x čl. 1 x čl. 2 xxxx. 3 x 4 Xxxxxx, xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxx pravomocí orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxx nelze dovodit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx navrhovatelky xxxxxxxxxx v rozporu x čl. 4 xxxx. 4 Listiny.

28. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx příliš xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkladových xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx této úpravy, x xxx nelze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx hledisko xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, čímž xxxxxxxx prostor pro xxxxxxxxx libovůli správních xxxxxx.

29. Ačkoliv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že přezkum xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústavněprávních xxxxxxxxxxx, nikoliv xx xxxxxxxxxx účincích xxxxxx, xxxxxx xxxxxx dodává, xx xxxxxxxxx libovůle xxxxxxxxx orgánů se xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx projevila, což xx patrné x x xxxxxxx postupu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, která xxxxxxx značné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění opatření x xxxxxxx požadovaném xxxxxxxxxxx zákonem.

30. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx neurčitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zřejmým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zevrubné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přijetí. Původně xxxxxxxxx xxxxx řešit xxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxxxxxxx většinová politická xxxxx, xxx nebyl xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

31. Xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxx námitky xxxxx xxxxxxxx, xx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 11.3.2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx predikuje, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx používán xxxxx xx 28.2.2022, xxx xx krajně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx naznačoval, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x celou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xx 1.3.2020 (xxx! - xxxxxxx xxxxxx xx 1.3.2022), xxxxx ovšem xxxxx xxxxxxxxxx předvídat. Xxx xxx xxxx, xx "xxxxx sám xxxx xxxxx" xxx xxxxxx xx to, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx Xxxxx republika, xxxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx xxxx nacházet, xxxxx xxxxxxxxx smysl, xxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účel.

32. K xxxxxxx xxxxx zde xxxxxxxxxxxxx závěrů navrhovatelka xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 44/03 ze dne 5.4.2005 (N 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.), xx. xx. Xx. XX 16/93 xx xxx 24.5.1994 (X 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.) x sp. xx. Xx. ÚS 2/08 ze xxx 23.4.2008 (N 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.).

33. Xxxxxxxxxxxxx xxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xx nález xx. zn. Xx. XX 39/01 xx xxx 30.10.2002 (N 135/28 SbNU 153; 499/2002 Sb.). Xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxx x podstatě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesouhlasí x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje, x xx není nijak xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je poskytována xxx nerespektující xxxxxx xxxx x protivah xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx senátoři xxxxxxxxxxxx xx nevhodnost xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesouhlas xxxxxxxxxxx.

34. Navrhovatelka xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákonodárném xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx řečené x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx III.1.A) tohoto xxxxxx.

X) K vybraným xxxxx xxxxxxx hranic xxxxx xx xxxxxxxxx

35. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx senátorů x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx pokut. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákon ponechává x oblasti pokut xx xxxxxxxxx prohřešky xxxxx xxxxx prostor xxxxxxxx orgánům, čímž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx trestání x xxxxxx výše pokut xx xxxx alespoň xxxxxxx xxx vytyčeny xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nálezu xx. xx. Pl. XX 3/02 ze xxx 13.8.2002 (X 105/27 XxXX 177; 405/2002 Sb.).

36. Za zcela xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx samotnou xxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx", x xx x ve xxxxxx x xxxxxxxxxx závadnému xxxxxxx. Xxxxx se xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poměrně xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx porušení pandemického xxxxxx. I xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neobsahují "xxxxx xxxxx" ukládaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správní orgány, xxxx. pro xxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXX./3.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 6.12.2021

37. Xxxxxxx xxxx návrh dle §69 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx je, aby xx x xxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

38. Xxxxxxxxxx sněmovna x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona s xxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx soudu x xxxxxx zrekapitulovala průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxx sněmovně. Xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx 26.2.2021 pod č. 94/2021 Sb. Návrh xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxx dne 15.2.2021 x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 1158/0, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 neobsahoval. Xx základě xxxxxxx xxxxx vyhlásil xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 96 xxxx xxxxxxxxxxxx nouze a 15.2.2021 xxxxxxx x xxx, že návrh xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prvního xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx zdravotnictví, xxxx xxx xxxxxxxxx xx schůzi xxx 17.2.2021 x doporučil xxxxxxxxx (tisk x. 1158/1) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxx projednají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

39. Druhé xxxxx xxxxxx xxxxxx proběhlo xxx 18.2.2021 x x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x. 7543. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poslance Xxxx Xxxxxxx rozeslaný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 7529 x x xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xx §8 xxxxxx. Pozměňovací xxxxx xxxxxxxx Xxx Vondráka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do §9 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx.

40. Xxxxx čtení se xxxxxxxxxxx xxxxxx dne 18.2.2021 x xxxxx xxx xx znění xxxxxxxxxxx pozměňovacího návrhu xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxx xxx hlasovalo 132 xxxxxxxx x poslankyň xx 167 přítomných x 25 xxxxxxxxx xxxxx němu. Dne 19.2.2021 postoupila Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona Xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx na xxx 6. xxxxxx xxx 24.2.2021 x xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xx xxx 88. xxxxxx xxx 26.2.2021 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x x xxxxx xxxxx jej přijala. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními činiteli, xxx odeslán x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x vyhlášen x xx xxx x. 94/2021.

41. Rozšíření xxxxxx xx xxx 1.8.2021 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím svého xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx zákonodárného procesu x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona x x průběhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nikoliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xx xxxxx straně x pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx Xxxxxx

42. Xxxxxxx postupoval xx xxxx vyjádření x Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx předložení x projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx byl xx xxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxxxxx výboru č. 44 jako xxxxxxx xxxx č. 46 x projednání xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxx výboru x xxxxxxxx jim xxxxx xx xxxxxx 24.2.2021 xx 13:00 hodin. Xxx 23.2.2021 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 46 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 6. xxxxxx Senátu x xxxx 13. xxxxxxxx období, v xxx byl xxxx xxx 24.2.2021 projednán. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to výbor xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxx-xxxxxx výbor xxxxxxxxx x. 29. Xxxxxxxxxx x. 3 na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx návrh senátora Xxx. Xxxx Horníka, xxx byl xxxxxxx xxxx č. 46 x pořadu 6. xxxxxx xx 13. xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxx hlasovalo jen 14 senátorů x xxxxxxxxxx 76.

43. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Senát, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Senátu Xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx se Xxxxx xxxxx nechat vládou x Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxx návrh i xxxxxxxx pozměňovací xxxxxx xxxx x slušně xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozitivně v xxxxxxxxx x. 5, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx 48 xxxxxxxx xx 76 xxxxxxxxxx. X průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh xx schválení návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx Senátu, x návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxx Doubravy na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 117 na xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24 vrátil návrh xxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s pozměňovacími xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x ústavně-právním xxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody, která xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasovalo 58 xxxxxxxx a senátorek xx 70 xxxxxxxxxx x 7 bylo xxxxx.

44. Xxxxx xxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vedena xxxxxxx xxxxxxx zejména, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oponentů xxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Jaroslava Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x samotné koncepci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, případně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxx Xxxxx, Xxxxx Vystrčil, Xxxxxx Xxxxxxxx, Miroslava Xxxxxxx). X xxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Jan Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxxxxxxxxxx. V diskusi x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vystoupil především xxxxxxx Xxxxx Wagenknecht, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

45. K xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021 Senát xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření xxx k napadeným xxxxxxxxxxx, obsaženým x §2, 10 a 11 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pandemického xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx obsahuje stručné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyjadřovali kriticky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pandemický zákon xxxxxxxx uložit, a x drakoničností xxxxx; xx druhé straně xxxx senátoři xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uložit, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xx vyjádření Senátu xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Senátem xxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx

46. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxx 15.2.2021 x byla xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) a x xxxxxxxxxx Legislativní radou xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákona x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx stavu legislativní xxxxx xxxxx §99 xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxx §118 jednacího xxxx Senátu. Xxx xxxxxxxxxx předsedkyně Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projednání xxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ji efektivně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx návrh schválila xxx 15.2.2021 usnesením x. 162, x xxxxx bodě IV xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednání.

47. Xxxxx xx xxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu uvedla, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnost x důvodnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, ale xx xxxxxxx materiálního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx samotných xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx závažnou situaci xxxxxxxx si xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Poslanecká xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx konsensu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx existence xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx existenci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxx xxx ní xxxxxxxx i Ústavní xxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxx 8. 2.2020 (29/2021 Sb.) i Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze dne 14.3.2021 č. x. 8 Ao 1/2021-139. Xxxxx taktéž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů ve xxxxx tří xxx x Poslanecké sněmovně x xxxxxx dnů x Senátu.

48. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na závěr Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 28/13 xx xxx 10.7.2014 (X 137/74 XxXX 93; 161/2014 Sb.), x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

49. Xxx xxxxx xxx xxx i xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 86. xxxxxx, xx xxx xxx návrh pandemického xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx č. 2 xxxxxxxxx 148 xx 151 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického zákona xx stavu legislativní xxxxx se x xxxxxxxxx x. 9 xxxxxxxxx 133 xx 167 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx o xxx široký konsensus, xxxxx xx ve xxxxxx judikatury Ústavního xxxxx dostatečný, xxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

50. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx toho, xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxx kontrovala xxxxxxxx, xx dle stenozáznamu x xxxxxxx xxx 6. xxxxxx Senátu xxxxxx dne 24.2.2021 xxxxxxxx Xxxxxx XXXx. Xxxxx Vystrčil prohlásil, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx 9. a 15.2.2021 xxxxxxx jménem xxxxx Senát o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 44, 46 x 47 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §118 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 46 (xxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx) ve xxxxxxxxx jednání Senát xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx 48 xxxxx ze 76 xxxxxxxxxx. Xxx §118 xxxx. 3 jednacího xxxx Xxxxxx xxxx xxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxx Xxxxxx xxx 17.3.2021, xxx xx xx xxxxx navrhovatelka.

51. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve zkráceném xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx vláda xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx v xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

52. Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxx xxxxxxxx epidemie. Nouzový xxxx xx měl xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx dobu x x xxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxx předvídat, xxx xx Poslanecká xxxxxxxx postaví x xxxxx žádosti o xxxxxxxxx, xxxx. prodloužení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx pak xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxxxxx xx xxx závažnou xxxxxxx.

53. Vláda xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně diskutován xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxx") xxxxxxxx - x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 132 xxxxx xx 167 přítomných, x Xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx pozměňovacími xxxxxx) 58 xx 70 xxxxxxxxxx x v Xxxxxxxxxx sněmovně po xxxxxxx Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 124 xxxxx ze 156 xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx x Poslanecké xxxxxxxx, xxx x Senátu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konkurenčních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

54. Xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelky xxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx zákona vláda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů x Evropského xxxxx xxx lidská práva (xxxx též xxx "XXXX") xxxxxx, že xxx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetku. Xxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx života xx přednost xxxx xxxxxxxx vlastnického práva. Xxxxx pozitivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx mít možnost x xxxxxxxxxxx situacích xxxxxxxx odlišný xxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "občanský zákoník").

55. Xxxxx nesouhlasí se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 3 Listiny, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zatímco xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 pandemického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 pandemického xxxxxx xx xxxxxx nijak xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánů veřejné xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádným způsobem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

56. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxx vlády neopravňuje x xxxxxx, že xxx snížen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření musí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx požadavků.

57. Xxxxx xxxx upozornila, xx byť je xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu k Xxxxxx x ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx judikatury XXXX xx xxxxxxxxx, xx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahovalo xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, nadto čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx. Dle vlády xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx x dle xxxxxxxxxxxx zákona, neboť xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a konkrétní xxxxxxx, zatímco xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úprava. Xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx předpokladech, xxxxx, obdobně jako xxxxxxx jiné zákony (xxxx. xxxxx č. 116/2020 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinným očkováním), xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

58. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pandemický xxxxx zohledňuje specifičnost xxxxxxxx x vychází x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxx nelze, neboť xx xx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

59. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nýbrž toliko x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx střelným xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

60. Xxxxxxxxxx §9 pandemického xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx mít xxx xxxxxxxx efekt, xxxxx ve xxxxxxx x podpůrnými programy, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx stát o xx, aby xxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zvládání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx výdaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx základních životních xxxxxx.

61. Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxx xxxx objektivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx náhrady včetně xxxxxx xxxxx. Už xxx problematické dokazování xxxx xxxxxx zisku xx xxxx ještě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jaké míry xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x do xxxx míry xxxxx xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxx obav x xxxxxxxx, a to xx xx hranice xxxxxxxxx nemožnosti.

62. Xxxxxxxxxxxxx xxx vlády xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx pozitivním xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x stále xxxxxxxx xxxx, což xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx.

63. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádostí x náhrady podaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxx xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dle vlády xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povaha xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jímž xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx §36 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx princip xxx. xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx majících xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx krizových xxxxxxxx xxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle §36 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

64. K xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 1.8.2021 xxx vláda xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx zákonu xxxxxx xxxxxxx odlišné xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, omezené xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdůvodňuje xxx, že xxxxx x ochraně veřejného xxxxxx nenabízí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krize x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx obsahuje, xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxx zákonnosti, xxxx-xx xxxxxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potřebou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxx x do xxxxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx síly xxxxxxxx, xx které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

65. Xxxxx se xxxx xxxxxxxx vyjádřila x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §2 pandemického xxxxxx. Xx xx to, xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobní x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx x xxxxxxx xxxxx, xxxx je xx současná pandemická, xx xxxxxxx obecnosti xxxxxxxx xxxxxxx požadavkem xx pružnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vlády xxxxxxxx, xxxxx by zákonodárce xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx detail x xxxxxxx situaci, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx jisté xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, a to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx možno se xxxxx toliko o §69 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

66. Xxxxx xx dále xx to, že x xxxx odborné xxxxxxx nelze stanovovat xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vývoj xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx typových xxxxxxx x umožňuje, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dat xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx xx xxxxx věnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, což xxx demonstrovat xx xxxxx xxxxxxxxxx vydaných xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxxxx mimořádná opatření. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatelkou x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx závěrem, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnění, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx aplikační xxxxxxxx umožněná nevhodnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

68. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx garancí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx toliko v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx dobu xxx §3 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx epidemické xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx charakteristikami x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxx §3 odst. 3 xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §3 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost xxx §5 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

69. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx zcela opomíjí xxxxxxxxx zákona č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "přestupkový zákon"), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx komplexně upraveny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, přičemž tato xxxxxxxx jsou stanovena xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dle judikatury Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x XXXX vázány. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, představuje xxxxxx 3 000 000 Xx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx hranice x xxxxxxx recidivy není xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx vyzdvihla, xx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx.

70. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx dle §92n odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pandemický zákon xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx mírněji. Rozsah xxxxxxxx xx přestupky xxx pandemického xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx kritérií xxxxxxxxxxx v §37 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx ohrožených osob).

71. Xxx vlády xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hranic xxxxx pokut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postihovaných, xxxxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxx hranice sazeb xxxxx. Napadená xxxxxx xxx xxxxxxxx uložení x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx i xxxx, mírnější správní xxxxx. Xxxxxxxxxxxx pochybení xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím ke xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx oprávnění xxxxx podle §65 xxxx. 3 x §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.

72. Vláda xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zdraví, xxxx. xxx xxxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 000 000 Kč, xxxxxx je xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statků, xxxx. xxxxx č. 17/1992 Sb., x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxx xx 1 000 000 Kč, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx výši xx 4 000 000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx drakonické xxx xxx vlády xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

73. Dále xxxxx upozornila, s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x přestupků xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nezrušil. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x priori xxxxx označit xx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxx "rdousící xxxxx", xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx takový xxxxxxxx xx mohla mít xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx případě, xxxxx však xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sankce mimo xxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx navrhovatelky

74. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx uvedla, že xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Senátu byly xxxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx xxxxxxx protiústavnosti xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, tak xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx senátoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx výslovný xxxxxxxxx. Xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx 11 xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx projednání xxxxxx zákona, která xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Parlamentu xxxxxx, nemůže být xxx názoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodou xxxxxxxxx reprezentace nad xxxxxxxxx xxxxxxx zákona.

75. Xx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxxx reagovala xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx nekvalitnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx liknavostí vlády x včasným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rok x v xxxxxx 2020 xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona.

76. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stavu legislativní xxxxx pak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že nenapadala xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx absenci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čelí xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na nově xxxxxxxx xxxxxxx. Odkaz xxxxx xx nález xx. xx. Pl. XX 21/20 xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx výhrady proti xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx neprůkazné, xx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxx se. Navrhovatelka xxxx xxxxxxxxxxx zopakovala x xxxxxxx obměnách xxxx stěžejní myšlenku, xx důvodnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx rok xxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatelka xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dle vlády xxxxxxxxx xxx hlasování, xxxx výsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dostatečné xxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx zákonodárců xxxxxxxxxxxx x hlasování xxxx x xxxxxxxx, xxx x podobou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

77. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem navrhovatelka xxxxxxxxx xxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xx ústavní xxxxxx xxx odpovědnost státu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, tj. xx-xx xxxxx způsobena vrchnostenským xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nemůže zákonodárce xxxxx snížit. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx to, xx čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx se xxxxxxxx xx odpovědnost xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pak opomíjela, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxx "xxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nároku. Xxx navrhovatelky xx xxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx, xxx by xxx zásahu veřejné xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tak dle xxxxxxxxxxxxx xxxx ani xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx povahu xxxxxxxxxx zákona, xxx xx, že okruh xxxxxxxxxxx je zde xxxxxxxxx xxxxx, ani xx, xxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxx navrhovatelky xxxxx xxxxx veřejná moc, xxx x počtu xxxxxxxxxx osob x xxxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

78. Xxxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Dle xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx by každý xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx proti němu xxxxxxxxxxx xxxxx. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx §36 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 nestanovuje xxxxxx náhrady, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 1. Navrhovatelka xxxxxx polemizuje s xxxxxxxxxxxxxxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, které xx xxxxxxxx vláda. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx zvládání xxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účelům je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx užívat a xxxxxxx. Xxxxxxxxx takových xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Navrhovatelka xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxx xxxxxx názoru xxxxx tvrdit, že xxxx xxxxxx xx xxxx vlastnickém xxxxx x cvičebním strojům, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cvičební xxxxxx xx xxx zákazníky.

79. Xxxxxxxxx dokazování ušlého xxxxx, xx niž xxxxxxxxx vláda, dle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxx nároku xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx popírá, xx by xxxxxxx xxx xxxxx plnit xxx pozitivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ohroženích způsobem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx škody jednotlivcům xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Jednotlivci nejsou xxxxxxx xxxxxx břemeno xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx. Navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx užívání xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Odkaz xxxxx na xxxxxxxxxx XXXX ohledně spravedlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx, neboť xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ale o xxxxx xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

80. Navrhovatelka xx xxxx ohrazuje xxxxx xxxxxxx vlády o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x že popírá, xx riziko ztráty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx takového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poukázala xxxxx na xx, xx x x xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxx čl. 26 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx původní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, podpory a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

81. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx k vyjádřením xxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2021. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx využila x x xxxxxxx xxxxxx uvedla, že xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx částech neodpovídá xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikované xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke zvládání xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx výší xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx obecná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx x pandemickém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závažnosti xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxx xxxxx.

82. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 pandemického xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx kazuistickou xxxxxx, xx však xx xx, xx xxx tak xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx x omezování xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx absenci xxxxxxxx kritérií xxxxxxx xxxx možno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zejména xxx xxxxxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 pandemického xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šíření či xxxx rizika x xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x svobody xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, čili x xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx pandemický xxxxx nezakládá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem tak, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

83. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx polemika x xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pandemického xxxxxx x xxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxx xx zavádějící x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

84. Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx argumentaci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx rozšíření xxxxxx. Xxxxxx namítanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za v xxx xxxxxxxx přestupky xx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xx xxxxxxxx jen xx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx neurčité xxxxxxxx pravomocí xxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxx nijak xxxxxxxxxxxx, xxxx konkrétní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijato. Xxxxxxxxxx xxx přitom xxxxxxxxxxx x xx, xx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

85. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx opatřeních přijímaných xx xxxxxxx pandemického xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 2 pandemického xxxxxx jsou xxxxxxxx, xx xxx adresáty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pak nerozlišují xxx skutkové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx, čímž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx vytváří xxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přílišném rozpětí xxxxx. Srovnání xx xxxxxxx za jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx o xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nežádoucí x společensky neakceptovatelná, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, že xx xxxx zákonodárce, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ústavněprávní limity xxx xxxxxxxxxxxx moc x této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

86. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx přestupky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x posouzení jeho xxxxxxx konformity

87. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zavdával-li xx xxxxx proces důvod x xxxxxxxx, xxxxxx xx Ústavní soud xxxxxxxxxx zákon jako xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škody by xxx pozbyla aktuálnosti.

IV./1.

Obecná xxxxxxxxxx

88. Ve xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x zrušení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů dle §64 x xxxx. xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, že xxx x xxxxxx vada xxxx xxxxxxx protiústavnost xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx x porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx pochybení xxxxxxxxx ústavněprávních rozměrů [xxxx. např. xxxxx xx. zn. Xx. XX 6/21 ze xxx 22&xxxx;6.2021 (301/2021 Sb.)]. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrana volné xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Pl. XX 87/20 xx xxx 18.5.2021 (232/2021 Sb.)]. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, předvídatelnosti xxxxx x legitimního xxxxxxxxx, xxxx derogaci [xxxxx xx. zn. Xx. XX 21/14 xx dne 30.6.2015 (X 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)], xxxxxxx xxx-xx očekávat, xx xx xxxxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Xx. ÚS 56/05 xx dne 27.3.2008 (N 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.)].

89. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxxxxxxx rozpravy k xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx znemožněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 30/16 xx xxx 7.4.2020 (254/2020 Sb.)], přičemž vada xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxx charakter protiústavnosti xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxx zhojen v xxxx xxxx [xxxxx xx. zn. Pl. XX 1/12 ze xxx 27.11.2012 (X 195/67 SbNU 333; 437/2012 Sb.)].

90. Za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxx. v xxxxxxxxx nepovažoval porušení xxxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, spočívající x ukončení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslanci, xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 26/16 xx xxx 12.12.2017 (N 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.)], xxxxxxxxxxx hlasování x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Senátem na xxxxx xxxxxx xxx §97 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx [nález xx. xx. Xx. XX 10/13 ze xxx 29.5.2013 (N 96/69 XxXX 465; 177/2013 Sb.)] xx xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majícího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx původní xxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/01 ze xxx 12.2.2002 (X 14/25 XxXX 97; 95/2002 Sb.); nález xx. xx. Pl. ÚS 77/06 xx dne 15.2.2007 (N 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.); xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 10/09 xx xxx 24.1.2012 xx xxxxx sp. xx. Xx. XX 39/08 xx dne 6.10.2010 (N 207/59 XxXX 3; 294/2010 Sb.)].

91. Xxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx z toho, xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx-xx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účasti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx parlamentní xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx parlamentní xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vtělených xx zákona. Jednou x xxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x prodiskutovat xxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx tak xxxx; xxx xxxx x výjimku x xxxxxxxx, xxx xxx xxxx být v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na projednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 53/10 xx dne 19.4.2011 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)].

92. Stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx existující praeter xxxxxxxxxxxxxx, neboť na xxxxxx ústavního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxx čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xx způsobit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx [xxxxxxxx pojem xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx škody xxx soukromoprávních xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx konsekvencích - viz nález xx. xx. Xx. XX 12/10 xx xxx 7.9.2010 (N 188/58 SbNU 663; 269/2010 Sb.)], který xx xxxx vymykat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, (x)xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx shoda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 55/10 xx xxx 1.3.2011 (X 27/60 SbNU 279; 80/2011 Sb.)].

93. Xxxxxxx xxxx taktéž xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx stav xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxx xxx vždy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx nepředvídatelná událost, xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx vybočení x běžného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx riziko shora xxxxxxxxx kvalifikovaných újem. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v něm xxxxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxxxxx vznikla časová xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx reagujícího xx xxxxxxxx zákona xx věci xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soudem x xxxxxxxxx účinností, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xx účinků xxxxxxxx nestihne Xxxxxxxxx xxxxxxxx nový xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx by xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vakuu, xxxxxx xxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 28/13 xx xxx 10.7.2014 (X 137/74 SbNU 93; 161/2014 Sb.)].

IV./2.

Přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx

94. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x relevantních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX./X. x XXX./3. xxxxxx nálezu, x tedy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx nouze x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx zkráceném xxxxxxx x Senátu (xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právě s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx možná xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxx z dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nevyplývají.

95. Vycházeje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx judikaturních xxxxxxxxxx, xxx posuzování ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx pandemického xxxxxx xx tak Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: za xxxx, xxx x xxxxx procesu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx legitimní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx třetí, xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx parlamentní xxxxxxx; xx xxxxxx, zda xxxxxxxx vady xxxxxxxx x předchozích xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kumulativně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx toho, zda x jak xxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx v jiných xxxxxx legislativního xxxxxxx.

X) Xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pochybením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

96. Ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx xx, že xxx xxxxxxxx projednání xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhy xxx §99 odst. 2 jednacího xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxx §118 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu Xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxx XXX./3. xxxxxx xxxxxx, předsedové xxxx komor Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vlády xxxxxx xxxx. To xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx této informace xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxx konstatováno xxxx, xxxx xxxxxx pochybovat x xxxxxxxx procedurálních xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx.

X) Xxx zde xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx projednání

97. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákonem co xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právě x xxxxxxx, xx xxx xxxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxx důvod. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tomu xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxxxxxxxx x dílčí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že samotná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ipso xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

98. Xxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx totiž rezignovat xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xx akceschopnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x parlamentní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rovnováhu xx xxxxxxxx xxxxxx zmíněného xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mezi xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rychle, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x zkráceným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

99. Xxxxx tento xxxxxxxx xxxxx je primárním xxxxxxxxxx legitimity xxxxxx xxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxxx projednání. Xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepostižených xxxxxx akutní krizí xxxx být dán xxxxxxxxx důvod pro xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešení xxxx xxxxx dotčeno. Tento xxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx postačující. Xx-xx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, zda xx xxx konkrétní x v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx projednání x zda xx xxxxx důvod xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx.

100. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x aktuálnost xxxxxx xxx zkrácené projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx vyvrací xxxx, xx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, jestliže xxx x minulosti xxx xxxxxx xx obdobný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx na pořad xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx později x xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxx xxx.

101. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx je poskytnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx x xxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx souvislosti xxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x in xxxxxxxx xx Ústavní xxxx xx xx, xx xxxxx legitimní xxxxx xx xxx.

102. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x úřední xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx sp. xx. Pl. XX 8/21 xx xxx 18.5.2021), xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx projednávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxx podmíněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 15.2.2021, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx č. 125 xx dne 14.2.2021 č. 59/2021 Sb. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx nouzový stav, xxxxx Poslanecká sněmovna xxxxxxxxx x. 1530 xx xxx 18.2.2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu, zrušila xxxxxxx stav x xxxx xxxxxxxxx pandemického xxxxxx, nejpozději x 27.2.2021.

103. Je tedy xxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxx podkladu xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pochybné, x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opozicí trvala xx xxx, xx xxxxx právní xxxxx xxxxx xx budoucna xxxxxxxx x že xx xxxxx zvolit xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx, xxxxx by jí xxxxxxxxx přijímat x xxxx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx.

104. Xxx xxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výše xxx 93, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvod ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepředvídatelnou xxxxxxxx, xxx xxx i xxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx. K xxxx však xxxxx xxxxx, xx tento xxxxx xxxxx xxx xxxxx, jsou-li jinak xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx.

105. X hrozícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

106. Xxxx xxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx s xxxxxxxx, xxxx zda xx xxxxxxxxx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx určeného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřipouštěla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx ve zkráceném xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňoval xxxxxxxx xxxxxxx stav, tak xxxxxxxxxxxx s názorem xxxxxx parlamentní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x názorem xxxx xxxxx parlamentní xxxxxxx.

107. Xxxxxxx x diskuse xxxx xxxxxxxxxx politickými xxxxxx (xx. těmi, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx většiny) xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx žádoucí x ústavně xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x konečném xxxxxxxx k xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx řízení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Takový xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x zdraví xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pandemii xxx x x tohoto xxxxxxxx převáží nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona.

C) Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

108. X xxxxx III./3. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že pandemický xxxxx xxx projednán Xxxxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xx 12 xxx (xxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxx), x xx x x xxxxxxxxx projednáním Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vrácení xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xx pro xxx významný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji však xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx absolutně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx sama x xxxx nevylučuje, xxx x ní xxx xxxxx poslanci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nastudován, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oponentních xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

109. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vláda, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nespatřoval protiústavnost xxx ve zkráceném xxxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxx době, x xxxxxxxx xx xxxxx popsané časové xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx urychlení projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xx, xx xx této xxxx jsou xxxxxxxxxx x dva xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx za xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebylo nedůvodné xxxxx xx senátory xxxxxxxxx, xxx výjimečnost xxxxxxx zohlednili x xxx, xx se x xxxxxxx seznámí x xx dnech xxxxxxxxxx klidu, ostatně xxxx zcela na xxxxxx xxxx, zda xxx xxxxx, xx xxxxxxx, x tedy xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

110. X xxxxxxxxx účastníků xxxxxx v části XXX xxxxxx nálezu xxxxxx plyne, že Xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zabývaly xxx xxxxx, tak xx xx požadavku na xxxx zkrácené xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx předložen xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x oběma xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx diskuse, v xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx kritické xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx navrhovatelka, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasila xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxx shora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xx rozhodující xxxxxx xxxxx úhel, xxxx xxx xx xxx xxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx xxx 92).

111. X nynějším xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", tedy xxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxx (již xxxxxxxxxxx 120 xxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx trvání xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxx 148 xxxxxxxx xx 151 xxxxxxxxxx, xxx projednání návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 133 xx 167 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Senátu xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx projednání 48 xxxxxxxx xx 76 xxxxxxxxxx ("xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 46 hlasů, xxxxxxx 49 xxxxx xx xxx xxxxxxx představovalo xxxxxxxxxxxx většinu všech xxxxxxxx). X tom, xx racionální diskuse x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xx, xx Senát xxxxx xxxxxx vrátil Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpět x pozměňovacími xxxxxx x Poslanecká xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx názorů xxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonodárného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

112. Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx zákona xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podobě, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obstát. Xxxxxx xx x xxxxxxx s čl. 26 Xxxxxx zakotvujícím xxxxx xxxxxx prvořadou xxxxxxxxxx xxxxxxx poslance x xxxxxxxx xxxxxx tlakům xxx výkonu xxx xxxxxx nepodléhat, dále xxxxx opomíjet fakt, xx obdobně jako x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x vlastním xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxxx většiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "ústavní". Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 132 poslanců xx 167 xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 124 xxxxxxxx xx 156 xxxxxxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 58 xxxxxxxx xx 70 xxxxxxxxxx ("ústavní" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 42 xxxxx). Xxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx odráží xxxxxxxxxx silnou většinu xx xx, xxx xxxxxxx jakémukoliv xxxxxxx.

113. X xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10, xxxxx xx dovolávají xxxxxxxxxxxxx x vláda, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxx x zásadě alternativně, xx. buď xxxxxx xxxxxxx srovnatelná s "xxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx blížícího xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídaným x xx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje obě xxxx podmínky xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx závěr x xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavněprávním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

114. Kromě xxxx v xxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zatímco xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schématu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx. X době xxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemického xxxxxx xxxxx parlamentní xxxxxxx tvořila xxxxx xxxxxxx, x xxx xx svářily xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx situace. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx reprezentovali xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxx xxxxxx koalici, xxxxxxxxx, xx xx stabilní (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlasů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx menšiny, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny.

115. To xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx i v xxxxxx konstelaci parlamentních xxx, x níž xxx xxxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxxx stabilní většinu (xx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodou, dlouhodobě xxxxxxxxx xx xxxxx xxx.), nemohlo docházet xx xxxxxxxxxx nahodilých xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx diskuse x xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxx xxxx ochrana xxxx být slabší. Xxx xxxxxxx rozložení xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většina a xxxxxxx vznikají xxxxxxxxxx xx xxx, politické xxxxxxxx xxxx nuceny xx xxxxxxx míře x politickému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxx xx neopírá o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke zneužití xxxx svádět. Je-li xxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ochrany, xxxxx x xxxx význam xxxx kritéria ústavnosti xxxxxxxxxxxxxx procesu v xxxxxxx zkráceného projednávání xxxxxx xxxxxx.

116. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx komorách Xxxxxxxxxx.

X) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

117. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

118. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx žádnou vadou xxxxxxxxxxx protiústavnost xxxxxx xxxxxx jako xxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx

119. Xxxxxxx Ústavní xxxx neshledal důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako celku x xxxxxx tkvících xx xxxxxx legislativního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx eventuálním xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona (§9 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 4).

120. Xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx. napadená xxxxxxxxxx jsou zvýrazněna Xxxxxxxx xxxxxx):

(1) Stát xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxx stavu pandemické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) mimořádnými xxxxxxxxxx podle §2, xxxx

x) xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sám.

(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx poškozený xxxxxxxx x Ministerstva financí, x xx ve xxxxx xx 12 xxxxxx xx okamžiku, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 let xx vzniku škody, xxxxx xxxxx na xxxxxxx škody xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx, které prokazují xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které právo xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podpor, xxxxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xx náhradu xxxxx x soudu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx poškozený pouze xxxxx, pokud do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx nebyl xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti, x xxxx xx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxx jiný orgán xxxxxxx xxxx, poskytne xxxxx orgán xxxxxxx xxxx Ministerstvu financí, xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X./1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

121. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů - xx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xx xxxxxxx x §36 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx, x údajně nepřípustného xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, x odpovědnosti xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx se xxx xxxx xxxxxxx obecnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva x náhrady xx xx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti.

A) X xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náhradě xx xxx

122. Jakýkoliv xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípustný xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx x testu proporcionality xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx legitimnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx prospěch xx xxxxx. Xxxxx povahy xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny, xxxxx xxx xxxx xx toliko tehdy, xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" či "xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx". Xxxxx určitý xxxxx xx vlastnického xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektivní xxxxx xx xxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxx x xxxx souladnost x xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx kolidujícímu zájmu [xxxx. xxxx. nález xx. xx. II. XX 482/02 xx xxx 8.4.2004 (N 52/33 XxXX 39), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/18 xx xxx 14.5.2019 xx znění opravného xxxxxxxx ze xxx 3.7.2019 (X 77/94 XxXX 54; 173/2019 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 21/17 xx xxx 12.2.2019 (X 23/92 XxXX 236; 89/2019 Sb.) či xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/20 xx dne 8.12.2020 (29/2021 Sb.)].

123. Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Listiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx zájem xxxxxxxxxx xxx. sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vlastníka x určitému xxxxxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 27/16 xx dne 18.12.2018 (X 200/91 XxXX 485; 51/2019 Sb.), xxx 55], Xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x toho, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, x to x xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vyvlastněním xx xxxxxxx omezením xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, nýbrž xx xxxx pojmy xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx [xxxxx xx. xx. Pl. XX 34/03 xx xxx 13.12.2006 (N 226/43 XxXX 541; 49/2007 Sb.)], xxxx. xxxxxxxxxx znemožněním xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxxxxx xxxx nájemní xxxxxxx [xxxxx xx. xx. XXX. ÚS 114/94 xx xxx 16.2.1995 (X 9/3 XxXX 45)] či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxx sp. zn. X. XX 35/94 xx dne 23.6.1994 (X 36/1 XxXX 259), xxxxx xxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx dopadá toliko xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx].

124. Xxxxxxxxx, xxx xxx "xxx" o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx dopadají xxxxxx xxxxxxxxx čl. 11 odst. 3 Listiny, či xxx xx xxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx smyslu čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, xx xxxxx zkoumat xxxxxx x přihlédnutím x xxxx, zda xxxxxx omezení xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx subjektů xx xxxxxxxx principů xxxxxxxx, xxxxxx xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx. časové (xx)xxxxxxxxxx jeho xxxxxx [xxxx. xxxxxxx stanovisko xxxxx xx. zn. Xx. XX-xx. 27/09 xx xxx 28.4.2009 (XX 27/53 SbNU 885; 136/2009 Sb.)].

125. Z xxxx vyplývá, xx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stejně (tj. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx na omezení xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx. (xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxx x psychotropní xxxxx x xxxx, střelné xxxxxx, štěpný xxxxxxxx, xxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx takovouto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čl. 11 odst. 1 x 3 Listiny xx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx.

126. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx tedy xx, xx xxxxxx xxxxxxx dopadá xxxxxx xx konkrétního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx legitimního xxxxxx xxxxxxxxxx zacházení xxxxxxxxxxx xxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx garantující xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x základních xxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dán legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx poskytovaná xx xxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxx x xxxxxxxxxx xx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx et xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx legem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx následkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxx od xxxxxxx, xx něž xxxx čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx.

127. Xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do vlastnického xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nutných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (byť xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spočívat v xxxxxxx chránit zájmy xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxx §1029 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx jejím xxxxxxxxx xxx xxx x titulu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti x xx) a xxxxx je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x daných xxxxxxxxxxx převažuje xxx xxxxxxxxxx plného vlastnického xxxxx xxxxxxxxx vlastníka (xxxx. údržba xx xxxxxxx určitých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásem kolem xxxx, vyvlastnění x xxxxxxxxxxx x liniovými xxxxxxxx xxx.).

128. Xxxxxxxxxxxx, xxxx. nuceným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sousedícího x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejícím x xxxxxxxx vodního xxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. XX. XX 652/06 xx dne 21.11.2007 (X 202/47 XxXX 613)], strpění xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [nález sp. xx. II. ÚS 268/06 xx xxx 9.1.2008 (N 2/48 XxXX 9)] x xxxxxxx obecného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxxx xx. zn. I. XX 1607/11 xx xxx 25.4.2012 (X 89/65 SbNU 203)], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byt xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx [xxxxx xx. zn. XX. XX 625/05 ze xxx 6.3.2008 (N 49/48 SbNU 577)], xxxxxxxxxx nájemné za xxxxxxx užívaný k xxxxxxxxx členů xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. X. XX 2229/08 xx dne 29.12.2009 (X 258/55 SbNU 491)] xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxx ke zlepšení xxxxxxxxxx a krajinného xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 8/08 xx xxx 8.7.2010 (X 137/58 SbNU 115; 256/2010 Sb.)].

129. Xx xxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx vlastnického práva xxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva k xxxx xx xxxxx xxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 37/93 xx xxx 22.3.1994 (N 9/1 XxXX 61; 86/1994 Sb.)], xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo příslušných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ozbrojených složek [xxxxx sp. xx. Xx. XX 15/96 xx xxx 9.10.1996 (X 99/6 SbNU 213; 280/1996 Sb.)], xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. II. XX 110/96 ze xxx 27.11.1996 (X 128/6 SbNU 439)], xxxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou xxxx [nález sp. xx. Pl. XX 21/02 xx dne 22.3.2005 (N 59/36 XxXX 631; 211/2005 Sb.) x nález xx. xx. Pl. ÚS 5/07 ze xxx 30.4.2008 (X 80/49 XxXX 165; 287/2008 Sb.)] x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné zeleně xx xxxxxxxx pozemcích xxxx [nález xx. xx. Xx. XX 45/06 xx dne 11.12.2007 (N 218/47 XxXX 871; 20/2008 Sb.)], xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. xxxxxxx-xxxx [nález xx. zn. Xx. XX 56/05 ze xxx 27.3.2008 (X 60/48 SbNU 873; 257/2008 Sb.)], xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x silnic X. xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/17 ze dne 12.2.2019 (X 23/92 XxXX 236; 89/2019 Sb.)], xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxxx [nález xx. zn. Xx. XX 21/18 xx xxx 14.5.2019 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 3.7.2019 (X 77/94 XxXX 54; 173/2019 Sb.)], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníka [xxxxx sp. xx. Xx. XX 25/15 xx xxx 18.6.2019 (X 114/94 SbNU 360; 186/2019 Sb.)], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského podniku x xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 400 x2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 27/16 xx xxx 18.12.2018 (X 200/91 XxXX 485; 51/2019 Sb.)] xx xxxxx ukončení nájmu xxxx xxx prodlení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx [nález xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxx 8.2.2020 (29/2021 Sb.)].

B) X xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx

130. Odpovědnost xxxxx xx xxxxx, xxxx. xxxx [xxxx. xxxx. nález xx. xx. XX. XX 1191/08 xx xxx 14.4.2009 (N 85/53 XxXX 79)] xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či jiného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxx. např. xxxxx xx. zn. Xx. XX 1/19 xx dne 30.6.2020], xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. nález sp. xx. III. ÚS 124/03 xx xxx 11.12.2003 (X 144/31 XxXX 281)].

131. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx široká, xxxxx xx jí xxxx xxxxxx zprostit a xxxx ji založit x xxxx, xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx selháním [xxxxx xx. zn. XX. ÚS 3625/17 xx xxx 8.10.2018 (X 164/91 XxXX 49)] či i xxx nedbalým nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx [nález xx. xx. XX. XX 99/07 xx xxx 7.10.2008 (X 165/51 XxXX 43)], x xx včetně xxxxxxx, xxx k ní xxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. IV. XX 1391/09 ze xxx 27.12.2011 (X 218/63 XxXX 505)], xx xxx ji xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xx. xx. X. XX 529/09 xx xxx 13.3.2012 (X 51/64 SbNU 625) xx nález xx. xx. XX. XX 1894/14 xx xxx 9.12.2014 (X 223/75 SbNU 511)], xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povahy [xxxxx xx. xx. XXX. ÚS 2062/18 xx dne 22.10.2018 (X 173/91 XxXX 175)].

132. Xxxxxx nelze xxxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xx xxxx vztahovat x xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxx. xxxx. nález xx. zn. XX. XX 596/02 ze xxx 5.5.2004 (N 64/33 XxXX 141)]. Xxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xxx xx. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx legislativní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. stanovisko xxxxx xx. xx. Xx. XX-xx. 27/09 ze xxx 28.4.2009 (XX 27/53 XxXX 885; 136/2009 Sb.)] ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/08 ze xxx 8.7.2010 (X 138/58 XxXX 131; 253/2010 Sb.)], xxxxx stejně xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx orgánu veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem [xxxx. např. xxxxx xx. xx. III. XX 2062/18 ze xxx 22.10.2018 (N 173/91 XxXX 175)].

133. Xxxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxxx §35 a 36 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx vztahuje x xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nouzovém xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxx xxx aplikaci tohoto xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx žádná jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní povinnost x xxxxxxx xx xxxxx xx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx (nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vlastnického xxxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxx úpravě čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx x čl. 36 odst. 3 Listiny.

V./2.

K náhradě xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

134. Xx xxxxxxxx xxxxxx obecných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podřadit xxx xxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxx x čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx.

X) X čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx

135. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škody xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vymezení xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva" xxx, xxx byl vymezen xxxx x xxxxx X.x.X) xxxxxx xxxxxx. Xxx vymezení tohoto xxxxx a xxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx a čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 123, čl. 11 xxxx. 3 Listiny, xxxxxxx xxxx xxxx druhá x třetí, připouští xxxxxxx konformní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmy, xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx ně xxxx xxx poskytována xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

136. Právní xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dle čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 127, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Listiny, xx. xxx je xxxxxxxx této xxxxxxx x náhrada xxx čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx rozdíl xxxx tím, zda xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxx práva k xx (xxxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva.

137. Xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx V.l.A) xxxxxx xxxxxx xxx xx "nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" dle čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx mimořádná xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx považovat xxxxx, x tedy xxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx vnímat jako xxxxxxxx konkretizaci xxxxx "xxxxxxx" xxx stejného xxxxxxxxxx.

138. Xxxxxxx xxxx x xxxx předesílá, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesměřují xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx široký právní xxxxx řízení pandemie, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použití čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xx platí pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx napadené xxxxxx některých mimořádných xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxx. I xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), nejde x xxxxxxx §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx x náhradu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva ve xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxx xxxx rozvedeno xxxx (xxx xxxxxxx xxx 148).

139. Xxxxxx slovy, xxxxxxxx omezení vlastnického xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xxxxxxxx §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx, xx tak xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x xx nejčastěji xxxx dominovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí či xxxxxx skupin. Lze xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, nikoliv čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx.

140. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krize, xxxxx je xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx co do xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx váhu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx moci při xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx, jimž xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx dopady xx státní rozpočet, xx xxxxxx nese x duchu xxxxxx xxxxxxxx xxxx, pereat xxxxxx. Xxx xx xxxx však xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx je xxxxx xxxxxxx plnit. Xxxxx dal Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx aspektu za xxxxxx, připustil by, xx x kdyby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavů postupoval x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx škodu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx secundum et xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ac xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx rozsah, a xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu.

141. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxx prohraného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxx vojensky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx masově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxx i náhradu xx újmu xxxxxxxx xxxxxx xxxx blízkých, xxxxx zemřely při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx ochromený a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

142. Současnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxx xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx břemeno, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, taková xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx dalších xxxxxx, xxxxxx ochrany jiných xxxxxxx zaručených základních xxxxxxxx práv xx xxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.10.2019 xx. zn. XX. XX 2287/18 (X 170/96 XxXX 184)], xxxx funkcí, které xx xxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rezignovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx reparaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který, xxx xxx bylo xxxxxxx, výslovně na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

143. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx situacích xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivci x xxxxxx, xxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 21/20, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmíněnost xxxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakou xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx velkých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ekonomická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx musí xxxxxxx x objemnými xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmová x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xxxxx tak vzniká xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekonomická xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxx.

144. Tato xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jediné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zaručeného veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x silné závislosti xxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru xx xxxxx takové xxxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxx xxxxxxxxx, že xx břemeni státu x vyplacení xxxxxxxx xxxxxx by se x drtivé xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx veřejných xxxxxxxx.

145. Bez povšimnutí xxxxx ponechat ani xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k realitě xxxxxxxx, xxxxx-xx, že xxx, xxx rozhoduje x xxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeními x x jejich xxxxx, xx veřejná xxx. Veřejná xxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxx činit xxxx či xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jednotlivců, obezřetně, xxxxxxxx xxx., xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx určovatelem xx xxxxx pandemie, xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxx míry.

146. Xxx xx současně vyvrací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x legitimním očekávání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx majetku. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vývoj je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jeho xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx zůstane xxxxxx, xx xx se xxxx dokonce xxxxxxxx.

147. Xxxxxxx soud připomíná, xx stát xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx výkon veřejné xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx et xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ac xxxxx xxx v případech, xxx jde x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx míře xx xxxxxxxxx vůli xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx x výše xxxx, xxxxx kouření na xxxxxxxx místech xxx.), x jednotlivec, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xx xxxx ji xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx okolnosti xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxx reagovat xxxx, x x xxxx xxxx možnosti xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší moci. X tím musí xxx srozuměn i xxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxx xxxx.

148. Xxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxx xx omezení vlastnického xxxxx, xxxxx x xxxxx tato mimořádná xxxxxxxx nesou. Tyto xxx xxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxx důsledně je xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, na nějž xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx x §35 zakotvuje náhradu xx omezení vlastnického xxxxx, užívacího xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. x v §36 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

149. Xxxx-xx mimořádná xxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxx §69 zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx o xxxx (xx. to, že xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx panství xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx, k tomu xxxxx xxxxx musí xxxxxx vlastníkovi x xxxxxxxxx xxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx.

150. Dovolává-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxx věci slouží x xxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx navrhovatelce xxxxx podstata ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 11 Listiny x xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxx vlastnického xxxxx nelze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx bylo typické xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 22.4.1990 (xxxx. čl. 7 odst. 1 x 2 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1990 Sb.), x ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx se musí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx, ius xxxxxx xx fruendi, xxx xxxxxxxxxx, ius xxxxxxxx), xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx dopady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx by byly xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx (xxxx. xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx relevantní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vlastník má xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx je xx vztahu k xxxx celkovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.).

151. Nelze xxxxxx připustit, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx užívaným x podnikání xx xxxxxxxx jenom xxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxx způsobem omezeno. Xxxxxx regulace dopadající xx xxxxxx způsob xxxxxxxxx x věcí xx xxxxxxxx režimu čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx a x xxxxxx klidu xxxxxxxxx xx určitých okolností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke střelné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx střelných zbraní xxxxxx limituje x xxx, jak mohou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. že xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.). X xxxxxx xxxxxxx xx x navrhovatelčině xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx účelem je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx střelbu xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, x tedy x xxxxxx omezení xx xxxx zakládat právo xx xxxxxxx dle čl. 11 odst. 4 Xxxxxxx, což je xxxxxxx.

152. Právo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx, drtivá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xx x xxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx užívání určitých xxxx (xxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x svobody projevu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx projev náboženství xxx.). Ze zásahu xx vlastnického práva xxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

153. X xxxxxxx věci xx tak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx rovnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx porušení vlastnického xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x "xxxxxxxxxxxxxxxx" věcem, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přijímání xxxxxxx a x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx návštěv xxxxxxxx, xxxx sportovního vybavení xxxxxxxxxxxxxx spolku, který xx stejného důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx. Jelikož xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaručené základní xxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx jakoukoliv možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

154. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx se čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xx klást požadavky x něj xxxxxxxx. Xxxxxxx škody dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náhradou za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny.

B) X čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx

155. Xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx předně konstatuje, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem veřejné xxxx (reprezentovanou typicky xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx úřední xxxxxx), odpovědnost xxxxx xx negativní xxxxxxxx xxxxxxx x pandemií x odpovědnost státu xx xxxx vzniklou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pandemie. Xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxxxx institut x je x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx druhá a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx omezuje xxxxxx obecně xx xxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx (viz xxxx xxx 159).

156. V xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx závazek x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivců xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx, xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx pandemie vyvolaly xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x zabránění dalšího xxxxxx pandemie (čl. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, srov. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxx Le Mailloux xxxxx Xxxxxxx ze xxx 5.11.2020, xxxxxxxx x. 18108/20, xxx 9 - xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:/xxxxx.xxxx.xxx.xxx - xxxx. Xxxxxxxxx soudu). Xxxxxx xxxxxxxxxx xx stát xxxxxx xxxxxx a xxxxxx splnění nebylo xxxxxxxxxx xxx více xx méně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, práva xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx o řádný xxxxx xxxxxxx xxxx.

157. Xxx xx povaha xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxx, jehož xxxxxx xx xxxx přirozeným, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx legem) x o nechtěný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx moc, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx kompenzovat xxxx xxxxxxxxx dopady ve xxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivců. Xxxx odlišnost reflektuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx je xxxx xxx čl. 36 odst. 3 Xxxxxxx povinen xxxxx nahradit x xxxx odpovědnosti se xxxxxx xxxxxxxx ani x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx et xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při mimořádných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx - viz x xxxx xxxx xxx 159.

158. Xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx změnit xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a §36 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx uplatněnými xxxxxxxx xxxx xxx zvládání xxxxxxxxx událostí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx toliko xxxxxxx, nikoliv Ústavou.

159. X xxxx plyne, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x navrhovatelkou x xxx, že zákonodárce xxxx x xxxxx xxxxxx neomezenou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx práv xxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx práv xxx čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx a rovnosti xxxx xxxxxxx xxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx, čl. 3 xxxx. 1 Listiny, čl. 9 xxxx. 2 x 3 Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx řešení s xxxxxxxx pořádkem. Xxxxxxxxxxx xxx např. nesmí xxxxx rezignovat xx xxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxx, xxx konkrétní xxxxxxxxxxx musel xxxxx x zásadě xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx v xxxxx xxxxxxx převažuje xxx xxxxxxxx xxxx vlastnického xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx má xxxx zákonodárce xxxxx xxxxxxx xxx volbu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx reality, aktuálních xxxxxxxx státu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřeb x době xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx větší xxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx či xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx pořádku xxxxxxxxx xxxxxxxx.

160. Vzhledem x xxxx xx nelze xxxxxxxxx x navrhovatelkou xxx v xxx, xx by xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx přijal xxx řešení odpovědnosti xx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní zákon. Xxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx intra xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (resp. xxxxxxxx xxxxxxxx) lex xxxxxxxxx xxxxxxx legi xxxxxxxx, xxxxx ve xxx rozhodovací xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Pl. XX 17/97 xx xxx 8.10.1997 (N 123/9 XxXX 125; 350/1997 Sb.), xxxxxxxx xx. zn. XXX. XX 331/98 xx dne 7.1.1999 (X 1/13 XxXX 369), nález xx. xx. XX. XX 202/99 xx dne 9.9.1999 (X 121/15 XxXX 157) aj.]. X xxx, že xxxxxxxxxx zákon xxx xxxxxxxx právě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dosavadním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, není xxxxxx, xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxx na tom, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x krizovým xxxxxxx xxxxx přijmout speciální xxxxxx "xxxxxxx" zákonem, xxxxxxx na tom, xx pandemický xxxxx xxxxx xxxx lex xxxxxxxxx zamýšlen.

C) K xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx

161. Xxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx řečeno, xxxxx xx xxxxxxx skutečné xxxxx (nikoliv x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), která xxxxxxx jednotlivci v xxxxxx důsledku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx možno xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

162. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx než x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že x x obdobích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, není xxxxx rezignovat xx xxxxxxxxx demokratického právního xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/20. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx jsou x xxxx podrobovány zkoušce. Xxxxxx tak xxx xxxx xxxxx zavírat xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxx přihlédnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx moc xxxxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxx jí demokratický x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ukládá, nemůže xx xxxxxxxx do xxxx x xxx xxxxxxxxxx ve vzduchoprázdnu xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx existují xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx, kterým slouží.

163. Xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx V.2.B) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zaručené xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x zákonodárce xxxx xx ve shora xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx diskreci, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxx, zavedení režimu xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nutno x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dostačující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx respektu x xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx vlastníka, xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škoda.

V./3.

Ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

164. Ačkoliv x xxxxxx rovině xxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxx §9 pandemického xxxxxx x ústavněprávního xxxxxxxx xxxxxxx, nemusí xx ještě znamenat, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx detailům napadené xxxxxx úpravy. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tři xxxxx detaily xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx ústavněprávní roviny. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxx škody na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

X) Limitace xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

165. Vzhledem k xxxxxxx učiněným xxxx x xxxxx X.2., xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx neexistuje, xx omezení náhrady xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx.

166. Xxx xxxx xxxx není x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx úpravy obdobné xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dle §35 xxxxxxxxx zákona xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx ještě x xxxxx xxxxx než x samotném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx ušlý xxxx, xxxxx x §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx stát zavedl x řadu veřejných xxxxxx právě xx xxxxxx zmírnění ekonomických xxxxxx pandemie (xxxxxxx xxxxxxxxx podobu xxxx xxxx úkolem Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x neblahému xxxxx ekonomické reality x xxxxxxx pandemie.

167. Xxxxxxx soud xxxxxxxx x vládou x xxx, xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxx poškozený xxx dosáhl, nebýt xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx, v xxxx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx existenci xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx x x xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx opatření), xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx. X navrhovatelkou xxx xxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx rezignaci xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škody x ušlého xxxxx, x tedy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvolil, xx. xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx života, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezích.

B) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

168. Jak xxx xxxx xxxxxxx v xxxx 159 xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx náhradu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx subjektivní xxxxx xx určitý xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §2 pandemického xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx určitého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem zmírnění xxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podmínkách tak xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

169. Xx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náhradou škody xxxxxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx by mohla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx neumožňovala xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dokonce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x těchto xxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxx) xxxx §9 odst. 4 xxxx xxxxx pandemického xxxxxx xxxxxx.

170. Snížení xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx považovat xx svévoli, xx xxxxxxx libovůli zákonodárce, xxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx X, Antivirus A Xxxx, Xxxxxxxxx B, Xxxxx 2021, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx bonus, Xxxxx - Kultura, Xxxxx - Xxxxx, 2021, Xxxxx - Xxxxxxxx/xxxxxxxx, Covid - Xxxxxxxx kanceláře, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Mimořádná finanční xxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx Covid-19 xx.) xx xxxxxx xx xxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 písm. a) x x) pandemického xxxxxx. Snížení xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

171. Zákonodárcem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx respektuje x požadavek na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx poškozený, xxxxx takovou xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxx xxxxxxx nezohledňuje, xxx xxxxxxx xx rozdíl xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx způsobena xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x veřejnou xxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx dle §9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

172. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxx §9 xxxx. 4 xxxx druhé pandemického xxxxxx neporušuje x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnosti. Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stejné xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x tedy xx xxxxx na xxxxxx xxxxx, jakou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxx pandemie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zvolí x hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovením. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx §9 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx ústavněprávního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx realizováno náhradou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxx poškozený, xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxxx doplněnou x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

173. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nic xxxxxx xxx to, že xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxx xxx náhrada xxxxx xxxxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx (náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stimul x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx na xxxxxxxx těchto veřejných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx limitovány xxxxxxx xxxxxxxx částkou, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx programu xxxxxxxxx, neslučitelností x xxxxxxxx x jiného xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxx.

174. Xxxxxxx náhrady xxxxx xxx §9 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx xxx xxxxx xxxxxx jen xxxx xxxxx xxxxxx inherentní xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx uvedených xxxxxxxx veřejných podpor, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je u xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zásadně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx požadavkům xxxx xxxxxxx škody za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx intra xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxx 159). Tyto požadavky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx splněny, neboť, xxx xxx xxxx xxxxxxx, snížení xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

175. K xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud dospěl xxxxxxx snižování náhrady xxxxx dle §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx. Tento druh xxxxxxx podpory x xxxxxx xxxx zvyšuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dočasně, xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx dle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x hlediska svého xxxxx xxxxxx funkci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx. Xxxx náhrady xxxxx xxx ani xx xxxxxxxxx, natož xx concreto nemůže xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx, x níž xx její náhrada xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nenahrazena. Xxxxxx xxxxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxx vlastnického xxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx.

176. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhům xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §9 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx u těchto xxxxxx xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, tedy x xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, x jen xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podporách dle §9 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), v rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nahrazena xxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx opět xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

177. Xxxxx xxxxx nemůže být xxxxxxxxxx xxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x něčem xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx kompenzaci xxxx xxxxxxx, např. xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx daný xxxxxxx i výhodnější xx užitečnější už xxxxx xxx, že xx mu xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bis xxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx. "kdo rychle xxxx, dvakrát xxxx".

178. X xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zákonné xxxxxxx xxxxxxx škody xx xxx xxxxxxxx xxx xx případy, x nichž byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx okamžitě, a xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zvýšeném xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx vyplacení xx xxxxx až x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

179. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochrany vlastnickému xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx abstraktně xx xxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx, xxx by xxxx v rozporu x čl. 11 odst. 1 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx jiných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx vlastnického práva x xx. Xxx xx xxxx x xxxxxxx situaci, xxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx poskytována jen xxxxx atributů daných xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x majetkem) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedená xxxx xxxxxxx zapojena (xxxx. xxx je užit x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty, x nekomerčním xxxxxx xxx.), xxx požadavek xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

180. Vzhledem k xxxx, xx snížení xxxxxxx škody způsobené x příčinné souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxxx Ústavní xxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí".

181. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx považuje Xxxxxxx xxxx x §9 xxxx. 2 xxxx xxxxxx pandemického zákona ("Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dezinfekčních prostředků."). Xxxxx škody x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávních povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ztotožňovat, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ústavním pořádku xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak, jako xxxxxxx pořádek nezaručuje xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx např. xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxxxxx ani xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

182. Ustanovení §9 xxxx. 4 věty xxxxx přenáší xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxx. 1 pandemického xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zabránit. Xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pandemii xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxx založena xxxxxx xxxxxxxx s čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxx s čl. 37 xxxx. 3 Listiny. Xxxx úprava by xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxx, xxxxx jinak je xxxxxxxx důkazního břemene xxxx xxxxxxxxxx strany xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 37/04 xx dne 26.4.2006 (X 92/41 XxXX 173; 419/2006 Sb.)].

183. Důvod xxxxxxx důkazního xxxxxxx xx poškozeného lze xxxxxxxxx x xxx, xx xxx stát xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx dokazovat x xxxxxxxxxxxx případech, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, čím xxxx xxxxxx xxxxx snížit, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §9 pandemického zákona. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x dostatečný.

184. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxx skutečnosti, že xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx nebo zabránit, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx konformní xxxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx přistupovaly x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zneužití, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či zkomplikování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Opačný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx bylo v xxxxxxx s čl. 36 xxxx. 1 Listiny.

185. Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx aktivitu xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx střízlivě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním okolnostem.

VI.

K xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx

186. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní (pozn. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx):

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajská hygienická xxxxxxx") může xx xxxxxx likvidace epidemie XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přispívající x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zakáže xxxx xxxxx určité xxxxxxxx xxxx služby, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx šířeno xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx území svého xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je

a) omezení xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) omezení činnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxxxxxx centra xxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kosmetických, xxxxxxxxxx, regeneračních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx provozování přírodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx nichž xxxxxxx xx kumulaci xxxx xx jednom xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přenosu xxxxxxxxxx XXXXX-19, včetně xxxxxxxxx maximálního poctu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx nelze vztáhnout xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů, orgánů xxxxxxx xxxx, soudů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soukromých xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x shromáždění xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx poskytovatelům zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zákaz xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návštěv ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx věznicích,

i) příkaz xxxxxxxx ochranné, mycí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxx věznici,

m) příkaz xxxxxxxx zaměstnance x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(3) Xxxxx, xx xxx xx mimořádné opatření xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx řídit.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx §2, xxxx

x) xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pozbývají xxxxxxxxx.

187. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx určitosti xxxxxxxxxx x příkazových xxxxx, xxxxxxxxx zákonodárné moci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx orgán xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX./1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

188. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x teprve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx s ústavněprávním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/12 xx xxx 23.4.2013 (X 63/69 XxXX 187; 176/2013 Sb.), nález xx. zn. Xx. XX 28/09 xx xxx 2.11.2010 (X 215/59 XxXX 123; 368/2010 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 44/03 xx xxx 5.4.2005 (X 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 23/02 ze dne 30.6.2004 (X 89/33 XxXX 353; 476/2004 Sb.)]. Xxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx vynutitelnost xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx formulace xxxx xxxxxxxxx xxxxxx adresátovi, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx i xxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 29/11 xx dne 21.2.2012 (X 34/64 XxXX 361; 147/2012 Sb.)]. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx to xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výklad [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 54/05 xx xxx 22.1.2008 (X 16/48 XxXX 167; 265/2008 Sb.)].

189. Xxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podmínky, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. XX. ÚS 2988/19 xx dne 26.4.2021), xxxxxxxx xx-xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jedné xxxxxx normě převzít x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx, byť xx xx xxxxxxxxx v xxxxx právním xxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 47/06 ze xxx 2.6.2009 (X 127/53 XxXX 597; 250/2009 Sb.)].

X) X xxxxxxxx vymezení xxxxxx zákazu xx xxxxxxx xx akt xxxx xxxxxxx

190. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytyčeny čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx (xxxxxxx enumerativnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), čl. 2 odst. 4 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx (legální licence), čl. 4 Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx), čl. 8 Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), čl. 9 odst. 2 a 3 Xxxxxx (nezměnitelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), čl. 4 Xxxxxxx (podmínky a xxxx xxxxxxxx povinností, xxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxx a svobod). Xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx upravují hlavy xxxxx xx xxxxx Xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

191. X xxxxxx není xxxxxxxxxxxx, xx-xx uložení povinnosti xxxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xxxx základ dostatečně xxxxxx x souladu x Ústavou upraven x xxxxxx [xxxx. xxxx. nález sp. xx. Xx. ÚS 19/14 ze dne 27.1.2015 (X 16/76 XxXX 231; 97/2015 Sb.)], xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx xxxx xxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx), xxxxxxxxxxx však nesmí xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 35/95 ze dne 10.7.1996 (N 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.) xx xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 43/13 xx xxx 25.3.2014 (X 39/72 XxXX 439; 77/2014 Sb.)] xx jej xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 3/15 xx xxx 30.5.2017 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 32/15 xx dne 6.12.2016 (X 232/83 XxXX 605; 40/2017 Sb.)].

192. Konkretizace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxx. xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji xxxx adresátům xx xxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx [srov. např. xxxxx sp. xx. Xx. XX 24/17 xx xxx 11.9.2018 (X 152/90 SbNU 463; 235/2018 Sb.)], a xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx [xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 49/03 ze xxx 28.4.2005 (X 95/37 XxXX 285; 227/2005 Sb.)]. Xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx opora [xxxx. xxxx. nález xx. xx. Pl. XX 7/97 ze xxx 4.6.1997 (N 68/8 SbNU 175; 136/1997 Sb.), nález xx. xx. Xx. XX 21/97 ze dne 10.3.1998 (X 33/10 XxXX 217; 62/1998 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 20/01 xx xxx 20.11.2001 (X 176/24 XxXX 305; 8/2002 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 17/15 xx xxx 9.2.2016 (X 26/80 XxXX 327; 77/2016 Sb.)], x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 34/15 ze dne 13.6.2017 (X 98/85 XxXX 625; 245/2017 Sb.)]. Xxxxxx xxx si xxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základních xxxx a svobod, x němuž xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx základ [srov. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 38/93 ze dne 5.4.1994 (X 14/1 XxXX 99; 96/1994 Sb.), xxxxx sp. zn. Xx. XX 45/95 xx xxx 11.6.1996 (X 46/5 XxXX 379; 202/1996 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 43/95 xx xxx 3.7.1996 (N 60/5 XxXX 461; 203/1996 Sb.), nález xx. xx. Xx. ÚS 1/96 ze xxx 19.11.1996 (X 120/6 XxXX 369; 294/1996 Sb.), xxxxx sp. zn. Xx. ÚS 45/2000 xx dne 14.2.2001 (X 30/21 SbNU 261; 96/2001 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/97 xx xxx 5.5.1998 (X 50/11 XxXX 3; 128/1998 Sb.)].

X) X xxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx

193. Xxx xxxxxx xxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx ke dvěma xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx dát v xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx o xxxx xxxxxxxxxxx, uplatňující xx xxxxxxx u xxxx hospodářských, xxxxxxxxxx x kulturních [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 61/04 xx xxx 5.10.2006 (N 181/43 XxXX 57; 16/2007 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 83/06 xx xxx 12.3.2008 (X 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.), nález xx. zn. Xx. XX 1/08 xx xxx 20.5.2008 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 26/16 xx dne 12.12.2017 (N 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 22/17 xx xxx 26.1.2021 (124/2021 Sb.)], x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx či u xxxxxx xx samosprávy [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12 xx xxx 27.11.2012 (X 195/67 SbNU 333; 437/2012 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 6/13 xx xxx 2.4.2013 (X 49/69 XxXX 31; 112/2013 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 6/17 xx dne 20.2.2018 (X 26/88 SbNU 329; 99/2018 Sb.)], případně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx. x posuzování ústavní xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx xx xxxxxxx [srov. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 37/11 xx xxx 30.7.2013 (X 136/70 XxXX 263; 299/2013 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 87/20 xx dne 18.5.2021 (232/2021 Sb.)].

XX./2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx

194. Vycházeje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX./x. xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všech xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) K xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

195. X xxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx napadená xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx očividně dosti xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx xxxxx, tato xxxx xxxxxx zakládat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezena, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákazů správním xxxxx (x podobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

196. Xxx Xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona jsou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxx nedostatečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx norem x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx, naopak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx ani xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx norem nijak xxxxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx garance ochrany xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx XX./2.X) xxxxxx xxxxxx.

X) X delegaci xxxxxxxx xxxxxx zákazu xx xxxxxxx xx xxx xxxx veřejné

197. Jak xxxxxxx z xxxxx XX./x.X) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx konstrukce xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxx tento xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx garance ochrany xxxxxxxxxx lidských xxxx x svobod. K xxxx xxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nálezu.

C) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaručených základních xxxx x xxxxxx

198. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňují xxxxx do poměrně xxxxxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohledu xxxxxxxx života, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx svoboda xxxxxx a xxxxxx xxx čl. 14 Listiny, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx čl. 19 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx čl. 20 odst. 1 Listiny, xxxxx xx xxxxxxxx xxx čl. 33 odst. 1 Xxxxxxx a právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kulturní. Xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx proti xxxxx xxxxxxx stojí xxxxx na xxxxxxx xxxxxx dle čl. 31 Xxxxxxx x xxxxx xx život xxx čl. 6 Xxxxxxx.

199. Xxxxxxx xxxxxx podoba zásahu xx těchto xxxx x svobod se xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, neboť Xxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx samotná. U xxxx, jak xx xxxxxxx výše, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx standard, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

200. Xxxxxx krokem xxxxxx xxxxx xx vhodnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx zcela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemie xxx, xx mají xx účelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx přikázat x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx zakázat proto, xx při xxxx xxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxx §1 a §2 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx účastnice řízení xx umožnění této xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neumožňoval. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx omezovat (a x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k hromadnému xxxxxxxx xxxx xxxx.

201. Xxxxxxxxx je v xxxx souvislosti xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dostupných a xxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x oborů medicíny, xxxxxxxxxxxxx, virologie, chemie, xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepřísluší xxxx odborné otázky xxxxx, xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. kapénkovou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx blízkém xxxxxxxx xx krátkou xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxx, xx napadená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx blízký mezilidský xxxxxxx je způsobilá x xxxxxxxx sledovaného xxxx.

202. Xxxxxx krokem xx nezbytnost. I x xxxxx xxxxx xxxxx pustit xx xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 a jeho xxxxxxx. Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx konstatovat, že xxx určitého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxxxx xx k mezilidskému xxxxxxxx xx účinný xxx proti xxxxxxxx x ochrana veřejného xxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxx. Každé x xxxxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k takovýmto xxxxxxxx směřuje. Xxxxxxxxx x xxxx souvislosti xx, xx xxx xxxxxxxx relevantního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx i navazujícího xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedeného xxxxx x toho, xx napadená xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx sama x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x přímo xx jednotlivcích státní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx delegace xxxx xxxxx vymahatelná xxxx jednotlivcům.

203. Dalším xxxxxxxxx východiskem xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x věcně xxxxxxxx xxxxxxxxx celospolečensky xxxxxxxxx krizovou xxxxxxx. Xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vztahují obecné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určitosti x xxxxxxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podstatně xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

204. Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx slova xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přihlížet xx xxxxxxx možnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx musí se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a xxxxx napadených ustanovení §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jelikož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x svobod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxx přezkum xx xxxxxxxxx záruk xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 x 4 Listiny x napadené xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxxxx právní úpravy xxx xx respektovat xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

205. Xxxxx xxxxxx apriorních xxxxx spočívá v xxxxxxxx xxxxxxxx nejzazšího xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxx xxxxxxx napadená xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, do xxxxx zasahují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx kategoricky xxxxx než xxxx. xxxxxxx opatření, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx xx stavu xxxxxxxx xxxxx dle §5 xx 7 krizového xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx formulována mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxx §69 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxxx ani není xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §69 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x pandemií umožňuje x §2 xxxx. 4 pandemického zákona, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx obecné a xxxxxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k likvidaci xxxxxxxx nebo nebezpečí xxxxxx xxxxxx".

206. K xxxxx rovině xxx xxx konkludovat, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx plně xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx předvídatelná. Vyvažuje xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx akceschopnost xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. novému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx SARS-CoV-2) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, a xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

207. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx tváří v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následky xxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxx zhojitelné (xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxx x xxxxxx), negativním důsledkům xxxxxx široce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx roviny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxx xxx xxxx). V xxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxx. Ostatně i xx srovnání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřeními ke xxxxxxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 pandemického zákona xxxxx xxxxxxxxx za x xxxxxx příliš xxxxxxxx, abstraktní xx xxxxxxxxxxxxxxx.

208. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 pandemického zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona účelem, xxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxx §3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx". Dle §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jinými xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx". Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx inherentně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 a 4 Listiny) či xxx x závislosti xx politické xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx reálné xxxxxxxxxxx zvládat xxxxxx xx hrozby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

209. Třetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§3 xxxx. 3 a xxxx. 4 věta druhá xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x periodický xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§3 odst. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X x xxxx xxxxxx xx tak xxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a zohlednění xxxxxxx náležitého respektu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, do xxxxx xx jimi xxxxxxxx, xxxxxx jejich elasticity x případě, xx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpadne.

210. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx dostatečné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebyly. Xx může xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formou, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§3 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Tato forma xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx mimořádnými opatřeními xxxxxxxxxx, xxx ochranu xxxx soudní, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx přezkoumáno xx správním xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx 7 části xxxxx xxxxxxxx xxxx správního; xxxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxx poskytnout x Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx apriorní záruky xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rámec xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxx pod xxxxxx zrušení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

211. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx základních xxxx x svobod xxx xxxxxxxx napadené xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx soudnictví x souladu x čl. 90 Xxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx x xx případné excesy xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To, jak xxxx xxxxxxxxxxxxx demonstruje xx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě §2 xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx ústavních xxxxxxxxx xx kontrolu omezení xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxx výkonnou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

212. Z xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx i navrhovatelčino xxxxxxx, xx absencí xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úpravou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx brzd x xxxxxxxx, neboť xxx x legitimního xxxxxx vyšší akceschopnosti x xxxxxxxxxx veřejné xxxx (xxx výše) xxx xxxxxxx získává xxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxx vázané xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx náleží moci xxxxxxxxxxx, moc xxxxxx xxxxxxxxx mimořádných opatření xxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x v případě xxxxxxx x brzdí.

213. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx.

214. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx jen xx stručnosti xxxxx xxxxxxxxxxx:

215. Xxxxxxx navrhovatelky, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 28.2.2022 podlamuje xxxx účel x xxxxx vyprazdňuje xxxx xxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxx logiky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ani nepodlamuje xxxx xxxx v xxxx, kdy xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx ústavních xxxxx xxxxxxxxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx toto xxxxxxx i postrádá xxxxxxxxxxxxx rozměr. Xxxxxx, xxxxx zákonodárce bude xxxxx vývoj xxxxxxx xx 28.2.2022, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, do xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nic xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hypotetické xxxxxxxxxxx časové působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx Parlament, xx xxxxxx xxxxxx xxxx nutný.

216. Xxxxxx xx xxxxx ztotožnit x tezí, xx xx xxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx absence xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základních lidských xxxx x xxxxxx, xxxxxx komponenty xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx požadavkem jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxx zakotvení xxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxx (zejména čl. 4 Listiny), aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

217. Konečně ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xx nekorektnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem odchyluje xx předmětu xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx účastník řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx zavádějícím způsobem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxx xxx xxxxxx, ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx vlády - xx důvody xxxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pandemického xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozbor xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxxxxxx xxx k dosažení xxxxx xxxxxx řízení xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

X xxxxx xxxxx xx přestupky xxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

218. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o posouzení xxxxxxxxxxx vybraných horních xxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxx problém.

219. Ačkoliv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §10 x §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx existenci. Xxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx pozbývá smyslu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dílčí elementy x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx samostatná ustanovení xxxxxx, tedy xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" ve xxxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx [xxxx. např. xxxxx xx. zn. Xx. XX 24/94 xx xxx 11.4.1995 (X 19/3 SbNU 113; 80/1995 Sb.)]. Xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zakotvující xxxxxxxxxx sankce v §10 odst. 2 x 3 pandemického xxxxxx x x §11 xxxx. 2 x 3 pandemického xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přestupky x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xx, xxx odpovídá x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x dispozici, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx existenci x xxx absenci xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zákoně, xxxxx §46 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (viz níže) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jako správní xxxxxx za přestupek. Xxxxxxxx ustanovení §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zní (xxxx. napadená xxxxxxxxxx xxxx zvýrazněna Xxxxxxxx xxxxxx):

§10

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 3 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo k),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. d),

c) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), x), x) nebo x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) nebo j).

(3) Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx přestupku, xxxxx xx xxxxxx xx 4 000 000 Xx.

(4) Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednat, xxx xxxxxxxxx možnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zvýšit x xxxxxxxx.

§11

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), i), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x nedodržení mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), j), l) xxxx x), nebo

e) 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx případech než xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) spáchán xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 2 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavatele.

VII./1.

Obecná xxxxxxxxxx

220. Ústavní soud xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx horních hranic xxxxx xx správní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx sankční xxxxxxxx, xxxxx jako součást xxxxxxxx xxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx něž Xxxxxxx xxxx nepatří [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 14/09 xx xxx 25.10.2011 (N 183/63 XxXX 117; 22/2012 Sb.)]. Xxxxxxx soud v xxxxxxxx případech xxxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxx 193), x tedy protiústavnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx dílčího xxxxxxx, jako je xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxx sazby, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx efekt [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 37/11 ze dne 30.7.2013 (X 136/70 XxXX 263; 299/2013 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dolní xxxxxxx xxxxxx neumožňujícím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 12/03 xx dne 10.3.2004 (X 37/32 XxXX 367; 300/2004 Sb.)].

221. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx deliktu a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/12 ze xxx 27.11.2012 (N 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.)], xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxx [srov. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 30/16 xx dne 7.4.2020 (254/2020 Sb.), xxx 265, xx xxxxx ze xxx 16.5.2018 xx. xx. Xx. XX 15/16 (N 95/89 XxXX 409; 116/2018 Sb.), xxx 36] x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx následků.

VII./2.

Vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx zákona

222. Xxxxxxx-xx Ústavní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx §10 x §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx rovině xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx horních hranic xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nerespektování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx napadenou xxxxxx xxxxxxx.

223. Xxx xxxxxxx ze shora xxxxxxxxx, výše xxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxx xxxx protiústavnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dle §10 x&xxxx;11 pandemického zákona xxxxx sice x xxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxxxx pokut za xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, nejde x xxxxx hranice xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxx) xxxxx než xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §10 x 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na velmi xxxxxx okruh xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx osoby dle §10 pandemického xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxx §11 pandemického xxxxxx na xxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odlišnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyvažování prevence x represe, nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x sobě xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx politice xxxxx.

224. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx by tak xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kdyby xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx pokut xxx §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokut při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx x nynějším xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v celé xxxxxxxxx polouzavřeného xxxxxxxxx xxxxx, z xxxx xxxxx xxxxxxx představuje xxxxx jednu mez xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivém xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx by v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výměry xxxxxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxx.

225. Xxxxxxxx x xxxxxx a zdůvodnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx dle §10 x&xxxx;11 pandemického zákona Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxx pandemického zákona xxxx xxxxxxx, xxxxx xx ve všech xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinak, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Přestupkový xxxxx xxxxxxxx komplexní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ukládané xxxxxx xxxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx atd.; xxxx. xxx 1 xxxxx XXX části xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona).

226. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vyjádření xxxxx x jejímu xxxxxxxxx návrhu s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x dožaduje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx x xxxx řadě xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ukládání sankcí xxx přestupkového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činí xxxxx xx v xxxx xxxxxxx. Původně byla xxxx xxxxxxxxxxx založena xx tom, že xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxx žádná xxxxxxxx xxx ukládání správních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x autentičnosti xxxx xxxxxxx xxx, jak xx navrhovatelka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx s jádrem xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx ztotožnit xxxxxx.

227. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx "xxxxxxx" x §36, 37, 38, 39 x 40 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X když xxx xxxx vůbec xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx přála xxx xxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx hranice xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx "drakonický" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přestupků xxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obává xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Její xxxxxxx tak xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxx efektivně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxx, přezkumem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx uložené xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dle §78 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) a x xxxxxxxx i x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem.

228. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokuty, xxxxx, xxx uvádí x xxxx navrhovatelka, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutách xx xxxxxxxxx dle §10 x&xxxx;11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dolní xxxxxxx výše xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxx omezen xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx již xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, jak xxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutkové okolnosti xx xxxxxx, xxxx xx mu x xxx xxxxxxxxxxx nepodkročitelná xxxxxx hranice xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx úpravě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx prvostupňový xxxxxxx orgán xxx xxxxx co xxxxxxxxx.

229. Xxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je něco xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx), x nemají tedy xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx. Xxxx námitka xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx propojených xxxxxx. Xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxxx posuzovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx rozdílně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xx, xx x xxx xx x ní xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, co x xxx xx xxxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situace xxxx xxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stejně xxxx xxxxxxx xxxxx specifických xxxxxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx" (těžko xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx určitá povinnost xxxx xxxxxxxx souladnou x Ústavou x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x Ústavou xx všech xxxxxxxxx).

230. Xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (společenská xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxx xxxxx xxxxxx zvládání xxxxxxx, xx naopak xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neregulovány. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právě xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx (xx)xxxxx xxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxx x životy xxxxxxxxx. Tento fakt xx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazu xx xxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19 xxxxxx značně xxxxxxx xxxxxxxx pozornosti. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx schopen xxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x pojetí "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx. Historicky x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx x xxxx okna xx xxxxxx ztížení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx náletech, u xxx xx její xxxxx vázal také xx xxxxx běžnou xxxxxxx lidského života, x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx věděli, co xx xxxxx xxxxxx x xx mají xxxxxx xxx xx, xxx xx xxxxxxxx.

231. Xx třetí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazu či xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx x faktu, xx xxxxxx xxxxxxxx xx zakázána xx xxxxxxxxx xxxxxxx obecně, xxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je právem xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx upravuje xxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxx xx určitá xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx xxx vymezeny xxxxx jiného i xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx. ústavnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx stání motorového xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx platí xxxx. x xxx xxxxx xxxx alkoholu xx místě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě §10 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx protiprávní není, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx jím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §5 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx povolen, xxx x případě poškození xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dle §64 xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, atd. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x této souvislosti xxxxxxxxx, xx adresát xxxxxxxxx xx zákazové xxxxxx xxxxx je xxxxxx schopen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx a xxx xx určitá xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx.

232. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx horní hranice xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §1011 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx

233. Xx xxxxx xxxxx uvedených důvodů Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 4 xxxx druhé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x podle §70 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, neboť dospěl x xxxxxx, xx xxxxxx dány xxxxxx xxx pro zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zákonodárného procesu, xxx pro zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx X rozhodnutí xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 4/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.