Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.04.2021 do 31.12.2021.


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1

Vymezení základních pojmů §2

HLAVA II - PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY

Díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny

Hygienické požadavky na vodu §3 §3a §3b §3c

Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody §4

Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemické látky a chemické směsi, úprava vody a vodárenské technologie §5

Přírodní a umělá koupaliště a sauny §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6g

Díl 2 - Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí

Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti §7 §7a

Škola v přírodě a zotavovací akce §8

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci §9

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci §10

Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby §11 §11a

Jiné podobné akce pro děti a škola v přírodě na kratší dobu §12

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy §13 §14

Díl 3 - Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a některých zařízení sociálních služeb §15 §16 §17 §18

Díl 4 - Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných §19

Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné §20

Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných §21

Ubytovací služby §21a

Zákaz výkonů §22

Další podmínky provozování stravovacích služeb §23 §24

Díl 5 - Hygienické požadavky na předměty běžného užívání

Vymezení předmětů běžného užívání §25

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání §26

Kosmetické přípravky §27 §28 §28a §29

Díl 6 - Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením

Hluk a vibrace §30 §31 §32 §32a §33 §34

Neionizující záření §35 §36

Díl 7 - Ochrana zdraví při práci

Kategorizace prací §37 §38

Rizikové práce §39

Evidence rizikových prací §40 §40a

Používání biologických činitelů a azbestu §41

Teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců §41a §42 §43 §44

Díl 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi §44a

Odborná způsobilost §44b

HLAVA III - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Díl 1 - Očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb §45 §46 §47 §47a §47b §48 §49 §50 §51 §52

Opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami, které vylučují choroboplodné zárodky §53 §54

Díl 2 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Díl 3 - Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění

Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem §62

Epidemiologické šetření §62a

Spolupráce správních úřadů k zamezení šíření nákazy §63

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby §64

Provedení ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace §65

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby §66

Stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy §67

Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí §68

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §69

Léčení infekčních onemocnění §70

Díl 4 - Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu §71 §72 §73 §74 §75

Systém epidemiologické bdělosti §75a

Postup při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem §75b

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ §76 §77

HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Díl 1 - Státní správa v ochraně a podpoře veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnosti kontrolovaných a dalších osob, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav

Oddíl 1 - Orgány státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví a jejich úkoly

Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví §78

Sběr a zpracování osobních údajů §79

Ministerstvo zdravotnictví §80

Ministerstvo dopravy §81

Ministerstvo pro místní rozvoj §81a

Ministerstvo životního prostředí §81b

Krajské úřady §81c

Hejtman §81d

Úkoly kraje §81e

Krajské hygienické stanice §82

Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu §82a

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra §83

Autorizace §83a §83b §83c §83d §83e §83f

Státní zdravotní dozor §84

Oddíl 2 - Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví §85

Oddíl 3 - Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav §86

Oddíl 4 - Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř §87

Oddíl 5 - Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných a dalších osob §88 §88a §89 §90 §91

Díl 2 - Přestupky §92

Přestupky na úseku bezpečnosti výrobků §92a

Přestupky na úseku ochrany jakosti vod §92b

Přestupky na úseku koupališť a saun §92c

Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých §92d

Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy §92e

Přestupky na úseku činností epidemiologicky závažných §92f

Přestupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením §92g

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb §92h

Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmii §92i

Přestupky na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb §92j

Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví §92k

Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace §92l

Přestupky na úseku provozních řádů §92m

Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví §92n

Společná ustanovení k přestupkům §93

Použití správního řádu a účastníci řízení §94

Opatření obecné povahy §94a

Díl 3 - Opatření při mimořádných okolnostech §95

HLAVA VI - OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI §96

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Společná ustanovení §97 §98 §99 §99a §100 §100a §100b §100c §100d §100e §100f

Díl 2 - Přechodná ustanovení §101 §102 §103 §104 §105 §106

Díl 3 - Závěrečná ustanovení §107 §108 §109

ČÁST DRUHÁ §110

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ČTVRTÁ §112

ČÁST PÁTÁ §113

ČÁST ŠESTÁ §114

ČÁST SEDMÁ §115

ČÁST OSMÁ §116

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §117

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §118

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §119

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům §120

ČÁST TŘINÁCTÁ §121

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna horního zákona §122

ČÁST PATNÁCTÁ §123

ČÁST ŠESTNÁCTÁ §124

ČÁST SEDMNÁCTÁ §125

ČÁST OSMNÁCTÁ §126

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby §127

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §128

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně chmele §129

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ §130

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §131

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ §132

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST §133

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla

Příloha č. 3

č. 176/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2003 Sb. - Čl. II

č. 392/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 222/2006 Sb. - Čl. XII

č. 151/2011 Sb. - Čl. II

č. 115/2012 Sb. - Čl. II

č. 223/2013 Sb. - Čl. II

č. 252/2014 Sb. - Čl. VIII

č. 267/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2017 Sb. - Čl. IV

č. 205/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 97/2015 Sb.; č. 99/2015 Sb.

INFORMACE

258

ZÁKON

ze dne 14. xxxxxxxx 2000

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX OSOB X XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx62)

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx dalších orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x hodnocení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx zdravím xx xxxxxxxxx stav obyvatelstva x jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxx souhrnem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx infekčních x xxxxxxxx xx vyskytujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prací, vzniku xxxxxx souvisejících s xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dozoru nad xxxxxx xxxxxxxxxx. Ohrožením xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxxxx, x něhož xxxx zátěže rizikovými xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Podpora xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx pomáhajících fyzickým xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zdraví x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ovlivňujícími xxxxxx. Zahrnuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Hodnocením xxxxxxxxxxx xxxxx je posouzení xxxx xxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxx xxxxxxxxx rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je kvalitativní x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§80 odst. 1 písm. l)]. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotních xxxxx, čímž se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx snížit xxxxxxxxx rizika. Xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx rizik xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví při xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.2)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x bezpříznakové xxxxxxxxxx vyvolané xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx původce nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo neživého xxxxxxxxx xx vnímavou xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fyzických xxxx. Xxxxxxxx izolace xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejímu přenosu xx xxxx xxxxxxx xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šířit.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) karanténa, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx inkubační xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v ohnisku xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx podezřelá x xxxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx se xxxx xxxxxxxxxx mohlo xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lékaři xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví po xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stav x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor, jímž xx xxxxxxxx dohled xxx fyzickou osobou xxxxxxxxxx x nákazy, xxxxx xx uložen xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(8) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx.

(9) Xxxxxxxx příslušníkem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxx (xxxxxx),&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx manželky (xxxxxx xxxxxxx), druha (xxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx trhu Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jsou x němu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.4b) Za xxxxxxx xx trh xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx4a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xx výrobce xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxx navrhla xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx uvést xx xxx xxxx xx xxxxx4c) xxx svým xxxxxx, jakož i xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svou obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedení na xxx xxxx xx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.4b)

(12) Xx dovozce xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uvede xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.4b)

XXXXX XX

XXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Voda a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx směsi x xxxxxxxxxx technologie, koupaliště x xxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vodu

(1) Pitnou xxxxx xx veškerá xxxx x původním xxxxx xxxx po xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx jídel x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, která je xxxxxx x xxxx x tělo, k xxxxxxx předmětů, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx styku s xxxxxxxxxxx xxxx lidským xxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx pitné xxxx") xx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, biologických, xxxxxxxxxxx, chemických a xxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů, xxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx jako nejvyšší xxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx jakosti pitné xxxx, které stanoví xxxxxxxxx žádoucí xxxx xxxxxxxxxxx koncentraci xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxxxxx vodovodu xxx xxxxxxxx xxxxxxx6a) xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx vodovodu pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx,6a) xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, osoba, která xxxxxx xxxxxx xxxx x individuálního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx používána pitná xxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx osobu, xxxxx xxxxxx pitnou xxxx xxx veřejnou xxxxxxx, se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx vodovodu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 m3, xxxx počet xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využívajících xxxxxxx je menší xxx 50, xxxxx xxxxxxx provozuje xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, vodních x pozemních dopravních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx zdroj xxxxx vody,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x individuálního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb).

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx součást podnikatelské xxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, chemických x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx vodu dodávanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a), xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x vodovodním potrubím xxxxx vody, může xxxxxxx vyrobit xxx x xxxx pitné. Xx-xx xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výrobce teplé xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §4 odst. 4 xxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx povolení vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o ukazatele x xxxxxxxx mezní xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxx povolení xxxxx, xxxxxxxx dodávku xxxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví, xxxxxxxx opatření jsou xxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx xx 30 xxx x nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s nejvyšší xxxxx xxxxxxxx netrvalo xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(5) Žádost xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxx xxxx.

(6) X povolení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§3a

(1) Zjistí-li xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s nejvyšší xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx mikrobiologických xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxx již xxxxxx xxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví o xxxxxx mírnějšího hygienického xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis. Xxxxx ochrany veřejného xxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukazatelů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx zabezpečit jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx dobu co xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx dobu 3 xxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxx.

(2) Před uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx mimořádných xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx [§80 odst. 1 písm. x)] xx žádost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 podanou xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu, x to nejdéle xx období 3 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví [§80 xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) Při xxxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 x 4 x §3 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxx lidského xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx dojít xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Žádost podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 7 písm. x) xx e) x hodnocení zdravotních xxxxx podle §2 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx podat xxxxxxx prostředek.

(7) Příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx hygienického limitu x jeho prodloužení xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx kterou xx xxxxxx mírnější xxxxxxxxxx limit,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx den, xxxxxx zasaženého obyvatelstva x xxxxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pitné vody, xxxxx potřeby xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) souhrn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxx xxxxx, odhadu xxxxxxx x zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu informovat x xxxxxxxx podle §3 odst. 4 xxx xxxxx a xxxxx a x xxxx podmínkách, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx zakazuje xxxx omezuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx [§84 xxxx. 1 xxxx. x)] a jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx6a) x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxxxx xx opatření týká. Xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 povinny xx xxxxxxxxx zahrnout x xxxxxx x ochraně xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx pitnou vodou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx xxxx osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2, s výjimkou xxxx uvedených x §3 odst. 2 xxxx. b), povinny xxxxxxxx, aby xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístupné aktuální xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx pitné xxxx x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx směsích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §3c xxxx. 1 xxxx. x) x x jakém xxxx, x

x) tom, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §3c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 7 x xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§3b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §3a, xxxxxxxx xx týkají vodovodů x xxxxxxx zdrojů xxxxxxx vod x xxxxxxxxx spotřebou xxx 1&xxxx;000 m3 denně xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 7 písm. x) až x).

(2) Xxxxx 3 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o jakosti xxxxx vody, x xxx uvede nejméně xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx místě xxxxxxxxx přístupném x xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Zprávu xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx jejího xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§3x

(1) Xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozní xxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxx x zdroji a xxxxx xxxxxx vzorků xxxxxx vody,

b) základní xxxxx x technologii xxxxxx vody, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x opatřeních xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx uvedené x §3 odst. 2 xxxx. x) a xxxx x osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. x) a x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xx sezónním xxxxxxxx, x

x) způsob xxxxxx xxxxxxx o kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x provádění xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx zaznamenaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy vody, xxxxxx vzorků xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxxxxx účinně v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx povodí xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx konečnému xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pitné vody,

c) xxxxxx, že x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 4, §3a xxxx. 1 x 3 xxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zmírňování xxxxx xxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí x xxxxx jejich xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx zmírnění nepřijatelných xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 jsou xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(7) Xxxxx uvedené x §3 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předkládat xxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx provozního xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx jednou xx 5 xxx.

(8) Xx xxxxxx x informacím, xxxxx získá orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2017

§4

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a), xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx laboratoře4c) xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c)

x) odběr xxxxxx xxxxx vody x xxxxxx laboratorní xxxxxxxx, zda voda xx xxxxxx xxxxx xxxx, x to xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx 9; x xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx metoda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Protokol xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let xxx dne odběru xxxxxx pitné vody. Xxxxxxxxxxx protokolu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhraní a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozsah x xxxxxxx kontrol xxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nejvyšší mezní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxx ukazatele, xxxxxxx xxxxxx xxx předpokládat x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, x xxxxx četnost xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xx žádost osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2 může xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. x xxxxxxxxx, u kterých xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx vzorků xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx let x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zásobovanou xxxxxx xxxxx než 60 % limitní xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxx hodnotě aplikovat xxxxxxxx 60 %, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx četnosti xx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ukazateli,

2. x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx let z xxxx xxxxxxxxxx reprezentativních xxx celou xxxxxxxxxxx xxxxxx nižší xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, u kterých xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx 30 %, xxxxxxxx o možnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x posouzení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo určeného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho příčinu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxx nedodržení xxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §82 x 84. Xx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx nebo mezní xxxxxxx ukazatelů xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 povinna xxxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxx,6a) xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxx vodu; x xxxxxxxxx uvede x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že v xxxxxxxx vodě xxxxxxx xxxxxxxxxx limity dodrženy. Xxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx6a) x xxxxx osoby x xxxxxxxx postavení, xxxxxx xx dodávána xxxxx voda, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prošetřit a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů jakosti xxxxx vody a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx u xxxx zásobované xxxxxxx xxxxxxxxx xx výskyt xxxxxxx látek nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 neprodleně xxxxxx koncentraci xxxx xxxxxxxx xxxx látky xxxx mikroorganismu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. V xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dodávané xxxx xx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx látka nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, látku xxxx mikroorganismus, xxxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxx xxxxx provedených xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx, a xxxx nápravných opatření. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx takových látek xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx obsaženy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx neohrožuje xxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxx třetí xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 je xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x níž již xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mírnějšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx spotřebitelům; o xxxxxxx takové xxxx xx osoba uvedená x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) musí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx kontrol xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblasti, xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx den x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x stálé xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x aktualizované xxxxxxxxx rizik.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx spolehlivé xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, teplou a xxxxxxx vodou, xxxxxxxx xxxxx x chemické xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx6a) xxx xxxxxx jímání, xxxxxx, xxxxxxx, úpravě, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx") a výrobce xxxx dovozce xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxx vody na xxxx pitnou xxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, x průvodní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upraveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx4a) distribuovat. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku s xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c) podle xxxxxx xxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx ověření, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pitné nebo xxxxx vody; x xxxxxxx je povinen xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx záznamu x xxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx surovou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, i xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití. Návod xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx4a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx takový výrobek xxxx chemickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití.

(4) Xxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx přímého xxxxx x vodou, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx,8) postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.4a)

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx limitu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx x xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4,

x) xxxxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx nebo teplou, xxxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx předpisu.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, chemické látky xxxx chemické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx název x chemické xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směsi podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx technologie xxxxxx x výčtem xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, zpracování, případně xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, xxxx o koncentraci xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx interakcí x xxxxxxx, dostupnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx výrobek, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směs xxxx xxxxxxxx x xxxxxx státech x xxx xxxx xxxxx, xxxxx x toxicitě xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx x xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx popis principu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kontroly funkčnosti x účinnosti xxxxxxxxxxx x běžné provozní xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti pitné xxxx teplé vody.

(8) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx surové xxxx6a) xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx povolené podle xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(9) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přípustnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neupravené x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu. Žádost xxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxxxxxx označení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx technologie x xxxxxxxxxx xxxxxx použití, xxxxx x použití, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přesného xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx součástí xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxx x chemické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jakosti xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx, chemické a xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx navrhované technologie, xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx funkčnosti a xxxxxxxxx technologie x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravené xxxx xxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a dostupnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodárenské xxxxxxxxxxx povolení vydá, xxxxxxxx žadatel prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x nedojde x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx teplou xxxx (§3 xxxx. 3) xxxxx xxx xxxxxx této xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x).

(11) X jímání, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a měření xxxxxxx xxxxxx, pitné x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 a xxxxxxxxxx6a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

Xxxxxxxx x umělá xxxxxxxxxx x xxxxx

§6

(1) X xxxxx zákoně xx xxxxxx

x) přírodním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, v nichž xx xxxx ke xxxxxxx obměňována xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx chemicky neupravované xxxxxxxx nebo povrchové xxxx8a), xxxx xxxxxx xxxxxxxx k účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čištění xxxx ke xxxxxxx (xxxx jen "stavba xx koupání"), xxxx xxxxxxxxx voda8a), xx xxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx plavecký xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x voda xxxxxxxx k léčebným xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxx xx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynoucím xx xxxxxxxxxx vody xx koupání, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx provozovatel

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit, xxx voda xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienickým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorovat xxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx sprchování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x), prováděním xxxxxxxx xxxxxxxx znečištění xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. x), nemá-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedená v §6d.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo umělého xxxxxxxxxx nebo sauny xxxx, je-li xxxx xx sprchování xxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx ochlazování xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mikrobiologického xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve stavbě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mikrobiologického, fyzikálního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx koupání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx sinic xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx formě květu, xxxxxxx xxxx pěny, xxxx

x) výskyt xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx a představuje xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx koupání, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakosti vody xx xxxxxxx x xxxxxx koupališti x xxxxxxxxxxx x sauně xx stanoví xxxx xxxxx hodnoty nebo xxxxxxxx mezní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hygienického xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob. Nejvyšší xxxxx hodnotou xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ohroženo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, fyzikálních x xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x ochlazování x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mnohobuněčných xxxxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx, ukazatele a xxxxxxx xxxxxxx rozmnožení xxxxx, pravidla xxxxxxxxx xxxxxxx sinic, pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pravidla pro xxxx posuzování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx informování xxxxxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6b

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo sprchování, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx celou xxxx xxxxxx znečištění. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x nesmazatelné xxxxx x xxxxx obsahovat xxxx xxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x překročení xxxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chemické x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx xx koupání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx překročení xxxxxxxx mezní hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx je xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx nebo xxxxxx části xx xxxx xxxxxx znečištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx umělém xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty první xxxx xxxxxxxx 3, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důvod xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xxxx xxxxxxxx 3, přijaté xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.

§6c

(1) Provozovatel přírodního xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx8), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx zákona8a) nebo x xxxxxxxx autorizace xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§83c) xxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dodatečných xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§82a), xxx-xx o xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx xx povrchových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx službu koupání xxxxxxxxxxxx xxxxx §6x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx §6d; pokud xxx o xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá, xx-xx voda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxx uvedené x písmeni a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx po xxxx 5 let xxx xxx xxxx vyhotovení,

d) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxx hygienické xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád, xx xxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx x příjmení x xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, umístění xxxxxxxxxx xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx ochlazování, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx půjčováno v xxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x saun xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu podle xxxxxxx x) a xxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, termíny a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo ochlazování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6d

Osoba, která podle xxxxxxxxxxxxxx zákona60) ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxx využívaných ke xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx vodam,

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tělovýchovné xxxx sportovní služby, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ubytovnách, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních,

a x xxxxxxx xxxxx xxxxxx spotřebiteli nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx využívání těchto xxxxxxxxxxx vod, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6a odst. 1 xxxx. x), §6b xxxx. 1 a x §6c odst. 1 xxxx. a) xx x).

§6e

Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly vody, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx rovnocennosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

§6x

(1) Provozovatel umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx laboratorní xxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádět xxxxxxxxxx kontrolu jakosti xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, vlastnosti xxxxxxx, xxxxx přicházejí xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, x hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx vody xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx a na xxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx souvisejí,

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vody xx koupání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zveřejnit xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sauny x způsob xxxxxx xxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxx x evidenci x xxxxxxxxxx kontrol x měření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx c), x) a x) x xxxxxxxxx xx xx dobu 1 xxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xx xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx uvede xxxxx x xxxx množství xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, návrh hygienického xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výskytu této xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrženého xxxxxxxxxxxx limitu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydáno, xx xxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx látka xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx umělé xxxxxxxxxx x sauny, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vlastnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koupaliště x xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx kojenců x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podmínky umělého xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Způsob x xxxxxx kontroly xxxxxxx vody xx xxxxxxx, náležitosti provozního xxxxxx x způsob x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.6.2011

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx sestaví xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznam, xx kterém xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx §6x, xxxxxxxxx vody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d x xxxxx xxxxxxxxx vody, xxx lze očekávat, xx xx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx fyzických xxxx x xxxxx xxx ně xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví trvalý xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx"); xxxxxxxx koupaliště xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6a, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d xx xx této xxxxx seznamu xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx u xxxx xxxxxxxx, xx xx v xxxx xxxx koupat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob x nebyl xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx fyzických xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na podporu xxxxxxx,

x) přírodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx službu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6a nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6x, pro které xxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) koupací xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koupališť se xxxxxx zpravidla xxxxxx xx 30. xxxxxx xx 1. xxxx xxxx období, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xx fyzických xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu 10 xxxxxxxxxxxx xxx xx své xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připomínkám; xx xxx, od kterého xxxxxx plynout xxxx xxxx, xx považuje xxx, xx xxxxxx xxx seznam vyvěšen xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxx sídle, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koupací xxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx, xxxxx x xxx došlo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ve xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávu x výsledcích xxxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx s xxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx důvodech x x popisem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx8a) xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx informuje Evropskou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6e x xxxxxxxxx mikrobiologického xxxxxxx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx rovnocennosti metodám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x provoz xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sociálně výchovné xxxxxxxx, zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx skupině x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxx o xxxx

(1) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10), x xxxxxxxx zařízení xxx další vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, školských xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx10a) (xxxx jen "xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, vytápění, xxxxxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x prádlem. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první má x osoba provozující x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náplní je xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nad 3 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx škole nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx, nezařazených xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x dětskou xxxxxxx xxx 12 xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pitného režimu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x provozním xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx vzniku x šíření infekčních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ostatních xxxx x mladistvých x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx89) xxxxxxx x xxxxxxx ani prodávat xxxxxxxxx90), xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dětí xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x xxx xx nabízet k xxxxxxx a prodávat xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x které xxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a školských xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx 30 x xxxx xxxx xx věku do 15 let na xxxx delší xxx 5 xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, zvýšit xxxxxx tělesnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx znalosti nebo xxxxxxxxxx. Zotavovací xxxx xx může xxxxxxx x více běhů. Xxx účely xxxxxx xx zotavovací xxxx xx xx xxxx xx xxxx xx 15 xxx považuje x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx zotavovací xxxx xxxxxxxx, dovrší xxx 15 let. Xxxxxx v xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxx pobyt bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školy nebo xxxx xxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, která přijala xxxx na xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx osoba"), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx dodržet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jejich vybavení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, stravování x xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořádající xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx děti xx xxxxx x přírodě xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, xx povinna xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v přírodě xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxx konání, a xx x uvedením xxxxxx xxxx názvu xxxxxxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x každém xxxx x uvedením xxxx xxxx zahájení x ukončení,

c) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx škole v xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx, x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx číslo na xx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx pořádající xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx vysílá xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 5 xxx, v xxxxxxx, xx xxxxx voda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2, xxxxxxxx x kráceném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx kráceného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§9

Xxxxxxxx účasti xxxx xx xxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Škola xxxx xx xxxxx x přírodě xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxxx xxx dítě, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx způsobilé x xxxxxx na xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx), x

x) xx 14 xxxxxxxxxxxx dnech před xxxxxxxx xx školy x xxxxxxx xxxxxxxx xx styku x xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidelným xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx imunní xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx podrobit xxx kontraindikaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx11). Xxxx-xx xxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx. X případě zotavovací xxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx dítě xxxxxxxxx stanoveným pravidelným xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxx nákaze xxxxxx xxxx xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontraindikaci. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx platnost xx xxxx xxxx xxx xx data xxxxxxxxx, xxxxx během xxxx xxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte12) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxx xxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx x písemné xxxxxxxxxx xxxxx zákonný zástupce nebo xxxxxxx osoba, xxxxxx x xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

§10

Xxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx při xxxxx v přírodě x xxxxxxxxxx akci

(1) Xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx jako xxxxx xxxx zdravotník musejí xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx způsobilost posuzuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrující poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxx vystavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předají xxxxxxx osoby činné xxx škole v xxxxxxx nebo zotavovací xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx13) x zdravotnických xxxxxxxxxx,14) xxxxxxxxxx škole xxxx pořádající xxxxx xxx účely podle §11 odst. 1 xxxx. b) a x).

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví podle §19 xxxx. 3.

§11

Xxxxxxxxx školy, která xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxx, která vysílá xxxx xx xxxxx x přírodě xx xxxx xxxxx než 5 xxx, x xxxxxxxxxx osoba jsou xxxxxxx xxxxxxxx

x) základní xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxx osobní xxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (zdravotníkem); xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře, všeobecné xxxxxx, xxxxxxx asistentky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx absolvovala xxxx první pomoci xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx x přírodě xxxx zotavovací akci, x xxxxxxx studijního xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní lékařství xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx pomoci xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §10; xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §10 xxxx. 3, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x prohlášení xxxxx §9 odst. 3 x §10 xxxx. 2, xxx sestavování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx; dosažitelnost zdravotníka 24 xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx zotavovací akce xxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3 a §10 odst. 2) xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvede závěr xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx vydal,

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zotavovací akce xxxxxxxx zástupcům dětí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

x) vybavení xxxxxxxxxx xxx školu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx akce; nejmenší xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx akce xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x seznamu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx páté, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx x fyzických xxxx xxxxxxx xxx škole x přírodě nebo xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uchovávání těchto xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x péči, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akce xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba xx dále povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou zdravotníka, x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx instruktáže xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11x

Xx xxxxxxxxxx akci xx xxxxxxxx x xxxxxxxx rekreační tábor xxx xxxx,10a) a xx i v xxxxxxx, xx se xx účastní xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pořádání xxxxxxxxxxxx xxxx v §8 xx 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxx osoba, která xxxxx xxxxxxx10a).

§12

Xxxx xxxxxxx akce xxx xxxx x xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu dětí x xxxxx menším xxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx první, s xxxxxxxx akcí xxxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx rodinném x xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx akci pořádá, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky stanovené x §10 xxxx. 1 x 3. Xxxxx, xxxxx vysílá xxxx na xxxxx x přírodě xx xxxx 5 xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pitnou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx venkovní xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1, staveb, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx92), vysokých xxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, staveb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ubytovacích xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx93) xxxx povinni xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místností15) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavbu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx venkovní xxxxx xxxxxx určené xxx xxx dětí xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad hygienické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Výjimky z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených v §7 odst. 1 xx možné povolit, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

Xxx 3

Hygienické xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx, (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxxxx péči"), jsou xxxxxxx činit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Infekcí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx době.

(2) Xxxxx poskytující xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxx. Poskytovatelé zdravotních xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx dětský xxxxx xxx xxxx xx 3 let xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x režim xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx provozního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvede, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxx zdravotní xxxx x xxxxx poskytování xx provozní xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx provádí xxxxxxxxxxx studii infekcí xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx [§82 odst. 2 xxxx. x)].

§16

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx je při xxxxxxx infekce xxxxxxx xx xxxxxxxxx péčí xxxx při xxxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx příčiny x xxxxxx, způsob přenosu xxxxxxx x provést xxxxxxxxxxxx protiepidemická opatření x zamezení xxxxxx xxxxxxx šíření.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, těžké xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§17

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §15 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou, úklid x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dezinfekcí xx soubor opatření xx zneškodňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálních, chemických xxxx kombinovaných xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke vnímavé xxxxxxx xxxxx.

(3) Vyšším xxxxxxx dezinfekce jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bakterií, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spór, xxxxxxxxxx xxxx usmrcení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx rezistentních spór) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx červů x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx virů a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jiný xxxxxx sterilizace xxxx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx účinnosti.

§18

(1) Xxxxx poskytující xxxx x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx zdravotnické prádlo17a) xx zdravotnického zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx x xxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx pere xxxxxxxxxxxx xxxxxx17a) ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x §15 odst. 1, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx poskytované xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx vodu podle §3 odst. 3, xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. V xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fyzikální, organoleptické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx §6a, §6b xxxx. 2 x §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, obdobně. Xx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx x přírodního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx zajistit dodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a chemických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx §6c xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxxx.

Xxx 4

Hygienické požadavky xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx služby

§19

Předpoklady pro xxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx

(1) Xx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§23), výroba xxxxxxxx,18) zpracování xxxxxxxx18), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx18), výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx6a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, manikúry, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, masérských, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx činnostech xx xxxxxxxxxxxx službách (§23) xxx výrobě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) xxxx xxx uvádění xxxxxxxx xx xxx18) xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, pokrmy, zařízením, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vod x xxx provozování xxxxxxxx6a) xx přímého styku x xxxxx, x xxxxxxx osoby přicházející xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přímého xxxxx x kosmetickými xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx spotřebitele (dále xxx "xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx") musí mít xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nutné x xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx x oboru xxxxxxxxx lékař xxx xxxx x dorost11) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx61). Xxxxxx zdravotního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx znalostí nutných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx doby úspěšného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zřízenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 kalendářních dnů xxx xxx, kdy xx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§20

Povinnosti fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné xx xxxxxxx

x) podrobit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx lékařským xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx poskytovatel pracovnělékařských xxxxxx11), stanoví-li xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx písmene a) x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx znalosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zásady xxxxxx x xxxxxxxx hygieny x rozsahu upraveném x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) xxxxx x xxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) xxxxx xx sama xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx rodinnými xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx, povinna xxxxxxxx jen xxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. K xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx vodu xxxxx §3 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx povolení x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fyzikální, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejich hodnoty x xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Kosmetické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx provozující holičství, xxxxxxxxxxx, manikúru, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, regenerační x rekondiční xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kůže, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx charakteru xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dezinfekce x sterilizace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx řád podle xxxxxxxx 3 a xxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 před xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxxxx hostinské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,8b) x výjimkou xxxx xxxxxxxxxxxxx ubytování x bytových xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx řád. X xxxxxxxxx řádu uvedou xxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx x jiných onemocnění, xxxxxx zacházení s xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xx ubytování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx dva měsíce x xxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxx dále xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sprchou, xxxxxxxxx x prostorem xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx tekoucí xxxxx x xxxxx xxxx xx stavbách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Provozní xxx x jeho změny xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxx xxx je osoba xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby.

§22

Xxxxx výkonů

Osoba provozující xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nesmí provádět xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, manipulace x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výkony xx xxxxxxxxxx, xxxx spojivce x xxxxxxx.

Další podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§23

(1) Stravovací xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku88), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuce x xxxxxxx xxxxxx xx trh za xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx zařízení xxxxxxxxxx stravování94).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx upravená xxxxxxxx nebo teplou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby mohla xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, poskytovat pouze x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxxx xx umístění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostorové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx fyzické xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx. Fyzická xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro tohoto xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x výcviku psa.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen nejpozději x den xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a rozsah x xxxxxxxx provozoven, xxxxxxxxx změnu x xxxxxxxx nebo rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxx xxxxx, xxxxx i den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Právnická xxxxx x xxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní firmu x xxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx vyhovují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; xxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, přepravu, xxxxxxx, skladování x xxxxxxx xxxxxx na xxx,

x) zajistit, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx požadavky xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, který xxxxx, surovinu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx přípravě xxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů27a) xxxx xx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx prokazující xxxxxxx xxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx běžného xxxxxxx

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x předměty xxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro styk x potravinami27b),

b) kosmetické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63) a

c) výrobky xxx děti xx xxxx do 3 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x), hraček x xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného užívání

(1) Xxxxxxx nebo dovozce xxxxxxxx běžného užívání xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxx vyráběné xxxx xxxxxxxx předměty xxxxxxx xxxxxxx byly xxx xxxxxxx xx xxx bezpečné,26a) xxxxxxx xxx

x) za xxxxxxxxx xxxx xxxxx předvídatelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným hygienickým xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, vlastnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; dodržení xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. a) x x) je xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje, xx bezpečných26a) xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx prohlášením x xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xx značení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx upravené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vybavení předmětů xxxxxxx užívání písemným xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxx nemá povinnost xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §25 xxxx. x) x x) x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) povinnosti xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx, xxxx x xxx dokumentaci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce v xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx složení x vlastností xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx českým xxxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), vydaného xxxxxxxx x zahraničí.

(3) Distributor4a) xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x) xxxxxxx xx xxx, které nejsou x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, popřípadě obsluze x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) x c) určit, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 distributor.4a) Distributor xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x je xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx přání xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx užívání x prošlým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx29a) xxxxxxx umístit xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx údajem x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxx26a).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx předměty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. c) xxxxxxxx jako xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx x adresu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určené xxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, zda vyrábí xxxx xxxxxx materiály xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx95) xxxxxxxxxxxxx ve svém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx96) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Na xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku materiály xxxx předměty xxxxxx xxx styk s xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx, xx xxxxxxxx obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a x). Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx používajícího ve xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) a x xxxxxxxx 2.

§27

Kosmetické xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx dodání xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63). Výrobce, xxxxxxx xxxx distributor zajistí, xxx při xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx64) xxxxxxx x českém xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx prodeje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou baleny xxx okamžitý xxxxxx, xxxxxx prodejce údaji xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obalu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

Díl 6

Xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zářením

Hluk x xxxxxxx

§30

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zdrojem xxxxx xxxx vibrací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,31) správce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx32a), osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hudby x xxxxx-xx pořadatele xxxxxxx, pak xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxxxxxx stavbu, a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx"), jsou povinni xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx staveb x xxxxxxxx venkovní xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx nadlimitnímu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx dráhách v xxxxxxxxx venkovním xxxxxxxx xxxxxx xx považuje x xx splnění xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxx, který xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vibrace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx pro zdraví x jejichž hygienický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx podle věty xxxxx xx nepovažuje xxxx působený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx produkce xxxxx x xxxxxx, hlasovým xxxxxxxx xxxxxxx, zvuk x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx signálu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřením76), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, xxxx působený x xxxxx souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, řešením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx76). Xx xxxxxxx podle xxxx druhé xx xxxxxxxxxx vibrace působené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prováděním xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx76).

(3) Chráněným xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x rekreaci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x výuce, s xxxxxxxx lesních x xxxxxxxxxxxx pozemků32b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xx rozumí prostor xx xxxxxxxxxxx 2 x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pláště, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxx domů, xxxxxxxxx xxxx, staveb xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výchovu a xxxxxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx77) ve xxxxxxxx xxx předškolní x školní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x sociální xxxxx x xx xxxxxxx obdobných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx77) xx všech xxxxxxxx. Xx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§31

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolení xxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rozumně xxxxxxxxxxxx míru. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx protihluková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přínosem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zátěže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx exponovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx povolení xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vydání nahrazeno xxxxxxxx v řízení x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované prevenci x xxxxxxxxx znečištění, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxx zdroje hluku xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx hluku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §30 xxxx. 3 xxxx změřené hodnoty xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx, xxxxx xxxxx fyzických xxxx vystavených nadlimitnímu xxxxx xxxx vibracím, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxx x doby xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx harmonogram xxxxxx xxxxxxxxx, odhad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hluku nebo xxxxxxx xx rozumně xxxxxxxxxxxx míru. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodem xx xxxxxx místo, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Při překročení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx než 50 xxxxx vzletů xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochranného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlukového pásma xxxx Xxxx xxx xxxxxxx letectví x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domů, staveb xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlukovém xxxxx je provozovatel xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vypracovaného xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx rozsahu, aby xxxx alespoň uvnitř xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx podle xxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x užívání xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§32a

Měření xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2005

§33

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx kmitočtu xx 4 xx 8 Xx. Osoba xxxx xxxxxxxxxx takový stroj xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domů, staveb xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výchovu x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx staveb, xxx pokud na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hodnocení.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx hlukem x xxxxxxxxx rozumí doba xxxx 22.00 x 6.00 xxxxxxx.

Neionizující záření

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx záření o xxxxxxxxx xx 1,7.1015 Xx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxxxx záření xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx povinna

a) činit xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření,

b) xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) před xxxxxxxxx používání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví,

d) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxx místa (xxxxxxx, xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx osob neionizujícímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx její povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx k xxxx x xxxx zdroj xxxxxxxxxxxxxx záření, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx, xx xxxxx uvede xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx x provozu; evidenci xx xxxxxxx uchovávat xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx doby xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx provoz zdroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxx a dovozce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx laseru xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení,

b) xxxxxxxx laserů xxxxxxxxxx xx třídy 1X x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x laserů xxxxx 3X x 4 xxxxxxxxxxx chodu,

c) xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 7

Ochrana xxxxxx xxx xxxxx

§37

Xxxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxx míry xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx do xxxx kategorií. Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx kategorií xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.33b) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřekročí jeden xxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní právní xxxxxxx33a) nestanoví jinak. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnává xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), a to xx 30 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx prací. Xxxxx xx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,33a) x to xx 30 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xxxxx na pracovištích xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx práce do xxxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) název a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx,

x) výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx práci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx faktorům xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxx,

x) délku směny; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx střídání xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xx být xxxxx zařazena,

f) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, z toho xxxxx žen,

g) xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx práci,

a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, pokud xxxx toto hodnocení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práce, xxxxx zařadil xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), f) x x) x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx hodnocení xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx kategorie druhé xxxxxxxx (§39), xxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx rizikové xxxxx xx xxxx rizikové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxx, x němž xxxx xxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx z xxxx úřední xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx (§39).

§38

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxx do xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prací xx těchto xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx x akreditaci4a) xxxx xxxxxxxx autorizace (§83c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx-xx xxx obor xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx faktory fyzická xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx97) xxxx zaměstnavatel xxxxxxx práce do xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx fyziologie xxxxx xxxxx §83a xxxx. 1 písm. x). Protokol x xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxx práce, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx konání xxxxx, xxxxxxxxxx nářadí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxxx pozicích a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzická zátěž xxxx pracovní poloha.

(3) X xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxx xxxxx, xxx níž xxxxxxx xxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, protokol x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§39

Xxxxxxxx práce

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx nemoci xxxxxxxxxxx x xxxxx, je xxxxx zařazená xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.33a)

(2) Zaměstnavatel xx povinen zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odstranění; x těchto skutečnostech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxxxx xxxx xxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx hodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních testů xxxxxxx poskytovatel pracovnělékařských xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§40

Evidence xxxxxxxxxx prací

Zaměstnavatel, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonávány xxxxxxxx xxxxx, xx dále xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx

1. o xxxxx, příjmení x xxxxxx čísle,

2. x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

3. o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx (odolnosti) x xxxxxx,

4. údajů o xxxxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x koncentrací faktorů xxxxxxxxxx podmínek x xxxxx x typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxxx x) po xxxx 10 xxx xx ukončení expozice, x xxx-xx x xxxxx

1. s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx mutageny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. x azbestem,

3. x xxxxxx fibrogenního prachu, x

4. x biologickými xxxxxxxx, které mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx dlouhou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx následky,

po dobu 40 xxx xx xxxxxxxx expozice,

c) evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx 1 xx 4 xxxxxx xxx svém xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx dosud xxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance faktorům xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

(1) Xxxxxxxxxx podle §37 xx 39 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedený xx větě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o dočasném xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx k výkonu xxxxx x uživatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx předá agentuře xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x kategorii práce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařazení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů. Xxxxx xxxx xxxxx dosud xx kategorie xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx-xx hodnocení xxxxx xxxxx provedeno, xxx údaje o xxxxxxxxxx faktorech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, k xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxx předpokládané xxxxxxxx rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance agentury xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §40. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uchovávat xx xxxx xxxxxxxxxx x §40.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§41

Používání xxxxxxxxxxxx činitelů x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 až 4, xxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, x změny xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a dále xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxx xxx zaměstnanci xxxxxxxxxx azbestu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, které azbest xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle vět xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemá, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx x krátkodobou xxxxxxxx azbestu33d). Práce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx expozice azbestu xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxx biologického xxxxxxxx x xxxxxxx postupovat xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předcházení x xxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx biologických xxxxxxxx xxxxxx 2 xx 4, jakož x opatření x xxxxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxx provádějící diagnostickou xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny 4, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxx biologické xxxxxxxx65).

§41x

Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxx, aby x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jakosti xxxxxxx v odstavci 1, může xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx výjimku. X žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, biologické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx hodnoty, xxxxxx, xx nedojde k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku použití xxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navržených xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovat x xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, upravený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pitnou vodu. X případě havárie xxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kontroly rozhodnutím xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxx zákona hradí xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§43

§43 zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx dotčeny povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 8

Nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi

§44a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx nakládání s xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x chemickými směsmi xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a řídit xx výstražnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx látek x směsí, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX a 1999/45/XX a x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008").

(3) Nikdo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, prodávat xxx jinak xxxxx, xxxxxxxxx xxxx obstarat xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, nebezpečné xxxxxxxx xxxxx nebo chemické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx třídu a xxxxxxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx dodat, přenechat xxxx obstarat pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třídy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cílové xxxxxx xx jednorázové nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směsi, xxxxx xxxx přiřazenu třídu x kategorie nebezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx standardní xxxxx X314 xxxxx nařízení (XX) č. 1272/2008.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nesmějí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxxxxxxxxx xxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx třídu x xxxxxxxxx nebezpečnosti žíravost xxxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx H314 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx x xxxx xxxx zabezpečeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak20). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 roky. X xxxxxxx x proškolení xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx povinna xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§58).

(7) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skladovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx chemické směsi, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxx, které xxxx uzamykatelné a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxx být vyloučena xxxxxx x vzájemné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směsmi, xxxxx xxxx přiřazenu třídu xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx nebezpečnou xxxxxxxxx látku a xxxxxxxxx směs xxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamy xxxx xxxxxxxxx údaje x přijatém x xxxxxxx množství, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx útvaru xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx chemické látky xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx79).

§44b

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx toxicita kategorie 1 xxxx 2 xxxxx nařízení (XX) č. 1272/2008, se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx vzdělávání Všeobecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxx xxxxxxx studiem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx nezařazeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx vzdělání, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx,

4. x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celoživotního vzdělávání xx zaměřením na xxxxxxxxxxx35f), nebo

5. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx xx rostlinolékařství x xxxxxxx rostlin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměřením xx rostlinolékařství a xxxxxxx xxxxxxx35g),

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxx vzdělání, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx a), a xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi, xxxxx mají přiřazenu xxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise x její složení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ke zkoušce, xxxxxxxx obsah x xxxxxxxx provedení zkoušky x vzor xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xx xxxx přihlásit u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let, která xx trvalý pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx trvalý xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nemá (xxxx jen "uchazeč"). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před termínem xxxxxx xxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008. Xx vydání osvědčení xx xxxxx správní xxxxxxxx.35h) Osvědčení je xxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX X ŠÍŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Očkování a xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§45

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x orgány ochrany xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx x xxxxxxx pravidelná, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, poraněních, nehojících xx xxxxxx a xxxx některými xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx mají x xxxx [xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx36)] x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx infekčního onemocnění xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nařídit xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx oddělení, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení poskytovatele xxxxxxx xxxx. Nemá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen zajistit xxxxxxxxx služby fyzické xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx izolace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

§46

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, cizinec, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx je oprávněn x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx přechodný pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, xxxx xxxxxxx podrobit xx, v prováděcím xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysokým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kolektivech x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx doporučení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx zařazeny xx pracoviště x xxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx provedením xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). O xxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §47a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx očkování xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx nezletilá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost, stanoví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo vyšetření x určeného poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxx zákonný zástupce12), xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx80). V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10a), xxxxxxxxxx do dětských xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx81), do xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx82) x xxxxxxxxx zařízení, xxxx-xx xxxxxx nařízena xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochranná xxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx dětského xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx určeného poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti vyhovět.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx očkování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, za nichž xxxxx být x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vyšším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

§47

(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x). To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx očkování x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Každé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x očkovacího xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx, který vydá xxx xxxxxx xxxxxxxx, x do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očkovaného. Xxx xxxxxx dalším očkování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx očkovací xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx průkaz xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu.

§47a

(1) Xxxxxxxxxx očkování xxxx xxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXxXx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddělení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxx xxxx infekce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pracovištích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx zařízeních provádějí xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx také lékaři xxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oborech xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx tetanu xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří ošetřují xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx zimnici xxxx provádět xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx kterého xxxx xxxxxxxx zabezpečuje xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, epidemiologie, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx lékařství pro xxxx x xxxxxx xx absolvování certifikovaného xxxxx očkování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žluté xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tohoto očkování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx očkování xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx údajů podle xxxx xxxxxx.

(5) Provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. O provedení xxxxxxxx xxxxx žluté xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxx x českém x xxxxxxxxx jazyce; xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x

(1) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prevence xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívají

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36a),

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich změna, xxxxx příjmení,

b) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47b, poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx žádosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této žádosti xxxx předávány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, x xxxxxx mají xxx xxxxx předány, xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x vyhledání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx rozsah xxxxx x tomto xxxxxxxx x xxxx, xx kterému jsou xxxxx požadovány.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx se hradí xxxxxxxx látky pro xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ze státního xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Poskytovatel xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx75) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje x xxxxxxxxxx živnost, x xxxxx náplni xx péče o xxxx do 3 xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nad 3 roky xxxx x předškolních zařízeních98), xxxx mateřská xxxxx, x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx a zařízení, xx nichž je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pouze xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelným xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx proti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx očkování xxxxxxxx xxx kontraindikaci. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xx dítě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx očkování xxxxxxxx xxx kontraindikaci, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx80).

§51

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx x číslo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx sdělit xxxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxx xxxxx, dále xxxx x datum xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nákaze,

c) xxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nahlížel xx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx x xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx očkování xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx, x xx xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx. X xxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxx očkovaných xxxxxxxxxx proti sezónní xxxxxxx.

§52

§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxx xxxxx po nákaze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx X x X, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělena (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxx xxxxxxx

x) podrobit xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalším xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx těžkého xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ochraně jiných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx vzhledem xx svému nosičství xxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx osob,

d) informovat xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx ústavní péče x xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, učiní xxx xxxxx, jakmile xx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytové služby x xxxxxxxx sociálních xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu82),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x oboru xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx údaje (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx břišního xxxx x paratyfu X, B x X xxxxx být xx xxxx nosičství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu. Xxxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxx vystaven, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, kdy mu xxxx lékařem sděleno, xx je xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c); xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx podle odstavce 3, požádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx. Určený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ošetřující xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx v těchto xxxxxxx, skutečnost, že xxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx známa, x xxxxxxxx nařízené xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původce xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx významnými xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Člení xx xx

x) běžnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx směřuje x předcházení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§56

Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx přípravcích37a),

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nutné xxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace xxxx xxxxxxxx x životní x xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je povinna xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx jako xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx potřeby xx xxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je podnikatelem, xxxxxxxxx osoba a xxxxx osoba při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, hlodavců x xxxxxxx živočichů. Xxx-xx o obytné xxxxxxxxx, pobytové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podnikání, xx povinnost xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx hospodaření x xx.

§58

(1) Speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozech, může xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx věk 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37c),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jen xxx dohledem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37c),

x) xx platné xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxx xxxxxxxx xxx specifické cílové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 podle xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, xxxx provádět xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxx 18 let,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx kurs xxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37c) x

x) má xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, může xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx kursu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x 5 xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx absolvování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§59

1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která provozuje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x praktické výuky xxxxx x získání xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx kursy (§58 xxxx. 1 x 3) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§58 xxxx. 2).

§60

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxx podle odstavce 1. Osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx platné xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§60x

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§61

(1) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx povinna

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, množství, dobu, xxxxx x účel xxxxxxx; xxxx evidenci xxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) informovat xxxxxxx osoby x xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx nebo xxxxxxx části) speciální xxxxxxxxx dezinsekci a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrannou dezinfekci, xxxxxxxxxx x deratizaci xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx, xxxxx mají přiřazenu xxxxx xxxx třídy x kategorii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx expozici xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, je xxxxxxx písemně oznámit xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 48 xxxxx před započetím xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxxx xxxxxxxx místa, xxx xxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, druh x přibližné xxxxxxxx xxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx firmy x jméno a xxxxxxxx x spojení xx xxxxxxxxxxx pracovníka. Xx xxxxx 48 xxxxx se nezapočítávají xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx směsmi, xxxxx xxxxx poškozovat včely, xxxx, zvěř x xxxxxxx xxxxx necílové xxxxxxxxx, platí xxxxxxxx xxxxxx předpisy37b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx při xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x zacházení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxxxx materiálu (§15 xxxx. 1), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a x xxxxxxx upraveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxxx xxxxx pokynu orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x markerů xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxx onemocnění.

(3) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 je xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx biologického materiálu x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) žádanku x vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplnit údaji x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pojištěnce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x dalšími xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxxx, laboratorním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx styku.

§62a

Epidemiologické xxxxxxx

(1) Příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nákazy (§65). Xxxxx xxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřídit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx interakcí xxxxxx xxxxxxxx, a x xxx související xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx spravovat x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/1765 předávat xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx epidemiologické xxxxxxx105).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx má xxxxxxxx xxxxxx pro zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 106) a zákonem x zpracování osobních xxxxx, veřejnoprávní smlouvu xx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx výčet xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) úpravu xxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

c) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx x xxxxxx xxx výpověď xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx fyzickou xxxxx vykonávající xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx vztahuje §89 obdobně.

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informují x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx infekci.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx onemocněla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx x xxxxxx, xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxx

x) podrobit xx xxxxxxx, podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx preparátů xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx laboratornímu xxxxxxxxx, lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřením,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx zdroje xxxxx xxxx, potravin x xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx x toho, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx ohniskové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ji tak, xxx xx riziko xxxxxx xxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx ohniskové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ochrannou dezinfekcí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx činnost směřující x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx a x ochraně xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx šíří nákaza. Xxxx součástí je xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xx podrobit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou zejména

a) xxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,

c) xxxxxxx výroby, pozastavení xxxxxxx x zákaz xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx osoba jsou xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x asanaci (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx, půdy x xxxxxx xxxx x výrobků xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx původce xxxxxxxxxx.

§67

Stanovení druhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx provedení protiepidemických xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxx xxxxx nařídit xxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx nákazy xxxxx §64.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx to, xx je xxxxxxxxx, xxxx podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx opatření xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx prokázání důvodů, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx. Záznam x xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx součástí zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyhoví x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, příslušnému xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

(8) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydal xxxx xxxxxxxx nebo postoupil xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx nové, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx postoupen,

a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx změní.

(10) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx xxxxx, může xxx xxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx x ohnisku nákazy xxxxx §64 písm. x) rozhodnutím fyzické xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(12) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx protiepidemické opatření xxxxx §64 písm. x) xxxxxxx. Určený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen žádosti xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Ochranná xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxx xxxxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxx pozemky, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx protiepidemického xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx fyzická osoba, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x očkování xxxx xxxxxxxxx profylaxi. Stanovení, xx jakou nemoc xxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu krajská xxxxxxxxxx stanice, x xxxxxx správním xxxxxx xx hraniční přechod xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxxxxx, a xx x českém xxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Mimořádná xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí jejího xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx výroby, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) zákaz nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podezřelých x nákazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravy xxxx některými xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sportovních x jiných xxxxxxxxxxx x trhů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo omezení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxx x xxxxxx užívanými x xxxxxx podle §6a x §6d, xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, potoků x xxx,

x) příkaz x vyčlenění lůžek xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1), stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající fyzické xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx deratizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx; náklady na xxxx xxxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavem xxxx hrazeny ze xxxxxxxx rozpočtu,

f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) mimořádné xxxxxxxx x preventivní xxxxxx jiných xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx objektu x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx karanténě,

i) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Mimořádná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o jejich xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Pokud xx xx nezbytné x realizaci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyžádá si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí místem xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podřídit.

§70

Xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podrobit xx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx právním předpise.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx jí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx. Příslušným x xxxxxxxxxx je xxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxx, xxx se fyzická xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx o osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx zákonný xxxxxxxx.12)

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který vydal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyvolané virem xxxxxxxx imunodeficitu

§71

(1) X xxxxx krve, tkání, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx mateřského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednorázově, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu xxxx darování xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je možné xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx žen,

b) x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx diferenciální xxxxxxxxxxx x léčení xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyšetření xxxx vést k xxxxxxxxx jejího zdraví,

c) x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx činu, při xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxx osoby,

d) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx léčena xxx xxxxxxxx xxxxx (§70).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provést xxx xx xxxxxxxxx fyzické xxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx povolení xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx tyto podmínky:

a) xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxx, xx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x materiálově xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx má

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx39) xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služba,40) x

2. xxxxxx o xxxxxxx x Národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nákazu xxxxxxxxx virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx určí (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Na vyzvání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx (§72 xxxx. 1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx imunodeficitu. Xx-xx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx diagnostiky xxxx lidského imunodeficitu xxxxxxxxxxxx a poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx povolení vydané xxxxx §72 xxxx. 1 rozhodnutím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vydané xxxxx §72 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx odejmout v xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§74

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) testu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx biologický materiál x xxxxxxxxx konfirmačního (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx Národní referenční xxxxxxxxx xxx nákazu xxxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx reaktivního xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx x pozitivním xxxxxxxx konfirmačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu a, xxx-xx x fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Sdělení musí xxxxxxx o poučení x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a fyzická xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx byli xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx odepření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost a xxxxxx odepření xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§75

Bez souhlasu fyzické xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx ústav, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti xxxxx §72 odst. 1, xxxxxx její xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx studie xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxx úkonech xxxxxxxxxxx k této xxxxxx a při xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§75x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bdělosti

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxx, spalničky, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, meningokokové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Správním úřadem, xxxxx xxxxxxxxxxx informace xx tomto úseku x xxxxxxx xx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění (xxxx xxx "síť Xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx varování a xxxxxx xxx účely xxxxxxxx a kontroly x xxxxxxx konzultace, xx Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §78 xxxx. 1 xxxx. x) x x)&xxxx;x Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx infekcí uvedených x odstavci 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sběru xxxxxxxxx,

x) x neobvyklých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 1,

2. novými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neznámého xxxxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx mechanismech x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) které xx xxxxx pomoci členským xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x předcházení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx xx xxxxx xx xxxx Společenství.

(3) X xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx síť Xxxxxxxxxxxx x konzultuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx naléhavá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nejdříve xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Osoby xxxxxxxxxxx péči (§15 xxxx. 1) jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrnutých xx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx upravených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx pracovištích xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biologického materiálu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patogenní agens xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení xxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku, xxxxxxxxx definici x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§75b

Postup při poranění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného pracovníka, xxxxx vzniklo při xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ke vzniku xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx infekce.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX ZDRAVÍ

§76

Osoba xx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx

x) písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx odebírají xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxx pozastaveno uvádění xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx uvolnění x xxxxxxx xx trh xxxx xx oběhu4c), x distribuci a xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x tom, xx xxxxxxx byly uvolněny x xxxxxxx na xxx nebo do xxxxx4c), x xxxxxxxxxx x prodeji, x xx xxxxx xx xxxxxxx předběžného opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx vykonatelného rozhodnutí xx xxxx,

x) písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx odebírají xxxxxxx, o xxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx, nebo bylo xxxxxxxx xxxxxx uvádění xx xxxxx4c) xxxx xx trh, x xx xxxxx xx xxxxxxxx vykonatelného rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) pozastavit xxxxx uvádění xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx výrobků, x xx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x); xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) ihned xxxxxxx výrobky x xxxx, distribuce, prodeje xxxx xxxxx4c).

§77

(1) Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,42) které xx dotýkají zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx rizik. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx věcech xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xx splnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx, že xx x platné územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x kterého xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx po xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo drahách, xxxxx ke stavbě, xxxxx xx xxxxx xxx tímto xxxxxx xx xxxxxxxxx dotčena, xxxxx kladné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx hlukem xxxx xxxxxxxxx. Postup xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxxx produkce xxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx žadatele xx xxxxxx xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx domu, stavbě xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx anebo x funkčně xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavbě xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hluku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx provedeném podle §32a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx žadatel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x změnu v xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Neprovede-li stavebník xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx budoucí uživatel xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxx xx prokazatelné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx, právní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx ústav

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x jejich úkoly

§78

Orgány xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxx orgány, xxxxx xxxx některé xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x snižování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlukového xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

(1) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

§79

Sběr x zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx jejich podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údaje xxxxx §40 xxxx. x); jde-li o xxxxxxxxx x studenty, xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobit xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx faktorům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x epidemiologii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údaje podle §40 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávány x xxxxxxxx aktuálního zdravotního xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x fyzických xxxx podezřelých z xxxxxx x v xxxxxxxx kategorizací xxxxx x expozic faktorům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx podmínek stanovených xxxxxxxxx zákonem.43) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavem a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podkladů xxx národní zdravotní xxxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxxxx trendů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hromadně xx vyskytujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx pro xxxx xxxxx anonymizovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.43)

(4) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx43) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, zřízenou x xxxxxx xxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx43) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. b) x c) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x státní xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx prací xxxxxxxxxx do kategorie xxxxx a čtvrté x xxxxx kategorie xxxxx, stanovené příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x podpoře veřejného xxxxxx

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx v ochraně x podpoře veřejného xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a řídí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; jednou za 5 xxx hodnotí xxxxxxxxx xxxx obyvatelstva x xxxx xxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx problémů x xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) řídí x kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx x plní xxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zřízené xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pravidelná, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, x to xxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; stejným xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx a zveřejní x xxxxx antigenního xxxxxxx očkovacích xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8, §5 odst. 5, §6e, §72 xxxx. 1 x 2, §73, §83e xxxx. 5 x xxxx x námitkách, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; je xxxxxxxxx povolit prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxx §3a xxxx. 3; xxxx xxxxx xxxxx §3a odst. 4, §3b, §6g, §72 xxxx. 3, §75a, §79 xxxx. 5, §83a odst. 2, §83c xxxx. 3 a §83e xxxx. 6; na xxxxx krajských hygienických xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx §37 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovištích,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx jejího vzniku x xxxxxxxxx opatření x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x porušení xxxxxxx podezřelých xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx očkování xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvolaná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agens x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx;43c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhlasovém vysílání43b),

k) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sestavuje celorepublikové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prevence nemocí x zdravotních xxxxx; xxxxxxxxx očkovací programy x programy prevence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx realizaci; xxxxxxx zásady x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotních rizik x zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a řídí xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx autorizace, organizování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanicemi, xxxxx xxxxxx priority xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nestátními xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx partnery x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx státní xxxxxx xx úseku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) přijímá opatření xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. a) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx předpis nestanoví, xx xx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx-xx x podstatnému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ovlivňuje xxxxxxxxx hlukovou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx 5 xxx, strategické xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx; mezní xxxxxxxx hlukových ukazatelů xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx překročení dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vypracované xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mezní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x akčních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxx, podrobnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx informování veřejnosti x xxxxxxxxxxxxx hlukových xxxxxx, x přípravě xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x vypracovaných xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinky xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §34,

x) xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx plánů, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx plánů předložených xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx tiché xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskými xxxxx x tiché xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx přípustná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxx xxxxxxxxxxx podle §34. Xxxxxx xxxxxxx xx volné xxxxxxx xx xxxxxx oblast, xxxxx xxxx rušena xxxxxx z dopravy, xxxxxxxx xxxx rekreačních xxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic,

v) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vod x povrchových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údajů xxx posuzování xxxxxxx xxx, x xx xx předchozím xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na úseku xxxxxxxxx x předmětů xxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxx xxxxxx materiálů x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx xx povoleno, xxxxx i xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx plánu Xxxxx xxxxxxxxx x zpracovává Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx úseku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vědecká x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxx xxxxxx83); xxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx dotčeným xxxxxxx při posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx91) x vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx řízení pro xxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §77, s xxxxxxxx §83,

xx) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územnímu xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxxx §81, 81a, 81b x 81c xxxxxxxx hluk, xxxxxxx xxxx xxxx vystaveni x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x aglomeracích, v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx krajině, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx oblastech x xxxxxxx citlivých xx hluk. Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx způsobený osobou, xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx způsobený xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x §78 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x konkretizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxx neupravené právními xxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx metodu zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx měření. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx významných xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přestože xxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebezpečí xxx zdraví43d), xxxx xxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx na xxx xxxx podrobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx platnosti takového xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx důvodech xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Komisi Xxxxxxxx xxxx. Xx-xx Xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazu xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx nebezpečné, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx pro rychlou xxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx Ministerstvem zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx) umístěných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve správním xxxxxx.

(8) V Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx ochrany x podpory veřejného xxxxxx vystupuje xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látek x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx99),

x) xxxxxxxxx Evropské xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx potravin xxxxxxxx národní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 396/2005 100),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625 x úředních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového xxxxx x oblasti xxxxxxxxx x předmětů určených xxx xxxx s xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxxx dopravy

(1) Ministerstvo xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x snižování xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlukového xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx

x) hlavních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx komunikace, xx xxxxx projede xxxx xxx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, x jejichž vlastníkem xx stát,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tratích, xxxxx xx xxxxxx železniční xxxxx, xx nichž xxxxxxx více xxx 30&xxxx;000 xxxxx xx xxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) hlavních xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 50&xxxx;000 vzletů x xxxxxxxx xx xxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx aglomerací.

(2) Ministerstvo xxxxxxx podle xxxxx xx strategických xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo dopravy xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx veřejnosti, ke xxxxxxx xx každý xxxxx xxxxxxxx xx xx 45 xxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) zveřejňuje způsob xxxxxxxxxxx podnětů a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx plánů,

d) spolupracuje x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx vyhláškou seznam xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx urbanizované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než 100&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obcemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006

§81x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého průměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx dopravních xxxx.

Xxxxxxx xxxxx

§81x
Xxxxxxx xxxxx x oblasti hodnocení x xxxxxxxxx xxxxx x hlediska dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s obcemi
a) xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx o zdrojích xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem43b),
b) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx účely pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x dopravě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kraje x xx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně městské xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu kraje,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx strategických xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx předání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx map xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a zdroje xxxxx xxxxx xxxxxxx x) ve vlastnictví xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§81a) ve xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví obcí xx správním xxxxxx xxxxx, a to xxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obdobně §81 xxxx. 3.

§81x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x), x xx xx projednání v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2015

§81x

Xxxxx kraje

Kraj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xx spolupráci x xxxxxx x xxxxxxx x národní xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx přípravě programů xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx podporu,

b) xxxxxxxxxxxx x krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

§82

Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx, se xxxxxxxx xxxx Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. X čele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxx jednotkami.

(2) Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxx

x) vydávat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx úkoly xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním zákazů x plněním xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx zákonem x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a biologických xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a z xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x rozhodnutím nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx x moci xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx podmínek §37 x §39 rizikové xxxxx x xxxxx xxxxx podle §40 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizikové xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky"); xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx33a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) provádět ověření xxxxxxxx vzniku onemocnění xxx xxxxx posuzování xxxxxx z xxxxxxxx45), xxxx změn zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x povolání,

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §77,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx usměrňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x kontrolovat ji,

m) xxxxxxxxx mimořádná opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx x porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud není xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx výrobků na xxx nebo do xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxxxx xxxxx faktoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx stanovení v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rozsah x četnost xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx61),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku provozujícímu xxxxxxxxxx službu odběr x xxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx podezření na xxxxx infekčního xxxxxxxxxx x pokrmů, x xxxxx rozsah x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx x uchovávání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §62a,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§15 odst. 1) x oblasti xxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx infekcím spojeným xx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxx ji, xxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxx xxxx prevalenční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx monitorování xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; iniciovat x xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx samosprávy xxx tvorbě regionální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucích ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx života xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tomu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotního xxxxx obyvatelstva příslušného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému; xxxxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k redukci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx nemocenského xxxxxxxxx47a), xx xxxx nařízena xxxxxxxxx nebo mimořádná xxxxxxxx při epidemii xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. b) x x) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx kritických xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx67) x xxxxxxxxxxxx stravovacích služeb,

y) xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx obory101).

(3) Xxxxxxx hygienická stanice xx povinna o xxxxxxxxx xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví podle xxxxxxxx 2 písm. x) x §84 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx nařízena, x xx i x xxxxxxx, xx xxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx; informaci x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, popřípadě místo xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx osoba trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) sepíše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx; xxx jeho xxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxx systému managementu68).

§82a

Úkoly xxxxxxx hygienické xxxxxxx na úseku xxxxxx jakosti vod xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx koupalištích x xxxxxxx povrchových vodách xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxx hygienická stanice

a) x souladu x xxxxxxxx monitorování xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx&xxxx;x xxx podle §6d xxxx xx 1. xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v monitorovacím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx koupací xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx vody x xxxxxxx povrchových vod xx xxxxxxx x xxx xxxxx §6d,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře x xxxxxx výjimečné xxxxxxx x o jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx trvalý xxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxx xx koupání xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx xxxx krátkodobého znečištění xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx koupajících se xxxx,

x) podle xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. v) x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx vod ke xxxxxxx uvedených v xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jakosti xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx veřejnost, xx xxxxx internetových xxxxxxxxx; o vodách xxxxxxxxxx do seznamu xxxxx §6g odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tabuli xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx použije §6a xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) obdobně.

(2) Xxx účely řízení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxx §6d místo, xxx xx očekává xxxxxxx xxxxxxxxxxx se osob, xxxx místo, xxx xx xxxxx profilu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodního zákona8a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx výskyt xxxxxxx než jednou xx 4 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxx se xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxxxx dopad na xxxxxx vody ke xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) krátkodobým znečištěním xxxx mikrobiologická xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jasně xxxxxxxxxxx příčiny, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx delší než xxxxxxxxx 72 xxxxx xxxx, xx došlo x prvnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neprovedený xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx koupajících xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvající xxxxxxx xxxxx celou xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx koupání xxxxx xxxxx, xxxxx x 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx voda klasifikována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx klasifikace xxxx xxxx přijatelné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx nákladné.

(4) Xxxxxxx hygienické stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx x xxxx důvodech x x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vody ke xxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxx každoročně do 31. října xxxxxxxx xxxxxxxx povodí podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx podle §6g xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx8a).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozmnožení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx makroskopickými xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx koupání, pravidla xxx xxxxxxxxxx jakosti xxxxxx xxx, kritéria xxxxxx klasifikace a xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx obrany x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx47a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostních sborech47b), x výjimkou Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona47c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x působnosti Ministerstva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxx xxxxxxx.

§83a

Autorizace

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx postup xxxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx způsobilá xx xxxxxxxxx xxxxxxx provádět

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx vody (§3 odst. 1 x 3), xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§6),

x) zjišťování x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx (§13 odst. 1),

c) xxxxx xxxxxx x xxxxxx mikrobiálního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx znečištění xxxxx v pískovištích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 2),

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontrolu xxxxxxxxxx x sterilizace (§17),

x) odběr vzorků x vyšetření zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§24 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) měření xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx záření v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 xx 35),

x) zjišťování a xxxxxx intenzit osvětlení x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovním prostředí,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyšetření x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a psychologie xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "autorizující xxxxx"). Xxxx xxxxxxxx xx nepřevoditelné. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Ministerstvo zdravotnictví. Xxxxxxxx autorizující xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§83x

(1) Autorizující osoba xxxx organizační xxxxxx xxxxx, kraje xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx podnikatelem, xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx osvědčení xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx úroveň xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §83a odst. 2,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x administrativním xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) existence xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mlčenlivosti o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx autorizaci,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Neexistence xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem podnikání. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele (fyzické x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu47d) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výpis x Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxxx státy, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 měsíce. Xxxx doklady xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx; xxxxxx x bezúhonnosti může xxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání nebo xxxxxxxx, pokud prokazuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx; xx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxx xxxxx kromě náležitostí xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx se xxxxxxxxx autorizující xxxxx.

§83c

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vymezuje xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx hradí žadatel. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxx udělení. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx 5 let. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o autorizaci, xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, (dále xxx "xxxxxxx autorizace") xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x autorizaci xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx sjednává podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83b odst. 4, xxxxx i xxxxx x xxxxxx údajích xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxx autorizace ukládat xx dobu 5 xxx. Xxxxxxx spojené x mezilaboratorními zkouškami xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx účelem xx oprávněna vstupovat xx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke kontrole xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oblast. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozastaví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx držitel xxxxxxxxxx xxxxx x žádosti x vydání osvědčení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 5 xxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx autorizace x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx osvědčení o xxxxxxxxxx; vzdání xx xxxxxxxxx xx účinné xxx xxx, xxx xxxx doručeno xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxx smrtí xxxx xxxxxxxxxxx držitele autorizace xx mrtvého,

d) xxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx autorizace,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vstupem xxxxxxxx autorizace xx xxxxxxxxx.

(2) Autorizující xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x podle §83c odst. 5, xxxxxxx autorizace, popřípadě xxxx dědic, xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x případech xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §83c xxxx. 3 x xxxx xxxxxx autorizace.

§83x

(1) Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxx ni xxxx xxxxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§83a xxxx. 2) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx přihlásit xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx 23 xxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37c). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti. Xxxx xxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx za xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdraví xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxx §83b odst. 3.

(4) Odborná xxxxxxxxxxx xx prokazuje dokladem x ukončeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složce xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx osoba xx xxxxxx získání xxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podmínek.

(5) Xx xxxxx xx úseku xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na zdraví xxxxxxx, a xx xxxxx potvrzení zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, náhradní x civilní xxxxxx, xxxx mateřské a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx byl přerušen xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(6) Název organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a prováděním xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx nejvyšší dosažené xxxxxxxx a obor xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5.

(8) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx sjednání a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §83c.

(9) Autorizace xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x §83c xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, x xxxxxx prodloužení,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx prohlášením xx xxxxxx.

§83x

§83x zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§84

Xxxxxx xxxxxxxxx dozor

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx dozírají na xx, zda xxxxx xxxx povinnosti stanovené x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) mohou xx dobu potřebnou x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, do xxxxx, distribuci, xxxxxx, xxxxxxxx nebo vystavování xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx26a); mohou xxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx znalosti podle §19 xxxx. 3 x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné nemá xxxxxxxx nutné k xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxx zakázat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x §41a), x xx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx účel, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx četnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2; xxxxx xxxxx nápravná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tímto zákonem, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxx nemá xxxxxx xxxxx vody x xxxxx xxx povolit xxxxx xxxxxxxxxxx mírnějšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxx dodává takovou xxxx, uložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 x x xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx větší četnost xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x umělém xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jakost xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §6f xxxx. 2, x xxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3, v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo sauně, x xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx odstranění závady,

h) xxxxx zakázat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx (§13 xxxx. 2), x xx xx doby odstranění xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx xxxx xxxxx koupaliště xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx uvedené x §6d, xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikem xxxxxxxxx xx znečištění xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umělé xxxxxxxxxx xxxx saunu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §6d,

x) mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx §3c xxxx. 1, §6c xxxx. 1 xxxx. f), §7 xxxx. 2, §13 xxxx. 2, §15 odst. 2, §21 xxxx. 3 x §21a nebo xxxxxxxxx xxxxx podle §3c odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx provozního řádu,

k) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, zotavovací xxxx xxxx xxxx podobné xxxx pro xxxx (§12) a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školu x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pro děti xxxxxxx,

x) mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8, §5 xxxx. 5 xx 9, §6e, §6f xxxx. 2, §14, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2, §31 xxxx. 1 x §41a xxxx. 2, nesplňuje-li xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxx předem projednáno x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx pozastavit xxxxxx nebo používání xxxxxx hluku, xxxxxxx xxxx xxxxxx neionizujícího xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx zakázat xxxxxxxxx látky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x toho, xx xxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čistotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy23), xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví; mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určených x výrobě xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakost, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx23), xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladovány, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx sanitace xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stanovit xxxxxxxx způsob zacházení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx není ohroženo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příčiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxx mít xxxx na zdraví xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84),

q) xxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení zdravotních xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx okamžité xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx činnost nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, fyzické xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem nebo fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx k ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší přípustné xxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,35) xxxxxxxxx-xx xx xx pracovišti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vysokém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystavených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx, xxxx xxxxx xx xx třeba x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx, spolupracujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx přípravě xxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx trh48) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zjištění zdravotního xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potřebná xxxxxxxxxxx x jiná vyšetření xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

w) x xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx provádějící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84) xxxxxxx mimořádné lékařské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx náplň a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného zdraví xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx33a),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vylučuje xxxxxxxxxxxxx zárodky, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, xxxxxxxx x rozsahu xxxxx §53 xxxx. 1 písm. a) x x), s xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x), x), h), x) a m) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxxxx xxxxxx x, spočívá-li xxxxxx xx skutečnosti, kterou xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx laboratorní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x právními xxxxxxxx xxxx uložených xx xxxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx může xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c), držitele xxxxxxxxx x akreditaci4a) nebo xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35a) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, je-li xxx příslušný xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upraveno, xxxxx xxxx sama xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace (§83c), xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx4a) xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35a) pro příslušný xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tento xxxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxx (§32a).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x u) na xxxxx a oznámí xx ústně xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx s předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) má účinky xxxxxxxx. Odvolání proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x u) xxx xxxxx do 3 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. r) xxxxx; souhlas xx xxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx bylo prokázáno xxxxxxxxxx závadného xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímat opatření xx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(6) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx:

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx, a to xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení, místo xxxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx obchodní xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx adresáta,

b) popis, xxxxxx obchodního názvu x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zařazení x kombinované nomenklatuře xxxxxxx x příloze X xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/8771),

x) xxxx xxxxxxxx x zemi xxxxxx výrobku,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x objemu, xxxxxxxxx xxxx počtu xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení72) xxxx xxxxxxxxxxx, nebo x případě xxxxxxxxx xxxxxx o propuštění xxxxxxx, xxx kterými xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx výskytu xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx podezřelých výrobků x nejakostních x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxx uvolnění výrobků xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxx xxxx xxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické stanice. Xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařídit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxx městské xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx informuje o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vyhlášení xx xxxxxxx tak, xx xx nařízení xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxx xxxxxx vyhlášení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxx není xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zdravotní xxxxx

§86

(1) X vyšetřování x měření složek xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přípravě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx složky xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxx studentů x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx obory, xxxxx i x xxxxxxx x xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx x x Xxxxxxx. Xxxxxxxxx ústavy xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi; xxxxxx xxxxxx zřizovatele plní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxx xxxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxx mikrobiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx účinků xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotní politiku, xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx metodické x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, k monitorování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k podílení xx xx vzdělávání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zřizuje Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx. Státní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx plní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může v xxxxxx činnosti dále xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 a xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ústavy x Xxxxxx zdravotní xxxxx jsou poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb. Zdravotní xxxxxx a Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xx xxxxxx přípravy podkladu xxx xxxxxx státní xxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trendů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x zdraví fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzniku x šíření infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx poškození xxxxxx x xxxxx, o xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislostí x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx a Státního xxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx vykonávat xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referenční xxxxxxxxx

§87

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx určuje xxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx článku 37 x xxxxxxx její xxxxxx xxxxx xxxxxx 39 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx102).

(2) Úřední xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx zdravotní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zdravotní xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jiná xxxxxxxxx osoba ustavená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoř xxxx splňovat požadavky xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 103).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx laboratoří x xxxxxx národních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Oprávnění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx x dalších osob

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx plnění xxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx a výkonu xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož vzor xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Služební xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ke kontrole xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx85). Xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infekčních onemocnění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nařízení, provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x mimořádných případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Kontrolující jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zdroje xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxx překročen x xxxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx v §30 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx hluku xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx přístupném xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x strpět xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x zamezení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(2) Státní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hygienických limitů xxxxx, vibrací, neionizujícího xxxxxx, xxxxxx užívaným xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxx osobě o xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxx předání xx xxxxxx doručení xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě. Proti xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx námitek vedoucím xxxxxxxxx skupiny nebo xxxxxxxxxxxxx činí 3 xxx ode xxx xxxxxxxx námitek.

(4) Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxx Státního zdravotního xxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Kontrolující xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxx jeho územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx doklady potřebné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru; kontrolovaná xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která jí xxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxxxxxx, staveb x xxxxxxx prostor, xx-xx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x provedeném xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech,

c) nahlížet xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, činit si x xxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx.

(7) Osoba, které xx plnění úkolů xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 6 týká, xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, do provozoven, xxxxxx x dalších xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx plnění xxxxx xxxxx odstavce 6 x zájmu xxxxxxxx xxxxxx účelu zaměstnance xxxxxxxxxxx ústavu xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xx xxxxx jinou odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví vystaví xxxxxxxx xxxxx pověření x xxxxx ji x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x individuálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x x obchodním xxxxxxxxx, x kterých xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prodeje výrobků xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx kontrolním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastírání totožnosti. Xx obdržení vzorku xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx85).

(10) X xxxxxxx xxxxxxxx prodeje na xxxxx xx vzorek xxx druhé odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

§88x

(1) Pouze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx pracovníci s xxxxxxxx způsobilostí x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx51) xxxxx plnit xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, uvedených v §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx prevence xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik,

d) při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx v ochraně xxxx xxxxxxxxxx onemocněními xxxxxx infekcí xxxxxxxxx xx zdravotní xxxx, xxxxxxxx podmíněnými xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x práce,

e) xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxx posuzování xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx104) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxx vzdělávání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Činností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborného pracovníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnického povolání51).

(4) Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovníci x jiní odborní xxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávat x rozsahu a xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51).

(5) Uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx předpisy51).

§89

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o individuálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x x obchodním xxxxxxxxx, x kterých xx xxx postupu xxxxx tohoto xxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při práci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxx

x) xx základě písemného xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx informace xxxxx xxxx,

x) orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx dalších potřebných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx52) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohnisku nákazy, xxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyměření přirážky,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx změny zdravotního xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxx xxxxx53) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zdraví xxxx x mladistvých,

i) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx zvláštního xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x fyzickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx vyžádání Xxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce") jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx xxxxx, xxxxxx individuální xxxxx xxxxxxxxxx xx x fyzickým xxxxxx, x kterých se xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx dozvěděly, x předat xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxx účely řízení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje. Pro xxxx xxxxx dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx ve svém xxxxxxxx obvodu kopii xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx pokuty nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 osobě uvedené x §21a xxxx xxxxx x informuje xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx vykonatelným xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx §21a věty xxxxx.

(4) Povinnost oznamovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena.

§90

(1) Xxxxxxx xx xxxxx, provozoven, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 x §6c xxxx. 1 xxxx. d), §6d, §18 odst. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vzorku xxxx x vzorku písku x pískovišť náhradu, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx výrobek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutím nebo xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví. Částku xx xxxx ceny xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví neposkytne, xxx-xx x výrobek, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo opatřením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx kontrolní xxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxx xxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx xxx posouzení xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx zaplatí orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84), x kterých xxxxxx odebral, xxxxxx xx xxxx xxxx53a), xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x náhradu xxxxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx seznámeny xx xxxxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx nebo poskytuje xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84), xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxx ceny xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku vydaného xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z povolání xxxx ohrožení nemocí x povolání anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 2

Přestupky

§92

§92 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx63), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §76 xxxx. x),

x) nesplní povinnost xxxxx §76 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx xxxx xxxx výrobek xx xxx, xx xxxxx, distribuuje, nabízí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické směsi xxxxxx k xxxxxx xxxx na vodu xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx povolené podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx podniku27b), výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) v xxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx xx úseku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx87)

1. xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx, který xxxx bezpečný, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx povinnost xxxxxxx nebo hodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobku,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

4. nevybaví výrobek xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx balení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxx xxxx xxxx xx trh xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaji,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx úpravu výrobku, xxxx

8. xxxxxxxxx sledovatelnost, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x potravinami87), než xxxxx xx xxxxxxx x písmenu x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx63), výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx osoba63), xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §27 xxxx. 1 nebo přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63)

1. uvede xxxx xxxx xx trh xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx,

4. nesplní oznamovací xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

6. nesplní xxxxxxxxx při odběru xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

7. nesplní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro lidské xxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zkouškami xx xxxxxxx,

9. uvede xxxx xxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

10. xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnost xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobku x xxxxxx jazyce,

12. xxxxxxxx x důvodném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx,

13. xxxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobkem, xxxx

14. xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím vydaným xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63), xxxx

x) nesplní xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), než xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx předmětu běžného xxxxxxx uvedeného v §25 xxxx. x) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx 3

x) xxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx značit výrobek xxxx xx vybavit xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx určenou x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx přicházející xx přímého xxxxx x vodou nebo xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx pitnou xxxx teplou bez xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxxx63) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63)

x) xxxx xx xxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx se domnívat, xx xxxx x xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobku,

c) dodá xx xxx xxxxxxx, x xxxxx označení xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), xxx která xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x).

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxx x §25 písm. x) xxx určení xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxx výrobku přicházejícího xx xxxxxxx styku x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2.

(10) Prodejce předmětu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neumístí předmět xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx běžného xxxxxxx zřetelně xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost podle §27 xxxx. 2, xxxx

x) nabízí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx bezpečný.

(11) Xxxxxxxx použitého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4.

(12) Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §26 xxxx. 5 xxxxxx oznámení x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovozu materiálů xxxx předmětů xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx uvedený x §26 xxxx. 6 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou rozhodnutím xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx s §26 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87)

1. používá xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx na složení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. nevede dokumentaci x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vlastnosti xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx úseku xxxxxxxxx a předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87), xxx xxxxx xx uvedena x xxxxxxx x).

(14) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), odstavce 2 xxxx. a), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, odstavce 4 xxxx. x) bodu 1, 2, 5, 7, 12 xxxx 13, odstavce 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 13 písm. x) xxxx 1 xxxx 2,

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx x), odstavce 4 xxxx. x) xxxx 10 xxxx 14, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), odstavce 9, xxxxxxxx 11 xxxx odstavce 13 xxxx. x) nebo x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx 6 xxxx 8, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 8, xxxxxxxx 6 písm. x), xxxxxxxx 7 xxxx. b), odstavce 8, xxxxxxxx 10 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 12,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3, 4, 5 xxxx 7, xxxxxxxx 4 písm. x) bodu 3, 4, 6 nebo 9, xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 13 xxxx. x) bodu 3,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 11,

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxx. x).

§92b

Přestupky xx úseku xxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 odst. 1, xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx xxxxxx podle §3a xxxx §4 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vody podle §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx 6 xxxx schématu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jakosti xxxxx xxxx xxxxx §3a odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §3a xxxx. 8,

g) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 8 xxxx 9 xxxx §4 odst. 4, 5 nebo 6.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxx xxxx teplou xxxx x rozporu x §3 odst. 3,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 10, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 xxxx §41a xxxxx xxxxxxx xxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx xxxxxxx podle §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx k xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, shromažďování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pitné xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §5 odst. 11.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vody nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, která odebírá xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx, xxx xx taková xxxx dodává xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §4 xxxx. 4

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vody, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx používá bez xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx při xxxxxx teplé xxxx xxx xxxxxx hygienu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a.

(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3, 4 xxxx 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) nebo odstavce 2 xxxx. b),

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) 100 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xxxx odstavce 2 xxxx. c).

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx, xxxxx uvedená x §6d xxxx xxxxx poskytující xxxx, xxxxx xxxxxxxxx bazén xxxx saunu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

b) nesplní xxxxxxxxx uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §6c odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6c xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx protokol xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6b.

(2) Xxxxxxxxxxxx přírodního nebo xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §6c xxxx. 1 xxxx. x) nesplní xxxxxxxxxx požadavek xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx přírodního xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx sauny xxxxx xxxxx poskytující xxxx, xxxxx provozuje bazén, xx dopustí přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx uloženou xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6f odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Provozovatel přírodního xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §6d xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx xxxxx §6b xxxx. 1.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uložený xxxxx §82a odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vzorku xxxx, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x).

(7) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo b),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo c), xxxxxxxx 5 nebo 6,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx

(1) Zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x dětské skupině x xxxxxxx xxxx x xxxx xxx 12 dětí xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxxx podle §14 xxxxxxx hygienický požadavek xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, mikroklimatické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nakládání x xxxxxxx.

(2) Zařízení xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 nebo 3.

(3) Škola xxxxxxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 dnů, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §8 xxxx. 2 xxxx §11a xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 x 4,

b) xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x rozporu x §9 odst. 1, 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §8 xxxx. 2, §11a nebo §12 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx x činnosti xx zotavovací akci, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx táboře xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxx xxx stravování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 nebo 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx §11a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §8 xxxx. 2

1. xxxxxxxx hygienický xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce nebo xxxxxxxx rekreační xxxx, xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, osvětlení, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vod, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx dne, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny xxxx jejího xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xx zotavovací akci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx vysílající xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx, která xxxxxx xxxxx podobnou xxxx xxx xxxx xxxxx §12, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx s §12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx škole xxxx školském zařízení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x výživovými požadavky xx xxxxxxx xxxxxx xxxx ve věku xx xxxxxxxx povinné xxxxxx docházky.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7,

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx odstavce 6,

x) 5&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 5 písm. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx prostředí xxxxxx x venkovní xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavby xxxxxxx v §13 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxxxxx x této xxxxxx odpovídalo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx dětí se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §13 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx mikrobiálně, xxxxxxxx nebo parazitárně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx uložený xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxx xxxxxx pokutu xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalosti nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xxxx spolupracujícím rodinným xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo poškození xxxxxx,

x) umožní xxxxxxx xxxxx výkon činnosti xxxxxxxxxxxxxxx závažné v xxxxxxx s §19 xxxx. 3, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie63).

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, manikúry, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx porušována xxxxxxxxx kůže, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v rozporu x §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx kosmetické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxx §22.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 5, §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx88)

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. nesplní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx připravují xxxxxxxxx x xxxxxxx xx trh,

3. nesplní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx provozovny,

5. nedodrží xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx předpis pro xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx potraviny, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx kontaminací, xxxxxxx xxx regulaci xxxxxxxx xxxxxx, udržování xxxxxxxxxxx xxxxxx, tepelné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx balení,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxx nezavede xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodech, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů,

10. nepodá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxx pokrm, xxxxx není xxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx sledovatelnost, nebo

13. xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavek,

b) xxxxxxx jinou povinnost xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx xxxxx88), xxx je xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx opatřením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího výkon xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 neumožní xxxxxxx osobě se xxxxxxxxxx postižením xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 xxxx. x), x) nebo x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nedodrží xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. d),

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx xxxx potraviny xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxx likvidace,

h) xxxxxxx k xxxxxx xxxx přípravě pokrmu xxxxx xxxxxxxx houbu xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. v), xxxx

x) padělá xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodu 1 xxxx 11,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 písm. x) bodu 7 xxxx odstavce 4 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 2, 4, 9 xxxx 10, xxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) bodu 3, 6 xxxx 12,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 5 nebo 13,

f) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 8 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx hudby xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §30 xxxx. 1 xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limit xxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdroje xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pořadatel xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(3) Provozovatel xxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxx xxxx xxx 50&xxxx;000 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx vojenského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu x §31 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx §31 xxxx. 4.

(4) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu s §33 xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stroj nebo xxxxxxxx x základním xxxxxxxx xx 4 xx 8 Hz.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x),

x) v rozporu x §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx používání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §35 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §36.

(7) Provozovatel xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §35 xxxx. 4

x) nevede nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxx neionizujícího záření.

(8) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3, 4 xxxx 5 xxxx. a) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) nebo xxxxxxxx 6,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx 5 xxxx xxxxxxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx biologického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

d) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx rizikových xxxxx podle §40,

x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxx podle §80 xxxx. 4,

x) xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx následnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx způsob xxxx xxxxxxxxx četnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x),

x) při xxxxx x faktorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx podle §82 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x), t) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx78).

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84), xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) nebo w).

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci

a) xxxxxxxxx, aby pracoviště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hygienickému xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx vhodné pro xxxxx, xxxxxxxx, upraveny xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx ergonomickému xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stanovený xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx působení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx práci,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxx, xx xxxxxx biologického xxxxxxxx xxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx snížit pod xxxxxxxxxx nejvyšší přípustnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxx faktoru x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx,

x) nezajistí, aby xxxxx x azbestem, x xxxxxxxxx karcinogenem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rizikem chemické xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, údržbu, xxxxxxx, revizi, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x něm xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x kontrolovaném xxxxx,

x) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx zakázána, xxxx

x) jako zhotovitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zvoleném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxxxx xx staveništi xxxx x ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx práce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činitele x xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx nebo hodnocení xxxxxxxxxx faktoru,

d) nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx práce xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxx zařazena xx kategorie nižší,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x minimalizaci xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavu,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mycí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ochranné xxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ochranu zdraví,

n) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx práci, jejíž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zaměstnance, do xxxx kategorie byla xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx očkování, jakým xxxxxxxxxxxx prohlídkám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxx preventivní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx očkování,

s) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pracovního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, zavedení nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx má nebo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx, xxxxx xxx dočasně x zaměstnavateli xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx nezabezpečí, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informaci xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx jejího zdraví xxxx xxxxxx jejího xxxxxx,

x) nezajistí při xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx nové technologie xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx postupu, nebo x případě, který xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnankyni, xxxxxxxx zaměstnankyni, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx pracovišti, xxxxx xxxx zakázané mladistvým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx zaměstnanců.

(5) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxxxxxx přidělen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx vyslán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, chemického xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zátěže, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Fyzická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podmínkám vykonávané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně zdraví xxx xxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx84).

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx61)

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) neuzavře xxxxx xxxx nedoplní dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx zařazení zaměstnance x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx o to xxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neumožní xxxxx xx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx objektivity šetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

h) nevede xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovnělékařských službách x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesdělí xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx j), xxxxxxxx 3 písm. x), x), f), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. a), x), x), x) xxxx y) nebo xxxxxxxx 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo e), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), h), x), x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx 3 xxxx. c), x) xxxx o), odstavce 4 písm. x), xxxxxxxx 7 písm. x), b), x), x) xxxx x) xxxx odstavce 8 xxxx. a),

d) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 4 xxxx. w) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx h),

e) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. c), x), x), x), x), x), x), u) xxxx v), odstavce 7 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx odstavce 4 xxxx. z).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a odst. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, darovat, xxxxxxxx, dodat, přenechat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx prodávat xxxxxxxxxxx látku nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §44a odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

c) x xxxxxxx s §44a xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx podle §44a xxxx. 7,

x) xxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a odst. 7 xxxx 8, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky nebo xxxxxxxx směsi podle §44a xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo podezření xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx §62 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxx hygienický xxxxxxxxx xxx příjem xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, zásobování xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx s §17 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75a xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba provozující xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx postupuje x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), b) xxxx c),

b) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx odstavce 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx infekčních onemocnění x předcházení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §75b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) jako xxxxxxxxxxxx určený xxxxx §46 odst. 5, §53 xxxx. 4, §67 xxxx. 12, §70 xxxx. 2 xxxx 4 xxxx §100f xxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení vzniku x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45,

x) x rozporu x §47a xxxx. 4 nesplní oznamovací xxxxxxxxx,

x) provede xxxxxxxx x rozporu s §47 xxxx §47a,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx virus lidského xxxxxxxxxxxxx bez povolení xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx x) nebo §82 xxxx. 2 xxxx. l), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx deratizace xxxxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx nebo nestrpí xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx služby péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx jako osoba xxxxxxx x §50 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx osoba xxxxxxx x §46 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §46 xxxx. 1 xx 3 nezajistí, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedeného x §46 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx osobu, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči infekci xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx pracoviště x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepodrobí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxx nezletilá xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx výchovy, xxxxxxxxx, xxx se tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovenému pravidelnému xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxx, u xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx infekci xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx),

x) xx x xxxxxxx x §70 xxxxxxxxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ke zjištění, xxx xxxxxxx šíření xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo epidemiologicky xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ohniska xxxxxx xxxx k xxxxxxxx, provedení xxxxx xxxxxxxx protiepidemického xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §53.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx x) xxxx odstavce 3,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx h), xxxxxxxx 4 nebo 5,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. b), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6.

§92l

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce xxxx deratizace xxxxxxxxx xxxxx §56,

x) v xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci xxxx deratizaci nařízenou xxxxx §61 xxxx. 2 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1, 2 nebo 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxx 4,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x §57 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x rozporu x §57 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x získání xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo rozsah xxxxx podle §59.

(5) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx do

a) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) xxxx d) xxxx xxxxxxxx 3,

b) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4.

§92m

Přestupky xx úseku xxxxxxxxxx řádů

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx činnost, k xxx xx třeba xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxx jeho xxxxx, xxx takového provozního xxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zaměstnance xxxx další xxxxx, xxxxx pracuje xx xxxxx pracovišti, s xxxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§92n

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, živelné xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dočasný xxxxx používání výrobku xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 5 nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §80 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx x rozporu x rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik uložené xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pozastavit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx obnoví činnost, xxxxx byla pozastavena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §84 xxxx. 2,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx provozovnu x xxxxxxx s §84 odst. 3,

h) x xxxxxxx x §62a xxxxxxx okolnost xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření,

i) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uloženému xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. l), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx realizaci xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §88 xxxx. 6, 7 xxxx 8.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, na xxxxx xx xxx prováděno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx organizování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), c), x), x), x), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2.

(4) Je-li xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx opakovaně po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 4 000 000 Kč.

§93

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §83.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xx celní xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podle §92n odst. 1 xxxx. b) se xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §92n odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přestupku, z xxxxx byl obviněný xxxxx vinným, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§94

Použití xxxxxxxxx xxxx x účastníci řízení

(1) Xxxxxxxxxx uplatněná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanoviska xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx56a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle §3c odst. 1, §5 odst. 5 x 9, §6c xxxx. 1 xxxx. x), §6e, §14, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 odst. 2 x 4, §21a, §31 odst. 1 x §72 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxxx §37 xxxx. 2, 5 x 6, §39 xxxx. 2 a §82 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) je xxxxx zaměstnavatel. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx veřejného xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§84) je xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx zákon nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx uložena xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx §46 xxxx. 3, §53 xxxx. 3, §67 xxxx. 1 x 11, §70 xxxx. 2 a §84 xxxx. 1 xxxx. v) a x) je fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x), x), p) x x) a §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x) xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx, x), x), r), x), x) x x) je vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx podle §53 odst. 3 xxxx xxxxxx, kde xx fyzická xxxxx x době zjištění xxxxxxxxxx skutečností zdržuje.

§94x

Xxxxxxxx xxxxxx povahy

(1) Xxxxxxxxxxxx kalendář podle §82a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho projednání xx veřejné.

(2) Xxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx podle §82a xxxx. 1 xxxx. x) x c) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) x na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx podezřelými xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §80 odst. 1 písm. x), x), p), y), §80 xxxx. 5, 6, 7 a §82 odst. 2 xxxx. x), x), x), která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §80 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy se xxxxxx bez xxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx xx xxxx nejméně 15 xxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx povahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx obecné xxxxxx x den xxxxxxxxxxx po dni xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změní; xxxxxxxx 2 a 3 xx použijí xxxxxxx.

Xxx 3

Opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§95

X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57) nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx58), je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněno uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§88a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§96

Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx obce xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a šířením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinsekce x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinsekce nebo xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§97

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx předpisy nestanoví xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx50) x xxxxxxxx85).

(2) X případech stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx73). Tuto povinnost xx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §25 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xx svěřen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx50), x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uhradila xxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxxx vybírá; xxxxxx xx celní xxxx. Xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx státního rozpočtu.

§98

Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxxx právnickými xxxxxxx, odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Vedle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§3 odst. 4, §3a xxxx. 1 x 3, §3c xxxx. 6 x 7,&xxxx;§4 xxxx. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 5 x 9, §14, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x 4, §21a, §31 xxxx. 1, §72 xxxx. 1 x §84 odst. 1 xxxx. x).

§99x

§99x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 466/2011 Sb.

§100

Xxxxxxxx, x nimž xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxx xxxxxxx xx poté, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxx své xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovištích, xxxxxxx xxxx změnu v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit x kontrolovat xxxx xxxxxxxxxx.

§100x

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx vody, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xx vodě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vzorku xxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §4 xxxx. 1 x 2, xxx-xx x xxxx pitnou, x xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx d), xxx-xx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§100x

(1) Do xxxxx xxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující xxxx xxxxxxx, sobota, xxxxxx xxxx xxxxxx. Lhůta xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx úkon x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxxx do 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Námitky xx podávají x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který opatření xxxxx. Xxx xx xx stanovených případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§100x xxxxxx právním předpisem x. 274/2003 Xx. x účinností xx 1.10.2003

§100c

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické stanice xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby, s xxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 3, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx místem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx zotavovací xxxx, xxxxxx xxxxxx počátku, xxxxxxx podle §54 xxxx. 1, kdy xx místní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím v xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§100x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydané podle §108 xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx příslušnými předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mají xxxxx x některém ze xxxxx Evropského sdružení xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx výrobek xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx4a), xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxx používání tohoto xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) technickým normám4a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x právními xxxxxxxx a požadavky xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4a), xxxxxxxxx používaným x xxxxxxxx z těchto xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx používaným v xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx být pro xxxx účel xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx doplňujících (nikoliv xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx normy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx míře xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§100x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněny informovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx koupališti, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyšetření, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx akcemi xxx děti, pískovišti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x xxxxxxx uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx objektu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nápravných opatření x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, teplé xxxx x jakosti xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx. Na tyto xxxxxxx se nevztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50).

§100x

X xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx a mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x), §82 xxxx. 2 xxxx. x), m) x x) a §85 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxx nařídil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, kteří xx provedou. Odvolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§100f xxxxxx právním předpisem x. 267/2015 Xx. x účinností od 1.12.2015

Xxx 2

Přechodná ustanovení

§101

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx a xxxxxxx zdravých životních xxxxxxxx, která ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončena xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušní xxxxxxx (městští) hygienici xxxx krajští xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxx nestanoví. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pokračuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. X xxxxxxxx o xxxxxxxxx výroby xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx zákon xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Pardubice, Xxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx x xxxxxx okresních hygieniků.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, které xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2000

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxx Vary, xxxxxxxxxx xx Krajskou hygienickou xxxxxxx xx sídlem x Karlových Xxxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxx, přecházejí na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx xxxxxx x Xxxxxxx,

3. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Jihlavě,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, přecházejí xx Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx Zlíně.

(6) X xxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2000 nebyla ukončena xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Liberci, Xxxxxxxxxxx, Jihlavě, Xxxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejichž výroba xxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2001 xxxx byly xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxxx x osoba, xxxxx xx xxxxxxxx §26 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, dovoz x oběh xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xx 1. xxxxxxxx 2002. Xx uplynutí xxxx xxxxx nebo splněním xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx podle §101.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, jejichž xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahájeny přede xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxxxxx xxxxxx xx 1. července 2002; xxxxxxxxx uvést x xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovozu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx chemických xxxxxxxxx uvedených v §5 odst. 1, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x dovoz xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2002. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu hygienické xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nich uvedené, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

(4) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx výroba, dovoz x oběh xxxxxxxx xxxxxxx užívání, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 3 posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101.

§103

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x nimž xx xxxxx vypracovat xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx 1. ledna 2001, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxx data. Xxxxx xxxxxxxxxxx péči (§15 xxxx. 1) x xxxxx provozující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxx, xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Činnosti xxxxx §38 mohou xx dobu 2 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 může xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx před xxxxxxxxx práce seznámena x xxxxxxx x xxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx zacházení x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásadami xxxxx xxxxxx. Činnosti xxxxx §58 xxxx. 2 až 4 xxxx xx xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávat x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.30) Činnosti xxxxx §72 xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Výrobci xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx předložit návrhy xxxxx §4 xxxx. 1 nejpozději xx 2 měsíců ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx pravomocného rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx.

§104

Provozovatel xxxxxx společného xxxxxxxxxx stanoví kritické xxxx xx výrobě, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, přepravě, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2002.

§105

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2001, xxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, §13 xxxx. 1 x §23 odst. 3, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2003.

(2) Provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2001, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, přepravu x xxxxxxxxxx pokrmů a xxxxxx uvádění xx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxx nich upraveny xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002.

(3) Příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx to xxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx případech x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 prodloužit.

(4) Xxxxxxxxx, popřípadě správci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, předloží xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 nejpozději xx 1. xxxxx 2003.

§106

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx zahájen xxxxx dnem 1. xxxxx 2001, do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx; do kategorie xxxxx x třetí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2003. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx x intenzit faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx druhu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxx xxxxxx xxxxxx podle §37 xxxx. 3.

(2) Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), krajských lékařů xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště.

(3) Xxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §43 xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2001.

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxx xxxxxxx vydané přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 odst. 1 x 3, §3c odst. 4 x 5, §4 xxxx. 1 xx 5 a 8, §5 xxxx. 1, 2 x 8 xx 10, §6a xxxx. 6,&xxxx;§6b xxxx. 1, §6c xxxx. 2, §6e, §6f xxxx. 3, §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 2 a 4, §9 xxxx. 3, §11 odst. 1 písm. x) x d), §13, §16 odst. 2, §17 odst. 1 x 5, §18 xxxx. 1 a 3, §19 xxxx. 3, §20 xxxx. x) x x), §21 odst. 1 xxxx. x),&xxxx;§24 xxxx. 1 písm. x) x d), §26 xxxx. 1 písm. x) a x), §30 xxxx. 1 x 2,&xxxx;§37 xxxx. 1, §38, §39 xxxx. 3 x 4, §41 odst. 1, §41a odst. 1, §44b odst. 2, §45, §46 xxxx. 1, 2 x 6, §47 xxxx. 2,&xxxx;§47a xxxx. 5, §59 xxxx. 2, §60 xxxx. 1 x 3, §62 xxxx. 1 x 2, §62 xxxx. 3 xxxx. x) x b), §70 xxxx. 1, §72 xxxx. 1 xxxx. x), §75a xxxx. 1 a 4, §80 xxxx. 1 xxxx. x), §80 xxxx. 4, §82a xxxx. 2 xxxx. d), §82a xxxx. 5 a §83e xxxx. 2 x §97 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy a Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxx na xxxxxxxx x provoz zařízení xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Vláda xxxx x xxxxxxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 1, §35 xxxx. 2, §36, §77 xxxx. 5 x §88 xxxx. 1 nařízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik vyplývajících x přírodních, xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx dni 1. xxxxx 2003 xxxxxxx hygienická xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx pojem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xx dni 1. xxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Úkoly xxxxxxxxx hygienika xxxxx xxxxxx o integrované xxxxxxxx však plní xxxxxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxx xx xxxxx č. 36/1975 Sb., o pokutách xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§110

§110 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§111

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona č. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., zákona č. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996, xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákona č. 122/2000 Sb., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Xx. x xxxxxx č. 249/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §31 xxxx. 14 xx xxxxx "hygienických a xxxxxxxxxxxxxx předpisů" xxxxxxxxx xxxxx "bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx33)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 33) zní:

"33) Xxxxxxxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xxxxxxx x. 2 skupině 214: Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx" sloupec 2 xxx: "ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání x 3 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx".

3. X příloze x. 2 xxxxxxx 214: Xxxxxxx, se xx konci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxx poznámky uvedené xx xxxxxxx 3 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče*)", text xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 odst. 2 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxx xx dobu 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného zdraví x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 352/1999 Sb.". Xxxxxxxx xx sloupci 3 xxx: "*)xxxxx x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

4. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx oboru xxxxxxxx "Xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx toxickými xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxxx po xxxx 5 let xx xxxxxxxxx zákona x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 až 20 zákona x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.", xxxx xx xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xx sloupci 5 xxx: "*) xxxxx x. 147/1996 Sb., x rostlinolékařské xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

5. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xx konci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx poznámky xxxxxxx ve sloupci 5 xxx: "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx rostlinolékařské xxxx*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo po xxxx 5 xxx xx účinnosti zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravcích x x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.", xxxx xx xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví", xxxxxxxx xx sloupci 5 xxx: "*) xxxxx x. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 3 skupině 314: Xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx živnosti, který xxx: "Pořádání xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx", text xx sloupci 2 xxx: "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx", xxxx xx xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" x xxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "§59 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

7. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Ostatní, x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" se xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

8. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Ostatní, x oboru xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx pohřebišť x xxxxxxxxxx" se ve xxxxxxx 4 slova "xxxxxx hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXX

§112

§112 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXX

§113

§113 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX ŠESTÁ

§114

§114 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXX

§115

§115 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2007 Sb.

XXXX XXXX

§116

§116 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele

§117

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 64/2000 Xx. x zákona x. 145/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §10 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxx právní xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

2. X §23 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx18)" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx18)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18) xxx:

"18) Xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§118

X §10 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Xx., zákona č. 37/1989 Xx., zákona x. 93/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Sb. x xxxxxx x. 474/1992 Xx., xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§119

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx. x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §30 xxxx. 1 se xxxxx "přenosným xxxxxxx.34)" xxxxxxxxx xxxxx "infekčním xxxxxxxxxxx.34)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34) x 35) xxxxx:

"34) Xxxxx XXX xxx 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

35) Zákon x. 258/2000 Sb.".

2. X §30 xxxx. 3 písm. x) xx slova "hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx veřejného zdraví".

3. X §30 xxxx. 3 písm. c) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx veřejného zdraví".

4. X §55 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§120

Xxxxx č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 1/1989 Xx. x xxxxxx x. 160/1989 Sb., xx xxxx takto:

1. V §4 odst. 1 xx xxxxx "závazný xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "rozhodnutí".

2. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "posudku xxxxxxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘINÁCTÁ

§121

§121 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§122

X §40 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx slova "xxxxxxxxxx služby" nahrazují xxxxx "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX PATNÁCTÁ

§123

§123 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§124

§124 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§125

§125 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/2002 Sb.

ČÁST OSMNÁCTÁ

§126

§126 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX DEVATENÁCTÁ

Změna zákona x výkonu vazby

§127

V §7 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx č. 293/1993 Sb., o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 208/2000 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

ČÁST DVACÁTÁ

Změna xxxxxx x regulaci xxxxxxx

§128

X §5 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "infekčních".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§129

X §11 xxxx. 1 zákona č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx chmele, xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

§130

§130 (xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 59/2006 Sb.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx

§131

X §7 odst. 2 xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 161/1993 Xx. x xxxxxx č. 324/1993 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

§132

§132 (xxxx xxxxxxx čtvrtá) xxxxxx právním předpisem č. 356/2003 Sb.

XXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX

§133

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2001, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §114 xxxx 15, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2001, x xxxxx xxxxx §29, která nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2002.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

x x. Rychetský x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 258/2000 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 392/2005 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 258/2000 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic x xxxxxx sídla

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy,

2. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Praze pro xxxxx xxxxxx Benešov, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxx x Rakovník,

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Český Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxx,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Karlovarského xxxxx xx sídlem v Xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxx nad Xxxxx xxx území xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Litoměřice, Xxxxx, Xxxx, Teplice x Xxxx nad Xxxxx,

7. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Libereckého xxxxx xx sídlem v Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Náchod, Xxxxxxx xxx Kněžnou a Xxxxxxx,

9. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxx xxx Xxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Jihlava, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxx xxx Sázavou,

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihomoravského xxxxx se xxxxxx x Brně pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx, Xxxx-xxxxxx, Břeclav, Xxxxxxx, Vyškov x Xxxxxx,

12. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Olomouc, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx,

13. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Jičín, Xxxxx x Ostrava-město,

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx.

Příloha x. 3 x zákonu x. 258/2000 Sb.

Příloha č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxx xxxx", pojem "Xxxxxxxxx xxxx", rozumí xx xxx "Xxxxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx", a xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", rozumí xx xxx "Moravskoslezský xxxx".

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 31.5.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povolení užití xxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody, vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxx 1. ledna 2004, xxxxx není v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx hygienických limitů xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pitné xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3 a §21a xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx doplnění podle §7 odst. 2 x §15 odst. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx provozní řád, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxx vody xxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x §21 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx podle §23 xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podat xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx tohoto zákona, xxxx xxx podle xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2004. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zásobování xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007. Příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx výjimečných xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx první rozhodnutím xxxxxxxxxx.

9. Xx xxxx xxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7 x 8 xx xxxx xxxxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx považují xx zdravotní průkazy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx podle §31 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letišť xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

12. Kritické xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx stravovacích služeb, xxxxxxx výroba xx xxxxx, xxx xxxxxxx §38 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 107/2001 Xx., x hygienických xxxxxxxxxxx xx stravovací xxxxxx x o xxxxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví pro xxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx ohrozit zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 1. července 2005; xxxxxxxxx uvést x xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxx nebo dovozu x tomto xxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx práce do xxxxxxxxx druhé. Xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx i xxxxxx xx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxx styk s xxxxxxxxxxx [§25 odst. 1 xxxx. a)].

17. Xxxxxxxxx jmenovat x xxxxxxx hlavního hygienika Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupce xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxx účinnosti služebního xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ministr zdravotnictví. *)

18. Xxxxxxxxx jmenovat x xxxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic xxxxxx do doby xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministrovi xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hygienik České xxxxxxxxx. *)

19. Návrhy xx povolení podle §41a xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41a xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx zákona, xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2006 uvádět xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x potravinami, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx x xxxx.

2. Xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx od 29. ledna 2006 xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx).

3. Návrhy na xxxxxxxx prací do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a odst. 1 x 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx posouzení přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxx povinnosti uložené xxxxx §84 xxxx. 1 písm. o) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xx data 24. xxxx 2005 xxxxxxxx xxx poskytovat konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx oplachují a xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,1 % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX).

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 392/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.9.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 vozidel xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 60&xxxx;000 vlaků xx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vymezených x §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 250&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sociálními x xxxxxx xxxxxxxxxxx vazbami,

b) xxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlavní pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx železniční xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §81 x 81a xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) pořídí xx 18. xxxxxxxx 2008 xxxxx plány xxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx, které jsou xx vlastnictví státu x xx kterých xxxxxxx více než 6&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxx xxx 60 000 xxxxx za xxx, x blízkosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2013 xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxx v §81 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxx plány xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených x §81 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx úřad

a) xxxxxx xx 18. července 2008 xxxxx xxxxx xxx okolí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx kraje x xx xxxxxxx xxxxxxx více xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, a pro xxxxxxxxxx s více xxx 250&xxxx;000 trvale xxxxxxxxx obyvateli, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x intenzivními xxxxxxxxxxxx, sociálními a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx do 18. xxxxxxxx 2013 xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx kraje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §81 x 81a zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 222/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx podle §6 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx.

3. Provozní řády xxxxx §6c odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba nejdéle xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxx §82a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx sezóny x xxxx 2015.

5. Xxxxxxxxx x vodách ke xxxxxxx podle §82a xxxx. 1 písm. x) zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zveřejní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx koupací xxxxxx v xxxx 2012, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2012. Xx této xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 7.6.2011

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx v Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx Varech, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx x ve Xxxxx, xxxxxxx xxxxx §86 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, Kolíně, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Plzni, Xxxxxxxxx Varech, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové x x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx, xxxxx je xxxxxx nástupnickou organizací. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx veškeré xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavy xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nímž xxxx xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx x ve Zlíně xxxxxxx x bodě 1, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v Xxxxxxx xxxxxxx závazky, xxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx ústavy xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškerým xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx těch xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 skončil xxxxx xxxx zrušení xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxx dnem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxx včetně x xxxxxxxxx xxxxxxxx, správních x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do dne xxxxxx zrušení xxxxxx x xxxx vztahy x řízení xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x bodech 2 x 3.

6. Xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x bodech 2 x 3 protokol xxxxxxxxxx soupis xxxxxxx Xxxxx republiky včetně xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po zrušených xxxxxxxxxxx ústavech uvedených x xxxx 1. Xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx x protokolu xxxxxxxx xxxxx nezbytnými pro xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, x nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 listinou xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 115/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx podat oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx podle §3 odst. 5 x §5 odst. 6 zákona č. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a věty xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx a předloží xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, §37 xxxx. 2 x 5, §60 xxxx. 2, §67 odst. 2, §83b odst. 1, §83c odst. 5 a §84 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §84 xxxx. 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neukončená, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx 2016.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxx 2016.

4. Informaci xxxxx §4 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx uvedená x §3 odst. 2 odběratelům xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, předloží xxxxx provozního xxxx xxxxx §3c odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxx do 9 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výrobu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 5 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §21 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx vydá xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx lhůtě do 9 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se posuzují xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 258/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2001, x xxxxxxxx části xxxxx §114 xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni vyhlášení, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x části xxxxx §29, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

254/2001 Xx., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

13/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 119/2000 Xx., zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

86/2002 Xx., x xxxxxxx ovzduší x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx) - xxxxxxx xxxxxxx č. 274/2003 Xx.

x účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. byla xxxxxxx účinnost na 1.1.2005, zákonem č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna na 1.1.2015)

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví

s xxxxxxxxx xx 1.10.2003 x xxxxxxxx xxxxx §24, 80, 82 x §83x xxxx. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004; x §2 xxxx. 10 x 13, §3a xxxx. 4, §3x, §6 xxxx. 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004); x §2 xxxx. 9 a 12, xxxxxx platnosti xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

362/2003 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

426/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

562/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx od 1.1.2005

125/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx trh x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

253/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x inspekci xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

381/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

392/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 27.9.2005 x xxxxxxxx §3, §3x, §19, §24 x §83x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.2005; §26 xxxx. 3 věta poslední xxxxxx xxxxxxxxx 27.10.2005; §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx od 15.4.2006; §75x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2005; §82 xxxx. 1 nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2007

393/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005

s účinností xx 12.10.2005

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

471/2005 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 258/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 165/2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

59/2006 Xx., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

74/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 167/98 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 79/97 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.3.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

222/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákoníku xxxxx, zákon č. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

110/2007 Sb., x některých opatřeních x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx zrušením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

x účinností xx 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

130/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností od 1.1.2009

381/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností od 1.1.2011

301/2009 Sb., kterým xx mění zákon x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 159/99 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

151/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

298/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

466/2011 Xx., xxxxxx se zrušuje xxxxx x. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

115/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

333/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 109/2002 Sb., o xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

223/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013 s výjimkou §75x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2013 a §27, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

247/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 29.11.2014

250/2014 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

252/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

82/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2015

97/2015 Sb., xxxxx XX xx dne 27.1.2015 xx. zn. Xx. XX 19/14 xx věci návrhu xx zrušení §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §29 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2015

99/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 sp. xx. Pl. XX 16/14 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §50 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Sb., x §34 xxxx. 5 xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 13.5.2015

267/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015 x xxxxxxxx xxxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 19.9.2016

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

202/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2023

205/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2020 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 27.4.2020, 1.1.2021 a 28.4.2021

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.7.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

94/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

363/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením o xxxxxx xxxxxxxxx chyb x. 141/2002 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu těchto xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 98/83/ES xx dne 3. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě.

Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2119/98/ES xx xxx 24. xxxx 1998 x xxxxxxx xxxx epidemiologického xxxxxx x xxxxxxxx přenosných xxxxxx xx Společenství.

Rozhodnutí Xxxxxx 2000/96/ES xx xxx 22. prosince 1999 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které musí xxx postupně xxxxxxxxxx xxxx Společenství podle xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx č. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2000/54/ES xx xxx 18. xxxx 2000 x xxxxxxx zaměstnanců před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/ES xx xxx 25. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/1010

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/253/ES xx xxx 19. xxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Komise XX 2003/534/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx č. 2119/98/XX Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxx 2000/96/XX, xxxxx xxx x přenosné xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nemoci.

Rozhodnutí Xxxxxx 2003/542/ES ze xxx 17. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/7/ES ze xxx 15. xxxxx 2006 x xxxxxx jakosti xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 76/160/EHS.

Rozhodnutí Xxxxxx 2007/875/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx č. 2119/98/XX x rozhodnutí 2000/96/XX, pokud xxx x přenosné nemoci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2008/426/ES xx xxx 28. xxxxx 2008, kterým xx xxxx rozhodnutí 2002/253/XX, xxxxxx xx xxxxxxx definice xxxxxxx xxx hlášení přenosných xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/148/ES ze xxx 30. xxxxxxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/177/ES xx xxx 31. října 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/88/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/363/ES xx xxx 30. dubna 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí xx xxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/539/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx mění rozhodnutí 2000/96/XX, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx podchyceny xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/540/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, kterým xx mění rozhodnutí 2002/253/XX, pokud jde x xxxxxxxx případů xxx xxxxxxx xxxxxxx X(X1X1) xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/547/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/57/XX x xxxxxxx xxxxxxxx varování a xxxxxx xxx účely xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx nemocí podle xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/32/EU xx xxx 10. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mezi XXXXXXX x XXXX.

Xxxxxxxxxx Komise 2009/312/ES ze xxx 2. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/XX, pokud xxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocemi.

Směrnice Komise (XX) 2015/1787 xx xxx 6. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx přílohy XX x XXX xxxxxxxx Xxxx 98/83/XX x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 523/2002 Xx.
2) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx zákona x. 104/1995 Xx.
3) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 160/1992 Sb., o zdravotní xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
4x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Například xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 157/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §2 xxxx. p) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 316/2004 Xx.
4c) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 293/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx Xxxx 98/83/ES x xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
*) §1 xxxxxxxx č. 144/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 185/1988 Xx.
6) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Zákon č. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
7) Xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Nařízení xxxxx č. 163/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky.
8x) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8b) Xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých živností.
9) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
10) §7 xxxx. 6 a §141 zákona x. 561/2004 Sb.
10x) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (zákon x zdravotních xxxxxxxx).
12) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §13 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx.
14) §53 xxxxxx č. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
15) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., o obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16) §86 xxxxxx x. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
17) Zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§45 x 46 xxxxxx x. 114/1988 Xx., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17a) Xxxxxxxx č. 440/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

18) Čl. 3 xxxx 2, 8 x 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx znění.

19) §18a xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19x) Vyhláška č. 107/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 76/1978 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 295/1997 Sb., x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §2 xxxx. 1 xx 9 xxxxxxxx č. 147/1998 Sb., x xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
25) Vyhláška č. 293/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
26) §3 xxxxxxxx x. 293/1997 Xx.
26x) Xxxxx č. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 146/2002 Xx.
27) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 6 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27a) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx rozsah znalostí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znalost xxx, xxxxxx zkoušek, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x osvědčení (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx).
27b) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. xxxxx 2004 x materiálech x předmětech xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx 80/590/EHS x 89/109/XXX.
28) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví technické xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 79/1997 Sb., x léčivech x o xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
29x) Zákon č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
29x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 26/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ingredience na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx vzdělání x xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (vyhláška x kosmetických prostředcích), xx znění xxxxxxxx x. 268/2001 Xx. x vyhlášky x. 444/2004 Sb.
29c) §3 xxxxxxxx x. 26/2001 Xx., xx znění xxxxxxxx x. 444/2004 Xx.
29d) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 25/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 258/2001 Xx.
29x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/15/ES xx dne 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 76/768/XXX x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx kosmetických xxxxxxxxxx technickému xxxxxxx.
29f) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 305/1998 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx dodržování, xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
30x) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Zákon č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
33x) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx jaderné energie x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při práci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx nepříznivými xxxxxx hluku x xxxxxxx.
Nařízení xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx neionizujícím xxxxxxx.
33x) Nařízení xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxxx účinky xxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Sb.
33x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 27. xxxxxx 2003, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 83/477/EHS x xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx vystavení azbestu xxx xxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx prací do xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*) §132a xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Sb.
35) Xxxxx č. 65/1965 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35x) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §2 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 356/2003 Sb.
35x) §2 xxxx. 5 xxxx. x) x i) xxxxxx x. 356/2003 Xx.
35d) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx na xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §54 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35x) §98 xxxxxx č. 111/1998 Xx., o vysokých xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35g) §82 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
35x) Položka 22 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) Xxxxxxxx č. 428/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce toxické.
36) §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 79/1997 Xx.
36x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
36x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37a) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady č. 528/2012 xx xxx 22. xxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na trh x xxxxxx xxxxxxxxx.

37x) §49 zákona x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37x) Vyhláška x. 490/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx x získání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx oborech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
38) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Příloha č. 5 xxxx A xxxxxxxx x. 77/1981 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví.
40) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 77/1981 Xx.
41) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
42) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx.

43x) Zákon č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního vysílání x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb.

43b) Xxxxxxxx č. 554/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx.
43x) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43d) Xxxxxx 12 xxxxxxxx 76/768/EHS.
44) §138 xxxxxxxx práce.
45) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto nemoci xxxxxxxx.
46) §29 xxxx. x) až x), x) xx x) x xxxx. x) x x) xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) §40 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47x) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
47x) §1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
47x) Například xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx republiky.
50) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50x) §18 x 26 xxxxxx x. 552/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx.
51) Zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

52) §22 xxxxxx x. 89/2012 Xx.
53) Xxxxx č. 251//2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
53x) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
56) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
57) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 20/2004 Xx.
58)) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
59) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 278/2008 Sb., x obsahových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 288/2010 Xx.
61) Xxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x statistické xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x požadavky potravinového xxxxx, zřizuje se Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxxxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 851/2004 xx dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx střediska xxx prevenci x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. října 2004 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených pro xxxx x potravinami x o zrušení xxxxxxx 80/590/XXX a 89/109/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1223/2009 xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x kosmetických xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x směrnic Xxxxxx 91/155/EHS, 93/105/ES x 2000/21/ES, v xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x změně x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 10/2011 xx xxx 14. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 321/2011 xx xxx 1. xxxxx 2011, kterým xx xxxx nařízení (XX) x. 10/2011, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011 ze xxx 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxx dovozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x polyamidu x xxxxxxxx pocházejícího nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2008 xx xxx 27. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2023/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2023/2006 xx xxx 22. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1895/2005 xx xxx 18. xxxxxxxxx 2005 x omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x materiálech a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx činnostech prováděných x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx potravinového x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rostlin x přípravků xx xxxxxxx rostlin, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 a xxxxxxx Rady 98/58/ES, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/ES a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, směrnic Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/ES, 96/93/XX x 97/78/ES x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

63) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1223/2009.
64) Xxxxxx 19 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1223/2009.
65) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2000/54/ES.
66) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 xx xxx 27. října 2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zájmů spotřebitele ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx").
67) Xxxxxx 2 xxx 6 x xxxxxx 10 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004.
68) XXX XX XXX 19011:2012 Xxxxxxxx xxx auditování xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
69) Xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004.
70) Článek 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004.
71) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87.
72) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 284/2011 xx xxx 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x podrobné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x melaminu xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Čínské lidové xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.
73) Xxxxxx 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.
74) Článek 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004.

75) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů.

76) Xxxxxxxxx zákon č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby, ve xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 26/1999 Xx. xx. m. Xxxxx, o obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006, v xxxxxxx xxxxx.

79) Zákon č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

81) Zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) Zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 851/2004.

84) §12 xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx).

85) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004, x xxxxxxx znění.

87) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady 1935/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (EU) č. 10/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 321/2011.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 282/2008.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2023/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1895/2005.

88) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

89) Část třináctá xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

90) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002, xxxxxx se xxxxxxx obecné zásady x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx potravin.

91) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx transevropské energetické xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

92) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

93) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx stavby, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

94) Čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1169/2011, x xxxxxxx xxxxx.

95) Čl. 3 xxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

96) Xx. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

97) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x náležitosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činiteli, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Příloha č. 2 a příloha č. 4 bod 72 xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 o uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Rady 79/117/XXX x 91/414/XXX.

100) Xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 396/2005 ze xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 91/414/EHS

101) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

102) Například xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1082/2013/EU ze xxx 22. xxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2119/98/ES.

Prováděcí xxxxxxxxxx Komise (EU) x. 2018/945 o xxxxxxxxxx nemocích x xxxxxxxxxxxxx zvláštních zdravotních xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxxxxxxx definicích xxxxxxx.

103) Xx. 100 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

104) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

105) Xx. 7a xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2019/1765 ze xxx 22. října 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2011/890/XX, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1023 xx xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2019/1765, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx pandemii COVID-19.

106) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

*) Xx smyslu xxxxxx x. 426/2003 Xx. xx. IV. xxxx x xxxxxx 17 x 18 xxxxx "2003" xx "2004" x xxxxxxxxx xx 1.1.2005!