Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 30.09.2023.


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1

Vymezení základních pojmů §2

HLAVA II - PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY

Díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny

Hygienické požadavky na vodu §3 §3a §3b §3c §3d

Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody §4

Výrobky a materiály přicházející do přímého styku s pitnou užitkovou, teplou a surovou vodou, chemické látky a chemické směsi, úprava vody a vodárenské technologie §5

Přírodní a umělá koupaliště a sauny §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6g

Díl 2 - Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí

Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti §7 §7a

Škola v přírodě a zotavovací akce §8

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci §9

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci §10

Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby §11 §11a

Jiné podobné akce pro děti a škola v přírodě na kratší dobu §12

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy §13 §14

Díl 3 - Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a některých zařízení sociálních služeb §15 §16 §17 §18

Díl 4 - Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných §19

Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné §20

Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných §21

Ubytovací služby §21a

Zákaz výkonů §22

Další podmínky provozování stravovacích služeb §23 §24

Díl 5 - Hygienické požadavky na předměty běžného užívání

Vymezení předmětů běžného užívání §25

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání §26

Kosmetické přípravky §27 §28 §28a §29

Díl 6 - Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením

Hluk a vibrace §30 §31 §32 §32a §33 §34

Neionizující záření §35 §36

Díl 7 - Ochrana zdraví při práci

Kategorizace prací §37 §38

Rizikové práce §39

Evidence rizikových prací §40 §40a

Používání biologických činitelů a azbestu §41

Teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců §41a §42 §43 §44

Díl 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi §44a

Odborná způsobilost §44b

HLAVA III - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Díl 1 - Očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb §45 §46 §47 §47a §47b §48 §49 §50 §51 §52

Opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami, které vylučují choroboplodné zárodky §53 §54

Díl 2 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Díl 3 - Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění

Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem §62

Epidemiologické šetření §62a

Spolupráce správních úřadů k zamezení šíření nákazy §63

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby §64

Provedení ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace §65

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby §66

Stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy §67

Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí §68

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §69

Léčení infekčních onemocnění §70

Díl 4 - Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu §71 §72 §73 §74 §75

Systém epidemiologické bdělosti §75a

Postup při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem §75b

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ §76 §77

HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Díl 1 - Státní správa v ochraně a podpoře veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnosti kontrolovaných a dalších osob, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav

Oddíl 1 - Orgány státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví a jejich úkoly

Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví §78

Sběr a zpracování osobních údajů §79

Ministerstvo zdravotnictví §80

Ministerstvo dopravy §81

Ministerstvo pro místní rozvoj §81a

Ministerstvo životního prostředí §81b

Ministerstvo zemědělství §81ba

Krajské úřady §81c

Hejtman §81d

Úkoly kraje §81e

Krajské hygienické stanice §82

Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu §82a

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra §83

Autorizace §83a §83b §83c §83d §83e §83f

Státní zdravotní dozor §84

Oddíl 2 - Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví §85

Oddíl 3 - Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav §86

Oddíl 4 - Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř §87

Oddíl 5 - Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných a dalších osob §88 §88a §89 §90 §91

Díl 2 - Přestupky §92

Přestupky na úseku bezpečnosti výrobků §92a

Přestupky na úseku ochrany jakosti vod §92b

Přestupky na úseku koupališť a saun §92c

Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých §92d

Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy §92e

Přestupky na úseku činností epidemiologicky závažných §92f

Přestupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením §92g

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb §92h

Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmii §92i

Přestupky na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb §92j

Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví §92k

Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace §92l

Přestupky na úseku provozních řádů §92m

Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví §92n

Společná ustanovení k přestupkům §93

Použití správního řádu a účastníci řízení §94

Opatření obecné povahy §94a

Díl 3 - Opatření při mimořádných okolnostech §95

HLAVA VI - OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI §96

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Společná ustanovení §97 §98 §99 §99a §100 §100a §100b §100c §100d §100e §100f

Díl 2 - Přechodná ustanovení §101 §102 §103 §104 §105 §106

Díl 3 - Závěrečná ustanovení §107 §108 §109

ČÁST DRUHÁ §110

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ČTVRTÁ §112

ČÁST PÁTÁ §113

ČÁST ŠESTÁ §114

ČÁST SEDMÁ §115

ČÁST OSMÁ §116

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §117

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §118

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §119

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům §120

ČÁST TŘINÁCTÁ §121

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna horního zákona §122

ČÁST PATNÁCTÁ §123

ČÁST ŠESTNÁCTÁ §124

ČÁST SEDMNÁCTÁ §125

ČÁST OSMNÁCTÁ §126

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby §127

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §128

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně chmele §129

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ §130

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §131

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ §132

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST §133

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla

Příloha č. 3

č. 176/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2003 Sb. - Čl. II

č. 392/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 222/2006 Sb. - Čl. XII

č. 151/2011 Sb. - Čl. II

č. 115/2012 Sb. - Čl. II

č. 223/2013 Sb. - Čl. II

č. 252/2014 Sb. - Čl. VIII

č. 267/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2017 Sb. - Čl. IV

č. 205/2020 Sb. - Čl. II

č. 314/2022 Sb. - Čl. VIII

č. 167/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 97/2015 Sb.; č. 99/2015 Sb.

INFORMACE

258

XXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2000

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX A XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx62)

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx správy v xxxxxxxxx ochrany a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hluku x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení životního xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx zdravím xx xxxxxxxxx stav obyvatelstva x jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx určován xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ochrana xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dozoru xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxxxx, z něhož xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních, životních xxxx pracovních podmínek xxxxxxxxxx obecně přijatelnou xxxxxx a představuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx zachovat a xxxxxxxxx xxx zdraví x zvyšovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zdravého xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx závažnosti zátěže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx životních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§80 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx proces x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Hodnocení xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele x prevenci rizik xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.2)

(5) Infekčním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvolané xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx původce nebo xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na vnímavou xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příznaky xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fyzických osob. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx mohlo xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví docházet x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví,

c) zvýšený xxxxxxxxxxxx dozor, jímž xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x nákazy, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezení možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

(9) Rodinným příslušníkem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxx (xxxxxx),&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx pěstounské nebo xxxxxxxxxx péče, děti xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx péče xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (podnikatelky), xxxx xxxxxxxx (jejího xxxxxxx), druha (xxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

(10) Uvedením xxxxxxx4a) xx xxx xx xxxxxx okamžik, xxx je výrobek xx xxxx Evropské xxxx poprvé úplatně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabídnut k xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo používání xxxx xxx xxxx x němu poprvé xxxxxxxxx vlastnická práva, xxxxxxxxx-xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.4b) Xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx4a) při xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobců xxxx xxxxxxx.

(11) Za výrobce xx pro účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, která vyrábí xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx uvést xx xxx xxxx do xxxxx4c) pod svým xxxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx znak, xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx za účelem xxxx uvedení xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.4b)

(12) Xx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje osoba, xxxxx uvede na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.4b)

HLAVA XX

XXXX X XXXXXXX X PRACOVNÍ XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxx a xxxxxxx přicházející xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx směsi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, koupaliště x xxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx x původním xxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v potravinářství, xxxx, která xx xxxxxx k xxxx x tělo, k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určením xxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x k xxxxxx xxxxxx lidské xxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xxxx původ, xxxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxx.5) Hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pitné xxxx (xxxx xxx "xxxxxx pitné xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mikrobiologických, biologických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů, xxxxx xxxx upraveny prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, referenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

(2) Provozovatel xxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx6a) je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx dodávaná xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, x vlastník xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,6a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx vyrábí pitnou xxxx x individuálního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxx dodává xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx potřebu, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxxx než 10 x3, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvale xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než 50, xxxxx vodovod provozuje xxxx součást xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxx xxxx součást xxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx automatů, akumulačních xxxxxx, xx vzdušných, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx (xxxxxxxxx školy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx jako součást xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, biologických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti, xxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx teplé xxxx. Xxxxxx vodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vodovodem6a), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx propojeny xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxx potrubím pitné xxxx, xxxx výrobce xxxxxxx xxx z xxxx pitné. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxx vodovodem6a) xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §4 odst. 4 xxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xx xxxxxx omezenou xxxx xxxxx xxxx, xxxxx nesplňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů. Xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou xxxxx xxxxxxxx jinak x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x ukazatele x xxxxxxxx xxxxx hodnotou, x xxxxxxxx mikrobiologických xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx nelze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ohroženo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závady xx 30 dnů x xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx než 30 xxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a odhadu xxxxxxx, zásobovanou oblast x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatele xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx zdravotních rizik x navrhovaný rozsah x četnost kontroly xxxxxxx xxxxx vody.

(6) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx maximální xxxxxxx dotčeného ukazatele x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Užitkovou vodou xx xxxxxx sražková xxxx xxxx voda, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx odpadní voda x umyvadel, sprch x xxx. Užitkovou xxxx xxx xxxxxx xxx splachování toalet x xxxxxxx, praní, xxxxx, xxxx vozidel, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx kropení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyžadovanou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxx prokázání.

§3x

(1) Zjistí-li xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx uvedených x §3 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx hodnotou, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx postupem xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mírnější hygienický xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx mezní xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže používání xxxx takové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxx není xxxxx zabezpečit jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx dobu xx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx doba xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx další 3 xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hygienický xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hodnotou stanovit xxxxx v případě, xxxxx xx xxxxx x

x) nový xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úpravu xx xxxx xxxxxx; xx xxxx zdroj xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vodu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx využíván xx 12. xxxxx 2023,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxx xxxxx znečištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po 12. xxxxx 2023, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x výjimečnou xxxxxxx při odběru xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx časové xxxxxx, může být xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 3 xxxx, a to xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx a) xxxx x).

(2) Xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 omezen, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 povinna xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxx a v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx balené pitné xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x §3 odst. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přihlédne x k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx by mohlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. x) až e) x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4..

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) ukazatel, kterého xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukazatele x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, množství xxxxxxxx vody za xxx, xxxxxx zasaženého xxxxxxxxxxxx x informaci x tom, zda xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx výroby a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx rozvrhu prací, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx revizí,

e) xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx povinny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxx §3 xxxx. 4 xxx xxxxx x xxxxx a x jeho xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx [§84 xxxx. 1 xxxx. e)] x xxxx podmínkách, xxxxxxxxxx6a) x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxxxx se opatření xxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plyne xxx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Dále xxxx osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odběratele xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, s xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx. a) x x), xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo způsobem x místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxxxx o

a) jakosti xxxxxxxx xxxxx xxxx x chemických látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vody,

b) xxx, xxx bylo zpracováno xxxxxxxxx a řízení xxxxx xxxxx §3c xxxx. 1 písm. x) x v xxxxx xxxx, x

x) xxx, xxx xxxx x rámci posouzení x řízení rizik xxxxx §3c odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příslušná xxxxxxxx opatření.

(9) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 6 x podle §3 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

§3x

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx 31. března xxxxxxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního roku. Xxxxxxx dat obsahují xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody x xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §4 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3a xxxx. 1; x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx informace xxxxx §3a xxxx. 6 x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx musel xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody, x xxxx překročení xxxxxx déle xxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx xxxxxxx 1 000 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vody a x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x této vodě, x xx xxx xxxxxxxx vody xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojky xxxxx §3d odst. 3 až 5, x

x) posouzení x xxxxxx rizik xxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxxx vody xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plány xxxxxx a plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxx odstavců 1 x 2 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx Xxxxxxxx komisi, Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 2 každých 6 let xxxxxxxxxxx.

§3c

(1) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx povinny xxxxxxxxxx provozní xxx, xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) základní xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x osoby uvedené x §3 odst. 2 xxxx. a) x x) x xxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx dodávají xxxxxx xxxx do xxxxxxx xx sezónním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) monitorovací xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a řízení xxxxx systému zásobování xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx.x) x x) x dále o xxxxx xxxxxxx v §3 odst. 2 xxxx. a) x x) a d), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do objektů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) způsob xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx systému zásobování x o xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx prostých xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zaznamenaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx monitorování xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx údržby xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx

x) ověřit, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinně v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx místo odběru xxxxxx vody, úpravu, xxxxxxxxx a distribuci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vody,

c) xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x další xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4, §3a xxxx. 1 nebo §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, a

d) xxxxx nejvhodnější xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx zásobování xxxxx od ochranného xxxxx xxxxxxxxxxxxx vodního xxxxxx včetně xxxxx xxxxxx surové vody xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ke koncovému xxxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxx byla zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zároveň xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce; xxxxxxxx dezinfekce xx xxxxxx prokázání, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx látka xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx dávka a xxx působení xxxxxxxxx xxxx dezinfekce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x upravované xxxx, x dále xxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vedlejších xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. x) a d), xxxxx xxxxxxxx pitnou xxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx zásobování vodou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odběru xxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx osoby uvedené x §3 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aktualizovat x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxxx řád xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxx xx 6 let.

(8) Osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx. x) x x) a xxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx na vyžádání xxxxxx relevantní xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodovodu, x xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Provozovatelem provozně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xx vodovodu xxxxxxxx xxxx osobou uvedenou x §3 odst. 2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxxx xxx využity xxxxx pro zpracování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vody, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhodnocena xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x množství předávané xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx opatření.

(9) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx osob uvedených x §3 xxxx. 2 xxxx. a) x b) a xxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vodou zpracovatelům xxxxxxxxx x řízení xxxxx částí povodí xxxxxxxxxxxxx x místy xxxxxx vody xxxxxx x lidské xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení x xxxxxx rizik xxxxxxx zásobování vodou.

(10) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx nepostupuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím.

§3x

(1) Xxxxxxxxxxx prostory x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx olovo x xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx staveb, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařízení a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxxxxx stravování v xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx rizika přítomnosti xxxxxxxx rodu Xxxxxxxxxx x rozvodu teplé xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) zařízení sociálních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) ubytovací xxxxxxxx xxxxx §21a x xxxxxxxxx xxx 50 xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx

x) xxxxx provozující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx schválení příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, doplní tento xxxxxxxx řád x xxxx posouzení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a přípojky; xxxxxxxxx doplnit xxxxxxxx xxx nemá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxx x přípojky x xxxxxxxx xxxxxxxxx olovo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx riziko; xxxxx výsledek xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoba provozující xxxxxxxxx prostory xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx určenou povinnost xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, zpracuje xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 let, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a řízení xxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx olovo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx riziko. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provozní xxx xxxx zpracované xxxxxxxxx x xxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxx x přípojky xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx povinny zpracovat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitřního vodovodu x přípojky a xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x část xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostory xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Posouzení x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vodovodu. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 provozní řád xxxxxxxxxxx x předloží xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojky xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx ukazatele xxxxx x pitné xxxx, xxxxxxxxxx ukazatele Xxxxxxxxxx xxx. x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojky. Součástí xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodu Xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxx byla přijata xxxxxxxx vhodná x xxxxxxxxxxxx zdravotního rizika. X případě, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx výsledcích posouzení x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§4

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pitné xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx

(1) Osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o akreditaci4a), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx činnosti laboratoře4c) xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c)

x) odběr xxxxxx xxxxx vody x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx voda xx xxxxxx pitné xxxx, x xx xxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, x xx použití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx xxxx povolena, xx postupuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě;

protokol xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Držitelé xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx4c) x xxxxxxxx autorizace xxxxx §83c, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx voda xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a), xxxxxxxx xxxxxxxxx x správné xxxxxxxx xxxxxxxxxx4c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c. Xxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x metody, xxxxx nejsou zahrnuty x rozsahu akreditace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx107).

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 povinny xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx pitné xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx x datové xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx stanovení xxxx odběru xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxx x četnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) z xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx výsledků posouzení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukazatele, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mezní xxxxxxx, nebo x xxxxx ukazatele, xxxxxxx xxxxxx xxx předpokládat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, x zvýší četnost xxxxxxx pitné vody,

b) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx rizik potvrdí, xx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx prokáže, xx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. x xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxx pitné xxxx odebíraných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 60 %, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx x přihlédnutím x posouzení a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzují, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pitné vody x předmětném xxxxxxxxx; xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x původu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxx koncentrace x xxxxxx dlouhodobému xxxxxx,

2. x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyřadit, xxxx xxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxx tří xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx; x ukazatelů, x xxxxxxx nelze vzhledem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 30 %, rozhodne x xxxxxxxx vyřazení ze xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxx x posouzení x xxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx uvedená x §3 xxxx. 2 neprodleně prošetřit, xxxxxxx jeho příčinu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně informovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §82 x 84. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) xxxx jeho xxxxxxx, je osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 povinna xxxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxx,6a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx uvede i xxxxx nápravná xxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x takovém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx. x), mají odběratelé6a) x další osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx dodávána xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čtvrté povinnost xxxxxxxxxx prošetřit x xxxxxxx příčinu nedodržení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Existuje-li x xxxx zásobované oblasti xxxxxxxxx xx výskyt xxxxx xxxx mikroorganismu xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této látky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxx osobě nebo xx provozovanému xxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx upravené evidenci xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinou adresu xxx doručování. Xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx svůj název xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobný xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedou xxxxxxxxxxx xxxxxx, množství xxxxxxxx xxxx za den, xxxxx zásobovaných xxxxxxxx, xxxxxxxx místo, na xxxxxx xxxx látka xxxx mikroorganismus xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx znám, x xxxx nápravných xxxxxxxx. Osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2, která xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxx xx použijí xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx x koncentraci xxxx množství, které xxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xx xxxxxxx kontrolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu x xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx jinak.

(6) Osoba xxxxxxx v §3 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x níž xxx xxxxx povolit xxxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Žádost xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxx úpravy rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, množství dodávané xxxx za xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, průkaz x xxxxx jakosti xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rizik.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolí xxxxxxx xxxx metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx spolehlivé xxxx xxxxxxxx získané xxxxxx xxxxxx upravené xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx předloží xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rovnocennosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§5

Výrobky x materiály xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx vodou, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, úprava vody x xxxxxxxxxx technologie

(1) Xxxxxxx nebo dovozce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, teplou nebo xxxxxxx vodou6a) při xxxxxx jímání, odběru, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obdobných xxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx x těmito xxxxxx (dále jen "xxxxxxx nebo materiál xxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx x xxxxx") x výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zdraví,

b) xxxxxx nepříznivý vliv xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx mikroorganismů x

x) xxxxxxxxxxxxxx vodu x rozsahu xxxxxx, xxx je vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Výrobce xxxx xxxxxxx výrobku xxxx materiálu přicházejícího xx přímého xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx pitnou, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, v průvodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx x použití xxxxxxxxxx hygienickým požadavkům xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Výrobce xxxx xxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxxxx přicházejícího xx xxxxxxx styku x xxxxx xxxx dále xxxxxxx zajistit, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upraveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxx zajistit x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx4a) xxxx u xxxxxxxx autorizace xxxxx §83c xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že nedojde x xxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxx, užitkové xxxx xxxxx xxxx; o xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx tohoto ověření, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výrobky nebo xxxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx stanovené ve xxxx xxxxx x x odstavcích 1 x 2, nesmí xxxxxxxxxxx4a) xxxxxxxxxxxx.

(4) Výrobce x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přímého xxxxx x xxxxx x chemickou látku xxxx chemickou xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohly xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx vybavit xxxxxxx x xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x návodem x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Návod xxxx být x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx4a) xx povinen xxxxxxxxxxxx takový xxxxxxx xxxx materiál xxxx xxxxxxxxx látku nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinému uživateli xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s vodou, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx výrobkem,8) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4a)

(6) Na žádost xxxxxxx nebo dovozce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x výrobky xxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi xxxxxx x xxxxxx vody xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo teplou, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Žádost xxxxx odstavce 6 xxxx obsahovat kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx označení xxxx xxxxxxx nebo materiálu, xxxxxxxx látky nebo xxxxxxxx směsi, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, stručný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výčtem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x rozkladných produktech xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, případně stárnutí, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směsi, xxxx x koncentraci účinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxx xxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, metodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísad x jejich nečistot xxxxxx xxxxxxxx interakcí x xxxxxxx, dostupnou xxxxxxxxxx dokumentaci o xxx, xxx xxxxxxx xxxx materiál, xxxxxxxxxx xxxxx, chemická xxxxx xxxx chemická xxxx xxxx povoleny x xxxxxx xxxxxxx x xxx jaké xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, návod k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, pokud xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x), podrobný popis xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, údaj x xxxxxxxx navrhované aplikační xxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx upravené vody xxx xxxxxxxxxxx požívání x xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx a účinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx praxi.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxx žadatel prokáže, xx nedojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx vody.

(9) Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx6a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x).

(10) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem obsahovat xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx použití, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx použité xxxxxxxx, xxxxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x změnách xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx mikrobiologické, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x zdravotní bezpečnosti xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dlouhodobém xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx změnu fyzikálních xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x dostupnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pitné xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§3 xxxx. 3) xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolené xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x).

(12) X xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, rozvodu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx dodávky xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x teplé xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxxxx6a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nebo xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a sauny

§6

(1) X tomto xxxxxx xx xxxxxx

x) přírodním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účelu xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odtokem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx chemicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo povrchové xxxx8a), xxxx stavba xxxxxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx (xxxx xxx "stavba xx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxx8a), xx xxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) umělým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx kojence a xxxxxxxx, brouzdaliště.

(2) Xx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx nepovažují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx přírodního xxxx umělého koupaliště xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx znečištění xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ochlazování. Xxxxxxxxxxxxxx xx rozumí osoba, xxxxx xxxxxxxxx saunování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je provozovatel

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx voda xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vyhovovala xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, fyzikálních x chemických xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přírodního xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorovat jakost xxxx xx xxxxxxx xxxx sprchování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx ovlivnění zdraví xxxxxxxxxxx xx fyzických xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. x), nemá-li tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §6d.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo b) xxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, je-li xxxx xx xxxxxxxxxx dodávána xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx mikrobiologického xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx překročení xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vody ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu čištění xxxx,

x) překročení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v umělém xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x sauně,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx sinic xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx květu, xxxxxxx nebo pěny, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, který ovlivňuje xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdraví xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Znečištění xxxx xx sprchování xx xxxxxxxx xxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke koupání, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx hygienických xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakosti vody xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezní hodnoty. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxxxxxx nedodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo hygienického xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx hodnotou xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se fyzických xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x ochlazování x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a fyzikálních xxxxxxxxx jakosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx, ukazatele x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sinic, pravidla xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x klasifikaci x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx informování veřejnosti x xxxxxxxxx koupališti xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§6x

(1) Dojde-li ke xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx celou dobu xxxxxx znečištění. Informace xxxx být xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx, v xxxxxxxxx koupaliště na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje než xxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xx koupání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx. X xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx část provozu xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxx odstavec 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx umělém xxxxxxxxxx xxxx sauně, xxxxx vedlo x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. X oznámení xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx trvání.

§6c

(1) Xxxxxxxxxxxx přírodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx8), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxx xxxxxx8a) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§83c) xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, sprchování nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dodatečných xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx monitorovacího xxxxxxxxx (§82a), xxx-xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, xxxx xxxxxxxxxxx vodách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d; xxxxx xxx o xxxx xx xxxxxxxxxx, provozovatel xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx dodávána xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmeni a) xxxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě,

c) uchovávat xxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx členění, xxxxxxxx x provoz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sauny,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx uvede xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x sídlo, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx sauny, xxxxxx xxxxxxxxx vody ke xxxxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ochlazování, xxxxx xx voda xxxxxxxxxx, xxxxx míst xxxxxx vzorků xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx půjčováno x xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx prostředí, a x xxxxxxx umělých xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásad hygienického xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předložit xx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx f) x xxxx změn příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, pravidla, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx koupaliště, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx x sauny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6d

Osoba, xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx60) ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx regeneraci xxxx xxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, nebo xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx ubytovnách, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních,

a x nabídce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x reklamě výslovně xxxxxx možnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx uvedené x §6a odst. 1 xxxx. x), §6b xxxx. 1 a x §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§6e

Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxx metod x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx rovnocennosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2011 Xx. x účinností od 7.6.2011

§6f

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny xx dále povinen

a) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx posoudit xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozbory xxxx xx xxxxxx,

x) xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx recirkulační xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx recirkulace,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dezinfekčního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx materiálů xxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, vlastnosti xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx styku s xxxxx ke xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a batolat xxx xxxxxxx,

x) monitorovat xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx a xx xxxxx základě dodržovat xxxxxxxxx, které x xxxxxxxx vody souvisejí,

f) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx teplotě vody xx koupání x xxxxxxx xxxxxxx umělého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx viditelném xxxxx x prostoru xx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx provozní xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx x xxxxxx provedených xxxxx xxxxxx x), x) a x) x xxxxxxxxx je xx xxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpise, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek jejího xxxxxxx, xxxx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zastavit. V xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx množství xxxx koncentraci xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x četnost xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx výskyt xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neohrožuje xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx provozování umělého xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xx základě xxxxxx poznatků a xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx koncentrace xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a laboratorní xxxxxx zdroje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, obměnu x xxxxxxx vody xx xxxxxxx, hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systém x intenzitu recirkulace, xxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx údržbu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx koupání upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx kontrol x xxxxxx x xxxxxxxxx deníku upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvětlení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx službu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6x, povrchové vody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d a xxxxx xxxxxxxxx vody, xxx lze xxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx koupat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx koupání"); xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, a povrchové xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §6d xx xx této xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx u xxxx xxxxxxxx, xx xx x nich xxxx xxxxxx velký xxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx xxx xx xxxxx příslušným xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx posuzuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx význam xxxxxxxxx xxxxx x opatření xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx koupaliště xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx §6a xxxx xxxxxxxxxxx xx koupání podle §6x, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx sezónou jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 30. května xx 1. září xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx očekávat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx na xxxx 10 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx plynout xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx kterém xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx xxxxx xx xxxx sídle, na xxxxxxxx deskách x xxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx x xx Xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx seznam vod xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx, pokud k xxx xxxxx oproti xxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx za uplynulou xxxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx monitorování x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) spolu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře a xxxx důvodech x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona x vodního zákona8a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx správními xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6e x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxx 2

Podmínky pro xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostory x provoz škol x školských xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výchovné xxxxxxxx, zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx o xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx stravování, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx10a) (xxxx jen "xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x prádlem. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první xx x osoba xxxxxxxxxxx x provozovně xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx xxxx výchova, xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 roky věku x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí a xxxxxxxxxxx, nezařazených xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x dětskou xxxxxxx xxx 12 xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx odborného xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, režim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X předcházení vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x mladistvých a xxxxxxxx xxx xx xxxxxx zletilé fyzické xxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx89) xxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx90), které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx věku do xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx požadavkům na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx x požadavcích xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx reklama x které xxx xxxxxxx x prodeji x prodávat xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx akcí xx xxxxxxxxxxxx xxxxx 30 x xxxx xxxx xx xxxx xx 15 xxx xx xxxx delší xxx 5 dnů, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxxxx xxxxxx tělesnou zdatnost, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx znalosti xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx skládat x xxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xx zotavovací akci xx za xxxx xx xxxx xx 15 xxx považuje x dítě, které x xxxxxxxxxxx roce, xxx je zotavovací xxxx pořádána, xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxx x přírodě xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxxxxx xxxx xx zotavovací xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, zásobování vodou x odstraňování odpadků x splaškových xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx dodržet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x funkční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x osvětlení, ubytování, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, ledaže budou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x přírodě xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x přírodě xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx s uvedením xxxxxx nebo názvu xxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; jedná-li xx x zotavovací xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx jeho zahájení x xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx, x to xxx xxxxx běh xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx číslo na xx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 předloží xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 5 xxx, v případě, xx xxxxx voda xxxx zabezpečena osobami xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxxxxx x kráceném rozboru xxxxxxx pitné xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§9

Xxxxxxxx účasti xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxx xx xxxx delší než 5 dnů vyslat xxx dítě, které

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx,

x) nejeví známky xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx), x

x) ve 14 xxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx styku x xxxxxxxx xxxxxx nemocnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx mu xxxx xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xx stanoveným pravidelným xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že je xxxxx nákaze xxxxxx xxxx že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte pro xxxxx xx xxxxx x přírodě xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx11). Xxxx-xx xxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, vydává posudek xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx že se xxxxxx očkování podrobit xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx během xxxx xxxx nedošlo xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte x písemné prohlášení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

§10

Podmínky účasti fyzických xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x přírodě x xxxxxxxxxx akci

(1) Xxxxxxx xxxxx činné xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx musejí xxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje x lékařský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx11) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx. Nemá-li osoba xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxx od xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx13) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,14) vysílající škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(3) Fyzické xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx x §19 xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx první. Xxx xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví podle §19 odst. 3.

§11

Xxxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, x pořádající osoby

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx x přírodě xx xxxx xxxxx než 5 xxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit

a) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx školy x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 způsobilou xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx); xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx asistenta, fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pomoci xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx, x student xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní xxxxxxxxx xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; náplň xxxxx první pomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) účast xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §10; xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx; dosažitelnost xxxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx xx celou xxxx konání xxxxxxxxxx xxxx nebo školy x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti (§9 xxxx. 3 x §10 odst. 2) zdravotníkem; ve xxxxxx zdravotník xxxxx xxxxx posudku a xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činným xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx zotavovací akci,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx xxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxx lékárničky xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx předpis,

e) vedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účastníků, prohlášení xxxxx §9 xxxx. 3 věty xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x následné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx x přírodě xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxx, x zdravotních xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Pořádající xxxxx xx xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx, x hygienických xxxxxxxxxxx xx tyto xxxx x x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poškození xxxxxx xxxxxx základů xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx instruktáže xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11x

Xx xxxxxxxxxx xxxx xx považuje i xxxxxxxx rekreační xxxxx xxx děti,10a) x xx i x xxxxxxx, xx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x §8 xx 11. Povinnosti xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx10a).

§12

Jiné xxxxxxx akce xxx xxxx a xxxxx v xxxxxxx xx kratší xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, než xxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx, x xxxxxxxx akcí xxxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxx rodinném x xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx hygienicky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x účast xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 x 3. Xxxxx, xxxxx vysílá xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 5 dnů xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx hygienicky nezávadný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hygienické požadavky xx venkovní hrací xxxxxx

(1) Uživatelé staveb xxxxxxxx pro výchovu x xxxxxxxxxx, provozoven xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx skupině92), vysokých xxxx, xxxx x xxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ubytovacích xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx93) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx15) x xxxxxx xxxxxxxx odpovídalo xxxxxxxxxxx xxxxxxx chemických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx venkovní hrací xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx užívaný xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nebyl mikrobiálně, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx ohrožena ochrana xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz zdravotnických xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově pro xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx péči"), xxxx xxxxxxx xxxxx hygienická x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxx. Infekcí xxxxxxxx xx zdravotní xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přítomností původce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx době.

(2) Xxxxx poskytující xxxx xx xxxxxxx stanovit xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x provozním xxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx dětský domov xxx xxxx do 3 xxx věku xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí x xxxxx stravování. Xxxxx provozního xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx schvaluje rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx zdravotní xxxx x xxxxx poskytování xx provozní xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx je provozní xxx vydáván.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxxx x xxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx [§82 odst. 2 xxxx. s)].

§16

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx spojené xx zdravotní péčí xxxx při xxxxxxxxx xx xxxx výskyt xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx protiepidemická xxxxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxxx spojené xx zdravotní xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx; způsob x xxxxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx poskytující xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hygienické požadavky xxx xxxxxx fyzických xxxx xx zdravotnického xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, jejich ošetřování, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx soubor opatření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, chemických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají přerušit xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx vnímavé xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx dezinfekce jsou xxxxxxx, xxxxx zaručují xxxxxxxx xxxxxxxx, virů, xxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx však usmrcení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) x vývojových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx virů x xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) X provedené xxxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx péči povinna xxxx evidenci x xxxxxxx upraveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx účinnosti.

§18

(1) Osoba poskytující xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx prádelnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx17a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx pere xxxxxxxxxxxx xxxxxx17a) ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, xx povinna xxxx prádelnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxx xxxx pitné, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx vody xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx vodu podle §3 xxxx. 3, xx xxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fyzikální, organoleptické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx užití xxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx sauny xxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx §6a, §6b xxxx. 2 x §6c odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx upravují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, obdobně. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx. Xxx xxxxxxx vody x přírodního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti stanovené xxxxxxxxxx právním předpisem; xxx xxxxxxxx jakosti xxxx xxxx xx xxxxxxx §6c odst. 1 písm. x) xx d) xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných a xxxxxxxxx služby

§19

Předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§23), xxxxxx xxxxxxxx,18) xxxxxxxxxx xxxxxxxx18), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx18), xxxxxx kosmetických xxxxxxxxx, provozování xxxxxxx xxx a xxxxxxxx6a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx, solária, xxxxxxxxxxxx, masérských, regeneračních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx živnosti, při xxx xx porušována xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§23) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) nebo xxx xxxxxxx potravin xx trh18) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, pokrmy, zařízením, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx s potravinami xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx činnostech x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a) xx xxxxxxx styku x xxxxx, x xxxxxxx xxxxx přicházející xxx xxxxxxxxxx činnostech x ostatních činnostech xxxxx xxxxxxxx 1 xx přímého xxxxx x kosmetickými přípravky, xxxxxx ingrediencemi nebo xxxxx spotřebitele (xxxx xxx "xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(3) Xxxxxx znalostí nutných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx zřízenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonání xxxxxxx nejdéle do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, vzor xxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§20

Povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx osoba vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřením, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx11), xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx a xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx upraveném x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.

§21

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxx upravené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) jakož x zásady xxxxxx xxxxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) pokud xx sama xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx x zásad xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) zaměstnanci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X výkonu xxxxxxxx epidemiologicky závažných xx xxxxx, xxxxx xx provozuje, povinna xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxx xxxxxxxxxx užití vody xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx podle §3 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fyzikální, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukazatele xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxx xxxx. Kosmetické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, masérské, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx x činnost, xxx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxxxx strojů, přístrojů x dalších xxxxxxxx, xxxxxx prevence xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, ke kterým xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnutou službou, xxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zásady xxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx řád xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxx xxxxx předloží xxxxx uvedená v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 povinna xxxxxx vždy při xxxxx podmínek xxx xxxxx činností epidemiologicky xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx provozované hostinské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxx xxxxxx,8b) s výjimkou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx domech, x xxxxxxxxx xxxxxx x xx stavbách xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. V xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti, zásady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx x zařízeních podle xxxx první xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx dva měsíce x období xxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxx dále xxxxx x plochu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx vaření xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné x teplé xxxx xx stavbách ubytovacích xxxxxxxx. Provozní xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Zákaz xxxxxx

Xxxxx provozující xxxxxxxxxx, masérské, regenerační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pedikúru, xxxxxxxx, solárium x xxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx provádět xxxxxx na nemocné xxxx, manipulace x xxxxxxx a mateřskými xxxxxxxx, výkony na xxxxxxxxxx, oční xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§23

(1) Stravovací xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx88), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx x uvedení pokrmů xx xxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stravování94).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx nebo ošetřená xxx, xxx mohla xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx stravovací xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, poskytovat xxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xx umístění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxxx a vybavení xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx potravinového xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx fyzické xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx psa. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v provozovně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předložit xxxxxx x xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx nebo rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, xxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x oznámení dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní firmu x xxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxx látky, xxxxxxxx, polotovary x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; látky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, přepravu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx pokrmy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx odběru x xxxxxxxxxx xxxxxx pokrmů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

e) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx podmínky skladování xxxxx písmene a) xxxxxx xxxxxxxxx, dodržovat xxxxxxxxx a podmínky xxxxxxxxxx stanovené provozovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, polotovar xxxx potravinu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravovací službu, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rostoucí xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hub podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27a) xxxx za podmínek xxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxx 5

Hygienické xxxxxxxxx xx předměty běžného xxxxxxx

§25

Xxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx běžného xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumějí

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx27b),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o kosmetických xxxxxxxxxxx63) x

x) výrobky xxx xxxxxxx xxxxx xx věku do 3 let, s xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x písmenech a) x x), xxxxxx x xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) a x) je xxxxxxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxxx, zajistit, xxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předměty xxxxxxx užívání xxxx xxx uvedení xx xxx xxxxxxxx,26a) xxxxxxx xxx

x) za xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokrmu,

b) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. a) vyhovovaly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxxx xx xxxxxx složení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předmětů xx výrobce nebo xxxxxxx povinen zkoušet x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) byly xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx26a) xxxxx,

x) materiály x xxxxxxxx uvedené x §25 xxxx. x) xxxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx značeny x xxxxxxxx xxxxxxxx prohlášením x xxxxxxx x xxxxxxx, x to x rozsahu x x náležitostmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx návodem x xxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x §25 písm. x) x vést x tom xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx složení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxx x rozsahu podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) dovozce xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx x zkouškách x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx těchto výrobků xx lhůtě, rozsahu x xxxxxx určeném xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxxx překladem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx běžného užívání xxxxxxxxx v §25 xxxx. x) a x) xxxxx, xxxxxxxx xx splnění povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.4a) Distributor xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx balen x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Předměty xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx29a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zřetelně označit xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx smí xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxx26a).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx do 7 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxx x xxxxxx provozovny, xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x potravinami, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrační xxxxx x zahraniční xxxxx. Xxxxxxxxx osoba x oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxx vyrábí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo nebo xxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Povinnost xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xx obdobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx95) xxxxxxxxxxxxx xx svém potravinářském xxxxxxx96) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx s potravinami, xxxxx vyrobil xxxx xxxxxx.

(7) Xx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obdobně požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b). Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx materiály xxxx předměty určené xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x x xxxxxxxx 2.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx kosmetických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63). Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx64) uvedeny x českém xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve spotřebitelském xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx prodeje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údaji xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63) xx vnějším xxxxxxxxxxxxxxx obalu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§28a

§28a zrušen právním xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

Xxx 6

Xxxxxxx xxxx xxxxxx, vibracemi x xxxxxxxxxxxxx zářením

Hluk a xxxxxxx

§30

(1) Xxxxx, která xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx zdrojem xxxxx xxxx vibrací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,31) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx32a), xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxx, xxxxx x pořádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx provozovny x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx"), xxxx povinni xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx opatřeními zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx venkovní prostory xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx nadlimitnímu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx. Splnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxx, který xxxx být škodlivý xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx hygienický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pevnými tělesy xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxx x jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx podle věty xxxxx xx nepovažuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x budově, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hudby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx signálu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx76), xxxx působený přelivem xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx xxxx sloužící x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx záchranou xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přípravou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vojenské xxxx76). Xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx související se xxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akce76).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxxxxx lesních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx32b) x xxxxxxxxxx pracovišť. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 2 x xxxx částí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx chráněného vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, staveb xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx vnitřním prostorem xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx77) xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obytné xxxxxxxxx77) xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xx prostor xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx při xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx hluku nebo xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx z leteckého xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 odst. 1, xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x povolení mírnějšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx, xx xxxx nebo xxxxxxx se omezí xx xxxxxxx dosažitelnou xxxx. Rozumně dosažitelnou xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx opatření a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škodlivých xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx exponovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad, který xxxxxxxx vydal, xxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vydání nahrazeno xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x integrované xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice informuje xxxxx řízením dotčené xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxxxxxx xxxxx zdroje xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x referenčních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx bodech vypočtené xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx. 3 nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hluku xxxx xxxxxxxx, důvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, přehled xxxxxxxxxxx x navrhovaných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení, xxxxx xxxxxx účinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na rozumně xxxxxxxxxxxx míru. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xxxx měřením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxx 50 tisíc xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx letištích xx xxxxxxxxxxxx letiště povinen xxxxxxxxx vydání opatření xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxx-xx x xxxxxxxx letiště.

(5) X bytových xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, staveb pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a funkčně xxxxxxxxx xxxxxx umístěných x ochranném xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxx postupně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první, ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajistila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§32a

Měření hluku v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx držitel xxxxxxxxxx podle §83c.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 392/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2005

§33

X chráněných vnitřních xxxxxxxxxx staveb nesmějí xxx instalovány stroje x xxxxxxxx x xxxxxxxxx kmitočtu od 4 xx 8 Xx. Osoba může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx domů, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx prokáže, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vibrací na xxxxxxx osoby x xxxxxx stavbách.

§34

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upraví hygienické xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx rozumí xxxx xxxx 22.00 a 6.00 hodinou.

Neionizující xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1,7.1015 Xx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření včetně xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem označit xxxxxxxxx místa (xxxxxxx, xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx osob neionizujícímu xxxxxx může překročit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx dojde k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx nejvyšší přípustné xxxxxxx, xxxxx uvedená x odstavci 2 xxxx provoz neprodleně xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které se xxxxxxx k xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx každý xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, po xxxxx je xxxxx x provozu; evidenci xx xxxxxxx uchovávat xx xxxx životnosti xxxxxx neionizujícího xxxxxx. Xx xxxxxxxxx doby xxxxxxx zdroje neionizujícího xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeho výrobcem, xx xxxxx uvedená xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ukončit.

§36

Výrobce x dovozce xxxxxx xx povinen xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1X x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx 3X x 4 xxxxxxxxxxx chodu,

c) xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx připojené xx xxxxxxx laseru.

Xxx 7

Ochrana xxxxxx xxx xxxxx

§37

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx výskytu xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zdraví xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx prací xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.33b) Xx kategorie xx nezařazují xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkušebnímu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx33a) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx předkládá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx"), a xx xx 30 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,33a) x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx první.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx pracoviště, xxx xx xxxx práce xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx směně xxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; x vícesměnného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx xxxxx, x toho xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx kategorie, x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) xx x), x) x x) x dále xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx její xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (§39), třetí xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3. O xxxxxxxx rizikové xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může x xxxx úřední xxxxxxxxxx x zařazení xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§39).

§38

(1) Měření a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx kategorie nebo xxxx zařazení prací xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zaměstnavatel provést xxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx držitele xxxxxxxxxx (§83c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyšetřením, xx-xx pro obor xxxxxx xxxx vyšetřování xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx97) xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx x vyšetření x oboru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83a xxxx. 1 xxxx. x). Protokol o xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, místu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, směnnosti, xxxxxxxxx o manipulovaném xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx jídlo x oddech x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pohlaví xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx pořízena. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro rizikové xxxxxxx xxxxxxx zátěž xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxx fyzická zátěž xxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnavatele xxxxx x povolání xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx nemoci x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx pro xxxxx, xxx xxx vznikla xxxxx x xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx faktoru provedeném xxxxx xxxxxxxx 1.

§39

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx nemoci xxxxxxxxxxx x prací, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx druhé, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.33a)

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odstranění; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních testů xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavateli bezodkladně xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výsledcích xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců. Xxx hodnocení xxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx

1. x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx čísle,

2. x xxxxx xxxx odpracovaných xxx xxxxxxxx práci, x výjimkou rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx) k xxxxxx,

4. xxxxx x xxxxxxxxxx sledování zátěže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxx

1. x chemickými xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx,

3. v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

4. x biologickými xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx inkubační xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx projevují remisemi xx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xx xxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x pracích podle xxxxxxx x) xxxx 1 xx 4 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, neuplynula-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §3739 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přidělení zaměstnance xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti tento xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxx x uživatele xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiděleného zaměstnance x xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů. Pokud xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zařazena, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x práci, k xxx xx xxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx x uživatele xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxx evidenci xxxxx §40. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uchovávat xx xxxx xxxxxxxxxx x §40.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§41

Xxxxxxxxx biologických xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx poprvé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin 2 xx 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx takové xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Hlášení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, které xxxxxxxxxxxxx budou xxx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx azbestu33d). Práce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx expozicí xxxxxxx x xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postupovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 xx 4, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx provádějící diagnostickou xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx65).

§41x

Xxxxx xxxx xxx xxxxxx hygienu xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx nebyly xxxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Nelze-li x xxxxxxxxxxxxxx zdroje vyrobit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1, může xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výjimku. X žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, organoleptické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vody, a xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelů. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, upravený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxx xxxxxx četnost x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§42

Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ochrany zdraví xxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona hradí xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§44

Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy.

Xxx 8

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx chemickými látkami x chemickými xxxxxx

§44x

(1) Xxxxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi xx xxxxxx xxxxxx, dovoz, xxxxxxxxxx, xxxxxx, používání, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x vnitropodniková xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými xxxxxx xx každý povinen xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x řídit xx výstražnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, standardními větami x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 x klasifikaci, označování x balení xxxxx x xxxxx, x xxxxx a zrušení xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění (xxxx xxx "xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008").

(3) Nikdo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx jinak xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(4) Xxxxx nesmí xxxxxxx, xxxxxxx, prodávat ani xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx osobu xxxxxx 18 let xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx chemické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x kategorii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kategorie 3 xxxx toxicita pro xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx expozici kategorie 1 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxx přiřazenu xxxxx x xxxxxxxxx nebezpečnosti xxxxxxxx kategorie 1 xx standardní větou X314 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodejních xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třídy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx specifické xxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, xxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx třídu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žíravost xxxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx větou o xxxxxxxxxxxxx X314 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s nimi xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxx. 1, nestanoví-li zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx20). Xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx chemickými xxxxxxx x chemickými směsmi xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za 2 xxxx. O xxxxxxx x proškolení xxxx xxx pořízen xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 3 xxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x deratizace (§58).

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxx xxxx přiřazenu xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vloupání x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejich pronikání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx.

(8) Právnické xxxxx a podnikající xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přiřazenu xxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických směsí. Xxxxxxxx se vede xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx odděleně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat údaje x přijatém a xxxxxxx množství, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx osoby x xxxxxxxx útvaru subjektu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx záznamy xx uchovávají nejméně xx xxxx 5 xxx xx dosažení xxxxxxxx xxxxx zásob xxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto odstavce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx evidence chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx79).

§44b

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx třídu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokých škol, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx nebo x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, veterinární xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx přípravu odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře veřejného xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx studiem xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxx Chemie nebo xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx, xxxxx xxxx získáno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nezařazeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx35f), nebo

5. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti vzdělávání Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx rostlinolékařství x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vysokoškolské vzdělání, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zaměřením xx rostlinolékařství x xxxxxxx rostlin35g),

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxx x), x xxxxx xx úspěšně xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx nebo chemickými xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx nařízení (XX) č. 1272/2008.

(2) Komisi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx zřízení xxxxxx x xxxx složení, xxxxx x formu xxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx obsah a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vzor osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx zkoušce xx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx zkušebního místa xxxxxxx xxxxx starší 18 let, xxxxx xx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "uchazeč"). Xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx zkušební xxxxx xxxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.35h) Osvědčení xx xxxxxx po xxxx 5 xxx ode xxx jeho vydání, xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx umístěnou xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx do 3 xxx věku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX INFEKČNÍCH XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

§45

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, šířením a x xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření stanovená xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách11).

(2) Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provést pravidelná, xxxxxxxx x mimořádná xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx některými xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx mají x xxxx [xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx imunobiologických xxxxxxxxx36)] x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx vždy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx tuberkulózy nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx pacienta x xxxxxx poskytovateli. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx pobytu xxxxxxx osoby.

§46

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xx na xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx, cizinec, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 90 xxx xxxx je xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 90 dnů, xxxx povinni xxxxxxxx xx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x termínech, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x zamezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx infekčních onemocnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xx pracoviště x xxxxxx rizikem xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx vyšetření stavu xxxxxxx (odolnosti). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx očkovací xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §47a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvod upuštění xx xxxxxxxx zapíše xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxx 2, x jde-li x xxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx nebo vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx zákonný xxxxxxxx12), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx80). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx patnáctý xxx věku, xxxxxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx10a), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx81), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx82) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu umístěnou xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 let xxxx, poskytovatelé sociálních xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx vyšetření xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx, způsoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pracoviště x xxxxxx rizikem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx.

§47

(1) X pravidelnému, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb použít xxx očkovací látky xxxxx antigenního složení xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x). To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx upraveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očkovaného. Xxx xxxxxx xxxxxx očkování xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxx zdravotní x xxxxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx očkování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx učiní elektronický xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx z nákazy xxxxx §79 v xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se provedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx humánní xxxxxxxxxxxx léčivý přípravek.

(5) Xxxxxxxxxxxx zajistí, xx xxxxx záznam o xxxxxxxx podle odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx eRecept xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

§47a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXxXx xxxxxxxxxxx matek xxxxx xxxxxx hepatitidě B, xxxxx provádějí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodnic xxxxxx těchto oddělení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx infekce xxxxxxxxx xx kalmetizačních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékaři pneumoftizeologové. Xxxxxxxxxx očkování zletilých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x oborech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx; xxxx očkování xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx. U xxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx očkování podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hygiena x xxxxxxxxxxxxx, poskytovatelé pracovnělékařských xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Očkování xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx poranění xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx hygiena x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vzteklinou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx žluté xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xx absolvování xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx žluté xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxxx zimnici xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx zimnici, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx čtvrté.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zimnici xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdravotního x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, poskytovatelům xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxxx žádosti. Žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxxx xxxx xxx xxxxx předány, xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x vyhledání požadovaných xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxx x účel, xx kterému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jím vedeném xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedůvodnou xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xx státního xxxxxxxx se hradí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a mimořádná xxxxxxxx.

(2) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx pojištěnci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx75) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx živnost, x xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx do 3 xxx věku nebo xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx x předškolních zařízeních98), xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx povinná, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelným xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx xxxxx nákaze xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podrobit xxx xxxxxxxxxxxxxx. Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, že xx xxxx proti xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx svěřeno xx xxxxxx péče80).

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxx použité xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx sdělit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo a xxxxxx pobyt, dále xxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxx vůči xxxxxx,

x) xxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. V tomto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx sdělovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxx očkovaných xxxxxxxxxx xxxxx sezónní xxxxxxx.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x fyzické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx virovým xxxxxxx xxxxx X x X, xxxxx xxx xxxx xxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělena (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxx povinny

a) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, potřebnému laboratornímu xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx lékaře x ochraně jiných xxxxxxxxx osob před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx osob,

d) informovat xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx léčebným výkonem x xxx přijetí xx xxxxxxx péče x svém nosičství; xxxxx xx nosič xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx ihned, xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxx stav xxxxxxxx,

x) xxxxxx své nosičství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx82),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a dorost, xxxxxx xxxxx (jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x); xxxx též xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§54

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nosiče xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxx xxxxxxxxxx známa, x ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx infekce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

Díl 2

Ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x x xxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, škodlivými x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovci, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Člení xx xx

x) xxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx čištění a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škodlivých a xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx,

x) speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx činnost xxxxxx xx likvidaci původců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx.

§56

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx jen přípravky xxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx37a),

x) může xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x životní x pracovní podmínky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinnost.

§57

(1) Běžnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoba, x xx xxxx součást xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxx provozovně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákaz, xxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx místnosti x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vlastník xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hospodaření x xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinfekce xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) dovršila věk 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx&xxxx;x praktické dovednosti x rozsahu upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem37c),

c) xx platné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx provozech xxxx xxx vykonávána xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) absolvovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurs, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x praktické xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37c),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které mají xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x kategorii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx toxicita xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx toxicita xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednorázové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx látkami a xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx právním předpisem37c) x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, může xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(5) Předpokladem x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx odborného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x 5 xxx xxxxx xx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) je absolvování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§59

1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x získání xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace, xx xxxxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx kursy (§58 xxxx. 1 a 3) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurs (§58 xxxx. 2).

§60

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 až 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx přihlášku, xxxxx xxxxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx ode dne xxxx vydání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, základní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§60x

§60x zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§61

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, dobu, xxxxx a účel xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby o xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx (xxxxx obce xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přenašečů infekčních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx osoba oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x deratizaci xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými směsmi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo třídy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cílové orgány xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx započetím xxxx xxxxxxxx. X xxxxx oznámení musí xxx uvedeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx lhůty 48 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovního xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx směsmi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx včely, xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx předpisy37b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx deratizace oznámené xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx x zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxx laboratorní vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§15 xxxx. 1), xxxxx xxxxxx infekční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxx úmrtí xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ohlásit xxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxx x xxxxxxx jí poskytované xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxx vyšetření. Xxxxx xxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx zdraví, vyžádá xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx povinna xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx sérologických xxxxxxxxx xx xxxxxxxx onemocnění.

(3) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 je xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hygienických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x příjmení xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xx x biologickým xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x ním xx xxxxxxx xxxxx.

§62x

Xxxxxxxxxxxxxxx šetření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx diagnózy a xxxxxxxx ohniska nákazy (§65). Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřídit xxxxxx xxxxxxx aplikace xxx xxxxx epidemiologického xxxxxxx x zpracovávat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení, a x tím související xxxxxxxxx. Instalace a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/1765 předávat údaje xxxxx xxxx xxxxx xxx epidemiologické xxxxxxx105).

(3) Xxxxxxx hygienická stanice xxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx, xx xx nastaven xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679 106) x zákonem x zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci epidemiologického xxxxxxx, xxxxx spočívají xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkon xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) úpravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(5) Xx fyzickou xxxxx vykonávající xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx §89 xxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvo vnitra x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hromadně xx xxxxxxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlásí x úhyn xxxxxxx xx xxxxxxx infekci.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx spolupracují xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx z nákazy, xx podle povahy xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxx

x) podrobit xx xxxxxxx, podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx preparátů xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřením,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x dalších výrobků xxxxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohniskové ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizací xx činnost směřující x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx součástí xx xxxx byl zdroj xxxxxx, fyzické xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§66

Opatření, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podnikající x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx podrobit xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, protiepidemickým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravními prostředky,

c) xxxxxxx výroby, pozastavení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vody, potravin x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z kontaminace.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) vody, xxxx x jiných míst x výrobků podezřelých x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx v ohnisku xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Odvolání nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podezření xx ně, xxxx xxxxxxx osobě nařídit xxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohnisku xxxxxx xxxxx §64.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Má-li xxxxxxx xxxxx, které xxxx podle odstavce 2 nařízeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx nesprávné, xxxx xxxxx do 3 pracovních xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jeho přezkoumání xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxx podle xxxxxxxx 4, poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx lhůtě, poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx opatření xxxx. Záznam x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření, xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x návrhem xx přezkoumání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stanoviska, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

(8) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo postoupil xxxxx na přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxx x napadené xxxxxxxx potvrdí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zruší xxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 se xxxxx xxxxxxx.

(11) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, který vydal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11, xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx protiepidemické xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen žádosti xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx ukončení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, správě xxxx xxxxxxx prostory, zařízení xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx organizování x xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx. X xxxxx a xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx provede, xxxxxxxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdržuje.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x očkování nebo xxxxxxxxx profylaxi. Xxxxxxxxx, xx jakou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx profylaxi, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxx stanice, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx jazyce, xxxxxx státu, x xxxxx území xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x v anglickém xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx a nebezpečí xxxxxx xxxxxx

(1) Mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, dopravy, xxxxxx, xxxxxx, prodeje x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být šířeno xxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx styku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oblastmi, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx x xxxx, uzavření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednodenní xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx, školských xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dopravy a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vodou a xxxxxx užívanými x xxxxxx xxxxx §6a x §6d, xxxxx xxxxxxxxx vod ze xxxxxx, pramenů, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxx,

x) příkaz x vyčlenění xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1), stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx deratizace stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavem xxxx hrazeny xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx označení xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x infekčnímu xxxxxxxxxx, a text xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a preventivní xxxxxx xxxxxx léčiv (xxxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx.

(2) Mimořádná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu a xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.&xxxx;Xxxxx xx xx xxxxxxxx x realizaci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx součinnost Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx infekčního onemocnění. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví nemá xxxxxxxx xxxxxx. Osoby xxxx povinny xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx.

§70

Xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění

(1) X xxxxxxx před xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx povinny xxxxxxxx xx léčení infekčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx léčení infekčního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x místě, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxx-xx x xxxxx, xxxxx nedovršila patnáctý xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx zákonný zástupce.12)

(4) Xxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, požádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění léčby. Xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx vyhovět.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§71

(1) X xxxxx krve, xxxxx, xxxxxx x spermatu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx testu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx test na xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx žen,

b) x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxx diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vést k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x fyzické xxxxx, xxxxx bylo sděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ohrožování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx činu, xxx xxxxxx mohlo xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx osoby, která xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nemoc (§70).

(3) X ostatních xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provést xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§72

(1) Laboratorní xxxxxxxxxxx xx virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxx povolení vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx vyšetřování provádí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybaveno,

b) xxxxxxx laboratoře xx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením a xx specializací x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx39) xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx služba,40) x

2. xxxxxx x školení x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro nákazu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Počet xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxx hlásí poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, kterou x xxxxxx úkolů x xxxxxxx vyšetřování xxxxxx xxxxxxxx virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určí (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxx organizace je xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§72 xxxx. 1), povinen účastnit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxx xxxxxxxxx kvalita xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 odst. 3,

x) xx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx.

§74

(1) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení konfirmačního (xxxxxxxxxxxxx) testu. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx Národní referenční xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxx skutečnost fyzické xxxxx nakažené virem xxxxxxxx imunodeficitu a, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajistí xxxxxxxxx xxxx x odborného xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx byla podrobně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx, aby jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obsah takového xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odepření xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§75

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx povolení x činnosti xxxxx §72 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; musí však xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k této xxxxxx a xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zachovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§75x

Xxxxxx epidemiologické xxxxxxxx

(1) Xxx infekce způsobené Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, meningokokové onemocnění x tuberkulózu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Rozsah xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Správním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx Evropské xxxx xxx epidemiologický xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění (dále xxx "xxx Společenství"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x provádí xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §78 odst. 1 xxxx. x) x x)&xxxx;x Xxxxxx zdravotní xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x použitých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx odpovídají x xxxxxxxx xxxxx informací,

c) x xxxxxxxxxxx epidemiologických xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) o všech xxxxxxxxxxx skutečnostech x xxxxxxxxxxx x

1. infekčními xxxxxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 1,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neznámého xxxxxx x zemích, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x existujících xxxx xxxxxxxxxxxx mechanismech x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx pomoci xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxxxxxx

x předávat xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx do xxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x konzultuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li potřeba xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx znemožňuje. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nejdříve xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx x Komisi Xxxxxxxx xxxx.

(4) Osoby xxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému epidemiologické xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx diagnostice, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx xxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxx xxxxxxxxx agens xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určení x další xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bdělosti.

§75b

Postup xxx poranění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s ostrým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx sociálních xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx diagnostice x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXX X OCHRANĚ XXXXXXXXX ZDRAVÍ

§76

Osoba xx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx

x) písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) nebo xx trh, xxxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx na xxx xxxx xx oběhu4c), x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemně informovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx4c), x xxxxxxxxxx x prodeji, x xx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo po xxxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx xx věci,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x tom, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxx z xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xx do xxxx xxxxxxxx informace xxxxx písmene x) xxxx x); xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) ihned xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, distribuce, xxxxxxx xxxx xxxxx4c).

§77

(1)&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,42)&xxxx;xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx xxxxxx x zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxx hodnocení x xxxxxx zdravotních xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydává x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vázat xx xxxxxxx xxxxxxxx. Stanovisko xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2)&xxxx;Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx vyžadovaného xxxxx xxxxxxx pro povolení xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)&xxxx;X xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx bude po xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxx z provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nelze xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx hlukem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx u xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3)&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx záměr xxxxxxxx xx stavbě xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxx, stavbě pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sociální xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stavbě x xx stavbě xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlukem posouzen xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(4) Žadatel x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, stavby xxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdroje xxxxx xxxx podáním xxxxxxx x povolení xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xx podání xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx záměr těchto xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(5)&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, územního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx zatíženého xxxxxxxxxxx hlukem předloží xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x měření xxxxx provedeném xxxxx §32a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxx x vydání společného xxxxxxxx ke stavbě xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Neprovede-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x ochraně xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx žádat, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxx zdroje xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdroje xxxxx; xx xx xxxxxxxx xx prokazatelné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

.

XXXXX X

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolovaných x dalších xxxx, xxxxxxxxx ústavy x Xxxxxx xxxxxxxxx ústav

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx životního prostředí x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a podpoře xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx x Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx dopravy,

e) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) krajské úřady,

h) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Soustavu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x).

§79

Sběr x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx fyzických osob, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx označení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x kategorizací xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobní údaje xxxxx §40 xxxx. x); xxx-xx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx faktorům pracovního x xxxxxxxxx prostředí, xxxxx o epidemiologii xxxxxxxxx závislostí a xxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. a),

c) xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx x xxxxxxxxxx očkování xxxxx §79 xxxx. 3.

(2) Xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx kategorizací xxxxx x xxxxxxx faktorům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.43) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx ani nedoplňují.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústavy xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx národní xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhodnocení stavu xxxxxxx a podpory xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxxxx trendů výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prací, xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.43)

(4) Orgány ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx43) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(5) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx43) xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx x §78 odst. 1 písm. b) x x) povinny xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx správy údaje x výskytu prací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x práce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rizikové.

§80

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochraně x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx

x) řídí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prevence xxxxxx x řídí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx za 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav obyvatelstva x xxxx xxxxx x hlediska všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxx své xxxxxxxxxx x plní xxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x ochraně x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zřízené xxxx xxxxxxx orgán Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, antigenní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zveřejní je xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, x xx vždy xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx očkovacích látek xxx pravidelná, xxxxxxxx x xxxxxxxxx očkování,

f) xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8, §5 odst. 6, §6e, §72 xxxx. 1 a 2, §73, §83e xxxx. 5 x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx o xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx podle §3b, §6g, §72 xxxx. 3, §75a, §79 xxxx. 5, §83a xxxx. 2, §83c xxxx. 3 a §83e xxxx. 6; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xx podmínek §37 x kategorizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx či x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx krajů, x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxx nakažlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvolaná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx;43c) xxxxxxxx vyhlásí xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx43b),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy v xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví prováděný Xxxxxxxxxxxxx obrany a Xxxxxxxxxxxxx vnitra,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x podpory veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx očkovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx zásady x postupy xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

m) uděluje x zrušuje pověření x provádění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) přezkoumává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx s jinými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx registrovaných občanských xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x výkonem státní xxxxxx na úseku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxx xx xxxxxxx x x mezích xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxx další xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 písm. x) a b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, a xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx jednou za 5 let, strategické xxxxxxx mapy, jejichž xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx hlukových ukazatelů; xxxxx hodnotou hlukových xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx mapy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah strategických xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx informování xxxxxxxxxx x strategických xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a účasti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx akčních xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx ochrana před xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx hluku, xxxxxxxxxxx xxxxx §34,

x) koordinuje xxxxxxxxxx akčních xxxxx, xxxx pořizuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx akčních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tiché xxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí. Tichou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele nebo xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34. Tichou xxxxxxx ve volné xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx v povrchových xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx určuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) počet xxxxxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxx, x xx xx předchozím xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x rozsahu upraveném xxxxxx Xxxxxxxx unie1),

w) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxx xxxxx neuvedené na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx výrobě xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x změnu xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx Pandemický plán xxxxxxxxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxx xx xxxxxxx x x mezích přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx na úseku xxxxxxxx infekčních nemocí x xxxx další xxxxx xx tomto xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx sdělováním xxxxx zasílaných xx Xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vědecká x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx poslání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxx xxxxxx83); xxxxxxxxxx xxxxx x poskytováním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxx x oboru xxx působnosti,

z) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxx hodnocení x xxxxxx zdravotních xxxxx.

(2) Xx xxxx xx pro účely xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. q) xx x) a xxxxx §81, 81a, 81b a 81c xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx lidé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx parcích x tichých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx oblastech ve xxxxx krajině, v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx citlivých xx xxxx. Nepovažuje xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx mu xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx, sousedský xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, hluk xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x konkretizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxx metodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx měření. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

(5) Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, představuje xxxxxxxxx xxx xxxxxx43d), xxxx xxxxxxx zakázat xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx podrobit tento xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Komisi Xxxxxxxx xxxx. Xx-xx Komise Xxxxxxxx xxxx za xx, xx postup xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx platnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx orgány ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx pro rychlou xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Dočasné pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) umístěných x sídlech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) V Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jmenuje xxx xxxxx; xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x státní xxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účinných xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx99),

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víceletý xxxxxxx program xxx xxxxxxx pesticidů xxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 396/2005 100),

x) xxxxxxxxxx spolupráci xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/625 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx prováděných s xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami.

§81

Xxxxxxxxxxxx dopravy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x snižování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o dopravě xx

x) xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž projede xxxx než 3&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stát,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tratích, xxxxx xx xxxxxx železniční xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 30&xxxx;000 xxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx aglomerací,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx více xxx 50&xxxx;000 xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx vypracovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hlavní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánů

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx 45 dnů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx podnětů a xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx akční plán, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) informuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx akčních plánů x příhraničních oblastech.

§81x

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x snižování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxx 100&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxx obyvateli, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ekonomickými, sociálními x xxxxxx technickými xxxxxxx.

§81x vložen právním xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§81x

Xxxxxxxxxxxx životního prostředí

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx x typu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§81xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3b odst. 2 xxxx. c).

§81ba vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2023 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxxxxxx xxxxx

§81x
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlukového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x obcemi
a) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx43b),
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlukových map xxxxx x xxxxxxx xx hlavních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které vlastní xxxx, hlavních pozemních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx kraje x xx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxx xx 2 let xxx xxx předání xxxxxxxxxxxxx hlukových map xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dráhy, xxxxxxx a zdroje xxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§81a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, a akční xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx komunikace, které xxxxxxx kraj, včetně xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx vlastnictví obcí xx správním xxxxxx xxxxx, a to xxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx §81 xxxx. 3.

§81x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 2 xxxx. x), x to xx projednání v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2015 Xx. x účinností od 1.12.2015

§81e

Úkoly xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx působnosti

a) se xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx politikou xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx zdraví podílí xx přípravě programů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx podporu,

b) xxxxxxxxxxxx x krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, vždy jednou xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

§82

Xxxxxxx hygienické xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx stanoví příloha č. 2 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Výběr, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xxxxxxx hygienické stanice xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxx hygienické stanice xxxx účetními xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) vydávat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx další úkoly xxxxxx správy v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x plněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx riziky xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, x xxxxxxxxxxxx mikroklimatických xxxxxxxx a x xxxxxxx x duševní xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx pracovními xxxxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxx, x rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx prací,

d) stanovit xx podmínek §37 x §39 xxxxxxxx xxxxx x plnit xxxxx xxxxx §40 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx rizikové xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx projevit x po delší xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky"); xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X stanoví xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx33a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx45), xxxx xxxx zdravotního xxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) zřizovat x případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77,

x) xxxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx hodnocení a xxxxxx zdravotních rizik,

k) xxxxxxxxxxx přestupky na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení; organizovat, xxxxx x popřípadě x provádět xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx usměrňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx ji,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx epidemii x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mimořádná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx očkování xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx povolením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxxxx xxxxx faktoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx podmínkách; stanovit xxxxxx, minimální rozsah x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx práci x xxxxx faktorem x moci xxxxxx xx kategorie, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky uložené xxxxxxxxx právním předpisem61),

p) xxxxxxxx protiepidemická opatření xxxxx §68 xxxx. 1,

x) xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odběr x xxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx podezření na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx rozsah x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; postup xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxx §62a,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytujících xxxx (§15 xxxx. 1) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x kontrolovat ji, xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péčí,

t) provádět xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx na monitorování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; iniciovat x xxxxxxx xx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x podpory veřejného xxxxxx xxxxxx prevence xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřady a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x kvality života xxxxxxxxxxxx příslušného regionu; xxxxxxxxxx vyhodnocování efektivity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx 5 xxx hodnocení xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx priority x řešení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podílet xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x redukci xxxxxx pandemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx47a), xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx uvedená x §69 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx základě xxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik x systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx67) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

y) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, uskutečňovaném x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, x xxxxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx101),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkující xxxxxxxxx x předměty z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx s xxxxxxxxxxx108).

(3) Xxxxxxx hygienická stanice xx povinna o xxxxxxxxx výskytu infekčních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poškodit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nevyskytují xx x tržní síti xxxxx xxxxxxxxx, informovat xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxxxx byla xxxxxxxx, x xx i x případě, že xxx není xxxx xxxxxxxxxxxx; informaci v xxxxx případě xxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx tato xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. y) xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx; xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx68).

§82a

Úkoly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx jakosti vod xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx povrchových xxxxxx xxxxxxxxx x seznamu

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ke koupání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vodách, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, povrchových xxxxxx využívaných xx xxxxxxx podle §6d x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodách ke xxxxxxx podle §6g xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx s xxxxxxxx monitorování xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxx §6d xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí četnost xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx koupací xxxxxx x místa xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx povrchových xxx xx xxxxxxx x xxx podle §6d,

b) xxxxxxxx z xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx trvalý zákaz xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře xxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xxxx xxxx dalšího xxxxxx vody x xxxxxxx možného ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx,

x) xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxx soubor údajů x xxxxxxx xxxxxx xxx, provádí xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx veřejnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx současně také xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x blízkosti xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod ke xxxxxxx se xxxxxxx §6a odst. 3 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxxxxx místem xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod ke xxxxxxx&xxxx;x vod podle §6d xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx místo, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx8a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) výjimečnou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx událostí ovlivňujících xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx dotyčném xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx výskyt xxxxxxx xxx xxxxxx xx 4 roky,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxx xx xxxx x níž xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude xxx xxxxxxxxxx dopad na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx koupajících xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vody po xxxx delší xxx xxxxxxxxx 72 xxxxx xxxx, co xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře,

f) dalším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) trvalým xxxxxxx xxxxx trvající xxxxxxx jednu xxxxx xxxxxxx sezónu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx zákaz používání xxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x 5 po xxxx následujících xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nevyhovující nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je důvod xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho důvodech x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx řízení xxxxxxx vody ke xxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxx každoročně do 31. října xxxxxxxx xxxxxxxx povodí podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xx koupání uvedených x seznamu xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. a) v xxxxxxx xxxxxxxxxx vodním xxxxxxx8a).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odpady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidla monitorování xxxxxxx povrchových vod xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jakosti xxxxxx xxx, kritéria xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx zdraví včetně xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v jeho xxxxxxxxxx zřízených organizačních xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x xxx jimi xxxxxxxxx xxxxxxx47a) vykonává podle xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxxxx Vojenský xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Úkoly xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx47b), x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizačních xxxxxxxx xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx47c) vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Specializované xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxx xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí postup xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxx základě se xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx osoba xx způsobilá xx xxxxxxxxx xxxxxxx provádět

a) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx (§3 xxxx. 1 x 3), xxxx v xxxxxxx xxxx přírodních xxxxxxxxxxxx x vody ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx (§13 odst. 1),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx mikrobiálního xxxxxxxxxx x parazitárního xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích xxxxx (§13 xxxx. 2),

x) ověřování výrobků xxxxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx x vodou, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,8)&xxxx;xxxxx §5 odst. 3,

x) kontrolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§17),

f) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§24 odst. 1 písm. e)],

g) xxxxxx xxxxxxxx hluku, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x komunálním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 xx 35),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx osvětlení a xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxxxxx prachu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx toxikologie, xxxxxxxxxx x psychologie xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví pověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo organizační xxxxxx státu, xxxxxxxx x plnění xxxxx x oboru působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba"). Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Pověření xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

§83x

(1) Autorizující xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je podnikatelem, xx její xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxx osvědčení vydá, xxxxx žadatel splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxx §83a xxxx. 2,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x administrativním xxxxxx a přístupnost x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx šetření,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x odborným xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezúhonnost žadatele x xxxxxxxxxx.

(2) Neexistence xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za bezúhonného xx pro účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby) xx autorizující osoba xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu47d) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx x Rejstříku trestů, xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx. Xxxx doklady nesmí xxx xxxxxx xxx 3 měsíce; doklad x xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx dokladem x způsobilosti x xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bezúhonnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x všech xxxxx statutárního orgánu; xx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§83c

(1) Osvědčení x xxxxxxxxxx vymezuje xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žadatel. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Autorizace je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx 5 let xxx xxx xxxxxxx. Autorizace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x dalších 5 let. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx skončením xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx sjednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx držitelů xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83b xxxx. 4, xxxxx x xxxxx x xxxxxx údajích xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba.

(4) Držitel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxxxx xx x termínu x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ukládat xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxxxxxx zkouškami xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ověřovat splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx kontrole xx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odborníka xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx autorizující xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 5 xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou byla xxxxxxx, xxxxx nedošlo xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; vzdání xx xxxxxxxxx xx účinné xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého,

d) xxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutím x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx vstupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx §83c odst. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx dědic, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxx likvidátor, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx povinni xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx podle §83c xxxx. 3 o xxxx xxxxxx autorizace.

§83x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxxx hodnotit xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx pro xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx uděluje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§83a xxxx. 2) xx xxxxxxx úspěšného složení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx 23 xxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx česným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zájmů, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx prokázat znalosti xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx37c). Prováděcí xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx o autorizaci xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena za xxxxxxx trestný čin xxx xx trestný xxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxx vlivu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83b xxxx. 3.

(4) Odborná xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úspěšném ukončení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složce xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx podmínek.

(5) Xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx základní, xxxxxxxx x civilní služba, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu delší xxx 5 xxx, xxxxxxxxx na žádost xxxxxxx osoby Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx organizační xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx doklady osvědčující xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 až 5.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxx prodloužení, xxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny autorizace x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i pro xxxxxxxxx kontroly nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §83c.

(9) Autorizace xxxxxx

x) odnětím xxxxxxxxx x autorizaci xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x §83c odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem osvědčení x autorizaci, k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxx prohlášením za xxxxxx.

§83x

§83x zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§84

Xxxxxx xxxxxxxxx dozor

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx působnosti

a) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozírají na xx, zda xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx porušeny xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxx nebo dodávání xx xxx, xx xxxxx, distribuci, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx26a); mohou xxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) nebo xx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 x rozhodnout o xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx nutné x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

e) xxxxx zakázat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx vody jiné xxxxxxx (§18 odst. 2, §21 xxxx. 2 x §41a), x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nařídit xxxxx xxxxxxx kontroly xxxxx xxxx, užitkové xxxx xxxx vody xxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 2; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx jakosti pitné xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx jakosti, xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxx přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx jakosti xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vody, užitkové xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou osobě xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx četnost x xxxxxx kontrol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 x x případě ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx omezit její xxxxxxx x xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx,

x) mohou nařídit xxxxx četnost xxxxxxxx xxxx x bazénu xxxxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 3, sauně, xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo povolených xxxxx §6f xxxx. 2, x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve stavbě xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 3, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauně, a xx x jen xxx některé xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx saunu, xxxxx xx voda xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do doby xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxx provozní řád (§13 xxxx. 2), x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx uvedené x §6d, xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx osobou xxxxxxxx x §6d,

x) xxxxx nařídit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §3c xxxx. 1, §3d xxxx. 3 x 4, §6c xxxx. 1 xxxx. x), §7 odst. 2, §13 xxxx. 2, §15 odst. 2, §21 xxxx. 3 a §21a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §3c xxxx. 1 xxxx. f) a xxxxxxxxx x řízení xxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3d xxxx. 5, xxxxx podmínky v xxxx xxxxxxx nevedou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx akce xxx xxxx (§12) a x xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx zdraví xxxxx x xxxxxxx, zotavovací xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx akci pro xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx povolení vydané xxxxx §4 odst. 8, §5 xxxx. 6 xx 10, §6e, §6f xxxx. 2, §14, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2, §31 xxxx. 1 a §41a xxxx. 2, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx předem xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx úřadem,

m) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního dozoru xxxxxxx používání xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxx přípravě xxxxxx podezřelých x xxxx, že nevyhovují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výrobě xxxx xxxxxxxx pokrmu, xxxxx nevyhovují xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, nebo nejsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx životních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příčiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x objektivizaci xxxxxxxx xxxx zátěže, xxxxx xx nebo může xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytující xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84),

x) mohou xxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx činnost xx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx života nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx provádějící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rizik xxxxxxxxxx x fyzikálních, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84) xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx zdraví zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rizikových xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,35) xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikových xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rizikových xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx, xxxx xxxxx xx je xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravy xx budoucí xxxxxxxx,

x) xxx zjištění, že xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx potraviny k xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx jsou xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx48) xxxx zjevně xxxxxxxxx závadné, mohou xxxxxxx xxxxxx znehodnocení xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx x provedení znehodnocení xxxx likvidace xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx nařídit x protiepidemických důvodů xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu fyzických xxxx vykonávajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx,

x) x předcházení ohrožení xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavateli nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich náplň x xxxxxxx rozsah x xxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx33a),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx choroboplodné zárodky, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §53 odst. 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) x c), x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g), x), x) x x) je osoba, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x, spočívá-li xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxx xxxx provést její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x důkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c), držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx osoby, která xx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxx správné xxxxxxxxxxx praxe xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona35a) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x vyšetřování, xx-xx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akreditace xx vydání osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx upraveno, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. p) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c), držitele xxxxxxxxx x akreditaci4a) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35a) xxx xxxxxxxxx obor xxxxxx x xxxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akreditace xx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xx nepoužijí, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jinak (§32a).

(3) Zaměstnanec xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx místě x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx členovi xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx místě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x u) má xxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a u) xxx podat xx 3 xxx ode xxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgán o xxx xxxxxxxx bezodkladně. Xxxxxxx provozovnu xxx xx po xxxxxxx xx nezávadného stavu x xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx; xxxxxxx xx úkonem xxxxx xxxxx čtvrté správního xxxx. Souhlas xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx zdravotní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx priority xxxxxxxx xx xxxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obchodní xxxxx, nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x druhu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/8771),

x) xxxx odeslání a xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx jednotek.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx.

(8) Příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx72) xxxx certifikátu, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nad xxxxxxx orgány ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx předpisy x oblasti ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a dále xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nejakostních x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx pohromách x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobků xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx krajské hygienické xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařídit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx.

(2) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx názvem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zákon x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx92). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx obce xxxxxx x nařízení.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§86

(1) X xxxxxxxxxxx x měření xxxxxx xxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx, xxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x dále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení x xxxxxx zdravotních xxxxx x xxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx složky xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, x xxxxxxxx se xx provádění místních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx studentů x akreditovaném studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i k xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxx xxx Xxxxx x x Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x parazitologie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnost, klinické xxxxxxxxx účinků xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci. Zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx politiku, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx metodické x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx ochrany veřejného xxxxxx, x monitorování x výzkumu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, x podílení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxx lékařství x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx zdravotní ústav xx sídlem x Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx činnosti dále xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx autorizace nebo xxxxxxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdravotní xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trendů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hromadně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, o xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx v pracovním x životním xxxxxxxxx x o epidemiologii xxxxxxxxx závislostí a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ústavů x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v odstavci 1, xxxxx vykonávat xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx laboratoř x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx určuje úřední xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 x zrušuje xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 39 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/625, x xxxx xxxxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx102).

(2) Úřední xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx ústav. Xxxxxx laboratoř musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxx ústav xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx Ministerstvem zdravotnictví. Xxxxxxx referenční xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 103).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx laboratoří x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoří xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx kontrolovaných x dalších osob

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx prokazují služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx průkaz xx u xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx pověřených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx85). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zvýšený výskyt xxxxxxxxx infekčních onemocnění x škodlivých xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy, x xxxxxxxx, provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Kontrolující jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a vibrací, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx překročena xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x strpět xx provést opatření xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x zamezení xxxxxx a šíření xxxxxxxxxx onemocnění.

(2) Státní xxxxxxxxx dozor, který xx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vibrací, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx užívaným xx xxxx dětí x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo prodejem xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X případech, ve xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx mít za xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx zdraví, xx xxxxxxxxxxxx osoba považuje xx informovanou o xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx kontrolující xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému x protokolu x xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Lhůta pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxx Státního zdravotního xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolovanou xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx dostavila xx sídla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx územního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx dozoru; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxx výzvu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx prokáže vážnou xxxxxxxx, která xx xxxxx xx splnění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, oprávněni vstupovat xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx prostor, je-li xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx oprávněni

a) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pořizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, činit si x nich xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx nezbytném pro xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx z xx xxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6 týká, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx provozoven, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu x není-li xx xxxxx jinou odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "přizvaná xxxxx"). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vystaví xxxxxxxx xxxxx pověření x xxxxx xx x xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx při xxxxxx na plnění xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx osoby xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnanců orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx osoby jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x individuálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx osobám x x xxxxxxxxx tajemství, x kterých se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxx xxx odebírání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolované xxxxx xxxxxxxx zastírání xxxxxxxxxx. Xx obdržení xxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx informují kontrolovanou xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx85).

(10) X případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx vzorek xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neposkytuje. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 35 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.

§88a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx51) xxxxx plnit úkoly xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, uvedených x §78 xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prevence xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího pracovnělékařské xxxxxx a usměrňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx infekcí spojených xx zdravotní péčí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx104) mohou xxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxx vzdělávání lékařů,

c) xxxxxxx předmětem jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Činností xxxxx xxxxxxxx 1 lékaře, xxxxxxxxxxxxxx pracovníka a xxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx51).

(4) Xxxxxx, zdravotničtí xxxxxxxxxx x xxxx odborní xxxxxxxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu51).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx51).

§89

(1) Zaměstnanci orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x individuálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx při postupu xxxxx tohoto xxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu sdělují

a) xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx týká,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobám xxxxxxx52) a xxxxxx, xxxxx xxxx během xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx x zdravotním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu61) uznávat xxxxxx x povolání xxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxx xxxxx53) x xxxxxxxxxxx xx šetřením xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) Veřejnému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx při postupu xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx Xxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx práce") xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx oprávněny, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx osobám, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx dozvěděly, x xxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx účely dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxxx uvedené x §21a větě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx x obnovení xxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytovací služby xxxxx §21a xxxx xxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx.

§90

(1) Vstupné xx xxxxx, provozoven, xxxxxxxxx, xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxx úkolů x ochraně veřejného xxxxxx x xxxxxxx xx pořízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 x §6c xxxx. 1 xxxx. x), §6d, §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výrobku odebraného xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vzorku vody x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ni xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 6 měsíců xxx xxx, kdy byla xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxx xx xxxx ceny xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ověření xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx x povolání nebo xxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx nebo poskytuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, částku xx výši ceny53a), xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx posudku x xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uznány.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Díl 2

Xxxxxxxxx

§92

§92 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků

(1) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx63), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, předmětu běžného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx vody na xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §76 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx xxxx xxxx výrobek xx trh, xx xxxxx, xxxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxx nebo prodává xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §84 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s vodou xxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx směsi xxxxxx k úpravě xxxx xx vodu xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx značení xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx27b), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x rozporu x §26 odst. 1 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx87)

1. uvede xxxx dodá xx xxx výrobek, xxxxx xxxx bezpečný, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených požadavků xx složení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo ji xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxxx,

5. nezajistí xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxx xxxx xxxx xx trh xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx stanovenými xxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpravu výrobku, xxxx

8. nezajistí xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87), xxx xxxxx xx xxxxxxx x písmenu b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx63), výrobce, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxx v §25 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx osoba63), xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63)

1. xxxxx nebo xxxx xx xxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxx,

4. xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxx nanomateriálu ve xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx praxi,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odběru xxxx xxxxxxx vzorku xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výrobek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

9. xxxxx xxxx dodá xx xxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

10. xxx označení, xxxxxxx xxxx dodání xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použije xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxx xxxx funkci, xxxxxx xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobku x xxxxxx xxxxxx,

12. nepřijme x důvodném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx k uvedení xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx x trhu xxxx xxxxx,

13. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví na xxxx žádost na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobkem, xxxx

14. xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní povinnost xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63), xxxx

x) nesplní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), xxx xxxxx xx xxxxxxx x písmeni x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx 3 uvede na xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx přímého xxxxx s xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx pitnou užitkovou xxxx teplou se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx směs xxxxxxx k xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx teplou, xxxxx xxxxxxxxxx hygienickému xxxxxxxxx stanovenému xxxxx §5 odst. 2 xxxx povolenému podle §5 xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx chemickou xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx vodu xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx nebo teplou xxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxxxxxx63) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xx dopustí přestupku xxx, že x xxxxxxx s požadavky xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63)

x) xxxx na xxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavkem,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx trh xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(8) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §25 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vodou xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx běžného užívání x prošlým datem xxxxxxxxx trvanlivosti xxxxxxxx xxxx takový předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §27 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxx x xxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx datem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(11) Prodejce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxx x §25 xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4.

(12) Výrobce x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 6 xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §26 xxxx. 5 nepodá xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x rozporu x §26 xxxx. 7 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87)

1. používá xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx praxi,

2. xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx materiálů a xxxxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87), xxx xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x).

(14) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx materiálů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx108).

(15) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. a) bodu 1, 2, 5, 7, 12 nebo 13, xxxxxxxx 5, xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), odstavce 10 xxxx. c), xxxxxxxx 13 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 14,

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx c), odstavce 4 písm. x) xxxx 10 xxxx 14, odstavce 4 xxxx. x) nebo x), odstavce 7 xxxx. x), xxxxxxxx 9, xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxxx 13 xxxx. x) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 8, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 8, xxxxxxxx 6 xxxx. x), odstavce 7 xxxx. x), xxxxxxxx 8, xxxxxxxx 10 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 12,

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3, 4, 5 xxxx 7, xxxxxxxx 4 písm. x) bodu 3, 4, 6 xxxx 9, odstavce 7 xxxx. c) nebo xxxxxxxx 13 xxxx. x) bodu 3,

e) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 11,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jakosti xxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený v §3 xxxx. 1, xxxxxxxx podle §3 xxxx. 4 nebo xxxxxx podle §3a xxxx §4 xxxx. 6,

x) nekontroluje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx rozhodnutí vydaného xxxxx §4 xxxx. 3 nebo 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §3a xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x rozporu x §5 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx zjednání xxxxxxx x jakosti xxxxx vody xxxxx §3a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §3a xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3a odst. 7 xxxx 8 xxxx §4 xxxx. 4, 5 xxxx 6.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) vyrobí xxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x §3 odst. 3,

x) použije xxx xxxxxx teplé vody xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 nebo §41a anebo xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx surové xxxx xxxxx vody xxxx xxx xxxxxxx xxxx použije výrobek x xxxxxxx s §5 odst. 12.

(5) Xxxxxxxxx pitné xxxx xxxxx vody xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odebírá xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ve stavbě, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §4 xxxx. 4

x) neprošetří xxxxxxx nedodržení hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx teplé vody, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření.

(6) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx péči se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3, 4 nebo 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) 100 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx g) xxxx odstavce 2 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přírodního nebo xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx, osoba xxxxxxx x §6d xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxxxx bazén xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní povinnost x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xx fyzických xxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. a),

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6c xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6c odst. 1 písm. x), xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6b.

(2) Xxxxxxxxxxxx přírodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §6c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, vybavení nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx koupaliště nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umělého koupaliště xxxx xxxxx anebo xxxxx poskytující xxxx, xxxxx provozuje xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 xxxx. f).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x), x) xxxx g),

b) xxxxxxxxxx xxxx podle §6f xxxx. 1 xxxx. x), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §6d xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neprovede xxxxxxxxxx vyšetření jakosti xxxx xxxxx §6b xxxx. 1.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxx koupaliště provozovaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uvedená x §6d xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82a odst. 1 xxxx. c),

b) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxx §82a xxxx. 1 písm. x).

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx c), xxxxxxxx 5 xxxx 6,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 4 písm. b).

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxx 12 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, prostorové xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx a vzdělávání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxx osoba uvedená x §8 xxxx. 2 xxxx §11a xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 x 4,

x) vyšle xxxx přijme xxxx x xxxxxxx x §9 odst. 1, 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

(4) Škola xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 2, §11a xxxx §12 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx akci, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx rekreačním táboře xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx dozor, xxxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx 3, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pořádající xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 2 xxxx §11a xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rekreační akce, xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx odpadků nebo xxxxxxxxxxx vod, pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny xxxx jejího používání xxx xxxxxxxx pokrmu, xxxx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx činné xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rekreační xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na školu x xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxx kratší, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podobnou xxxx xxx děti xxxxx §12, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vodou.

(7) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx xxxxxx zákaz nabízet x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potraviny, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7,

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 písm. x) xxxx odstavce 6,

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x venkovní xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hygienickému xxxxxx chemického, fyzikálního xxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrací xxxxxx určené pro xxx xxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §13 xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx parazitárně xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx uložený xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. h).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §21

x) xxxxxxxx zásadu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx nebo poškození xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §19 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá požadavkům xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx63).

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxx je porušována xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 3 nezabezpečí lékárničku xxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, masérské, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, holičství, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx činnosti, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx zákaz xxxxx §22.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 5, §24 xxxx. 1 písm. x) nebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx88)

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxx, xxxxx nevyhovuje xxxxxxxx xxxx specifickému xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojízdný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx na přepravu xxxxxxxxx xxxx pokrmu,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxx,

6. nesplní požadavek xx zásobování vodou,

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxx x přijetí potraviny, xxxx uložení, xxxxxxx xxxx kontaminací, xxxxxxx xxx xxxxxxxx přístupu xxxxxx, xxxxxxxxx stanovených xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxx nezavede xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodech, xxxxxxxxxxx xxxxx něj xxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx požadavky analýzy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

10. nepodá xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx významné změně xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx sledovatelnost, xxxx

13. xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx úseku potravinového xxxxx88), xxx xx xxxxxxx x písmeni x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vstup xx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx e),

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2 xxxx. q) xxxx nedodrží xxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. d),

g) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx likvidaci xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. u) xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokrmu xxxxx rostoucí xxxxx xxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 písm. x).

(5) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx uloženou xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. a) xxxx 1 xxxx 11,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b) xxxx x), xxxxxxxx 3, odstavce 4 xxxx. a) xxxx 7 xxxx odstavce 4 písm. x), x), x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) xxxx 2, 4, 9 xxxx 10, xxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 4 písm. x) xxxx 3, 6 xxxx 12,

e) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. a) xxxx 5 xxxx 13,

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), odstavce 2, xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodu 8 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx před hlukem, xxxxxxxxx a neionizujícím xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdroj xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, správce nebo xxxxxxxx xxxxxx hluku xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx pořadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x pořádání xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §30 odst. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vibrací xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxx xxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytla xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Provozovatel xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx než 50&xxxx;000 vzletů xxxx xxxxxxxx, xxxx vojenského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §33 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xx 8 Xx.

(5) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdroj neionizujícího xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx provoz xxxx používání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §35 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. c).

(6) Výrobce xxxx dovozce laseru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxx x xxxx zdroj xxxxxxxxxxxxxx záření, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §35 xxxx. 4

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3, 4 nebo 5 písm. x) xxxx b),

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. b),

c) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x).

§92h

Přestupky xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4,

x) xxxxxxx povinnost x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičního xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx evidence rizikových xxxxx xxxxx §40,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4,

x) nesplní x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4,

h) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx pracovních podmínek, xxxxxxxx podle §82 xxxx. 2 xxxx. x),

x) při xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx látce xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx exponován78).

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxx, aby pracoviště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby stroj, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nářadí xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, upraveny xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nepřijme x xxxxxxx působení rizikového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rizikového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míru,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu rizikového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxx překročení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxx faktoru x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx x azbestem, x chemickým xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní proces x xxxxxxx chemické xxxxxxxxxxxxx byla vykonávána x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx do xxx xxxxxxxxxxx zaměstnanec, který x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kontrolu, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zaměstnanci, xxxxx xx kontrolovaného xxxxx vstupuje nebo x xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nevyhradí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zhotovitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x riziku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technologickém xxxxxxx xxxx xxxx jiná xxxxx nedoloží informaci x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx poškození xxxxxx.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx xx xxxxxxxxx práce na xxxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx soustavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhledání xxxx xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby práce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x minimalizaci xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek v xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mycí, xxxxxxx x dezinfekční xxxxxxxxxx nebo ochranné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochranný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx x jejím xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx před rizikem xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxxxxx zakázanou xxxxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti,

o) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx kategorie byla xxx vykonávaná xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonával xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zvláštnímu očkování xxxxx xx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) nesdělí xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx převedení, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxx zaměstnanci agentury xxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx nezabezpečí, xxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnankyni x xxxxxxxx rizikovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx jejího xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxxx, xxxx převedení, přeložení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, změně pracovního xxxxxxxx xxxx druhu xxxxx, xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx ochranu xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnance x riziku xxxxxxxxx x fyzikálního, chemického xxxx biologického faktoru xxxxxxxxxx podmínek, z xxxxxxxxxxxx mikroklimatických podmínek, xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x informaci, xxxxxx xxxx školení,

v) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pracovišti,

w) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců,

x) zaměstná xxxxxxxxxxxxx, těhotnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx na pracovišti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zakázané,

y) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům, xxxx xxxxxxxx podmínku, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx přípravy xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, k xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx zaměstnanec zaměstnavatele x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx práci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzikálního, xxxxxxxxxx xxxx biologického xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx anebo psychické xxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84), xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx x tomu xx povinnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx84).

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx61)

x) neuzavře xxxxxxx x poskytování pracovnělékařských xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo uchazeče x zaměstnání,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxx o pracovnělékařské xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxx,

x) xxx zařazení xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vstup na xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx objektivity xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxx x povolání, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání,

g) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby, nebo

h) xxxxxx dokumentaci o xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách xxxxx xxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 3, xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(9) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 3 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), h), x), x), l), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 písm. x), x), x), x) nebo y) xxxx xxxxxxxx 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x), odstavce 4 xxxx. x), f), x), i), j), x), l), x), x) nebo r) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, odstavce 3 písm. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxx odstavce 8 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. g), xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. g) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 písm. x), x), i), o), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 8 xxxx. b),

f) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 4 xxxx. z).

§92i

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx nakládání x nebezpečnou xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxx nabízet, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx obstarat nebezpečnou xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §44a xxxx. 6 xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx chemickou látkou xxxx chemickou směsí xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §44a xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx proškolení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 7,

e) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §44a odst. 7 nebo 8, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směsi xxxxx §44a xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b),

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. d),

e) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx výskyt xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx §62 xxxx. 1 nebo 2,

x) nedodrží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vodou, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyššího stupně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 5 xxxxxx evidenci x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §62 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75a xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx, xx xxxxx xx pere xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx hygienický xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx c),

b) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§92k

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §75b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx určený xxxxx §46 xxxx. 5, §53 xxxx. 3, §67 xxxx. 12, §70 odst. 2 xxxx 4 xxxx §100f neprovede opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 odst. 3 neposkytne xxxxxxxxxx xxx provádění prevalenční xxxxxx infekcí xxxxxxxxx xx zdravotní péčí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §45,

x) x xxxxxxx x §47a odst. 4 xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx očkování x xxxxxxx s §47 xxxx §47a,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 nebo 3,

x) neposkytne informaci xxxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §54 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §74, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §72 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §80 xxxx. 1 písm. x) xxxx y) xxxx §82 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx škola, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxx v §50 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelnému xxxxxxxx xxxx xxxx doklad, xx je proti xxxxxx xxxxxx nebo xx se nemůže xxxxxxxx podrobit xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 4 xx xxxxxxx přestupku tím, xx v xxxxxxx x §46 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 podrobila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x fyzickou xxxxx, x níž byla xxxxxxxx imunita vůči xxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx očkovací xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

(6) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelnému xxxx mimořádnému xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rizikem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenému xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, které byla xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxx do výchovy, xxxxxxxxx, aby se xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx podrobila stanovenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky (xxxxxxxxxxxxxx),

x) se v xxxxxxx x §70 xxxxxxxxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx případech vstup xx obydlí xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx nákazy, zvýšený xxxxxx přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, škodlivých nebo xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x nařízení, provedení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §53.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) nebo xxxxxxxx 3,

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), f) xxxx g),

d) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56,

x) x xxxxxxx s §57 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) neprovede xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx deratizaci stanovenou xxxxx §61 xxxx. 4.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §58 odst. 1, 2 nebo 3,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx deratizace xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §57 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozsah xxxxx podle §59.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3,

b) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx b), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx třeba xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx provozní xxx xxxx jeho změnu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) neseznámí xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxx, xxxxx pracuje xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx řádem,

c) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu,

d) xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. j),

e) xxxxxxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x níž xx třeba podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitřního vodovodu x xxxxxxxx, bez xxxxxxxx posouzení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. j).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§92n

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §82 odst. 2 písm. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx, nebezpečí xxxxxx xxxxxx, živelné xxxxxxx xxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 5 nebo xxxxxxxx dočasné pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §80 odst. 7,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx obnoví xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx omezena x xxxxxxx x §84 odst. 2,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §84 odst. 3,

h) x rozporu x §62a xxxxxxx okolnost xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) neumožní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx realizaci xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §88 xxxx. 6, 7 xxxx 8.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo užívání xxxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx být prováděno xxxxxxxx xxxxxxxx podle §68 xxxx. 1, xx dopustí přestupku xxx, že v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví součinnost xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), g), x) nebo i),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j) nebo xxxxxxxx 2.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx opakovaně po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, uloží se xxxxxx xx 4 000 000 Xx.

§93

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §83.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku podle §92n xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.

(4) Přestupek xxxxx §92n xxxx. 1 xxxx. b) je xxxxxxx opakovaně, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přestupku, z xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§94

Použití správního xxxx x xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavby jsou xxxxxxxx stanoviskem podle xxxxxxxxx řádu56a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxxx řízení podle §3c xxxx. 6 x 7, §3d xxxx. 3 a 4, §5 odst. 6 x 10, §6c odst. 1 xxxx. x), §6e, §14, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 odst. 2 x 4, §21a, §31 odst. 1 a §72 xxxx. 1 je xxxxx xxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2, 5 x 6, §39 xxxx. 2 a §82 odst. 2 xxxx. x) xx x) a n) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§84) xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx jí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3, §53 xxxx. 2, §67 xxxx. 1 a 11, §70 xxxx. 2 x §84 xxxx. 1 xxxx. x) x x) je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úkonem x řízení xxxxx §82 odst. 2 xxxx. x), x), x) x q) x §84 xxxx. 1 písm. c) xxxxx textu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x) xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx, x), x), x), u), v) x x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Místní xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §82a odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vyvěšení xxxxxxx vyhlášky x xxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Opatření xx úseku řízení xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) x x) x opatření xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx §82a odst. 1 xxxx. x) x xx úseku xxxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx infekčních onemocnění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebezpečnými x x xxxxxxxxxxxxx podezřelými xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), §80 xxxx. 5, 6, 7 x §82 xxxx. 2 xxxx. l), m), x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx řízení x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx 15 xxx. Jde-li x xxxxxxxx obecné povahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zašle xx Ministerstvo zdravotnictví xxx krajským hygienickým xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx deskách xx xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§95

X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxx xx-xx vyhlášen krizový xxxx58), xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§88a) xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

HLAVA VI

OPATŘENÍ XXXX X SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

§96

Obec xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx obce xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx x šířením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x deratizace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx její xxxxxx součinnost při xxxxxxxxx naplnění podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§97

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinností x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nesení xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx50) o kontrole85).

(2) X případech stanovených xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx73). Tuto povinnost xx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §25 xxxx. 1 písm. a). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů dodatečné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, kterému xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; vybírá ji xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x vymáhá xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx bylo při xxxxxx státního zdravotního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx50), u xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby uhradila xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxxx vybírá; vymáhá xx xxxxx úřad. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§98

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo obce, xxxxx nejsou právnickými xxxxxxx, odpovídá jejich xxxxxxxxxx.

§99

Vedle xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxx x podmínky, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§3 xxxx. 4, §3a odst. 1, §3c odst. 6 x 7,&xxxx; §3d xxxx. 3 x 4, §4 odst. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 6 x 10, §14, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x 4, §21a, §31 odst. 1, §72 odst. 1 x §84 odst. 1 xxxx. x).

§99a

§99a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 466/2011 Sb.

§100

Xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx až xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxx své xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx pracovištích, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxx a zajistit x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§100a

Při xxxxx xxxx xxxxxxxxx četnosti odběru xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba při xxxxxx vzorku xxxx x jeho laboratorním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x 2, xxx-xx x vodu xxxxxx, x podle §6c xxxx. 1 písm. x) xx x), xxx-xx x xxxx xx xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx.

§100x

(1) Do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nezapočítává den, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, neděle xxxx svátek. Xxxxx xx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. V pochybnostech xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxx xxxxxx do 3 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x téže lhůtě xxxxxxxx úkon.

(2) Xxxxxxx xx podávají u xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx námitky xxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2003 Xx. x účinností xx 1.10.2003

§100c

(1) Místní příslušnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx místem xxxxxx zotavovací xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx zotavovací xxxx, xxxxxx jejího počátku, xxxxxxx podle §54 xxxx. 1, kdy xx místní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x postupu xxxxx §63 odst. 1, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx řídí xxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx provozovny.

§100x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, neuplatní xx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mají xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) technickým předpisům4a), xxxxx xxxx pro xxxxxx nebo uvedení xx trh, popřípadě xxx používání tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx4a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4a), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobním xxxxxxxx používaným v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace zajišťující, xx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx výrobku,

pokud xxxx technické předpisy, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zaručují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx míře xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§100e

Krajské hygienické xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx koupališti, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx akcemi xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx, xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny v xxxxxxxxxxx s informováním xxxxxxxxxx x jakosti xxxxx vody, xxxxx xxxx x jakosti xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám tímto xxxxxxx. Xx tyto xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50).

§100x

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x), §82 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) x §85 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nařídil, oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, kteří xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§100x xxxxxx právním předpisem x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§101

(1) X řízeních x xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušní xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hygienici, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx hygienika.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx životních podmínek xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výrobků, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okresech Karlovy Xxxx, Xxxxxxx, Pardubice, Xxxxxxx, Olomouc x Xxxx dnem 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxx. X tomuto xxxx xxxxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx včetně xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx ke xxx 31. prosince 2000

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxx Xxxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx hygienickou stanici xx xxxxxx v Xxxxxxx,

3. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Krajskou hygienickou xxxxxxx xx xxxxxx x Pardubicích,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihlava, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici se xxxxxx v Jihlavě,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx Krajskou hygienickou xxxxxxx se xxxxxx xx Xxxxx.

(6) X xxxxxxxx, xxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2000 nebyla ukončena xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx Varech, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, pokračují xxxxxxxxx xxxxxxx hygienici.

§102

(1) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx byly xxxxxxxxx xxxxx §101, jakož x xxxxx, xxxxx xx podmínek §26 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do oběhu, xxxx povinni xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x hygienickými xxxxxxxxx xxxxx §26 do 1. xxxxxxxx 2002. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxx v nich xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §101.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx dovoz xxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx byly xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxxxxx xxxxxx xx 1. července 2002; xxxxxxxxx uvést x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo chemických xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 odst. 1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §101, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx x dovoz xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2002. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedené, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

(4) Xx xxxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxx tam xxxxxxxxx xx výroba, dovoz x oběh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výrobků, xxxxxxxxxx látek a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydaných podle §101.

§103

(1) Osoby, xxxxx xxxxxxxx výkon činností, x nimž je xxxxx vypracovat xxxxxxxx xxx, xxxxx dnem 1. ledna 2001, xxxx povinny xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do 6 měsíců xx xxxxxx data. Osoby xxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) x xxxxx provozující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, kosmetické, masérské, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx speciální přístroje x xxxx o xxxx, xxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §38 mohou xx dobu 2 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx xx xxxx 1 xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx před xxxxxxxxx práce seznámena x xxxxxxx a xxxxxx chemických látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zásadami xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xx 4 xxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.30) Činnosti xxxxx §72 xxxxx xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxx xxxxx vody, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné vody xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx praxe.

§104

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, skladování, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2002.

§105

(1) Xxxxxx zřízené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, §13 xxxx. 1 x §23 xxxx. 3, xxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxxxxx 2003.

(2) Xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx zřízené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), musí xxx xxxxx nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx úpravu xxxxxx x provozoven xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 před xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx to podle xxxxxx provozu nezbytné x xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxxxxx žádost xxxxx §31 odst. 1 nejpozději xx 1. ledna 2003.

§106

(1) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxx zahájen xxxxx dnem 1. xxxxx 2001, do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx; xx kategorie xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2003. Orgán xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx doručení návrhu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zjištění xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podání xxxxxx podle §37 xxxx. 3.

(2) Ode xxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čtvrté, xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí ředitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxx péči o xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle §41 xxxx. 1 ohlásí xxxxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx v §43 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2001 xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx 1. xxxxx 2001.

Xxx 3

Xxxxxxxxx ustanovení

§107

§107 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 167/2023 Sb.

§108

(1) Ministerstvo zdravotnictví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 1, 3 x 7, §3a xxxx. 1, §3b odst. 1, §3c xxxx. 3 xx 5, §3d xxxx. 5, §4 xxxx. 1 xx 5 x 8, §5 xxxx. 2, 3, 6 x 9 xx 11, §6a xxxx. 6, §6b xxxx. 1, §6c xxxx. 2, §6e, §6f xxxx. 3, §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 2 x 4, §9 xxxx. 3, §11 xxxx. 1 xxxx. a) x x), §13, §16 xxxx. 2, §17 odst. 1 x 5, §18 xxxx. 1 x 3, §19 odst. 3, §20 písm. x) a c), §21 odst. 1 xxxx. x), §24 xxxx. 1 písm. x) x x), §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §30 odst. 1 x 2, §37 xxxx. 1, §38, §39 xxxx. 3 x 4, §41 xxxx. 1, §41a odst. 1, §44b odst. 2, §45, §46 xxxx. 1, 2 x 6, §47 xxxx. 2, §47a odst. 5, §59 odst. 2, §60 xxxx. 1 x 3, §62 xxxx. 1 x 2, §62 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §70 odst. 1, §72 xxxx. 1 xxxx. a), §75a xxxx. 1 x 4, §80 xxxx. 1 xxxx. s), §80 xxxx. 4, §82a odst. 2 xxxx. x), §82a xxxx. 5, §83e xxxx. 2 x §97 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1 požadavky xx prostory x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6c xxxx. 3 x §6f xxxx. 4.

(4) Xxxxx xxxx k xxxxxxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 1, §35 odst. 2, §36, §77 xxxx. 5 a §88 xxxx. 1 xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx limity x požadavky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxx xxxxxx, soudobých xxxxxxxxx xxxxxxxx, mezinárodních xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.

(6) Xxxxx xxxxxx předpisy používají xxxxx okresní hygienik, xxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hygienik, xxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2003 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx krajského xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx prevenci xxxx plní příslušná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxx xx xxxxx č. 36/1975 Sb., o pokutách xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x ochraně zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

§110

§110 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§111

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona č. 303/1993 Sb., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996, xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Sb., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona č. 247/2000 Xx. x xxxxxx x. 249/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §31 xxxx. 14 xx xxxxx "hygienických x xxxxxxxxxxxxxx předpisů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" x slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem33)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 33) xxx:

"33) Xxxxxxxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů.".

2. X xxxxxxx č. 2 xxxxxxx 214: Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci" sloupec 2 zní: "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x 3 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx".

3. X příloze x. 2 xxxxxxx 214: Xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx živnosti, xxxxx xxxxxx poznámky xxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxx: "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením v xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a zemědělských xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxx 5 let od xxxxxxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 352/1999 Sb.". Xxxxxxxx xx sloupci 3 xxx: "*)xxxxx x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

4. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 304: Xxxxxx zdravotnických výrobků, xxxxxxxx a optických xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxické xxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx činností na xxxxx rostlinolékařské xxxx" xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx 5 xxx: "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx toxickými chemickými xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinsekce x deratizace v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče*)", text xx sloupci 2 xxx: "Odborná způsobilost xxxxx §58 xxxx. 5 zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xxxxx §18 až 20 xxxxxx č. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.", xxxx ve xxxxxxx 4 zní: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "*) zákon x. 147/1996 Sb., x rostlinolékařské péči x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X xxxxxxx x. 3 skupině 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx na konci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sloupci 5 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx rostlinolékařské xxxx*)", xxxx xx sloupci 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odborná způsobilost xxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.", xxxx xx xxxxxxx 4 xxx: "Příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "*) xxxxx č. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx živnosti, xxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx x získání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx xx sloupci 4 xxx: "Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "§59 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

7. X příloze x. 3 xxxxxxx 314: Ostatní, u xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xx xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".

8. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, x oboru živnosti "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" se xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXX

§112

§112 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXX

§113

§113 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXX

§114

§114 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXX

§115

§115 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2007 Sb.

ČÁST OSMÁ

§116

§116 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele

§117

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 64/2000 Sb. x zákona x. 145/2000 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §10 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odchylně.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

2. X §23 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx18)" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx18)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 18) xxx:

"18) Xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx republiky

§118

V §10 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1988 Xx., zákona x. 37/1989 Xx., xxxxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx č. 203/1990 Xx., zákona x. 575/1990 Xx. a xxxxxx č. 474/1992 Xx., se xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§119

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb. x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx nemocem.34)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.34)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 34) x 35) znějí:

"34) Xxxxx XXX xxx 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

35) Zákon x. 258/2000 Sb.".

2. X §30 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".

3. X §30 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx veřejného xxxxxx".

4. X §55 xxxx. 3 se slova "xxxxxxxxxx služby" xxxxxxxxx xxxxx "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX DVANÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx

§120

Xxxxx č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 1/1989 Xx. x xxxxxx č. 160/1989 Sb., xx xxxx takto:

1. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "závazný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

2. X §4 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "posudku xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘINÁCTÁ

§121

§121 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§122

X §40 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§123

§123 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§124

§124 (část xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§125

§125 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/2002 Sb.

XXXX OSMNÁCTÁ

§126

§126 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§127

X §7 odst. 1 xxxx. g) zákona č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x regulaci xxxxxxx

§128

X §5 odst. 1 xxxx. x) zákona č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx "přenosných" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxx

§129

X §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 97/1996 Sb., x ochraně xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".

ČÁST XXXXXXX DRUHÁ

§130

§130 (xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 59/2006 Sb.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

§131

X §7 xxxx. 2 zákona č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx. x xxxxxx č. 324/1993 Sb., se xxxxx "předpisů o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

§132

§132 (xxxx dvacátá xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2003 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

ÚČINNOST

§133

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx §114 xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2001, x xxxxx xxxxx §29, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2002.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

x x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 258/2000 Xx.

Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 392/2005 Sb.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 258/2000 Sb.

Správní obvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

2. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Středočeského xxxxx se sídlem x Praze xxx xxxxx okresů Benešov, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xx. Boleslav, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx,

3. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx okresů Xxxxx Xxxxxxxxxx, Český Xxxxxxx, Jindřichův Hradec, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx,

5. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Karlovarského kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Varech pro xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx,

6. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Ústeckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx, Chomutov, Litoměřice, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Ústí xxx Xxxxx,

7. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Libereckého kraje xx sídlem x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Nisou, Xxxxxxx a Semily,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Hradci Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Hradec Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Rychnov xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx,

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Ústí xxx Xxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx pro xxxxx okresů Xxxxxxxxx Xxxx, Jihlava, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Žďár xxx Xxxxxxx,

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihomoravského xxxxx xx sídlem x Xxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx, Xxxx-xxxxxx, Břeclav, Xxxxxxx, Vyškov x Xxxxxx,

12. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx sídlem v Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx,

13. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Moravskoslezského kraje xx xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx a Xxxxxxx-xxxxx,

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx.

Příloha x. 3 x zákonu x. 258/2000 Xx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2012 Sb.

Čl. II

Pokud je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx kraj", xxxxxx xx tím "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxx kraj", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx", a xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx tím "Moravskoslezský xxxx".

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 31.5.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti dnem 1. ledna 2004, xxxxx není x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx kratší.

2. Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx.

3. Xxxxx předloží xxxxxx xx způsob xxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Provozní xxxx xxxxx §4 odst. 3 x §21a xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx zákona, x xxxxx provozních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 x §15 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Oznámení xxxxx §23 odst. 4 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Stavby xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nesplňují hygienické xxxxxxxxx stanovené v §6 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx rozhodnutím tuto xxxxx zkrátit, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Ve xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx lhůtu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxx zkrátit, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx.

9. Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxx 7 x 8 xx xxxx stavby posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx průkazy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx průkazy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stravovacích služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, než xxxxxxx §38 odst. 2 xxxxxxxx x. 107/2001 Xx., o hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředku, které xxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx výrobci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2005; xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhé. Xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx kategorií, o xxxxx správní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno.

15. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xx druhé xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnavatelem.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx styk s xxxxxxxxxxx [§25 xxxx. 1 písm. x)].

17. Xxxxxxxxx jmenovat a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx zástupce xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx vládě. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví. *)

18. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvolat ředitele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic xxxxxx do doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. *)

19. Xxxxxx xx povolení xxxxx §41a odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx teplé xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxx dovozci xxxxxxx od 1. xxxxxx 2006 xxxxxx xx trh xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx s potravinami, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx plasty x xxxxxxx z xxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxx nesmějí xx 29. xxxxx 2006 xxxxxx xx xxx xxxxxxx pro xxxx x potravinami x xxxxxxxxxxxx celulózy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx regenerovanou celulózu (xxxxxxx).

3. Návrhy xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx zahájeno řízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xx xxxx 24. xxxx 2005 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,1 % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX).

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 392/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 27.9.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx 30. června 2007 strategické xxxxxxx xxxx xxx okolí xxxxxxxxx komunikací, po xxxxxxx projede xxxx xxx 6 000 000 xxxxxxx xx xxx, železničních xxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxx než 60&xxxx;000 xxxxx xx xxx, x blízkosti xxxxxxxx letišť, vymezených x §81 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x pro xxxxxxxxxx x xxxx xxx 250&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxx obyvateli, xxxxxxx xxxxxx nebo více xxxxxx x intenzivními xxxxxxxxxxxx, sociálními a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx do 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxxx xxxxxxx mapy xxx xxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §81 x 81a xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2008 akční plány xxx okolí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx více než 6&xxxx;000&xxxx;000 vozidel xx xxx, železničních xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 60&xxxx;000 xxxxx za xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vymezených x §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do 18. xxxxxxxx 2013 xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených v §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xx 18. července 2008 akční xxxxx xxx okolí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx více než 6&xxxx;000&xxxx;000 vozidel za xxx, x xxx xxxxxxxxxx s více xxx 250&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tvořené xxxxxx nebo více xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sociálními x xxxxxx xxxxxxxxxxx vazbami,

b) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2013 akční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxx xx xxxxxxxx území kraje x xxx aglomerace xxxxxxxx v §81 x 81a xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jejichž cílem xxxx xxxxxx rozhodnutí x která xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, správní orgán xxxxxxx.

3. Provozní řády xxxxx §6c odst. 1 xxxx. f) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba nejdéle xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxx §82a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2015.

5. Informace x vodách xx xxxxxxx podle §82a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx v roce 2012, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx předány poprvé x xxxx 2012. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 7.6.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxxxxxxx, Jihlavě, Xxxx, Xxxxxxxx x xx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx ke dni xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Plzni, Xxxxxxxxx Varech, Liberci, Xxxxxx Xxxxxxx a x Pardubicích uvedené x bodě 1, xxxxxxxxxx na Zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona dále xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Ústí nad Xxxxx veškeré závazky, xxxxx měly uvedené xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx svého xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškerým xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxx xxxxxxx zdravotní ústavy xx xxxxxx v Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx x xx Zlíně xxxxxxx v xxxx 1, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, x xxxx byly xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nástupnické organizace xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xx xxx jejich xxxxxxx včetně a xxxxxxxxx xxxxxxxx, správních x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx vztahy x xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokračují xxxx xx xxxxx dnem xxxxx xx tomto xxx obnoví, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 2 x 3.

6. Do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1. Xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x protokolu označeny xxxxx nezbytnými pro xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx na xxxxx změny příslušnosti xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nástupnické xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 a 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx katastrálního úřadu xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx tento účel xx protokol podle xxxx 6 listinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 115/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neměl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx podle §3 xxxx. 5 x §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba xxxxxxxxxxx ubytování podle §21a věty xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx podle §31 xxxx. 1, §37 xxxx. 2 x 5, §60 xxxx. 2, §67 xxxx. 2, §83b xxxx. 1, §83c xxxx. 5 a §84 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §84 xxxx. 3 zákona x. 258/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x před tímto xxxx pravomocně neukončená, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provede xxxxx hodnocení podle §80 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x roce 2016.

3. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. u) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x roce 2016.

4. Informaci xxxxx §4 xxxx. 6 xxxx poslední xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nejdéle xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, které xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1, xxxxxxxxxx x xxxxx návrhu xx xxxxx do 9 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 6 zákona x. 258/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovoz xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx provozující xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxx, xxxxx předložily návrh xxxxxxxxxx řádu podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 9 měsíců xxx xxx xxxx předložení.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni zveřejnění xxxxxxx x zprovoznění xxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xx systému xXxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xx xxxxxxx eRecept xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 314/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xx dni 12. xxxxx 2023, xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx postupem xxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, prodloužit xxxxx, pokud xx xxxxx o první xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx platné ke xxx 12. xxxxx 2021, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3a xxxx. 3 x 4 zákona x. 258/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Zprávu x jakosti pitné xxxx podle §3b xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, naposledy xx období xxx 2020 xx 2022.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx dat xxxxxxxxx x §3b xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provede xxxxxx x roce 2024.

5. Xxxxxxxx souborů xxx xxxxxxxxx x §3b odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxxxxx do 12. xxxxx 2029.

6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §3b odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxxxxx 2027.

7. Xxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxx x 1. xxxxxxxxx 2017 x xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. IV xxxxx 1 zákona x. 202/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxxx 2017, předloží xxxxx xxxxxxxxxx řádu podle §3c xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx schválení nejpozději xx 1. listopadu 2023. Xxxxx-xx osoba xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, považuje se xxxx povinnost xxxxx čl. IV xxxx 1 xxxxxx č. 202/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vody xxxxx §3c odst. 7 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provedou xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 písm. x) x d) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx vodu xx xxxxxxx se xxxxxxxx provozem, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vodou poprvé xxxxxxxxxx do 12. xxxxx 2029.

9. Xxxxx xxxxxxx x §3d xxxx. 3 a 4 xxxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx posouzení x xxxxxx rizik xxxxxxxxx vodovodu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx 2028.

10. Řízení xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

Informace

Právní předpis x. 258/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001, x xxxxxxxx části xxxxx §114 xxxx 15, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x xxxxx xxxxx §29, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

13/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 18/97 Xx., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 505/90 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 119/2000 Xx., zákon č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

120/2002 Xx., o xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx) - xxxxxxx xxxxxxx x. 274/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví

s účinností xx 1.10.2003 x xxxxxxxx části §24, 80, 82 a §83x xxxx. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004; a §2 xxxx. 10 x 13, §3a xxxx. 4, §3b, §6 xxxx. 7, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); x §2 xxxx. 9 x 12, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x chemických přípravcích x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2007)

426/2003 Xx., kterým se xxxx zákon č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

167/2004 Xx., kterým se xxxx zákon x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

562/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

125/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx a účinných xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x účinností xx 14.7.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

392/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.9.2005 x xxxxxxxx §3, §3x, §19, §24 x §83a, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.2005; §26 xxxx. 3 věta xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 27.10.2005; §41 odst. 1 xxxxxx účinnosti xx 15.4.2006; §75a xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2005; §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2007

393/2005 Xx., usnesení Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005

x xxxxxxxxx xx 12.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2006

471/2005 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 258/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 165/2005

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

59/2006 Xx., o prevenci xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.6.2006

74/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 79/97 Xx., x léčivech x x změnách x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.3.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

222/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

110/2007 Xx., x některých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx xx zrušením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2007

261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

378/2007 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

x účinností xx 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

130/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

301/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 49/97 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 216/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

151/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 254/2001 Xx., x vodách a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 7.6.2011

298/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách x zákona o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 28.12.2011

466/2011 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxx x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2011

115/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

223/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013 x xxxxxxxx §75x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2013 a §27, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 29.11.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

252/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

82/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2015

97/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 xx. zn. Xx. XX 19/14 xx věci návrhu xx zrušení §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §29 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2015

99/2015 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. ÚS 16/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §50 zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění zákona x. 375/2011 Sb., x §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 13.5.2015

267/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015 x xxxxxxxx xxxxx §47x, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.4.2016

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

250/2016 Xx., o odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 19.9.2016

x účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

202/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

205/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.4.2020, 1.1.2021 x 28.4.2021

238/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

363/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2025

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

314/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

384/2022 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

167/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

281/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2023

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o opravě xxxxxxxxx xxxx x. 141/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 95/46/ES ze xxx 24. xxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2119/98/ES xx dne 24. xxxx 1998 x xxxxxxx xxxx epidemiologického xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2000/96/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2000/54/ES ze dne 18. xxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx riziky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při práci (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 odst. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/ES xx xxx 25. xxxxxx 2002 x hodnocení x xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1010

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/253/ES ze xxx 19. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Komise XX 2003/534/ES xx xxx 17. července 2003, kterým se xxxx xxxxxxxxxx x. 2119/98/XX Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady x xxxxxxxxxx 2000/96/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxx rozhodnutích, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx přenosné xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2003/542/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 2003, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx specializovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/7/ES xx xxx 15. xxxxx 2006 x xxxxxx xxxxxxx vod ke xxxxxxx x o xxxxxxx směrnice 76/160/XXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/875/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2007, kterým xx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/ES a xxxxxxxxxx 2000/96/ES, xxxxx xxx x přenosné xxxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/426/ES ze dne 28. dubna 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxxx xx stanoví definice xxxxxxx xxx hlášení xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx č. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/148/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2009/177/ES xx xxx 31. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/88/ES, xxxxx xxx x programy xxxxxx x eradikace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/363/ES xx xxx 30. dubna 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx případů pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/539/ES ze xxx 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/XX, x xxxxxxxxxx nemocích, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Společenství xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/540/ES xx dne 10. července 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx A(H1N1) xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/547/ES ze dne 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/57/XX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx prevence x xxxxxxxx přenosných nemocí xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/32/EU xx xxx 10. xxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxxxxx x nemocnicích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mezi XXXXXXX a XXXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/312/ES ze xxx 2. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/ES, xxxxx jde o xxxxxxxxxxxxxx sítě dozoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/2184 xx dne 16. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxx vody xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění).

Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 523/2002 Xx.
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 104/1995 Xx.
3) Zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) §2 xxxx. x) zákona x. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 316/2004 Xx.
4x) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 293/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
5) Směrnice Rady 98/83/ES x jakosti xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
*) §1 xxxxxxxx x. 144/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 185/1988 Xx.
6) Zákon č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) Xxxxx č. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx znění zákona x. 320/2002 Xx.
7) Zákon č. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Nařízení xxxxx č. 163/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Zákon č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Nařízení xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví obsahové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
10) §7 xxxx. 6 x §141 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
10x) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
11) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních službách).
12) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §13 xxxxxx č. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.
14) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
15) Vyhláška č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx.
16) §86 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
17) Zákon č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§45 x 46 zákona x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

18) Xx. 3 xxxx 2, 8 x 16 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002, x platném xxxxx.

19) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19a) Xxxxxxxx č. 107/2001 Sb., o hygienických xxxxxxxxxxx na stravovací xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 76/1978 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 295/1997 Xx., x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x rozsah vybavení xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §2 xxxx. 1 až 9 vyhlášky x. 147/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx kritických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
25) Vyhláška č. 293/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxx.
26) §3 xxxxxxxx č. 293/1997 Xx.
26x) Xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx.
27) §4 xxxx. 1 xxxx. x) bod 6 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
27x) Zákon č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znalost hub, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx x zkoušce xxxxxxxx xxx).
27x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. října 2004 o materiálech x xxxxxxxxxx určených xxx styk x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx 80/590/XXX x 89/109/XXX.
28) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29x) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
29x) Zákon č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
29b) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 26/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ingredience na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx x. 268/2001 Xx. x vyhlášky x. 444/2004 Xx.
29x) §3 xxxxxxxx x. 26/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 444/2004 Xx.
29x) Xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 25/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vydává Xxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 258/2001 Xx.
29x) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/15/ES xx xxx 27. února 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Rady 76/768/EHS x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
29f) Zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 157/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravcích x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 305/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
30x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32x) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., xx znění xxxxxx č. 83/1998 Xx.
33x) Zákon č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při práci, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 480/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
33x) Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Xx.
33x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xx xxx 27. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 83/477/EHS x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx azbestu xxx xxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a náležitosti xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx a biologickými xxxxxxxx.
*) §132a xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.
35) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35a) Zákon č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
35x) §2 xxxx. 5 xxxx. x) zákona x. 356/2003 Xx.
35x) §2 xxxx. 5 xxxx. x) a i) xxxxxx x. 356/2003 Xx.
35d) Nařízení xxxxx č. 171/1997 Sb., kterým xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §54 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §98 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35g) §82 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
35x) Položka 22 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
35j) Xxxxxxxx č. 428/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx.
36) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 79/1997 Xx.
36x) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
36x) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 528/2012 xx xxx 22. května 2012 x dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x jejich xxxxxxxxx.

37x) §49 zákona x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37x) Vyhláška x. 490/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx oborech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
38) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
39) Příloha č. 5 xxxx X xxxxxxxx x. 77/1981 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví.
40) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 77/1981 Xx.
41) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla).
42) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) Xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 131/2003 Xx.

43b) Zákon č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona č. 309/2002 Sb.

43b) Xxxxxxxx č. 554/2002 Sb., xxxxxx se stanoví xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
43x) Xxxxx č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) Xxxxxx 12 xxxxxxxx 76/768/EHS.
44) §138 xxxxxxxx xxxxx.
45) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
46) §29 xxxx. x) až x), x) xx x) x xxxx. x) a x) xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §40 xxxxxx č. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47a) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
47x) §1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
47x) Například xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50a) §18 x 26 xxxxxx x. 552/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 501/2004 Xx.
51) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

52) §22 zákona x. 89/2012 Xx.
53) Xxxxx č. 251//2005 Sb., x inspekci xxxxx.
53a) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
56a) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
57) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 20/2004 Xx.
58)) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
59) Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
60) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 278/2008 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 288/2010 Xx.
61) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 ze xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zásady x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx potravin, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 851/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx nemocí.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o hygieně xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1935/2004 xx dne 27. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx 80/590/EHS a 89/109/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1223/2009 ze xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx přípravcích.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/EHS, 93/105/ES x 2000/21/ES, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a balení xxxxx a xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 10/2011 xx xxx 14. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 321/2011 ze xxx 1. xxxxx 2011, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 10/2011, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 284/2011 xx xxx 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxx dovozu xxxxxxxxxx kuchyňského nádobí x polyamidu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2008 ze xxx 27. března 2008 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx plastů určených xxx styk x xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2023/2006.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2023/2006 xx xxx 22. prosince 2006 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1895/2005 ze xxx 18. xxxxxxxxx 2005 x omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx na xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. března 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, nařízení Xxxx (ES) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 a xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 a (ES) x. 882/2004, směrnic Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/XX x 97/78/ES x xxxxxxxxxx Rady 92/438/XXX (nařízení x xxxxxxxx kontrolách).

Nařízení Xxxxxx (XX) 2022/1616 ze xxx 15. xxxx 2022 o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plastů xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (ES) x. 282/2008.

63) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1223/2009.
64) Xxxxxx 19 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1223/2009.
65) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2000/54/ES.
66) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 xx xxx 27. října 2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx zájmů spotřebitele ("xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx").
67) Článek 2 xxx 6 a xxxxxx 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
68) ČSN XX ISO 19011:2012 Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx managementu.
69) Xxxxxx 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2006/2004.
70) Článek 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004.
71) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87.
72) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 284/2011 xx dne 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví zvláštní xxxxxxxx x podrobné xxxxxxx xxxxxx plastového xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Čínské lidové xxxxxxxxx a čínské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblasti Xxxxxxxx.
73) Článek 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.
74) Článek 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004.

75) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx skupině x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

76) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 20/2012 Xx.

Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 26/1999 Xx. hl. m. Xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších předpisů.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008, v xxxxxxx znění. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 1907/2006, x platném xxxxx.

79) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

80) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

81) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

82) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 851/2004.

84) §12 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx se upravují xxxxx požadavky bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích a x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx).

85) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

86) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004, v xxxxxxx znění.

87) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1935/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 10/2011.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 321/2011.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 282/2008.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2023/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1895/2005.

88) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

89) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

90) Čl. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxx xx xxxxxxx obecné zásady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

91) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

92) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx právních xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

93) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011, v xxxxxxx xxxxx.

95) Čl. 3 xxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx znění.

96) Xx. 3 xxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002, x platném xxxxx.

97) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx zařazování xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx expozičních testů x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx x azbestem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Příloha č. 2 a příloha č. 4 bod 72 xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. října 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x o xxxxxxx xxxxxxx Rady 79/117/XXX x 91/414/XXX.

100) Xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 396/2005 xx xxx 23. února 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/414/XXX

101) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

102) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1082/2013/EU xx xxx 22. xxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních hrozbách x o xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) x. 2018/945 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx podchyceny epidemiologickým xxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

103) Xx. 100 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

104) Zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Čl. 7a xxxxxxxxxxx rozhodnutí Komise (XX) 2019/1765 xx xxx 22. října 2019, xxxxxx se xxxxxxx pravidla pro xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí 2011/890/XX, xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1023 xx xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2019/1765, pokud xxx x přeshraniční xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikacemi xxx vysledování xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

106) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů a x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), x platném xxxxx.

107) ČSN XX XXX/XXX 17025 Xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v akreditačním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

108) Nařízení Xxxxxx (XX) 2022/1616.

*) Ve xxxxxx xxxxxx č. 426/2003 Xx. xx. IV. xxxx v xxxxxx 17 x 18 xxxxx "2003" xx "2004" x xxxxxxxxx xx 1.1.2005!