Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022 do 30.06.2023.


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1

Vymezení základních pojmů §2

HLAVA II - PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY

Díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny

Hygienické požadavky na vodu §3 §3a §3b §3c

Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody §4

Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou užitkovou, teplou a surovou vodou, chemické látky a chemické směsi, úprava vody a vodárenské technologie §5

Přírodní a umělá koupaliště a sauny §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6g

Díl 2 - Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí

Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti §7 §7a

Škola v přírodě a zotavovací akce §8

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci §9

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci §10

Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby §11 §11a

Jiné podobné akce pro děti a škola v přírodě na kratší dobu §12

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy §13 §14

Díl 3 - Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a některých zařízení sociálních služeb §15 §16 §17 §18

Díl 4 - Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných §19

Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné §20

Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných §21

Ubytovací služby §21a

Zákaz výkonů §22

Další podmínky provozování stravovacích služeb §23 §24

Díl 5 - Hygienické požadavky na předměty běžného užívání

Vymezení předmětů běžného užívání §25

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání §26

Kosmetické přípravky §27 §28 §28a §29

Díl 6 - Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením

Hluk a vibrace §30 §31 §32 §32a §33 §34

Neionizující záření §35 §36

Díl 7 - Ochrana zdraví při práci

Kategorizace prací §37 §38

Rizikové práce §39

Evidence rizikových prací §40 §40a

Používání biologických činitelů a azbestu §41

Teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců §41a §42 §43 §44

Díl 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi §44a

Odborná způsobilost §44b

HLAVA III - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Díl 1 - Očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb §45 §46 §47 §47a §47b §48 §49 §50 §51 §52

Opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami, které vylučují choroboplodné zárodky §53 §54

Díl 2 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Díl 3 - Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění

Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem §62

Epidemiologické šetření §62a

Spolupráce správních úřadů k zamezení šíření nákazy §63

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby §64

Provedení ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace §65

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby §66

Stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy §67

Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí §68

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §69

Léčení infekčních onemocnění §70

Díl 4 - Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu §71 §72 §73 §74 §75

Systém epidemiologické bdělosti §75a

Postup při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem §75b

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ §76 §77

HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Díl 1 - Státní správa v ochraně a podpoře veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnosti kontrolovaných a dalších osob, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav

Oddíl 1 - Orgány státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví a jejich úkoly

Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví §78

Sběr a zpracování osobních údajů §79

Ministerstvo zdravotnictví §80

Ministerstvo dopravy §81

Ministerstvo pro místní rozvoj §81a

Ministerstvo životního prostředí §81b

Krajské úřady §81c

Hejtman §81d

Úkoly kraje §81e

Krajské hygienické stanice §82

Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu §82a

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra §83

Autorizace §83a §83b §83c §83d §83e §83f

Státní zdravotní dozor §84

Oddíl 2 - Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví §85

Oddíl 3 - Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav §86

Oddíl 4 - Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř §87

Oddíl 5 - Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných a dalších osob §88 §88a §89 §90 §91

Díl 2 - Přestupky §92

Přestupky na úseku bezpečnosti výrobků §92a

Přestupky na úseku ochrany jakosti vod §92b

Přestupky na úseku koupališť a saun §92c

Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých §92d

Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy §92e

Přestupky na úseku činností epidemiologicky závažných §92f

Přestupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením §92g

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb §92h

Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmii §92i

Přestupky na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb §92j

Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví §92k

Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace §92l

Přestupky na úseku provozních řádů §92m

Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví §92n

Společná ustanovení k přestupkům §93

Použití správního řádu a účastníci řízení §94

Opatření obecné povahy §94a

Díl 3 - Opatření při mimořádných okolnostech §95

HLAVA VI - OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI §96

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Společná ustanovení §97 §98 §99 §99a §100 §100a §100b §100c §100d §100e §100f

Díl 2 - Přechodná ustanovení §101 §102 §103 §104 §105 §106

Díl 3 - Závěrečná ustanovení §107 §108 §109

ČÁST DRUHÁ §110

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ČTVRTÁ §112

ČÁST PÁTÁ §113

ČÁST ŠESTÁ §114

ČÁST SEDMÁ §115

ČÁST OSMÁ §116

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §117

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §118

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §119

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům §120

ČÁST TŘINÁCTÁ §121

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna horního zákona §122

ČÁST PATNÁCTÁ §123

ČÁST ŠESTNÁCTÁ §124

ČÁST SEDMNÁCTÁ §125

ČÁST OSMNÁCTÁ §126

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby §127

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §128

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně chmele §129

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ §130

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §131

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ §132

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST §133

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla

Příloha č. 3

č. 176/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2003 Sb. - Čl. II

č. 392/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 222/2006 Sb. - Čl. XII

č. 151/2011 Sb. - Čl. II

č. 115/2012 Sb. - Čl. II

č. 223/2013 Sb. - Čl. II

č. 252/2014 Sb. - Čl. VIII

č. 267/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2017 Sb. - Čl. IV

č. 205/2020 Sb. - Čl. II

č. 314/2022 Sb. - Čl. VIII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 97/2015 Sb.; č. 99/2015 Sb.

INFORMACE

258

ZÁKON

ze xxx 14. xxxxxxxx 2000

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXX A XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx62)

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví x hodnocení a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx zdravím xx xxxxxxxxx xxxx obyvatelstva x jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxx souhrnem xxxxxxxxxx, životních a xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zabránění xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se vyskytujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx prací, vzniku xxxxxx souvisejících x xxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nad xxxxxx zachováním. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, při kterém xxxx obyvatelstvo xxxx xxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zátěže xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních, xxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijatelnou xxxxxx x představuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Podpora xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx pomáhajících xxxxxxxx xxxxxx zachovat x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx faktory ovlivňujícími xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x environmentálních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx posouzení xxxx závažnosti zátěže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx životních a xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxx. Podkladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§80 odst. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx, čímž xx xxxxxx rozhodovací xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Hodnocení xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx stanoví zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.2)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx toxinu z xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx osobu.

(6) Xxxxxxx xx rozumí oddělení xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx infekční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) karanténa, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx inkubační xxxx xx styku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx osoba podezřelá x xxxxxx"), xx xxxxxxxxx fyzických osob x lékařské xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxx, kdy xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx dohled, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podezřelá x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

c) zvýšený xxxxxxxxxxxx xxxxx, jímž xx lékařský xxxxxx xxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx uložen xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx.

(9) Rodinným xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (manželka) xxxx xxxx (družka), partner (xxxxxxxxx) xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "partner"), xxxx, xxxxxxxxx, děti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, děti xxxxxxx soudem xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx manželky (xxxxxx xxxxxxx), xxxxx (družky) xxxx partnera.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxx Evropské xxxx poprvé úplatně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x němu xxxxxx xxxxxxxxx vlastnická xxxxx, xxxxxxxxx-xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.4b) Xx xxxxxxx na trh xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx4a) při vlastním xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobek, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx4c) pod xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx znak, nebo xxxxx, xxxxx výrobek xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx nebo do xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.4b)

(12) Xx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx nebo xx xxxxx výrobek x xxxxxx xxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do oběhu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.4b)

XXXXX XX

XXXX O XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Voda x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx směsi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, koupaliště x xxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x původním xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxx, přípravě jídel x nápojů, xxxx xxxxxxxxx v potravinářství, xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo lidským xxxxx, a x xxxxxx účelům xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx původ, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.5) Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čistotu xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, chemických a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, mezní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Doporučené hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo optimální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přírodní minerální xxxx, x níž xxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxxxxx vodovodu xxx xxxxxxxx xxxxxxx6a) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx vody xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, i xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx x povinností provozovatele,6a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zásobování pitnou xxxxx, osoba, která xxxxxx xxxxxx xxxx x individuálního xxxxxx xxxx součást xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx používána pitná xxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx. Xx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx průměrná xxxxx xxxxxxxx menší xxx 10 x3, xxxx počet fyzických xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx menší xxx 50, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx součást xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, akumulačních xxxxxx, xx xxxxxxxxx, vodních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zdroj xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx pitnou vodou x xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx objekty (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stravovacích služeb).

(3) Xxxxx voda xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, fyzikálních, xxxxxxxxxx x organoleptických xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; za splnění xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody. Xxxxxx xxxx dodávanou xxxxxxxx užitkové xxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx6a), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směšovací xxxxxxx x vodovodním xxxxxxxx xxxxx vody, xxxx xxxxxxx vyrobit xxx x xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx teplé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, odběratel x xxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxx xxxxxx x páté.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx časově xxxxxxxx xxxx užití xxxx, xxxxx nesplňuje xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zásobování pitnou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x ukazatele x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), takové povolení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx x nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s nejvyšší xxxxx xxxxxxxx netrvalo xxxxx posledních 12 xxxxxx xxxx než 30 dnů.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx obsahovat xxxxxxxx, xxxxxxx se nedodržení xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx, návrh nápravných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prací x xxxxxx xxxxxxx, zásobovanou xxxxxx x počet xxxxxxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) X povolení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx šedá xxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxx. Xxxxxxxxx vodu lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pisoárů, xxxxx, úklid, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx kropení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx úpravy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§3a

(1) Zjistí-li osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx uvedených x §3 xxxx. 2 písm. x), xx nápravnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s nejvyšší xxxxx hodnotou, s xxxxxxxx mikrobiologických xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxx x případě, xx xxxxxxxx již vydáno xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx mírnějšího hygienického xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxx mírnější xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx hodnotou, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohrožení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx zabezpečit xxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Určení xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxx xxxx doba xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx další 3 xxxx.

(2) Xxxx uplynutím xxxx, na xxxxxx xxx mírnější xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 omezen, je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxx a x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx [§80 xxxx. 1 xxxx. x)] xx žádost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx další prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu, x xx nejdéle xx xxxxxx 3 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komise Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví [§80 odst. 1 xxxx. x)].

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 a 4 x §3 xxxx. 4 x 5 příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. x) xx e) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Proti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mírnějšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nelze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho prodloužení xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, výsledky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, množství dodávané xxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx i xxxxxxx v xxxxx xxxxxx x oběhu xxxxxxxx,

x) xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxx §3 xxxx. 4 xxx xxxxx x xxxxx x x xxxx podmínkách, x xxxxxx mírnějšího hygienického xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx x x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx omezuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx [§84 xxxx. 1 písm. x)] x jeho xxxxxxxxxx, odběratele6a) x xxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx opatření týká. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdraví, xxxx osoby uvedené x §3 xxxx. 2 povinny do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x ochraně xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx xxx xxxxxxxxxx vyloučené xxxx omezené x xxxxxxxxxx vodou.

(9) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo způsobem x místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k úpravě xxxx xxxx,

x) tom, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxx xxxx, x

x) xxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx rizik podle §3c odst. 1 xxxx. x) zjištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) X postupu xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 7 x xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje nadřízený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx vždy xx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §3a, xxxxxxxx xx xxxxxx vodovodů x dalších xxxxxx xxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1&xxxx;000 x3 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxxxxx. X informaci xxxxx xxxxx v xxxxxxx podle §3a xxxx. 7 písm. x) xx x).

(2) Xxxxx 3 xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vody, x xxx uvede xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pitné xxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve svém xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Zprávu xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§3c

(1) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx povinny xxxxxxxxxx provozní xxx, xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxx x xxxxx odběru xxxxxx xxxxxx vody,

b) xxxxxxxx xxxxx x technologii xxxxxx vody, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx směsích,

c) údaje x opatřeních xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, nejde-li o xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx. x) x xxxx o xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx pitnou xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zásobování x x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x rozborů xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx zaznamenaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxx xxxx,

x) kontroly xxxxxxx funkčnosti a xxxxx xxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxx úpravy vody, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rizik xxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx povodí xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx konečnému xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx, že u xxxxxxxxxx x další xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4, §3a xxxx. 1 x 3 xxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxx xxxxx pro veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxx programu podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) popis xxxxxxx zásobování vodou,

b) xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(6) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 jsou xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxx řádu podle xxxxxxxx 1 ke xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(7) Xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx přezkoumávat x xxxxxxxxxxxx a xxxx xxx změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx nedochází xx xxxxx provozního xxxx, xxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxxx řád podle xxxxxxxx 1 ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou za 5 xxx.

(8) Ve xxxxxx k informacím, xxxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx schvalování xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§4

Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o akreditaci4a), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx4c) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c)

a) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x jejich laboratorní xxxxxxxx, zda voda xx xxxxxx xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9; x ukazatelů, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx nebo povolena, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx protokolu x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx jsou xxxxxxx neprodleně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Protokol xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vody. Xxxxxxxxxxx protokolu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x moci xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx předpokládat x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, havárie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody,

b) xx žádost xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 může xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx ukazatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že nemůže xxx ohroženo veřejné xxxxxx a xxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. x xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vody odebíraných x pravidelných intervalech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx vzorkování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nižší xxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 60 %, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jehož výsledky xxxxxxxxx, že není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx ukazateli,

2. u xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx xxxxx nejméně posledních xxx let z xxxx xxxxxxxxxx reprezentativních xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 % limitní xxxxxxx ukazatele; x xxxxxxxxx, x kterých xxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 30 %, xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xx sledování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x posouzení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti pitné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx z xxxx úřední xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Nedodržení nejvyšší xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxx prošetřit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x určení xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §82 x 84. Xx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx nebo mezní xxxxxxx ukazatelů pitné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,6a) popřípadě xxxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx odstranilo xxxxxx, xx x xxxxxxxx vodě nebudou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x takovém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx odběratelé6a) x xxxxx osoby x obdobném xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx čtvrté povinnost xxxxxxxxxx prošetřit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Existuje-li x xxxx zásobované xxxxxxx xxxxxxxxx xx výskyt xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx koncentraci xxxx xxxxxxxx této látky xxxx mikroorganismu x xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx zásobovanou xxxxxx, xxxxxxxx dodávané vody xx den, počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, látku xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx všech provedených xxxxxxx, původ látky xxxx mikroorganismu, xxxxx xx xxxx, x xxxx nápravných opatření. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx limit pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx neohrožuje xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vody x x xxx již xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx spotřebitelům; o xxxxxxx xxxxxx vody xx xxxxx uvedená x §3 xxxx. 2 xxxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx kromě xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx kontrol xxxxx xxxx x odůvodněním, xxxxxxxx zásobované xxxxxxx, xxxxxxxx dodávané xxxx xx xxx x xxxxx zásobovaných xxxxxxxx, xxxxxx x stálé xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxx hodnotách předmětných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx povolí xxxxxxx xxxx metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pitné xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx přicházející do xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x surovou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x vodárenské xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxx výrobku xxxxxxxx x xxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx6a) xxx jejich xxxxxx, xxxxxx, dopravě, xxxxxx, rozvodu, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx x vodou") x výrobce xxxx xxxxxxx chemické xxxxx xxxx chemické směsi xxxxxx k xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x značení xx xxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x návodu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům, xxxxx xxxxxxxxxxx4a) xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx přicházejícího do xxxxxxx styku x xxxxx xxxx dále xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vodou xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx trh xxxxxxxx u držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx x držitele xxxxxxxxxx (§83c) xxxxx xxxxxx zákona x, xxx-xx x stavební xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4a) způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověření, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx vody; x ověření je xxxxxxx mít záznam. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x způsob x xxxxxx záznamu x ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx a dovozce xxxx výrobek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx vybavit xxxxxxx x xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx následků nesprávného xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Distributor4a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx směs spotřebiteli xxxx jinému xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jinak xx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavebním xxxxxxxx,8) xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.4a)

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxx výrobky přicházející xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x úpravě vody xx xxxx pitnou xxxxxxxxx xxxx teplou, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, chemické látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x čistotě xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx surovin x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vznikajících při xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx, metodu stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směs xxxx povoleny x xxxxxx xxxxxxx x xxx jaké xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxx výrobku, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx jde x xxxxxx podle odstavce 5 xxxx. b), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx o nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxxx x zdravotní bezpečnosti xxxxxxxx vody xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkčnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxx povolení podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravě surové xxxx6a) používat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo povolené xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b).

(9) Na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx musí kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahovat označení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, návod k xxxxxxx, xxxxxxxx popis xxxxxxxx technologie xxxxxx xxxx xxxxxx použitého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx směsí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, doklad, xx použité zařízení, xxxxxxxx látky a xxxxxxxx směsi odpovídají xxxxxxxxxx upraveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx x xxxxxxx jakosti xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx funkčnosti x účinnosti xxxxxxxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x tom, xxx x xx jakých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro úpravu xxxxx vody x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx technologie povolení xxxx, jestliže žadatel xxxxxxx, že vodárenská xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx negativnímu xxxxxxxxx.

(10) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxx vodu (§3 xxxx. 3) xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx používat xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(11) K jímání, xxxxxx, xxxxxxx, úpravě, xxxxxxx, shromažďování a xxxxxx dodávky xxxxxx, xxxxx, užitkové x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 x 3 x odběratelé6a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

Xxxxxxxx x umělá xxxxxxxxxx x sauny

§6

(1) X xxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povolená x účelu xxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxx, x xxxxx xx voda xx xxxxxxx obměňována xxxxxxx xxxxxxxx x odtokem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx chemicky neupravované xxxxxxxx xxxx povrchové xxxx8a), nebo stavba xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vybavená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx koupání"), xxxx xxxxxxxxx xxxx8a), xx xxxxx nabízí službu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bazén, bazén xxx kojence x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x voda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§6a

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům plynoucím xx xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx umělém xxxxxxxxxx. Ke splnění xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx povinen xxxxxxxx, xxx xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorovat xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx sprchování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) x x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znečištění xxxx ke koupání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx vod ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxx xx sprchování provozovatel xxxxxxxxxx nebo umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx dodávána xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx koupání xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx

x) překročení xxxxxxxxxxxx xxxxxx mikrobiologického xxxxxxxxx xxxxxxx vody ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu fyzikálního xxxxxxxxx vody ke xxxxxxx ve stavbě xxxxxxxx x účelu xxxxxxx vybavené xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, fyzikálního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx ke koupání x přírodním xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx sinic xx xxxxxx nahromadění xxxxx xx formě xxxxx, xxxxxxx xxxx pěny, xxxx

x) xxxxxx odpadů, xxxxxxxxxxxxxx organismů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx řas x xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx fyzických xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x přírodní xxxx umělé xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx hygienických xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx koupání v xxxxxx koupališti x xxxxxxxxxxx x sauně xx stanoví jako xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo hygienického xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx koupajících xx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxx hodnotou xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx.

(6) Mezní a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti vody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mnohobuněčných xxxxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sinic, pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, termíny a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx-xx ke xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx přírodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx, x pokud xxx xxxxxx, x xxxxxxxxx koupaliště xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx snadno xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obsahovat xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozmnožení xxxxx xx vodě xx xxxxxxx x xxxxxxxxx koupališti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chemické x xxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržení požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx překročení xxxxxxxx mezní hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx umělého koupaliště xxxx sauny nebo xxxxxx části po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejnost; xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 1 xxxx xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx vody v xxxxxxxxx xxxx umělém xxxxxxxxxx xxxx sauně, xxxxx xxxxx k xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx první xxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxx x očekávanou xxxx xxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx povinen

a) zajistit x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx8), xxxxxxxx xxxxxxxxx x správné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx8a) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§83c) xxxxx xxxxxx vody xx xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dalších x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxx monitorovacího kalendáře (§82a), xxx-xx o xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx koupání xxxxx §6d; xxxxx xxx o vodu xx sprchování, xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx vody v xxxxxxxxxxxx podobě,

c) uchovávat xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokol o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x sídlo, xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přírodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny, způsob xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx míst xxxxxx xxxxxx vody, xxxxxx manipulace x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx půjčováno x xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx, x x případě xxxxxxx xxxxxxxxx a saun xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návštěvníků,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx rozhraní elektronického xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b), xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§6x

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx60) xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx vodam,

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regeneraci xxxx xxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx osadách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních,

a x nabídce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x reklamě výslovně xxxxxx možnost xxxxxxx xxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx uvedené v §6a xxxx. 1 xxxx. x), §6b xxxx. 1 x x §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx d).

§6x

Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví povolí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx výsledky jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx rovnocennosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§6e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x účinností xx 7.6.2011

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx posoudit xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, možnost xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozbory xxxx xx zdroji,

b) xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ochlazování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, obměňovat x xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xx recirkulační xxxxxx, xxxx vybavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx chod xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu jakosti xxxx ke xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xx vlastnosti materiálů xxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx sauny, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx styku x xxxxx ke xxxxxxx, xxxxxx údržbu a xxxxxxxx, a xxx-xx x provoz xxxxxx xxx kojence a xxxxxxxx, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x charakterizujících provozní xxxxxxxx bazénu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx teplotě xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zveřejnit xx na viditelném xxxxx v prostoru xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vést provozní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) x xxxxxxxxx xx xx xxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxxx-xx provozovatel xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx hygienického xxxxxx, hodnocení zdravotních xxxxx xxxxxxx této xxxxx x xxxxxx xxxxxx x způsob, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dodržení navrženého xxxxxxxxxxxx limitu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nebude-li žadateli xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx její koncentrace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx z moci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Hygienické xxxxxxxxx xx vydatnost, xxxxxx, xxxxxx a laboratorní xxxxxx xxxxxx xxxx xxx umělé xxxxxxxxxx x sauny, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systém, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx recirkulace, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx koupání, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Způsob x rozsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrol x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§6f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.6.2011

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx sestaví xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx

x) xxxxxxxx koupaliště xx xxxxxxxxxxx vodách, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6x, povrchové xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d a xxxxx povrchové xxxx, xxx lze xxxxxxxx, xx xx x xxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx ně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "další povrchové xxxx ke xxxxxxx"); xxxxxxxx koupaliště xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx §6d xx xx této xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx, xx lze x xxxx xxxxxxxx, xx xx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx fyzických xxxx x xxxxx pro xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx koupáním; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx posuzuje x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx význam xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx vodách, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx §6a xxxx xxxxxxxxxxx xx koupání xxxxx §6x, pro xxxxx xxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx,

x) koupací xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koupališť se xxxxxx xxxxxxxxx období xx 30. května xx 1. xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx počet koupajících xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zpřístupní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxx, xx kterého xxxxxx xxxxxxx tato xxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Seznam upravený xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx připomínek uveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodů jeho xxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře x xxxx důvodech x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx x vodního xxxxxx8a) xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxxxx vody xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6e x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rozboru xxx ke koupání xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxx 2

Podmínky xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostory x xxxxxx škol x školských zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx výchovné xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx skupině a xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxx o xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx zařízení9) xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku10), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stravování, x dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx10a) (dále jen "xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, vytápění, xxxxxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x prádlem. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx první xx x osoba provozující x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx x předškolním xxxxxxxx, xxxxxxxx škole xxxx xxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o dítě x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx 12 dětí.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a fyzické xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx odborného xxxxxxx x učební xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výchovu x xxxxxxxxxx povinno xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ostatních xxxx x mladistvých x xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx školského xxxxxxxxx89) nabízet x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx90), xxxxx jsou x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výživu dětí xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Požadavky na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx věku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx k prodeji x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx akce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx 30 x xxxx dětí xx xxxx xx 15 xxx na xxxx delší než 5 xxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx znalosti xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx akce xx může xxxxxxx x více xxxx. Xxx účely xxxxxx xx zotavovací akci xx za xxxx xx xxxx xx 15 xxx považuje x xxxx, xxxxx x kalendářním xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx 15 let. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxx mateřská xxxx základní xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou x xxxxxxxxxxxx odpadků x xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x osvětlení, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxx, které xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 5 xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx konání, x xx x uvedením xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx souřadnic,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx dětí; xxxxx-xx xx x zotavovací xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxxx x každém xxxx x uvedením xxxx xxxx zahájení x ukončení,

c) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přítomné xx škole x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xx.

(4) Jako součást xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx pořádající xxxxx xxxx škola, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 5 xxx, v xxxxxxx, xx pitná xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2, protokol x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xx školu x přírodě na xxxx delší xxx 5 xxx xxxxxx xxx dítě, které

a) xx zdravotně způsobilé x xxxxxx na xx,

x) nejeví xxxxxx xxxxxxxx onemocnění (xxxxxxxxx xxxxxxx nebo průjmu), x

x) xx 14 xxxxxxxxxxxx dnech xxxx xxxxxxxx xx školy x přírodě xxxxxxxx xx styku s xxxxxxxx osobou nemocnou xxxxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxx xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zotavovací xxxx xxxxxxxx jen dítě, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontraindikaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx škole x xxxxxxx na xxxx delší než 5 xxx nebo xxxxxxxxxx xxxx posuzuje x posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx11). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vydává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx. X případě zotavovací xxxx tento poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dále xxxxx, xxx xx dítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxx, xx xx xxxxx nákaze xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontraindikaci. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx nedošlo xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx dítěte. Skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12) xxxx fyzická osoba, xxxxxx k tomu xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než xxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx zákonný xxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx škole xxx xxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. b) a x).

§10

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx činné xxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx dozor xxxx xxxxxxxxxx musejí xxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilé.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx11) xxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx. Xxxx-xx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx poskytovatel v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x dorost. Tento xxxxxxx má xxxxxxxx 2 roky xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ke změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx13) x zdravotnických xxxxxxxxxx,14) xxxxxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxxx osoby xxxxx xxx stravování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §19 xxxx. 3.

§11

Povinnost xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x přírodě, x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx na školu x xxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 5 xxx, x xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx o zdraví xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo školy x xxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 způsobilou xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx); xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, porodní asistentky, xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, fyzická xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxx první pomoci xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx v přírodě xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní lékařství xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §10; xxxxx xxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §10 odst. 3, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx; xxxxxxxxxxxxx zdravotníka 24 xxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxx zotavovací xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx; pořízení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydal,

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dětí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vybavení xxxxxxxxxx xxx školu x přírodě xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx v přírodě x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x seznamu xxxxxxxxx, prohlášení xxxxx §9 odst. 3 xxxx páté, výpisů x xxxxxxx o xxxxxxxxx způsobilosti xxxx x fyzických xxxx xxxxxxx při xxxxx x přírodě xxxx xxxxxxxxxx akci a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx dítě x péči, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx kontaktu s xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba xx dále xxxxxxx xxxxxxxx instruktáž xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx akci, x výjimkou xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx tyto xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základů první xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx.

§11x

Xx xxxxxxxxxx akci xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx děti,10a) x xx x x xxxxxxx, že se xx xxxxxxx mladiství. Xx xxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zotavovacích xxxx x §8 xx 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx zřídila10a).

§12

Xxxx podobné xxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx, xxx stanoví §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx pořádaných xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, musí osoba, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx hygienicky nezávadný xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vodou x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx akce x účast xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §10 odst. 1 x 3. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x přírodě xx xxxx 5 xxx xxxx kratší, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávadný xxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

§13

Vnitřní xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, provozoven xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1, xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx služba xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx92), xxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, staveb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx93) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx15) v xxxxxx xxxxxxxx odpovídalo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, upravených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx stavbu v xxxxxx stavebním xxxxx.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx určené xxx xxx dětí je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx ke xxxx dětí x xxxxxxxxxxxx nebyl mikrobiálně, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x §7 xxxx. 1 xx možné xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

Díl 3

Hygienické požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx v týdenním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx nebo domově xx xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx"), jsou xxxxxxx činit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxx. Xxxxxxx spojenou xx zdravotní xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx prováděnými osobou xxxxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxxxxxx zařízení, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx době.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x provozním xxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxx domov xxx děti xx 3 xxx věku xxxx povinni x xxxxxxxxx řádu dále xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx věkové x xxxxxxx zvláštnosti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxx schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx uvede, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zdravotní péče, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, popřípadě název xxxxxxxxx služby, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx, následnou xxxx xxxxxxxxxxx lůžkovou xxxx xx povinen poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x něj xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx [§82 odst. 2 písm. s)].

§16

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx podezření xx její výskyt xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxx a provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx je xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní péčí, xxx-xx o hromadný xxxxxx, xxxxx poškození xxxxxx nebo úmrtí xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx hlášení stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§17

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uvedeného x §15 xxxx. 1, xxxxxx ošetřování, xxxxxxxxxx vodou, úklid x výkon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxxx mikroorganismů xxxxxx fyzikálních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx nákazy od xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě.

(3) Vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, virů, xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spór) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx proces, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx všech mikroorganismů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x nezvratné xxxxxxxxxx virů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem. Jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prádlo17a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného v §15 odst. 1 xxxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx x xxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve které xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx17a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §15 odst. 1, xx xxxxxxx xxxx prádelnu xxxxxxx xxxxxxxx upraveným prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxx xxxx pitné, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nevyžaduje nebo xxxxxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxx. K xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 3, xx třeba povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx uvede mikrobiologické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x chemické xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx způsob užití xxxx.

(3) Xxx provoz xxxxxx nebo sauny xxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx §6a, §6b xxxx. 2 x §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx vody x přírodního léčivého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vody xx xxxxxxx §6c odst. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxxx.

Díl 4

Hygienické xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

§19

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§23), xxxxxx xxxxxxxx,18) zpracování xxxxxxxx18), xxxxxxx potravin xx xxx18), výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x vodovodů6a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, regeneračních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx živnosti, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kůže.

(2) Fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§23) xxx výrobě potravin, xxxxxxxxxx potravin18) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx18) xx xxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx x potravinami xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx přicházející xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pracovních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1 xx přímého styku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x oboru xxxxxxxxx lékař xxx xxxx a xxxxxx11) xxxx poskytovatel pracovnělékařských xxxxxx61). Vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx nenahrazuje vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx epidemiologicky závažné xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx zdravotního dozoru xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx doby úspěšného xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx zřízenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejdéle do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Složení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x úspěšném složení xxxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§20

Povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx11), xxxxxxx-xx xxx xxxxx o specifických xxxxxxxxxxx službách61),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx písmene x) x druhu a xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mít u xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) jakož x xxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) xxxxx xx sama xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásad xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 písm. x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xx osoba, xxxxx xx provozuje, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx xxxx druh xxxxxxxx nevyžaduje xxxx xxxxxxxxxx užití xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 3, xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti epidemiologicky xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx povolení x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mikrobiologické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukazatele xxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx způsob xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx přípravky xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, manikúru, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxx integrita xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozní xxx. X provozním řádu xxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xx xxxxx dojít xxxxxxxxx poskytnutou službou, xxxxxx podmínek dezinfekce x sterilizace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx prostředí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx řád xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx přijetím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxxxxx provozní řád xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řád xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činností epidemiologicky xxxxxxxxx.

§21a

Ubytovací služby

Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx ubytovací xxxxxx,8b) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx domech, x xxxxxxxxx domech x ve stavbách xxx individuální xxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxx zacházení s xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxx xxxx počet x xxxxxx ubytovacích xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sprchou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx vaření xxxx xxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx tekoucí xxxxx x xxxxx vody xx xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxx. Provozní řád x jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, masérské, regenerační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pedikúru, xxxxxxxx, solárium x xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x rohovce.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx88), xxxxx souvisí s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokrmů xx trh xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stravování94).

(2) Pokrmem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx teplou xxxxxx nebo ošetřená xxx, aby mohla xxx přímo nebo xx xxxxxx podána xx konzumaci x xxxxx xxxxxxxxxx služby.

(3) Xxxxxxxxxx službu xxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, stavební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, vytápění, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku potravinového xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx fyzické xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxx umožněn xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx provozovny v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Fyzická xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x provozovně xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx psa.

(5) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x rozsah x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, xxxxx i den xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx. Právnická xxxxx x xxxxxxxx dále xxxxx obchodní xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx; fyzická osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) k xxxxxx x xxxxxxxx pokrmů xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a potraviny xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržovat podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxx výrobu, xxxxxxxx, xxxxxx, přepravu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx,

x) zajistit, aby xxxxxxxx pokrmy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle skupiny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx určeny,

d) dodržovat xxx odběru a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx podmínky skladování xxxxx písmene x) xxxxxx stanoveny, dodržovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyrobil.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx používá x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27a) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předměty běžného xxxxxxx

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx

Xxxxxxxx běžného xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x předměty xxxxxx pro xxxx x potravinami xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx27b),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63) x

x) výrobky xxx xxxx xx xxxx xx 3 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x), xxxxxx a xxxxxxxx.

§26

Povinnosti xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a distributora xxxxxxxx xxxxxxx užívání

(1) Xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) x x) xx povinen, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx jinak, zajistit, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uvedení na xxx xxxxxxxx,26a) xxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; dodržení xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx a materiálů xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) x x) je výrobce xxxx dovozce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dokumentaci,

c) xxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje, xx xxxxxxxxxx26a) obalů,

d) xxxx s ohledem xx xxxx povahu x způsob xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prohlášením x xxxxxxx k použití, xxxxxxxxx obsluze a xxxxxxx. Ve značení xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx upravuje. Xxxxxx xxxxxxxx předmětů xxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx nestanoví jinak, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 písm. a) x x) a xxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce v xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolní xxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zkouškách x xxxxxxxxx xxxxxxx x vlastností xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x jazyce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx českým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), vydaného xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Distributor4a) xxxxx xxxxxxxxxxxx ty xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x) xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem xxxxxxx x vybaveny písemným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) x c) xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.4a) Distributor xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem zajistit xxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx, který není xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx spotřebitele x xx balen x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx spotřebitele. Xxxxxxxx běžného xxxxxxx x prošlým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx29a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zřetelně xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx výrobky xxx xxxxxxxx jen, xxxx-xx bezpečné26a).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené v §25 xxxx. x) xxxxxxxx jako xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx výroby nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nastaly, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podnikající xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxx materiály nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x potravinami, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx formu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx dováží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx číslo x zahraniční xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx vztahuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx95) xxxxxxxxxxxxx ve svém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx96) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx vyrobil xxxx xxxxxx.

(7) Na xxxxxxxxxxxxx potravinářského podniku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxx předměty určené xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, které vyrobil, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x). Xx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxx pro xxxx x potravinami, které xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky stanovené x odstavci 1 xxxx. x) x x) x x xxxxxxxx 2.

§27

Kosmetické xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx kosmetických xxxxxxxxx63). Výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx kosmetického xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie64) uvedeny x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx přípravky, které xxxxxx ve spotřebitelském xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kupujícího xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kosmetického xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx letáku.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

Díl 6

Xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxx

§30

(1) Xxxxx, která xxxxxxx, xxxxxxxxx provozuje xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,31) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx32), provozovatel, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx32a), xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produkce hudby x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx provozovny x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx hluku xxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizačními x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx hluk nepřekračoval xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx zabráněno nadlimitnímu xxxxxxx vibrací xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dráhách v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx splnění xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být škodlivý xxx zdraví a xxxxx xxxxxx hygienický xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vibracemi xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pevnými xxxxxx xx xxxxxx tělo, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x součást xxxxxxx produkce hudby x xxxxxx, hlasovým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx hudby xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezpečnostním opatřením76), xxxx působený přelivem xxxxxxxxx xxxx přes xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx působený x xxxxx xxxxxxxxxxx x činností související xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prováděním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vojenské akce76). Xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dílo xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku, xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx76).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemky, xxxxx jsou xxxxxxx x rekreaci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx32b) x xxxxxxxxxx pracovišť. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xx vzdálenosti 2 x xxxx xxxxx xxxxxx obvodového xxxxxx, xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx hluku xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bytových xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx předškolní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx obdobných staveb. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prostorem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx77) ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vzdělávání, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obytné xxxxxxxxx77) xx všech xxxxxxxx. Xx xx považuje xx xxxxxxx významný x xxxxxxxx pronikání xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx při xxxxxxxxx, popřípadě provozu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx vibrací xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezené xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Rozumně xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na protihluková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vibrační xxxxxx xxxxxxxxx osob stanovený x x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx exponovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx nahrazeno xxxxxxxx v xxxxxx x vydání integrovaného xxxxxxxx xxxxx zákona x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, změřené xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxx vypočtené xxxxxxx xxxxx x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxx změřené hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vibracím, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nadlimitní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rámcový xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, odhad xxxxxx účinnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnoceno xxxx xxxxxxx zasažené zdrojem xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx než 50 tisíc xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx letištích xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx vydání opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochranného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x krajskou xxxxxxxxxxx stanicí xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx letiště.

(4) X bytových domů, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxx x sociální xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vypracovaného xx xxxx náklad xxxxxxx postupně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx hygienické limity xxxxx dodrženy. X xxxxxx uvedených xx xxxx první, ve xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§32a

Měření hluku x xxxxxxxx xxxxxxxxx člověka xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx držitel xxxxxxxxxx podle §83c.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 392/2005 Sb. x účinností xx 27.9.2005

§33

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx kmitočtu od 4 xx 8 Xx. Osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zařízení x xxxxx bytových domů, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx obdobných xxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxx studie x xxxxxxx vibrací xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx prokáže, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx upraví hygienické xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxx x xxxxx dobu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx pro xxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx 22.00 a 6.00 hodinou.

Neionizující xxxxxx

§35

(1) Neionizujícím xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1,7.1015 Xx.

(2) Osoba, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx technická a xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx zástavbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví,

d) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa (xxxxxxx, xxxxx), xx kterých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, osoba xxxxxxx x odstavci 2 xxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tím nejsou xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx uvede xxx xxxxx zdroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úseku, xx xxxxx je denně x provozu; evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neionizujícího xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx laseru xx třídy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx štítkem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx zařazených xx xxxxx 1X x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx 3B x 4 xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Díl 7

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

§37

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx míry výskytu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx. Kritéria, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx rizika a xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.33b) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkušebnímu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jeden xxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxx do třetí xxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx33a) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx předkládá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak,33a) x to xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxxxx výkonu, xxxxx xxxxxxxx odůvodňující zařazení xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Ostatní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za práce xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx práce do xxxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx pracoviště, xxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx,

x) výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx má být xxxxx zařazena,

f) počet xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx xxxxx, z xxxx xxxxx žen,

g) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x xxxxxxx x xxxxxxx protokoly x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxx, xxxxx zařadil xx xxxxx kategorie, x xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x), x) x x) x dále xxxxxxxxx x měření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx o odborném xxxxxxxxx podle §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx hodnocení xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (§39), xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx, která má xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx rizikové práce xx xxxx rizikové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx nové xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx úřední xxxxxxxxxx x xxxxxxxx práce xxxxx nebo druhé xxxxxxxxx do kategorie xxxxxxxxxx xxxxx (§39).

§38

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx prací do xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx zařazení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou potřebná x xxxxxxxxx rizik, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci4a) xxxx xxxxxxxx autorizace (§83c) k příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx pro xxxx xxxxxx xxxx vyšetřování xxxxxxxxxx nebo akreditace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx kvalifikovaný.

(2) Xxx xxxxxxxx faktory fyzická xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx97) může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xx xxxxx xxxxxxxxx též xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §83a xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx práce, místu xxxxxx práce, xxxx xxxxxx xxxxx, směnnosti, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práce, xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nářadí, pohlaví xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x pracovnímu xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vyřazení xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzická zátěž xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolání xxxx ohrožení xxxxxx x povolání, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx uznání nemoci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx níž xxxxxxx xxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§39

Xxxxxxxx práce

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx nemoci xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx zařazená xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis.33a)

(2) Zaměstnavatel xx povinen zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxx limitních xxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx; x těchto skutečnostech xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví.

(3) Překročení xxxxxxxxx hodnot ukazatelů xxxxxxxxxxxx expozičních testů xxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xx xxxxxxx dodržet xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx a podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§40

Evidence xxxxxxxxxx prací

Zaměstnavatel, xx xxxxx pracovištích xxxx vykonávány xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx

1. o xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. o xxxxx xxxx odpracovaných xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

3. o xxxxxx x druzích xxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxx,

4. údajů x xxxxxxxxxx sledování zátěže xxxxxxxxx zaměstnanců faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx činitele, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx expozice, x xxx-xx x xxxxx

1. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx mutageny stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

2. x azbestem,

3. x xxxxxx fibrogenního xxxxxx, x

4. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx latentní onemocnění, xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx inkubační xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx projevují xxxxxxxx xx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xx dobu 40 let xx xxxxxxxx expozice,

c) evidenci x pracích podle xxxxxxx b) bodů 1 až 4 xxxxxx při svém xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

(1) Povinnosti xxxxx §37 xx 39 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákoníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxx faktorů. Xxxxx xxxx práce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x není-li hodnocení xxxxx xxxxx provedeno, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx míru předpokládané xxxxxxxx rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zhodnocené xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx skončení dočasného xxxxxxxxx zaměstnance agentury xxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 větě xxxxx xxxxxxxx xxxxx agentuře xxxxx xxxxxxxx xxxxx §40. Xxxxxxxx práce xx xxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §40.

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 205/2020 Xx. x účinností xx 1.5.2020

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činitele xxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x změny xx výkonu xxxxxx xxxxx x dále xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxx xxx zaměstnanci xxxxxxxxxx azbestu. Hlášení xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prachu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemá, xxx-xx x xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33d). Práce x ojedinělou a xxxxxxxxxxx expozicí azbestu x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx expozice xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x používáním biologických xxxxxxxx skupin 2 xx 4, jakož x opatření k xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx65).

§41x

Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx vodě xxxxxx xxxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organoleptických ukazatelů xxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, může na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxx výjimku. X žádosti zaměstnavatel xxxxx mikrobiologické, biologické, xxxxxxxxx, organoleptické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelů. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podmínky.

(3) Xxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovat v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x závislosti xx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx z xxxx xxxxxx četnost x xxxxxx kontroly rozhodnutím xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx zdraví na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kontroly xxxxxx.

§42

Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx práci podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx chemickými látkami x xxxxxxxxxx xxxxxx

§44x

(1) Xxxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, prodej, používání, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x vnitropodniková xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi xx každý xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx a životní xxxxxxxxx x řídit xx xxxxxxxxxxx symboly xxxxxxxxxxxxx, standardními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, x xxxxx a zrušení xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX a x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "nařízení (XX) č. 1272/2008").

(3) Nikdo nesmí xxxxxxx, darovat, xxxxxxxx xxx xxxxx dodat, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxx dodat, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx osobu xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soudem omezena, xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx kategorie 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cílové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx expozici xxxxxxxxx 1 podle nařízení (XX) č. 1272/2008, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx třídu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx X314 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebezpečné xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třídy x xxxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo chemické xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebezpečnosti žíravost xxxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx X314 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(6) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx chemickými směsmi, xxxxx mají přiřazenu xxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx20). Xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborně způsobilá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za 2 xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx být pořízen xxxxxxx xxxxxx, který xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 3 xxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§58).

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skladovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, x prostorách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nepovolaných xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vyloučena xxxxxx x vzájemné xxxxxxxx xxxxxxxx uskladněných xxxxxxxxxx látek a xxxxxxxxxx směsí a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx toxicita xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx chemických látek x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx vede xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat údaje x přijatém x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx subjektu, xxx který xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx záznamy xx uchovávají xxxxxxx xx xxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx79).

§44b

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx osoby odborně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx třídu nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx

1. x magisterském xxxxxxxxx programu v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx lékařství, veterinární xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Zdravotnické xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vysoké škole xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx nezařazeným do xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. v xxxxxxx xxxxxxxxxx Učitelství xx xxxxxxxxx na xxxxxx nebo obdobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx35f), xxxx

5. x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx na rostlinolékařství x ochranu rostlin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx35g),

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x), a xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které mají xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx nařízení (XX) č. 1272/2008.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi, xxxxx xxxx přiřazenu xxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx složení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ke zkoušce, xxxxxxxx obsah a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti.

(3) Xx zkoušce se xxxx přihlásit x xxxxxxxxxxxx zkušebního xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx zkušební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před termínem xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxxxxx chemickými látkami x chemickými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.35h) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 let ode xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx umístěnou do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX III

PŘEDCHÁZENÍ XXXXXX X ŠÍŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

§45

(1) X ochraně xxxx xxxxxxx, xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupracují xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx základě zákona xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx stát x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx udělil xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x zdravotních službách11).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, očkování xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nehojících xx ranách x xxxx xxxxxxxxx léčebnými xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xxxx v xxxx [xxxxxxxxx podáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx36)] x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nařídit xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx takové xxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x převoz xxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§46

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt, cizinec, xxxxx je oprávněn x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a dále xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx přechodný xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx nebo je xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx dobu xxxxx xxx 90 dnů, xxxx xxxxxxx podrobit xx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx pravidelného xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxx očkování xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysokým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být zařazeny xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rizikem vzniku xxxxxxxxxx onemocnění, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fyzická xxxxx povinna xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx (odolnosti). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx imunity vůči xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx očkovací xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). X xxxxxx skutečnostech poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §47a vystaví xxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxx upuštění xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx se nezletilá xxxxxxx xxxxx nepodrobila xxxxxxxx xxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxx 2, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se tomuto xxxxxxxx xxxx vyšetření x určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx12), xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx80). V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx rozhodnutí soudu10a), xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx81), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby82) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx soudem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochranná výchova, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo provozovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, aby xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Určený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx být x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vyšším rizikem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§47

(1) K xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a mimořádnému xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb použít xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek stanoveného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. e). Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxx x jeho provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx očkovací xxxxxx.

(2) Xxxxx provedené xxxxxxxx zapíše poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x očkovacího xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx očkování, x do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očkovaného. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx očkovací xxxxxx xxxx zdravotní x xxxxxxxx průkaz dítěte x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x tom xxxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x fyzických xxxx xxxxxxxxxxx x nákazy xxxxx §79 x xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidelného, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx lékařem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xXxxxxx vedeného xxxxx zákona x xxxxxxxx.

§47x

(1) Pravidelná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx děti a xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXxXx xxxxxxxxxxx matek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx B, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx odděleních porodnic xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxx xxxx infekce provádějí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékaři xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelů zdravotních xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx lékaři xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oborech xxxxxxxx lékařství, praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx tetanu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ošetřují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx provádějí xxxxxx antirabických center xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Očkování xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx xxxxxxx toto xxxxxxxx zabezpečuje lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x epidemiologie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žluté zimnici, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx očkování. Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví i xxxxxxxx očkování proti xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx větě třetí. Xxxxxxxx se podává xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx údajů podle xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žluté xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte a xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxx v českém x anglickém xxxxxx; xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx vedených x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 zveřejňují Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§47b

§47b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§48

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx využívat k xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb k xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx této žádosti xxxx předávány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx dostupné xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx údaje předány, xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x vyhledání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxx x účel, xx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví žádost xxxxxxxxx xxxx nedůvodnou xxxx omezí rozsah xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx se dále xxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxxxx očkování xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Poskytovatel služby péče x xxxx v xxxxxx skupině75) a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx x provozovně živnost, x xxxxx xxxxxx xx xxxx o xxxx xx 3 xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx98), xxxx mateřská xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 4 větě xxxxx x zařízení, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx xxxxx nákaze xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontraindikaci. Xxxxxx x xxxxxxxxx pravidelného xxxxxxxx nebo doklad x xxx, xx xx dítě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx očkování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx dítě xxxxxx svěřeno xx xxxxxx péče80).

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) neprodleně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x číslo xxxxx xxxxxxx očkovací xxxxx,

x) xx jeho xxxxxx sdělit osobní xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxx, x xx jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo a xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nákaze,

c) xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx prevence xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xx xxxxxx.

(2) Zdravotní pojišťovny xxxx povinny xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx do 30. xxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X tomto xxxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x chronickým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx X a X, xxxxx xxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "nosiči"), xxxx povinny

a) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; povinnost xxxxxxxx xx léčení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xx vzhledem xx svému nosičství xxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx,

x) informovat xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx péče x svém xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, učiní xxx xxxxx, jakmile xx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx posudek před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytové služby x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx82),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxxxx údaje (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx trvalého a xxxxxxxxxxx pobytu), údaje x xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx břišního xxxx a xxxxxxxx X, X x X xxxxx být xx xxxx nosičství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu. Xxxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx sděleno, xx xx nosičem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x). Ten xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakmile pominuly xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx. Určený xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ošetřující xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx změnil zaměstnání, xxxxx xx mu xxxx xxxxxxxxxx známa, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li před xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxx veřejného zdraví.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx původci x přenašeči infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx významnými xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx

x) xxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx technologických x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxxx škodlivých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterou je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx původců x přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§56

Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, dezinsekci xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx37a),

x) může xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x životní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx potřeby provádět xxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a pracovních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx je povinna xxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákaz, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x obytné xxxxxxxxx, pobytové xxxxxxxxx x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx hospodaření x xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx v jeho xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x deratizaci x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx provozech, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) dovršila xxx 18 xxx,

x) absolvovala xxxxxxx kurs, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem37c),

c) xx platné osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) absolvovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurs, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx dovednosti x rozsahu upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37c),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 nebo 3 nebo toxicita xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po jednorázové xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxx 18 let,

b) xxxxxxxxxxx odborný xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, nebo jinak xxxxxxx xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37c) x

x) xx platné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx kvalifikaci podle xxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx kursu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odstavce 1 xxxx. c) x 5 xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx. Předpokladem xxxxxxx xx kursu podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx platné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§59

1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§58 xxxx. 1 a 3) x speciální xxxxxxxxxx kurs (§58 xxxx. 2).

§60

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti podává xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§61

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx povinna

a) evidovat xxxxxxx přípravky, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx provést velkoplošnou (xxxxx obce xxxx xxxxxxx části) speciální xxxxxxxxx dezinsekci x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím provedení xxxxxxxxx ochranné dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx hodlá provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x deratizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přiřazenu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x obecnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místa, xxx xxxx speciální ochranná xxxxxxxxxx, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx prováděna, xxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxx chemické látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx firmy x jméno a xxxxxxxx x spojení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx klidu x pracovního volna. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, zvěř a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx37b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx podmínky jejího xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zacházení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx péči včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§15 xxxx. 1), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ně, vylučování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx skutečnostech xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx poskytované xxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx biologického materiálu x jeho vyšetření. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx poskytující xxxx xxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x markerů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 je xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx vyplnit údaji x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx pacienta, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x dalšími údaji xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit, aby xx x biologickým xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx ohroženo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přicházejících x ním xx xxxxxxx xxxxx.

§62x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ohniska xxxxxx (§65). Xxxxx xxxx xxxxxxx sdělit příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mobilní xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/1765 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření105).

(3) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prokáže, xx má nastaven xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679 106) a zákonem x xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx výčet xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xx základě veřejnoprávní xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx §89 obdobně.

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra x rozsahu své xxxxxxxxxx neprodleně informují x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vyskytujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx infekcí xxxxxxxxxx xx zvířete na xxxxxxx. Orgány veterinární xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x úhyn zvířete xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx spolupracují orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Opatření, xxxxxx xxxx xxxxxxx se podrobit xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx onemocněla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx, podání specifických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, potřebnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařské prohlídce x karanténním opatřením,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx zdroje xxxxx vody, xxxxxxxx x dalších výrobků xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx původce xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) zdržet se xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx šíření infekčního xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§65

Provedení ohniskové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekcí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx x ochraně zdraví xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxx původci x xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx x ohnisku xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx součástí xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx se podrobit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx podrobit se, xxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx,

x) xxxxx přepravy xxxxxxxx dopravními xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, pozastavení xxxxxxx x zákaz xxxxxxx xxxx, potravin x dalších výrobků xxxxxxxxxxx z kontaminace.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x asanaci (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) vody, xxxx x xxxxxx míst x xxxxxxx podezřelých x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx onemocnění.

§67

Stanovení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxx osobě nařídit xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx protiepidemických opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §64.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx osoby.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nařízeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx to, xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx bránily v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx promine. Xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx opatření v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší, x xx-xx to na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx opatření, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx opatření, xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx doručení xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx stanoviska, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx návrhu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydal xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nové, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx, xxxxx ho x xxxx xxxxx.

(9) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a napadené xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx opatření xxxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xx xxxxx xxxxxxx.

(11) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §64 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx účinek.

(12) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx podle odstavce 11, požádá určeného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx protiepidemické opatření xxxxx §64 xxxx. x) provedl. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx povinen xxxxxxx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nakažlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx ukončení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxx pozemky, na xxxxx xxxx být xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X druhu x xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Místní příslušnost xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu potvrzení x očkování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx jakou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x očkování xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x českém xxxxxx, xxxxxx státu, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračována, x x anglickém xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Mimořádnými xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou

a) xxxxx xxxx omezení xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být šířeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx styku skupin xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx cestování x xxxxxxxxx oblastí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oblastmi, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, divadelních x xxxxxxxxx představení, xxxxxxxxxxx x xxxxxx shromáždění x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení jednodenní xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx, školských xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx užívanými x xxxxxx xxxxx §6a x §6d, xxxxx xxxxxxxxx vod ze xxxxxx, xxxxxxx, vodních xxxxxx, rybníků, xxxxxx x xxx,

x) xxxxxx x vyčlenění lůžek xx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústav (§86 xxxx. 1), stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx ochrany veřejného xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx povinny vytvořit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekce, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x strpět provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx ohniskovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavem xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu,

f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx k infekčnímu xxxxxxxxxx, x text xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných léčiv (xxxxxxxxx),

x) příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx státu, kraje xxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu x xxxxxxxx o jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Pokud xx xx xxxxxxxx x realizaci opatření xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx místem xxxxxxx infekčního onemocnění. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxx infekčních onemocnění

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx x šířením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx povinny xxxxxxxx xx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise.

(2) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který toto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx v xxxxx, xxx se fyzická xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx o osobu, xxxxx nedovršila xxxxxxxx xxx xxxxx věku, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.12)

(4) Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, požádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§71

(1) X xxxxx krve, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx darování. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx započetím xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx darování xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx žen,

b) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx a x xxx vyšetření xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zdraví,

c) x fyzické osoby, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx ohrožování xxxxxxxx xxxxxx včetně nemoci xxxxxxxx virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxx činu, xxx xxxxxx mohlo dojít x přenosu této xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nuceně léčena xxx xxxxxxxx nemoc (§70).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provést xxx xx souhlasem fyzické xxxxx.

§72

(1) Laboratorní vyšetřování xx virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto podmínky:

a) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxx, xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vyšetřovací metody x klinické biochemii xxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx39) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specializací x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,40) x

2. xxxxxx o xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro nákazu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1.

(3) Počet xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vždy xx desátého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyvolané virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§72 xxxx. 1), povinen xxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx diagnostiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezajistí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může příslušný xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§74

(1) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx (vyhledávacím) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx. Konfirmační xxxx může provádět xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx virem lidského xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx konfirmačního xxxxx, xxxxx prostřednictvím k xxxx pověřeného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx nezletilé nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odborného xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informující xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx podrobně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx, xxx jiné xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx skutečnost x xxxxxx odepření xxxxxxx xxxxx ve zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§75

Bez xxxxxxxx fyzické xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zástupce může xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §72 odst. 1, xxxxxx její krev, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xx virus lidského xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx výskytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; musí xxxx xxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxx a při xxxx studii zajistit x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§75x

Xxxxxx epidemiologické xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, nákazy vyvolané xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, meningokokové onemocnění x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepisem xxxxxxxx. Správním úřadem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x předává xx xx xxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxx Společenství"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx varování x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x kontroly x xxxxxxx konzultace, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §78 xxxx. 1 xxxx. x) a x)&xxxx;x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx odpovídají x xxxxxxxx sběru informací,

c) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x všech xxxxxxxxxxx skutečnostech v xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx onemocněními xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x existujících xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) které xx xxxxx xxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jejich úsilí x předcházení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx a rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich přijetím xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx síť Společenství x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx Xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx členskými státy Xxxxxxxx unie x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx veřejné zdraví xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx však Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nejdříve prostřednictvím xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) jsou xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx onemocněních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlásit xx způsobem x xx lhůtách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx diagnostice, epidemiologickém xxxxxxx a stanovení xxxxx a způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bdělosti xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxx xxxxxxxxx agens xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx definici a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§75b

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví každé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzniklo při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitým k xxxxxxxxx zdravotních výkonů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx sociálních xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx mohlo xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx pracovníkem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx diagnostice x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX ZDRAVÍ

§76

Osoba je xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx

x) xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx odebírají xxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx opatřením orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxx pozastaveno xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxx dovážených xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx4c), x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, a xx xxxxx xx oznámení xxxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří od xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx uvolněny x uvedení xx xxx xxxx xx xxxxx4c), x xxxxxxxxxx x prodeji, a xx xxxxx po xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxx, xx výrobky byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trhu, xxxxx, distribuce a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx4c) xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx c); po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, distribuce, prodeje xxxx xxxxx4c).

§77

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,42) xxxxx xx dotýkají zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx hodnocení a xxxxxx zdravotních rizik. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx věcech stanovisko. Xxxxxxx může orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx na splnění xxxxxxxx. Stanovisko xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx hluku nebo xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx ke xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx tímto xxxxxx xx vibracemi dotčena, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, aniž xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx před hlukem xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty první xx nepoužije u xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx veřejná xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx zdroje xxxxx xxx z hlediska xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, územního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx provedeném xxxxx §32a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxx, xxx-xx x území xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity. Stejnou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, žadatel x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx budoucí xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

HLAVA X

XXXXXX SPRÁVA X OCHRANĚ X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx ústav

Oddíl 1

Xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo dopravy,

e) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) krajské xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).

§79

Xxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx údaje x rozsahu jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxx fyzických osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení jejich xxxxxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxxxxx x kategorizací prací x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. x); jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx,

x) citlivé xxxxx xxxxxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x rizikovém xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x počtu, xxxxx x závěrech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx fyzických xxxx faktorům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. a),

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zápisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §79 xxxx. 3.

(2) Xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx onemocněly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací x expozic xxxxxxxx xxxxxxxxxx x životního xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"). Rozsah zpracovávaných xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výjimečně x xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.43) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx být xxxxx z registrů xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx národní zdravotní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx xx vyskytujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx z povolání x nemocí xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.43)

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním zákonem43) xxxxxxxxxxx xxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx nebo organizační xxxxxx xxxxx, zřízenou x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx43) xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx. Xxxx údaje xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu zdravotnictví. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím.

(6) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x orgánům xxxxxxxx xxxxx x státní xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a čtvrté x xxxxx kategorie xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rizikové.

§80

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře veřejného xxxxxx

x) řídí x xxxxxxxxxx výkon státní xxxxxx v ochraně x podpoře veřejného xxxxxx, odpovídá xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řídí x kontroluje xxxx xxxxxx; jednou xx 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav obyvatelstva x jeho vývoj x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ovlivňujících xxxxxxxxx xxxx obyvatelstva a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva,

b) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x plní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx komise, xxxxxxx xxxx poradní orgán Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pravidelná, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx formě xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx, x to vždy xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx a xxxxxxxx x změny antigenního xxxxxxx očkovacích xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x mimořádná xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx §4 odst. 8, §5 xxxx. 5, §6e, §72 xxxx. 1 x 2, §73, §83e xxxx. 5 x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3a odst. 3; xxxx xxxxx xxxxx §3a odst. 4, §3b, §6g, §72 xxxx. 3, §75a, §79 xxxx. 5, §83a xxxx. 2, §83c odst. 3 a §83e xxxx. 6; na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx §37 x xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx nebezpečných26a) x x nebezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx podezřelých vod, xxx xxxxxxxxx pohromách x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx celostátně xxxx xx území xxxxxxxx krajů, x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxx krajské hygienické xxxxxxx dává povolení x mimořádnému xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. g),

j) xxxxxxx xxxxx infekční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx;43c) xxxxxxxx vyhlásí xxxx xxxxx infekční xxxxxxxxxx x celoplošném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx43b),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx,

x) xxxxxxxxx celorepublikové xxxxxxxx ochrany a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prevence xxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik; xxxxxxxxx očkovací programy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxx; xxxxxxx zásady a xxxxxxx hodnocení x xxxxxx zdravotních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx a faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) uděluje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) přezkoumává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanicemi, xxxxx xxxxxx priority xxxxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní správy xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx vyplývající xxx xxxxxxx stát x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xx xxxxx potravinového xxxxx, předmětů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 písm. a) x b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx plní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x dojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 5 xxx, strategické xxxxxxx xxxx, jejichž součástí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů; xxxxx xxxxxxxx hlukových xxxxxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx překročení xxxxxxx xx škodlivému zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategické xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem upraví xxxxxxxxx hlukových ukazatelů, xxxxxx mezní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx strategických hlukových xxx x akčních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx informování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx akčních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánech. Akčním xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x obtěžujícími xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podle §34,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plánů, xxxx xxxxxxxx xxxxxx akčního xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskými úřady x xxxxx oblasti xx xxxxx krajině xxxxxxxxx Ministerstvem životního xxxxxxxxx. Tichou oblastí x xxxxxxxxxx xx xxxxxx oblast, která xxxx vystavena hluku xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §34. Xxxxxx oblastí xx xxxxx xxxxxxx xx rozumí oblast, xxxxx xxxx rušena xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rekreačních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sousedních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na strategickém xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic,

v) usměrňuje xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanicemi, xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx koupacích xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x to xx xxxxxxxxxx informování Xxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a předmětů xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x předmětů určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx plánu Xxxxx xxxxxxxxx x zpracovává Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí x xxxx xxxxx úkoly xx tomto xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx z přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx sdělováním zpráv xxxxxxxxxx do Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx varování a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí xxxxxx83); xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat xxxx pověřit právnickou xxxxx nebo organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů x oboru xxx xxxxxxxxxx,

x) xx dotčeným xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx91) x xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxx §77, x výjimkou §83,

xx) xxxxxxxxx stanovisko x politice xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx hluk xx xxx účely xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. q) xx x) x xxxxx §81, 81a, 81b x 81c xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx lidé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblastech x aglomeracích, v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx škol, nemocnic x ostatních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx hluk. Xxxxxxxxxx xx xx něj xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, hluk xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a xxxx xxxxxxxxx vojenskou xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx x §78 xxxx. 1 písm. x) a c) xxxxxx a četnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neupravené xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, transportu, xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě významných xxxxxx, xx výrobek, xxx nímž vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx práva Evropské xxxx, představuje xxxxxxxxx xxx xxxxxx43d), může xxxxxxx zakázat používání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx.

(6) O postupu xxxxx odstavce 5 x xxxx důvodech xxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxx Evropské xxxx. Xx-xx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví je xxxx oprávněno xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx zveřejněním xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx zpřístupní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx stanovení x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) X Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xx zřizuje xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vystupuje hlavní xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Hlavním hygienikem Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx; xx jeho xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

x) xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh99),

b) xxxxxxxxx Evropské xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx bezpečnost potravin xxxxxxxx národní program xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 396/2005 100),

x) koordinuje xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x požadavku xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x cílem zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx materiálů x předmětů určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dopravě xx

x) hlavních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) hlavních xxxxxxxxxxxx tratích, xxxxx xx rozumí železniční xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx než 30&xxxx;000 xxxxx xx xxx, xxxxxx železničních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) hlavních xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 50 000 xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx, s výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx aglomerací.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx údajů xx strategických xxxxxxxxx xxx vypracovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plány xxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx veřejnosti, xx xxxxxxx xx každý xxxxx vyjádřit xx xx 45 xxx xx data xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx akční xxxx, xxxxx předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx železnice a xxxxxx letiště,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x příhraničních oblastech.

§81a

Ministerstvo xxx místní xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou seznam xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než 100 000 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x územně technickými xxxxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§81x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx hodnocení a xxxxxxxxx hluku x xxxxxxxx dlouhodobého průměrného xxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx krajině. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx

§81x
Xxxxxxx xxxxx x oblasti hodnocení x snižování hluku x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ve xxxxxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zdrojích xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x integrované xxxxxxxx), x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx43b),
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx map xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx včetně městské xxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxx obvodu xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plány xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xx vlastnictví xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx (§81a) ve xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx oblastí v xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pro hlavní xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxxxxx kraj, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx zpracování x xxxxxxxxxxx akčního xxxxx xxxxx xxxxxxx §81 xxxx. 3.

§81x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. x), x to xx projednání v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2015

§81x

Xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x národní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx jednou xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva.

§81e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2015

§82

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxx rušit xxxxxx pracoviště. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Krajská xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, se xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx města Xxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx službě. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx úkoly xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru, xxxxx není příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxx xxxxxxxx pracovišť, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx prací,

d) stanovit xx xxxxxxxx §37 x §39 xxxxxxxx xxxxx x plnit xxxxx xxxxx §40 xxxx. c) a x),

x) xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizikové xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nepříznivě projevit x xx delší xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx"); xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxx X xxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx33a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxx poskytující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzniku onemocnění xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx45), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §77,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx hodnocení x xxxxxx zdravotních rizik,

k) xxxxxxxxxxx přestupky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxx ukončení; xxxxxxxxxxx, xxxxx x popřípadě x xxxxxxxx opatření x předcházení vzniku x zamezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x tomto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii a xxxxxxxxx xxxxxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x nebezpečnosti podezřelých xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x porušení xxxxxxx podezřelých xxx, xxx xxxxxxxxx pohromách x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx očkování xxxxx §69 xxxx. 1 písm. g) xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hygienický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; stanovit xxxxxx, minimální rozsah x četnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx; zařadit xxxxx x xxxxx faktorem x xxxx xxxxxx xx kategorie, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx,

x) xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx61),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x uchovávání vzorků xxxxxxxxxx pokrmů, je-li xx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x pokrmů, x xxxxx rozsah a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx při xxxxxx x uchovávání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní předpis,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §62a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) x oblasti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx infekcím xxxxxxxx xx zdravotní xxxx x kontrolovat xx, xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, následnou xxxx dlouhodobou lůžkovou xxxx xxxxxxxxxxx studie xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx monitorování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x faktorů xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; iniciovat x xxxxxxx xx na xxxxxx, řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxx,

x) spolupracovat xx xxxxxxxxx úřady a x orgány xxxxxxxxxx xxx xxxxxx regionální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx života xxxxxxxxxxxx příslušného regionu; xxxxxxxxxx vyhodnocování efektivity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a podpory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx a navrhnout x tomu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva příslušného xxxxxxx,

x) podílet se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x redukci xxxxxx pandemie infekčního xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) potvrzovat na xxxxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění pro xxxxx nemocenského xxxxxxxxx47a), xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §69 xxxx. 1 xxxx. b) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx trvání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkají,

x) xxxxxxxx xxxxxx analýz xxxxx x systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx67) v xxxxxxxxxxxx stravovacích služeb,

y) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uskutečňovaném x xxxxxxx se xxxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, spolupracovat x xxxxxxx školou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní lékařství x Xxxxxxxxxxxx xxxxx101).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které poškodily xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nevyskytují xx x xxxxx síti xxxxx xxxxxxxxx, informovat xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxx nařízena, x xx x x případě, že xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; informaci x xxxxx případě zašle xx poslední místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je mu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx tato xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx68).

§82a

Úkoly krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx koupání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povrchových vodách xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x přírodních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §6d x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodách xx xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

a) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx&xxxx;x vod podle §6d xxxx do 1. května kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx x místa xxxxxx xxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx a xxx xxxxx §6d,

x) xxxxxxxx z xxxx xxxxxx o pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx trvalý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xx koupání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx odběr x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx koupajících xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x) x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jakosti těchto xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x informuje x xxxxxxx povrchové vody xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v blízkosti xxxxxxxxx xxxxx; pro xxxxxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx se xxxxxxx §6a xxxx. 3 xxxx. a), x) x x) obdobně.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx&xxxx;x xxx podle §6d xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx, xxxx xxxxx, xxx xx podle xxxxxxx xxxxxx vod sestaveného xxxxx vodního zákona8a) xxxxxxx xxxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxx,

x) výjimečnou xxxxxxx událost nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx neočekává xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 4 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxx má xxxx x níž se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude mít xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaminace, xxxxx xx jasně xxxxxxxxxxx příčiny, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vody po xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 72 xxxxx xxxx, co xxxxx x xxxxxxx ovlivnění,

e) xxxxxxxxxx vzorkem xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neprovedený xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dalším xxxxxxx vzorek xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdraví koupajících xx xxxx,

x) trvalým xxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celou xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice může xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) vydat xxxxxx zákaz používání xxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x 5 xx xxxx následujících xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nevyhovující xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx klasifikace vody xxxx přijatelné xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx řízení xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxx každoročně xx 31. xxxxx předávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx koupání xxxxxxxxx x seznamu xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx vodním xxxxxxx8a).

(5) Hygienické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodách xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx sledování xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx makroskopickými řasami x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx xx koupání, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vod, kritéria xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxx silách, x Xxxxxxxxxxxx obrany x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx47a) xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxxxx Vojenský xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Úkoly xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx47b), x xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky, x Xxxxxxxxxxxx vnitra x organizačních složkách xxxxx a příspěvkových xxxxxxxxxxxx zřízených x xxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx zákona47c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx vykonává organizační xxxxxx státu xxx xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, organizační xxxxxx xxxxx, kraje xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osvědčení x xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx (§3 odst. 1 x 3), xxxx x umělých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx umělého koupaliště xxxx sauny (§6),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx (§13 xxxx. 1),

x) odběr vzorků x měření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§13 odst. 2),

x) xxxxx vzorků x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxx užívání, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§17),

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokrmů [§24 xxxx. 1 xxxx. e)],

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x komunálním a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 xx 35),

h) xxxxxxxxxx x měření xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x koncentrací xxxxxx a chemických xxxxxxxxx v pracovním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a vyšetření x xxxxx genetické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce,

j) zjišťování xxxxxxx zátěže pro xxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zřízenou x xxxxxx xxxxx x xxxxx působnosti Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx autorizující xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§83x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx žádost xxxxxxxxx o autorizaci. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx žadatel splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) odborná xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §83a odst. 2,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu zaměstnanců x odborným xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dovídají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neexistence xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxx osoby provádějící xxxxxxxxxx,

x) bezúhonnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Neexistence xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za bezúhonného xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby) xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx47d) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobnými xxxxxxx, xxxx xx xxxxx x Rejstříku xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxxx nesmí xxx starší xxx 3 měsíce; doklad x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x splnění podmínky xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x všech xxxxx statutárního orgánu; xx xxxxxxxxxxx složku xxxxx, kraje xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx se xxxxxxxxx autorizující osobě.

§83x

(1) Osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předmět, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na jinou xxxxx, xxxxxxx se xx dobu nejvýše 5 xxx ode xxx udělení. Xxxxxxxxxx xxxx být prodloužena xxxx o xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x autorizaci, (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83b xxxx. 4, xxxxx x xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba.

(4) Držitel xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x účastnit xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zkoušek musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Náklady spojené x mezilaboratorními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace a xxxxxxxx mezilaboratorních zkoušek. Xx tím xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ověřovat splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx kontrole xx xxxx autorizující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx autorizace xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 5 dále xxxxxx

x) uplynutím doby, xx xxxxxx byla xxxxxxx, pokud xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx autorizace k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx autorizující xxxxx,

x) u fyzických xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutím x úpadku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(2) Autorizující osoba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx §83c xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dědic, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx její likvidátor, x případech podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx podle §83c xxxx. 3 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx podnikatelem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§83a xxxx. 2) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx 23 xxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx37c). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx považuje fyzická xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx souvisí x činností, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdraví xxxxxxx, xxxxxxxx z nedbalosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx prokazuje obdobně xxxxx §83b xxxx. 3.

(4) Odborná způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx osvědčením x úspěšném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složce xxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx, x nejméně xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podmínek.

(5) Xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx x pracovního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a to xxxxx potvrzení zaměstnavatele xxxx předložených výsledků xxxxxxxx posuzování. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx základní, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx přerušen xx xxxx delší xxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Název xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a prováděním xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) X žádosti o xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx k hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x akademické xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 5.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx platnosti autorizace x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny autorizace x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx podmínek autorizace x pro odnětí xxxxxxxxx o autorizaci xxxxx §83c.

(9) Autorizace xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x §83c xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx, xxxxx nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx prodloužení,

c) xxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§83x

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§84

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxx působnosti

a) při xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx dozírají na xx, xxx xxxxx xxxx povinnosti stanovené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx zákonem, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx při xx xxxx porušeny xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx26a); xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx z xxxxx xxxx vyřazení x xxxxxxxxxx a prodeje xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx a na xxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo zakázat xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) nebo xx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19 odst. 3 x xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné xxxx xxxxxxxx nutné k xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxx zakázat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, teplé vody xxxx vody xxxx xxxxxxx (§18 odst. 2, §21 xxxx. 2 x §41a), x to xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x stanovit xxxx, pro xxxxx xxx takovou xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontroly xxxxx xxxx, užitkové xxxx xxxx vody xxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 2; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx vody xxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxxx tímto zákonem, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jakost xxxxx xxxx, užitkové xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mírnějšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx četnost x xxxxxx kontrol x xxxxxxx způsobilé osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 1 a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vody zakázat xxxx omezit xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

x) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxx koupališti, jestliže xxxxxx vody xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx nebo povolených xxxxx §6f odst. 2, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zakázat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx koupání, v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, x umělém xxxxxxxxxx xxxx sauně, x xx x xxx xxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do doby xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxx xxxxxxxx řád (§13 xxxx. 2), x xx do xxxx xxxxxxxxxx závady,

i) xxxxx nařídit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx koupaliště xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x §6d, přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, ochlazování xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx koupaliště xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v §6d,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3c xxxx. 1, §6c odst. 1 xxxx. x), §7 xxxx. 2, §13 xxxx. 2, §15 xxxx. 2, §21 xxxx. 3 a §21a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx podmínky x nich xxxxxxx xxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxx v dodržování xxxxxxxxxx xxxx,

x) mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v přírodě, xxxxxxxxxx akce nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx (§12) x x xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx akci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx děti zakázat,

l) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8, §5 xxxx. 5 až 9, §6e, §6f xxxx. 2, §14, §17 odst. 5, §18 xxxx. 2, §21 odst. 2, §31 odst. 1 x §41a xxxx. 2, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx správním xxxxxx,

x) xxxxx pozastavit xxxxxx xxxx používání xxxxxx xxxxx, vibrací nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to nezbytné x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx nebo xxxxxxxx pokrmu xxxxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx23), přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx; mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, polotovaru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x značení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy23), xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxx xxxxxx xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxxxxxx postupu výroby xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ze zdravotnického xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §15 xxxx. 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx faktorů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo určení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84),

q) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) mohou nařídit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví,

s) mohou xxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytující xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x fyzikálních, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, fyzické xxxx xxxxxxx zátěže x xx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx; mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu35) x ochraně xxxxxx xxx práci,

t) xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,35) xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx fyzickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx působení rizikových xxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx je xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyučování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xx pokrmy, suroviny, xxxxxxxxxx xxxx potraviny x jejich výrobě xx xxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx48) xxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx likvidaci, x xx na xxxxxx kontrolované osoby, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx a provedení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx nutná x předcházení vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a upravit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizikových faktorů; xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxx upravených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem33a),

x) xxxxx xxxxxxx fyzické osobě, xxxxx xxxxxxxx choroboplodné xxxxxxx, ale není xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. a) x x), x výjimkou xxxxxx.

(2) X případech xxxxx odstavce 1 xxxx. b), e), x), h), x) x x) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví o xxxxxxxxxx xxxxxx a, xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx laboratorní vyšetření, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uložených xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoba měření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c), xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx4a) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx chemického xxxxxx35a) xxx příslušný xxxx měření a xxxxxxxxxxx, je-li pro xxxxxxxxx obor xxxxxx x xxxxxxxxxxx autorizace, xxxxxxxxxx či vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx takto xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x měření xxxxxxx životních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) lze provést xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c), držitele xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a) xxxx osoby, která xx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx chemického xxxxxx35a) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx měření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§32a).

(3) Zaměstnanec xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) na xxxxx x oznámí xx xxxxx kontrolované osobě, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby související x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx; písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečně. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a u) xx xxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. r) a x) lze xxxxx xx 3 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgán x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x jen xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vydán xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření na xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví pro xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zařazení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/8771),

x) xxxx xxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x objemu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyjádření v xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx zásilka neodpovídá xxxxxxxxxxxx osvědčení72) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx orgány xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Právní xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) a x xxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx x jejich ukončení xxxxxx uvolnění xxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx nebo městské xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx názvem nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx92). Nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx úřední xxxxx obce určené x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx ústavy x Státní zdravotní xxxxx

§86

(1) K xxxxxxxxxxx x měření xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výrobků, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, monitorování xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx a faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx, přípravě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pro činnost xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x podílení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotnických pracovníků x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx služeb xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx x x Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; funkcí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx xxxx-XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxx ochranu x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx metodické x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x ochraně veřejného xxxxxx, x podílení xx na xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx obory x xxx zdravotní výchovu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; funkci xxxxxx xxxxxxxxxxx plní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, notifikační xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx činnost, pro xxxxx výkon xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx infekčních x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v pracovním x životním prostředí x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislostí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx x Státního xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává na xxxxx xxxxxxxx hygienika Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ústavů a Xxxxxxxx zdravotního ústavu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx ústavy, xxxxxxx x odstavci 1, mohou vykonávat xxxxxxxx, pro jejichž xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx laboratoř x národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxx xxx xxxxxxxxxx určuje xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 x xxxxxxx její xxxxxx xxxxx xxxxxx 39 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx102).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx zdravotní xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx referenční xxxxxxxxx xxxx splňovat požadavky xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 103).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx národních xxxxxxxxxxxx laboratoří uveřejňuje Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povinnosti kontrolovaných x xxxxxxx xxxx

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx průkaz xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "kontrolující") xxxxxxxxx xx kontrole xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x kontrole85). Xxxxx xxxxx šíření xxxxxx, zvýšený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy, x xxxxxxxx, provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vibrací, xxxxxx xxx překročen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §30 xxxx. 3 hygienický xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx přístupném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustná hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x strpět xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x zamezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx dozor, xxxxx xx vykonáván nad xxxxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, neionizujícího xxxxxx, pískem xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, jakostí xxx xxxx prodejem xxxxxxx xxxx pokrmů xxxxxxxxxxxxx prostředky na xxxxx, je zahájen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx státního zdravotního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx seznam xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x protokol x xxxxxxxx, vyhotovený xx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx. Lhůta pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx veřejného zdraví xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Státního xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, přizve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sídla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předložila xxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx uposlechnout, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxx xxxxx.

(6) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx dalších xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx materiál a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx; x provedeném xxxxxx xxxxxx x měření xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pořizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx skutečnostech,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx, dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, činit xx x nich kopie x xxxxxx a xxxxxxxxx písemná xxxx xxxxx vysvětlení,

d) v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxx xx x xx kopie x xxxxxx.

(7) Xxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, do provozoven, xxxxxx a dalších xxxxxxx a vytvořit xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx úkolů orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6.

(8) Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx k účasti xx plnění úkolů xxxxx odstavce 6 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x není-li to xxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx (xxxx xxx "přizvaná xxxxx"). Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pověření x poučí ji x xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týká, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx osobám a x xxxxxxxxx tajemství, x xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozvěděly.

(9) X rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx pokrmů komunikačními xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx kontrolním xxxxxxx x kontrolované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx obdržení vzorku xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolovanou xxxxx x zahájení xxxxxxxx x xxxx xxxxxx85).

(10) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 35 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

§88x

(1) Pouze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdravotničtí xxxxxxxxxx x jiní xxxxxxx pracovníci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání51) xxxxx xxxxx úkoly xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, uvedených x §78 xxxx. 1 xxxx. a) xx x),

x) při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prevence xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx osoby včetně xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx zdravotní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx104) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1 písm. x) xx x),

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx51).

(4) Xxxxxx, zdravotničtí pracovníci x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx xx celoživotně vzdělávat x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51).

(5) Uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy51).

§89

(1) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx x x obchodním xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx postupu xxxxx tohoto zákona, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího ochranu xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících působnost xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx52) a osobám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohnisku xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx zdraví,

e) zdravotní xxxxxxxxxx x vyměření xxxxxxxx a pro xxxxxx o náhradě xxxxx x okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu61) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx53) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) Veřejnému xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx zvláštního xxxxxx.

(2) Xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxx a po xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x fyzickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx při postupu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx Xxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x ubytovací xxxxxx xxxxx §21a xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxx xxxxx řízení x dávkách pomoci x hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxx účely xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 osobě xxxxxxx x §21a větě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Úřadu xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx §21a věty xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx oznamovat xxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxx.

§90

(1) Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, místností, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x ochraně veřejného xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 x §6c odst. 1 xxxx. x), §6d, §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx kontrolní xxxxxx xxxxxxx odebraného xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náhradu, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xx skutečností, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Částku xx xxxx ceny xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neposkytne, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Xx kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxx posouzení nemoci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx pro posouzení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84), x kterých xxxxxx odebral, částku xx xxxx xxxx53a), xx kterou tyto xxxxx výrobek xxxxxxxx, xxxxx o náhradu xxxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84), xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx z povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2017 Sb.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, odpovědná osoba63), xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx přicházejícího do xxxxxxx xxxxx s xxxxx, xxxxxxxx běžného xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §76 xxxx. x),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, do xxxxx, xxxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vodou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi xxxxxx k xxxxxx xxxx xx vodu xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx nebo teplou xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx povolené xxxxx §5 odst. 5,

x) xxxxxxxxx značení xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx

x) nevybaví xxxxxxx xxxxxxx podle §5 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx27b), výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §25 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) v rozporu x §26 xxxx. 1 nebo přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx87)

1. xxxxx xxxx xxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx složení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. nevede xxxxxxxxxxx x zkoušce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ji xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. nezajistí balení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxx nebo xxxx xx xxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaji,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx87), xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx osoba63), xxxxxxx, xxxxxxx xxxx distributor xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba63), xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63)

1. xxxxx xxxx xxxx xx trh xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx povinnost xxx posouzení bezpečnosti xxxxxxx,

3. xxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxx,

4. xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx nanomateriálu ve xxxxxxx,

5. nedodrží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx při odběru xxxx analýze vzorku xxxxxxx,

7. xxxxxxx informační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výrobek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinkem xxxxxxx,

8. xxxxxx zákaz x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

9. uvede xxxx dodá xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

10. xxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo dodání xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, ochrannou xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx znak, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnost xxxx funkci, xxxxxx xxxx,

11. nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxx výrobku x xxxxxx xxxxxx,

12. nepřijme x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxx,

13. xxxxxxxxxxxxxx x orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxx xxxxxxxxxx výrobkem, xxxx

14. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho žádost xxxxxxxxx xxxx dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), než xxxxx xx xxxxxxx x písmeni x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx 3

x) uvede na xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx značit xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx přicházejícího xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx xxxxxx x xxxxxx vody na xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx výrobek přicházející xx přímého xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx určenou x xxxxxx vody xx xxxx pitnou užitkovou xxxx teplou, který xxxxxxxxxx hygienickému požadavku xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx určenou x xxxxxx vody xx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx podle §5 xxxx. 3.

(7) Distributor63) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x požadavky podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx přípravcích63)

a) xxxx xx xxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo přepravní xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx trh xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63), xxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c).

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. x) xxx xxxxxx odpovědné xxxxx.

(9) Výrobce xxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2.

(10) Prodejce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neumístí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odděleně nebo xxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx běžného xxxxxxx s prošlým xxxxx xxxxxxxxx trvanlivosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx použitého předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 4.

(12) Xxxxxxx a dovozce xxxxxxxxx a předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 6 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §26 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 6 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx x §26 xxxx. 7 xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropské unie xx úseku materiálů x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx87)

1. používá xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx správnou xxxxxxx praxi,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx složení xxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxxx

3. nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xx složení xxxx vlastnosti xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx stanoveném rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx87), xxx xxxxx xx uvedena x xxxxxxx x).

(14) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. a), xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx 1, 2, 5, 7, 12 nebo 13, xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxxx 7 písm. x), odstavce 10 xxxx. c) nebo xxxxxxxx 13 písm. x) xxxx 1 xxxx 2,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x) xxxx x), odstavce 4 písm. a) xxxx 10 xxxx 14, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. d), xxxxxxxx 9, odstavce 11 xxxx odstavce 13 xxxx. a) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. b) bodu 6 xxxx 8, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 8, xxxxxxxx 6 písm. x), odstavce 7 xxxx. b), odstavce 8, xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 12,

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3, 4, 5 xxxx 7, xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx 3, 4, 6 nebo 9, xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx xxxxxxxx 13 xxxx. x) bodu 3,

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) bodu 11,

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx vodu, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx xxxxxx podle §3a xxxx §4 xxxx. 6,

x) nekontroluje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx 6 xxxx xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx podle §3a xxxx. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6,

x) použije xxxxxxxxxxx technologii, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v rozporu x §5 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §3a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx podle §3a xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 8 xxxx 9 nebo §4 odst. 4, 5 xxxx 6.

(2) Xxxxxxx teplé xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) vyrobí xxxx dodá xxxxxx xxxx v rozporu x §3 xxxx. 3,

x) použije xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx směs x xxxxxxx x §5 xxxx. 10, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §4 odst. 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx osoba xxxxxxx v §3 xxxx. 2, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 nebo §41a xxxxx výrobce xxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pitné nebo xxxxx xxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxx, xxxxxx, dopravě, úpravě, xxxxxxx, shromažďování x xxxxxx dodávky xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5 odst. 11.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §4 xxxx. 4

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nedodržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) nepřijme xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx používá xxx xxxxxxxx vodu jiné xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx při xxxxxx xxxxx vody xxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a.

(8) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3, 4 xxxx 5,

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo g) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx uvedená x §6d xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči, xxxxx provozuje xxxxx xxxx saunu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx fyzických xxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 odst. 1 xxxx. i) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxx §6c odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx protokol xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) nesplní informační xxxxxxxxx podle §6b.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx koupaliště nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §6c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavek pro xxxxxxx, vybavení nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Provozovatel přírodního xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx poskytující xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx koupaliště nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x), b), x), d), e) xxxx g),

b) xxxxxxxxxx xxxx podle §6f xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6f xxxx. 1 písm. x).

(5) Provozovatel přírodního xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §6d xx dopustí přestupku xxx, xx neprovede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82a odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vzorku xxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §82a odst. 1 xxxx. x).

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx c), xxxxxxxx 5 xxxx 6,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx f),

e) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v §7 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx skupině x xxxxxxx xxxx x xxxx než 12 xxxx současně xx dopustí přestupku xxx, že x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx hygienický xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, osvětlení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 nebo 3.

(3) Xxxxx vysílající xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 dnů, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2 nebo §11a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3 x 4,

x) xxxxx xxxx xxxxxx dítě x xxxxxxx s §9 xxxx. 1, 2 nebo 3, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx školu x přírodě, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2, §11a xxxx §12 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx akci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx táboře xxxx škole x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx osobu činnou xxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 nebo 3, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pořádající xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx §11a xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §8 xxxx. 2

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxxxxxx odpadků nebo xxxxxxxxxxx vod, pro xxxxxxxxx, stravování xxxx xxxxx dne, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potraviny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pokrmu, xxxx

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xx zotavovací akci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx vysílající xxxx xx xxxxx x přírodě na xxxx 5 xxx xxxx xxxxxx, fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx pořádá xxxxx xxxxxxxx akci xxx xxxx xxxxx §12, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akce xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx ve xxxxx xxxx školském xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx potraviny, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výživu xxxx ve věku xx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7,

x) 30&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx odstavce 6,

c) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§92e

Přestupky xx úseku xxxxxxxxx prostředí xxxxxx x venkovní hrací xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx venkovní xxxxx xxxxxx určené xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxx nebyl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx parazitárně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx uložený podle §84 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx uložit xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných

(1) Xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21

x) xxxxxxxx zásadu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx osobní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) umožní fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné v xxxxxxx x §19 xxxx. 3, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx63).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx regenerační a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §21 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci vybavenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kosmetické, masérské, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, holičství, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx §22.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §23 xxxx. 5, §24 xxxx. 1 písm. x) xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva88)

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojízdný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx, x xxxx xx pravidelně připravují xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx,

3. nesplní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokrmu,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. nedodrží xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xx zásobování vodou,

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx potraviny, xxxx uložení, xxxxxxx xxxx kontaminací, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udržování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ošetření, xxxxxxxxxxx xxxx balení,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. nevytvoří xxxx nezavede xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx něj xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx požadavky xxxxxxx xxxxx a kritických xxxxxxxxxxx bodů,

10. xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. podá xxxxx, xxxxx xxxx bezpečný,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

13. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavek,

b) xxxxxxx jinou povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx88), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) nesplní povinnost xxxxxxxx opatřením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího výkon xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vstup xx stravovací části xxxxxxxxxx x doprovodu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. a), x) nebo x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. q) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. d),

g) xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx potraviny xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x) xxxx neprokáže provedení xxxxxxxxxxxx nebo likvidace,

h) xxxxxxx k výrobě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx houbu xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxxx průkaz.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 11,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 7 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b), x), x), x) nebo x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) bodu 2, 4, 9 xxxx 10, nebo xxxxxxxx 4 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodu 3, 6 nebo 12,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 5 xxxx 13,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 8 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vibrací, xxxxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pořadatel xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxx xxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx hudby poskytla xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §30 odst. 1 xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx hygienický xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdroj xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx neionizujícího záření, xxxxxxxxxxxx, správce nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx pořadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx používání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. m).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx více xxx 50&xxxx;000 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pásma, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx §31 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §33 instaluje v xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xx 8 Xx.

(5) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §35 odst. 2 xxxx. x) nebo x),

x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 3 nezastaví xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nepostupuje x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. c).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx x péči x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §35 xxxx. 4

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx provoz zdroje xxxxxxxxxxxxxx záření po xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3, 4 nebo 5 xxxx. x) xxxx b),

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) nebo xxxxxxxx 7 xxxx. x).

§92h

Přestupky na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 odst. 2 xxxx 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx biologického expozičního xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §40,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx podle §41,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §80 xxxx. 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 4,

x) xxxxxxxx způsob nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx podle §82 xxxx. 2 xxxx. x),

x) při xxxxx x xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx neupraveným xxxxxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x), nebo

k) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxx78).

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci

a) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxxxxx zaměstnance rizikovému xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx práci,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx faktor xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na nejmenší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx biologického xxxxxxxx xxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxx překročení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx snížit xxx xxxxxxxxxx nejvyšší přípustnou xxxxxxx,

x) nevyřadí zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nezastaví xxxxx, xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx xxxxx s xxxxxxxx, x chemickým karcinogenem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vykonávána x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx něj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, opravu, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kontrolu, xxxxx nebo xxxxx xxxxx potřebnou x xxxxxxx xxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vstupuje nebo x xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zhotovitel xxxxxx nedoloží xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovním xxxx technologickém xxxxxxx xxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zdroj,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx rizikového faktoru xxxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx dodržet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnocení xxxxxxxxxx faktoru,

d) nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxx, xxx práce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobit xxxxxxx opatření k xxxxxxxxxxxx xxxxxx změněné xxxxxxxxxxx,

x) nesplní povinnost xxxxxxxxxxx dodržování opatření x minimalizaci rizika,

h) xxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx stavu,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, mycí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx ochranný xxxxxxxx prostředek, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z povolání,

m) xxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x jejím xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ochranu xxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci xxxx práci, xxxxx xxxxxxxxx xx neodpovídala xxxx zdravotní způsobilosti,

o) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx vykonával xxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx očkování xxxxx xx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx prohlídkám anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx očkování,

s) nezajistí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx převedení, xxxxxxxxx xxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx, změně pracovního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx jejího zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pracovního zařazení xxxx xxxxx práce, xxxxxxxx xxxx technologie xxxx změně xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx postupu, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokynu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx koordinaci provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx,

x) zaměstná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, nebo xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zaměstnankyním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx mladistvým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx mladistvý zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx práci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx povolání, xxxx

x) xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci před xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx faktoru pracovních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zátěže, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci84).

(7) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx v rozporu xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotních službách61)

a) xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) neuzavře novou xxxx nedoplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx změně xxxxxxxx xxxxx xx kategorie xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx závěru xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx o to xxxxxxx, xx mimořádnou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx pracoviště

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření podmínek xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví za xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxx nemoci z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxxxx xxxxx vyhlášky x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx.

(8) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesdělí xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 3 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), h), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), e), x), x), x), j), x), x), x) xxxx x), odstavce 4 xxxx. a), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx 3 písm. x) nebo x), xxxxxxxx 4 písm. x), f), x), x), x), x), x), x), p) xxxx x) nebo xxxxxxxx 6,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, odstavce 3 xxxx. c), m) xxxx o), xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), b), x), x) nebo e) xxxx odstavce 8 xxxx. a),

d) 500 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), odstavce 4 xxxx. w) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx k), xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), x), q), x), x), u) xxxx x), odstavce 7 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx 8 xxxx. b),

f) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 4 xxxx. x).

§92i

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx chemickou xxxxxx xxxx chemickou xxxxx xxxxxx povinnost xxxxx §44a odst. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx směs podle §44a odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 5,

b) x xxxxxxx s §44a xxxx. 6 xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaškolenou xxxxxxxx osobou,

c) x xxxxxxx s §44a xxxx. 6 nevede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx podle §44a xxxx. 7,

x) xxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 7 xxxx 8, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44a xxxx. 8.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x),

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx výskytu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx podezření xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 xxxx §62 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx ošetřování xxxxxxx xxxxx, zásobování vodou, xxxxx, výkon xxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx sterilizace xxx povolení xxxxx §17 xxxx. 5,

d) x xxxxxxx x §17 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) nesplní povinnost xxxxx §62 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75a xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx péči nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba provozující xxxxxxxx, xx které xx xxxx zdravotnické xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx hygienický xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx postupuje x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), b) xxxx x),

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdraví

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §75b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 5, §53 xxxx. 4, §67 odst. 12, §70 xxxx. 2 xxxx 4 xxxx §100f xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §45,

x) x xxxxxxx x §47a xxxx. 4 nesplní oznamovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §47 xxxx §47a,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxx b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu bez xxxxxxxx xxxxxxxx podle §72 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx §82 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení ohniskové xxxxxxxxxx, dezinsekce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx škola, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx v §50 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxxxx xx nepodrobilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx je proti xxxxxx imunní xxxx xx xx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, docházku do xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 4 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkování, nejde-li x xxxxxxxx osobu, x xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xx xxxxxxxxx stanovenému pravidelnému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx na pracoviště x xxxxxx rizikem xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako zákonný xxxxxxxx nezletilé xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xx xxxx nezletilá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx imunita vůči xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx),

x) xx v xxxxxxx x §70 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obydlí xx xxxxxxxx, zda nehrozí xxxxxx nákazy, zvýšený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx kontrole xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx §53.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 nebo 5,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 písm. x), x), x) xxxx g),

d) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56,

x) x xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, dezinsekce xxxx deratizaci xxxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx speciální ochrannou xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §58 xxxx. 1, 2 nebo 3,

x) xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx nad výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 odst. 1,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx uloženou xxxxx §61 odst. 4, nebo

e) nepodá xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §57 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §57 xxxx. 2 xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinfekce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §59.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx d) xxxx xxxxxxxx 3,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleného příslušným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pracovišti, x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xxxx uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. j), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. j).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85,

b) nesplní xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejího xxxxxx, živelné pohromě xxxx jiné mimořádné xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx používání výrobku xxxxxxx podle §80 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §80 xxxx. 7,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. q),

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pozastavena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x §84 odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx okamžitého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §84 xxxx. 3,

h) x xxxxxxx x §62a nesdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx opatření uloženému xxxxx §82 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §88 xxxx. 6, 7 xxxx 8.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx vlastnictví, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx prováděno xxxxxxxx opatření podle §68 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxx rozsahu neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví součinnost xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j) xxxx xxxxxxxx 2.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 4 000 000 Xx.

§93

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx vnitra. Ministerstvo xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §83.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku podle §92n odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.

(4) Přestupek xxxxx §92n odst. 1 xxxx. x) je xxxxxxx opakovaně, jestliže xx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 xxxxxx.

§94

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx souhlas anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx56a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním řízení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3c xxxx. 1, §5 xxxx. 5 x 9, §6c xxxx. 1 xxxx. x), §6e, §14, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x 4, §21a, §31 xxxx. 1 x §72 xxxx. 1 je xxxxx xxxxxxx. Účastníkem řízení xxxxx §37 odst. 2, 5 x 6, §39 odst. 2 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) x x) xx xxxxx zaměstnavatel. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§84) xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákon nebo xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx jí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3, §53 xxxx. 3, §67 xxxx. 1 x 11, §70 xxxx. 2 x §84 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařizováno.

(4) Xxxxxx úkonem x xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. x), x), x) x x) x §84 odst. 1 xxxx. x) části xxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxx x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x), x), x), x), v) a x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdržuje.

§94x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kalendář xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření obecné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx projednání xx xxxxxxx.

(2) Opatření xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 písm. x) a x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) x na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxxx a x nebezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vodami xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), §80 odst. 5, 6, 7 a §82 xxxx. 2 xxxx. x), m), x), xxxxx xx xxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x), vydá xxxxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy se xxxxxx bez řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx se xx xxxx nejméně 15 xxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud pominuly xxxx xx změnily xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§95

X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx58), xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx krajských hygienických xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§88a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

XXXXX VI

OPATŘENÍ OBCE X XXXXXXXXXX PŮSOBNOSTI

§96

Obec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx obce xxxx xxxx část x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx stanice poskytne xxxx xx xxxx xxxxxx součinnost při xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§97

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nese xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx50) x xxxxxxxx85).

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx potravinářského podniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx státního zdravotního xxxxxx73). Xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx74) x výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; vybírá xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx bylo při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesplnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxxxxx xxxxx50), u xxxxx xxxx porušení xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložené náhrady xxxxxxx vybírá; xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx nákladů jsou xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§98

Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxx obce, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x podmínky, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§3 xxxx. 4, §3a odst. 1 x 3, §3c xxxx. 6 x 7,&xxxx;§4 xxxx. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 5 x 9, §14, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x 4, §21a, §31 xxxx. 1, §72 xxxx. 1 x §84 xxxx. 1 xxxx. x).

§99x

§99x zrušen právním xxxxxxxxx č. 466/2011 Sb.

§100

Činnosti, x nimž xx xxxxx vypracovat xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx až xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx seznámit x xxx své zaměstnance x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx změnu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§100a

Při xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx vody, stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neupravené xxxxx xx xxxx postupuje xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně podle §4 xxxx. 1 x 2, jde-li x xxxx xxxxxx, x xxxxx §6c xxxx. 1 písm. x) až d), xxx-xx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§100x

(1) Xx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkon u xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, požádá-li x xx účastník xxxxxx do 3 xxx ode xxx, xxx pominula xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x téže xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx podávají u xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§100x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2003

§100x

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxx osoby, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx řídí místem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx o xxxxxxx zotavovací akci, xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxxx podle §54 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx místem, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1, kdy se xxxxxx xxxxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 5 xxxxxxxx osoba krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx provozovny.

§100x

Xxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nepřejímají požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na trh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx původ x některém xx xxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxx obchodu, které xxxx současně xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx výrobek xxxxxxxx

x) technickým xxxxxxxxx4a), xxxxx jsou pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, popřípadě xxx používání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx normám4a) xxxx pravidlům xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx vydány národním xxxxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx technickým xxxxxx4a), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx tradičním xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro které xxxxxxxx dostatečně podrobná xxxxxxxxx dokumentace zajišťující, xx tento xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxx, pravidla xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zaručují míru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§100x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podobnými xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx uvedení xxxxxxxxxx kontrolované osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informováním xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x koupalištích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, získané xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx se nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x zvláštních právních xxxxxxxx50).

§100f

K provedení xxxxxxxx x předcházení vzniku x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §80 odst. 1 xxxx. x), §82 xxxx. 2 písm. x), m) a x) x §85 xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxx nařídil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provedou. Odvolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

§100f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xxx 2

Přechodná xxxxxxxxxx

§101

(1) X řízeních x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx krajští xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx povinnosti, xxxxxx již xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxxx x uložení xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X řízeních x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx již xxxxxxxxxx, xx nepokračuje.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Karlovy Xxxx, Liberec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Olomouc x Xxxx dnem 31. xxxxxxxx 2000 zanikají. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Liberec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Olomouc x Zlín x xxxxxx okresních xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx včetně xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2000

1. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxx Xxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxx Xxxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx sídlem v Xxxxxxx,

3. Okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx xxxxxx x Xxxxxxx,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Zlín, přecházejí xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx.

(6) X xxxxxxxx, xxxxx ke xxx 31. prosince 2000 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx Varech, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Zlíně, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2001 xxxx byly xxxxxxxxx xxxxx §101, jakož x osoba, xxxxx xx xxxxxxxx §26 xxxx. 2 xxxxx xxxx předměty xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, dovoz x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x hygienickými xxxxxxxxx xxxxx §26 xx 1. července 2002. Xx xxxxxxxx této xxxxx nebo splněním xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx podle §101.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2001 xxxx byly xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2002; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxx nebo dovozu x tomto xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, chemických xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx zahájeny xxxxx dnem 1. xxxxx 2001 nebo xxxx xxxxxxxxx podle §101, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x dovoz xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx chemických xxxxxxxxx xxxx uvedeny do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2002. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx platnosti závazné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

(4) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 ve xxxxxxx tam xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí orgánů xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §101.

§103

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozní xxx, přede dnem 1. xxxxx 2001, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxx. Osoby xxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxxxxx koupaliště, xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje x xxxx x xxxx, jsou x xxxx lhůtě dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Činnosti xxxxx §38 mohou xx dobu 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx seznámena x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, způsoby xxxxxxxxx x nimi, ochrannými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 až 4 xxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonávat x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.30) Činnosti xxxxx §72 xxxxx xx xxxx 1 xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče.

(3) Výrobci xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx byl zahájen xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx návrhu. Do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné vody xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx.

§104

Provozovatel služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritické xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2002.

§105

(1) Xxxxxx zřízené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 1, §13 xxxx. 1 a §23 odst. 3, xxxx xxx podle xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1. července 2003.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx pokrmů a xxxxxx uvádění xx xxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2002.

(3) Příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxx xxxxxx provozu nezbytné x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Ve xxxxxxxxxxx případech a xx xxxxxx omezenou xxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, předloží xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2003.

§106

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx zahájen xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, do xxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx; xx kategorie xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2003. Orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx vydá xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x intenzit faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovídat xxxxx pracovních xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3.

(2) Ode xxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xx xxxxx xxxxxxxx xx kategorie třetí xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poliklinikou (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx lékařů xxx xxxx o xxxxxx x orgánů xxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xx stanoví rizikové xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §43 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx zahájených přede xxxx 1. xxxxx 2001 nejpozději xx 6 měsíců ode xxx 1. ledna 2001.

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 1, 3 x 7, §3c xxxx. 4 x 5, §4 odst. 1 xx 5 x 8, §5 xxxx. 1, 2 x 8 xx 10, §6a odst. 6, §6b xxxx. 1, §6c xxxx. 2, §6e, §6f xxxx. 3, §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 2 x 4, §9 xxxx. 3, §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §13, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 1 a 5, §18 odst. 1 x 3, §19 xxxx. 3, §20 xxxx. x) x x), §21 xxxx. 1 xxxx. a), §24 xxxx. 1 písm. x) x d), §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §30 xxxx. 1 a 2,&xxxx;§37 xxxx. 1, §38, §39 xxxx. 3 x 4, §41 xxxx. 1, §41a xxxx. 1, §44b xxxx. 2, §45, §46 odst. 1, 2 a 6, §47 xxxx. 2, §47a xxxx. 5, §59 xxxx. 2, §60 xxxx. 1 x 3, §62 odst. 1 a 2, §62 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §70 xxxx. 1, §72 xxxx. 1 xxxx. x), §75a xxxx. 1 x 4, §80 xxxx. 1 xxxx. x), §80 xxxx. 4, §82a xxxx. 2 xxxx. x), §82a xxxx. 5 x §83e odst. 2 x §97 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx výchovu x vzdělávání.

(3) Xxxxx xxxx x provedení §30 xxxx. 3, §34 odst. 1, §35 xxxx. 2, §36, §77 xxxx. 5 x §88 xxxx. 1 nařízení.

(4) Xxxxxxxxxx limity x xxxxxxxxx, xxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx oblasti a xxxxxxxxxx Světové zdravotnické xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jím xx xxx 1. xxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx používají xxxxx xxxxxxx hygienik, xxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx krajského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci xxxx xxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxx xx zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

§110

§110 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§111

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996, xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona č. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb. a xxxxxx č. 249/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §31 xxxx. 14 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předpisů" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "předpisů x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx33)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 33) xxx:

"33) Xxxxxxxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného zdraví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 214: Xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx "Poskytování služeb x xxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx" xxxxxxx 2 xxx: "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx zdraví při xxxxx".

3. X xxxxxxx x. 2 skupině 214: Ostatní, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx poznámky xxxxxxx xx sloupci 3 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx x zemědělských xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx péče*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx dobu 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx způsobilost xxxxx §18 až 20 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x chemických xxxxxxx x přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.". Xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxx: "*)xxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

4. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodin, xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikovanými xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxx poznámky xxxxxxx xx sloupci 5 xxx: "Xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx toxickými xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo zemědělských xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 5 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Sb., o xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.", text ve xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "*) zákon x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx živnosti, xxxxx včetně poznámky xxxxxxx xx sloupci 5 zní: "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo zemědělských xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxx 5 xxx xx účinnosti zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xx 20 zákona x. 157/1998 Xx., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Sb.", text xx sloupci 4 xxx: "Příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví", xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "*) xxxxx č. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, xx xx konci doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx: "Pořádání xxxxx x xxxxxxx znalostí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx", text xx sloupci 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx", xxxx xx xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" a xxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "§59 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

7. X příloze x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xx xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxx hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ochrany xxxxxxxxx zdraví".

8. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, x oboru xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx pohřebišť a xxxxxxxxxx" se xx xxxxxxx 4 slova "xxxxxx hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXX

§112

§112 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

ČÁST XXXX

§113

§113 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXX

§114

§114 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXX

§115

§115 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2007 Sb.

XXXX XXXX

§116

§116 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx spotřebitele

§117

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 104/1995 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 64/2000 Xx. x zákona x. 145/2000 Xx., xx xxxx takto:

1. V §10 se za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odchylně.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

2. X §23 xxxx. 4 xx slova "hygienické xxxxxx18)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx18)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18) xxx:

"18) Xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

§118

V §10 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxx č. 37/1989 Sb., zákona x. 93/1990 Sb., xxxxxx x. 203/1990 Xx., zákona x. 575/1990 Xx. a xxxxxx č. 474/1992 Xx., xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se označuje xxxx odstavec 2.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx

§119

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx. x nálezu Ústavního xxxxx č. 167/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §30 xxxx. 1 se xxxxx "přenosným xxxxxxx.34)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.34)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 34) x 35) znějí:

"34) Xxxxx XXX xxx 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.

35) Xxxxx x. 258/2000 Xx.".

2. X §30 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx veřejného zdraví".

3. X §30 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx veřejného xxxxxx".

4. X §55 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx služby" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx

§120

Xxxxx č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx příspěvku horníkům, xx xxxxx xxxxxx x. 1/1989 Sb. x zákona x. 160/1989 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "rozhodnutí".

2. X §4 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

§121

§121 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx horního xxxxxx

§122

X §40 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§123

§123 (část xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§124

§124 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§125

§125 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 86/2002 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§126

§126 (část xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx vazby

§127

V §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 293/1993 Sb., x výkonu xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§128

X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§129

X §11 odst. 1 xxxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx chmele, xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx veřejného zdraví".

XXXX XXXXXXX XXXXX

§130

§130 (xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2006 Sb.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§131

X §7 odst. 2 xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/1993 Xx. x xxxxxx x. 324/1993 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přenosným xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

§132

§132 (xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/2003 Sb.

XXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX

§133

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §114 xxxx 15, která xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, části xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. h), která xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001, x xxxxx první §29, xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2002.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

v x. Xxxxxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x zákonu č. 258/2000 Sb.

Příloha č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 392/2005 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 258/2000 Sb.

Správní obvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Praze xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Praze xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Mělník, Xx. Boleslav, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Praha-západ, Příbram x Rakovník,

3. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx území xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Hradec, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Tábor,

4. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Plzeňského xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxx xxxxx okresů Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Plzeň-město, Plzeň-jih, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx,

5. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxx území xxxxxx Xxxxx, Chomutov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxx nad Xxxxx,

7. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Česká Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxx území xxxxxx Xxxxxx Králové, Xxxxx, Náchod, Xxxxxxx xxx Kněžnou x Xxxxxxx,

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx pro území xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx se xxxxxx x Jihlavě xxx xxxxx xxxxxx Havlíčkův Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxxx,

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Brně pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx, Xxxx-xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vyškov x Xxxxxx,

12. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx území xxxxxx Jeseník, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx,

13. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Bruntál, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx a Xxxxxxx-xxxxx,

14. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxxxx kraje se xxxxxx xx Zlíně xxx území xxxxxx Xxxxxxxx, Uherské Hradiště, Xxxxxx a Zlín.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 258/2000 Sb.

Příloha x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2012 Sb.

Čl. XX

Xxxxx xx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx tím "Xxxxxxxxx xxxx", pojem "Xxxxxxxxx xxxx", rozumí se xxx "Vysočina", xxxxx "Xxxxxxxx xxxx", rozumí xx xxx "Jihomoravský xxxx", x pojem "Xxxxxxxxx xxxx", rozumí xx xxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxx, která nesplňuje xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2004, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx hygienických limitů xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx předloží xxxxxx xx způsob xxxxxxxxx xxxx odběru xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx řády xxxxx §4 xxxx. 3 x §21a xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx provozních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 odst. 2 x §15 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, povinny xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Stavby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxx být podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2004. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxx zkrátit, pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zájmu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví lhůtu xxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx hygienické požadavky xxxxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxx zkrátit, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou xx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx.

9. Do doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7 x 8 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx zdravotní průkazy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, splní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx body xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výroba xx xxxxx, xxx stanoví §38 odst. 2 xxxxxxxx č. 107/2001 Xx., o hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výroba xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2005; xxxxxxxxx uvést v xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx případě xxxxxxx.

14. Dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxx xx zařazení xxxxx xx kategorií, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno.

15. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx zařazené xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx [§25 xxxx. 1 xxxx. x)].

17. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vládě. Návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. *)

18. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvolat ředitele xxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministrovi xxxxxxxxxxxxx. Návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. *)

19. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx teplé xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx zákona, přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxx dovozci xxxxxxx od 1. xxxxxx 2006 xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x výrobky pro xxxx s potravinami, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x výrobky x xxxx.

2. Výrobci ani xxxxxxx xxxxxxx xx 29. xxxxx 2006 xxxxxx xx trh xxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx regenerovanou xxxxxxxx (xxxxxxx).

3. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xx posouzení xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Změny xxxxxxxxxx xxxx podle §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. o) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxxxxx, xxxxx x osoby xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xx data 24. xxxx 2005 xxxxxxxx xxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují methyldibromglutaronitril (XXXX), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,1 % methyldibromglutaronitrilu (XXXX).

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 392/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 27.9.2005

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) pořídí xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx více xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxx více než 60&xxxx;000 xxxxx za xxx, x blízkosti xxxxxxxx letišť, xxxxxxxxxx x §81 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 250 000 trvale xxxxxxxxx obyvateli, tvořené xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sociálními a xxxxxx technickými xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 strategické xxxxxxx mapy pro xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx, hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §81 x 81a xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxxxx dopravy

a) pořídí xx 18. července 2008 xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x po kterých xxxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 vozidel za xxx, železničních tratí, xx kterých xxxxxxx xxxx xxx 60&xxxx;000 xxxxx xx xxx, x blízkosti xxxxxxxx xxxxxx, vymezených v §81 odst. 1 xxxx. c) zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2013 akční xxxxx xxx okolí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených x §81 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xx 18. července 2008 xxxxx xxxxx xxx okolí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kraje x xx xxxxxxx xxxxxxx více xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, x pro xxxxxxxxxx s xxxx xxx 250&xxxx;000 trvale xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxx x intenzivními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2013 xxxxx xxxxx pro okolí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §81 x 81a zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xx postupuje x xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. c) zákona x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §6c xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, předloží právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2015.

5. Xxxxxxxxx x vodách xx xxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zveřejní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2012, x to xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 4 zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx předány xxxxxx x roce 2012. Xx xxxx lhůty xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx ústavy xx xxxxxx v Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Budějovicích, Xxxxx, Xxxxxxxxx Varech, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx x xx Xxxxx, zřízené xxxxx §86 odst. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se zrušují xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx práva x povinnosti z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxxxx x Praze, Kolíně, Xxxxxxx Budějovicích, Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové x x Xxxxxxxxxxx uvedené x xxxx 1, xxxxxxxxxx xx Zdravotní xxxxx se sídlem x Xxxx xxx Xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx ústavy ke xxx xxxxx zrušení, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x nímž xxxx xxxx xxxxxxxxx ústavy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx, které xxxx xx xxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, Brně, Olomouci x ve Xxxxx xxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ústav se xxxxxx x Ostravě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechází xx Zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx svého zrušení, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx zdravotní ústavy xxxxxxxxx hospodařit.

4. Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 a 3.

5. Xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tímto xxxx xxxxx po xxxxx xxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 2 x 3.

6. Xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky včetně xxxx, xxxxxx závazků x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx 1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx na xxxxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x nemovitostmi, x nichž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 a 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 listinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx pracoviště xxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 115/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle §23 xxxx. 4 věty xxxxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, neměl xxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 x §5 xxxx. 6 zákona č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Osoba xxxxxxxxxxx ubytování podle §21a xxxx třetí xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx provozní xxx x předloží xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, §37 xxxx. 2 x 5, §60 xxxx. 2, §67 xxxx. 2, §83b odst. 1, §83c xxxx. 5 x §84 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §84 odst. 3 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neukončená, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

2. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx 2016.

3. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx 2016.

4. Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6 xxxx poslední xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 odběratelům xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Xx. x účinností xx 1.12.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozního xxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 9 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním předpisem x. 202/2017 Sb. x účinností od 1.11.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 6 zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v den xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x 4 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 9 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx první, xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx lhůtě xx 9 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx podaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §37 odst. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx zákona č. 258/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 205/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xXxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xx xxxxxxx xXxxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ve Xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 258/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §114 xxxx 15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x xxxxx první §29, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

254/2001 Sb., x xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

13/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/97 Xx., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx., xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2002

76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx) - xxxxxxx xxxxxxx č. 274/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

s xxxxxxxxx xx 1.10.2003 x xxxxxxxx části §24, 80, 82 x §83x xxxx. 1, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1.1.2004; x §2 xxxx. 10 x 13, §3x xxxx. 4, §3x, §6 odst. 7, xxxxx nabyly účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); x §2 xxxx. 9 x 12, xxxxxx platnosti dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

356/2003 Xx., x chemických xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX k XX (1.5.2004)

362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

426/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

562/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

125/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

392/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.9.2005 x výjimkou §3, §3x, §19, §24 x §83a, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.2005; §26 xxxx. 3 xxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxx 27.10.2005; §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xx 15.4.2006; §75x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2005; §82 xxxx. 1 nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2007

393/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 12.9.2005

x účinností xx 12.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2006

471/2005 Sb., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 258/2000 Sb. xxxxxxxxxxx v částce x. 165/2005

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

59/2006 Xx., o prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx nebo chemickými xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

74/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 167/98 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 79/97 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla změněna xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

222/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované prevenci x omezování znečištění, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 165/2006 Sb., x xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx)

x účinností od 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX ze dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

301/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 49/97 Sb., x civilním letectví x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 216/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně státních xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 159/99 Xx., o některých xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

306/2009 Xx., kterým xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

151/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.6.2011

298/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x o odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx ústavních zdravotnických xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2011

115/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.2012

333/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

223/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013 x xxxxxxxx §75x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 30.7.2013 x §27, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

247/2014 Xx., x poskytování služby xxxx o xxxx x xxxxxx skupině x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 29.11.2014

250/2014 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

252/2014 Xx., kterým xx mění zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx nouzi, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

82/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

97/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 xx. zn. Xx. XX 19/14 xx věci xxxxxx xx zrušení §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §29 odst. 1 písm. f) xxxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2015

99/2015 Xx., xxxxx XX ze xxx 27.1.2015 sp. xx. Xx. XX 16/14 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §50 xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 375/2011 Sb., x §34 xxxx. 5 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 13.5.2015

267/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015 s xxxxxxxx xxxxx §47x, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.4.2016

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

202/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

205/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 27.4.2020, 1.1.2021 x 28.4.2021

238/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

403/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

36/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 27.2.2021

261/2021 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2025

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

314/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2022

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 141/2002 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady č. 95/46/ES xx xxx 24. xxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady 98/83/ES xx xxx 3. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxx vody určené x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 2119/98/ES xx xxx 24. září 1998 x zřízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2000/96/ES ze xxx 22. prosince 1999 x přenosných xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2000/54/ES xx dne 18. xxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojenými x xxxxxxxx biologickým xxxxxxxxx xxx práci (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/ES xx xxx 25. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx venkovním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1010

Xxxxxxxxxx Komise 2002/253/ES xx xxx 19. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx XX 2003/534/ES ze xxx 17. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x. 2119/98/ES Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx 2000/96/XX, xxxxx xxx x přenosné xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x kterým xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxx jde x xxxxxxxx případů xxx přenosné xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/542/ES ze xxx 17. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dozoru.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/7/ES xx dne 15. xxxxx 2006 x řízení xxxxxxx xxx ke koupání x o xxxxxxx xxxxxxxx 76/160/XXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/875/ES ze xxx 18. prosince 2007, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady x. 2119/98/XX x xxxxxxxxxx 2000/96/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/426/ES xx xxx 28. xxxxx 2008, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxxx xx xxxxxxx definice případů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/148/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx práci.

Rozhodnutí Xxxxxx 2009/177/ES xx xxx 31. xxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Rady 2006/88/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nákazy.

Rozhodnutí Komise 2009/363/ES ze xxx 30. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/539/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx mění rozhodnutí 2000/96/XX, x přenosných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podchyceny xxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/540/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, pokud xxx x definice případů xxx xxxxxxx xxxxxxx X(X1X1) xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/547/ES xx dne 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 2000/57/XX o xxxxxxx xxxxxxxx varování a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/32/EU xx xxx 10. xxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nemocnicích a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxxx xxxx XXXXXXX x XXXX.

Xxxxxxxxxx Komise 2009/312/ES xx xxx 2. dubna 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/XX, xxxxx xxx x specializované xxxx dozoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) 2015/1787 xx xxx 6. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx přílohy XX x XXX xxxxxxxx Xxxx 98/83/XX x xxxxxxx vody xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 523/2002 Xx.
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 104/1995 Xx.
3) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x zdraví lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4b) Například xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx přípravcích a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 316/2004 Xx.
4c) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 293/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx Xxxx 98/83/ES x jakosti xxxx xxxxxx pro xxxxxxx spotřebu.
*) §1 xxxxxxxx x. 144/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 185/1988 Xx.
6) Zákon č. 164/2001 Sb., x přírodních xxxxxxxx zdrojích, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) Zákon č. 274/2001 Sb., x vodovodech x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
7) Xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Nařízení xxxxx č. 163/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky.
8a) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §7 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
10) §7 xxxx. 6 x §141 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
10x) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
12) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §13 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.
14) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
15) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx.
16) §86 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon).
17) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§45 x 46 xxxxxx x. 114/1988 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17a) Xxxxxxxx č. 440/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxx.

18) Xx. 3 xxxx 2, 8 x 16 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 178/2002, x xxxxxxx znění.

19) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xxxxxxxx č. 107/2001 Sb., x hygienických xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných.
20) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 76/1978 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 295/1997 Sb., x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxxxxxx.
23) Například xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §2 xxxx. 1 xx 9 vyhlášky x. 147/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx kritických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 293/1997 Sb., x způsobu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o možném xxxxxxxxxxx ovlivnění zdraví.
26) §3 xxxxxxxx x. 293/1997 Xx.
26a) Xxxxx č. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 146/2002 Xx.
27) §4 xxxx. 1 xxxx. x) bod 6 xxxxxx x. 37/1989 Xx., o ochraně xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27x) Zákon č. 110/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 475/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x osvědčení (xxxxxxxx x zkoušce znalosti xxx).
27x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. xxxxx 2004 x materiálech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx směrnic 80/590/XXX x 89/109/XXX.
28) Nařízení xxxxx č. 171/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hračky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
29a) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
29a) Xxxxx č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných xxxxx xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
29x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 26/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku x o xxxxxxxxxxx xx vzdělání a xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky x. 268/2001 Xx. x xxxxxxxx č. 444/2004 Xx.
29x) §3 xxxxxxxx č. 26/2001 Xx., xx znění xxxxxxxx č. 444/2004 Xx.
29d) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 25/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx hodnocení nebezpečnosti xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx klasifikace x xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 258/2001 Xx.
29e) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/15/ES xx dne 27. února 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 76/768/XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickému xxxxxxx.
29f) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 305/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx při vydávání xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
30x) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Xx.
33x) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx xxxxx) a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx práci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx neionizujícím xxxxxxx.
33x) Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vibrací, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Xx.
33d) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 27. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 83/477/EHS x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vystavení xxxxxxx xxx xxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prací x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*) §132a xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 155/2000 Sb.
35) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35a) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x chemických směsích x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §2 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 356/2003 Sb.
35x) §2 xxxx. 5 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 356/2003 Xx.
35d) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §54 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §98 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35g) §82 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
35x) Položka 22 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §18 xx 20 zákona x. 157/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35x) Xxxxxxxx č. 428/2004 Sb., x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikovanými xxxx xxxxxx xxxxxxx.
36) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 79/1997 Xx.
36a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
36x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 528/2012 ze xxx 22. xxxxxx 2012 x dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

37b) §49 xxxxxx x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37x) Vyhláška x. 490/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví.
38) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Příloha č. 5 xxxx X xxxxxxxx x. 77/1981 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx pracovnících x xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví.
40) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 77/1981 Xx.
41) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla).
42) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb.

43x) Zákon č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 309/2002 Xx.

43x) Xxxxxxxx č. 554/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplnění.
43c) Zákon č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43x) Článek 12 xxxxxxxx 76/768/EHS.
44) §138 xxxxxxxx práce.
45) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
46) §29 xxxx. x) až x), x) xx x) x písm. x) x x) xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §40 xxxxxx č. 20/1966 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47a) Xxxxx č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx.
47b) §1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
47c) Xxxxxxxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50x) §18 x 26 xxxxxx x. 552/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 501/2004 Xx.
51) Zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

52) §22 xxxxxx x. 89/2012 Xx.
53) Xxxxx č. 251//2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx.
53a) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
55) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
57) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 20/2004 Sb.
58)) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb.
59) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 278/2008 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých živností, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 288/2010 Xx.
61) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 ze xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zásady x xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx bezpečnosti xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 851/2004 xx dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxxx Evropského střediska xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. října 2004 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x potravinami x o zrušení xxxxxxx 80/590/XXX x 89/109/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1223/2009 xx dne 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, směrnice Rady 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 10/2011 xx dne 14. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx styk s xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 321/2011 ze xxx 1. xxxxx 2011, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 10/2011, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 284/2011 ze dne 22. xxxxxx 2011, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx postupy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nádobí x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z Čínské xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2008 xx xxx 27. března 2008 x materiálech x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plastů určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2023/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2023/2006 xx xxx 22. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x předměty xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1895/2005 xx xxx 18. xxxxxxxxx 2005 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x materiálech a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci x xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zvířat a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) č. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) č. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/XX x 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolách).

63) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1223/2009.
64) Článek 19 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1223/2009.
65) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2000/54/ES.
66) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2006/2004 xx xxx 27. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx").
67) Xxxxxx 2 xxx 6 x xxxxxx 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
68) XXX XX XXX 19011:2012 Xxxxxxxx xxx auditování xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
69) Xxxxxx 3 xxxx. b) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2006/2004.
70) Xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004.
71) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87.
72) Například xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011 xx dne 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x podrobné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nádobí x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zasílaného x Čínské xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.
73) Xxxxxx 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.
74) Xxxxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004.

75) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x dětské xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

76) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 26/1999 Xx. xx. x. Xxxxx, o obecných xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx znění. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

79) Zákon č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

81) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x výkonu ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

82) Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 851/2004.

84) §12 zákona x. 309/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx).

85) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004, x xxxxxxx xxxxx.

87) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 1935/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 10/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 321/2011.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011.

Nařízení Komise (XX) č. 282/2008.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2023/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1895/2005.

88) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

89) Xxxx třináctá xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

90) Čl. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

91) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx hlavní směry xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx a kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

92) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx a některých xxxxxxxxx úřadů.

93) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011, x xxxxxxx znění.

95) Xx. 3 xxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

96) Čl. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

97) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx, xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx expozičních testů x náležitosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Příloha č. 2 x příloha č. 4 xxx 72 xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Sb., o xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x zrušení xxxxxxx Rady 79/117/XXX x 91/414/XXX.

100) Xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 396/2005 ze xxx 23. xxxxx 2005 x maximálních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x živočišného xxxxxx a xx xxxxxx povrchu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/414/XXX

101) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

102) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1082/2013/EU xx xxx 22. října 2013 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozbách x x zrušení xxxxxxxxxx x. 2119/98/ES.

Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 2018/945 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx epidemiologickým xxxxxxx, a o xxxxxxxxxxx definicích případů.

103) Xx. 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/625.

104) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Xx. 7x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1765 xx xxx 22. xxxxx 2019, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědných za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2011/890/XX, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1023 xx xxx 15. xxxxxxxx 2020, kterým se xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2019/1765, pokud xxx o přeshraniční xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx mobilními xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontaktů x xxxxxxxx x xxxxxxx na boj xxxxx xxxxxxxx COVID-19.

106) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

*) Xx xxxxxx xxxxxx x. 426/2003 Xx. xx. XX. xxxx v xxxxxx 17 a 18 xxxxx "2003" xx "2004" s účinností xx 1.1.2005!