Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1

Vymezení základních pojmů §2

HLAVA II - PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY

Díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny

Hygienické požadavky na vodu §3 §3a §3b §3c §3d

Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody §4

Výrobky a materiály přicházející do přímého styku s pitnou užitkovou, teplou a surovou vodou, chemické látky a chemické směsi, úprava vody a vodárenské technologie §5

Přírodní a umělá koupaliště a sauny §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6g

Díl 2 - Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí

Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti §7 §7a

Škola v přírodě a zotavovací akce §8

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci §9

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci §10

Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby §11 §11a

Jiné podobné akce pro děti a škola v přírodě na kratší dobu §12

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy §13 §14

Díl 3 - Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a některých zařízení sociálních služeb §15 §16 §17 §18

Díl 4 - Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných §19

Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné §20

Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných §21

Ubytovací služby §21a

Zákaz výkonů §22

Další podmínky provozování stravovacích služeb §23 §24

Díl 5 - Hygienické požadavky na předměty běžného užívání

Vymezení předmětů běžného užívání §25

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání §26

Kosmetické přípravky §27 §28 §28a §29

Díl 6 - Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením

Hluk a vibrace §30 §31 §32 §32a §33 §34

Neionizující záření §35 §36

Díl 7 - Ochrana zdraví při práci

Kategorizace prací §37 §38

Rizikové práce §39

Evidence rizikových prací §40 §40a

Používání biologických činitelů a azbestu §41

Teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců §41a §42 §43 §44

Díl 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi §44a

Odborná způsobilost §44b

HLAVA III - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Díl 1 - Očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb §45 §46 §47 §47a §47b §48 §49 §50 §51 §52

Opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami, které vylučují choroboplodné zárodky §53 §54

Díl 2 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Díl 3 - Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění

Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem §62

Epidemiologické šetření §62a

Spolupráce správních úřadů k zamezení šíření nákazy §63

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby §64

Provedení ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace §65

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby §66

Stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy §67

Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí §68

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §69

Léčení infekčních onemocnění §70

Díl 4 - Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu §71 §72 §73 §74 §75

Systém epidemiologické bdělosti §75a

Postup při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem §75b

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ §76 §77

HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Díl 1 - Státní správa v ochraně a podpoře veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnosti kontrolovaných a dalších osob, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav

Oddíl 1 - Orgány státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví a jejich úkoly

Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví §78

Sběr a zpracování osobních údajů §79

Ministerstvo zdravotnictví §80

Ministerstvo dopravy §81

Ministerstvo pro místní rozvoj §81a

Ministerstvo životního prostředí §81b

Ministerstvo zemědělství §81ba

Krajské úřady §81c

Hejtman §81d

Úkoly kraje §81e

Krajské hygienické stanice §82

Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu §82a

Dopravní a energetický stavební úřad §82b

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra §83

Autorizace §83a §83b §83c §83d §83e §83f

Státní zdravotní dozor §84

Oddíl 2 - Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví §85

Oddíl 3 - Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav §86

Oddíl 4 - Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř §87

Oddíl 5 - Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných a dalších osob §88 §88a §89 §90 §91

Díl 2 - Přestupky §92

Přestupky na úseku bezpečnosti výrobků §92a

Přestupky na úseku ochrany jakosti vod §92b

Přestupky na úseku koupališť a saun §92c

Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých §92d

Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy §92e

Přestupky na úseku činností epidemiologicky závažných §92f

Přestupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením §92g

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb §92h

Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmii §92i

Přestupky na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb §92j

Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví §92k

Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace §92l

Přestupky na úseku provozních řádů §92m

Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví §92n

Společná ustanovení k přestupkům §93

Použití správního řádu a účastníci řízení §94

Opatření obecné povahy §94a

Díl 3 - Opatření při mimořádných okolnostech §95

HLAVA VI - OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI §96

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Společná ustanovení §97 §98 §99 §99a §100 §100a §100b §100c §100d §100e §100f

Díl 2 - Přechodná ustanovení §101 §102 §103 §104 §105 §106

Díl 3 - Závěrečná ustanovení §107 §108 §109

ČÁST DRUHÁ §110

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ČTVRTÁ §112

ČÁST PÁTÁ §113

ČÁST ŠESTÁ §114

ČÁST SEDMÁ §115

ČÁST OSMÁ §116

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §117

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §118

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §119

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům §120

ČÁST TŘINÁCTÁ §121

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna horního zákona §122

ČÁST PATNÁCTÁ §123

ČÁST ŠESTNÁCTÁ §124

ČÁST SEDMNÁCTÁ §125

ČÁST OSMNÁCTÁ §126

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby §127

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §128

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně chmele §129

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ §130

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §131

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ §132

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST §133

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla

Příloha č. 3

č. 176/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2003 Sb. - Čl. II

č. 392/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 222/2006 Sb. - Čl. XII

č. 151/2011 Sb. - Čl. II

č. 115/2012 Sb. - Čl. II

č. 223/2013 Sb. - Čl. II

č. 252/2014 Sb. - Čl. VIII

č. 267/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2017 Sb. - Čl. IV

č. 205/2020 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. XLI

č. 314/2022 Sb. - Čl. VIII

č. 167/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 97/2015 Sb.; č. 99/2015 Sb.

INFORMACE

258

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2000

x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX A XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx62)

x) práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x pravomoc,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x hodnocení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxx zdravotní stav xx určován souhrnem xxxxxxxxxx, životních x xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx činností x xxxxxxxx x vytváření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se vyskytujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx poruch zdraví x xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxx a představuje xxxxxxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx zachovat a xxxxxxxxx své zdraví x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx závažnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx života. Podkladem xxx hodnocení zdravotního xxxxxx je xxxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx xxxxxx [§80 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Hodnocení xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x povinnosti zaměstnavatele x xxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.2)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx rozumí oddělení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx infekční nemocí xxxx xxxx příznaky xxxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx, které xx xxxxx infekční xxxxxxxxxx xxxx šířit.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx inkubační xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx"), od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lékařské vyšetřování xxxxxx fyzické osoby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx dohled, xxx xxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prozatímním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví docházet x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu svůj xxxxxxxxx stav x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor, xxxx xx lékařský xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx pracovních podmínek x xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dovršila patnáctý xxx a nepřekročila xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

(9) Rodinným příslušníkem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxx (xxxxxx),&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "partner"), děti, xxxxxxxxx, děti svěřené xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), druha (xxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxx xx rozumí okamžik, xxx xx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabídnut x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx kdy jsou x xxxx poprvé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx-xx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.4b) Za xxxxxxx xx xxx xx považují i xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx4a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Za výrobce xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považuje xxxxx, která vyrábí xxxxxxx nebo i xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobek, který xxxxx xxxxx xx xxx nebo do xxxxx4c) xxx svým xxxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx znak, xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.4b)

(12) Xx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx uvede na xxx xxxx xx xxxxx výrobek x xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx.4b)

XXXXX XX

XXXX X XXXXXXX X PRACOVNÍ XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxx, chemické xxxxx, xxxxxxxx směsi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx je veškerá xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, která je xxxxxx x pití, xxxxxx, xxxxxxxx jídel x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x potravinářství, xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určením xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx lidským xxxxx, a k xxxxxx xxxxxx lidské xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxx.5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx pitné vody") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, nebo xxxx povoleny xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxx limity xx xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxx xxxx vydáno xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx6a) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx voda xxxx xxxxxx pitné xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejnou potřebu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,6a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x individuálního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxx dodává xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx potřebu. Xx xxxxx, xxxxx dodává xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx potřebu, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxxx než 10 x3, xxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx než 50, xxxxx xxxxxxx provozuje xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve vzdušných, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pitné xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zdravotnická xxxxxxxx, xxxxxxxx stravovacích xxxxxx).

(3) Teplá xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organoleptických xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx upraveny xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vodovodem6a), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx výrobce xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) nebo xxxx údržbou, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou xxxxx xxxxxxxx jinak x nebude ohroženo xxxxxxx zdraví. Jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx osob uvedených x písmenu x), xxxxxx povolení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx nelze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx x nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezní xxxxxxxx netrvalo xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx než 30 xxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx ukazatel, kterého xx nedodržení xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx vody, xxxxx nápravných xxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hygienického limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx zdravotních rizik x xxxxxxxxxx rozsah x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx.

(6) X povolení podle xxxxxxxx 4 příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele x xxxx odstranění xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx vodou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx voda, xxxxx je upravena x hygienicky xxxxxxxxxxx. Xxxxx vodou se xxxxxx xxxxxxx xxxx x umyvadel, sprch x xxx. Xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, vodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxx prokázání.

§3x

(1) Zjistí-li xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx. b), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hodnotou, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx třetí, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukazatelů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže používání xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovenou dobu xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vodu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx. Na xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx další 3 xxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) nový xxxxx xxx odběr xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxx xxxxx pitné xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx po 12. xxxxx 2023,

x) xxxx xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx zjištěný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po 12. xxxxx 2023, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx ze stávajícího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x mimořádných xxxxxxxxx, xxx navržená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxx s nejvyšší xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxxxx xxxxxx, může být xx žádost osoby xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu prodloužena xxxxxxx o 3 xxxx, a to xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxx x mírnější xxxxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx mírnější xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 omezen, xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 povinna xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Možnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pitné xxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x §3 odst. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přihlédne x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx přerušením dodávky xxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxxxxx používání.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x) až e) x hodnocení zdravotních xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4..

(6) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx v určení xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx x xxxx prodloužení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jakosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, maximální xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx x dobu, xx xxxxxx se určuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom, xxx xx povolení xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx potravin,

c) schéma xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvrhu prací, xxxxxx nákladů a xxxxxxxxx revizí,

e) xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx povinny xxxxxxxxxx x přiměřeném rozsahu xxxxxxxxxx o povolení xxxxx §3 xxxx. 4 xxx xxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody [§84 xxxx. 1 xxxx. x)] a xxxx xxxxxxxxxx, odběratele6a) x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxxxx xx opatření xxxx. Pokud z xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 povinny xx xxxxxxxxx zahrnout x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odběratele xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxx osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2, s xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxxxxx, aby byly xx jejich internetových xxxxxxxxx xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) jakosti xxxxxxxx pitné vody x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx směsích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx,

x) tom, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxx. x) x v xxxxx xxxx, a

c) xxx, xxx byla x rámci posouzení x xxxxxx xxxxx xxxxx §3c odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx podle odstavců 1, 2 x 6 x podle §3 odst. 4 x 5 příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§3b

(1) Ministerstvo zdravotnictví xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a aktualizaci xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) překročení xxxxxxxxxx mezních hodnot xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody x xxxxxx nápravných xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4,

x) xxxxxx mírnějšího xxxxxxxxxxxx limitu xxxxx §3a odst. 1; x souboru xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 6 a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx musel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx nebo omezit xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx nejméně 1 000 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dat zahrnujících xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx přístupu x xxxxx xxxx x xx xxxxxxx používání xxxx vody x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají přístup x této xxxx, x xx xxx xxxxxxxx vody xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) posouzení x xxxxxx rizik vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3d xxxx. 3 až 5, x

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odběru vody xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plány xxxxxx a plány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx Xxxxxxxx komisi, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx dat xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx 6 let aktualizuje.

§3c

(1) Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx. x) x b) x xxxx x osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xx sezónním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zásobovaných xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx program,

f) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2 xxxx.x) a x) x xxxx o xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx objektů xx sezónním provozem, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxxxx x o provádění xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plán

a) xxxxx x rozborů xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxx xxxx,

x) kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy vody, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Monitorovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kontroly xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinně x xxxxx řetězci xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vody, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xx u xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx voda xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 4, §3a xxxx. 1 xxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

d) xxxxx nejvhodnější xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxx rizik obsahuje

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od ochranného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx surové vody xxxx úpravnu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a rozvod xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) popis zjištěných xxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx a posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx nápravných xxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxxx; xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dezinfekce, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx schválená xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx zvoleného xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodě, x xxxx prokázání, xx xx použití xxxxxxxx dezinfekce xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx zdravotní riziko xxxxxx vedlejších produktů.

Postup xxxxxxxxxxx posouzení x xxxxxx rizik a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(7) Xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x xxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx objektů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plány xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2 xxxxxxx provozní xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aktualizovat x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx.

(8) Osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §3 odst. 2 písm. x) x x) a xxxx osob xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx pitnou xxxx xx objektů se xxxxxxxx provozem, xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx provozně souvisejícího xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostačující xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodovodu je xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx x §3 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro zpracování xxxxxxxxxx xxxx provozně xxxxxxxxxxxxx vodovodu. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx, jakosti xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhodnocena xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2, s xxxxxxxx osob uvedených x §3 odst. 2 písm. a) x b) a xxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. x) x x), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxx vodou zpracovatelům xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx částí povodí xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx určené x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx předávané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxx x další relevantní xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxx zásobování vodou.

(10) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx provozního řádu, xx nepostupuje podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.

§3d

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx olovo x pitné xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx péče o xxxx x dětské xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx lůžková xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx stravování ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

x) zdravotnická xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a x kapacitou xxx 50 xxxx.

(3) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx

x) xxxxx provozující xxxxxxxxx prostory xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, doplní tento xxxxxxxx xxx o xxxx posouzení a xxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxx a xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxx nemá xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojky z xxxxxxxx xxxxxxxxx olovo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx; xxxxx výsledek xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoba provozující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provozního řádu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

Posouzení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx, s xxxxxxxx prioritních xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxxxx xxxxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx podle odstavce 1 provozní xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vodovodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostory xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zapracovat xx xxxxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx provozní xxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxx, zpracuje xxxxxxxxx x xxxxxx rizik xxxxxxxxx vodovodu a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Posouzení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxx prostory xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx x vždy při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx přezkumem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ovlivňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojky xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx olovo x xxxxx vodě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx. x teplé xxxx a generická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojky, xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení x řízení xxxxx xxxxxxxxx s provozem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostorů x zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§4

Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx pitné xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx povinny xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx4c) xxxx x držitele xxxxxxxxxx (§83c)

a) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x jejich laboratorní xxxxxxxx, xxx voda xx xxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za použití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx 8; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx metoda xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x

x) xxxxxxxx protokolu x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě;

protokol jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx laboratoře4c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx voda jakost xxxxx xxxx, xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx subdodávku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx4c) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c. Xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x rozsahu xxxxxxxxxx, xxxxx jsou validované107).

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxxx osoby xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx pitné xxxx. Náležitosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a datové xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx vzorků xxxxx xxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x moci xxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukazatele, xxxxxxx hodnota se xxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx nebo mezní xxxxxxx, nebo o xxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxx předpokládat x důvodů geologického xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x žadatel x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. u xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzorků xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxx xxxxxxx posledních xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx oblast xxxxx xxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, x kterých nelze xxxxxxxx x limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 60 %, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sledování xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x posouzení a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzují, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pitné vody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx ukazatele x x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dlouhodobému xxxxxx,

2. x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx navrženy xx xxxxxxxxx vyřadit, xxxx xxxxxxx výsledky vzorků xxxxxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx oblast xxxxx xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx ukazatele; x ukazatelů, x xxxxxxx nelze xxxxxxxx x limitní hodnotě xxxxxxxxx podmínku 30 %, rozhodne x xxxxxxxx vyřazení xx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx není pravděpodobné xxxxxxxx jakosti pitné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx uvedená x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho příčinu x xxxxxxxx účinná xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx skutečnostech je xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx a určení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 x 84. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezní xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxx xxxx xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx6a) xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 povinna xxxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxx,6a) xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; v xxxxxxxxx uvede x xxxxx nápravná opatření, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x takovém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), mají xxxxxxxxxx6a) x xxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx voda, po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 neprodleně xxxxxx koncentraci nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví. Podnikající xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx uvede xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Právnická xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dodávané xxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx místo, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, výsledky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx této směrné xxxxxxx, oznámí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx druhá xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxx limit jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnotu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xx povinna kontrolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jinak.

(6) Osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pitné vody x u xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x dodávce xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informovat.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) musí xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxx úpravy rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, průkaz o xxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posouzení x xxxxxx rizik.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx povolí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravené xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxxxx x prokázání rovnocennosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§5

Xxxxxxx x materiály xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s pitnou xxxxxxxxx, teplou x xxxxxxx xxxxx, chemické xxxxx a chemické xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přímému xxxxx s pitnou, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx6a) při xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx dodávky x xxxxxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx nebo materiál xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx s xxxxx") x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx xxxxxx x úpravě xxxx na xxxx xxxxxx, užitkovou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x chemické látky xxxx xxxxxxxx směsi

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx lidské xxxxxx,

x) xxxxxx nepříznivý xxxx xx barvu, xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx růst xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx větším, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nutné.

(2) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx materiálu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi určené x xxxxxx vody xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo teplou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby složení xxxxxx xxxxxxx, materiálů, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx povrchu výrobku xxxx xxxxxxxxx vyhovovala xxxxxxxxxxx požadavkům upraveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx nebo dovozce xxxxxxx xxxx materiálu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vodou xx xxxxxxx xxxx xxxx uvedením na xxx zajistit x xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx4a) xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c způsobem stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o ověření xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Výrobky xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x x odstavcích 1 x 2, nesmí xxxxxxxxxxx4a) distribuovat.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx musí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx směs, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx pitnou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx surovou xxxx vždy vybavit xxxxxxx x xxxxxxx, x xx-xx to xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Návod xxxx být v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx4a) je povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx materiál nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x použití, xxxxxxxxx x návodem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávného xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx materiálu xxxxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx s xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx,8) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4a)

(6) Na žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x

x) xxxxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx limitu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi určené x úpravě vody xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx označení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx název x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxx normy, stručný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x koncentraci xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, údaj x xxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísad x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx interakcí x rozpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx materiál, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx chemická xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxx jaké xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxx, pokud xxx x žádost xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), podrobný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, údaj x xxxxxxxx navrhované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx látky xxxx chemické xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx žadatel xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx.

(9) Osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxx xxx vodárenské xxxxxx xxxxxx xxxx6a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x).

(10) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxx účelu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a chemických xxxxx, pokud xx xxxxxx přidání do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, chemické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx upravené xxxx, x xx mikrobiologické, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikajících x xxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, doklad, xx xxxx splněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx požívání, xxxxx se jedná x technologii, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody xxxx xxxx chemických látek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx x dostupnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx x xx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxx povolena pro xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodárenské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxx prokáže, že xxxxxxxxxx technologie xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxxx ovlivnění.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodu (§3 xxxx. 3) xxxxx při úpravě xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx směsi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolené xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x).

(12) K xxxxxx, xxxxxx, dopravě, xxxxxx, rozvodu, xxxxxxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxx, pitné, xxxxxxxx x teplé xxxx x pro xxxxxxx xxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 a xxxxxxxxxx6a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nebo xxxx povoleny xxxxx xxxxxxxx 8.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a sauny

§6

(1) X xxxxx zákoně xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účelu koupání xxxx nádrž xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx obměňována xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přítokem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx8a), nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx xxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx voda8a), ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx kojence a xxxxxxxx, brouzdaliště.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se nepovažují xxxxxxxx a léčebné xxxxxx x voda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx přírodního xxxx umělého koupaliště xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx se fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxxxxxx xx znečištění xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx osoba, xxxxx poskytuje saunování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyhovovala hygienickým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jakost xxxx ke xxxxxxx xxxx sprchování zajištěním xxxxxxxxxxx kontroly ukazatelů xxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) x c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xx koupání xxxxxxxxxxxxxxx řasami xxxx xxxxxx a hodnocením xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx povinnost xx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ke xxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. x), nemá-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, xx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) překročení hygienického xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálního xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xx stavbě xxxxxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxxxx systémem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx mikrobiologického, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody ke xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x sauně,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx ke koupání x přírodním xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx formě xxxxx, xxxxxxx xxxx pěny, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx ovlivňuje xxxxxx vody ke xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x představuje xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx sprchování xx xxxxxxxx xxxxx hygienických xxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx-xx o přírodní xxxx xxxxx koupaliště, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnoty nebo xxxxxxxx mezní hodnoty. Xxxxx hodnotou je xxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx k xxxxxxxx xxxxxx koupajících se xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx koupajících xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx mezní hodnoty xxxxxxxxxxxxxxxxx, fyzikálních a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sledování a xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx sledování xxxxxxx sinic, xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx x pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pravidla xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x klasifikaci a xxxxxx, termíny a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx-xx ke xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo sprchování, xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx umístěna xx xxxxx pokladnách x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, a pokud xxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místě, xxxx xxx snadno xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chemické x xxxxxxxxxxxxxx vyšetření jakosti xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx sauny. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx závady xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x zastavení xxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx sauny xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx vody v xxxxxxxxx xxxx umělém xxxxxxxxxx xxxx sauně, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. V oznámení xxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důvod postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první nebo xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxx x očekávanou xxxx xxxx trvání.

§6c

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx sauny xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx8), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx8a) xxxx x držitele xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§83c) xxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, včetně dalších x xxxxxxxxxxx vzorků, x xxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxx monitorovacího kalendáře (§82a), xxx-xx x xxxxxx xxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povrchových xxxxxx, xx kterých xxxxxx službu koupání xxxxxxxxxxxx xxxxx §6x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d; xxxxx xxx x xxxx xx sprchování, provozovatel xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx po xxxx 5 xxx xxx xxx jeho vyhotovení,

d) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx členění, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád, xx xxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx úpravy xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx voda xxxxxxxxxx, xxxxx míst xxxxxx xxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx prostředí, a x případě umělých xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx f) a xxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, pravidla, xxxxxxx, termíny a xxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx ochlazování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, formu a xxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx koupaliště, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx umělého koupaliště xxxx sauny upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§6d

Osoba, xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx60) xx xxxxxxxx xxxx zařízeních, xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx jsou poskytovány xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxxx,

x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx spotřebiteli nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xx xxxxxxxxxx uvedené x §6a xxxx. 1 xxxx. x), §6b xxxx. 1 a x §6c xxxx. 1 xxxx. a) xx d).

§6e

Příslušný orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly vody, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod x pravidel stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§6e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny xx xxxx xxxxxxx

x) xxx výběru xxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx, možnost xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na recirkulační xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xx vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přicházejí xx styku x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx bazénu xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx koupání,

e) monitorovat xxxxxx vody ke xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x charakterizujících xxxxxxxx xxxxxxxx bazénu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx a na xxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxx vody xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx teplotě xxxx xx koupání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zveřejnit xx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny x způsob jejich xxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxx a evidenci x výsledcích xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x), x) a x) x xxxxxxxxx je xx xxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výskyt látky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise, xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, je povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x povolení a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx nebo jejich xxxxx zastavit. V xxxxxxx xxxxx látku x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx, návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x způsob, xxxxxx x četnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Hygienické požadavky xx vydatnost, jakost, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx umělé xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xx recirkulační xxxxxx x intenzitu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního vybavení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, jejich xxxxxx x ukládání, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx koupání xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx deníku x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx výsledků kontrol x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxx právní předpis.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx mikroklimatické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx koupaliště x xx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx sestaví xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxx, xx kterém xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6x, povrchové xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d a xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xx se x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxx ně xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxx koupání (xxxx xxx "další povrchové xxxx xx xxxxxxx"); xxxxxxxx koupaliště xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx službu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6a, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zařadí xxx v xxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx koupat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx pro xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx trvalý zákaz xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx počet xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxx osídlení, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx význam koupacího xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významu xx xxxxxxxxxxx vodách, xx xxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx xxxxxxxxxxx xx koupání xxxxx §6x, xxx xxxxx xxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx sezónou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koupališť xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 30. května xx 1. xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx na xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx x úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připomínkám; za xxx, xx xxxxxxx xxxxxx plynout tato xxxx, xx xxxxxxxx xxx, ve kterém xxx xxxxxx vyvěšen xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx xxxxx xx xxxx sídle, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx krajských hygienických xxxxxx x xx Xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx sezóny Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx důvodů xxxx xxxx, pokud x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx předloží Xxxxxxxx komisi xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spolu s xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx8a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx správními xxxxx x xxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6e k xxxxxxxxx mikrobiologického xxxxxxx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx dětí

§7

Hygienické xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx sociálně xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině x xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xx péče x xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9) zapsaná xx xxxxxxxxx rejstříku10), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx další vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx, x xxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx10a) (xxxx jen "xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vybavení, xxxxxx, osvětlení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx x xxxxx provozující x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náplní xx xxxx x děti xx 3 xxx xxxx xxxx výchova, xxxxx xxxxx mimoškolní xxxxxxxxxx dětí nad 3 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx škole nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x dětskou xxxxxxx xxx 12 dětí.

(2) Xxxxx xxx zohledňující xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x učební xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xx zařízení xxx výchovu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte nebo xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ostatních xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx ně xxxxxx zletilé xxxxxxx xxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx potravinářského podniku xxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx89) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx90), xxxxx jsou x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dětí xx věku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx nabízet k xxxxxxx x prodávat xx školách x xxxxxxxxx zařízeních, stanoví xxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx reklama x xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxx x přírodě x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx 30 x xxxx dětí xx věku xx 15 xxx na xxxx delší xxx 5 xxx, xxxxx xxxxxx xx posílit xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx znalosti xxxx xxxxxxxxxx. Zotavovací xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxx do 15 xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx x kalendářním roce, xxx xx zotavovací xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxx v xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx organizuje mateřská xxxx základní škola.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splaškových xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx dodržet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxx, které xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořádající xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx x přípravě xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upravené xxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx škola, xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxx xx dobu delší xxx 5 xxx, xx povinna jeden xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

a) xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xx x zotavovací xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x každém xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx zahájení x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přítomné xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo škola, xxxxx xxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, v případě, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2, protokol x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx. Xxxxxx kráceného xxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Protokol xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx škole x xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 5 dnů xxxxxx xxx xxxx, které

a) xx zdravotně způsobilé x xxxxxx xx xx,

x) xxxxxx známky xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx), x

x) xx 14 xxxxxxxxxxxx dnech před xxxxxxxx do xxxxx x přírodě xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a podrobilo xx stanoveným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontraindikaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na škole x přírodě na xxxx delší xxx 5 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx11). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vydává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství pro xxxx x dorost. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, že je xxxxx xxxxxx imunní xxxx xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx předpis. Xxxxxxx x zdravotní způsobilosti xxxxxx xx platnost xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx doby nedošlo xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) x x) potvrzuje x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zmocnil; xxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte x písemné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádající xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. b) a x).

§10

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxx v přírodě x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx činné xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxx zdravotník xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx zdravotně způsobilé.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrující poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx11) nebo v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx. Nemá-li osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx poskytovatel x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 roky xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předají xxxxxxx xxxxx činné xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx13) a zdravotnických xxxxxxxxxx,14) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxx účely xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. b) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx x §19 xxxx. 2 a xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví postupuje xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxx §19 odst. 3.

§11

Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx na xxxxx v přírodě, x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx xx xxxx delší než 5 dnů, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit

a) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx konání zotavovací xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxx fyzickými osobami xxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx); xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která získala xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x student xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx lékařství x zubní xxxxxxxxx xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; náplň xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx podmínky stanovené x §10; xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 a §10 xxxx. 2, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx; dosažitelnost xxxxxxxxxxx 24 hodin xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x přírodě; xxxxxxxx xxxxxx x posudků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3 x §10 odst. 2) zdravotníkem; xx xxxxxx zdravotník xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo zotavovací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx druhu akce; xxxxxxxx xxxxx lékárničky xxx xxxxx v xxxxxxx x zotavovací xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účastníků, prohlášení xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx v přírodě xxxx xxxxxxxxxx akci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xx skončení xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) informovanost xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx prodělalo, a x případném kontaktu x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx xxxxxxx na zotavovací xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx včetně základů xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11a

Za zotavovací xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,10a) a xx x v xxxxxxx, xx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx upravené xxx xxxxxxxx zotavovacích xxxx x §8 xx 11. Povinnosti xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx10a).

§12

Jiné xxxxxxx xxxx xxx děti x xxxxx x přírodě xx kratší dobu

Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dětí x xxxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx, xxx xxxxxxx §8 odst. 1 xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx hygienicky xxxxxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx pouze xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 a 3. Xxxxx, která xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxx xxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx zotavovací xxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx venkovní hrací xxxxxx

(1) Uživatelé xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1, staveb, x nichž je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx92), xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxxx akce, staveb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx93) xxxx xxxxxxx zajistit, xxx vnitřní prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx15) x xxxxxx xxxxxxxx odpovídalo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prováděcími xxxxxxxx předpisy. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx venkovní xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx dětí xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hygienické xxxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx údržby x xxxxxx zajištění stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxx pokud tím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. O xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem, (xxxx jen "osoba xxxxxxxxxxx péči"), xxxx xxxxxxx činit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se zdravotní xxxx. Xxxxxxx spojenou xx zdravotní xxxx xx xxxxxx nemoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx prováděnými osobou xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx stacionáři, domově xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením, domově xxx xxxxxxx nebo x domově xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 x provozním xxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx dětský xxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxx schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx formu, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx zdravotní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx název xxxxxxxxx služby, xxx xxxxxx xx provozní xxx vydáván.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx x něj xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se zdravotní xxxx [§82 odst. 2 xxxx. x)].

§16

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxx xxx podezření xx její výskyt xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx příčiny a xxxxxx, xxxxxx přenosu xxxxxxx x provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x zamezení jejího xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinna neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, těžké xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§17

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou, úklid x výkon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sterilizace x xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Dezinfekcí xx soubor xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kombinovaných postupů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx vnímavé xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, virů, xxxxxxxxxxxxxxx hub x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spór) x vývojových stadií xxxxxxxxx významných xxxxx x jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx proces, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx evidenci v xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx jen na xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx sterilizace x xxxxxx jeho účinnosti.

§18

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx17a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx17a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uvedeného x §15 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxx prádelnu vybavit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx vody xxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fyzikální, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx sauny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §6a, §6b xxxx. 2 x §6c odst. 1 xxxx. x) xx x), pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx použití vody x přírodního xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx ve xxxx xxxxx zajistit dodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx mikrobiologických, xxxxxxxxxxx x chemických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§19

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činností epidemiologicky xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§23), výroba xxxxxxxx,18) zpracování potravin18), xxxxxxx potravin xx xxx18), výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úpraven xxx x xxxxxxxx6a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxx živnosti, při xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx přicházející xxx xxxxxxxxxx činnostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§23) xxx xxxxxx potravin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx18) xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, pokrmy, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx plochami, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vod a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a) xx xxxxxxx xxxxx x vodou, x xxxxxxx xxxxx přicházející xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatních činnostech xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx x kosmetickými xxxxxxxxx, xxxxxx ingrediencemi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti epidemiologicky xxxxxxx") musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxxx epidemiologicky závažné xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xxx dne, xxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x úspěšném složení xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

Povinnosti fyzické osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřením, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx11), stanoví-li xxx xxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx x xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx znalosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxx osobní x provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.

§21

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx je povinna

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,19a) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,19a) pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x provozní xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxx.

(2) X výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, povinna xxxxxxxx xxx vodu xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx vody xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mikrobiologické, xxxxxxxxxx, fyzikální, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejich hodnoty x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx holičství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pedikúru, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx x činnost, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx povinna zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X provozním řádu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x sterilizace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x prádlem a xxxxxx prostředí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxx změny xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx přijetím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinna xxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx služby

Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxx xxxxxx,8b) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ubytování x bytových xxxxxx, x xxxxxxxxx domech x ve stavbách xxx xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx xxxx uvedou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx infekčních x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx dále xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx pitné x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx řád x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Provozní xxx xx xxxxx xxxxxxx změnit xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, masérské, xxxxxxxxxxx xxxx rekondiční xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, oční spojivce x rohovce.

Další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§23

(1) Stravovací xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx88), xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x uvedení xxxxxx xx trh xx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx94).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kuchyňsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo teplou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx přímo xxxx xx xxxxxx podána xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která ji xxxxxxxxx, poskytovat xxxxx x provozovně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zásobování xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropské xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx do stravovací xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxxx, předložit xxxxxx x xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxx x umístění provozoven, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději x xxx xxxx xxxxx, xxxxx x den xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba x oznámení dále xxxxx obchodní firmu, xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní firmu x xxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) x výrobě x přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxx látky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxx xx základě právních xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; látky, suroviny, xxxxxxxxxx a potraviny xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx pokrmů xx xxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

e) x xxxxxxx, že požadavky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, surovinu, xxxxxxxxx xxxx potravinu vyrobil.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rostoucí xxxxx houby x xxxxxxxxx sběru, xxxx xxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27a) xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

Díl 5

Hygienické xxxxxxxxx xx předměty xxxxxxx xxxxxxx

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx

Xxxxxxxx běžného xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumějí

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx27b),

x) kosmetické xxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx o kosmetických xxxxxxxxxxx63) x

x) výrobky xxx xxxxxxx dětmi xx věku xx 3 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x b), xxxxxx x potravin.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného užívání

(1) Xxxxxxx nebo dovozce xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx,26a) xxxxxxx xxx

x) za xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a předměty xxxxxxx v §25 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx hygienickým požadavkům xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; dodržení hygienických xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předmětů xx výrobce nebo xxxxxxx povinen xxxxxxx x hodnotit za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx26a) obalů,

d) materiály x xxxxxxxx uvedené x §25 xxxx. x) byly x xxxxxxx xx svou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx vybaveny xxxxxxx x obsluze x xxxxxxx; xx značení xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx složení x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §25 xxxx. x) x vést x tom dokumentaci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a xxxxxxxxx xxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) povinnosti xxxxxxx x hodnotit složení x xxxxxxxxxx výrobků, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splnil x xxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolní účely xx žádost příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zkouškách a xxxxxxxxx složení x xxxxxxxxxx těchto výrobků xx lhůtě, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví a xxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. x) x x) xxxxx, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.4a) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx značení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x obalu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx v xxxxx xxxxxxx na xxxxx spotřebitele. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx29a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zřetelně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx minimální xxxxxxxxxxxx; xxxx výrobky xxx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxx26a).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xx nevztahují xx xxxxxxxx běžného užívání xxxxxxx x §25 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Výrobce x dovozce materiálů xxxx xxxxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit zahájení, xxxxx xxxx ukončení xxxxxx nebo dovozu xxxxxxxxx nebo předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami xx 7 dnů ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx provozovny, xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo registrační xxxxx u zahraniční xxxxx. Xxxxxxxxx osoba x oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vyrábí nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určené xxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx obdobně xxxxxxxx na provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx95) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx96) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx určené xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx používajícího xx svém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx materiály nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x potravinami, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x). Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx materiály xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx, které dovezl, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x v odstavci 2.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx výrobu, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63). Xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx dodávání xx trh xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx64) uvedeny x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxx jsou baleny xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obalu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

Xxx 6

Xxxxxxx xxxx xxxxxx, vibracemi a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxx

§30

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx zdrojem xxxxx xxxx vibrací, xxxxxxxxxxxx letiště,31) xxxxxxx, xxxxxxxxx vlastník pozemní xxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx32a), xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nelze-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, pak osoba, xxxxx x pořádání xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx provozovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxx objektů, xxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxx (xxxx jen "xxxxxx hluku xxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx hluk nepřekračoval xxxxxxxxxx limity xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxx zabráněno nadlimitnímu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřním prostoru xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx z provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx dráhách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se považuje x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx zvuk, který xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx hygienický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx pro xxxxxx x jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlasovým xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx-xx o součást xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x produkce xxxxx xxxxxxxxxxx xx venkovním xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxxxx opatřením76), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx dílo xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx76). Xx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povrchové vody xxxx vodní dílo xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku, xxxxxxx mimořádné události, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prováděním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx76).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorem se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx32b) x xxxxxxxxxx pracovišť. Chráněným xxxxxxxxx prostorem xxxxxx xx xxxxxx prostor xx xxxxxxxxxxx 2 x xxxx částí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxx domů, xxxxxxxxx domů, xxxxxx xxx předškolní x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx staveb. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prostorem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx77) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výchovu x vzdělávání, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stavbách x xxxxxx místnosti77) xx všech stavbách. Xx se xxxxxxxx xx prostor xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxx §30 xxxx. 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x povolení mírnějšího xxxxxxxxxxxx limitu, než xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posoudí, xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nebo xxxxxxx xx omezí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Rozumně xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx stanovený x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx vydal, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, pokud je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v řízení x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx. Xxxxxxxx mírnějšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx hluku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vypočtené xxxxxxx hluku x xxxxxxxxxx prostorech uvedených x §30 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx vibrací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx počtu xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxx na rozumně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodem xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx zajišťujících xxxxx xxxx xxx 50 tisíc xxxxxx xxxx přistání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letiště povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx řádu ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavební xxxx xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domů, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vypracovaného xx jeho náklad xxxxxxx postupně xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření v xxxxxxx rozsahu, aby xxxx alespoň xxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. U xxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajistila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, může xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§32a

Měření xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx4a) xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxx §83c.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2005

§33

X chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx instalovány xxxxxx x zařízení x xxxxxxxxx kmitočtu od 4 xx 8 Xx. Xxxxx může xxxxxxxxxx takový stroj xxxx xxxxxxxx v xxxxx bytových xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx obdobných xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby v xxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx hluku a xxxxxxx xxx denní x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Noční xxxxx xx xxx xxxxx kontroly dodržení xxxxxxxxxx x ochraně xxxx hlukem x xxxxxxxxx rozumí xxxx xxxx 22.00 a 6.00 xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx elektrická x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1,7.1015 Xx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření včetně xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxx

x) činit xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx fyzických xxxx x rozsahu upraveném xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx expozice fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) před xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zástavbě vypracovat xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx doloženo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných hodnot xxxxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označit xxxxxxxxx místa (xxxxxxx, xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neionizujícímu xxxxxx xxxx překročit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxx zdroje neionizujícího xxxxxx, která by xxxxx xxxx x xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx provoz neprodleně xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx vést xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx každý xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, po xxxxx xx xxxxx x provozu; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx životnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření. Xx xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxx neionizujícího xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx výrobcem, xx osoba uvedená xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření ukončit.

§36

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx

x) zařazení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1X x vyšší výstražným xxxxxx x xxxxxx xxxxx 3B x 4 signalizací xxxxx,

x) xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx laseru.

Xxx 7

Ochrana xxxxxx xxx xxxxx

§37

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis; xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ochranná opatření xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.33b) Do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx na pracovištích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jeden xxx.

(2) O zařazení xxxxx xx třetí xxxx xxxxxx kategorie xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx33a) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx předkládá osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx"), x to xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zařazuje xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak,33a) x xx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx výkonu, změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 10 xxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které nebyly xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx práce xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zaměstnavatel x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) označení xxxxx,

x) název a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx práce xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx trvání této xxxxxxxx,

x) xxxxx směny; x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxx střídání směn,

e) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, z xxxx xxxxx žen,

g) opatření xxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x připojí x xxxxxxx protokoly x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx toto hodnocení xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxx podmínek výkonu xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (§39), třetí xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen bezodkladně xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxx x zařazení xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx (§39).

§38

(1) Měření x xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx, xxxxx xxxx potřebná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx provést xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx obor xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravena, xxxxx není xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxx nebo pracovní xxxxxx97) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83a xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, směnnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, režimu xxxxx, xxxxxxxxxxx xx jídlo x oddech x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x pracovnímu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro rizikové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pracovní xxxxxx.

(3) X případě, xx xx xxx rizikový xxxxxx xxxxxxx zátěž xxxx xxxxxxxx poloha xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxx práci, xxx xxx xxxxxxx xxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxxx x xxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§39

Xxxxxxxx práce

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx související x xxxxx, xx xxxxx zařazená do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a dále xxxxx zařazená xx xxxxxxxxx xxxxx, o xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.33a)

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx; x xxxxxx skutečnostech xx povinen neprodleně xxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxxxx zaměstnavateli bezodkladně xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx povinen dodržet xxxxxxxxxxx o výsledcích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx míry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx biologických expozičních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx rizikové xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. x xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx,

2. x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxx,

4. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotách intenzit x koncentrací xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx evidenci podle xxxxxxx x) xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx expozice, x xxx-xx x xxxxx

1. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

4. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx latentní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxx inkubační xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx projevují xxxxxxxx xx mohou xxx xxxxxxx následky,

po dobu 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodů 1 xx 4 xxxxxx při xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx dosud xxxxx xxxxx písmene x), příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

§40a

(1) Povinnosti xxxxx §3739 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přidělení zaměstnance xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Uživatel xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx agentuře xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxx xx kategorie xxxxxxxx, xxxxx xx výsledky xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x práci, x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx x uživatele xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxxxxx xxxxx agentuře xxxxx xxxxxxxx xxxxx §40. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tuto xxxxxxxx uchovávat po xxxx xxxxxxxxxx x §40.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§41

Používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxx používány xxxxxxxxxx činitele xxxxxx 2 až 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x změny xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx změně ohlášených xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxx azbestového xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx x expozicí xxxxxxx podle vět xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemá, jde-li x xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx azbestu33d). Xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x postup xxx xxxxxx ojedinělé x xxxxxxxxxx expozice xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx určená xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x azbestu postupovat xxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx předpisem.

(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 xx 4, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx záměr xxxxxxxx xxxx biologické xxxxxxxx65).

§41a

Teplá voda xxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyrábí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxx vodě nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organoleptických ukazatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodu xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zaměstnavatel xxxxx mikrobiologické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, průkaz, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vody, a xxxxxx zabezpečení dodržování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovat x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxx zásobovaných xxxxxxxxx xxxx, upravený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vodu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxx xxxxxx četnost a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsah kontroly xxxxxx.

§42

Xxxxxxx spojené se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§44

Ustanoveními tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§44x

(1) Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výroba, dovoz, xxxxxxxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, balení, označování x vnitropodniková xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi xx každý povinen xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx výstražnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, standardními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, o xxxxx x zrušení xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX a o xxxxx nařízení (ES) x. 1907/2006, v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008").

(3) Xxxxx nesmí xxxxxxx, xxxxxxx, prodávat xxx xxxxx dodat, xxxxxxxxx xxxx obstarat xxxxx osobám, než xxxx xxxxx právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(4) Xxxxx xxxxx nabízet, xxxxxxx, prodávat xxx xxxxx xxxxx, přenechat xxxx obstarat xxx xxxxxxxx osobu xxxxxx 18 let nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezena, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kategorie 3 xxxx toxicita pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směsi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xx standardní xxxxx X314 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesmějí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx přiřazenu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, xxxx nebezpečné chemické xxxxx xxxx chemické xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx větou x xxxxxxxxxxxxx H314 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přiřazenu xxxxx nebezpečnosti akutní xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak20). Xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látkami x chemickými směsmi xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaškolila. Opakované xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 roky. X xxxxxxx x proškolení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§58).

(7) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx skladování xxxx xxx vyloučena xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, jsou xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx směsí. Xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx útvaru xxxxxxxx, xxx který byly xxxxxx. Xxxxxxxxx záznamy xx xxxxxxxxxx nejméně xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto odstavce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx79).

§44x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo chemickými xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx toxicita xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, Farmacie xxxx x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx získáno studiem xx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx získáno xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx vzdělávání,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. a xxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxx celoživotního vzdělávání xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx35f), xxxx

5. v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxx nezařazeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx35g),

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxx x), a xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nebezpečnými chemickými xxxxxxx nebo chemickými xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx nařízení (XX) č. 1272/2008.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odborné způsobilosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx zřízení xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx zkoušce se xxxx přihlásit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx starší 18 let, která xx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o fyzickou xxxxx, která xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nemá (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zkušební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají přiřazenu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx správní xxxxxxxx.35h) Osvědčení je xxxxxx xx dobu 5 xxx ode xxx xxxx vydání, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx umístěnou xx xxxxxxxx domova xxx xxxx xx 3 xxx věku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX X ŠÍŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

§45

(1) X ochraně před xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění spolupracují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x orgány ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x takovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx udělil xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách11).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a mimořádná xxxxxxxx, očkování xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx léčebnými xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx x xxxx [například xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx36)] x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx mezinárodní smlouvou, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx výskyt xxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx xxxxxxxx tuberkulózy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx takové oddělení, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prozatímního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§46

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pobyt xx území České xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx nebo je xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů, xxxx povinni xxxxxxxx xx, v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxx očkování xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kolektivech x xxxxx ohrožujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx doporučení Světové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xx pracoviště x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxx xxxxxxx podrobit se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx provedením xxxxxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxx (odolnosti). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx neprovede xxx xxxxxxxx imunity xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx očkovací xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §47a vystaví xxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zapíše xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného zdraví, xx xx nezletilá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx tomuto xxxxxxxx xxxx vyšetření x určeného poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxxx zástupce12), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx péče80). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nedovršily xxxxxxxx xxx xxxx, svěřených xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu10a), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx81), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx pobytové xxxxxx82) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx nařízena xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx výchova, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx, poskytovatelé sociálních xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobu umístěnou xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx umístěnou xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Určený poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx očkování x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx, způsoby vyšetřování xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rizikem xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

§47

(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mimořádnému xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx použít xxx očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §80 xxxx. 1 xxxx. x). Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx očkování x xxxxxxx xxxxx požádá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Každé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx očkování, x do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx očkovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx očkování konkrétního xxxxxxxx, x tom xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nákazy xxxxx §79 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx provedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikován xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xXxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§47x

(1) Xxxxxxxxxx očkování xxxx provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx HBsAg xxxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx hepatitidě X, xxxxx provádějí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tuberkulóze x xxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pracovištích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zletilých xxxxxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxx očkování mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. U osob xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x obdobných zařízeních xxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxx zákona také xxxxxx xxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx a mimořádné xxxxxxxx provádějí poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx infekční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a zdravotní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x nehojících se xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a dorost, xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx hygiena a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Očkování xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx antirabických xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic.

(4) Xxxxxxxx proti žluté xxxxxxx může xxxxxxxx xxx poskytovatel zdravotních xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx očkování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žluté xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem x zahájení tohoto xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zimnici xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxx xxxxxxxx očkování xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx čtvrté.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx průkazu xxxx zdravotního x xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx očkování proti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx a anglickém xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§47b

§47b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§48

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxx využívat x xxxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxx a šíření xxxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předávány způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx kromě xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxxx mají xxx xxxxx předány, xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadovaných xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx kterému xxxx xxxxx požadovány.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení předá xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

§49

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx péče x dítě x xxxxxx skupině75) x xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx živnost, x jejíž xxxxxx xx xxxx x xxxx xx 3 xxx věku xxxx xxxxxxx dětí nad 3 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních98), xxxx mateřská xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pouze xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očkováním, xx xxxxxx, že xx xxxxx nákaze xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doklad x tom, xx xx xxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontraindikaci, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx, pěstouna xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx péče80).

§51

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx neobvyklé reakce xx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx očkovací xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx sdělit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, a xx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x datum xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx x xx xxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxx podle očkovacího xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti sezónní xxxxxxx.

§52

§52 zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx šíření xxxxxxxxxx onemocnění fyzickými xxxxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxxxxxx zárodky

§53

(1) Xxxxxxx xxxxx po nákaze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x chronickým xxxxxxxxxxx xxxxxxx zánětem xxxxx X x X, xxxxx jim xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělena (xxxx jen "xxxxxx"), xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, lékařskému xxxxxxx, xxxxxxxxxx laboratornímu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poučení lékaře x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx infekčního onemocnění, xxxxx jsou nosiči,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx péče x xxxx nosičství; xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, učiní xxx ihned, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx pobytové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu82),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx v oboru xxxxxxxxx lékařství pro xxxx x dorost, xxxxxx xxxxx (jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx trvalého x xxxxxxxxxxx pobytu), xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Příslušný orgán xxxxxxx veřejného zdraví x moci xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x); xxxx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, požádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§54

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlásit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, skutečnost, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx známa, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace

§55

Ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x k xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přenašeči infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx významnými xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx. Člení se xx

x) xxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx čištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škodlivých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx,

x) speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx činnost xxxxxx xx likvidaci původců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zvýšeného xxxxxxx škodlivých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

§56

Osoba, která provádí xxxxxxxxx dezinfekci, dezinsekci xxxx xxxxxxxxxx,

x) smí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx37a),

x) může xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx nutné xxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a životní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je povinna xxxxx xxxxxxx ve xxx provozovně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxxxxxxxx osoba x xxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlodavců x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, pobytové xxxxxxxxx x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společenství xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) dovršila věk 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx kurs, xxxx xxxxx získala xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem37c),

c) xx platné xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx provozech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx získala xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem37c),

b) xx xxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ochrannou dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chemické xxxxx nebo chemické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx třídu xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx toxicita xxxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx expozici xxxxxxxxx 1 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxx odborný xxxx xxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu upraveném xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37c) x

x) má platné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, může xxxxxxx xxxxx, která xx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx odborného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x 5 let xxxxx xx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přijetí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§59

1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace, xx xxxxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinfekce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx odbornou xxxxx, x xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§58 xxxx. 1 x 3) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§58 xxxx. 2).

§60

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1 až 4 xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. X provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx přihlášku, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu 5 xxx ode dne xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§61

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a deratizaci, xx povinna

a) evidovat xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxx; tuto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinsekci a xxxxxxxxxx.

(2) Příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zvýšený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x obecnímu xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx činnosti, a xx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno přesné xxxxxxxx místa, kde xxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, druh x xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx doba trvání xxxxx, xxxxx x xxxxx provádějící xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx lhůty 48 xxxxx se nezapočítávají xxx xxxxxxxxxx klidu x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx včely, xxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, platí zvláštní xxxxxx xxxxxxxx37b).

(4) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx podmínky jejího xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálem

(1) Osoba xxxxxxxxxxx péči včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx laboratorní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu (§15 xxxx. 1), xxxxx xxxxxx infekční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx infekčních onemocnění xxxx xx x xxxxxx skutečnostech dozví, xx xxxxxxx ohlásit xxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxx upraveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxx x xxxxxxx jí poskytované xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x realizaci xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx zdraví, vyžádá xx osoba poskytující xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezy xxxxxxx infekčních onemocnění xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx hepatitid x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx povinna

a) xxx xxxxxx biologického materiálu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) žádanku x xxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xx s biologickým xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, laboratorním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx ohroženo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx.

§62x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxx zejména xx xxxxxxx diagnózy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§65). Osoby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx oprávněno xxxxxx xxxxxx mobilní xxxxxxxx xxx účely epidemiologického xxxxxxx x zpracovávat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx blízkosti uživatelů, xxxxxxxx xxxxxxxxx interakcí xxxxxx xxxxxxxx, a x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Instalace x xxxxxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (EU) 2019/1765 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření105).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která prokáže, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 106) x xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx, veřejnoprávní smlouvu xx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemiologické xxxxxxx.

(4) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx výčet činností, xxxxxxx xxxxx xx xxx přenesen, x xxxxxxxx xxxxxx výkonu, xxxxxxx

x) úpravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních údajů,

c) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Na fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx §89 xxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvo xxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správy si xxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířete xx xxxxxxx. Xxxxxx veterinární xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zvířete xx takovou xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x nákazy, xx podle povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx, podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx laboratornímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx prohlídce x karanténním opatřením,

b) xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdroje xxxxx vody, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x je-li xxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxxxxx xx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx snížilo.

§65

Xxxxxxxxx ohniskové ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx činnost směřující x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlodavci x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákazy. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx součástí je xxxx xxx xxxxx xxxxxx, fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podnikající x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx podnikatelem, x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravními xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, pozastavení xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx ohniskové dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxx (hygienické xxxxxxxxxxx) vody, půdy x jiných xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx provedení protiepidemických xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne x druhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v ohnisku xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ně, xxxx xxxxxxx xxxxx nařídit xxxx x způsob xxxxxxxxx protiepidemických opatření x xxxxxxx nákazy xxxxx §64.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx ode xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xx, xx je nesprávné, xxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx opatření xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zmeškání xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, opatření xxxxxxxxxxx zruší, x xx-xx xx xx xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxx, vydá opatření xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx jeho doručení xxxx x návrhem xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx, příslušnému xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo postoupil xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nové, xxxxx xx sdělení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ho x xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxx a napadené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx opatření xxxxx xxxx změní.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx nelze xxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření x ohnisku xxxxxx xxxxx §64 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(12) Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11, požádá určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prostory, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx organizování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx a xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provede, rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdržuje.

(2) Fyzické xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stanovení, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxx xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxx stanice, v xxxxxx správním obvodu xx hraniční xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hraničním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x českém xxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxx území xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou

a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úschovy, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x jiného nakládání x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být šířeno xxxxxxxx onemocnění, popřípadě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxx některými xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných shromáždění x xxxx, uzavření xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx lůžkové péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x ubytovacích podniků x provozoven stravovacích xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §6a x §6d, zákaz xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, pramenů, xxxxxxx xxxxxx, rybníků, xxxxxx x xxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx xx xxxxx zasaženém xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1), xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx deratizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx; xxxxxxx na xxxx ohniskovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu,

f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní xxxxxx xxxxxx léčiv (xxxxxxxxx),

x) příkaz k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státu, xxxxx xxxx obce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služebnímu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jiného xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x likvidaci epidemie xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.&xxxx;Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyžádá xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx infekčního onemocnění. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podřídit.

§70

Xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx

(1) X ochraně xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podrobit xx léčení infekčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zajistí. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný účinek.

(3) Xxx-xx o xxxxx, xxxxx nedovršila xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx zákonný xxxxxxxx.12)

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxx vyhovět.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx virem xxxxxxxx imunodeficitu

§71

(1) X xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x spermatu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dárcovství. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx darování xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxx test na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx žen,

b) x fyzické xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx na xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx diferenciální diagnostiky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx činu, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x přenosu xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx osoby,

d) x xxxxxxx xxxxx, která xx nuceně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (§70).

(3) X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxx xxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxx xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vyšetřovací metody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšetřovací metody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx39) xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,40) a

2. xxxxxx o školení x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Počet xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xx desátého dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxx vyšetřování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "určená xxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Na vyzvání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§72 odst. 1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx imunodeficitu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezajistí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 rozhodnutím odejmout.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle §72 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odejmout x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxx vyšetření xxxxx §72 odst. 3,

x) se poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nezúčastní xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§74

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx materiál x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx provádět xxx Xxxxxxx referenční xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx reaktivního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poskytovatel zdravotních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x pozitivním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prostřednictvím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx virem xxxxxxxx imunodeficitu x, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx byla xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajistí xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx počínat si xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podepíší xxxxxxxxxx, xx byli xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx skutečnost x xxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§75

Bez souhlasu xxxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti podle §72 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx jiným xxxxxx, k xxxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx všech úkonech xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx x při xxxx studii xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§75x

Xxxxxx epidemiologické xxxxxxxx

(1) Xxx infekce způsobené Xxxxxxxxxxx influenzae x, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu, xxxxxxxxxxx, meningokokové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx informace xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx je xx sítě Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění (xxxx xxx "síť Xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx výměnu nutných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx varování a xxxxxx xxx účely xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. x) x x)&xxxx;x Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx infekcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x použitých kontrolních xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x neobvyklých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

1. infekčními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx onemocněními neznámého xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie,

e) x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úsilí x předcházení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx sdělí xx xxxx Společenství.

(3) X xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx koordinace xxxxx x xxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx síť Xxxxxxxxxxxx x konzultuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx naléhavá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přijatých opatřeních xx nejdříve xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Komisi Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlásit xx způsobem a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, epidemiologickém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patogenní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx základní charakteristiku, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx infekčních onemocnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§75x

Xxxxxx při poranění xxxxxx kontaminovaným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x ostrým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitým k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenosného xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx systémem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§76

Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx odebírají výrobky, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, distribuce x prodej xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx uvolnění x xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx4c), x distribuci a xxxxxxx, a xx xxxxx xx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx odebírají xxxxxxx, x xxx, že xxxxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx4c), x xxxxxxxxxx x prodeji, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx po xxxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, kteří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, x xx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) pozastavit xxxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) nebo xx xxx, distribuci x xxxxxx výrobků, a xx xx xx xxxx obdržení informace xxxxx xxxxxxx b) xxxx c); po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx, distribuce, prodeje xxxx oběhu4c).

§77

(1) Orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,42)&xxxx;xxxxx xx dotýkají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x řízení zdravotních xxxxx. Orgán ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxx x těchto věcech xxxxxxxxxx. Souhlas xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx vázat na xxxxxxx xxxxxxxx. Stanovisko xxxx rozhodnutím vydaným xx xxxxxxxx řízení.

(2) Žádost x vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)&xxxx;X xxxxxxx, že xx x platné xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci uveden xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxxx, xxxxx xx stavbě, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx hlukem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx u xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4)&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, stavby xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stavby xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx funkčně xxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx záměru, xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx žádosti xxxxxxxx o povolení xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx staveb xxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5)&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sociální xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx stavbě xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx opatření k xxxxxxx před hlukem.

(6) Neprovede-li xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx zatíženého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hluku xx xxxxxx hluku xxxxxx xxxxxxxxx hodnotám hluku xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v hlukové xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx o 2 xX; toto xxxxxxxx xx posuzuje postupem xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx správa x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx státní správy x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x jejich xxxxx

§78

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a podpoře xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady,

h) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx tvoří správní xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

§79

Sběr x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany a xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x nařízenými xxxxxxxxxx preventivními prohlídkami x xxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. x); xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 let xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, o xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x expozici xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovního x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislostí a xxxxxxx údaje podle §40 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zápisu x xxxxxxxxxx očkování xxxxx §79 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx onemocněly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.43) Xxxxxx x citlivé údaje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx mají být xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, Xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavem x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx přípravy podkladů xxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxxxx trendů výskytu xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx souvisejících x xxxxx, xxxx xxx pro xxxx xxxxx anonymizovány xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx.43)

(4) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx43) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x plnění xxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Orgány ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem43) xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx. Tyto údaje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §78 odst. 1 písm. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu zdravotnictví. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx předávat xxxxxxx xxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí x orgánům inspekce xxxxx a xxxxxx xxxxxx správy údaje x výskytu prací xxxxxxxxxx do kategorie xxxxx x čtvrté x xxxxx kategorie xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře veřejného xxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxx x podpory veřejného xxxxxx včetně prevence xxxxxx a řídí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx 5 let xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obyvatelstva x xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obyvatelstva x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx priority x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva,

b) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx v ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx komise, xxxxxxx xxxx poradní orgán Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, antigenní xxxxxxx očkovacích xxxxx xxx pravidelná, xxxxxxxx x xxxxxxxxx očkování x xxxxxxxx xx xx xxxxx sdělení xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxx, xxx který xx xxxxxx dané xxxxxxxxx složení; xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x změny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx očkování,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8, §5 xxxx. 6, §6e, §72 xxxx. 1 a 2, §73, §83e xxxx. 5 a xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví; xxxx xxxxx podle §3b, §6g, §72 xxxx. 3, §75a, §79 xxxx. 5, §83a xxxx. 2, §83c xxxx. 3 x §83e xxxx. 6; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic rozhoduje xx xxxxxxxx §37 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nařizuje mimořádná xxxxxxxx xxx epidemii x nebezpečí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx výskytu nebezpečných26a) x z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx či x xxxxxxxx xxxxxxx podezřelých xxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být provedena xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx krajů, x rozhoduje o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx nebo xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, x rozhoduje x jejich ukončení,

i) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x toxiny, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nemoc xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx;43c) xxxxxxxx vyhlásí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhlasovém xxxxxxxx43b),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpory veřejného xxxxxx xxxxxx prevence xxxxxx x zdravotních xxxxx; sestavuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx infekce vyvolané xxxxx xxxxxxxx imunodeficitu x řídí xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx zásady x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x životních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uděluje x xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx v hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plány sestavené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určují priority xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx občanských xxxxxxxx, jakož i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x výkonem xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x v mezích xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §25 písm. x) x x) x výrobků xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx-xx k podstatnému xxxxxx, xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxxx xx 5 xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx mapy, xxxxxxx xxxxxxxx jsou mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx překročení xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x jehož odstranění xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx akční xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategické xxxxxxx mapy, xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlukových xxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx plánů, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x účasti xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx ochrana před xxxxxxxxxx x obtěžujícími xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx hluku, xxxxxxxxxxx xxxxx §34,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plánů, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxx součástí jsou xxxxx oblasti x xxxxxxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx ve volné xxxxxxx stanovené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx mezní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34. Xxxxxx xxxxxxx xx volné xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic,

v) xxxxxxxxx řízení jakosti xxx v povrchových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanicemi, xxxxxxx určuje x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) počet xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx sestaví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx styk x potravinami x xxxxxxxx xxxx látky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami je xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Pandemický plán xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x plní xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxx zasílaných do Xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxx týkají83); xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v oboru xxx xxxxxxxxxx,

x) uplatňuje xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxx xx pro účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxx §81, 81a, 81b x 81c xxxxxxxx hluk, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx veřejných xxxxxxx x tichých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx škol, xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xx za xxx xxxx způsobený osobou, xxxxx xx mu xxxxxxxxx, hluk x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx x rekreačních xxxxxxx, hluk na xxxxxxxxxxxx, hluk uvnitř xxxxxxxxxx prostředků x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Pro výkon xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx x §78 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx metody vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxxxxxx odběru, transportu, xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, přestože xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebezpečí xxx zdraví43d), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx odstavce 5 x jeho důvodech xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Má-li Komise Xxxxxxxx unie xx xx, xx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx oprávněno stanovit, xx xxxxxxx upravené xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správu, xxxx nebezpečné, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx. Dočasné pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vyhlásí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zveřejněním xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic (Xxxxxxxxxx stanice hlavního xxxxx Xxxxx) xxxxxxxxxx x sídlech xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx stanovení a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) X Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx místo hlavního xxxxxxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele sekce xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hygienik Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx hygienikem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze lékař xx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxx xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xx dotčeným xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxx a přípravků xx xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx99),

x) předkládá Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx víceletý xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 396/2005 100),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 x úředních kontrolách x xxxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx materiálů x xxxxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxxx dopravy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxxxxx průměrného hlukového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx strategických xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx x xxxxxxx xx

x) hlavních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jimiž se xxxxxx xxxxxxx komunikace, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx za xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 30&xxxx;000 xxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 50&xxxx;000 vzletů x xxxxxxxx xx xxx, s výjimkou xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ležících xx xxxxx aglomerací.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx vypracovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxxx strategických hlukových xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx železniční xxxxx x hlavní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánů

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xx 45 xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx podnětů a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvlášť xxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx letiště,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx plánů,

d) xxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x příhraničních xxxxxxxxx.

§81x

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx průměrného hlukového xxxxxxxx životního prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 100&xxxx;000 xxxxxx bydlícími xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ekonomickými, sociálními x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§81b

Ministerstvo životního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx terénu x xxxxx dopravních xxxx.

§81ba

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3b xxxx. 2 xxxx. c).

§81ba xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxxxxxx xxxxx

§81x
Xxxxxxx úřady x xxxxxxx hodnocení x snižování hluku x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem43b),
b) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x dopravě xx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx, které vlastní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxx obvodu kraje,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vždy nejdéle xx 2 let xxx xxx předání xxxxxxxxxxxxx hlukových xxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx komunikace, dráhy, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xx vlastnictví xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§81a) xx xxxxxxxx obvodu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx oblastí v xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx vlastnictví xxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxx, x xx xxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx map xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxx §81 xxxx. 3.

§81x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pandemický xxxx xxxxx zpracovaný xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x), a xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kraje.

§81d xxxxxx právním předpisem x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2015

§81x

Xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x souladu x národní politikou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva xxxxx a xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu obyvatelstva.

§81e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

§82

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

(1) Xxxxxxx xx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xxxxxxxx xxxx rušit xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxx úřady. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X čele xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxx x státní službě. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx správy v xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx, tímto zákonem x xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx x fyzikálních, xxxxxxxxxx x biologických xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodovat xx žádost zaměstnavatele xxxx x xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx podmínek §37 x §39 rizikové xxxxx x xxxxx xxxxx podle §40 xxxx. c) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nepříznivě projevit x xx xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx"); xxxxxxxx lékařské prohlídky xxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx záření kategorie X xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx33a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84) xxxxxx x minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ověření xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání45), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přestupky xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení; organizovat, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamezení šíření xxxxxxxxxx onemocnění x x xxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx nebezpečných26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx podezřelých vod, xxx živelních xxxxxxxxx x xxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx výrobků xx xxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 písm. g) xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) stanovit hygienický xxxxx faktoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx stanovení v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; zařadit xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem61),

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku provozujícímu xxxxxxxxxx xxxxxx odběr x xxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx pokrmů, je-li xx potřebné xxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx infekčního xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pokrmů upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx epidemiologické xxxxxxx xxxxx §62a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx péčí x kontrolovat ji, xxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxxxx akutní, následnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prevalenční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx péčí,

t) provádět xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx rizik z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxxx se na xxxxxx, řízení x xxxxxxxx programů xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx 5 let xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu obyvatelstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x navrhnout x xxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxx stanoví opatření xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx47a), xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx uvedená v §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxx, x to xx základě žádosti xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx kontrolách67) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

y) xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx lékařství x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx101),

x) xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiály x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plastů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx materiálů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx108).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx výskytu infekčních xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx ojediněle, informovat xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx kopii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x §84 xxxx. 1 xxxx. x) poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx byla nařízena, x xx x x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx v xxxxx případě xxxxx xx poslední místo xxxxxx trvalého pobytu, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(5) X provedeném auditu xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické stanice xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx68).

§82a

Úkoly xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jakosti xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodách xxxxxxxxx v xxxxxxx

(1) Xxx řízení xxxxxxx xxx xx koupání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vodách, xx kterých xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, xxxxxxxxxxx xxxxxx využívaných xx xxxxxxx xxxxx §6d x x dalších xxxxxxxxxxx vodách xx xxxxxxx podle §6g xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

a) x xxxxxxx s xxxxxxxx monitorování jakosti xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx&xxxx;x vod xxxxx §6d xxxx xx 1. května kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxx kalendář x v monitorovacím xxxxxxxxx xxxx četnost xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx sezóny x xxxxx odběru xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx a xxx xxxxx §6d,

x) xxxxxxxx z moci xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x ukončení xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx xxxx krátkodobého xxxxxxxxxx xxxx nebo dalšího xxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx koupajících se xxxx,

x) xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) x na základě xxxxxxxx monitorování jakosti xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6g xxxxxxx soubor xxxxx x jakosti xxxxxx xxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x klasifikaci x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx svých internetových xxxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §6g odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx současně také xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx znečištění dalších xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx se xxxxxxx §6a xxxx. 3 xxxx. x), c) x x) obdobně.

(2) Xxx účely řízení xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx místem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxx §6d xxxxx, xxx xx xxxxxxx většina xxxxxxxxxxx xx osob, xxxx xxxxx, kde xx xxxxx profilu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx8a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vody,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx událost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vody ke xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, u nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než jednou xx 4 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nebo x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxx vody ke xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx,

x) xxxxxxxxxxx znečištěním xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má jasně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že zhorší xxxxxx vody po xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 72 xxxxx xxxx, co xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzorkem xxxxxx, xxxxxx se nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx koupajících xx xxxx,

x) trvalým xxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxx xxxxxxx sezónu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxx xx koupání xxxxx tehdy, xxxxx x 5 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx skončením pětiletého xxxxxx xx důvod xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx x xxxx důvodech x x dalších xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx předávat xxxxxxxx xxxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §6g xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx8a).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx hodnoty rozmnožení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znečištění xxxx makroskopickými xxxxxx x odpady x xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx x xxxxxxxx monitorování xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§82x

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad

Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx vydávaných xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx týkají xxxxxx vyhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Xx. a x. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§83

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x Ministerstvu xxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx jimi užívanými xxxxxxx47a) vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx a podpory xxxxxxxxx zdraví včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx47b), x výjimkou Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřízených x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx užívaných staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx47c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává organizační xxxxxx xxxxx jím xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxxxxx

(1) Autorizací se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx osoby, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx (§3 xxxx. 1 a 3), xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vody xx xxxxxx umělého koupaliště xxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxxxx x měření xxxxxxxxxxx a intenzit xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xxxxxx (§13 xxxx. 1),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx mikrobiálního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§13 odst. 2),

x) ověřování výrobků xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx s xxxxx, x xxxxxxxx stavebních xxxxxxx,8)&xxxx;xxxxx §5 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sterilizace (§17),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§24 odst. 1 xxxx. e)],

g) xxxxxx intenzit hluku, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x komunálním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 xx 35),

h) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osvětlení a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zátěže xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx úkolů x oboru působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Pověření xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx pověření xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kraje nebo xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx podnikatelem, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx osvědčení xxxx, xxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx §83a xxxx. 2,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přístupnost x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) existence xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxxx,

x) bezúhonnost xxxxxxxx x autorizaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x právnické xxxxx) xx autorizující osoba xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47d) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx státy, xx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce. Xxxx xxxxxxx nesmí xxx starší xxx 3 měsíce; doklad x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dokladem x způsobilosti k xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx organizační složku xxxxx, xxxxx xxxx xxxx u jejího xxxxxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Žádost xx xxxxxxxxx autorizující xxxxx.

§83c

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xx kterou bylo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x autorizací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žadatel. Xxxx xx sjednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Autorizace xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uděluje se xx dobu nejvýše 5 xxx xxx xxx xxxxxxx. Autorizace xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx o dalších 5 xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, které xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "držitel xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx 6 měsíců xxxx skončením platnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx sjednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx držitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla podle §83b odst. 4, xxxxx i xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx autorizující xxxxxx mezilaboratorních zkoušek. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx autorizace xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxxxxxx zkouškami xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx osoba provádí xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx autorizace a xxxxxxxx mezilaboratorních xxxxxxx. Xx tím xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke kontrole xx xxxx autorizující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxx nebo je xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx autorizující xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx autorizace xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83d

(1) Xxxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 5 dále xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou byla xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; vzdání xx xxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx doručeno xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxx smrtí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace xx mrtvého,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kraje xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx nepostačuje x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx autorizace xx xxxxxxxxx.

(2) Autorizující xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx §83c odst. 5, xxxxxxx autorizace, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx podle §83c xxxx. 3 o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§83e

(1) Provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxx hodnotit xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxx ni xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx autorizace.

(2) Xxxxxxxxxx uděluje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§83a xxxx. 2) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx 23 xxx, xxxxxxxxx, xx stanovenou xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zájmů, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znalosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37c). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xx bezúhonnou xx považuje xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx trestný čin xxx xx trestný xxx, který souvisí x xxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxx vlivu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83b odst. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxx ukončení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik absolvovaném x xxxxxxxxxxx složce xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nejméně xxxxxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí x hodnocení jejich xxxxx xx zdraví xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzování. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx základní, xxxxxxxx x xxxxxxx služba, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovolené. O xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 5 let, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(7) X žádosti o xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a akademické xxxxxxxx. K žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5.

(8) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx sjednání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx kontroly nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §83c.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx

x) odnětím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x §83c xxxx. 5,

x) uplynutím doby, xx xxxxxx byla xxxxxxx, pokud nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem osvědčení x autorizaci, nebo xxxxx prohlášením xx xxxxxx.

§83f

§83f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§84

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx v xxxxxxx xxx působnosti

a) při xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, zda osoby xxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, opatřením obecné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pozastavit xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xx byly porušeny xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví, a xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru zakázat xxxxxxx xxxx dodávání xx xxx, xx xxxxx, distribuci, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx vystavování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx výrobek je xxxxxxxxxx26a); mohou xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x prodeje xxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx nebo uvádění xx oběhu4c) xxxx xx trh,

d) mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 x xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

e) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, teplé xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§18 xxxx. 2, §21 odst. 2 x §41a), x xx do xxxx odstranění xxxxxx, xxxxx x stanovit xxxx, pro který xxx takovou xxxx xxxxxxxx nebo nařídit xxxxx četnost xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx vody xxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jakosti pitné xxxx, užitkové xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxx přijatá xxxxxxxx opatření, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx jakosti xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx četnost a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 a x xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx její xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx četnost xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vody nedává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolených xxxxx §6f xxxx. 2, a xxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx zakázat xxxxxxxxx xxxx ve stavbě xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §18 odst. 3, x umělém xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx x xxx xxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxx zakázat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx saunu, xxxxx xx xxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znečištěna, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx, nejsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity xxxx provozní xxx (§13 xxxx. 2), x xx do xxxx odstranění závady,

i) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přírodní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxx uvedené x §6d, xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vody ke xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu osobou xxxxxxxxxxx přírodní nebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §6d,

j) xxxxx nařídit úpravu xxxxxxxxxx řádu podle §3c xxxx. 1, §3d xxxx. 3 x 4, §6c xxxx. 1 xxxx. x), §7 xxxx. 2, §13 xxxx. 2, §15 xxxx. 2, §21 odst. 3 x §21a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxx vodou xxxxx §3c xxxx. 1 xxxx. f) a xxxxxxxxx a řízení xxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §3d xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných závad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přírodě, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx akce xxx xxxx (§12) a x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x přírodě, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx akci xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §4 odst. 8, §5 odst. 6 xx 10, §6e, §6f xxxx. 2, §14, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2, §31 xxxx. 1 a §41a odst. 2, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx; odejmutí povolení xxxxxxxx Ministerstvem zdravotnictví xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx provoz xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx dobu xxxxxxxxx k provedení xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx látky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx určené k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; xxxxx rozhodnutím zakázat xxxxxxxxx xxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x výrobě xxxx xxxxxxxx pokrmu, xxxxx nevyhovují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §15 odst. 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx zamezení xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x měření xxxxxxx životních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx určení příčiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x objektivizaci xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytující xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx rizik osobě, xxxxx činnost xx xxxx může být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovny od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xx následek xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní vztahy84) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rizik xxxxxxxxxx x fyzikálních, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) k xxxxxxx zdraví při xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,35) xxxxxxxxx-xx xx na pracovišti xxxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vysokém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na pracovišti xxxxxxxx rizikových faktorů, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xx xx xxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxx praktickém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx přípravy xx xxxxxxx povolání,

u) xxx zjištění, xx xxxxxx, xxxxxxxx, polotovary xxxx potraviny x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jsou xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uváděné na xxx48) jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx povinna xxxxxx x xxxxxxxxx znehodnocení xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx,

x) xxxxx nařídit x protiepidemických xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a potřebná xxxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx nutná x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx x jejich xxxxx x upravit rozsah x termíny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx33a),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx choroboplodné xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) x x), x výjimkou xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), e), x), x), x) a x) je xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx o odstranění xxxxxx x, xxxxxxx-xx xxxxxx xx skutečnosti, xxxxxx lze xxxxx xxxx provést xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předložit x důkaz o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c), držitele xxxxxxxxx x akreditaci4a) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx chemického xxxxxx35a) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx příslušný xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akreditace xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upraveno, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. p) xxx provést xxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx (§83c), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35a) xxx xxxxxxxxx obor xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upraveno. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§32a).

(3) Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x u) xx xxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxx zaměstnanci nebo xxxx fyzické osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx související s xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníkovi řízení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x u) má xxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxx xx 3 xxx ode xxx doručení písemného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx provozovnu xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu x xxx se xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vydán neprodleně, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice podle xxxxxxxxxxx plánů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Generální xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výrobky, xxxxx xxxx propuštěny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vývozu, xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx jméno, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx obchodní xxxxx, xxxx název x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx obchodního xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/8771),

c) xxxx odeslání x xxxx původu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Příslušný orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx72) nebo xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx volného oběhu.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxx výskytu xxxxxxxxxxxx26a) a z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh nebo xx xxxxx lze xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx nařídit též xxxxxxxxx velkoplošné (xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínky nabytí xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zákon x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxx92). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§86

(1) X xxxxxxxxxxx x měření složek xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxxxxxxx expozičních testů xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zdraví, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výuce xxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx poradenských služeb x xxxxxxx služeb xx úseku ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotní ústavy xx sídlem x Xxxx nad Xxxxx x v Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi; funkcí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, imunologie, xxxxxxxxxxx a parazitologie, xxxxxxxx genotoxikologická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-XXX protilátek, xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx léčiv, xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) X xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxx zdraví, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x podílení xx na xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxxx pracovníků a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx lékařství a Xxxxxxxxxxxx obory a xxx zdravotní výchovu xxxxxxxxxxxx se zřizuje Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zdravotní xxxxx xxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx vědeckou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx, pro xxxxx výkon xxxxx xxxxx jinak stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zdravotní xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx přípravy xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxx poškození xxxxxx x práce, x xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxx x pracovním x xxxxxxxx prostředí x o epidemiologii xxxxxxxxx závislostí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví.

(4) Xxxxxxxxxxx orgánem zdravotních xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Další xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx.

(5) Zdravotní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx vykonávat xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akreditace, xxx xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx laboratoř x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§87

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxx 37 x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 39 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, x xxxx xxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx102).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx zdravotní xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba ustavená Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví nebo xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 103).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x seznam národních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejňuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Oprávnění a xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx plnění úkolů xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx85). Xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x ke xxxxxxxx ohniska xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do obydlí xxxxxxxxx xxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §30 xxxx. 3 hygienický xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx x xxxxx přístupném xxxxxxxx osobám překročena xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx dozor, který xx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, jakostí xxx nebo prodejem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx zahájen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx ohrožení života xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx kontrolující předá x xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyhotovený na xxxxx; xxxx předání xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx námitek vedoucím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx státního zdravotního xxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sídla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předložila xxx doklady xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; kontrolovaná xxxxx je xxxxxxx xxxx výzvu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx prokáže xxxxxx xxxxxxxx, která jí xxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx oprávnění, a xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx materiál a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech,

c) nahlížet xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, činit si x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahlížet do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx.

(7) Osoba, xxxxx xx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx, xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx provozoven, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx dosažení xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x není-li xx xxxxx jinou odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vystaví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poučí ji x xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx x xxxxxxx pověření. Xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx a x obchodním xxxxxxxxx, x kterých se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx pokrmů komunikačními xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx odebírání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastírání xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx85).

(10) V xxxxxxx xxxxxxxx prodeje xx xxxxx xx vzorek xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx druhé odborné xxxxxxxxxx, které opravňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

§88x

(1) Xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdravotničtí xxxxxxxxxx x jiní xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx způsobilostí k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx51) xxxxx plnit xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §78 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx infekčními xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx,

x) xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Pouze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx104) xxxxx xxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx c),

a) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví,

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lékaře, xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání51).

(4) Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiní odborní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx51).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání upravují xxxxxxxx xxxxxx předpisy51).

§89

(1) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahujících se x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx při xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx dozvěděli. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže takové xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se informace xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobám xxxxxxx52) x osobám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákazy, xxxxx-xx se o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x územní xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu61) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxx xxxxx53) v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu,

h) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx a obchodní xxxxxxxxx, x kterých xx při xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx Xxxxx práce - xxxxxxx pobočky nebo xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx práce") xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx služby xxxxx §21a xxxx xxxxx, sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x fyzickým xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x předat xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx účely řízení x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje. Xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 xxxxx xxxxxxx x §21a větě xxxxx a informuje xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx §21a xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena.

§90

(1) Vstupné do xxxxx, xxxxxxxxxx, místností, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx pořízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x §6c xxxx. 1 xxxx. x), §6d, §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx dozoru, s xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náhradu, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 6 měsíců ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx výrobek splnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx ceny xxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx neposkytne, xxx-xx x výrobek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx vzniku onemocnění xxx xxxxxxxxx xxxxxx x povolání nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84), u kterých xxxxxx odebral, xxxxxx xx xxxx xxxx53a), xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xx 6 xxxxxx xxx dne, kdy xxxx seznámeny xx xxxxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxx ceny xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uznány.

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Díl 2

Xxxxxxxxx

§92

§92 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx63), xxxxxxxxxxx xxxx prodejce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx pitnou užitkovou xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §76 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 písm. x), xxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxx, distribuuje, nabízí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x vodou xxxx výrobce xxxx xxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi xxxxxx x úpravě xxxx na vodu xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x §5 xxxx. 2 xxxx povolené xxxxx §5 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx výrobku xxxxx §5 odst. 2, xxxx

x) nevybaví xxxxxxx xxxxxxx podle §5 odst. 4.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx27b), xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §25 písm. x) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx86),

x) v xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na úseku xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx87)

1. uvede xxxx xxxx xx xxx výrobek, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx povinnost xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx x zkoušce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ji xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. nevybaví výrobek xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaji,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, reklamu nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxxxx sledovatelnost, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87), než xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx63), xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx osoba63), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §27 odst. 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63)

1. xxxxx nebo xxxx xx trh xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. neplní xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x uvedením xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx praxi,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx analýze xxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx závažným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

9. xxxxx xxxx xxxx na xxx výrobek, který xxxx označen xxxxxxxxxxx xxxxx,

10. při xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, název, xxxxxxxxx xxxxxx, vyobrazení xxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnost xxxx xxxxxx, kterou xxxx,

11. nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxx výrobku x xxxxxx xxxxxx,

12. nepřijme x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nápravné opatření xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxxxx xxxx k jeho xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx,

13. nespolupracuje x orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví na xxxx xxxxxx na xxxxxxxx x vyloučení xxxxxx xxxxxxxxxx výrobkem, xxxx

14. xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentaci x prokázání xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přípravcích63), xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx uvedeného v §25 xxxx. c) xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který není xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx chemickou xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx vodu xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx nebo teplou, xxxxx xxxxxxxxxx hygienickému xxxxxxxxx stanovenému xxxxx §5 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6, xxxx

x) distribuuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx chemickou směs xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxxxxxx63) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 písm. x) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxxx přípravcích63)

a) xxxx xx xxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x souladu xx xxxxxxxxxx požadavkem,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx,

x) xxxx xx trh xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63), xxx která xx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x).

(8) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx uvede xx xxx předmět xxxxxxx užívání uvedený x §25 xxxx. x) xxx určení xxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx x xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prošlým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx takový xxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesplní povinnost xxxxx §27 odst. 2, xxxx

x) xxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4.

(12) Xxxxxxx x xxxxxxx materiálů a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami x provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 6 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §26 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x §26 odst. 6 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx x §26 xxxx. 7 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx na úseku xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87)

1. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo nedodrží xxxxxxxx xxxxxxx praxi,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo vlastnosti xxxxxxx, xxxx

3. nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx materiálů a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx87), xxx xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x).

(14) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxx s potravinami108).

(15) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 písm. b) xxxx 1 xxxx 2, odstavce 4 xxxx. x) xxxx 1, 2, 5, 7, 12 xxxx 13, odstavce 5, xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 10 xxxx. x), xxxxxxxx 13 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 14,

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx 10 xxxx 14, xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 9, xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxxx 13 xxxx. a) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x) xxxx 6 nebo 8, xxxxxxxx 4 písm. x) bodu 8, xxxxxxxx 6 písm. x), odstavce 7 xxxx. x), xxxxxxxx 8, odstavce 10 xxxx. b) nebo xxxxxxxx 12,

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx 3, 4, 5 nebo 7, xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx 3, 4, 6 nebo 9, xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 13 xxxx. x) bodu 3,

x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) bodu 11,

f) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 písm. x).

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx jakosti xxx

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx pitnou vodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1, xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxx §3a xxxx §4 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle §4 odst. 1 xxxx rozhodnutí vydaného xxxxx §4 odst. 3 xxxx 6 xxxx xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx podle §3a xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxx látky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx technologii, chemickou xxxxx xxxx chemickou xxxx x rozporu x §5 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jakosti xxxxx xxxx xxxxx §3a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §3a xxxx. 7,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3a xxxx. 7 xxxx 8 xxxx §4 xxxx. 4, 5 nebo 6.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxx xxxx teplou xxxx x rozporu x §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx teplé xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §5 xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 nebo §41a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x).

(4) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx k xxxxxx, xxxxxx, dopravě, xxxxxx, xxxxxxx, shromažďování a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobek x xxxxxxx x §5 xxxx. 12.

(5) Xxxxxxxxx pitné xxxx xxxxx vody xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx ve xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §4 xxxx. 4

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxx vody, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §41a.

(8) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3, 4 xxxx 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) 100 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx g) xxxx odstavce 2 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x saun

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, osoba uvedená x §6d xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx bazén xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní povinnost x zajištění ochrany xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6c odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6b.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x rozporu s §6c xxxx. 1 xxxx. e) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx sauny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxx §84 odst. 1 xxxx. f).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx povinnost podle §6f xxxx. 1 xxxx. x), x), x), d), e) xxxx g),

b) nezveřejní xxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neprovede xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx xxxxx §6b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povrchových xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poruší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vody ke xxxxxxx uložený xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx vody, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. b).

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 5 xxxx 6,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. x).

§92d

Přestupky na úseku xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx

(1) Zařízení xxx xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx poskytovatel služby xxxx o xxxx x xxxxxx skupině x xxxxxxx xxxx x xxxx xxx 12 dětí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx podle §14 xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxx x vzdělávání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 nebo 3.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx x přírodě xx xxxx delší než 5 xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx §11a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §8 odst. 3 x 4,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §9 xxxx. 1, 2 nebo 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx, fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §8 xxxx. 2, §11a nebo §12 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx podobné akci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx škole v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx stravování, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §8 xxxx. 2 xxxx §11a se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §8 odst. 2

1. xxxxxxxx hygienický xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vod, pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podávání potraviny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pokrmu, xxxx

x) v rozporu x §11 odst. 2 nezajistí instruktáž xxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Škola vysílající xxxx na školu x xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxx xxxxxx, fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx jako xxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx §12, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §12 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akce xxxxxx vodou.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nabízet x prodeji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x výživovými xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx věku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7,

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx odstavce 6,

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxx prostředí stavby x venkovní hrací xxxxxx

(1) Uživatel stavby xxxxxxx x §13 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx biologického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx dětí se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §13 odst. 2 xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §21

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalosti nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xxxx spolupracujícím rodinným xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) umožní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné x xxxxxxx s §19 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx63).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, kosmetické, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx činnosti, při xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx lékárničku xxxxx pomoci vybavenou xxxxx xxxxxxxxxx služby.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kosmetické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo rekondiční xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, manikúry, solária xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx porušována xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx §22.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku provozující xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 5, §24 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx xxxxx88)

1. poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo specifickému xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx, v xxxx xx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k uvedení xx trh,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. nesplní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud jde x přijetí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, ochranu xxxx xxxxxxxxxxx, postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ošetření, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. nevytvoří xxxx nezavede xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx významné změně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stravovací xxxxxx,

11. podá xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

13. xxxxxxxxx, aby pokrm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jinou povinnost xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku potravinového xxxxx88), než xx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího výkon xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vstup xx stravovací xxxxx xxxxxxxxxx x doprovodu xxxxxxxx xxxx asistenčního xxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. q) xxxx nedodrží xxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. d),

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, polotovaru xxxx potraviny uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 písm. u) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokrmu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 nebo xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 4 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 11,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b) xxxx x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 7 nebo xxxxxxxx 4 písm. b), x), f), x) xxxx i),

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 2, 4, 9 xxxx 10, xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 3, 6 xxxx 12,

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 5 nebo 13,

x) 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx 8 xxxx xxxxxxxx 4 písm. d) xxxx h),

g) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§92g

Přestupky na xxxxx xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx a neionizujícím xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vibrací, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx hudby nebo xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §30 odst. 1 xxxxxxxxx, xxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo vibrací.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vibrací anebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxx xxxx xxxxx, která x xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo používání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které zajišťuje xxxxx více xxx 50&xxxx;000 vzletů xxxx xxxxxxxx, nebo vojenského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx odborného xxxxxxx neplní xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu s §33 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xx 8 Xx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 3 nezastaví xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §35 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx povinnost xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle §36.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x tělo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §35 xxxx. 4

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evidenci, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3, 4 nebo 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx zdraví při xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost ke xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 odst. 2 xxxx 5 nebo xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičního xxxxx podle §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizikových xxxxx xxxxx §40,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činitelů nebo xxxxxxx xxxxx §41,

f) xxxxxxxx rozhodčí metodu xxxxxxx podle §80 xxxx. 4,

x) nesplní x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4,

h) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxx xxxxx x faktorem pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x),

x) nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x), nebo

k) nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx úseku xxxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, kterou xxxxxxx xxxx které xx exponován78).

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84), xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x) xxxx w).

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu xx xxxxxxx o xxxxxxxxx dalších podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx při práci

a) xxxxxxxxx, aby pracoviště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku,

b) xxxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nářadí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx odpovídaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stanovený xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnocení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené minimální xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx při práci,

e) xxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nezabezpečí, xxx xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xx nejmenší xxxxxxx dosažitelnou xxxx,

x) xxxxxxxx příčinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxx snížit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činitelem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx chemické xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu,

l) xxxxxxxxxxxx pásmo neoznačí xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx do xxx xxxxxxxxxxx zaměstnanec, který x xxx nevykonává xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kontrolu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx potřebnou x xxxxxxx zdraví,

m) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vstupuje xxxx x něm xxxx xxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zhotovitel xxxxxx xxxxxxxx dokumentaci x riziku xxxxxxxxxxx xxx zvoleném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x okolnostech, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx na staveništi xxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Fyzická, právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejich příčinu xxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxx riziková xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování opatření x minimalizaci xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx stavu,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x dezinfekční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx povinnost v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání,

m) xxxxxxxxx ochranu zdraví xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxx rizikem xxx ochranu xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx neodpovídala xxxx xxxxxxxxx způsobilosti,

o) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxx x odolnosti xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx druhům očkování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonem práce xx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx očkování,

s) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx převedení, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx práce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výrobního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx může mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informaci nebo xxxxx x ochraně xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxx zaměstnanec jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnankyni x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potřebném xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dítěte,

t) nezajistí xxx přijetí zaměstnance, xxxx xxxxxxxxx, přeložení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxx, xxxx v případě, xxxxx xx xxxx xxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x fyzikálního, chemického xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dohodou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnankyni, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx zaměstnankyni-matku do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zakázané xxxxxxxxxx zaměstnancům, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečně tuto xxxxx xxxxx x xxxxxx přípravy xx xxxxxxxx, nebo

z) xxxxxx xxxxxx mladistvých xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uživatel, x xxxxx je dočasně xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzikálního, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx vztahy84), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nepřijme s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx84).

(7) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx61)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) neuzavře xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxx změně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které dosud xxxxxxxxxxx,

x) xxx zařazení xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx způsobilosti,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx požádal, na xxxxxxxxxx pracovnělékařskou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

1. bývalému zaměstnanci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vzniku nemoci x xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nezajistí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesdělí xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 3, xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxx

x) xxxxxxxxx pracovnělékařskou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou o xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), i) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), h), x), k), x), x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), b), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx x), odstavce 4 xxxx. e), f), x), x), j), x), x), x), x) nebo x) xxxx odstavce 6,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 7 xxxx. x), b), x), x) nebo x) xxxx odstavce 8 písm. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx odstavce 7 xxxx. g) nebo x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), odstavce 4 xxxx. x), x), x), o), x), x), t), x) xxxx v), xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 8 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx x nebezpečnou chemickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 2, nebo

b) xxxxxx xxxxx nabízet, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxxxxxxxx látku nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §44a xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx chemickou směsí xxxxxxxx osobou odborně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §44a xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 7,

x) xxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx nebo chemické xxxxx nesplní povinnost xxxxx §44a xxxx. 7 nebo 8, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx evidenci nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §44a odst. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f),

f) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x zařízení sociálních xxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxx infekce xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx výskyt xxxxxxx povinnost xxxxx §16 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx §62 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxx vodou, xxxxx, výkon nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sterilizace xxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 5,

d) x xxxxxxx s §17 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3, nebo

f) nesplní xxxxxxxxx podle §75a xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx péči nebo xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavek xxxxx §18 odst. 1 nebo postupuje x rozporu s xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§92k

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx poskytovatel sociálních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 odst. 5, §53 odst. 3, §67 odst. 12, §70 xxxx. 2 xxxx 4 nebo §100f neprovede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §15 odst. 3 xxxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxx prevalenční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péčí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §45,

x) v xxxxxxx x §47a odst. 4 nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §47 xxxx §47a,

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx podle §47 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b) nebo xxxxxxx povinnost xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74, xxxx

x) xxxxxxx laboratorní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx vydaného xxxxx §72 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxx §82 odst. 2 písm. l), xxxx

x) nevytvoří xxxxxxxx xxx provedení ohniskové xxxxxxxxxx, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině, xxxxxxxx škola, právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba jako xxxxx uvedená x §50 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx dítěti, xxxxx xx nepodrobilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkování xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx jako osoba xxxxxxx x §46 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §46 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx osobu, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo zdravotní xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx očkovací látky (xxxxxxxxxxxxxx).

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mimořádnému xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vyšším rizikem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenému zvláštnímu xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx výchovy, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podrobila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky (xxxxxxxxxxxxxx),

x) xx x xxxxxxx s §70 xxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neumožní pověřenému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx případech xxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx nákazy, xxxxxxx xxxxxx přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, provedení xxxxx kontrole xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx §53.

(7) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) nebo xxxxxxxx 3,

b) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x) nebo i), xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 6.

§92x

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56,

b) x xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 nebo nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxx §61 xxxx. 4.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §58 odst. 1, 2 nebo 3,

x) xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx nad výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxx 4,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uloženou xxxxx §61 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxx x §57 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §57 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozsah xxxxx podle §59.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 3,

b) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx e) xxxx xxxxxxxx 4.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx řádů

(1) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxx jeho xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleného xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxx provozního xxxx,

x) xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x),

x) nesplní xxxxxxxxx odstranit xxxxxx x dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojky uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. j).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85,

b) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dočasný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxx §80 xxxx. 7,

d) xxxxxxxxx x rozporu x rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik uložené xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. q),

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx obnoví činnost, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx x §84 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovny uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx otevře xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §84 odst. 3,

x) x xxxxxxx x §62a nesdělí okolnost xxxxxxxxx v zájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření,

i) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uloženému xxxxx §82 odst. 2 písm. l), xxxx

x) xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě realizaci xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §88 xxxx. 6, 7 xxxx 8.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx ve vlastnictví, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §68 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví součinnost xxx organizování xxxx xxxxxxxxx ochranného opatření.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), f), x), x) nebo x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx do 4 000 000 Xx.

§93

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx x §83.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku xxxxx §92n odst. 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle §92n odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx opakovaně, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§94

Použití správního řádu x účastníci xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxxxxx vydávaná xxxxx xxxxxx zákona jako xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx jsou závazným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx56a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle §3c xxxx. 6 a 7, §3d xxxx. 3 x 4, §5 odst. 6 x 10, §6c xxxx. 1 písm. x), §6e, §14, §15 odst. 2, §17 odst. 5, §18 xxxx. 2, §21 odst. 2 x 4, §21a, §31 xxxx. 1 x §72 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2, 5 x 6, §39 xxxx. 2 a §82 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x) xx xxxxx zaměstnavatel. Účastníkem xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§84) xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xx uložena xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 3, §53 xxxx. 2, §67 odst. 1 x 11, §70 xxxx. 2 a §84 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx x předcházení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x) a §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxx x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x), n), x), x), x) x x) je xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx postupu podle §53 xxxx. 3 xxxx místem, xxx xx fyzická xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností zdržuje.

§94x

Xxxxxxxx xxxxxx povahy

(1) Xxxxxxxxxxxx kalendář xxxxx §82a odst. 1 xxxx. x) vydá xxxxxxx hygienická stanice xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Toto opatření xxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx projednání xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 písm. x) x c) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. d) x xx xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a x nebezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx §80 odst. 1 písm. g), x), x), x), §80 odst. 5, 6, 7 x §82 xxxx. 2 xxxx. l), x), x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adresátů, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §80 xxxx. 1 písm. x), vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bez xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxxxx se xx xxxx nejméně 15 xxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zašle xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx na svých xxxxxxxx deskách na xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx 2 x 3 se použijí xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx okolnostech

§95

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx58), xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotnictví (§88a) xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxxx péče.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX PŮSOBNOSTI

§96

Obec xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx obce nebo xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x deratizace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxx xx její xxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§97

(1) Xxxxxxx xxxxxxx plněním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx předpisy nestanoví xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx50) o kontrole85).

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx xxxxxxx nahradit náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx73). Tuto xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74) x výrobce xxxx xxxxxxx výrobku uvedeného x §25 odst. 1 písm. x). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; vybírá xx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx, který xx xxxxxx, x vymáhá xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx bylo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zjištěno nesplnění xx porušení povinnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě50), x xxxxx bylo porušení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uhradila xxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxxx vybírá; vymáhá xx celní xxxx. Xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx státního rozpočtu.

§98

Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx složce státu, xxxxx xxxx obce, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx oprávnění orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§3 odst. 4, §3a xxxx. 1, §3c odst. 6 x 7,&xxxx; §3d xxxx. 3 x 4, §4 xxxx. 3 xxxx. x), §5 odst. 6 x 10, §14, §15 odst. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 odst. 2 x 4, §21a, §31 odst. 1, §72 xxxx. 1 x §84 odst. 1 xxxx. e).

§99a

§99a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 466/2011 Sb.

§100

Xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx vypracovat xxxxxxxx řád x xxxxxxxxx ho xx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xx poté, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, jsou xxxxxxx seznámit s xxx xxx zaměstnance x xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovištích, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§100a

Při xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx vody anebo xxxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx neupravené látky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vody x xxxx laboratorním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x 2, jde-li x xxxx pitnou, x podle §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxx-xx x xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx ochlazování.

§100b

(1) Xx lhůty xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující její xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X pochybnostech xx považuje lhůta xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx neprokáže xxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx podávají x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx opatření xxxxx. Ten je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx námitky xxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

§100x

(1) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zkoušky xx řídí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx postupu xxxxx §8 xxxx. 3, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zotavovací akce, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1, kdy xx xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxx, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx §63 odst. 1, xxx xx xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§100d

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 stanoví xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx původ x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx4a), xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh, popřípadě xxx používání tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx4a) xxxx xxxxxxxxx správné xxxxxxx praxe, xxxxx xxxx xxxxxx národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jemu xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4a), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobná xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx použití xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx výrobku,

pokud xxxx technické xxxxxxxx, xxxxxxxxx normy, xxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxx xxxxxxx zaručují xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§100x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního dozoru xxx koupališti, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx akcemi x xxxxxx podobnými xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích ploch, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x jakosti xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx50).

§100f

K xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. g), §82 xxxx. 2 písm. x), x) a x) x §85 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provedou. Odvolání xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§100f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§101

(1) X řízeních o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x vytváření x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončena xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, která vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx místně příslušní xxxxxxx (městští) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X řízeních x schválení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X řízeních o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxxxxxx, se nepokračuje.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxx Karlovy Xxxx, Liberec, Pardubice, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxx. X tomuto xxxx xxxxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů Xxxxxxx Xxxx, Liberec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx a xxxxxxx včetně práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2000

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxx Xxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Varech,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx sídlem x Xxxxxxx,

3. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx,

4. Okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihlava, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Jihlavě,

5. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Zlín, xxxxxxxxxx xx Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx.

(6) X xxxxxxxx, xxxxx ke xxx 31. prosince 2000 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajští xxxxxxxxx.

§102

(1) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §101, jakož x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx §26 xxxx. 2 uvádí xxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx xx xxxxx, xxxx povinni xxxxxxxx, xxx výroba, xxxxx x xxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xx 1. července 2002. Xx xxxxxxxx této xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx pozbývají platnosti xxxxxxx posudky orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nich xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

(2) Xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx zahájeny přede xxxx 1. xxxxx 2001 nebo xxxx xxxxxxxxx podle §101, xxxxxxx xxxxxx do 1. xxxxxxxx 2002; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovozu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2001 nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravků xxxx uvedeny xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2002. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx splněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedené, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

(4) Xx xxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxx tam uvedených xx xxxxxx, xxxxx x oběh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výrobků, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přípravků uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101.

§103

(1) Xxxxx, které xxxxxxxx výkon xxxxxxxx, x nimž je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, přede dnem 1. ledna 2001, xxxx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx péči (§15 xxxx. 1) x xxxxx provozující koupaliště, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a rekondiční xxxxxx a služby, xxx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxx, xxxx x xxxx xxxxx dále xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §38 xxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx práce seznámena x povahou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxx, způsoby xxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zásadami xxxxx pomoci. Xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xx 4 xxxx po dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30) Xxxxxxxx xxxxx §72 xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx zařízení ochrany xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx vody, xxxxx xxxxxx byl zahájen xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 nejpozději xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxx rozvodem podle xxxxxxxxx xxxxx.

§104

Xxxxxxxxxxxx služeb společného xxxxxxxxxx stanoví kritické xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2002.

§105

(1) Xxxxxx zřízené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 1, §13 xxxx. 1 x §23 xxxx. 3, xxxx být podle xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxxxxx 2003.

(2) Provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxx nesplňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxx nich upraveny xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2002.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx může rozhodnutím xxxxxx úpravu xxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx časově xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správci xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx, xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, předloží xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 nejpozději do 1. ledna 2003.

§106

(1) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, xx xxxxxxxxx čtvrté, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx; xx kategorie xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2003. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx vydá xx 6 xxxxxx ode xxx doručení xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zjištění xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musejí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3.

(2) Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxx, xx xx xxxxx zařazuje xx xxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx rozhodnutí ředitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), krajských xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xx stanoví xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle §41 xxxx. 1 ohlásí xxxxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §43 xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2001 xxxxxxxxxx do 6 měsíců ode xxx 1. ledna 2001.

Xxx 3

Závěrečná ustanovení

§107

§107 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2023 Sb.

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 odst. 1, 3 x 7, §3a xxxx. 1, §3b odst. 1, §3c xxxx. 3 až 5, §3d odst. 5, §4 xxxx. 1 xx 5 a 8, §5 xxxx. 2, 3, 6 x 9 až 11, §6a odst. 6, §6b xxxx. 1, §6c xxxx. 2, §6e, §6f xxxx. 3, §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 2 x 4, §9 xxxx. 3, §11 xxxx. 1 xxxx. a) x x), §13, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 1 x 5, §18 xxxx. 1 x 3, §19 xxxx. 3, §20 písm. x) x x), §21 xxxx. 1 xxxx. a), §24 xxxx. 1 xxxx. x) x d), §26 odst. 1 xxxx. x) a x), §30 xxxx. 1 x 2, §37 xxxx. 1, §38, §39 xxxx. 3 x 4, §41 odst. 1, §41a xxxx. 1, §44b xxxx. 2, §45, §46 xxxx. 1, 2 x 6, §47 odst. 2, §47a xxxx. 5, §59 odst. 2, §60 xxxx. 1 a 3, §62 xxxx. 1 x 2, §62 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §70 xxxx. 1, §72 xxxx. 1 xxxx. a), §75a xxxx. 1 x 4, §80 xxxx. 1 xxxx. s), §80 xxxx. 4, §82a odst. 2 xxxx. d), §82a xxxx. 5, §83e xxxx. 2 x §97 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6c xxxx. 3 a §6f xxxx. 4.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx §30 xxxx. 3, §34 odst. 1, §35 odst. 2, §36, §77 xxxx. 5 x §88 xxxx. 1 xxxxxxxx.

(5) Hygienické limity x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydané podle xxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx života, xxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků, mezinárodních xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx oblasti x xxxxxxxxxx Světové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jím xx xxx 1. xxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx používají xxxxx krajský hygienik, xxxxxx xx jím xx xxx 1. xxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx krajského xxxxxxxxx podle zákona x integrované xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx.

§109

Xxxxxxx xx xxxxx č. 36/1975 Sb., o xxxxxxxx xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.

XXXX DRUHÁ

§110

§110 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX TŘETÍ

Změna živnostenského xxxxxx

§111

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996, xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., zákona č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx. x xxxxxx č. 249/2000 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §31 xxxx. 14 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx33)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx33)".

Xxxxxxxx pod čarou x. 33) zní:

"33) Xxxxxxxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 214: Xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx" sloupec 2 xxx: "ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx odborné xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx".

3. X xxxxxxx x. 2 skupině 214: Ostatní, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx živnosti, který xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx 3 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chemických látek x chemických xxxxxxxxx x xxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xxxxxx č. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 352/1999 Xx.". Xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 zní: "*)xxxxx x. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské xxxx x x změnách xxxxxxxxx souvisejících zákonů".

4. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sloupci 5 xxx: "Speciální ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xxxxx §18 až 20 xxxxxx x. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 352/1999 Xx.", xxxx ve xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví", poznámka xx sloupci 5 xxx: "*) zákon x. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské xxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx 5 xxx: "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rostlinolékařské péče*)", xxxx ve sloupci 2 zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, nebo xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 352/1999 Xx.", text xx sloupci 4 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví", xxxxxxxx xx sloupci 5 zní: "*) xxxxx x. 147/1996 Xx., o rostlinolékařské xxxx x x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Ostatní, se xx xxxxx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx: "Pořádání kursů x xxxxxxx znalostí x xxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx", text xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx ve xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" x xxxx xx sloupci 5 xxx: "§59 zákona x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

7. V příloze x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx "Pohřební xxxxxx" xx xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

8. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Ostatní, x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx pohřebišť x xxxxxxxxxx" xx xx xxxxxxx 4 slova "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".

XXXX XXXXXX

§112

§112 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXX

§113

§113 (část xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXX

§114

§114 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXX

§115

§115 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 378/2007 Sb.

XXXX XXXX

§116

§116 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§117

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Xx., zákona x. 104/1995 Sb., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., zákona x. 64/2000 Sb. x xxxxxx x. 145/2000 Xx., xx xxxx takto:

1. V §10 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou označování xxxxxxx upravit odchylně.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 až 8 se označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

2. X §23 xxxx. 4 xx xxxxx "hygienické xxxxxx18)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví18)".

Poznámka xxx xxxxx č. 18) zní:

"18) Xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx ministerstev x jiných ústředních xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx

§118

X §10 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 37/1989 Sb., xxxxxx x. 93/1990 Sb., xxxxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx. x xxxxxx č. 474/1992 Xx., se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§119

Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx. x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/2000 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "přenosným nemocem.34)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.34)".

Xxxxxxxx pod čarou x. 34) x 35) znějí:

"34) Xxxxx XXX xxx 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.

35) Xxxxx x. 258/2000 Xx.".

2. X §30 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx veřejného xxxxxx".

3. X §30 xxxx. 3 písm. c) xx xxxxx "hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".

4. X §55 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx služby" nahrazují xxxxx "xxxxxxx veřejného xxxxxx".

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona x zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxx

§120

Xxxxx č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 1/1989 Xx. x zákona č. 160/1989 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx posudku" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

2. X §4 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "posudku xxxxxxxxxxx orgánu hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§121

§121 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§122

X §40 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX PATNÁCTÁ

§123

§123 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§124

§124 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§125

§125 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 86/2002 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

§126

§126 (část xxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx vazby

§127

V §7 odst. 1 xxxx. x) zákona č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§128

X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§129

X §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

§130

§130 (xxxx xxxxxxx druhá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2006 Sb.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§131

X §7 odst. 2 xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx. x zákona x. 324/1993 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů".

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

§132

§132 (xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2003 Sb.

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§133

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2001, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §114 xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx, části xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. h), která xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001, x xxxxx xxxxx §29, která xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2002.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

x x. Rychetský x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 258/2000 Sb.

Příloha x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 392/2005 Sb.

Příloha x. 2 x zákonu x. 258/2000 Xx.

Xxxxxxx obvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic x jejich sídla

1. Xxxxxxxxxx stanice hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

2. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Benešov, Xxxxxx, Xxxxxx, Kolín, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xx. Boleslav, Nymburk, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx,

3. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx území okresů Xxxxx Budějovice, Xxxxx Xxxxxxx, Jindřichův Hradec, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Strakonice x Xxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxx okresů Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Plzeň-město, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, Rokycany x Xxxxxx,

5. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx Varech pro xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Vary a Xxxxxxx,

6. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx xx sídlem v Xxxx xxx Labem xxx xxxxx okresů Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Most, Xxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx,

7. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Česká Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx a Semily,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Kněžnou x Xxxxxxx,

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx území xxxxxx Xxxxxxx, Pardubice, Xxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kraje Xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Pelhřimov, Xxxxxx x Xxxx xxx Sázavou,

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihomoravského xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxx xxxxxx Blansko, Xxxx-xxxxx, Xxxx-xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx,

12. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Olomouckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Jeseník, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Přerov a Xxxxxxx,

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Bruntál, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxxx a Xxxxxxx-xxxxx,

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx kraje se xxxxxx xx Xxxxx xxx území xxxxxx Xxxxxxxx, Uherské Xxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 258/2000 Sb.

Příloha x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxx je x dosavadních právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx kraj", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxx xxxx", pojem "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Vysočina", xxxxx "Xxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx tím "Xxxxxxxxxxxx xxxx", x xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Moravskoslezský xxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, vydaná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti dnem 1. xxxxx 2004, xxxxx není v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx hygienických limitů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx předloží xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vody xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x §21a xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 x §15 odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x nimž xx xxxxx provozní řád, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, povinny xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx podle §23 xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, povinny xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx zřízené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx x. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx rozhodnutím tuto xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prodloužit.

8. Xxxxxx zřízené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a stavby xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hygienické požadavky xxxxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 7 x 8 xx xxxx stavby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Zdravotní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letišť xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx výroba xx xxxxx, než xxxxxxx §38 odst. 2 xxxxxxxx x. 107/2001 Xx., x hygienických xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hygieny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxx výrobci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xx 1. července 2005; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x tomto případě xxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zastavují xxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví o xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxx správní řízení xxxxxx pravomocně ukončeno.

15. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

16. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx [§25 xxxx. 1 xxxx. x)].

17. Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx hygienika Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx doby nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vládě. Návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. *)

18. Xxxxxxxxx jmenovat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministrovi xxxxxxxxxxxxx. Návrh předkládá xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. *)

19. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří zahájili xxxxxx teplé xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxx dovozci xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2006 xxxxxx xx trh xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx z xxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx od 29. xxxxx 2006 xxxxxx xx xxx xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx celulózy, které xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx).

3. Návrhy xx xxxxxxxx prací xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a odst. 1 x 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Změny xxxxxxxxxx xxxx podle §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Prodejci, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xx xxxx 24. xxxx 2005 prodávat xxx xxxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují methyldibromglutaronitril (XXXX), x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx oplachují a xxxxxxxxxx xxxx než 0,1 % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX).

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 392/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.9.2005

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) pořídí xx 30. června 2007 xxxxxxxxxxx hlukové xxxx xxx okolí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, železničních xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx než 60&xxxx;000 xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx letišť, xxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a pro xxxxxxxxxx x xxxx xxx 250&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxx obyvateli, tvořené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx s intenzivními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx technickými xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx, hlavní xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §81 x 81a xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxx xxx okolí pozemních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx tratí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 60&xxxx;000 xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2013 xxxxx xxxxx pro okolí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených v §81 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxx úřad

a) xxxxxx xx 18. července 2008 xxxxx plány xxx okolí pozemních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kraje x po xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 vozidel za xxx, x pro xxxxxxxxxx x více xxx 250 000 xxxxxx xxxxxxxxx obyvateli, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2013 xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx území xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §81 x 81a xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x která xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení xxxxx §6 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, správní orgán xxxxxxx.

3. Provozní xxxx xxxxx §6c odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejdéle xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sezóny x xxxx 2015.

5. Informace x vodách ke xxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx veřejné správy xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v roce 2012, a xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 4 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx předány poprvé x xxxx 2012. Xx této xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Praze, Xxxxxx, Xxxxxxx Budějovicích, Xxxxx, Karlových Varech, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx a ve Xxxxx, xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, které xxxx xx dni xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxxxx x Praze, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Plzni, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové x x Pardubicích xxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxxx xx Zdravotní xxxxx se xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx, který je xxxxxx nástupnickou organizací. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Ústí nad Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x nímž byly xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx zdravotní ústavy xx sídlem x Xxxxxxx, Brně, Olomouci x xx Xxxxx xxxxxxx x bodě 1, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v Xxxxxxx veškeré xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx ústavy xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hospodařit.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx těch xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2 a 3.

5. Xxxxx xxxx zdravotní xxxxxx uvedené x xxxx 1 účastníky xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xx xxx jejich xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx zrušení xxxxxx x xxxx xxxxxx x řízení dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tímto xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3.

6. Do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3 protokol xxxxxxxxxx soupis xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x soupis práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xxxx nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx označeny xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx na xxxxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x nemovitostmi, x xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3, do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx katastrálního xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx tento xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic xxxxxxx x příloze č. 3 x zákonu x. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neměl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx §3 odst. 5 x §5 odst. 6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 223/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, upraví xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, §37 xxxx. 2 x 5, §60 xxxx. 2, §67 xxxx. 2, §83b odst. 1, §83c xxxx. 5 a §84 xxxx. 1 písm. x) a u) x §84 xxxx. 3 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provede xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. a) zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x roce 2016.

3. Xxxxxxx hygienická stanice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x roce 2016.

4. Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §3 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, předloží xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx §3c odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh provozního xxxx podle xxxx 1, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx x dovozce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx v §26 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovoz materiálů xxxx xxxxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxxxx oznámení podle §26 xxxx. 5 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 odst. 3 x 4 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxx do 9 xxxxxx ode xxx jeho xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. x účinností xx 1.5.2020

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona č. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se považují xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx x zprovoznění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do systému xXxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx záznamu x xxxxxxxx do xxxxxxx eRecept xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hygienického limitu xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx bylo xxxxxx xx xxx 12. xxxxx 2023, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §3a odst. 1 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prodloužit xxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx platné xx xxx 12. xxxxx 2021, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x jakosti xxxxx xxxx xxxxx §3b xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví vypracuje, xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, naposledy xx xxxxxx let 2020 až 2022.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §3b xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2024.

5. Přípravu souborů xxx uvedených x §3b xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxx 2029.

6. Přípravu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §3b xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxxxxx 2027.

7. Xxxxx, které xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 2 písm. a) xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxx k 1. xxxxxxxxx 2017 a xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. IV xxxxx 1 xxxxxx x. 202/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3c odst. 1 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2017, předloží xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §3c odst. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení nejpozději xx 1. xxxxxxxxx 2023. Splní-li osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle čl. IV bodu 1 xxxxxx č. 202/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx částí povodí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §3c xxxx. 7 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, provedou xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zákona č. 258/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx vodu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxx 2029.

9. Xxxxx xxxxxxx v §3d xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, předloží xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června 2028.

10. Řízení xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 258/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §114 xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x xxxxx xxxxx §29, která xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2002.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích)

s účinností xx 1.1.2002

13/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/97 Xx., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx., xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci)

s účinností xx 1.1.2003

86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných xxxxx xx trh x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) - zrušena xxxxxxx x. 274/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna na 1.1.2015)

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003 s xxxxxxxx xxxxx §24, 80, 82 x §83x xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2004; x §2 xxxx. 10 x 13, §3x xxxx. 4, §3x, §6 xxxx. 7, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); x §2 xxxx. 9 x 12, xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX k XX (1.5.2004)

362/2003 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

426/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

562/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx od 1.1.2005

125/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Sb., x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

253/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x inspekci práce

s xxxxxxxxx do 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., o Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

392/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.9.2005 x xxxxxxxx §3, §3x, §19, §24 x §83x, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.2005; §26 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 27.10.2005; §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx od 15.4.2006; §75x odst. 4 xxxxxx účinnosti xx 1.7.2005; §82 xxxx. 1 nabývá xxxxxxxxx od 1.1.2007

393/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005

x účinností xx 12.10.2005

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

471/2005 Sb., úplné xxxxx právního předpisu x. 258/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 165/2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

59/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.6.2006

74/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 79/97 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

186/2006 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

222/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x omezování znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., a xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

110/2007 Sb., x některých xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx se zrušením Xxxxxxxxxxxx informatiky x x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 1.6.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

378/2007 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

x účinností od 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Policii XX

x účinností xx 1.1.2009

381/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

301/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 216/2002 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání v xxxxxxx cestovního ruchu x x xxxxx xxxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

306/2009 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

151/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

298/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 28.12.2011

466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2011

115/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

333/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

223/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013 x výjimkou §75x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2013 a §27, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

247/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 29.11.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

252/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

82/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2015

97/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 sp. xx. Xx. XX 19/14 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §29 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 5.5.2015

99/2015 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. ÚS 16/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 375/2011 Xx., x §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 13.5.2015

267/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015 x xxxxxxxx xxxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2016

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 19.9.2016

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

202/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

205/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.4.2020, 1.1.2021 x 28.4.2021

238/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

403/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

36/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx správních xxxxx

x účinností od 1.1.2022

94/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.2.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2025

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

314/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

384/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 234/2014 Xx., x státní službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební zákon, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

167/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

281/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2023

412/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 141/2002 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 95/46/ES xx xxx 24. xxxxx 1995 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady č. 2119/98/ES xx xxx 24. xxxx 1998 o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2000/96/ES xx dne 22. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2000/54/ES ze xxx 18. září 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x expozicí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/ES xx xxx 25. června 2002 x hodnocení x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1010

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/253/ES xx xxx 19. března 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přenosných xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx XX 2003/534/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx rozhodnutí x. 2119/98/XX Evropského xxxxxxxxxx x Rady a xxxxxxxxxx 2000/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxx xxx x definice xxxxxxx xxx přenosné xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2003/542/ES xx dne 17. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx rozhodnutí 2000/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/7/ES xx xxx 15. xxxxx 2006 o xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 76/160/XXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/875/ES ze xxx 18. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxx rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX x xxxxxxxxxx 2000/96/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2008/426/ES xx xxx 28. xxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/ES, kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxx hlášení xxxxxxxxxx nemocí xx xxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/148/ES xx dne 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojenými s xxxxxxxx azbestu při xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/177/ES xx dne 31. xxxxx 2008, kterým xx provádí xxxxxxxx Xxxx 2006/88/XX, xxxxx xxx o programy xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákazy.

Rozhodnutí Xxxxxx 2009/363/ES xx xxx 30. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx případů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí xx sítě Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/539/ES ze dne 10. července 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 2000/96/XX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx postupně xxxxxxxxxx xxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/540/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/ES, xxxxx xxx o definice xxxxxxx xxx hlášení xxxxxxx A(H1N1) xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/547/ES xx dne 10. července 2009, xxxxxx se mění xxxxxxxxxx 2000/57/XX x xxxxxxx včasného varování x reakce pro xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx přenosných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/ES.

Směrnice Xxxx 2010/32/EU ze dne 10. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ostrými xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXXXXXX x EPSU.

Rozhodnutí Xxxxxx 2009/312/ES xx xxx 2. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxx rozhodnutí 2000/96/ES, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/2184 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020 o xxxxxxx vody xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 523/2002 Xx.
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxx x. 104/1995 Sb.
3) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4x) Zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Například xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 316/2004 Xx.
4c) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 293/2002 Sb., x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx.
5) Směrnice Xxxx 98/83/ES x xxxxxxx xxxx určené xxx xxxxxxx spotřebu.
*) §1 xxxxxxxx x. 144/1978 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 185/1988 Xx.
6) Xxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x lázeňských místech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6a) Zákon č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a kanalizacích), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
7) Zákon č. 22/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxx xxxxx č. 163/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx.
8a) Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8b) Xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx.
9) §7 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
10) §7 xxxx. 6 x §141 zákona č. 561/2004 Xx.
10a) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních službách).
12) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §13 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx č. 171/1990 Xx.
14) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxx x. 548/1991 Xx.
15) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.
16) §86 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
17) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§45 x 46 xxxxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxx č. 440/2000 Sb., kterou xx xxxxxxxx podmínky předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotnických zařízení x ústavů sociální xxxx.

18) Xx. 3 xxxx 2, 8 x 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002, x platném xxxxx.

19) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xxxxxxxx č. 107/2001 Sb., x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 76/1978 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §2 xxxx. d) vyhlášky x. 295/1997 Xx., x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx potravin x xxxxxx vybavení xxxxxxxx.
23) Například xxxxx č. 110/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
24) §2 xxxx. 1 xx 9 vyhlášky x. 147/1998 Sb., o xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxx x technologii xxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 293/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxx.
26) §3 xxxxxxxx č. 293/1997 Xx.
26x) Zákon č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx.
27) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 6 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27x) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx získání osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx zkoušek, xxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx (xxxxxxxx x zkoušce znalosti xxx).
27x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1935/2004 ze xxx 27. října 2004 x materiálech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx 80/590/XXX x 89/109/EHS.
28) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 79/1997 Sb., o léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele.
29a) Zákon č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních přípravků x účinných xxxxx xx xxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
29x) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 26/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředky, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 268/2001 Sb. x vyhlášky x. 444/2004 Xx.
29x) §3 xxxxxxxx x. 26/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx x. 444/2004 Xx.
29x) Zákon č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 25/1999 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx přípravků, způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 258/2001 Xx.
29x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/15/ES ze dne 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 76/768/XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickému pokroku.
29f) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 305/1998 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx, postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx při vydávání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
30x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32a) Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
33x) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx neionizujícím xxxxxxx.
33c) Nařízení xxxxx č. 502/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vibrací, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 88/2004 Sb.
33x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xx xxx 27. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 83/477/EHS o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vystavení azbestu xxx xxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx a náležitosti xxxxxxx prací s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*) §132a xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.
35) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35x) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35b) §2 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 356/2003 Xx.
35x) §2 xxxx. 5 xxxx. x) x i) xxxxxx x. 356/2003 Xx.
35d) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35e) §54 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35f) §98 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §82 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
35x) Položka 22 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxx x. 368/1992 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35x) §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) Xxxxxxxx č. 428/2004 Sb., x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxické.
36) §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 79/1997 Sb.
36a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
36x) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37a) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 528/2012 xx dne 22. xxxxxx 2012 x xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx na xxx x xxxxxx používání.

37b) §49 xxxxxx x. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37x) Xxxxxxxx x. 490/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
38) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Příloha č. 5 xxxx X xxxxxxxx x. 77/1981 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
40) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 77/1981 Xx.
41) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla).
42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx.

43x) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.

43x) Vyhláška č. 554/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx.
43c) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43d) Xxxxxx 12 xxxxxxxx 76/768/EHS.
44) §138 xxxxxxxx práce.
45) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx tyto nemoci xxxxxxxx.
46) §29 xxxx. a) xx x), x) xx x) a xxxx. x) x o) xxxxxx č. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
47) §40 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47a) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
47b) §1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
47x) Například xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
48) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
50) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50x) §18 x 26 xxxxxx x. 552/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx.
51) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

52) §22 xxxxxx x. 89/2012 Sb.
53) Xxxxx č. 251//2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
53x) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
56x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
57) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. a zákona x. 20/2004 Xx.
58)) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
59) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx č. 278/2008 Sb., x obsahových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 288/2010 Xx.
61) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách.

62) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřizuje se Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postupy týkající xx bezpečnosti xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 851/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1935/2004 ze xxx 27. xxxxx 2004 x materiálech a xxxxxxxxxx určených pro xxxx s potravinami x o xxxxxxx xxxxxxx 80/590/XXX a 89/109/XXX, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. xxxxxxxxx 2009 x kosmetických xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx agentury pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx směrnice 1999/45/ES x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (ES) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/105/XX x 2000/21/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx x balení xxxxx x xxxxx, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 10/2011 xx xxx 14. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx x předmětech x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 321/2011 ze xxx 1. dubna 2011, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 10/2011, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx bisfenolu X x plastových xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (EU) č. 284/2011 ze xxx 22. března 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx pocházejícího nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 282/2008 xx xxx 27. března 2008 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (ES) x. 2023/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2023/2006 ze xxx 22. xxxxxxxx 2006 x správné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x potravinami.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1895/2005 xx xxx 18. listopadu 2005 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x materiálech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci x xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx se uvádění xxxxxxx na xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. března 2017 o úředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, zdraví xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) č. 396/2005, (XX) č. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, nařízení Xxxx (ES) č. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/ES x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (nařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Komise (XX) 2022/1616 xx xxx 15. xxxx 2022 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 282/2008.

63) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1223/2009.
64) Článek 19 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1223/2009.
65) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 2000/54/ES.
66) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 ze xxx 27. října 2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx").
67) Článek 2 xxx 6 x xxxxxx 10 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
68) XXX XX ISO 19011:2012 Xxxxxxxx xxx auditování xxxxxxx managementu.
69) Xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2006/2004.
70) Článek 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 2006/2004.
71) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87.
72) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011 xx xxx 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Čínské xxxxxx xxxxxxxxx x čínské xxxxxxxx administrativní oblasti Xxxxxxxx.
73) Xxxxxx 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.
74) Xxxxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1935/2004.

75) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

76) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání území, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 26/1999 Xx. xx. x. Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

79) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

80) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

81) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 851/2004.

84) §12 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx).

85) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 882/2004, x xxxxxxx znění.

87) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 1935/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 10/2011.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 321/2011.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 284/2011.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 282/2008.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2023/2006.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1895/2005.

88) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

89) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

90) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx zásady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

91) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

92) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxx.

93) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Čl. 2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011, v xxxxxxx znění.

95) Xx. 3 xxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx znění.

96) Čl. 3 xxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

97) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazování xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxx x azbestem x xxxxxxxxxxxx činiteli, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

98) Příloha č. 2 a příloha č. 4 bod 72 xxxxxxxx xxxxx č. 278/2008 Xx., o xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x o xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/EHS.

100) Článek 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 396/2005 ze xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 91/414/EHS

101) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

102) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1082/2013/EU xx xxx 22. xxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 2018/945 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podchyceny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

103) Čl. 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625.

104) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

105) Xx. 7a xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2019/1765 xx xxx 22. října 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxxx 2011/890/XX, ve znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1023 xx xxx 15. července 2020, kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2019/1765, xxxxx xxx x přeshraniční xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontaktů x varování x xxxxxxx xx xxx xxxxx pandemii XXXXX-19.

106) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx), v xxxxxxx xxxxx.

107) XXX EN XXX/XXX 17025 Posuzování xxxxx - Všeobecné xxxxxxxxx na způsobilost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

108) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/1616.

*) Xx xxxxxx xxxxxx č. 426/2003 Xx. xx. IV. xxxx x xxxxxx 17 x 18 xxxxx "2003" na "2004" x xxxxxxxxx xx 1.1.2005!