Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020 do 31.12.2020.


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1

Vymezení základních pojmů §2

HLAVA II - PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY

Díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny

Hygienické požadavky na vodu §3 §3a §3b §3c

Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody §4

Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemické látky a chemické směsi, úprava vody a vodárenské technologie §5

Přírodní a umělá koupaliště a sauny §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6g

Díl 2 - Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí

Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti §7 §7a

Škola v přírodě a zotavovací akce §8

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci §9

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci §10

Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby §11 §11a

Jiné podobné akce pro děti a škola v přírodě na kratší dobu §12

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy §13 §14

Díl 3 - Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a některých zařízení sociálních služeb §15 §16 §17 §18

Díl 4 - Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných §19

Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné §20

Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných §21

Ubytovací služby §21a

Zákaz výkonů §22

Další podmínky provozování stravovacích služeb §23 §24

Díl 5 - Hygienické požadavky na předměty běžného užívání

Vymezení předmětů běžného užívání §25

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání §26

Kosmetické přípravky §27 §28 §28a §29

Díl 6 - Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením

Hluk a vibrace §30 §31 §32 §32a §33 §34

Neionizující záření §35 §36

Díl 7 - Ochrana zdraví při práci

Kategorizace prací §37 §38

Rizikové práce §39

Evidence rizikových prací §40 §40a

Používání biologických činitelů a azbestu §41

Teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců §41a §42 §43 §44

Díl 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi §44a

Odborná způsobilost §44b

HLAVA III - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Díl 1 - Očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb §45 §46 §47 §47a §47b §48 §49 §50 §51 §52

Opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami, které vylučují choroboplodné zárodky §53 §54

Díl 2 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace §55 §56 §57 §58 §59 §60 §60a §61

Díl 3 - Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění

Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem §62

Epidemiologické šetření §62a

Spolupráce správních úřadů k zamezení šíření nákazy §63

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby §64

Provedení ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace §65

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby §66

Stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy §67

Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí §68

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §69

Léčení infekčních onemocnění §70

Díl 4 - Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu §71 §72 §73 §74 §75

Systém epidemiologické bdělosti §75a

Postup při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem §75b

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ §76 §77

HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Díl 1 - Státní správa v ochraně a podpoře veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnosti kontrolovaných a dalších osob, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav

Oddíl 1 - Orgány státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví a jejich úkoly

Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví §78

Sběr a zpracování osobních údajů §79

Ministerstvo zdravotnictví §80

Ministerstvo dopravy §81

Ministerstvo pro místní rozvoj §81a

Ministerstvo životního prostředí §81b

Krajské úřady §81c

Hejtman §81d

Úkoly kraje §81e

Krajské hygienické stanice §82

Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu §82a

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra §83

Autorizace §83a §83b §83c §83d §83e §83f

Státní zdravotní dozor §84

Oddíl 2 - Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví §85

Oddíl 3 - Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav §86

Oddíl 4 - Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř §87

Oddíl 5 - Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných a dalších osob §88 §88a §89 §90 §91

Díl 2 - Přestupky §92

Přestupky na úseku bezpečnosti výrobků §92a

Přestupky na úseku ochrany jakosti vod §92b

Přestupky na úseku koupališť a saun §92c

Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých §92d

Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy §92e

Přestupky na úseku činností epidemiologicky závažných §92f

Přestupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením §92g

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb §92h

Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmii §92i

Přestupky na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb §92j

Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví §92k

Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace §92l

Přestupky na úseku provozních řádů §92m

Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví §92n

Společná ustanovení k přestupkům §93

Použití správního řádu a účastníci řízení §94

Opatření obecné povahy §94a

Díl 3 - Opatření při mimořádných okolnostech §95

HLAVA VI - OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI §96

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Společná ustanovení §97 §98 §99 §99a §100 §100a §100b §100c §100d §100e §100f

Díl 2 - Přechodná ustanovení §101 §102 §103 §104 §105 §106

Díl 3 - Závěrečná ustanovení §107 §108 §109

ČÁST DRUHÁ §110

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ČTVRTÁ §112

ČÁST PÁTÁ §113

ČÁST ŠESTÁ §114

ČÁST SEDMÁ §115

ČÁST OSMÁ §116

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §117

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §118

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §119

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům §120

ČÁST TŘINÁCTÁ §121

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna horního zákona §122

ČÁST PATNÁCTÁ §123

ČÁST ŠESTNÁCTÁ §124

ČÁST SEDMNÁCTÁ §125

ČÁST OSMNÁCTÁ §126

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby §127

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §128

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně chmele §129

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ §130

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §131

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ §132

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST §133

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla

Příloha č. 3

č. 176/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2003 Sb. - Čl. II

č. 392/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 222/2006 Sb. - Čl. XII

č. 151/2011 Sb. - Čl. II

č. 115/2012 Sb. - Čl. II

č. 223/2013 Sb. - Čl. II

č. 252/2014 Sb. - Čl. VIII

č. 267/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2017 Sb. - Čl. IV

č. 205/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 97/2015 Sb.; č. 99/2015 Sb.

INFORMACE

258

XXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2000

o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX X XXXXX STÁTNÍ SPRÁVY X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx62)

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx dalších xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx určován xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vyskytujících xxxxxxxxxx, ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx poruch zdraví x xxxxxx xxx xxxxxx zachováním. Ohrožením xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx obyvatelstvo xxxx xxxx skupiny vystaveny xxxxxxxxx, x něhož xxxx zátěže rizikovými xxxxxxx xxxxxxxxxx, životních xxxx pracovních podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx pomáhajících xxxxxxxx xxxxxx zachovat x xxxxxxxxx své zdraví x xxxxxxxx kontrolu xxx faktory ovlivňujícími xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x environmentálních xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx životního xxxxx.

(4) Hodnocením zdravotních xxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxx vystavené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx života. Xxxxxxxxx xxx hodnocení zdravotního xxxxxx je kvalitativní x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§80 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x prevenci rizik xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.2)

(5) Infekčním xxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxx vzniká x xxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnímavou xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí xxxx xxxx příznaky xxxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx přenosu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přenosu xx jiné fyzické xxxxx, které by xxxxx infekční xxxxxxxxxx xxxx šířit.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) karanténa, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nákazy"), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lékařské xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzické osoby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx infekčního onemocnění x xxxxxx, xxx xx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lékaři na xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx dobu svůj xxxxxxxxx xxxx x xxx objevení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxx xxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x nákazy, xxxxx xx uložen xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx a nepřekročila xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx příslušníkem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxx (xxxxxx),&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, děti xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx osoby x xxxxxx podnikatele (podnikatelky), xxxx xxxxxxxx (jejího xxxxxxx), xxxxx (družky) xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx4a) na trh xx rozumí xxxxxxx, xxx xx výrobek xx trhu Xxxxxxxx xxxx poprvé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo používání xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.4b) Xx xxxxxxx na trh xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx4a) při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xx výrobce xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobek, který xxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx4c) xxx xxxx xxxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx uvede xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxx xxxxx, ochrannou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx za účelem xxxx xxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx xxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx.4b)

(12) Xx dovozce xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje osoba, xxxxx uvede xx xxx xxxx do xxxxx výrobek x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxxx předpis jinak.4b)

XXXXX XX

XXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxx, xxxxxxxx látky, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, koupaliště x xxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx veškerá xxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x potravinářství, xxxx, která xx xxxxxx x xxxx x xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určením xxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx účelům xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx původ, skupenství x způsob xxxxxx xxxxxxxx.5) Hygienické xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx x čistotu pitné xxxx (dále jen "xxxxxx pitné xxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, chemických a xxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxx povoleny xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx pitnou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivý xxxxx x přírodní xxxxxxxxx xxxx, o níž xxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxxxxxxx vodovodu xxx xxxxxxxx xxxxxxx6a) xx xxxxxxx zajistit, xxx dodávaná pitná xxxx měla xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,6a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, osoba, xxxxx xxxxxx pitnou xxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx výkon musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx dodává xxxxxx xxxx pro veřejnou xxxxxxx, se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx vodovodu, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx menší xxx 10 m3, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvale xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx menší xxx 50, xxxxx xxxxxxx provozuje xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, vodních x pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx pitnou vodou x individuálního zdroje xxxxxxx objekty (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxx limity mikrobiologických, xxxxxxxxxxxx, fyzikálních, chemických x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx teplé xxxx. Xxxxxx vodu dodávanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a), xxxxx xxxx konstrukčně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vodovodním xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx. Xx-xx nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vodovodem6a) xxxx jeho údržbou, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §4 xxxx. 4 xxx xxxxxx x xxxx.

(4) Na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zajistit xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxx-xx o ukazatele x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody nelze xxxxxxxx xxxxx, nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx x nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx netrvalo xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx déle než 30 dnů.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx obsahovat xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx možnosti jiného xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zásobovanou xxxxxx x počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx jakéhokoliv ukazatele xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx x navrhovaný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxx xxxx.

(6) V povolení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx závady.

§3x

(1) Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx x §3 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x), xx nápravnými xxxxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx postupem podle §3 xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx vydáno xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mírnější xxxxxxxxxx xxxxx ukazatelů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže používání xxxx xxxxxx jakosti xx stanovenou xxxx xxxxxxxx x ohrožení xxxxxxxx zdraví a xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Určení xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx. Xx žádost xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxx 3 xxxx.

(2) Xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxx x v xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Za mimořádných xxxxxxxxx může příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx [§80 xxxx. 1 xxxx. x)] xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx další prodloužení xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx 3 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienického limitu xxxxxx Komise Evropské xxxx na žádost xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§80 odst. 1 xxxx. f)].

(5) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 a 4 a §3 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxx xxxxx přerušením xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 musí obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. x) až e) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx v určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx prodloužení xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jakosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukazatele a xxxx, xx xxxxxx xx určuje mírnější xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxxx dodávané xxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obyvatelstva x informaci o xxx, xxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x oboru xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx kontroly xxxxxxx pitné xxxx, xxxxx potřeby xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nezbytných nápravných xxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx x povolení xxxxx §3 odst. 4 xxx první a xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx omezuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx [§84 xxxx. 1 xxxx. x)] x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx6a) a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx opatření xxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plyne pro xxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxx jsou xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx xxxx osoby uvedené x §3 odst. 2, x výjimkou xxxx uvedených v §3 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx látkách x chemických směsích xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx vody,

b) tom, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3c xxxx. 1 xxxx. f) x x jakém xxxx, x

x) xxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) O xxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 7 x podle §3 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxx do 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §3a, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1&xxxx;000 x3 xxxxx xxxx využívaných xxxx xxx 5 000 xxxxxxxxx xxxxxxx. X informaci xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 7 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxx 3 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, v xxx xxxxx nejméně xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxx do jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zprávu xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx jejího xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§3x

(1) Xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2 xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx x xxxxx odběru xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x technologii xxxxxx xxxx, používaných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích,

c) xxxxx x opatřeních xxxxxxx xxx xxxxxxx nepřijatelných xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zásobovaných xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx program,

f) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxx uvedené v §3 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx x osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) způsob xxxxxx xxxxxxx x kontrole xxxxxx systému xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma.

(3) Monitorovací xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kontroly rizik xxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zásobování xxxxx, x to xx povodí xxxx xxxxx xxxxxx, úpravu, xxxxxxxxx x distribuci xx konečnému xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informací o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4, §3a xxxx. 1 x 3 xxxx §21 xxxx. 2 příslušným xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, a

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx veřejné xxxxxx.

(4) Způsob provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zjištěných xxxxxxxxx x odhad xxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x celém xxxxxxx zásobování.

Postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výsledků tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx v §3 odst. 2 xxxx povinny provozní xxx podle odstavce 1 xxxxxxxx přezkoumávat x xxxxxxxxxxxx x xxxx při změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx změn ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx nedochází ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 5 xxx.

(8) Ve xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx schvalování xxxxxxxxxx řádu, se xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.11.2017

§4

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx dodávky pitné xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x držitele xxxxxxxxx x akreditaci4a), xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx4c) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c)

a) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xx jakost xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx odstavce 9; x xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx metoda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx kontrole x xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx neprodleně předat x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx uvedené v §3 xxxx. 2 xxxxxxx uchovávat xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx pitné xxxx. Xxxxxxxxxxx protokolu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxx x xxxxxxx kontrol xxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x moci xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx posouzení rizik xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx ukazatele, jejichž xxxxxx xxx předpokládat x xxxxxx geologického xxxxxxx, havárie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pitné vody,

b) xx žádost xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxxxxxx ukazatele, xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx ohroženo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x žádosti prokáže, xx jsou splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. u xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly, jsou xxxxxxx xxxxxxxx vzorků xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxx let x xxxx vzorkování reprezentativních xxx xxxxx zásobovanou xxxxxx nižší xxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx ukazatele; x xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 60 %, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výsledky xxxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti xxxxx vody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. u xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx sledování xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx let z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnotě aplikovat xxxxxxxx 30 %, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzují, xx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx úřední zrušit xxxx rozhodnutí, pokud xxxxxxx důvod xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx určeného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 neprodleně xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho příčinu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně informovat xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 x 84. Xx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxx xxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) nebo xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 povinna xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx,6a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxxx xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), mají odběratelé6a) x další osoby x xxxxxxxx postavení, xxxxxx je dodávána xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Existuje-li x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této látky xxxx mikroorganismu a xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásobovanou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx, počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx znám, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx x koncentraci xxxx xxxxxxxx, které neohrožuje xxxxxxx xxxxxx. Osoba xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xx xxxxxxx kontrolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem pro xxxxxx ostatních ukazatelů xxxxx vody, neurčí-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx uvedená x §3 odst. 2 je povinna xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx a x xxx xxx xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx mírnějšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xx xxxxxxxx spotřebitelům; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu a xxxxxxxx kontrol xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zásobované oblasti, xxxxxxxx dodávané vody xx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx hodnotách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pitné xxxx, xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prokáže, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx získané xxxxxx metody xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§5

Výrobky přicházející xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, chemické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vody x vodárenské technologie

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx6a) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, měření dodávky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx") a xxxxxxx xxxx dovozce chemické xxxxx xxxx chemické xxxxx určené k xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx, visačce, x xxxxxxxx dokumentaci xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům upraveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx, xxxxx nevyhovují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx distributor4a) xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x vodou xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx trh xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci4a) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c) xxxxx xxxxxx zákona x, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx u osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,4a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx k nežádoucímu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x způsob x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x dovozce musí xxxxxxx přicházející xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x chemickou xxxxx xxxx chemickou xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx surovou xxxx xxxx vybavit xxxxxxx k xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití. Xxxxx xxxx být x xxxxxx jazyce, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx4a) je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx takový výrobek xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx směs xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx přímého styku x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx,8) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4a)

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxx, obsahu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx látek, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x výrobky xxxxxxx x xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi xxxxxx x úpravě xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx obsahovat kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx složení, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx technologie xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx směsi, xxxx x předpokládaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, metodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísad x xxxxxx nečistot xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, dostupnou zahraniční xxxxxxxxxxx o tom, xxx výrobek, navrhovaná xxxxx, chemická látka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx státech x xxx xxxx xxxxx, xxxxx x toxicitě xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dále, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vody, xxxx o nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx funkčnosti x účinnosti technologie x běžné provozní xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 5, jestliže xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x negativnímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxx při vodárenské xxxxxx xxxxxx xxxx6a) xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x).

(9) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, chemické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odpovídají požadavkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxx jakosti upravené xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vody, xxxxxx xxxxxxxx funkčnosti x xxxxxxxxx technologie x xxxxx provozní xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravené vody xxx xxxxx dlouhodobém xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x technologii, xxxxx předpokládá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody xxxx xxxx chemických xxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxx, zda a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx technologie xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodárenské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx x xxxxxxx x xxxxxx negativnímu xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§3 odst. 3) xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x chemické xxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. b).

(11) X xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, úpravě, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx surové, pitné x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 a odběratelé6a) xxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxx vyhovují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxx byly povoleny xxxxx xxxxxxxx 7.

Přírodní x xxxxx xxxxxxxxxx x sauny

§6

(1) X tomto zákoně xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavba xxxxxxxx x účelu xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx přítokem x xxxxxxx xxxxxxxx neupravované xxxxxxxx nebo povrchové xxxx8a), xxxx stavba xxxxxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxxxx systémem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx xxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxx8a), ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bazén, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, brouzdaliště.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se nepovažují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x léčebným xxxxxx.

§6a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx se fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx koupání, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx poskytuje saunování xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx nebo umělém xxxxxxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx provozovatel

a) xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx povinen xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx, sprchování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xx koupání xxxxxxxxxxxxxxx řasami xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx x hlediska xxxxxxx ovlivnění zdraví xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krajská hygienická xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx tuto xxxxxxxxx provozovatel xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo b) xxx xxxxxxxxx vody xx sprchování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny xxxx, xx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx koupání xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x přírodním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálního xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu čištění xxxx,

x) překročení hygienického xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, fyzikálního xxxx xxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx vody ke xxxxxxx x umělém xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x přírodním koupališti; xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx sinic xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx pěny, xxxx

x) výskyt xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx organismů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx řas x xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx vody ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx sprchování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů jakosti xxxx ke koupání, xxx-xx o přírodní xxxx umělé xxxxxxxxxx, xxxx podle hygienických xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx koupališti x xxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx hodnoty nebo xxxxxxxx xxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx koupajících xx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxx hodnotou xx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se fyzických xxxx.

(6) Mezní a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx koupání x umělém koupališti x xxxxxxxxxxx x xxxxx, hygienické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx x přírodním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnocení mnohobuněčných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ukazatele x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx sledování xxxxxxx xxxxx, pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a pravidla xxxxxxxxxxxx jakosti vody x xxxxxxxxx koupališti, xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx informování xxxxxxxxxx x přírodním koupališti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) Dojde-li ke xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x pokud xxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx, x nesmazatelné xxxxx x nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx vody. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozmnožení xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx xx koupání x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx koupání, sprchování xxxx ochlazování provést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx koupaliště nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastavit.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhá xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx nebo umělém xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X oznámení xxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jeho trvání.

§6c

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx vydaného xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx8), xxxxxxxx xxxxxxxxx x správné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx8a) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§83c) odběr xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, sprchování nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzorků, x xxxxxx laboratorní xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře (§82a), xxx-xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterých xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, xxxx povrchových vodách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d; xxxxx xxx x vodu xx sprchování, xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx laboratorní kontroly xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxx vyhotovení,

d) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokol o xxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, nebo jméno x příjmení a xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny, xxxxxx xxxxxxxxx vody ke xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je voda xxxxxxxxxx, popis xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx manipulace s xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx prostředí, x x případě umělých xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx kontroly dodržování xxxxxxxxxx xxxxx hygienického xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx f) x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona60) xx xxxxxxxx xxxx zařízeních, xxx xxxx na xxxxxxxxx využívaných ke xxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tělovýchovné xxxx sportovní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx osadách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních,

a x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x reklamě výslovně xxxxxx xxxxxxx koupání xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx vod, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6a odst. 1 xxxx. x), §6b xxxx. 1 a x §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§6x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx metod a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§6e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sauny xx dále xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx materiálů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přicházejí xx styku x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, a jde-li x provoz xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblečení xxxxxxx x xxxxxxx xxx koupání,

e) monitorovat xxxxxx xxxx ke xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na místě x charakterizujících provozní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx a xx xxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx souvisejí,

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx koupání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sauny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provedených xxxxx písmen c), x) x x) x xxxxxxxxx je xx xxxx 1 xxxx.

(2) Zjistí-li provozovatel xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx uvede xxxxx x její množství xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zdravotních xxxxx výskytu xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x způsob, xxxxxx a četnost xxxxxxxx xxxxxxxx navrženého xxxxxxxxxxxx limitu. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx neohrožuje veřejné xxxxxx. Nebude-li žadateli xxxxxxxx vydáno, xx xxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že látka xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx změní xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, jakost, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx vody xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vybavení a xxxxxxxxx recirkulace, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx x ukládání, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx koupání, xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x způsob x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx upraví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx

x) xxxxxxxx koupaliště xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx službu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6x, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d x xxxxx povrchové vody, xxx lze xxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx koupat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x nebyl xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx"); xxxxxxxx koupaliště na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6a, x povrchové xxxx využívané ke xxxxxxx podle §6d xx do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx, xx xx v nich xxxx xxxxxx velký xxxxx xxxxxxxxx xxxx x nebyl xxx xx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx počet fyzických xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx koupacího xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na podporu xxxxxxx,

x) přírodní koupaliště xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx službu xxxxxxx provozovatel xxxxx §6a xxxx využívaných xx koupání xxxxx §6x, xxx xxxxx xxxxx vydán příslušným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx sezónu.

(2) Xxxxxxx sezónou jednotlivých xxxxxxxxxx koupališť se xxxxxx xxxxxxxxx období xx 30. xxxxxx xx 1. xxxx xxxx xxxxxx, během xxxxx xxx očekávat xxxxx počet xxxxxxxxxxx xx fyzických osob.

(3) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pracovišť veřejnosti x připomínkám; za xxx, xx kterého xxxxxx plynout xxxx xxxx, se xxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxx seznam vyvěšen xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx desce ve xxxx sídle, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx Xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vod xx koupání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxx došlo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx za uplynulou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx důvodech a x popisem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxx zákona x vodního xxxxxx8a) xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo zdravotnictví xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxx §6e k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx koupání xxxxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metodám x pravidlům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxx 2

Podmínky xxx xxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx hrací plochy xxx xxx xxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x provoz škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx sociálně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, služby xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx zařízení9) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10), x výjimkou zařízení xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx10a) (xxxx xxx "xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, osvětlení, vytápění, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx xxxx výchova, xxxxx xxxxx mimoškolní xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odbornému xxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx, nezařazených do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx x dítě x dětské xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x dětskou skupinu xxx 12 xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx, podmínky jejich xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx akutního xxxxxxxxxx, xx ostatních xxxx x mladistvých x xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx.

§7a

Provozovatel potravinářského podniku xxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx89) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx90), které xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx věku xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x lze xx nabízet x xxxxxxx a prodávat xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních, stanoví xxxx právní xxxxxxx x požadavcích xx xxxxxxxxx, xxx které xx přípustná reklama x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx akcí xx xxxxxxxxxxxx pobyt 30 x xxxx dětí xx xxxx do 15 xxx na xxxx xxxxx xxx 5 xxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx tělesnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zotavovací akce xx může xxxxxxx x více běhů. Xxx xxxxx účasti xx zotavovací xxxx xx za xxxx xx věku do 15 xxx považuje x xxxx, které x xxxxxxxxxxx roce, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxx v přírodě xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx škola.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx na zotavovací xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx a funkční xxxxxxx staveb x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upravené xxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 5 dnů, xx xxxxxxx jeden xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx akce nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

a) xxxxxx x místo xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx nebo názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx škole x xxxxxxx xxxx zotavovací xxxx, x to xxx xxxxx běh xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx číslo xx xx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 předloží pořádající xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx školu v xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, x xxxxxxx, xx pitná voda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2, protokol x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody. Xxxxxx xxxxxxxxx rozboru xxxxxxx xxxxx vody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§9

Podmínky xxxxxx dětí xx xxxxx v xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxxx xxx xxxx, které

a) xx zdravotně xxxxxxxxx x účasti xx xx,

x) nejeví známky xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx), x

x) xx 14 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx školy x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nákazy xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx může xx zotavovací xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidelným xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx očkování xxxxxxxx xxx kontraindikaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxx x přírodě xx xxxx delší xxx 5 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxx posuzuje x xxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství pro xxxx x xxxxxx11). Xxxx-xx dítě registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx zotavovací xxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx dále xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx podrobit xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx, xxxxx během xxxx xxxx nedošlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12) xxxx fyzická xxxxx, xxxxxx x tomu xxxxxxx zástupce dítěte xxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx než jeden xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx x písemné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx škole xxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

§10

Podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxx v xxxxxxx x zotavovací xxxx

(1) Xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrující poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx11) nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx. Nemá-li osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxx vystavení, xxxxx xxxxx této doby xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx13) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,14) vysílající xxxxx xxxx pořádající osobě xxx xxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 2 a odst. 3 xxxx první. Xxx xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 3.

§11

Povinnost školy, xxxxx xxxxxx děti xx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x přírodě xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, a xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx zajistit

a) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx konání zotavovací xxxx xxxx školy x xxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx); xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx, všeobecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx asistenta, xxxxxxx xxxxx, xxxxx absolvovala xxxx první xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §10; účast xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §10 odst. 3, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2, xxx sestavování xxxxxxxxxx a režimu xxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24 hodin denně xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxx xxxxx x xxxxxxx; pořízení výpisu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závěr xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx vydal,

c) vrácení xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxx v xxxxxxx xxxx zotavovací akce xxxxxxxx xxxxxxxxx dětí x xxxxxxxx osobám xxxxxx xxx xxxxx x přírodě nebo xxxxxxxxxx xxxx,

x) vybavení xxxxxxxxxx xxx xxxxx x přírodě xxxx xxxxxxxxxx akci xxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx akce xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx,

x) vedení zdravotnického xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx páté, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxx při xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má dítě x péči, x xxxxxxxxxxx potížích, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zotavovací akce xxxxxxxxx, x o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx dále povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou zdravotníka, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx první xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11x

Xx xxxxxxxxxx akci xx považuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,10a) x xx x v xxxxxxx, xx xx xx účastní xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxxx táborů se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zotavovacích xxxx v §8 xx 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx10a).

§12

Xxxx podobné akce xxx xxxx x xxxxx v xxxxxxx xx kratší xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x počtu xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, než stanoví §8 odst. 1 xxxx první, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx rodinném x xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx hygienicky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pitnou xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx zotavovací xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 odst. 1 x 3. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávadný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx akce pitnou xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx venkovní hrací xxxxxx

(1) Uživatelé xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, škol x xxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxxx akce, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx15) x xxxxxx stavbách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitům xxxxxxxxxx, fyzikálních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, upravených xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stavebním xxxxx.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx venkovní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hry xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx hrám xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, chemicky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hygienických limitů xxxxxx provozovatel x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxx x hygienických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx zdraví. X xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem, (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx"), xxxx xxxxxxx činit xxxxxxxxxx x protiepidemická opatření x předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotní xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx původce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx seniory xxxx x domově se xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx době.

(2) Xxxxx poskytující xxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v provozním xxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxx xxxxx xxx děti xx 3 xxx věku xxxx povinni x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx provozního xxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvede, pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxx péče x místo xxxxxxxxxxx xx provozní xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx, následnou nebo xxxxxxxxxxx lůžkovou xxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx provádí xxxxxxxxxxx studii infekcí xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx [§82 xxxx. 2 písm. x)].

§16

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx její výskyt xxxxxxx xxxxxxxxxx zjistit xxxx příčiny x xxxxxx, xxxxxx přenosu xxxxxxx a provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x zamezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinna neprodleně xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; způsob a xxxxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx poskytující xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příjem fyzických xxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, xxxxxx ošetřování, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sterilizace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dezinfekcí xx soubor xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přerušit xxxxx nákazy xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hub x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spór, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mikroorganismů (například xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) x vývojových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnožování včetně xxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx virů a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) O provedené xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx účinnosti.

§18

(1) Xxxxx poskytující xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxx17a) xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx uvedeného x §15 odst. 1 xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, převážet, xxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx17a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uvedeného x §15 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxx prádelnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx vody xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jakosti. K xxxxx vody xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx vodu xxxxx §3 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx mikrobiologické, xxxxxxxxxx, fyzikální, xxxxxxxxxxxxxx x chemické xxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxx provoz xxxxxx xxxx sauny xxxx součásti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §6a, §6b xxxx. 2 x §6c odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx upravují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud osoba xxxxxxx xx xxxx xxxxx přivádí do xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem; xxx xxxxxxxx jakosti xxxx xxxx xx xxxxxxx §6c odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§19

Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§23), xxxxxx xxxxxxxx,18) xxxxxxxxxx xxxxxxxx18), xxxxxxx potravin xx xxx18), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozování xxxxxxx xxx a xxxxxxxx6a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx, solária, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, regeneračních xxxx rekondičních xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kůže.

(2) Fyzické xxxxx přicházející xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§23) xxx xxxxxx potravin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx18) xxxx xxx uvádění potravin xx xxx18) do xxxxxxx styku s xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx pokrmy, xxxxxxx xxxxx přicházející při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx a xxx provozování xxxxxxxx6a) xx xxxxxxx styku x vodou, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pracovních xxxxxxxxxx x ostatních činnostech xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") musí xxx xxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x dorost11) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx61). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nenahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxx xxxxxxxx xx u xxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx doby úspěšného xxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx zřízenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx povinen umožnit xxxxxxx osobě vykonání xxxxxxx nejdéle xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§20

Xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinna

a) podrobit xx x případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx11), xxxxxxx-xx xxx xxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx písmene x) x xxxxx a xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx,

x) xxx x xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xx xxxxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uplatňovat xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,19a) xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx uplatňování znalostí x xxxxx osobní x provozní xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníky x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx provozuje, povinna xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx nebo druh xxxxxxxx nevyžaduje nebo xxxxxxxxxx užití xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx jiné xxxxxxx, nejde-li x xxxxxx vodu podle §3 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx takové xxxx xxxxx mikrobiologické, xxxxxxxxxx, fyzikální, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukazatele xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxx xxxx. Kosmetické xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažných xxxx odpovídat požadavkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx níž je xxxxxxxxxx integrita kůže, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx první pomoci xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx podmínky činnosti, xxxxxxx strojů, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prevence vzniku xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, ke kterým xx xxxxx dojít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx řád xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxx změny předloží xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v provozovně. Xxxxxxxx řád xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 povinna xxxxxx xxxx xxx xxxxx podmínek xxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx služby

Osoba poskytující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xx xxxxxxxxxxx hostinské xxxxxxxx x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,8b) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x rodinných xxxxxx x ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx xxxx uvedou xxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx x xxxxxx onemocnění, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx x zařízeních xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx dva xxxxxx x období xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx dále xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, vybavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx jídla, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x teplé vody xx xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx před jejich xxxxxxxx ke schválení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx osoba xxxxxxx změnit xxxx xxx xxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, holičství, pedikúru, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx a mateřskými xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x rohovce.

Xxxxx podmínky provozování xxxxxxxxxxxx služeb

§23

(1) Stravovací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx88), xxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokrmů xx xxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx94).

(2) Pokrmem xx potravina xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx upravená xxxxxxxx nebo teplou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx mohla xxx xxxxx xxxx xx ohřevu podána xx konzumaci v xxxxx xxxxxxxxxx služby.

(3) Xxxxxxxxxx službu xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodícího xxxx xxxxxxxxxxxx psa. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx psa.

(5) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x rozsah x umístění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxx provozu stravovací xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx je dále xxxxxxx

x) k výrobě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx23) nebo xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxxx pokrmy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x splňovaly xxxxxxxx xxxxxxxxx podle skupiny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx podmínky skladování xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sběru, musí xxx xxxxxxxxx prokazující xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27a) xxxx za podmínek xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

Díl 5

Hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx běžného užívání xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí

a) xxxxxxxxx a předměty xxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx upravené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x předmětech xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami27b),

b) kosmetické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63) x

x) xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx 3 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) až x), hraček x xxxxxxxx.

§26

Povinnosti xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x distributora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) x x) xx povinen, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxx xxxxxxx xx xxx bezpečné,26a) xxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poškození xxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným hygienickým xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. a) a x) xx xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x výsledcích stanovených xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje, xx bezpečných26a) obalů,

d) xxxx x ohledem xx xxxx xxxxxx x xxxxxx použití xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x použití, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který xxxxx předpis xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(2) Xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. a) x x) x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx běžného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx písemné prohlášení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx pro kontrolní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx x zkouškách x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ověřeným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), vydaného výrobcem x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx4a) xxxxx xxxxxxxxxxxx ty xxxxxxxx běžného užívání xxxxx §25 písm. x) xxxxxxx na xxx, které xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, návodem k xxxxxxx, xxxxxxxxx obsluze x čištění. Pokud xxxxx výrobce nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 písm. a) x x) xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.4a) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předmětu běžného xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx x obalu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x je xxxxx x xxxxx prodeje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx užívání x prošlým datem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx29a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajem x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx prodávat xxx, xxxx-xx xxxxxxxx26a).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx předměty běžného xxxxxxx uvedené x §25 písm. c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx dne, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podnikající xxxxxxx osoba v xxxxxxxx uvede xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxx, xxx vyrábí nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx určené xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, zda vyrábí xxxx xxxxxx materiály xxxx předměty xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx95) xxxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx96) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx vyrobil xxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx, xxxxx vyrobil, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x x xxxxxxxx 2.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Požadavky xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx dodání xx xxx xxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie x oblasti kosmetických xxxxxxxxx63). Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx dodávání xx trh byly x označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie64) uvedeny x xxxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kupujícího xxxx jsou baleny xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx63) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obalu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2013 Sb.

Xxx 6

Ochrana xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx a xxxxxxx

§30

(1) Osoba, která xxxxxxx, xxxxxxxxx provozuje xxxxxx x zařízení, xxxxx jsou zdrojem xxxxx nebo vibrací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,31) správce, xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx32), provozovatel, popřípadě xxxxxxxx xxxxx32a), osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx provozovny x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizačními x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx hluk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx venkovní xxxxxxx, chráněné xxxxxxx xxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx. Splnění xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dráhách v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se považuje x za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx.

(2) Hlukem xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být škodlivý xxx xxxxxx x xxxxx imisní xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vibracemi xx xxxxxx vibrace xxxxxxxxx pevnými xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlasovým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, hlasovým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x produkce xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zvuk z xxxxxxxxxxx výstražného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx76), xxxx působený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx působený x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lidského xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx vojenské xxxx76). Xx vibrace podle xxxx druhé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx působené xxxxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxxx dílo xxxxxxxx k nakládání x vodami x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx souvislosti x xxxxxxxx související xx xxxxxxxxx lidského xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prováděním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx76).

(3) Chráněným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nezastavěné pozemky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx x výuce, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemků32b) a xxxxxxxxxx pracovišť. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xx vzdálenosti 2 x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bytových domů, xxxxxxxxx xxxx, staveb xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výchovu x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxx obdobných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx77) ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x školní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx77) xx všech stavbách. Xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx významný x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozu xxxxxx hluku nebo xxxxxxx, s výjimkou xxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržet, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx vibrací provozovat xxx na xxxxxxx xxxxxxxx vydaného na xxxxx této osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx omezené xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rozumně xxxxxxxxxxxx míru. Rozumně xxxxxxxxxxxx mírou se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx antivibrační opatření x xxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxx vibrační xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovený x s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vibracím. Xxxx povolení xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx hluku v xxxxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vypočtené xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §30 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vystavených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x antivibračních xxxxxxxx, xxxxxxx harmonogram xxxxxx xxxxxxxxx, odhad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumně xxxxxxxxxxxx míru. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx zasažené xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxx x leteckého xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxx 50 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x vojenské xxxxxxx.

(4) X bytových domů, xxxxxxxxx xxxx, staveb xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a funkčně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx alespoň uvnitř xxxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxx dodrženy. U xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první, ve xxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx řízení x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxx odstranění.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§32a

Měření xxxxx v xxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx4a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2005

§33

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxx stroje x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xx 8 Xx. Xxxxx může xxxxxxxxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx domů, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výchovu x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxx studie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro denní x xxxxx dobu, xxxxxx xxxxxx měření x xxxxxxxxx.

(2) Noční xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozumí xxxx xxxx 22.00 x 6.00 xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx elektrická a xxxxxxxxxx pole x xxxxxxxxxxxxxxxxx záření o xxxxxxxxx xx 1,7.1015 Xx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provozuje xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření včetně xxxxxx (dále xxx "xxxxx neionizujícího xxxxxx"), xx povinna

a) xxxxx xxxxxx technická x xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx fyzických osob x rozsahu upraveném xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxx neionizujícího xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx expozice xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postupovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx zástavbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx doloženo výpočtem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa (xxxxxxx, xxxxx), xx kterých xxxxxxxx xxxx neionizujícímu xxxxxx xxxx překročit xxxxxxxx přípustné xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx k xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx, osoba uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx x péči x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx evidenci, xx xxxxx uvede xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx x provozu; xxxxxxxx xx povinen uchovávat xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neionizujícího xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx provoz zdroje xxxxxxxxxxxxxx záření xxxxxxx.

§36

Xxxxxxx x dovozce xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx

x) zařazení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx štítkem s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1X x xxxxx výstražným xxxxxx a laserů xxxxx 3X x 4 signalizací xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v technické xxxxxxxxxxx připojené xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxx zdraví xxx xxxxx

§37

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx výskytu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejich rizikovosti xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kategorií. Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xxxxxxxxx rizika a xxxxxxxxx ochranná opatření xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.33b) Do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkušebnímu xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx33a) xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx předkládá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x pracovněprávních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"), x xx xx 30 kalendářních xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx do druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,33a) x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařazení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx zařazeny, se xxxxxxxx za práce xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx uvede

a) označení xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx danou práci xxxxxxxxxxx rozhodujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx směně xxxxxx xxxx trvání xxxx xxxxxxxx,

x) délku směny; x vícesměnného xxxxxxx xxxxx střídání xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, z xxxx xxxxx žen,

g) xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx x měření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x odborném xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx hodnocení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zařadil xx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x), x) x x) a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2, xxxxx xxxx toto hodnocení xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx na její xxxxxxxx do xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (§39), xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rizikové xxxxxxxxx xxxx vyřazení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nové řízení, x xxxx xxxx xxxx rozhodnutí.

(6) Příslušný xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx prací (§39).

§38

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx prací xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci4a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxx vyšetřování xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx97) může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83a xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení musí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx práce, xxxx xxxxxx práce, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o manipulovaném xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx jídlo x oddech x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx na jednotlivých xxxxxxxxxx pozicích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x pracovnímu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pořízena. Xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pracovní xxxxxx.

(3) X případě, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zátěž xxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen do 6 měsíců ode xxx uznání xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx předložit příslušnému xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, protokol x xxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§39

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Rizikovou xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx práce, xxx xxx xx xxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx související x prací, xx xxxxx zařazená xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dále xxxxx zařazená do xxxxxxxxx xxxxx, x xxx takto rozhodne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.33a)

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx zjistit xxxxxxx překročení limitních xxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx; x xxxxxx skutečnostech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Překročení xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých zaměstnanců. Xxx xxxxxxxxx míry xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx biologického xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podmínky xxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx prací

Zaměstnavatel, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonávány rizikové xxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx

1. x xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx,

2. x xxxxx směn xxxxxxxxxxxxx xxx rizikové xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, o zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx (odolnosti) x xxxxxx,

4. údajů x xxxxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x koncentrací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx expozice, x jde-li x xxxxx

1. s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx mutageny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

2. x xxxxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

4. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, která mají xxxxx dlouhou xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxx xxxxxxx následky,

po dobu 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x pracích xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 až 4 xxxxxx při xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx dosud xxxxx xxxxx xxxxxxx x), příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx mít xxxx na zvýšení xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §37 xx 39 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxx zákona x zaměstnanosti tento xxxxxxxx. Uživatel xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx u uživatele xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxx agentuře xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxx práce informace x xxxxxxxxx práce xxxxxxx přiděleného zaměstnance x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx práce dosud xx kategorie xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xx vztahu x xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zhodnocené xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx dočasného xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx u uživatele xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx první xxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §40. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx stanovenou x §40.

§40x vložen právním xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, že xxxxx xxxxxx používány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 až 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x změny xx xxxxxx takové xxxxx a xxxx xxxxxx práce, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, když dojde xx xxxxx ohlášených xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx následek zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prachu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x expozicí xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x práci s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33d). Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx expozicí azbestu x xxxxxx xxx xxxxxx ojedinělé x xxxxxxxxxx expozice xxxxxxx xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx jím určená xxxx při stanovení xxxxxx biologického xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 xx 4, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jde-li o xxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro biologické xxxxxxxx xxxxxxx 4, xxxxxx zaměstnavatel příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx záměr xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx65).

§41x

Xxxxx xxxx xxx xxxxxx hygienu xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx osobní hygieny xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, aby v xxxx vodě xxxxxx xxxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, chemických x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nelze-li x xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx nedojde x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxx navržených ukazatelů. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krácený xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, upravený xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx může příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx četnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx stálých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kontroly xxxxxx.

§42

Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hradí xxxxxxxxxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§44

Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§44x

(1) Xxxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výroba, xxxxx, xxxxxxxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, balení, xxxxxxxxxx x vnitropodniková doprava.

(2) Xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými směsmi xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx výstražnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, označování x balení látek x xxxxx, x xxxxx x zrušení xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008").

(3) Xxxxx nesmí xxxxxxx, darovat, prodávat xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx obstarat xxxxx xxxxxx, xxx xxxx osoby právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu mladší 18 let xxxx xxxxx, jejíž svéprávnost xxxx xxxxxx omezena, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx nebo třídy x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx kategorie 3 xxxx toxicita xxx xxxxxxxxxx cílové orgány xx jednorázové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směsi, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx větou X314 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

(5) Právnické xxxxx x podnikající xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky nebo xxxxxxxx směsi, které xxxx přiřazenu xxxxx xxxx třídy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx toxicita xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx třídu x xxxxxxxxx nebezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx větou o xxxxxxxxxxxxx X314 xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx, xxxxx xxxx přiřazenu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborně způsobilou xxxxx §44x xxxx. 1, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx20). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxx. O xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx pořízen xxxxxxx záznam, xxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§58).

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiřazenu xxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx x vstupu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx působení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pronikání xx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx toxicita xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx směs odděleně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, stavu xxxxx, jméno a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxx. Evidenční záznamy xx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu zásob xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx chemické směsi. Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx evidence chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx79).

§44x

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xx xxxxxxx osoby odborně xxxxxxxxx pro nakládání x nebezpečnými chemickými xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokých škol, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu v xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, Farmacie nebo x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx,

2. x oblasti xxxxxxxxxx Chemie nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx zaměřením na xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx studiem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. a mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx35f), xxxx

5. v xxxxxxxxxxxx studijním programu x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, ekologie x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx rostlinolékařství x xxxxxxx rostlin, xxxxxxx vysokoškolské vzdělání, xxxxx xxxx získáno xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zaměřením xx rostlinolékařství x xxxxxxx rostlin35g),

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx nařízení (XX) č. 1272/2008.

(2) Komisi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x chemickými xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise x xxxx složení, xxxxx x formu xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x vzor osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zkušebního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě bydliště, xxx-xx x fyzickou xxxxx, která xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky nemá (xxxx xxx "uchazeč"). Xxxxxxxx ke zkoušce xxxxxx zkušební xxxxx xxxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx termínem xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uchazeči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008. Xx vydání xxxxxxxxx xx platí xxxxxxx xxxxxxxx.35h) Xxxxxxxxx je xxxxxx xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX X ŠÍŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

§45

(1) X xxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxx x x omezení výskytu xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hradí stát x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx udělil oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, očkování při xxxxxxx, poraněních, nehojících xx xxxxxx x xxxx některými léčebnými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx v xxxx [xxxxxxxxx podáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx36)] x xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx infekčního onemocnění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinni nařídit xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x převoz pacienta x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x místě xxxxxx xxxxxxx osoby.

§46

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, cizinec, xxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 90 dnů, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxx očkování xx xxxxxxxxx x zamezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x vysokým xxxxxxx xxxxxxx epidemického xxxxxx x kolektivech x xxxxx ohrožujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podrobit xx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fyzická xxxxx povinna xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (odolnosti). Xxxxxxxxxx x zvláštní očkování xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx imunity xxxx xxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (kontraindikace). X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §47a vystaví xxxxxxx osobě potvrzení x důvod upuštění xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xx nezletilá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vyšetření xxxxx xxxxxxxx 2, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxx zákonný xxxxxxxx12), xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx péče80). V xxxxxxx fyzických osob, xxxxx xxxxxxxxxx patnáctý xxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu10a), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx81), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx82) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx soudem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo vyšetření xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx, pracoviště x xxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx být x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx na pracoviště x vyšším xxxxxxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx.

§47

(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxx očkovací látky xxxxx xxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x). To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx očkování x xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, který vydá xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx očkování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§47a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx praktické lékařství xxx děti x xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXxXx xxxxxxxxxxx matek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx získání xxxx xxxxxxx provádějí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavy. X xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost nebo xxxxxxxxx praktické lékařství, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústavy.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx poraněních x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelé zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nehojící xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru praktické xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelým x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx center xxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic.

(4) Xxxxxxxx xxxxx žluté xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x epidemiologie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vede evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxx zimnici. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx očkování xxxxx žluté xxxxxxx, xx xxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx očkování proti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedených xx větě xxxxx. Xxxxxxxx se podává xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx nebo ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxx xxxx čtvrté.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx vydá mezinárodní xxxxxxxxx v českém x anglickém jazyce; xxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx vedených x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 zveřejňují Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36a),

x) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční údaje x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) X poskytovaných údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění daného xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxx poskytnuty xxxxx §47b, poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx předávané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předávány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhledání požadovaných xxxxx, xxxxxxxxxx rozsah xxxxx o tomto xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx oprávněnost xxxxxxx a odůvodněnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví žádost xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xx státního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x mimořádná xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx pojištěnci xxxxx xxxxxx upravujícího veřejné xxxxxxxxx pojištění.

§50

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině75) x xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x provozovně živnost, x xxxxx náplni xx xxxx x xxxx do 3 xxx xxxx xxxx xxxxxxx dětí xxx 3 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx98), xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx podrobilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx doklad, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx očkování podrobit xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx pravidelného xxxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx xx xxxx proti xxxxxx imunní nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx80).

§51

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

a) xxxxxxxxxx xxxxxx neobvyklé xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxx použité xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají ve xxx evidenci, a xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, kontraindikaci xx xxxxxxx vůči nákaze,

c) xxxxxxx, aby pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx nahlížel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xx xxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx očkovaných xxxxxxxxxx proti sezónní xxxxxxx.

§52

§52 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

Opatření proti šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které vylučují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxx xxxxx xx nákaze xxxxxxxx virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx choroboplodné xxxxxxx xxxxxxxx tyfu a xxxxxxxx x fyzické xxxxx s chronickým xxxxxxxxxxx virovým xxxxxxx xxxxx X x X, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx lékařem xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx léčení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx onemocnění,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ochraně jiných xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx přijetí xx xxxxxxx xxxx x svém xxxxxxxxx; xxxxx má nosič xxxxxxx xxxxxx, učiní xxx ihned, xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x zařízení sociálních xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu82),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxx (jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pobytu), údaje x xxxxxxxxxx a xxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Nosič břišního xxxx x paratyfu X, X a X xxxxx být xx xxxx nosičství xxxxxxxxx zdravotního průkazu. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx lékařem xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx ho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxx xx zdravotní xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Příslušný orgán xxxxxxx veřejného zdraví x moci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), s výjimkou xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c); xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, požádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx.

§54

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx skutečnost známa, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx před xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x x ochraně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx před původci x xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx významnými xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Člení se xx

x) běžnou ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx činnost xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx.

§56

Osoba, xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxx přípravky xxxxxx xx xxx x souladu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx37a),

x) může xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxx nezbytně nutné xxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx a životní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohroženy xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.

§57

(1) Běžnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxxx součást xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxx provozovně zajistit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podnikání, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo společenství xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx v majetku Xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce xxxxxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx v jeho xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx věk 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx získala odborné xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem37c),

c) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx

x) absolvovala speciální xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx získala odborné xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37c),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ochrannou dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x kategorii xxxx kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po jednorázové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) dovršila xxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu upraveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem37c) x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, může xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) nebo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x 5 let xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§59

1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxxxx a xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx teoretické x praktické xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx (§58 xxxx. 1 a 3) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§58 xxxx. 2).

§60

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 až 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přihlášku, xxxxx xxxxxxxxxxx upraví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx je platné xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx.

§60x

§60x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§61

(1) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx x účel xxxxxxx; tuto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx velkoplošnou (xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinsekci a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nákazy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlodavců x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxx třídy x kategorii nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx toxicita pro xxxxxxxxxx cílové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx nařízení (XX) č. 1272/2008, xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejpozději 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti. V xxxxx xxxxxxxx musí xxx uvedeno přesné xxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prováděna, xxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, název x xxxxx provádějící firmy x jméno x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 48 xxxxx xx nezapočítávají xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx provádění speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, zvěř x xxxxxxx xxxxx necílové xxxxxxxxx, platí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx37b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx deratizace oznámené xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx péči včetně poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§15 xxxx. 1), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo úmrtí xx xx, vylučování xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozví, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx neprodleně, xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Současně xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx poskytované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxx je to xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x odstavci 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mikrobiologické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sérologických vyšetření xx infekční xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx povinna

a) při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hygienických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) žádanku x xxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, x xxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pojištěnce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx ohroženo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx styku.

§62a

Epidemiologické šetření

Příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§65). Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxx důležité v xxxxx epidemiologického xxxxxxx.

§63

Spolupráce správních xxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxx x hromadně xx vyskytujících infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxx infekcí přenosných xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x úhyn xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx infekcím přenosným xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx osoby

Fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nákazy, xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx, podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx laboratornímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřením,

b) xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx xxxxx užívání xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ji tak, xxx xx xxxxxx xxxxxx snížilo.

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob a x xxxxxxx životních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx x ohnisku nákazy. Xxxxxxxx nákazy xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx zdroj xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nákazy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Opatření, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se, xxxxx povahy infekčního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výroby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, potravin x dalších výrobků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, x xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohniskové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x asanaci (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx, xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx podezřelých x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx onemocnění.

§67

Xxxxxxxxx druhu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxx xxxxx nařídit xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření x ohnisku nákazy xxxxx §64.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Má-li xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx protiepidemické xxxxxxxx, xx xx, xx je nesprávné, xxxx podat do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx. Xxx prokázání xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zmeškání xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší, a xx-xx xx xx xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx opatření xxxx. Záznam o xxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření nevyhoví x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxx s návrhem xx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stanoviska, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Poskytovatel zdravotních xxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plně xxxxxxx, vydal xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ho k xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x napadené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zruší xxxx změní.

(10) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxx xxxxxxx.

(11) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxx, může pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx protiepidemické xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxxx. Určený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxxxxx

(1) Ochranná xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxx xxxxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx ze zahraničí xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxx osoba v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdržuje.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stanovení, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x očkování xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx první.

(3) Xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu krajská xxxxxxxxxx stanice, x xxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx jazyce, xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vzniku

(1) Mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx výroby, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) zákaz xxxx xxxxxxx styku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxx x xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx představení, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx výroby, xxxxxx, dopravy x xxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxx x xxxxxx užívanými x xxxxxx xxxxx §6a x §6d, xxxxx xxxxxxxxx vod ze xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, rybníků, potoků x xxx,

x) xxxxxx x vyčlenění xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1), xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx deratizace x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x varovnému xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní xxxxxx xxxxxx léčiv (xxxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx.

(2) Mimořádná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky. Xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx povinny se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podřídit.

§70

Xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx

(1) X ochraně xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x omezení jejich xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx povinny podrobit xx léčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx léčení infekčního xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, stanoví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zajistí. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx patnáctý xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.12)

(4) Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, který vydal xxxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

Xxx 4

Xxxxxxxx vyšetřování xxxxxx vyvolané virem xxxxxxxx imunodeficitu

§71

(1) X xxxxx krve, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx mateřského xxxxx xx provádí povinné xxxxxxxxxxx xx virus xxxxxxxx imunodeficitu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xxxx darování přípustné.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je možné xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx žen,

b) x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx vyšetření xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z trestného xxxx xxxxxxxxxx pohlavní xxxxxx včetně nemoci xxxxxxxx virem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxx osoby,

d) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (§70).

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provést xxx xx xxxxxxxxx fyzické xxxxx.

§72

(1) Laboratorní xxxxxxxxxxx xx virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxx povolení vydá, xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx tyto podmínky:

a) xxxxxxxxxx, kde se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a přístrojově x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx má

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx39) xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,40) a

2. xxxxxx x xxxxxxx x Národní referenční xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx virem lidského xxxxxxxxxxxxx zřízené Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Počet xxxxxxxxx na virus xxxxxxxx imunodeficitu za xxxxx x jejich xxxxxxxx hlásí poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx virem xxxxxxxx imunodeficitu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "určená xxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xx vyzvání Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx (§72 xxxx. 1), xxxxxxx účastnit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxx kvalita xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx imunodeficitu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nezajistí xxx zbytečného odkladu xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 rozhodnutím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vydané xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odejmout x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 3,

x) xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nezúčastní xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx.

§74

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xx virus lidského xxxxxxxxxxxxx získaného xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) testu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vždy povinen xxxxxx xxxxxxxxxx materiál x provedení xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) testu. Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Fyzická osoba xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx reaktivního xxxxxxxx vyšetření konfirmačním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx x pozitivním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx nakažené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo jejichž xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odborného xxxxxx. Sdělení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x předcházení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby fyzická xxxxx xxxx podrobně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zanese do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx a fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx informováni. X xxxxxxx odepření podpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odepření xxxxxxx xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§75

Xxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, určená xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1, xxxxxx její krev, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx studie výskytu xxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx; musí xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxx a při xxxx xxxxxx zajistit x xxxxxxxx anonymitu xxxxxxx osoby.

§75x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx infekce způsobené Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx b, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx lidského xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, meningokokové onemocnění x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxxxx xx xxxxx úseku x předává je xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a kontrolu xxxxxxxxxx onemocnění (xxxx xxx "síť Společenství"), xxxxxxx xxxxxx nutných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro účely xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. b) a x)&xxxx;x Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx opakovaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sběru xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx epidemiologických xxxxxxxxxxxxx x nových xxxxxxxxxx onemocněních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

1. infekčními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie,

e) x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pro předcházení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx jejich úsilí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x předávat je Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx xx sdělí xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx koordinace xxxxx x předcházení x kontrolu infekčních xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Společenství s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx znemožňuje. X xxxxxxx případě však Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Komisi Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) jsou xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, epidemiologickém xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx agens xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určení x další charakterizaci xxxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§75x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx kontaminovaným xxxxxxxxx xxxx nástrojem

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzniklo při xxxxxxxxxx x ostrým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se systémem xxxxxxxxxxxxxxx bdělosti xxx xxxxxxx infekce.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX ZDRAVÍ

§76

Osoba xx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx

x) xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx odebírají xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx pozastaveno xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx, distribuce x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx4c), x distribuci x xxxxxxx, a xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx uvolněny x uvedení na xxx xxxx xx xxxxx4c), x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx xx věci,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx odebírají xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx, distribuce x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oběhu4c) xxxx xx xxx, x xx ihned po xxxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx4c) nebo xx xxx, distribuci x xxxxxx xxxxxxx, x xx až xx xxxx obdržení informace xxxxx písmene x) xxxx c); xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx c) ihned xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, distribuce, prodeje xxxx xxxxx4c).

§77

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx správním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,42) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx hodnocení x xxxxxx zdravotních xxxxx. Xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Stanovisko není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci uveden xxxxx, x kterého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude xx xxxxxxx do provozu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, zejména z xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo drahách, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx mohla xxx tímto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxx by x xx byla xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx produkce xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bytového xxxx, xxxxxxxxx xxxx, stavbě xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a ke xxxxxx xxxxxx hluku xxx z xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí, územního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavbě xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx o měření xxxxx provedeném xxxxx §32a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity. Xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, žadatel x změnu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx stavebník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx provedl provozovatel, xxxxxxxx xxxx správce xxxxxx hluku. To xxxxxxx, dojde-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdroje xxxxx; xx xx xxxxxxxx xx prokazatelné xxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX SPRÁVA X OCHRANĚ X XXXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxxxxxx ústavy x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úkoly

§78

Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

(1) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávají

a) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx dopravy,

e) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxx úřady uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).

§79

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobní xxxxx xxxxx §40 xxxx. x); xxx-xx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a vzdělávání xxxx označení xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx fyzických osob, xxxxxxxxxx diagnózy onemocnění, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x splnění xxxxxxxxxx podrobit xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx x závěrech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x expozici xxxxxxxxx xxxx faktorům xxxxxxxxxx x životního xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx podle §40 xxxx. a).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx fyzických osob, xxxxx xxxxxxxxxx infekčním xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxx zpracovávaných xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu splnění xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx.43) Xxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zpětně xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, Xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhodnocení stavu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, ke xxxxxxxxx xxxxxx výskytu xxxxxxxxxx onemocnění, hromadně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx x povolání x nemocí souvisejících x xxxxx, xxxx xxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx.43)

(4) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem43) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem43) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx předávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §78 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje x výskytu xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx kategorie xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prevence xxxxxx x řídí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx za 5 let hodnotí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxx ovlivňujících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxx xxxxxxx priority x řešení xxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotního xxxxx obyvatelstva,

b) xxxx x xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx stanice,

c) xxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx doporučení Xxxxxxx xxxxxxxxxx komise, xxxxxxx xxxx poradní xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx sdělení xx Sbírce xxxxxx, x xx xxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku; stejným xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejní x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx očkovacích xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8, §5 odst. 5, §6e, §72 xxxx. 1 a 2, §73, §83e xxxx. 5 a xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx o nich xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; je xxxxxxxxx xxxxxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3a xxxx. 3; xxxx xxxxx xxxxx §3a xxxx. 4, §3b, §6g, §72 xxxx. 3, §75a, §79 xxxx. 5, §83a xxxx. 2, §83c xxxx. 3 x §83e xxxx. 6; xx xxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx §37 x xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx osob při xxxxxxx nebezpečných26a) x x nebezpečnosti podezřelých xxxxxxx x nejakostních xx x porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx oběhu,

h) xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mimořádnému xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. g),

j) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvolaná vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx;43c) xxxxxxxx vyhlásí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x celoplošném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx43b),

x) xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx v ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx,

x) xxxxxxxxx celorepublikové xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx programy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx jejich realizaci; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotních xxxxx x xxxxxx monitorování xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) uděluje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotních xxxxx,

x) přezkoumává xxxxxxxxx xxxxx sestavené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanicemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx občanských sdružení, xxxxx i se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxx xxxxx vyplývající xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předmětů xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §25 xxxx. a) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví, xx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx-xx x podstatnému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ovlivňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx situaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx za 5 xxx, strategické xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; mezní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx odstranění xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxx hlukové xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oblastí, xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x přípravě xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx plánem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinky xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podle §34,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě akčních xxxxx xxxxxxxxxxxx krajskými xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx oblasti ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí. Xxxxxx oblastí v xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hluku xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktivit,

u) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xx strategickém hlukovém xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx řízení xxxxxxx vod v xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x seznamu xxxxx §6g xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx určuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx xxxxxxxxx sezón, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx jakosti xxx, x to po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx právem Evropské xxxx1),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x potravinami xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Pandemický xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx infekčních xxxxxx x xxxx xxxxx úkoly xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpráv zasílaných xx Sítě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx poskytuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, která se xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí týkají83); xxxxxxxxxx zpráv a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů x xxxxx xxx působnosti,

z) xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury91) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §77, x xxxxxxxx §83.

(2) Xx hluk xx xxx účely postupu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xxxxx §81, 81a, 81b x 81c xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx parcích a xxxxxxx oblastech v xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx, nemocnic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx něj hluk xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx vystavena, xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, hluk x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx uvnitř xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hluk xxxxxxxxx vojenskou činností x xxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x konkretizaci kontrolních xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, uchovávání x xxxxxxxxxx vzorků, xxxxxx analýzy, hodnocení x kontroly kvality xxxxxx. Xxxxxxxxxx metody xxxxxxxx složení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx43d), může dočasně xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx trh nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx-xx Komise Evropské xxxx xx xx, xx postup xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx zákonem xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx do oběhu xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxx x systémech xxx rychlou výměnu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie, stanovené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) umístěných x xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxx pracovištích. Xxxxxxxxx a opatření xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) X Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě; ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxx hygienik Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx hygienika Xxxxx xxxxxxxxx jmenuje xxxxx; xx jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ústředním xxxxxxxx úřadu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látek x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx na trh99),

b) xxxxxxxxx Evropské komisi x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národní program xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 396/2005 100),

x) koordinuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xx. 4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 o úředních xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděných x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx strategických xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx

x) hlavních pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx komunikace, xx nichž xxxxxxx xxxx xxx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx, x xxxxxxx vlastníkem xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, po nichž xxxxxxx xxxx xxx 30&xxxx;000 vlaků za xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ležících na xxxxx aglomerací,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx civilní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 50 000 xxxxxx x přistání xx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přistání xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ležících xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vypracovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxxx strategických xxxxxxxxx xxx akční xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx železniční xxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx veřejnosti, xx xxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xx 45 xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x příhraničních xxxxxxxxx.

§81x

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx průměrného hlukového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxx. Aglomerací se xxxxxx urbanizované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než 100&xxxx;000 xxxxxx bydlícími xxxxxxxxx, xxxxxxx jednou xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§81x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oblasti xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o typu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx tras.

Xxxxxxx xxxxx

§81x
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxx xxxxx x hlediska dlouhodobého xxxxxxxxxx hlukového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx registru znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx43b),
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx map xxxxx x xxxxxxx xx hlavních pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxx, hlavních pozemních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně městské xxxxxxxx dopravy ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx map xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§81a) ve xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx map xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx; xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxx obdobně §81 xxxx. 3.

§81d

Hejtman

Hejtman xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje zpracovaný xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x), x to xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kraje.

§81d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

§81x

Xxxxx kraje

Kraj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx x národní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podílí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx podporu,

b) xxxxxxxxxxxx x krajskou hygienickou xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxxx, xxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2015

§82

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanoví příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo rušit xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice jsou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, se xxxxxxxx xxxx Hygienická stanice xxxxxxxx města Xxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účetními jednotkami.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxx

x) vydávat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx a podpoře xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, tímto xxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a biologických xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x duševní xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví vydaným xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx žádost zaměstnavatele xxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx §37 x §39 xxxxxxxx xxxxx x plnit xxxxx xxxxx §40 xxxx. c) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxxx rizikové xxxxx xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx vlivy pracovních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx"); xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx se zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx33a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy84) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx faktory pracovních xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) provádět ověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z povolání45), xxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání,

h) xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise,

i) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §77,

x) uplatňovat xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rizik,

k) xxxxxxxxxxx přestupky na xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxx ukončení; organizovat, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x tomto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mimořádná opatření x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a nejakostních xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx živelních pohromách x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx výrobků xx xxx xxxx do xxxxx. Xxxxxxxxx očkování xxxxx §69 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx povolením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) stanovit hygienický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx stanovení v xxxxxxxxxx podmínkách; stanovit xxxxxx, minimální xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx; zařadit xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky uložené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem61),

p) xxxxxxxx protiepidemická xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1,

x) nařídit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozujícímu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x uchovávání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx infekčního xxxxxxxxxx x pokrmů, x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx; xxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní předpis,

r) xxxxxxxx epidemiologické šetření xxxxx §62a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytujících xxxx (§15 xxxx. 1) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx infekcím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x kontrolovat xx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx studie xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxx,

x) provádět xxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx rizik z xxxxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x podpory veřejného xxxxxx včetně prevence xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x orgány xxxxxxxxxx xxx tvorbě regionální xxxxxxxxx politiky ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx života xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zajišťovat xxxxxxxxx jednou xx 5 let xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tomu xxxxxxxx x řešení problémů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva příslušného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx úkolech integrovaného xxxxxxxxxxx systému; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx a složkami xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxxxxxxxx plán xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) potvrzovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx47a), xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx nebezpečí jejího xxxxxx xxxxxxx x §69 odst. 1 xxxx. x) x x) a ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx analýz rizik x xxxxxxx kritických xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxx kontrolách67) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a farmaceuta, x xxxxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaný studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubní xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx101).

(3) Xxxxxxx hygienická stanice xx povinna x xxxxxxxxx výskytu infekčních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx26a) x x nebezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poškodit xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx síti xxxxx ojediněle, informovat xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx kopii písemného xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) a §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx o uložení xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx osobu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; informaci x xxxxx případě xxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxx trvalého pobytu, xxxxx xx xx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, neměla-li xxxx xxxxxxx osoba trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. y) xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxx; xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx68).

§82x

Xxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx koupalištích a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodách xxxxxxxxx x seznamu

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx koupání x xxxxxxxxxx koupalištích xx xxxxxxxxxxx vodách, xx kterých nabízí xxxxxx koupání xxxxxxxxxxxx xxxxx §6a, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle §6g xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ke xxxxxxx&xxxx;x vod podle §6d vydá do 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx §6d,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxx o pozastavení xxxxxxxxxxxxxx kalendáře z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x neočekávané xxxxxxx xxxx xx-xx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, x ukončení xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodatečného xxxxxx vody xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx koupajících xx xxxx,

x) podle xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) x na základě xxxxxxxx monitorování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle §6g xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §6g odst. 1 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx znečištění dalších xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx §6a xxxx. 3 xxxx. x), c) x x) obdobně.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxx §6d xxxxx, kde xx očekává většina xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vod xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona8a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vody,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx událost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 4 roky,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x níž xx xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx nebo xx xxxxxx koupajících xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jasně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx delší než xxxxxxxxx 72 hodin xxxx, xx xxxxx x xxxxxxx ovlivnění,

e) xxxxxxxxxx vzorkem xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx kalendáře,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx koupajících xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx zákaz trvající xxxxxxx jednu celou xxxxxxx sezónu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx zákaz používání xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx letech xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pětiletého xxxxxx je xxxxx xx domnívat, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxx nepřiměřeně nákladné.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx monitorovacího kalendáře x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx. Dále jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x aktualizaci xxxxxxx povrchových xxx xx koupání xxxxxxxxx x seznamu xxxxx §6g xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxxx stanoveném xxxxxx xxxxxxx8a).

(5) Xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxxxxxx ukazatelů jakosti xxxx x dalších xxxxxxxxxxx vodách xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx hodnoty rozmnožení xxxxx, xxxxxxxx sledování xxxxxxx sinic, xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx koupání, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, termíny a xxxxxx informování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Úkoly xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx zřízených organizačních xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx47a) vykonává podle xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx Ministerstva obrany xxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotní xxxxx.

(2) Xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sborech47b), x xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky, x Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx47c) xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Specializované xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx podnikatelem, organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx základě se xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx osoba xx způsobilá xx xxxxxxxxx rozsahu provádět

a) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pitné x xxxxx vody (§3 xxxx. 1 x 3), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx zdroji xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx (§6),

b) zjišťování x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§13 odst. 1),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x parazitárního znečištění xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch (§13 xxxx. 2),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravků,

e) kontrolu xxxxxxxxxx x sterilizace (§17),

x) odběr vzorků x vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokrmů [§24 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx záření v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 xx 35),

x) zjišťování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x mikroklimatických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx škodlivin x pracovním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx expoziční xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx toxikologie, xxxxxxxxxx x psychologie xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zrakové xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek, které xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§83b

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kraje xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xx její žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx

x) odborná xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §83a xxxx. 2,

x) vybavení k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx šetření,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu zaměstnanců x odborným xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neexistence xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx, které by xxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezúhonnost xxxxxxxx x autorizaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx podle odstavce 1 xxxx. e) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx bezúhonného xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo byl xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx) xx autorizující xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47d) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Fyzická xxxxx xxxx dokládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx; doklad x bezúhonnosti xxxx xxx nahrazen xxxxxxxx x způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud prokazuje x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předmět, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx hradí žadatel. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx. Autorizace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x prodloužením xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci xxxxx žadatel. Cena xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83b xxxx. 4, xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x účastnit se x termínu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx autorizace ukládat xx xxxx 5 xxx. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx zkouškami xxxxx držitel xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxxxx mezilaboratorních xxxxxxx. Xx xxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledků mezilaboratorních xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxx autorizující xxxxx přizvat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oblast. Xxxxxx-xx autorizující xxxxx xxxxxxxxxx, podle závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx autorizace xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83x

(1) Autorizace xxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 5 dále xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx, pokud nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx je účinné xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx autorizující xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx smrtí xxxx xxxxxxxxxxx držitele autorizace xx mrtvého,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kraje xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx autorizace,

e) xxxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nepostačuje k xxxxxx nákladů insolvenčního xxxxxx, nebo vstupem xxxxxxxx autorizace do xxxxxxxxx.

(2) Autorizující osoba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x podle §83c odst. 5, xxxxxxx autorizace, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxx likvidátor, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx podle §83c xxxx. 3 x xxxx xxxxxx autorizace.

§83e

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx držitelem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx uděluje xx xxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxxxx osoba (§83a xxxx. 2) na xxxxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxxx odborné způsobilosti. Xx zkoušce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx 23 xxx, xxxxxxxxx, xx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx37c). Prováděcí xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provedení zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx za xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx životního a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jejich vlivu xx zdraví xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83b odst. 3.

(4) Odborná xxxxxxxxxxx xx prokazuje dokladem x ukončeném vysokoškolském xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úspěšném ukončení xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx absolvovaném x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nejméně xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Za xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náplní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pracovního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxx xx zdraví xxxxxxx, x xx xxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxxx xxxx předložených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx základní, xxxxxxxx x civilní služba, xxxx mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx přerušen xx dobu delší xxx 5 xxx, xxxxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Název xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(7) X žádosti x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K žádosti xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5.

(8) Xxx udělení xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace x pro xxxxxx xxxxxxxxx o autorizaci xxxxx §83c.

(9) Autorizace xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x §83c odst. 5,

x) uplynutím doby, xx kterou byla xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci, k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, nebo xxxxx prohlášením xx xxxxxx.

§83x

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Sb.

§84

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti

a) xxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví, x xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) mohou xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxx nebo dodávání xx xxx, xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo vystavování xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xx xxxxx výrobek je xxxxxxxxxx26a); xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x na xxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zakázat xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx4c) xxxx xx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 x xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx (§18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x §41a), x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx používat xxxx xxxxxxx větší četnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nedodržení xxxxxxx pitné xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jakost xxxxx vody x xxxxx již povolit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu, mohou xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx četnost x xxxxxx kontrol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx omezit xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxx opatření,

f) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody v xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 3, xxxxx, xx xxxxxx xx koupání nebo x xxxxxx koupališti, xxxxxxxx jakost xxxx xxxxxx záruku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6f xxxx. 2, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) mohou zakázat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke koupání, x bazénu xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3, x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, x xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx používání xxxxxx xxxx xxx umělé xxxxxxxxxx xxxx saunu, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zakázat provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxx hrací xxxxxx určené pro xxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxx provozní xxx (§13 xxxx. 2), a to xx xxxx odstranění xxxxxx,

x) xxxxx nařídit xxxxx provozující přírodní xxxx xxxxx koupaliště xxxx saunu, jakož x osobě xxxxxxx x §6d, xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, ochlazování xxxx sprchování nebo xxxxxx xxxxxxxx přijaté x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx koupaliště xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v §6d,

x) mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx §3c odst. 1, §6c odst. 1 písm. x), §7 odst. 2, §13 xxxx. 2, §15 xxxx. 2, §21 odst. 3 x §21a nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxx. f), pokud xxxxxxxx v nich xxxxxxx nevedou k xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx akce xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx (§12) x x xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx školu x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podobnou xxxx pro xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §4 odst. 8, §5 xxxx. 5 xx 9, §6e, §6f odst. 2, §14, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 odst. 2, §31 odst. 1 x §41a xxxx. 2, xxxxxxxxx-xx xxxxx podmínky, xx xxxxxxx bylo povolení xxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx projednáno x tímto xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx používání xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx požadavkům xx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxx, suroviny, polotovaru xxxx potraviny určených x výrobě xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxx nezávadnost, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx23), xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

p) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxx anebo k xxxxxxxxxxxxx skutečné míry xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84),

x) xxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxx xxx zdrojem xxxxxxxx rizika,

r) mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx plynoucích z xxxxxxxxxxx, mikroklimatických, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) x ochraně xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx k ochraně xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,35) vyskytuje-li xx xx xxxxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxx faktorů, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx expozičních testů, xxxx xxxxx xx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx mladistvých xxxxxxxxx příslušníků xxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání,

u) při xxxxxxxx, xx pokrmy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jiné než xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx48) xxxx zjevně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nařídit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx způsob x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx xx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky x potřebná xxxxxxxxxxx x xxxx vyšetření xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84) xxxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxx prohlídky x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sledování rizikových xxxxxxx; mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem33a),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která vylučuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx xxxxx §53 odst. 1, xxxxxxxx x rozsahu xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. a) x x), x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x, xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kterou xxx měřit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předložit i xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x laboratorní xxxxxxxxx provést xxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx (§83c), xxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci4a) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35a) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x vyšetřování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upraveno, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx faktorů životních x pracovních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. p) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§83c), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx4a) xxxx osoby, xxxxx xx osvědčení x dodržování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35a) pro xxxxxxxxx xxxx měření a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx obor měření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x třetí xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§32a).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx kontrolované xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxxxxx s předmětem xxxxxxxx zdravotního xxxxxx. X xxxxxx vyhlášení xxxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečně. Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) lze xxxxx do 3 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx; xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxx být xxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závadného xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajské hygienické xxxxxxx podle kontrolních xxxxx, které určují xxxxxxxx činnosti xx xxxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a x mezích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx ředitelství xxx poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, které byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vývozu, xxxx xxxxx:

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx, a to xxxxx, xxxxxxxxx jména x příjmení, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx sídlo, xxxxx obchodní xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře xxxxxxx v xxxxxxx X nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/8771),

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx xxxx vyjádření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předloženému xxxxxxxxx72) xxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx přerušení xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, nad xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Právní xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dále xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx při výskytu xxxxxxxxxxxx26a) a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx lze xxxxxxxx pro správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x ochraně veřejného xxxxxx nařídit též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx právní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx tak, xx xx nařízení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx dobu xxxxxxx 15 dnů. Dnem xxxxxxxxx je první xxx xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx způsob xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx, pokud x něm xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx desce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Zdravotní xxxxxx x Státní xxxxxxxxx xxxxx

§86

(1) K vyšetřování x měření xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxx účely xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx, přípravě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, x podílení se xx provádění místních xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x k xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx úseku ochrany xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx x x Ostravě. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx mohou x xxxxxx činnosti dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, imunologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx genotoxikologická a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx anti-HIV xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnost, klinické xxxxxxxxx xxxxxx léčiv, xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x deratizaci. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podkladů pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx zdravotní xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx činnosti dále xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx výkon xxxxx xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxx autorizace xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxx x Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trendů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hromadně xx xxxxxxxxxxxxx onemocnění údaje x zdraví xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislostí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx, kterého jmenuje x odvolává na xxxxx xxxxxxxx hygienika Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ústavů x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v odstavci 1, mohou vykonávat xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§87

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx článku 37 x xxxxxxx xxxx xxxxxx podle článku 39 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, a xxxx xxxxxx národní referenční xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx102).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxx zdravotní ústav. Xxxxxx laboratoř xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

(3) Národní referenční xxxxxxxxxx může být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Státní xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 103).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx laboratoří x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoří uveřejňuje Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx osob

§88

(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx u zaměstnanců xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřených xxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx (xxxx jen "kontrolující") xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx85). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x škodlivých nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy, x nařízení, xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx osob. Kontrolující xxxx xxxxxxxxx vstoupit xx xxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x ke xxxxxxxx xxxxxx neionizujícího xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx přístupném xxxxxxxx xxxxxx překročena xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx tento vstup xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vykonáván nad xxxxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxx, vibrací, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx hrám dětí x xxxxxxxxxxxx, jakostí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, se xxxxxxxxxxxx xxxxx považuje xx informovanou o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx; toto xxxxxxx xx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kontrolovaná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx protokolu o xxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činí 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přizvat x xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Státního xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxx xx v xxxxxx xxxxx dostavila xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx prokáže xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ve splnění xxxx povinnosti x xxxxxx lhůtě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxxx dalších xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx, oprávněni xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx materiál x xxxxxx potřebné xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pořizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxxx xx x nich xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vysvětlení,

d) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx z xx kopie a xxxxxx.

(7) Xxxxx, které xx plnění úkolů xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 týká, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx provozoven, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x účasti xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x není-li to xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx plnění xxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxx osoby xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx týká, xxxx povinny xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu pověření. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x individuálních údajích xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozvěděly.

(9) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního dozoru xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pověření xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikačními xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx při odebírání xxxxxx xxxxxxxxxx nákupem x kontrolované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx vzorku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informují kontrolovanou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx85).

(10) V případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se vzorek xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx neposkytuje. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

§88a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, zdravotničtí xxxxxxxxxx a jiní xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx51) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxx x §78 odst. 1 xxxx. a) xx x),

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxxxx prevence xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx osoby včetně xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx řízení činnosti xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx podmíněnými xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx104) mohou plnit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x §78 odst. 1 xxxx. x) xx c),

a) xxx xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxx x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx předmětem jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovateli zdravotních xxxxxx.

(3) Činností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se nepřerušuje xxxxx zdravotnického povolání51).

(4) Xxxxxx, zdravotničtí pracovníci x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx povinni xx xxxxxxxxxxx vzdělávat x xxxxxxx a xx podmínek zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx51).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx51).

§89

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx při postupu xxxxx xxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dozvěděli. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže takové xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx informace xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx52) a osobám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ohnisku xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu61) uznávat xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx53) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu,

h) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dětí x mladistvých,

i) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx vyžádání státního xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x fyzickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx vyžádání Xxxxx práce - xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx práce") jsou xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny, jde-li x xxxxxxxxx služby xxxxx §21a xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, x kterých xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dozvěděly, x předat xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxx xxxxx řízení x dávkách xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx dále xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxxx xxxxxxx x §21a xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx vykonatelným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a věty xxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxx.

§90

(1) Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x náklady xx pořízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x §6c xxxx. 1 písm. d), §6d, §18 xxxx. 3 orgány ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nehradí. Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vzorku xxxx x xxxxxx písku x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o ni xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx výrobek xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxx xx výši xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neposkytne, xxx-xx o výrobek, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx mimo pracovněprávní xxxxxx84), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx výši ceny53a), xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pořídily, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 6 měsíců xxx dne, xxx xxxx seznámeny se xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx úřadu stanoveno, xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx84), nemoc z xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx ve xxxx ceny podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx x povolání xxxx ohrožení nemocí x xxxxxxxx xxxxxx.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Díl 2

Xxxxxxxxx

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§92x

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx osoba63), xxxxxxxxxxx xxxx prodejce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku s xxxxx, xxxxxxxx běžného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxx pitnou nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §76 písm. x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §76 xxxx. x), nebo

c) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx trh, xx xxxxx, xxxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím podle §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vodou xxxx výrobce xxxx xxxxxxx chemické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x úpravě xxxx xx xxxx xxxxxx nebo teplou xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5 odst. 1 xxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx značení xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx

x) nevybaví xxxxxxx návodem xxxxx §5 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx27b), xxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxx užívání uvedeného x §25 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx86),

x) v rozporu x §26 xxxx. 1 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87)

1. uvede xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx hodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ji xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. nevybaví xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

6. uvede xxxx xxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx, reklamu nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx87), xxx xxxxx xx xxxxxxx x písmenu b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx63), výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného užívání xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx63), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §27 odst. 1 nebo přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx63)

1. xxxxx nebo xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. nesplní povinnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uvedením výrobku xx trh xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

6. nesplní xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxx informační xxxx oznamovací povinnost, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobku,

8. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

9. uvede xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

10. xxx označení, xxxxxxx nebo dodání xx xxx nebo xxxxxxxxx výrobku xxxxxxx xxxx, xxxxx, ochrannou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobku v xxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x trhu xxxx oběhu,

13. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

14. nepředloží xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se stanoveným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x kosmetických xxxxxxxxxxx63), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx přípravcích63), než xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxx uvedeného v §25 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §26 xxxx. 1 nebo 3

x) xxxxx na xxx xxxx distribuuje xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návodem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxx xxxxxx x xxxxxx vody na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxxxx xx přímého styku x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx vody xx xxxx pitnou xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přímého styku x vodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx určenou x úpravě vody xx xxxx pitnou xxxx xxxxxx xxx xxxxxx podle §5 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxxx63) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x požadavky podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx přípravcích63)

a) xxxx xx trh xxxxxxx, x němž má xxxxx se domnívat, xx není x xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaj,

d) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přípravcích63), xxx která je xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x).

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xx xxx předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx přímého styku x vodou se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx ověření xxxxx §5 xxxx. 2.

(10) Xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neumístí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odděleně xxxx xxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neoznačí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 2, xxxx

x) nabízí x xxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není bezpečný.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §26 odst. 4.

(12) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx x §26 xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §26 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x zahájení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx s §26 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku materiálů x xxxxxxxx určených xxx styk x xxxxxxxxxxx87)

1. xxxxxxx výrobek, xxxxx není bezpečný, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx praxi,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vlastnosti výrobku, xxxx

3. nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vlastnosti xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro styk x xxxxxxxxxxx87), než xxxxx xx uvedena x xxxxxxx x).

(14) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. a), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx 1, 2, 5, 7, 12 xxxx 13, odstavce 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 písm. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 10 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 13 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx b), odstavce 3 písm. x) xxxx c), odstavce 4 písm. x) xxxx 10 xxxx 14, xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x), odstavce 7 xxxx. x), xxxxxxxx 9, odstavce 11 xxxx odstavce 13 xxxx. a) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 6 nebo 8, xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodu 8, xxxxxxxx 6 písm. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), odstavce 8, xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 12,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) xxxx 3, 4, 5 xxxx 7, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 3, 4, 6 xxxx 9, xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx xxxxxxxx 13 xxxx. x) xxxx 3,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 4 xxxx. a) xxxx 11,

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxx. a).

§92b

Přestupky xx úseku xxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený v §3 odst. 1, xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 nebo xxxxxx podle §3a xxxx §4 odst. 6,

x) nekontroluje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx 6 xxxx xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 7,

x) neoznámí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vody xxxxx §3a odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx xxxxx §3a xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 8 xxxx 9 nebo §4 xxxx. 4, 5 nebo 6.

(2) Xxxxxxx teplé xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §3 odst. 3,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx teplé xxxx xxxxxxxxx látku nebo xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §5 xxxx. 10, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 xxxx §41a xxxxx výrobce xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxx omezení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxxx pitné xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx, xxxxxx, dopravě, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx použije xxxxxxx x rozporu s §5 odst. 11.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vody nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, která odebírá xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xx taková xxxx dodává veřejnosti, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §4 xxxx. 4

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nedodržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx teplé vody, xxxx

x) nepřijme xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §41a.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3, 4 xxxx 5,

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§92c

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxx x saun

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, osoba xxxxxxx x §6d xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx bazén xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx se fyzických xxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) nezajistí laboratorní xxxxxxxx xxxx xxxxx §6c odst. 1 xxxx. x),

x) nepředá xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6c odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §6b.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §6c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx koupaliště xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx přírodního xxxx umělého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou podle §84 odst. 1 xxxx. f).

(4) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §6f odst. 1 xxxx. x), b), x), d), e) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6f xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6f xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §6d xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6b xxxx. 1.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxx koupaliště xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §6d se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x),

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §82a xxxx. 1 písm. b).

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx 5 xxxx 6,

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx f),

e) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Zařízení pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx poskytovatel služby xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxx 12 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx xxxxx, úklid xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 nebo 3.

(3) Škola xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx delší xxx 5 dnů, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §8 xxxx. 2 xxxx §11a xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §8 xxxx. 3 x 4,

b) xxxxx xxxx xxxxxx dítě x xxxxxxx s §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §8 xxxx. 2, §11a xxxx §12 se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx rekreačním xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx xxxxx, zdravotníka xxxx xxxxx xxxxxx xxx stravování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 nebo 3, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 2 xxxx §11a se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §8 xxxx. 2

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro umístění xxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxxx, xxxxx, zásobování vodou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx, stravování nebo xxxxx xxx, nebo

2. xxxxxxxx zákaz nebo xxxxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §11 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx činné xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Škola xxxxxxxxxx xxxx xx školu x xxxxxxx na xxxx 5 xxx xxxx kratší, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx děti podle §12, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §12 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zásobování xxxx xxxxxx vodou.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x výživovými xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7,

x) 30&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, odstavce 5 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxxxx hrací xxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavby xxxxxxx v §13 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx chemického, fyzikálního xxxx biologického ukazatele.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx dětí se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 2 xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx uložený xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 2 000 000 Kč.

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažných

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hygieny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx poškození xxxxxx,

x) xxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §19 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx kosmetický xxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx63).

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, manikúry, xxxxxxxx, kosmetické, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, solária xxxx xxxxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kůže, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 3 nezabezpečí xxxxxxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služby.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kosmetické, masérské, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, solária xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx §22.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 5, §24 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx na úseku xxxxxxxxxxxxx xxxxx88)

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prodejní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokrmu,

4. xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx provozovny,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx na skladování xxxx odstraňování potravinářského xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vodou,

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uložení, ochranu xxxx xxxxxxxxxxx, postupy xxx xxxxxxxx přístupu xxxxxx, udržování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodech, xxxxxxxxxxx xxxxx něj xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

10. nepodá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx provozu stravovací xxxxxx,

11. xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx sledovatelnost, nebo

13. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavek,

b) xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx xxxxx88), xxx je xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx86),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x doprovodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. x), x) nebo x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. x) xxxx nedodrží xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. d),

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, suroviny, xxxxxxxxxx xxxx potraviny xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. u) xxxx neprokáže provedení xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx k výrobě xxxx přípravě pokrmu xxxxx rostoucí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx 1 nebo 11,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodu 7 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), c), x), x) nebo x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) bodu 2, 4, 9 xxxx 10, xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodu 3, 6 xxxx 12,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodu 5 xxxx 13,

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 8 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§92g

Přestupky xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a neionizujícím xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxx provozuje zdroj xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vibrací, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, která x pořádání veřejné xxxxxxxx hudby xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §30 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx zdroj xxxxx xxxx vibrací xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx hluku xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytla xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx používání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §84 odst. 1 xxxx. m).

(3) Provozovatel xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxx než 50&xxxx;000 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §31 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 4.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §33 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx xx 4 xx 8 Xx.

(5) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neionizujícího xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 xxxx. x) nebo x),

x) x xxxxxxx x §35 odst. 3 nezastaví xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx laseru xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36.

(7) Xxxxxxxxxxxx služby, xxx které xx xxxxxxx x xxxx x xxxx zdroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §35 xxxx. 4

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx provoz xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1, 2, 3, 4 nebo 5 písm. x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. b),

c) 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo odstavce 6,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x).

§92h

Přestupky na xxxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4,

x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičního xxxxx podle §39 xxxx. 2,

d) nesplní xxxxxxxxx evidence rizikových xxxxx xxxxx §40,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4,

g) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §82 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx četnost xxxxxxxxx xxxxxx organismu zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. x),

x) při xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx látce nebo xxxxxxxx směsi, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx exponován78).

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx w).

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku,

b) xxxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, vybaveny, xxxxxxxx xxxx udržovány xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stanovený xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnocení jeho xxxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx práci,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx faktoru,

f) nesplní xxxxxxxxx zjistit nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx překročení xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neinformuje xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činitele xxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx faktoru x xxxxxxx xxxx nezastaví xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činitelem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rizikem chemické xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu,

l) xxxxxxxxxxxx pásmo neoznačí xxxx nezajistí xxx, xxx xx něj xxxxxxxxxxx zaměstnanec, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, údržbu, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vstupuje xxxx x xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxx nezajistí dodržení xxxxxx práce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zhotovitel xxxxxx nedoloží xxxxxxxxxxx x riziku vznikajícím xxx xxxxxxxx pracovním xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu xx xxxxxxxxx práce na xxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zdroj,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,

c) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx xxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxx, aby práce xxxxxxxx xxxx riziková xxxxx být zařazena xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změněné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x minimalizaci rizika,

h) xxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x dezinfekční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx povinnost v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví,

n) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx kategorie xxxx xxx vykonávaná xxxxx xxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx poskytuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakým xxxxxx očkování, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx podrobit,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídce xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx očkování,

s) nezajistí xxx přijetí xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxxxx, změně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupu, xxxx x případě, xxxxx má xxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx jiného zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neinformuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x případě, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, chemického xxxx xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek, fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kouření na xxxxxxxxxx,

x) neuzavře dohodu xx koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx,

x) zaměstná zaměstnankyni, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx pracovišti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zaměstná mladistvého xxxxxxxxxxx prací xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zakázané mladistvým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) nevede xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx plynoucím x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nepříznivých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx psychické xxxxxx, xxxxxx x tomu xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx84), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx84).

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx zaměstnavatel se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx61)

x) xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uchazeče x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxx x pracovnělékařské xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx závěru lékařského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neodešle xxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx na pracoviště

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření x ověření podmínek xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, nebo

2. pověřeným xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x zaměstnání pracovnělékařské xxxxxx, nebo

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlášky x pracovnělékařských xxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx péče.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesdělí zaměstnavateli xxxx xxxxx §39 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx pro odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), h), x) nebo x), xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), x), x), x), x), l), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), n), x) xxxx y) nebo xxxxxxxx 5,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 4 písm. x), x), x), x), x), x), x), x), p) xxxx r) nebo xxxxxxxx 6,

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x), m) xxxx x), odstavce 4 písm. g), xxxxxxxx 7 písm. x), b), x), x) nebo x) xxxx odstavce 8 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), o), x), x), x), u) xxxx v), xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 8 xxxx. b),

f) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§92i

Přestupky na úseku xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx směsmi

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a odst. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44a xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx zákaz prodávat xxxxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx xxxx podle §44a odst. 5,

x) x xxxxxxx s §44a xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkou xxxx xxxxxxxxx směsí xxxxxxxx osobou odborně xxxxxxxxxx nebo zaškolenou xxxxxxxx osobou,

c) v xxxxxxx x §44a xxxx. 6 nevede xxxx neuchovává záznam x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx proškolení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 7,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx chemické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a odst. 7 xxxx 8, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxx evidenci nebezpečné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směsi xxxxx §44a xxxx. 8.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. f),

f) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxx výskytu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx podezření xx její výskyt xxxxxxx povinnost xxxxx §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx §62 xxxx. 1 xxxx 2,

x) nedodrží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx ošetřování xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vodou, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sterilizace xxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx §17 odst. 5,

d) x rozporu x §17 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75a xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx péči nebo xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx, ve které xx pere xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavek xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx c),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. f) xxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e).

§92k

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx zdraví

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost podle §75b odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) jako xxxxxxxxxxxx určený xxxxx §46 xxxx. 5, §53 xxxx. 4, §67 odst. 12, §70 xxxx. 2 xxxx 4 xxxx §100f neprovede xxxxxxxx x předcházení xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §15 xxxx. 3 neposkytne součinnost xxx xxxxxxxxx prevalenční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45,

x) v xxxxxxx x §47a xxxx. 4 xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu s §47 xxxx §47a,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §74, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřování xx virus xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez povolení xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neprovede xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx x) nebo §82 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nestrpí xxxxxxxxx ohniskové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §50 xx dopustí přestupku xxx, že přijetím xxxxxxxx dítěti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx do zařízení.

(5) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedená x §46 xxxx. 4 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §46 odst. 1 xx 3 nezajistí, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 4 xxxxxxxxx stanovenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx brání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (kontraindikace).

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx před zařazením xx pracoviště s xxxxxx rizikem vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepodrobí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelnému xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zdravotní stav, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx),

x) xx x xxxxxxx x §70 nepodrobí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřenému zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infekčních onemocnění, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxx, xx zjištění xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx protiepidemického xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53.

(7) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3,

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x),

x) 10&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §56,

b) v xxxxxxx s §57 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařízenou xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedení speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxx §61 odst. 4.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx fyzickou osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1, 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 4, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 3.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §57 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciální xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx deratizace.

(4) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx, xxxxx provozuje xxxx k získání xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxx xxxx rozsah xxxxx podle §59.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x), b) xxxx d) xxxx xxxxxxxx 3,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b), odstavce 2 xxxx. c) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4.

§92m

Přestupky xx úseku xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx provozní xxx xxxx jeho xxxxx, xxx takového provozního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neseznámí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx pracuje na xxxxx pracovišti, x xxxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uloženou xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx plnění oprávnění xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx §85,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným podle §80 odst. 1 xxxx. g) nebo xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. m) x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné mimořádné xxxxxxxx,

x) xxxxxx dočasný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 5 nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxx §80 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx v rozporu x rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx uložené xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uloženou xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx s §84 odst. 2,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §84 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §62a nesdělí okolnost xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření,

i) xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. l), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §88 xxxx. 6, 7 xxxx 8.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na nichž xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxx rozsahu neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxx organizování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), x), g), x) nebo x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2.

§93

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx přestupky xxxxx své působnosti xxxxxxxxx x §83.

(2) Xxxxxx vybírá orgán, xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxx.

§94

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu56a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx §3c xxxx. 1, §5 xxxx. 5 x 9, §6c xxxx. 1 xxxx. x), §6e, §14, §15 odst. 2, §17 odst. 5, §18 odst. 2, §21 xxxx. 2 x 4, §21a, §31 xxxx. 1 x §72 xxxx. 1 je xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxxx §37 odst. 2, 5 x 6, §39 xxxx. 2 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x n) je xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx veřejného xxxxxx x uložení nápravného xxxxxxxx (§84) je xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx jí xxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení podle §46 odst. 3, §53 xxxx. 3, §67 xxxx. 1 x 11, §70 xxxx. 2 x §84 xxxx. 1 xxxx. v) a x) xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx podle §82 xxxx. 2 xxxx. x), x), p) x x) a §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxx středníkem, xxxxxx x) části xxxxx xxxx středníkem, x), n), x), x), v) x x) je xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx příslušnost xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx podle §53 odst. 3 xxxx xxxxxx, kde xx fyzická osoba x době zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kalendář xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým dnem xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky x xxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx projednání xx veřejné.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx řízení xxxxxxx vod ke xxxxxxx podle §82a xxxx. 1 písm. x) x c) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82a odst. 1 xxxx. x) x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebezpečnými x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. g), x), x), x), §80 xxxx. 5, 6, 7 x §82 xxxx. 2 xxxx. l), m), x), xxxxx se xxxxxx obecně vymezeného xxxxxx adresátů, x xxxxxxxxx xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx jako opatření xxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Toto xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx na úřední xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x den xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pominuly xxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx bezodkladně xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx 2 a 3 xx použijí xxxxxxx.

Díl 3

Opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§95

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57) nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx58), je Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx práci xx zdravotnictví (§88a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

HLAVA VI

OPATŘENÍ XXXX X SAMOSTATNÉ XXXXXXXXXX

§96

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx část k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinsekce x xxxxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx nařízení speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§97

(1) Náklady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nese xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nesení nákladů xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx50) x xxxxxxxx85).

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx73). Xxxx povinnost xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx74) x xxxxxxx nebo xxxxxxx výrobku xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx výši paušální xxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; vybírá xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, který xx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx bylo xxx xxxxxx státního zdravotního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx50), x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uhradila xxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx závady. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx celní úřad. Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§98

Za xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx zařízení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i další xxxxxxxxxxx složce xxxxx, xxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx oprávnění orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§3 odst. 4, §3a xxxx. 1 x 3, §3c xxxx. 6 x 7,&xxxx;§4 xxxx. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 5 x 9, §14, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x 4, §21a, §31 xxxx. 1, §72 xxxx. 1 a §84 xxxx. 1 xxxx. x).

§99x

§99x zrušen právním xxxxxxxxx č. 466/2011 Sb.

§100

Xxxxxxxx, k nimž xx xxxxx vypracovat xxxxxxxx řád a xxxxxxxxx ho xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxx provozní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx povinnost vypracovat xxxxxxxx xxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx zaměstnance x xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provést xxxx xxxxx x xxxxxxx významných xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§100x

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx četnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, stanovení xxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x 2, xxx-xx x vodu xxxxxx, x xxxxx §6c xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxx-xx o xxxx xx koupání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§100x

(1) Xx xxxxx xxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxx den, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující její xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx svátek. Lhůta xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xx xxxxxxxxx je xxxxxxx. X pochybnostech xx považuje xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty, xxxxxx-xx x to xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x téže xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Námitky xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, který opatření xxxxx. Ten xx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízenému xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§100x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

§100x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podání oznámení xxxx složení xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby, s xxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 3, xxx se místní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx o xxxxxxx zotavovací xxxx, xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxx osoba xxxxxxx, a postupu xxxxx §63 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle §23 odst. 5 xxxxxxxx osoba krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§100x

Xxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 stanoví xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x některém ze xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx předpisům4a), xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx4a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4a), xxxxxxxxx používaným v xxxxxxxx x těchto xxxxx, nebo xxxxxxxxx xx inovačním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (nikoliv xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxx technické xxxxxxxx, xxxxxxxxx normy, pravidla xxxxxxx praxe nebo xxxxxxx zaručují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx.

§100e

Krajské hygienické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního dozoru xxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx výsledků xxxxxx xxxx vyšetření, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx děti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kontrolovaného objektu, xxxxxx xxxxxxxxxx rizika, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Dále jsou xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s informováním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x koupalištích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx. Na tyto xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50).

§100f

K provedení opatření x xxxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx stanovených podle §80 odst. 1 xxxx. x), §82 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) a §85 xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, kteří xx provedou. Odvolání xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§100f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2015

Xxx 2

Přechodná ustanovení

§101

(1) X řízeních x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx xxxxxx příslušní xxxxxxx (městští) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hygienici, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V řízeních x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výrobků, které xxxxx zákon xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x okresech Karlovy Xxxx, Xxxxxxx, Pardubice, Xxxxxxx, Olomouc a Xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx x xxxxxx okresních hygieniků.

(5) Xxxx účinnosti tohoto xxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx 31. prosince 2000

1. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx sídlem x Karlových Xxxxxx,

2. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx sídlem x Xxxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Pardubicích,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihlava, xxxxxxxxxx xx Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx sídlem xx Xxxxx.

(6) V xxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. prosince 2000 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Varech, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Zlíně, xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajští hygienici.

§102

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx dovoz xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2001 xxxx byly xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx §26 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx výroba, xxxxx x oběh xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xx 1. xxxxxxxx 2002. Xx uplynutí xxxx xxxxx nebo splněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezanikla xxxxxxxxx xxxx x nich xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 jsou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx dovoz xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxxxxx splnit xx 1. xxxxxxxx 2002; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovozu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Výrobce nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §101, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby výroba x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, chemických látek xxxx chemických přípravků xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2002. Po xxxxxxxx této xxxxx xxxx splněním xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

(4) Xx xxxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxx tam uvedených xx výroba, xxxxx x oběh xxxxxxxx xxxxxxx užívání, výrobků, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101.

§103

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx vypracovat provozní xxx, xxxxx xxxx 1. ledna 2001, xxxx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§15 xxxx. 1) x xxxxx provozující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, kosmetické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x péči o xxxx, xxxx v xxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Činnosti xxxxx §38 mohou xx xxxx 2 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 může xx dobu 1 xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x povahou a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxx, xxxxxxx zacházení x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásadami xxxxx xxxxxx. Činnosti xxxxx §58 xxxx. 2 až 4 xxxx po dobu 3 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.30) Xxxxxxxx xxxxx §72 xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx byl zahájen xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 nejpozději do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§104

Provozovatel xxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxxxxx kritické xxxx xx výrobě, xxxxxxxx, skladování, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2002.

§105

(1) Stavby xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2001, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, §13 xxxx. 1 x §23 xxxx. 3, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1. července 2003.

(2) Provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, xxxxx nesplňují xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxx xxxxx nich upraveny xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx může rozhodnutím xxxxxx xxxxxx xxxxxx x provozoven xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 před xxxxxxxxxx datem, xxxxx xx xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, předloží žádost xxxxx §31 xxxx. 1 nejpozději xx 1. xxxxx 2003.

§106

(1) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx zahájen xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2003. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydá xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x intenzit xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musejí odpovídat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3.

(2) Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxx xxxx čtvrté, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelů xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), krajských lékařů xxx péči o xxxxxx a orgánů xxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §43 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx 1. ledna 2001 xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx 1. xxxxx 2001.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx průkazy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§108

(1) Ministerstvo zdravotnictví xxxx vyhlášky x xxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 3, §3c odst. 4 x 5, §4 xxxx. 1 xx 5 a 8, §5 xxxx. 1, 2 a 8 xx 10, §6a xxxx. 6,&xxxx;§6b odst. 1, §6c odst. 2, §6e, §6f xxxx. 3, §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 2 x 4, §9 xxxx. 3, §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §13, §16 xxxx. 2, §17 odst. 1 x 5, §18 xxxx. 1 x 3, §19 odst. 3, §20 xxxx. x) x d), §21 xxxx. 1 xxxx. x),&xxxx;§24 xxxx. 1 xxxx. b) x x), §26 xxxx. 1 xxxx. x) x d), §30 odst. 1 x 2,&xxxx;§37 odst. 1, §38, §39 xxxx. 3 x 4, §41 odst. 1, §41a xxxx. 1, §44b xxxx. 2, §45, §46 xxxx. 1, 2 x 6, §47 xxxx. 2, §47a xxxx. 5, §59 odst. 2, §60 xxxx. 1 x 3, §62 xxxx. 1 x 2, §62 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §70 odst. 1, §72 xxxx. 1 xxxx. x), §75a xxxx. 1 x 4, §80 xxxx. 1 xxxx. x), §80 odst. 4, §82a xxxx. 2 xxxx. x), §82a xxxx. 5 x §83e xxxx. 2 x §97 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxxxxxxx xx prostory x xxxxxx zařízení xxx výchovu x xxxxxxxxxx.

(3) Vláda vydá x xxxxxxxxx §30 xxxx. 3, §34 xxxx. 1, §35 xxxx. 2, §36, §77 xxxx. 5 x §88 xxxx. 1 nařízení.

(4) Hygienické xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx upraví prováděcí xxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pracovních podmínek x způsobu života, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx okresní xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2003 xxxxxxx hygienická xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx dni 1. ledna 2003 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxx xxxxxxxxx hygienika xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxx se xxxxx č. 36/1975 Sb., o pokutách xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§110

§110 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX TŘETÍ

Změna živnostenského xxxxxx

§111

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996, xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona č. 358/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Sb., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx. x xxxxxx x. 249/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §31 xxxx. 14 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "bezpečnostních předpisů x xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "předpisů x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx33)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33) zní:

"33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xxxxxxx č. 2 xxxxxxx 214: Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci" xxxxxxx 2 xxx: "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx".

3. X xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 214: Xxxxxxx, se xx konci doplňuje xxxx živnosti, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sloupci 3 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx objektech, speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx a zemědělských xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx*)", text xx sloupci 2 xxx: "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxxx způsobilost xxxxx §18 xx 20 xxxxxx č. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 352/1999 Xx.". Xxxxxxxx ve xxxxxxx 3 xxx: "*)zákon x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

4. X příloze č. 3 skupině 304: Xxxxxx zdravotnických výrobků, xxxxxxxx a optických xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx živnosti "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikovanými xxxx xxxxxx toxické nebo xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx činností na xxxxx rostlinolékařské xxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinsekce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xxxxx §18 xx 20 zákona č. 157/1998 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 352/1999 Xx.", text xx xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "*) xxxxx x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X příloze x. 3 skupině 304: Xxxxxx zdravotnických xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xx na xxxxx xxxxxxxx obor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "Speciální xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo zemědělských xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx*)", xxxx xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 zákona x. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xx 20 zákona x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.", xxxx xx xxxxxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 zní: "*) xxxxx x. 147/1996 Xx., o rostlinolékařské xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, se xx xxxxx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxx kursů x získání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx", text xx xxxxxxx 2 xxx: "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx ve sloupci 4 zní: "Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" a xxxx xx sloupci 5 xxx: "§59 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

7. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Ostatní, x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xx xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

8. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: Xxxxxxx, x xxxxx živnosti "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" se ve xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ochrany xxxxxxxxx zdraví".

ČÁST ČTVRTÁ

§112

§112 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXX

§113

§113 (část xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXX

§114

§114 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX SEDMÁ

§115

§115 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 378/2007 Sb.

ČÁST XXXX

§116

§116 (xxxx xxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx spotřebitele

§117

Zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 104/1995 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 64/2000 Sb. x xxxxxx x. 145/2000 Xx., xx xxxx takto:

1. V §10 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Zvláštní právní xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx upravit odchylně.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 8 se označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

2. X §23 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx18)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx18)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18) zní:

"18) Xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§118

X §10 xxxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1988 Xx., zákona x. 37/1989 Xx., zákona x. 93/1990 Sb., xxxxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx. a xxxxxx x. 474/1992 Xx., xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§119

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/2000 Xx., se mění xxxxx:

1. X §30 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx.34)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.34)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 34) a 35) xxxxx:

"34) Xxxxx XXX xxx 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35) Xxxxx x. 258/2000 Sb.".

2. X §30 odst. 3 písm. x) xx slova "hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §30 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".

4. X §55 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx služby" nahrazují xxxxx "ochrany xxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§120

Xxxxx č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx horníkům, xx znění xxxxxx x. 1/1989 Xx. x zákona x. 160/1989 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "závazný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

2. X §4 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§121

§121 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§122

X §40 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), se xxxxx "xxxxxxxxxx služby" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§123

§123 (část xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

ČÁST XXXXXXXXX

§124

§124 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

ČÁST XXXXXXXXX

§125

§125 (část xxxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 86/2002 Sb.

ČÁST OSMNÁCTÁ

§126

§126 (část xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxx

§127

X §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 208/2000 Xx., se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

XXXX DVACÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§128

X §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§129

X §11 xxxx. 1 zákona č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx chmele, xx slova "hygienické xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx veřejného xxxxxx".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

§130

§130 (xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 59/2006 Sb.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§131

X §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/1993 Xx. x zákona č. 324/1993 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

§132

§132 (xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2003 Sb.

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§133

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001, s xxxxxxxx xxxxx šesté §114 xxxx 15, xxxxx xxxxxx účinnosti prvním xxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2001, x části xxxxx §29, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2002.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x x. Rychetský v. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 258/2000 Sb.

Příloha x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 392/2005 Sb.

Xxxxxxx č. 2 x zákonu č. 258/2000 Sb.

Správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Kolín, Xxxxx Xxxx, Mělník, Xx. Xxxxxxxx, Nymburk, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxx x Rakovník,

3. Krajská xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Hradec, Xxxxx, Prachatice, Xxxxxxxxxx x Xxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Plzni pro xxxxx okresů Domažlice, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx,

5. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx okresů Cheb, Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx,

6. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx nad Labem xxx území okresů Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Ústí nad Xxxxx,

7. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx x Semily,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Hradci Xxxxxxx xxx území xxxxxx Hradec Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx,

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxx Orlicí,

10. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx kraje Xxxxxxxx se xxxxxx x Jihlavě xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Jihlava, Pelhřimov, Xxxxxx a Xxxx xxx Sázavou,

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Jihomoravského xxxxx se xxxxxx x Brně xxx xxxxx xxxxxx Blansko, Xxxx-xxxxx, Xxxx-xxxxxx, Břeclav, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx,

12. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Jeseník, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxx,

13. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Moravskoslezského xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Bruntál, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Nový Jičín, Xxxxx x Ostrava-město,

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxx kraje se xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxx okresů Xxxxxxxx, Xxxxxxx Hradiště, Xxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 258/2000 Sb.

Příloha x. 3 zrušena právním xxxxxxxxx č. 115/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxx je x dosavadních právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx kraj", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxx xxxx", pojem "Xxxxxxxxx xxxx", rozumí se xxx "Vysočina", pojem "Xxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx", x xxxxx "Xxxxxxxxx kraj", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx".

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2001

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxx.

2. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. Osoby předloží xxxxxx xx způsob xxxxxxxxx míst odběru xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx řády xxxxx §4 odst. 3 x §21a xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx provozních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 x §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx výkon xxxxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Žádost x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 x §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 4 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx zahájily xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, povinny xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Stavby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx tohoto zákona, xxxx xxx xxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkrátit, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lhůtu xxxxxxxx xx větě xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hygienické požadavky xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, a stavby xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xx zásobování xxxxx, xxxx xxx xxxxx nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkrátit, xxxxx xx xx xxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx veřejného zdraví. Xx xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx.

9. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7 x 8 xx xxxx xxxxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Zdravotní průkazy xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, splní xxxxxxxxxxxxx stanovených letišť xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stravovacích služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx §38 odst. 2 xxxxxxxx č. 107/2001 Xx., x hygienických xxxxxxxxxxx xx stravovací xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Povinnost oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx výrobci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx do 1. xxxxxxxx 2005; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx případě xxxxxxx.

14. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxx zákona, se xxxxxxxx x xxxxxx xx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno.

15. Xxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx považují za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx [§25 xxxx. 1 písm. a)].

17. Xxxxxxxxx jmenovat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx doby nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. *)

18. Xxxxxxxxx jmenovat x xxxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Návrh xxxxxxxxx xxxxxx hygienik České xxxxxxxxx. *)

19. Návrhy xx povolení podle §41a odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41a xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2006 xxxxxx xx xxx materiály x xxxxxxx pro xxxx x potravinami, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x výrobky x xxxx.

2. Xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx xx 29. xxxxx 2006 xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx celulózu (xxxxxxx).

3. Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. o) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vykonatelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxx 24. xxxx 2005 prodávat xxx poskytovat konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx oplachují x xxxxxxxxxx xxxx než 0,1 % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX).

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2005

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) pořídí xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx více xxx 6 000 000 xxxxxxx xx xxx, železničních xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx více xxx 60&xxxx;000 xxxxx xx xxx, v blízkosti xxxxxxxx letišť, xxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 250&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxx obyvateli, tvořené xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sociálními a xxxxxx technickými xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, hlavní železniční xxxxx x aglomerace xxxxxxxx x §81 x 81a zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2008 xxxxx plány xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx vlastnictví xxxxx x po xxxxxxx xxxxxxx více než 6&xxxx;000&xxxx;000 vozidel xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 60&xxxx;000 xxxxx za xxx, x xxxxxxxxx hlavních xxxxxx, xxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do 18. xxxxxxxx 2013 akční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx pozemních komunikací xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx plány xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx kterých xxxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000&xxxx;000 vozidel xx xxx, x xxx xxxxxxxxxx x více xxx 250 000 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo více xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2013 akční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx kraje x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §81 x 81a xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx skončena přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx podle §6 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx řády xxxxx §6c odst. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejdéle xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx klasifikace xxx xxxxx §82a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2015.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2012, a xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 4 zákona x. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx poprvé x roce 2012. Xx této lhůty xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2011 Sb. x účinností xx 7.6.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx v Xxxxx, Xxxxxx, Českých Budějovicích, Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jihlavě, Brně, Xxxxxxxx x ve Xxxxx, xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zrušují xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Praze, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Plzni, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxxx na Zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Zdravotní xxxxx xx sídlem x Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavy xx xxx svého zrušení, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které mají xx xxx xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx, Brně, Xxxxxxxx x xx Xxxxx xxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx veškeré závazky, xxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxx zrušení, xxxxx i příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x nímž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hospodařit.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů těch xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx ke zdravotním xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxx xxxxx dnem zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavů xxxxx tímto dnem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3.

5. Xxxxx byly zdravotní xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne jejich xxxxxxx včetně x xxxxxxxxx soudních, xxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokračují xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx po xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 x 3.

6. Do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, soupis xxxxxxx x xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, které xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1. Xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx označeny xxxxx nezbytnými xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s nemovitostmi, x xxxxx xxxxxxx x přechodu příslušnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3, xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx katastrálního xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxx xx protokol podle xxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hygienických stanic xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 věty xxxxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x hygieně xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx podle §3 odst. 5 x §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, upraví provozní xxx a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, §37 xxxx. 2 x 5, §60 xxxx. 2, §67 odst. 2, §83b xxxx. 1, §83c odst. 5 a §84 xxxx. 1 písm. x) x x) x §84 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §80 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx 2016.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxx 2016.

4. Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx uvedenými x §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx provozního xxxx xxxxx §3c xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1, xxxxxxxxxx o xxxxx návrhu ve xxxxx do 9 xxxxxx xxx xxx xxxx předložení.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x potravinami a xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 6 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zahájili xxxxxx xxxx xxxxx materiálů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §21 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx xxxx první, rozhodnutí x tomto návrhu xx xxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx §37 xxxx. 4 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 258/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2001, x výjimkou xxxxx xxxxx §114 xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení, xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x části první §29, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

13/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/97 Xx., o mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx., xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Sb., x xxxxxxx ministerstev x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

76/2002 Xx., x integrované prevenci x x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.6.2002

120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinných xxxxx na xxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) - xxxxxxx xxxxxxx č. 274/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2003 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

s xxxxxxxxx xx 1.10.2003 x xxxxxxxx části §24, 80, 82 x §83x odst. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004; a §2 xxxx. 10 x 13, §3x xxxx. 4, §3b, §6 odst. 7, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); x §2 xxxx. 9 x 12, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

281/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

356/2003 Xx., x chemických látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla změněna xxxxxxxx na 1.1.2007)

426/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

562/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx školského xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

125/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

253/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx do 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

381/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., o Veřejném xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

392/2005 Sb., kterým xx mění zákon x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2005 x xxxxxxxx §3, §3x, §19, §24 x §83a, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 1.10.2005; §26 xxxx. 3 věta poslední xxxxxx účinnosti 27.10.2005; §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx od 15.4.2006; §75a xxxx. 4 xxxxxx účinnosti xx 1.7.2005; §82 xxxx. 1 nabývá xxxxxxxxx od 1.1.2007

393/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 12.9.2005

x xxxxxxxxx xx 12.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

471/2005 Sb., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 258/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 165/2005

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 153/94 Xx., o zpravodajských xxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

59/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

74/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 79/97 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 15.3.2006

186/2006 Xx., x změně některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem č. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

222/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

342/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx nouzi, xx xxxxx zákona č. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., o organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informatiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

130/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností od 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

301/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/97 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně státních xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení motorových xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

151/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2011

298/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

115/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

333/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

223/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2013 x výjimkou §75x, který xxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2013 a §27, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.2014

250/2014 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

252/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

82/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2015

97/2015 Sb., nález XX xx xxx 27.1.2015 sp. zn. Xx. XX 19/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §29 xxxx. 1 písm. f) xxxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 5.5.2015

99/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. XX 16/14 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §50 xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Sb., x §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 13.5.2015

267/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2015 x xxxxxxxx xxxxx §47x, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.4.2016

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

202/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

205/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.4.2020, 1.1.2021 x 28.4.2021

238/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 416/2009 Xx., x urychlení výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx tiskových xxxx x. 141/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 95/46/ES ze xxx 24. xxxxx 1995 x ochraně fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 98/83/ES xx xxx 3. xxxxxxxxx 1998 o xxxxxxx xxxx určené x lidské spotřebě.

Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 2119/98/ES xx xxx 24. xxxx 1998 x zřízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dozoru x kontroly přenosných xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2000/96/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx postupně podchyceny xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 2000/54/ES xx xxx 18. xxxx 2000 x xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx biologickým xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx směrnice ve xxxxxx čl. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/ES xx xxx 25. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1010

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/253/ES xx xxx 19. xxxxxx 2002, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady č. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx ES 2003/534/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx č. 2119/98/XX Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxxx 2000/96/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx rozhodnutí 2002/253/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx přenosné xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/542/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 2003, kterým xx xxxx rozhodnutí 2000/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx specializovaných sítí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/7/ES ze dne 15. xxxxx 2006 x xxxxxx xxxxxxx xxx xx koupání x x xxxxxxx xxxxxxxx 76/160/XXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/875/ES xx dne 18. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2119/98/XX a xxxxxxxxxx 2000/96/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/426/ES xx dne 28. xxxxx 2008, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/148/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x ochraně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx práci.

Rozhodnutí Xxxxxx 2009/177/ES xx xxx 31. xxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/88/XX, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx a jednotek xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/363/ES xx xxx 30. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2002/253/XX, kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx pro hlášení xxxxxxxxxx nemocí xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Komise 2009/539/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 2000/96/XX, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx postupně xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/540/ES xx xxx 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx rozhodnutí 2002/253/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X(X1X1) xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2009/547/ES xx dne 10. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx mění rozhodnutí 2000/57/XX x systému xxxxxxxx varování a xxxxxx pro účely xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2119/98/XX.

Xxxxxxxx Rady 2010/32/EU xx dne 10. xxxxxx 2010, kterou xx provádí Rámcová xxxxxx x prevenci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zdravotnických zařízeních, xxxxxxxx xxxx HOSPEEM x XXXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/312/ES xx dne 2. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/96/ES, xxxxx xxx o specializované xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocemi.

Směrnice Komise (XX) 2015/1787 xx xxx 6. xxxxx 2015, kterou xx xxxx přílohy XX x XXX xxxxxxxx Xxxx 98/83/XX x xxxxxxx vody xxxxxx x xxxxxx spotřebě.

Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 523/2002 Xx.
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxx x. 104/1995 Xx.
3) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
4x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 157/1998 Sb., o xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §2 xxxx. p) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 316/2004 Xx.
4x) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 293/2002 Xx., o xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx povrchových.
5) Xxxxxxxx Xxxx 98/83/ES o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
*) §1 xxxxxxxx x. 144/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 185/1988 Xx.
6) Xxxxx č. 164/2001 Sb., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6a) Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
7) Xxxxx č. 22/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Nařízení xxxxx č. 163/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví technické xxxxxxxxx na vybrané xxxxxxxx xxxxxxx.
8a) Xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8b) Xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx živností.
9) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
10) §7 xxxx. 6 x §141 zákona x. 561/2004 Xx.
10x) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx).
12) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x rodině, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13) §13 xxxxxx č. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.
14) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
15) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16) §86 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
17) Zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§45 x 46 xxxxxx x. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů.
17x) Xxxxxxxx č. 440/2000 Sb., kterou xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx zdravotnických zařízení x ústavů sociální xxxx.

18) Čl. 3 xxxx 2, 8 x 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

19) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Vyhláška č. 107/2001 Sb., x hygienických xxxxxxxxxxx na stravovací xxxxxx a o xxxxxxxx osobní a xxxxxxxx hygieny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 76/1978 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 295/1997 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §2 xxxx. 1 xx 9 xxxxxxxx x. 147/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx kritických xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 293/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxx.
26) §3 xxxxxxxx č. 293/1997 Xx.
26x) Zákon č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 146/2002 Sb.
27) §4 xxxx. 1 písm. x) xxx 6 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27x) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx znalostí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znalost hub, xxxxxx zkoušek, xxxxx x náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx).
27x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. října 2004 x materiálech x předmětech xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx 80/590/XXX x 89/109/XXX.
28) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o změnách x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29x) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
29a) Xxxxx č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
29x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 26/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředcích), xx znění xxxxxxxx x. 268/2001 Xx. x xxxxxxxx x. 444/2004 Sb.
29c) §3 xxxxxxxx x. 26/2001 Xx., ve znění xxxxxxxx č. 444/2004 Xx.
29d) Zákon č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 25/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přípravků, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 258/2001 Xx.
29x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/15/ES ze xxx 27. února 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 76/768/XXX x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
29f) Zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 157/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 305/1998 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).
30x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32a) Zákon č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx.
33x) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx nepříznivými xxxxxx hluku x xxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx neionizujícím xxxxxxx.
33x) Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vibrací, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Sb.
33d) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 27. xxxxxx 2003, kterou xx mění xxxxxxxx Xxxx 83/477/EHS x xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx azbestu xxx práci.
34) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx.
*) §132a xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.
35) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35a) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35b) §2 xxxx. 5 xxxx. x) zákona x. 356/2003 Sb.
35c) §2 xxxx. 5 písm. x) a x) xxxxxx x. 356/2003 Xx.
35x) Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1997 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §54 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §98 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých školách), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
35g) §82 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
35h) Položka 22 Xxxxxxxxx správních xxxxxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §18 xx 20 xxxxxx x. 157/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35x) Xxxxxxxx č. 428/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikovanými xxxx xxxxxx xxxxxxx.
36) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 79/1997 Sb.
36x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
36x) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady č. 528/2012 ze xxx 22. xxxxxx 2012 x dodávání biocidních xxxxxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

37x) §49 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37x) Vyhláška x. 490/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví.
38) §77 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Příloha č. 5 xxxx X xxxxxxxx x. 77/1981 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
40) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 77/1981 Xx.
41) Zákon č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx).
42) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb.

43x) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.

43x) Xxxxxxxx č. 554/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxx vyplnění.
43c) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) Článek 12 xxxxxxxx 76/768/EHS.
44) §138 xxxxxxxx xxxxx.
45) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx postup při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.
46) §29 xxxx. a) xx x), x) xx x) x xxxx. x) x o) xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §40 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
47x) Xxxxx č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx.
47b) §1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
47x) Například xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 110/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
49) Čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50a) §18 x 26 xxxxxx x. 552/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx.
51) Xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

52) §22 zákona x. 89/2012 Xx.
53) Xxxxx č. 251//2005 Sb., x inspekci xxxxx.
53x) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
54) Zákon č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
57) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 20/2004 Sb.
58)) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o krizovém xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
59) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 278/2008 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 288/2010 Xx.
61) Xxxxx č. 373/2011 Sb., o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. ledna 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx potravin, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 851/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004 o xxxxxxx Evropského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004 ze xxx 27. xxxxx 2004 x materiálech a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxx 80/590/XXX a 89/109/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1223/2009 xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x omezování xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx látky, x xxxxx směrnice 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a balení xxxxx x směsí, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/ES a x xxxxx nařízení (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 10/2011 xx dne 14. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx x předmětech x xxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 321/2011 ze xxx 1. xxxxx 2011, xxxxxx se xxxx nařízení (EU) x. 10/2011, xxxxx xxx o omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx A x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 284/2011 xx dne 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dovozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nádobí x polyamidu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Čínské xxxxxx republiky a xxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 282/2008 ze xxx 27. xxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx x předmětech z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxx styk s xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2023/2006.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 2023/2006 xx xxx 22. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxx praxi xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x potravinami.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1895/2005 xx xxx 18. listopadu 2005 o xxxxxxx xxxxxxx některých epoxyderivátů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xx akreditaci a xxxxx xxx trhem xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x přípravků xx xxxxxxx rostlin, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/ES, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/XX x x xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 a (XX) x. 882/2004, směrnic Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX a 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

63) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1223/2009.
64) Xxxxxx 19 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1223/2009.
65) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady č. 2000/54/ES.
66) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 ze xxx 27. října 2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx").
67) Článek 2 xxx 6 x xxxxxx 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
68) XXX XX XXX 19011:2012 Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
69) Xxxxxx 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2006/2004.
70) Xxxxxx 3 xxxx. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 2006/2004.
71) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87.
72) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011 xx xxx 22. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plastového xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx lidové xxxxxxxxx x čínské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.
73) Xxxxxx 79 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.
74) Xxxxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1935/2004.

75) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx skupině x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

76) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

77) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx stavby, ve xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 26/1999 Xx. hl. x. Xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

78) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, v xxxxxxx xxxxx. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1907/2006, v xxxxxxx xxxxx.

79) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické činnosti, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

81) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

82) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 851/2004.

84) §12 xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx).

85) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

86) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 882/2004, x xxxxxxx xxxxx.

87) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 1935/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 10/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 321/2011.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 284/2011.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 282/2008.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2023/2006.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1895/2005.

88) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx znění.

89) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

90) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002, xxxxxx se xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx potravin a xxxxxxx xxxxxxx týkající xx bezpečnosti xxxxxxxx.

91) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

94) Čl. 2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1169/2011, x xxxxxxx xxxxx.

95) Xx. 3 xxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

96) Xx. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002, x xxxxxxx xxxxx.

97) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx kategorií, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních testů, xxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx s xxxxxxxx x biologickými činiteli, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

98) Příloha č. 2 a příloha č. 4 bod 72 xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

100) Článek 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 396/2005 xx xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx limitech xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x krmivech xxxxxxxxxxx x živočišného xxxxxx x xx xxxxxx povrchu a x změně směrnice Xxxx 91/414/EHS

101) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

102) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 1082/2013/EU xx xxx 22. xxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozbách x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2119/98/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2018/945 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx podchyceny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

103) Xx. 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625.

104) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) Xx smyslu xxxxxx x. 426/2003 Xx. čl. XX. xxxx x xxxxxx 17 x 18 xxxxx "2003" xx "2004" s xxxxxxxxx xx 1.1.2005!