Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.05.2018.


Nález ÚS ze dne 27.3.2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

81/2018 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

81

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 7/17 xxx 27. března 2018 x plénu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx x soudců Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Fialy, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Davida Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx doc. XXXx. Xxxxxxx Koudelkou, Ph.D., xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx 874/46, Xxxx, xx zrušení §3 xxxx. 2 xxxx. x), §6 odst. 5 xxxx. d), §8 odst. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 4 a 6, §19 xx slovech "xxxxx xxxx", §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx x slovech "xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nezletilá, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx" §24 xxxx. 3 xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx a xxxxxxx "xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx", §24 xxxx. 4 xxxxx xxxx, §24 xxxx. 5 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce", §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovech "xxxx 4", §35 xxxx. 1 písm. x), §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx "k) xxxx", §35 odst. 4 xxxx. x) xx slovech "x) xxxx", §36 xxxx. 1 písm. x), §36 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxxxx "nebo 4", §36 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §36 xxxx. 10 písm. x) x označení xxxxxx "b)" x "x), x)" xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. V §3 xxxx. 2 písm. x), §11 xxxx. 2 xxxx. d), §36 xxxx. 1 xxxx. x) a x) zákona x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx slovo "xxxxxxxx" zrušuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

XX. X §19 zákona x. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx látek, se xxxxx "xxxxx nebo" xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

XXX. Ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxx dne 13. března 2017 xxxxxxx návrh xxxxxxx 20 senátorů Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"), xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x), §6 xxxx. 5 xxxx. x), §8 odst. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 4 x 6, §19 xx slovech "xxxxx xxxx", §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx a xxxxxxx "xxxxx je vyšetřovaná xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce", §24 xxxx. 3 xxxxx věty xx xxxxxxxxx x xxxxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx plně svéprávná, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce", §24 xxxx. 4 xxxxx věty, §24 xxxx. 5 xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxx svéprávná, hradí xxxx xxxxxxx její xxxxxxx zástupce", §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx "xxxx 4", §35 xxxx. 1 xxxx. x), §35 xxxx. 2 písm. b) xx xxxxxxx "k) xxxx", §35 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx "x) xxxx", §36 xxxx. 1 písm. x), §36 odst. 1 xxxx. x) ve xxxxxxx "xxxx 4", §36 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §36 xxxx. 10 písm. x) v označení xxxxxx "x)" x "x), m)" xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxx podán xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx zejména x čl. 1 xxxx. 1 a čl. 2 xxxx. 3 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x čl. 1, čl. 2 xxxx. 2, čl. 11 xxxx. 1 a 4 x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx jen "Listina").

II.

Argumentace xxxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxxxxx úvodem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x má xx xx, xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx svém xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx definuje Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozumnosti xxxxxx xxxxxx, přiměřenosti, xxxxxxxxx x potřebnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx státě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx styl, xxxxx xxxxxxxxxx držitel moci xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx být xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx hodnotí xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 2. ledna 2017 sp. xx. X. ÚS 2078/16, x němž Ústavní xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx umožnil xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx také xxx navrhovatelky opakovaně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx liberálního. Veřejná xxx xx pak x xxxxxxxxxx právním xxxxx musí zastavit xxxx xxxxxxxxx životem xxxxxx i jejich xxxxxxxx chráněnou čl. 1 Xxxxxxx. Napadená xxxxxxxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek navrhovatelka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu obsaženou x zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek xx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx důvodů.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxx navrhovatelky xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), §11 odst. 2 xxxx. x), §36 odst. 1 xxxx. x) a x) a §36 xxxx. 10 xxxx. x) v xxxxxxxx xxxxxx "b)" x "x)" zákona o xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx výrobky") "xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 let", xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 let" x související xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx, že tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mládeže xxx xxxxxxxx xxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx omezovat xxxxxx xxxx, kteří xxx xxxx na xxxx jim určené xxxxxxxxx. Naopak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za tradiční, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx "xxxx xxxxxx převážně xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx" je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Stánků x xxxxxxxxxxxx xx sportovištích xx turistických místech xxxxxxxxx velké právní xxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx. Vyjmenovaná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 a čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 1, čl. 2 xxxx. 2 x čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelka xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx tabákových a xxxxxxxxx xxxxxxx prodávající xxxxxxxxxxxxxxx prostředku komunikace xx xxxxx, obsahovat x "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, kde xx xxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxxx, jde-li x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7". Povinnost uvádět x xxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, zvláště xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx informaci xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotu. Xxx xx, xx xx vláda v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/40/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výrobků x x zrušení xxxxxxxx 2001/37/ES (xxxx xxx "xxxxxxxx 2014/40/EU"), xxxxxxxxxx xxxxxx neústavnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vztahu k xxxx jeví xxxx xxxxxxxxx. Rozumnost xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Navrhovatelka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s čl. 1 odst. 1 x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 x čl. 26 odst. 1 Listiny.

6. Třetím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxx. Navrhovatelka xx xxxxxxxxx, že jde x xxxxxxxxx ustanovení x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx zákona, kterým xx xxxxxxxx kouřit xx veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxx prostoru vyhrazeného xx kouření. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedůvodný x paternalistický, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kuřáren. Ty xx byly xxx §10 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx x těchto xxxxxxxxxx xxxxx. Speciálním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kuřárny xxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx nerozumný, xxxxxxxxx x neodpovídá xxx xxxxxx deklarovanému xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx totiž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranou xxxxxx xxxxxx nekuřáků, xxx kuřáků. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxxxxxx 2008 xx. xx. 1 XxX 3262/07, XXxxxXX 121, 317, a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dne 20. listopadu 2008 xx. xx. Vf. 63-XX-08 (HS). Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nekuřáků xx xxxx, xxx xxxxxxxxx zákaz x xxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx xxxxxx xx neústavní. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxxxxx xx rozporné x čl. 1 odst. 1 x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 1, čl. 2 xxxx. 2 a čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměřila xxxxx §11 xxxx. 4, §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx "xxxx 4" a §36 xxxx. 1 písm. x) xx slovech "xxxx 4" xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx §11 odst. 4 xxxxxx xx zakazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyjmenovaná ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zpochybnila xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxx láhve x ochranné dusíkové xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx umožňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx většího xxxxxxxx xxxxxx vína. Xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 a čl. 2 xxxx. 3 Ústavy x čl. 2 odst. 2 x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx §11 xxxx. 6, §35 xxxx. 1 xxxx. x), §35 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxxxx "k xxxx", §35 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx "k xxxx", §36 xxxx. 1 xxxx. m) x §36 odst. 10 xxxx. b) x xxxxxxxx xxxxxxx "x)" xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Napadeným §11 xxxx. 6 zákona xx zakazuje xxxxxxxx xxxx podávat alkoholický xxxxx osobě, x xxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx x předchozímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxx vyjmenovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podnikatele. Xxxxxxx xxxxxx míru xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svévole státu, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx §11 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxx podat alkoholický xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx povinností xxxxxxx, xxx xx xxx rozhodl, zda xxxx xxx alkoholické xxxxxx, xxxx xx, x nelze tíhu xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Vyjmenovaná xxxxxxxxxx xxxxx považovala za xxxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 1 x čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx.

9. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek xx xxxxxxx "xxxxx xxxx". Xxxxxxx §19 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx by xxxxx ohrozit mimo xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx alkoholické xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohrožení xxxx xxxx, xxx lidský xxxxx i zdraví xxxxxx vlastnictvím xxxxx. Xxx xx xxx xx zavádí x xxxxxxxxx nepovedené xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx porušení §19 xxxxxx lze xxxxxx pokutu až xx xxxx 50 000 Xx. Ustanovení xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, např. xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxx dány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx byla již xxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx (v §16 xxxx. 1 zákona x. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Sb.), nebyla xxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx. Navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihování xxxxxxxx, xxxxx způsobili xxxxxxx xxx sami xxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx příklad xxxxx vlády xx xxxxxxxxx narušení xxxxxxxx, x x xxxxx xx xxxxxxxx s čl. 1 odst. 1 x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 1 x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx.

10. Xxxxxx okruhem námitek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx x nezletilých xxxxxx zákonnými xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 2, 3, 4 x 5 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektivní xxxxxxxxxxx zákonných zástupců, xxx xx například xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Přenesení odpovědnosti xx rodiče xxx xxxxxxxx zvážení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nové xxxxxx, xxxxx postupovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx také xxxx zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx správné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx obsažena xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákoníku.

11. X popsaných důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

XXX.

Xxxxxx řízení xxxx Ústavním soudem

12. Xxxxxxx xxxx xxxxx §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rámci xxx zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek projednán x xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon je x xxxxxxx x Ústavou x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

14. Xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxx shrnul xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxx projednávání xxxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Xxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx posoudil a xx xxxx xxxxxxx.

15. Xxxxx sdělila, xx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby ve xxxxxxxxxx x ministrem xxxxxxxxxxxxx vypracoval x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Ústavnímu xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodům návrhu xxxxxxxxxxxxx.

16. K prvnímu xxxxxx xxxxxxx navrhovatelky xxxxxxx omezení xx xxxxxx xxxxxxxx převážně xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxx, xx nespatřuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx mladší 18 xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nesouhlasila x xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží, koná-li xx xx xxxxx x xxxxx chvíli xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx skupinu osob. Xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx akce xxxxxxx konat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx oznámeny. Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx výkon určitých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čl. 26 xxxx. 2 Listiny x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

17. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu zdravotnictví xx vláda xxxxxxxxxxx.

18. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícímu se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vláda sdělila, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx pořádkem. Tato xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moci x souladu x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x je xxxxxxxx xxxxx státu xx xxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, dle něhož xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdraví. Xxxxxxx humánní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx a ochranu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxx-xxxxxxxxx přístup, v xxxx se xxxxxxx x zdravotní xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx snahu x xxxxxxxx xxxxxxx.

19. Ke xxxxxxxx xxxxxx námitek xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx alkoholických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx je mimo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx prostřednictvím automatu xxxxxxxx, xxx provozovatel xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobám. Jde x xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx x zákonné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx.

20. K xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákazu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx. Naopak xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx života x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tyto hodnoty xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx x zákonné xxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx na ochranu xxxxxx, xxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx.

21. X šestému okruhu xxxxxxx x trestnosti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vláda argumentaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sebevrahů xx xxxxxxxxxx. Účelem zákona je ochrana před škodlivými účinky návykových látek, xx. xxxxxxx každého xxxxxxxx xxxx právní xxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vymahatelná. Xxxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx napadené právní xxxxxx xxxxx roli, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které tyto xxxxxxx xxxxx ohrožovat. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdraví, xxxxxx xxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústavního xxxxxxx.

22. X sedmému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nuceného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 3 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx.

23. X xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx však Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx napadené právní xxxxxx, měla za xx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezu, aby xxxx xxx xxxxxxxxx x projednán xxxxx xxxxxx obsahující jiný, xxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek.

24. Xxxxxxx ochránkyně práv xxxxxxx, že xx xxxxxx x této xxxx nevstupuje.

25. Na xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx replikou. Neměla xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx potvrdilo xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxxx 18 let xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx neodpovědělo xxxxxxxxx xx xx, xxx akce xxxxxxxx xx rodiče x xxxxx xx xxxxx xxxx převážně pro xxxx xx ne. Xxxxxxx jako příklad, xx xx xxxxxxx xx konají rytířské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx nejen xxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, zda jde x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 18 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx vlastníkem xxxxx xxxxx informován, že xx xxxxxx akce xxxx. Xx věci xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nevysvětlila, xxxx mohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxxxxx, a proč xx tedy xxxxx xx letišti xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx navrhovatelka xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Argumentace xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx čl. 31 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ukazuje, xx xxxxx nepochopila Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx nástroj xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx občan může xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, byť xx xxxx xxx za xxxxxxxx jeho xxxx, xxx spíše xxxx xxx kouřit do xxxxxxx x ostatními xxxxxx. Pokud xx xxxxx nerespektuje, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxx dle svých xxxxxxxx. K degustačním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vůbec nevysvětluje, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

26. Xx xxxxxx §44 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx bez xxxxxx ústního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx objasnění xxxx.

XX.

Xxxxx x kontext xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

27. Navrhovatelka xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx.: napadená xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tučně).

28. Xxxxxxxx §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx kontext xxx:

§3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kuřáckých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kouření x xxxxxxxxxxxxxx cigaret

(1) Xxxxxxxx xx prodávat tabákové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výrobky xxxxxx xx kouření x xxxxxxxxxxxx cigarety mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podnikem, xxxxxxxx x převažujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx konstrukci x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví (xxxx xxx "stánek x xxxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s převažujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx specializující se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx odstavce 1 xx zakazuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kuřácké xxxxxxx, xxxxxxx výrobky xxxxxx xx kouření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(...)

x) xx xxxx určené xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx,

(...)

29. Xxxxxxxx §6 odst. 5 písm. d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx kontext xxx:

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pomůcky, bylinné xxxxxxx určené xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 18 let; xx xxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem, xxxxx elektronicky jednoznačně xxxxx věk xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "systém xxxxxxxxx věku"). Xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx prodeje xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mladší 18 xxx.

(...)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kuřáckých pomůcek, xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to, xxx-xx x

x) přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, do 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx cigaret na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) prodej xxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xx kouření, do 15 xxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, do 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx vedle náležitostí xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku,

c) xxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx se nacházejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7.

(...)

30. Xxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx §9 xxxxx xxxxxx xxx:

§8

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx

x) ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx,

(...)

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx v uzavřeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx závislostí,

(...)

k) xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxx,

(...)

§9

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 písm. x), x) x h), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dopravního prostředku xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo poskytovatel xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx uvedeném v §8 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cigarety xxxxx §8 nebo §17 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx tohoto xxxxxx, je povinen xxxxx, xxxxx nedodržuje xxxxx kouření nebo xxxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx, vyzvat, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo aby xxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xx povinna xxxxx uposlechnout.

(2) Prostor, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx grafickou xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx". Grafická xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §8 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxxxxx prostředek, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx odstavce 1 povinna x xxxxxx označit zjevně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxx prostoru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázáno. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 1 xx.

31. Xxxxxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) a xxxx. 4 x 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx x jejich xxxxxxx xxx:

§11

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx potravinářským xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx výrobce xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx prodej tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x veřejný xxxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, vodní x xxxxxxx autobusové xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xx zakazuje xxxxxxxx xxxx podávat xxxxxxxxxxx xxxxxx

(...)

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx mladší 18 let,

(...)

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podávat xxxxxxxxxxx nápoj xxxxx xxxxxx 18 let.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx podávat alkoholický xxxxx xxxxx, o xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx alkoholický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohla xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(...)

32. Xxxxxxxx §19 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxx (§19 xx xxxxxxx xxx ve xxxxxxx "xxxxx xxxx"):

§19

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx mohla xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx poškodit xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x níž xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx požívat xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx návykové látky, xxxxx xxxxxxx alkoholické xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx nebo před xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx tak, aby xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx nebude vykonávat xxx xxxxxx alkoholu xxxx jiné návykové xxxxx.

33. Xxxxxxxx §24 xxxx. 2, 3, 4 a 5 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx §24 xxxx vždy xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx):

§24

Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(...)

(2) Prokáže-li xx xxxxxxxxxx alkoholu nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx, hradí xxxx náklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odborného lékařského xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxxxxx alkoholu xxxx xxxx návykové xxxxx, xxxxxxxxxxx osoba; xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, náklady xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxx, které mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, hradí xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx, kdo si xxxx vyšetření xxxxxxx. Xxxx-xx uhrazená xxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

34. Napadené části §35 xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., a xxxxxx xxxxxxx xxx [§35 xx napaden xxx v odstavci 1 xxxx. a) xx xxxxxxx "nebo 4", v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx "k) xxxx" x x odstavci 4 písm. a) xx xxxxxxx "k) xxxx"]:

§35

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §3 xxxx. 1, 2 xxxx 3 nebo §11 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx určený xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

(...)

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 6 xxxxx xxxx podá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx lze xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzápětí xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost, xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxx poškodit xxxxxxx,

(...)

x) x xxxxxxx x §19

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx bude vykonávat xxxxxxx, při níž xx mohla xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xx požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx, xxx níž xx mohla ohrozit xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

(...)

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx m),

b) 10 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

(...)

(4) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxx činnosti xx

x) 1 xxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. k) xxxx x),

(...)

35. Xxxxxxxx části §36 xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxx [§36 xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b), x xxxxxxxx 1 xxxx. j) ve xxxxxxx "xxxx 4", x odstavci 1 xxxx. x) a x) a v xxxxxxxx 10 xxxx. x) x označení xxxxxx "b)" a "x), m)"]:

§36

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Prodejce xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

(...)

x) x rozporu x §3 xxxx. 2 písm. d) xxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx určený xx xxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx mladší 18 xxx,

(...)

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1, §11 xxxx. 2 xxxx. a), x), x), x), x) xxxx x) xxxx §11 xxxx. 3 nebo 4 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nápoj,

k) x xxxxxxx s §11 xxxx. 2 xxxx. x) prodá xxxx xxxx alkoholický nápoj xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 18 xxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 5 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nápoj osobě, x níž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx vzápětí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx vykonávat činnost, xxx xxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx alkoholického nápoje xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

(...)

(8) Xxxxxxxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v rozporu x §9 odst. 1 nevyzve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákaz xxxxxxx na xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2.

(...)

(10) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

(...)

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), x), x), x), m), n) x x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) xx e), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), d), x) a x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) x c), xxxxxxxx 7 xxxx. x) a x), xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx xxxxxxxx 9 písm. x),

(...)

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

36. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x navrhovatelka xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx]. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxx xxxx meritorní xxxxxxxxx xxxx tudíž xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx procedury xxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

37. Xxxxx §68 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem ze xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx: xxx byl xxxxx xxxxxx x vydán x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem x xxx xxxx xxxxx xx x souladu x ústavními zákony.

38. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 31. xxxxxx 2017. Xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx změn xxxxxxxxx. Obecně xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x §35 x 36 zákona č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx, xx znění xxxxxx č. 183/2017 Sb., označováno xxxx "xxxxxxxxx". X xxxxxxxx kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 4 xxxxxx x vypuštění xxxx "xxxxx s xxxxxxx", xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 10 xxxxxx xxxx xxxxx "xx uloží xxxxxx" nahrazena xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

39. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx čl. 15 xxxx. 1 Ústavy kompetenci x přijetí zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. X xxxxxxxxx jeho xxxxx x x xxxxxxx přístupných dokumentů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxxx procesu Xxxxxxx xxxx zjistil, xx xxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx č. 828, 7. xxxxxxx xxxxxx, 2013-2017), jehož xxxxxxxx xxxx i napadená xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vláda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 2016. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxx 9. xxxxxxxx 2016 xx xxx 53. xxxxxx (xxxxxxxx x. 1480). Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 118 x xxxxxxxxxx 163 xxxxxxxx, 23 poslanců xxxxxxxxx xxxxx x 22 xx hlasování xxxxxxx.

40. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx přikázal xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx x projednání xxxx jiné i xxxxxxx-xxxxxxxx výboru. Ústavně-právní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Senát xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx x. 28, 11. funkční xxxxxx, 2016-2018) xxx 19. xxxxx 2017 xx xxx 4. xxxxxx (xxxxxxxx x. 80). Xxx přijetí zákona xxxxxxxxx 45 x 68 přítomných xxxxxxxx, xxxxx 12 x 11 se xxxxxxxxx xxxxxxx. Přijatý xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxx 2017 a xxxxxxxx xxx xxx xxx 14. xxxxx 2017. X jeho xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 3. března 2017 x xxxxxx 21 xxx č. 65/2017 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxx 31. xxxxxx 2017.

41. Tato xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k proceduře xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Skutečnost, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proceduře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx procedurální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxx x xxxxxxxx Ústavy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx některého x xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx práva (xxxxxxxxx xxxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxx xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dimenze, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx soutěže xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxx menšin [srov. xxxx. nálezy xx xxx 1. xxxxxx 2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.) xxxx xx dne 27. xxxxxxxxx 2012 xx. xx. Xx. ÚS 1/12 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.)]. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení

42. Xxxxxxxx x tomu, xx Xxxxxxx xxxx neshledal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx s ústavním xxxxxxxx.

XXX.1

Xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zásahů xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

43. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s čl. 1 xxxx. 1 Ústavy, xxx něhož je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx moci x zákazem xxxxxxxx xx strany státní xxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx, x xxxxxxxx vlastnictví xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx x x xxxxxx podnikat xxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jakým xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx svůj xxxxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx.

44. Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy x Listiny xxxxxxxxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x nimž xx Česká republika xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx konkrétní veřejná xxxxxxxxxxx práva nevyplývají. Xxxxxxx xxxxxxxx zejména x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

45. Ústavní xxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxx, xx z čl. 1 odst. 1 Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotlivce [xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10 xxxx nález xx xxx 22. xxxxxx 2011 sp. zn. Xx. ÚS 24/10 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.)], xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx [xxxxx xx dne 24. xxxxxx 1994 xx. xx. Xx. XX 16/93 (X 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.)]. Xxxxxxx xx čl. 1 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx zákazem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx [srov. xxxxx xx dne 23. xxxxxx 2000 sp. xx. Xx. XX 24/99 (N 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.) x xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/10].

46. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx čl. 1 Listiny, xxxxx porušení xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx článků 2 xx 4 Xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx, xx základní xxxxxxxx hodnoty vyjmenované x čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xx odráží x čl. 4 Listiny, xxxxx přímo předpokládá xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx i čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx [xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx České x Slovenské Federativní xxxxxxxxx ze dne 8. xxxxx 1992 xx. xx. Pl. XX 22/92; xxx x xxxxx č. 11 Xxxxxx xxxxxxxx x nálezů Ústavního xxxxx XXXX, Xxxxx : Linde, 2011, xxx. 41, x xxxx xxxxxx xx xxx 12. března 2008 xx. xx. Xx. XX 83/06 (X 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.), ze xxx 26. května 2009 xx. xx. Xx. ÚS 40/08 (X 120/53 XxXX 501; 241/2009 Sb.) x xx xxx 15. xxxxxx 2012 xx. xx. Xx. XX 17/11 (X 102/65 XxXX 367; 220/2012 Sb.)].

47. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx proti xxxx xxxx xxxxxxx náleží xxxx základní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx základní xxxxx xx xxxxxxx také xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx veřejného zájmu. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 11 Xxxxxxx, xxxxxxxx nejprve xx, xxx xx tak xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx [srov. xxxxx ze xxx 11. xxxxx 1995 xx. xx. Xx. XX 3/95 (X 59/4 XxXX 91; 265/1995 Sb.) xxxx xxxxx xx xxx 22. xxxxxx 2005 sp. xx. Pl. XX 63/04 (X 61/36 XxXX 663; 210/2005 Sb.)]. Xxxx-xx xxxx podmínky xxxxxxx, přistupuje x xxx. testu xxxxxxxxxxxxxxx x zkoumá, zda xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx, a xxxxx xxx, xxx je x dosažení tohoto xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právem (xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx).

48. X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxxx podrobně xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx elektronické xxxxxxxx xxxxx [nález xx dne 12. xxxxxxxx 2017 xx. xx. Pl. XX 26/16 (8/2018 Sb.)]. Xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx xx xxxxx rozlišovat xxxxxxx x právu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze stanovit xxxxxxx (čl. 26 xxxx. 2 Listiny). Xxxx xxxxxxxxx, že právo xxxxxxxx xx zařazeno xx xxxxx čtvrté Xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 Listiny. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx zákonodárce x xxxxx xxxxxxxxxx x v omezené xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx. I v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny xx xxxx uplatní požadavek xxxxxxxxxxx x xxxxxx čl. 4 xxxx. 4, xxx xxx stanovení xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

49. Xxxxx xxxxxxx pak xxxxxxxx i metodologie xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x činí xxx způsobem, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx rozumný xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx x prostředek nejlepší, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx [srov. xxxx xxxxx xx dne 5. xxxxx 2006 xx. xx. Xx. XX 61/04 (N 181/43 SbNU 57; 16/2007 Sb.)]. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx práva podnikat xx xxxxx xxx. xxxx rozumnosti (xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx diskreci zákonodárce, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

50. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx čtyř xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X. Vymezení xxxxxx a podstaty xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu.

II. Xxxxxxxxxx, zda se xxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx realizace xxxx esenciálního obsahu.

III. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx legitimní xxx; xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zásadním xxxxxxxx celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx použitý k xxxx dosažení xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

51. V xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/16 Xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx na xxxxxx judikaturu vymezil, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rovina xxxx xxxxxxxxxxxx (možnost xxxxxxxxxxxxx jednotlivce), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx ekonomická (zjednodušeně xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxx, x práva xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx by x xxxx důsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx [xxxxxx xx xxx 8. prosince 2015 xx. zn. Xx. XX 5/15 (X 204/79 SbNU 313; 15/2016 Sb.), xxx 48, xxxx xx xxx 23. xxxxxx 2017 xx. xx. Xx. XX 10/12 (207/2017 Sb.), xxx 66].

52. X xxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx musel xxxxxxx xxxxxxxx podmínkou, x xxx xxx uvažovat x x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxx xxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx xx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx zasílaného Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dle §6 xxxx. 4 x 5 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx podnikání, a xxxxxx podmínkami xxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přísněji.

VII.2

Cíl zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

53. Xxxx zmíněná xxxxx x svobody, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sledovalo. Již xx samotného xxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek i x xxxxx xxxxxxx x xxxx hmotněprávních xxxxxxxxxx xxxxx vyplývá, xx xxxx přijetím x xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví (zaručená xx xxxxxx xxxxx čl. 31 Listiny), potažmo x xxxxxx (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx (čl. 32 i čl. 6 xxxx. 1 Listiny). X xxxxxxx souvislostech xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 35 xxxx. 1 Listiny) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx zpráva k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, podle xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx před škodami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je x xxxxx ohledu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škod působených xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, bezpečnostní x xxxxxxxxxxx". (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x. 828/0, 7. volební xxxxxx, xxxxxxxx na www.psp.cz)

54. Důvodová xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx x xxxx 2007 činily xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx služeb a xxxxxxx spojené s xxxxxxxx činností páchanou x xxxxxxxx užití xxxxxxxxxx látek) užívání xxxxxxxxxx látek xxxxxx 56,2 xxxxxxxx Kč; x toho společenské xxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxx 33,1 xxxxxxx Xx, u xxxxxxxx 16,4 xxxxxxx Kč x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6,7 xxxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mají nasvědčovat xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx působenými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx skutečnosti xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx u alkoholu x xxxxxx (srov. xxx. 169 xxxxxxxx xxxxxx). Dále xx xxx. 174 xxxxxxxx xx xxxxxx, dle xxxxx zemře xxxxx x České republice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x užíváním xxxxxxxxxx xxxxxxx 18 xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx způsobuje 9 x 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx 6x xxxxxxx rakovinu xxxxx/xxxx, xx 4x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx 14x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx 10x častěji kardiovaskulární xxxxxxxxxx (xxxx. infarkt xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxx výzkumů xxxxxxxxxxxx např. xx xxx. 174 xx 177 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx tabákovému kouři, xxxxxxxx i nelegálním xxxxxx, xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poznatků.

55. Xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx částí xxxxxx xx bude Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

56. K xxxxxxx zdraví a xxxxxx Ústavní xxxx x minulosti xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxx. xxxxxx ze xxx 27. xxxx 2006 xx. zn. Xx. XX 51/06 (N 171/42 XxXX 471; 483/2006 Sb.), xxx 37, xx xxx 23. xxxx 2008 xx. xx. Xx. XX 11/08 (X 155/50 XxXX 365), xxx 26, ze xxx 14. xxxxx 2008 xx. zn. Pl. XX 40/06 (X 171/51 XxXX 93; 6/2009 Sb.), xxx 54]. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxx xx ochranu xxxxxx xx xxxx, x xx proto xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx přijal adekvátní xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vnějších xxxxxxxxx podmínek (xxx xxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 11/08). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonodárci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 40/06).

57. X xxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (mimo jiné xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle čl. 1 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) x chránit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Listina xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výjimku xx xxxxxx nucených xxxxx (čl. 9 odst. 2 Listiny), xxxx xxxxx důvod xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví (čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 12 xxxx. 3 Xxxxxxx), možný xxxxx xxxxxxx svobody xxxxxx a pobytu (čl. 14 odst. 3 Xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx (čl. 16 odst. 4 Xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x práva xx xxxxxxxxx (čl. 17 xxxx. 4 Xxxxxxx) a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (čl. 19 odst. 2 Xxxxxxx).

58. Xxxxxxx xxxx xxx také xxxxxxxxxxx, xx x čl. 31 Xxxxxxx plyne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x proti xxxx xxxxxxxxx osob (xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 11/08). Proto xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx chráněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zároveň xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx [např. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. X. ÚS 2078/16, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxx xx dne 3. xxxxx 2011 xx. xx. XXX. XX 449/06 (X 10/60 XxXX 97) xxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 2015 xx. xx. I. ÚS 1253/14 (X 220/79 XxXX 527)], xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plošně xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxxxx [x xx xxx by x následně byly xxxxxxxx aplikační xxxxxxx, xxxx. xxxxx plošnou xxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2015 sp. xx. Xx. ÚS 19/14 (N 16/76 XxXX 231; 97/2015 Sb.), xxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nakažlivými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx vůli xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 11/08].

59. Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek x xxxxxx rovině xxxx slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxx x tomu, xx tyto xxx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 1 xxxx. 2 Ústavy). Xxxxxx lze xxxxxxxxx čl. 12 Mezinárodního xxxxx x hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právech, xxxxxxxxxxx pod č. 120/1976 Sb., xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uznávají xxxxx xxxxxxx xx dosažení xxxxxxx dosažitelné úrovně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a učiní xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx potratů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx zdravému xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx stránek vnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hygieny x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx epidemických, xxxxxxxx xxxxxx, chorob x xxxxxxxx x jiných xxxxxx.

60. Obdobně xxx čl. 24 Úmluvy o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 104/1991 Sb., xxxxx xxxxxxxx právo dítěte xx dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx x xxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx všechna xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dětí.

61. Xxx čl. 11 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyhlášené xxx č. 14/2000 Sb. m. s., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, poskytování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdraví x xx největší prevenci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocí.

62. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Světové zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 71/2012 Sb. m. s., (xxxx jen "Rámcová úmluva"). Xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx přijmout opatření xx xxxxxxx všech xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx snižování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formě. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vícesektorová xxxxxxxx x odezvy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx, regionální x xxxxxxxxxxx úrovni xxxx, v souladu xx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tabákovému kouři. X čl. 5 xxxx. 3 Rámcové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postupovat xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průmyslu.

63. Xxx čl. 8 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxx přijme x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tabákovému xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovišť, ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

64. I s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 8 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx provázanost xxxx omezováním kouření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kouři x xxxxxxxx xxxxxx. Nebude xxxxx x xxxxx xxxxx sám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx provázanost xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx kouře nezpochybňuje.

65. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxx představovanou zejména xxxxxxxx 2014/40/EU, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x obdobných xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 30. listopadu 2009 x nekuřáckém xxxxxxxxx x. 2009/X 296/02 x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

66. X xxxxxx obecných poznatků xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx postrádala xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mezí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vědeckého xxxxxxx. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Znovu xx xxxx možno xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx, xx základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nekoncipoval xxxx absolutní, xxxx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx omezení xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx jak x čl. 4, xxx x x čl. 2 xxxx. 3 (srov. xxx 46).

XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxxxx

67. Xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx dle xxxxx xxxxxxxxxxx x sedmi xxxxxxxx odpovídajících sedmi xxxxxxx námitek navrhovatelky.

68. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx být ukládána xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx základních xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zákonem (srov. čl. 4 xxxx. 1 x 2 Listiny) x omezení vlastnického xxxxx xx xxxxx xxxxx na základě xxxxxx (čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx), xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx souhrnně xxxxxxxxx, že všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanoveními. Xxxxxxxx jejich přijetí xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx již výše (xxxx. xxxx XX xxxxxx nálezu) a xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx části zákona xxxxx platí, xx xxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a v xxxx mezích, xx xxxxxxx.

XXXX.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx "xxxx určených xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx"

69. Xxxxxx xxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákazy xxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 písm. d) xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §36 xxxx. 1 písm. x) a x) x §36 odst. 10 písm. x) xxxxx xxxxxx. Xxx x zákaz prodávat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 18 xxx a zákaz xxxxxxxx nebo podávat xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazů xx dopustí xxxxxxxxx xxx prodejci, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxx. §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx], x xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

70. Navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxx podotýká, xx xxx o zákazy xxxxxxx xx obecného xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx tabákových a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxxx xxxxxxx 18 xxx (xxxx. §3 xxxx. 4 x §11 xxxx. 5 zákona x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx "tradiční" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 18 xxx", xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

71. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx námitkou xxxxxxxxxxx xxxxx "xxxx určená xxxxxxxx xxx osoby xxxxxx 18 xxx". Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx neobvyklým x ve xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx o sobě xxxxxxxxx protiústavnost xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxxx, jenž je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xx xxxx mohla xxx považována xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx normativního xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů [xxxx. xxxxxx xx xxx 5. xxxxx 2005 sp. xx. Xx. ÚS 44/03 (X 73/37 SbNU 33; 249/2005 Sb.) či xx xxx 13. xxxxxx 2007 sp. xx. Xx. ÚS 10/06 (X 47/44 XxXX 603; 163/2007 Sb.)]. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojmů xxxx xxxxx soudní xxxxxxxx, xxx očekávat, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx případný xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx byl xxx "xxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx o porušení xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, neurčitost a xxxxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx xx zákon x podmínkách xxxxxxxx xxxxx" [xxxxx xx xxx 27. xxxxxx 2008 xx. xx. Xx. XX 56/05 (X 60/48 SbNU 873; 257/2008 Sb.), xxx 50].

72. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 18 let" xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "převážně". Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměřené xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx "převažující" xxxxxxxx xx konkrétní věkovou xxxxxxx nemusí být xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx alkoholické nápoje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozeznat xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, což je xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 let", xxxxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx", již xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xxxx. xxxx. §6 xxxx. 2 xxxx §12 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 305/2009 Sb.] x xxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nezpůsoboval. Ústavní xxxx xxx nepovažuje xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x čl. 1 odst. 1 Xxxxxx, tak xxxxxx xxx xx slovo "xxxxxxxx". Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákazu. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx slova v §3 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 2 písm. x), §36 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 183/2017 Sb.

73. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxxxxx ústavně zaručenými xxxxxxxxxx právy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaručeného čl. 26 xxxx. 1 Listiny. Xxx, že xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx je v xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x xx jejich xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx čl. 11 Xxxxxxx. Ústavnost xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx posoudí dle xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XXX tohoto xxxxxx.

74. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro osoby xxxxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podnikat (xxxx. xxx 51). Dospěl xxxxxx x závěru, xx xxxx xxx xxxx. Xxxxxx zákazy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xx takové akci xxxxxxx, xxxx, v xxxxxxx, xx xx xx specializovali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx x xxxxxxx, které xx xx dopadne x hlediska xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx dnech xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx není xxxxxxx bráněno x xxx, aby těmto xxxxxxxx omezením svou xxxxxxx přizpůsobili, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, aby xx ně toto xxxxxxx xxxxxxx nedopadalo.

75. Xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx cíle xxxxxx, které Ústavní xxxx xxxxxxx výše (xxx 53) x xxxxx i x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Listině xxxxxxxx za xxxxxxxxx. Zmínit xxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x zvláštní ochranu xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx úprava xx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardu základních xxxx. Xxxxxxxxxxxxx měla xx xx, že xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tabákových x obdobných výrobků xxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxxx xxxxxxx 18 xxx. Xxx sledovaný xxxxxxxxxx ustanoveními xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx osob mladších 18 let xxxx xxxxxx alkoholu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

76. Ústavní xxxx xxxx může xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zákazy xxxx xxxxxxxx zákonným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx popsaným xxxxx. Xx absurdum xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx lze xxxxxxxxx x úplným zákazem xxxx určených xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, šlo by xxxx x řešení xxxxxxxxxxx přísné x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zcela xxxxxxxx. Xxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezletilými, xxxxx xx akci xxxxxxxxxxx, tak i x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx populace.

77. Xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do práva xxxxxxxx x xxxx xxxx zákonným xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx.

78. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx legitimní, xxxx. xxxxxxx aprobovaný xxx, xxx zodpovězena xxxxxx výše (bod 75). Xxxxx lze xxxxxxxxx, xx Listina xxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 3 xxxxx, xx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přírodu x životní xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxx hodnotami, xxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

79. Napadená xxxxxxxxxx jsou způsobilá xxxxxxxxxxx xxxx dosáhnout, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx potřebnost x tím xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhly, Xxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx podnikat a xxxxxxxxxx xx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxxx buď nedosahují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx [x tomu, xxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxx, muselo by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx sledovaných xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx. xxxxxx ze dne 18. xxxxxxxx 2017 xx. xx. Xx. XX 2/17 (313/2017 Sb.), xxx 42, xxxx xx dne 8. xxxxx 2017 sp. xx. Pl. XX 9/15 (338/2017 Sb.), xxx 33]. Xxx sama xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepředložila.

80. Xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx posouzení xxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx význam xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zdůrazněný xxxx x čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obdobnými xxxxxxx. Zde lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx citovaný závazek Xxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 8 odst. 2 Xxxxxxx úmluvy, dle xxxxx každá smluvní xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxx místech". Proti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x alkoholickými nápoji xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx prodeje na xxxxxx určených xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx jeví xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx, že xx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a už xxxxx ne převažujícím, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxx podávat, xx xxxxxxxxxxxxxx x proto, xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx prodeje alkoholických xxxxxx xxxxxx jak xxxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nenaplněny. X xxxxxxxxx proporcionality x užším xxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxx napadenými xxxxxxxxxxxx.

81. Xxxxxxx soud proto xxxxxxx, xx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

82. X xxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx "v Xxxxxxx, na Moravě x Slezsku xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, musí Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx tradičnost určité xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx argumentem xxxxxxxxxxxx xxxxxx ústavnost xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx X. X. Xxxxxxx "xx odporné xxxxx žádný xxxxx xxxxx xxx právní xxxxxxxx než to, xx xxxx předepsáno xxx x časech Xxxxxxxxx XX. Xx xxxxx odpornější, xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx předepsáno, již xxxxx xxxxxxx x xxxx pravidlo přetrvává xxx xx slepé xxxxxxx xxxxxxxxx" [Oliver Xxxxxxx Xxxxxx, Jr. Xxx Path xx xxx Law. 10 Xxxx. L. Xxx. 457, 469 (1897), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx H. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu USA xx věci Xxxxxx x. Xxxxxxxx, 478 X.X. 186, 199 (1986)]. Mimoto xxxxx xxx xxxxxxxxxx čl. 24 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx "x odstranění xxxxx tradičních xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx". Xx nutno xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiči dětí xx akcích xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx. Výjimkou xxxxx xxxx, u xxxxx obce využijí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxxxx výhrady xxxxxx.

83. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx zrušit slovo "xxxxxxxx" v §3 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 2 písm. d) x §36 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

84. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelka xxxxxxx zrušení §6 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx upravuje xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodejcem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků. Xxx x xxxx x xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7".

85. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx spotřebitele (xxxx. §6 odst. 1 xxxxxx). Oznámením xxx §6 odst. 4 a 5 xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxx věku x xxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxx, xxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používanou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxx xxxxxxx ověřování xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napadený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitelé, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

86. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tabákových x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx za xxxxxx svévole xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

87. Xxxxxxxxxx §6 a 7 xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2014/40/EU, xxxxxxx xxxxxx xx. 18. Xxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dálku spotřebitelům x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx spolupracují x xxxxx zamezit xxxxxxx xxxxxxxx. Maloobchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx nemohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx států, xxx xxx xxxxxx prodej xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, kde xx maloobchodní xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx registraci musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx: x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx výrobky dodávány; x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

88. Xx směrnice tudíž xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Plyne z xx xxx povinnost xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx zpráva x zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x povinnost xxxxxx xxxx x xxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx domnívat, xx xxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xx spolupráci xxxx členskými státy xxx registraci prodejců x xxx potlačování xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

89. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 5 xxxx. x) zákona x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, a xx xxx x xxxxxxxxxxxxx [xxxx. §36 xxxx. 1 xxxx. x) téhož xxxxxx]. Xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx testem xxxxxxxxxx.

90. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxx, xxx xxx stručnost xxxxxxx xx xxx 51 tohoto xxxxxx (x omezení dotýkající xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práva xx xx xxxxxxx xxxxx, jestliže xx x jeho důsledku xxxxxx činnost přestala xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxxxxxxx). Z xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx uvést xxxxx xxxx xxxxx xx oznámení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví se xxxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx.

91. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx sleduje xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx zákona, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx legitimní. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 31 Listiny) x zvláštní xxxxxxx xxxx x mladistvých (čl. 32 Listiny). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx sleduje x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dodržování xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx (xxxx. čl. 1 xxxx. 2 Xxxxxx). Xxxxxx se xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

92. X xxxxxxxxx kroku xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: zda je xxxxxxx xxxxxxxxxx použitý x jeho dosažení xxxxxxx (xxxxxxxxxx), byť xxxxxxx nutně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx, xx zaslání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxx popsané cíle xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx nerozumnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vypovídací xxxxxxx. X tím xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodejce (xxxx. §4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx, xx umožní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na dálku, xxxx xxxxxx, do xxxxxx xxxxx je xxxxxxx prodávat. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx určil, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nechá xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxx, do xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx nabízeného zboží xxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úvahy x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se nacházejí xxxxxxxxxxx zákazníci, xxxx xxx xxx xxxxxxxx x prospěšné x xxx, xx by xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením prodeje, xxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx státech xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §13c xxxx. 3 zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Z xxxxxx důvodů xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx.

93. Xxxxxxxx §6 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x ochraně zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx.

XXXX.3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

94. Třetím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §8 odst. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx dýmek. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx x §2 xxxx. i) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xxxxxxxxxx podávání xxxxxx xxxxxxxx k přímé xxxxxxxx x této xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx 5 000 Xx [xxxx. §35 xxxx. 1 xxxx. e) x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx].

95. Xxxxxxxxxxxxx vycházela z xxxx, že §8 xxxx. 1 xxxx. x) uvedeného zákona xx xxxxxxxxxx ustanovením x §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru, x xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhrazeného ke xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, znemožňující xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx xxx §10 xxxxxx xxxxxx větranými xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx vstupovat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x době, xxx xx x těchto xxxxxxxxxx kouří. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jinak xx x prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx. Zákaz xx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vládou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx totiž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx motivovaný xxxxxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxx, xxx xxxxxx.

96. Xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx stylu x xxxxxxxxxx xx určitou xxxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx svobody jednotlivce x xxxxxx společnosti. X tomto xxxxx xx xxxxxxxxxx zákaz xxxxx kulturní i xxxxxxxxxxx xxxxxx.

97. Ústavní xxxx si xx xxxxxx aspektů xxxxx x neupírá jim xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx být xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx, xxxxx jsou xxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx především věcí xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřípustný xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.

98. Napadené xxxxxxxxxx nepochybně obstojí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prostoru provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx jsou kuřáckou xxxxxxxx xx smyslu §2 písm. c) xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx tabáku. Xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx proto xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, avšak x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a z xxxxx xxxx xxxxx xxxxx výslovně xxxxxx. X tomto xxxxxxxx xxx xxx vodní xxxxx kouřit kdekoliv. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a) užívat xxxxx xxxxx xxx xx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx, stejně xxxx xxxx xxxxxxxx výrobky.

99. Xxx hodnocení napadeného xxxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xx xxxxxxxx zaměřen xx každou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (kuřáků) x xxxxxxxx xxxxxxxx x tabákovým xxxxxxxx x xxxxxxxx též x xxxxxx xx xxxxxx vlastnického xxxxx xxx čl. 11 Listiny. Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kouřit.

100. Xx xxxxxxxxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §9 zákona, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: v §9 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyzvat osobu, xxxxx nedodržuje xxxxx xxxxxxx, aby x xxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx zakázáno xxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx provozovny stravovacích xxxxxx xxxx osobu xxxxxxx, dopustí xx xxxxxxxxx, za xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výše 50 000 Xx (§36 xxxx. 8 x 10 zákona). X §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx". Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mu xxxx být xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx (§36 odst. 8 x 10 xxxxxx). Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Nemohou-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx provozně xxxxxx, xxxxxxx xxx pro xx xxxxxxxx ke xxxxx podmínek, xx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx služby poskytovány. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx zakazuje v xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxx brání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxx" restauraci. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxx xx snížení atraktivity xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxx provozovatele. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. zda xxx x porušení xxxxx xxxxxxxx, xxxx zda xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 26 odst. 2 Xxxxxxx (x xxxx srov. body 48 a xxxx. xxxxxx nálezu).

101. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx práv fyzických xxxx (xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x možnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxx práva xx xxxxx xxxxxxx přísnější xxxxxxxxx, než xxxx xxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vůle xxx xxxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místech. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx význam, xxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx proporcionality.

102. Xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx vymezení účelu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (čl. 6 odst. 1 Listiny) a xxxxxx (čl. 31 Xxxxxxx) xxxx, xxxxx jsou x případě kouření xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxx vůli vystaveny xxxxxxxxxx kouři. Xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xx takto xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službám, xxxx xx museli xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx také x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx se xxxxx x průběhu své xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zmínit rovněž xxxxxxxx ochranu dětí x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxx (čl. 32 x čl. 6 odst. 1 Listiny).

103. Negativní xxxxxx xxxxxxx, ať xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xx skutečnost, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx už xxxxx xxxx v xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle dosáhnout. Xxx jej xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx dále zabýval xxxxxxx, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx k základnímu xxxxx, do xxxxx xx xxx zasaženo, xx nejvíce šetrný. Xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonné xxxxxx x xxx xxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

104. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx x xxxxx prostoru xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx tak, xxx xx kouřilo xxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx zůstává, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxx, xxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, zcela xxxxxxxxx provozovny, xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxx x xx, xx se x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxxx ke kouření xx xxxxxx §10 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před škodlivými xxxxxx návykových látek.

105. Xxxxxxxx řešení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx míře xxxx xxxxxxxx k pronikání xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx x pití, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx zároveň xxx stěží představit, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příležitostně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx jen x xxxxx mimo dobu, xxx se v xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x prostoru xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxxxxxx, zamezení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx nutnosti xxxxx xxxxxx případy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

106. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stravování xx x kuřárnách xxxxxxxxxxx x v případě, xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x takovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxx v xxxx, xxx xx x xxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxx zplodiny x xxxxx, xxx už xx x xxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxx úklidu xxxx xxxxxxxxx, a to x xx xxxxx xxxx, neboť tabákový xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxx, že musí xxxxxxxx x to, xx do xxxxxxx xxxxxxx vstupovat osoby xxxxxx 18 xxx.

107. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx poukázat xx to, že x xxxxxxx obsazené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x kuřácké xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx ohrožení svého xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx možnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx toho, aby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (k xxxx xxxx. odst. 127 xxxxxxxx Spolkového ústavního xxxxx xx dne 30. xxxxxxxx 2008 xx. zn. 1 XxX 3262/07, XXxxxXX 121, 317). Xx xx, že x xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx xxx xxxxxx není xxxxx kouření dodržován x nedaří xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx navrhovatelka xx xxx. 7 xxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxxx poukázal x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx. 132 xxxx xxxxxxxx).

108. Xx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x stejně xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxx xx čl. 8 Xxxxxxx úmluvy xxxxxxxx výše (xxxx. xxx 63). Xx xxxxxxx Rámcové xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (viz čl. 23 Xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx. 8 (Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx 8; http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/Guidelines_Article_8_English.pdf) za xxxxxx xxxxxx smluvním xxxxxxx "splnit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x čl. 8 Xxxxxx" (xxx xxxx prováděcích xxxxxx, xxxx. 1).

109. Xxx xxxxxx x. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx "[x]xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpokládaná čl. 8 [Xxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxx úplnou eliminaci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx vytvořeno 100% xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (...). Xxxx řešení xxx nekuřácké xxxxxxxxx, xxxxxx větrání, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyhrazených xxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezvratné xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, x tom, xx xxxxxxxxx řešení xxxx expozicí tabákovému xxxxx xxxxxxxxx". Xxx xxxxxx x. 3 "[x]xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nekuřácké xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x neposkytují xxxxxxxxxxx ochranu. Za xxxxxx efektivity xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jasná x xxxxxxxxxxx".

110. Je nesporné, xx xxxxxxxxx prováděcích xxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxxx, xxxxxx závazný. Xxxxxxx xxxx si xx xxxxx xxxxx, xx Česká republika xxxxxxx při ratifikaci Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nepovažuje prováděcí xxxxxx xx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxx závazky xxxxx Xxxxxxx úmluvy. X přesto xxxx xxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxxx xxxxx zcela pominout [xxxx. čl. 31 a 32 Vídeňské úmluvy x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx pod č. 15/1988 Sb.], xxxxx xxxxxxxxx určitá xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se řídil x xxxxxxxxxxx (xxxx. xxx. 189 xxxxxxxx xxxxxx).

111. X xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nechrání xxxxxx populace x xxxxxxxxxxx vynutitelnost xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nyní napadený xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jaký xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx dotčených zákazem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx. Úplný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v jiných xxxxxx.

112. Zbývá xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxx xxxxxxxx ochrana xxxx uvedených xxxx xxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výrobky. Xxxxxxx xxxx xx za xx, xx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx kouření xx xxxxxxx dát xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx poukazu xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx absolutní, xxxxxx je vymezeno xxxxxx a z xxxxxx xxxx x xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx sledovaných xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

113. Xxxxxxxx zákaz xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

114. Xxxxxxx xxxx xx xxxx zabýval xxx, xxx zákaz xxxxxxx v provozovnách xxxxxxxxxxxx služeb dopadá xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx musel xxxxx x povahy čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxxxx meritorního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx zaručeno xxxxxxxxx x neměnné xxxxx svobodného jednání, xxx xxxxx xx xx, xxx rozsah xxxxxxxxx vůle, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výhradně xxxxxx, x to xxxxx, xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podobá x čl. 4 Listiny, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ukládány toliko xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx mohou xxx upraveny xxxxx xxxxxxx [k autonomii xxxx xxxx. také xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 2009 xx. xx. Xx. XX 42/08 xx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx xxx 27. xxxxxx 2009 xx. xx. Xx. XX 42/08 (N 90/53 XxXX 159; 163/2009 Sb.) xxxx xx dne 27. xxxxxxxx 2010 xx. zn. Xx. XX 19/09 (N 150/58 XxXX 271; 260/2010 Sb.)].

115. X xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx testu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx nově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx míst, xxx je zakázáno xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx a určitý x sleduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx svévolný. Xxxxxxxxxx xxxx svobodu jednání xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stále xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, čehož xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti (v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx citovaný xxxxx xx. xx. Xx. XX 22/92).

116. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx ústavní xx xxxxxxxxxxxx zásah do xxxxx podnikat dle čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx test xxxxxxxxxx. X jeho xxxxx xxx uvést, xx xxxxx xxxxx xx nedotýká samotné xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xx xxxxx zdůraznit, xx kouření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předmětem xx xxxxxxxxx podnikání provozovatelů xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx.

117. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zasaženi xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stravovacích xxxxxxxx, nebo že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx, zda dochází x zásahu xx xxxxxxx podstaty a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxx, xxx tento xxxxx dopadá xx xxxxxxx podstaty xxxxxxxxx x relevantní xxxxx xxxxxxxxxxx x dotčeném xxxxx, xx. že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stravovacích zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 9/15). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx nic xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nepoukázala xxx xx xxxxxx zařízení, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxx činnost x xxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxx které xx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx důsledky takového xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zahraničí. Xxx xxxxxxxxx neplyne xxx z xxxxxxxxx xxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxx návštěvnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxx. 194 xxxxxxxx xxxxxx).

118. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx statistiky Xxxxxxx statistického xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nemohou xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xx k účinnosti zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (31. května 2017) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních ukazatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tři xxxxxxxxx xxxx 2017, xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx čtvrtletích má xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zatímco xxxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2017 xxxxx 87 827 osob, xx xxxxxx xxxxxxxxx roku 2017 činil 89 258 xxxx. Xxxxx x prvním xxxxxxxxx xxxx 2017 xxxxxx 28 174 000 000 Xx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2017 xxxxxx 31 172 000 000 Xx. Rovněž xxxxx xx zvýšení mezd x tomto xxxxx (Xxxxx statistický xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx - čtvrtletní. Xxxxxxxx xx https://www.czso.cz/csu/czso/1-malzfu_b). X xxx. xxxxxxxx informacích Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx rok 2017 xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x pohostinství xxxxxxxxx xxxxxxx o 8,1 % (dostupné xx https://www.czso.cz/csu/czso/cri/sluzby-4-ctvrtleti-2017), zatímco xx xxx 2016 xxxxx ke xxxxxxx x 5,7 % (xxxxxxxx na https://www.czso.cz/csu/czso/cri/sluzby-4-ctvrtleti-2016_). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx soud x dispozici.

119. Ústavní xxxx samozřejmě xxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Zvýšení xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx došlo, xxxxxxxxxxx xx to nijak xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

120. Xxxxx je úvaha x xxxxxxxxxxxx případného xxxxxxxx činnosti stravovacího xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx mohla ukončit xxxxxxx xxxx účinností xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, některá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx letech dopadla, xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx elektronické xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že teoreticky xxxx možné se xxxxxxxx, že na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxx výrazněji x xx xxxxxxx xxxx výrazně. Xxx xxxxx však xxxxx xx samotné podstaty x smyslu práva xxxxxxxx neshledal (srov. xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 26/16) x x popsaných důvodů xxx neshledává ani xxxx.

121. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx do vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxx předmětu, xxxx. xxxxx mezi předmětem xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu. Xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx práva podnikat. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx jej xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vymezeném xxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxxxxx kouření jako xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

122. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx hlášení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zmíněná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx "xxx" xxxx xxxxx efektivity při xxxxxx xxxx, tedy x xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

123. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zásadní cíle xxxxxxx xxxxxx (čl. 31 Xxxxxxx), života (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mladistvých x xxxxxxxxx žen (čl. 32 x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx) x xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxx zmíněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dovodit, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx napadeným xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodního xxxxx (xxxx. čl. 1 odst. 2 Xxxxxx).

124. Pokud xxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepříznivě dopadla, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx by měl Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxx xxxxx, že xxx xxxxxxxx chronologicky xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákaz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opodstatněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x "čistotou" xxxxxxxxx. Xx to xxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx skutečnostmi, xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx [srov. xxxx. xxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2013 xx. xx. Xx. XX 36/11 (X 111/69 SbNU 765; 238/2013 Sb.), ze xxx 25. xxxxxx 2014 xx. xx. Xx. XX 43/13 (X 39/72 SbNU 439; 77/2014 Sb.) x xx dne 30. xxxxxx 2017 xx. xx. Xx. XX 3/15 (231/2017 Sb.)]. Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxx, uchránit při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx života x xxxxxx "xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průmyslu". X xx by xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx zákonodárce xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu x stravování xxxxxxx xxxxxxxx. Xx všech xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx uzavřít, xx napadený xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx práv.

125. X xxxxx rozumnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx prostředek xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx nikoliv xxxxx xxxxxxxx, nejvhodnější, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

126. Xxxxxxx se může xxxx xxxxx zákaz xxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Ústavního xxxxx je xxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx x věcně xxxxxxxxxxxx řešení. Lze xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx řešení (xxxx. xxxx 105 - 111) i xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x čl. 8 Xxxxxxx úmluvy.

127. Xxx xxxxx xxx uvedené xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx opodstatnění má xxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x letišti, xx xxx poukazuje xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x letišti srovnatelná. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx umožněn xxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx veřejnosti volně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx byl x mezirezortním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kladen xx xxxxxxxxx s různou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, x to xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx žádnou xxxxx xxxxxxx, jak xxxxx abstinenčním xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxx zřízení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť kuřáci xxxxx provozovny stravovacích xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx libovolně xxxxxxxx. Xxxxxxx důvody xxxx x kuřáren xx xxxxxxxxx xxx naopak xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oddělení xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx].

128. Xxxxxxxxxxx navrhovatelky xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx argumentační xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx zvolil xxxxx xxxxxxxxxxx.

129. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 30. xxxxxxxx 2008 xx. xx. 1 XxX 3262/07, XXxxxXX 121, 317, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neproblematičnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statku x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdraví. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohroženi xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xx stravovacích službách xxxxxx xxxxxxxxxxxx datům xxxxxxxxx xx obyvatelstva xxxx xxxxx (odst. 110). Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sleduje-li xxx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zákonodárce nemá xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxx podnikat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx stravovacích xxxxxxxxxx (xxxx. 122), x to xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. 123), xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx [x xxxx xxxx. xxxx §8 xxxx. 1 xxxx. c) x x) zákona x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx]. Dovodil xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nepřiměřeným xxxxxxxx autonomie vůle xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. 126). Xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

130. Xxxxxxxx ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx-Xüxxxxxxxxxxx x Berlín, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kouření xx xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx však xxx Xxxxxxxxxx ústavního xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnily mít xxxxxxx xxxxxxx, zatímco xxxx stravovací xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx za neústavní xx, že se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřídit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx shledal xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx výjimky ze xxxxxx kouření ve xxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx může zákonodárce xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (odst. 163).

131. X obdobným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx x Xxxxxxx soudní xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxx xx dne 20. xxxxxxxxx 2008 xx. xx. Xx. 63-XX-08 (XX)]. Xxxx neústavnost xxxxxxx v nerovném xxxxxx výjimek, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nedopadala x na xxxxx. Xxxxxxx je x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudního xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx-Xxxx xx xxx 30. xxxx 2008 xx. zn. XXX X 31/07. Zajímavostí xx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kouření xxx tehdy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, které xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

132. Přestože by xxxx uvedené k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Ústavní xxxx i xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozumným xxxxxxxx xxxxx xx zákazu xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx mu x xxx nic xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x čemuž xxx xxxx demokraticky zvolený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 2016 sp. zn. Xx. ÚS 3/14 (73/2017 Sb.), xxx 85, xxxx již xxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 9/15, xxx 32]. Pokud xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx situaci xxx hledání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxx xxxx bylo x xxxxxxxxxxxx německých spolkových xxxxxx, námitkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx x obecném xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nepříznivě xxxxxx na malá xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x většími, xx diskutabilnější xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx x jedné xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx podpoře xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zakázáno xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx obecný xxxxx xxxxxxx x restauracích x možností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozoven, xxxxx xx si xxxxxxx xxxxxx nemohli x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx kouření xx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poukázal xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x jak xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx oboru se xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx to, xx x xxxxx oblasti xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivita xxxxxxxxxxx xxx v xxxx, xxxxxx být xxxxxx relevantní, xxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx 82).

133. Přesvědčivé xxxxxx xxx výhrady x xxxxxxxxxx xxxxxx poukazující xx rušení nočního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx totiž xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x mezích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klidu (§5 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx vlastníka, xxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx újmy (srov. §1013 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx upravuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx).

134. Je rovněž xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx-xx výjimky xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřísluší. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxx právního xxxxx xxxxx musel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx na xxxxx čl. 12 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, čl. 24 Úmluvy x xxxxxxx dítěte, čl. 11 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x závazků xxxxxxxxxx z Rámcové úmluvy.

135. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorách provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x testu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx podnikat ve xxxxxx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx.

136. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx dodává, xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx zákonodárcem zvolené xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx. X testu xxxxxxxxxxxxxxx i rozumnosti xxxxx musel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx zákonodárcem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (zde míra xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx není x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxx. Zákonodárce tím xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxx případnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx toho xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx již xxxxxxxxx hledisek xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx kouření v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx formu xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx představovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 a čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx.

137. Ústavní xxxx xxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx protiústavní §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX.4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

138. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelka xxxxxxx xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 4, §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx "xxxx 4" a §36 odst. 1 xxxx. j) ve xxxxxxx "nebo 4" xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona č. 183/2017 Sb. Xxxxxxxxx §11 xxxx. 4 se xxxxxxxx prodávat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zbylá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravují související xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx osob, právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx.

139. Zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxxxxxxxxxxxxx prodejního automatu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx.

140. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatelky xxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx XXXX.1 xxxxxx xxxxxx. X zde platí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x omezením, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx práva podnikat xxxxxxxxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx. Tím, xx dopadají x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automatu), xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 Xxxxxxx. Ústavní soud xxxx opět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx práva xxxxxxxx x test xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx již xx xxxxxxxxxx podobě xxxxx x ohledem xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

141. X x xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xx xx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx alkoholických xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alkoholické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dotýkalo samotné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Opět xx jedná x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx.

142. Xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx. zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxx x mladistvých (čl. 32 Xxxxxxx). Vzhledem x xxxxxxx kontrolovatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejních xxxxxxxx xx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nezdá xxx xxxxxxxxx.

143. Napadený xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zákonným prostředkem xxxxxxxxxx x cílům xxxxxx úpravy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxx kupujícího xxxxxxxxx například xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx alkoholických xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx x xxxx xxxx spojena xxxxxx xxxxxxxx osobních xxxxx. Jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx známy a xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

144. Napadená xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx.

145. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx opět xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx sledují xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x Listina xxxxxxxx v čl. 11 odst. 3 xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů dosáhnout, xxxx tedy vhodným xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx stejně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxx 143). Závěrem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx přednost xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, které napadená xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X tentokrát xxxxxxxx x faktickým dopadům xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnického xxxxx, které budou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spíše xxxxxxxxx, xxxxxxxx za nezbytné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

146. Xxxxxxx xxxx xxxxx shledal, že xxxxxxxx ustanovení představují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vlastnického xxxxx.

147. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vinárnách xxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx vinárny xx případně x xxxx xxxxxxxx automaty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx xxxx k xxxxx využitelnosti xxxxxxxx xxxxx x alkoholickým xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx ustanoveními takové xxxxxxxxx nijak xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx, xx nebudou xxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx umístění x xxxx xxx, aby x xxx měla xxxxxxx výhradně xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxx zákazníky x xxxxxxxx ochutnávkového xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx tyto automaty xxxxxxxxx xxxxx zákazníky x x možností xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx ochutnávky, xxxx xxxxxx užití xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx vinárny xx xxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zatěžujícím xxxxxxxxx.

148. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, že napadená xxxxxxxxxx §11 xxxx. 4, §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx "xxxx 4" a §36 xxxx. 1 písm. x) ve xxxxxxx "xxxx 4" xxxxxx x. 65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 183/2017 Sb., xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX.5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx alkoholický xxxxx vybraným osobám

149. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti §11 xxxx. 6, §35 xxxx. 1 xxxx. k), §35 xxxx. 2 xxxx. x) ve slovech "x xxxx", §35 xxxx. 4 písm. x) ve slovech "x xxxx", §36 xxxx. 1 xxxx. x) x §36 xxxx. 10 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx "m)" xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb. Xxxxxxxxx §11 xxxx. 6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nápoj xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx by xxxxxxxx x předchozímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx §11 odst. 7 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx prodávat xxxxxxxxxxx nápoj "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx návykovou xxxxxx". Zbylá xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravují související xxxxxxxxx, x xx xxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx.

150. Nedostatky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spatřovala x xxx, xx xxxxxxx velkou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx státu x přenáší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

151. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, je za xxxxxx trestné xxxx xxxx xxxxxxx odpovědný (xxxx. §360 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx, xxx. xxxxx libera xx xxxxx). Xxxxx, xxxxx xx jednajícího x xxxxxxxx tzv. "xxxxxx xx kuráž" xxxxxxxxxxx, by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx takovém xxxxxxxx xxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §24 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

152. Xxxxx §11 xxxx. 6 x 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx návykových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (nikoli podporování x xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx, xxx pouhé vědomé xxxxxxxxx či podávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osob xxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx vůbec nedojde. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx nalití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přátelům xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx následků xx xxx xxxxxxx dovoleno, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxx xx xxxxx, xx xx požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, může být xxxxxxx jako xxxxxxxxx x nalévání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx úmysl xxxxxxx xxxxxxx xxx, je xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx.

153. X x tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx napadených xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx nyní posuzovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a omezením, xxxxx přinášejí, xxxxxxxx xx jejich práva xxxxxxxx zaručeného čl. 26 xxxx. 1 Listiny. Xxx, xx xxxxxxxx x na nepodnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx nakládání s xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 Xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x zásahu xx xxxxxxxxxxxx práva.

154. Zákaz xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx podnikat nedotýká. X x xxxxx xxxxxxx jde o xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

155. Xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, a xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx protiprávnímu jednání x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

156. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx zákonným prostředkem xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomto případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx napadeného §11 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx "důvodně předpokládal xxxxxxxx ohrožování zdraví xxxx nebo poškozování xxxxxxx. I xxxx xxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx pojem, xxxxx xxxxx již xx xxxxxx součástí právního xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů (xxxx. xxx 71). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xx měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx soudů a xxxx xxxxxxxx ani xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

157. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x jsou xxxx xxxxxxxx omezením xx xxxxxx čl. 26 xxxx. 2 Listiny.

158. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vlastnického xxxxx xxxx platí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x Listina xxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 3 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxx prostředkem k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxx úpravy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout, Xxxxxxx xxxx nezjistil x xxx xxxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx napadených ustanovení x užším xxxxxx, xx. xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených cílů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, upřednostňuje Xxxxxxx soud x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Je xx xxxx jejich mnohostí, xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, i xxxxxx xxxxxxxxxx. Vlastní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cílům xxxxxxxxx, neboť napadený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx (prodávat xx xxxxxxx). To xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx, xxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx ohrožení xx xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx.

159. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva.

160. Xxxxxxx xxxx tak xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 6, §35 xxxx. 1 xxxx. x), §35 xxxx. 2 xxxx. b) xx slovech "x xxxx", §35 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxxxx "k xxxx", §36 xxxx. 1 písm. m) x §36 xxxx. 10 xxxx. b) x označení xxxxxxx "x)" xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX.6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

161. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelka xxxxxxx §19 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "xxxxx xxxx". Xxx xxxxxxx proti xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx mohla xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx svoje nebo xxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxx alkohol nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je zakázáno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx této činnosti xxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx, x xx xxx, xxx zajistila, xx tuto xxxxxxx xxxxxx vykonávat pod xxxxxx alkoholu xxxx xxxx návykové xxxxx.

162. Xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx §19 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx. o) xxxxxx x. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxx xxxxxxxxxx nenapadla, xxxxxxxx xxx ani x xxxxxxx, ani x xxxxxx svého xxxxxx. X §35 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §19

1. xxxxxx alkoholický xxxxx xxxx užije xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxx činnost, xxx níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx svoje xxxx jiné osoby xxxx poškodit xxxxxxx,

2. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx život xxxx zdraví xxxxx xxxx xxxx osoby xxxx poškodit majetek.

163. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx petitem xxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxxxxxx, xx. argumenty, xxxxx xxxxxxxxxxx uvádí. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x z jiných xxxxxxxx xxxxxxx ústavnosti, xxx která jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx ustanovení, xxx xxxxx jsou v xxxxxx návrhu xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxx závislé, ztrácelo xxxxx, xx. ztrácelo xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx dán xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, x xx xxxx xx se xxxxxxx x postup xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě principu xxxxxxxx xxxxxxx legis xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx provedená Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx evidenční, technickou xxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxxx ze xxx 20. června 2001 xx. xx. Xx. XX 59/2000 (N 90/22 XxXX 249; 278/2001 Sb.), ze dne 31. xxxxx 2001 xx. xx. Xx. XX 15/01 (X 164/24 XxXX 201; 424/2001 Sb.) xxxx xx xxx 27. xxxxx 2015 xx. xx. Xx. XX 16/14 (X 15/76 XxXX 197; 99/2015 Sb.)].

164. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxx na shora xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxx ustanovení §19 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ukládání xxxxx xx xxxxxxxxx. Pokud xx tedy Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x §19 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx navrhovatelky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x zákoně obsažena. Xxxxx by Ústavní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx by měl xxxxxx, tak, aby xxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx návrhu, xxx. xxxxx xxxxxxx.

165. Xxxxxxxxxx §35 odst. 1 písm. o) xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx zákona č. 183/2017 Sb., xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx části §19 xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx "správných" nebo xxxxx souvisejících xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vadou xxxxxx, pro xxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

166. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ohrožení xxxx xxxx, byť xxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx považovala xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx snahy xxxxx xx všemocném xxxxxxxx xxxxxxxx.

167. Předně Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx základního xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxx xxxxx uvažovat o xxx, zda xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx) nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx omezen x xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx), xx xxxxxxxx xx xx dalo xxxxxxxx xxxxxxxxx i x omezení práva xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x chce se xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx, xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daného xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx o xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx integrity xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zákazu xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx "požívat xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx". Xxx xxx xxxxx xxxxx chápat xxxx omezení v xxxxxxxxx x xxxxx, xx. zásah xx xxxxxxxxxxxx práva (čl. 11 Xxxxxxx). Současně xxxx xxxxxxx sebeomezení dopadá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx třeba xxx xxxx vlastní xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx života chráněného čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx ustanovením xxxxx dále Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx §19 zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromého xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

168. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. ústavně xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x majetku. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxx "xxxxx xxxx", xx jimi xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx vyjmenována xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx). Xxxxx by xxxx slova xxxx x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx, úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, ochrany xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jednajícího.

169. Xxxxxxxxxxxxx se přitom xxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nikdy xxx chráněno i xxxxx xxxx vlastní xxxx (xxxx. také xxx 58). Tento xxxxxxxxxx navrhovatelky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně ohrožovány x další hodnoty, xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, nebo majetek. Xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx silničního xxxxxxx, typicky povinnost xxxxxx i přepravované xxxxx xx při xxxxx xxxxxxxxx [§6 x 9 xxxxxx x. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] xxxx xxxxxxxxx chodce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx (§53 zákona x xxxxxxxxx provozu). Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§106 xxxxxxxx práce). Ústavní xxxx xxxxxx již xxxxxxx, xx v xxxxxx případech xx xxxxx chránit xxxxxx x proti xxxx xxxxxxxxx osob (xxx xxx xxxxxxxx nález xx. zn. Xx. XX 11/08).

170. Xxx xx představitelné, xx x xx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx omezení xxxxxx, xxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxx xxx xx sám x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx více.

171. Xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx §19 zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx, xx bude existovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxx osob nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx opilý řidič, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx škodlivé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Avšak xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx "xxxxx xxxx", xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jednotlivec xxxxxx xxxxxxxxxxx nápoj, xxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx domácím xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na žádné xxxx osoby. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze stromu. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se jednotlivec xxxxxx x xxx. Xxxxx přitom xxxxx x činnosti xxxxxxxxx x zaměstnaneckém poměru, xxx v soukromí xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx při xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

172. Xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx slova "xxxxx xxxx" z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx legitimní účel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případech, xxx xxxxx xxxx chráněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx propojenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ochrany xxxxxx x zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i sami xxxx sebou. Xxxxxxxxxx xxxx "xxxxx nebo" xxx xxxxx x xxxx, xx zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx užívat jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx alkoholu nebo xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx sebe x xxxxxx jiného. Tím xxxxxx xxxxxxx zachován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do něhož xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx jednotlivce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

173. Xxxxxxx soud xxxxx dovodil, xx §19 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx legitimní, xxxx. ústavně xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx slova "xxxxx xxxx". Xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxxx cíle xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx již xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x §19 xxxxxx, xxxxx kroky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx neprováděl. Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx §19 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx xxxxxxxx i xxxxx "xxxxx xxxx", x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

174. Musí však xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxx xxxx citovaný xxxxx. X ohledem xx rozsah xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. o) xxxxx zákona, xx. xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sankcionovat, xxxxxxx xx vztahu x osobě, xxxxx xxxxxx pouze xxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx, xxx xxxx zákonodárcem xxxxxx xxxx xxxxxx §19 xxxxxx xx xxxxxxxx provedené Xxxxxxxx xxxxxx a §35 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxxxx x toho, xx xx dle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx jednáním, xxxxx xx "x rozporu x §19". Při xxx xxxxx xxxxx xxxx v úvahu, xx Xxxxxxx soud x §19 xxxxxx xxxxx "svoje xxxx" xxxxxxxxx.

XXXX.7

Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x lékařským xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

175. Sedmým xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelka xxxxxxx neústavnost xxxxx §24 odst. 2, 3, 4 a 5 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx. Napadené xxxxx xxxxxx ustanovení upravují x nezletilých hrazení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx návykovými xxxxxxx x nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezletilého xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

176. Xxxx náklady xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxx, obecní xxxxxxx, Xxxxxxxx služba, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k vyšetření, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx xx xxxxxxx. Xxxxxx prokáže-li se xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx návykové xxxxx xxxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření x xxxxxx odmítnutí orientačního xxxxxxxxx vyšetřovanou xxxxxx, xxxxxxx k přenosu xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xx vyšetřovanou xxxxx, x nezletilých xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

177. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směřovaly x tomu, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx například nezletilý xxxxxxx ve výchovném xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Právě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx přihlédnutí k xxxxxxxxxxxxx okolnostem případu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x tím, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstupováno xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

178. Ústavní xxxx předně xxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústavní xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx již xxxxxxxx, xx "x xxxxxxxx době není xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ,čínskou xxx‘. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx [nález xx xxx 10. xxxxx 2001 xx. xx. Xx. XX 33/2000 (X 5/21 XxXX 29; 78/2001 Sb.)]. X xxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxx soukromým a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxx jednoho xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxx taková xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx [k xxxx xxxx. také xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2008 xx. xx. Xx. ÚS 83/06 (X 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.)].

179. Ukládají-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx čl. 11 Xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tento xxxxx x testu xxxxxxxxxxxxxxx.

180. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 zákona x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (čl. 32 Listiny). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloženými xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zabýval x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 9/15, x xxxx zdůraznil, xx "xxxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx svou xxxxx xx způsobem xxxxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx zátěž xx ostatně xxxxxx x významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmem xxxxxx, aby do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx xxxxx xxx rdousící xxxxx (xxxxx xx. xx. X. ÚS 1775/14 xx xxx 15.2.2017). Xx platí xxx xxxxx x případech, xxx jde x xxxxx vrchnostensky xxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx) x xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxxx". V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podrobit xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx spodní xxxxxx hranice. Xxxx xxxx xxx i x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx omezenou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zpravidla xxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

181. Xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxxx ochrany dětí x mladistvých xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xxxx xxxxxxx prostředkem x xxxxxx xxxxxxxx.

182. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které by xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx efektivním způsobem xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx státu, aby xxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let xxxx xxx, xxxx xx byli xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxx žádný, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx na případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich zákonní xxxxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxx provádět xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx vynaloží, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přitom xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nejde xxxxx o srovnatelnou xxxxxxxxxxx.

183. X posledním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx již citovaný xxxxx xx. zn. Xx. XX 9/15, xxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx obzvláště xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx obecné xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozumové x volní vyspělosti xxxxxxxxxxx xxxx věku. X xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx byli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zástupcích, xxx xxxx uplatní v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vlastních xxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxx svěřeného xxxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx vyloučena xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §2917 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxx xxxxx pravidlem, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zástupce. Z xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx přiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti.

184. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx, xx napadené části §24 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Přitom xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx

185. Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x §3 xxxx. 2 xxxx. d), §11 xxxx. 2 písm. x) a §36 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 183/2017 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx dle §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., výrokem X rozhodl x xxx, xx v §3 odst. 2 xxxx. d), §11 xxxx. 2 xxxx. x) x §36 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x ochraně xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx návykových látek xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxx. Xxxx dospěl x závěru o xxxxxxx slov "xxxxx xxxx" v §19 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx II xxx xxx §70 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx, xx v §19 zákona x xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx neshledal. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx X a XX xxxxxxxxxx pléna xxxxxx Xxxxx Xxxxx a x xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Jirsa, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Šimáčková x Xxxxxxx Šimíček.

Informace

Právní xxxxxxx x. 81/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 21.5.2018.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.