Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.09.2021.


Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru

34/2021 Sb. m. s.
 

Sdělení

Dohoda o společném leteckém prostoru

Definice Článek 1

HLAVA I - HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

Udělení práv Článek 2

Oprávnění Článek 3

Vzájemné uznávání regulačních zjištění v souvislosti se způsobilostí, vlastnictvím a kontrolou letecké společnosti Článek 4

Odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění Článek 5

Investice Článek 6

Dodržování právních předpisů Článek 7

Konkurenční prostředí Článek 8

Obchodní příležitosti Článek 9

Cla a daně Článek 10

Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb Článek 11

Stanovení cen Článek 12

Statistický přehled Článek 13

HLAVA II - SPOLUPRÁCE V OBLASTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Bezpečnost letectví Článek 14

Ochrana letectví před protiprávními činy Článek 15

Uspořádání letového provozu Článek 16

Životní prostředí Článek 17

Ochrana spotřebitele Článek 18

Počítačové rezervační systémy Článek 19

Sociální aspekty Článek 20

HLAVA III - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Výklad a prosazování Článek 21

Smíšený výbor Článek 22

Řešení sporů a rozhodčí řízení Článek 23

Ochranná opatření Článek 24

Vztah k jiným dohodám Článek 25

Změny Článek 26

Vypovězení dohody Článek 27

Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví a sekretariátu Organizace spojených národů Článek 28

Prozatímní uplatňování a vstup v platnost Článek 29

Příloha I - Dohodnuté služby a stanovené linky

Příloha II - Přechodná ustanovení

Příloha III - Předpisy upravující civilní letectví

Příloha IV - Seznam jiných států, na které se odkazuje v článku 3 a 5 a příloze I

č. 35/2021 Sb. m. s.

INFORMACE

34

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 2. xxxxxxxx 2010 xxxx x Xxxxxxx přijata Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a Xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Ratifikační listina Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady Evropské xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 21. xxxxx 2012.

Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 29 odst. 1 dne 2. xxxxx 2020 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxx ve xxxxx uveřejněném v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

DOHODA

mezi Xxxxxxxxx xxxx x jejími členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA XXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX REPUBLIKA,

KYPERSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXX KRÁLOVSTVÍ XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

xxxxxxx xxxxxx Smlouvy o Evropské unii x Smlouvy o fungování Evropské unie, dále xxx "xxxxxxx xxxxx", x

XXXXXXXX XXXX

xx jedné xxxxxx x

XXXXXX, dále xxx "Gruzie",

na xxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XX XXXXXX Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x spolupráci xxxx Xxxxxxxxxx společenstvími a xxxxxx členskými xxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx 22. dubna 1996;

XXXXXXX XX vytvořit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzájemném přístupu xx xxxx stran x leteckou xxxxxxxx, xx předpokladu rovnocenných xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel, xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, uspořádání letového xxxxxxx, sociálních aspektů x životního prostředí;

PŘEJÍCE XX xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx letecké dopravy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících i xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

XXXXXXXXXX význam xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;

XXXXXXX XX XXXXXX Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou x xxxxxxx x Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944;

SOUHLASÍCE, že xx vhodné, xxx xxxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxxx x příloze III xxxx xxxxxx;

XXXXXXXXXX, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strany xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx otevření xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a pracovní xxxx xxxx stran;

UZNÁVAJÍCE, xx vytvoření společného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

XXXXXXXXXX xxxxxx přiměřené pomoci xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx;

XXXXXXX XX umožnit xxxxxxxx dopravcům, xxx xxxxx xxxxxxx cestujícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x služby xx xxxxxxxxxx trzích;

PŘEJÍCE XX, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaměstnanců leteckých xxxxxxxx, využívala xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

XXXXXXX XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx a znovu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xx hrozeb xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxxxxx činy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví;

PŘEJÍCE XX zajistit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxx x rovné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb;

UZNÁVAJÍCE, že xxxxxxxx xxxxx nepříznivě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxx dohody;

POTVRZUJÍCE xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x berouce xx vědomí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přijímat x tomto ohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXXXXX XX xxxxxxx ochrany spotřebitelů, xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx dne 28. xxxxxx 1999;

XXXXXXXXX vycházet x rámce xxxxxxxxxxx xxxxx x letecké xxxxxxx x cílem xxxxxxx přístup na xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výhody pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dopravce, xxxxxxxx síly a xxxxxxxxxxx obou stran,

SE XXXXXXX TAKTO:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxx:

1) "xxxxxxxxxxx službami" x "stanovenými xxxxxxx" xxxx-xxxxxxx letecká doprava xxxxx článku 2 (Xxxxxxx xxxx) x přílohy I xxxx xxxxxx;

2) "dohodou" xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx;

3) "leteckou xxxxxxxx" xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odděleně xx x kombinaci xxxxxxxx, poskytovaná veřejnosti xx xxxxxx xxxx x nájmu, která, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pravidelnou x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx dopravu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

4) "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx funkce x xxxxx xxxx xxxxxx;

5) "xxxxxxxxxxxx" způsobilost leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx skutečnost, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx zkušenosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxxxx;

6) "státní příslušností" x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx otázek, jako xx vlastnictví, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

7) "xxxxxxx" Úmluva o mezinárodním civilním letectví otevřená x xxxxxxx x Xxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 1944, která xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstoupily x xxxxxxxx xxxxx čl. 94 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) všechny xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx článku 90 xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx příloha xx xxxxx kdykoli účinná xxx Gruzii x xxxxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie;

8) "xxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxx xx výsada xxxxxxx jedním státem (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx stát") xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx začínají xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu;

9) "úplnými xxxxxxx" náklady xx xxxxxxxxxxx služby plus xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náklady x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatky související x náklady na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx;

10) "mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx;

11) "xxxxxxx ECAA" xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Norským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x Kosovu (1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

12) "zemí Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx podpisu xxxxxx xx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Jordánsko, Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx a Turecko);

13) "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" jakákoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stranu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stranu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pod faktickou xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx prostřednictvím většinového xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze IV xx evropskou xxxxxx;

14) "provozními xxxxxxxxx" x xxxxxxx Evropské xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxx xxxxxxxxx dokumenty xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx povolení xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx;

15) "xxxxxxxx" xx xxxxx straně Xxxxxxxx xxxx či její xxxxxxx státy, xxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx-xx") x xx xxxxxx xxxxx Gruzie (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx");

16) "cenou":

i) "xxxxxxx xxxxxx", xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx prodejcům xxxxxxx xx xxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx podmínky xxx použití xxxxxx xxx, včetně xxxxx x podmínek nabízených xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

xx) "xxxxxxx xxxxx ", xxxxx se platí xx xxxxxxxx xxxxxxx, x podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx definice se xxxxxxxx vztahuje x xx xxxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravou x podmínky, jimž xxxxxx uplatňování xxxxxxx;

17) "xxxxxxx místem xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

18) "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, stanovení cen x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx letečtí xxxxxxxx nesplnili, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby;

19) "subvencí" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. x xxxxxxxxx, xxx:

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx přímý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx formou xxxxxxxxx záruk, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnictví, ochrany xxxx úpadkem xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx služby, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x), x) a x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděla xxxxx a xxxxx xx x praxi x podstatě neliší xx xxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxx vládami;

a kdy xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

20) "XXXXX" technické xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

21) "xxxxxx" x xxxxxxx Gruzie xxxxxxx x x xx xxxxxxxx teritoriální vody xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx a v xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx x teritoriální xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených uvedenými xxxxxxxxx a jakýmkoli xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx dotčeny xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx království xx sporu o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx trvající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 18. září 2006 mezi xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Gibraltar, xxxxxxxxxx xxx 18. xxxx 2006 x Xxxxxxx;

22) "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx navigačních xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a zařízení.

HLAVA I

HOSPODÁŘSKÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxx s přílohami I x II xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx územím xxx xxxxxxxx;

x) právo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx jiným xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x/xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx jiné xxx xxxxxxxx);

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vystoupení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyložení xxxxxxx x/xxxx xxxxx, odděleně xx x xxxxxxxxx, x mezinárodní dopravě, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) Gruzie xxxxx xxxx xx xxxxx jakéhokoli členského xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, zavazadla, xxxxxx x/xxxx xxxxx, xxxxx xxxx přepravovány xx xxxxxx a směřující xx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx Gruzie xx xxxxxx cestující, xxxxxxxxx, náklad x/xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx x směřující xx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx

1. Po xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxx xxxxx příslušné xxxxxx druhé strany xxxxxxxxx oprávnění s xxxxxxxxxx procedurálním zpožděním xx předpokladu, xx:

x) x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx Gruzie:

- xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a

- Xxxxxx nad leteckým xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

- xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x článku 6 (Xxxxxxxxx) této xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastněn xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx kontrolován Gruzií x/xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx:

- má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x Evropské unii x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy (XXX) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušný xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx a

- xxxx-xx xxxxxxxxx jinak v článku 6 (Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx, je letecký xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx většinového xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastněn členskými xxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze IV x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) článek 14 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x článek 15 (Xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Článek 4

Vzájemné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx způsobilostí, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx x oprávnění xx leteckého xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány druhé xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která příslušné xxxxxx xxxxx strany xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx již xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx situací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

x) Xxxxx xx přijetí žádosti x xxxxxxxxx od xxxxxxxxx dopravce xx xx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, xx i xxxx xxxxxxxx učiněná xxxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx udělení příslušných xxxxxxxxx xxxxxxx v článku 3 (Oprávnění) této xxxxxx splněny, xxxxxxx xxxxx uvedené orgány x řádně xxxxxxxx xxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x/xxxx si může x xxxxxxxxxxx x xxxxxx obavami xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx nevyřeší, může xx xxxxxxxxx xx xxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx článkem 22 (Xxxxxxx výbor) xxxx xxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s:

- xxxxxxxxxxxxxx osvědčeními či xxxxxxxxx,

- ustanoveními týkajícími xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy xxxx

- xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zrušit, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx omezit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx:

- nemá xxxxxxx dopravce hlavní xxxxx xxx obchodní xxxxxxxx x Gruzii xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx nebo

- Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

- xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v článku 6 (Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Gruzií x/xxxx xxxxxxxx příslušníky Xxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

- nemá xxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxx xxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo

- xxxxxxx stát xxxxxxxxx xx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

- xxxx-xx xxxxxxxxx jinak v článku 6 (Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx prostřednictvím většinového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxx státy xxxxxxxxx x příloze IV x/xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxx jiných xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx x článku 7 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx nebo

d) článek 14 (Xxxxxxxxxx letectví) x článek 15 (Xxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) strana v xxxxxxx s článkem 8 (Xxxxxxxxxxx prostředí) xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dodržovány.

2. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Žádná xx xxxxx nevyužije svých xxxx stanovených tímto xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jedné xx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxx dohody XXXX xxxxxxxx zacházení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx článek 3 (Xxxxxxxxx) x článek 5 (Odmítnutí, xxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxx oprávnění) této xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vykonávaná Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smíšeného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 22 odst. 2 (Xxxxxxx výbor) xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx provoz xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x na xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx x stranami. Xxxxxxxxxx čl. 22 xxxx. 8 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx se xx tento xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx či xxxx xxxxxxxxx musí letečtí xxxxxxxx druhé strany xxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx platí na xxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x letecké xxxxxxx xx xxxxx xxxx strany xx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx xxxxx jedné xxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx strany xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx xx xxxxx území a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, posádky xxxx xxxxxxx letadla xx xxxxx xxxx strany xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx pošty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx 8

Konkurenční xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx uvědomují, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx. Strany xxxxxxxx, xx letečtí dopravci xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení, je xxxxxxxx diskriminace z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xx x xxxxxx xxxxxxx hrozí, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx s řádným xxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi stranami x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxx 107 Smlouvy o fungování Evropské unie x výkladových nástrojů xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx.

5. Jestliže jedna xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx nepříznivý xxxx xx spravedlivé x xxxxx příležitosti xxxxxx leteckých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx straně xxxxxxxxx připomínky. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxx článku 22 (Smíšený xxxxx) xxxx dohody. Xxxxxxxxxx budou xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, která x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx představuje xxxxx x přijetí xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, zrušit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložením xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 5 (Xxxxxxxxx, zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx) xxxx dohody.

6. Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 5 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx výlučně xx leteckého dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxx uvedených v xxxxx článku, x xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 24 (Xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

7. Každá xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úrovni.

8. Tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx příležitosti

Zástupci xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zřídit xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností.

2. X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx letečtí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozní x xxxx xxxxxxx personál xxxxxxxx pro podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

3.

x) Aniž xx xxxxxxx xxxxxxx x), xx každý xxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx:

x) právo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ("xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silami") nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxx provést výběr xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbavování, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx strany x jsou-li xxxx xxxxxxxxxx přítomni xx xxxx.

x) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx nákladu x xxxxx, xxxxx xxx x fyzickou xxxxxxxxxx s nákladem x xxxxxx mezi xxxxxxxxx terminálem x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x písm. x) xxxxxx i) x xx) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx neumožňují xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastními xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodavateli, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx leteckým xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přiměřené návratnosti xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxx výdaje x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxx xxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx strany xxxxx x/xxxx xxxxx svého xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jiných prostředníků xxxxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx právo xxxxxxxx takovou dopravu x xxxx uvedeného xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx dopravce xx právo na xxxxxxxx přepočítat x xxxxxxx místní xxxxxx x území xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx se všeobecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx země xx xxxx xxxxx svého xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx se povolují xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xx zdanění, které xx xx xx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx, xxx dopravce xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx svého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx druhé strany xx volně xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Ujednání x xxxxxxxxxx

7. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jakýkoli xxxxxxx xxxxxxxx strany navázat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxx xxxx xxxxxxxx x společném označování xxxxx, x:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx dopravcem x oblasti xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

xx xxxxxxxxxxx, že x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx linky x ii) xxxxxxxx xxxxxxx požadavky, které xx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx případě před xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sektoru služby.

8.

a) X xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx xx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Poskytovatelé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx navázat spolupráci. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelé xxxxxxxxx xxxxxxx zvážit xxxx xxxx zájmy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, prostorová a xxxxxxxxx omezení.

b) Bez xxxxxx xx jakékoli xxxx ustanovení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a nepřímí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx použít ve xxxxxxx x leteckou xxxxxxxx jakoukoli povrchovou xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Gruzie a Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx míst xxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celnicí nebo x nich x xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx přepravovat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx takový xxxxxx musí xxx xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx dopravou, xxxxxxxx xxxxxxx x letištnímu xxxxxxx odbavení a xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxx xxx xxx xxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravců provozovaných xxxxxx xxxxxxxxx dopravci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké dopravy. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxx celkovou cenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) Letečtí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx nepožaduje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx přepravními xxxxx podle této xxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (wet-leasing) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx leteckému dopravci xxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx patří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx IV xxxx dohody, xx xxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx licence (xxxxxxxxxxx) / xxxxx značky (xxxxxxxx)

10. Xxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dopravců, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, pokud tito xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předepsané xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx používají, xxxxxxx xx, podle xxxxx je vyžadováno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxx a xxxx

1. Xx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v mezinárodní xxxxxxx dopravě leteckými xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (obsahující xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx množství xx xxxx xxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx používané xxxxxxxx xxx xxxxxx či xxxxxx letadla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, daní z xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx poplatků, xxx, xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxx poplatků, xxxxx a) ukládají xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx Evropská xxxx x b) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x zásoby zůstávají xx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx platných právních xxxxxxxx osvobozeny od xxxx, dávek, xxx xx xxxxxxx poplatků xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku, x xxxxxxxx poplatků, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xx poskytované xxxxxx:

x) palubní zásoby xxxxxxxxx xxxx dodané xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxx použití x xxxxxxxxxxxx letadlech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx mají xxx xxxx zásoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (včetně xxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx letadla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, maziva a xxxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx použití

d) xxxxxxxxx podle celních xxxxxxxx xxxxx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x naložené xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, i když xxxx xxxx zásoby xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx letu xxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx, x

x) bezpečnostní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx, xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx dohody straně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxx xx různých poplatků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

4. U xxxxxxxx x zásob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx bez zaplacení xxxxxxxxxxx cel a xxxx.

5. Osvobození stanovená xxxxx xxxxxxx se xxxxxx uplatňují v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx strany xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, smlouvu týkající xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, dávky, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx zboží xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx cestujícími xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx povolen xxxxxx a xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx x náklad x přímém xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx, poplatků x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby.

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x materiály x zásoby obvykle xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx leteckého dopravce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx schválením xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxx budou xxxxx vyvezeny xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxx xx nedotýká XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Poplatky za xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Každá strana xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx letových navigačních xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx činy a xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx diskriminační x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx a xxxxxxxx x služeb xxx ochranu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Uvedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx odpisech. Xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx poplatky, musí xxx poskytovány efektivním x hospodárným způsobem. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být leteckým xxxxxxxxx druhé strany xxxx poplatky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckému xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx území x xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a zařízení xxxx jejich zastupujícími xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx si příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zastupující xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx podrobné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku. Každá xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx měly možnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoviska vyjádřená xxxxxxxxx.

3. Xxx řešení xxxxx xxxxx článku 23 (Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení) xxxx xxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxx, pokud:

a) xxxxxxxxxxx x přiměřené lhůtě x xxxxxxxxxxx poplatků xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx takovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxx pravomoci xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

Článek 12

Xxxxxxxxx cen

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznamování cen.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo jiné x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

Článek 13

Statistický xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx poskytuje statistické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xx vyžádání xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx.

2. Ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 22 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx této xxxxxx.

XXXXX II

SPOLUPRÁCE X XXXXXXX PRÁVNÍCH XXXXXXXX

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxx letectví

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze II xxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy III xxxx xxxxxx, xxxxx níže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Gruzie xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozorovatel xxx xxx xxxxxx této xxxxxx x platnost.

3. Xxxxxx zabezpečí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx straně, x xxxxx existuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxx mezinárodního xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluvou, x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx strany xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx letadla x x xxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx letadla x xxxx xxxxxxx x navenek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx strany xxxxx kdykoli xxxxxxx x konzultace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx:

x) nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úmluvou, xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy III této xxxxxx, xxxx

x) xxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 - xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx XXX této dohody, xxxx

x) xxxxx vyvolat xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx standardy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx právními xxxxxxxx uvedenými v xxxxx X přílohy III xxxx dohody, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx-xx příslušné xxxxxx xxxxx strany xxxxx xxxxx odstavce 5, neprodleně x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxx krokům vedly.

7. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5 tohoto článku x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pominul, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

Článek 15

Ochrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx D přílohy III xxxx xxxxxx, podle xxxx stanovených xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedenými x příloze III této xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních leteckých xxxxxx, strany xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, xxxxxxxxx v Tokiu xxx 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané x Xxxxx dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Xxxxxxxxx dne 23. xxxx 1971, x Xxxxxxxxx o potlačování xxxxxxxxxxxxx násilných xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx civilnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 24. xxxxx 1988 a Úmluvy x xxxxxxxxxx plastických xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 1. března 1991, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx úmluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx xx xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytnou xxxxx x xxxxx xxxxxxxx protiprávnímu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx letadla x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx letadla, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xx svých vzájemných xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx standardy xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxx postupy xxxxxxxxx - x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx, aby provozovatelé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rejstříku, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx území xxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx jednali v xxxxxxx x takovými xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx.

6. Xxxxx strana xxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich příručních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxx, xxxxxxx (včetně kabinových xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nástupem xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx těchto úkonů x xxx tato xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s tím, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stranou xxx xxxxx xx xxxx území, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx-xxxxxx oznámí xxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx služby xxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případů, kdy xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každá xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 22 (Xxxxxxx xxxxx) této xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx civilního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, letišť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx hrozba xxxxxx události, xxxxxxxx xx strany vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx dojde.

9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx či jiného xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx nachází xx zemi xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx zadržováno xx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxx odlet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx činí xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li to xxxxx.

10. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod domnívat xx, xx xx xxxxx xxxxxx odchýlila xx ustanovení pro xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx-xxxxxxxx činy xxxxxxxxx x xxxxx článku, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxx xx xxxxxx článek 5 (Xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx oprávnění) xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxx odebrání, zrušení xx omezení provozních xxxxxxxxx vydaných jednomu xx více xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx xxxx podmínění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozby xxxx xxxxxx podniknout xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx patnácti (15) xxx.

13. Jakékoli xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxxxx článku xxxxxx poté, co xxxxx strana xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Uspořádání xxxxxxxx xxxxxxx

1. S výhradou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x příloze II této xxxxxx postupují xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx B přílohy III xxxx dohody, podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx letového xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx na Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xx nejlepšího xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx environmentální xxxxxxxxx. Xxxxxx bude xx tímto účelem xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx této xxxxxx v platnost. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx za sledování x xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxx usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx:

x) přijme Xxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zajištěním, xx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxxx jsou přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) Evropská xxxx xxxxxxxx Gruzii x xxxxxxxxxx provozním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx, xxxxxxxxx prostoru a xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Gruzie xx xxxxxxxxx funkčních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXXX.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx prostředí

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stvrzují, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx celosvětových, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx opatření.

2. S xxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy III xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxx xxxx sebou x x xxxxx mnohostranných xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zajišťovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x prevenci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravy xx xxxxxxx prostředí, xxxxx jsou taková xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s jejich xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodního práva x jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XX této dohody xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx dopravy, které xxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy III xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx H přílohy III xxxx dohody.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx XX této dohody xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxx X přílohy III xxxx dohody.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 21

Xxxxxx x prosazování

1. Xxxxxx xxxxxxx veškerá xxxxxx obecná x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x této dohody x zdrží xx xxxxxxxxxx opatření, která xx xxxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx letecké xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze III xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx možných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx.

4. Kdykoli xxxxxx jednají x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx x xxx xx týkají xxxxxx xxxx podniků xxxxx xxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx strany a xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Jsou-li ustanovení xxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze III této xxxxxx xx své xxxxxxxx shodná x xxxxxxxxxxxxxx pravidly Smlouvy x Evropské xxxx x Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x akty xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Evropské unii x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a uplatňování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx složený xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx výbor"), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přijímá xxxxxxxxxx v případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přijímají xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je uvedou x xxxxxxxx x xxxxxxx se svými xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přijme xxxx jednací xxx.

4. Xxxxxxx výbor se xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Strana xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx uplatňování xxxx dohody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zahájí xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx měsíce xxx xxx obdržení xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xx xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx vyměňují xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxx xxxxxx-xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Není-li xxxxx xxxxxx jedné xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx první strana xxxxxxx, xxx záležitost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx žádost podala, xxxxxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 24 (Xxxxxxxx xxxxxxxx) této xxxxxx.

8. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 24 (Xxxxxxxx xxxxxxxx) této xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx neučiní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx měsíců xxx xxx, kdy xx byla postoupena.

9. X souladu x článkem 6 (Xxxxxxxxx) této xxxxxx projednává xxxxxxx xxxxx otázky týkající xx dvoustranných investic x xxxxxxxxxx vlastnickým xxxxxxx nebo změny xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Smíšený xxxxx xxxxxx rozvíjí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) podpory xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx protiprávními činy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), konkurenčního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňujících letecké xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

x) posuzování xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx rozvoj xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx této dohody;

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx týkají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) zvážení x rozvoje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) podpory xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx stranami xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx nejprve vyřešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s čl. 22 xxxx. 5 (Smíšený xxxxx) xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx strana může xxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodců x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx šedesáti (60) xxx ode dne, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx x rozhodčí řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx rozhodce xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dalších xxxxxxxx (60) xxx. Nejmenuje-li xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxx xxxxxxxx jmenován x dohodnuté xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXXX, xxx podle xxxxxxx jmenoval jednoho xx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx rozhodce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx-xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) rozhodčí komise xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx.

3. Xx xxxxxx jedné xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhod-nutí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx výboru x xxxxx nalézt vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xx dotčen čl. 3 xxxx. d) (Oprávnění), čl. 5 xxxx. x) (Xxxxxxxxx, zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění) x článek 14 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x článek 15 (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx), nesmí xxxxxxx strana přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx dříve xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx měsíce ode xxx oznámení podle xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx se xxxxx xx stran xxxxxxx, že druhá xxxxxx neplní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, může xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxx. Rozsah x xxxxxx ochranných xxxxxxxx xx omezí na xxxx nezbytně xxxxxx xxx nápravu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přednostně xx třeba xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xx nejméně naruší xxxxxxxxx této xxxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěrečné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxx jedna xx xxxxx do xxxxxxx (30) xxx xx xxxxxxxx výše uvedeného xxxxxxxxxx nejedná x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku, xxxx druhá xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nesouladu vinné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zrušit práva xx xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.

6. Dotčená xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxx.

Xxxxxx 25

Vztah x xxxxx dohodám

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Stávající přepravní xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx dohoda, však xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x diskriminaci xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Na xxxxxx kterékoli xx xxxxx xxxxx strany xxxxxxxxxx xx smíšeném xxxxxx za účelem xxxxxx doporučení, zda xx xx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXXX.

3. Pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx záležitostí, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx stanovit, xxx xx xxxx dohoda xxxx xxx za xxxxxx zohlednění tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxx

1. Xxxxx-xx xx jedna ze xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohl rozhodnout.

2. Xxxxxxx výbor může xx návrh xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxx xxxx xxxxxx.

3. Změna xxxx dohody xxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx vnitřních postupů xxxxx xxxxxx.

4. S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jednostranně xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo související xxxxxxx uvedené x příloze III xxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxx x příloze III xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx názorů.

6. Každá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stranu x xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx x příloze III této xxxxxx - v xxxxxxx xxxxxxx dopravy xx související xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx (60) xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

7. Po xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx mění příloha III xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx nutné - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxx nebo

c) doporučí xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx zabezpečit xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Článek 27

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxx xxxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx XXXX a xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxx xxxxxx končí x xxxxxxx greenwichského xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxx jeden xxx xxx xxx písemného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx oznámení zrušené xxxxxxx xxxxx před xxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx organizace xxx xxxxxxx letectví x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx u XXXX a xxxxxxxxxxxx XXX.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxx noty x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx byly ukončeny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx. Xxx účely této xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx notu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Gruzii xxxxxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx x xxxxxx členských xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, jímž xx potvrzuje, xx xxxx ukončeny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx xxxxxx dohodly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxx xxxxxx.
&xxxx;

XX DŮKAZ XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádně zplnomocnění xxxxxxxx k xxxx xxxxxx své xxxxxxx.

Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx roku xxx tisíce xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, dánském, xxxxxxxxx, xxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lotyšském, xxxxxxxxx, maltském, německém, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, švédském x gruzínském, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX LINKY

1. Xxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxxx ustanovením obsaženým x příloze II xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxx leteckým dopravcům xxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx linkách:

a) pro xxxxxxx dopravce Evropské xxxx: xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx unii - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze IV - xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx - xxxxx xx;

x) xxx xxxxxxx dopravce Xxxxxx: xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, XXXX xx xxxxxx uvedených v příloze IV - jakékoli xxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxx začínají xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x na xxxxx Evropské unie x případě leteckých xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxx mohou x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x všech xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení:

a) xxxxxxxxxx lety v xxxxxxxxxx směru xxxx x xxxx směrech;

b) xxxxxxxxxx xxxxx čísla xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx letadla;

c) xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx míst a xxxx za, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx, x xx xxxx xx územích xxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) vynechat xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxx nebo místech;

e) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx druhé xxxxxx x

x) kombinovat přepravu xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a nabízenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx strana xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, frekvenci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx typ či xxxx xxxxxxx provozované xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ekologických důvodů, xxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxx nebo x důvodů uplatňování článku 8 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxx každé strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx letecké xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze III xxxx xxxxxx, Xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x části X přílohy III této xxxxxx, xx předmětem posouzení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx schválí xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxxx. Xxxxxx posouzení xx xxxxxxx nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxx dohody v xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx dohodnuté xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohody xxxxx vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx Gruzie xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx přepravní xxxxx již udělená xx základě jedné x dvoustranných xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se ochrany xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx je xxxxxxxxx posouzení prováděného Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru. Takové xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ECAC x. 30.

4. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními činy xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy III xxxx xxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx, xxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx XX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx Gruzie xx xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx letecké xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze III xxxx xxxxxx, může xxx předmětem pravidelných xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

6. Xx xxxx xxxxxxxxxx, na které xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx přílohy, bude Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vzájemným uznáváním xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány Xxxxxx, x to xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Aniž xx dotčeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx článku 24 (Xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letadla, xxxxx xx registrováno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x datu xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Gruzie x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x části X přílohy III této xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavky Gruzie xx do:

a) 1. xxxxx 2015 xxx xxxxxxx xxxxxxx zapojená xxxxx xx nákladní xxxxxxxx;

x) do 31. xxxxxxxx 2019 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx operací, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, letecké xxxxx, xxxxxxx, mimořádné situace, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x humanitární xxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravců, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádná dodatečná xxxxx xxxxxxx touto xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx odkazuje xxxxxxxx 1 této xxxxxxx.

PŘÍLOHA XXX

(Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

XXXXXXXX UPRAVUJÍCÍ XXXXXXX LETECTVÍ

"Použitelná xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx aktů xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx stanoveno jinak x xxxx příloze xx v xxxxxxx XX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx:

X. Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx

č. 95/93

Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 95/93 xx xxx 18. xxxxx 1993 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx letištích Xxxxxxxxxxxx

xx znění:

nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 894/2002 xx xxx 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx (XXX) x. 95/93 mění nařízení Xxxx

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1554/2003 ze xxx 22. července 2003, kterým xx (XXX) č. 95/93 xxxx xxxxxxxx Xxxx

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 793/2004 xx xxx 21. dubna 2004, xxxxxx se (EHS) x. 95/93 xxxx xxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 12 x xx. 14x odst. 2

Xxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2 xx "Xxxxxx" xxxxxx "xxxxxxx xxxxx".

č. 96/67

Xxxxxxxx Xxxx 96/67/ES xx dne 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ustanovení: xxxxxx 1 xx 25 a příloha

Pro xxxxx xxxxxx 10 xx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx "členské státy Xxxxxxxx xxxx".

Xxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 xx "Xxxxxx" xxxxxx "smíšený xxxxx".

č. 785/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 785/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx na pojištění x xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxxxxxxx letadel

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 8 a xx. 10 odst. 2

č. 2009/12

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/12/ES xx xxx 11. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx poplatcích

Použitelná ustanovení: xxxxxx 1 xx 12

X. Uspořádání xxxxxxxx xxxxxxx

č. 549/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 549/2004 ze xxx 10. xxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro vytvoření xxxxxxxxxx evropského xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 4, xxxxxx 6 x xxxxxx 9 xx 14

č. 550/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 550/2004 xx xxx 10. března 2004 x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx)

č. 551/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 551/2004 xx xxx 10. března 2004 o organizaci x xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi (xxxxxxxx x vzdušném xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 11

č. 552/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 552/2004 xx xxx 10. března 2004 o interoperabilitě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 12 x xxxxxxx X xx X

č. 2096/2005

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2096/2005 xx xxx 20. xxxxxxxx 2005, kterým xx stanoví společné xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxx:

xxxxxxxx Komise (XX) č. 1315/2007 ze xxx 8. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2096/2005

xxxxxxxx Komise (XX) č. 482/2008 xx xxx 30. května 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx, xxxxx xx xxx zaveden poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx se xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 2096/2005

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 668/2008 xx dne 15. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XX xx X xxxxxxxx (XX) x. 2096/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx metod a xxxxxxxxxx postupů

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 až 9 a přílohy X xx X

č. 2150/2005

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2150/2005 xx xxx 23. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxx pro pružné xxxxxxx vzdušného prostoru

č. 2006/23

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/23/ES xx xxx 5. xxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: články 1 xx 16, xxxxxx 18, 19 x 20 a xxxxxxx I až XX

č. 730/2006

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 730/2006 xx xxx 11. května 2006 x klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx 195

č. 1794/2006

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1794/2006 xx xxx 6. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatků xx xxxxxx navigační služby

č. 1033/2006

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1033/2006 xx xxx 4. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx plány v xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

č. 1032/2006

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1032/2006 xx xxx 6. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx letových xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, koordinace a xxxxxxxxx letů xxxx xxxxxxxxxx řízení letového xxxxxxx

č. 219/2007

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 219/2007 xx xxx 27. xxxxx 2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX)

č. 633/2007

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 633/2007 xx xxx 7. xxxxxx 2007, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx protokolu pro xxxxxx xxxxx x xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, koordinace a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 7, xx. 8 xxxxx x třetí xxxx x xxxxxxx X xx XX

č. 1265/2007

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1265/2007 xx xxx 26. xxxxx 2007, kterým xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx odstup xxxxxx xxxxxxxxx radiokomunikačního xxxxxxx xxxxxx-xxxx

Xxxxxxxxxx ustanovení: články 1 xx 9 x přílohy I xx XX

č. 1315/2007

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1315/2007 xx xxx 8. xxxxxxxxx 2007 x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx nařízení (ES) x. 2096/2005

Xxxxxxxxxx ustanovení: xxxxxx 1 až 15

č. 482/2008

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 482/2008 xx xxx 30. xxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x kterým xx xxxx xxxxxxx II xxxxxxxx (ES) x. 2096/2005

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: články 1 až 5 x xxxxxxx X x XX

č. 668/2008

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 668/2008 xx xxx 15. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx přílohy II xx X xxxxxxxx (XX) x. 2096/2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx pracovních xxxxx x provozních xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 2

č. 1361/2008

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1361/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 219/2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx letového xxxxxxx (XXXXX)

Xxxxxxxxxx ustanovení: xxxxxx 1 až 5 (x výjimkou xx. 1 xxxx. 6) x xxxxxxx (x výjimkou bodů 11 x 12)

č. 29/2009

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 29/2009 xx xxx 16. xxxxx 2009, xxxxxx xx stanoví požadavky xx xxxxxx datovým xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebe

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 až 15 x xxxxxxx X xx VII

č. 30/2009

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 30/2009 xx xxx 16. xxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 1032/2006, xxxxx jde x xxxxxxxxx na automatické xxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojem

Použitelná xxxxxxxxxx: články 1 x 2 x xxxxxxx

č. 262/2009

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 262/2009 ze xxx 30. xxxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx X pro jednotné xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 13 a xxxxxxx X až XXX

č. 1070/2009

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1070/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx mění nařízení (XX) x. 549/2004, (XX) x. 550/2004, (XX) č. 551/2004 x (XX) x. 552/2004 x cílem xxxxxx výkonnost a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

č. 3922/91

Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3922/91 xx xxx 16. xxxxxxxx 1991 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxx:

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2176/96 xx dne 13. xxxxxxxxx 1996, kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3922/91 x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx pokrok

nařízení Xxxxxx (XX) x. 1069/1999 xx xxx 25. xxxxxx 1999, kterým xx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3922/91 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2871/2000 xx dne 28. xxxxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3922/91 x harmonizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a správních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přizpůsobuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1592/2002 xx xxx 15. července 2002 x xxxxxxxxxx pravidlech x xxxxxxx civilního xxxxxxxx x x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx letectví

nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1899/2006 xx xxx 12. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3922/91 x harmonizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postupů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1900/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3922/91 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx letectví

nařízení Xxxxxx (ES) č. 8/2008 xx dne 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 3922/91, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu

nařízení Xxxxxx (ES) č. 859/2008 xx dne 20. xxxxx 2008, kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3922/91, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a správní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: články 1 xx 10, x xxxxxxxx xx. 4 xxxx. 1 a xx. 8 xxxx. 2 xxxxx xxxx, xxxxxx 12 x 13 x xxxxxxx X xx III

Pro xxxxx xxxxxx 12 xx "xxxxxxxxx státy" xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx".

č. 216/2008

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 216/2008 ze xxx 20. února 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx x x zřízení Evropské xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 91/670 XXX, xxxxxxxx (XX) č. 1592/2002 x xxxxxxxx 2004/36/XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 68 x xxxxxxxx xxxxxx 65, xx. 69 xxxx. 1 druhý pododstavec, xx. 69 xxxx. 4 a xxxxxxx X xx VI

ve xxxxx:

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 690/2009 xx xxx 30. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se mění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 216/2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx civilního letectví x x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx ruší xxxxxxxx Xxxx 91/670/EHS, xxxxxxxx (XX) x. 1592/2002 x xxxxxxxx 2004/36/ES

nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1108/2009 xx dne 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 216/2008 x xxxxxxx letišť, xxxxxxxxxx letového provozu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx 2XX6/23/XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 3 (s xxxxxxxx xx. 1 xxxx. 7, xxxxxx xx xxxxxxxx nový xx. 8x xxxx. 5, xx. 8x odst. 6 a xx. 8x xxxx. 10) x xxxxxxx

č. 94/56

Xxxxxxxx Xxxx 94/56/ES xx xxx 21. listopadu 1994, xxxxxx xx zavádějí xxxxxxxx zásady pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx událostí x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ustanovení: xxxxxx 1 xx 12

č. 2003/42

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/42/ES xx xxx 13. xxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 11 x xxxxxxx X x II

č. 1321/2007

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1321/2007 xx dne 12. xxxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x událostech x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/42/ES, xx centrální xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 4

č. 1330/2007

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1330/2007 xx xxx 24. xxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x událostech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 7 odst. 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2003/42/XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 10 x xxxxxxx I a XX

x. 1702/2003

Nařízení Xxxxxx (XX) x. 1702/2003 xx xxx 24. xxxx 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx a certifikaci xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx organizací xx xxxxx:

xxxxxxxx Komise (XX) č. 381/2005 xx xxx 7. března 2005, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1702/2003, kterým xx xxxxxxx prováděcí pravidla xxx certifikaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel a xxxxxxxxxxxxx výrobků, letadlových xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx certifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 706/2006 ze xxx 8. xxxxxx 2006, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 1702/2003, xxxxx xxx x xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 335/2007 xx xxx 28. xxxxxx 2007, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1702/2003, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, letadlové části x xxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 375/2007 ze xxx 30. xxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 1702/2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x zařízení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 287/2008 xx xxx 28. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 2x xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1702/2003

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1057/2008 ze xxx 27. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx II xxxxxxx X nařízení (XX) x. 1702/2003 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti (xxxxxxxx 15x EASA)

nařízení Xxxxxx (XX) č. 1194/2009 xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 1702/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel x souvisejících xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizací

Poznámka: xx xxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1194/2009 xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009, kterým xx xxxx nařízení (XX) č. 1702/2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx letové způsobilosti xxxxxxx a souvisejících xxxxxxx, letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 321, 8.12.2009)

Xxxxxxxxxx ustanovení: xxxxxx 1 xx 4 a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

č. 2042/2003

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2042/2003 xx dne 20. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

xx xxxxx:

xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 707/2006 xx xxx 8. xxxxxx 2006, kterým xx xxxx nařízení (XX) x. 2042/2003, xxxxx xxx x xxxxxxxxx s omezenou xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx X x XXX

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 376/2007 xx xxx 30. března 2007, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 2042/2003 x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti letadel x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx Komise (XX) č. 1056/2008 ze xxx 27. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 2042/2003 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 127/2010 xx dne 5. února 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2042/2003 x zachování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx x schvalování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: články 1 až 6 x xxxxxxx X xx XX

x. 104/2004

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 104/2004 xx xxx 22. xxxxx 2004, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odvolacího xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 až 7 a příloha

č. 593/2007

Nařízení Xxxxxx (ES) č. 593/2007 xx dne 31. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxx:

xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1356/2008 xx xxx 23. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) č. 593/2007 x poplatcích x xxxxxxxx vybíraných Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx letectví

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 12, xx. 14 xxxx. 2 x xxxxxxx

č. 736/2006

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 736/2006 ze dne 16. xxxxxx 2006 x pracovních xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx normalizačních inspekcí

Použitelná xxxxxxxxxx: články 1 xx 18

č. 768/2006

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 768/2006 xx xxx 19. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/36/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx letadel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, x správu informačního xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 až 5

č. 2111/2005

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2111/2005 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx a x xxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 2004/36/XX

Xxxxxxxxxx ustanovení: xxxxxx 1 až 13 x příloha

Nařízení Xxxxxx (ES) č. 473/2006 xx xxx 22. xxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx pro xxxxxx Xxxxxxxxxxxx uvádějící xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 2111/2005

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 6 x xxxxxxx A xx X

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 474/2006 ze dne 22. xxxxxx 2006 x vytvoření xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozování letecké xxxxxxx xx Společenství, xxxxxxxxx x kapitole XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2111/2005

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx X x X

X. Ochrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy

č. 300/2008

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 300/2008 xx xxx 11. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx nařízení (ES) x. 2320/2002

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 až 18, článek 21 x příloha

č. 18/2010

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 18/2010 xx xxx 8. xxxxx 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 300/2008, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

č. 272/2009

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 272/2009 xx xxx 2. xxxxx 2009, xxxxxx xx doplňují xxxxxxxx základní normy xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 300/2008

č. 1254/2009

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1254/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před protiprávními xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. ... xx xxx ..., kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxx xxxxxxx x EU xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx Komise (XX) x. ... xx xxx ..., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 18 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 300/2008 [xxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxx]

X. Životní xxxxxxxxx

č. 2006/93

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/93/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxx xxxxxxx letadel xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxx 3 xxxxxx 1 přílohy 16 x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx, druhé xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 6 a xxxxxxx X x XX

č. 2002/30

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2002/30/ES xx xxx 26. xxxxxx 2002 o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozních xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xx letištích Xxxxxxxxxxxx

xx xxxxx aktu x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003 x xxxx x xxxxxxxxxxx x roku 2005

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: články 1 xx 15 x xxxxxxx X x XX

č. 2002/49

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/ES xx dne 25. xxxxxx 2002 o xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx ve venkovním xxxxxxxxx

X. Sociální xxxxxxx

č. 2000/79

Xxxxxxxx Xxxx 2000/79/ES xx xxx 27. xxxxxxxxx 2000 x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (AEA), Evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx (ETF), Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX), Evropským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x Mezinárodním xxxxxxxxx leteckých dopravců (XXXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 2 x 3 x xxxxxxx

č. 2003/88

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/88/ES ze xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx aspektech xxxxxx pracovní xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 19, články 21 xx 24 x články 26 xx 29

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

č. 90/314

Xxxxxxxx Xxxx 90/314/EHS xx xxx 13. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pobyty a xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 10

č. 95/46

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 až 34

č. 2027/97

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2027/97 ze xxx 9. xxxxx 1997 x xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

xx xxxxx:

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 889/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2027/97

Xxxxxxxxxx ustanovení: xxxxxx 1 xx 8

č. 261/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 261/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004, kterým xx xxxxxxx společná xxxxxxxx náhrad x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx dopravě v xxxxxxx xxxxxxxx nástupu xx palubu, xxxxxxx xxxx významného xxxxxxxx xxxx x kterým xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) x. 295/91

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 17

č. 1107/2006

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2006 ze xxx 5. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x letecké dopravě

Použitelná xxxxxxxxxx: xxxxxx 1 xx 17 x xxxxxxx I x XX

X. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

č. 80/2009

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 80/2009 xx xxx 14. ledna 2009 x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2299/89

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: články 1 xx 18 x xxxxxxx X x XX

XXXXXXX XX

XXXXXX JINÝCH XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXXX X ČLÁNKU 3 A 5 X PŘÍLOZE I

X. Islandská xxxxxxxxx (x xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru);

J. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx);

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx);

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x rámci Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
&xxxx;

© Xxxxxxxx xxxx, http://eur-lex.europa.eu

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 34/2021 Xx. m. x. xxxxx účinnosti xxxx 21.9.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

35/2021 Xx. x. s., xxxxxx se vyhlašuje Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Evropskou unií x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx druhé x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii

s xxxxxxxxx xx 21.9.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1244 xx xxx 10. června 1999.