Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Profesionální zákazník §2a

Profesionální zákazník na žádost §2b

Odborné znalosti, zkušenosti a finanční zázemí profesionálního zákazníka §2c

Způsobilá protistrana §2d §2e

ČÁST DRUHÁ - INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ SLUŽBY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Investiční nástroje §3

Investiční služby §4 §4a

Výjimky z povolení k poskytování hlavních investičních služeb §4b

HLAVA II - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY

Díl 1 - Základní ustanovení §5

Pravomoc České národní banky rozhodnout o použití požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na některé obchodníky s cennými papíry §5a

Požadavky na obchodníka s cennými papíry §6

Další podnikatelská činnost obchodníka s cennými papíry §6a §6aa

Povolení k činnosti systémově významného obchodníka §6b

Odnětí povolení k činnosti systémově významného obchodníka §6c

Povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie §6d

Výkon činnosti zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie na území České republiky §6e

Řízení o žádosti §7 §7a

Povolovací řízení ve vztahu k řešení krize §7b §8

Díl 2 - Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry

Oddíl 1 - Počáteční kapitál

Počáteční kapitál §8a

Oddíl 2 - Kapitálová přiměřenost a angažovanost §9 §9a §9aa §9ab §9ac §9ad §9ae §9af §9ag §9ah §9ai §9aj §9ak §9al §9am §9an §9ao §9ap §9aq §9ar §9as §9at §9au §9b §9c

Oddíl 3 - Vedoucí orgán §10

Oznamování změn ve složení vedoucího orgánu §10a

Výbor pro jmenování §10aa

Oddíl 4 - Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry a jeho ovládnutí

Stanovení a výpočet kvalifikované účasti §10b

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení §10c

Posuzování kvalifikované účasti §10d

Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti §10e §11

Díl 3 - Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry

Oddíl 1 - Střety zájmů §11a

Oddíl 2 - Účinné a obezřetné řízení

Systém správy a řízení k zajištění účinného a obezřetného řízení §12

Organizační požadavky §12a

Zvláštní pravidla pro použití systému správy a řízení §12aa

Spolehlivý systém správy a řízení §12ab

Úloha vedoucího orgánu při řízení rizik §12ac

Řízení rizik §12ad

Povinné pojištění malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry a jeho neúčast v záručním systému zabezpečovaném Garančním fondem §12ae

Řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě §12b

Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům §12ba

Obchodník s cennými papíry nabízející jím nevytvářený investiční nástroj §12bb

Vedení evidencí §12c

Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12d

Ochrana majetku zákazníka §12e

Prováděcí právní předpis §12f

Výbor pro rizika §12g

Dohled České národní banky nad zásadami odměňování §12h

Mechanismus k hlášení §12i

Zásady odměňování §12j

Obchodník s cennými papíry využívající mimořádnou veřejnou finanční podporu §12k

Pohyblivá složka odměny §12l

Výbor pro odměňování §12m

Oddíl 3 - Deník obchodníka s cennými papíry §13

Oddíl 4 - Odbornost

Personální zdroje §14

Některé podmínky činnosti obchodníka s cennými papíry §14a

Odborná způsobilost §14b

Požadavky na akreditovanou osobu §14c

Trvání, prodloužení a zánik akreditace §14d

Odnětí akreditace §14e

Odborná zkouška a osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky §14f

Uchovávání dokumentů §14g

Prováděcí právní předpis §14h

Oddíl 5 - Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky

Obecné povinnosti při jednání se zákazníky §15

Komunikace se zákazníky §15a

Povinnosti při vytváření investičního nástroje §15b

Povinnosti při nabízení nebo doporučování investičního nástroje zákazníkovi §15c

Výzkum ve vztahu ke společnostem s malou a střední tržní kapitalizací §15ca

Informování zákazníků §15d

Poskytování informací v elektronické podobě §15da §15e §15f §15g

Vyžadování informací od zákazníka §15h §15i §15j §15k

Provádění pokynů za nejlepších podmínek §15l §15m §15n

Zpracování pokynů §15o §15p §15q

Informování zákazníků ve vztahu k provádění pokynů §15r §15s

Oddíl 6 - Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry §15t §16

Oddíl 7 - Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry

Investiční politika §16a

Podávání zpráv podle jednotlivých zemí §16b §16c §16d §16e

Oddíl 8 - Uchovávání dokumentů a záznamů §17

Oddíl 9 - Systematický internalizátor §17a §17b

Oddíl 10 - Algoritmické obchodování, přímý elektronický přístup a služby clearingu

Algoritmické obchodování a související organizační požadavky §17c

Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k algoritmickému obchodování §17d

Algoritmické obchodování s vysokou frekvencí §17e

Algoritmické obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu §17f

Přímý elektronický přístup a související organizační požadavky §17g

Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k přímému elektronickému přístupu §17h

Služby clearingu a související organizační požadavky §17i §17j

Díl 4 - Zrušení, změna předmětu podnikání nebo přeměna obchodníka s cennými papíry a převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíry

Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry §18

Přeměna obchodníka s cennými papíry §19

Převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíry §20

HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Díl 1 - Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném členském státě Evropské unie §21 §22 §22a §23

Díl 2 - Poskytování investičních služeb zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie na území České republiky

Poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky §24 §24a §24b

Poskytování investičních služeb bez umístění pobočky §25 §25a

Informační povinnost ve vztahu k Evropskému orgánu pro bankovnictví §26 §27

HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE ZAHRANIČNÍ OSOBOU SE SÍDLEM NEBO SKUTEČNÝM SÍDLEM VE STÁTĚ, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE §28 §28a §28b

HLAVA V - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Základní ustanovení §29

Požadavky na investičního zprostředkovatele §30

Řízení o žádosti §30a

Trvání povolení k činnosti investičního zprostředkovatele §30b

Přičitatelnost protiprávního činu investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce investičního zprostředkovatele §30c

Povinné pojištění investičního zprostředkovatele §31

Obdobné plnění povinností obchodníka s cennými papíry §32

HLAVA VI - VÁZANÝ ZÁSTUPCE

Základní ustanovení §32a

Ukončení zastoupení §32b

Zápis do seznamu §32c

Oznámení vázaného zástupce §32d

Uchovávání dokumentů §32e

Změna údajů zapsaných v seznamu §32f

Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce §32g

Zánik oprávnění k činnosti §32h

Odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce §32i

Zastoupení vázaného zástupce §32j

Povinnosti zastoupeného §32k

ČÁST TŘETÍ - VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ §33

ČÁST ČTVRTÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROSPEKTU

Odpovědnost za obsah prospektu §34

Mechanismus k hlášení §35 §35a §35b §36 §36a §36b §36c §36d §36e §36f §36g §36h §36i §36j §36k §36l §36m

ČÁST PÁTÁ - OBCHODNÍ SYSTÉMY

HLAVA I - ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU

Základní ustanovení §37

Požadavky na organizátora regulovaného trhu §38

Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu §39 §40 §41 §42

Výbor pro jmenování §43

Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora regulovaného trhu §44

Přeměna organizátora regulovaného trhu §45

Převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu organizátora regulovaného trhu §46

Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí §47

Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu §48

Mechanismus k hlášení §48a §49

Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu §50 §50a

Pozastavení a omezení obchodování na regulovaném trhu §50b

Algoritmické systémy obchodování §50c

Přímý elektronický přístup §50d

Úplaty §50e

Kroky kotace §50f §50g

Přístup k vypořádacím systémům §51 §52 §53

Stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu §54

HLAVA II - OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Díl 1 - Základní ustanovení §55

Podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu §56 §57

Obchod uzavřený na regulovaném trhu §58

Registrace cenných papírů kolektivního investování na regulovaném trhu §59

Vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu §60

Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování §61

Pravidla obchodování na regulovaném trhu §62

Pravidla přístupu na regulovaný trh §63 §63a

Díl 2 - Oficiální trh s cennými papíry §64

Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu §65 §65a

Přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu §66

Díl 3 - Transparentnost regulovaného trhu §67 §68

HLAVA III - OBCHODOVÁNÍ V MNOHOSTRANNÉM OBCHODNÍM SYSTÉMU §69

Přístup k vypořádacím systémům §70 §71 §72 §73

Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování §73a

HLAVA IV - TRH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ §73b §73c

HLAVA V - ORGANIZOVANÝ OBCHODNÍ SYSTÉM

Díl 1 - Základní ustanovení §73d §73e

Organizační požadavky §73f

Díl 2 - Obchodování v organizovaném obchodním systému §73g §73h

Přístup k vypořádacím systémům §73i

HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní hodiny §73j

Limity pozic u komoditních derivátů §73k

Uveřejňování informací o kvalitě provádění obchodů §73l §73m

ČÁST ŠESTÁ - POSKYTOVATEL SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ §74 §75 §76 §77

Mechanismus k hlášení §78 §79 §80 §81

ČÁST SEDMÁ - VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání §82

Vymezení některých pojmů §83 §83a

Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání §84

HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Pravidla systému §85 §86

Změna pravidel systému §87 §87a

Neodvolatelnost příkazu k vypořádání §88

Propojení systémů §89

HLAVA III - PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATENOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ §90

Povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání §90a §90b

HLAVA IV - INFORMAČNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE A ÚČASTNÍKA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATENOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ §90c §90d §90e

HLAVA V - OZNAMOVACÍ POVINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci §90f

Oznamovací povinnosti České národní banky §90g

ČÁST OSMÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ §90h

Obsah dokumentu s klíčovými informacemi pro investory §90i

Obsah dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy §90j

ČÁST DEVÁTÁ - EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Díl 1 - Úvodní ustanovení §91

Díl 2 - Druhy evidencí investičních nástrojů

Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů §92

Samostatná evidence investičních nástrojů §93

Zvláštní ustanovení o imobilizovaných cenných papírech §93a

Díl 3 - Zásady vedení evidence investičních nástrojů

Druhy účtů §94

Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů §94a

Zápis do evidence investičních nástrojů §95

Příkazy účastníka §95a

Účinky převodu investičního nástroje §96

Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem §97

Oprava chyb v evidenci investičních nástrojů §98

Výpis z evidence investičních nástrojů §99 §99a

HLAVA II - CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ A ZAHRANIČNÍ CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ §100 §101 §102 §103 §103a §104 §104a §104b §105 §106 §107 §107a §108 §109 §110 §111 §112 §113 §114

HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ OSOBOU VEDOUCÍ EVIDENCI INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ §115

ČÁST DESÁTÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚSTŘEDNÍCH PROTISTRAN

Povolení k činnosti ústřední protistrany §115a

Oznamovací povinnost §115b

Nabídková povinnost §115c

Jednání valné hromady §115d

Změna výše základního kapitálu §115e

Přeměny §115f

Rozhodnutí §115g

Opatření obecné povahy §115h

ČÁST JEDENÁCTÁ - OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU A INVESTORŮ

HLAVA I - POVINNOSTI MLČENLIVOSTI

Informační povinnost obchodníka s cennými papíry, institucionálního investora a organizátora regulovaného trhu §116 §117

HLAVA II - INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍCH OSOB §117a

Výroční finanční zpráva emitenta §118

Pololetní finanční zpráva §119

Zpráva o úhradách placených státu §119a

Uveřejňování dalších informací §119b

Výjimky z povinností uveřejňovat informace §119c

Ostatní povinnosti emitenta §120 120a §120b §120c §121 §121a §121b

HLAVA III - IDENTIFIKACE AKCIONÁŘŮ, PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A USNADNĚNÍ VÝKONU PRÁV AKCIONÁŘŮ

Působnost §121c

Předávání informací osobami vedoucími majetkové účty §121d §121e

Úhrada nákladů vzniklých při poskytnutí informací §121f

Vztah k zahraniční evidenci investičních nástrojů §121g

Uchovávání informací §121h

Potvrzení o hlasování §121i

HLAVA IV - ODMĚŇOVÁNÍ A VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Působnost §121j

Předložení, schválení a uveřejnění politiky odměňování §121k

Obsah politiky odměňování §121l

Určování výše a vyplácení odměn §121m

Odchýlení od politiky odměňování §121n

Vyhotovení, schválení a uveřejnění zprávy o odměňování §121o

Obsah zprávy o odměňování §121p §121q §121r

Významné transakce uzavírané emitentem §121s

Uzavírání a schvalování významných transakcí se spřízněnými stranami §121t

Uveřejnění významných transakcí se spřízněnými stranami §121u

Výjimky ze schvalování a uveřejňování významných transakcí se spřízněnými stranami §121v

HLAVA V - OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB

Oznamování podílu na hlasovacích právech §122

Postup při oznamování podílu na hlasovacích právech §122a

Další podmínky a požadavky na oznamování podílu na hlasovacích právech §122b

Výjimky z oznamovací povinnosti §122c

Volba členského státu Evropské unie emitentem §123

HLAVA VI - OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU

Ochrana vnitřních informací §124 §125 §126

HLAVA VII - POVINNOSTI NĚKTERÝCH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A DALŠÍCH VYBRANÝCH SUBJEKTŮ

Působnost §127e

Politika zapojení §127f §127g §127h §127i

Investiční strategie institucionálního investora §127j

Investiční strategie správce aktiv §127k

Informační povinnosti poradce pro hlasování §127l §127m

Identifikace střetu zájmů §127n

HLAVA VIII - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

Základní ustanovení §127

Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací §127a §127b

Jazyk uveřejňování §127c

Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie §127d

HLAVA IX - GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY

Základní ustanovení §128

Placení příspěvku do Garančního fondu §129

Kontrola placení příspěvků §129a

Poskytování náhrady z Garančního fondu §129b §130 §131

Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry §132 §132a

Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou §133

Zpracování osobních údajů §133a

Informační povinnosti a spolupráce §134

HLAVA X - LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ §134a §134b §134c §134d

HLAVA XI - PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH PODLE KATEGORIÍ DRŽITELŮ POZIC §134e

Zmocňovací ustanovení §134f

ČÁST DVANÁCTÁ - DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ

HLAVA I - DOHLED NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

Díl 1 - Základní ustanovení

Osoby podléhající dohledu §135

Dohled nad obchodníkem s cennými papíry a hodnocení §135a

Průběžný přezkum povolení používat interní modely §135b

Spolupráce s útvarem vykonávajícím působnost orgánu pro řešení krize §135c §135d §135e §135f §135g §135h §135i

Díl 2 - Opatření k nápravě a jiná opatření

Základní ustanovení §136 §136a

Donucovací pokuta §136b §137

Nařízení dodatečného kapitálového požadavku §137a

Pokyny k držení dodatečného kapitálu §137b

Zvláštní požadavky na likviditu §137c

Nucená správa §138 §139 §140 §141 §142 §143

Změna rozsahu povolení §144

Odnětí povolení nebo souhlasu a zrušení registrace §145 §145a

Díl 3 - Dohled České národní banky v případech dohledu s prvky zahraničního práva

Dohled nad zahraniční osobou poskytující hlavní investiční služby v České republice §146

Dohled nad obchodníkem s cennými papíry poskytujícím hlavní investiční služby v jiném členském státě Evropské unie §147

Dohled nad zahraniční osobou, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie

Dohled nad zahraničním provozovatelem obchodního systému §148 §149

Dohled nad provozovatelem obchodního systému se sídlem v České republice provozujícím obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie §149a

Přenos pravomocí podle nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu §149b §149c §149d

Porušení povinnosti týkající se veřejné nabídky nebo prospektu osobou nepodléhající dohledu České národní banky §149e

Porušení informační nebo oznamovací povinnosti osobou nepodléhající dohledu České národní banky §149f

Díl 4 - Spolupráce orgánů dohledu §149g §149ga §149gb §149h §149i §149j §149k §149l

Díl 5 - Informační povinnosti České národní banky §149m

HLAVA II - DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Určení orgánu dohledu nad skupinou obchodníka s cennými papíry §150

Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích §151

Kolegium nad skupinou §152 §152a §152b §152c

Požadavky na spolupráci §153

Ověření informací týkajících se osob se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie §154

Zahrnutí holdingových osob do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu §155

Požadavky na členy vedoucího orgánu investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby §155a

Smíšená holdingová osoba §155b

Posouzení dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, a dalších technik dohledu §155c §156

HLAVA III - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu §157 §158 §158a

Díl 2 - Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu §159

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů §159a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu §160

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů §161

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci §161a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu §161b

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky §161c

Díl 3 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu §162 §163 §163a

Přestupky obchodníka s cennými papíry §164

Přestupky zahraniční osoby §165 §165a §165b

Přestupky investičního zprostředkovatele §166

Přestupky akreditované osoby §167 §167a

Přestupky provozovatele obchodního systému §168

Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů §169

Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání §170

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů §171

Přestupky některých emitentů investičních nástrojů §172

Přestupky investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a smíšené holdingové osoby §173

Přestupky institucionálního investora a správce aktiv §173a §173b

Díl 4 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu §174

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky §175

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů §176

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu §177

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů §178

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou §179

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití §180

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů §181

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci §182

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu §183

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky §184

Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran §185 §186 §186a §187 §188 §189 §190 §191

Díl 5 - Společná ustanovení k přestupkům §192

ČÁST TŘINÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE §192a §192b §192c

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZÁVĚREČNÉ VYROVNÁNÍ §193

ČÁST PATNÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §194 §194a §195 §195a §195b §196 §197

Seznam nucených správců §198

Informace uveřejňované Českou národní bankou §198a §198b

Zmocnění §199

Ustanovení přechodná a závěrečná §200 §201 §202 §202a §202b §203 §204 §204a §204b §204c §204d §205

Účinnost §206

č. 56/2006 Sb. - Čl. II

č. 57/2006 Sb. - Čl. XXIX

č. 120/2007 Sb. - Čl. VI

č. 29/2008 Sb. - Čl. II

č. 230/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. LIV

č. 230/2009 Sb. - Čl. II

č. 420/2009 Sb. - Čl. III

č. 160/2010 Sb. - Čl. II

č. 409/2010 Sb. - Čl. XI

č. 41/2011 Sb. - Čl. VI

č. 139/2011 Sb. - Čl. V

č. 188/2011 Sb. - Čl. IV

č. 37/2012 Sb. - Čl. VI

č. 135/2004 Sb. - Čl. VIII

č. 148/2016 Sb. - Čl. II

č. 204/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. VIII

č. 204/2019 Sb. - Čl. III

č. 91/2022 Sb. - §25

INFORMACE

256

XXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2004

x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) x upravuje xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx kapitálového trhu x xxxxxxx kapitálového xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon zapracovává xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx24) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na

a) xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx krátko x xxxxxxx xxxxxxx swapů xxxxxxxxx selhání42),

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxx protistrany x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx43),

x) přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).

x) xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52),

x) přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující transparentnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxx61),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx53),

x) xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx60),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx62),

x) přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx obecný xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx63),

x) xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu66),

l) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx72),

x) přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) ve xxxxxx x obchodníkům s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx74) ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx75) x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxxx protistran76).

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

(1) X tomto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x investiční cenný xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x),

x) depozitní xxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

1. představuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx emitenta, xxxxx nemá xxxxx x členském státě Xxxxxxxx unie, x

2. xxxx xxx přijat x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx pokynů xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákazníka, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx individualizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

g) komoditním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedený v §3 xxxx. 2 xxxx. e), xxxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxx x některému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxx x xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. x fyzické xxxxx, která není xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxxxx,

x) počátečním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) kvalifikovanou xxxxxx přímý xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxx 10 % xxxxx §10b odst. 1 x 2, §122 xxxx. 1, §122 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), §122a xxxx. 1 x 2 x §122c odst. 1 xxxx. x) x x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx její xxxxxx,

x) xxxxx propojením xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx orgánem xxxxxx orgán [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] x xxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx povolána, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx volena, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx vykonávala,

n) osobou xx xxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx výkonu této xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx členovi, x xx x v xxxxxxx, xx takovou xxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby,

o) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákazníkovi, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zákazníka nejsou xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx účtuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx,

x) xxxxxxxx produktem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx, x který xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

r) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxxx splatnosti (xxxxxxxxxxx vklad) a xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, investiční xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxx") xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx navázán xxxxx na xxxxx xxxxxxx míry,

s) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nástrojem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automaticky, x omezeným xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxxxx xxxxxx, načasování, xxxx xxxx objem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx jakýchkoli parametrů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provedených xxxxxxx,

x) algoritmickým xxxxxxxxxxxx x vysokou frekvencí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx síťových x xxxxxx typů xxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obdobnými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přímý xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přímým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxx xxxx obchodních xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxx předání pokynů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx

1. xxxxx přístup, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx k využití xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto účastníka x předání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodování xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx další xxxxx tak, xx

1. xxxx osoba není x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x kupujícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxx x

3. obchod x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx je uzavřen xx xxxx, xxx xxx xxxx osoba xxxxxxx ztrátu xxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx předem oznámené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx podle xx. 2 odst. 1 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 600/2014,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x investičními xxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zákazníka,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s investičními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednání xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sjednání xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákazníka, xxxx

5. pomoci xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákazníka x

x) xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx splacení xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx rovná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xx být splacen.

(2) X tomto xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx investorem xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pojišťovna x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost institucí xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx

1. obchodník x xxxxxxx papíry,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "pobočka") xx základě povolení xxxxx §28a xxxx. 1,

3. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxx x povolením xxxxx §481 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přijaté x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx spřízněná xxxxxx xxxxx bodu 9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 24 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1126/200865).

(3) X tomto zákoně xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 23 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372),

d) xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnik v Xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 56 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxx mateřská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost x Xxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Unii xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 58 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/203372),

x) dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/203372) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou xxxxx xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového testu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx evropskými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/201377), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry ani xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednoho evropského xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203372),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osoby,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxx 37 xxxxxxxx (XX) č. 575/201377),

x) xxxxxxxxxx rizikem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x možnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx systém x reálnou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx i jiný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx členové xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx strategii, xxxx a celkové xxxxxxxxx této osoby, xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx členové xxxx xx funkce xxxxxx, jmenováni xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vedení a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx tier 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 podle xxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) č. 575/201377),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx tier 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 podle xxxxx xxxxx xxxxx X kapitoly 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/201377),

x) xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx tier 2 xxxxx části xxxxx xxxxx I kapitoly 4 nařízení (EU) č. 575/201377),

x) malým x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372),

v) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníkem xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/201377) se xxxxxx x xxxxx státě xxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx systémem xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) systematický xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxx poskytovatel likvidity xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

d) xxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx činností xxxx některá z xxxx xxxx trhů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x).

(6) Xxxxxxx trhu xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx obchodovat na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Pojmy xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), x) a x) xxxxxxxx také xx. 3, 9, 18, 19 a 20 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§2x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx,

x) spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxx,

x) investiční xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxx finančním xxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x zprostředkovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření x

4. xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění,

j) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) osoba, která xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx s investičními xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx rizika (xxxxxxx) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xx x) a xxxx xxxxxxx patří xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. g) xx x) xxxx xxxxxxxxxx x tato xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, anebo při xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státu,

n) xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx centrální xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka x

x) Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Evropská xxxxxxxxxx banka xxxx xxxx mezinárodní finanční xxxxxxxxx.

(2) Profesionálním xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxxx xxxxx poslední xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 ze 3 kritérií, xxxxxxx xxxx

1. aktiva xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

2. roční xxxx čistého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

3. vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částce xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxx založená xx účelem podnikání, xxxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx x písmenu x).

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx se x obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě, že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první.

§2x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v tomto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 z xxxxxx 3 kritérií:

1. provedla xx xxxxx x xxxxxxxxxx 4 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obchody x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxxx se xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx x investičními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 000 EUR,

3. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zaměstnání, povolání xxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti finančního xxxx, která vyžaduje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, jichž se xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x musí x xx být zřejmé, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jaké xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx. Xxxxxxxx žádosti xx písemné prohlášení xxxxxxxx o tom, xx xx xx xxxxx, že

a) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému účelem xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xx 15r xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v užším xxxxxxx než ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx není profesionálním xxxxxxxxxx; na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry žadatele xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x má xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx se xxxxxx xxxx, potřebné zkušenosti x odborné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx související xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx zákazník xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, jakého xxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx nástrojem nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Této xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotí, zda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.

§2c

Odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zázemí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15h xx 15k) se má xx to, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2a xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx rizika, která xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nástrojem, xxx xxxxx xx profesionálním xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxx xx má za xx, xx profesionální xxxxxxxx xxxxxxx x §2a xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§2d

Způsobilá protistrana

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx povinen xxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx x) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2a xxxx. 1 xxxxxxxxxx stanovené x §15 xx 15r. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahu xx xxxxxxx není xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xx 15r, xx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, i fyzická xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx které xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bez xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xx 15r. Xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem xxxx xxxx investiční xxxxxx xx týká.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxx x §2a odst. 2 x §2b xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xx 15r, xxxxx x to xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx. Xx žádosti xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x), x) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xx 15r xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vztahu xx xxxxxxx xx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx o xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxx. X takové xxxxxxx xxxx xxx zřejmé, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jaké xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx kterému xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §1515r xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 (dále xxx "xxxxxxxxx protistrana"), xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x nesmí používat xxx komunikaci s xxx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx klamavé xxxxxxxxx; xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxx xxxxx §15da.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx xx. 61 a 71 nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxxx nástroje

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxx papíry,

b) xxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, finančním indexům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx, k xxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy,

g) xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx vyplývá xxxxx xx vypořádání v xxxxxxxx nebo právo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx selhání xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx důvodu předčasného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx, xxxxx, forwardy x jiné nástroje, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x z nichž xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx komodity, x xx xxxxxxx xx obchoduje na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx x mnohostranném xxxxxxxxx systému popřípadě x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1227/2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx komodity,

i) xxxx, xxxxxxx, swapy, forwardy x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xx komoditám x x nichž xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxx komodity, xxxxx nejsou xxxxxxx x písmenu x), xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx, jejichž hodnota xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxx vyplývá právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx x věcem, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) až j) x mají xxxxx xxxxxx derivátových investičních xxxxxxxx; xxxxxxx xxx x xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx jsou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxx,

x) depozitní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v písmenech x) a b),

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x),

x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x penězích x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx výnosů, xxxxxxx xxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx nástroje, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x komerční xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxx xxxxxxxx nástroje.

(6) Jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

(7) Xxxxxxxxxx xx. 5, 7, 8, 10 x 11 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/56578) xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), které xxxxxx investičním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx energetické produkty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxx 4.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx investiční xxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) přijímání x xxxxxxxxx pokynů týkajících xx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

b) xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) obhospodařování majetku xxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx investiční nástroj, xx základě volné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) upisování nebo xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazku xxxxxx upsání.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx a správa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, x výjimkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx depozitářem xxxx xxxxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zápůjčky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx poskytovatel xxxxx xxxx xxxxxxxx podílí,

c) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) investiční xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obchodování x investičními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) služby xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a xxxxx xxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x správa xxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (§92), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů (§93).

§4x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 3 xxxx. a) nesmí xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§4a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§4x

Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx zajišťovna xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx ovládajícím xxxxx xxxxxxxxxxx hlavní investiční xxxxxx,

2. osobám xxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxx službu, xxxx

3. xxxxxx ovládaným stejnou xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxx existuje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti x tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx takové hlavní xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxx xxxxxxxxxxx deriváty x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční službu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům xxxxx xxx komoditním xxxxxxxxx x povolenkám na xxxxx skleníkových plynů x jejich derivátům, xxxxx-xx x

1. xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx nefinančního subjektu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přímo související x obchodní činností xxxx xxxxxxxxxxx financováním xxxxxx nefinančního xxxxxxxx xxxx xxxx, které x xxx tvoří xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. osobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodnímu xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, který x obchodním systému xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižující xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx financováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxx, xxxxx s xxx tvoří xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxx xxxxxx zákazníka x xxxxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysokou xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 až 3,

x) člen Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvěma nebo xxxx členskými xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx svých xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx problémy xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

j) xxxxx, xxxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxx x komoditními deriváty xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich deriváty, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účet xxx provádění pokynů xxxxxxxxx, xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční služby, xxx je obchodování xx vlastní xxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dodavatelům xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxxx x uvedených xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx podnikatelskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxx bankovních služeb xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx trhu xx xxxxxx xx komoditním xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"),

2. xxxx xxxxx neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx frekvencí x

3. xxxx osoba xx xxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx činnost podle xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx za doplňkovou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xx niž xx xxxxxxxxxx tento xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx smyslu §24, 25, 58, 59 x 60 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx přeshraniční xxxxxx x elektřinou54) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx55) xxxx podle xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx poskytovatele xxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx udržovat rovnováhu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na osobu xxxxxxxxxx se činnostmi xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xx komoditním xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sekundárního xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx stanovených v xxxxxx 73 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 909/2014 x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/150375) xxx výkonu xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2 písm. x) nebo x).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), i) nebo x) xx uplatní xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx podle §21 xxxx. 4, §22 odst. 4, §24 xxxx. 2 x §25 xxxx. 2 xxxx protistrana xxxxxxx uzavíraných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxx dluhu xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx x. 4 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx. 4 nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578) upravuje, xxx xx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Kritéria xxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j) x xxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxx považována xx doplňkovou x xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx. 1 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2021/183380).

HLAVA XX

XXXXXXXXX S XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§5

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry se x xxxxx zákoně, x výjimkou §5a, 6, 8a, 9a, §12aa xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m, §16a, 16b, §135a xx 135c, §136 xxxx. 2 x 5, §137a xx 137c, §149ga, 149gb a §150 xx 155c, xxxxxx x xxxxx, xxxxx má v xxxxxxx jí xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2019/203372), xx §9a, §12aa xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m, §16a, 16b, 135a, 135b, 135c, §136 odst. 2 a 5, §137a xx 137c, §149ga, 149gb a §150 xx 155b xxxxxxxxx. Xxx xxxxx §3a, 20d, §25 xx 26b, §26c xx 34, §36a xx 36j, §38c xx 39 x §41 xxxxxx o xxxxxxx xx obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 1 xxxx. 2 xxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2019/203372), xxxxxxxx xx banku x §8 odst. 2 až 10, §8b8d, §9a, 11b, 11c, §12c xx 12y, §16, 16a, 21, 22 x 24 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí Xxxxxx xx pro xxx xxxxxxx obdobně, jako xx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxx, xx §8a, 9a, §12aa12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m, §16a, 16b, §21 xx 23, §135a, 135b, 135c, §136 xxxx. 2 x 5, §137a xx 137c, §149ga, 149gb x §150155b xx pro xxx xxxxxxxxx. Xxx účely §3a, 20d, §25 xx 26b, §26c xx 34, §36a xx 36j, §38c xx 39 x §41 zákona x xxxxxxx xx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x §5a, §5c xx 5o, §8 xxxx. 2 až 10, §8b8d, §9a, 10a, 11b, 11c, §12c12y, §16, 16a, 17a, 20, 20a, 21, 22 x 24 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, přímo xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx x rozhodnutí Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx některé xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může podle xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/201377) se použijí xx obchodníka s xxxxxxx papíry, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xxxx h), pokud xxxxxxx xxxxxxx konsolidovaných xxxxx daného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 000 000 000 XXX x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx potíže by xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx clearingového xxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372), xxxx

x) xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. významu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. propojenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx není splněno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pozbude xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx účelem jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203480).

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6

Xxxxxxxxx xx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxx zakladatele obchodní xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xx nebo bude xxx právní xxxxx xxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,

x) sídlo x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je nebo xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx důvěryhodná (§197); to xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx společnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx §8a a xx, xxxx bude xxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kapitál xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň ve xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxx společnosti xxxx xxxx budou xxx xxxxx xxxxx splňující xxxxxxxxx xxxxx §10d xxxx. 6,

f) xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx propojení x osobou, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxx sídlo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nesmějí právní xxx xxxxxxxx xxxxx x způsob jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bránit účinnému xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx x pokrývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. je xxxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými propočty x

3. vymezuje činnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného, xxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bude mít xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx povinností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x pravidel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx uspořádání,

2. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x

3. zajišťování xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx kterých xxxxxxxx xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svéprávné, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxx společnosti x xxxx xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §10,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx splňují požadavky xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému splňují xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 písm. x) x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 písm. x), x

x) xxx-xx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §73f xxxx. 1 písm. x),

2. pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx požadavky xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

3. pravidla xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

4. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx organizovaný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx obchodnímu xxxxxxx xxx systematickému internalizátorovi, x xxxxxx xxxx xxxxxx fungovat,

5. je xxxxxxxx popsán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx provozování organizovaného xxxxxxxxxx systému, xxxxxxx, xxx může být xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx a xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx více xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

6. xx vysvětleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx kterým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zda xx oprávněn přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx službu.

(3) Obchodník x cennými papíry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx změnu xx xxxxxxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx získal povolení x xxxxxxxx, nejde-li x xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxx podnikatelská činnost xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, vykonávat xxx xx xxxxx zaregistrování Xxxxxx národní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §8a odst. 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx finančním trhu, x xx xxxxxxx

x) x činnosti xxxxxxxxxx xx ke stavebnímu xxxxxxx, hypotečním xxxx xxxxx úvěrům, penzijnímu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx penzijnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx v xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezhotovostním xxxxxxx s xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxx x §8a xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx §7 odst. 3, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx které xxxx dodržovat xxx xxxxx výkonu.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti přispěje xx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx, jaký xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zamítne. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx.

§6xx

Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2013 Xx. x účinností xx 19.8.2013

§6x

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx se sídlem xxxx skutečným xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxx instituce xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/201377) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx, kdy

a) xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 000 000 000 XXX, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx jeho celkových xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxx za období 12 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx odpovídající 30 000 000 000 XXX x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob x této xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 000 000 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2 písm. x) xxxx h), xxxxxxxx částky odpovídající xxxxxxx 30 000 000 000 XXX, xxxxxxx v obou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z hodnot x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx systémově významného xxxxxxxxxx xxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xx x systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřihlíží x xxxx případnému xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx udělí povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxx akciové společnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx společnosti xx x Xxxxx republice,

c) xxxx společnost xx xxxxxxxxx kapitál, xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201377) xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň 5 000 000 XXX x xx xxxxxxxx xxxxxx průhledného x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/201377),

x) vedoucí xxxxx xxxx společnosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §10 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xx. 8x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU81), x

x) žadatel splňuje xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx bank, x xxxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x požadavku podle §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx investiční služby xx xxxxxxxxx významný xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat x xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) nebo x).

(7) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Česká národní xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx jí xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vadami.

§6x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vedle xxxxxxx xxxxx §34 xxxxxx x bankách, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce počítaný xx xxxxxx 60 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx prahové hodnoty xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/201377).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx významný xxxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx důvodem xxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud Xxxxx xxxxxxx banka odejme xxxxxxxxx významnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §145.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6x

Xxxxxxxx k činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx významný xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx sídlem xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx svou činnost x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx skutečným xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx splněny tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx omezeným,

b) xxxxx x skutečné sídlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx pobočka x xxxxxxxxx, mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx pobočka xx xxxx bude xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 5 000 000 XXX,

x) žadatel xxxxxxxxx úplné informace xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx. 8a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU81),

e) xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx poskytovat x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. c) x x), x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

&xxxx;(3) Žádost podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 do 6 měsíců xxx xxx, xxx jí xxxxx žádost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vadami. Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx podle odstavce 1 Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby je xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodník xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx je xxxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a skutečným xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Evropské unie, xx §28 xx 28b xxxxxxxxx a xxxxxxx se xxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 11, §8b xxxx. 10, §11a, 12a, 12b, §13 xx 15 x §16b xxxxxx x xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6x

Xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxx výkon činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xx sídlem xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se §24 xxxx. 1 xx 3 x §25 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx obdobně §5a x §5c xx 5o zákona x xxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§7

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6a.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prokazující xxxxxxx podmínek xxxxx §6a, xxxx formát x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 upravují xx. 1 až 10 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/194382).

(7) Formát a xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx. 1 xx 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/194583).

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§7x

Xxxxxxxxxx řízení ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxx úřední xxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx pro udělení xxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx §6 xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§8x

Xxxxxxxxx kapitál

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 750 000 XXX.

(2) Počáteční xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tento xxxxxxxxx x cennými xxxxxx obchoduje xx xxxxxxx učet nebo xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), musí xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 750 000 XXX.

(3) Xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v §4 xxxx. 2 xxxx. a), x), x), x) x x) x není xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxx zákazníků, musí xxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 75 000 XXX.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle odstavců 1 xx 3, xxxx xxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 000 EUR.

Složení počátečního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/203372).

Xxxxx 2

Kapitálová xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb.

§9x

(1) Velký xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x průběžné xxxxxxxxx xxxxxx, druhů x xxxxxxxxx vnitřně stanoveného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx ostatní xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx být xxx vystaven. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx být odpovídající x xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto velkého xxxx propojeného xxxxxxxxxx x cennými papíry.

(2) Xxxxx xxxx propojený xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pravidelně přezkoumává, xxx strategie x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxx určí Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx nebo opatřením xxxxxx povahy.

§9aa

§9aa pozbyl xxxxxxxxx.

§9xx

§9xx pozbyl platnosti.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9xx

§9xx pozbyl platnosti.

§9af

§9af pozbyl platnosti.

§9ag

§9ag xxxxxx platnosti.

§9ah

§9ah xxxxxx xxxxxxxxx

§9ai

§9ai pozbyl xxxxxxxxx.

§9aj

§9aj zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9an

§9an zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9ao

§9ao xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9ar

§9ar zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9at

§9at xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9au

§9au zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9x

§9x zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9c

§9c zrušen právním xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb.

Oddíl 3

Xxxxxxx xxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 členy představenstva, 2 xxxxx správní xxxx xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnost; xxxxxxxxx xxxxx kolektivní xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx odůvodněný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x možnému střetu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxx x xxx dostatek xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro průběžné xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx členů jeho xxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxx xxxx vedoucího orgánu xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) člen xxxx xxxxxxxxx orgánu xxx přístup ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumentům, xxx xxxx, je-li xx xxxxxxx, xxxxxx zpochybnit xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx vrcholném xxxxxx,

x) členové xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dovednosti x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) byly xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx údaje mohly xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx České národní xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, registrovaný xxxxxxx, xxxx nebo rodič xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxx vedoucího xxxxxx xxxx xxxx manžel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xx může uplatňovat xxxxxxxx vliv xxxx xx v této xxxxxxxxx xxxxx členem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx vedoucího xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x věnuje výkonu xxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx časové xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx činností x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx významný vzhledem xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgánech jiných xxxxxxxxxxx osob ve xxxxxx xxxxxxx než xxxxx

1. jedné funkce xxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx x xxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci xx 2 xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nezastává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxx

2. 4 xxxxxx nevýkonného člena.

(5) Xxxxx národní banka xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx významný vzhledem xx své velikosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx další funkci xxxxxxxxxxx člena xxx xxxxx odstavce 4 xxxx. c) x xxxxxx jiné právnické xxxxx, pokud to xxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Aniž xx xxxxxxx povinnost xxxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacitu, xxx účely xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx nezohledňuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cílům, x xxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx člena v xxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 113 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x

x) obchodní korporace, xx které má xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx může být xxxxx fyzická xxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vedoucího orgánu

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx složení xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10, x xx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nastala-li xxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx změnu xx 10 pracovních dnů xxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxx nebudou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/194583). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/194382).

§10xx

Xxxxx xxx jmenování

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §12l odst. 6 písm. x), xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontrolního orgánu. Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx kontrolní xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vyváženost xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rozmanitosti x zkušeností xxxxx xxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, složení x xxxxxxx vedoucího xxxxxx x předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) pravidelně x alespoň jednou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucího xxxxxx v otázkách xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx jmenování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vedoucím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu, xxx xx dosáhlo stanoveného xxxx. Cíl, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xx. 435 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/201377).

(4) Xxxxx pro xxxxxxxxx při plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxx malá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx škodil xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry jako xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx, xxx xxx výbor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x aby měl xx xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§10aa vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxxxx 4

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na obchodníkovi x xxxxxxx papíry x jeho xxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Osoba nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxx souhlas Xxxxx xxxxxxx banky

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %, xxxx

x) x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

a xx x x xxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx nabytou xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxx jiných xxxx.

(2) Xxx účely výpočtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se považují xx hlasovací xxxxx xxxxxxxx z účasti xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 2; §122a xxxx. 4 až 6 a §122b xxxx. 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx hlasovací xxxxx x účastnických xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx souvislosti s xxxxxxxxxx xxxx umisťováním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx nezasahuje xx xxxxxx emitenta xxxxxxx papírů a xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx čl. 2 xx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/194684).

§10x

Xxxxxxx s nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ovládnutím.

(2) Xxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx x souhlas xxxxx §10b odst. 1.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx jednání, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx na obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxx úplné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §10b odst. 1 xxxxxxx žadateli xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx žádost xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx který xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2. Žádost xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx osobách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx být tato xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx o celkové xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x údaje x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(2) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejpozději xx 60 pracovních xxx xxx dne odeslání xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx Česká národní xxxxx x této xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §10c xxxx. 2. Souvisí-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přechodem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 50. xxxxxxxx den xxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx vyzve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxx potvrdí xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx této xxxxx xx běh lhůty xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 staví, a xx xxxxxxx na xxxx 20 xxxxxxxxxx xxx. Stavit běh xxxx lhůty je xxxxx pouze xxxxxx. Xxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 2 xx xxxxx xx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx obhospodařovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxx xxxxxxx podmínek uvedených x xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxx přitom x ekonomickým xxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx nejsou splněny xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6 nebo xxxxxxxx informace předložené xxxxxxxxx nejsou dostatečné xxx xxxxxxxxx žádosti.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxxx x ohledem na xxxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx výkon jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) osoby, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx jsou x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx členy xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx zjevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10,

x) xxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezávadnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodníka x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikaní xx xxxxxxxxxxxxx x konsolidovaném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí má xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx být, nebrání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx konsolidovaném základě, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě x xxx xxxxxxx x xxxx skupině,

f) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx x xxxxxxxx porušení došlo, x

x) xxxxx xx x případ zvláštního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §10c xxxx. 2.

(7) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx Česká xxxxxxx banka

a) xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx podle §10b xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §149k xxxx. 1 písm. x) před xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10e

Pozbytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx

x) snižují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx, xx xxxxxx pod 50 %, 30 % xxxx 20 %, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx, xx xxx přestávají xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx snižujících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx nebo osobách xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx snížena xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přestane xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxx x údaje o xxxxx xxxx osobách, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nabývají xxxx xxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. s účinností xx 1.8.2009

§11

Ustanovení §10b xx 10e xx nepoužijí x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx. X xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxx

§11x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxx, xxxx pracovníky x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxx přímo xxxx xxxxxxx spojenou kontrolou, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx třetích xxxxx xxxx xxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx podle §12a xxxx. 3 x §12ba a 12bb xxxxxx dostatečná x xxxx, aby s xxxxxxxxxx jistotou xxxxxxxxx, xx rizikům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zájmů a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx provede xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 2 musí xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx zákazník xxxx x xxxxxx, x níž ke xxxxxx xxxxx dochází, xxxxxx informované rozhodnutí.

Xxxxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Účinné x xxxxxxxxx xxxxxx

§12

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx účinného x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx orgán obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, včetně vymezení xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neslučitelný, x předcházení xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx stabilitě x fungování trhu x zájmům xxxx xxxxxxxxx.

(2) Systém podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, strategie v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nad xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohled xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jsou xxxxxxx podmínky xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zajišťuje, xxx řídicí orgán xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx znalostí xxxxxxxxxxxx xx pracovníků, zdrojů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x přihlédnutím x povaze, rozsahu x složitosti jeho xxxxxxxx x xx xxxx požadavkům, xxxxx xxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, činností, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovaných x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx riziko x charakteristikami a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx testování,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapojených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní chování x xxxxxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotí přiměřenost x xxxxxxxxxx strategických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

§12a

Organizační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxx xxx

x) řádné xxxxxxxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx,

x) mechanismus xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x ochranná opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Obchodník s xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxx strategie x xxxxxxx umožňující xxxxxxxx, xxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx udržuje a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x administrativní xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxx zájmů podle §11a neovlivnily xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přijme přiměřená xxxxxxxx x tomu, xxx zajistil xxxxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx řádný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) zaručuje xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx úniku informací xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Další xxxxxxxxx xx organizační xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry podle xxxxxxxx 1 xx 3 upravují xx. 21 xx 29 x čl. 33 xx 42 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

§12aa

Zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m a §16b xxxxxxxxx. Povinnosti podle §12ad xxxx. 1 xxxx. x), c) x x) xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m x §16b xx pro xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx období xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372) x xxxxxxxxxx x xxx Xxxxxx národní xxxxx.

(3) Pokud xxxx x xxxxxxxxxxx obchodník x cennými xxxxxx xxxxxx, xx již xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372), informuje o xxx Českou národní xxxxx x požadavky §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m x §16b xxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx podle §12l x xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx období, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12x x §16b xx xxxxxxxxxxxxx základě, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/203372).

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxx §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12x a §16b xx xxxxxxxxxxxxx x xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372). Xx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahrnuta do xxxxxxxxxxxxx situace xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372) x xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m x §16b xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§12xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) jasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování x xxxxxxx xxxxx, xxxx je nebo xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx tento obchodník x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účastníky finančního xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx; xxxx xxxxxx x postupy xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxx xx xxxxxxx práci xxxx xx práci xxxxxx hodnoty.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx kritéria podle xxxxxxxx 3 x xxxxx §12ac, 12ad, 12g, 12h x §12j xx 12m.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí být xxxxxx x přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry.

§12ab xxxxxx právním předpisem x. 96/2022 Sb. x účinností xx 29.5.2022

§12ac

Úloha xxxxxxxxx xxxxxx xxx řízení rizik

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx nebo může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vystaven, x xx při xxxxxxxxxx makroekonomického xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Řídicí xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx významných xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zásad xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, svému xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx kontrolnímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§12xx

Xxxxxx xxxxx

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx spolehlivé xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, pokud xxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zákazníky x jejich xxxxxx x xxxxxxxx významný xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx se zohlední xxxxxxxxx xxxxx §12e; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx jako účinného xxxxxxxx xxx řízení xxxxx,

x) xxxxxxxx zdroje xxxxx pro trh x jejich dopady x xxxxxxxx xxxxx xx kapitál,

c) významné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, zejména xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, x dopady xxxxxx xxxxx, a

d) riziko xxxxxxxxx xxx vhodný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jednodenního xxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno, xx obchodník s xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

(2) Xxxxxxxx zdroje xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) zahrnují x relevantních případech xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxx aktiv, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo protistran, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dávkově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programům.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx složitosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x ochotě xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx význam xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x němž xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12e.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxxxxx xxxxxxxxxx riziku dopadu xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx riziko xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx požadavcích vypočítaných xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203372).

(5) Pokud je xxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx na životaschopnost x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a strategií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx, xxx se xxxxxxxxx, zásady, postupy x xxxxxxx obchodníků x cennými xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 29 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203480).

§12xx xxxxxx právním předpisem x. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

§12xx

Xxxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x jeho xxxxxxx x záručním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondem

(1) Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některé x povinností malého x nepropojeného xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx

x) x limitem xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 13 500 000 Kč xx každou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 250 000 Xx x případě xxxxxxx xxxx pojistných xxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce x

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx ujednána, xx xxxxx xxx 10 % z xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx §128 xx 134 xxxxxxxxx.

§12xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§12b

§12b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§12xx

Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx vytvářející xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavede, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx schvalování xxxxxxx xxxxxxxx investičního nástroje x jeho významných xxxx před jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) určit xxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro cílový xxx a

c) xxxxxxxx, xxx zamýšlená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxxx organizační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investičního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným investičním xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx integritu xxxx.

(5) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, průběžně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, přičemž

a) zohledňuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx významně xxxxxxxx potenciální rizika xxx xxxxxx trh,

b) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx i nadále xxxxxx.

(6) Obchodník s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx investiční nástroj xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §12bb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx schvalování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 až 6 xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxx §3 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx doložku o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) depozitní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

§12xx

Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj

Nabízí-li xxxx xxxxxxxxxx-xx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12ba xxxx. 6, x xx i xx xxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabízený xxxxxxxxxx,

x) porozumění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx určenému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§12c

Vedení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx evidence

a) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, s xxxxxxx vlastníkem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účtu, xx xxxxxx xxxxxxx zaknihované xxxx imobilizované cenné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účtu zákazníků; xxxx xxxxxxxx xx xxxx x evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) listinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zákazníků xx xxxxxxx, nebo imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxx x samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§93),

x) xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx převzal od xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx; xxxx evidence xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§93),

x) xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx převzal xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c) x jejichž xxxxxx xx umožňuje; tato xxxxxxxx se vede x samostatné evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§93).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vedou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12d

Činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx pověří jinou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxx, udržovat x uplatňovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxx souvisejících rizik x opatření x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxx x řízení xxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx3). Pověřením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx újmu xxxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, na základě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2).

(3) Provozní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx řádné x plynulé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxx povinností xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.

(4) Xx významnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry se xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx, činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx poskytovaných xxxxxx, xxxxxxx xxxx prostor x xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem, xxx xxxxxxx jinou xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud

a) xxxx xxxxx xx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x podléhá xxxxxxx xxx dodržováním pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x příslušným orgánem xxxxxxx.

(6) Xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 jinou xxxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, pouze x případě, že xxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxx banka xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxx pověření xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx států, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Další xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxx xx. 30 až 32 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/56578).

§12x

Xxxxxxx majetku zákazníka

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, x k vyloučení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx povinen při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx majetku a, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na účet xxxxxx zákazníka.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§12f

Prováděcí xxxxxx předpis

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při vytváření, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxx xxxxx §12ba x 12bb,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12e xxxx. 3 x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx.

§12x

Xxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12l odst. 6 xxxx. x), xxxxx výbor xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zkušenosti, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxx x ochotě xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podstupovat riziko, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a tuto xxxxxx řídit x xxxxxxxx.

(3) Výbor pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x budoucí xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry podstupovat xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxx x xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§12x

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 51 prvního pododstavce xxxx. x) x x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372) x xxxxxxxxx poskytnuté obchodníky x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žen a xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předloží Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dosahuje xx xxxxx účetní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 000 000 XXX, včetně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, hlavních xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx na plnění xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stáří. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/203372).

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní bance xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx vrcholném xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx. Datová xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx musí xxx opatřena uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxxx x hlášení

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x uplatňuje xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x hlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx finančních xxxxxx2) xxxxxxxxxxxxxxx zvláštního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx stejné míry xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x c).

(2) Mechanismus x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx porušení a xxxxxx vyhodnocování,

b) ochranu xxxxx, xxxxx ohlásí xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxx x pracovníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx která xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§12j

Zásady odměňování

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, pracovníků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x podstupováním xxxxx, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx funkcích a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx spojeny x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pracovní činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zásady:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jasně xxxxxxxxxxxxxx x přiměřené xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx organizaci x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx mužů x xxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx odměňování xxxx x souladu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podněcují xxxxxxxxx podnikání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx přijímá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx také dohlíží xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx odměňování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s jejich xxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxx oblastí xxxxxxxxx, které kontrolují,

i) xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx x dodržování xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §12m, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx složky xxxxxx, xxxxx xxxxxx především xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. pohyblivé xxxxxx odměny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsobené xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx rámec xxxx, xx xxxxxxx z xxxxx práce xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx celkové xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx profil.

(3) Kritéria xxx xxxxxx kategorií xxxxxxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/203480).

§12x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podporu

Pokud xxxxxxxxx x cennými xxxxxx využívá mimořádnou xxxxxxxx finanční podporu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. s) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na finančním xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxx čistých xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpory.

§12k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§12x

Xxxxxxxxx složka xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §12j xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, rozsahu x složitosti xxxx xxxxxxxx:

x) xx-xx pohyblivá xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výsledky, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx daného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníka xx xxxxx x úvahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cyklu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry a xxxx rizikům xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx pracovníky, a xx xxxxx za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) platby xxxxxxx x xxxxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovníkem x xxxxx období x xxxxxx odměnou xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradou xxxx vyplacením xx xxxxx x předchozím xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být v xxxxxxx x dlouhodobými xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxx požadované x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx pohyblivých xxxxxx odměny x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stávajících x budoucích rizik,

j) xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx daného obchodníka x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů,

2. xxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx cennými papíry xxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. nástrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxxx xxxxxxx, x xxxxx odpovídajícím způsobem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx při xxxx xxxxxx, xxxx

4. nepeněžních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spravovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxx odměny xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na dobu 3 xx 5 xxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotyčným xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx pohyblivé xxxxxx odměny činí xxxxxxx 60 %; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx základě,

m) xx 100 % xxxxxxxxx složky xxxxxx xx xxxxxxx podmíněno, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry horší xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odměny nebo xxxx xxxx xxxx xxxxx požadovat vrácení xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxx její xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx pracovník

1. xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxx není považován xx odborně xxxxxxxxxxx x důvěryhodného, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxx podnikání, xxxx, hodnotami a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx podle §12j xxxx. 1 xxxxx používat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx čl. 1 xx 59 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/203372).

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxx x nástroje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx sladění xxxxxxx pracovníka s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxx věřitelů x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezit druhy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. j) xxxx xxxxxxxx zakázat používání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx složky xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx, xx

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx u obchodníka x xxxxxxx papíry xxxx dosažením xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx starobní důchod, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxxx výhody x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx 5 let x

x) xxxxx pracovník xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx a odejde xx důchodu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podobě nástrojů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j), xxxxxxx xxxx pracovník xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x odstavec 5 xx xxxxxxx xxx xx

x) obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průměru vyšší xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 000 XXX, x

x) fyzickou xxxxx, xxxxx roční xxxxxxxxx složka xxxxxx xxxxxxxxx částku odpovídající 50 000 XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx čtvrtinu xxxxxxx roční odměny xxxx xxxxx.

(7) Upřesnění xxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 3 x xxxxx alternativní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxxx xx. 32 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203480).

§12x xxxxxx právním předpisem x. 96/2022 Xx. x účinností od 29.5.2022

§12m

Výbor pro odměňování

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §12l xxxx. 6 písm. x), xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxx x

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x postupy odměňování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízení xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odměňování, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy x xxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxxxx 3

Deník xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uzavřených obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxx účely xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx účastníků transakcí.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pracovníci xxxx xxxxxxxx zástupců, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx jsou xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14b) x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedenými x §2a xxxx. 1 nebo 2 xxxx x §2b.

§14b

Odborná způsobilost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zákazníkem v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) odborných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákazníkem x xxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx zákazníkem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazují xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazují xxxxxxxxxx x úspěšném vykonání xxxxxxx xxxxxxx (§14f).

(4) Xxxxxxxxx znalostmi x xxxxxxxxxxx nezbytnými xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x tomto xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxxx minima x finančním xxxx,

2. xxxxxxxxx, subjektů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx penzijního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kapitálového xxxx, xxxxxxxx-xx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxxxxx služeb x investičních xxxxx,

5. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

6. xxxxxxxx analýzy x

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx penzijního produktu,

2. xxxxxxx analýzu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14c

Požadavky na xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxx xxx jednání se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx udělí nebo xxxxxxxxx akreditaci xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx, je-li fyzickou xxxxxx, x důvěryhodný; xxxxxxxx důvěryhodnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má xxxxx, kvalifikační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména splňuje xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborných zkoušek,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx řád xxxxx §14f odst. 2 x

x) údaje xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xx lhůtě 3 xxxxxx ode xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Oznámení xx podává xxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§14d

Trvání, prodloužení x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Akreditace xx uděluje xx xxxx 5 let.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prodloužit vždy x xxxxxxx 5 xxx, a to xx xxxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx odstavce 2 xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Nevydá-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx akreditace prodloužena xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx (§14e).

§14x xxxxxx právním předpisem x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§14x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka akreditaci xxxxxx, jestliže x xx akreditovaná xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx akreditaci xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) údaje, xx jejichž základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nepravdivé xxxx xxxxxxxxxx,

x) akreditovaná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává xxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§14x

Xxxxxxx zkouška a xxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx zkouškového xxxx, xxxxx xxxxx zajišťuje xxxxx průběh odborné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxx xxx písemná. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx lichý xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx být důvěryhodní.

(4) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xx xxxxx internetových xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) kolik xxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx vykonání xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušeného x výsledku xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) podpis xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Akreditovaná xxxxx uchovává xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xx dobu 10 let ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i pro xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Xx. x účinností od 3.1.2018

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx odborných xxxxxxxx x dovedností xxxxx §14b xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 4 a §14d xxxx. 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 7, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14e xxxx. 1 x další xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxx §14f,

g) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14f xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxxx s xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řád podle §14f odst. 2 x xxxxxx xxxxxxx x složení xxxxxx xxxxx §14f odst. 3.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

Xxxxx 5

Jednání xxxxxxxxxx x cennými papíry xx zákazníky

§15

Obecné xxxxxxxxxx xxx jednání xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že obchodník x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x spravedlivě x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx oddílu.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §1515r xxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxx xxxx systému, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1515r xx vztahu ke xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx tomto xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx §15 xx 15r vztahují.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxx nebo poskytnout xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxx výzkumu, xxxxx může xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxx §11a. Za xxxxxxx se nepovažuje xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijatá xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx účet.

(4) Pobídka xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx

x) umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx povaha není x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx-xx x úplatu xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, úplatu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx za právní xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. d), nesmí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ponechat xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx přijmout xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xxx menší xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx poskytované služby x kterou x xxxxxxx xx její xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je-li x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informován.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xx 15k xxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx zákazníkovi.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxxxx poskytnutý xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 věty xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx nichž xx má xx xx, že xxxxxxx xx přispět xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. a),

c) xxxxxx, xxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx požadavky xx přenos xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx výhody xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x podle §15e odst. 2,

e) xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §15e xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xx menší xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 58, 64, 65 x xx. 67 xx 69 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578).

§15x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx investičních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodník x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx x xxxxx bylo xxxxxx, xx jde x propagační xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §15d x x §15e xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx srozumitelně tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pochopit xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxx byl xxxxxxx xxxx učinit informované xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedou xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx neupozornil xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxx zákazníkovi na xxxx xxxxxx záznamy xxxxx §17 odst. 2 až 5, xxxxx xx xxxxxx xxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 44 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15x

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům, xx xxxxxxx zajistit, aby xxx xxxxx investiční xxxxxxx vytvořen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12ba xxxx. 3 písm. x) x §2a2d.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx strategie xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cílového xxxx xxxxxxxx xxxxx §12ba xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxx x tomu, xxx xxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12ba odst. 3 písm. a).

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxx

x) investiční nástroj xxxxxxxx xxxxx způsobilým xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx neobsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene b).

§15c

Povinnosti při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx musí posoudit, xxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, určenému xxxxx §12ba xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vázaných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxx povinnosti xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx zejména jakékoli xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ujednání, xxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx profesionálním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přestože xx xx mohl xxxxxxxxx xxxx doporučit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12ba xxxx. 3 písm. x), do xxxxx xxxxxxxx patří.

(4) Informuje-li xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx nezávisle, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx druhu a xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx investičních nástrojů xxxxx xxxxxxxx 4 xx obchodník s xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx x xxx mají xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx vztah, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xx. 53 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578).

§15xx

Xxxxxx xx xxxxxx xx společnostem x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pokynů x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nepovažuje xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxx první, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxx, x níž xx stanoveno, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx týká výzkumu,

b) xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxx výzkum xx xxxx pouze emitentů, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 000 XXX.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx emitentem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx týkající xx

x) xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx pomáhají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx daného odvětví xxxx trhu.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx dále xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx doporučují nebo xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx x xxxxxxxx odůvodněné xxxxxxxxxx ohledně současné xxxx xxxxxxx hodnoty xx ceny investičního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx použity x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tvorbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx hodnotu pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxxx zákazníka, kterému xx xx xxxxx xxxxxx účtována xxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxxxxxxxxxx zákazníků

§15d

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx x

x) údajích o xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx investování,

d) převodních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nákladech x xxxxxxxxxxxxx úplatách, xxxxx-xx x investiční xxxxxx xxxxxxxxxxxx profesionálnímu xxxxxxxxxxx jinou xxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x

x) xxxxxxx odškodnění xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na odškodnění x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem, xxxx profesionálním xxxxxxxxxx, x to i x ohledem xx xxxxxx xxx určený xxxxx §12ba odst. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxx informace

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) x případných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) x nákladech na xxxxxxxxxx xxxxxxx nabízený xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Informace xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx, xxx

x) xxxx investiční xxxxxx poskytuje nezávisle xxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, které s xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx jinými xxxxxxx, které x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahy, že xxxxxxxxxxx xxxxxx narušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxx, a

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx §15h xxxx. 2 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tomuto zákazníkovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 5 xx xxxxxxxxxx na případy, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nabízena xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx produktu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx o spotřebitelském xxxxx.

(7) Xxxxx požadavky xx informace xxxxx xxxxxxxx 1 a 5 upravují xx. 45 xx 52 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578).

§15da

Poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě

(1) Obchodník x cennými papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zákazníkovi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákazník, který xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytuje informace xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx podobě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovány v xxxxxxxx podobě, xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a to xxxxxxxxxx 8 týdnů xxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není profesionálním xxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx 8 týdnů xxx xxx doručení xxxxxx sdělení požádat, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxx neučiní, xxxxx xx informace nadále xxxxxxxxxxx výlučně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§15e

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jasně, xxxxxxxx, přesně x xxxxxxxxxxxx x existenci, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 a §15ca, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Tam, kde xx připadá x xxxxx, xx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx formě úplaty xxxx xxxx peněžité xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x) poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poradenství vyhovuje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx charakteristikám zákazníka, xxxxx xxxx profesionálním xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx smlouva o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx prohlášení xx xxxxxxx nosiči xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx zákazník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx uzavření smlouvy, x

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx nepoužijí při xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx nosiči xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxx.

(6) Xx-xx smlouva x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d odst. 1 xxxx. x) před xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx nosiči xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) zákazník xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx smlouvy,

b) obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací podle §15d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx složeného xxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx složeného xxxxxxxx xxx sjednat xxxxxxxxxx x xxxx xx úplata xx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx samostatně.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx zákazníkovi, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx součást složeného xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx složeného xxxxxxxx, xxxxxx mu, xxx xx liší xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx produktu zjevně xxxxxxx xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx produktu, xxxx-xx xxxxxxxx samostatně.

§15x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dodržuje §1843 xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §1845 občanského xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dotčen.

§15g

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x službách, xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx komunikaci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druh x složitost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a tam, xxx to xxxxxxxx x úvahu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a poskytnutými xxxxxxxx.

(3) Xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxx podle §15d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx hlavní investiční xxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. d), xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxx §15d xxxx. 5 xxxx. x) zákazníka, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15h xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry o xxx, xxx investice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx charakteristikám xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1, 2 x 4 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx podle odstavce 1 upravují xx. 59 xx 63 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§15x

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) x e) je xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zákazníka nezbytné xxxxxxxxx x jeho

a) xxxxxxxxx znalostech x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) investičních xxxxxx, xxxxxx tolerance x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizik, zejména xxxx toleranci x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15e xxxx. 5 nebo 6, xxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxxx nástroje, musí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přínosů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka x tom, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x touto xxxxxxx.

(6) Výměnou investičního xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx provést změnu, xxxxx jde x xxxxxxxxxx investiční nástroj.

(7) Xxxxxxxx 1 až 6 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi, xxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry na xxxxxxx xxxxxx dat, xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxx xx. 54 x 55 nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15i

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) a e), xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x jeho

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxx požádat v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyhodnotit, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo xxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx provedení obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx znalostem a xxxxxxxxxxx potřebným xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 tak, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 neodpovídá xxxx odborným znalostem xxxx zkušenostem, upozorní xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x požadovaném rozsahu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákazníka x xxx, že xxxxxx postoj mu xxxxxxxx vyhodnotit, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ohledně xxxxxxxxxxxx nástroje nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx potřebným xxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx obchodník s xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 složený produkt xxxxxxxx podle §15e xxxx. 5 xxxx 6, vyhodnocuje tento xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx celek.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxx čl. 55 a 56 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

§15x

(1) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx jiný evropský xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(2) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx.

§15k

(1) Xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xx související, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinen požádat xxxxxxxxx x informace xxxxx §15i, xxxx-xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15i.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedená x §4 xxxx. 3 písm. x), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, jestliže xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhem, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxxx fondem, fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xx trhu xxxxxxxxxxx regulovanému trhu xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx Evropskou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těch, které x xxxx obsahují xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxx, která zákazníkovi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxx v písmenech x) x b),

d) xxxxxxxx peněžního xxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx strukturu, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010,

x) strukturované vklady, xxxxx nemají strukturu, xxxxx xxxxxxxxxxx ztěžuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx produktu xxxx xxxxxxxxxx, a

g) xxxx investiční nástroje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/EU.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§15x

(1) Obchodník x cennými papíry xxxxxxx pokyny zákazníka xx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx zohlední

a) xxxx, xxxxxx xxx dosáhnout xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi,

c) rychlost, x xxxxx xxx xxxxx provést,

d) pravděpodobnost xxxxxxxxx pokynu,

e) objem xxxxxxxxxxxx obchodu,

f) podmínky xxx xxxxxxxxxx,

x) typ xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mající xxxxxx xxx provedení xxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Od xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry může xxxxxxxx xxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek, x

x) podstatné informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx zákazníka xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníka xxxxxxx xxxxxx zákazníka x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků podle xxxxxxxx 3.

(5) Obchodník x cennými xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx organizačního uspořádání x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ověřovat, zda xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pokyny zákazníků xx nejlepších xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxx podle §15n xxxx. 5 x §73l.

(6) Obchodník x xxxxxxx papíry musí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výslovný xxxxxxx xxxxxx zákazníka x xxxxxxx provedení xxxx xxxxxx, a xx buď xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx konkrétnímu obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 brát x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x druhu xxxxxx x neprofesionální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazníka, xxxxxxxx čl. 64 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

(8) Xxxxxxx, xxxxx xx měl xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx změny těchto xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx odstavce 5, xxxxxxxx čl. 66 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15x

Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doloží, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pokyn xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx stanovenými v §15l odst. 3.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

§15x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx profesionálním xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokynu.

(2) Náklady xxxxxxx x provedením xxxxxx xxxxx odstavce 1 zahrnují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x provedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx místu,

b) xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pokynu x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zúčastněným xx provedení xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x každém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokynů xxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry a xx xxxxxx xxx xxxx pokyn provést, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx převodním xxxxx, xxxxx může xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxx §11a.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ročně xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů

a) 5 převodních xxxx, xx xxxxxxx prováděl xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx jsou xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Obsah x xxxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx. 3 x 4 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/57685).

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§15x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokynům xx xxxxxxx xxxx spravedlivě x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx zavede, udržuje x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zajišťují alespoň

a) xxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. a), xxxxx xxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx který xx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, za xxx má xxx xxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx provedeny xxx xxxxxxxxxx průtahů z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxxxx takové informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pokyn xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Podmínky x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, spravedlivému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx obchodů, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neprodleného provedení, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx, na základě xxxxxxx xxx xxx xx to, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx splnil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx limitní xxxxxx xxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, upravují xxx xxxxx odstavce 1 čl. 67 xx 70 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15p

Česká národní banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovit, xx xx xxxxxxxxx podle §15o xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokynu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx srovnání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 600/2014.

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§15r

Informování xxxxxxxxx ve xxxxxx x provádění xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15l xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat jasné, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných změnách xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15l xxxx. 3 xxxx xx svých xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15l xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx pokyn xxxxxxxx.

(5) Upravují-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §15l xxxx. 3 možnost, xxx byly pokyny xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15l xxxx. 3 xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxx čl. 66 xxxx. 2 xx 9 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578).

§15x

§15x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§16

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx účetního xxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx příspěvku xx Xxxxxxxxxx xxxxx (§129 xxxx. 1). Tím xxxxxx dotčeny povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx hromada xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s důvody, xxx které xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx; tyto informace xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poté bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx schválení xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxx závěrku xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxxxx, vypořádaných a xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxxxx nástroji,

b) xxxxx xxxxxxxxx pokynech x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx prováděly xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákazníka.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx x

x) xxx organizační struktuře, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx osobách, xxxxxxxxx xxxxxxxx, hlasovacích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí x osobách, na xxxxxxx xx kvalifikovanou xxxxx,

x) své finanční x ekonomické xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, dluzích, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx papírech xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obchodech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx aktivech xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx situaci xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých a xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, a x xxxxxxx do xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) obchodech s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

g) xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx x likvidních aktivech; xx xxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, ledaže Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx x nepropojený xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx §9a odst. 1 a 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 může být x údaj o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx je xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx rodná xxxxx xxxxxx osob.

(6) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §6a,

x) se xxxxxxxx x xxxxx, k xxx xx třeba xxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 1, x

x) xx dozvěděl o xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx §10e odst. 1.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx informačních povinností xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§16x

Xxxxxxxxxx politika

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxx §12l odst. 6 písm. x), xxxxxxxx xxxxx čl. 46 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/203372) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx,

x) úplný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx drženy xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedoucím xxxxxxx společnosti, pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradců xxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx k hlasování x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx drženy xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx smluvních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx mu akcionáři xx obdržení xxxxxx xxxxxxx valné hromady xxxxx výslovné pokyny x xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zastupování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromadě.

(3) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx vztahu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, x xx vztahu x xxxxxx, x xxxxx jsou spojena xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry přímo xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu 5 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se vypočítají xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, i x xxxxxxx, kdy nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 52 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372).

§16x

Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx zemí

(1) Xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xx xxxxxxx xxxx kontrolovanou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/201377), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx zveřejňuje tyto xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) roční xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobnou xxx xxxxxxxx x zahraničí x

x) získané xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Informace podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx v příloze xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka, x xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

§16x

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§16x

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§16e

§16e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

Xxxxx 8

Xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx

§17

(1) Obchodník x cennými papíry xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, aby na xxxxxx základě xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu52) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx53), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zákazníkům x xxx nenarušuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx záznamy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx této investiční xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx jinými prostředky, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči xxx, jako jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxx zprávy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx rovnocenné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxx x xxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx komunikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přijaté x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx schválil, a

b) xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonické hovory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo kopírovat.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx uchovává záznamy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx po xxxx 5 let; xx xxxxx x pro xxxxx, jejíž povolení x činnosti obchodníka x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakož x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uchovává xx po dobu 7 let.

(6) Obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx a ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxx lze xxxxx odkazem na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx celou xxxx xxxxxx smlouvy; to xxxxx i xxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakož x xxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxx xxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx papíry xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vést xxxxx čísla xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxx xx. 35, 43, 56, 58 x xx. 72 xx 76 nařízení Komise x přenesené pravomoci (XX) 2017/56578).

Oddíl 9

Xxxxxxxxxxxx internalizátor

§17a

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, často, xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxx obchoduje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečněných xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx objemu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečněných xxxxx odstavce 1 x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx investičním xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx internalizátorem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx stanovené x xx. 12 až 17 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/56578), kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/65/EU, nebo xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který zahájí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost písemně xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx elektronický xxxxxxx x xxxxxx clearingu

§17c

Algoritmické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx, zavede, udržuje x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zajišťují, xx xxxx xxxxxxx xxx obchodování

a) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mají xxxxxxxx přiměřené prahové xxxxxxx a xxxxxx xxx obchodování,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokynu xxxx fungování xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx jakýkoliv xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím zneužívání xxxx52), xxxx s xxxxxxxx obchodního systému, xx který xx xxxxxxx, x

x) byly xxxx přezkoušeny x xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx účinná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx dojde x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a §17d xx 17j, xxxxxxxx xx. 1 xx 28 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/58986).

§17x

Xxxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxx obchodování, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx systému, v xxxx tento xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxx algoritmické obchodování xxxx účastník xxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx, x to bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx povahy svých xxxxxxxxx pro algoritmické xxxxxxxxxxx,

x) podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx systém xxxxxxx,

x) klíčové xxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má zavedeny xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §17c,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx algoritmického obchodování x systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxx obchodování.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2 xx vyžádání orgánu xxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxx dotčený xxxxxxxxx x cennými xxxxxx provádí algoritmické xxxxxxxxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx, zajistí, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17c x x odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxxx záznamy xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, uchovává xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysokou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§17x

Xxxxxxxxxxxx obchodování xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xxxxxxx tvorby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x danému xxxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx jsou uvedeny xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxx, že xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxx obchodování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx strategie xxxxxx obchodníka jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obousměrných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxx více obchodních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx pravidelné x xxxxx xxxxxxxxxxx likvidity xx xxxxx trhu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xx. 1 xx 7 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/57887).

§17x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx elektronický xxxxxxx x obchodnímu xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zajišťují, aby

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto službu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx limity xxx obchodování x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchodování, xxxxx xx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxx x narušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52), nebo

4. xxx v xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přímý elektronický xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx odstavce 1, xx zakazuje.

(3) Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx využívající xxxx službu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přímý xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, sleduje xxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, zda nedochází

a) x porušování pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx mimořádné situace xx xxxx a

c) x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xx být xxxx xxxxxx ohlášeno České xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přímý xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodnímu xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx zákazníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přístup, xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování této xxxxxx x xx xxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx odpovědný x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§17x

Xxxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přímý elektronický xxxxxxx x obchodnímu xxxxxxx, xxxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx elektronický přístup, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přístup k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytuje na xxxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx systémů x kontrol uvedených x §17g xxxx. 1 a

b) xxxxxx x uplatňování xxxxxxx x xxxxxxx uvedených x §17g xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx dohledu jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x němuž xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxx elektronický xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodnímu systému, xxxxxxx, xxx o xxxxxxxxxxxxx uvedených x §17g x v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§17x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným osobám,

a) xxxxxx, udržuje a xxxxxxxxx xxxxxx systémy x kontroly k xxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx kritéria, a

b) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx snížení xxxxx xxxxx a xxxxx xxx trh.

(2) Xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xxxx všeobecný xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx clearingu xxxxx xxxxxx, xxxx xxx x každým xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxx vymezuje základní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§17j

Pro osobu xxxxx §4b odst. 1 xxxx. a), x), x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx, se §17c xx 17i xxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

Xxx 4

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx předmětu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti x likvidací xxxx x změně společenské xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx x v xxxxxxx, že takto xxxxxxxx valná xxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx.

(2) Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx likvidace nebo xxxxxxx xxxxxxx podnikání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx bankou, xxxx pouze vydat xxxxxxx zákazníků x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutých investičních xxxxxx; xx vypořádání xxxxxx pohledávek x xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo změnou xxxxxxxx podnikání xxxxxxxx x činnosti obchodníka x cennými papíry xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx předmětu podnikání, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxx změny xxxxxxx povolení (§144) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx §6a x 7, xx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx.

§19

Přeměna obchodníka s xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, k převodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxx xxxxxxx banka požádá xxxx vydáním xxxxxxxxxx x stanovisko také xxxxx vykonávající dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v případě xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx taková xxxxxxxxxx mohla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx orgány dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vydání rozhodnutí.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx elektronicky.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, její xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou. X xxxx xxxxxxx xx postupuje podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx o převodu , xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §19 xxxx. 1 xxxx druhá xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zastavení xxxx pachtu obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je bankou.

XXXXX III

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXX NA XXXXX XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX

Xxx 1

Poskytování investičních xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

§21

(1) Xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx Xxxxx národní bance. Xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být v xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovány, x xxxxxxxxx x xxx, xxx budou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxx podle xxxxxxxx 2 a informuje xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě, jakmile xxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxx orgán xxxxxxx xx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx uplynutí 2 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu obdrží xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x xxxxxx organizačního xxxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x obchodnímu xxxxx xxxxxxx, zašle xx 3 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx sdělit xxxxxx xxxxxxx hostitelského státu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

(6) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx změnu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, xxxxxx změnu xxx zbytečného odkladu. Xxx xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytování náhrad x Xxxxxxxxxx fondu.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxx investiční xxxxxxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. c) až x) xxxx podle §11 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xx xxxx použije.

(9) Xxxxxxxxx informací, jež xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 7, xxxxxxxx xx. 6 x 7 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/101888).

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxx čl. 2 x xx. 12 xx 20 prováděcího xxxxxxxx Komise (EU) 2017/238289).

§22

(1) Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx bez umístění xxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu,

b) xxxx obchodní činnosti xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx poskytovat, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx doručení oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx od Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx hostitelského státu, xxxxxx České národní xxxxx každou xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx nepoužije xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx srovnatelnou zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x) nebo xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx informací, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxx xx. 3 x 4 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/101888).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx předávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxx xx. 2 xx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2017/238289).

§22x

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx buď x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

§24

Poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky

(1) Xxxxxxxxxx osobě, která xx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxx") x xxxxx hodlá poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice prostřednictvím xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx obdržela xx xxxxxx dohledu domovského xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zamýšleného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) sdělí xx 2 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxx dne, kdy xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělila informační xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazníky, xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x každé xxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx postupující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank oprávněna xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx,

x) xx xxxxxxx vést xxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx podle §13; evidence xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx,

x) xxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §16 xxxx. 3 x §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx c) x uveřejňuje údaje, xxxxx §16b; informace xxxxx §16 xxxx. 3 a §16b x xxxxx §16c xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx péčí xxxxxxx podle §15 xxxx. 1; xxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx se §2a xx 2d xxxxxxx xxxxxxx,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 14 xx 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 600/2014,

x) uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §17 x

x) xxxx podmínky xxxxx §14a odst. 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm x Xxxxx republice xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky.

§24x

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§24b

§24b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§25

Poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxx umístění pobočky

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2a, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx x xxxxxx. Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxx osobu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx obdržela xx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx státu údaje xxxxxxxx xx zamýšleného xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxx osobou v Xxxxx republice.

(2) Zahraniční xxxxx, která má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx obdrží xx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx obdržel xxxxx xxxxxxx domovského xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx zahraniční osobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb a xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vázaných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25a

Zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xx buď x využitím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky. Xxxxx této xxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka předává Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odměňování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 eur, x xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx období x zvláštních xxxxxxxxxx xxxxx osob podle xxxxxxx a).

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

HLAVA IV

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXX REPUBLICE XXXXXXXXXX XXXXXX XX SÍDLEM XXXX SKUTEČNÝM XXXXXX XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX STÁTEM XXXXXXXX XXXX

§28

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxx xxxxxxx (Evropský orgán xxx xxxxx xxxxxx x xxxx)32) (xxxx xxx "Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx papíry x trhy") x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 600/2014, xxxx zahraniční xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx hlavní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxx x toto xxxxxxxxxxx požádal x xxxxxxxxx podnětu; xx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx odstavce 1 x nabízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2a xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x o) xx x), jestliže xxxx současně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby je xx státě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí podle xxxxxx 1 a xxxxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/167590),

2. zahraniční xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, jež xxxxx poskytovat xxxx x České xxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu této xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohoda umožňující xxxxxx informací x

4. xxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/201453).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx sídlem xx xxxxx, který není xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, může být xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x to xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky. Xxxxx této xxxxx x obchodním systému xxxx poskytováním investičních xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§28x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx bude xxx xxxx pobočka x xxxxxxxxx, mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x tato xxxxxxx má xxxx xxxx xxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, která umožňuje xxxxx poskytování investičních xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx této osobě xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxx xxxxx, xx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xx k takovému xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxx ani nebude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; při xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx skutečné xxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, nesmějí xxxxxx řád xxxxxxxx xxxxx x způsob xxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx pobočky

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x vázané xxxxxxxx,

x) tato pobočka xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, x xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchodní činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx a pravidel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních služeb, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx uspořádání,

2. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx činnost, a

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, pomocí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx znalosti, xxxxxxxxxx x zkušenosti,

h) xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky podle §10, x xxxxxxxx §10 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx §133,

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x poskytování investičních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím této xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx sídlo,

k) poskytování xxxxxxxxxxxx služeb touto xxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x), přičemž xx xxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) Xxxxx národní banka x xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xx dohodly na xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

m) xxxx xxxxx písmene x) xx x Xxxxxx republikou uzavřenou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 26 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxxx záležitostech,

n) jde-li x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. f),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 písm. x),

2. xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) x

3. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. c), a

o) xxx-xx x povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f odst. 1 xxxx. x),

2. xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 písm. x),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

4. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx obchodnímu xxxxxxx xxx systematickému xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplatňování vlastní xxxxx při provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kdy může xxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušen x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx, x

6. xx xxxxxxxxxx obchodování xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx elektronicky.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx x xxxxxxx prokazující xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy jí xxxxx žádost, xxxxx xx předepsané xxxxxxxxxxx x netrpí xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx národní xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx ke xxxxxx investičním nástrojům x zda xx xxxxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§28b

(1) Zahraniční xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 trvale dodržuje xxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 oznámí Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co nastane, xxxxxx významnou změnu xx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx základě získala xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1.

(3) Zahraniční xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxxxxxx investiční xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obdobně xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 až 7, §10a, 12 xx 14b, 15 xx 17i, 69 xx 73a x 73d xx 73k.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx. 3 xx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 600/2014 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zahraniční xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, která xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x maximální xxxxxxxx xxxx protistranám x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů pocházejících xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii, které xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx závazku převzetí x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx,

x) obrat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx popis xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nabízených xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx služby x xxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) systém xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osob zastávajících xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pobočky x

x) xxxxx xxxxxxxxx, které Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely sledování xxxxxxxx pobočky určí.

XXXXX V

INVESTIČNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx e).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxx papírům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičními fondy,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) hypotečním xxxxxxxxx xxxxxx nebo

e) dluhopisům, xx xxxxxx xxx xxxxx prospekt xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §4 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, bance, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx samosprávnému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30

Požadavky xx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx společnosti, nebo xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxx a skutečné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x České xxxxxxxxx,

x) tato společnost xx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx,

x) počáteční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x nevznikají xxxxxxx obavy, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti vlastní xxxxxxx xx xxxx, xxxxx umožňuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxx budou xxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx důvěryhodné x nevznikají x xxxx souvislosti xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; při xxxxx xxxxxxxxx x osobou, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx takového xxxxx x způsob xxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx společnosti

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) tato xxxxxxxxxx má nebo xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx hodlá xxxxxxxxx činnost investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naplnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazníky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx uspořádání,

2. xxxxxxxx xxxx, pomocí xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, a

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, pomocí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §10 x

x) xxxx společnost xx xxxx nejpozději xx xxx zahájení činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx §31.

(2) Česká národní xxxxx xxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby je xxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx

1. vymezuje x pokrývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými propočty x

3. xxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx a v xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx obchodní činnosti x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x pravidel obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx řádné x xxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x ohledem xx to, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1,

2. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, pomocí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, byly xxxx xxxxxxxxx, důvěryhodné x měly xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) tato xxxxx xx xxxx nejpozději xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx §31,

x) tato xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx schránku podnikající xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx tato xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 dní ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) tato xxxxx xxxx xxxxxx vedoucího xxxxxx osoby xxxxx §29 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o

a) druzích x xxxxxxx poskytnutých xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynech,

c) xxxxxxxx situaci x xxxxxxxxxx hospodaření.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, formu, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§30x

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 a 2 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx, vedle náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx xxxxx x xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §30 xxxx. 1 nebo 2, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x 2 do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx to z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné, může Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x 3 xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx části rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§30b

Trvání povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povolení.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele se xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxx správního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx podle odstavce 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxx

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx (§145).

§30x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx, zavazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxx jménem osoby xxxxxxx v §29 xxxx. 4; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §29 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxx škody. Xxxxxxxxxx §2914 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx vázaný zástupce xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx vázaný zástupce xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §29 xxxx. 4; xxxxx xxxx xxxxx uvedená x §29 odst. 4 investičního zprostředkovatele xxxxxxxxx vybrala xxxx xx něho nedostatečně xxxxxxxxx, xxxx za xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody. Xxxxxxxxxx §2914 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§30x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§31

Xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxx xxx xx celou xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkovi xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) s xxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxxx 13&xxxx;500&xxxx;000 Xx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxx x nejméně 20&xxxx;250&xxxx;000 Kč x xxxxxxx souběhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) se spoluúčastí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx škody, byla-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyšší xxx 10 % x částky, xxxxxx xx pojištěný xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx §10 x 10a xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou §10 xxxx. 4 xxxx. x) x §10 xxxx. 5 x 6, xxxxx xx nepoužijí.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx §11a, 12, 12a, 12d x §12ad xxxx. 1 písm. x), x) a x) použijí xxxxxxx.

(3) Xxx investičního zprostředkovatele xx §12bb xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předaných xxxxxx xxxxxxxxxx xx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17, x to xxxxxx xxxxxxx vedených x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rodná xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákazníkem x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxx pracovníkem xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx §14, §14a xxxx. 2 x §14b xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14a xxxx. 2 xx xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxx výhradně x xxxxxxx xxxxxxxxx x §2a odst. 1 xxxx 2 xxxx x §2b.

(6) Investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx investičním zprostředkovatelem x odbornou xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jedná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxx 3 xxxxxx 5 upravující xxxxxxx xx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx §15 xxxx. 1 a 2, §15b x §15l xx 15r. Xxx xxxxx §2a xxxx. 3, §2b, 2c x 2d xx xx investičního zprostředkovatele xxxxx, jako xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

XXXXX XX

XXXXXX ZÁSTUPCE

§32a

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zástupcem xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxx, xxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4 xxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, x xxxxxxxxx x uzavřít, xxxxxxx xxxxxxxx se hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xx zastoupený x xxxxxx poskytování xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx xx zastoupený oprávněn xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx

x) obchodník x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprostředkovatel,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32b

Ukončení xxxxxxxxxx

(1) Zastoupený xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §32a xxxx. 2, xxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nelze-li xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §32a xxxx. 2, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a nelze-li xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx nápravu; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx zaniká. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §32a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §32a xxxx. 2 xxxxxx.

§32c

Zápis xx seznamu

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §32d xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) xxx, xxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zástupcem xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 3, ani xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx uvedených x §32a odst. 3 x

x) xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx základním xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx neprodleně elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(4) Do seznamu xxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx v §32a xxxx. 3 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx změn:

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zástupce s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx čísla,

c) činnosti xxxxxxx x §32a xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx vykonávat x xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxx vstupu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx tomu, xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxx xxx, xxxxx se xxxxx xxxx, namítat, xx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x).

§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxx i skutečné xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx registraci xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem, xxx

x) údaje o xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupce,

b) xxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x §32a odst. 1, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32e

Uchovávání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxx x xxxxxxx podle §32c odst. 4 x nejméně xx xxxx 5 let xxx dne xxxx xxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32f

Změna xxxxx zapsaných x seznamu

(1) Zastoupený xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které jsou x xxxx zapsány x xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4, x dále xxxxx xxxxx x

x) splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx vázaného zástupce,

b) xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx

x) vstupu xx xxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx změny xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx referenční xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx pro registraci xxxxxxxx. X oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx obsažené.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4 je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 pracovních dnů xxx xxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx změna xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32g

Vznik x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Oprávnění x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4.

(2) X xxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx trvá xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zápis xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx zaplacením xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx xx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§32x

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx,

x) oznámením o xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxx xxxxx §32a odst. 2 mezi vázaným xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx všech xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx zastoupení xxxx,

x) xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx §32g xxxx. 4, nebo

g) odnětím.

(2) Xxxxxx zástupce podává xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neposkytne-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) se podává xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx registraci subjektů.

§32h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32x

Xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx odejmout xxxxxxxxx x činnosti vázaného xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32x

Xxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx zajistí, xx vázaný xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně podmínky xxxxxxxxx x §14a xxxx. 2,

b) nepřijímá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1 sděluje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx x potenciálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32a xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností zastoupeného, xxxxxxx povinnosti xxxxx §15 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32a odst. 1 způsobem, xxxxx xxxxxxxx řádný xxxxx xxxxxxxx uvedených x §32a xxxx. 1.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§33

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx cenných papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upravující veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(3) Xxxxxxxx organizování veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dražebník xxxxxxx xxxxxx dražebním řádem.

(4) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražebního xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx o této xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x žádosti xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů je xxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxx zákona upravujícího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Kč, xxx xxxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx ceny xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zašle dražební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx xxxxx papír, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příklepu na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxx papíry na xxxxxxxxxx x dražebník xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dražebník nemá xxxxxxxxx zaslat vlastníkům xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx písemnosti.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx možno xxxxxxx též,

a) pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx v prodlení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxx není xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x cennému xxxxxx.

(9) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) obchodní xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky x České xxxxxxxxx, xxx-xx x zahraniční xxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx organizovat veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) den xxxx xxxxxx.

(10) Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxx věci nevyplývá xxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

NĚKTERÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxxxx xx obsah prospektu

(1) Xx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx obsah xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx prohlášení, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx shrnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx66) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 pouze v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx prospektu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkladu x xxxxxxxxx částmi prospektu, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1, xx-xx xxxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx zákon xxxxx "prospekt", xxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx veřejné nabídce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx66).

§35

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prospekt, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx66), xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlášení porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12i xxxx. 1.

§35x

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§35x

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36b

§36b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36c

§36c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36d

§36d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x zrušen právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36g

§36g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36i

§36i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x zrušen právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36k

§36k zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Organizátor regulovaného xxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Organizovat xxxxxxxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx.

§38

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx jsou splněny xxxx podmínky:

a) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečné xxxxx xxxx společnosti xx xxxx xx být x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx společnost xx xxxxxxxxxxx; xx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 XXX xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bude mít xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx umožňuje xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) kvalifikovanou xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx propojení x xxxxxx, která xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx právní xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jeho uplatňování xxxxxx vymahatelnosti xxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu,

g) plán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxx plánovaný xxxxxx xxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. je podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty x

3. vymezuje xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxxxx požadavky podle §62, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 x xxxxxxxx xxxxxxxx xx regulovaný xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bude xxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, věcné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxx x předložených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx systému, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, x

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx osoby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu, xxxx xxxx svéprávné, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dovednosti x xxxxxxxxxx,

x) jde-li xx x xxxxxxxxxx x ručením omezeným, xx zřízenu xxxxxxx xxxx x tato xxxxxxx rada xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10,

l) xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v §4 xxxx. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx požadavky xxxxx §69 odst. 2 xxxx. c) a

3. xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 2 xxxx. x), a

m) xxx-xx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. g),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §73f odst. 1 xxxx. x),

2. xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §73f xxxx. 1 xxxx. x),

4. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani systematickému xxxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxx popsán xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxx xxx provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx zadaný x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx, a

6. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na vlastní xxxx.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 1.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx prokazujících xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx mnohostranný obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx nastane, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx získal xxxxxxxx k xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se §10 x 10a použijí xxxxxxx.

§39

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx jejím xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(2) Xxxxx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx spočívat xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x poskytování xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x činnosti xxxxxxxxxxx x organizováním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx může dále xxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx žadateli osvědčení x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxx pouze elektronicky.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxx údaje x xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2.

(7) Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxx formát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx organizátorem xxxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, Xxxxx národní xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) omezit xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx každé x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxxx je dodržovat xxx jejím výkonu.

(9) X xxxxxxx rozhodování x registraci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx registraci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx posoudí zejména x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx registrace xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zamítnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Česká národní xxxxx registraci zamítne. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§40

Předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39.

§41

(1) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx organizuje xxxxxxxxxx xxx s odbornou xxxx. Pro organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx mnohostranný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx §15 odst. 1 xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidly xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxx organizuje,

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů xx xxxxxxx účet.

§42

Zástupce Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx x xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

§43

Výbor pro jmenování

Organizátor xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxx velikosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx x povahy, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zřídí xxxxx xxx jmenování xxxxxxx podle §12g.

§44

Zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podnikání, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx má x x případě, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx změny xxxx xxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xx likvidace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém nebo xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx x může xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x těchto činností; xx vypořádání pohledávek x dluhů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx podnikání xxxxxxxx x xxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny rozsahu xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §39 xx xxxxxxxx 2 nepoužije.

§45

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) K xxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx, x xxxxxxx obchodního xxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x převodu obchodního xxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx na jeho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obchodního jmění xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu xx xxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx x doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důsledků xxxx, xxxxx právní xxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxx jmění.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx formát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx fúze x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Převod, zastavení nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu

(1) X uzavření xxxxxxx x xxxxxxx, zastavení xxxx o pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podstatnou změnu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx údaje a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převodu, xxxxxxxxx xxxx pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx formát x další technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§47

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x ovládnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu je xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x tento souhlas xx §10b10d xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx pozbytí xxxx snížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx §10e.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xx xxxxx internetových xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx, které na xxx mají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x velikost xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto údajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xx xxxxxxx

x) zavést xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řešit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly vzniknout xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx vhodná opatření x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx narušení činnosti xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x včasné vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zavést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 XXX,

x) xxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx obchodů uzavíraných xx trhu x xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) zavést opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda

1. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodování na xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trh,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§56) a pravidly xxx xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x podmínky pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxx xxxx (§65),

3. xxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx přijatých x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx regulovaný xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §118, 119, 119a, 119b, 120 xx 120c x 123 a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx prospekt, který xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přijetí cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu66),

4. xxxxx, xxxxx následně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §121b,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zakázané xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxx52),

x) soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxxxx zrušení pokynů x vyhodnocovat, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx situace xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za jednání xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52),

x) xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování, xxxxxxxx pro přijímání xxxxxxxxxxxx nástrojů k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x emitentům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §50g xxxx. 1 obchodníky x xxxxxxx xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu přístup x xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 3,

x) při nakládání x majetkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obezřetně. X xxxxxxxxx obezřetného výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxx řídicí x kontrolní xxxxxx. Xxx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xx §12a xxxxxxx obdobně.

§48x

Xxxxxxxxxxx x hlášení

Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx zavede, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12i xxxx. 1.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§49

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxx52),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jejíž xxxxxx xx povinen xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené v §48 odst. 1 xxxx. i) bod 4, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx podezření x xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx oprávněnou uzavírat xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) narušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, za xxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx. 81 a 82 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§50

Informační xxxxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li podle xxxxxx xxxxxx povinen xxxx zprávu xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxx ověřená xxxxxxxxx,

x) nejpozději xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu uveřejňuje x aktuálním xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidla xxxxxxxx.

(4) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování xx jím xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxx organizovaném xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39.

(6) Xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx, pravidel pro xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx schválení xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku x xxxxxx smluv xxxxx §50g xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 x xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajistí, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx byly zavedeny xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opatření, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx odolné,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodování xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c) xxxx xxxxxxx, x

x) podléhají xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx organizovaném xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx žádost xxxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx umožní přístup, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx systémy xxxxxxxxxx xxxxxxx, které povolují xx xxxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx, pokud jde x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 1 xx 23 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/58491).

§50x

Xxxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozastavit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx pohybu cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. povahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

3. xxxx účastníků xxxxxx xxxx x

x) xx dostatečný k xxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx narušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem České xxxxxxx xxxxx parametry xxxxxxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx konkrétní xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx systémy x xxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxx vyrozuměl Xxxxxx xxxxxxx banku xxx, xxx mohla Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x

x) xxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na původním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x hlediska likvidity xxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/57092).

§50x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování nemohly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fungování xxxx nebo xxxxxxx x vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxx, a vypořádat xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx narušujícími xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vycházejí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxx zanést xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx systému byla xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx minimální xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx trhu provést.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx regulovaného xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73m.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nediskriminační.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx algoritmickým xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vytváření xxxxxx a osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 1 xx 3 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56693).

(6) Xxxxxxxxx xx zajištění toho, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx x nediskriminační, xxxxxxxx xx. 1 x 2 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/57394).

§50d

Přímý elektronický xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zavede xx jím organizovaném xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opatření x xxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxx xxxxx poskytovat pouze xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vhodnosti účastníků, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a prahových xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozlišit xxxxxx nebo obchody xxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu xx jiných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxx xxxx obchody xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

§50e

Úplaty

(1) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx úplat, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, vedlejších xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx transparentní, spravedlivá x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x zadávání, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx ke vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx zneužívání xxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x povinností tvorby xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může upravit xxxxxx xx zrušené xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl pokyn xxxxxxxx, a upravit xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo ke xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xx. 3 xx 5 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/57394).

§50f

Kroky kotace

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx kroků xxxxxx xxx obchodované xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondy XXX, xxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xx. 49 odst. 4 xxxxxxxx 2014/65/EU. Použití xxxxx kotace nebrání xxxxxxxxxxx trhům x xxxxxxxx xxxxxxx objemu xxxxxxx xx xxxxx xxxx aktuální xxxxx x prodejní cenou.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx. Musí xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xx žádoucí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zužování rozpětí.

(3) X tomto zákoně xx xxxxxx

x) certifikátem xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 1 xxxx 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014,

x) xxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vydávaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktuální xxxxxxx.

(4) Minimální kroky xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx. 1 xx 5 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/58895).

§50g

(1) Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvorby xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující, xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx evropských xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x tak pravidelně x předvídatelně zajišťoval xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx likvidity x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxx xx xxxxx slevy xxxx x jiné xxxxxx, xxxxxx organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry za xxxxxxxxxxx likvidity x xxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strategie tvorby xxxx pro účely xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx xx. 1 xx 7 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/57887).

§51

Přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxx xx xxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systém xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx, xxxxx existuje mezi xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem, xxxxxxxx protistranou, clearingovou xxxxxxxxx a systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX, IV x X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxx xxxxx xx obvyklý xxx xxxxxxxxx regulovaný trh xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx předchozí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx vypořádacím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančních trhů.

§52

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx organizovaném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu; xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vezme x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §51 odst. 1. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX, XX x X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012.

§53

Označení "regulovaný trh" xxxx "burza xxxxxxx xxxxxx" xxxx obdobné xxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§54

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Stálý xxxxxxxx soud rozhoduje xxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřizovatelem x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývají x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele registrované Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39. Xxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx rozhodovat xxxxx x ostatních obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx stálým xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9). Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx počet, xxxxxxxxxxx uspořádání stálého xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řád xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA II

OBCHODOVÁNÍ NA XXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§55

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxx xx obchoduje xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu, pravidla xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhem je xxxxxxxxxx xxx x xxx x investičními xxxxxxxx xxxxxxx regulovanému xxxx, který je xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhem xx xxxxxxxx regulovaný xxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Podmínky xxx xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanovit x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), x x xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizátor xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx pro přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx.

(3) U xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx přijat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx volně xxxxxxxxxxxxxx.

(4) U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cen x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx emitenta.

(6) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xx emitentem xxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxx x obchodování xx xxx organizovaném xxxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 5.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 není xxxxxxx plnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx informační xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx podrobnosti přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxx účely xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxx xx. 1 xx 8 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56896).

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§58

Xxxxxx uzavřený xx xxxxxxxxxxx trhu

Obchod xxxxxxxx xx regulovaném trhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxxxx xxxx nezakládá xxxx neplatnost.

§59

Xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xx xxxxxx uveřejňování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob stanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Emitent, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně

a) xxxxxx České xxxxxxx xxxxx a organizátorovi xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Emitent xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx osobám. Xxx xxxxxxxx veřejném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx byla oznámena Xxxxx národní xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx emitent xxxx vyřazením xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx papír x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx centrálnímu xxxxxxxxx, zahraničnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx depozitáře cenných xxxxxx51) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx emisi,i x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx zákona, organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodování s xxxxxxx xxxxxx papírem xx regulovaném xxxx.

§61

Xxxxxxxxxxx obchodování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Neohrozí-li xx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pozastaví xxxxxxxxxxx regulovaného trhu xxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx plněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx x pravidel pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 také xx xxxxxx k xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx k), xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxx, kterého se xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vztahu x derivátům xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx nástrojem, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxx obchodování xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxx xxx xxxxx odstavce 1, upravuje xx. 80 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

(5) Další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56997).

(6) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sdělení xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xx. 1 xx 6 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/100598).

§62

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxx, který organizuje, x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx obchodů s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu.

§63

Xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx xxx

(1) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dodržuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trh upřesňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a pravidel xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodů uzavřených xx regulovaném trhu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx dále xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx zahraničního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x pravidla xxx přístup osob xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxx

x) obchodník x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zahraničního xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb, xxxx

x) xxxx xxxxx, která

1. xx důvěryhodná x xxxxxxx způsobilá,

2. má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

4. xxxxxxxxx dostatečnými xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx pravidelně Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx organizovaného regulovaného xxxx. Xxxxx, xxxxx, xxxxx a způsob xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx trh. Xxxxx národní banka xxxx požádat orgán xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx.

(8) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxx republice xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxx bydlištěm x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx regulovaný xxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxx banka oznámí xx žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§63x

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

Xxx 2

Oficiální trh x xxxxxxx xxxxxx

§64

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu může xxxxxxxxxxx jako součást xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§65).

§65

Podmínky xxx přijetí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx přijmout xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx66),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má emitent xxxxx,

x) xxxx akcie xxxx xxxx předpokládaný xxxx xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx českých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 EUR; xxxxx xxxxx předpokládaný xxxx xxxxxxx určit, musí xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxx akcií; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tyto xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx x xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx bezproblémové xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v korunách xxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx 200&xxxx;000 EUR; xxxxxxxx nejnižší celkové xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx splněna, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx emitent xxxxxxxx podle zápisu xx příslušného rejstříku xxxx než 3 xxxx x přijetí xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx je x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x cenného xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu, podle xxxxxxx byly vydány,

g) xxxx vyloučena xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxx přijaty k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx převoditelnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nenaruší xxxxxxxxxxx xx tomto xxxx,

x) je xxxx xxxxxxx emisní xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx bezproblémové xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxx prospektu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxx opatření, xxxxx xxxx x souvislosti x tím xxxxxxx,

x) xxxxxxx 25 % xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx trhu; to xxxx třeba, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx veřejností xxxxxxxxx států Evropské xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx usoudí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejností xxxx dosaženo xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx akcií k xxxxxxxxxxx, nebo

2. akcie xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx oficiálním xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x v xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx, xxxxx zaručuje bezproblémové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx akcie stejného xxxxx; žádost x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akcie xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu nevzniknou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxx trhu vztahuje xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x prospektu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx cennými papíry, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx práva xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxx xxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx státě, xx xxxxxx má xxxxxxx sídlo a xxxxxxxx xxxxx, ani xx xxxxx, xx xxxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx akcií xxxx dluhopisů, x xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx, xx xxxxxx se xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s opčním xxxxxx, které mají xxx vyměněny za xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na oficiálním xxxx nebo investorům xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxx xxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx, které xx v xxxxxxx xxxxxxx těchto akcií xxxx dluhopisů k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x xxxxxxxxx investorů, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x plní pro xxxxxxxxxxx akcie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitenta akcií xxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), g), x) xx x) x x xxxxxxxx 4,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zastupuje, xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry, xx kterými je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx před xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx uvedené ve xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx stanovena.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx k obchodování xx oficiálním xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx f), h), x) x x) xx x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vydané Českou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxx xxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, komunální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx.

§65x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx druhu xxxx xxx vydané xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, podá xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o přijetí x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§65x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x účinností xx 1.8.2009

§66

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cenného xxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx papír x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx přijímá.

Xxx 3

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

XXXXX III

OBCHODOVÁNÍ X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx zahraniční xxxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému x xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, která xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx x obdobným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x uplatňuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx spravedlivé x xxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx obchodován x xxxxx systému,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx osob, xxxxx požádaly x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování v xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxxx xxx tento xxxxxxx, x tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §63 odst. 4 a 6 xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x organizační xxxxxxxx x odhalování x xxxxxx případných negativních xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx a řádným xxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rizik, xxxxxx xx mnohostranný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx včasného xxxxxxxxx xxxxxxx v mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx povinen mít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x ohledem na xxxxxx x rozsah xxxxxxx uzavíraných x xxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx x stupeň xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému xxxxxxx, xxx tento xxxxxx xxx xxxxxxx 3 aktivní účastníky, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxx systému.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním systému.

(6) Xxxxxxxxxx nástroj xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje přijatého x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx sídlem v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx technická a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx do tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx požádat xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x účastnících xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx tohoto mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech, x

x) xxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx.

(11) Upřesnění informací, xxx mají xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx 9, upravuje xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/101888).

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací pro xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xx. 2 x xx. 8 xx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2017/238289).

(13) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx popisu xxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xx. 1 xx 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2016/82499).

§70

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx a informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx omezit nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k řádnému xxxxxxxxx tohoto systému; xxx rozhodování Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x úvahu, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §49.

§71

(1) Xxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx systému je xxxxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mnohostranném obchodním xxxxxxx xxxxxxxx x §69 odst. 2 xxxx. a) x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §69 xxxx. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sleduje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxx xxxxxxx, které xxxx xxx považováno xx xxxxxxx zakázané přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím zneužívání xxxx52).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) důvodné xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu52),

c) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel mnohostranného xxxxxxxxxx systému xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, investičních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx emitentech a x poskytnutých xxxxxxxx, xxxxx xxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx podle §50g xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx. 81 x 82 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

§72

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxx majetku x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů xx xxxxxxx xxxx.

§73

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x mnohostranném obchodním xxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx. Xxxx x pokynu xxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §50a xx 50e, §50f xxxx. 1 x 2 x §50g xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx mnohostranného obchodního xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků ze xxxxx podle §50g xxxx. 1 obchodníky x cennými xxxxxx.

§73x

Xxxxxxxxxxx obchodování, obnovení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx xx §61 xxxxxxx xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

HLAVA IV

TRH MALÝCH X STŘEDNÍCH XXXXXXX

§73x

(1) Xxxxx malých x xxxxxxxxx podniků xx xxxxxxxxxxxx obchodní systém xxxxxxx x seznamu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků vedeném Xxxxxx národní bankou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Trhy xxxxxx x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx a xxxx. Označení "xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměnitelné označení xxx být xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx malých a xxxxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

b) alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx počáteční x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů vydávaných xxxxxxxx podle xxxxxxx x) k xxxxxxxxxxx x tomto systému,

d) xxx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx učinit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxx

1. xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování x xxxxx systému, xxxx

2. řádného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxxxx auditorem xxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy,

f) xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 596/2014 xxxxxxx x písmeni x), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 3 xxxx. 1 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 x xxxxx úzce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 3 xxxx. 1 xxxx 26 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 596/2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinné systémy x xxxxxxxx za xxxxxx zabránění x xxxxxxxx zneužívání trhu xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady č. 596/2014.

(3) Xxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dodržuje xxxxxxxx podle odstavce 2.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx konci xxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nižší xxx 200 000 000 XXX.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx. 78 x 79 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/56578).

§73x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx malých x xxxxxxxxx podniků, xxxx x účinné xxxxxxxx, xxxxxxx x postupy, xxxxx zajišťují splnění xxxxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 2 x xxx, xx podmínka xxxxx §73b xxxx. 2 písm. x) xxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx emitenta xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být obchodován xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x tím xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxx xxxxxx x středních xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx původním trhu xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vymaže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxxx vede, xxxxxxxx

x) x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 2 xxxx 3 xxxx odstavce 1.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§73x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx regulovaným xxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémem,

b) na xxxxxx se obchoduje xxxxx s dluhopisy, xxxxxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů a xxxxxxxx, a

c) xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx ustanoveními práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pokyny zákazníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxx xxx zákazník xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zapojen xx xxxxxxxxxxx párováním xxxxxx xx vlastní xxxx x

x) dluhopisy,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 648/2012.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodovat na xxxxxxx xxxx xxxxx xxx obchodováním xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx likvidní xxx.

(7) V tomto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx investiční xxxxxxx xxxx xxx druh xxxxxxxxxxxx nástroje, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochotní xxxxxxxx a prodávající x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx nástroje podle xxxxxx xxxxxxxx:

1. průměrná xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx v rozmezí xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx x životní xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx druhu investičního xxxxxxxx,

2. xxxxx a xxx účastníků trhu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k obchodovaným xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dluhovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx emitentem je

1. Xxxxxxxx unie,

2. xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx ministerstva, vládní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx založená xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx více xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx finanční prostředky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kteří xxxx postiženi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§73x

(1) Xxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx odlišný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxx xxxx xxxxxxxxx x tímto provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému.

(2) Xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebyl propojen

a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) x jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx internalizátory xx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) seznam xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxx Xxxxx národní bance, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx x xxxxxx xxxxxx technická a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto organizovaného xxxxxxxxxx systému se xxxxxx nebo bydlištěm x xxxxx členském xxxxx Evropské unie.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx přístup do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xx. 1, 2 x čl. 6 xx 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/82499).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/101888).

(9) Xxxxxxxxxx formuláře, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xx. 2 x xx. 8 xx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/238289).

§73x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) transparentní pravidla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx objektivní xxxxxxxx xxx provádění pokynů,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, xxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x

2. xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx systému bez xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx pravidla přístupu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxxx pro tento xxxxxxx, x tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §63 xxxx. 4 a 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx alespoň 3 xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účastníky x xxxxxxxx se tak xx xxxxxx xxx x tomto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupným údajům x investičních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tomto systému.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zavede, xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sledování, xxx

1. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodržují pravidla xxxxxxxxxxx x organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx upravená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu52),

b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), a

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxxx na činnost xxx xxxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx vzniknout xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodování v xxx provozovaném organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx podezření xx jednání, které xxxx být xxxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu52),

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxx obchody x xxx provozovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému xxxxxx České národní xxxxx rovněž další xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, průběhu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxxx xx xxx organizovaném trhu x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §50g xxxx. 1.

(7) Xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Obchodování v xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx

§73x

(1) Xxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx

x) tom, xx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx příkazy xxxxxxxxxx od zákazníka x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §15l xx 15n x 15r.

(3) X systému xxx obchodování, v xxxx xx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx, xxx x kdy xxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxx objemu xx chce spárovat.

(4) Xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §73d odst. 2 xx 5 x x §73e xxxx. 1 až 3 xxxx usnadnit xxxxxxx mezi účastníky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy xx xxxxxxx obchodu; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §73d xxxx. 6.

(5) Xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxx xxxxxxx §15l15n, §15r, 17b, 69, 70, 73f, §73g xxxx. 6 a §73i.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.

§73x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx se §61 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx organizovaného obchodního xxxxxxx xx §50a xx 50e, §50f xxxx. 1 a 2 x §50g xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxx §50g xxxx. 1 obchodníky x xxxxxxx xxxxxx.

§73x

Xxxxxxx x vypořádacím xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) přijme nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) informuje účastníky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x o xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x účinností xx 3.1.2018

HLAVA VI

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Obchodní systémy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx používají k xxxxxxxxxxxxx data a xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx, x jakou mají xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1, upravují xx. 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/574100).

§73x

Xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx x podrobnými xxxxx x svých xxxxxxxx xxxxx §134a xxxx. 1 držených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i x pozicích xxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx, x to xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§73l

Uveřejňování informací x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zejména ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 23 x xx. 28 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 600/2014.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxx x

x) ceně,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx, formát a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 upravují xx. 3 xx 11 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/575101).

§73x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx algoritmů x cílem zajistit, xxx algoritmické xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx narušující xxxxx fungování xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek.

§73m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x účinností od 1.5.2020

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§75

§75 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§76

§76 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§77

§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§78

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx obdobně podle §12i odst. 1. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se v xxxxx ustanovení rozumí xxxxx xxxxx §135 xxxx. 1 xxxx. x).

§79

§79 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§80

§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§81

§81 zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉM X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx systémem s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání je xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx provádí xxxxxxxxxx [§83 písm. a)] xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx účastníci, x xxxxx alespoň xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx sídlo x Xxxxx republice, xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx podle §90g xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx existenci xxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy příslušný xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými papíry30).

(3) Xxxxxxxxxx systém s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodů s xxxxxxxxxxxx nástroji, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příkazem x vypořádání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastníka xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojeného xxxxx §89, xx xxxxx základě má xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx uvedené x §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x) účet, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) clearingovou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx započtením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v §84 xxxx. 1 xxxx. a) až x), i), j) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx, pravidelně se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx vypořádací systém x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§83x

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2012 Sb.

§84

Xxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxx podnikání odpovídá xxxxxxxx některé z xxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx veškeré xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx,

x) Česká národní xxxxx, xxxxxxxxxx centrální xxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxx xxxxx31),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání (§90),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) clearingová xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012,

m) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x platebním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, x xxxxxxxxxxx vypořádacím xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) osoba neuvedená x xxxxxxxxx x) xx x), u xxxxx je xx xxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx clearingové xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx

§85

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx upravují alespoň

a) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx objektivní xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx než ekonomických xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx účasti v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x podmínky zajištění xxxxx vyplývajících x xxxxxx ve vypořádacím xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x podmínky xxxx zadávání do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje, xxxxx xxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx uplatňování,

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx provádění vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxx xxx,

x) okamžik, xx kterému se xxxxxx x vypořádání xxxxxxxx xx přijatý xxxxxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání,

l) xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx k vypořádání xxxxxx xx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nástroje x xxxx, x xxxxx xx vypořádání provádí, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům, která xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xx xxxx xxxx xxx vystaven, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, operačního xxxxxx, xxxxxx likvidity x xxxxxxxxx rizika,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, sledování a xxxxxxxxxx xxxxx a

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně stanovení xxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx vypořádacím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx účastníci vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systému x aktuálním xxxxx xxxx xxx uveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x nahlédnutí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání x jeho úředních xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání zřídí xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§87

Změna xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozdější xxxxxxx xxxxxxxxx. Změnu xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx, dokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx změně xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pravidel xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx došla, platí, xx xxxxxxx byl xxxxxx.

§87a
§87a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

Neodvolatelnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx

§88

(1) Od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxx nelze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx, x vyloučení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nemají xxxx xx

x) platnost, účinnost xx vymahatelnost příkazu x vypořádání, jestliže xxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto zásahu,

b) xxxxxxx použít investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx vypořádání, ke xxxxxxx dluhů, které xx vznikly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx x systému xxxxxxxxxx xxxxx §89, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxx použity xxxxx xxxxxxxxxx dne, v xxxxx průběhu došlo x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x

x) xxxxxxxx, účinnost xx vymahatelnost xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systému xxxxxxxxxxx podle §89.

(3) X xxxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx x úpadku xxxx rozhodnutí xx xxxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vypořádání xx provedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx průběhu xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x

x) provozovateli vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxx xxx nemělo xxx xxxxx známo; xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxx bylo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx neznamená, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx známo.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 nemá xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx x systému xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před provedením xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§89

(1) Uzavře-li xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností vypořádání, xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxx x vypořádání, xxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx kterému se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přijatý xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxx xx smlouvě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zásahem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx příjemci zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k předmětu xxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXX VYPOŘÁDACÍHO XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§90

(1) Xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx je právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádací xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx, xxxxx xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §4 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx péčí zejména xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx účastníků xxx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx obchodu x investičními nástroji, xxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx ve své xxxx, xxxxxxxx od xxxxx majetku.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§90x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 XXX,

x) xxxxx xxxxxxxxx kapitál xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty,

g) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx než x xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností vypořádání,

i) xx němž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx řádem xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, nesmí tento xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání,

k) xxxxx jsou xxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skutečně xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odborně xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání x

x) xxxxx předložil xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx vhodná x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a z xxxxxxxx systémového rizika.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) xx právnickou xxxxxx,

x) xx sídlo x xxxxxxxx sídlo x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie,

c) je xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém obdobný xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx systému, xxxxx xxxx vhodná x xxxxxxxx řádného x obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sytému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Žádost podle xxxxxxxx 3 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx xxxxx a doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, její xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§90x

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání oznámí xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx národní xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx přílohách, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x provozování xxxxxxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

HLAVA XX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXXXXXX X ÚČASTNÍKA XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§90x

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx zbytečného odkladu x

x) xxxxxxxx firmě xxxx názvu xxxxx xxxxx a příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání, x xxxxxx sídle xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čísle, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx likvidace anebo x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání x provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §89 x oznámení xxxxx §90g xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dohledu x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výsledcích xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx podmínek xxxxxx xxx činnosti. Lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx je povinen xxx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxx činnosti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§90x

Xxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, x vypořádacím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož se xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxx.

§90x vložen xxxxxxx předpisem č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§90x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx informuje xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, x xxxxx xxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx a

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx tohoto systému xxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx, x xxxxxx svého xxxxx x o xxxxx xxxxxx skutečností.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX VEŘEJNÉ MOCI

§90f

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

X xxxxxx rozhodnutí x úpadku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §88 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx provedl, Českou xxxxxxx xxxxx. Soud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx x xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§90x

Xxxxxxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxxxx banky

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Česká národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné papíry x trhy. Jestliže xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx xxxxx tohoto vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxx dokončeno vypořádání xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x trhy xxxxxxxxx xxxxxxx vypořádání obchodů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §82 odst. 1 xxxx. x) xx x). X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxx xxxxx xxxxxx x pro Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx §87 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxx. 2, §90a, 90b, §90c xxxx. 1 x odstavec 4 xxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxx první xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §82 odst. 1 xxxx. a), x) nebo x).

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §90f, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxx má xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x trhy, Evropské xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx36) a xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx podle §90f xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

NĚKTERÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX POSKYTOVÁNÍ XXXXXX SKUPINOVÉHO XXXXXXXXXXX

§90x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podniky75).

§90h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§90i

Obsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx informace xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacemi pro xxxxxxxxx xxxxx čl. 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/150375) nejsou xxxxxxxxxx, nepřesné nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxx zvažování, xxx xxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxx financování.

§90i xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§90x

Xxxxx dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx skupinového xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s klíčovými xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2020/150375) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo neopomíjí xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pomocí xxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx portfolia úvěrů.

§90j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§91

Zaknihované xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx českého xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Druhy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů

§92

Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx centrální depozitář.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů může xxxx

x) obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx investiční službu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zakladatelských xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx odpovídá činnosti xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) , x) xxxx f),

e) xxxxxxxxx depozitář, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxx uznán xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x cennými papíry x Xxxxxxxx unii x centrální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) banka, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxxxx úschova a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §93a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx českého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx být evidovány

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) listinné xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx ve své xxxx obchodník s xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c) x xxxxxxx povaha xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů může xxxx

x) obchodník s xxxxxxx papíry, který xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x správa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx investiční xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx,

x) banka, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x písmenech x), x) x x) x která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úschova x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, kdo xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. b) xx d), x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x obchodů,

d) xxxxx, xxxxx xx x bankovní licenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxx x správa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxxxx a), x) x d),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx unii a xxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx51) nebo xxxxxxxxxx xxxxx oprávněná vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx.

§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x imobilizaci xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx x centrální depozitáře xxxxxxx xxxxxx51) xxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx úschovy xxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxx x nahrazení xxxxx listinných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx vráceny xxxx xxxxx xxxx prohlášeny xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Připouští-li xx xxxxxx podmínky xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x centrální xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů51), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru rozhodnout x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo x změně xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx listinný. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodne-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx imobilizovaných cenných xxxxxx z úschovy x x jejich xxxxxxx xx úschovy xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx schovatel povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx 3 měsíců ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx schovatele xxxxxxxxxx xx dni podle xxxxxxxx 3 veškerá xxxxx x xxxxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx a xxxx xx smluv x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenné papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx těchto imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx.

(5) Akciová xxxxxxxxxx, xxxxx stanovy xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x osobou, xxxxx xxxx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zahraničním centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxx uznán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů51), xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úschova x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx imobilizovaných xxxxx xxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zahraničním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx depozitáře cenných xxxxxx51).

(6) Xxxxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx majitele x xxxxxxxx úschovy. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx majitele z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx svěřeny xx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx vedení xxxxxxxx investičních xxxxxxxx

§94

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx účet xxxx obsahovat údaje x osobě, xxx xxxxxx xx xxxxx, x x fyzické xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx majetkovém xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxx oprávněné tato xxxxx vykonávat x xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx osoby, xxxxx xx zástavním xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxx číslo. Xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx narození. X cenných xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx stanovené xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§93 xxxx. 4) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxx účet veden, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx vlastníků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účtu xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx na xxxxx xxxx na nového xxxxxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vede xxxx evidenci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vede-li xxxx osoba xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx účtu xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx zákazníků xxxx pouze xxx xxxxx uvedenou x §93 odst. 3 xxxx. x) xxxx x), která xxxx xxxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx řádu. Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele převést x xxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx xx tomto xxxx xx nového xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxx emise xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxx se vede xx xxxxxxx smlouvy x emitentem. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §92 odst. 3.

(7) Xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx investování, a xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx §94a xxxx. 2 x 3 použije xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx podle §93 xxxx. 4.

§94x

Xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx emise při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx emitenta; xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx zaknihovaný xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxxx spojená s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx evidenci zaknihovaných xxxxxxx papírů, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Centrální depozitář xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost výpis x xxxxxxxx xxxxx xxxxx banky. Centrální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx zákazníků evidovány, x tyto xxxxx xxxxxx xx výpisu x xxxxxxxx emise.

(4) Xxx účely xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, údaje o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

§95

Zápis xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x závěrce xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prováděcím právním xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§93 xxxx. 4) xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§93 odst. 3). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99 xxxx. 4.

(2) Zápis xx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx. Zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx osoba nestanoví xxxxxxxx okamžik xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx dává xxxxxx k zápisu xx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx prostřednictvím účastníka, xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx oprávněnost xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech ověřuje xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx evidenci xxxx.

§95x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, podává xxxx osobě xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) provedení xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, zápis do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobou, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx §94a xxxx. 1, souvisí-li xx xxxxxxx do evidence xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx §115 xxxx. 1, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.

§95a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2016

§96

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastníka, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx závěrky dne; xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se zaknihovaný xxxxxxxxxx nástroj x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, stává xx xxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx neměl právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xx xxxx je zaknihovaný xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xx převodce xxxx právo x xxxx převodu neměl. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx víra předpokládá.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx příkaz x xxxxxx změny xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx uskuteční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx regulovaném trhu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxxx s investičním xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx nástrojem") xx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx

x) organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx, provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx investiční nástroj xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, jestliže xx xx nezbytné v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx soudního xxxx správního řízení xxxx stanoví-li tak xxxx právní předpis,

c) xxxxx, která vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jinými xxxxxxxx, které xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx osoba, xxxxx dává xxxxxx xx svůj xxxxxxxx x má x xxxx souhlas xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx k xxxxxx pozastavení nakládání x xxxxxxxxxxx nástrojem xx xxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozastavuje.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x příkazu osoby, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozastavení xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx příkaz x xxxxxx pozastavení xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) může xxx xxx příkaz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx xxxx příkaz xxxx xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx do evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úschovy.

§98

Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxx majitele xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, kterou uzná xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx,

x) z vlastního xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pokud x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx opravu xxxxx xx své xxxxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nelze-li xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx oprava xxxxx xx dni, xx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, zašle xxxxx, xx jejímž xxxx xxxxxxxx xxxxx, výpis x xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx opravení xxxxx.

(5) Osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tak, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údajích obsažených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx době.

§99

Výpis z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx emitentovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedeného x xxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx majiteli xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. X tomto xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx vedené na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zástavní xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxx xx současně xxxxxxxxx dlužníkem xxxx xxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx zastavené xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovat xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tato osoba xx xxxxxxx jej xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Výpis x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x závěrce dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§93 xxxx. 4) nebo xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx xxxxxxx papírů Xxxxxx xxxxxxx bankou (§93 xxxx. 5), xx xxxxxxx xxx xxxxx, x xx účinný xxxx xxxx osobám, xxxxx není xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx od údajů xx výpisu z xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx údaje xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§99x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx byl xxxx v evidenci xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxxxxxx údaje z xxxx evidence x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x x případech, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXXXXXX

§100

(1) Centrální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) má xxxxx x České republice x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými papíry x Xxxxxxxx unii x centrální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).

(2) Zahraniční xxxxxxxxx depozitář je xxxxxxxxx xxxxx, která

a) xxxx xxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx51) x

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádání obchodů x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51) x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí používat xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů".

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx §115. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx účastníky xxxxxxxxxxx depozitáře a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxx x investičním xxxxxxxxx evidovaným xxxxx §202a x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Při poskytování xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 3 xxxx xxxx pravidla xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

§101
§101 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§102
§102 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§103
§103 zrušen právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§103a
§103a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§104
§104 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§104b
§104b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§105
§105 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§106
§106 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§107
§107 zrušen právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§107a
§107a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§108
§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§109
§109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§110
§110 zrušen právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§111
§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§112

§112 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§113

§113 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§114

§114 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX ÚDAJŮ XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§115

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, a xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §99a xxxx. 1

x) soudu xxx účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) exekutorovi xxx xxxxx exekučního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,

c) xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení pro xxxxx xxxxxxxxx řízení,

d) xxxxxxx daně xxx xxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely

1. dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) insolvenčnímu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ministerstvu xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) ministerstvu xxx xxxxx sestavování vládní xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x notifikací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx12a).

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na centrální xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, poskytne xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §99a xxxx. 1.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, která xxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů, poskytne xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx žádost xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §99a xxxx. 1.

(5) Xxxxx, která vede xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx vynaložených xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§115x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Příslušným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů43) xx x České xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxx údaje x xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, její formát x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 70 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2376), xxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2376) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí.

§115c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/2376) x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx protistrany zvýšení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x odvrácení xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxxxx podle čl. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2376), xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xx xxxxxxx 11 xxx.

§115x vložen xxxxxxx předpisem č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115e

Změna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2376) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x změnách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Změna xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxxxx, ke xxxxx došlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2021/2376), se zapisuje xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu nastávají xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx krize.

(3) Podkladem xxx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxx x řešení xxxxx ústřední protistrany xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2376). Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115f

Přeměny

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx protistrany, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2376), xxxxxxxxx xx podle právního xxxxxxxx upravujícího přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx 2 až 7 xxxxx. To xxxxx xxxxxxx pro osobu, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx protistrany se xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx společníkům xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího přeměny xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x přeměně,

b) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) odpovědnosti xx xxxxx,

x) neplatnosti xxxxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x přeměně xxxxxx xxx zpracována. Xxxxxxx xxxxxxxxx x působnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka. Vypracování xxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx v působnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x ocenění xxxxxxx x dluhů ústřední xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx ústředních protistran76).

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(6) Věřitelé x xxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx uspokojeni x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx ústředních xxxxxxxxxx76).

(7) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx xxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Prvním úkonem x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx této xxxxxx xx bylo v xxxxxxx s důležitým xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx §73 odst. 2 soudního xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx.

§115x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxxx xxxxxx povahy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 27 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2376) vůči xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxx řízení o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxx pozdější xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

§115x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§116

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx s řídící xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 1 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 596/2014, xxxxxxx správcem, dočasným správcem x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, insolvenčním správcem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx vede evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxx zahrnuté do xxxxxxxxxxxxxx celku podléhajícího xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx nebyla xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§117

Xxxxxxxxx-xx ze zákona xxxx xxxxxx, jsou xxxxx uvedené x §116 xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxx xxxxx

x) občanského xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx daní x xxxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxxxx trhem,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky,

h) platební xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx řízení,

j) xxxxxxxxxxxxx řízení,

k) kontroly x ukládání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx,

x) xxxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXX PAPÍRŮ X XXXXXXX OSOB

§117a

Pro vyměnitelný xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx obdobný xxxxx papír xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxxxxxx opravňuje x nabytí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx společnosti xxxx xxxx právnické osobě, xx xxx xxxxx xxxx části xxxxxx xxxxxxx právní úprava xxx akcii xxxx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx [§118 xxxx. 1 písm. a)].

§117a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2009

§118

Výroční finanční xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uveřejnit xxxxxxx

x) akcie nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx emitentovi, je-li xxxxx cenný xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x xx-xx xxxxx emitent xxxxx xx xxxxx

1. České xxxxxxxxx, nebo

2. státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx si xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx referenční stát (§123),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx jeho emise xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx částka xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxxx xxxxxxx sídlo na xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx emitent Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx emitentem xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx tímto xxxxxxxxx, xxxxxx sekuritizovaného dluhu, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru x datu xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xx-xx xxxxx xxxxx papír xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a zvolil-li xx tento xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stát, xxxx

x) xxxxxx investičního xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx-xx si xxxxx emitent Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx vždy

a) xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka ověřená xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sestavovat,

b) xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konsolidovaná výroční xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx sestavovat konsolidovanou xxxxxx závěrku, x

x) xxxxxxxxxx odpovědných osob xxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx jejich jmen x xxxxxx, že xxxxx xxxxxx nejlepšího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do konsolidace xxxx xxxxx x xxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konsolidovaná výroční xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vývoje x xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, spolu x xxxxxxx xxxxxxxx rizik x nejistot, xxxxxx xxxx.

(3) Emitent xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx67). Xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx výroční finanční xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x správy xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxx pro xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

2. dobrovolně dodržuje, x xxxxxxxxx x xxx, xxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx používaných xxx xxxxx požadavků xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) a x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kodexu řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx o xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, proč toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nedodržuje,

d) popis xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly a xxxxxx xxxxx ve xxxxxx x procesu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx druhem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xx

1. zákon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev x xxxxxxx emitenta, xxxxx se xxxxx x druh xxxxx, xxxx

2. srovnatelný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokument xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výborů, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx emitenta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx, který x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx podle §1b xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx, také xxxxx politiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na vedoucí xxxxx xxxxxxxx, x xx x ohledem xxxxxxxxx na kritéria xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), včetně xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx neuplatňuje.

(5) Xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x

x) struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhu akcií xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx emitenta,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určujících xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxx orgánu emitenta x změnu stanov xxxx xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnosti xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nabudou xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx emitenta v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x účincích x nich xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx poškozující; xxx xxxx xxxxxxx xxxx povinnost uveřejnit xxxxxxx informaci xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s nabídkou xxxxxxxx, a

k) xxxxxxx xxxxxxxx programu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxx, opce xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx xx záležitostí xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxxx hromada nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, emitent xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx uveřejní; v xxxxxxxxx xx uvede xxx způsob řešení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx uveřejněná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přístupná xx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx soubor xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx důležitých xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x prvních 6 měsících xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx zkrácený xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x popisem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zbývajících 6 xxxxxx účetního xxxxxx, x x xxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx popis xxxxxxxxx xx spřízněnými xxxxxxxx x xxxxxxx 6 měsících účetního xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxxxxx odpovědných osob xxxxxxxx, spolu s xxxxxxxx xxxxxx jmen x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nejlepšího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x poctivý xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxxxxx x) obsahuje věrný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x není-li xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx emitent x xxxxxxxxx finanční xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účetní závěrky xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 34 - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1126/200865).

(5) Xxxx-xx emitent xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvahy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy.

§119x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1, xxxxx působí x těžebním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx lesnictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx placených xxxxxxx správy státu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Emitent zabezpečí, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx.

§119b

Uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx změnu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx povinnost má x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x investičním nástrojem, xxxxx xxxxxxx vydal x xx xxxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx emitentovi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 písm. b), x) nebo x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx vydal, xxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§119x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §118 xx 119a xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 1 odst. 2 xxxx. b) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/112966) x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x investičních nástrojů xxxxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx jmenovitá xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx emise alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 EUR.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §119 xx nevztahují xx xxxxxxxx, který

a) xx xxxxxx xxxxxxxx v §2a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a který xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 000 EUR x xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx neuveřejnil xxxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx uveřejněn xxx xxxxxxx nabídce xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx66), xxxx

x) vznikl xxxx 1. lednem 2004 x xxxxxx výlučně xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxx x §118 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxx uvedený v §118 xxxx. 1 xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxx xx xxx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

(2) Emitent xxxxxxx x §118 xxxx. 1 písm. x), b) xxxx x)

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx, xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx s xxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírem, který xxxxx; emitent xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obdobnou činností.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 1 xxxx. a), x) xxxx c) nejpozději x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx, nebo v xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx shromáždění xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx komukoliv ve xxxx sídle xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx shromáždění vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxx, x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem, který xxxxxxxx xxxxxx xxx xx vedení, rádiem, xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxxxx x odstavcem 5, zašle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx k zastoupení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx emitent xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx vyžádat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxx a xx své xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx elektronickým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx formuláře xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx podobě x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xx jeho zaslání x listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem xx svůj xxxxxx x své xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 nebo x xxxxxxxx o konání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Emitent xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx moci x zastupování na xxxxx hromadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx prostředkem.

(5) Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118 odst. 1 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx valná xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitentem xxxxxxxxxxxxx prostředkem xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx poskytování informací xxxxxxxxxx se výkonu xxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx vlastníka cenného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §122 odst. 2 xxxx. x) xx x),

x) zabezpečuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx,

x) informuje xxxxxxxx, xxxxxx svolává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu vlastníka xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě s xxx, že xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx daný x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx uvedené v §122 xxxx. 2 xxxx. a) xx x); to xx xxxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svůj xxxxxx x své xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx stanovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx dokument xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem.

(7) Emitent xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx ve xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, která xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxx xxx xxx vede xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx výnosu x xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx, spojeného x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §119b,

x) dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx emitent xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx xxxxxx právních předpisů.

(8) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx evidenci zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx obdržené podle xxxxxxxx 7 xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§120x

(1) Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 xxxx. x), pozvánka xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx valné xxxxxxx nebo obdobném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxx akcií a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi spojených,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxx, a xx x na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxxxx, x xxx na xxxxx hromadě xxxx xxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx informací x

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x návrhům, xxxxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x konání valné xxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxx obdobného shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx na internetové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx nich příslušné xxxxxxxxx xxxxxx,

3. způsobu, xxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x zastoupení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxxx xxx korespondenčním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem, umožňuje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x způsobu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §120b xxxx. 1,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx emitenta, xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx informace xxxxxxx x §120b xxxx. 1 nalézt.

(2) Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxx s cenným xxxxxxx, tento emitent xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrh xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx plnění a xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx peněžitá xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx emitentovi.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx jednání xxxxx hromady nebo xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx formy nebo xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o konání xxxxx hromady nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx vlastníka. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxx nebo snížení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi, použije xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx valné hromady xxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx nebo dnem xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx oznámení xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx dokument xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx na emitentovi; xxxxxxxx nemusí být xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvážení xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx jde, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informaci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán emitenta,

c) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem,

d) xxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx emitenta x jednotlivým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx doručeného xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na emitentovi x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x pozvánce na xxxxxx hromadu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi x

x) xxxxxxx počet xxxxx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaslání xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx; vydal-li emitent xxxxx druhy akcií x cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zvlášť xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxx.

(2) Emitent xxxxx §118 odst. 1 xxxx. x) uveřejní xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxx valná xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x

x) počtu platných xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x tyto cenné xxxxxx představující podíl xx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxxx, proti návrhu x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdrželi xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx uvedený x §118 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxx uveřejnit nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx o výkonu xxxxx plynoucího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, výplatě xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx požadavky stanovené xxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xx dokument, xxxxxx xx svolává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účastnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeného v §118 odst. 1 xxxx. b) xxxx x), jehož xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 EUR, xxxx xx xxxxxx schůze xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zajištěny nezbytné xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.

§121

Emitent xxxxxxx v §118 odst. 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinností

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx rozhodování investorů,

c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§121a

Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §118, §119b xxxx. 2, §120 odst. 1 x 5 a x §121 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §3 odst. 2 xxxx. x) nahrazován, x to bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§121x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx X xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 596/2014, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, plní xxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx investiční cenný xxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxx emitenta. Xxxx povinnost xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx XXX xxxx xxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxx k xxxxxx uveřejnění xxxxxxxxx; xxxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jen xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x dispozici.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX AKCIONÁŘŮ, XXXXXXXXX INFORMACÍ X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX

§121x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxx nebo obdobným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx-xx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném trhu.

§121c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

Xxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účty

§121d

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx údaje x majiteli xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

(3) Obdrží-li xxxxx, xxxxx vede samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxx xxx ni xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx stejným emitentem.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) údaje x majiteli účtu xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou

1. x právnické xxxxx xxxxx, identifikační číslo xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx adresy xxxxxxxxxxxx pošty, xx-xx x xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxx x kontaktní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx k xxxxxxxxx,

x) počet kusů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

c) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx emitenta, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xx. 3a xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/36/ES.

§121d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2019

§121e

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobě, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxx vede xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 7 xxxx informaci x xxx, xxx xxxx tyto informace xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx uveřejněny xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx

x) majiteli xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx stejným xxxxxxxxx.

(3) Obdrží-li xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx na centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, předá je xxxxxx, xxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx emitentem xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx emitenta xxxx xx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §120 xxxx. 7, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx zákazníků, xx xxxxxx eviduje xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxx vlastníka, xx xxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx evidenci investičních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx majitele xxxx vlastníka týkající xx výkonu práv xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) osobě, která xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(6) Formu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx čl. 3x xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/36/ES.

§121x vložen xxxxxxx předpisem x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náleží xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §121d x 121e pouze xxxxx, xx-xx úplata xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uveřejní úplatu xx xxxxxxxxxx služby xxxxx §121d x 121e.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121g

Vztah x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx investičních nástrojů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry představující xxxxx na xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxx, která vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx x zpracovává xxxxxx xxxxx získané xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxx, že žádné xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx započteny. Xxxxxxx není povinen xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx o informace xxxx než 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx valné hromady.

(2) Xxxxxx-xx osoba, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx emitenta xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, předá ji xxxxxxxx xxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx hlasování xx xxxxx hromadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informaci, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xx. 3x xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/36/ES.

§121x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. s účinností xx 1.10.2019

XXXXX IV

ODMĚŇOVÁNÍ A XXXXXXXX TRANSAKCE XX XXXXXXXXXXX STRANAMI

§121j

Působnost

Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x).

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx podle §121l. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ke schválení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx přijetí xxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx představenstvo nebo xxxxxxx xxxx emitenta xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxx druhé, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo členů xxxxxxx xxxx bezplatný, x to ode xxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx konání valné xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxx xxxx podstatné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx emitenta předloženou xxxxxxxx odměňování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx hromady bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podle §120b odst. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ponechá xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx uplatňování.

§121k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121l

Obsah politiky xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx odměňování xxxxxxxx xx xxxxxx x osobám xxxxx §121m xxxx. 1

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x pohyblivých složek xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx emitent xxxxxxxxxx složku xxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx ukazatele xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxx 1,

4. xxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxx byly ukazatele xxxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx odměny nebo xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x

6. xxxxxxxxx x právu emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx nelze uplatnit xxxx na xxxxx, xxxxxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opce xxxxxx, x vysvětlení, xxxxx xxxxxxxx odměna xxxxxx xxxxx přispívá x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

d) délku xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxxx §121m xxxx. 1, výpovědní xxxx, podmínky xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx emitenta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informaci, jakým xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxxx emitenta, a

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zájmů a xxxxxxx xxxx xxxxxx, x případně x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravována xxxxx §121k odst. 2 xxxx 3, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podstatných změn x způsobu, jakým xxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx hromadě a xxxxxx stanoviska x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xx posledního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx kterou jako xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx celku, a xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxx-xx, pouze x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměňování.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx politika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx praxí; §121k xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx tím xxxx dotčena.

(3) Smlouva x xxxxxx xxxxxx, xxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx předpis xxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xx x xxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odměny xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx právní účinky x xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§121n

Odchýlení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odchýlit, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx dlouhodobých zájmů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx politika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx pravidel, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2019

§121o

Vyhotovení, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Emitent xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxx §121m xxxx. 1.

(2) Osoba podle §121m xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx splatné x účetním xxxxxx, xx něž se xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x odměňování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předloží ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která schvaluje xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se vypracovává xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx valná hromada xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým způsobem xxx výsledek xxxxxxxxx xx valné hromadě xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odměňování xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x odměňování xxxxxxxxx xxxxxx hromadou, xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x ponechá xx xxxxxxxxxxx po xxxx 10 xxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách i xx uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxxx 4; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §121m xxxx. 1.

§121o xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

Obsah zprávy x xxxxxxxxxx

§121x

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §121m xxxx. 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx celková xxxx xxxxxx xxxxxxxx politice xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx způsobem podporuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emitenta, x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výkonnostních xxxxxxxx,

x) roční změnu xxxxxxx xxxx odměny xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx účetních období, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx přijetí xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §121o odst. 2,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nabídnutých xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv x opčního xxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx, x jakékoli změny xxxxxx xxxxxxxx,

x) informace x využití práva xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x

x) informace o xxxxxxxxxx od postupu xxxxxxxxx xxxxxxxx odměňování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §121l xxxx. 2 xxxx. x) x o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §121n, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxx odměňování, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx ani nebyla xxxxxxx xxxx emitent xxxxxxx způsobem nepostupoval.

(2) Xxxxxx x odměňování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitenta a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců emitenta, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx §121m xxxx. 1, x přepočtu xx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx, x to xxxxxxx za 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následují xx xxx přijetí xxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, prezentované xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x odměňování neobsahuje xxxxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx64) nebo xxxxxx údaje xxxxxxxx xx rodinné situace xxxx xxxxx §121m xxxx. 1.

§121x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §121p xxxx. 1.

§121q xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2019 Sb. x účinností xx 1.10.2019

§121x

§121x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§121s

Významné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Významnou transakcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx které xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Transakce x xxxxxx spřízněnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx účetního xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§121x xxxxxx právním předpisem x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121t

Uzavírání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stranami

Emitent může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spřízněnou xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx hromady. Emitent x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx §121u xxxx. 1; xxxx-xx xxxxx přesné datum xxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxx alespoň období, xx xxxxxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx §121u xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §121u xxxx. 1 xxxx. x) xx f) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx výši xxxxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. s účinností xx 1.10.2019

§121u

Uveřejnění xxxxxxxxxx transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx transakce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiměřená x xxxxxxx emitenta a xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 o xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřené xxxx ní a xxxxx spřízněnou xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich obdržení xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx kritérií významnosti xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §121s xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 596/2014.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2019

§121x

Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §121t x 121u xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavíranou x xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §121t x 121u xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) týkající xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §121m odst. 1 x xxxxxxx x §121k121n,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxx emitenta, a

c) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxx stability xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Dozorčí nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vnitřní xxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1; posuzování xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx stranou xxxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXX

§122

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxx xxxxxxxxx v §118 odst. 1 xxxx. a) xx xxxx 1 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxxxx částka x xxxx xxxx, 3 %, je-li xxxxxxxx xxxxxxx emitenta vyšší xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxxxx částka x cizí xxxx, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx hranice, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx disponuje xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx emitenta xxxxxxxxx x §118 odst. 1 xxxx. a) x xxxxxxxx, xxx xxxx jím vydávané xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry představující xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xx podílu xx xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxxx x osobou xxxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úplatné xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx bude tato xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x ní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx jiná xxxxx,

x) která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx základě plné xxxx, může-li tato xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx uvážení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uděleny xxxxx xxxxxxxx pokyny týkající xx hlasování,

h) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx právo xxxxx, xxxx právo rozhodnout xx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx právy, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx h), xxxxx se xxxxxxxx x akciím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a které xxxx ekonomický xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx zakládají xxxxx xx vypořádání xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx shodě, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxxx právech mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílu podle xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 4 xxxxxxxxxx dnů poté, xx xx xxxxx xxxx xxxxx dozvědět x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx vznik oznamovací xxxxxxxxxx podle odstavce 1. Platí, že xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx po xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx nastala. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx více xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámením. Xxxxxxxxxx povinnost je xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxx moc xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx pouze xxx xxxxx jedné valné xxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provedeno xxxxxxxxxxx x zmocněncem xxxxxx jednotného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvážení, a xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nastane.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nemá za xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx na emitentovi, xxxxx hlasovací práva xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, a xx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx informaci sama xxxxxx.

(8) Náležitosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotu xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje výlučně xxxxxxxxxx v hotovosti, x xx xxx, xx se počet xxxxxxxxxxx práv vypočítá xx základě zohlednění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxx delta xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámí xx. Při výpočtu xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx emitentovi.

(10) Metody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx a metody xxxxxxxxx xxxxxxx delta xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkajících xx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 9, xxxxxxxx xx. 4 x 5 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/761102).

§122a

Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx x xxxxx, jejíž podíl xx xxxxxxxxxxx právech xx xxxxxx xxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxx nebo snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 vzniká xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx hlasovací xxxxx x jakéhokoli xxxxxx nevykonává. X xxxxxxxx toho, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nedochází xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx podílu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §122 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx v §2a odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo zahraniční xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxx x obchodnímu xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 86 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 5 %, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nezasahuje xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), nebo zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obdobné investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. d), xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §122 xxxx. 1 nezapočítává xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ovládaná xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx příkazu zákazníka, xxxx

x) xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx spojena x xxxxxxxx v investičních xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech, které xxxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx, nezasahuje-li ovládající xxxxx žádným xxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx práv.

(6) Xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pověřenými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nezasahuje žádným xxxxxxxx do výkonu xxxxxxxxxxx práv, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx xxxxx mezi xx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zájmy xxxx zájmy xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xx. 2, 3 x 6 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/761102).

§122b

Další podmínky a xxxxxxxxx xx oznamování xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §122a xxxx. 4 až 6 xx xxxxxxx xxx ovládající xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) údaje x ovládané osobě xxxxx §122a odst. 4 xx 6 x o orgánech xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §122a xxxx. 4 xx 6; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx papíry xx xxxxxx §122 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx i), x

x) xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §122a xxxx. 4 xx 6 xx vyžádání Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že

a) ovládající xxxxx x ovládaná xxxxx xxxx organizační xxxxxxxxxx umožňující, aby xxxxxxxxx práva byla xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §122a xxxx. 4 xxxx. b) xxxx x §122a xxxx. 5,

x) v xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx zákazníkem xx ovládané osoby xxxx xx účast xx majetku, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x písemné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabyl xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §122 xxxx. 1 věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx snížil xxxx xxxxx na hlasovacích xxxxxxx pod xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 odst. 1 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 uveřejní xxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xx podílu xx xxxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx hlasovacích právech x xxxxxxx papírů xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx14a), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§122x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2016

§122x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Oznamovací povinnost xxxxx §122 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx

x) osobu, xx xxx splnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx nabývá xxxx xxxxxxx investiční cenné xxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx má xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedené x §118 xxxx. 1 xxxx. x) x hlasovací xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemného xxxxxxx vlastníka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) který xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 %, xxxx sníží-li svůj xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxxxx, xx nevykonává vliv xx xxxxxx emitenta, x

x) oznámí-li xx xxxxx xxxxxxx v §122 odst. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx emitenta xxx xxxxxxxxxx odkladu ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx nevztahuje na xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxx v §122 xxxx. 1 nebo xxxx xxxxx podílu xx hlasovacích xxxxxxx xxxxx xxx tyto xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx hlasovací xxxxx xxxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx povinnost se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx stranu xxxx transakce.

(5) Metody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/761102).

§123

Xxxxx referenčního státu

(1) Xxxxxxx uvedený x §118 odst. 1 xxxx. x) bodě 2, §118 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2, §118 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx x odstavci 4 xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx podle části xxxxxx hlav II x XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Takto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx emitent sídlo xxxx xx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx po dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx vydaný tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na všech xxxxxxxxxx regulovaných xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxxxxxx informaci o xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx hlav II x XXX nebo xxx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx to xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx x obchodování xx evropském regulovaném xxxx x ve xxxxxx xx tento xxxxxxx xxxxx.

(3) Neoznámí-li xxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2, §118 xxxx. 1 písm. b) xxxx 2 nebo §118 xxxx. 1 xxxx. c) x x) xxxx volbu xxxxx odstavce 1 xx 3 měsíců xxx dne xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xx xx xx to, xx si xxxxxx xx referenční xxx xxxxxxx stát Evropské xxxx, ve kterém xxxx přijaty jím xxxxxx cenné papíry x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx každý x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xx xx xxxx, než xx emitent xxxxx xx xxxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x xxxx volbu uveřejní x xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a tuto xxxxx uveřejní a xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxx-xx emitent xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx referenční stát xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx přijaty xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, a xx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské unie x svou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2.

XXXXX VI

OCHRANA PŘED XXXXXXXXX TRHU

Ochrana vnitřních xxxxxxxxx

§124

Xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx xxxx52), nejedná-li xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxx §12i xxxx. 1.

§125

§125 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§126

§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

XXXXX VII

POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX VYBRANÝCH XXXXXXXX

§127x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx použijí v xxxxxxx, xx institucionální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx přijaté x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xx správce xxxxx x případě, xx správce aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 písm. x) xxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na emitentovi xx sídlem v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx přijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §127l xx 127n xx xxxxxxx xx poradce pro xxxxxxxxx se sídlem xxxx skutečným sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx působí x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§127x

(1) Institucionální xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k emitentovi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a svého xxxxxxx zapojení (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx investiční strategie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapojení xx xxxxxx x emitentovi,

b) xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcionářů, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx významné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx emitenta, xxxxxxx

1. strategii činnosti xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emitenta,

5. xxxxxxxx x environmentální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

6. způsob, jakým xx xxxxxxx xxxxx x spravován,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx x emitentem,

e) xxxxxx xxxxxx hlasovacích xxxx nebo xxxxxx xxxx spojených s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx akcionáři xx xxxxxx hlasovacích práv x dalším xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxx skutečných nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zájmů x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investora xxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně uveřejní xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx

x) popis, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obecnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx emitentovi,

d) vysvětlení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx emitenta, xxxxxx hlasování nemá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Provádí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxxxxx investora, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investor odkaz xx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxx §127h.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127f x §127g xxxx. 1, uveřejní-li xxx to dostatečné xxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127i

Institucionální xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky zapojení xxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zájmů.

§127i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127j

Investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dluhy, x

x) xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx investor xx xxxx majetku akcii xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodované na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx správcem xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investor xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x obhospodařování xxxxxxx:

x) jakým způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby

1. xxxxx xx xxxxxxx svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx institucionálního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxx obhospodařuje,

b) xxx xx xxxxxxx aktiv xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým je xxxxxx x časové xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x jak xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxxx vynaložené xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s obratem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. stanoví x sleduje xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovaného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx představujícího xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx ujednání o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx institucionální xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tomu tak xx.

(5) Institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx změně.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx investor xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx své xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx majetek institucionálního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxx investiční xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x ujednáním o xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx střednědobé x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx investora. To xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx investiční fond, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) hlavních střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investice, kterou xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx investice x xxxxxxxxx vynaložených v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx cenných papírů x jejím využití xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx nastal x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapojení, x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, jsou-li xxxxxxx dostupné.

§127k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

§127x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx

x) xxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při přípravě xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro hlasování xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o tom, xxx tento xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kodex xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxx.

(2) Uplatňuje-li xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx chování xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, uveřejní, od xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, vysvětlí důvody xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx pro hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127x

(1) Poradce xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků,

d) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) zda x xxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx komunikuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx předchází xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx střet xxxxx xxxx.

(2) Poradce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ponechá je xxx dostupné xxxxxxx xx dobu 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxxx xxxxx §127l, xxxxxx xxx uveřejněny xxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127x

Xxxxxxxxxxxx střetu xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx možném xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýz, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx hlasovacích práv. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxx zájmů xxxx.

§127x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§127

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kterou je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx bez souhlasu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx, povinna xxxxxxxxx xxxxx hlav XX x X xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x informace xxxxx §120a xxxx. 2 x 3, §120b xxxx. 1 písm. x) x §120c xxxx. 1. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci podle §120 odst. 3, xxxxx i informace xxxxx §120b odst. 1 xxxx. b) xx x) a xxxx. 2 x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx nebo druhé.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informaci xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx x ní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxx osoba je xxxx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uveřejnění x datum x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah podstatných xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zasílání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§127x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaslané xx xxxxx §127 xxxx. 2 způsobem, xxxxx

x) splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx časový xxxxxx x xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx informace,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňovaných xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 6, x informaci xxxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx právního xxxx xxxxxx státu, o xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx veřejnost x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 596/2014, x to xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

§127b

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx uzavřít x Xxxxxxxxx výborem regulátorů xxxx x cennými xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x x správě xxxx xxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2009 Xx. s účinností xx 1.8.2009

§127c

Jazyk xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxx, uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informaci x xxxxxx českém xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k obchodování xx regulovaném xxxx x současně i xxxxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x anglickém xxxxxx nebo x xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx mají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x anglickém xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx regulované trhy, x

x) v jazyce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 1, xxxxx se jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 100 000 EUR, xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx cenný xxxxx uvedený x §118 odst. 1 xxxx. c) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX k datu xxxxx, xx podmínky, xx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx je xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx nebo xxxx evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx x anglickém xxxxxx, x xxxx v xxxxxx, x němž xxx předkládat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §118 xx 119a, §120a odst. 1 xxxx. x), §120c xxxx. 1 xxxx x §122b xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x který xxxxx právního xxxx xxxxxx státu plní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx prokáže, xx povinnost podle xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §118 xx 119a, §120a odst. 1 xxxx. x), §120c xxxx. 1 xxxx x §122b xxxx. 3 xxxx 4. Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §118 xx 119a, §120a xxxx. 1 xxxx. x), §120c xxxx. 1 xxxx v §122b xxxx. 3 nebo 4, stanoví x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Podmínky, xxx jsou xxxxxx xxx vedení účetnictví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 sídlo, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 34 - Xxxxxxxxx účetní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1126/2008, jakož x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx používaných xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx17c).

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 výjimku, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx uveřejňuje x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státu, x xxxx má xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s povinností, x níž mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 2 x §127c a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x každé xxxxx xx skutečnostech, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx výjimka xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx výjimky xxxxx odstavce 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský orgán xxx cenné papíry x xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX FOND XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§128

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se vyplácejí xxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx dluhy xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx

x) přijímá xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými papíry,

b) xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx o výši xxxxxxxxx, xxxxx jednotliví xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx za příslušný xxxxxxxxxx rok, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Garančního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx státním xxxxxx. Xx Garanční xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx je xxxxx pětičlennou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx statutárním xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx správní xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rady Xxxxxxxxxx xxxxx jsou jmenováni xx xxxxxx 5 xxx, x to x opakovaně. Nejméně 1 xxxx xx xxxxxxxx z řad xxxxxxxxxxx České národní xxxxx, a xx xx návrh xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx 2 xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x řad členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx místo xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx skončí xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx období jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx svou xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(8) Při porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxx xxxx nahradí xxxxx, xxxxxx způsobil,

a) x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx funkce.

(9) Xxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příspěvek xx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Zdrojem xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx příspěvky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x výnosy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxx použít xx

x) xxxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx závazky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxx souvisejícího x jeho xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx nástroje, které xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx a investiční xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx. Věta xxxxx §2 odst. 1 xxxx. h) xxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx prostředky Xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem.

(14) Způsob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxx xxxxx podrobně xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxx změně xxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu.

§129

Placení příspěvku xx Xxxxxxxxxx fondu

(1) Obchodník x xxxxxxx papíry xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 % z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx investiční xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně 10 000 Xx, x to xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Příspěvek xx Xxxxxxxxxx fondu xx splatný xxxxxxxxxx xx 31. března, x xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§129a

Kontrola xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §129 xxxx. 3 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx procentní xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1. X xxxxxxx xxxxxxxx rozdílu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Garanční xxxx.

Xxxxxxxxxxx náhrady z Xxxxxxxxxx xxxxx

§129x

(1) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení kalendářního xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxx, xx xxxxx xx Garanční fond x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §130 xxxx. 9. Xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx je xxxxxx.

(2) Povinnost podle xxxxxxxx 1 má x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxx xxxxx §132a xxxx. 1 x zahraniční xxxxx podle §28 xxxx. 1, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky.

(3) Podrobnosti, xxxxx, způsob x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zákazníkům x není xxxxxxxxxxxxx, xx je xxxxx xx 1 xxxx, xxxx

x) soud xxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx vydal xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx, xx zákazníci xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx nemohou účinně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx fond v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxx xxx xxxxx,

x) místo, xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx x xxxxxxxx výplaty náhrad x Xxxxxxxxxx fondu, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx přihlášení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Skutečnosti, že xxxx lhůta xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxx 3 xxx předcházejících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx vyplácí náhrada x Xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx členem xxxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xx vyplácí xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx,

4. byla xxxxxx xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 až 3,

5. xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx,

6. prováděla xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx provádění xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx stejného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkům se xxxxxxx náhrada x Xxxxxxxxxx xxxxx,

7. byla xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxx xxxxx xx stejného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkům se xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxx, ve kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx náhrada x Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx osoba x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právech,

e) xxxxx, která x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákazníkům xx xxxxxxx náhrada x Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Garančního xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zákazníkům,

g) účastník xxxxxxxx xxxxx §829 xxxxxx č. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx., xxxx společník xxxxxxxxxxx podle §2719 xxxxxxxxxx zákoníku, o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx sdružení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Garanční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xx majetek xxxxxxxxx, o xxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx řízení zřejmé, xx xxxx jít x majetek xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxx

x) osobě xxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxxx neschopnost obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxx xxx závazky xxxx zákazníkům, a xx xx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xx poskytuje xx majetek xxxxxxxxx, xxxxx xx nemohl xxx xxxxx z xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx kterému Xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx, xxxxx nemohly xxx xxxxxx x xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx situací xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx spoluvlastnictví x xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřených xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank. Xx xxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákazníka vůči xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platné xx xxx, ke kterému Xxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx ujednáním xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx Xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 90 % částky vypočtené xxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxxxx xx xxxx vyplatí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 XXX pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx přihlášeného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Garančního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejvýše x 3 xxxxxx.

(11) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Garančnímu xxxxx xx jeho žádost xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 7 a 8.&xxxx;Xx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry zavedena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx u xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx xx x tomu Xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx osoba, xxxxx xx tyto xxxxxxxx x xxxx.

(12) Podklady xxxxx odstavce 12 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x druh, počet x jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §132,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxxxxx vznikl xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§131

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Garančního xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx věřitelem obchodníka x cennými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx žádost Xxxxxxxxxx fondu vyznačí xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek18).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx na vyplacení xxxxxxx z Garančního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §130 odst. 2. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx svůj nárok xx xxxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxx přihlášky Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx náhrad x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx potřebné xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pro xxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxx fond xxxxxxx prostředky na xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxx žádost x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx rozpočtu.

§132

Xxxxxx majetku zákazníků xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vzájemně zastupitelné, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákazníků, xxxxx xxxx nárok na xxxxxx xxxxxx, xxxx xx každému zákazníkovi xxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx investiční xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx, x jakém nebyl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poměrně.

(4) X xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, jde x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx20) přihláškou; xxxxx xxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx21).

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nepostačuje, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx x odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§132x

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolením xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává činnost xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §4 xxxx. 3 písm. x), je povinna xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Garančního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx zákazníky. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx zákazníka x případě xxxxxx xxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxx osoby xx ustanovení tohoto xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx předpisem x. 241/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

§133

Placení příspěvku xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému zabezpečovaného Xxxxxxxxx fondem.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x České republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondem xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry. Xx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákazníků svěřený xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 odst. 1 xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§133x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) nemusí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpracování, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx fond v xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uchovává xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

§133x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§134

Informační povinnosti x xxxxxxxxxx

(1) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxxxx fond x xxx xxxxxx x xxxxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxx, x tom, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx bude xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetek svých xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxx náhrad x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

LIMITY POZIC X KONTROLY XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§134x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxx, xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxx významných xxxxxxxxxxx derivátech obchodovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX derivátech.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx derivát, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čistých xxxxxxxxxx xxxxx konečných xxxxxxxx xxxxx dosahuje xxxxxxxx alespoň 300 000 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Limity podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx úrovni xxxx xxxxxxx, s xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x

x) xxxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx sbližování xxxx cenami derivátů x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komodity, k xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx trhu.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxxxx nefinančního xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx požádá Xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx držené finančním xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxx x jedná xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nefinančního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nefinančními xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly uzavřeny xx účelem splnění xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x obchodním systému, xxxxx splnění této xxxxxxxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx. d) x e), které xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. j).

(5) Limity xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty maximální xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §136 odst. 1 xxxx. x).

(7) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxx xx trhu včetně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nabídce nebo x xxxxxxx otevřených xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jiné významné xxxxx na xxxx, Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čistých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxx xxxxxx pozic x xxxxxxx x metodikou xxxxxxx vypracovanou Evropským xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Evropským xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka

a) upraví xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxx výpočet čisté xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v komoditním xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx této xxxxxx xxx xxxxx odstavců 1 xx 8 x §134b xx 134d xxxxxxxx xx. 2 xx 21 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/591103).

§134x

(1) Česká národní xxxxx opatřením obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozice, který xx použije na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx významném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx nebo

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx komoditní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx charakteristiky, xxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jakékoli xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příslušnými provozovateli xxxxxxxxxx systémů, x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) obchodovány xx významném xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§134x

(1) Xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, xx xxxx xx obchodují komoditní xxxxxxxx, xxxxxxxxx limity xxxxx §134a xxxx. 1 x §134b xxxx. 1; při xxxxx uplatňování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx otevřené xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx o jednání xx shodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktivech xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu, x xx případně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x komoditních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxxxx aktivu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) požadovat, xxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx její velikost, x to dočasně xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadavku nevyhoví, x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx dohodnutou xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Limity xxxxx §134a odst. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x nediskriminační, xxxx xxxxxx, xxx se x xxxx uplatňují, x xxxxxxxxxxx povahu x xxxxxxx účastníků xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §134a xxxx. 1 x §134b xxxx. 1.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§134d

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx případech opatřením xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxx pozic, xxxxx xxxx restriktivnější xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §134a odst. 1, x xx x xxxxxxxxx, xxx takové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx zveřejnění xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx doby, x nichž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platí. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx případu, xxxxxxxx Xxxxx národní banka xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx zdůvodní, xxxx tyto limity xxxxx xxxxxxxxx.

§134x vložen xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

XXXXX XI

PODÁVÁNÍ ZPRÁV X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§134x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zveřejňuje týdenní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež v xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx systému xxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx dlouhých x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxx xx předchozí xxxxxx, procentního podílu xxxxxxxxx xxxxxxx otevřených xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxxxx kategoriích v xxxxxxx x odstavcem 3, a xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry a xxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx denně xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozpis xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, poskytne xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x povolenkách na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx derivátech xxxxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx i xxxxx zákazníků a xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/201453), x xxxxx xx použije, x xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1227/2011,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) neexistuje, orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tyto komoditní xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obvykle obchodovány.

(3) Xxxxxxxxxxxx obchodního systému xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnému xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx sídlem x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, zda jde x xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx fond,

c) jinou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx sídlem xxxx xxxxxxxxx sídlem v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx,

x) jiného podnikatele, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinného xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxx obdobných ustanovení xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxx-xx x povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxx xxxxxx x pozicích xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xxxxx dlouhých x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx určenými xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx x obchodními xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Lhůty xxx xxxxxxxx zpráv podle xxxxxxxx 1 písm. x), formát zpráv xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x prahové xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx

x) xx. 83 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578),

x) čl. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/953104) x

x) xx. 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1093105).

§134f

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §134e xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 29.5.2022

XXXX DVANÁCTÁ

DOHLED X XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

DOHLED XX XXXXXXXXXXXXX ZÁKLADĚ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§135

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádějícími, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx x obl