Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Profesionální zákazník §2a

Profesionální zákazník na žádost §2b

Odborné znalosti, zkušenosti a finanční zázemí profesionálního zákazníka §2c

Způsobilá protistrana §2d §2e

ČÁST DRUHÁ - INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ SLUŽBY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Investiční nástroje §3

Investiční služby §4 §4a

Výjimky z povolení k poskytování hlavních investičních služeb §4b

HLAVA II - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY

Díl 1 - Základní ustanovení §5

Pravomoc České národní banky rozhodnout o použití požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na některé obchodníky s cennými papíry §5a

Požadavky na obchodníka s cennými papíry §6

Další podnikatelská činnost obchodníka s cennými papíry §6a §6aa

Povolení k činnosti systémově významného obchodníka §6b

Odnětí povolení k činnosti systémově významného obchodníka §6c

Povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie §6d

Výkon činnosti zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie na území České republiky §6e

Řízení o žádosti §7 §7a

Povolovací řízení ve vztahu k řešení krize §7b §8

Díl 2 - Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry

Oddíl 1 - Počáteční kapitál

Počáteční kapitál §8a

Oddíl 2 - Kapitálová přiměřenost a angažovanost §9 §9a §9aa §9ab §9ac §9ad §9ae §9af §9ag §9ah §9ai §9aj §9ak §9al §9am §9an §9ao §9ap §9aq §9ar §9as §9at §9au §9b §9c

Oddíl 3 - Vedoucí orgán §10

Oznamování změn ve složení vedoucího orgánu §10a

Výbor pro jmenování §10aa

Oddíl 4 - Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry a jeho ovládnutí

Stanovení a výpočet kvalifikované účasti §10b

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení §10c

Posuzování kvalifikované účasti §10d

Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti §10e §11

Díl 3 - Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry

Oddíl 1 - Střety zájmů §11a

Oddíl 2 - Účinné a obezřetné řízení

Systém správy a řízení k zajištění účinného a obezřetného řízení §12

Organizační požadavky §12a

Zvláštní pravidla pro použití systému správy a řízení §12aa

Spolehlivý systém správy a řízení §12ab

Úloha vedoucího orgánu při řízení rizik §12ac

Řízení rizik §12ad

Povinné pojištění malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry a jeho neúčast v záručním systému zabezpečovaném Garančním fondem §12ae

Řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě §12b

Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům §12ba

Obchodník s cennými papíry nabízející jím nevytvářený investiční nástroj §12bb

Vedení evidencí §12c

Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12d

Ochrana majetku zákazníka §12e

Prováděcí právní předpis §12f

Výbor pro rizika §12g

Dohled České národní banky nad zásadami odměňování §12h

Mechanismus k hlášení §12i

Zásady odměňování §12j

Obchodník s cennými papíry využívající mimořádnou veřejnou finanční podporu §12k

Pohyblivá složka odměny §12l

Výbor pro odměňování §12m

Oddíl 3 - Deník obchodníka s cennými papíry §13

Oddíl 4 - Odbornost

Personální zdroje §14

Některé podmínky činnosti obchodníka s cennými papíry §14a

Odborná způsobilost §14b

Požadavky na akreditovanou osobu §14c

Trvání, prodloužení a zánik akreditace §14d

Odnětí akreditace §14e

Odborná zkouška a osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky §14f

Uchovávání dokumentů §14g

Prováděcí právní předpis §14h

Oddíl 5 - Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky

Obecné povinnosti při jednání se zákazníky §15

Komunikace se zákazníky §15a

Povinnosti při vytváření investičního nástroje §15b

Povinnosti při nabízení nebo doporučování investičního nástroje zákazníkovi §15c

Výzkum ve vztahu ke společnostem s malou a střední tržní kapitalizací §15ca

Informování zákazníků §15d

Poskytování informací v elektronické podobě §15da §15e §15f §15g

Vyžadování informací od zákazníka §15h §15i §15j §15k

Provádění pokynů za nejlepších podmínek §15l §15m §15n

Zpracování pokynů §15o §15p §15q

Informování zákazníků ve vztahu k provádění pokynů §15r §15s

Oddíl 6 - Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry §15t §16

Oddíl 7 - Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry

Investiční politika §16a

Podávání zpráv podle jednotlivých zemí §16b §16c §16d §16e

Oddíl 8 - Uchovávání dokumentů a záznamů §17

Oddíl 9 - Systematický internalizátor §17a §17b

Oddíl 10 - Algoritmické obchodování, přímý elektronický přístup a služby clearingu

Algoritmické obchodování a související organizační požadavky §17c

Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k algoritmickému obchodování §17d

Algoritmické obchodování s vysokou frekvencí §17e

Algoritmické obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu §17f

Přímý elektronický přístup a související organizační požadavky §17g

Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k přímému elektronickému přístupu §17h

Služby clearingu a související organizační požadavky §17i §17j

Díl 4 - Zrušení, změna předmětu podnikání nebo přeměna obchodníka s cennými papíry a převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíry

Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry §18

Přeměna obchodníka s cennými papíry §19

Převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíry §20

HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Díl 1 - Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném členském státě Evropské unie §21 §22 §22a §23

Díl 2 - Poskytování investičních služeb zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie na území České republiky

Poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky §24 §24a §24b

Poskytování investičních služeb bez umístění pobočky §25 §25a

Informační povinnost ve vztahu k Evropskému orgánu pro bankovnictví §26 §27

HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE ZAHRANIČNÍ OSOBOU SE SÍDLEM NEBO SKUTEČNÝM SÍDLEM VE STÁTĚ, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE §28 §28a §28b

HLAVA V - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Základní ustanovení §29

Požadavky na investičního zprostředkovatele §30

Řízení o žádosti §30a

Trvání povolení k činnosti investičního zprostředkovatele §30b

Přičitatelnost protiprávního činu investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce investičního zprostředkovatele §30c

Povinné pojištění investičního zprostředkovatele §31

Obdobné plnění povinností obchodníka s cennými papíry §32

HLAVA VI - VÁZANÝ ZÁSTUPCE

Základní ustanovení §32a

Ukončení zastoupení §32b

Zápis do seznamu §32c

Oznámení vázaného zástupce §32d

Uchovávání dokumentů §32e

Změna údajů zapsaných v seznamu §32f

Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce §32g

Zánik oprávnění k činnosti §32h

Odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce §32i

Zastoupení vázaného zástupce §32j

Povinnosti zastoupeného §32k

ČÁST TŘETÍ - VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ §33

ČÁST ČTVRTÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROSPEKTU

Odpovědnost za obsah prospektu §34

Mechanismus k hlášení §35 §35a §35b §36 §36a §36b §36c §36d §36e §36f §36g §36h §36i §36j §36k §36l §36m

ČÁST PÁTÁ - OBCHODNÍ SYSTÉMY

HLAVA I - ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU

Základní ustanovení §37

Požadavky na organizátora regulovaného trhu §38

Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu §39 §40 §41 §42

Výbor pro jmenování §43

Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora regulovaného trhu §44

Přeměna organizátora regulovaného trhu §45

Převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu organizátora regulovaného trhu §46

Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí §47

Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu §48

Mechanismus k hlášení §48a §49

Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu §50 §50a

Pozastavení a omezení obchodování na regulovaném trhu §50b

Algoritmické systémy obchodování §50c

Přímý elektronický přístup §50d

Úplaty §50e

Kroky kotace §50f §50g

Přístup k vypořádacím systémům §51 §52 §53

Stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu §54

HLAVA II - OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Díl 1 - Základní ustanovení §55

Podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu §56 §57

Obchod uzavřený na regulovaném trhu §58

Registrace cenných papírů kolektivního investování na regulovaném trhu §59

Vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu §60

Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování §61

Pravidla obchodování na regulovaném trhu §62

Pravidla přístupu na regulovaný trh §63 §63a

Díl 2 - Oficiální trh s cennými papíry §64

Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu §65 §65a

Přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu §66

Díl 3 - Transparentnost regulovaného trhu §67 §68

HLAVA III - OBCHODOVÁNÍ V MNOHOSTRANNÉM OBCHODNÍM SYSTÉMU §69

Přístup k vypořádacím systémům §70 §71 §72 §73

Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování §73a

HLAVA IV - TRH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ §73b §73c

HLAVA V - ORGANIZOVANÝ OBCHODNÍ SYSTÉM

Díl 1 - Základní ustanovení §73d §73e

Organizační požadavky §73f

Díl 2 - Obchodování v organizovaném obchodním systému §73g §73h

Přístup k vypořádacím systémům §73i

HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní hodiny §73j

Limity pozic u komoditních derivátů §73k

Uveřejňování informací o kvalitě provádění obchodů §73l §73m

ČÁST ŠESTÁ - POSKYTOVATEL SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ §74 §75 §76 §77

Mechanismus k hlášení §78 §79 §80 §81

ČÁST SEDMÁ - VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání §82

Vymezení některých pojmů §83 §83a

Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání §84

HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Pravidla systému §85 §86

Změna pravidel systému §87 §87a

Neodvolatelnost příkazu k vypořádání §88

Propojení systémů §89

HLAVA III - PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATENOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ §90

Povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání §90a §90b

HLAVA IV - INFORMAČNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE A ÚČASTNÍKA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATENOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ §90c §90d §90e

HLAVA V - OZNAMOVACÍ POVINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Oznamovací povinnost provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a účastníka zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice §90f

Oznamovací povinnosti České národní banky §90g

ČÁST OSMÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ §90h

Obsah dokumentu s klíčovými informacemi pro investory §90i

Obsah dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy §90j §90k

ČÁST DEVÁTÁ - EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Díl 1 - Úvodní ustanovení §91

Díl 2 - Druhy evidencí investičních nástrojů

Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů §92

Samostatná evidence investičních nástrojů §93

Zvláštní ustanovení o imobilizovaných cenných papírech §93a

Díl 3 - Zásady vedení evidence investičních nástrojů

Druhy účtů §94

Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů §94a

Zápis do evidence investičních nástrojů §95

Příkazy účastníka §95a

Účinky převodu investičního nástroje §96

Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem §97

Oprava chyb v evidenci investičních nástrojů §98

Výpis z evidence investičních nástrojů §99 §99a

HLAVA II - CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ A ZAHRANIČNÍ CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ §100 §101 §102 §103 §103a §104 §104a §104b §105 §106 §107 §107a §108 §109 §110 §111 §112 §113 §114

HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ OSOBOU VEDOUCÍ EVIDENCI INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ §115

ČÁST DESÁTÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚSTŘEDNÍCH PROTISTRAN

Povolení k činnosti ústřední protistrany §115a

Oznamovací povinnost §115b

Nabídková povinnost §115c

Jednání valné hromady §115d

Změna výše základního kapitálu §115e

Přeměny §115f

Rozhodnutí §115g

Opatření obecné povahy §115h

ČÁST JEDENÁCTÁ - OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU A INVESTORŮ

HLAVA I - POVINNOSTI MLČENLIVOSTI

Informační povinnost obchodníka s cennými papíry, institucionálního investora a organizátora regulovaného trhu §116 §117

HLAVA II - INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍCH OSOB §117a

Výroční finanční zpráva emitenta §118

Pololetní finanční zpráva §119

Zpráva o úhradách placených státu §119a

Uveřejňování dalších informací §119b

Výjimky z povinností uveřejňovat informace §119c

Ostatní povinnosti emitenta §120 120a §120b §120c §121 §121a §121b

HLAVA III - IDENTIFIKACE AKCIONÁŘŮ, PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A USNADNĚNÍ VÝKONU PRÁV AKCIONÁŘŮ

Působnost §121c

Předávání informací osobami vedoucími majetkové účty §121d §121e

Úhrada nákladů vzniklých při poskytnutí informací §121f

Vztah k zahraniční evidenci investičních nástrojů §121g

Uchovávání informací §121h

Potvrzení o hlasování §121i

HLAVA IV - ODMĚŇOVÁNÍ A VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Působnost §121j

Předložení, schválení a uveřejnění politiky odměňování §121k

Obsah politiky odměňování §121l

Určování výše a vyplácení odměn §121m

Odchýlení od politiky odměňování §121n

Vyhotovení, schválení a uveřejnění zprávy o odměňování §121o

Obsah zprávy o odměňování §121p §121q §121r

Významné transakce uzavírané emitentem §121s

Uzavírání a schvalování významných transakcí se spřízněnými stranami §121t

Uveřejnění významných transakcí se spřízněnými stranami §121u

Výjimky ze schvalování a uveřejňování významných transakcí se spřízněnými stranami §121v

HLAVA V - OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB

Oznamování podílu na hlasovacích právech §122

Postup při oznamování podílu na hlasovacích právech §122a

Další podmínky a požadavky na oznamování podílu na hlasovacích právech §122b

Výjimky z oznamovací povinnosti §122c

Volba členského státu Evropské unie emitentem §123

HLAVA VI - OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU

Ochrana vnitřních informací §124 §125 §126

HLAVA VII - POVINNOSTI NĚKTERÝCH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A DALŠÍCH VYBRANÝCH SUBJEKTŮ

Působnost §127e

Politika zapojení §127f §127g §127h §127i

Investiční strategie institucionálního investora §127j

Investiční strategie správce aktiv §127k

Informační povinnosti poradce pro hlasování §127l §127m

Identifikace střetu zájmů §127n

HLAVA VIII - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

Základní ustanovení §127

Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací §127a §127b

Jazyk uveřejňování §127c

Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie §127d

HLAVA IX - GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY

Základní ustanovení §128

Placení příspěvku do Garančního fondu §129

Kontrola placení příspěvků §129a

Poskytování náhrady z Garančního fondu §129b §130 §131

Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry §132 §132a

Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou §133

Zpracování osobních údajů §133a

Informační povinnosti a spolupráce §134

HLAVA X - LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ §134a §134b §134c §134d

HLAVA XI - PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH PODLE KATEGORIÍ DRŽITELŮ POZIC §134e

Zmocňovací ustanovení §134f

ČÁST DVANÁCTÁ - DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT

Smlouva o dlouhodobém investičním produktu §134g

Povinnosti poskytovatele dlouhodobého investičního produktu §134h

Majetek v rámci dlouhodobého investičního produktu §134i

Zákaz ovlivňování zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého investičního produktu §134j

Seznam poskytovatelů dlouhodobého investičního produktu §134k

ČÁST TŘINÁCTÁ - DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ

HLAVA I - DOHLED NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

Díl 1 - Základní ustanovení

Osoby podléhající dohledu §135

Dohled nad obchodníkem s cennými papíry a hodnocení §135a

Průběžný přezkum povolení používat interní modely §135b

Spolupráce s útvarem vykonávajícím působnost orgánu pro řešení krize §135c §135d §135e §135f §135g §135h §135i

Díl 2 - Opatření k nápravě a jiná opatření

Základní ustanovení §136 §136a

Donucovací pokuta §136b §137

Nařízení dodatečného kapitálového požadavku §137a

Pokyny k držení dodatečného kapitálu §137b

Zvláštní požadavky na likviditu §137c

Nucená správa §138 §139 §140 §141 §142 §143

Změna rozsahu povolení §144

Odnětí povolení nebo souhlasu a zrušení registrace §145 §145a

Díl 3 - Dohled České národní banky v případech dohledu s prvky zahraničního práva

Dohled nad zahraniční osobou poskytující hlavní investiční služby v České republice §146

Dohled nad obchodníkem s cennými papíry poskytujícím hlavní investiční služby v jiném členském státě Evropské unie §147

Dohled nad zahraniční osobou, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie

Dohled nad zahraničním provozovatelem obchodního systému §148 §149

Dohled nad provozovatelem obchodního systému se sídlem v České republice provozujícím obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie §149a

Přenos pravomocí podle nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu §149b §149c §149d

Porušení povinnosti týkající se veřejné nabídky nebo prospektu osobou nepodléhající dohledu České národní banky §149e

Porušení informační nebo oznamovací povinnosti osobou nepodléhající dohledu České národní banky §149f

Díl 4 - Spolupráce orgánů dohledu §149g §149ga §149gb §149h §149i §149j §149k §149l

Díl 5 - Informační povinnosti České národní banky §149m

HLAVA II - DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Určení orgánu dohledu nad skupinou obchodníka s cennými papíry §150

Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích §151

Kolegium nad skupinou §152 §152a §152b §152c

Požadavky na spolupráci §153

Ověření informací týkajících se osob se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie §154

Zahrnutí holdingových osob do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu §155

Požadavky na členy vedoucího orgánu investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby §155a

Smíšená holdingová osoba §155b

Posouzení dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, a dalších technik dohledu §155c §156

HLAVA III - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu §157 §158 §158a §158b

Díl 2 - Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu §159

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů §159a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu §160

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů §161

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci §161a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu §161b

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky §161c

Díl 3 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu §162 §163 §163a §163b

Přestupky obchodníka s cennými papíry §164

Přestupky zahraniční osoby §165 §165a §165b

Přestupky investičního zprostředkovatele §166

Přestupky akreditované osoby §167 §167a

Přestupky provozovatele obchodního systému §168

Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů §169

Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání §170

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů §171

Přestupky některých emitentů investičních nástrojů §172

Přestupky investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a smíšené holdingové osoby §173

Přestupky institucionálního investora a správce aktiv §173a §173b

Díl 4 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu §174

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky §175

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů §176

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu §177

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů §178

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou §179

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití §180

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů §181

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci §182

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu §183

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky §184

Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran §185 §186 §186a §187 §188 §189 §190 §191

Díl 5 - Společná ustanovení k přestupkům §192

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE §192a §192b §192c

ČÁST PATNÁCTÁ - ZÁVĚREČNÉ VYROVNÁNÍ §193

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §194 §194a §195 §195a §195b §196 §197

Seznam nucených správců §198

Informace uveřejňované Českou národní bankou §198a §198b

Zmocnění §199

Ustanovení přechodná a závěrečná §200 §201 §202 §202a §202b §203 §204 §204a §204b §204c §204d §205

Účinnost §206

č. 56/2006 Sb. - Čl. II

č. 57/2006 Sb. - Čl. XXIX

č. 120/2007 Sb. - Čl. VI

č. 29/2008 Sb. - Čl. II

č. 230/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. LIV

č. 230/2009 Sb. - Čl. II

č. 420/2009 Sb. - Čl. III

č. 160/2010 Sb. - Čl. II

č. 409/2010 Sb. - Čl. XI

č. 41/2011 Sb. - Čl. VI

č. 139/2011 Sb. - Čl. V

č. 188/2011 Sb. - Čl. IV

č. 37/2012 Sb. - Čl. VI

č. 135/2004 Sb. - Čl. VIII

č. 148/2016 Sb. - Čl. II

č. 204/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. VIII

č. 204/2019 Sb. - Čl. III

č. 91/2022 Sb. - §25

INFORMACE

256

ZÁKON

ze dne 14. xxxxx 2004

x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x ochranu xxxxxxxxxxxx xxxx x investorů.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání24) a xxxxxxxx xxxxxx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxx x návaznosti xx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx42),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx OTC xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx43),

x) přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x Evropské xxxx x centrální xxxxxxxxxx cenných xxxxxx51).

x) xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu52),

f) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující transparentnost xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití61),

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx53),

x) xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční složkou60),

i) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx jako referenční xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx62),

x) přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx obecný xxxxx xxx sekuritizaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx sekuritizaci63),

k) xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx66),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx72),

x) xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x udržitelností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic74) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx75),

x) xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx76),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pilotní režim xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx technologii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx109).

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) X tomto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x investiční cenný xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

2. xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 1,

x) prováděním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) obchodováním na xxxxxxx účet xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx individualizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx s konkrétním xxxxxxxxxxx nástrojem, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákazníka xxxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

g) komoditním xxxxxxxxx investiční nástroj xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x investiční cenný xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. e), xxxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxx x xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. x fyzické xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, nebo rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x bydliště,

i) počátečním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) kvalifikovanou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech právnické xxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxx §10b xxxx. 1 x 2, §122 xxxx. 1, §122 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §122a xxxx. 1 x 2 x §122c xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx její xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) vedoucím xxxxxxx xxxxxx orgán [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] x xxxxxxxxx orgán [xxxxxxxx 3 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx jiné osoby, xxxxx, která je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xx členem výboru xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby právnická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobou xx xxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxx, a xx i v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zastává člen xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákazníkovi, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry ve xxx xxxx za xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zákazníka xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, x kterých účtuje xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) složeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxx, nabízených xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informací, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx podobě,

r) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx x xxxx xxxx až x xxxxxxxx splatnosti (xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxx výnos xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jinou xxx v xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxx") xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kombinaci; xxxxxxxxxxxxxx vkladem xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) algoritmickým xxxxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx nástrojem, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, například xxxxxx, xxxxxxxxxx, cenu xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx po xxxx podání; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx směrování xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) algoritmickým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxx xx

1. automaticky xxx lidského zásahu xxxxxxxx xxxxxx vytvoření xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxx jednotlivé xxxxxxx nebo pokyny,

2. xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx pokynů xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sloužící x minimalizaci xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, která zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obdobnými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, nebo xxxxxxxxxxxxxxxx přímý elektronický xxxxxxx,

x) přímým elektronickým xxxxxxxxx opatření, kterým xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx

1. přímý xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníka x xxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pokynů na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx prodávajícího x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx, že

1. xxxx xxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx s prodávajícím x s xxxxxxxxx xx provádí současně x

3. obchod s xxxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx, xxx xxx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strukturovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchod x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

2. předkládání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx přípravných xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx jménem zákazníka, xxxxxx xxxxxxxxxxx doporučení xxxxxxxxx xx sjednání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. sjednávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sjednávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákazníka, xxxx

5. xxxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji nebo xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákazníka a

z) xxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx v xxxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xx rovná xxxxxx xxxxx současné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx být xxxxxxx.

(2) X tomto xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx investorem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojišťovna x třetího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tuzemská xxxxxxxxxx x zajišťovna x třetího státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "pobočka") xx základě povolení xxxxx §28a xxxx. 1,

3. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit,

4. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poradcem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx skutečným xxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx papíry představující xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx spřízněná xxxxxx xxxxx xxxx 9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX 24 - Zveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 1126/200865).

(3) X xxxxx zákoně xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 14 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372),

x) skupinou xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 56 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingovou xxxxxx mateřská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 57 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 58 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového testu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x evropskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kontrolovanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smíšenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba, která xxxx finanční holdingovou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/201377), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnik xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 42 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/203372),

x) xxxxxxxx kontrolující xxxxx x xxxxxxx xx kontrolované osoby,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 4 xxxx. 1 bodu 37 xxxxxxxx (XX) č. 575/201377),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x možnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xx funkce xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x celkové xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxx x jiné xxxxx, které skutečně xxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx, i xxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) kontrolním xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx sledovat,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X kapitoly 2 xxxxxxxx (XX) č. 575/201377),

s) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx kapitál xxxx 1 xxxxx xxxxx druhé hlavy X kapitoly 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/201377),

t) xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxx 2 xxxxx části xxxxx xxxxx X kapitoly 4 xxxxxxxx (EU) č. 575/201377),

x) malým x xxxxxxxxxxxx obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203372),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203372),

w) systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ten, xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka,

x) xxxxxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/201377) se sídlem x jiném xxxxx xxx x České xxxxxxxxx.

(4) Obchodním xxxxxxxx xx

x) evropský xxxxxxxxxx xxx,

x) mnohostranný obchodní xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) systematický internalizátor,

c) xxxxxx xxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx trh x xxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx trhů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x).

(6) Xxxxxxx trhu je xxxxx, xxxxx trvale xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx formou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx majetku x za jí xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f), x), x), x) x x) xxxxxxxx také xx. 3, 9, 18, 19 x 20 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/56578).

§2a

Profesionální zákazník

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx,

x) spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fond,

h) xxxxxxxx společnost,

i) jiná xxxxx, která podniká xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxx finančním xxxxx, x výjimkou

1. vázaného xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

2. xxxxxxxx zástupce x zprostředkovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx zástupce xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

4. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx na vlastní xxxx s investičními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (hedging) x obchodů s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoba, která xxxxxxxxx na vlastní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx komoditami x tato xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, anebo xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx některá x xxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x),

x) stát xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka x

x) Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxx 2 xx 3 xxxxxxxx, kterými xxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx částce xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

2. roční xxxx čistého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 000 000 XXX,

x) xxxxxxxxxx osoba založená xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v písmenu x).

(3) Zákazník podle xxxxxxxx 1 nebo 2 se považuje xx zákazníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§2x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v tomto xxxxxx rozumí také xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx čtvrtletí x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxx za xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxx tvořeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá částce xxxxxxx 500&xxxx;000 EUR,

3. xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx zaměstnání, xxxxxxxx xxxx funkce činnost x xxxxxxx finančního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxx, xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jaké xxxxxxxxxx služby se xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx je xxxxx, xx

x) xxxx xxxxx xxxx znamenat xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečovanému Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §1515r xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi plní xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxx xxxxxxx než ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx profesionálním xxxxxxxxxx; na tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x investičním nástrojem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx žádost xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx činit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Profesionální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx obchodu xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx investiční služby xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ověřuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx zákazník xxxxx xxxxxxxx 1 nepřestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

§2c

Odborné znalosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zázemí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx vyžadování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx (§15h xx 15k) se má xx xx, že xxxxxxxxxxxxx zákazník xxxxxxx x §2a má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx profesionálním xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poradenství xx má xx xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2a xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§2x

Xxxxxxxxx protistrana

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx c) plnit xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi uvedenému x §2a xxxx. 1 povinnosti xxxxxxxxx x §15 xx 15r. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahu xx kterému xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx stanovené x §1515r, xx xxxxxxxx, xxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bez xxxx žádosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xx 15r. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx c) xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxx x §2a odst. 2 x §2b xxxx. 1 povinnosti xxxxxxxxx x §15 xx 15r, xxxxx x to takový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx žádosti xxxx být xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jaké xxxxxxxxxx služby se xxxx.

(3) Obchodník s xxxxxxx papíry xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15 xx 15r ve xxxxxx k profesionálnímu xxxxxxxxxxx, xx vztahu xx kterému je xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, pokud x xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá. X xxxxxx žádosti xxxx xxx zřejmé, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s investičním xxxxxxxxx xxxx jaké xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb uvedených x §4 odst. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vůči kterému xxxxxx povinnosti stanovené x §15 xx 15r xx smyslu xxxxxxxx 1 xxxx 2 (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), kvalifikovaně, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15da.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 upravují xx. 61 x 71 nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§2x

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X INVESTIČNÍ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxxx nástroje

(1) Xxxxxxxxxxxx nástroji jsou

a) xxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) opce, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx kurzům, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx na dodání xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy,

g) xxxx, futures, xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx strany xxxxxx, xxx xx xxxxx vypořádání x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx, xxxxx, forwardy x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx ke xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx této komodity, x xx kterými xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx energetických xxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1227/2011 x integritě x xxxxxxxxxxxxxxxx velkoobchodního xxxx x energií obchodovaných x organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx, xxxxx, forwardy x jiné xxxxxxxx, xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx ke xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx komodity, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxx znaky jiných xxxxxxxxxxxx investičních nástrojů,

j) xxxx, xxxxxxx, swapy, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx ukazatelům, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jedné xxxxxx xxxxxx, zda si xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stran xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx, dluhům, xxxxxxx xxxx kvantitativně vyjádřeným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až j) x xxxx xxxxx xxxxxx derivátových investičních xxxxxxxx; xxxxxxx jde x ty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x organizovaném obchodním xxxxxxx, x

x) povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zejména

a) xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) dluhopisy xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) depozitní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x),

x) xxxxx papíry xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) x x),

x) xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, úrokových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech.

(4) Xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vkladní listy x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svých vlastností xxxxxxx znaky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx nástrojem je x xxxxxxx vydaný x využitím technologie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx. 5, 7, 8, 10 x 11 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578) upravují

a) xxxx nástroje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem,

b) velkoobchodní xxxxxxxxxxx produkty podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx povinnost dodání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiných derivátových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§4

Xxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx služby a xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx investiční služby") x xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů týkajících xx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

b) xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx investičních xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxx investiční xxxxxxx, xx xxxxxxx volné xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx nástrojů,

f) provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez závazku xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službami jsou

a) xxxxxxx x správa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxx depozitářem xxxx xxxxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx poskytovatel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx souvisejících xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) služby související x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) služba obdobná xxxxxxxxxx službě, xxxxx xx xxxx věci, x níž je xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) až x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(4) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx služba xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx evidence navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§92), vedení samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx (§93).

§4x

Xxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 3 xxxx. x) nesmí xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

§4x

Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx zajišťovna xxx xxxxxx činností xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) nebo l) xxxxxx x pojišťovnictví,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výhradně

1. xxxxxx ovládajícím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx,

2. osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx službu, xxxx

3. xxxxxx ovládaným xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx x výkonem jiné xxxxxxxx nebo podnikatelské xxxxxxxx, pokud existuje xxxx xxxxxx předpis xxxx etický kodex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx nezakazuje,

d) xxxxx obchodující xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx deriváty x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční službu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx komoditním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich derivátům, xxxxx-xx x

1. xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx regulovaného xxxx nebo mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx objektivně xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx financováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxx elektronický xxxxxxx x obchodnímu xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižující rizika xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx financováním tohoto xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxx, které s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

5. xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s vysokou xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x rámci xxxxxx systémů zaměstnanecké xxxxxxxxxxx, tak také xxxxxxxx osobám uvedeným x písmenu b) xxxxxx 1 xx 3,

x) xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dluhu x Xxxxxxxx unii nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dluhu v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem získávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xx xxxxxxxx svých xxxxx, xxxxx mají xxxxx problémy x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx problémy xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraničního investičního xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

j) xxxxx, xxxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenkami na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která obchoduje xx xxxxxxx účet xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, zákazníkům xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx

1. se x xxxxxx x uvedených xxxxxxx jednotlivě x xxxxxxxx xxx posuzování x xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxx působení xxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx skupina"),

2. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x

3. xxxx xxxxx xx xxxxxxxx informuje Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx považuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doplňkovou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxx odborné xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, není-li poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvlášť,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §24, 25, 58, 59 x 60 energetického xxxxxx při xxxxxx xxxxxx úkolů podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího podmínky xxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx54) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx55) xxxx xxxxx kodexů xxxx nebo rámcových xxxxxx přijatých xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednající xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx elektrizační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx produktovodů xxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx rovnováhu xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx úkolů; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx se činnostmi xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx provozování xxxxxxxxxxxx xxxx, včetně systémů xxxxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx přenosovými xxxxx,

x) xxxxxxxxx depozitář kromě xxxxxxx stanovených v xxxxxx 73 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 909/2014 x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 1 písm. e) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/150375) xxx xxxxxx xxx činnosti, pokud xxxxxxxxx hlavní investiční xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4, §22 xxxx. 4, §24 odst. 2 x §25 odst. 2 nemá protistrana xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxx č. 4 x xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx. 4 xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/56578) xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx má xxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx doplňkovou k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx čl. 1 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2021/183379).

HLAVA II

OBCHODNÍK X XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§5

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx uděleného Českou xxxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §5a, 6, 8a, 9a, §12aa12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m, §16a, 16b, §135a135c, §136 xxxx. 2 x 5, §137a xx 137c, §149ga, 149gb x §150155c, xxxxxx i xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx jí xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx podnikem xxxxx xx. 1 xxxx. 2 nebo 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/203372), xx §9a, §12aa xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m, §16a, 16b, 135a, 135b, 135c, §136 odst. 2 x 5, §137a xx 137c, §149ga, 149gb x §150 xx 155b xxxxxxxxx. Xxx xxxxx §3a, 20d, §25 xx 26b, §26c xx 34, §36a xx 36j, §38c xx 39 x §41 zákona o xxxxxxx xx obchodník x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 1 xxxx. 2 xxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/203372), xxxxxxxx xx banku x §8 xxxx. 2 xx 10, §8b8d, §9a, 11b, 11c, §12c xx 12y, §16, 16a, 21, 22 x 24 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx byl bankou.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodník xx považuje xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxx, xx §8a, 9a, §12aa xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m, §16a, 16b, §21 xx 23, §135a, 135b, 135c, §136 xxxx. 2 x 5, §137a xx 137c, §149ga, 149gb a §150 xx 155b xx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxx účely §3a, 20d, §25 xx 26b, §26c xx 34, §36a xx 36j, §38c xx 39 x §41 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banku x §5a, §5c5o, §8 odst. 2 xx 10, §8b xx 8d, §9a, 10a, 11b, 11c, §12c12y, §16, 16a, 17a, 20, 20a, 21, 22 x 24 zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx se pro xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx.

§5a

Pravomoc Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx požadavků nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx může xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxx pododstavce xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/201377) se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xxxx x), pokud xxxxxxx xxxxxxx konsolidovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň 5 000 000 000 XXX x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxx:

x) obchodník s xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx riziku,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372), xxxx

x) je xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto obchodníka x xxxxxxx papíry, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx pro hospodářství Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pozbude xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přestane splňovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vypočtenou xx xxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx měsíců. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní bance.

(4) Xxxxxxxx stanovená v xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203480).

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 29.5.2022

§6

Požadavky xx obchodníka x cennými xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx společnost xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx xx xxxx xx být x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx důvěryhodná (§197); to se xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zapsána x xxxxxxxxx rejstříku,

d) xxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx výši xxxxx §8a a xx, xxxx bude xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň ve xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203372),

e) xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10d xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx; xxx úzkém xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx takového xxxxx x způsob jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelnosti xxxxx bránit účinnému xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

x) plán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými propočty x

3. vymezuje xxxxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxxxxxxxx x vázané xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx má xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, v jakém xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, věcné, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx povinností xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x pravidel xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx, xxxxxx

1. organizačního uspořádání,

2. xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, x

3. zajišťování xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx kterých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svéprávné, důvěryhodné x xxxx nezbytné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxx společnosti a xxxx členové splňují xxxxxxxxx xxxxx §10,

j) xxx-xx x společnost x ručením omezeným, xx zřízenu xxxxxxx xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx investiční služby xxxxxxx v §4 xxxx. 2 písm. x),

1. pravidla obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §69 xxxx. 2 xxxx. x) x

3. pravidla xxxxxxxx xx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x), x

x) jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx v §4 odst. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

2. pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x obchodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f odst. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 písm. x),

4. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx internalizátorovi, x xxxxxx jako xxxxxx fungovat,

5. xx xxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvahy xxx provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, zejména, xxx může xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx a xxxxx xxxxxxxx budou 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému spárovány, x

6. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastní účet.

(2) Xx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x cennými xxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníků. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodržuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxxx, každou xxxxxxxxx změnu ve xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx získal xxxxxxxx x činnosti, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§6a

Další podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xxxx spočívat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx penzijnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování, xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xx směnárenské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxx,

x) xx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx odešle xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §7 xxxx. 3, Česká xxxxxxx banka může

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxx xxxx zahájením xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxx výkonu.

(6) X xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx další xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím k xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx, xxxxxxxxx registrace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x tomu, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx registrované xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jejím xxxxxx.

§6aa

Obchodník s xxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

§6b

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka

(1) Xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/201377) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx, kdy

a) xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx počítaný za xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 000 000 000 XXX, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 000 000 000 XXX a xxxxx xxxxxxxxx xx součástí xxxxxxx, x níž xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 000 000 000 XXX, x xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 000 000 000 EUR, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x hodnot x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích kalendářních xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými papíry.

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) tato xxxxxxxxxx xx právní xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx více položek xxxxx xx. 26 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 575/201377) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň 5 000 000 XXX x má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xx výši xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/201377),

x) vedoucí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx členové xxxxxxx požadavky xxxxx §10 odst. 1,

e) xxxxxxx předložil xxxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx. 8a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU81), x

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat x ve vztahu xx kterým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zda xx xxxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníků. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(7) X žádosti o xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx jí xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§6c

Odnětí povolení x xxxxxxxx systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx odejme systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx celkových xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx měsíce počítaný xx xxxxxx 60 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx měsíců nižší xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201377).

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodník xx dobu 6 xxxxxx nepřijímá xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx úvěry, xxxx xx důvodem pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka xxxxx §34 zákona x bankách, xxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxx jeho povolení x činnosti obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §145.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6d

Povolení k činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx skutečným sídlem xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x činnosti pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx skutečným xxxxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) právní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx odpovídá právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) sídlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx,

x) finanční xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx průhledný x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxx v dostatečném xxxxxx s ohledem xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 000 000 EUR,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xx. 8x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU81),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx finančních xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx poskytovat x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu, xx kterém xx xxxxxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx se x xxxxxxxx k poskytování xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxxxx službám podle §4 xxxx. 2 xxxx. c) x x), a

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x).

&xxxx;(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6 měsíců ode xxx, xxx xx xxxxx žádost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vadami. Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, které xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx zahraničního systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xx §2828b xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 11, §8b xxxx. 10, §11a, 12a, 12b, §13 xx 15 x §16b xxxxxx o xxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6x

Xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx §24 xxxx. 1 xx 3 x §25 odst. 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxx něj obdobně §5a x §5c xx 5o xxxxxx x xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§7

Xxxxxx x žádosti

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x povolení x činnosti obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx ode dne, xxx jí došla xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním řádem, xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prokazující xxxxxxx podmínek xxxxx §6a, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx čl. 1 xx 10 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/194382).

(7) Xxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 1 až 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2017/194583).

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§7x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx omezenou xxxx, xxxxxxxx tato instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro udělení xxxxxxxx podle §6.

(2) Xxxxx národní banka xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxx zbytečného xxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§8x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx investiční služby xxxxxxx v §4 xxxx. 2 písm. x) a x), xxxx xxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 EUR.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tento xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 750 000 XXX.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §4 odst. 2 xxxx. x), x), x), x) x x) a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 75 000 XXX.

(4) Xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 000 EUR.

Složení počátečního xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry upravuje xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/203372).

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx přiměřenost x angažovanost

§9

§9 zrušen xxxxxxx předpisem č. 135/2014 Sb.

§9x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, účinné x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx stanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x likvidních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx kterým je xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx a postupy xxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx propojeného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxx určí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9ab

§9ab xxxxxx platnosti.

§9ac

§9ac xxxxxx xxxxxxxxx.

§9ad

§9ad xxxxxx xxxxxxxxx.

§9xx

§9xx xxxxxx platnosti.

§9xx

§9xx xxxxxx platnosti.

§9xx

§9xx pozbyl xxxxxxxxx.

§9xx

§9xx pozbyl xxxxxxxxx

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9aj

§9aj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9ak

§9ak zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9ao

§9ao zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9ap

§9ap xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9as

§9as xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9xx

§9xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb.

Xxxxx 3

Xxxxxxx xxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx formě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 2 xxxxx správní xxxx nebo 2 xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx tvoří kolektivní xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel. Generální xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx však xxxxx být současně xxxxxxxxx správní rady xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx. X xxxxxxx xxxxx předchozí xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, zda má xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x možnému střetu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx důvěryhodný a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro průběžné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedoucího xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozmanitost xxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxx xxxx vedoucího orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

e) člen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přístup ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumentům, aby xxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) členové jeho xxxxxxxxx xxxxxx měli xxxxxxxxxx společné odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx evidovány xxxxx x úvěrech x zárukách poskytnutých xxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxx xxxx xxxxx x takovým xxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxx údaje xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, registrovaný partner, xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dítě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx uplatňovat xxxxxxxx vliv nebo xx x této xxxxxxxxx osobě členem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry po xxxxx dobu xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx řádně, xxxxxx x xxxxxxxxx x věnuje xxxxxx xxxx své funkce xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx činností x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx rozsahu než xxxxx

1. jedné xxxxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx x xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx řídicí xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"), xxxx

2. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, který xx významný vzhledem xx své velikosti, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx činností, zastávat xxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx řádné plnění xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx časovou xxxxxxxx, xxx účely xxxxxxxx 4 xxxx. c) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která neslouží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx za výkon xxxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx člena x xxxxx

x) xxxxxxx,

x) stejného xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx. 113 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x

x) obchodní xxxxxxxxx, xx které má xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vedoucího orgánu

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx bance jakoukoli xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10, a xx xxxxxxxxxx 1 xxxxx přede xxxx xxxxxx provedení. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxxx, co se x xxxxx dozvěděl.

(2) Xxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxx nebo nebudou xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx čl. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/194583). Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/194382).

§10aa

Výbor xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §12l xxxx. 6 xxxx. x), xxxxx výbor xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontrolního orgánu. Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kontrolní orgán.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxxx

x) xxxxxx x doporučuje xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx kandidáty xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, posuzuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností, rozmanitosti x zkušeností členů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxx x odhaduje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ročně hodnotí xxxxxxxxx, velikost, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx doporučení xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x alespoň xxxxxx xxxxx hodnotí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pohlaví ve xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxx stanoveného xxxx. Xxx, xxxxxxxxx x xxxx uplatňování xx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 435 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201377).

(4) Výbor xxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx povinností xxxxxxxx x v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx vedoucího orgánu xxxxxxxxxx jediná osoba xxxx xxxx xxxxxxx xxxx způsobem, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx měl xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx měl xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxx prostředky.

§10aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxxxx 4

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jeho ovládnutí

§10b

Stanovení x výpočet xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx oznámit xxxx xxxxx x xxx souhlas Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry xxx, xx dosáhne nebo xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %, nebo

c) x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry,

a xx x x případě, xx tyto xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x takto nabytou xxxxxx na obchodníkovi x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxxx; nevykonáváním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxx jiných xxxx.

(2) Xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 2; §122a xxxx. 4 xx 6 x §122b xxxx. 1 xx 3 xxxxx obdobně.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podnik ve xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx umisťováním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxx xx 1 roku ode xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnout xx xxxxx oznámení xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx. 2 xx 13 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/194684).

§10x

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 1 musejí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxx ovládnutím.

(2) Xxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxxx jej ovládne, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx o souhlas xxxxx §10b odst. 1.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované účasti xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu České xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xx xxxxxxx kterého x xxxxx změnám v xxxxxxxx na obchodníkovi x xxxxxxx papíry xxxxx, xxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxx nabytou účastí xxxxxxx xxx vykonávána, x xx xx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§10d

Posuzování kvalifikované xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 1 písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx žádosti podle xxxx první uvědomí xxxxxxxx x dni, xx který xxxxxxx xxxxx běhu lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx být xxxx xxxxx nabyta nebo xxxxxxx nebo který xx xxx ovládnut, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x údaje x xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §10c xxxx. 2. Souvisí-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, postupuje Xxxxx národní xxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx zpožděna x xxx xxxxxx bráněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději xxxx 50. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrdí ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx, a xx xxxxxxx na xxxx 20 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxx lhůty xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 2 xx xxxxx až xx dobu 30 xxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pojišťovnami, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx podmínek uvedených x odstavci 6 x xxxxxxxxxx xxxxxx x ekonomickým xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostatečné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx, splňují xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §10,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezávadnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k vykonávaným xxxx plánovaným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

d) xxxxxxxxx x cennými papíry xxxx x nadále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikaní na xxxxxxxxxxxxx x konsolidovaném xxxxxxx,

x) struktura xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx x cennými xxxxxx být, nebrání xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxxx xx konsolidovaném základě, xxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x nad xxxxxxx x této skupině,

f) x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi s xxxxxxx papíry xxxx xxxx xxxxxxxxxx nevznikají xxxxxxx obavy, xx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx se x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §10c xxxx. 2.

(7) X rozhodnutí x žádosti Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx lhůtu xxx xxxxxx účasti na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §10b xxxx. 1,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §149k xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10e

Pozbytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx shodě bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx

x) snižují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %, xxxx xx zcela xxxxxxxxx, xxxx

x) snižují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx tak, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx kterém je xxxx účast snížena xxxx pozbyta xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, údaj x xxxxxxx xxxx podílu xx tomto xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nabývají xxxx xxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

§11

Xxxxxxxxxx §10b xx 10e xx xxxxxxxxx x obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, který xx bankou. X xxxx případě se xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Díl 3

Pravidla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxx

§11x

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi ním, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx přímo xxxx xxxxxxx spojenou kontrolou, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dvěma xxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kombinace, včetně xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12a xxxx. 3 x §12ba x 12bb xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistila, xx rizikům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obecnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx uvedených rizik xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jménem.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx o službě, x níž xx xxxxxx xxxxx dochází, xxxxxx informované rozhodnutí.

Oddíl 2

Účinné x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx řízení

§12

Systém xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxx x uplatňuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obezřetné řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vzájemně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx stabilitě x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx rizika a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx dohled v xxxx oblasti,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx dohlíží xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x nad komunikacemi,

d) xxxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinný xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vedení,

e) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx stanovoval a xxxxxxxxxx x kontrolní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx znalostí xxxxxxxxxxxx xx pracovníků, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze, rozsahu x složitosti jeho xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x oblasti xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxx poskytovány, xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazníkům, jejímž xxxxx xx podpořit xxxxxxxxx xxxxxxxx chování x xxxxxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dosahování xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

§12a

Organizační požadavky

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxx

x) řádné xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x

x) účinná xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vhodná pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx udržuje x xxxxxxxxx účinná organizační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx zájmů xxxxx §11a xxxxxxxxxxx nepříznivě xxxxx xxxx zákazníků.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx zajistil nepřerušené x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx investičních xxxxxxxx. X tomuto účelu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(5) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx, který

a) zaručuje xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx čl. 21 až 29 x xx. 33 xx 42 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

§12xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x nepropojeného xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m a §16b xxxxxxxxx. Povinnosti podle §12ad odst. 1 xxxx. x), c) x x) xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxx malým x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j12m a §16b xx xxx něj xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/203372), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372) x xxxxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx malý x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372), xxxxxxxxx x xxx Xxxxxx národní xxxxx a xxxxxxxxx §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12m a §16b xxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx zjištění. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §12l u xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx období, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxx §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12x x §16b xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx povolila postup xxxxx xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/203372).

(5) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j xx 12x x §16b xx xxxxxxxxxxxxx x xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx-xx se obezřetnostní xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372). To xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx zahrnuta do xxxxxxxxxxxxx situace podle xx. 4 xxxx. 1 bodu 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372) a xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx §12ab xx 12ad, §12g, 12h, §12j12m x §16b xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§12xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx správy x řízení

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx mít spolehlivý xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zahrnující

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x jednotnými xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, řízení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx, xxxx rizik, xxxxx tento xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx představovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je; xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx kritéria podle xxxxxxxx 3 x xxxxx §12ac, 12ad, 12g, 12h x §12j xx 12m.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x účinností od 29.5.2022

§12xx

Xxxxx vedoucího xxxxxx xxx xxxxxx rizik

(1) Xxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx pravidelně xxxxxxx strategie x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx týkají xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xx xxxx xxxx xxx obchodník s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cyklu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx orgán xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x kontrolní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx času xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x přidělují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, svému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxx.

§12xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§12xx

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, postupy x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) významné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx x jakýkoli xxxxxxxx xxxxx na kapitál, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12e; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro řízení xxxxx,

x) významné xxxxxx xxxxx xxx xxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx kapitál,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx mohou vyčerpat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dopady xxxxxx xxxxx, x

x) riziko xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx časových xxxxxxxxx, xxxxxx jednodenního xxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno, xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx likvidních xxxxxx, x xx x s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rizik podle xxxxxx a) xx x).

(2) Významné xxxxxx xxxxx xxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx x relevantních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxx zástupcům, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ve finančních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x komoditách x xxxxxxx vůči dávkově xxxxxxxxxxx penzijním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, zásady, postupy x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx složitosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozsahu činnosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x ochotě xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, v xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12e.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věnuje xxxxxxxxx pozornost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zachyceno v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypočítaných xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372).

(5) Pokud xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx, věnuje s xxxxxxx xx životaschopnost x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udržení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů.

(6) Xx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, postupy x xxxxxxx obchodníků x cennými papíry xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 29 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203480).

§12xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

§12ae

Povinné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x záručním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondem

(1) Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí být xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxx pojištěn xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx porušením některé x povinností xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem

a) x limitem xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 13 500 000 Kč xx xxxxxx pojistnou xxxxxxx a xxxxxxx 20 250 000 Xx x případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce x

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, byla-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx 10 % z xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx §128 xx 134 xxxxxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

§12b

§12b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§12ba

Obchodník s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabízený xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavede, xxxxxxx x xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx nebo distribucí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) určit xxxxxx xxx xxx xxxxx investiční nástroj,

b) xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x

x) zajistit, xxx zamýšlená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxxx organizační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabízených xxxxxxxxxx,

x) řízení xxxxxx xxxxx x dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným investičním xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Obchodník x xxxxxxx papíry, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ověřuje x xxxxxxxxxx hodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx nápravu zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly významně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxx trh,

b) xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cílového xxxx, x

x) posuzuje, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §12bb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx cenný papír xxxxx §3 odst. 2 xxxx. x), xxxxx neobsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx představující vlastnické xxxxx x investičnímu xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

§12xx

Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx k

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12ba xxxx. 6, a xx i xx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x

x) xxxxxxxxxx určenému xxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§12xx xxxxxx právním předpisem x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§12x

Xxxxxx evidencí

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx evidence

a) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx eviduje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx účtu xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) listinných investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx imobilizovaných xxxxxxx papírů; xxxx xxxxxxxx xx vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů (§93),

x) xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx převzal xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxx v samostatné xxxxxxxx investičních nástrojů (§93),

x) investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx investiční služby x xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxxx povaha xx xxxxxxxx; tato xxxxxxxx xx vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů (§93).

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx x elektronické podobě.

§12x

Xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx zavést, xxxxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx způsobem, který xx xxxxxxxxx snižoval xxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx3). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx významnou, xxxxx xx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx narušil řádné x plynulé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx provozní xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx

x) právní xxxx xxxx poradenství, vzdělávání xxxx pracovníků, činnosti xxxxxxx x vyúčtováním xxxx poskytovaných služeb, xxxxxxx jeho xxxxxxx x pracovníků nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx standardizovaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x trhu x xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx jinou xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx tento xxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx doručení oznámení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu nevhodnosti x xxxxxxxx řádného x obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx, xxxxx nejsou členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx ve Věstníku Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách seznam xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx dohodu o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Další xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxxx xx. 30 až 32 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§12x

Xxxxxxx majetku zákazníka

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je povinen xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x k vyloučení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxx k obchodům xx xxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Obchodník x cennými xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx majetku a, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou, x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx zákazníka.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx mít xxxxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "auditor") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx vytváření, xxxxxxxx xxxx distribuci xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx xxxxx §12ba x 12bb,

x) náležitosti, xxxxx x způsob xxxxxxxx zpráv auditora xxxxx §12e xxxx. 3 x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12g

Výbor xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §12l xxxx. 6 xxxx. a), xxxxx výbor xxx xxxxxx složený x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(2) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podstupovat xxxxxx, x dokázal xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx informuje kontrolní xxxxx o celkové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podstupovat xxxxxx a jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§12h

Dohled Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zásadami xxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 51 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/203372) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx x využívá xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx uplynulé xxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účetní období xxxxxx odpovídající alespoň 1 000 000 XXX, xxxxxx informací x xxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx složkách xxxx, prémiích, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou, pokud xxxxxxxxx x cennými xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 46 odst. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372).

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xxxx odměn každého xxxxx vedoucího orgánu xxxx každé xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a strukturu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§12x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x hlášení xxxxxxxx xxxx hrozícího xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx k hlášení xxxx xxx stanoven xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x).

(2) Mechanismus x hlášení podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před diskriminací xxxx dalšími xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx vyžadováno vnitrostátním xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalším vyšetřováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§12j

Zásady xxxxxxxxxx

(1) Obchodník x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx pracovníků, včetně xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx spojeny x xxxxxxxxxxxxx rizik, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkcích a xxxxx pracovníků, xxxxxx xx vyplácena celková xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podstatný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) zásady xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx jeho činností,

b) xxxxxx odměňování jsou xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx mužů a xxx za stejnou xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx a účinným xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx,

x) zásady xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podněcují xxxxxxxxx podnikání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přezkoumává v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx odměňování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx alespoň xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoc x xxxx odměňováni xxxxx xxxx plnění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx xx řízení xxxxx x dodržování xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxx pro odměňování xxxxx §12m, x xxxxx takový výbor xxxx xxxxxx, kontrolní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozlišují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx odráží xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx x organizační odpovědnost xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx pracovníka v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx přizpůsobené riziku, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxx práce xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx složka xxxxx dostatečně velkou xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx umožňovala provádění xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx pohyblivé složky xxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx celkové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx podnikatelské xxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxx, jakož x x dopadu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Kritéria xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx doplňuje xx. 30 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203480).

§12x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) nevyplácí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxx členům vedoucího xxxxxx je xxxxxxx xx xxxx čistých xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§12l

Pohyblivá složka odměny

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx odměny, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12j xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx velikosti x vnitřní xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx-xx pohyblivá xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxxx odměny xxxxxxxx xx kombinaci posouzení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxx vliv xx xxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálový xxxxxx,

x) xxxx stanovena zaručená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx této xxxxxx odměny xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx pouze xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx kapitálový xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odrážejí xxxxxxxx dosažené pracovníkem x daném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odměny xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry,

h) měření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odměny x xxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx zohledňuje xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x závislosti xx právní xxxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, rovnocenných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. nástrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tier 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxx xxxxxxxx xx nástroje xxxxxxxxxx xx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx, x xxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx při xxxx xxxxxx, xxxx

4. nepeněžních xxxxxxxx, xxxxx odrážejí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádný z xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx 3 xx 5 xxx x závislosti xx cyklu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, povaze xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kde xxxxx odložené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 60 %; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx tomu xxxx xx xxxxxxxx základě,

m) xx 100 % xxxxxxxxx složky xxxxxx xx smluvně podmíněno, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nepřiznat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx nebo xxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, které se xxxxxx zejména xxxxxxx, xxx dotyčný xxxxxxxxx

1. xx podílel xx xxxxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxxxxx ztrátám xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx takové jednání xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

2. xxx není xxxxxxxxx xx odborně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx penzijní výhody xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxx x cennými papíry.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §12j xxxx. 1 xxxxx používat osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Pohyblivá xxxxxx odměny xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tento zákon xxxx xx. 1 xx 59 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203372).

(4) Xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. j) xx na xxxxx xxxxxx a nástroje xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx opatřením obecné xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx složky odměny.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxx. n) xxxxx, xx

x) v xxxxxxx, xx pracovník xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxx dosažením xxxx xxx vznik xxxxxx xx starobní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx dobu 5 xxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx x odejde xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx pracovníkovi xxxxxxxx penzijní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 5 xx použijí jen xx

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období x průměru xxxxx xxx xxxxxx odpovídající 100 000 000 XXX, a

b) fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3 x xxxxx alternativní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx doplňuje xx. 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/203480).

§12m

Výbor xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §12l odst. 6 písm. x), xxxxx výbor pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx odměňování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx výboru xxx xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx požaduje, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kontrolního orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx zastoupení xxxx a xxx x

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odměňování, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro riziko xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx rizik x xxxxx mají xxx přijata xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. s účinností xx 29.5.2022

Oddíl 3

Xxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx deník, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů x obstarání koupě, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě těchto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx účet x evidence dokumentů xxxxx §17 xxxx. 6.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx veden x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxxx x cennými papíry xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx účastníků transakcí.

(3) Xxxxxx vedení x xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a složitosti xxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx zastoupen pouze xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxx zástupcem.

(2) Obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxx x pracovníci xxxx vázaných zástupců, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx potenciálními xxxxxxxxx, xxxx kteří xxxx xx jednání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14b) a xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedenými x §2a xxxx. 1 xxxx 2 nebo x §2b.

§14x

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) všeobecných xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx zákazníkem xxxx xxxxxxxxxxxx zákazníkem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se prokazují xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednání se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxx vykonání xxxxxxx xxxxxxx (§14f).

(4) Xxxxxxxxx znalostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx zákoně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje xxxxxx

x) xxxxxxxx

1. x xxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx, subjektů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx poskytování investičních xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kodexů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx,

4. investičních xxxxxxxx x jejich xxxxx, investičních služeb x investičních fondů,

5. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

6. xxxxxxxx analýzy a

b) xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx penzijního xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx investičních služeb xxxx pouze akreditovaná xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx osobou,

b) má xxxxx, kvalifikační, organizační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborných zkoušek,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx řád xxxxx §14f xxxx. 2 x

x) údaje xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 4 vyhoví, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, x xx xx lhůtě 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx žádost xxxxxxxx České národní xxxxx.

(7) Akreditovaná xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xx podává elektronicky.

§14c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§14d

Trvání, prodloužení a xxxxx akreditace

(1) Xxxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 5 let.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 5 xxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx ve lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx doručena Xxxxx xxxxxxx bance. Nevydá-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx osoby,

b) zánikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx akreditace xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx (§14e).

§14d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§14x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) údaje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení akreditace,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§14x

Xxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx xxxxxxx zkouškových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx zkouškového řádu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborné xxxxxxx.

(3) Odborná xxxxxxx xxxx být xxxx xxx písemná. Xxxxx xxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaná xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx lichý xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx uveřejní x dostatečným xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx x xxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxx xx vykonání xxxxxxx zkoušky x

x) xxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušeného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Akreditovaná xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx vykonala odbornou xxxxxxx, osvědčení o xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) identifikační údaje xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx vykonala,

b) identifikační xxxxx akreditované osoby,

c) xxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména

a) xxxxxxx o průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxx x vydaných osvědčeních x xxxxxxxx vykonání xxxxxxx zkoušky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx 10 let ode xxx konání xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i xxx xxxxx, jejíž akreditace xxxx odejmuta nebo xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§14h

Prováděcí právní xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx znalostí x dovedností podle §14b xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx rozsah požadavků xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §14c xxxx. 3 písm. x),

x) podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 4 x §14d xxxx. 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14c odst. 7, xxxx formáty a xxxxx technické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti xxxxx §14e odst. 1 x další její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxxxxx a minimální xxxxxxxx odborné zkoušky xxxxx §14f,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázek xxxxx §14f xxxx. 1 akreditovaným xxxxxx, xxxxxxxxx x nimi x jejich xxxxxxxxxxx x

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §14f odst. 2 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx komise xxxxx §14f xxxx. 3.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

Oddíl 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxx

§15

Xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx, xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povinnosti xxxxx §15 xx 15r xxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xx 15r xx xxxxxx xx xxxx zákazníkům, jedná-li xx xxxxxx účet x xxxxxxx-xx jejich xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xx 15r vztahují.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxx nepeněžitou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx přípustná, jen xxxxxxxx

x) má xxxxxxx xx zlepšení kvality xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx v xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx

x) umožňuje poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pro tento xxxx nutná x xxxx povaha xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxx xx úschovu, úplatu xx vypořádání, xxxxxx xxxxxxxxx místům, správní xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Informuje-li xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx hlavní investiční xxxxxx uvedenou v §4 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx uvedenou x §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která může xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je-li x xx zákazník xxxxxxxxxxxx informován.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xx 15k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx také xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx zákazníkovi.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx považován xx xxxxxxx podle odstavce 3 věty xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx nichž xx xx xx xx, xx xxxxxxx xx přispět xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 a xxxxx §15e xxxx. 2,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákazníků o xxxxxxxxx xxxxx §15e xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxx, za xxxxx lze výhodu xxxxxxxxx xx menší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xx xxxxxxxxxx.

(8) Další xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 58, 64, 65 x xx. 67 xx 69 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15a

Komunikace xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxx zajistí, xxx x jeho xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx sdělení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §15d x v §15e odst. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx srozumitelně xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x nabízeného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx byl schopen xxxx učinit informované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx povinen zákazníka xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo provedení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 xx 5, xxxxx se týkají xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 44 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578).

§15x

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vytváří-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx investiční xxxxxxx vytvořen způsobem, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určeného xxxxx §12ba xxxx. 3 písm. x) x §2a xx 2d.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jím vytvořeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12ba xxxx. 3 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxx x tomu, aby xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxx §12ba xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx xxx

x) investiční nástroj xxxxxxxx pouze způsobilým xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx doložku x právu na xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§15x

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx rozumět investičnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx posoudit, xxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxx nabízí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx cílového trhu, xx něhož zákazník xxxxx, určenému xxxxx §12ba xxxx. 3 xxxx. a).

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nehodnotil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupců xxxxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nepřípustné xx zejména jakékoli xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ujednání, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo vázaného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx zákazníkovi, xxxxx není profesionálním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx určitý xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx mohl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx vyhovoval xxxxxxxx cílového trhu xxxxxxxx podle §12ba xxxx. 3 písm. x), xx xxxxx xxxxxxxx patří.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx posoudit xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx druhu a xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xxx xxxxx být odpovídajícím xxxxxxxx naplněny investiční xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxx 4 xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx investiční xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

b) xxxxxxx, které s xxx mají úzké xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxx mají xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §4 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

§15ca

Výzkum ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úplata xx xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx výzkum xx xxxxxxx podle §15 xxxx. 3 xxxx první, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřel obchodník x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxx xx stanoveno, která xxxx společné xxxxxx xx týká xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx úplatě x

x) xxxxx xxxxxx xx xxxx pouze emitentů, xxxxxxx xxxxx kapitalizace xx xxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1 000 000 000 XXX.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx kalendářního roku xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v mnohostranném xxxxxxxxx systému, považuje xx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx týkající xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx odvětví nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx odvětví xxxx xxxx.

(4) Výzkumem xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx výslovně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx současné xxxx budoucí hodnoty xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vhledy x xxxxxxx k xxxxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx nebo být xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx hodnotu pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, kterému xx xx xxxxx xxxxxx účtována xxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

Xxxxxxxxxxx zákazníků

§15d

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx předstihu před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytuje,

c) xxxxxxxxxxxx nástrojích, kterých xx má investiční xxxxxx týkat, a x navrhovaných strategiích xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) veškerých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinou xxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 2 písm. x) x e), x

x) systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxx krytí poskytovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rizik xxxxxxxxx x investicemi xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx investování x

x) informaci x xxx, xxx xx xxxx investiční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, x xx x x xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §12ba xxxx. 3 xxxx. a).

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx obsahovat informace

a) xxxxxxxx xx hlavních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poradenství,

c) x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx nástroj nabízený xxxx xxxxxxxxxxxx zákazníkovi,

d) x nákladech a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxx nevznikají x xxxxxxxx tržního xxxxxx, x

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladům x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx zákazníka xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x) o xxx, xxx

x) tuto xxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxxxxx této investiční xxxxxx založeno xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx různých xxxxx investičních nástrojů,

c) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxxxx, které x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx narušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15h xxxx. 2 ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 5 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx je investiční xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 5 xxxxxxxx xx. 45 xx 52 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578).

§15da

Poskytování informací x xxxxxxxxxxxx podobě

(1) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem x xxxxxxx byly doposud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx mu xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 8 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 obsahuje rovněž xxxxxxxxx o xxx, xx stávající xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx 8 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx, x informaci x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx informace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§15e

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 4 x §15ca, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx její xxxx xxxxx.

(2) Tam, xxx xx připadá v xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informovat zákazníka x dostatečném xxxxxxx xxxxxxxxx před poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx v §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxx, jak poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx charakteristikám xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxxxx poskytnutí hlavní xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx x xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxx x vhodnosti podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prohlášení na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx poté, xx xx zákazník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x vhodnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx předem.

(5) Odstavce 3 a 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže profesionální xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x cennými papíry xx trvalém xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace podle §15d xxxx. 1 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) zákazník souhlasil x xxx, že xxxxxx informace xxxxx §15d xxxx. 1 xxxx. e) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx zákazníkovi možnost xxxxxxx uzavření smlouvy xxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx §15d odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x

x) obchodník x cennými xxxxxx xxxxxx zákazníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §15d xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxx sjednání xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxx složeného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx úplata za xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx profesionálním zákazníkem, xxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxx xxxxxxx složeného xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popíše xx, xxx xx liší xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxx produktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx sjednány xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx produktu zjevně xxxxxxx xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx samostatně.

§15x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §1843 xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §1845 občanského xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx dotčen.

§15x

(1) Obchodník x xxxxxxx papíry je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a tam, xxx xx přichází x xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Tam, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §15d xxxx. 1 xxxx. x) pravidelně po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx, alespoň xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxx §15d xxxx. 5 xxxx. x) zákazníka, xx xxxx pravidelně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15h xxxx. 2, musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x dalším xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx profesionálnímu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx plnění xxxxxx povinností trvá.

(6) Xxxxx požadavky na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 upravují xx. 59 xx 63 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

Vyžadování informací xx xxxxxxxxx

§15x

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) x e) xx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx povinen xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nést xxxxxx, x

x) investičních xxxxxx, xxxxxx tolerance x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx povinen získat x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zázemí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušenostem xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx toleranci k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ztráty.

(3) Doporučuje-li xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15e xxxx. 5 xxxx 6, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 jako xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx provést analýzu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxx.

(5) Xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informovat zákazníka x xxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx 4 x 5 rozumí prodej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 až 6 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx profesionální zákazník xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry na xxxxxxx nosiči xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 upravují xx. 54 x 55 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx o xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X informace xxxxxxx x odstavci 1 je obchodník x cennými papíry xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx provedení xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rady xxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx odborným znalostem xxxx zkušenostem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xx neposkytne x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poučí zákazníka x tom, že xxxxxx postoj xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx příslušné investiční xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx nástrojem v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx jeho xxxxxxxx znalostem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 složený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15e xxxx. 5 nebo 6, vyhodnocuje tento xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx.

(6) Další xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxx xx. 55 x 56 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/56578).

§15j

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry se xxxx spolehnout xx xxxxxxxxxx poskytnutá zákazníkovi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§15k

(1) Xxx poskytování xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xx související, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15i, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákazníka x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního nástroje,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §11a x informoval ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákazníka x informace xxxxx §15i.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba uvedená x §4 xxxx. 3 xxxx. b), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) akcie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx státě, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, jestliže xx tento xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx akcií vydaných xxxxxxxxxx fondem, fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx derivát,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx x xxxx obsahují xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) cenné papíry xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x výjimkou xxxx, xxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziko,

e) xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx papíry zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx standardních xxxxx xxxxxxxxx v xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010,

x) strukturované vklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákazníkovi ztěžuje xxxxxxxx související xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx ukončení produktu xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU.

Provádění xxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek

§15l

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx pokyny zákazníka xx nejlepších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx převodním místě,

b) xxxxxxx objem úplat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) pravděpodobnost xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx, xxxx

x) jakýkoliv xxxx xxxxxx mající xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obdrží-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkaz týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a udržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) převodní xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) podstatné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx zákazníka xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx skutečností, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxx před provedením xxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx zákazníka x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání x pravidel xxx xxxxxxxxx pokynů xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pravidlech pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §15n xxxx. 5 x §73l.

(6) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výslovný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx buď xxxxxx, xxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx různých xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx k velikosti x xxxxx pokynu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx. 64 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

(8) Faktory, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x cennými papíry xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, x okolnosti, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx. 66 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

§15m

Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doloží, xx xxxxxxx nebo xxxxxxx jeho pokyn xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx stanovenými v §15l xxxx. 3.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§15x

(1) Provádí-li xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx profesionálním xxxxxxxxxx, xxxx xx nejlepší xxxxxxxx x ohledem xx celkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkovi, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, včetně

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřeného xx xxxxxxx tohoto xxxxxx x

x) dalších xxxxx xxxxx xxxxxx zúčastněným xx provedení xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx více xxxxxxxxxx míst, xx xxxxx xxx provést xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodník x xxxxxxx papíry xxxxx xxxx povinnost xxxxx odstavce 1 xxx, že v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxx provedením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokynů xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx provést, xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx a náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místech.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nesmí získat xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokynu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a.

(5) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 5 převodních míst, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxx xxxx xxx něj nejdůležitějších x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxx s investičními xxxxxxxx na převodních xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníků x xxxxxxxxx kalendářním xxxx.

(6) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx. 3 x 4 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/57685).

Xxxxxxxxxx pokynů

§15o

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. b), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx ostatních zákazníků xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx spravedlivě x bez zbytečných xxxxxxx za tímto xxxxxx zavede, udržuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx jinak srovnatelných xxxxxx zákazníků podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxxx nástroje uvedeného x §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx investiční nástroj xxxxxx nebo prodán, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxx provedeny bez xxxxxxxxxx průtahů z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu, xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže zákazník xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x neprodlenému, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxx zákazníků, jakož x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx provedení, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx, a různé xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pokyny xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx proveditelné, upravují xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx. 67 xx 70 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15p

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx povinnost xxxxx §15o xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx velký xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx objemem xxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 600/2014.

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§15x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pokyny zákazníka, xxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §15l xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podrobné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazníka.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15l xxxx. 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15l xxxx. 3.

(4) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, na xxxxxx xxxxxxxxx místě xxx xxxx pokyn xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxx §15l xxxx. 3 xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů podle §15l xxxx. 3 xxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxxxxx xx. 66 xxxx. 2 až 9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§15s

§15s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb.

Oddíl 6

Informační povinnosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§16

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance a xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách svou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x údaj x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx (§129 xxxx. 1). Xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ji xxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx s xxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxxxxxx, a způsobem xxxxxx připomínek valné xxxxxxx; xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje Českou xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodech s xxxxxxxxxxxx nástroji,

b) všech xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) investičních xxxxxxxxxx, kterých xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, vázaných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, a

e) xxxxxxx papírech, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není bankou, xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx též o

a) xxx organizační xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx v zahraničí, xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx osobách, xxxxxxxxx xxxxxxxx, hlasovacích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxxx xx kvalifikovanou xxxxx,

x) své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, repo xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx aktivech xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx situaci xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých a xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x derivátů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xx xxxxxxxx, x x xxxxxxx do xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a jí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx x nepropojeného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx a nepropojený xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxx §9a odst. 1 a 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxx x xxxx x xxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx rodná xxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který není xxxxxx, informuje Xxxxxx xxxxxxx banku bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx

x) pozbyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zaregistrována podle §6a,

x) se dozvěděl x xxxxx, x xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 1, a

c) xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx má xxx oznámena podle §10e xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis rovněž xxxxxxx periodicitu x xxxxx plnění informačních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Obchodník x cennými papíry, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12l xxxx. 6 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx čl. 46 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372) tyto xxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx obdobnými xxxxxxx xxxxxx, xx-xx cenný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx,

x) úplný xxxxx hlasování xx xxxxxxx hromadách nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradců xxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x hlasování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx jsou drženy xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx na uveřejnění xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepoužije, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hlasování. Xx xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vlastníků obdobných xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze xx xxxxxx xx xxxxx společnosti, xxxxx xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx, s xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx hlasovacích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu 5 % všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x akciemi vydanými xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xx použije xxxxxxx xxx hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 52 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203372).

§16x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/201377), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává, x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) průměrný xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daň xxxxxxxx v xxxxxxxxx x

x) získané xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky, nebo xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x příloze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§16x

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

Xxxxx 8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dostatečné k xxxx, aby na xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52) x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx finančních xxxxxxxx53), xxxxxxx xxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hovorů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx telefonických hovorů x xxxxxxxxxxxx komunikace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazníka. Xxxx záznamy xx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx služby nedošlo.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx dat, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx telefonickým příkazům.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx učiní veškeré xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hovory x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, odeslané xxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxx, které zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxx poskytl, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx schválil, x

x) xxxxxxxx xxxx, xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, odešle xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxx zaznamenat xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx 5 xxx; xx platí i xxx osobu, jejíž xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x pro jejího xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záznamy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xx xxxx 7 xxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxx xxxx sjednány xxxx tímto xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, x xxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx odkazem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx právní texty. Xxxxxxx x závazku, xxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xx požadované xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx osobu, jejíž xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx odejmuto xxxx zaniklo, jakož x pro jejího xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx záznamů x dokumentů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx x xxxxxx čísle xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx čísla xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxx čl. 35, 43, 56, 58 x xx. 72 xx 76 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/56578).

Oddíl 9

Systematický xxxxxxxxxxxxxx

§17x

(1) Xxxxxxxxxxxxx internalizátorem je xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx, často, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(2) Xxxxxxxxx x systematičnost xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxx nástrojem uskutečněných xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxx x celkovému objemu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx internalizátorem xxxxx xxxxxxxx 1, překročí-li xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xx 17 xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2017/56578), kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, xxxx xxxxx-xx si režim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§17b

Obchodník s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahájí xxxx ukončí činnost xxxxxxxxxxxxxx internalizátora, xxxxxx xxxx skutečnost písemně xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 10

Algoritmické xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x služby xxxxxxxxx

§17x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky

(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zavede, udržuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) jsou xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x limity xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokynu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schopným xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxx xxxxxxxxx trhu,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxx52), nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, a

e) byly xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx bylo zajištěno, xx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) až d) x v xxxxxxxx 2.

(2) Obchodník s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx, xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxx a plynulý xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 a §17d xx 17j, upravují xx. 1 xx 28 xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/58986).

§17x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx systému, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na žádost Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zavedeny xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §17c,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

e) xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx používaných x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx algoritmické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx x záležitostech xxxxxxxxx x §17c x x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx dostatečné x tomu, aby xx xxxxxx základě xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§17e

Algoritmické obchodování s xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, uchovává xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x časově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zrušených xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v obchodních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§17x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx provádí algoritmické xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxx, xx povinen, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx konkrétního xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost tvorby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx části doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxx obchodnímu xxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uzavřít xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systémem, v xxx xxxx uvedeny xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) zavést, xxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx x každém okamžiku xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x písmeni x).

(2) Platí, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kotací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, které xx xxxxxx jednoho xxxx více investičních xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž výsledkem xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trhu.

(3) Xxxxx podrobnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tvorby xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xx. 1 xx 7 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/57887).

§17x

Xxxxx elektronický přístup x související xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx elektronický xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x kontroly, xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxx vhodnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx službu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené a xxxxxx xxxxxxxxx limity xxx obchodování a xxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx

1. xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,

3. xxx x rozporu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52), nebo

4. xxx x xxxxxxx x pravidly obchodního xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx x souladu x xxxxxxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisů jej xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2) a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, sleduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx

x) x porušování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx situace xx xxxx a

c) x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxx jako xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance nebo xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx zákazníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uzavřenu xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x poskytování xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxx tohoto xxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§17x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Obchodník s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx přímý elektronický xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx udělil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxx elektronický xxxxxxx, xx xxxxxxxxx přímý xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx systému, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx elektronický xxxxxxx k obchodnímu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) popis xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §17g xxxx. 1 a

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxx uvedených x §17g xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na vyžádání xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx udělil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k němuž xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17g x x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx mohla Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx.

§17x vložen právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§17i

Služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxxxx jiným osobám,

a) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx systémy x kontroly x xxxxxxxxx toho, xxx xx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, které jsou xxxxxx a splňují xxxxx kritéria, a

b) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx snížení svých xxxxx x rizik xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, musí xxx x každým xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx základní xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 3.1.2018

§17x

Xxx xxxxx xxxxx §4b odst. 1 xxxx. x), e), x) nebo x), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx §17c xx 17i xxxxxxx xxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

Xxx 4

Xxxxxxx, změna xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§18

Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxx společnosti s xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx spočívající xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx neprodleně po xxxxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podnikání, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx, xx takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry do xxxxxxxxx xxxx xxx xxx změny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx likvidace nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx xxxxxxx zákazníků x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dluhy xxxxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx. Vstupem xx xxxxxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolení (§144) xxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny xxxxxx rozsahu xxxxx §6a, 6aa a 7, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x převodu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxx vydáním rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xx konsolidovaném základě xxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx obchodník s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx bankou, x xxxxx orgány xxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx elektronicky.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, též xxxxx a doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx formy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou. X xxxx případě xx postupuje xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxx o převodu , xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §19 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx převodu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx x další technické xxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX NA XXXXX XXXXXXXXX STÁTŮ EVROPSKÉ XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx

§21

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx stát") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oznámí xxxx skutečnost xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hostitelském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx sídlem v xxxxx xxxxxxxxxxxx státě xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) hostitelský xxxx, xx kterém xx být xxxxxxx xxxxxxxx,

x) plán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx služby, které xxxx být v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hostitelském xxxxx, xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxx odstavce 2 x informuje xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad x Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu informuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(4) Obchodník x cennými xxxxxx xxxx začít poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě, jakmile xxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxx orgán xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx dne, xxx orgán dohledu xxxxxxxxxxxxx státu obdrží xx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuto xxxxx x objektivních xxxxxx xxxxxxx, oznámí změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 5 xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx orgánu dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x každé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx fondu.

(8) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 7 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx srovnatelnou zahraniční xxxxx vykonávající xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §11 odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. a) zákona xxxxxxxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxxx fondy xx xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 7, upravují xx. 6 x 7 nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/101888).

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 7 xxxxxxxx čl. 2 x xx. 12 xx 20 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2017/238289).

§22

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx bez umístění xxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investiční službu,

b) xxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx poskytovat, xxxxxxxxx x tom, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx využíván xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakmile orgán xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změnu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx změnu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx §11 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx informací, jež xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5, upravují xx. 3 x 4 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/101888).

(8) Standardní xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxx xx. 2 xx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/238289).

§22x

(1) Obchodník x xxxxxxx papíry xxxx xxx účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx s xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sídlo.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§23

Česká xxxxxxx banka xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dohledu jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím pobočky

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxx") x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx neprodleně xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje týkající xx zamýšleného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx 2 měsíců ode xxx, kdy xxxxxxxx xx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx státu údaje xxxxxxxx xx zamýšleného xxxxxxxxxxx investičních služeb x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím pobočky xxx xxx, kdy xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pravidla xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxx se sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

a) xx xxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry podle §13; evidence xx xxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §16 xxxx. 3 x §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x uveřejňuje xxxxx, xxxxx §16b; xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 a §16b x podle §16c xx uvedou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákazníků, xxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1; xxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx xx §2a xx 2d xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 14 xx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014,

x) uchovává dokumenty x záznamy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 x

x) xxxx podmínky xxxxx §14a xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx pobočky.

§24x

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§24x

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§25

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx pobočky

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie x poskytování investičních xxxxxx, xxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příležitostně, xxxxx-xx x investiční služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2a, kterým xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx x trvale. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xx zamýšleného xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxx začít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice bez xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx po xxxxxxxx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxx xxxxx obdržel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Postup podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxx zahraniční osobu xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vázaných zástupců. Xxxxx xxxxxx může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx osoby x obchodním systému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odměňování x xxxxxxx xxxxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 eur, x xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx založených xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zvláštních penzijních xxxxx xxxx podle xxxxxxx x).

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX SÍDLEM XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX STÁTĚ, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX UNIE

§28

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx x trhy)32) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx") v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 600/2014, xxxx zahraniční osoba xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sídlem xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pouze prostřednictvím xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x toto xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx zahraniční osobu xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxx §2a xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x) xx x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

1. xxxxx x skutečné sídlo xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx rizikovou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/167590),

2. xxxxxxxxxx xxxxx má povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxx poskytovat xxxx x České xxxxxxxxx,

3. xxxx orgánem dohledu xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx osoby x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx x

4. xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx byla zrušena Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx x xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 600/201453).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, který není xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx buď x xxxxxxxx přístupu xx zahraničí, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§28a

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) sídlo x xxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx,

x) tato xxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, mají xxxxxxxxx x nezávadný xxxxx a tato xxxxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxxxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx důvěryhodné x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx důvodné xxxxx, xx xx xxxxx dojít k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xx x takovému xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; při xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má sídlo xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x způsob xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bránit xxxxxxxx výkonu dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx obchodní činnosti xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti této xxxxxxx,

2. xx podložený xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxxx xxxxxxx jiného, xxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx x x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x vázané xxxxxxxx,

x) tato xxxxxxx xx xxxx bude xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx x pravidel xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx nezbytné znalosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxx xxxx pobočky splňuje xxxxxxx požadavky podle §10, x xxxxxxxx §10 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §133,

x) xxxx xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, udělené xxxxxxx xxxxxxx státu, ve xxxxxx má xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxx dohledu podle xxxxxxx j), přičemž xx xxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj,

l) Xxxxx národní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xx dohodly na xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných x výkonu dohledu xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx podle písmene x) xx s Xxxxxx xxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxx, která odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 26 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x majetku x xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech,

n) xxx-xx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému splňují xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 písm. x),

2. xxxxxxxx přístupu xx mnohostranného obchodního xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §69 xxxx. 2 písm. x) x

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx požadavky podle §69 xxxx. 2 xxxx. x), a

o) xxx-xx x povolení x poskytování hlavní xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §73f xxxx. 1 písm. c),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f odst. 1 xxxx. x),

4. je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx regulovanému xxxx, xxxxxxxxxxxxxx obchodnímu xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x nemůže xxxx xxxxxx fungovat,

5. xx podrobně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxx xxxx xxx pokyn zadaný x rámci organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušen x xxx x xxxxx xxxxxxxx budou 2 xxxx více xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

6. je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx párováním xxxxxx xx vlastní xxxx.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x doklady prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxx x další technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do 6 xxxxxx xxx xxx, kdy jí xxxxx žádost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vadami.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx osoba podle §28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojům x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§28x

(1) Zahraniční xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 trvale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1.

(2) Zahraniční xxxxx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx skutečnostech, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xx 7, §10a, 12 xx 14b, 15 xx 17i, 69 xx 73a x 73d xx 73k.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx. 3 xx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014 xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. c), xxxxxx měsíční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x maximální xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx x Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx hlavní investiční xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pocházejících xx protistran x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx upsány xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx popis xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících xx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti řízení xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx služby x činnosti podle xxxxxxx x),

x) systém xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pobočky x

x) xxxxx informace, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxx účely sledování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx e).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních služeb xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx.

(3) Investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn poskytovat xxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxx ve vztahu x

x) cenným papírům xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelnými xxxxxxxxxxxx investičními fondy,

c) xxxxxxxxxx vydaným Českou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx prospekt xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx může při xxxxxxxxxxx hlavní investiční xxxxxx xxxxxxx v §4 odst. 2 xxxx. a) nebo x) předávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx tato společnost xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) počáteční xxxxxxx xxxx společnosti má xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obavy, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bude xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti vlastní xxxxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx pouze osoby, xxxxx xxxx důvěryhodné x xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx důvodné xxxxx, že xx xxxxx dojít x xxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxx osobou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxx úzkém xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx skutečné sídlo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, nesmějí xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx uplatňování včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. vymezuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xx podložený xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx x

3. vymezuje xxxxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx má nebo xxxx xxx nejpozději xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxx x xxxxxxx pravidel xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx nezbytné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán této xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §10 x

x) xxxx společnost xx xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištěna xxxxx §31.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, jestliže xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) bydliště, sídlo x skutečné xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxx x České republice,

b) xxxx xxxxx je xxxx svéprávná, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. vymezuje x xxxxxxx plánovaný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xx podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxx rozsahu hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zástupce,

d) xxxx xxxxx má nebo xxxx mít nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x organizační předpoklady xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x pravidel obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxxx řádné x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx a integrity xxxx, s xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1,

2. kontroly xxxx, xxxxxx kterých xxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx nezbytné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §31,

f) tato xxxxx xx zřízenu xxxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx není podnikatelem, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele, x

x) tato xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxx x

x) druzích x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) všech přijatých x předaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx situaci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, formu, způsob, xxxxxxxxx, periodicitu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§30x

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 a 2 lze xxxxx xxxxx elektronicky.

(2) Xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx údaje a xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 nebo 2, xxxx formát x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx podle §30 xxxx. 1 x 2 do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předepsané xxxxxxxxxxx x xxxxxx vadami. Xx-xx xx z xxxxxxxx náležitého xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x 3 měsíce.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx investiční zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx ke xxxxxx investičním xxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§30x

Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele se xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxx správního poplatku. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx zaplacení správního xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx povolení x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx (§145).

§30x

Xxxxxxxxxxxxxx protiprávního činu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Protiprávní xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxx jménem osoby xxxxxxx x §29 xxxx. 4; pokud xxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §2914 občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx čin, kterého xx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxx xxxx zákazníkovi xxx xxx xxxxxxxx, zavazuje xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 4; xxxxx xxxx xxxxx uvedená x §29 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §2914 občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§30x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§31

Xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem

a) s xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx 13&xxxx;500&xxxx;000 Xx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20&xxxx;250&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x pojistné xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyšší xxx 10 % x částky, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx §10 x 10a xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx §10 xxxx. 4 xxxx. x) a §10 xxxx. 5 x 6, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele se §11a, 12, 12a, 12d a §12ad xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx xx §12bb použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx investičních xxxxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx. Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx obdobně xxxxx §17, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx zákazníkem xxxx potenciálním zákazníkem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx svým pracovníkem xxxx svým vázaným xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx §14, §14a odst. 2 x §14b použijí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14a xxxx. 2 se xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx uvedenými v §2a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx x §2b.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péčí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx II xxxx 3 oddílu 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákazníky, x xxxxxxxx §15 odst. 1 x 2, §15b x §15l xx 15r. Xxx xxxxx §2a odst. 3, §2b, 2c x 2d xx xx investičního zprostředkovatele xxxxx, jako xx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXX

§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxx, kdo je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4 xxx zastoupeného

a) xxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx, obchody xxxxxxxx se hlavní xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx investiční službu xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx.

(2) Vázaný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 výhradně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx v písemné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx pouze

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprostředkovatel,

c) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx f) xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx okamžitě xxxxxxxxx závazek ze xxxxxxx xxxxx §32a xxxx. 2, xxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx smlouvy xxxxx §32a odst. 2, xxxxxxxx-xx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxx vázaného xxxxxxxx x nelze-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nápravu; doručením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxx zástupce vykonávat xxxxxxxx xxxxx §32a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §32a xxxx. 2 zanikl.

§32c

Zápis xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32d xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapíše xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) ten, kdo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx v §32a xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v §32a xxxx. 3, xxx xxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §32a xxxx. 3 a

b) údaje xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx zástupce xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxxx zápisu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxx xxxxxxxx zástupců osob xxxxxxxxx x §32a xxxx. 3 se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx rodného xxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x §32a xxxx. 1, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx x xx vztahu xx kterým investičním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx důvod,

f) přehled x xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku a

h) xxxxx xxxxxx právnické xxxxx do xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx x zápis xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxx xxx, xxxxx xx zápis xxxx, xxxxxxx, že xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. g) x x).

§32x

Xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx oznámit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobu, která xx xxxxxxxx nebo xxxxx x skutečné xxxxx na území Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxx

x) xxxxx x xxxxx toho, xxx xxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x §32a xxxx. 1, xxxxx xx xxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxxx dokumentů

Dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x seznamu xxxxx §32c xxxx. 4 x xxxxxxx xx xxxx 5 let xxx xxx jeho xxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32f

Změna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx §32c xxxx. 4, x dále xxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx

x) vstupu do xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx referenční xxxxx.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro registraci xxxxxxxx. K xxxxxxxx xx připojí doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4 je Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx změna xxxx důvodem x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx vázaného zástupce.

§32f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x účinností xx 3.1.2018

§32g

Vznik a trvání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx vzniká zápisem xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxx §32c xxxx. 4.

(2) X xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou zapsána xx seznamu xxx xxxxxxx zastoupeného, xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Oprávnění x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxx proveden xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x činnosti vázaného xxxxxxxx xx prodlužuje xxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(5) Zastoupený současně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejní Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32h

Zánik oprávnění x xxxxxxxx

(1) Oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zánikem právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx závazku xxxxx §32a xxxx. 2 xxxx vázaným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx všech xxxxxxxxx x xxxxxxxx zastoupeného xxxxx tohoto zákona, xxxxxxx se zastoupení xxxx,

x) uplynutím xxxx xxxxxx oprávnění, xxxxxxx-xx x prodloužení oprávnění xxxxx §32g xxxx. 4, xxxx

x) odnětím.

(2) Xxxxxx zástupce podává xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může vázaný xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§32x

Xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x činnosti vázaného xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vázaný xxxxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vázaného zástupce,

b) xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx,

x) vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závažně xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2),

x) vázaný xxxxxxxx xxxxxx podmínku xxxx povinnost stanovenou xx vykonatelném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vázaný xxxxxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx podle §32c odst. 4 xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xx vázaný zástupce x zastoupený.

(3) X xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost, x xx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Sb. x účinností od 3.1.2018

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce

Vázaný xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. s účinností xx 3.1.2018

§32x

Xxxxxxxxxx zastoupeného

Zastoupený xxxxxxx, xx vázaný xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx,

x) xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1 sděluje xxxxxxxxxx x potenciálním xxxxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxx činností xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1 sděluje zákazníkům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx vykonávat x xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32a xxxx. 1 způsobem, xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx jiné činnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32a odst. 1 způsobem, který xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a odst. 1.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x účinností od 3.1.2018

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX PAPÍRŮ

§33

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx povolení x poskytování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxx organizování xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx dražebník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx řád a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxx xxxx změny xxxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx lhůta xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dražbě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx nejnižší xxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápisem o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx uveřejní znalecký xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx ceny xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dražby ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné dražby xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx xxxxx papír, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příklepu na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vlastnictví na xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xx xxx dražebník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezná xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx vlastníkům xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražbu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx též,

a) xxxxx xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xx x prodlení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxx xxxxx x včas xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k cennému xxxxxx.

(9) Česká národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx adrese xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla a xxxxxxxxxxxxx číslo, xxx-xx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx organizační xxxxxx x Xxxxx republice, xxx-xx x zahraniční xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) den jeho xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx též xx xxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

NĚKTERÁ USTANOVENÍ XXXXXXXX XX PROSPEKTU

§34

Odpovědnost xx obsah prospektu

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů uvedených x prospektu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx. X prospektu xxxx xxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prohlášení, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou údaje xxxxxxxx x prospektu xxxxxxx x že x xxx xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx prospektu.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shrnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx66) xxxxxxxx osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx prospektu zavádějící xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx částmi xxxxxxxxx, xxxx xxxxx shrnutí xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1, xx-xx xxxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxxx schváleného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx "xxxxxxxx", rozumí xx xxx prospekt xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxxx přijetí cenných xxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx66).

§35

Mechanismus x hlášení

Osoba, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx prospekt, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx66), xxxxxxx-xx xx x obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §12i odst. 1.

§35x

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§35x

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36a

§36a zrušen právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36d

§36d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x zrušen právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36f

§36f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36h

§36h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36x

§36x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36l

§36l xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§36m

§36m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX REGULOVANÉHO XXXX

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která je xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Organizovat xxxxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§38

Požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

(1) Česká xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost obchodní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) tato xxxxxxxxxx má xxxx xxxx xxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) sídlo x skutečné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxx má xxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; to xx xxxxxxxxxx, není-li ještě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku,

d) xxxxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 XXX xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx společnost má xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx činnosti vlastní xxxxxxx xx výši, xxxxx umožňuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx vhodné z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx trhu,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx propojení x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx právní xxx xxxxxxxx státu a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §62, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx splňují xxxxxxxxx podle §56 x xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx trh xxxxxxx požadavky xxxxx §63,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, věcné, personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx umožňující naplnění xxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxx a předložených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxx x plnění povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx, pomocí xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x

3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx znalosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx dozorčí xxxx x xxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstev,

k) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10,

l) xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x),

1. pravidla xxxxxxxxxxx v mnohostranném xxxxxxxxx systému splňují xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 písm. x),

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) a

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §69 odst. 2 xxxx. x), x

x) xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

2. pravidla xxx přijímání investičních xxxxxxxx x obchodování x organizovaném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73f odst. 1 xxxx. d),

4. xx xxxxxxxx vysvětleno, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, mnohostrannému obchodnímu xxxxxxx xxx systematickému xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xx podrobně popsán xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, xxxxxxx kdy xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušen x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx zákazníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

6. je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Žádost podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze elektronicky.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx prokazujících splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, její formát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(5) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém.

(6) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx významnou změnu xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se §10 x 10a xxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx zaregistrování Xxxxxx národní xxxxxx.

(2) Xxxxx podnikatelská činnost xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx trhem xxxxxxx, xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizováním regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve vzdělávací xxxxxxxx.

(3) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x doklady prokazující xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx výkon xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxx může

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) omezit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě může xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx každé z xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dodržovat xxx jejím výkonu.

(9) X případě rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx registrace xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx, xxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx další xxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zamítne. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 může Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx registrované činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxx zahájením xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxxx podnikání organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx §39.

§41

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx. Xxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se §15 xxxx. 1 xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx péčí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu jedná xxxxxxxxxxxxx, čestně x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx organizovaného xxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxx části x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastní účet.

§42

Zástupce České národní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x konání xxxxx xxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

§43

Xxxxx pro jmenování

Organizátor xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxx xxxxxxxx, zřídí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10aa.

§44

Xxxxxxx nebo změna xxxxxxxx xxxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací nebo x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx neprodleně xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx podnikání, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx neprodleně po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx, xx xxxxx rozhodne xxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx vstupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodní systém x může pouze xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx; xx vypořádání xxxxxxxxxx x dluhů se xxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxxxxx podnikání v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx

(1) X xxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx, x převodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, ke změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx x xxxxxxx obchodního xxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx třeba xxxxxxxx Xxxxx národní banky.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx, xxx údaje x xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx podle odstavce 1, její xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Převod, xxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodního závodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) X uzavření xxxxxxx x xxxxxxx, zastavení xxxx x pachtu xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(2) Xxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o povolení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxxx převodu, xxxxxxxxx xxxx pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, její xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) X nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x ovládnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu je xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx souhlasu x xxx xxxxxx x tento xxxxxxx xx §10b10d xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x udělení souhlasu xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx platí xxxxxxx §10e.

(4) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, které xx xxx xxxx kvalifikovanou xxxxx nebo xx xxxxxxxx, a velikost xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto údajů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§48

Organizační xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx a řádným xxxxxxxxxx regulovaného xxxx,

x) xxxxxx postupy pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx; především xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx narušení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokynů,

e) zavést xxxxxxxx umožňující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) udržovat xxxxxxx xxxxxxx alespoň ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 EUR,

h) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx obchodů uzavíraných xx xxxx a xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda

1. xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx,

2. investiční xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§56) a pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx (§65),

3. xxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §118, 119, 119a, 119b, 120120c x 123 x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prospekt, xxxxx xx xxx uveřejněn xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx66),

4. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx trh xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, plní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §121b,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxx, které může xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím zneužívání xxxx52),

x) soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu52),

k) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx pravidly xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx regulovaného trhu x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxx ze xxxxx xxxxx §50g xxxx. 1 obchodníky x xxxxxxx xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu přístup x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 3,

x) xxx nakládání x majetkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxx provozovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému zavést xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx účastníka x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx regulovaného trhu xxxxxxxx činnost xxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém organizátora xxxxxxxxxxxx trhu xx §12a použije xxxxxxx.

§48a

Mechanismus x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zavede, xxxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle §12i xxxx. 1.

§48x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§49

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo mimořádnou xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx podezření xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx považováno xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijatých x xxxxxxxxxxx xx xxx organizovaný xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §48 odst. 1 xxxx. x) xxx 4, jejíž xxxxxx xx xxxxxxx sledovat,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx,

x) narušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, upravují xx. 81 x 82 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§50

Informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předkládá Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zprávu a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxx ověřená xxxxxxxxx,

x) nejpozději do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po jejich xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidla xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx službách, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dohledu.

(5) Organizátor xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx odkladu

a) xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) pozbytí oprávnění xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x obchodování nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx xxxxx xxxxx §50g xxxx. 1.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví obsah xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 x xxxxx, xxxxx x xxxxxx jejich plnění.

§50x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, jimiž xx zajistí, že xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx odolné,

b) xxxx dostatečnou kapacitu xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx zajistit xxxxx obchodování xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatřením x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx, xx dojde x xxxxxx selhání.

(2) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, které přesahují xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxx chybné.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx nebo xx x této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizační xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx systémy xxxxxxxx se zajištění xxxxxxxx testování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čl. 1 xx 23 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/58491).

§50x

Xxxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodování, xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx doby k xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nástroje, x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxx xxxx vynutit si x zrušení, xxxxx xxxx opravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx obchodování podle xxxxxxxx 1 byly xxxxxxxxx způsobem, xxxxx

x) xxxxxxxx

1. likviditu xxxxxxx xxxxxxxxx x podkategorií xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx x

3. xxxx účastníků xxxxxx trhu x

x) xx dostatečný k xxxx, aby xxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxxxx obchodování.

(3) Organizátor xxxxxxxxxxxx trhu oznámí xxxxxxx způsobem Xxxxx xxxxxxx xxxxx parametry xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj významný x hlediska xxxxxxxxx, xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vhodné systémy x postupy x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku tak, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx postup xx xxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na nichž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 4, upravuje xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/57092).

§50c

Algoritmické xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx, aby algoritmické xxxxxxx obchodování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx tok pokynů x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx trhu provést.

(2) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx účastníky regulovaného xxxx pro náležité xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73m.

(3) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nediskriminační.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, různé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a osoby, xxxxx tyto pokyny xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx České národní xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56693).

(6) Xxxxxxxxx xx zajištění toho, xxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx spravedlivá x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx. 1 x 2 nařízení Komise x přenesené pravomoci (XX) 2017/57394).

§50x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přístup,

a) xxxxxx xx xxx organizovaném xxxx účinné xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx službu xxxxx poskytovat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry nebo xxxxxxxx institucí.

b) zajistí, xxx xxxx stanovena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x obchody xxxxxxxxx x využitím xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrol xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx obchodování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou pomocí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx a x xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxx pokyny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu účastníkem xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx kritéria xxxxx xxxxxx x) xx x).

§50x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jeho úplat, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx transparentní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xx zneužívání xxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jednotlivým xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx odlišně pro xxxxx investiční xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na zajištění xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx pobídky x xxxxxxxxx obchodních podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxx fungování xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx. 3 xx 5 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/57394).

§50x

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx kroků xxxxxx xxx obchodované xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, cenné xxxxxx vydávané xxxxx XXX, certifikáty, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xx. 49 xxxx. 4 xxxxxxxx 2014/65/EU. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx kupní x prodejní xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx. Musí být xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozpětí xxxx nabídkou a xxxxxxxxx x ohledem xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxx zužování rozpětí.

(3) X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) certifikátem xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 600/2014,

x) xxxxxx XXX investiční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx průběžně během xxxxxxxxxx dne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx jedním xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx cena xxxxxx cenných xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx významně xxxxxxxx xx jejich aktuální xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx. 1 až 5 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/58895).

§50x

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx regulovaném xxxx xxxxxxxxx strategii xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující, xx uzavře x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx evropský xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tržním xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx požadavek přiměřeně xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxxx regulovaném xxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx likvidity x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxx podle odstavce 2 x

x) odměnu xx xxxxx slevy xxxx x jiné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx strategie xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx čl. 1 až 7 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/57887).

§51

Přístup k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vypořádacím xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojení, xxxxx xxxxxx xxxxx x včasné vypořádání xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nákladů. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx III, XX x V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxx obvyklém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52

Česká národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx clearingové xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §51 xxxx. 1. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX, XX x X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012.

§53

Označení "xxxxxxxxxx trh" xxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§54

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx zřídit xxxxx xxxxxxxx soud.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodů xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx obchody xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx spory x xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxx komoditami, spory x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, peněžním xxxx, trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxxxxxx xxxx x trhu xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xx xx xxx xxxxxx dohodnou.

(3) Na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9). Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx jmenování xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx rozhodců, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx statut x řád xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§55

(1) Regulovaným xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investičních nástrojů x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx a pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, která jsou x souladu x xxxxx xxxxxxx.

(2) Evropským xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxxxx regulovaným trhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx stanovit x xxxxxxxxxx pro přijímání xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), x u xxxxxxx jsou dány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x účinné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podmínky xxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X investičních xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx cenný xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) U investičních xxxxxxxx uvedených x §3 xxxx. 1 xxxx. d) xx x) organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zajistí, aby x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze investiční xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xx emitentem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx regulovaném xxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 není xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx regulovanému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.

(8) Xxxxx podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx 1 až 7 upravují xx. 1 xx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/56896).

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§58

Obchod xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu

Obchod uzavřený xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pravidel obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování na xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Cenný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Podmínky xxx registraci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx stanovení xxxx hodnoty stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x pravidlech xxx xxxxxxxxx investičních nástrojů x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a organizátorovi xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx je cenný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx organizátorovi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx všech povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx povinném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyřazení cenného xxxxxx x obchodování xx regulovaném xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx řád v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxx papír z xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 se xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Organizátor regulovaného xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáři, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51) x xxxxx xxxx příslušnou emisi,i x Xxxxx národní xxxxx.

(6) Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zákona, organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§61

Pozastavení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx závažně zájmy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyloučí xxxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxxxxx investiční xxxxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx plněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 také xx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k investičnímu xxxxxxxx, kterého se xxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx organizátor xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx, xxxxx obnoví xxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxx obchodování bylo xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fungování trhu xxx účely xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx. 80 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx čl. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/56997).

(6) Formát x xxxxxx xxxxxx uveřejnění x sdělení xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx čl. 1 xx 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/100598).

§62

Xxxxxxxx obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§63

Pravidla přístupu xx xxxxxxxxxx xxx

(1) Organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx stanoví x dodržuje transparentní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx objektivní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, pravidel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a pravidel xxx zúčtování a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trh xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, kterých xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx, x xxxxxxxx xxx přístup osob xxxxx odstavce 4 xxxx. x).

(4) Účastníkem xxxxxxxxxxxx trhu může xxx

x) obchodník x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zahraničního orgánu xxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx služeb, xxxx

x) xxxx osoba, xxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodovat,

3. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpoklady x

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změny x seznamu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx. Xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx regulovaný trh. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx organizátorem xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx zavést xxxxxxxxx x organizační opatření, xxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx žádost orgánu xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§63a

§63a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx

§64

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako součást xxxxxxxxxxxx xxxx oficiální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx (§65).

§65

Podmínky xxx přijetí xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx přijmout xxxxx xxxxx xxxx dluhopisy, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx66),

x) právní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií xxxx dluhopisů xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx emitent xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx českých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 EUR; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxx xxxxx; podmínka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx x přijetí xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x korunách xxxxxxx hodnoty odpovídající xxxxxxx 200&xxxx;000 EUR; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) emitent těchto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx po sobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tři xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxxxx, jestliže emitent xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 3 xxxx x přijetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx investorů x xxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných x posouzení xxxxxxxx x cenného papíru,

f) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx, podle xxxxxxx byly xxxxxx,

x) xxxx vyloučena xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx mohou xxx xxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx,

x) je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx x pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s nimi x xxxxx xx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx opatření, která xxxx x xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxx,

x) xxxxxxx 25 % xxxxx, xxxxx mají xxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx-xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaručuje xxxxxxxxxxxxx obchodování na xxxxxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxx, jestliže

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodováním xx tomto xxxx x xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejností xxxx xxxxxxxx během xxxxxx doby xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx

2. akcie xxxxx emitenta a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxx jejich objem, xxxxx zaručuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na oficiálním xxxx,

x) xx xxxxxx x přijetí k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx o xxxxxxx x obchodování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx emitenta xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx akcií xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevýhody; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x přijetí x obchodování xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx být výslovně xxxxxxx x prospektu xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx sídlo,

l) xxxxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x tyto xxxxx xxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxx o xxxxxxx, xx přesvědčen, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) se jedná x vyměnitelné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které mají xxx xxxxxxxx za xxxxx, x akcie xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo investorům xxxx x dispozici xxxxxxx informace xxxxxxxx x posouzení hodnoty xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx jmenovitou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx okolnosti, které xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dluhopisů k xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx investorů, x xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, které cenný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitenta xxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), g), x) až x) x x xxxxxxxx 4,

x) akcie, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx cenné xxxxxx, xx kterými je xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxxx xxxx přijaty x obchodování xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx si před xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxx stanovisko xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nabídce; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx přijímání cenných xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xx x), h), x) x x) xx o) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, členským xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxx státem Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dluhopisy xxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§65x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx bez žádosti.

§65a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

§66

Xxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu

Organizátor regulovaného xxxx xx povinen xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Díl 3

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 204/2017 Sb.

§68

§68 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dohledu jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem nebo x obdobným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x uplatňuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx zajišťují spravedlivé x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provádění xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) transparentní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určení, zda xxxxxxxxxx nástroj může xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx osob, xxxxx požádaly x xxxxxxx investičního nástroje x obchodování v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx pravidla přístupu xx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, a tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx přístup do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §63 odst. 4 a 6 xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x organizační opatření x odhalování x xxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxx mnohostranného obchodního xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx a řádným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) opatření x xxxxxxx k řízení xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém vystaven, x

x) technická a xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx povinen xxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx fungování xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx rizik, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby tento xxxxxx měl xxxxxxx 3 xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxx xxx v xxxxx systému.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxx k veřejně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích přijatých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přijat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému bez xxxxxxxx emitenta.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxxx xxxxxxx banka xxxx požádat xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx o xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x České republice xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx sídlem nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxx xx základním kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Upřesnění xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/101888).

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xx. 2 x čl. 8 xx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/238289).

(13) Určení xxxxxx x formátu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xx. 1 až 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2016/82499).

§70

Xxxxxxx x vypořádacím xxxxxxxx

(1) Provozovatel mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřených x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx uzavřených v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxx x xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §49.

§71

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) účastníci tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mnohostranném obchodním xxxxxxx xxxxxxxx v §69 xxxx. 2 xxxx. x) a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím zneužívání xxxx52),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů k xxxxxxxxxxx v mnohostranném xxxxxxxxx systému upravená x §69 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx soustavně sleduje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu nebo xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52).

(3) Provozovatel mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) důvodné podezření xx jednání, xxxxx xxxx xxx považováno xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx52),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x účastnících, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytnutých xxxxxxxx, xxxxx xxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx smluv xxxxx §50g odst. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xx xxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx čl. 81 x 82 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/56578).

§72

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx provozuje,

a) provést xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů xx xxxxxxx xxxx.

§73

(1) Xxxxxx uzavřený x mnohostranném obchodním xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mnohostranného obchodního xxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx při xxxxxxxx obchodu v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx provozovatele mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx se §50a xx 50e, §50f xxxx. 1 x 2 x §50g xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xx xxxxx podle §50g xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.

§73a

Pozastavení obchodování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vyloučení x xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §61 xxxxxxx xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

XXXXX IV

TRH XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§73x

(1) Xxxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx vedeném Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx jsou zapsány xxxxxx x xxxxxxx xxxx malých a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem pro xxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx "xxx xxxxxx x středních xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx použito xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podniků xx xxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x střední xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx počáteční x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x obchodování x xxxxx xxxxxxx,

x) xxx počátečním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx si xxxxxxxxxxx úsudek o xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx, a to x xxxxxx buď

1. xxxxxxxxx, xx-xx nutno xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx činěnou x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx

2. řádného přijímacího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx finanční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 596/2014 xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx x xxxxxx pravomocí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 25 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 596/2014 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle čl. 3 odst. 1 xxxx 26 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx mají být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x

x) provozovatel xxxxxx systému má xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zabránění a xxxxxxxx zneužívání xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 596/2014.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, trvale xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx takový xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx konci roku xx předchozí 3 xxxxxxxxxx xxxx průměrnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx. 78 x 79 nařízení Komise x přenesené pravomoci (XX) 2017/56578).

§73c

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mnohostranného obchodního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx malých x xxxxxxxxx podniků, xxxx x xxxxxx předpisy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx podle §73b xxxx. 2 x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 2 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu xxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxx obchodován xx jiném trhu xxxxxx x středních xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xx xxxxxxxx nevztahují požadavky xxxxxx xxxxxx trhu xxxxxx x středních xxxxxxx, které se xx něj xxxxxxxxxx xx původním xxxx xxxxxx a středních xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx trhů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vede, jestliže

a) x to xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 2 xxxx 3 xxxx odstavce 1.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

XXXXX V

ORGANIZOVANÝ OBCHODNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§73x

(1) Xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xx trh s xxxxxxxxxxxx nástroji,

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ani mnohostranným xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů a xxxxxxxx, a

c) který xx provozován v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pokyny zákazníků x organizovaném obchodním xxxxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx téže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxx dal xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zapojen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) deriváty, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 648/2012.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx účet podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v §2 odst. 1 xxxx. x).

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodovat xx xxxxxxx xxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx likvidní xxx.

(7) X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx trh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x prodávající x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kritérií:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx a xxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxx poměru účastníků xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx rozpětí xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, je-li k xxxxxxxxx,

x) veřejnoprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx

1. Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxx spolkového xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx více členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka.

§73d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§73x

(1) Tvůrcem trhu x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který

a) xx xxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx x tímto provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxx propojen

a) xx xxxxxxxxxxxxx internalizátorem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx nebo xxxxxx x takovém internalizátorovi, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodním systémem xxxxxxx způsobem, xxxxx xx umožňoval xxxxxxxx xxxxxxxx pokynů x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx fungování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx veškerých xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, která xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do tohoto xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x České xxxxxxxxx zavést xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osobám xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx přístup xx xxxxxx organizovaného obchodního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx popisu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xx. 1, 2 x xx. 6 až 9 xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2016/82499).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mají xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, upravuje xx. 5 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/101888).

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xx. 2 x xx. 8 až 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/238289).

§73x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, udržuje a xxxxxxxxx

x) transparentní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx spravedlivé x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx objektivní kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx opatření pro xxxxxx narušení xxxxxx xxxxxxx,

x) transparentní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx

1. stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, zda investiční xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, x

2. mohou xxxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx emitentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx pravidla přístupu xx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nediskriminační xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x tato xxxxxxxx uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách; xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx §63 odst. 4 x 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xx tvorbě cen x xxxxx systému.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx účastníkům jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx systému.

(4) Xxxxxxxxxxxx organizovaného obchodního xxxxxxx zavede, udržuje x xxxxxxxxx

x) opatření xxx soustavné sledování, xxx

1. účastníci jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxx52),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), a

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx systému xxxx xx účastníky tohoto xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vzniknout ze xxxxxx mezi zájmy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x řádným xxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx České národní xxxxx

x) významné porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx situaci na xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu52),

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx předpisů jej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxx nástrojem.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx obchodování xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nástrojích přijatých x obchodování xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx x o poskytnutých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx smluv xxxxx §50g xxxx. 1.

(7) Lhůty, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému

§73g

(1) Xxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx provozovatele.

(2) Xxxxxxx úvahou xx xxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxx rozhodování x

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx x souladu x konkrétními xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx podle §15l xx 15n x 15r.

(3) V xxxxxxx xxx obchodování, x xxxx xx vzájemně xxxxxxxxx pokyny xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a x xxxxx objemu xx chce xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §73d xxxx. 2 až 5 x x §73e xxxx. 1 xx 3 může usnadnit xxxxxxx xxxx účastníky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxx potenciálně slučitelné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §73d xxxx. 6.

(5) Xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxx xxxxxxx §15l xx 15n, §15r, 17b, 69, 70, 73f, §73g xxxx. 6 x §73i.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být přijat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxx souhlasu xxxxxxxx. Xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§73x

(1) Pro pozastavení xxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §61 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx organizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §50a xx 50e, §50f xxxx. 1 x 2 x §50g xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §50g xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§73x

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřených x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxx x tomto systému.

§73i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

HLAVA VI

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodiny, xxxxx používají x xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx mají xxx xxxxxxxx hodiny xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1, upravují xx. 1 až 4 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/574100).

§73k

Limity pozic x xxxxxxxxxxx derivátů

Účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §134a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodovaných x tomto obchodním xxxxxxx, jakož i x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xx koncového xxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

§73x

Xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx provádění xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxx x investičními xxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx místě.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxx x investičním xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodování podle xx. 23 x xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 600/2014.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahují xx xxxxxx k jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxx x

x) ceně,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx. 3 xx 11 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/575101).

§73x

Xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx algoritmů x xxxxx zajistit, xxx algoritmické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx přispět x xxxxxxxxx takových xxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§75

§75 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§76

§76 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§77

§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§78

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12i xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §135 xxxx. 1 písm. x).

§79

§79 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX VYPOŘÁDÁNÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxx xxxxxxx vypořádání [§83 xxxx. x)] xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx účastníci, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx sídlo xxxx skutečné sídlo x České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx mezi xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx podle §90g xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx30).

(3) Xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání x xxxxx x tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Vymezení xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) vypořádáním

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodem xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypořádání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89, xx xxxxx xxxxxxx má xxx v xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx systému") xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) xxxx x) xxxx, xx xxxx se provádí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx započtením vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), i), j) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx vypořádací systém x neodvolatelností vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vypořádání x xxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§83a

§83a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2012 Sb.

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x),

x) právnická xxxxx xxxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx veškeré xxxxx xxxx osoba veřejného xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka,

g) xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx, která je xxxxxx x působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxx xxxxx31),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§90),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) clearingová instituce,

l) xxxx xxxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti podle xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012,

m) xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx vypořádacím xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx platebním systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) osoba xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), u xxxxx xx xx xxxxxx s ohledem xx xxxx systémového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx clearingové xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání; xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nesmí xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx systému,

d) xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozvrhu xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx, xx kterému se xxxxxx x vypořádání xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx jeho neodvolatelnosti,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, v xxxxx xx vypořádání provádí, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxxx alespoň

1. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizika,

2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rizik x

3. xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x omezení xxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§86

(1) Provozovatel a xxxxxxx účastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systému x aktuálním znění xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxx x nahlédnutí xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§87

Xxxxx pravidel systému

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxx účinnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx, dokud Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x udělení xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx došla, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§87a
§87a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

Neodvolatelnost příkazu x xxxxxxxxxx

§88

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiný zásah xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x vyloučení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx vypořádání, xx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx x systému propojeném xxxxx §89, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje nebo xxxxxxx prostředky xxxx xxxxx použity během xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx průběhu xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx, účinnost xx xxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx vypořádacím xxxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx po vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vypořádání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo k xxxxxxxx, kdy xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vydání xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx tohoto zásahu xxxxxxxx ani xx xxxxxx xxx nemělo xxx xxxxx známo; xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxx xxxx mu xxxx být xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x úpadku xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx účinky xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx propojeném xxxxx §89 před xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx před provedením xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§89

(1) Uzavře-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání.

(2) Xxxxxxxx je xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx systému x xxxxxxxx systému propojeného xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x okamžik, xx xxxxxxx se xxxxxx k vypořádání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx strany xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x tyto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zajištění, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx moci podle §88 odst. 2 xxxx příjemci zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX S NEODVOLATELNOSTÍ XXXXXXXXXX

§90

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, pokud to xx uvedeno x xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťovat xxx xxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xx povinen provozovat xxxxxxxxxx systém s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání xxxxx zákonem x xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osob, který xx xx xxx xxxx, xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx.

Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§90x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společností x ručením omezeným,

b) xxxxx má sídlo x xxxxxxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 XXX,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx původ,

f) který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jehož xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx případné xxxxxxxxx spočívající x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx nepředstavuje podstatnou xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozovatele vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx úzkém xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx, xxxxx tento xxxxxx řád xxx xxxxxx xxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pokud jsou xxxxxxx jeho vedoucího xxxxxx, kteří skutečně xxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx systémového xxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) xx právnickou xxxxxx,

x) xx sídlo x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, x xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, a

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou vhodná x xxxxxxxx xxxxxxx x obezřetného provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti prokazující xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx x další technické xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§90x

(1) O xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx doručení.

(2) V xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka může xxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

XXXXX IV

INFORMAČNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXXXXXX A ÚČASTNÍKA XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§90x

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku xxx zbytečného xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čísle, xxxx-xx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx narození a xxxxxx čísle, xxxx-xx xxxxxxxxx, a o xxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx x likvidací nebo xxx likvidace xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podnikání; xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Účastník xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89 x oznámení xxxxx §90g odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dohledu x xxx finanční situaci, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxx podmínek xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx je povinen xxx účely posouzení xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§90d

Účastník xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxxx xx xxxxxx informuje xxxx, xxx na xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxx, x o xxxx pravidlech.

§90d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§90x

Xxxxxxxx zahraničního vypořádacího xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xx tom xxxxxxx právní xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx x

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx systému, x členském xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXX XXXXXXX XXXX

§90x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníka xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx nebo jiném xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx podle §88 xxxx. 2, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx neplatí, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§90g

Oznamovací xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání. X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, informuje o xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a trhy xxxxx tohoto vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxx dokončeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x trhy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx provozuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §82 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x pro Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xx §87 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxx. 2, §90a, 90b, §90c xxxx. 1 x odstavec 4 xxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §82 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx obdrží xxxxxxxx x rozhodnutí nebo xxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §88 xxxx. 2, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika36) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx existenci tohoto xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx oznámení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ

§90h

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupinového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx financování xxx podniky75).

§90h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§90x

Xxxxx dokumentu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx

Xxxxxxxx projektu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xx. 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/150375) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx investory xxx jejich xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxx financování.

§90i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 96/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§90x

Xxxxx dokumentu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx služeb skupinového xxxxxxxxxxx zajistí, xx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/150375) nejsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx investory xxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x účinností od 29.5.2022

§90x

Xxxxxxxxxxxx služeb skupinového xxxxxxxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx po xxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx účetní xxxxxxx xxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

ČÁST DEVÁTÁ

EVIDENCE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§91

Zaknihované xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxxxxxxxxx státních dluhopisů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§92

Xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxx cenných papírů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx depozitář.

(2) Xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx fondu, xxx-xx x xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,

c) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxx a) , x) xxxx f),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx centrální depozitář, xxxxx získal xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx uznán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx x centrální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx v bankovní xxxxxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vedená Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx evidence investičních xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ve své xxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx c) a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxx a správa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ten, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zakladatelských xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx vede tuto xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d), x xxxxxxx xx xxxxxxxx vypořádávat xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx investičních nástrojů xxxxxx souvisejících xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) x x) x xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx

x) xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xx xxx činnosti uvedenou xxxxxxxxxx službu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně souvisejících xxxxxx,

x) ten, xxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx investiční nástroje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), u xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxxxx x), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx papíry v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx51) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx f) xxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx.

§93a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x imobilizaci podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x centrální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51) již xxxxxxxx cenných papírů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx emitent xxx xxxxxxxxxx x nahrazení xxxxx listinných cenných xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Připouští-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx zlepšení vypořádání xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51), xxxx emitent imobilizovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úschovy. Nerozhodne-li xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx úschovy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo x změně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících přeměnu xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx listinný. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx podle odstavce 2 o vynětí xxxxx imobilizovaných cenných xxxxxx x úschovy x x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx 3 měsíců ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxx dříve, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx schovatelem.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxx x xxxxxxx vedoucími tyto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx.

(5) Akciová xxxxxxxxxx, xxxxx stanovy xx umožňují, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jí vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx zahraničním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx byl xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51), xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx službu úschova x xxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx akcie xxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x úschově xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx povolení x xxxxxxxx nebo xxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx unii a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).

(6) Xxxxxxxxx nemohou xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxx jejich formy xxxx xxxxxx anebo xxxxx-xx xxxxxxxx svěřeny xx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§94

Xxxxx xxxx

(1) Majetkový xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx, x x fyzické xxxxx též xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxxxx převoditelná xxxxx xxxxxxx s investičními xxxxxxxx, zástavní xxxxx x investičním nástrojům x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zaknihovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonávat x xxxxx x xxxxx, xxxxx xx zástavním xxxxxxxxx. X fyzické xxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxx práva x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx rodné číslo. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx narození. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovené emitentem. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx (§93 odst. 4) x xxxxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx veden, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zřídit.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákazníků. Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx evidovaný xx xxxxx účtu xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx vede evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx tuto xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx bez souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Osoba, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, vede xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zástavního věřitele xxxxxxx x jeho xxxxxxxx zastavený xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx účtech xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx účet xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx uvedenou x §93 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, účet vlastníka, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převést x jeho prospěch xxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx na tomto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů x samostatná evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx též x xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Evidence xxxxx xx vede xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 3.

(7) Xxx xxxxx, xxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů kolektivního xxxxxxxxxxx, xx §94a xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx podle §93 xxxx. 4.

§94x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx evidenci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxxxxx výpis z xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx účtu, xx xxxxxx je zaknihovaný xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená s xxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxxxx, xxxxx obdržela xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost výpis x xxxxxxxx emise xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všechny majitele xxxx xxxxxxxxx, xxx xx poskytli xxxxx x vlastnících xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx zákazníků evidovány, x tyto xxxxx xxxxxx xx výpisu x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx x evidence xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx vlastníka x další xxxxx xxxxxxxxx osobou, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů.

§95

Xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx spojených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xxxx údaje xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§93 xxxx. 4) xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx (§93 odst. 3). Xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §99 xxxx. 4.

(2) Xxxxx do xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zápisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx, xxxxx tuto evidenci xxxx.

§95x

Xxxxxxx účastníka

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů, xxxxxx xxxx xxxxx příkaz x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provede osoba, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx §94a xxxx. 1, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx §115 xxxx. 1, je-li k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§95x xxxxxx právním předpisem x. 148/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2016

§96

Účinky převodu investičního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Majitel xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nejpozději však xx závěrky xxx; xxxxx xx zapíše x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zákazníků.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx se xxxxxx neprodleně, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx ten, na xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx neměl. X pochybnostech se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obstaral xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x převodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx se uskuteční xxxxxx investičního xxxxxxxx xx regulovaném trhu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§97

Xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příkaz x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nástrojem") xx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx, provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) příslušný soud, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správního řízení xxxx stanoví-li xxx xxxx xxxxxx předpis,

c) xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) třetí xxxxx, xxxxx xxxx příkaz xx svůj xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx pozastavení nakládání x xxxxxxxxxxx nástrojem xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby, xxxxx dala příkaz x zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) může xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx jiná xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxxx vlastníka převodem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydat x xxxxxxx.

§98

Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxxx xxxxx xx xxx evidenci

a) xx xxxxxxx xxxxxxx majitele xxxx, xxxxxxxx, účastníka xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x vlastního xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx opravy provedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vede xxxx xxxxx, pokud x opravu chyby xxxx touto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx oprávněný.

(2) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxx xx xxx evidenci xx xxx, xx xxxxxxx chyba x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx den určit, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx ke dni, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxx xxx dokumentaci opravených xxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx jejímž xxxx xxxxxxxx chybu, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx po opravení xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxx evidenci investičních xxxxxxxx, spolupracují xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v co xxxxxxxxx xxxx.

§99

Výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxx xxxxxxxx účtu vedeného x této xxxxxxxx xxxx emitentovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedeného x xxxx xxxxxxxx xxxxx x evidence. Xxxxx, xxxxx vede centrální xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxx majiteli xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá zástavnímu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx uvede zaknihované xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zástavní xxxxx na investičním xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx práv. Xx-xx výpis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výpisu x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx vedeném xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx věřitel požadovat xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpisu x xxxx osoba xx xxxxxxx jej xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Výpis z xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§93 xxxx. 4) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx (§93 xxxx. 5), xx xxxxxxx byl xxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xx výpisu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx údaje na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§99x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se údajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx byl xxxx x evidenci xxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxx evidenci investičních xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje z xxxx evidence x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xxx majetkový xxxx xxxxxx, pouze xxxxx, stanoví-li tak xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx předpis, x x případech, xxx xxxxxx trestní xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§100

(1) Xxxxxxxxx depozitář xx osoba podle xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 909/2014, která má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) získala xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx uznána podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými papíry x Xxxxxxxx unii x centrální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51) x

x) xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51) x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxx xxxxxxxxx označení "centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů". Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxxxx depozitář xxxxxxx xxxxxx".

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx poskytování informací xxxxx §115. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastníky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx nástrojům xxxxxxxxxx xxxxx §202a x xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 odst. 3 xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

§101
§101 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§102
§102 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§103a
§103a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§104
§104 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§105
§105 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§106
§106 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§107
§107 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§107x
§107x zrušen právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§108
§108 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§109
§109 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§110
§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§111
§111 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§114

§114 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§115

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §99a xxxx. 1

x) xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxx exekučního xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxx investičního nástroje,

c) xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,

e) Xxxxx národní bance xxx xxxxx

1. xxxxxxx xxx finančním xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investičního xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx při xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) ministerstvu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x notifikací vládního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx unie12a).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx, poskytne xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, na žádost xxxxx z xxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §99a xxxx. 1.

(3) Osoba, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytne xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xx xxxxxx údaje x evidence a xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §99a xxxx. 1.

(5) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx osobám xx úhradu vynaložených xxxxxxx. Způsob stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx věcných xxxxxxx a způsob xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

NĚKTERÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚSTŘEDNÍCH XXXXXXXXXX

§115x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro povolování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů43) je x České xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxx x další technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115b

Oznamovací povinnost

Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 70 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2021/2376), xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx rozhodného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize ústřední xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2376) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115d

Jednání valné xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2376) x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxxxx podle čl. 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2376), xxx xxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 11 dnů.

§115d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 29.5.2022

§115x

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Při uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2376) xx nepoužijí xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x změnách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Změna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2021/2376), se zapisuje xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxx změny výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku je xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2376). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxx

(1) Dochází-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxxxx podle xxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2376), postupuje xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx 2 xx 7 xxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx přeshraniční xxxx s ústřední xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vztahu x ústřední xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x přeměně,

b) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) právu xx xxxxxxxxx,

x) právu xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) neplatnosti přeměny,

g) xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxx x

x) přezkoumání xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. Přeměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxxx přeměny x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Předběžný xxxxx x ocenění xxxxxxx x dluhů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ozdravné xxxxxxx a xxxxxx xxxxx ústředních xxxxxxxxxx76).

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Věřitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ozdravné xxxxxxx a řešení xxxxx xxxxxxxxxx protistran76).

(7) X souvislosti x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x konverze x xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx v projektu xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

§115x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx ústřední protistrany xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoveno jinak. Xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Prvním xxxxxx x řízení x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této žalobě xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §73 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx prokázán xxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

§115h

Opatření xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle čl. 27 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2021/2376) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx okruhu osob xxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se vydává xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti.

(3) Xxxxx, xxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx. Podané námitky xxxxxx Xxxxx národní xxxxx sdělením. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx využít xxxx podklad xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s účinností xx 29.5.2022

ČÁST JEDENÁCTÁ

OCHRANA XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§116

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 596/2014, xxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx banka, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informaci, xxxxx xxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, x která nebyla xxxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx v odstavci 1.

§117

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxx xxxxxxx x §116 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) občanského xxxxxxxx xxxxxx,

x) soudního xxxxxx xxxxxxxxx,

x) trestního xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx zzákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx řízení,

k) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX POVINNOST XXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX OSOB

§117a

Pro vyměnitelný xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx obdobný xxxxx papír xxxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx vyplývajícího xxxxxxxxx x nabytí xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx [§118 odst. 1 xxxx. x)].

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2009 Xx. x účinností xx 1.8.2009

§118

Výroční xxxxxxxx zpráva xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx a xx-xx xxxxx xxxxxxx sídlo xx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. státu, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx-xx si xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§123),

x) dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xx-xx xxxxx xxxxx papír přijat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x xx-xx tento xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

1. Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, zvolil-li xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx republiku xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení dlužné xxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx emitentem, xxxxxx sekuritizovaného xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cenného papíru x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 EUR, xx-xx xxxxx cenný xxxxx xxxxxx k obchodování xx evropském regulovaném xxxx x zvolil-li xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx-xx si xxxxx emitent Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Výroční finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka ověřená xxxxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx ji sestavovat,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx emitent xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx odpovědných xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x funkcí, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx závěrka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souborem xxxxxxxx xxxxxxxxx, podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx x majetku, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. výroční xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizik a xxxxxxxx, xxxxxx čelí, x

3. xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx standardy xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx přijatými Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 4 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx74).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formát xxx xxxxxxxx xxxxx67). Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxxx přístupná xx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) emitenta xxxxx odstavce 1 xx také xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, které

1. xxxx xxx něj xxxxxxx, x informaci x tom, kde xx možno xx xxxxxx nahlédnout, x

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxx je xxxxx xx kodexu nahlédnout,

b) xxxxxxxxx x postupech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx, pokud xx používá,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxxxx xxxx žádný xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx xx vztahu x xxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx odkazem na

1. xxxxx upravující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxx akcie, xxxx

2. xxxxxxxxxxx zahraniční právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokument xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na emitentovi,

f) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx x základního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi,

h) x xxxxxxx emitenta, xxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxxxx alespoň 2 hraniční hodnoty xxxxx §1b odst. 3 zákona o xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vedoucí xxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a odborných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování x

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), včetně xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

j) namísto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x i) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeny ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahem.

(5) Xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) obsahuje xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxx xx základním kapitálu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx procenta xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,

c) významných xxxxxxx a nepřímých xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx emitenta,

d) vlastnících xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx těchto práv,

e) xxxxxxx hlasovacích xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastníky xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx známy,

g) zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volbu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxx stanov xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx smlouvách, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxx nabídky xxxxxxxx, x o xxxxxxxx x xxxx vyplývajících, x výjimkou takových xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx bylo pro xxxxxxxx vážně poškozující; xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx emitentem x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx jejich funkce xxxx zaměstnání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) systému xxxxxxxx programu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxx sami xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řádném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcionářům xxxx obdobným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysvětlující xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx sídlem xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx hromada xxxx xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uveřejní; v xxxxxxxxx se uvede xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx finanční zpráva

(1) Xxxxxxx podle §118 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxx, xxx uveřejněná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vždy

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) popis důležitých xxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx x prvních 6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx s popisem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zbývajících 6 měsíců xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prvních 6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které podstatně xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxxxxx odpovědných osob xxxxxxxx, spolu s xxxxxxxx xxxxxx jmen x xxxxxx, xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkrácený xxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx a poctivý xxxxx x majetku, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem x není-li zpráva xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy, uveřejní xxxxxxx zprávu auditora xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx IAS 34 - Xxxxxxxxx účetní xxxxxxxxxxx, xxxxx přílohy xxxxxxxx Komise (XX) č. 1126/200865).

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx, zkrácené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx rozvahy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§119x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx lesnictví, xxxxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xx xxxxxxxx účetního období xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx číselné xxxxx x informace x xxxxxxxx placených xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zabezpečí, xxx xxxx uveřejněná xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

§119b

Uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx uvedený x §118 xxxx. 1 xxxx. a) bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx změnu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx právo na xxxxx xx emitentovi. Xxxxxxx povinnost má x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxx xx emitentovi xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x §118 odst. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx emisních podmínek xxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxxxxx podmínkám.

§119x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace

(1) Povinnosti xxxxxxxxx x §118 xx 119a xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/112966) x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výlučně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x), pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx emise alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, který

a) xx xxxxxx uvedenou x §2a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) nebo zahraniční xxxxxx x obdobnou xxxxxxxx, xxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 XXX x emitent x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxxx přijetí cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu66), xxxx

x) vznikl před 1. xxxxxx 2004 x xxxxxx výlučně xxxxxxxxxx nástroje uvedené x §118 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx emitenta

§120

(1) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 odst. 1 xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx jím xxxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, a České xxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x)

x) zajistí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, které vydal, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto cenných xxxxxx stejné xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, je-li x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx počet hlasovacích xxxx,

x) xxxxxxx výplatu xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxx peněžitého plnění xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx; emitent xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx plnění prostřednictvím xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. a), b) xxxx x) xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o konání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na emitentovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx zaslání pozvánky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx shromáždění vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxx, x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů. Xxxxx xxxxxxxx emitent xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx právo xxxxxxx xx xxxxxxx formuláře xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxx a xx xxx nebezpečí x listinné podobě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 v xxxxxxxx podobě x xxxxx emitenta, jeho xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emitenta a xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx zaslání x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem xx svůj náklad x xxx xxxxxxxxx xxxx být vlastník xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx upozorněn v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3. Emitent xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx moci x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx obdobný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxx dokument xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx valná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx schůze xxxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx shromáždění vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tímto emitentem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxx

x) xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxx vlastníka cenného xxxxxx, xxxxxxxxx oprávněného xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §122 odst. 2 xxxx. a) až x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, uchovávaných x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů, xxx xxxxxxxxxx odkladu vlastníka xxx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem a xxxxxx jej x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě x xxx, že xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každému xxxxxxxxxxx xxx vydaných cenných xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v §122 odst. 2 xxxx. x) až x); to xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxx o zasílání xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx.

(6) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxx také xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx dokument xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx nebo dokument xxxxxxx emisním podmínkám xxxxxxxx možnost poskytnout xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem.

(7) Emitent xxxxxxx v §118 xxxx. 1 písm. x), c) xxxx x) xxxxxxxxx xx xxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx vede xxxxxxxx xxxxx, informace o

a) xxxxxxx výnosu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx obdobného peněžitého xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenným papírem xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) svolání xxxxx xxxxxxx emitenta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx schůze xxxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx,

x) změnách práv xxxxxxxxx s investičním xxxxxx papírem xxxxx §119b,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenným papírem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§120a

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx srovnatelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx podle §118 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx shromáždění vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx hromady xxxx obdobného shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx vlastníka cenného xxxxxx související s xxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo obdobném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx spojených,

b) xxxxx x určitý xxxxx xxxx, xxx xx účastnit, x xx x xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx emitentovi, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx informací x

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x návrhům, jejichž xxxxx je xxxxxx x pozvánce xx xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v oznámení x xxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx emitentovi,

2. právu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx program xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto práva; x případě, xx xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxx x lhůtách xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx emitenta, xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. způsobu, xxxxx emitent xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředkem xxxxxxx x xxxxxxx plné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o způsobu x místu získání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §120b odst. 1,

d) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, kde xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §120b xxxx. 1 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má xxx xx xxxxxx jednání xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx shromáždění vlastníků xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cenným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi xxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxx shromáždění vlastníků xxxxxxx papírů představujících xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxx xxxx jiná peněžitá xxxxxx vyplatí. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxx jednání xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx emitentovi.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §118 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů do xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na emitentovi xxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx hromadu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxx. Stejným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledku jednání xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx shromáždění vlastníků xxxxxxx papírů představujících xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx emitentovi, použije xx odstavec 3 xxxxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pozvánku,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi; xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx podnikatelského uvážení xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx emitentovi xxxx, xxxx xxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx anebo x informaci, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, pomocí kterého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obdobného shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v oznámení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx počet xxxxx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxx-xx emitent xxxxx druhy akcií x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zvlášť pro xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Emitent xxxxx §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xx konala xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx, údaje x

x) xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto akcie x tyto xxxxx xxxxxx představující podíl xx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x počtu hlasů, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 akcionářům xxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx uvedený x §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx schůze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení dlužné xxxxxx; xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx zašle xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o výkonu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním předpisem xx dokument, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dokument, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx splacení xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné částky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. b) nebo x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k datu xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx odpovídající 100 000 EUR, xxxx xx taková xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jakémkoli xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zajištěny nezbytné xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.

§121

Xxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinností

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, klamavé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investorů,

c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaručit,

d) xxxxxx nesprávné xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§121x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papír uvedený x §3 odst. 2 písm. x) xxxxxxx x obchodování xx evropském regulovaném xxxx, plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §118, §119b xxxx. 2, §120 xxxx. 1 x 5 x x §121 emitent xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijat x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§121x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx emitenta, povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx X této xxxxx zákona x xxxxx xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014, xxxxx emitent xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxx srovnatelné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxxxx investiční cenný xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxx souhlasu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, uveřejní-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX této xxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx emitentem; xxxxx-xx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx odkazu na xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX INFORMACÍ X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX

§121x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx x xxxxxx xxxx obdobným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu.

§121c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2019

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§121x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx emitentovi xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxxxx xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx stejným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx.

(3) Obdrží-li osoba, xxxxx vede samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů xxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, žádost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx

x) majiteli xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxx pro ni xxxx účet xxxxxxxxx, xx kterém jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx emitentem.

(4) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. x xxxxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x kontaktní xxxxxx, včetně adresy xxxxxxxxxxxx pošty, je-li x xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx adresy elektronické xxxxx, je-li x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxx, x

x) druh xxxxx xxxx obdobného xxxxxxx papíru nebo xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, požaduje-li xxxxxxx xxxx údaje.

(5) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3x xxxx. 8 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2007/36/ES.

§121d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx povinen xxxxxxxxx uveřejnit, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x která xxx něj xxxx xxxxxxxx xxxxx, informace xxxxx §120 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněny na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emitenta. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxx vlastníka, na xxxxxx eviduje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx cenných papírů, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastníka.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx, která xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, nebo xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 7, xxxxx xxxx informace

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) majiteli xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx stejným xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx majitele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, která xxx ni vede xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3x xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/36/ES.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxx xxxxxx za plnění xxxxxxxxxx xxxxx §121d x 121e xxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxxx nákladům xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úplatu xx jednotlivé služby xxxxx §121d a 121e.

§121x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x členském xxxxx Evropské unie x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jsou-li přijaté x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx.

§121x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2019

§121h

Uchovávání informací

Emitent a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx údaje získané xxxxx xxxx hlavy xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účtu vlastníka xxxxxx majitele.

§121h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx akcionáři xxxx xxx pověřené xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx hlasování na xxxxx xxxxxxx započteny. Xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li informace xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx valné hromady.

(2) Xxxxxx-xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, předá xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxxx xx xxxxx hromadě xxxx rozhodování xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx takto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Formu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx. 3x xxxx. 3 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2007/36/ES.

§121x vložen právním xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX TRANSAKCE XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§121x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §118 xxxx. 1 xxxx. x).

§121x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx odměňování

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §121l. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx konané xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx emitenta. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé, je xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx do xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx politika odměňování xx schválení.

(2) Představenstvo xxxx správní rada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx politiku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx následující valné xxxxxxx ke schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx odměňování.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx spolu x xxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §120b odst. 2 xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ponechá xx uveřejněnou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2019

§121x

Xxxxx xxxxxxxx odměňování

(1) Xxxxxxxx odměňování xx xxxxxxxxxxxx, podporuje obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx způsobem tak xxxx.

(2) Politika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x osobám podle §121m xxxx. 1

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx složek xxxxx, včetně xxxxx xxxxxx x dalších xxxxx x jakékoliv xxxxx a jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx emitent xxxxxxxxxx složku xxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně včetně xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

4. xxxxxx xxxxxx, do jaké xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxx,

5. pravidla xxx odklad xxxxxx xxxxxx xx pohyblivou xxxxxx odměny xxxx xxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxx, x

6. xxxxxxxxx x xxxxx emitenta xxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx xxxxxx odměny nebo xxxx části,

c) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx odměnu xxxxxx xxxxx, dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx akcie, xxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxxx nabyté v xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odměna xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §121m xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovního xxxxxx, xxxxxx úhrad xxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxx,

x) hlavní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x hlavní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx emitent xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mzdovým x pracovním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx emitenta, a

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení, xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zájmů a xxxxxxx jeho řešení, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §121k odst. 2 xxxx 3, xxxxxxxx xxxxx a zdůvodnění xxxxx podstatných změn x xxxxxxx, jakým xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx a xxxxxx stanoviska k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x politice xxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx.

§121x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121m

Určování xxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx emitent xxxxxx xxxxxx představenstva x xxxxxxx rady nebo xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxx, která je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxx-xx, xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměňování.

(2) Neexistuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxx podle odstavce 1 v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; §121k odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Smlouva x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxx představenstva, dozorčí xxxx xxxxxxx rady xxxxxxx účinnosti x xxxxxxx, v xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odměňování. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Smlouva x výkonu xxxxxx, xxxx právní jednání xxxx xxxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměňování.

§121x

Xxxxxxxxx od politiky xxxxxxxxxx

Xx politiky xxxxxxxxxx xx emitent může xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x udržitelnosti xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu jeho xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odchýlení x xxxxx pravidel, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxxxx, schválení a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxx x srozumitelnou xxxxxx x odměňování, xxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxx odměn, včetně xxxxx výhod x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §121m xxxx. 1.

(2) Osoba podle §121m xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odměny, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx předloží ke xxxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x odměňování, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx o odměňování xxxxxxxx, xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Emitent xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 bezplatně uveřejní xxxxxx x odměňování xxxxx s xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx po xxxx 10 let.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx xxxx podle §121m xxxx. 1.

§121o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Sb. x účinností xx 1.10.2019

Obsah xxxxxx x xxxxxxxxxx

§121x

(1) Zpráva x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx každé xxxxx xxxxx §121m xxxx. 1 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost emitenta, x xxxxxxxxx x xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) roční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxx následují xx xxx xxxxxxx xxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace xxxxx §121o odst. 2,

x) počet xxxxxxxxxxxx xxxx nabídnutých akcií x opcí xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ceny x xxxx realizace xxxx, x xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxx xxxx části x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odměňování xxxxxxxxx v politice xxxxxxxxxx xxxxx §121l xxxx. 2 písm. x) a o xxxxxxxxx xx politiky xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §121n, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx odchýlení x uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx osobě xxxxxx odměna xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo emitent xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx roční xxxxx finančních x xxxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitenta a xxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx emitenta, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §121m xxxx. 1, x xxxxxxxx xx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx srovnání.

(3) Zpráva x xxxxxxxxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx údajů64) xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxx xxxxx §121m xxxx. 1.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxx ověří, zda xxxxxx o odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §121p xxxx. 1.

§121x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2019

§121x

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§121x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitentem xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx které xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx 10 % xxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx přesahující 10 % xxxxx xxxxxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx transakce xxxxxxx.

(2) Transakce x xxxxxx spřízněnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx období xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§121x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2019

§121t

Uzavírání a schvalování xxxxxxxxxx transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx významnou transakci xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx hromadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §121u xxxx. 1; není-li xxxxx přesné xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxxx, xxxxx alespoň xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx §121u odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx §121u xxxx. 1 xxxx. x) xx f) x xxxxx dílčí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§121x vložen právním xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2019

§121x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx transakce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxx vztahu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stranou,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a

f) další xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx spravedlivá x přiměřená x xxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx emitentem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřené xxxx ní a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx uzavření xxxx transakce. Emitent xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx obdržení xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §121s xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvede x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 596/2014.

§121u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§121v

Výjimky ze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spřízněnými xxxxxxxx

(1) Ustanovení §121t x 121u se xxxxxxxxx xx významnou xxxxxxxxx xx spřízněnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxx tržních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §121t x 121u se dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) týkající xx xxxxxxxxxx osob xxxxx §121m odst. 1 x souladu s §121k xx 121n,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx jediným xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx bankou na xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx xx ochranu xxxx stability xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx na základě xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx člen xxxxxxx xxxx správní xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§121x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností od 1.10.2019

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXX

§122

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx podíl na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx 1 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxxxx částka v xxxx xxxx, 3 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 100 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxxxx částka x xxxx xxxx, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % xxxx 75 %, xxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxx tyto xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxx xxxxxxxx xxx učinit x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx disponuje xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx, xxx xxxx xxx vydávané xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xx podílu xx xxxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxx započítají x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx bude tato xxxxxxxxx xxxxx vykonávat,

d) xx kterým xx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x ní xxxxxxx, xxxxxxxx xx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) která má xxxxxxx svým xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx jiná xxxxx,

x) která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x odstavci 1 xx základě xxxx xxxx, může-li xxxx xxxxx vykonávat xxxxx xxxxx uvážení x xxxxxxxx jí nebyly xxxxxxxxxxx uděleny xxxxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx právo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx nabude, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x), x které xxxx ekonomický účinek xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx h), xxx xxxxxx xx skutečnost, xxx zakládají xxxxx xx vypořádání dodáním xxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x penězích.

(3) Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx právech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sčítají; xxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnosti podléhá x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx jednajícími xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznamovací povinnost.

(4) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, překročení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx dozvědět x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx vznik oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx, že xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx x této skutečnosti xxxxxxxxx nejpozději 2 xxxxxxxx dny po xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vznikne xxxx xxxxxx, mohou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámením. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxx xxx xx smyslu odstavce 2 xxxx. g) xxxxxxx pouze xxx xxxxx jedné valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx okamžik xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx za xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx emitentovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx, x xx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx oznámeny xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech uveřejní xx xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx oznámení nebo xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx sama xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx celkovou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hodnotou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xx tak, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx držitel xxxxxxx xxxxxx veškerých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámí xx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx nezapočítávají x xxxxxxxx pozicemi xxxxxxxxxxxx xx x témuž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xx investičních xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxx x hotovosti xxxxx odstavce 9, xxxxxxxx xx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/761102).

§122a

Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §122 odst. 1 xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx §122 xxxx. 1 xxxxxx bez xxxxxx na xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx nevykonává. X xxxxxxxx toho, že xxxx xxxxx nevykonává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx jejího xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx právech podle §122 xxxx. 1.

(3) Xxxxx uvedená x §2a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nezapočítává xx xxxxxx na hlasovacích xxxxxxx podle §122 xxxx. 1 podíly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 86 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) nepřesahují-li xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 5 %, a

c) xxxxx nevykonává xxxx xxxxx nezasahuje do xxxxxx emitenta.

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxxxx k majetku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) ovládaná xxxxx hlasovací práva xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ovládající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx, nezasahuje-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxx i xxx ovládající xxxxx xxxxx, která v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službou xxxxxxxx x §4 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx

x) právní xxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nezasahuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 3 upravují xx. 2, 3 x 6 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/761102).

§122x

Xxxxx podmínky x xxxxxxxxx na oznamování xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §122a xxxx. 4 xx 6 se xxxxxxx xxx ovládající xxxxx xxxxx, zašle-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) údaje x ovládané osobě xxxxx §122a xxxx. 4 až 6 x x orgánech xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §122a xxxx. 4 až 6; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx výlučně investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx papíry xx xxxxxx §122 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), x

x) změny x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx podle §122a xxxx. 4 xx 6 na xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §122a xxxx. 4 písm. x) xxxx s §122a xxxx. 5,

x) v xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx zákazníkem xx xxxxxxxx osoby xxxx xx účast xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx zákazníky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx překročil xxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxx xxxxx na svých xxxxxxxxxxx právech xxxx xx xxxxxx svůj xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejní do 4 pracovních xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xx podílu xx xxxxx hlasovacích právech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podíly xx hlasovacích xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při zpětném xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx14a), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx emitenta xxxxx, xxxxx tyto cenné xxxxxx nabyla.

§122a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2016

§122x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx, xx xxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládá,

b) osobu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedené x §118 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 pracovní xxx, nebo

c) xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xxxx nevztahuje xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 %, xxxx xxxxx-xx svůj xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xx podmínky, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) oznámí-li ve xxxxx uvedené x §122 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx emitenta.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx emitenta xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx bank, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše podílů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §122 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxxx, a zároveň xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dobu x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x centrálních bank. Xxxxxxxxxx povinnost xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/761102).

§123

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx uvedený x §118 odst. 1 xxxx. a) bodě 2, §118 xxxx. 1 písm. b) xxxx 2, §118 xxxx. 1 xxxx. x) a d) xxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hlav II x XXX nebo xxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Takto xxxxxxxx státem může xxx pouze xxxxxxx xxxx Evropské unie, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx sídlo xxxx ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxx závazná xxxxxxx xx xxxx 3 let xxx xxx jejího xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přestane xxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený v §118 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx XX x XXX xxxx xxx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx to xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx cenné papíry xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx x ve xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, §118 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx §118 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx. Xx-xx takových xxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx zvolil xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, x to až xx xxxx, xxx xx emitent xxxxx xx referenční xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxx jeho referenčním xxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxx uveřejní x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 do 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx být nadále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xx xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx přijaty xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx za to, xx xx zvolil xx xxxxxxxxxx stát xxxxx z těchto xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xx emitent xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členský xxxx Evropské xxxx x svou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX XX

XXXXXXX PŘED XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx vnitřních xxxxxxxxx

§124

Xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx trhu52), xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx, zavede, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxx §12i xxxx. 1.

§125

§125 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

§126

§126 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

HLAVA VII

POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX VYBRANÝCH XXXXXXXX

§127x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx institucionální xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx se xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx správce xxxxx v případě, xx správce xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. d) xxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx vztahu x xxxxxx xxxx obdobným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §127l127n xx použijí xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na poradce xxx hlasování se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx působí x Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx.

Xxxxxxxx zapojení

§127f

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx zapojení (dále xxx "xxxxxxxx zapojení") x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Politika xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investora upravuje xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x emitentovi,

b) xxxxxx, jakým investiční xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxx zapojení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx institucionální xxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx

1. strategii činnosti xxxxxxxx,

2. finanční x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti emitenta x

6. způsob, xxxxx xx emitent xxxxx x spravován,

d) způsob xxxxxxxxxx s emitentem,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx spojených x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx akcionáři xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) způsob komunikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx střetů xxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investora xxxx správce aktiv xx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. s účinností xx 1.10.2019

§127g

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx investor x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hromadách emitenta, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx emitentovi,

d) vysvětlení xxxxxx hlasování xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zanedbatelný, x

x) xxxxxxxxx x využívání xxxxxx poradců xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zapojení xxxxxx hlasování xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §127h.

§127g xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx §127f x §127g xxxx. 1, uveřejní-li xxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§127x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127i

Institucionální investor a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx uplatňují xx xxxxxxxxxxx střetu zájmů.

§127i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127j

Investiční strategie institucionálního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejní na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx hlavní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x důrazem xx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé výkonnosti xxxx investic.

(2) Má-li xxxxxxxxxxxxxxx investor xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx emitentovi, které xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu, x tento majetek xx obhospodařován xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investor xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx správcem xxxxx o obhospodařování xxxxxxx:

x) xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx investiční rozhodnutí xx strukturou a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx obhospodařuje,

b) xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob, jakým xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. stanoví x sleduje cílový xxxxx xxxx rozpětí xxxxxxxx obratu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx skutečností xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xx.

(5) Institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxx jednou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx investor xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§127x vložen právním xxxxxxxxx č. 204/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

§127k

Investiční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investorovi, jak xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx institucionální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) hlavních xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých rizicích xxxxxxxxx s investicí,

b) xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx poradců xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, který xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapojení, x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Správce xxxxx xxxxxx xxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 204/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2019

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx hlasování

§127l

(1) Poradce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx na xxxxx chování, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx kodex xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uveřejní x xxxx xxxxxxxx, xxxxx případně xxxxxx.

(3) Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 bezplatně xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x alespoň jednou xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností od 1.10.2019

§127x

(1) Poradce xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hlasovacích xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a modelů, xxxxx xxxxxxx,

x) hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x jak xxxxxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxx,

x) zda x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x vnitřními xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx popis xxxxxxxx hlasování, xxxxxx xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxx,

x) xxx komunikuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stranami,

h) xxxxxx x popis xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx předchází xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx řeší.

(2) Poradce xxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x ponechá je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §127l, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2019

§127x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýz, poradenství xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxx zájmů xxxx.

§127x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2019

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§127

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx, povinna xxxxxxxxx xxxxx xxxx II x V xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 596/2014. Xx povinně uveřejňovanou xxxxxxxxx se xxxxxxxx x informace xxxxx §120a xxxx. 2 x 3, §120b xxxx. 1 písm. x) x §120c xxxx. 1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci xxxxx §120 odst. 3, xxxxx i informace xxxxx §120b xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxxx. 2 x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx x ní zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; zároveň xxxx informaci xxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxx osoba je xxxx povinna uchovávat xxxxxxxxx xxxxx související x povinně uveřejňovanou xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx a xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, formu x xxxxxx uveřejňování povinně xxxxxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 596/2014 Xxxxx národní bance.

§127a

Způsob xxxxxxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §127 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxx

x) splňuje požadavky xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací,

b) xxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 6, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nad finančním xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx veřejnost v Xxxxxxxx unii xxxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 19 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 596/2014, x xx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§127x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx dohodu o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x x xxxxxx xxxx xxxx.

§127x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x účinností xx 1.8.2009

§127c

Jazyk xxxxxxxxxxxx

(1) Emitent xxxxxxx v §118 xxxx. 1, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informaci x jazyce xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x českém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx v anglickém xxxxxx xxxx v xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 1, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x anglickém xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx regulované trhy, x

x) x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedený x §118 odst. 1, xxxxx xx xxxxx x investiční xxxxx xxxxx, xxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 EUR, xxxx xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX k xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxxxx x obchodování xx jednom xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x anglickém xxxxxx, x dále x xxxxxx, x xxxx xxx předkládat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhy xxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, který xx xxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §118 xx 119a, §120a odst. 1 písm. x), §120c xxxx. 1 xxxx x §122b xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx, který xx sídlo xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinnosti, pokud xxxxxxx osoba České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinnost podle xxxxxxxx řádu státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx srovnatelná x xxxxxxxxxx stanovenou x §118119a, §120a xxxx. 1 xxxx. x), §120c xxxx. 1 xxxx x §122b xxxx. 3 xxxx 4. Xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §118 xx 119a, §120a xxxx. 1 písm. x), §120c xxxx. 1 xxxx x §122b xxxx. 3 nebo 4, stanoví x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxx xxxx zásady xxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxxxxxxxx x mezinárodními účetními xxxxxxxxx IAS 34 - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 1126/2008, xxxxx x případy, xx xxxxx lze xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx zavádí xxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx používaných xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxx17c).

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxx má sídlo, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx x povinností, x xxx mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §127 xxxx. 2 x §127c x současně xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu informovat Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x každé xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx výjimka xxxxxxxx.

(4) X povolení výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský orgán xxx xxxxx xxxxxx x trhy.

XXXXX IX

GARANČNÍ XXXX XXXXXXXXXX S XXXXXXX XXXXXX

§128

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx schopen xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx

x) přijímá xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými papíry,

b) xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jednotliví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxx náhrad x Xxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxxxxxx vyplácení xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx fond xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx fondem. Xx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx pětičlennou správní xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxxx xxxx Garančního fondu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Garančního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 5 xxx, a xx x opakovaně. Nejméně 1 člen je xxxxxxxx z řad xxxxxxxxxxx České národní xxxxx, a xx xx návrh bankovní xxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx jmenováni x řad členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx členovi xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx místo xxxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx skončí ke xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx skončilo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Člen správní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Zdrojem xxxxxxx Garančního fondu xxxx příspěvky od xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokuty uložené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxx x výnosy x investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx fond xxxx přijmout též xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx Garančního fondu xxx xxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxx xxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx přímo souvisejícího x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) splátky xxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxx účely xxxx hlavy xx xxxxxxxx zákazníka rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí investiční xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx.

(13) Peněžní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx způsobem.

(14) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Garančního xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx statut Garančního xxxxx, xxxxx vydá xxxxxxx rada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ke xxxxx změně statutu Xxxxxxxxxx fondu.

§129

Placení příspěvku xx Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příspěvek xx xxxx 2 % x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x to xxx xxxxxx xx xxxxx měsíců, xx xxxxxxx obchodník s xxxxxxx xxxxxx vykonával xxxx činnost.

(3) Příspěvek xx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx každoročně xx 31. xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§129a

Kontrola xxxxxxx příspěvků

(1) Xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx podle §129 xxxx. 3 xxxxxxxxx Xxxxxxxx fond Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zaplacených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými papíry xx uplynulé xxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx xx poslední xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx procentní xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1. X případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxx opatření k xxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních k xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx fondu

§129b

(1) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předloží Garančnímu xxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x případě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytl xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §130 xxxx. 9. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx je xxxxxx.

(2) Povinnost podle xxxxxxxx 1 má x xxxxxxxxxx společnost x zahraniční xxxxx xxxxx §132a xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x České republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§130

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Garančnímu xxxxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxx xxx xxxxxxxx situace není xxxxxxx xxxxx své xxxxx spočívající xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pravděpodobné, xx xx xxxxx xx 1 xxxx, xxxx

x) soud xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx rozhodnutí, které xx za následek, xx xxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydání xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx x cennými papíry.

(2) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx schopen xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxx přihlášení xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx výplaty xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxxxx, xx xxxx lhůta uplynula, xx xxxxx xxxxxxxxx x odepření xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nárok

a) Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx celek,

c) xxxxx, xxxxx x xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2

1. prováděla xxxxx xxxx xx podílela xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jehož zákazníkům xx xxxxxxx náhrada x Xxxxxxxxxx fondu,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx,

4. byla osobou xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx osobě xxxxx xxxx 1 xx 3,

5. byla xxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxx podnikatelského seskupení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx provádění xxxxxx xxxxx, která xxxxx xx stejného podnikatelského xxxxxxxxx xxxx obchodník x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx,

7. byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx náhrada x Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xx které xx xxxx xxx kdykoli xxxxx posledních 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx učiněno oznámení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx náhrada x Xxxxxxxxxx fondu, xxxx osoba s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50% podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích právech,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jehož zákazníkům xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle §829 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx., nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2719 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výplatu xxxxxx

x) xx majetek xxxxxxxxx, x kterém xx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) osobě xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxx této xxxxx.

(6) Xxxxxxxx fond pozastaví xxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxx 5 bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx se o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděl.

(7) Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xx poskytuje xx majetek zákazníka, xxxxx mu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x finanční situací xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxx, ke xxxxxxx Xxxxxxxx fond obdržel xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxxxx xx spoluvlastnictví s xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx hodnoty peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, x xxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx částky xx odečte xxxxxxx xxxxxxx zákazníka xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1.

(8) Xxx výpočet xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx určující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platné ke xxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx fond obdrží xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx výpočtu xxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx ujednáním xxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výnosům, na xxxxx vznikl xxxxxxxxxxx xxxxx xx dni, xxx Xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytuje xx xxxx 90 % částky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 20 000 XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxx u jednoho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vypočtení xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx výjimečných xxxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxx prodloužit xxxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxx Garančnímu xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx podle odstavců 7 x 8. Je-li x obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxx určená xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx. Je-li u xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx konkurs, xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx ji x xxxx Garanční xxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx x sebe.

(12) Podklady xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxx:

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x druh, xxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx majetek xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §132,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§131

(1) Okamžikem xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xx Garanční xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx x úpadku namísto xxxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx xx promlčí xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §130 odst. 2. Xxxxx zákazník x této xxxxx xxxxxxxxx svůj nárok xx xxxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx lhůta xxxxx xxx za 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx Garančnímu xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, obstará xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxx, za kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnuty, xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx, xxxx mu xxx xx jeho xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

§132

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákazníka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxxx. Dokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jedná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x majetku xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelné, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zákazníkům podle xxxxxxxxx xxxx, insolvenční xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech zákazníků, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, jde x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx uplatnit v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úpadek x způsoby xxxx xxxxxx20) xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx21).

(5) Insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx majetková podstata xx xxxxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§132x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolením xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investičním fondem, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §4 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx platit xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxx zákazníci z xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxx, x to xx obdobných podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx zákazníky. Xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákazníka obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx podpůrci x xxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxxxxx xx neplatí xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.

§132a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

§133

Xxxxxxx příspěvku do Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dohledu jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx nemusí účastnit xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodník s xxxxxxx xxxxxx. Do Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§133x

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) nemusí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxx přesnost xxxx vznesl xxxxxxx xxxxx tomuto zpracování, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx činnost podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx; xxxxx počítačových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede Xxxxxxxx fond x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uchovává xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§133x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s účinností xx 24.4.2019

§134

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxxxx Xxxxxxxx fond x xxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém, x xxxxxxx má xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, o tom, xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx situací a xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

LIMITY XXXXX X KONTROLY XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§134x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxx velikosti xxxxx xxxxxx, xxxxxx může xxxxx kdykoli xxxxx x derivátech zemědělských xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxx významných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obchodních systémech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx komoditní derivát, x kterého xxxxxx xxxxxx všech čistých xxxxxxxxxx pozic konečných xxxxxxxx xxxxx dosahuje xxxxxxxx alespoň 300 000 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a pozic, xxxxx xxxx jménem xxxx xxxxx drženy xx úrovni celé xxxxxxx, x cílem

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx vypořádání, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxx xxxxxxxx sbližování xxxx xxxxxx xxxxxxxx x měsíci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komodity, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx dotčeno xxxxxxxx xxx xxxx komodity xx trhu.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepoužijí xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx měřitelné xxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx subjekt xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx finančním xxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx objektivně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pozice držené xxxxxxxxxx x nefinančními xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxx nebo obchodní xxxxxxx, x

x) investiční xxxxx xxxxxx uvedené x §3 odst. 2 xxxx. d) x e), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným v §3 odst. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx určí množstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx držet.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx ustanovení §136 odst. 1 xxxx. x).

(7) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxx xx trhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx x čistých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx významné xxxxx xx xxxx, Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čistých otevřených xxxxx přezkoumá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x trhy.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s cíli xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx, nebo

b) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx xxxxxx xxxxxx určitou xxxxxx x komoditním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxxxxx této pozice xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 x §134b xx 134d upravují xx. 2 xx 21 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591103).

§134x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozice, xxxxx xx použije xx xxxxxxx obchodování dotčených xxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx největší množství xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve významném xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stejné charakteristiky, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve více xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx jednotný xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komodit uvedené x odstavci 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xx významném množství xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásadní xxxx xxxxxxxx komoditní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x).

§134x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx limity xxxxx §134a odst. 1 x §134b xxxx. 1; při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob,

b) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, týkající se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakýchkoli xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v komoditních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx členů x účastníků,

c) požadovat, xxx xxxxxx osoba xxxxxxxx pozici xxxx xxxxxxx její velikost, x to xxxxxxx xxxx trvale x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud daná xxxxx požadavku nevyhoví, x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx dočasně vrátila xx xxx xxxxxxxxx xx dohodnutou xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zmírnit xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §134a xxxx. 1 x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx transparentní x nediskriminační, musí xxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a způsob, xxxxx xxxxxxxxx obchodované xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §134a xxxx. 1 x §134b odst. 1.

§134x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. s účinností xx 3.1.2018

§134x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pozic xxxxx §134a odst. 1, x to v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx jsou opodstatněné x xxxxxxxxx s xxxxxxx na likviditu xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nejdéle 6 xxxxxx ode dne xxxxxx zveřejnění na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x další doby, x xxxxx každá xxxx vždy nejdéle 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platí. Xxxxxx-xx xxxx limity po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doby automaticky xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx limity xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxx x řešení xxxxxxxxxxx případu, zveřejní Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx plně zdůvodní, xxxx xxxx limity xxxxx xxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX X POZICÍCH XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§134x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx skleníkových xxxxx xxxx xxxxxx deriváty,

a) xxxxxxxx-xx xxxxx osob x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle kategorií x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kategoriích x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, a xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry x xxxx, a

b) alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX derivátech, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákazníků, x xx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/201453), x xxxxx se použije, x xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1227/2011,

x) xxxxxx dohledu xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx největší xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx, orgánu xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxx komoditní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxx xxxxxx hlavní podnikatelské xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnému xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx investiční xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

c) jinou xxxxxxxxx xxxx regulovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx sídlem nebo xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx letadla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobných ustanovení xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povinnost podávat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §3 xxxx. 1 xxxx. j).

(5) Xx zprávách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pozic podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx změny od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podíl celkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kategorií a xxxxx osob x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x xxxxxxxx 2 rozlišují xxxx

x) pozicemi xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx x obchodními xxxxxxxxx, x

x) jinými xxxxxxxx.

(7) Lhůty xxx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx

x) čl. 83 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/56578),

x) čl. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2017/953104) x

x) xx. 1 xx 3 prováděcího nařízení Xxxxxx (XX) 2017/1093105).

§134x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §134e xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§134f vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXX INVESTIČNÍ XXXXXXX

§134x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel zavazuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) obchodník x xxxxxxx xxxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x obdobnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijímat vklady xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxx nabízet, xx povinen xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank x evidovat xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktu oprávnění xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx službu xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x evidovat počet x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxx poskytovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produkt xxxx mít jen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze smluv x účtech nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§134x

Xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provést pokyn xxxxxxxx xxxxxx produktu, xxxxx xx měl xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, ledaže xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx produktu xxxxxx informuje xx xxxxxxx nosiči xxx x těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxx dopadů xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jím xxxxxxxx osoba musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Uložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §134g odst. 3, xxxxxxxxx jiné osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §134g xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §134g xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxxxx jeho povinnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§134x

Xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktu

(1) Xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx investičního produktu xxxxxxx xxxxx

x) peněžní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx provozovatele xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx na trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx x xxxx obchoduje xx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx zahraničních trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vedeném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx kapitálového xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxx,

x) kryté xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x členském státě Xxxxxxxx unie,

e) xxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktu, xx-xx hodnotou, ke xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, měnový xxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e) xxxx xx-xx poskytnuto xxxxxxxxxx x penězích x derivátu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxx získané peněžní xxxxxxxxxx zůstaly součástí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxx x xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx výnosy x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§134x

Xxxxx ovlivňování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijmout xxxxxxx, xxxxx může xxxx x porušení xxxxxx xxxxxx.

§134x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 462/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§134x

Xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx §134h xxxx. 4.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXX TŘINÁCTÁ

DOHLED X XXXXXXX TRESTÁNÍ

HLAVA X

XXXXXX XX INDIVIDUÁLNÍM XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§135

Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, právními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx2) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx

x) obchodník s xxxxxxx papíry,

b) člen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx