Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX ŠKODU X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(xxxxxxx průvodce xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx výkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx problematiku xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxx statí x xxxx také xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx. Xxxxx cílem xx stručně xxxxxx „Xxxxx xx xxxx xxx xxx to xxxxxxxxxx“ (tj. „xxx xxxxx x jak xxxxxxxx“ právní úpravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx).

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxx xx nadbytečnými xxxxxxxxxx znehodnotil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXx. Jan Xxxxxxx, srpen 2020
 

ÚVODEM

Stručně x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (dále „XxxX“) xx znění xxxxxxx xx 31. 12. 2013 a x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx újmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 89/2012 Sb., v xxxxxxx xxxxx (xxxx „XX“).

Xxxxx x. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx XX., a xx x ustanoveních §415 xx §459.

Podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xx porušení xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxxx; z xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (konání) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx určitou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxx XxxX xxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xxx xxx xxxxx dovodit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §420 xxxx. 1 XxxX xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx ustanovení §420 XxxX „Xxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxx xxxxxxxxxx“. X hlediska xxx. „xxxxxxxxx prevence“ xxxxx vzniku xxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení §415 XxxX, které xxxxxxxxx, xx „xxxxx xx xxxxxxx počínat xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx škodám xx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.&xxxx;Xxxxx §417 odst. 1 XxxX xxx x xxx, komu škoda xxxxx, povinen x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeným okolnostem xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení hrozící xxxxx (§417 odst. 2 XxxX). Xxxxxxxxxx §418 XxxX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxx nevyvolal, není xx xx odpovědný, xxxxxx bylo xxxxx xxxx nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx anebo jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stejně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ten, xxxxx xxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx obraně xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvajícímu xxxxx. O xxxxxx xxxxxx nejde, byla-li xxxxxx nepřiměřená xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx útoku.

Poznámka:

K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XxxX x xxxx 1964 xx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxx historický x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx soudní rozhodnutí xxx x xxxxxx x xxx-xxxx xxxxx XXXX zobrazit xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
&xxxx;

Obsah

>>> Stručně o náhradě majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

>>> Škoda a její definice v novém občanském zákoníku

>>> Odpovědnost za škodu

>>> KONSTRUKCE ODPOVĚDNOSTI V PRACOVNÍM PRÁVU

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE NAHRADIT ZAMĚSTNAVATELI ŠKODU

>>> ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZAMĚSTNANCEM ZAMĚSTNAVATELI

>>> Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

>>> Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

>>> Rozsah a způsob náhrady škody

>>> Rozsah a způsob náhrady škody v pracovněprávních vztazích

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY

>>> Obecná povinnost nahradit škodu

>>> Odvracení škody

>>> Odložené věci

>>> Rozsah a způsob náhrady škody způsobené zaměstnanci

>>> PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

>>> Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě podle ZP

>>> Zproštění se povinnosti k náhradě

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

>>> Náhrada věcné škody zaměstnanci

>>> Náhrada při úmrtí zaměstnance

>>> Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

>>> Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

>>> Jednorázové odškodnění pozůstalých

>>> Náhrada věcné škody dědicům

>>> Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání

>>> Podstatná změna poměrů poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady

>>> SPOLEČNÁ USTANOVENÍ hlavy IV, části jedenácté ZP

>>> Určení výše škody

>>> Plnění pracovních úkolů

>>> Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů

>>> Cesta do zaměstnání a zpět

>>> Způsob úhrady škody nebo nemajetkové újmy

>>> Spoluzavinění zaměstnance

>>> Některé další zajímavé judikáty

>>> Závěrem 

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v novém xxxxxxxxx zákoníku

V xxxxx xxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §2894 xx §2971 XX. Xxxxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxxx XX je spíše xxxxxxxxxx; pokud bude xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx zmíněna.

Cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx úvodní xxxxxxxxxx XX, která xxxxxxxxxxxxxx škodu.
 

Škoda x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx tím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx majetkovou (xx. xxxxx). Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxx xxxxx x případě, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (§2894 XX). Xxxxxx-xx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx. V takových xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx nemajetkovou újmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nahradit xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx majetku. Xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jednak xxxx x xxxx zisk, xx. výše, x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nezvýšila, xxxxxx xxxxx a xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2894 OZ:

8 Tdo 46/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

8 Tdo 190/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx soud XX

25 Cdo 972/2018 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xx škodu

Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx způsobil – tj. škůdce. Xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xx, xxx ji způsobil xxxxxxxxx xxxxx dobrých xxxxx (§2909 OZ), xxxxxxxxx zákona (§2910 XX), xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti (§2913 XX). Xxxxx xxxxxx XX xxx vznik xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vzniklé v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zavinění.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2910 XX:
15 Tdo 902/2013 - Xxxxxxxx soud XX - obchodní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx


Xxxxx §2895 XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx své xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonem.

Stejně tak, xxxx xxxxxxx XxxX, xxx x xxxx XX x. 89/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu, x xx xxxxxx obranu (§2905) a krajní xxxxx (§2906). Xxx xxxxxxxxx, zda někdo xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nouzi, se xxxxxxxxx i k xxxxxxxxxxxxx vzrušení xxxxx xxxx, xxx odvracel xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx (§2907 OZ).

Závěrem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3079 XX, xxxxx xxxxxxx, xx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené právními xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx (XX), se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů". Xxxxxxxxx-xx xxxx xx dni xxxxxx účinnosti XX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx účinnosti, xxxx xx návrh poškozeného xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx mimořádné xxxxxx xxxxx zvláštního zřetele (§2 odst. 3 XX), přiznat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle XX.
&xxxx;

KONSTRUKCE ODPOVĚDNOSTI X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

Xxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. vztah xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx však xxxx xxxxx i xx xxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, a xx, xx xxxxxxxxxxx odpovídá xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ale x xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxx, xxxx. předpisy xxxxx správního či xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škod xxxx xxxxxxxxx ustanovení §248 x §249 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „XX“). Xxxxx §248 XX xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohli řádně xxxxx své pracovní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxxxx-xx závady, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x prohlídce xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx může provádět xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx pohlaví.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §249 ZP:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

_____________________________________________________

Xxxxxx, X., x xxx. Xxxxxxxx právo. Xxxxx: X.X. Xxxx, 2007, xxx. 344.
&xxxx;

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX NAHRADIT XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx povinnost xxxxxxxx škodu

Obecná xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §250 XX. Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škodu, xxxxxx xx xxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním.

Z xxxxxxxxx je zřejmé, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání (opomenutí), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x němuž xxxxx xxx plnění pracovních xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx zavinění xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v §252 x §255, xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 XX) a xxx xxxxxx svěřených xxxx (§255 ZP).

V ustanovení §251 xxxxxxxxxxx zákoník xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škody. Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx, ačkoliv xx tím xxxx xxxxxxxxx bezprostřednímu xxxxxx xxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na náhradě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxx hrozícího xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;
(§251 a §252 XX)

Xxxxxxxxxx xx judikatura x xxxxxxxxxx §250 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Nejvyšší xxxx ČR
21 Cdo 2536/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
31 Cdo 2764/2016 - Xxxxxxxx soud - xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx kolegium

Vztahující xx xxxxxxxxxx x ustanovení §251 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §252 XX:
21 Cdo 4711/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

XXXXX ZPŮSOBENÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 x xxxx. XX)

Xxxx-xx se zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx "dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), xx které xx xxxxxxxx hotovost, xxxxxx, zboží, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx disponovat po xxxxx xxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxxx zaměstnavateli schodek xxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx. Není xx tedy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx 15-xx do xxxxxxxx 18-xx let xxxx). Byla-li svéprávnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxxxx dohodu o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx.

Xxxxxxx práce vyžaduje, xxx dohoda o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena x písemné formě.

Zaměstnanec xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx schodek xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, zejména, xx xx xxxx zanedbáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Důkazní xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§252 XX)

Vzor výzvy zaměstnavatele k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách 
(§252 XX)
&xxxx;

Odstoupení od xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx §253 XX zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx práci, xx-xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo na xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx x době xx 15 kalendářních xxx xx obdržení xxxx xxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxx závady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx hospodaření xx svěřenými xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx společně xxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty také xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiný vedoucí xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx dohody x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za svěřené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx dnem, xxx xxxx odstoupení xx xxxx dohody doručeno xxxxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx uveden den xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor odstoupení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty 
(§253, §254 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inventuru

Podle §254 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

• xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
• xxx zániku xxxxxxx z této xxxxxx,
• xxx xxxxxx xxxx práce,
• xxx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
• xxx jeho přeložení x
• xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx pracují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx provést

• xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci,
• xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxx,
• při xxxxxx xxxx práce,
• při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
• xxx xxxxx na pracovním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho zástupce x
• na žádost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
• xxx xxxxxxxxxx některého x xxxx od dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zaměstnanec, xxxxx byl společně xxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx, xxxx který xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na jinou xxxxx, xxxx xxxxx xxx převeden na xxxx pracoviště xxxx xxxxxxxx, nepožádá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx svěřených xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx inventury, xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx kteří xxxxxxxxxx xxxxx práci, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx současně x tím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§252 xx §254, §260 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx za ztrátu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx §255 XX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx ztrátou nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x jiných xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx svěřené xxxx xxxxxxxxx 50 000 Xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx částku 50 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x den, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx. Není ji xxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxxxx zaměstnancem.

Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se zprostí xxxxxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Důkazní xxxxxxx xxx leží xx xxxxxx zaměstnance.
 

Vzor dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;
(§255 XX)

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;
(§255 XX)
&xxxx;

Odstoupení xx dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx

Xxxxx §256 XX xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených věcí, xxxx od xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxx ztrátě. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká dnem xxxxxxxx pracovního poměru xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody 
(v xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxx XX)

X xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxx XX (§2894 x xxxx.) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxx). Xxxxx §2951 xxxx. 1 XX xx xxxxx xxxxxxxxx uvedením xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx to dobře xxxxx, anebo xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxx §2951 xxxx. 2 OZ se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Zadostiučinění xxxx být xxxxxxxxxx x penězích, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a dostatečně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2951 XX:&xxxx;
8 Tdo 46/2013 - Xxxxxxxx soud XX
25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxx §2952 OZ xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x to, xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx zisk). Záleží-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxx dluhu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x ustanovení §2952 XX:
25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx soud XX&xxxx;
25 Cdo 972/2018 - Nejvyšší xxxx XX

Xx snížení náhrady xxxxx xxxxx XX xxxx dojít xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx náhradu škody x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2953 xxxx. 1 OZ). Xxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako příslušník xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §2953 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x ustanovení §2953 XX:&xxxx;
8 Tdo 190/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxx-xx xxxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojení x xxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabyl, x xx i nepodléhají-li xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xx xxxxxxxxxx práva xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věcmi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§2954 XX).

Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolností xxxxxxx xxxx (§2955 XX).
&xxxx;

Rozsah a xxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X případě xxxxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aktuální účinná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxx xxxx shora xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx (§3 xxxx druhá ZP). Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním x xxxxxxxxxx škody (§250 xxxx, 1 ZP). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §252 x §255 XX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx více škodních xxxxxxxx, xx nutné xxxx xxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x §172 x §179 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx):

„Xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §172 x §179 xxx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ztrát, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nýbrž xxx xxxxxxx majetkovou újmou, xxxxx je důsledkem xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx škodních xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvlášť (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ČR ze xxx 13.8.2002 sp.zn. 21 Cdo 1111/2001).

Xxxxx §257 odst. 1 XX je xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx nahradit škodu xxxxx §250, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedením x xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx náhrady škody xxxxxxxxx x nedbalosti xxxxx přesáhnout x xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx způsobil xxxxx (§257 xxxx. 2 XX). Xxxx xxxxxxx neplatí, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx úmyslně, x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §257 xxxx. 2, i xxxxxxx xxxxxx zisku.

Způsobil-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (§257 xxxx. 4 ZP).

Je-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle míry xxxxx xxxxxxxx.

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem z xxxxxxxxxx&xxxx;
(§257 xxxx. 2 XX x xxxx §250 ZP)

Vztahující se xxxxxxxxxx x ustanovení §257 ZP:
21 Cdo 1924/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
21 Cdo 4659/2016 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxx §258 XX xx při určení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §251 (Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§252 ZP) xxxx xxxxxxxxxx ztrátou svěřených xxxx (§255 XX), xx xxxxxxx nahradit xxxx škodu x xxxx xxxx (§259 XX).

Xx-xx x náhradě xxxxxxx společně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, určí xx jednotlivým xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výši (§260 xxxx. 1 ZP).

Podíl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 XX xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx, přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikem xxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zbytek vedoucí x xxxx zástupce xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx společně zavázaných xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit všichni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 x 2 XX.

Xxx xxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx výdělků xxxxxxxxxxx xx dobu xx předchozí xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx byla xxxx xxxxxxxxx provedena, x nepřihlíží se x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx zjištěn xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx dosažený xxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx zjištění xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §260 XX:&xxxx;
21 Cdo 4711/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx i „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxx x §261 xx §264 ZP:

Podle §261 xxxx. 1 XX xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stižen xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx vlastní vinou xx xxxxxxxx stavu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§261 xxxx. 2 XX).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx mravům (§261 xxxx. 3 XX).

Xxxxx §262 XX, xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxxx x podřízeným xxxxxxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho zástupce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §263 odst. 1 ZP, výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen projednat x písemně mu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§263 xxxx. 2 XX).

Xxxx xxxxxxxxxx náhrady škody x obsah xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nepřesahující 1 000 Xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§263 odst. 3 XX).
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 a související xxxxxxxxxx, a xxxx §261 a §262 XX)

Vzor uznání xxxxxxx k xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 odst. 2 XX a xxxx §2053 XX)

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §263 ZP:
21 Cdo 2811/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxx §264 XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx snížit.
 

POVINNOSTI XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx škodu je xxxxxxxx x ustanoveních §265§275 XX. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jde xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

• xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (§266),
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx odvracení xxxxx (§266),
• odpovědnost xx škodu xx xxxxxxxxxx xxxxxx (§267), x
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání (§269 x xxxx. XX).

Xxxxx §265 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx pracovních xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx xxx jeho xxxxxxxx, xxx škodu, která xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x předmětech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx bez jeho xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx se judikatura x ustanovení §265 XX:&xxxx;
21 Cdo 3976/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
21 Cdo 2863/2015 - Xxxxxxxx soud XX
21 Cdo 5825/2016 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx §266 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanec si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvracel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx věci

Podle §267 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xx xxxxxx, xxxxx xx obvykle nosí xx xxxxx x xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů nebo x xxxxx souvislosti x xxx xx xxxxx x tomu xxxxxxx xxxx obvyklém. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx škodu oznámit xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode xxx, kdy se x xxxxx dozvěděl.

Právo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor žádosti x náhradu xxxxx xx xxxxxxxx xxxx&xxxx;
(§267&xxxx; ZP)
 

Xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §268 xxxx. 1 ZP xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx obvykle do xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx zaměstnavatel zaměstnanci xxxxxxx nahradit xx xxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, že škodu xx xxxxxx věcech xxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxx došlo-li xx xxxxx xx xxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx (§268 xxxx. 2 XX).

Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx neohlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx zvýšit nařízením xxxxxx podle §268 xxxx. 2 XX.
&xxxx;

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §269§271u XX. Xxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx neustále xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx nakonec xxxxxx xxxxxxx č. 205/2015 Sb. x účinností xx 1. 10. 2015.

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx škody xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx upravoval rovněž xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxx xx 31. 12. 2006, x xx x xxxxxxxxxxxx §190 xx §203, k xxxx xx v xxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nashromáždila xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx problematice, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx práce (§269 x násl.) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X závěru xxxx xxxxx našeho xxxxxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx ustanovením §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Xx.
&xxxx;

Xxxxxx náhrady xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x zproštění xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx ZP

Podle §269 xxxx. 1 ZP xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem, xxxxxxxx škoda nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx pracoval x xxxxxxxxxxxxxx xx podmínek, xx nichž xxxxxx xxxxx z povolání, xxxxxx xxx postižen.

Jako xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx povinnosti nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx povinnosti x xxxxxxx xxxxx §269 XX

Xxxxx §270 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxxx, prokáže-li, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx

x) xxx, že postižený xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x nimi xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžadovány x xxxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx opilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,&xxxx;x xx xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy.

Podle §270 xxxx. 2 ZP xx xxxxxxxxxxxxx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §270 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xx xxxx xxxxxxxxxxx byly jednou x příčin xxxxx xxxx nemajetkové újmy, xxxx

x) proto, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxx, xx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx předpisy anebo xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, přestože xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx kvalifikaci x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxx způsobit xxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx jednání není xxxxx považovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xx zaměstnavatel xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxx xxxx zavinění; x případě xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) xx xxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy.

Při posuzování, xxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokyny x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx si xx xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §271 XX xx xxxxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx v případě, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx životu xxxx xxxxxx (§266 XX), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx §271a xx §271x.
&xxxx;

Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271a xxxx. 1 XX, xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx dobu pracovní xxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx vznikem škody xxxxxxxxx pracovním úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu podle §192 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 a plnou xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271a xxxx. 1 XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Průměrným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx příslušela xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx §192 ZP xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 XX a xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Náhrada xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271b odst. 1 XX, náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx invalidity přísluší xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx a výdělkem xxxxxxxxxxx xx pracovním xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x připočtením xxxxxxxxxx invalidního důchodu xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxx s jiným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx důvodu, xxx xx xxxxxxx pracovní xxxx nebo xxxxx x povolání; za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx nemoci z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §271b xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po zjištění xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx prvního zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Pobíral-li xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx stal xxxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx které xx xx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx skončení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx postupuje x xxxxx poškozených xxxxx §271b xxxx. 1.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx pracovním xxxxx xxxx po xxxxxxxx nemoci z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tito xxxxxxx zaměstnanci.

Zaměstnanci, xxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx práci, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx vznikem xxxxx x průměrným xxxxxxxx, xxxxxxx mohl xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuhradí xxxxx do výše xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx §271c xxxx. 1 ZP xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx 2.

Xxxxx §271c xxxx. 2 XX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx*) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, způsob xxxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařského posudku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx činnosti.

____________________________________

*) Jde x xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 26. 10. 2015.
&xxxx;

Xxxxxxx se xxx xxxxx citovaného nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx strádání x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vzdělávacích x xxxxxxxxxx xxxxxx způsobené

a) xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, obtíží x xxxxxxxxxxx symptomů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poškození xxxxxx, x
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poškození xxxxxx (dále xxx "xxxxxx poškození zdraví") xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx mění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění se xxxxxxx v bodech. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) bolesti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x. 2 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx společenského

1. xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x tomuto xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ztížení společenského xxxxxxxxx xx xxxxx x lékařském xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 1 xxxx xxxx 250 Xx.

Xxxxxxx za bolest x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx násobí xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx českých.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odkazujeme xx xxxxx xxxxx §4 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb.

Účelně vynaložené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx §271d ZP, Xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx vynaložil.
 

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271e xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu za xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 xxxxx i zde.

Vztahující xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §271e ZP:
21 Cdo 2/2019 - Xxxxxxxx soud XX

Xxxxx §271f ZP, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není případná xxxxxx na důchodu.

Vzor žádosti x xxxxxxxxxx pracovního xxxxx
 

Náhrady při xxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nemocí x xxxxxxxx xxxxxxx x x úmrtí xxxxxxxxxxx. Druhy xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx §271g x násl.

Jsou xx:

• Xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx (§271g XX),

• xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§271h XX),

• jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§271i XX), x

• náhrada xxxxx xxxxx (§271j ZP).
 

Náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx §271g xxxx. 1 XX, xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx tyto xxxxxxx vynaložil. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx je jednorázová xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na kterou xx xxxxx xxxxx, xxxxx vypravila xxxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx dni smrti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx pohřebného činí 5 000 Xx.

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx tato dávka xxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx první. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

____________________________

65) Xxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů.

Podmínka xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nárok xx pohřebné, xxxxxxxx xxx o dítě xxxxx narozené.
 

Pohřebné xxxxxxxx xxxxxx předpis: §3, §47, §48 zák. x. 117/1995 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pohřbem (§271g xxxx. 2 XX) xxxxx:

• xxxxxx účtované xx xxxxxx,
• xxxxxxxxx xxxxxxxx,
• xxxxxx xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx 20 000 Xx,
• výdaje na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x
• jedna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvýšit xxxxxxxxx částku na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle §271g xxxx. 2 XX.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých

Podle §271h xxxx. 1 XX, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxxxx výživu poskytoval xxxx byl povinen xxxxxxxxxx, a xx xx xxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx měl, xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §271h odst. 1 ZP přísluší xxxxxxxxxx ve xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxx xxxx xxxx smrtí, xxxxx xxxxxx poskytoval xxxx byl povinen xxxxxxxxxx xxxxx osobě, x 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx poskytoval xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobám. Xx částek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odečte xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx smrti xxxxxxxxxxx. X případnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx se nepřihlíží.

Při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx nesmí však xxxxxx převýšit částku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1, x nesmí xxx xxxxxxxxxxx déle, xxx xx příslušela xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 6 XX.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271i xxxx. 1 XX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx výši xxxxxxx 240 000 Xx. Jednorázové odškodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx v domácnosti, x úhrnné xxxx xxxxxxx 240 000 Xx; jednorázové odškodnění x této výši xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx zaměstnancem xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrovně a xxxxxxxxx xxxxxxx, zvýší xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých.
 

Xxxxxxx věcné xxxxx xxxxxxx

Xxxxx §271j ZP, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxxxxxxxxx §265 odst. 3**) XX xxxxx x xxx.

_____________

**) §265 xxxx. 3 XX:

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx škodu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx, xxxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a nemocech x xxxxxxxx

X xxxxxx 4 části xxxxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxx §271x xx §271u xxxxxxxx „Xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxx x nemocech z xxxxxxxx“. Zařazení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx „nesystematicky“ xxxx. „xxxxxxxxxxx“, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upravených v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Základní xxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podrobnou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx do ZP xxxxxxx (stejně xxxx xxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx x nemocí x povolání x xxxxxx odškodnění) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 205/2015 Sb., a xx x xxxxxxxxx xx 1. 10. 2015. Xxxxxxx x. 205/2015 Sb. xxx xxxx x xxxxxxxxx k 1. 10. 2015 xxxxxx „xxxxxx x xxxxxxx“ xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271k xxxx. 1 ZP, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smrt zaměstnance, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx krátkodobým, náhlým x násilným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx pracovních xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx (§273 x §274 XX).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx též xxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx úkolů.

Pracovním úrazem xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x zpět.

Nemocemi x xxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

Pojem xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nemocí x povolání je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxxxx NV, xxxxxx x povolání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxx chemických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chemických xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušnými poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx právní předpisy, x xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 104/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx lékařský xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx nemoc xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx).

Xxxxx §1 xxx. xxxxxxxx, nemoci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, (dále xxx „xxxxxxxx xxxxx“) posuzují x uznávají xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x uznávání xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §66 zákona x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 vyhlášky xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx vlivem posuzovaná xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx trvá,

b) sídlo xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo podniku xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx výkonu xxxxx nebo služby x zahraničí, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxxxxxxx, x které xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx podmínek, jejichž xxxxxx posuzovaná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx již xxxx x pracovněprávním xxxxxx x zaměstnavateli x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx podmínek, xxxxxxx xxxxxx posuzovaná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx nebo podniku xxxxxxxxxxxxxx se sídlem xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx již xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx naposledy xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §2 XX č. 290/1995 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, které byly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx.

Xxxxx §64 xxxxxx x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli x xxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx zaměstnanec xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx posuzovaná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vzorku xxxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx objektivity xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxxxxxxx bývalému xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271l XX, xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepřísluší xxxxx sebe.

Podle §271m xxxx. 1 XX, xxx zjišťování průměrného xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxxx kalendářní xxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen vyplácet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx způsob výplaty.
 

Jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatelům, x nichž postižený xxxxxxxxxxx pracoval xx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za uvedených xxxxxxxx (§271n xxxx. 1 XX).

Xxx-xx x xxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx náhrady xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxx (§269 a xxxx. XX).

X xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x několika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za ztrátu xx výdělku vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx dobu, po xxxxxx xx xxxxx xxxxx (§271o ZP).

Podle §271p xxxx. 1 XX, zaměstnanci, který xxxxx pracovní xxxx xxxx x něhož xxxx zjištěna nemoc x povolání x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx doby, xxx xxx xxxxx základní xxxxxxxxxxxxxx vztah skončit. Xx xxxx době xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xx výdělku, xxxxxxxx xx možné xxxxx okolností xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx byl x xxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx zjištěna xxxxx z povolání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xx dobu, pokud xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pracovním xxxxxx nebo nemocí x povolání, přísluší xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx by xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ustanovení §271b xxxx. 6 xxxxx x zde.

Důležitá xx xxxxxx xxxxxxxxx x §271q XX, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §271g xx §271x xxxxxx závislá xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx svou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu x xxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx zaměstnancem (§271r XX).

Xxxxx §271s XX xxxx xxxx výši xxxxxxxxxx stanovenou právním xxxxxxxxx (§271c x §271i) xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§271t XX)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xx xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání a xxxxx xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx NEPROMLČUJÍ. Xxxxx na jednotlivá xxxxxx x nich xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx.
&xxxx;

Podstatná xxxxx poměrů xxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx i zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx práv, xxxxxxxxx povinností (§271u xxxx. 1 XX).

Xxxxx xxxxxxxx ke změnám, xxxxx nastaly ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nákladů, xxxxxx nařízením xxxxxxxx, xxxx a způsob xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx nařízením xxxxx x. 321/2019 Sb., o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx náhrady xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nařízení x xxxxxx xxxxxxx), x xx s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.
&xxxx;

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX xxxxx XX, části xxxxxxxxx XX

(§272 až § 275 XX)

X ustanoveních §272 xx §275 XX xxxxxxxxxxx opět xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škody x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích. Xxx-xx x pojmy základní, xxxx xx být xxxxxx xxxxx systematicky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxx xxxxx

(§272 XX)

Xxx určení výše xxxxx xx věci xx xxxxxxx x xxxxxxx ceny x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a zohlední xx, xx poškozený xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účelně vynaložit.
 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(§273 XX)

Xxxxxxx pracovních xxxxx xx

• výkon pracovních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodami o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, 
• jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx zaměstnavatele x
• xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx člena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx konaná pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění nebo xx nevykonává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(§274 XX)

X xxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx obvyklé xxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx přestávky x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx&xxxx;
xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxx
vyšetření v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
xxxxxxxx při xxxxx pomoci x xxxxx k xxxx x xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zaměstnání a xxxx, xxxxxxxxxx, vyšetření xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx cesta x xxxx a xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem nebo xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx do zaměstnání x xxxx

(§274a XX)

Xxxxxx xx zaměstnání a xxxx se rozumí xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatele xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxx; x xxxxxxxxxxx x lesnictví, xxxxxxxxxxx x stavebnictví xxxx xxxxx na xxxxxx shromaždiště x xxxx.

Xxxxx z obce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxx xx cílem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracoviště, a xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(§275 XX)

Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedením v xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx zaměstnance

Prokáže-li zaměstnavatel, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se poměrně xxxxx. (§270 XX)
&xxxx;

Xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx

X ustanovením §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce (dále xxx „Xxx“), x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxx případě xxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx ustálená xxxxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxx vodítkem x při xxxxxxx xxxxxxxxxx §269 x xxxx. xxxxxx č. 262/2006 Sb., upravujících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §190 Zpr:

21 Cdo 688/2005 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2006 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx ČR

21 Cdo 1185/2002 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx poměr, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

21 Cdo 2452/2003 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Xxxx - Xxxx, Nemoc z xxxxxxxx

21 Cdo 1925/99 • Xxxxx: 5 • Rok: 2001 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxx z xxxxxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 376/98 • Sešit: 5 • Rok: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxxxx organizace, Pracovní xxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cz 26/81 • Sešit: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX

6 Cz 3/80 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Příčinná xxxxxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

8 Tz 24/76 • Sešit: 7-8 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx poměr, Xxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §191 Zpr:

21 Cdo 1239/2000 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx, Pracovní xxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx ČR

6 Co 1107/89 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1991 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Budějovicích

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 41/75 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxxx xxxxx, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XXX

4 Cz 13/71 • Xxxxx: 1 • Xxx: 1972 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

4 As 4/2003-74 • Xxxxx: 11 • Xxx: 2004 • Xxxxxxx slovo: Bezpečnost xxxxx, Xxxxxxx delikt • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §192 XX:

5 Cz 11/78 • Sešit: 2-3 • Xxx: 1980 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxxx organizace, Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, Pracovní xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §193 Xxx:

3 Cdon 953/96 • Xxxxx: 2 • Xxx: 1998 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cz 26/81 • Sešit: 2-3 • Rok: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 14/81 • Xxxxx: 6 • Rok: 1982 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx stav • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud ČSR

18 Co 79/76 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx x xxxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxx xxxx x Xxxx

Cpj 240/78 • Xxxxx: 9-10 • Rok: 1978 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX - občanskoprávní kolegium
 

K xxxxxxxxxx §194 Zpr:

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1976 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR
 

K xxxxxxxxxx §195 Xxx:

Cdo 890/2003 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

25 Cdo 279/2004 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Poškozený • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 - X • Xxx: 2005 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 1704/2003 • Xxx: 2003 • Klíčové xxxxx: Xxxx - Xxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 1769/2003 - X • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Důchod, Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 1735/2001 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 998/2001 • Rok: 2002 • Klíčové slovo: Xxxxxx xx xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

25 Cdo 1161/2000-XX • Xxxxx: 9-10 • Rok: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 1925/99 • Xxxxx: 5 • Rok: 2001 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

2 Cdon 1233/97 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2000 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 786/98 • Xxxxx: 8 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Xxxx - Xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx na výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

3 Cdon 830/96 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1997 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx poměr, Xxxxxx na výdělku • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx x Xxxxx

10 Co 127/90 • Xxxxx: 9 • Xxx: 1992 • Klíčové xxxxx: Dávky, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

6 Cz 23/84 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1986 • Xxxxxxx slovo: Xxxx - Xxxx, Náhrada xxxxx, Naturální xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

6 Cz 74/84 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1986 • Klíčové slovo: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx úraz, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR

5 Cz 1/82 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1984 • Xxxxxxx xxxxx: Naturální xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1983 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XXX

Cpj 167/77 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1977 • Klíčové xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx soud XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1976 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

9 Co 832/72 • Xxxxx: 5 • Xxx: 1973 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx odboje • Xxxxx rozhodnutí: Městský xxxx x Xxxxx

21 Cdo 1995/2001 • Rok: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxx xx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx §195a Xxx:

Sc 1/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Náhrada xxxxx, Xxxxxxxx poměr • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx ČSSR – xxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §197 Xxx:

4 Cz 16/80 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

Cpj 240/78 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx poměr, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4 Cz 3/74 • Xxxxx: 1-2 • Rok: 1975 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §199 Xxx:

21 Cdo 1815/2003 • Xxx: 2003 • Klíčové slovo: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Rok: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x povolání, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

Cpj 37/74 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1976 • Klíčové xxxxx: Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx ČSR - xxxxxxxxxxxxxx kolegium
 

K xxxxxxxxxx §202 Zpr:

21 Cdo 227/2002 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xx výdělku

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Nemoc x povolání, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

21 Cdo 998/2001 • Rok: 2002 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 786/98 • Xxxxx: 8 • Rok: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Vrchní xxxx x Xxxxx

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx xxxxx: Invalidita, Xxxxx poměrů • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx slovo: Pracovní xxxx, Xxxxxxxxx stav, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

5 Cz 54/78 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1980 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

Cpj 167/77 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx na výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR - občanskoprávní xxxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXX

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx řešením xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikají x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx dotknout xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx stranou xxxx xxxxxxxxx ucelené xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci, xxxxx můžete xxxxx x xxxxxxx XXXX x xxxxx ZAJÍMAVOSTI.
&xxxx;

Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pomůže xxxxxxxxx xxxxxx informačního softwaru xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x řešení konkrétních xxxxxxxxxxxx situací x xxxxxxxx vztahů.

Oceníme Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx EPIS.

Redakce