Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

X XXXXXXXXXXXX ODPOVĚDNOSTI XX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX VZTAZÍCH

(stručný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzory xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx stručný průvodce xxxxxxx x aktuální xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx držet xxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx podobě xxxxx problematiku upravuje. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx statí x xxxx také všeobjímajícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx cílem xx xxxxxxx ukázat „Xxxxx to find xxx xxx xx xxxxxxxxxx“ (xx. „xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx“ právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx).

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutů“, xxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákona.

JUDr. Jan Xxxxxxx, xxxxx 2020
&xxxx;

XXXXXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (dále „ObčZ“) xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2013 a x xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx újmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x. 89/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxx (xxxx „XX“).

Xxxxx č. 40/1964 Sb., xx xxxxx účinném xx 31. 12. 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu x xx bezdůvodné xxxxxxxxx x Xxxxx XX., x to x ustanoveních §415 xx §459.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx porušení xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxxx; z xxxx xxxxxxxx, xx ke xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (konání) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx. Zrušený XxxX xxxxx „škoda“ xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jej xxx xxxxx dovodit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §420 xxxx. 1 ObčZ xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx ustanovení §420 XxxX „Xxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx“. X xxxxxxxx xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxx xxxxxx škod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §415 ObčZ, xxxxx xxxxxxxxx, že „xxxxx xx povinen xxxxxxx xx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zdraví, na xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.&xxxx;Xxxxx §417 xxxx. 1 XxxX xxx i xxx, komu škoda xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozící xxxxx (§417 xxxx. 2 ObčZ). Xxxxxxxxxx §418 XxxX definovalo xxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a odpovědnost xx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx odvracel přímo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, není xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx okolností odvrátit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stejně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, který xxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx způsobil x xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X nutnou xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx útoku.

Poznámka:

K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XxxX x xxxx 1964 xx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx to, xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxx historický x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx v xxxxxx x off-line xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
&xxxx;

Obsah

>>> Stručně o náhradě majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

>>> Škoda a její definice v novém občanském zákoníku

>>> Odpovědnost za škodu

>>> KONSTRUKCE ODPOVĚDNOSTI V PRACOVNÍM PRÁVU

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE NAHRADIT ZAMĚSTNAVATELI ŠKODU

>>> ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZAMĚSTNANCEM ZAMĚSTNAVATELI

>>> Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

>>> Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

>>> Rozsah a způsob náhrady škody

>>> Rozsah a způsob náhrady škody v pracovněprávních vztazích

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY

>>> Obecná povinnost nahradit škodu

>>> Odvracení škody

>>> Odložené věci

>>> Rozsah a způsob náhrady škody způsobené zaměstnanci

>>> PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

>>> Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě podle ZP

>>> Zproštění se povinnosti k náhradě

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

>>> Náhrada věcné škody zaměstnanci

>>> Náhrada při úmrtí zaměstnance

>>> Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

>>> Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

>>> Jednorázové odškodnění pozůstalých

>>> Náhrada věcné škody dědicům

>>> Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání

>>> Podstatná změna poměrů poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady

>>> SPOLEČNÁ USTANOVENÍ hlavy IV, části jedenácté ZP

>>> Určení výše škody

>>> Plnění pracovních úkolů

>>> Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů

>>> Cesta do zaměstnání a zpět

>>> Způsob úhrady škody nebo nemajetkové újmy

>>> Spoluzavinění zaměstnance

>>> Některé další zajímavé judikáty

>>> Závěrem 

Xxxxxxx x náhradě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákoníku

V xxxxx xxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxx náhrady majetkové x xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxx x xx obsažena x xxxxxxxxxxxx §2894 až §2971 XX. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx OZ, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xxxxx x její xxxxxxxx x novém xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxx). Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx vyplývá xx xxxxxxx xxxx xx zákona (§2894 XX). Nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx také x xxxx xxxx, xx. xxxx, o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nezvýšila, xxxxxx xxxxx x měla.
 

Vztahující xx judikatura x xxxxxxxxxx §2894 XX:

8 Tdo 46/2013 - Xxxxxxxx soud XX

8 Tdo 190/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx soud ČR

25 Cdo 972/2018 - Xxxxxxxx soud XX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx

Xx xxxxxxxx škodu je xxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx způsobil – tj. xxxxxx. Xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škodu XX xxxxxxxxx x xxxxxxx xx to, xxx xx způsobil xxxxxxxxx zásad dobrých xxxxx (§2909 OZ), xxxxxxxxx zákona (§2910 XX), xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti (§2913 XX). Podle xxxxxx XX pro xxxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx judikatura k xxxxxxxxxx §2910 XX:
15 Tdo 902/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx


Xxxxx §2895 XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx své xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx XxxX, xxx i nový XX x. 89/2012 Sb. xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, x xx nutnou xxxxxx (§2905) x xxxxxx xxxxx (§2906). Při xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx v nutné xxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx vzrušení xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§2907 XX).

Xxxxxxx xxxxxxxxx úvodu xx xxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3079 XX, xxxxx xxxxxxx, xx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx (OZ), xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů". Xxxxxxxxx-xx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxx xx mimořádné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2 xxxx. 3 XX), xxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradu xxxxxxxxxxx xxxx podle OZ.
 

KONSTRUKCE ODPOVĚDNOSTI V XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

Xxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnostní xxxxx, xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx (xxxxxxxx) pracovněprávní xxxxx, xx. xxxxx xxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx pracovněprávní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx, x to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx správního xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx význam pro xxxxxxxxxxx vzniku škod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §248 x §249 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, x účinném xxxxx (xxxx xxx „XX“). Xxxxx §248 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxxxxxxx je z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx, xxxxx zaměstnanci x němu vnášejí xxxx xx xxxx xxxxxxxx, popřípadě provádět xxxxxxxxx zaměstnanců. Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx dodržena xxxxxxx osobnosti. Osobní xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §249 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

_____________________________________________________

Xxxxxx, X., a xxx. Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx: X.X. Xxxx, 2007, xxx. 344.
&xxxx;

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX NAHRADIT XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx povinnost xxxxxxxx škodu

Obecná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ustanovení §250 ZP. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx způsobil zaviněným xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s ním.

Z xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx také porušením xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Z xxxxxxxx prokazování xxxxxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §252 x §255, xx. xxx xxxxxx schodku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 XX) x při xxxxxx svěřených xxxx (§255 XX).

X ustanovení §251 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti x odvrácení škody. Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx neupozornil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodě, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzniku xxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx náhradě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobena, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx způsobil xxx xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxx stav sám xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostem.
 

Vzor oznámení xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;
(§251 a §252 XX)

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §250 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR
21 Cdo 2536/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
31 Cdo 2764/2016 - Nejvyšší xxxx - občanskopráavní a xxxxxxxx kolegium

Vztahující xx xxxxxxxxxx x ustanovení §251 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §252 XX:
21 Cdo 4711/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZAMĚSTNANCEM XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 x xxxx. XX)

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyúčtování (dále xxx "xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx xx považují hotovost, xxxxxx, xxxxx, zásoby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxx xx zaměstnanec možnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, kdy fyzická xxxxx dosáhne 18 xxx xxxx. Není xx tedy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx 15-ti xx xxxxxxxx 18-ti xxx xxxx). Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx xxxx uzavřena x xxxxxxx formě.

Zaměstnanec xx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti, xxxxxxxx xxxxxxx, xx schodek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx na straně xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody o odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§252 XX)

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;
(§252 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx §253 XX xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, vykonává-li xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xx jinou xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xx 15 kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkách, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svěřenými xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx hodnoty také xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx pracoviště xxxxxxx xxxx zaměstnanec nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce. Xxxxxxxxxx xx dohody x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx formu.

Závazek x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, není-li v xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor odstoupení xxxxxxxxxxx od xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§253, §254 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inventuru

Podle §254 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx inventuru

• xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
• xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,
• při xxxxxx xxxx xxxxx,
• při xxxxxxxxx zaměstnance na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx pracoviště,
• xxx jeho xxxxxxxxx x
• xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx pracují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavázaní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxx xxxxxxx

• při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zavázanými xxxxxxxxxxx,
• xxx xxxxxx závazku xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
• xxx xxxxxx xxxx xxxxx,
• xxx xxxxxxxxx na jinou xxxxx xxxx xx xxxx pracoviště nebo xxxxxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
• xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxxxx x
• xx žádost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
• xxx xxxxxxxxxx některého x xxxx od dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty.

Jestliže zaměstnanec, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k vyúčtování xxxxxxxxx hodnot x xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx inventury, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx zavázaní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx od xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, schodek zjištěný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit.

Při xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxx doporučit xxxxxxxxxxxx, xxxxx ukončují xxxx x xxxxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxx ukončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x tím xxxxxxxx x xxxxxxxxx inventury.
 

Vzor dohody x společné xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx&xxxx;
(§252 xx §254, §260 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx §255 XX je xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx ztrátou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx takové svěřené xxxx přesahuje 50 000 Xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx 50 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxx nařízením.

Dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxx xxx uzavřena xxxxxxxx x den, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnancem.

Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx.

Xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být uzavřena xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxx vznikla zcela xxxx xxxxxx xxx xxxx zavinění. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx straně xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;
(§255 XX)

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x náhradě ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;
(§255 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx dohody x odpovědnosti za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx §256 ZP zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxx svěřených xxxx, xxxx xx ní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění ochrany xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu.

Závazek z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx ztrátu svěřených xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, není-li v xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody 
(v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx OZ)

V xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx XX (§2894 x xxxx.) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxx §2951 xxxx. 1 OZ xx xxxxx nahrazuje uvedením xx xxxxxxxxxx stavu. Xxxx-xx to dobře xxxxx, xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx §2951 odst. 2 XX xx xxxxxxxxxxx újma odčiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Zadostiučinění xxxx být poskytnuto x xxxxxxxx, nezajistí-li xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2951 XX:&xxxx;
8 Xxx 46/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
25 Cdo 2782/2017 - Nejvyšší xxxx XX

Xxxxx §2952 XX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x to, xx poškozenému ušlo (xxxx xxxx). Záleží-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxx dluhu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §2952 OZ:
25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX&xxxx;
25 Cdo 972/2018 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxx XX xxxx dojít xxx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2953 xxxx. 1 OZ). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxx xxx, kdo xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §2953 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §2953 XX:&xxxx;
8 Tdo 190/2017 - Xxxxxxxx soud XX
&xxxx;

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx poškozeného xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxx, které xxxxxx x majetkového xxxxxxxxx xxxxx, x xx x nepodléhají-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx práva xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx nakládat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§2954 XX).

Xxxxx-xx výši xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx ji xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolností případu xxxx (§2955 XX).
&xxxx;

Xxxxxx a způsob xxxxxxx škody x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvýhodňuje xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx shora zmíněno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr (§3 xxxx druhá ZP). Xxxx xxx také xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x přímé souvislosti x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§250 xxxx, 1 ZP). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §252 x §255 ZP.

Pokud nastane xxxxxxxx více škodních xxxxxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxx u xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx směru xxx analogicky xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x dřívější pracovněprávní xxxxxx (x §172 x §179 zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx):

„Xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §172 x §179 zák. xxxxx xxxx pouhým xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příčinné souvislosti. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxx případě xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XX ze xxx 13.8.2002 xx.xx. 21 Cdo 1111/2001).

Xxxxx §257 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx §250, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to x penězích, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedením x předešlý xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§257 xxxx. 2 XX). Toto xxxxxxx neplatí, byla-li xxxxx způsobena xxxxxxx, x opilosti, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx-xx x xxxxx způsobenou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx požadovat, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §257 xxxx. 2, i náhradu xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx škodu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (§257 xxxx. 4 XX).

Xx-xx x náhradě xxxxx xxxxxxxx zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Vzor výzvy zaměstnavatele x náhradě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;
(§257 xxxx. 2 XX a xxxx §250 XX)

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §257 XX:
21 Cdo 1924/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR
21 Cdo 4659/2016 - Xxxxxxxx soud XX
&xxxx;

Xxxxx §258 ZP xx při určení xxxx xxxxxxx škody xxxxx §251 (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx splnění povinnosti, x x významu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

Zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklou schodkem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§252 XX) xxxx xxxxxxxxxx ztrátou xxxxxxxxx xxxx (§255 ZP), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx (§259 XX).

Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx společně zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupce xx započítává ve xxxxxxxxxxx xxxx (§260 xxxx. 1 XX).

Xxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx §260 xxxx. 1 XX xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx podíly xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedoucí x xxxx zástupce xxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělků.

Zjistí-li xx, xx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx schodek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění. Zbývající xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx nahradit všichni xxxxxxxx zavázaní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 x 2 XX.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx hrubých xxxxxxx xxxxxxxxxxx za dobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělek xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxxx xxxx inventura provedena, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx hrubý xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xxx xx pracoviště xxxxxxx, xx xxx zjištění xxxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §260 XX:&xxxx;
21 Cdo 4711/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x „Společná xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx nahradit xxxxx“, xxxxxxx x §261 xx §264 XX:

Xxxxx §261 xxxx. 1 XX xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx duševní xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, je-li schopen xxxxxxxxx xxx jednání x posoudit xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, který se xxxxx xxxxxxx xxxxx xx takového stavu, xx xxxx schopen xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx způsobenou (§261 xxxx. 2 XX).

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx způsobil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§261 xxxx. 3 ZP).

Podle §262 XX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; způsobil-li xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, určí výši xxxxxxx xxxxx xxx, xxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §263 odst. 1 XX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zaměstnavatel se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písemně mu xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vznikla x že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx zaměstnanec xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx, xx její součástí xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx (§263 xxxx. 2 XX).

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nepřesahující 1 000 Kč, je xxxxxxxxxxxxx povinen projednat x xxxxxxxxx organizací (§263 xxxx. 3 XX).
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dále §261 x §262 XX)

Vzor uznání xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 xxxx. 2 XX x dále §2053 OZ)

Vztahující xx xxxxxxxxxx x ustanovení §263 XX:
21 Cdo 2811/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxx §264 XX z xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxx soud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

XXXXXXXXXX ZAMĚSTNAVATELE X XXXXXXX ŠKODY

Obecná povinnost xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §265 xx §275 XX. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx jednáním proti xxxxxx xxxxxx jde xxxx x odpovědnost xxxxxxxxxx. Zavinění xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Zákoník xxxxx xxxxxxxxx:

• xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (§266),
• xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx při odvracení xxxxx (§266),
• odpovědnost xx škodu xx xxxxxxxxxx xxxxxx (§267), x
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x povolání (§269 x násl. XX).

Xxxxx §265 xxxx. 1 XX je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx úkolů nebo x přímé xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx způsobili xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xx dopravním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx xxx jeho souhlasu, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §265 XX:&xxxx;
21 Cdo 3976/2013 - Nejvyšší xxxx ČR
21 Cdo 2863/2015 - Xxxxxxxx xxxx ČR
21 Cdo 5825/2016 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxxx škody

Podle §266 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odvracení xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x zaměstnanec xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení věty xxxxx xx xxxxxxxx x xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §266 odst. 1 xx i xxxxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx hrozící xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx věci

Podle §267 xxxx. 1 ZP xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nosí xx práce x xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx na xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx obvyklém. Xxxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxx dozvěděl.

Právo xx náhradu xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx xxxx xxxxx neohlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 15 xxx xxx dne, kdy xx o xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor žádosti x náhradu xxxxx xx xxxxxxxx xxxx&xxxx;
(§267&xxxx; ZP)
 

Xxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §268 xxxx. 1 XX je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxx.

Xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx obvykle xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xx xxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx došlo-li xx xxxxx xx xxxx, xxxxxx zaměstnavatel převzal xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu x xxxx xxxx (§268 xxxx. 2 XX).

Xxxxx na xxxxxxx xxxxx podle §268 xxxx. 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 15 xxx ode xxx, xxx xx x škodě dozvěděl.

Vláda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 ZP.
 

XXXXXXXX XXXXX A XXXXXX Z POVOLÁNÍ

Odškodnění xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §269 xx §271u ZP. Oblast xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx původně xxxxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odkládána, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 205/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. 10. 2015.

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s účinností xx 31. 12. 2006, x xx x ustanoveních §190 xx §203, k xxxx se x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výkladu xxxx xxxxxxx složité xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nyní xxxxx xxxxxxxxx práce (§269 x násl.) xx xxxxxxxxxx téměř xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovením §190 xx §203 zákona x. 65/1965 Sb.
 

Xxxxxx náhrady xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx ZP

Podle §269 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vznikla xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx podmínek, xx nichž xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxx postižen.

Jako xxxxx z xxxxxxxx xx odškodňuje x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a to xx jejího xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx dobu nejvýše 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx dodržel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx §269 XX

Xxxxx §270 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx

x) xxx, xx postižený xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx právní, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx s xxxx xxx řádně xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžadovány x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nemohl xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmě xxxxxxxx,&xxxx;x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxx jedinou xxxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy.

Podle §270 xxxx. 2 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx nemajetková xxxx xxxxxxxxxxx vznikla

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §270 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x že xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x příčin xxxxx xxxx nemajetkové xxxx, xxxx

x) xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx kvalifikaci x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxx způsobit xxxx xx zdraví. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx běžnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx povinen xxxxx xxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx zavinění; x případě uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň jednu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx porušil xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokyny x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx si má xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §271 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úraz xxx xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx životu xxxx xxxxxx (§266 XX), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stav úmyslně xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ZP x xxxxxxxxxxxx §271a xx §271x.
&xxxx;

Náhrada xx xxxxxx xx výdělku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271a xxxx. 1 XX, xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx xxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx podle §192 xxxx xxxxxx x xxxxxx podle §194 a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271a odst. 1 XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxxxxx před vznikem xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do výše xxxxxx, do xxxxx xx xx příslušela xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx neschopen xxxxx. Za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 ZP xxxx xxxxxx x xxxxxx podle §194 XX x xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti

Podle §271b odst. 1 XX, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovním xxxxx nebo xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx s připočtením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxx zvýšeným pracovním xxxxxx, xx nepřihlíží.

Náhrada xx ztrátu na xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 přísluší xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxx důvodu, xxx xx xxxxxxx pracovní xxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx se považuje xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; za výdělek xx pracovním xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx výdělek xx výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx skončení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxx uznání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx poškozených xxxxx §271b xxxx. 1.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx ze své xxxx nižšího xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx výdělek, xxxxxxx xxxxxxxx tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx nastoupit xxxxx, xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle §271b xxxx. 1 xxxxx xx xxxx rozdílu xxxx průměrným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dosáhnout xx xxxxx, xxxxx xx xxxx zajištěna. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuhradí xxxxx xx výše xxxxxx, kterou si xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejdéle xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx dovršil xxx 65 xxx xxxx do data xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx §271c xxxx. 1 XX náhrada xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytuje zaměstnanci xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxxx §271c xxxx. 2 ZP, xxxxx xxxxxxx nařízením*) xxxx xxxxxxx za xxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění odpovídající xxxxxxx xxxx, způsob xxxxxxxx výše náhrady x jednotlivých případech x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx náležitostí xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

____________________________________

*) Jde x xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxxxxx 26. 10. 2015.
&xxxx;

Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tělesné x xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti životních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx symptomů obvykle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) léčením x xxxxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxx, včetně komplikací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zdraví") xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx a psychosociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx mění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx životních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x bodech. Xxxxx bodů xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx

1. pracovním xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. nemocí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x tomuto xxxxxxxx,

x) ztížení společenského

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze x. 3 k xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx bolesti se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění.

Hodnota 1 xxxx xxxx 250 Xx.

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx bolesti nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx násobí xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §4 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 276/2015 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx

Xxxxx §271d ZP, Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271e zaměstnanci, xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z povolání, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx škodu; xxxxxxxxxx §265 odst. 3 xxxxx x xxx.

Xxxxxxxxxx xx judikatura k xxxxxxxxxx §271e ZP:
21 Cdo 2/2019 - Nejvyšší xxxx XX

Xxxxx §271f ZP, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx na důchodu.

Vzor žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx při úmrtí xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx pracovních xxxxx xx xxxxxx x povolání xxxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxxxx. Druhy náhrad xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx §271g x xxxx.

Xxxx to:

• Xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx (§271g XX),

• xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých (§271h XX),

• xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§271i XX), a

• náhrada xxxxx xxxxx (§271j XX).
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx

Xxxxx §271g xxxx. 1 XX, xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x náhrada xxxxxxxxxxx nákladů spojených x pohřbem přísluší xxxx, kdo tyto xxxxxxx vynaložil. Od xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, nebo xxxxx, xxxxx byla xx dni xxxxx xxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx, xxxxxxxx dítě xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxxx činí 5 000 Kč.

Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx více osob, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jako xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

____________________________

65) Xxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů.

Podmínka xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx: §3, §47, §48 xxx. x. 117/1995 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx (§271g xxxx. 2 ZP) xxxxx:

• výdaje xxxxxxxx xx xxxxxx,
• xxxxxxxxx xxxxxxxx,
• xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do výše xxxxxxx 20 000 Xx,
• xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x
• xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrovně, xxxxxx xxxxxxxxx částku na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §271g xxxx. 2 ZP.
 

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých

Podle §271h xxxx. 1 XX, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx, kterým zemřelý xxxxxxxxxxx výživu xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx, xx xxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx zemřelý xxxxxxxxxxx dosáhl 65 xxx xxxx.

Xxxxxxx nákladů xxxxx §271h xxxx. 1 ZP přísluší xxxxxxxxxx ve výši 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výživu poskytoval xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx částek připadajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozůstalým x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx částku, xx které xx xxxxxxxxxx zemřelému xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxx §271b odst. 1, x nesmí xxx xxxxxxxxxxx déle, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §271b xxxx. 6 XX.
&xxxx;

Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271i xxxx. 1 XX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 240 000 Xx. Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx x domácnosti, x úhrnné xxxx xxxxxxx 240 000 Xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žil x domácnosti xxxxx xxxxx rodič.

Vláda vzhledem xx změnám, xxxxx xxxxxxx ve vývoji xxxxxx úrovně x xxxxxxxxx xxxxxxx, zvýší xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx §271j XX, náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3**) XX xxxxx x xxx.

_____________

**) §265 xxxx. 3 ZP:

Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx vznikne xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnance potřebných xxx xxxxx xxxxx, xxxxx použil bez xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Společná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

X oddílu 4 xxxxx jedenácté XX jsou x xxxxxxxxxxxx §271x až §271u xxxxxxxx „Společná x zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx“. Zařazení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx působí xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxx. „xxxxxxxxxxx“, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ZP, xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx výše. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x úvodních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx zahltí zákonem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx do XX xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx a nemocí x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx) novelou, xxxxxx provedl zákon x. 205/2015 Sb., a xx x xxxxxxxxx xx 1. 10. 2015. Xxxxxxx x. 205/2015 Sb. byl také x xxxxxxxxx x 1. 10. 2015 xxxxxx „xxxxxx x xxxxxxx“ zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271k xxxx. 1 XX, xxxxxxxxx úrazem pro xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx působením xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx (§273 x §274 XX).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx přihodil xx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §1 odst. 1 xxxxxxxxxx XX, nemoci x povolání xxxx xxxxxx vznikající nepříznivým xxxxxxxxx chemických, fyzikálních, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx x povolání xx xxxxxx též xxxxxx xxxxxx vznikající xxxxxxxxxxx působením chemických xxxxx.

Xxxxxx z povolání xxxx uvedeny x xxxxxxx nemocí z xxxxxxxx, který tvoří xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxx x. 104/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx x okruh xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx lékařský xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, za xxxxx nemoc xxxxx xxxxxx uznat xx xxxxx z povolání, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

Xxxxx §1 cit. xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, (xxxx jen „xxxxxxxx vlády“) xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelé x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uznávání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických zdravotních xxxxxxxx se ke xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxx nachází

a) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx služby, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, a základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx vztah (xxxx xxx "pracovněprávní xxxxx") xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx trvá,

b) xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a to x případě výkonu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx posuzovaná xxxxx xxxxxxx xxxx pracovala xx podmínek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolání vzniká,

c) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx podmínek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele nebo xxxxx usazení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, která již xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pracovala naposledy xx podmínek, jejichž xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §2 XX č. 290/1995 Xx., xxxxxxxx z xxxxxxxx jsou též xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995 x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx.

Xxxxx §64 zákona x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x oboru pracovní xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx podmínek, xxxxxxx xxxxxx posuzovaná xxxxx x povolání xxxxxxx, x xx xx xxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx audiovizuálního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx objektivity xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pracoviště xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271l XX, xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxx pracovní neschopnosti x náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx sebe.

Podle §271m xxxx. 1 XX, xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxx rozhodné xxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednou měsíčně, xxxxx xxxxx dohodnut xxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxx-xx x náhradu xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx postižený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx, a to x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§271n xxxx. 1 XX).

Xxx-xx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx než z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxx náhrady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§269 a násl. XX).

X zaměstnance, xxxxx xx v době xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nemoci z xxxxxxxx x několika xxxxxxxxxx poměrech xxxx xx činný na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxx stanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxx, xx xxxxxx by xxxxx xxxxx (§271o XX).

Xxxxx §271p odst. 1 XX, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx úraz xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx sjednaném xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x práci xxxxxx mimo pracovní xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx jen xx doby, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx této době xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx postižený xxxxxxxxxxx xx byl x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxxx úraz xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu, xxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnán x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx x xxxxxx, které xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, přísluší xx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §271b xxxx. 6 xxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §271q ZP, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §271g xx §271x nejsou xxxxxxx xx xxx, zda xxxxxxxxxxx xxxx svou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx právo na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx organizací x xx xxxxxxxxxxxx (§271r XX).

Xxxxx §271s ZP xxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx (§271c x §271i) xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx některých xxxx (§271t XX)

Xxxxx xxxxxxxxxxx na náhradu xx xxxxxx na xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání x xxxxx xx náhradu xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx se XXXXXXXXXXX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx náhrady

Změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxx, může xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny v xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§271u xxxx. 1 XX).

Xxxxx xxxxxxxx ke změnám, xxxxx nastaly xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nákladů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x to zpravidla x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xx xxxxxxxx x na náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x. 321/2019 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx), x xx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.
&xxxx;

XXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx XX

(§272 až § 275 ZP)

V xxxxxxxxxxxx §272 xx §275 XX zákonodárce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x pojmy xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx místo xxxxxxxxxxxx x úvodních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby dotčené xxxxxxxx snáze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx výše xxxxx

(§272 XX)

Xxx xxxxxx xxxx xxxxx na věci xx xxxxxxx z xxxxxxx ceny x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxx k obnovení xxxx nahrazení xxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxx.
&xxxx;

Plnění xxxxxxxxxx úkolů

(§273 XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx

• xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodami x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr, 
• xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
• xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pracovní cesty.

Plněním xxxxxxxxxx úkolů je xxx xxxxxxx konaná xxx zaměstnavatele na xxxxxx odborové organizace, xxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při práci xx člena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxx konaná xxx xxxxxxxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx, xxxxx k xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x dobrovolná xxxxxxx organizovaná zaměstnavatelem.
 

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(§274 XX)

X přímé xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxx x xxxxx xxxxx práce xxxxxxx xxxx nutné před xxxxxxxx práce nebo xx jejím skončení x xxxxx obvyklé x xxxx přestávky x práci xx xxxxx x oddech xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx x xxxx&xxxx;
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděné xx příkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x noční xxxxx,
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx k xxxx x zpět.
 

Takovými xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cesta x xxxx x xxxx, xxxxx xxxx konána x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx souvislosti x xxxxxxx pracovních úkolů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Cesta do xxxxxxxxxx x xxxx

(§274a ZP)

Cestou xx zaměstnání x xxxx xx rozumí xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx; x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx ubytování x xxxx obci, která xx cílem pracovní xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx se posuzuje xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy

(§275 XX)

Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x to x xxxxxxxx, pokud škodu xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx stav.
 

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx. (§270 XX)
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx zajímavé xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxx“), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxx případě xxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, zrušeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx. Dřívější xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxx dobrým vodítkem x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §269 x xxxx. zákona x. 262/2006 Xx., upravujících x podstatě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §190 Zpr:

21 Cdo 688/2005 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx poměru • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

21 Cdo 1185/2002 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Pracovní xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Škoda, Xxxxxx na výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 2452/2003 • Rok: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Nemoc x xxxxxxxx

21 Cdo 1925/99 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2001 • Xxxxxxx xxxxx: Invalidita, Xxxxxxx xxxxx, Nemoc z xxxxxxxx, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 376/98 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx ČSR

6 Cz 3/80 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x povolání, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx souvislost • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR

8 Tz 24/76 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx poměr, Zavinění • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR
 

K xxxxxxxxxx §191 Zpr:

21 Cdo 1239/2000 • Sešit: 7-8 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Pracovní xxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

6 Co 1107/89 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1991 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx škody • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Pracovní xxxxx, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 41/75 • Sešit: 6 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

4 Cz 13/71 • Xxxxx: 1 • Rok: 1972 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx SSR

4 As 4/2003-74 • Xxxxx: 11 • Xxx: 2004 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx, Správní xxxxxx • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §192 ZP:

5 Cz 11/78 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1980 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Odpovědnost xx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §193 Xxx:

3 Cdon 953/96 • Sešit: 2 • Rok: 1998 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 14/81 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1982 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx, Zdravotní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

18 Co 79/76 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Nemoc x xxxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxx xxxx x Xxxx

Cpj 240/78 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §194 Zpr:

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1976 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §195 Zpr:

Cdo 890/2003 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Pozůstalost • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 - X • Rok: 2005 • Klíčové xxxxx: Ztráta xx xxxxxxx

21 Cdo 1704/2003 • Rok: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Mzda - Xxxx, Pracovní úraz, Xxxxxx na xxxxxxx • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 1769/2003 - I • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxx na výdělku

21 Cdo 1735/2001 • Xxx: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 998/2001 • Rok: 2002 • Klíčové slovo: Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 1161/2000-XX • Sešit: 9-10 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 1925/99 • Sešit: 5 • Xxx: 2001 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Náhrada xxxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

2 Cdon 1233/97 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Invalidita, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx poměr • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

21 Cdo 786/98 • Xxxxx: 8 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx, Xxxx - Xxxx, Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

3 Cdon 830/96 • Sešit: 6 • Xxx: 1997 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx škody, Ztráta xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx soud v Xxxxx

10 Co 127/90 • Sešit: 9 • Xxx: 1992 • Klíčové xxxxx: Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx xxxxx: Invalidita, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx ČR

6 Cz 23/84 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1986 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxx - Xxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 74/84 • Sešit: 9-10 • Rok: 1986 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Náhrada škody, Xxxxxxxx xxxx, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx ČSR

5 Cz 1/82 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1984 • Xxxxxxx xxxxx: Naturální xxxxxxx, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Zdravotní xxxx, Ztížení společenského xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XXX

Cpj 167/77 • Sešit: 9-10 • Rok: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxx xx výdělku • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR - občanskoprávní kolegium

5 Cz 32/74 • Sešit: 2-3 • Rok: 1976 • Klíčové slovo: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

9 Co 832/72 • Xxxxx: 5 • Xxx: 1973 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxx, Xxxxxxxx odboje • Xxxxx xxxxxxxxxx: Městský xxxx x Praze

21 Cdo 1995/2001 • Rok: 2002 • Klíčové slovo: Xxxxxx na xxxxxxx

X xxxxxxxxxx §195a Xxx:

Sc 1/81 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx ČSSR – xxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §197 Xxx:

4 Cz 16/80 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1983 • Klíčové xxxxx: Pracovní úraz, Xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

Cpj 240/78 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx poměr, Pracovní xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4 Cz 3/74 • Xxxxx: 1-2 • Xxx: 1975 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §199 Xxx:

21 Cdo 1815/2003 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Sešit: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

Cpj 37/74 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1976 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx organizace, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx ČSR - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X ustanovení §202 Xxx:

21 Cdo 227/2002 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Ztráta xx xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x xxxxxxxx, Pracovní xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 998/2001 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx na xxxxxxx

21 Cdo 786/98 • Sešit: 8 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Xxxxx z xxxxxxxx, Pracovní xxxx, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx xxxxx, Pracovní xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Vrchní xxxx x Xxxxx

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx stav, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 54/78 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1980 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

Cpj 167/77 • Xxxxx: 9-10 • Rok: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada škody, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud ČSR - občanskoprávní xxxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXX

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx mnohem xxxxx x nevyčerpává xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx soustředili právní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx bytostně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ucelené xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx můžete xxxxx x xxxxxxx XXXX x xxxxx ZAJÍMAVOSTI.
 

Jsme xxxxxxxxxxx, že každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx „roztroušeny“ v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uživateli xxxxxx informačního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx problému a xxxxxxxx toto xxxxxxx x xxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxxx situací x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx uživatelské náměty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a oblastí Xxxxxx zájmu do xxxxxxxxx průvodců s xxxxxxxx bohatého obsahu xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxx