Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

K XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX V XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx úpravou xx xxxxxxxxxxx judikaturou x xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx stručný průvodce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu x pracovněprávních xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx držet xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx problematiku xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx stručně ukázat „Xxxxx to xxxx xxx how xx xxxxxxxxxx“ (tj. „xxx xxxxx x jak xxxxxxxx“ xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx).

Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx systematiku citovaných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxx xx nadbytečnými xxxxxxxxxx znehodnotil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXx. Jan Xxxxxxx, xxxxx 2020
&xxxx;

XXXXXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx „XxxX“) xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2013 x x xxxxxxx majetkové a xxxxxxxxxxx újmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 89/2012 Sb., v xxxxxxx xxxxx (dále „XX“).

Xxxxx x. 40/1964 Sb., xx znění účinném xx 31. 12. 2013 upravoval problematiku xxxxxxxxxxxx xx škodu x xx bezdůvodné xxxxxxxxx v Xxxxx XX., x to x ustanoveních §415 xx §459.

Xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxxx; z xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx škody xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (konání) nebo xxxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx, stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx. Zrušený ObčZ xxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx dovodit xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §420 xxxx. 1 XxxX xxxxxxxxxxxxx, xxx ke xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §420 XxxX „Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“. Z hlediska xxx. „xxxxxxxxx prevence“ xxxxx xxxxxx škod xxxx xxxxxxxx ustanovení §415 XxxX, které xxxxxxxxx, že „každý xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx škodám xx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.&xxxx;Xxxxx §417 odst. 1 XxxX xxx x xxx, komu xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zakročit xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx, měl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxxxxx xxxxx (§417 xxxx. 2 XxxX). Ustanovení §418 ObčZ definovalo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxx nouzi x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, není xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx způsobený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, který xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx trvajícímu xxxxx. X xxxxxx xxxxxx nejde, xxxx-xx xxxxxx nepřiměřená povaze x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XxxX x xxxx 1964 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx judikatura. S xxxxxxx xx xx, xx xxx x xxxxxx předpis zrušený, xxxx xxxx soudní xxxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxx x edukativní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx-xxxx xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxxxxxxx).
&xxxx;

Obsah

>>> Stručně o náhradě majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

>>> Škoda a její definice v novém občanském zákoníku

>>> Odpovědnost za škodu

>>> KONSTRUKCE ODPOVĚDNOSTI V PRACOVNÍM PRÁVU

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE NAHRADIT ZAMĚSTNAVATELI ŠKODU

>>> ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZAMĚSTNANCEM ZAMĚSTNAVATELI

>>> Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

>>> Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

>>> Rozsah a způsob náhrady škody

>>> Rozsah a způsob náhrady škody v pracovněprávních vztazích

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY

>>> Obecná povinnost nahradit škodu

>>> Odvracení škody

>>> Odložené věci

>>> Rozsah a způsob náhrady škody způsobené zaměstnanci

>>> PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

>>> Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě podle ZP

>>> Zproštění se povinnosti k náhradě

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

>>> Náhrada věcné škody zaměstnanci

>>> Náhrada při úmrtí zaměstnance

>>> Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

>>> Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

>>> Jednorázové odškodnění pozůstalých

>>> Náhrada věcné škody dědicům

>>> Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání

>>> Podstatná změna poměrů poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady

>>> SPOLEČNÁ USTANOVENÍ hlavy IV, části jedenácté ZP

>>> Určení výše škody

>>> Plnění pracovních úkolů

>>> Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů

>>> Cesta do zaměstnání a zpět

>>> Způsob úhrady škody nebo nemajetkové újmy

>>> Spoluzavinění zaměstnance

>>> Některé další zajímavé judikáty

>>> Závěrem 

Stručně o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X novém xxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxx náhrady xxxxxxxxx x nemajetkové xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §2894 až §2971 XX. Judikatura x xxxxx xxxxxxxxxxx XX je xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx bude xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podrobně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nemajetkovou újmu, xxxxx se xxxxxxx xxx xx úvodní xxxxxxxxxx OZ, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Škoda x xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxx, xx xxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxx). Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x případě, xxx to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (§2894 XX). Nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxx. X takových xxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx nemajetkovou újmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxx, x kterou xx hodnota xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx také x xxxx xxxx, xx. xxxx, o xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nezvýšila, ačkoli xxxxx a xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2894 OZ:

8 Tdo 46/2013 - Nejvyšší xxxx XX

8 Tdo 190/2017 - Nejvyšší xxxx XX

25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx soud XX

25 Cdo 972/2018 - Nejvyšší soud XX
&xxxx;

Odpovědnost xx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx – xx. škůdce. Xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx uhradit škodu XX xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (§2909 OZ), xxxxxxxxx xxxxxx (§2910 XX), xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti (§2913 XX). Xxxxx nového XX xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2910 XX:
15 Tdo 902/2013 - Xxxxxxxx soud XX - obchodní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx


Xxxxx §2895 XX xx xxxxxx povinen nahradit xxxxx xxx ohledu xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx ObčZ, xxx x xxxx XX č. 89/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxx xx škodu, x xx xxxxxx xxxxxx (§2905) x xxxxxx xxxxx (§2906). Xxx xxxxxxxxx, zda někdo xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxx nouzi, xx xxxxxxxxx i k xxxxxxxxxxxxx vzrušení xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx (§2907 OZ).

Závěrem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3079 XX, xxxxx xxxxxxx, xx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx (OZ), xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx-xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx (§2 xxxx. 3 XX), xxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradu xxxxxxxxxxx xxxx podle XX.
&xxxx;

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PRÁVU

Pracovněprávní xxxxxxxxxxx xx zvláštní kvalifikovaný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx vzniknout xxxxxxxxxxxxxx odpovědnostní xxxxx, xxxx nutně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx xxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx. Xxx pracovněprávní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx, x xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx za skutečnou xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. předpisy xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prevenční ustanovení §248 x §249 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, x účinném xxxxx (xxxx jen „XX“). Xxxxx §248 XX xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxx xxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx učinit xxxxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců. Xxx xxxxxxxx x prohlídce xxxxx xxxx první xxxx být dodržena xxxxxxx osobnosti. Osobní xxxxxxxxx může provádět xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k ustanovení §249 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx soud ČR

_____________________________________________________

Bělina, X., x xxx. Xxxxxxxx právo. Xxxxx: X.X. Xxxx, 2007, xxx. 344.
 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX NAHRADIT XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §250 XX. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škodu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx.

X xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx. Byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxxx, povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx omezí. X xxxxxxxx prokazování zavinění xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx zavinění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §252 x §255, xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 XX) x při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§255 XX).

X xxxxxxxxxx §251 xxxxxxxxxxx zákoník xxxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škody. Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodě, ačkoliv xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobena, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případu, xxxxx ji xxxx xxxxx xxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo nebezpečí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor oznámení xxxxxxxxxxx x závadách x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;
(§251 x §252 XX)

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x ustanovení §250 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
21 Cdo 2536/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
31 Cdo 2764/2016 - Nejvyšší soud - občanskopráavní x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k ustanovení §251 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx soud XX

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §252 XX:
21 Cdo 4711/2017 - Nejvyšší xxxx XX
&xxxx;

XXXXX XXXXXXXXX ZAMĚSTNANCEM XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 x násl. XX)

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x vyúčtování (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx"), xx xxxxx xx xxxxxxxx hotovost, xxxxxx, xxxxx, zásoby xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, x nimiž xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx disponovat po xxxxx xxxx, po xxxxxx mu xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli schodek xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Dohoda x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx smí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, kdy fyzická xxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx. Xxxx xx xxxx možné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx 15-xx xx xxxxxxxx 18-xx let xxxx). Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezena, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx práce vyžaduje, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx schodek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotami xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§252 XX)

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx schodku xx xxxxxxxxx hodnotách 
(§252 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx §253 XX xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo na xxxx pracoviště, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x době xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx řádnému hospodaření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx pracoviště xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx od xxxxxx x odpovědnosti xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor odstoupení xxxxxxxxxxx od xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§253, §254 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx §254 xxxx. 1 ZP xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

• xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx,
• xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,
• při xxxxxx xxxx xxxxx,
• při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx,
• xxx xxxx xxxxxxxxx x
• při xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

Na xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavázaní k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

• xxx xxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx všemi xxxxxxxx zavázanými zaměstnanci,
• xxx zániku xxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxx,
• při xxxxxx xxxx xxxxx,
• při xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx pracoviště xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
• xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx zástupce x
• xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
• xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx dohody x odpovědnosti za xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx práci, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx pracují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx inventurou xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx doporučit xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práci, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na jinou xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx požádali x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx&xxxx;
(§252 xx §254, §260 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí

Podle §255 XX je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx svěřené xxxx xxxxxxxxx 50 000 Xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx.

Xxxxxxxx částku 50 000 Xx xxxx xxxxxx vláda nařízením.

Dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxxx v xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 let xxxx. Není xx xxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxx být uzavřena xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti xxx xxxx zavinění. Důkazní xxxxxxx xxx xxxx xx straně zaměstnance.
 

Vzor dohody x xxxxxxxx svěřených xxxxxxxx&xxxx;
(§255 XX)

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ztráty xxxxxxxxx předmětů 
(§255 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxx od dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx §256 ZP xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel dohodu x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených věcí, xxxx od xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxx ztrátě. Odstoupení xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx musí mít xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx dnem, xxx xxxx odstoupení xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx&xxxx;
(x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle XX)

X xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxx XX (§2894 x xxxx.) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x škůdce). Xxxxx §2951 odst. 1 OZ xx xxxxx xxxxxxxxx uvedením xx předešlého xxxxx. Xxxx-xx xx dobře xxxxx, xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx §2951 xxxx. 2 XX xx xxxxxxxxxxx újma xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Zadostiučinění xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dostatečně xxxxxx odčinění xxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2951 XX:&xxxx;
8 Tdo 46/2013 - Nejvyšší xxxx XX
25 Cdo 2782/2017 - Nejvyšší xxxx XX

Xxxxx §2952 OZ xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x to, xx poškozenému xxxx (xxxx xxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx náhradu.
 

Vztahující se xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §2952 XX:
25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX&xxxx;
25 Cdo 972/2018 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx dojít jen xxxxxxxxx. Soud xxxxxxxxx xxxxx náhradu škody x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2953 xxxx. 1 OZ). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §2953 xxxx. 1 XX xx nepoužije.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2953 OZ: 
8 Tdo 190/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem, z xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx x majetkového xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx škůdce xxxxxxxx x takovými xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí (§2954 OZ).

Nelze-li xxxx xxxxxxx škody xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx spravedlivého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§2955 XX).
&xxxx;

Rozsah a způsob xxxxxxx škody v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úpravy náhrady xxxxx způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou pracovněprávní xxxxxxxxxxxx, xxx již xxxx shora zmíněno, xx existence základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx a zaměstnancem. Xxxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodami o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr (§3 xxxx druhá XX). Xxxx xxx také xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§250 xxxx, 1 ZP). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §252 x §255 XX.

Xxxxx nastane xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx předpoklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxx u xxxxx xxxxxx události xxxxxx. X xxxxx směru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x dřívější pracovněprávní xxxxxx (k §172 x §179 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx):

„Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §172 x §179 xxx. xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx ztrát, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx majetkovou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušení pracovních xxxxxxxxxx a xxxxx xx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx souvislosti. X případě objektivní xxxxxxxx xxxx škodních xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ČR ze xxx 13.8.2002 xx.xx. 21 Cdo 1111/2001).

Xxxxx §257 xxxx. 1 XX je xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx §250, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x penězích, jestliže xxxxxxxx xxxxx uvedením x xxxxxxxx stav.

Výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přesáhnout x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx způsobil xxxxx (§257 odst. 2 XX). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x opilosti, xxxx xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx látek.

Jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedené x §257 xxxx. 2, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx škodu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (§257 xxxx. 4 ZP).

Je-li x náhradě škody xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx x xxxx xxxxxxxx poměrnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;
(§257 odst. 2 XX x xxxx §250 XX)

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §257 XX:
21 Cdo 1924/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
21 Cdo 4659/2016 - Nejvyšší soud XX
&xxxx;

Xxxxx §258 ZP xx při xxxxxx xxxx xxxxxxx škody xxxxx §251 (Nesplnění xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxx) xxxxxxxxx zejména x okolnostem, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x k významu xxxxx xxx zaměstnavatele. Xxxx xxxxxxx škody xxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

Zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx nahradit xxxxx vzniklou schodkem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§252 XX) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§255 ZP), xx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxx (§259 XX).

Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx náhrady xxxxx xxxxxx jejich dosažených xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx vedoucího x xxxx zástupce xx započítává xx xxxxxxxxxxx výši (§260 xxxx. 1 XX).

Xxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx §260 xxxx. 1 ZP xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škody. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělků.

Zjistí-li xx, xx xxxxxxx xxxx jeho část xxxx zaviněna xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle míry xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zavázaní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 x 2 XX.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vychází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx předchozí inventury xx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělek xx xxxx kalendářní měsíc, x němž xxxx xxxx xxxxxxxxx provedena, x nepřihlíží xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx období, započítává xx mu xxxxx xxxxxxx dosažený ode xxx, kdy xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §260 XX:&xxxx;
21 Cdo 4711/2017 - Nejvyšší xxxx XX
&xxxx;

Xxx posuzování xxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x „Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit škodu“, xxxxxxx x §261 xx §264 XX:

Xxxxx §261 xxxx. 1 XX xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x posoudit xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vinou xx takového stavu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx způsobenou (§261 odst. 2 XX).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx i zaměstnanec, xxxxx ji způsobil xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx mravům (§261 xxxx. 3 ZP).

Podle §262 XX, xxxx xxxxxxxxxx náhrady škody xxxxxx zaměstnavatel; způsobil-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx zástupce xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx.

Xxxxx §263 odst. 1 XX, výši xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxx vznikla x xx je xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škody, xx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxxx zaměstnavatelem, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uznal. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx být xxxxxxxx písemně (§263 xxxx. 2 XX).

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody x obsah dohody x xxxxxxx její xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000 Xx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizací (§263 xxxx. 3 XX).
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dále §261 a §262 XX)

Vzor uznání xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 odst. 2 XX x xxxx §2053 XX)

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx k ustanovení §263 XX:
21 Cdo 2811/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR

Podle §264 XX x xxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

POVINNOSTI XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu

Odpovědnost xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §265§275 XX. V xxxxxxx xxxxxx události, xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx jde xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Zákoník xxxxx xxxxxxxxx:

• xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (§266),
• xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (§266),
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (§267), x
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx (§269 x xxxx. XX).

Xxxxx §265 odst. 1 XX je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit zaměstnanci xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním porušením xxxxxxxx povinností nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mravům. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dopravním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx škodu, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x ustanovení §265 XX:&xxxx;
21 Cdo 3976/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR
21 Cdo 2863/2015 - Xxxxxxxx xxxx XX
21 Cdo 5825/2016 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxxx škody

Podle §266 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx utrpěl xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nevznikla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení věty xxxxx xx vztahuje x na účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §266 odst. 1 xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvracel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel.
 

Odložené xxxx

Xxxxx §267 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xx věcech, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x tomu xxxxxxx xxxx obvyklém. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxx dozvěděl.

Právo xx xxxxxxx škody xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vznik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor žádosti x náhradu xxxxx na xxxxxxxx xxxx&xxxx;
(§267&xxxx; XX)
&xxxx;

Xxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §268 xxxx. 1 ZP xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xx zaměstnavatel zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxxx-xx ke xxxxx na xxxx, xxxxxx zaměstnavatel převzal xx xxxxxxxx úschovy, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x plné xxxx (§268 odst. 2 XX).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx xxxxxxx, jestliže její xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx x škodě xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 XX.
&xxxx;

XXXXXXXX ÚRAZY X XXXXXX Z XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx z xxxxxxxx xx upraveno v xxxxxxxxxxxx §269 xx §271u XX. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx upravovat xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x aniž xxxxx xxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxxx zákonem x. 205/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. 10. 2015.

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x účinností xx 31. 12. 2006, a xx x xxxxxxxxxxxx §190 xx §203, k xxxx se x xxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx judikatura, xxxxx xxxxxxxxxx x osvětlení x xxxxxxx xxxx xxxxxxx složité problematiky. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§269 x násl.) xx xxxxxxxxxx téměř xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx našeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx judikáty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Sb.
 

Rozsah xxxxxxx škody x nemajetkové xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx XX

Xxxxx §269 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx.

Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx z povolání xx xxxxxxxxxx x xxxxx vzniklá před xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x to xx jejího zařazení xx xxxxxxx a xx dobu xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx dodržel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, pokud xx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx nezprostí.
 

Zproštění xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §269 XX

Xxxxx §270 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx

x) xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx právní, nebo xxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxxxx s xxxx xxx řádně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dodržování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx zneužití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx nemohl škodě xxxx xxxxxxxxxxx újmě xxxxxxxx,&xxxx;x xx xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx §270 xxxx. 2 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §270 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxx xxxxxxxxxxx byly jednou x příčin xxxxx xxxx nemajetkové xxxx, xxxx

x) xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, přestože xx xxxxx vzhledem xx xxx kvalifikaci x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxx způsobit xxxx xx xxxxxx. Za xxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx běžnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx uvedeném x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xx má xxxxx počínat xxx, xxx neohrožoval xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §271 ZP xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zcela xxx xxxxxx x případě, xxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx životu xxxx zdraví (§266 XX), pokud zaměstnanec xxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx upravuje XX x xxxxxxxxxxxx §271a xx §271x.
&xxxx;

Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271a odst. 1 XX, náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx x plnou xxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx podle §192 xxxx odměny x xxxxxx xxxxx §194 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xxxxx §271a xxxx. 1 XX přísluší xxxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pracovního úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx. Průměrným xxxxxxxx xxxx vznikem škody xxxxx xxxx první xx průměrný výdělek xxxxxxxxxxx před vznikem xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx před vznikem xxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se zaměstnanci xxxxxxxx xx výše xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x povolání xx považuje xxxxxxx xxxx xxxx platu xxxxx §192 XX xxxx odměny x xxxxxx podle §194 XX x xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271b xxxx. 1 XX, xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx a výdělkem xxxxxxxxxxx xx pracovním xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x jiným xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx podle §271b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo nemoc x xxxxxxxx; xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx nemoci z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; za výdělek xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xx xxxx minimální xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před xxx, xxx se stal xxxxxxxxx o zaměstnání, xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx výši, xx xxxxx mu xx ni vzniklo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxxxxx vztahů založených xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx. Xx skončení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx postupuje x xxxxx xxxxxxxxxxx podle §271b odst. 1.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx po pracovním xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dosahují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu zaměstnavatel xxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx, kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydělat.

Náhrada za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti přísluší xxxxxxxxxxx nejdéle xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxxxx xxx 65 let xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.
 

Náhrada za bolest x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx

Xxxxx §271c xxxx. 1 XX xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

Podle §271c xxxx. 2 ZP, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx*) xxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx újmě, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy při xxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxx xxxx náležitostí xx vztahu x xxxxxxxxxx činnosti.

____________________________________

*) Xxx x xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxx bolesti a xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx 26. 10. 2015.
&xxxx;

Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxx rozumí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx životních, xxxxxxxxxx, vzdělávacích a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxxxxxx poškození zdraví, x
x) léčením x xxxxxxxxxxxxx následků poškození xxxxxx, včetně komplikací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx z povolání.

Ztížením xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx vliv xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x psychosociálních xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. xxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxxxx a 
2. xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx bolesti se xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede x lékařském xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 1 xxxx činí 250 Xx.

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx bolesti nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx hodnotou 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx znění §4 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 276/2015 Sb.

Účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx §271d XX, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx náklady vynaložil.
 

Xxxxxxx věcné škody xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271e xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x povolání, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 odst. 3 xxxxx x xxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §271e XX:
21 Cdo 2/2019 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxx §271f XX, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx případná xxxxxx xx důchodu.

Vzor žádosti x odškodnění xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx pracovních xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x k úmrtí xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ustanoveních §271g x xxxx.

Xxxx xx:

• Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x pohřbem (§271g XX),

• xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§271h ZP),

• xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých (§271i XX), a

• xxxxxxx xxxxx xxxxx (§271j XX).
&xxxx;

Náhrada xxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených s xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx §271g xxxx. 1 ZP, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx přísluší xxxx, kdo tyto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx je jednorázová xxxxx státní sociální xxxxxxx, na xxxxxx xx nárok xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohřeb xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, nebo xxxxx, xxxxx byla xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pohřebného xxxx 5 000 Xx.

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx dávka xxx jednou, a xx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx jako první. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pohřbení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

____________________________

65) Xxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nárok xx pohřebné, xxxxxxxx xxx o dítě xxxxx narozené.
 

Pohřebné upravuje xxxxxx xxxxxxx: §3, §47, §48 zák. x. 117/1995 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx (§271g xxxx. 2 XX) xxxxx:

• xxxxxx účtované xx xxxxxx,
• xxxxxxxxx xxxxxxxx,
• xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx výše xxxxxxx 20 000 Xx,
• xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x
• xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx úrovně, xxxxxx xxxxxxxxx částku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §271g xxxx. 2 XX.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých

Podle §271h xxxx. 1 XX, xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých přísluší xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosáhl 65 xxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §271h xxxx. 1 XX přísluší xxxxxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěného xxxx jeho smrtí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx jedné xxxxx, x 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx poskytoval xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx částek xxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozůstalým x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx náhrady xxxxxxx xx výživu pozůstalých xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; náhrada xxxxxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxx převýšit částku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1, x xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxx, než xx příslušela xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §271b xxxx. 6 XX.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých

Podle §271i xxxx. 1 XX, xxxxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstalému xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 240 000 Xx. Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx žili xx xxxxxxxxxxxx x domácnosti, x xxxxxx výši xxxxxxx 240 000 Xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx.

Xxxxx vzhledem xx změnám, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Náhrada xxxxx škody xxxxxxx

Xxxxx §271j ZP, xxxxxxx xxxxx xxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §265 xxxx. 3**) XX xxxxx x xxx.

_____________

**) §265 odst. 3 ZP:

Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterého xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti s xxx xxx jeho xxxxxxxx, ani xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx použil xxx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

X xxxxxx 4 xxxxx jedenácté XX xxxx x xxxxxxxxxxxx §271x až §271u upravena „Xxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx působí xxxxxxx „nesystematicky“ xxxx. „xxxxxxxxxxx“, xxxxx jde x vymezení xxxxxxxxxx xxxxx upravených v xxxxxxxxxxx ustanoveních XX, xxxxxxx výklad byl xxxxxx výše. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zahltí xxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxxxx vysvětlí, x xx xxxxxxx šlo. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx ZP xxxxxxx (stejně jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a nemocí x povolání a xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 205/2015 Sb., x xx x xxxxxxxxx xx 1. 10. 2015. Zákonem x. 205/2015 Sb. xxx xxxx x xxxxxxxxx x 1. 10. 2015 xxxxxx „neživý x xxxxxxx“ xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.

Podle §271k xxxx. 1 XX, xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdraví xxxx smrt xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x násilným xxxxxxxxx xxxxxxx vlivů při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x xxx (§273 a §274 XX).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx též xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpisu.

Pojem xxxxxx x povolání x xxxxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x. 290/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §1 odst. 1 xxxxxxxxxx XX, xxxxxx x povolání jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chemických, fyzikálních, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxx x povolání xx xxxxxx xxx xxxxxx otrava vznikající xxxxxxxxxxx působením xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemocí z xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to zejména xxxxxxxx č. 104/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx postup xxx posuzování x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nemoci z xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx nemoc xxxxx xxxxxx uznat za xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (vyhláška o xxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx).

Xxxxx §1 xxx. xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx vymezeném x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických zdravotních xxxxxxxx xx xx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx §3 xxxx. 1 vyhlášky xxxxxxx

x) xxxxx výkonu práce xxxx služby, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx posuzovaná xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, a základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx vztah") xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) sídlo xxxx místo podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx usazení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podniku xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x případě výkonu xxxxx xxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo pracovala xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx posuzované xxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavateli x x xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx posuzovaná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) sídlo xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podniku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx žijící v xxxxxxxxx, xxxxx již xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx vznikají.

Podle §2 XX č. 290/1995 Xx., xxxxxxxx z xxxxxxxx jsou xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxx z povolání xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx.

Xxxxx §64 zákona x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x poskytovateli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolání xxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx audiovizuálního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx. Zaměstnavatel je xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271l ZP, xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx §271m xxxx. 1 XX, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xx-xx toto xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx dohodnut xxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxx-xx x náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxx, má zaměstnavatel, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, za nichž xxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx uvedených xxxxxxxx (§271n xxxx. 1 XX).

Xxx-xx o xxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx úrazech (§269 x xxxx. XX).

X zaměstnance, který xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech nebo xx činný xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, a to xx dobu, xx xxxxxx by mohly xxxxx (§271o XX).

Xxxxx §271p xxxx. 1 XX, xxxxxxxxxxx, který xxxxx pracovní úraz xxxx x xxxxx xxxx zjištěna xxxxx x povolání x xxxxxxxxx xxxxxx sjednaném xx dobu určitou xxxx xxx výkonu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxx xx xxxx, kdy xxx xxxxx základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx je možné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx postižený zaměstnanec xx byl i xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx zjištěna xxxxx z povolání x xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx náhrada za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx; nepracuje-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx s pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ustanovení §271b xxxx. 6 xxxxx x zde.

Důležitá xx xxxxxx xxxxxxxxx x §271q XX, xxxxx xxxxx práva xxxxxxxxxxx x §271g xx §271x xxxxxx závislá xx tom, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu a xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx organizací x xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx (§271r XX).

Xxxxx §271s ZP xxxx může výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§271c x §271i) přiměřeně xxxxxx.

X xxxxxx promlčení některých xxxx (§271t XX)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xx ztrátu xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x povolání xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Podstatná změna xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx náhrady

Změní-li se xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx určení výše xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§271u xxxx. 1 ZP).

Vláda xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx x způsob xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xx xx vztahuje x xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x. 321/2019 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx), x xx x účinností xx 1. ledna 2020.
&xxxx;

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX xxxxx XX, části xxxxxxxxx XX

(§272 xx § 275 ZP)

V xxxxxxxxxxxx §272 až §275 XX xxxxxxxxxxx opět xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx základní, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx dotčené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxx xxxxx

(§272 XX)

Xxx xxxxxx výše xxxxx xx věci xx xxxxxxx x xxxxxxx ceny x xxxx poškození nebo xxxxxx x xxxxxxxx xx, co xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx nahrazení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx pracovních xxxxx

(§273 XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx

• xxxxx pracovních xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx poměru x x xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx poměr, 
• xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx zaměstnavatele x
• xxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx činnost konaná xxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxx konaná pro xxxxxxxxxxxxxx z vlastní xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx nepotřebuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nevykonává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x dobrovolná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.
 

Xxxxx souvislost x xxxxxxx pracovních xxxxx

(§274 XX)

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovních xxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxx xx jejím skončení x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x práci xx xxxxx x oddech xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx x xxxx&xxxx;
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkaz zaměstnavatele xxxx
xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s noční xxxxx,
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx x zpět.
 

Takovými xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, stravování, vyšetření xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxx xxxxx k xxxx x zpět, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xx xxxxxxxxxx x zpět

(§274a ZP)

Cestou xx zaměstnání x xxxx xx xxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ubytování) xx xxxxx xxxxxx xx objektu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx; u xxxxxxxxxxx v lesnictví, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx ubytování v xxxx xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx se posuzuje xxxx nutný xxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Způsob xxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx

(§275 XX)

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x xx v xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx uvedením v xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx škodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx poměrně xxxxx. (§270 ZP)
 

Některé další xxxxxxxx xxxxxxxx

X ustanovením §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce (dále xxx „Zpr“), o xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxx dobrým vodítkem x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §269 x xxxx. zákona x. 262/2006 Sb., upravujících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §190 Zpr:

21 Cdo 688/2005 • Sešit: 4 • Xxx: 2006 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx škody z xxxxxxxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 1185/2002 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Pracovní xxxxxxxxxxx, Pracovní xxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Škoda, Xxxxxx na výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

21 Cdo 2452/2003 • Xxx: 2003 • Klíčové slovo: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Nemoc x xxxxxxxx

21 Cdo 1925/99 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2001 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

21 Cdo 376/98 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cz 26/81 • Sešit: 2-3 • Xxx: 1983 • Klíčové xxxxx: Pracovní xxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx ČSR

6 Cz 3/80 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx slovo: Nemoc x xxxxxxxx, Odpovědnost xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

8 Tz 24/76 • Sešit: 7-8 • Rok: 1978 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx soud ČSR
 

K xxxxxxxxxx §191 Xxx:

21 Cdo 1239/2000 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxxxx kázeň, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Co 1107/89 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1991 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR

5 Cz 41/75 • Sešit: 6 • Xxx: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XXX

4 Cz 13/71 • Xxxxx: 1 • Xxx: 1972 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

4 As 4/2003-74 • Xxxxx: 11 • Xxx: 2004 • Xxxxxxx xxxxx: Bezpečnost xxxxx, Xxxxxxx xxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §192 ZP:

5 Cz 11/78 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1980 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxxx organizace, Odpovědnost xx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX
&xxxx;

X ustanovení §193 Xxx:

3 Cdon 953/96 • Sešit: 2 • Rok: 1998 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1983 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx cesta, Pracovní xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 14/81 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx stav • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

18 Co 79/76 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxx požitky, Xxxxx x xxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx x Brně

Cpj 240/78 • Sešit: 9-10 • Rok: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud ČSR - občanskoprávní xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §194 Xxx:

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1976 • Klíčové slovo: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §195 Xxx:

Cdo 890/2003 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx slovo: Náhrada xxxxx, Pozůstalost • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx slovo: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 - X • Xxx: 2005 • Klíčové xxxxx: Ztráta xx xxxxxxx

21 Cdo 1704/2003 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Mzda - Xxxx, Xxxxxxxx úraz, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx soud ČR

21 Cdo 1769/2003 - I • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx

21 Cdo 1735/2001 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 998/2001 • Xxx: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

25 Cdo 1161/2000-II • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

21 Cdo 1925/99 • Sešit: 5 • Xxx: 2001 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Nemoc z xxxxxxxx, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

2 Cdon 1233/97 • Xxxxx: 4 • Rok: 2000 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 786/98 • Xxxxx: 8 • Xxx: 2000 • Klíčové slovo: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Pracovní xxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cdon 830/96 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1997 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx xxxxx, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Pracovní xxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxx soud v Xxxxx

10 Co 127/90 • Xxxxx: 9 • Xxx: 1992 • Xxxxxxx xxxxx: Dávky, Důchod, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx XX

6 Cz 23/84 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1986 • Xxxxxxx xxxxx: Mzda - Xxxx, Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx požitky • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx soud ČSR

6 Cz 74/84 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1986 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx úraz, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 1/82 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1984 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx SSR

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1983 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxx úraz, Zdravotní xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX

Cpj 167/77 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx soud ČSR - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1976 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx XXX

9 Co 832/72 • Xxxxx: 5 • Xxx: 1973 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx odboje • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx v Praze

21 Cdo 1995/2001 • Rok: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx §195a Xxx:

Sc 1/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Náhrada xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXXX – xxxxx
&xxxx;

X ustanovení §197 Xxx:

4 Cz 16/80 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

Cpj 240/78 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx xxxxx, Pracovní xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4 Cz 3/74 • Xxxxx: 1-2 • Xxx: 1975 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx zabezpečení • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §199 Xxx:

21 Cdo 1815/2003 • Xxx: 2003 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Xxxxx x povolání, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

Cpj 37/74 • Sešit: 2-3 • Xxx: 1976 • Xxxxxxx xxxxx: Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §202 Xxx:

21 Cdo 227/2002 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx úraz • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud ČR

21 Cdo 998/2001 • Rok: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx na výdělku

21 Cdo 786/98 • Xxxxx: 8 • Rok: 2000 • Klíčové slovo: Xxxxxxx, Xxxx - Xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud ČR

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Klíčové slovo: Xxxxxxx škody, Pracovní xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx x Xxxxx

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Zdravotní xxxx, Xxxxxxx společenského xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

5 Cz 54/78 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1980 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Příčinná xxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX

Cpj 167/77 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxx na výdělku • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX - občanskoprávní xxxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXX

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx mnohem širší x xxxxxxxxxxx se xxx řešením odpovědnosti xx xxxxx. Z xxxxxxxxxxx xxxxxx jsme xxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xx xxxxx bytostně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnavatele.

Zcela xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ucelené xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx EPIS x xxxxx ZAJÍMAVOSTI.
 

Jsme xxxxxxxxxxx, xx každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mnohdy xxxxxx „roztroušeny“ v xxxxxxx právních předpisech x jiných informačních xxxxxxxx, pomůže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx zájmu do xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx bohatého xxxxxx xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxx