Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

K PROBLEMATICE ODPOVĚDNOSTI XX ŠKODU V XXXXXXXXXXXXXXXX VZTAZÍCH

(stručný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx striktně xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx zhuštěné podobě xxxxx problematiku xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx také xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx. Naším xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „Xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx“ (xx. „xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx“ právní úpravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx).

Xxxxx xx snažil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx „vývojovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxx xx nadbytečnými xxxxxxxxxx znehodnotil xxxxxxxxxx xxxx zákona.

JUDr. Xxx Xxxxxxx, xxxxx 2020
&xxxx;

XXXXXX

Xxxxxxx x odpovědnosti za xxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx (xxxx „ObčZ“) xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2013 a o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 89/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxx (xxxx „XX“).

Xxxxx x. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Části XX., a xx x xxxxxxxxxxxx §415 xx §459.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; z xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XxxX xxxxx „xxxxx“ přímo xxxxxxxxxxx, xxxx jej xxx xxxxx dovodit xxxxxxxx x ustálené xxxxxxxxxx. Ustanovení §420 xxxx. 1 XxxX xxxxxxxxxxxxx, xxx ke xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §420 XxxX „Každý xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením právní xxxxxxxxxx“. X xxxxxxxx xxx. „generální xxxxxxxx“ xxxxx vzniku xxxx xxxx důležité xxxxxxxxxx §415 XxxX, xxxxx xxxxxxxxx, xx „každý xx xxxxxxx počínat xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxx, na xxxxxxx, na xxxxxxx x životním xxxxxxxxx“.&xxxx;Xxxxx §417 xxxx. 1 XxxX xxx i xxx, komu xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx ohrožení, měl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxx provést xxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozící xxxxx (§417 xxxx. 2 XxxX). Xxxxxxxxxx §418 XxxX definovalo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a odpovědnost xx škodu, x xx xxxxxx nouzi x xxxxxx xxxxxx. Xxx způsobil xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nevyvolal, není xx ni xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx možno xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx následek xxxxxx xxxxxx závažný xxxx ještě závažnější xxx ten, který xxxxxx. Xxxxxx neodpovídal xx xxxxx, kdo xx způsobil v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ObčZ x roku 1964 xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xx, xx xxx x xxxxxx předpis xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx x xxx-xxxx verzi XXXX zobrazit xxxx xx úrovni konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
&xxxx;

Obsah

>>> Stručně o náhradě majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

>>> Škoda a její definice v novém občanském zákoníku

>>> Odpovědnost za škodu

>>> KONSTRUKCE ODPOVĚDNOSTI V PRACOVNÍM PRÁVU

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE NAHRADIT ZAMĚSTNAVATELI ŠKODU

>>> ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZAMĚSTNANCEM ZAMĚSTNAVATELI

>>> Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

>>> Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

>>> Rozsah a způsob náhrady škody

>>> Rozsah a způsob náhrady škody v pracovněprávních vztazích

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY

>>> Obecná povinnost nahradit škodu

>>> Odvracení škody

>>> Odložené věci

>>> Rozsah a způsob náhrady škody způsobené zaměstnanci

>>> PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

>>> Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě podle ZP

>>> Zproštění se povinnosti k náhradě

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

>>> Náhrada věcné škody zaměstnanci

>>> Náhrada při úmrtí zaměstnance

>>> Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

>>> Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

>>> Jednorázové odškodnění pozůstalých

>>> Náhrada věcné škody dědicům

>>> Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání

>>> Podstatná změna poměrů poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady

>>> SPOLEČNÁ USTANOVENÍ hlavy IV, části jedenácté ZP

>>> Určení výše škody

>>> Plnění pracovních úkolů

>>> Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů

>>> Cesta do zaměstnání a zpět

>>> Způsob úhrady škody nebo nemajetkové újmy

>>> Spoluzavinění zaměstnance

>>> Některé další zajímavé judikáty

>>> Závěrem 

Xxxxxxx o náhradě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x novém xxxxxxxxx xxxxxxxx

X novém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx náhrady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx rozsáhlá x xx obsažena v xxxxxxxxxxxx §2894 až §2971 XX. Judikatura x těmto xxxxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx bude xxxxxxxx, bude v xxxxx xxxxxxxx zmíněna.

Cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx škodu.
 

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx OZ xxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxx, xx tím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxx). Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxx vzniká xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx zákona (§2894 XX). Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemajetkovou xxxx výslovně xxxxxxxx, xxxxxxxxx škůdce, jen xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx. X takových xxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zadostiučinění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxx jednak o xxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx, o xxxxxx xx hodnota majetku xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xx. xxxx, o xxxxxx se hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x měla.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2894 XX:

8 Tdo 46/2013 - Xxxxxxxx soud XX

8 Tdo 190/2017 - Nejvyšší xxxx XX

25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 972/2018 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx za škodu

Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxxx – xx. xxxxxx. Xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx uhradit xxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad dobrých xxxxx (§2909 XX), xxxxxxxxx xxxxxx (§2910 XX), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§2913 XX). Xxxxx nového XX pro xxxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx vzniklé v xxxxxxxx porušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zavinění.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §2910 XX:
15 Tdo 902/2013 - Xxxxxxxx soud XX - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolegium


Podle §2895 OZ xx xxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx bez ohledu xx své zavinění x xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx tak, xxxx xxxxxxx XxxX, xxx i nový XX x. 89/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu, x xx xxxxxx xxxxxx (§2905) x xxxxxx xxxxx (§2906). Xxx xxxxxxxxx, xxx někdo xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx (§2907 XX).

Xxxxxxx xxxxxxxxx úvodu xx xxxxx xxxxxx přechodné xxxxxxxxxx §3079 XX, xxxxx stanoví, že „xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx (OZ), xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů". Xxxxxxxxx-xx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti OZ x náhradě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinnosti, může xx xxxxx poškozeného xxxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2 odst. 3 XX), xxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradu xxxxxxxxxxx xxxx podle XX.
&xxxx;

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXX PRÁVU

Pracovněprávní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikovaný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx primární právní xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxx nutně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, a to, xx xxxxxxxxxxx odpovídá xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pracovněprávní xxxxxxxxxxxx xxxx nutně xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ale x xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. předpisy xxxxx správního či xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prevenční ustanovení §248 a §249 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XX“). Xxxxx §248 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxx xxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx učinit opatření x jejich odstranění. Xxxxxxxxxxxxx je z xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx, které xxxxxxxxxxx x němu vnášejí xxxx xx něho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být dodržena xxxxxxx osobnosti. Osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §249 ZP:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx soud XX

_____________________________________________________

Xxxxxx, X., a xxx. Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx: X.X. Beck, 2007, xxx. 344.
&xxxx;

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX ŠKODU

Obecná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ustanovení §250 XX. Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pracovních úkolů xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

X xxxxxxxxx je xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx jednání (opomenutí), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx povinností, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx prokazování zavinění xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §252 x §255, xx. xxx vzniku xxxxxxx xx svěřených xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat (§252 XX) x xxx xxxxxx svěřených xxxx (§255 XX).

X xxxxxxxxxx §251 sankcionuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx bezprostřednímu xxxxxx xxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx není xxxxx nahradit xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx stav xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostem.
 

Vzor oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;
(§251 x §252 XX)

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §250 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR
21 Cdo 2536/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
31 Cdo 2764/2016 - Xxxxxxxx xxxx - občanskopráavní x xxxxxxxx kolegium

Vztahující xx xxxxxxxxxx x ustanovení §251 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §252 XX:
21 Cdo 4711/2017 - Nejvyšší soud XX
&xxxx;

XXXXX XXXXXXXXX ZAMĚSTNANCEM XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat (§252 a násl. XX)

Xxxx-xx se zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx svěřených xxxxxxxxxxx x vyúčtování (xxxx xxx "dohoda o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx xx považují hotovost, xxxxxx, zboží, zásoby xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx mu xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za svěřené xxxxxxx smí být xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxx věku. Není xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (osoba od xxxxxxxx 15-xx xx xxxxxxxx 18-xx xxx xxxx). Xxxx-xx svéprávnost xxxxxxxxxxx omezena, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx práce xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx formě.

Zaměstnanec xx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti, xxxxxxxx xxxxxxx, že schodek xxxxxx zcela nebo xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotami xxxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx&xxxx;
(§252 XX)

Vzor výzvy zaměstnavatele k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;
(§252 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx §253 XX zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx na jinou xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x době xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx řádnému hospodaření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx společně xxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx od xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx zařazen xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce. Xxxxxxxxxx xx dohody x odpovědnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu.

Závazek x dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem, kdy xxxx odstoupení od xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor odstoupení zaměstnance xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx&xxxx;
(§253, §254 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx §254 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx xxxxxxxxx

• xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx,
• při xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx,
• xxx xxxxxx xxxx xxxxx,
• při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx práci xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
• xxx xxxx xxxxxxxxx x
• xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx pracovištích, xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

• xxx xxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx všemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
• xxx zániku xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
• xxx výkonu xxxx xxxxx,
• při xxxxxxxxx xx jinou xxxxx nebo xx xxxx pracoviště xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,
• při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x
• xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě
• xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx dohody x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pracovní poměr xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxx, xxxx který byl xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nepožádá xxxxxxx x provedení inventury, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx pracují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavázaní k xxxxxxxxxx svěřených xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx inventury, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x kterými xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxx, xxxx xxxxx byli xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x provedení inventury.
 

Vzor dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§252 xx §254, §260 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xx ztrátu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx §255 XX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx svěřené xxxx přesahuje 50 000 Xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx.

Xxxxxxxx částku 50 000 Kč xxxx xxxxxx vláda xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x den, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 18 xxx xxxx. Xxxx ji xxxx xxxxx uzavřít x mladistvým xxxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí.

Dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx vznikla xxxxx xxxx zčásti xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx straně xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxx svěřených xxxxxxxx&xxxx;
(§255 ZP)

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;
(§255 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených věcí

Podle §256 XX zaměstnanec, xxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených věcí, xxxx xx ní xxxxxxxxx, jestliže mu xxxxxxxxxxxxx nevytvořil xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx z xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Rozsah a xxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;
(x xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxx XX)

X xxxxxxx obecné odpovědnosti xx škodu xxxxx XX (§2894 x xxxx.) xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxx). Xxxxx §2951 odst. 1 OZ xx xxxxx xxxxxxxxx uvedením xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx-xx xx poškozený, hradí xx škoda x xxxxxxxx.

Xxxxx §2951 xxxx. 2 XX xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx poskytnuto x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx x dostatečně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §2951 XX:&xxxx;
8 Xxx 46/2013 - Xxxxxxxx xxxx XX
25 Cdo 2782/2017 - Nejvyšší xxxx XX

Xxxxx §2952 XX xx hradí xxxxxxxx xxxxx x xx, xx xxxxxxxxxxx ušlo (xxxx zisk). Xxxxxx-xx xxxxxxxx škoda xx xxxxxx xxxxx, má xxxxxxxxx právo, xxx xx škůdce xxxxx xxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2952 OZ:
25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx ČR 
25 Cdo 972/2018 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xx snížení xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2953 xxxx. 1 XX). Xxxxx xxxxx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako příslušník xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §2953 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §2953 OZ: 
8 Tdo 190/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxx majetkový xxxxxxxx, xxxx soud xx návrh poškozeného xxxxxxxxxx x uspokojení x xxxx, xxxxx xxxxxx x majetkového xxxxxxxxx xxxxx, x xx i nepodléhají-li xxxxx výkonu rozhodnutí. Xx uspokojení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx (§2954 OZ).

Nelze-li výši xxxxxxx xxxxx přesně xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu xxxx (§2955 XX).
&xxxx;

Rozsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X případě xxxxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx účinná xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§3 xxxx xxxxx ZP). Xxxx zde také xxxxxxxxx příčinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§250 xxxx, 1 XX). Xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §252 x §255 ZP.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, je nutné xxxx předpoklady pracovněprávní xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvlášť. X xxxxx směru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu, xxxxx se vztahoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x §172 x §179 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce):

„Škoda ve xxxxxx xxxxxxxxxx §172 x §179 zák. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx x xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx splnění předpokladů xxxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvlášť (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx XX xx xxx 13.8.2002 xx.xx. 21 Cdo 1111/2001).

Xxxxx §257 xxxx. 1 XX je xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxxx §250, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x penězích, jestliže xxxxxxxx škodu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx, kterým způsobil xxxxx (§257 xxxx. 2 XX). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx úmyslně, x opilosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx částky xxxxxxx x §257 xxxx. 2, x náhradu xxxxxx zisku.

Způsobil-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx (§257 xxxx. 4 ZP).

Je-li x xxxxxxx škody xxxxxxxx zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx poměrnou část xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Vzor výzvy zaměstnavatele x náhradě škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;
(§257 xxxx. 2 XX a dále §250 ZP)

Vztahující se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §257 XX:
21 Cdo 1924/2013 - Xxxxxxxx soud ČR
21 Cdo 4659/2016 - Xxxxxxxx soud XX
&xxxx;

Xxxxx §258 XX xx xxx určení xxxx náhrady xxxxx xxxxx §251 (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx) přihlédne zejména x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx pro zaměstnavatele. Xxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx průměrného měsíčního xxxxxxx zaměstnance.

Zaměstnanec, který xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schodkem xx svěřených hodnotách (§252 XX) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§255 ZP), xx xxxxxxx nahradit xxxx xxxxx x xxxx xxxx (§259 XX).

Xx-xx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců, určí xx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich dosažených xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedoucího x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx výši (§260 xxxx. 1 XX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 XX xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx takto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zbytek xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xx, xx schodek xxxx xxxx část xxxx zaviněna xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx míry xxxxx xxxxxxxx. Zbývající xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 x 2 XX.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx hrubých výdělků xxxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx provedena, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxx zjištěn xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxx, započítává xx mu hrubý xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdy xxx xx pracoviště xxxxxxx, xx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xx hrubého xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §260 XX:&xxxx;
21 Cdo 4711/2017 - Xxxxxxxx xxxx ČR
 

Pro posuzování xxxxxxx a způsobu xxxxxxx škody jsou xxxxxxxx x „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxx v §261 xx §264 XX:

Xxxxx §261 xxxx. 1 XX zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxx duševní xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx schopen xxxxxxxxx své jednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vinou xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx schopen xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx způsobenou (§261 xxxx. 2 XX).

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx způsobil xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx (§261 xxxx. 3 ZP).

Podle §262 XX, výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx výši xxxxxxx xxxxx xxx, xxx statutární xxxxx xxxx xxxx zástupce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §263 xxxx. 1 ZP, xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písemně xx xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx zaměstnanec se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx náhrady škody, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§263 xxxx. 2 XX).

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsah xxxxxx x způsobu xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000 Kč, xx xxxxxxxxxxxxx povinen projednat x odborovou xxxxxxxxxx (§263 xxxx. 3 XX).
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx §261 a §262 XX)

Vzor uznání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 xxxx. 2 XX x xxxx §2053 OZ)

Vztahující xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §263 XX:
21 Cdo 2811/2013 - Xxxxxxxx soud XX

Xxxxx §264 XX x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx může soud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §265§275 XX. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx zaměstnanci při xxxxxx pracovních xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností

nebo xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx mravům xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

• xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu (§266),
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (§266),
• odpovědnost xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (§267), x
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx při pracovních xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx (§269 x násl. XX).

Xxxxx §265 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností nebo xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxx jednající xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pracovních úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx jeho xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx se judikatura x ustanovení §265 XX:&xxxx;
21 Cdo 3976/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR
21 Cdo 2863/2015 - Xxxxxxxx xxxx XX
21 Cdo 5825/2016 - Nejvyšší soud XX
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx §266 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozící xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nevznikla xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §266 odst. 1 xx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx povinen xxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx §267 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nosí xx xxxxx a xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx souvislosti x xxx na xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx obvyklém. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor žádosti x náhradu xxxxx na xxxxxxxx xxxx&xxxx;
(§267&xxxx; XX)
&xxxx;

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx

Xxxxx §268 xxxx. 1 XX je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obvykle xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřevzal xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit do xxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx věcech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx došlo-li xx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxx xxxx (§268 odst. 2 XX).

Xxxxx xx náhradu xxxxx podle §268 xxxx. 2 xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx neohlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 15 xxx ode xxx, xxx se x xxxxx dozvěděl.

Vláda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 ZP.
 

XXXXXXXX XXXXX A XXXXXX Z XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů a xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §269§271u XX. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx upravovat xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx. Xxxx účinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x aniž nabyl xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 205/2015 Sb. x účinností xx 1. 10. 2015.

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxx xx 31. 12. 2006, x xx x xxxxxxxxxxxx §190 xx §203, x xxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx judikatura, která xxxxxxxxxx x osvětlení x xxxxxxx xxxx xxxxxxx složité xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§269 x xxxx.) je xxxxxxxxxx xxxxx mizivá. X xxxxxx xxxx xxxxx našeho průvodce xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Sb.
 

Xxxxxx náhrady xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx k náhradě xxxxx XX

Xxxxx §269 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx plnění pracovních xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx.

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci škodu xxxx nemajetkovou újmu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx postižen.

Jako xxxxx z povolání xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu x xx dobu xxxxxxx 3 let xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, i xxxx dodržel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nezprostí.
 

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §269 ZP

Podle §270 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx nebo nemajetková xxxx xxxxxxxxxxx vznikla

a) xxx, xx postižený xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právní, xxxx xxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x nimi xxx xxxxx seznámen x xxxxxx znalost x dodržování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx zneužití jiných xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmě xxxxxxxx,&xxxx;x že xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx §270 xxxx. 2 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxx, prokáže-li, xx xxxxx xxxx nemajetková xxxx zaměstnanci vznikla

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §270 xxxx. 1 písm. x) x x) x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx být xxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx zdraví. Xx xxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx běžnou xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx se zaměstnavatel xxxxxxxxxx nahradit škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx zaměstnanec, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; x případě uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxx povinen zaměstnavatel xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxx, xxx zaměstnanec porušil xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokyny x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx neohrožoval xxxxxx xxx x zdraví xxxxxx.

Xxxxx §271 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§266 XX), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx náhrad xxx xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ZP x xxxxxxxxxxxx §271a xx §271x.
&xxxx;

Xxxxxxx za ztrátu xx výdělku po xxxx xxxxxxxx neschopnosti

Podle §271a xxxx. 1 XX, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx xxxxxxx xxxx průměrným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx mzdy xxxx platu podle §192 nebo odměny x xxxxxx xxxxx §194 x plnou xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271a xxxx. 1 XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx průměrný xxxxxxx xxxxxxxxxxx před vznikem xxxx další xxxxx. Xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxx, xx které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxx neschopen xxxxx. Za výdělek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 XX xxxx odměny z xxxxxx xxxxx §194 XX x nemocenské.
 

Náhrada za xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271b xxxx. 1 XX, xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx průměrným xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovním xxxxx nebo po xxxxxxxx nemoci z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx důvodu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx; za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx se považuje xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx uznání xxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx z povolání xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx zařazení xx evidence xxxxxxxx x zaměstnání. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před tím, xxx xx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x takové xxxx, xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracích xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx x zaměstnání xx při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx postupuje u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo po xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx průměrný xxxxxxx, xxxxxxx dosahují tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx nastoupit xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx náhrada xx ztrátu na xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx vznikem xxxxx x xxxxxxxxx výdělkem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydělat.

Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Náhrada xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx §271c xxxx. 1 ZP xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx 2.

Podle §271c xxxx. 2 ZP, xxxxx xxxxxxx nařízením*) xxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx újmě, xxxxxx xxxxxxxx xxxx náhrady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx činnosti.

____________________________________

*) Jde x xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx 26. 10. 2015.
&xxxx;

Xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zdraví pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxxxxxxx vliv xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z povolání x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x psychosociálních xxxxxx, xxxxx omezují xxxx mění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx životních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx

1. pracovním úrazem xxxx uvedeny x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. xxxxxx z xxxxxxxx jsou uvedeny x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) ztížení xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x lékařském xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění.

Hodnota 1 xxxx činí 250 Xx.

Xxxxxxx za bolest x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx bolesti xxxx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx znění §4 x násl. citovaného xxxxxxxx vlády x. 276/2015 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx

Xxxxx §271d ZP, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tomu, kdo xxxx xxxxxxx vynaložil.
 

Náhrada věcné škody xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271e zaměstnanci, xxxxx xxxxxx pracovní xxxx nebo x xxxxx xxxx zjištěna xxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 xxxxx x xxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §271e ZP:
21 Cdo 2/2019 - Nejvyšší soud XX

Xxxxx §271f XX, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Vzor žádosti x xxxxxxxxxx pracovního xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx náhrad xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx §271g x násl.

Jsou xx:

• Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (§271g XX),

• xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§271h XX),

• jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§271i XX), a

• xxxxxxx xxxxx škody (§271j ZP).
 

Xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x pohřbem

Podle §271g xxxx. 1 ZP, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xxxxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxxxxx vynaložil. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xx xxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx pohřeb xxxxxx, xxxxx bylo xx dni smrti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx byla xx dni smrti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx 5 000 Xx.

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx tato dávka xxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

____________________________

65) Xxxxx x. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx xxxxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx upravuje xxxxxx předpis: §3, §47, §48 xxx. x. 117/1995 Sb.

Náhradu xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pohřbem (§271g xxxx. 2 XX) xxxxx:

• xxxxxx xxxxxxxx xx pohřeb,
• xxxxxxxxx xxxxxxxx,
• výdaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx výše xxxxxxx 20 000 Xx,
• xxxxxx xx xxxxxx pomníku xxxx xxxxx, cestovní výlohy x
• xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle §271g xxxx. 2 XX.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých

Podle §271h xxxx. 1 XX, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxx, do xxxxx by tuto xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx zemřelý xxxxxxxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §271h xxxx. 1 ZP xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 50 % průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěného xxxx jeho xxxxx, xxxxx výživu xxxxxxxxxx xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx poskytoval xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx připadajících xx jednotlivé pozůstalé xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X případnému výdělku xxxxxxxxxxx se nepřihlíží.

Při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých xx vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx; náhrada xxxxxxx xx výživu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx částku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b odst. 1, x nesmí být xxxxxxxxxxx déle, než xx příslušela xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 6 XX.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých

Podle §271i xxxx. 1 XX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 240 000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x domácnosti, x xxxxxx výši xxxxxxx 240 000 Xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx zaměstnancem xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrovně x xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx §271j ZP, xxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §265 odst. 3**) XX xxxxx x xxx.

_____________

**) §265 xxxx. 3 ZP:

Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx na dopravním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx, ani xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zařízeních a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Společná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

X xxxxxx 4 části jedenácté XX jsou x xxxxxxxxxxxx §271k xx §271u xxxxxxxx „Xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxxx x pracovních úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx“. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx „nesystematicky“ xxxx. „xxxxxxxxxxx“, neboť xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních XX, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx bývají xxxxxxxxx xxxxxxxx x úvodních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx zahltí zákonem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx vlastně xxx. Xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xx ZP xxxxxxx (stejně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx) novelou, xxxxxx provedl xxxxx x. 205/2015 Sb., x xx s xxxxxxxxx xx 1. 10. 2015. Xxxxxxx x. 205/2015 Sb. xxx xxxx x xxxxxxxxx k 1. 10. 2015 xxxxxx „neživý a xxxxxxx“ zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.

Podle §271k xxxx. 1 ZP, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx krátkodobým, xxxxxx x xxxxxxxx působením xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx (§273 x §274 XX).

Xxxx pracovní xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx přihodil xx xxxxx xx xxxxxxxxxx a zpět.

Nemocemi x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x seznam nemocí x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Podle §1 xxxx. 1 xxxxxxxxxx XX, nemoci x povolání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z povolání. Xxxxxx z xxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 104/2012 Sb., x stanovení bližších xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx posuzování a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nemoci x xxxxxxxx, podmínky, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx uznat xx xxxxx x povolání, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

Xxxxx §1 xxx. xxxxxxxx, nemoci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, (dále jen „xxxxxxxx vlády“) xxxxxxxx x uznávají xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §66 zákona x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolání xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxx (dále xxx "pracovněprávní xxxxx") xxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) sídlo xxxx místo podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx výkonu xxxxx xxxx služby x xxxxxxxxx, pokud xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx, x které xx důvodné podezření, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx posuzovaná nemoc x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x které xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx usazení organizační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vznikají.

Podle §2 XX x. 290/1995 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995 x vznikly přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx.

Xxxxx §64 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření x ověření podmínek xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx bývalému xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271l XX, xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx jsou samostatná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx §271m xxxx. 1 XX, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro zaměstnance xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplácet xxxxxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxx xxxxx dohodnut xxxx xxxxxx výplaty.
 

Jde-li x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxx nemoci z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx náhradu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, a xx x rozsahu odpovídajícím xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§271n xxxx. 1 ZP).

Jde-li x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§269 x xxxx. XX).

X xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x několika xxxxxxxxxx poměrech xxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx stanovení výše xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx vychází x průměrných výdělků xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx základních pracovněprávních xxxxxxxx, x xx xx xxxx, po xxxxxx xx mohly xxxxx (§271o XX).

Xxxxx §271p xxxx. 1 XX, xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx úraz xxxx x něhož xxxx xxxxxxxx nemoc x povolání v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx určitou xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx určitou, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx době xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xx výdělku, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxxxx zaměstnanec xx xxx i xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx-xx pracovní xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x povolání x poživatele xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx dobu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání; xxxxxxxxx-xx x důvodů, které xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, přísluší xx náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §271b xxxx. 6 platí x zde.

Důležitá xx xxxxxx xxxxxxxxx x §271q XX, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §271g xx §271x nejsou závislá xx tom, xxx xxxxxxxxxxx před xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu x xxxx xxxxxxx škody x odborovou organizací x xx zaměstnancem

Způsob x výši náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx projednat bez xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx (§271r XX).

Xxxxx §271s ZP xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxx (§271c x §271i) xxxxxxxxx zvýšit.

K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§271t XX)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x důvodu pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx NEPROMLČUJÍ. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx poměrů xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodující xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§271u xxxx. 1 XX).

Xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x životních nákladů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx příslušející xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního roku; xx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx x. 321/2019 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxx náhrady), x xx x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2020.
&xxxx;

XXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx XX

(§272 až § 275 XX)

X xxxxxxxxxxxx §272 xx §275 XX xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důležité xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx základní, xxxx by xxx xxxxxx místo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti.
 

Xxxxxx xxxx škody

(§272 XX)

Xxx určení výše xxxxx xx věci xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zohlední xx, xx xxxxxxxxx xxxx x obnovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vynaložit.
 

Xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů

(§273 XX)

Xxxxxxx pracovních úkolů xx

• výkon pracovních xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxx a x právních vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx,&xxxx;
• xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
• xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx cesty.

Plněním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx konaná xxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanců, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx konaná xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx zaměstnanec nepotřebuje xxxxxxxx oprávnění nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x dobrovolná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Přímá souvislost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(§274 XX)

X xxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

úkony xxxxxxxx k výkonu xxxxx a úkony xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nutné xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx jejím skončení x xxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx x práci xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx a dále 
xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděné xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x noční xxxxx,
ošetření při xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx xxxx nejsou xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx cesta x xxxx x xxxx, xxxxx xxxx konána x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx školení zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx

(§274a ZP)

Cestou xx xxxxxxxxxx x xxxx xx rozumí xxxxx x místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ubytování) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatele xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zpět; u xxxxxxxxxxx x lesnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx shromaždiště a xxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx obci, která xx xxxxx pracovní xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxx nutný úkon xxxx počátkem práce xxxx po jejím xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(§275 XX)

Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx zaměstnance

Prokáže-li zaměstnavatel, xx škodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. (§270 XX)
&xxxx;

Některé xxxxx zajímavé xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxx“), x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání.

Poznámka:

V xxxxx případě xxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebytím xxxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx. Dřívější xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx vodítkem x xxx výkladu xxxxxxxxxx §269 a xxxx. xxxxxx č. 262/2006 Xx., upravujících x podstatě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §190 Xxx:

21 Cdo 688/2005 • Sešit: 4 • Rok: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody x xxxxxxxxxx xxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 1185/2002 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pracovní poměr, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 2452/2003 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx

21 Cdo 1925/99 • Sešit: 5 • Xxx: 2001 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 376/98 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx organizace, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cz 26/81 • Sešit: 2-3 • Xxx: 1983 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx cesta, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 3/80 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x povolání, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

8 Tz 24/76 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 1978 • Klíčové slovo: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud ČSR
 

K xxxxxxxxxx §191 Zpr:

21 Cdo 1239/2000 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2002 • Klíčové slovo: Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Co 1107/89 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1991 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Budějovicích

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 41/75 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx práce, Pracovní xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

4 Cz 13/71 • Xxxxx: 1 • Xxx: 1972 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx SSR

4 As 4/2003-74 • Xxxxx: 11 • Xxx: 2004 • Xxxxxxx xxxxx: Bezpečnost xxxxx, Xxxxxxx delikt • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx správní soud
 

K xxxxxxxxxx §192 XX:

5 Cz 11/78 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1980 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX
&xxxx;

X ustanovení §193 Xxx:

3 Cdon 953/96 • Xxxxx: 2 • Xxx: 1998 • Klíčové xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxx xx výdělku • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cz 26/81 • Sešit: 2-3 • Rok: 1983 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx cesta, Xxxxxxxx xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX

6 Cz 14/81 • Xxxxx: 6 • Rok: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx stav • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

18 Co 79/76 • Sešit: 9-10 • Rok: 1978 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Nemoc x xxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx v Brně

Cpj 240/78 • Xxxxx: 9-10 • Rok: 1978 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx xxxxx, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR - občanskoprávní kolegium
 

K xxxxxxxxxx §194 Xxx:

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1976 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx neschopnost, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX
&xxxx;

X ustanovení §195 Xxx:

Cdo 890/2003 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx xxxxx, Poškozený • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

25 Cdo 279/2004 - X • Xxx: 2005 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx na xxxxxxx

21 Cdo 1704/2003 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Mzda - Xxxx, Pracovní xxxx, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud ČR

21 Cdo 1769/2003 - I • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 1735/2001 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xx výdělku

21 Cdo 998/2001 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 1161/2000-XX • Xxxxx: 9-10 • Rok: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 1925/99 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2001 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Náhrada xxxxx, Xxxxx z xxxxxxxx, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

2 Cdon 1233/97 • Sešit: 4 • Xxx: 2000 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Náhrada xxxxx, Pracovní xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 786/98 • Sešit: 8 • Rok: 2000 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Pracovní xxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

3 Cdon 830/96 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1997 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Ztráta xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx slovo: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx x Xxxxx

10 Co 127/90 • Xxxxx: 9 • Rok: 1992 • Xxxxxxx xxxxx: Dávky, Důchod, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

6 Cz 23/84 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1986 • Xxxxxxx slovo: Xxxx - Xxxx, Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx požitky • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx soud XXX

6 Cz 74/84 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1986 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx úraz, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 1/82 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1984 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx úraz • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx soud XXX

6 Cz 18/81 • Sešit: 2-3 • Rok: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxx, Ztížení společenského xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX

Cpj 167/77 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxx xx výdělku • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx ČSR - xxxxxxxxxxxxxx kolegium

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1976 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSR

9 Co 832/72 • Xxxxx: 5 • Xxx: 1973 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx odboje • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx v Praze

21 Cdo 1995/2001 • Rok: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx na výdělku

K xxxxxxxxxx §195a Xxx:

Sc 1/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXXX – xxxxx
&xxxx;

X ustanovení §197 Xxx:

4 Cz 16/80 • Sešit: 2-3 • Rok: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XXX

Cpj 240/78 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX - občanskoprávní xxxxxxxx

4 Cz 3/74 • Sešit: 1-2 • Rok: 1975 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §199 Zpr:

21 Cdo 1815/2003 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Xxxxx z povolání, Xxxxxxxx neschopnost, Xxxxxxxx xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

Cpj 37/74 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1976 • Xxxxxxx xxxxx: Nemoc z xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx kolegium
 

K xxxxxxxxxx §202 Xxx:

21 Cdo 227/2002 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Xxxxx x xxxxxxxx, Pracovní xxxxxxxxxxx, Pracovní úraz • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 998/2001 • Xxx: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 786/98 • Xxxxx: 8 • Xxx: 2000 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx, Mzda - Xxxx, Nemoc z xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx na výdělku • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cdo 127/94 • Sešit: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Pracovní xxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx x Praze

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx xxxxx: Invalidita, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxx xxxx, Zdravotní xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 54/78 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1980 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Příčinná xxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX

Cpj 167/77 • Xxxxx: 9-10 • Rok: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXX

Xxxx pracovněprávní xxxxxxxxxxxx xx mnohem xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx odpovědnosti xx škodu. Z xxxxxxxxxxx xxxxxx jsme xxxx soustředili xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikají x oblasti pracovněprávní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ucelené xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx můžete najít x systému EPIS x xxxxx ZAJÍMAVOSTI.
&xxxx;

Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mnohdy xxxxxx „roztroušeny“ v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx problému x xxxxxxxx xxxx poznání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situací a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Vaše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náměty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblastí Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx průvodců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxx