Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

X PROBLEMATICE ODPOVĚDNOSTI XX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(xxxxxxx průvodce xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzory podání)

Předmluva xxxxxx

Xxxxx stručný xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx statí x xxxx také všeobjímajícím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx cílem xx xxxxxxx ukázat „Xxxxx xx find xxx xxx xx xxxxxxxxxx“ (xx. „kde xxxxx x xxx xxxxxxxx“ právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx).

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx „xxxxxxxxx logiku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutů“, xxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXx. Xxx Xxxxxxx, srpen 2020
&xxxx;

XXXXXX

Xxxxxxx x odpovědnosti za xxxxx xxxxx zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx „ObčZ“) xx znění účinném xx 31. 12. 2013 x o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 89/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxx (xxxx „XX“).

Xxxxx x. 40/1964 Sb., xx znění xxxxxxx xx 31. 12. 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Části XX., x xx x ustanoveních §415 xx §459.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx porušení xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxxx; z toho xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx určité protiprávní xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx určitou xxxxxxxxx, stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx ObčZ xxxxx „xxxxx“ přímo xxxxxxxxxxx, xxxx jej xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z ustálené xxxxxxxxxx. Ustanovení §420 xxxx. 1 XxxX xxxxxxxxxxxxx, zda ke xxxxxx xxxxx xxxxx x důsledku povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx smluvně. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §420 XxxX „Xxxxx xxxxxxxx xx škodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“. X xxxxxxxx xxx. „generální prevence“ xxxxx xxxxxx xxxx xxxx důležité xxxxxxxxxx §415 XxxX, xxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zdraví, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.&xxxx;Xxxxx §417 xxxx. 1 XxxX xxx x xxx, xxxx xxxxx xxxxx, povinen x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, měl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vhodné x xxxxxxxxx opatření x odvrácení hrozící xxxxx (§417 odst. 2 XxxX). Ustanovení §418 XxxX xxxxxxxxxx xxx okolnosti vylučující xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx škodu, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx ni odpovědný, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx okolností odvrátit xxxxx anebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo trvajícímu xxxxx. O nutnou xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx nepřiměřená xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XxxX x xxxx 1964 xx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx význam. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx x xxxxxx x xxx-xxxx verzi XXXX xxxxxxxx xxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
&xxxx;

Obsah

>>> Stručně o náhradě majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

>>> Škoda a její definice v novém občanském zákoníku

>>> Odpovědnost za škodu

>>> KONSTRUKCE ODPOVĚDNOSTI V PRACOVNÍM PRÁVU

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE NAHRADIT ZAMĚSTNAVATELI ŠKODU

>>> ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZAMĚSTNANCEM ZAMĚSTNAVATELI

>>> Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

>>> Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

>>> Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

>>> Rozsah a způsob náhrady škody

>>> Rozsah a způsob náhrady škody v pracovněprávních vztazích

>>> POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY

>>> Obecná povinnost nahradit škodu

>>> Odvracení škody

>>> Odložené věci

>>> Rozsah a způsob náhrady škody způsobené zaměstnanci

>>> PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

>>> Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě podle ZP

>>> Zproštění se povinnosti k náhradě

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

>>> Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

>>> Náhrada věcné škody zaměstnanci

>>> Náhrada při úmrtí zaměstnance

>>> Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

>>> Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

>>> Jednorázové odškodnění pozůstalých

>>> Náhrada věcné škody dědicům

>>> Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání

>>> Podstatná změna poměrů poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady

>>> SPOLEČNÁ USTANOVENÍ hlavy IV, části jedenácté ZP

>>> Určení výše škody

>>> Plnění pracovních úkolů

>>> Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů

>>> Cesta do zaměstnání a zpět

>>> Způsob úhrady škody nebo nemajetkové újmy

>>> Spoluzavinění zaměstnance

>>> Některé další zajímavé judikáty

>>> Závěrem 

Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x nemajetkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §2894 xx §2971 OZ. Xxxxxxxxxx x xxxxx ustanovením XX je spíše xxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx, bude v xxxxx xxxxxxxx zmíněna.

Cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxx xx majetkovou x nemajetkovou újmu, xxxxx se xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx OZ, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx OZ xxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxx, xx tím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx majetkovou (xx. xxxxx). Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xx vyplývá xx xxxxxxx xxxx xx zákona (§2894 XX). Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jinému nemajetkovou xxxx výslovně ujednána, xxxxxxxxx škůdce, jen xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posoudí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nahradit xxxxx.

Xxxxx představuje jakoukoli xxxxxx xx majetku. Xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx, x kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx zisk, xx. xxxx, x xxxxxx xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x měla.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §2894 OZ:

8 Tdo 46/2013 - Nejvyšší xxxx XX

8 Tdo 190/2017 - Nejvyšší xxxx XX

25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 972/2018 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Odpovědnost xx xxxxx

Xx xxxxxxxx škodu je xxxxxxxxx odpovědný xxx, xxx jí xxxxxxxx – tj. xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobrých xxxxx (§2909 OZ), xxxxxxxxx xxxxxx (§2910 XX), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§2913 XX). Podle nového XX pro xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zavinění.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §2910 XX:
15 Tdo 902/2013 - Nejvyšší soud XX - obchodní x xxxxxxxxxxxxxx kolegium


Podle §2895 XX xx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx své xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx ObčZ, xxx x nový XX x. 89/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost xx škodu, x xx xxxxxx xxxxxx (§2905) a xxxxxx xxxxx (§2906). Xxx xxxxxxxxx, xxx někdo xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx (§2907 XX).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3079 XX, xxxxx stanoví, xx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, k němuž xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (OZ), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Nerozhodl-li xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx XX x náhradě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele (§2 xxxx. 3 XX), xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle OZ.
 

KONSTRUKCE XXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikovaný xxxx pracovněprávní povinnosti, xxxxx vznik xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx vzniknout xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxx nutně existovat xxxxxxxx (xxxxxxxx) pracovněprávní xxxxx, xx. xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx. Xxx pracovněprávní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx, a xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxx xxxxx jen xx xxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xxxxx, xxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx správního xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzniku škod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §248 x §249 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „ZP“). Xxxxx §248 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svým zaměstnancům xxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxx mohli xxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx učinit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx dodržena xxxxxxx xxxxxxxxx. Osobní xxxxxxxxx může provádět xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §249 ZP:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR

_____________________________________________________

Bělina, X., x xxx. Xxxxxxxx právo. Xxxxx: X.X. Xxxx, 2007, xxx. 344.
&xxxx;

POVINNOSTI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx povinnost xxxxxxxx škodu

Obecná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x ustanovení §250 XX. Xxxxxxxxxxx xx povinen nahradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pracovních úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

X xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxx xxxxxxxx povinností, x němuž xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx omezí. X xxxxxxxx prokazování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zavinění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §252 x §255, xx. xxx xxxxxx schodku xx svěřených xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 XX) a xxx xxxxxx svěřených věcí (§255 ZP).

V ustanovení §251 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nezakročil proti xxxxxxx škodě, xxxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzniku xxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxx xxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx životu xxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxx xxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostem.
 

Vzor oznámení xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x jeho pracovních xxxxxxxxxx&xxxx;
(§251 a §252 XX)

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x ustanovení §250 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Nejvyšší xxxx ČR
21 Cdo 2536/2013 - Xxxxxxxx soud XX
31 Cdo 2764/2016 - Nejvyšší soud - občanskopráavní x xxxxxxxx kolegium

Vztahující xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §251 XX:
21 Cdo 3555/2013 - Xxxxxxxx soud XX

Xxxxxxxxxx xx judikatura k xxxxxxxxxx §252 ZP:
21 Cdo 4711/2017 - Xxxxxxxx soud XX
&xxxx;

ŠKODA XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§252 x násl. XX)

Xxxx-xx se zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx"), za které xx xxxxxxxx hotovost, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obratu nebo xxxxx, s nimiž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx s mladistvým xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx 15-ti do xxxxxxxx 18-xx let xxxx). Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx něj zástupce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx formě.

Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx schodek xxxxx xxxx zčásti, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx bez jeho xxxxxxxx, xxxxxxx, že xx bylo zanedbáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotami xxxxxxxx. Důkazní xxxxxxxxx xx xx straně xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty 
(§252 XX)

Vzor výzvy zaměstnavatele k xxxxxxx schodku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;
(§252 ZP)
 

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx §253 XX xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, může od xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx na jinou xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo pokud xxxxxxxxxxxxx v době xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxx xxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zařazen xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x dohody x xxxxxxxxxxxx za svěřené xxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem, kdy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx od této xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor odstoupení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty 
(§253, §254 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx §254 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

• xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
• xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,
• při xxxxxx xxxx práce,
• xxx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxx nebo xx jiné pracoviště,
• xxx xxxx xxxxxxxxx x
• xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx pracovištích, xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxx provést

• xxx xxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxxx za svěřené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
• xxx zániku závazku xx xxxxx těchto xxxxx,
• xxx xxxxxx xxxx xxxxx,
• xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx zaměstnanců,
• při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x
• xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě
• xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx, xxxx který xxxxxxxx jinou xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxx xxxxx xxx převeden na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx zjištěný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx svěřených xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené hodnoty xxxxxxxxxxx, schodek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x kterými xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo kteří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;
(§252 xx §254, §260 XX)
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí

Podle §255 XX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx ztrátou nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx potvrzení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přesahuje 50 000 Xx, xxx xxx zaměstnanci xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx částku 50 000 Kč xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených věcí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 18 let xxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxxxx zaměstnancem.

Byla-li xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx věcí.

Dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztrátu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx prokáže, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti bez xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx leží xx xxxxxx zaměstnance.
 

Vzor dohody x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;
(§255 XX)

Vzor výzvy zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;
(§255 ZP)
 

Odstoupení od dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených věcí

Podle §256 ZP xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dohodu x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených věcí, xxxx xx xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky x zajištění ochrany xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ztrátě. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí mít xxxxxxxx formu.

Závazek z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxx, xxx xxxx odstoupení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody 
(v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx podle OZ)

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx XX (§2894 a xxxx.) xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx úprava x xxxxxxxx subjektů (xxxxxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxx §2951 odst. 1 XX xx xxxxx nahrazuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx to xxxxx xxxxx, xxxxx žádá-li xx xxxxxxxxx, xxxxx xx škoda x xxxxxxxx.

Xxxxx §2951 xxxx. 2 OZ xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadostiučiněním. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx x dostatečně xxxxxx odčinění xxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx judikatura x xxxxxxxxxx §2951 XX:&xxxx;
8 Xxx 46/2013 - Nejvyšší xxxx XX
25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX

Xxxxx §2952 OZ xx hradí xxxxxxxx xxxxx x to, xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxxx škoda ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxx dluhu xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §2952 XX:
25 Cdo 2782/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX&xxxx;
25 Cdo 972/2018 - Nejvyšší soud XX

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx OZ xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx náhradu škody x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2953 xxxx. 1 XX). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, kdo xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §2953 xxxx. 1 XX xx nepoužije.
 

Vztahující xx xxxxxxxxxx x ustanovení §2953 XX:&xxxx;
8 Tdo 190/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxx-xx xxxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx poškozeného xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabyl, x xx i xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx uspokojení xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx škůdce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí (§2954 XX).

Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx škody xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uvážení xxxxxxxxxxxx okolností xxxxxxx xxxx (§2955 OZ).
 

Rozsah x způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx, aktuální účinná xxxxxx xxxxxx zvýhodňuje xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx již xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr (§3 xxxx xxxxx ZP). Xxxx xxx také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé souvislosti x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§250 xxxx, 1 ZP). Xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §252 x §255 ZP.

Pokud nastane xxxxxxxx více škodních xxxxxxxx, xx nutné xxxx předpoklady pracovněprávní xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx události xxxxxx. X xxxxx směru xxx analogicky xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x §172 x §179 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce):

„Škoda xx xxxxxx xxxxxxxxxx §172 x §179 xxx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx a která xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx x každém xxxxxxx případě zvlášť (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XX ze xxx 13.8.2002 xx.xx. 21 Cdo 1111/2001).

Xxxxx §257 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx §250, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nedbalosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxx (§257 xxxx. 2 XX). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx úmyslně, x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §257 odst. 2, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen nahradit xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle míry xxxxx zavinění (§257 xxxx. 4 XX).

Xx-xx x xxxxxxx škody xxxxxxxx zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění.

Vzor výzvy xxxxxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxx&xxxx;
(§257 xxxx. 2 XX x xxxx §250 XX)

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x ustanovení §257 ZP:
21 Cdo 1924/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR
21 Cdo 4659/2016 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxxxx §258 ZP xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §251 (Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxx zaměstnavatele. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost nahradit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§252 ZP) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§255 XX), xx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx výši (§259 XX).

Xx-xx k náhradě xxxxxxx xxxxxxxx zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, určí xx jednotlivým xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx jejich dosažených xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxx zástupce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výši (§260 xxxx. 1 XX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 XX xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčnímu xxxxxxx xxxx vznikem škody. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx celý xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zbytek xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §260 odst. 1 x 2 ZP.

Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vychází x xxxxxx xxxxxxx výdělků xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx inventury xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž byla xxxx inventura provedena, x xxxxxxxxxx se x výdělku xx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx období, xxxxxxxxxx xx xx hrubý xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dne zjištění xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ustanovení §260 XX:&xxxx;
21 Cdo 4711/2017 - Xxxxxxxx xxxx XX
&xxxx;

Xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx i „Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxx x §261 xx §264 XX:

Xxxxx §261 xxxx. 1 XX zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxx duševní xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx, je-li schopen xxxxxxxxx své xxxxxxx x posoudit xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vlastní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx škodu v xxxxx stavu způsobenou (§261 xxxx. 2 XX).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanec, xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx jednáním proti xxxxxx xxxxxx (§261 xxxx. 3 XX).

Xxxxx §262 XX, výši xxxxxxxxxx náhrady škody xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx vedoucí zaměstnanec, xxxxx je statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sám xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho zástupce xx pracovní xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §263 odst. 1 XX, výši xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat x xxxxxxx xx xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vznikla x že je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx zaměstnanec xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx náhrady škody, xx její součástí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxx zaměstnanec uznal. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí být xxxxxxxx písemně (§263 xxxx. 2 XX).

Xxxx xxxxxxxxxx náhrady škody x obsah dohody x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000 Kč, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§263 xxxx. 3 XX).
&xxxx;

Vzor dohody x způsobu xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx §261 x §262 XX)

Vzor uznání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxx&xxxx;
(§263 xxxx. 2 XX x xxxx §2053 OZ)

Vztahující se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §263 XX:
21 Cdo 2811/2013 - Xxxxxxxx xxxx ČR

Podle §264 XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx náhrady škody xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE X XXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx v ustanoveních §265§275 XX. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s ním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx práce xxxxxxxxx:

• obecnou xxxxxxxxxxx xx škodu (§266),
• xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx (§266),
• odpovědnost xx škodu xx xxxxxxxxxx xxxxxx (§267), x
• xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx (§269 x xxxx. ZP).

Podle §265 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit zaměstnanci xxxxx, která mu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx souhlasu, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na nářadí, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx se judikatura x xxxxxxxxxx §265 XX:&xxxx;
21 Cdo 3976/2013 - Nejvyšší xxxx XX
21 Cdo 2863/2015 - Xxxxxxxx xxxx XX
21 Cdo 5825/2016 - Nejvyšší xxxx XX
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx §266 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx utrpěl xxxxxxxxxxx při odvracení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x zaměstnanec si xxxxxxx způsobem přiměřeným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx náklady.

Právo na xxxxxxx škody xxxxx §266 xxxx. 1 xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx byl povinen xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel.
 

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx §267 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x přímé souvislosti x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo obvyklém. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx škodu xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy se x škodě dozvěděl.

Právo xx xxxxxxx xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Vzor žádosti x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx&xxxx;
(§267&xxxx; XX)
&xxxx;

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §268 odst. 1 XX je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx skutečnou škodu. Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx požadovat rovněž xxxxxxx ušlého xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obvykle do xxxxx nenosí x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřevzal xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx převzal xx xxxxxxxx úschovy, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x plné xxxx (§268 odst. 2 XX).

Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx neohlásí zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx x škodě xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 XX.
&xxxx;

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX Z XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §269 xx §271u XX. Xxxxxx xxxxxxxxxx úrazů a xxxxxx z povolání xxx xxxxxxx upravovat xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jeho účinnost xxxx neustále xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxxx zákonem x. 205/2015 Sb. x účinností xx 1. 10. 2015.

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x nemocech z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x účinností xx 31. 12. 2006, a to x xxxxxxxxxxxx §190 xx §203, k xxxx se v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nashromáždila xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osvětlení x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx stejné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx práce (§269 x xxxx.) xx xxxxxxxxxx xxxxx mizivá. X xxxxxx xxxx xxxxx našeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovením §190 xx §203 xxxxxx x. 65/1965 Xx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XX

Xxxxx §269 xxxx. 1 XX xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxxxxxx pracovním xxxxxx, xxxxxxxx škoda nebo xxxxxxxxxxx újma xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx pracoval x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx vzniká xxxxx x povolání, xxxxxx byl xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, x to xx xxxxxx zařazení xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 3 xxx před xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z právních x xxxxxxxxx předpisů x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nemajetkovou xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nezprostí.
 

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx §269 XX

Xxxxx §270 xxxx. 1 XX xx xxxxxxxxxxxxx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx

x) xxx, xx postižený xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právní, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxx x xxxx xxx řádně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dodržování byly xxxxxxxxx vyžadovány a xxxxxxxxxxxx, nebo

b) v xxxxxxxx opilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx zneužití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmě xxxxxxxx,&xxxx;x že xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy.

Podle §270 xxxx. 2 XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx nebo nemajetková xxxx zaměstnanci vznikla

a) x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §270 xxxx. 1 písm. x) x x) x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxx jednou x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy, xxxx

x) proto, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxxx xxxxxxxxxxx, přestože xx xxxxx vzhledem xx své xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že si xxxx způsobit xxxx xx zdraví. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx zaměstnanec, podle xxxx jeho xxxxxxxx; x xxxxxxx uvedeném x odstavci 2 xxxx. x) je xxxx povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx posuzování, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §271 ZP xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nemajetkovou xxxx xxxxx ani xxxxxx x xxxxxxx, xxx zaměstnanec utrpěl xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxx hrozící xxxxxx xxxx zdraví (§266 XX), pokud zaměstnanec xxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx upravuje XX x xxxxxxxxxxxx §271a xx §271x.
&xxxx;

Xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271a xxxx. 1 XX, náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x plnou xxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xxxxx §192 xxxx odměny x xxxxxx xxxxx §194 x xxxxx xxxx nemocenského.

Náhrada za xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §271a xxxx. 1 ZP xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxx škody xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx před vznikem xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx vznikem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl neschopen xxxxx. Xx výdělek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx §192 ZP xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 XX x xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Náhrada xx xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx §271b xxxx. 1 XX, xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx x výdělkem xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx důvodu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx; za xxxxxxx po pracovním xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uznání xxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xx veden x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx; xx výdělek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění xxxxxx z povolání xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx zařazení xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před tím, xxx se xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx mu tato xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xx ni xxxxxxx xxxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxx x pracích xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx uznání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx nižšího xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx téhož druhu, xxxxxxxx xx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx průměrný xxxxxxx, xxxxxxx dosahují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vážných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle §271b xxxx. 1 xxxxx xx výši xxxxxxx xxxx průměrným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mohl xxxxxxxxx xx práci, která xx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do výše xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, x němž xxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx

Xxxxx §271c xxxx. 1 XX náhrada xx bolest a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx výši xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

Podle §271c xxxx. 2 XX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx*) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařského posudku xxxxxx xxxx náležitostí xx xxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti.

____________________________________

*) Jde x xxxxxxxx vlády x. 276/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které nabylo xxxxxxxxx 26. 10. 2015.
&xxxx;

Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx x duševní xxxxxxxx x oblasti životních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx způsobené

a) xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání, včetně xxxxxx, obtíží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poškození xxxxxx, x
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následků poškození xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přímé xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání.

Ztížením xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx rozumí trvalý xxxxxxxxxx vliv poškození xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x jeho trvalých xxxxxxxx a psychosociálních xxxxxx, xxxxx omezují xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;
2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 k xxxxxx nařízení a 
2. xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a bodové xxxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x lékařském xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 1 xxxx činí 250 Xx.

Xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx společenského uplatnění xx xxxxxx hodnotou 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odkazujeme xx xxxxx znění §4 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx.

Xxxxxx vynaložené xxxxxxx spojené x xxxxxxx

Xxxxx §271d XX, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx náklady vynaložil.
 

Xxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271e xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 xxxxx x xxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §271e XX:
21 Cdo 2/2019 - Nejvyšší xxxx XX

Xxxxx §271f XX, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Vzor žádosti x xxxxxxxxxx pracovního xxxxx
 

Xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx

X důsledku pracovních xxxxx xx xxxxxx x povolání xxxxxxx x k úmrtí xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxx zákoník práce x xxxxxxxxxxxx §271g x xxxx.

Xxxx xx:

• Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (§271g XX),

• xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§271h ZP),

• xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých (§271i XX), a

• xxxxxxx xxxxx xxxxx (§271j ZP).
 

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem

Podle §271g xxxx. 1 XX, xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxx, xxxxx vypravila pohřeb xxxxxx, xxxxx bylo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, nebo xxxxx, xxxxx byla xx xxx smrti xxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx 5 000 Kč.

Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 65).

____________________________

65) Xxxxx x. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

Podmínka xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx pohřebné, jestliže xxx x xxxx xxxxx narozené.
 

Pohřebné xxxxxxxx xxxxxx předpis: §3, §47, §48 xxx. x. 117/1995 Sb.

Náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem (§271g xxxx. 2 XX) xxxxx:

• xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,
• xxxxxxxxx xxxxxxxx,
• výdaje na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 000 Xx,
• xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx výlohy x
• xxxxx třetina xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §271g xxxx. 2 XX.
&xxxx;

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271h xxxx. 1 XX, xxxxxxx nákladů na xxxxxx pozůstalých přísluší xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, do xxxxx xx tuto xxxxxxxxx měl, xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx.

Xxxxxxx nákladů xxxxx §271h xxxx. 1 XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěného xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx jedné osobě, x 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výživu poskytoval xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxx osobám. Xx částek připadajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaměstnance. X případnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx se nepřihlíží.

Při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx nákladů xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx xxxxxxxx částku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx zemřelému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1, x xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §271b xxxx. 6 XX.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx §271i xxxx. 1 ZP, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 240 000 Xx. Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx 240 000 Xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výši xxxxxxxx i v xxxxxxx, xx se xxxxxxxx zaměstnancem xxx x domácnosti pouze xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jednorázového xxxxxxxxxx pozůstalých.
 

Xxxxxxx věcné škody xxxxxxx

Xxxxx §271j ZP, náhrada xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3**) XX xxxxx i xxx.

_____________

**) §265 odst. 3 XX:

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xx dopravním xxxxxxxxxx, kterého xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx, ani xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zařízeních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx

X xxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx XX xxxx v xxxxxxxxxxxx §271x xx §271u xxxxxxxx „Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zde xxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxx. „xxxxxxxxxxx“, neboť xxx x xxxxxxxx základních xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ZP, xxxxxxx výklad xxx xxxxxx výše. Základní xxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjekty podrobnou xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx. Xxxx společná xxxxxxxxxx xxxx xx XX xxxxxxx (stejně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání x xxxxxx odškodnění) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 205/2015 Sb., a xx x xxxxxxxxx xx 1. 10. 2015. Xxxxxxx x. 205/2015 Sb. xxx xxxx x xxxxxxxxx k 1. 10. 2015 xxxxxx „xxxxxx a xxxxxxx“ xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271k xxxx. 1 XX, xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poškození xxxxxx xxxx xxxx zaměstnance, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, náhlým x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlivů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx (§273 x §274 XX).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx též xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx úkolů.

Pracovním xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cestě xx xxxxxxxxxx a xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedené ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx §1 odst. 1 xxxxxxxxxx XX, xxxxxx x povolání xxxx xxxxxx vznikající nepříznivým xxxxxxxxx chemických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxx x povolání. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx nemocí z xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nařízení.

Pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxx xxxxxx předpisy, x xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 104/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx postup xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x okruh xxxx, xxxxxx se xxxxxxx lékařský posudek x nemoci x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx nemoc xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx, x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx).

Xxxxx §1 xxx. xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, (dále jen „xxxxxxxx vlády“) posuzují x uznávají xxxxxxxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxxxxxxx, x jejichž xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uznávání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx zahájení posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx výkonu xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx posuzovaná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx posuzovaná xxxxx x povolání xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx vztah") xxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxxxxxxx trvá,

b) xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx usazení organizační xxxxxx xxxx podniku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx posuzovaná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx vzniká,

c) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx posuzované xxxxx, xxxxx již xxxx x pracovněprávním vztahu x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) sídlo xxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podniku xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, která xxx xxxx x pracovněprávním xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx naposledy xx podmínek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vznikají.

Podle §2 XX č. 290/1995 Xx., xxxxxxxx z xxxxxxxx jsou xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §64 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovateli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx bývalý zaměstnanec xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolání xxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testu, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx audiovizuálního xxxxxxx potřebného x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx objektivity šetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx umožnit xxxxx xx pracoviště bývalému xxxxxxxxxxx.

Xxxxx §271l XX, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx §271m xxxx. 1 ZP, xxx xxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx rozhodným obdobím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx za ztrátu xx výdělku x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxx.
&xxxx;

Xxx-xx x náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nahradil, xxxxx xx náhradu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx odpovídajícím xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§271n odst. 1 ZP).

Jde-li x xxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx újmu xx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx, platí xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§269 x násl. XX).

X zaměstnance, který xx x době xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx činný xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxx, xx xxxxxx xx mohly xxxxx (§271o XX).

Xxxxx §271p odst. 1 XX, xxxxxxxxxxx, který xxxxx pracovní úraz xxxx x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxx určitou xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku jen xx xxxx, kdy xxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx byl x xxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x poživatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxxxxxx s pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, přísluší xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xx svému zdravotnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x povolání xxxx xxxxxxxx. Ustanovení §271b xxxx. 6 xxxxx x zde.

Důležitá je xxxxxx stanovená x §271q XX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §271g xx §271x xxxxxx xxxxxxx xx tom, zda xxxxxxxxxxx xxxx svou xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x se zaměstnancem

Způsob x výši xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx (§271r XX).

Xxxxx §271s XX xxxx může výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx (§271c a §271i) přiměřeně xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§271t ZP)

Práva xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zdraví xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xx NEPROMLČUJÍ. Xxxxx xx jednotlivá xxxxxx z nich xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx změna poměrů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx povinností (§271u xxxx. 1 ZP).

Vláda xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx úrovně x životních xxxxxxx, xxxxxx nařízením xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx příslušející xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti vzniklé xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx zpravidla x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x. 321/2019 Sb., o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x x úpravě náhrady xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx), x xx s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.
&xxxx;

XXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxxx XX, xxxxx jedenácté XX

(§272 xx § 275 XX)

X ustanoveních §272 xx §275 XX zákonodárce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích. Xxx-xx x pojmy xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxx místo xxxxxxxxxxxx x úvodních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pochopily xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Určení xxxx škody

(§272 XX)

Xxx určení xxxx xxxxx na xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxx poškození xxxx xxxxxx x zohlední xx, xx poškozený xxxx x obnovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(§273 XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx

• výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,&xxxx;
• xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a
• xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx xx člena evropské xxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx konaná pro xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.
 

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovních úkolů

(§274 XX)

X xxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nutné před xxxxxxxx práce xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx přestávky x xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx&xxxx;
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x noční xxxxx,
xxxxxxxx při xxxxx pomoci x xxxxx k xxxx x zpět.
 

Takovými xxxxx xxxx nejsou xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx, stravování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx, xxxxx není xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx do xxxxxxxxxx x xxxx

(§274a XX)

Xxxxxx xx zaměstnání a xxxx xx rozumí xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx bydliště (ubytování) xx xxxxx xxxxxx xx objektu xxxxxxxxxxxxxx xxxx na jiné xxxxx určené k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx; x xxxxxxxxxxx x lesnictví, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx shromaždiště x xxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx obci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud není xxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xx posuzuje xxxx xxxxx úkon xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx úhrady škody xxxx nemajetkové xxxx

(§275 XX)

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx, x xx x xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx zaměstnavatel, xx xxxxx xxxxxxx xxxx poškozený zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx poměrně xxxxx. (§270 XX)
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X ustanovením §190 xx §203 zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx (dále xxx „Xxx“), o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxx případě xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx ustálená xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx vodítkem x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §269 x xxxx. xxxxxx č. 262/2006 Sb., upravujících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxx.
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §190 Xxx:

21 Cdo 688/2005 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2006 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 1185/2002 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pracovní xxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 2452/2003 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Xxxx - Xxxx, Nemoc x xxxxxxxx

21 Cdo 1925/99 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2001 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Náhrada xxxxx, Xxxxx z xxxxxxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 376/98 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2000 • Klíčové xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxxxx organizace, Pracovní xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší soud XX

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx XXX

6 Cz 3/80 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx slovo: Nemoc x xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

8 Tz 24/76 • Xxxxx: 7-8 • Xxx: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §191 Xxx:

21 Cdo 1239/2000 • Xxxxx: 7-8 • Rok: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxxxx kázeň, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx ČR

6 Co 1107/89 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1991 • Xxxxxxx xxxxx: Bezpečnost xxxxx, Xxxxxxx škody • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

5 Cz 41/75 • Xxxxx: 6 • Rok: 1978 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

4 Cz 13/71 • Xxxxx: 1 • Xxx: 1972 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada škody, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

4 As 4/2003-74 • Xxxxx: 11 • Xxx: 2004 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx správní xxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §192 XX:

5 Cz 11/78 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1980 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx škodu, Pracovní xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §193 Xxx:

3 Cdon 953/96 • Xxxxx: 2 • Rok: 1998 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cz 26/81 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1983 • Klíčové slovo: Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 14/81 • Xxxxx: 6 • Rok: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

18 Co 79/76 • Sešit: 9-10 • Rok: 1978 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx x xxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx x Xxxx

Cpj 240/78 • Xxxxx: 9-10 • Rok: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §194 Zpr:

5 Cz 32/74 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1976 • Klíčové slovo: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §195 Xxx:

Cdo 890/2003 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 • Xxxxx: 10 • Xxx: 2006 • Xxxxxxx xxxxx: Náhrada xxxxx, Xxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

25 Cdo 279/2004 - X • Xxx: 2005 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 1704/2003 • Rok: 2003 • Klíčové xxxxx: Mzda - Xxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 1769/2003 - X • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Důchod, Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 1735/2001 • Rok: 2002 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxx na výdělku

21 Cdo 998/2001 • Xxx: 2002 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČR

25 Cdo 1161/2000-II • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 2002 • Klíčové slovo: Xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XX

21 Cdo 1925/99 • Xxxxx: 5 • Xxx: 2001 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

2 Cdon 1233/97 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Náhrada xxxxx, Pracovní xxxxx • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

21 Cdo 786/98 • Sešit: 8 • Rok: 2000 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx, Xxxx - Xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx na xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

3 Cdon 830/96 • Xxxxx: 6 • Xxx: 1997 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx škody, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx poměr, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx x Xxxxx

10 Co 127/90 • Sešit: 9 • Rok: 1992 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XX

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 23/84 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1986 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxx - Xxxx, Náhrada xxxxx, Naturální xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 74/84 • Sešit: 9-10 • Rok: 1986 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx úraz, Ztráta xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx ČSR

5 Cz 1/82 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1984 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Pracovní xxxx • Autor rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Rok: 1983 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

Cpj 167/77 • Sešit: 9-10 • Rok: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 Cz 32/74 • Sešit: 2-3 • Xxx: 1976 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx rozhodnutí: Nejvyšší xxxx XXX

9 Co 832/72 • Xxxxx: 5 • Xxx: 1973 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Městský xxxx x Xxxxx

21 Cdo 1995/2001 • Rok: 2002 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx §195a Xxx:

Sc 1/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1982 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxx škody, Xxxxxxxx xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx ČSSR – xxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §197 Xxx:

4 Cz 16/80 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

Cpj 240/78 • Sešit: 9-10 • Rok: 1978 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Nejvyšší xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4 Cz 3/74 • Xxxxx: 1-2 • Rok: 1975 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx zabezpečení • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx soud XXX
&xxxx;

X xxxxxxxxxx §199 Xxx:

21 Cdo 1815/2003 • Rok: 2003 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Výživné

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx z povolání, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pracovní xxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

Cpj 37/74 • Sešit: 2-3 • Xxx: 1976 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx úraz • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx kolegium
 

K xxxxxxxxxx §202 Zpr:

21 Cdo 227/2002 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx xxxxx: Ztráta xx xxxxxxx

21 Cdo 773/2002 • Xxxxx: 4 • Xxx: 2003 • Xxxxxxx slovo: Xxxxx x xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx ČR

21 Cdo 998/2001 • Xxx: 2002 • Klíčové xxxxx: Xxxxxx xx xxxxxxx

21 Cdo 786/98 • Sešit: 8 • Xxx: 2000 • Xxxxxxx slovo: Xxxxxxx, Xxxx - Xxxx, Nemoc x xxxxxxxx, Pracovní xxxx, Xxxxxx xx výdělku • Xxxxx rozhodnutí: Xxxxxxxx xxxx ČR

6 Cdo 127/94 • Xxxxx: 7 • Xxx: 1996 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx soud x Xxxxx

6 Cz 47/88 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1990 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XX

6 Cz 18/81 • Xxxxx: 2-3 • Xxx: 1983 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxx, Zdravotní stav, Xxxxxxx společenského xxxxxxxxx • Autor xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx soud XXX

5 Cz 54/78 • Sešit: 9-10 • Xxx: 1980 • Klíčové xxxxx: Xxxxxxxx úraz, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX

Cpj 167/77 • Xxxxx: 9-10 • Xxx: 1977 • Xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxx • Xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXX

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx odpovědnosti xx škodu. X xxxxxxxxxxx důvodů jsme xxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikají x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xx xxxxx xxxxxxxx dotknout xxxxxxx zaměstnance a xxxxxxx zaměstnavatele.

Zcela xxxxxxx xxxx ponechali ucelené xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci, xxxxx xxxxxx najít x xxxxxxx XXXX x xxxxx ZAJÍMAVOSTI.
&xxxx;

Xxxx xxxxxxxxxxx, že každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx xxxx konkrétní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx „roztroušeny“ x xxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proniknout do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náměty xx zpracování xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxx