Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31993R3696 Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství R P
31993R3690 Nařízení Rady (ES) č. 3690/93 ze dne 20. prosince 1993 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu R P
31993R3680 Nařízení Rady (ES) č. 3680/93 ze dne 20.prosince 1993, kterým se stanoví určitá opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, jak je definována v úmluvě o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku R P
31993R3675 Nařízení Rady (ES) č. 3675/93 ze dne 20. prosince 1993 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o vztazích v oblasti rybolovu R P
31993R3665 Nařízení Komise (ES) č. 3665/93 ze dne 21.prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31993R3606 Nařízení Rady (Euratom, ESUO, ES) č. 3606/93 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství R P
31993R3605 Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství R P
31993R3604 Nařízení Rady (ES) č. 3604/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazu zvýhodněného přístupu, obsaženého v článku 104a Smlouvy R P
31993R3603 Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b Smlouvy R P
31993R3513 Nařízení Rady (ES) č. 3513/93 ze dne 14. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3220/84, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat R P
31993R3448 Nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů R P
31993R3403 Nařízení Komise (ES) č. 3403/93 ze dne 10. prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty R P
31993R3295 Nařízení Komise (ES) č. 3295/93 ze dne 26. listopadu 1993 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31993R3275 Nařízení rady (ES) č. 3275/93 ze dne 29. listopadu 1993, kterým se zakazuje uspokojení nároků v souvislosti se smlouvami a obchodními operacemi, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN 883 (1993) a rezolucemi s ní souvisejícími R P
31993R3199 Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně R P
31993R3118 Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu R P
31993R2847 Nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12.října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku R P
31993R2454 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31993R2309 Nařízení Rady (EHS)č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se zakládá Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků R P
31993R2225 Nařízení Komise (EHS) č. 2225/93 ze dne 27.července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2719/92 o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků podléhajících spotřební dani v rámci opatření s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P