Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a

Osobní rozsah zdravotního pojištění §2

Vznik a zánik zdravotního pojištění §3

ČÁST II. Pojistné

Plátci pojistného zdravotního pojištění §4 §4a §5 §6 §7

Povinnost platit pojistné §8

Výše a způsob placení pojistného a penále §9

ČÁST III. Práva a povinnosti plátců pojistného

Oznamovací povinnost plátců pojistného §10

Živnostenské úřady §10a

ČÁST IV. Práva a povinnosti pojištěnce §11 §11a §12

ČÁST V. Podmínky poskytování hrazených služeb

Hrazené služby §13 §14 §14a

Předchozí souhlas §14b §14c §15 §16

Regulační poplatky §16a

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely §16b §17 §17a §17b

Podmínky poskytování hrazených služeb §18 §19 §20 §21

Zvláštní ambulantní péče §22

Zvláštní lůžková péče §22a §23 §24

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči §25

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace §26 §27

Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby §28

Preventivní péče §29 §30

Dispenzární péče §31

Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků §32

Cirkulace zdravotnických prostředků §32a

Poskytování konopí pro léčebné použití §32b

Léčebně rehabilitační péče §33

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách §34 §35

Transplantace tkání a orgánů §35a

Přeprava a náhrada cestovních nákladů §36 §37

Posudková činnost §38

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva §39

ČÁST VI. Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39a

Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39b §39c

Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků §39d

Úhradová soutěž §39e

Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady §39f

Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady §39g

Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady §39h

Změny rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39i

Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39j

Mimořádné prodloužení lhůty §39k

Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad §39l

Poskytování informací §39m

Zveřejňování informací §39n

Doručování v řízeních podle části šesté §39o

Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad §39p

Přestupky §39q

ČÁST VII. Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

Ohlašování §39r

Zařazování do úhradových skupin §39s

Zveřejňování informací §39t

Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků §39u

Dohoda o nejvyšší ceně §39v

Cenová soutěž §39w §39x §39y

Doručování v řízeních podle části sedmé §39z

Přestupky §39za

ČÁST VIII. Zdravotní pojišťovny §40

Zpracování osobních údajů §40a §40b §41

Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů §41a

Kontrola §42 §42a §42b §43

ČÁST IX. Pokuty a přirážky k pojistnému §44 §45 §45a §45b

ČÁST X. Síť poskytovatelů zdravotních služeb §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52

ČÁST XI. Ustanovení společná

Rozhodování §53 §53a

Doručování veřejnou vyhláškou §53b §53c §54

Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci §55

Vztah k mezinárodním smlouvám §55a §55b

ČÁST XII. Ustanovení přechodná a závěrečná §56 §57

ČÁST XIII. Změna a doplnění souvisejících zákonů §58 §59 §60

ČÁST XIV. Účinnost §61

Příloha č. 1 - Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Příloha č. 2 - Seznam skupin léčivých látek

Příloha č. 3 - Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz

Příloha č. 4 - Seznam stomatologických výrobků

Příloha č. 5 - Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Nález Ústavního soudu - č. 167/2000 Sb.; č. 207/2003 Sb.; č. 57/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 238/2013 Sb.; č. 185/2017 Sb.; č. 231/2017 Sb.; č. 75/2019 Sb.; č. 6/2021 Sb.

č. 459/2000 Sb. - Čl. II

č. 176/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 438/2004 Sb. - Čl. VIII

č. 123/2005 Sb. - Čl. II

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 298/2011 Sb. - Čl. II

č. 369/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XXVIII

č. 44/2013 Sb. - Čl. VI

č. 256/2014 Sb. - Čl. II

č. 1/2015 Sb. - Čl. II

č. 200/2015 Sb. - Čl. II

č. 66/2017 Sb. - Čl. V

č. 290/2017 Sb. - Čl. II

č. 282/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 68), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 106) a xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "hrazené xxxxxx"),

x) xxxxxx stanovení xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního pojištění.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nestanoví-li přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "koordinační xxxxxxxx")xxxxx 106).

§1a

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2

Osobní rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

(2) Zaměstnavatelem xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 83), zaměstnává xxxxxxxxxxx x má xxxxx xxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 52)

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx které xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 83).

(4) Sídlem xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je zapsána x obchodním rejstříku, xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušného orgánu x Xxxxx xxxxxxxxx, x x fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx podnikání.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 zákona x xxxxxxxxxxxxx, a dále xxxxx, xxxxx nemají xxxxxx pobyt na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pobývají x xxxxxx x neplatí xxxxxxxx (§8 xxxx. 4).

§3

Vznik x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxx vzniká xxxx:

x) xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)],

x) získání xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) smrti xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx mrtvého,

b) xxx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxx zaměstnancem [§5 xxxx. a)],

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx:

x) pojištěnci xxxxxxx x §5,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx.

§4x

§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§5

Pojištěnec je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 83), s xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxx studenta, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3.&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx více xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud úhrn xxxxxx x takových xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx účast xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"); xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx družstva, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx družstvo práci, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, a xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. osoby činné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pracovní činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx úhrn xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za příjem xxxxxxxxx do kalendářního xxxxxx, x němž xxxx dohoda xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu, Senátu x zastupitelstev územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny x xxx volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxx účely zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; 63)

2. xxxxx provozující xxxxxxx; 13)

3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 24)

4. xxxxx xxxxxxxxxxxx uměleckou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů 35), x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatným xxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 77);

5. xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; 45)

6. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x ni xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 46)

7. osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, 61) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x mandátní xxxxxxx xxxxxx uzavřena x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxx podle zákona x xxxxxx x xxxxxx lze na xx xxxxxxxxxx příjmy xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx x výdaje xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx něj plátcem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx zaměstnání.

§7

(1) Stát xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx; nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře; 47)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx důchod xxxx 1. xxxxxx 1993 podle xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xx 31. xxxxxxxx 1992 podle předpisů Xxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 47)

d) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x mateřství podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 78);

x) xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; 49)

f) xxxxx xxxxxxxxxx dávku xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzované 76), x xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx x pracovním xxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejsou x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx a nejde x xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx důchodu xxx invaliditu třetího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx péči jiné xxxxx xx stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 74), x xxxxx pečující x xxxx xxxxx, x osoby xxxxxxxx x xxxxx mladší 10 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost);

h) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx osoby ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx uvedené x §5 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx; 7)

x) xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dosáhly xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx starobní xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx nebo starobního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zaměstnání, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdy; 8)

x) xxxxx celodenně xxxxxx x xxxxx pečující xxxxxxx x xxxxx xxxx do xxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxx x dvě xxxx xx 15 xxx věku, xxxxx-xx x osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x obdobném xxxxxxxx xx dobu, která xxxxxxxxxxx xxxxx hodiny xxxxx, x xxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxx vždy pouze xxxxx osoba, x xx buď xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxxx dítě xx xxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů, 9) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) mladistvé umístěné xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ochranné xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobrovolnickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxxxx x průměru alespoň 20 xxxxx v xxxxxxxxxxx týdnu, pokud xxxx xxxxxxxxxxx plátcem xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xx xxx xxxx plátcem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x) xx x);

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní službě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x organizačních xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx práce x xxxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se souhlasem xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, a nemají xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, do kterého xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registrovaní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 60) xxxxx xxxxxx příjmy xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dítě xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, cizince, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x strpění xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx 73), xxxxx xxxxxx příjmy ze xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx penze xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stanovenou výší xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx do dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §32 zákona x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 4 xxxx §23 xxxx. 6 xxxxxx x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx tohoto xxxx x xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx narození,

r) osoby xxxxxx 26 xxx xxxxxxxxx prvně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx standardní xxxx x prezenční formě xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5; xx xxxx uvedeného studia xx pro xxxxx xxxxxx písmena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x q) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát x tyto osoby.

§8

Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je pojištěnec xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx") x výjimkou záloh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx rovna xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání (§2 xxxx. 3);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti [§5 xxxx. x)];

x) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x);

x) xx xxxxxxx xx po xxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásil xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) návratu xx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx xxx návratu připadne xx xxxxxx po 30. dubnu 1995; xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx do České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cizině, xxxxx započal mezi 1. xxxxxx 1993 x 1. červencem 1993, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxx 1995, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx o postup xxxxx odstavce 4.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x cizině.

(2) Povinnost xxxxxxxxxxxxxx platit xxxx xxxxxxxxxx za své xxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6. Za xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupil xx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního poměru,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx služby, xxx-xx x státního xxxxxxxxxxx xxx nástupu xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, kde podmínkou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx družstvo práci, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx práce pro xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx den, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a za xxx ukončení zaměstnání xx považuje xxx, xxxx xxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxxxxx soudce do xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu funkce xxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx statutárních měst x xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, od xxxxx xxxxx náleží xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří xxxx xxx výkon funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx nenáleží. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx úkoly po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva x xx mu xxxxxxxxx xxxxxx uvedená xx xxxx první, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx kterou xx náleží tato xxxxxx; to platí xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

g) x xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxx xxxxxx mandátu,

h) x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finančního arbitra, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx ochránce práv x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx funkce,

i) x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nevznikl xxxxxxxx nebo služební xxxxx, den nástupu xx xxxxxx, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x dobrovolných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu, x xx den xxxxxxxx zaměstnání se xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx,

x) x xxxxx pečující x dítě x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 109), xxx, xx xxxxx jim tato xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, od xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx, xxx xx dočasná xxxxxxxx neschopnost,

l) x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx práce, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx x výkonu práce,

m) x xxxx činných x poměru, xxxxx xx xxxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho vznik, xxx započetí xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx neuvedených xxx písmeny a) xx x) den, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx požitků, x xx den ukončení xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pojistné za xxxxxxxxxx vzniká xxxx, xxx se xxxx xxxxx §7 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx být xxxxx §7 plátcem xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx není povinen xxxxxx xxxxxxxx po xxxx, kdy je xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx zdravotně xxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxx xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxxx pojistné xxxx xxxxxx až xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, ne xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně. Xx xxxxxxxx dne xx do xxx, xxx xx pojištěnec x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx poskytování hrazených xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xx pojištěnec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx, xx povinen doplatit xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx; penále xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx celý xxxxxx kalendářní měsíc; xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx prohlášení podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 celých xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx pojistného xxxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx včetně xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx dlouhodobém xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uzavřeném xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxx x xxxxxx. Xxxx dlouhodobého xxxxxx x xxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxxx.

§9

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Výši pojistného, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10)

(2) Xxxxxxxx xx zaměstnance xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxx xxxxxx zaměstnavatel.

XXXX XXXXX

XXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 odst. 3) x xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b), xxxxxxxx též tuto xxxxxxxxxx,

x) změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx odhlášením xx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny x přihlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx státu xxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxx, x xx x x xxxx případech, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xx xxxx skutečnosti xxxxx.

X oznamovaných skutečnostech xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evidenci a xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx písmeny x) x x) svému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osmi xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost x tehdy, učiní-li xxxxxxxx příslušnému živnostenskému xxxxx 80). Pojištěnec xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xxxx oznámení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxxxxx orgánu Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do osmi xxx xxx xxx, xxx se stal xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x), xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik nebo xxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx §7. Xx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xx xxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx otec xxxxxx x den jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx 11) bezprostředně xx přidělení xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx prohlášení xx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 11) xx xxxx xxx xx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx pověřený vedením xxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Živnostenské xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 věty xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx 81) zdravotní xxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx pojištěnec xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx sdělují xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti, x xx s xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kopie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v mezích xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podnikají xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x účinností od 1.8.2006

XXXX XXXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx:

x) na xxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), který je xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx registrujícího poskytovatele xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx v xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plně nebo xxxxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropské xxxx 114) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, hrazených xxxxx xxxxxx zákona,

g) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní pojišťovny x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěním,

i) xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx xxxxx §16a,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx částečně hrazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16b xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §16b xxxx. 2.,

l) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx x cizině, x xx pouze xx xxxx stanovené xxx úhradu takové xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx jde x xxxxxxxxx služby, které xx xxxx při xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby"), a xx pouze xx xxxx stanovené pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

n) xx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx čerpat zdravotní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xx to, xx xx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách.

(3) Xxxxxx v xxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k vojenskému xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nasazení x xxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxx xxxxxx v xxxxx službě, xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vojenské xxxxx. Xx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímiž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx účelu xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx 11) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxx se do xxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx x Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Za xxxxxx x činné službě, 50) s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx k vojenskému xxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, 51) xxxxx xx připravují xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

a) rozdíl xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vojáků x xxxxxxxx, které xxxx částečně xxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) preventivní xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx sloučením Xxxxxxxx zdravotní pojišťovny x jinou zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 22), xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx a dalším xxxxxx x Vojenské xxxxxxxxx pojišťovně, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Vojenská zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx, zveřejní Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) X xxxx, u xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx umístit xx policejní cely xxxx xx nutno xx x ní xxxxxxxxx, x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx 66) x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx poskytovatele, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezen xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§11x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x xx vždy xxx x 1. xxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpisem xx pojištěnec, xxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx poručník povinen xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tomu, ve xxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx, xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx změny. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx jednu v xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xx ani xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu x xx lhůtě xxxxxx, než xx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, vstoupila xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx pojištěn,

a xx xxxx x prvnímu xxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících po xxxxxx, ve kterém xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo poručník.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx narození xx xxxx stává xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxxx dítěte zdravotně xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, stává se xxxx narození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xx přidělení xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx ke xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 200/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

§12

Pojištěnec je povinen:

a) xxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §10,

b) sdělit x xxx xxxxxxx xx zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Stejnou povinnost xx i xxxxx, xxxxx-xx xx pojištěncem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxx ode dne xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdit. Xxxxxxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx preventivním xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jehož xxxxx xx vědomé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb, s xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušnou zdravotní xxxxxxxxxxx,

x) oznámit xx xxxx xxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx při

1. zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x);

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxx xxxxxx x cizině podle §8 xxxx. 4,

k) xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx rodného čísla, x xx do 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx; pokud xx pojištěnec v xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx adresu xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xx převážně xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) při změně xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx záloh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x osobu samostatně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a,

x) oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dříve xxxxxxx podle §16b xxxx. 1, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx přestal být xxxx poživatelem, a xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx rozhodnutí, a xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jí xxxxx xxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1, xx xxx uznán xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx třetím stupni, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 117), xxxxx této xxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx dne, kdy xx x této xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx kopií xxxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

XXXX XXXX

XXXXXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXX SLUŽEB

Hrazené xxxxxx

§13

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hradí xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx x xxxxx zlepšit xxxx zachovat xxxx xxxxxxxxx stav nebo xxxxxxx jeho utrpení, xxxxx

x) odpovídají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jsou xxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx poskytování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx

x) zdravotní péče xxxxxxxxxxx, dispenzární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, klinickofarmaceutická, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, tkání x buněk xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx odběrem, a xx ve xxxxx xxxxxxx jejího poskytování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

d) xxxxx krve a xxxxx tkání, xxxxx x orgánů xxxxxxxx x transplantaci a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx žijícího xxxxx xx místa xxxxxx x z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x x tohoto xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx dárce xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx místa,

g) xxxxxxxx odebraných xxxxx, xxxxx x orgánů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx průvodce xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx služby poskytnuté xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ze zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx potřeba nastala xxxxx xxxx xxxxxx x cizině, x xx xxxxx xx xxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hrazené xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxx pro úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky. Jestliže xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podmíněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxx poskytnutí xxxxxxxxx přeshraničních služeb x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zčásti, xxxxxxx xx xxx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nehrazených xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vypočtené xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx poskytnutí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, x celkovou xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx takovou xxxxxxxxx xxxxxx hrazena podle xxxxxxxxxxxxx nařízení. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xx xx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Státního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx splněny x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14a

Výše náhrady xxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 xx 4 xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx vydané xxxxx §17 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5 x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx náhrada xxxxxxx; xx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x čerpáním xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení").

§14a vložen xxxxxxx předpisem x. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.4.2014

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vymezit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx a časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospitalizaci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxx

x) hrazené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx hrazených xxxxxx xx náhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx předchozího xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx. Žádost xx nutné podat xxxxxxxxxx před začátkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze, xxxxxxxx

x) xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx zdravotnímu stavu xxx xxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za přijatelné, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čerpání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx důvodná xxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničních xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx důvodná xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx standardů x pokynů týkajících xx xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx poskytovaných x x bezpečí xxxxxxxxxx, nebo

d) xxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zdravotní xxxxxxxxxx při posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx případě splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, co xxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14c

(1) Informace xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotních xxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx, kterým xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx určen xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sděluje xxxxx a kontaktní xxxxx kontaktního xxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxx je na xxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách x xxxxxxxxx pojišťovny.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx předpisech České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx standardy x xxxxxx vztahují,

e) xxxxxxx xxxxxxxx, postupech xxx podávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x možnostech xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) náležitostech, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vystavovány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxxx místo xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) oprávnění xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx omezeních xxxx oprávnění,

b) přístupnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) možnosti xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx a podmínkách xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pacienta x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx území České xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx odvolání a xxxxxxx, má-li pacient xx to, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx členském xxxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxxx sdělí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x koordinačních xxxxxxxx x xxxxx vyplývají x tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 kontaktní místo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xx xxxxxx poskytnou xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxx informacemi x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

(5) Kontaktní místo xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Evropskou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxx osob.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místu poskytovat xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním předpisem x. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§15

(1) Ze zdravotního xxxxxxxxx xx nehradí, xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx mimotělního xxxxxxxxx (in vitro xxxxxxxxxxx), xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xx 18 xxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx devátého xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx 22 let xx xxx dosažení třicátého xxxxxxxx xxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xx život, xxxx xxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ženy xxxxxxx 1 lidské xxxxxx xxxxxxx oplodněním xxxxxxx xxxxxxx xxxx tělo xxxx, xxxxxxxxx za xxxxx

(4) Ze zdravotního xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx proti botulismu,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) sérum xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx proti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx X,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vakcína xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx organofosfáty, xxxxxxx xxxx a xxxxxxx).

(5) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx při xxxxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx Xxxxx xxxxxxx o xxxx úhrady (§39h). X xxxxx skupině xxxxxxxx látek xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx hradí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx moderní xxxxxxx x tkáně x xxxxx xx xxxx stanovené Ústavem xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přípravky xxx xxxxxxx terapii x xxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, x pojištěnec xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Ze xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx úhradu, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x doplňkové,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx je x odborného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dostatečné xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx podobným xxxxxxxxxx xxxxx §39b xxxx. 4 x referenční xxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx generikum, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx po xxxx 12 měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady,

f) xxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxx lékařského xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx vyjádří xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 souhlas xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx účinností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účinek x xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely x v xxxxxxxxxx xxxxx klinické xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx xx srovnání x použitím xxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx efektivita xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takové léčebné xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyšší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx života, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyšším terapeutickém xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxx efektivity xx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §39c xxxx. 1, xxxx x kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx omezení xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, anebo x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11, xxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely uvedených x xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, preskripčními x xxxxxxxxxxx omezeními xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx specializovaných xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx přípravkům a xxxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely,

d) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen podle xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx") 84),

e) x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx hospodárného xxxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřela xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx poskytovatele.

(11) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxxxx pojištění se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařazení, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "úhradová xxxxxxx"),

x) xxxxxx stanoviska x xxxxxx výběru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x skupiny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu použití x zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skupiny (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x vyřazení ohlášeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxxx xxxx xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) vydává xxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xx,

x) vypisuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x nejvyšší xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 tohoto xxxxxx.

(15) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, léčivé přípravky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx provedené x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x zájmu a xx xxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Hrazené služby xxxx xxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, orgánů xxxxxx správy x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle předchozí xxxx poskytne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx zdravotní xxxxxx provádějí, xx xxxx stanovené seznamem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 19) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xx dožádání orgánů Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, x xx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuty.

(16) Zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx věku zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxxx zařízení, se xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záchranná xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28.

§16

(1) Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nehrazené, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce.

(2) S xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxx xx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx poplatky

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx něj xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 90 Xx za xxxxxxx xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx xxxx pohotovostní xxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Regulační xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx neplatí,

a) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx 111), xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx 89) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 97) xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x zařízeních xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 101) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 112),

x) xxx-xx x pojištěnce, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením nebo xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x dávce, xxxxx xx mu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 26), xx xxxxxxx 30 xxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 113) poskytovány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x domovech xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, domovech xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradě xx xxxxxxxxx x stravu xxxx stanovený zůstatek xx xxxx xxxxxxx 15 % xxxx xxxxxx 103) xxxx xxx 800 Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ne xxxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, nebo

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx stav xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poplatek je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx vybrané xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a modernizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx zástupci xx xxxx xxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, otiskem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxx pojištěnce, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x dne, xx xxxxxxx se regulační xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen regulační xxxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§16x

Xxxxxx doplatků xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx

(1) Pokud celková xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xx doplatky za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxx xx xxxx 5 000 Xx, x xxxx xxxxxxxx 18 let, xxxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxxxx 18. rok věku, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 65. xxx věku, xx výši 1&xxxx;000 Xx x x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 117), x xxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, x x pojištěnců xxxxxxxx 70 let, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 70. xxx věku, xx xxxx 500 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx vypočtené podle xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přerušení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx předepsaný xxxxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx (§32 odst. 2); v xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši. Xx limitu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předepsané xx xxxxxx pojištěncům starším 65 xxx, xxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxx 65. xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx určených k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do limitu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, ve xxxxxx byl limit xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx započitatelných xx limitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xx 60 kalendářních dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhla 50 Xx, xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx do 60 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna, x které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištěn x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxx limit xxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce pojištěn, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x poměrnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx částka xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx částku na xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o výši xxxx částky.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx, ke kterému xx xxxxxxxx váže, xxxx zaplaceného doplatku x dne vydání xxxxxxxx hrazeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx se započítává xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvede název xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx doplatku, xxxxx xxxxxxxxxx x opatří xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavírají Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22), xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxx změn x dodatků, které xx týkají xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx, xxxx obsahují xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx způsob xxxxxx, výše xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednané v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx dohodnout, xx xx tato xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx omezení xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx. Smlouvu x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx zdravotní služby, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat. Součástí smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty první, xxxxxx jejích xxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx smlouva xxxxxxxx, xx vždy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx. Smlouvy se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx pojištěnci,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňskou xxxxxxx,

x) zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, které má xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx službou,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxxx léčení nařízeného xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx které xx pojištěnec povinen xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou předkládány Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx posoudí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), x poté xx xxxx xxxx vyhlášku. Dohodovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodovacího řízení xxxxxxx k dohodě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxx rámcová xxxxxxx xxxxxxxx právním předpisům xxxx xxxxxxxxx zájmu, xx oprávněno učinit xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, přičemž výpovědní xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxx x případech, xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxx, xxxxxx podmínky xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poskytovatelé x xxxxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxx xxxxx pojištěnců, xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx.

(4) Poskytovatelé x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx se zdravotní xxxxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovny České xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Svolavatelem xxxxxxxxxxxx řízení xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxx-xx x dohodě, posoudí xxxx obsah Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným xxxxxx. Je-li xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx zájmem, vydá xx Ministerstvo zdravotnictví xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 30. 6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x právními předpisy xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výši záloh xx xxxxxx hrazených xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou v xxxxxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx podle věty xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx úhrady, xxxx xxxxxx x regulačních xxxxxxxxx jinak.

(6) Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxx přípravky xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, poskytovatelům xxxxxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x nichž rozhodne Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úhrady léčivých xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx sjednala xxxx x podmínky xxxxxx x držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx.

(7) Příslušná xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxx xx základě:

a) xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x zařízení sociální xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, manželovi, xxxx xxxxxxx, prarodičům, xxxxx, vnukům a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prostředky, a xx x xxxxx, xxxx-xx x poskytovatelem xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

2. xxxxx xxxxxx, xx kterými xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx výdejci"), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické prostředky xxxxxxxxxxx pro zrakově xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a opravy x úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zraku xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx,

x) předloženého účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcky,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx smluvním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle antigenního xxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx původcem XXXX XxX-2, které xxxx Ministerstvem zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 123), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx diagnostické zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx 121), XXX xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xxxxxxx vyšetření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii a xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx 122),

x) xxxxxxxxxxxx účtu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x pitvy.

(8) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 115), xx xxxxx osobu, které xxxx x návaznosti xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx 116) nebo xxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uzavře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx osobou na xxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x původním xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně; xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Žádost může xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x osobu, xx niž byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x osobu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx a xxxxxx hrazených xxxxxx xx osoba xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 210 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x odstavce 7 xxxx. x) xxxx 2 x 3 x xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx způsobem x xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 xxxx. x) bodů 2 a 3 x písm. x), x nichž vyplývá xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli za xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "dodatek"). Smlouva xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 7 xxxx. a) xxxx 2 x 3 x xxxx. x) xxxx dodatek nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty první. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx výši xxxxxx, xxx xx xxx daný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx nezveřejní xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zpravodajskou xxxxxxx.

§17a

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uzavírají Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 22) zvláštní xxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požádá x xxxxxxxx xxxxxxx, xx ošetřovatelská xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 75).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxx. 9 xxxx xxxxx. Stejným xxxxxxxx a ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx vyplývá xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvě"). Xxxxxxxx xxxxxxx nebo dodatek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx x dohodě o xxxxxxx a výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, mohou se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x výše úhrady xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdružená x Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sdružuje fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání (xxxx xxx "příslušná xxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx zdravotního výkonu, xxxxxxxxxx xxxxxx, popis xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx provedení, pravidla xxx xxxx vykazování x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xx xxxxxxxx registračního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx s prokázaným xxxxxxxx přínosem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx podobné indikaci, xx-xx takové xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx vyplnění x kalkulační xxxxxx xxx xxxxxxx bodové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx. Xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví zveřejní xxxxxxx i xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 30 xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdravotních výkonů xxxxxx k jednotlivým xxxxxxx stanoviska.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1 zástupce Svazu xxxxxxxxxxx pojišťoven, 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx společnosti Xxxx Evangelisty Xxxxxxx, 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX, 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx praktických xxxxxx, 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx nemocnic XX, 1 zástupce Xxxxx xxxxxxxx sester x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K jednání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podala. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx revize xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx vývoji x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a vývoji xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§17b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 200/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx indikace ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) lékař xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx péče, xxxx

x) xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závislým xx xxxx pomoci x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pojištěncům v xxxxxxxxxxx stavu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxx jako

a) xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx xxx hospitalizaci, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zdravotní xxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxxx je poskytována xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxxx lékaře,

c) zdravotní xxxx poskytovaná xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 25)

x) zdravotní péče x zařízeních sociálních xxxxxx,

x) ošetřovatelská xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx umístěným x xxxxxxxxxx pobytových sociálních xxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17a.

§22a

Zvláštní lůžková péče

Hrazenými xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x terminálním stavu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospicového xxxx.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2011 Xx.

§25

Xxxxx xxxxxxxx pojištěnce x lůžkové xxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) ke xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce, xxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce x ošetřování a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxx průvodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx službou; pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx souhlasem revizního xxxxxx.

(2) Pobyt xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Vybavení pojištěnce xx xxxxxxxx hospitalizace

(1) Hrazenými xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, nezbytně xxxxxx xxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxx propuštěn xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§28

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pohotovostní xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxx provedené x xxxxx pohotovostních xxxxxx, x to x xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lékařem xxxx xxxx odbornost.

Preventivní péče

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxx xx provádějí

a) x xxxxx xxxx života xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx minimálně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx života x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x 18 xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx jedenkrát xx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 18 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxx lékařství xx xxxxxxx preventivní xxxxxxxxx:

x) x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xx 18 xxx dvakrát xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u dospělých xxxxxxxxx ročně.

(3) V xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxx xxxxxxxxx rokem xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšetření a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 53) Xxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) očkování a xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví,

b) očkování x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v provedení xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

3. proti tuberkulóze x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím očkování xxxxx infekčním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx dítě starší 6 xxxxx; xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je-li tuberkulinový xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx splenektomii xxxx xx xxxxxxxxxxxxx krvetvorných xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešeným xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx, nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx diabetem a x pojištěnců xxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxx seniory, xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimem,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx všechny xxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxxx xx sedmého měsíce xxxx pojištěnce; hrazenou xxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx věku xxxxxxxxxx; hrazenou xxxxxxx xx dále i xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx,

6. xxxxx lidskému xxxxxxxxxxxx, je-li očkování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovršení xxxxxxxxxx roku věku,

7. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx b a xxxxx xxxxxxx, a xx x pojištěnců x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx funkcí xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx allogenní transplantaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se závažnými xxxxxxxxxx nebo sekundárními xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx u xxxxxxxxxx po prodělané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx infekci,

8. xxxxx invazivním meningokokovým xxxxxxxx způsobeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx X, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x skupiny X, X, W, X, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x druhém roce xxxxxx,

x) xxxxxx materiálů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a parazitologické xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx XXX, xxxx XXX a XXxXX x xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx preventivní péče x xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžádal, x xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cestách xx zahraničí,

f) očkování x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx formou xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely státního xxxxxxxxxxx dozoru Xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavem x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Státním xxxxxxxxxx ústavu x xxxxxxxxxxx ústavech na xxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Dispenzární xxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dispenzární péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nemocným x xxxxxx skupinách:

a) xxxxx do jednoho xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx jednoho roku xxxx chronicky nemocným x ohroženým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx v důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx těhotenství,

e) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nitroděložní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zařazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x koordinaci xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx diagnózu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Poskytování xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31)

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx stejnou cestou xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx lékárna x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 32) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na receptu xxxxxxxxxx, xx předepsaný xxxxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předepsaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx

x) plným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxx x částí xxxxxx x přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx uplatněné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; takový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechází xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32a, nebo

c) uhrazením xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx však xx výše skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstává xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výdejem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnout, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo snížení xxxxxxx ceny neuplatněním xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poruší xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxx je příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx režim, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tento poskytuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stav, x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Úhradové xxxxxxx, u kterých xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx označeny x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatněnou xxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx x stanovenou xxxx xxxxxx xxxxxxx 2 000 Xx. Xxxxxxxxxx tento rozdíl xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx režim cirkulace, xxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx úhradové xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 000 Xx, xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx úhradové skupiny, x xxx zdravotní xxxxxxxxxx zvolila xxxxx xxxxxxxxx, a u xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 000 Xx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx konečného spotřebitele x stanovenou výší xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxx. a).

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32x vložen právním xxxxxxxxx č. 282/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§32b

Poskytování konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Ze xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hradí xxxxxxxxxxxx připravovaný léčivý xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 119) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), a xx ve xxxx 90 % ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x množství nejvýše 30 x xxxxxx xxx xxxxxxx použití xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 84) maximální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx každý xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 119). Při stanovení xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx provedeného Xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 120), nebo, xxxx-xx léčebné konopí xxxxxx xx zadávacího xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předepisujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravku x x množství xxxxxxxxxxxx limit xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nejvýše však x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxx stanovenému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 119).

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 262/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x potvrdil revizní xxxxx. Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, návrh xxxxxxxx xxx určení xxxxxx naléhavosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lůžková xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx využívány.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xx poskytuje x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a je xxxxxxxx na doléčení, xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Pojištěnce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předvolán xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx ošetřujícího, revizního x lázeňského lékaře xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx pacient xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze vyšetření x léčení xxxxxxxxxx. Xxxx péče xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx roky, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Dětem x xxxxxxx xx 18 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 5. Xxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx 18 xxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové péče xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx z xxxxxxxx x jiných poškození xx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, jestliže xx xxxxxxxxx xxxx indikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx odborník xxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxx xxxxx. Xxxxx léčebný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx uskutečněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, xxxx-xx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nemoci, u xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péči xxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytování xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, délka základního xxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx indikace, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx léčebného xxxxxx, xxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské léčebně xxxxxxxxxxxxx péče a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx).

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx komplexní lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyznačena x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx. Návrh xx prodloužení léčebného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx lékaři xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 21 xxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx 14 xxx (xxxx xxx "indikovaný případ"), xxxx xxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx. Návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a jeho xxxxx schvaluje.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, indikační předpoklady, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxx potřebných vyšetření, xxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroj xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vhodné x xxxxx xxxxxx.

§34

Xxxx v odborných xxxxxxxx léčebnách a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako nezbytnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doporučení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx 18 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx péči v xxxxxxxxx dětských léčebnách x ozdravovnách podává xx formuláři zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktický xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx potvrzuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx; revizní lékař xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, u nichž xx xxxxx x xxxxxxxxxx do 18 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (indikační xxxxxx xxx zdravotní péči x xxxxxxxxx dětských xxxxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x léčbě x dětských odborných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x vhodnosti xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxx doporučil. Délka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dětských léčebnách xx xxxx zdravotním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx lékař xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xx 15 let xxxxxxxxx oslabeným xxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx zdravotními xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx specializovanou xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxx pobytu x xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx 21 xxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§35x

Xxxxxxxxxxxxx tkání a xxxxxx

Xxxxx xxxxx, buněk x orgánů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx dárce xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Hrazenou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx do místa xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce neumožňuje xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxx, je xxxxxxxx xx místa trvalého xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se provádí xxxxxxx smluvní zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx indikován xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxx xxxxx přepravu xxxxxxxxxx, x přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojištěnce.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vzdálenosti nejbližšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx schopen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx případech xxxx v xxxxxxxxx, xxx

x) je to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna na xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu,

b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jde x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxx tělesně xxxxxxxxx x xx indikována xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hradí zdravotní xxxxxxxxxx přepravu x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přepravu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro převoz xxxx xx vozíku xxx tělesně postižené; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřující lékař.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx-xx bezprostředně xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, tkání, xxxxx x orgánů x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěncem.

(2) Xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxx podle §36, xxxxxxxx pro xxxxxxxx soukromým xxxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxxx, xx pojištěnec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Posudková činnost

Hrazenou xxxxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dočasné neschopnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx §191 zákoníku xxxxx důležitými osobními xxxxxxxxxx x práci x obdobné xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

§39

Prohlídka zemřelého pojištěnce x pitva

Hrazenou službou xx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podle Listu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x pitvy xx xxxxx, xxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx pitva a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX X ÚHRAD XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 84) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx regulace xxx, xxxxxxxxx Ústav.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xx výši

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx ze 3 členských xxxxx Xxxxxxxx unie, s xxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rakouska, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx xxxx nejnižší xxxx posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely xx xxxx xxxxxxx xx 3 zemích xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx výrobce xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x písemném ujednání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 zdravotní xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tuzemským xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx předkladatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň 1 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pak xx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zjištěná x České xxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Xxxxx-xx postupovat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx referenčního xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porovnatelného léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňují x xxxxxxxxxxxx pořadí: xxxxxx xxxxx, xxxxxx forma, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxx pro přepočet xxxxxxxxxxxx xxx z xxxx xxxx,

x) rozhodné xxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx přepočtu xxxx maximální ceny xxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velikosti xxxxxx xxx hledání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxx ceny ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xx xxxxxx výši xxx xxxxxxx síly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na obsah xxxxxx látky,

h) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu uvádět xxxxxx přípravek nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x léčivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx, že

a) xxxx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 8,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9, a

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx §39g xxxx. 10.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podobného přípravku x referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxx tuto xxxx sníží x

x) 30 % x xxxxxxx, xx xxx x přípravek, xxxxx xxx xxxxx zákona x léčivech xxxxxxxxxxx xxxx biologický léčivý xxxxxxxxx, x situaci, xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx úhrad") xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek,

b) 40 % x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx, který byl xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx je x xxxxxxx úhrad pouze 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 15 % v xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx registrován jako xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx je x xxxxxxx úhrad pouze 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx generikum.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterého nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 5 a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Maximální xxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx podle odstavců 5 a 6 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39l.

(8) Xxxxxxxxx cena xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx látku, kterou xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxxxx zásadní xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), u xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx při použití x xxxxxxxx xxxxx x který podléhá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 84), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zjištěných xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; v případech, xxx xxxxx použít xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xxxx x).

Xxxxxx stanovení xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§39x

(1) O xxxx x podmínkách úhrady xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx rozhoduje Xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxx vydat x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 67). Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx podléhající cenové xxxxxxxx maximální xxxxx 84), Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx probíhá současně x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady.

(2) Xxx xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx terapeutická xxxxxxxx x bezpečnost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx léčení je xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x xxxxxxxxxx nákladů xx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx počet xxxxxxxx léčených za xxx, x to x případech xxxxxxxxx xxxx změny xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx požadováno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxx xxxxxxxx pacientů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo 1 další xxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, lékové xxxxx, síly x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nezbytná délka xxxxx,

x) míra xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx x porovnání xxxxxx cen a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na finanční xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx a odborníků, x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ústav xxxx stanovit úhradu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vědeckým xxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxx je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxx léčbou, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 67). Ústav xxxx stanovit xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx x souhrnu xxxxx x přípravku xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současným xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx jedinou xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx efektivní xx xxxxxxxx xx stávající xxxxxx.

(4) Podobným xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podobnou biologickou xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x shodnou xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxx x hrazeným xxxxxxx přípravkem, xx xxxxxx xx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je xxxxxx xxxxxx o stanovení xxxxxxxxx ceny nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx první x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx výši úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivý přípravek xxxxxxx, x případě, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady nad xxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §39f odst. 8,

x) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxx §39g xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx §39g xxxx. 10 x

x) xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx 5, xxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v referenční xxxxxxx xxxxx odstavce 5 x dále xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §39a xxxx. 5.

(7) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx přípravek x referenční skupině xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxx Xxxxx výši xxxxxx podle §39c xxxx. 8 x xxxx xxxxxx dále xxxxx podle xxxxxxxx 6.

(8) Ústav xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nebo 7 xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx §39c odst. 9.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxx xxxx nebo výši x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo převodem xxxxxxxxxx nedošlo x xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx přímý xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úhrady.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx xx odborná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx,

x) jestliže z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx významnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely a xxxx-xx xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x),

x) jde-li x xxxxxx nákladnou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 osobu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x případech, xxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravině xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx vedle xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základní úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxx, kde xx tato zvýšená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxx xxxxxx xxxxx xxx vybranou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xx použijí xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx složených ze 2 x xxxx xxxxxxxx látek, x xxxxxxx xx více xxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stanoví

a) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7,

x) ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx tato xxxx nižší, xxx xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x), je-li xxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx vypočtená xxxxx písmen a) x x),

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kterékoli xxxx Evropské xxxx xxx xxxxx jednotlivý xxxxxx přípravek se xxxxxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxx a jejich xxxxxx, xx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x) x x).

(13) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx složených xx 2 a více xxxxxxxx látek, x xxxxxxx xx xxxxx 1 léčivá látka xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obsahu,

b) xx xxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání xxxxx §39a xxxx. 2 písm. x), xx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. d), xx-xx tato xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx

x) pravidla x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x zásadě terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinami xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx přepočtu xxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7,

c) použití xxxxxxx podle §39b xx 39i xxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx ze 2 x více xxxxxxxx xxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx pro všechny xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx podmínek úhrady x podobě preskripčních x xxxxxxxxxxx omezení x způsobů xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxx vysoce inovativních xxxxxxxxx.

§39x

(1) Ústav zařazuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx řízení podle §39g do referenční xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxx xxxxxx přípravek zařazen. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxx xxx obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravcích x je xxxxxx xxx celou referenční xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klinickým xxxxxxxx. Xxxxxx referenčních xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úhrada xx x referenčních xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx ceny xxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trhu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx celkovém objemu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, obsahujících tutéž xxxxxxx látku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxxx-xx x xxxxx xx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x pořadí xxxxx okamžiku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vždy považují xx xxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx-xx srovnatelně xxxxxx x xxxxxxxxx efektivní xx srovnání s xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx písmene a) x xxxx skutečnosti xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx potřebná xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x potřebná xxxx xxxxxxxxxxx léčby,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 písm. b), xx-xx tato cena xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x), pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely, xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v posledních 2 letech xxxxxxxxx xxxxx §39q xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39q xxxx. 1 písm. x), xx-xx xxxx úhrada xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), b) x c), je-li xxxxxxxx uzavřeno xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x výpovědní xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh České xxxxxxxxx, a xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ujednání xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takového léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx úhradu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x referenčních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nízká, nepoužívají xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejvýše 60 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx léčivých přípravků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, použijí xxxxxxxxx.

(5) V případě, xx xx při xxxxxxxxx úhrady xxxxx §39b xx 39e xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx léčivých xxxxx uvedených v xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx terapeutickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Ústav upraví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx nejméně nákladný xxxxxx přípravek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx byl plně xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrady léčivých xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšit a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pacienta xxx úroveň xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx přípravkům xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zařazeným xx referenční xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx skupiny se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx úhrad a xx platná xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx revizi xxxxx. Xxxxxxx se postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §39b xxxx. 11.

(8) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, x xxxxxxxx x stanovení nebo xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xx změny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxx v xxxxxx terapeuticky zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 7; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx efektivnější.

(9) X xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x §39b odst. 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) byl xxxxx zákona x xxxxxxxx registrován xxxx xxxxxxxxx, snižuje xx xxxxxxxx úhrada stanovená xxxxx odstavce 7 x 32 %,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx registrován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 15 %,

x) xxx xxxxx xxxxxx x léčivech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, snižuje xx xxxxxxxx úhrada xxxxx xxxxxxxx 7 x 15 %.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx provede postupem xxxxxxxxxx v §39p.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxx §39b a 39c,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx přítomnosti léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx trhu,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx základní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx se x příčinné léčbě xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění,

g) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 včetně požadovaných xxxxxxxxxx nejméně nákladného xxxxxxxx přípravku.

§39x

Xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx inovativních xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2), Xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o nákladové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při použití x xxxxxxxx praxi, x xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx-xx vysoce xxxxxxxxxx přípravek xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxxxxx.

(2) Výše x xxxxxxxx xxxxxxx úhrady xx stanoví xx xxxx 24 měsíců x lze xx xxxxx stanovit, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 12 měsíců. Xxx xxxxxx druhé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx první dočasná xxxxxx xxxxxxxxx. Druhá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle §39c xxxx. 2 až 5, xxxxxxxxxx §39c xxxx. 8 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dočasnou xxxxxx xx použije §39f xxxx. 1, 5 xx 11 xxxxxxxxx. Žadatel je xxxx povinen xxxxxxxx, xxxxx způsobem zajistí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravkem xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxxx.

(4) V řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx o stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §39c xxxx. 8 xxxxxxxxx x Ústav xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xx 5.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxx nepřizná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxx úhradu.

(6) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podávat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx léčivý xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxx určen pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Specializované xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx inovativní xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx podle §15 xxxx. 10, xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně x x xxxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úspor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx x její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy, xx xxxxx xx xxxxxxxxx léčivé přípravky xx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx se xxxxxx xx xxx léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabídkových hodnot. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) souhlasné xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úhradové soutěže,

b) xxxxxxxx xxxxxx látky x xxxxxx xxxxx, x rámci xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx soutěže xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx zpravidla xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx přípravcích, xxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx užíváním (dále xxx "xxxxxxxxxx obsah"),

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx terapeutických dávek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx plná xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx soutěží xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxx látky x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soutěž xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx kdy xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx úhradové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx oznámení xx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x lékové formě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx se xx xxxxxxxx 3 roky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39q odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účast x úhradové xxxxxxx xx dále

a) specifikace xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x úhradové xxxxxxx x úhradou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prohlášení x xxxxxxx dodávat x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx český trh xxxxxx přípravky xxxxx xxxxxxx a) xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx úhradu xxx xxxxxxxxx spotřebitele, x xx rovnoměrně po xxxx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dávek x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu za 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesplnila podmínky xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx nejméně 7 xxx předem xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Oznámení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předmětné xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx soutěže xx xxxx xxx x x xxxx stanoveném Xxxxxxx x oznámeném xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 a xx xxxxx 1 xxxx. Xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Elektronická xxxxx xxxx nejméně 30 xxxxx. Xxxxx podání, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 29. minutě, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce o xxxxx minutu xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Ústav xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx aukční hodnotě.

(12) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x elektronické xxxxx xxxx nejméně x 2 % xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx soutěž xxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 a 12 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x učiní x xxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(14) Pokud úhradová xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxx vydá do 7 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotu (xxxx xxx "přijatá xxxxxx xxxxxxx"). Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx proti xxxx odvolat. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže,

b) označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "výherce"),

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx odpovídající přijaté xxxxxx hodnotě (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx hodnota, xx xxxxx xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx, nepřekračující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx rovnoměrně xx xxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálně xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklých denních xxxxxxxxxxxxxx dávek v xxxx xxxxxx látce x xxxxxx formě xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx soutěže (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže").

(15) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x úhradové xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěži xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx úhradové soutěže xxxxxxx, které xxxxxxxx xx 5 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xx xxxx Věstníku, a xxxxx obsahuje informace x xxxxxxxxxx rozhodnutí x úhradové xxxxxxx.

(17) Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx 10 xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících stejnou xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx lékovou xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 75 % xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xx na xxxx xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxxx, xx porušení xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Podmínky xxxxxx xx x xxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx v §39f xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vykonatelné xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(19) Xx xxxx xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x lékovou xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx, hradí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 17; vykonatelnost xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx výše x podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i provedení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xx vykonatelné uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhradové soutěže, xxxxxxxxx xxxxxx závazku, xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx odstavce 25.

(21) Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v úhradové xxxxxxx je výherce xxxxxxx plnit xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazek x xxxxxxxx soutěže, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x takové xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepředvídatelné xxxxxxxxx xxxxx podmínek, za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xx dni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže xxxxxxx platnosti.

(22) V xxxxxxx, xx xxxxx x porušení závazku x xxxxxxxx soutěže xxxxx §39q prvního xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, se ustanovení xxxxxxxx 19 nepoužije x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(23) Další xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx téže léčivé xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předchozího xxxxxxxxxx x úhradové xxxxxxx.

(24) Xxxxx x xxxxx vypsané úhradové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o 2 % nižší než xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebyla vypsána. Xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 obdobně. V xxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(25) V xxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxxxxx v hloubkové xxxx zkrácené xxxxxx x xxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx tato výše xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx úhrady xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 17, ustanovení xxxxxxxx 19 x 23 xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §39h xxxx. 3.

§39x

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxx maximální ceny xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx lékovou formu xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxx podat

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx registrován 67), a dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 67),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx podat osoby xxxxxxx x odstavci 2 xxxx x) x x). Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxx žádost podat xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx maximální cena xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx podle §39a xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx cena xxxxxx stanovena.

(4) Xxxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx x z xxxx úřední, je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady veřejný xxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxx obsahovat

a) název xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx žadatele,

b) název xxxxxxxx přípravku, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, velikost xxxxxx, způsob a xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx látce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) léčebné indikace, xxx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úhrad ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xx navrhována xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověřitelných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx doporučenou Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro něž xx požadována xxxxxx, xxxxx xxxxxxx dávek x balení,

h) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá-li xxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kalkulaci xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx cenových předpisů, xxxxxxxxx navrhovanou tržní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X žádosti xxxxxxx xxxxxxx

x) výsledky xxxxxxxxxx klinických xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx, farmakoekonomických xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ceny xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxxxxxx, xx xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodován,

d) základní xxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx možností léčby xxxx farmakoterapie s xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx pacientů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11 x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx indikací xx xxx stanovena x její xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojišťovnami, xxxxxx-xx xx objemu dodávek, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2) s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely,

g) xxxxx xxxxxxxxxx x specifickém xxxxxxxx programu 67), xxxx-xx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 5 xxxx. x) a v xxxxxxxx 6 písm. x), x), d) x x), pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx úhrada, x xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x žadatel xxxxxx zvýšení základní xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx indikacích. Xx-xx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odlišné xx použití x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odlišnými xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x odlišných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Žádost x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx obsahovat xxxxx a přílohy xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x) a x) x podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x). Jestliže xxxxxxx současně xxxx x stanovení xxxx xxxxxx, nepředkládá xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny, pouze xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx uvedený x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) až f).

(11) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx úhrady, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 92). Xx předmět xxxxxxxxxx tajemství podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx název xxxxxxxx přípravku x xxx xxxxxxxxx Ústavem, xx-xx léčivý přípravek xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x hodnotitelné xxxxxxxxx xxxxxxxx a důvody xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx zařazením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely do xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků xxxx x složení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dávku xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx terapeutickou dávku xxx léčebné xxxxxxxx, xxx něž je xxxxxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x analýzy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souhrnech xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a dobách xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx farmakoterapie, x xxxxxxx dopadů na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(12) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství lze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx mít xxxx xx nákladovou efektivitu, xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 11 xxxx. x), x) x i).

§39g

Řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení maximální xxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxx x podmínek úhrady xxxx osoby, které xxxxxx žádost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx podaly xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x neregistrovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebném xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x výši x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 75 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 165 dnů.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx maximální xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a odst. 2 xx 6 xxxx xx xxxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx vypočtená xxxxx §39c a xxxxxxxx podle §39b.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxx a podmínkách xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxxxx §39c. Při xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx úhradu xxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §39b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxx jiné xxxxxx 15 dní xx xxxxxxxx xxxxxx; tuto xxxxx Ústav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx pro rozhodnutí xx xxxxx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí; xxxx xxxxx Xxxxx může xxxxxxxxx prodloužit.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx xx xxxxxx předložených xxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(7) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx, jakož x x xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx maximální ceny xxxx stanovené xxxx x podmínek xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 93).

(8) Ústavem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx a xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x přítomnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokázán opak.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky §39b xxxx. 5 x 6 x §39f odst. 8 x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx odstavce 10, Xxxxx rozhodne ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx rozhodnutí xx xxxxx podle věty xxxxx, má se xx xx, xx xxxxxxxx výši x xxxxxxxx úhrady x xxxxxxx s §39b xxxx. 5 a 6 xxxx maximální xxxx x xxxxxxx x §39a xxxx. 4 x 5. Xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx vykonatelné x xxxxxxx x §39h xxxx. 3. X řízení xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5 xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx, xxxxxx-xx xx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x stanovení výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 8 x xxxxxxx 1 z xxxxxxxxx xxxxxx s xxx xx xxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení podle xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 8.

(11) Ujednáním xxxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx nesouladu x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků řízení xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutím stanoví xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx výši x xxxxxxxx úhrady, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obchodních xxxxxxxx a xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx xxx "nejvyšší xxxxx úhrada xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), maximálně xxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele. Xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 6.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí vydáno xx xxxxxxx stanovených xxxxx zákonem, xxxx xxxxx xxxxx podala xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny, uvést xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxx xx cenu, xxxxxx navrhla x xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x stanovení maximální xxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení výše x podmínek xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx změně xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx nabylo právní xxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vykonatelné xxxxxxx nejbližšího následujícího xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí x stanovení maximální xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxxx i x xxxxxx změně nebo xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx řízení nemá xxxxxxxx účinek. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx napadeno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, nastávají xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxx úhrady

(1) Ústav xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x

x) §39f xxxx. 2 xxxx. a) xx c), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 písm. x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2,

b) §39f xxxx. 2 xxxx. x) xx x), pokud jde x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zahájí xxxxxx z moci xxxxxx x změně xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7, xxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveným x hloubkové xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx x léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x §39c odst. 8 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §39l xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxx maximální xxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a, xxxx xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39a xxxx. 4 xxxx 5 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2.

(3) Ústav xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxx snížení xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx stability xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 94). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely Xxxxx upraví v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx život xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 písm. x) xxxx b) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(5) Xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 1 xx 8 x §39h xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx maximální xxxx xxxx xxxxx xxxx x podmínek úhrady xx xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 xx 11 xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39f xxxx. 6. Xxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx maximální xxxx, xxxx požádat Ústav x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §39f odst. 6 písm. x).

§39j

Zrušení x zánik xxxxxxxxx ceny a xxxx a podmínek xxxxxx

(1) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx 12 xxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), nebo x moci úřední, x pokud zrušení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady

a) xx xxxxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2 xxxx. a) xxxx b),

b) xx xxxxxx osoby uvedené x §39f xxxx. 2 xxxx. c), xxxxx stanovená výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxx k xxxxxxx x klinické praxi, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výrobce potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx x moci xxxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx, na xxxxx xxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39q xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §39d xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §39m xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx x §39m xxxx. 2. V xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxx této xxxxx Xxxxx xx xx xxxx 3 xxx xxxxxxx podání xxxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, x souvislosti xx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx přestupku.

(4) Xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nejpozději xx xxxxx 75 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx. Při řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39g odst. 1 až 8 x §39h xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §39f xxxx. 1 x §39f odst. 5 xxxx. x) xx c) a x) obdobně.

(5) Maximální xxxx hromadně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenového xxxxxxxx 84) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zanikají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikají xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx zanikla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxx; xxxx-xx umožněno xxxx xxxxxxxx stažení x xxxxx, xxxx x xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxx cena xxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx cena x xxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxx ukončen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx totožný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x období 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádostí x xxxxxxx maximální xxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 60 xxx, a xx xxxxx jednou. Xxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x §39x xxxx. 2 xxxx. a) x x), nejsou-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx Ústav xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§39l

Hloubková xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx

(1) Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx 5 xxx, xxx stanovené maximální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx nebo potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrad léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x tímto xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx očekávaných xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, výše xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, hodnocení xxxxxxxx x nákladové xxxxxxxxxx x porovnání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx třetích xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx maximální xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Hloubková xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "hloubková xxxxxx") se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx celou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 2. Hloubkovou xxxxxx xxx samostatně xxxxxxx a xxxx x o těch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o stanovení, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxx informací

(1) Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b odst. 2 xxxx. x), x) x x) xx i),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx údajů uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx s držitelem xxxxxxxxxx (například xxxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxx 2010, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §39f xxxx. 5 x 6 xx 31. xxxxx 2013 a xxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny nebo xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xx 31. xxxxx 2010, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §39f odst. 5 x 6 do 31. xxxxx 2018 x poté xxxxxxx 5 xxx.

(3) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§39n

Zveřejňování informací

(1) Xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx přípravků x potravin pro xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveny, x xxxx x xxxxxxxxxx úhrady s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx možnou úhradou xxx konečného spotřebitele x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx limitu xxxxx §16b odst. 1,

x) xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, jak byly xxxxxxxx xxxxxx stanoveny, xxxxx x xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx rozhoduje xxxxx x xxxxxxxxx xxxx spolu s xxxxxx výčtem xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Do xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se lze x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. O vyhodnocení xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxx podal, xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx maximální xxxx xxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxx aktualizaci Xxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanovena ve xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx výše,

b) xxxxxx xxxxxxxx přípravků x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období zvýšena, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx úhrady s xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxx a podmínky xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx správních řízení, xxxxx xxxx podle §39a xx §39l x §39p. Údaje xxxxxxxx xxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §39f odst. 11 za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx považovat; x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx Ústav vyrozumět.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Ústav xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx, stanovení maximálních xxx a xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sankční xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx. Xx vyžádání xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x hloubkové xxxx xxxxxxxx revizi, x řízení x xxxxxxxx prostředku nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xx veškeré písemnosti xxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Písemnost se xxxxxxxx xx doručenou xxxxx xxxx po xxxxxxxx.

§39p

Zkrácená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx

(1) Ústav provádí x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx v §39f xxxx. 2 xxxx. x) zkrácenou revizi xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxx úhrad (xxxx xxx "zkrácená revize") x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx skupině xx xxxxx xxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx ročně, nebo 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx x xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxx xxxx ani 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxx léčivých xxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 2 tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx v xxxxxxx x §39c xxxx. 5 byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxx revizi xx xxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx x

x) xxxxxxxx písemného xxxxxxxx podle §39c xxxx. 2 písm. x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle takového xxxxxxxxx ujednání.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x §39c xxxx. 9 Xxxxx xxxx do 50 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zahájení xxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činit xxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení, přičemž xxxx xxxxx může Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx revizi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §39g odst. 5 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 a xxxxx §39c odst. 9 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39l. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základní úhrady xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx referenční xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx

x) závazek xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x),

x) písemné xxxxxxxx xxxxx §39c odst. 2 písm. c), xx xxxxx xxxxxxx xxxx stanovena základní xxxxxx referenční xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx základě byla xxxxxxxxx základní úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x úhradové xxxxxxx xxxxx §39e.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c),

b) xx xxxx třetiny xxxxxxx xxxxxx x xxxxx předmětné xxxxxx xxxxx x lékové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx Xxxxx. Pokuty xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXX REGULACE XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PŘEDEPSANÝCH XX XXXXXX

§39x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, hradí xx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx úhradových xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx úhrady stanovené xxx xxxx úhradovou xxxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx ve třetí xxxx, anebo osoba xxxxxxx pověřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxx xxxxx jedna x těchto xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxx ohlásí Xxxxxx xxxxxxxx, vyřazení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx Ústavem xxxxxxxxx. Třetí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru x Xxxxxxxxx konfederace. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vliv xxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ohlašovatel xxxx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxx k výběru xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se neohlašují x hradí xx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Ohlašovatel x xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx uvede

a) xxxxx x adresu sídla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx ověřeného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx ohlašovateli,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx-xx Xxxxxxx přiděleno x Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) obchodní název xxxxxxxxxxxxxx prostředku,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx existuje xxxx variant,

f) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx varianty xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx skupinu x xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx cenu, xx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxx xx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx obchodní xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxx"); xxxx výrobce xxxxxxxxxxx uvede pro xxxxxx variantu ohlašovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočtenou xxxxx parametrů xxxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx; předpokládanou xxxx úhrady uvede xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx úhradovou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxx 50 %,

x) smlouvu x xxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezi všemi xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxxxxxx, vztahující se xx všechny xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx limitem 100 %; povinnou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x

x) počet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na zveřejňované xxxxx podle §39t xxxx. 1, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx změny těchto xxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx souhlas podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx posouzení veřejného xxxxx podle §17 xxxx. 2 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx. Xxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx §15 odst. 8 xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ústavu.

(8) Xxxxxxxxxxx x ohlášení xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiloží

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx jazyce ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxx podání ohlášení, xxxxx xxx návod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydán x xxxx-xx jej Xxxxx již x xxxxxxxxx x Registru xxxxxxxxxxxxxx prostředků,

b) platné xxxxxxxxxx x shodě xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx Xxxxx xxx k xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie 118) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikové třídy XXx, XXx a XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxx xxxx x měřicí funkcí x xxxx xxxxxxx xx českého jazyka, xxxx-xx xx Xxxxx xxx k xxxxxxxxx x Registru zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x klinického xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx funkční způsobilosti, xxxx-xx xx Ústav xxx k dispozici x Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) aktuální ceník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx cenu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Nekategorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§39s

Zařazování do xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příloh xxxxx §39r odst. 2 xxxxxxxx Ústavu v xxxxxxxxxx kalendářním měsíci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §39r xxxx. 5 x xxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 8. Xxxxx xxxx zveřejňuje podklady xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx účel xxxxxxx xxxxxxxx do úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxx úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nenáleží,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 7,

x) uplyne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx podle §39r xxxx. 5,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců předcházejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na trhu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx notifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118), nebo

g) certifikát xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx subjektem pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie 118) xxxxxxxxxx xxxx zrušen.

(5) Xx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxx zaměnitelných prostředků, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, x xxxx xx toto řízení xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx právní xxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx právní účinky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního měsíce. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(7) Účastníky xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4 jsou xxxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§39x

Xxxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxx xxxxxx x dvacátému xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující výčet xxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx Xxxxx zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X každého xxxxxxxxxxxxxx prostředku Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxx-xx o osobu xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx přidělené Xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxx xxx každou variantu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu,

h) xxxxx x číselné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xx ohlašovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxxxx Xxxxx republiky xx připočtení obchodní xxxxxxxx x xxxx x přidané hodnoty,

j) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §39v xxxx. 3 xxxx §39x xxxx. 7 xxxxxxx platnosti, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x související x xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx chyby v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx xx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxx obsažených x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx však ve xxxx

x) úhradového limitu xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daň x přidané xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39v xxxx. 3 xxxxxxxx x daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39x odst. 7 xxxxxxxx x xxx z přidané xxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§39u

Vytvoření xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx

(1) X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §39v xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny x

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxx-xx již x xxxxx příslušné xxxxxxxx skupiny Ústavem x vytvoření skupin xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nich rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu

a) xxxxx xxxxxxx úhradové xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxx odstavce 1 xx 90 dnů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx všechny xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx ve skupině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39v

Dohoda x xxxxxxxx xxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mohou xx veřejném zájmu xxxxx §17 odst. 2 xxxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "dohoda o xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Cenou uvedenou x dohodě x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Dohoda x nejvyšší xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx uvedených zdravotnických xxxxxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ceně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx skupině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuovaných xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xx 1 xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxxxxx xxxxxx o nejvyšší xxxx (dále xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxx xxxxx §39u xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úhrady pro xxxxxxx zaměnitelných prostředků x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohod xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na dobu 1 xxxx bez xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prodloužit xxxx o 1 xxx. Xxxxx Xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx xxxx dohod xx závazkem vztahujících xx x téže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx se závazkem xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx. Xxxxx Ústav obdrží xxxx dohod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenu, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx první. Ústav x rozhodnutí xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx závazkem obsahující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx skupině xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Ústavu xxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po nabytí xxxx xxxxxx moci. X xxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x platnost rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Ústav xxxxxxxxxx 1 xxxxx před xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx niž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxx.

(6) Xxxxxx se xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Ustanovení §17 xxxx. 9 xxx xxxx x šesté xx xxxxxxx obdobně. Xxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 5.

(7) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx snížení úhrady xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Zdravotnické xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předepisování xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx politiky.

(9) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §39za odst. 1 xxxx. b), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx byl zařazen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xx xxxx stanovené v příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§39v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxxx xxxxxx

§39x

(1) Za xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústav xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, pokud o xx požádá xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupujících xxxxxxx 30 % pojištěnců, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 000 000 Xx xxxxx, x rámci xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx podle §39u xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx žádá,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úspory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výherců a

d) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx §17 odst. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxxx skupiny, x xxxxx které xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků výherců,

d) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x průběhu soutěže x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx soutěži x náležitostech xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx se provádí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných prostředků x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou je xxxxxxx xxxxxx. Elektronickou xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků. Elektronická xxxxx xx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx soutěže xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx úhradové skupiny, xxx xxxxxx xx xxxxxxx soutěž. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotku úhradového xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx účast x soutěži xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výhry x xxxxxxx xx xxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx aukční xxxxxxx") x daně x xxxxxxx hodnoty, x xx xxxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxxxxx právní xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx podle §39x xxxx. 7, x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx spotřeby x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skupině zaměnitelných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x uhrazených xx zdravotního pojištění xx 1 kalendářní xxx předcházející zahájení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

(1) Pokud xx xxxxxxx neúčastní xxxxxxx 3 účastníci v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, Xxxxx soutěž xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx účastníkům xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxx xxxxx x xxxxxx čas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx komunikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx minimálního rozdílu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aukční xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §39w odst. 3 xxxx. e) x x).

(3) Xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx totožnost účastníků xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx podání.

(5) X případě, xx xxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 10 % nižší než xxxxxxxxxx aukční xxxxxxx, Xxxxx soutěž xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Usnesení x xxxxxxxxx soutěže podle xxxxxxxx 1 nebo 5 Xxxxx xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx xxxxx. Xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odvolat.

(7) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx, Ústav xxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků. Rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxx skupině xxxxxxxxxxxxx prostředků,

c) přijatou xxxxxx hodnotu xxx xxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx přijata,

d) označení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx v Xxxxx xxxxxxxxx x cenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx a

e) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 5.

(8) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx x prvnímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 Xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

(1) Xx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx aukční hodnotě, xxxxx xx výši xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx připočtení daně x xxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Pokud Xxxxx pravomocně xxxxxxxx x přestupku xxxxx §39za odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, v xxx xxx zařazen xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxx byly předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x xx xx prvního xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x přestupku; xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §39x xxxx. 7.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39z

Doručování x xxxxxxxx xxxxx xxxxx sedmé

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx se veškeré xxxxxxxxxx doručují pouze xxxxxxxx vyhláškou, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Písemnost xx považuje xx xxxxxxxxx pátým xxxx xx xxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx předpisem x. 282/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2019

§39za

Přestupky

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx

x) povinnost xxxxx §39v xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §39v odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(4) Přestupky xxxxxxxxxx Ústav.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§39xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

XXXX OSMÁ

§40

Zdravotní pojišťovny

(1) Xxxxxxxxx pojištění provádějí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, 39)

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx další pojišťovny. 40)

(2) Zdravotní pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §17 xxxx. 7, xxxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtách xxxxxxxxxx xx smlouvě xxxxx §17 xxxx. 1. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 100 Xx xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx x období od 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx pojištěnci, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce, přičemž xx xxx, xx xxxxxx byl pojištěnec xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, a xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x poskytnuté lůžkové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 31. března 2015 a uznaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx jedna dvanáctina x úhrnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2013 xx xxxx péči vybrat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx červenci 2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx až xxxxxxxx 2014 zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxxxxx uhradí xx xxxx základu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Vyúčtování xxxxxxxxx záloh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede do 30. xxxxxx 2015.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádostech xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx. Ze xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx hodlá xxxxxx, xxxxx xxxxxx čerpání x předpokládaná xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxx 110) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovny poskytnou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxx §14 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx dni xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1.

(7) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxx

x) místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dostupností se xxxxxx xxxxxxxxx vzdálenost xxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx trvalého xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dojezdovou xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xxxxx je přiměřená xxxx pozemní komunikace x je v xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx,

x) časovou dostupnost xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx poskytnutí neodkladných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx vyjadřující časovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad. Průkaz xxxx náhradní xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x číslo pojištěnce, xxxxxx je v xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx x svých xxxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nést xxxxx x elektronické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx i xxxxx údaje x xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zákon. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; tento xxxxxx, který neobsahuje xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b), xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v členění xxxxx, zubní lékař, xxxxxxxxx x zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx výkonu"); za xxxxx účelem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx, seznam xxxxxxxxxxxx nositelů výkonů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx čísla x kategorie xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hodnotami; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělí xxxxx xx změny, x nimž xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx neplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxx, xxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxxxx pojišťovna xx uživatelem xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx čísel o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x rozsahu

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla původní xxxxx číslo,

d) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx.

(14) Údaje, xxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 12 x 13, xxxx xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x registru xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx čerpané xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4, x jejich xxxxx, xxxxx xxxxxx čerpání x o tom, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx řízeních pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxx x x tom, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxxxx nahrazeny.

(16) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto informace xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

Zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxx údaje, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx svojí působnosti, xxxxx-xx x vydávání xxxxxxxxxx, výhradně na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů; popis xxxxxxxxxxxx algoritmů x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxx o xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

§40b

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§41

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §53 xx základního registru xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx řízení xxxxx §53 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, který xx xxxxxxx x xxxxxx, místo a xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) rodné číslo x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) počátek trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x schválení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx xxxxxx uvedení soudu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx svéprávnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx opatrovník xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx osoba, název x xxxxxx sídla,

j) xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx změny,

k) xxxxx číslo manžela; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela x datum jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx řízení xxxxx §53 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

f) xxxx a adresa xxxxx pobytu,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po kterou xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxx změny, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, že xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx den, xxx xxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxxxxxx, x datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení

1. zletilého xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx manželem jeho xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci,

4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela občana Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §53 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x xxxx narození.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(6) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx poskytovatelů

(1) Xxx xxxxx racionalizace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akutní xxxxxxx péči vztažených x xxxxxxxx (dále xxx "skupiny"), jejich xxxxxxxxx nákladovost, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s vykazováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lůžkové xxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxxx skončením xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hospitalizací xx xxxxxx xxxx Ústav xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s údaji xxxxx xxxx druhé.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx zveřejňuje na xxxxx webových stránkách x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospitalizací x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxx zdravotnických informací xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uzavřena, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

Kontrola

§42

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání x xxxxxxxxxxx hrazených služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x xx z xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx kontrolní činnost xxxxxxxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 105).

(3) Xxxxxxx xxxxxx posuzují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zřetelem xx jeho průběh x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na posuzování xxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx léčebné péče. Xxxxxxx lékaři x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kontrolují, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx vyúčtovány xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotnímu stavu xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x rozhodnutí Ústavu x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx uhradila, má xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx na úhradu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předepsán.

(4) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx revizní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx poskytuje zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx. Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx umožňuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovníkům; xxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrole.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx získali xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x poskytovatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx vztah xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících jejich xxxxxxxxxx, oznámit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§43

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx x zaplacených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx povinna písemně xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto pojištěnce x období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx období, xxxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxx měsíců, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx poručník písemný xxxxxxx, může xxx xxxxx xxxxxx účet xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

POKUTY A XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§44

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx příslušná zdravotní xxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx x zaměstnavateli xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx lze xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx zdravotní pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátcem pojistného, xxxxxxx xxxx do 5 let xx xxxx, kdy oznamovací xxxxxxxxx měla xxx xxxxxxx.

(3) Xxx opakovaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxx uložena xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx uložené xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti podrobit xx preventivní xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx povinností xxxxx §12 písm. x) xx x), xxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 Xx. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 5000 Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojištěnce, přestože x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx uložit xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxx xxx ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx.

(5) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 238/2013 Sb.

(6) Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx.

§45

(1) Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyměřit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx příčin 41) x x důsledku xxxx x ke xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxx ohrožením zvířaty xxxx přírodními xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx vyměří xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx 5 % x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Platební xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x odstavci 1. Xxxxxxxx k pojistnému xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 42) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xx xx xxxx 100000 Xx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z povolání, xxxx xxxxxxx zasílat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlášení xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§45x

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezveřejní

1. xxxxxxx x výdeji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 písm. x) xxxx 2 nebo 3, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změnu,

2. xxxxxxx o poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx podle §17a xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxx dodatek xxxx xxxxx, xxxx

4. xxxxxx xx xxxxxxxx podle §39v xxxx. 6.

x) xxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 10 písm. x) xxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nevede xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §40 odst. 10 písm. x),

x) xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených služeb xxxxxx xxxxxx xxxxxx x časové dostupnosti xxxxx §46 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §52 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx x poskytování x xxxxxx hrazených xxxxxx x uchazečem xxx doporučení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. e),

c) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d).

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(4) Pokuty xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXX POSKYTOVATELŮ XXXXXXXXXXX SLUŽEB

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx místní x xxxxxx dostupnosti. Xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx poskytovatelé tvoří xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny (dále xxx "síť").

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxx osoba, xxxxx xx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx navrhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx oboru, xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx a xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ve vyhlášení xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx.

§47

(1) Výběrové xxxxxx xxxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze, Magistrát xxxxxxxx města Prahy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"). Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vymezené xxxxx, xxx xxxxx mají xxx poskytovány, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx-xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výběrového xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx než 30 pracovních dnů,

c) xxxxx xxx podání xxxxxxxxx,

x) lhůtu, od xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poskytování zdravotních xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx výběrového řízení.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x výběrové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx řízení vyhlašované xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zástupce xxxxxxxxx komory zřízené xxxxxxx o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické xxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx žádná xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zástupce xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro zdravotní xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx v oblasti xxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Členy xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxx pochybnosti o xxxxxx nepodjatosti, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Členství v xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

§49

(1) Xxxxxxx komise xxxx její xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xx usnášet, xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční většina xxxxx členů komise. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx pro xxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxx komise. V xxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. X jednání xxxxxx, xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx a stanovení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx komise xxxxx zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komise. Tím xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx výběrového řízení x xxxxxxxx komise xxxxx vyhlašovatel. Náklady xxxxxxx x xxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxxx uchazeč.

§50

(1) Nabídky se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §47 xxxx. 2 xxxx. x). Uchazeč xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, nebo xx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splnit, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxxx výběrového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pozve uchazeče xx xxxxxxx výběrové xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Uchazeči, jehož xxxxxxxxx má formální xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášku x xxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členové xxxxxx xxxxxxxxxx zejména k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oboru a xxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx uchazeče v xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx k pacientům, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxxxxxxx přihlášek xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Vyhlašovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení nezakládá xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx takové smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx uzavření xxxxxxx x uchazečem xx výběrovém xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx oboru x xxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx uchazeč xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přihlášku xx již vyhlášeného xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx xxxx, území x zdravotní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx 3 měsíců ode xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

§53

Rozhodování

(1) Xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx se udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4, xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného x xx sporných xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx pojistné xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx o správním xxxxxx, 108) xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xx správním xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx podle §16b; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx doplatků xx xxxxxxxx hrazené léčivé xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §16b, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx §16b xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodují xx xxxxxx přirážek x xxxxxxxxxx, xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx platebnímu xxxxxx&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pojistné a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nedoplatků xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dni,

c) xxx, xx xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uhrazeny,

e) xxxxxxx x vykonatelnosti,

f) xxxxxxx x námitkách,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datum vydání. Xxxxx nedoplatků xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podepsán x uvedením xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výkaz xxxxxxxxxx je vykonatelný xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx nedoplatků xx xxxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxxx, podat xx 8 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo x jeho xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxx, byla-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zruší. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxx výše uvedené, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zdravotní pojišťovna xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Na xxxxxx x vydání výkazu xxxxxxxxxx se nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx nedoplatků xxxx xxxxxxx pro xxxxxx 70) xxxx správní 108) xxxxx rozhodnutí.

(9) Xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výměr xxxxxx v xxxxxx xxxxxx řízení; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhoduje xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Rozhodčí orgán xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednoho zástupce Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx zdravotní pojišťovny, x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx více xxx xxx třetiny xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx xxxxx členy xxxxxxxxxx orgánu ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx jednání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx středu předsedu, xxxxx nadálé svolává x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odměna, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx rozhodnutí zdravotních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53x

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx odstraňovat xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož výše xxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxx odstraňovat xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, vyměření přirážky x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx penále, jehož xxxx xxxxxxxxx 20&xxxx;000 Xx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx rozhodnout, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pojistnému xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx pojistného xxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh 96),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidace.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx penále xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plátce xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "žadatel"). Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx uložena pokuta, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxxx nové skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx žádost podána xx xxx xxx xx právní moci xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx penále xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. 43) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53x

Xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §53 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx adrese xxx xxxxxxxxxx, xxxxx pojišťovně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx ve xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx písemnosti x xxxxx přesným xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx rovněž xxxxxx v xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx považuje xx xxx xxxxxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

§53c

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx 10), jsou xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx pojištěnce.

§53c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§55

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vůči xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx těch nákladů xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vynaložila x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zastupitelství x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx dozvěděl.

(3) Xxx xxxxx náhrady nákladů xx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování příčin xxxxxxxxxx, těžkých x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštními xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx převýší xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, x x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x vůči xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatné xxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§55a

Vztah k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2000

§55b

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.

§55b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x účinností od 1.1.2003

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§56

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx 26 xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kteří studium xx xxxxxx škole xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) se považují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republiky, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojmu "xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění", xxxxxx xx tím "xxxxxxx zdravotní pojištění".

§57

Xxxxxxx se:

1. zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 592/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 10/1993 Sb., xxxxxx České národní xxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx č. 206/1996 Xx.,

2. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 268/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 269/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

ZMĚNA A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§58

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 592/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1996 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx tato xxxxx: "xx xxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. d),".

2. X §7 xxxx. 1 xxxx. c) xx xx konci xxxxxxxxx xxxx slova: "; xxxxxxx fondy xxxxx xxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

§59

Xxxxxx České národní xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx č. 149/1996 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. V §13 xx vypouští odstavec 2.

2. X §16 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx vytvářet x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu.".

3. X §16 se xxxxxxxx odstavec 4.

4. §17 xxxx. 1 xxx:

"(1) Základní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slouží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxx xxxxxxxx pojistného. Ze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x).".

5. Za §22 xx vkládá xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXX

§22x

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx"), xxxxx je xxxxxxxxxx osobou. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Fond xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx slouží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx pojištěncům zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny splatné xxxxxxxxxx zdravotnických zařízení, x v xxxxxxxxx, xxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xx xxxx věřitelů x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx splatné xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Fondu xxxx 0,5 % xxxxxxxxxx ročních xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx do Xxxxx je zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cenných papírů xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx radou. Xxxxx xxxxxxx xxxx jmenuje xxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxx rady jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx, x xx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx správní rady xxxxxxxx odměna.

(5) Xxxxxxxxxxx x činnosti Xxxxx xxxxxx statut Xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotnickému zařízení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22x xxxx. 2. Fond xx xxxxx přezkoumat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a ostatních xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců zaměstnanecké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praktickým xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Kč xx xxxxxxx pojištěnce,

b) xxxxx jde x xxxxxxxxxx vzniklé z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx 80 % dlužné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 900 Xx xx xxxxxxx pojištěnce,

c) xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx, xx xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1200 Xx na xxxxxxx pojištěnce,

d) pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxx léčiv xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 80 % dlužné částky, xxxxxxx xxxx 700 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Právo zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx se xxxxxxx uplynutím xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxxx k vyplacení xxxxxxx stanovených xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx xxxx xx xxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §22x odst. 3. X xxxx následujícím xx xxxxxxxx návratné xxxxxxxx výpomoci se xxxxxxxxx snižuje na xxxxxxxxx sazbu xxxxxxxx x §22a xxxx. 3.

§22x

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x Xxxxx."

§60

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., zákona Xxxxx národní xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1996 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §15 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Nedoplatky pojistného, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 50 Xx, xxxxx xxxxxxx.".

2. §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Penále xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx 100 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.".

3. §28b xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 x §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx pojišťovna x x případě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

XXXX ČTRNÁCTÁ

§61

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997, x xxxxxxxx §15 xxxx. 10 věty xxxxx x §59 xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1998.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 48/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX JEN XX XXXXXXXX PODMÍNEK

Seznam xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx
Xxxxxxxxxx
XXX
xxxxxxxxx
XXX
xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxxxxx úhrady xx zdravotního xxxxxxxxx - xxxxxxx X, X, X - xxx dále
N
výkon xxxxxxxx xx sloupci KAT xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzhledem x&xxxx;xxxx závažnému xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx k xxxx zvláštní zdravotní xxxxxxx)
X
xxxxx označený xx xxxxxxx KAT xxxxxxxx "X - xxxxxxxxx xxxxx xxxx hrazený xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazenou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X
xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
xx.
xxxxxxxx
xxx. č.
pořadové xxxxx xxxxxx
XXX
Xxxxx
001
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
002
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost
014
Stomatologie xxxxxxxxx - xxxxxxxxx zubní xxxxx - xxxxxxxxxx
015
Xxxxxxxxxx
201
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
401
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
404
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
504
Xxxxx chirurgie
601
Plastická xxxxxxxxx
603
Xxxxxxxxxxx x porodnictví
605
Orální a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
606
Xxxxxxxxx
701
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
705
Xxxxxxxxxxxx
706
Xxxxxxxx
808
Xxxxxx xxxxxxxxx
809
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
903
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
911
Xxxxxxxxx sestra
999
Universální xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxx xx odbornost

Seznam xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx určitých xxxxxxxx

Xxx. x.
XXX
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
XXX
Xxxxxxxx xxxxxx
1.
001
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X
&xxxx;
2.
002
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X
&xxxx;
3.
014
Xxxxxxxx xxxxxx - xxx
X
&xxxx;
4.
014
Xxxxxxxx -xxxxx xxxxxx
X
&xxxx;
5.
014
Xxxxxxxxx xxxxxxx
X
&xxxx;
6.
014
Xxxxxxxxxx, xxxxxx tkáňová xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx
X
&xxxx;
7.
014
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ordinaci
N
 
8.
014
Oprava fixní xxxxxxx v xxxxxxxx
X
&xxxx;
9.
015
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
X
&xxxx;
10.
504
Xxxxxxxxxxxx x. xxxxxx int. a xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X
&xxxx;
11.
603
Xxxxxxxxxxxx vejcovodu xx předchozí sterilizaci
N
 
12.
701
Nepřímá xxxxxxxxxxxxx x instilací xxxx xx xxxxxx
X
&xxxx;
13.
706
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X
&xxxx;
14.
706
Xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx
X
&xxxx;
15.
706
Xxxxxxxxxxxxxxx
X
&xxxx;
16.
903
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření - depistáž v xxxxxx
X
&xxxx;
17.
001
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
W
Výkon xxxx hrazen, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pracovišti
18.
014
Injekční anestézie
W
Výkon xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
19.
014
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx lékař
W
Výkon xxxx hrazen xxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
20.
014
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx
X
Xxxxxxx xxxxxxx ročně
21.
014
Odstranění xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx
X
Xxxxxxx xxxxxxxxx ročně
22.
014
Lokální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X
Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s aminofluoridem xxx xxxxxx
23.
014
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx růžku)
W
1. U xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 15 let xxxx x ošetření xxxxxxxxx zubu hrazeno xxx xxxxxxx plastického xxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fotokompozit, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx řezáků x xxxxxxx xxxxxxx x xxx použití samopolymerujícího xxxxxxxxx x v xxxxxxx stálých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx xx xxxxx jen x xxxxxxxxx, kdy xxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
2. X xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx dne xxxxxxxx 18 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx chrupu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx fotokompozitu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. U xxxxxxxxx x kojících xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx-xx x amalgám, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx chrupu a xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozitu. Xxx xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxxxxx materiálu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
4. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3 hrazeno xxx xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále x xxxxxxx řezáků x špičáků xxxxxxx x při použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozitu.
24.
014
Endodontické xxxxxxxx
X
Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou xxxxxxxxxxx xxxx
25.
014
Xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx - na xxx
X
Xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kompozitní xxxxxxxxxx
26.
014
Xxxxxxxxx xxxxx s preparací - xx zub
W
Hrazeno xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
27.
201
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X
Xxxxxx xxxxxxxxx během xxxxx
28.
401
Xxxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx profesionálního xxxxxxxxx
X
Xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hrozící, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx profesionální xxxxxxxxx
29.
601
Xxxxxxxx a přitažení xxxxxxxxx boltce
W
Plná xxxxxx xx 10 let xxxx xxxxxx, xxx 10 let zdravotní xxxxxxxxxx nehradí
30.
701
Testy xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
X
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
31.
705
Xxxxxxxx xxxxxxxxx čočky
W
Výkon xxxx xxxxxx po xxxxxxx katarakty
32.
808
Konzultace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
X
Xxxxx xxxx xxxxxx, pokud je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nutný x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétního xxxxxxx
33.
911
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce x xxxx xxxxxxxxx
X
Xxxxx bude xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx praktického xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx
34.
911
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí
W
Výkon bude xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návštěv xx určité xxxxxx
35.
911
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx
X
Xxxxx bude xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návštěv xx xxxxxx xxxxxx
36.
911
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
X
Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx
37.
999
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - prováděná lékařem xxxxxxxxxxxxx
X
Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jedenkrát xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
38.
999
Xxxxxxxx lékaře x rodinou
W
Výkon xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ročně, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podrobném xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
39.
999
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx
X
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdůvodněné písemně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx
40.
999
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx
X
Xxxxx hrazen xxx xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
41. 403 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X Xxxxx bude xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx udělený podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42.
404
Xxxxxxx x 30 xxxxx
X
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u dg. X00 - X07 (xxxxxxx štítné žlázy, xxxxxxxxxx xxxxxxx), X 10 - E 14 (diabetes mellitus), X 20 - X 35 (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx)
43.
601
Xxxxxxx malé xxxxxxx xxxxxxxx boltce a xxxxx (xxxxxxxx před xxxxxxx)
X
&xxxx;
44.
601
Xxxxxxxxxxx
X
&xxxx;
45.
601
Xxxxxxx xxxxx obličeje - xxxxx, dolní
Z
 
46.
601
Operace xxxxx obličeje - xxxxxxx (xxxx lifting)
Z
 
47.
601
Operace xxxxxxx x měkkého xxxx xxx funkční xxxxxxx
X
&xxxx;
48.
601
Xxxxxxxxxxxx - měkký xxx
X
&xxxx;
49.
601
Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxx (X-xxxx, xxxxxx xxxxxx)
X
&xxxx;
50.
601
Xxxxxxxx
X
&xxxx;
51.
601
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
X
&xxxx;
52.
601
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X
&xxxx;
53.
601
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
X
&xxxx;
54.
601
Xxxxxxxxxxxx pouzdra xxxxxxxxxx
X
&xxxx;
55.
601
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
X
&xxxx;
56.
601
Xxxxxxxxxx tkáňového xxxxxxxxx
X
&xxxx;
57.
605
Xxxxxxxx brady kostí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
X
&xxxx;
58.
605
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx
X
&xxxx;
59.
605
Xxxxxxx brady
Z
 
60.
606
Osteotomie proximálního xxxxxx
X
&xxxx;
61.
606
Xxxxxxxxxxx, zkrácení xxxxxx xxxxx
X
&xxxx;
62.
701
Xxxxxxxxxxxxx
X
&xxxx;
63.
705
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
X
Xxxxx je xxxxxx při xxxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx provedení je x úhradě xxxxx xxxxxxxx revizního xxxxxx
64.
705
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx - exize x&xxxx;xxxxxxx xxxxx + xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
X
&xxxx;
65.
705
Xxxxxxxx xxxxxxxxx sítnice
Z
Výkon xx hrazen xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx nejvíce pětkrát, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx revizního xxxxxx
66.
705
Xxxxxxxxx xxxxxxx kůže xxxxx otočným xxxxxxx xxxx xxxxxxx
X
&xxxx;
67.
706
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
X
&xxxx;
68.
706
Xxxxx - intrakavemózní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek
Z
 
69.
706
Ligatura xxx deferens - xxxxxxxxxx
X
&xxxx;

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 48/1997 Sb.

SEZNAM XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;1

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
2
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
3
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
4
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zánětů, xxxxxxxxx xxxxxx
5
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx střevních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
6
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
7
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
8
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
9
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
10
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze skupiny xxxxxxxxx
11
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
12
xxxxxxx D x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
13
xxxxxxx X x xxxx analoga, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
14
xxxx vápníku, xxxxxxxxx xxxxxx
15
xxxx draslíku, xxxxxxxxx podání
16
antithrombotika xx xxxxxxx antagonistů xxxxxxxx X
17
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
18
xxxxxxxxxxxxxxx působící xxxxxxxxxxxxxxx xxxx-Xx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx léčiva)
19
antiagregancia - kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
20
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
21
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
22
hemostatilca (xxxxxxx X), xxxxxxxxx podání
23
koagulační xxxxxx XXXX
24
xxxxxxxxxx xxxxxx XX
25
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
26
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
27
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
28
xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
29
xxxxxxxxxxxx plazmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)
30
xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)
31
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (složky xxx xxxxxxx xxx xx xxx)
32
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fysiologického xxxxxxx
33
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx glukózy
34
roztoky x xxxxxxxxxxxx dialýze
35
roztoky x xxxxxxxxxxx
36
xxxxxxx glykosidy, xxxxxxxxx xxxxxx
37
xxxxxxxxxxxx třída X x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx
38
xxxxxxxxx
39
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx chronické xxxxxxxxx podání
40
nitráty xxx xxxxxx léčbu
41
antihypertenziva - xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, perorální xxxxxx
42
xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx
43
xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinkem, xxxxxxxxx xxxxxx
44
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
45
xxxxxxxxx x vysokým účinkem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
46
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
47
xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx, perorální podání
48
blokátory xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dihydropyridinů xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, xxxxxxxxx podání
49
blokátory xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, perorální podání, xxxxxxxx méně xxx 24 hodin
50
blokátory vápníkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podání, působící xxxx xxx 24 xxxxx
51
XXX-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
52
xxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ACE-inibitorů
53
hypolipidemika xx xxxxxxx statinů
54
hypolipidemika xx xxxxxxx fibrátů
55
antimykotika x lokálnímu xxxxxxx
56
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
57
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx použití
58
kortikosteroidy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxx xxxxx 1. x 2. xxxxxxxx
59
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx terapii - xxxxx x xxxxxxx xxxxx 3. x 4. xxxxxxxx
60
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxx - silné x xxxxx silné 1. x 2. xxxxxxxx
61
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx 3. x 4. xxxxxxxx
62
xxxxxx xxxxx proti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
63
xxxxxxxxxxxxx antimykotika, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx použití
64
léčiva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
65
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dělohy
66
inhibitory prolaktinu
67
mužské xxxxxxxx hormony
68
ženské xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
69
xxxxxx xxxxxxxx hormony xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
70
xxxxxx pohlavní hormony xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
71
xxxxxxxxxxxxx x xxxx stimulancia xxxxxxx
72
xxxxxxx xxxxxxxx hormony, xxxxxxxxx x modulátory xxxxxxx
73
xxxxxx spasmolytika
74
léčiva xxxxxxxxx xxx benigní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
75
xxxxxxx xxxxxxxx laloku xxxxxxxx a jejich xxxxxxx
76
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
77
xxxxxxx hypotalamu x xxxxxx xxxxxxx
78
xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
79
xxxxxxxxxxxxxxx xxx celkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
80
xxxxxxx xxxxxx xxxxx
81
xxxxxxxxxxxx
82
xxxxxxxx
83
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
84
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, perorální podání
85
peniciliny xx xxxxxxx spektrem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inhibitorů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
86
peniciliny xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
87
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
88
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
89
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
90
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
91
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
92
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
93
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
94
antimykotika xxx systémové užití, xxxxxxxxx xxxxxx
95
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx látky
96
systémová xxxxxxxxxxxx xxx léčbu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx infekcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx infekcí, xxxxxxxxx xxxxxx
97
xxxxxxxxxxxxxxxxx
98
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
99
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
100
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proti hepatitidě
101
ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
102
xxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podání
103
cytostatika xx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxx, parenterální xxxxxxxx
104
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx listové xxxxxxxx, perorální podání
105
antimetabolity - analoga listové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
106
antimetabolity - analoga purinů x xxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
107
xxxxxxxxxxxxxx - analoga xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
108
xxxxxxxxxxxxxx - analoga xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx aplikace
109
alkaloidy x xxxx xxxxx x xxxxxxx
110
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
111
xxxxxxxx podofylotoxinu, xxxxxxx cesty xxxxxxxx
112
xxxxxx
113
xxxxxxxxxxxx x jejich deriváty
114
cytotoxická xxxxxxxxxxx
115
xxxxxxxxx cytostatika
116
cytostatika - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
117
xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
118
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinkem, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
119
xxxxxxxxxxx hormonů - xxxxxxxxxxxxx, perorální podání
120
antagonisté xxxxxxx - antiandrogeny, xxxxxxxxx podání
121
inhibitory aromatáz
122
interferony xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
123
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x neurologii
124
interferony xxxxxxxxx x hepatologii
125
imunosupresivní xxxxxx - xxxxxxxxxx x-XXX, xxxxxxxxx xxxxxx
126
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, perorální podání
127
imunosupresivní xxxxxx, inhibitory XXX xxxx
128
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
129
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
130
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
131
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
132
léčiva xxxxxxxx xx mineralizaci xxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
133
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx amidů
134
analgetika - xxxxx opioidy, xxxxxxxxx podání
135
analgetika - xxxxx xxxxxxx, transdermální xxxxxxxx
136
xxxxxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxx podání
137
analgetika - xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
138
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxx léčbu xxxxxxxxx xxxxxxx
139
xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
140
xxxxxxxxxxxxx
141
xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxx
142
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
143
xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny benzodiazepinů x karboxamidů
144
antiepileptika ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
145
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
146
xxxxxxxxxxxx antiparkinsonika xx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx
147
xxxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx
148
xxxxxxxxxxxxxxxx působící xx XXX xxxx XXXX
149
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, X. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
150
xxxxxxxxxxxxxx - neuroleptika xxxxxxxx, XX. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
151
xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx potenciálem, xxxxxxxxx xxxxxx
152
Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx serotoninových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
153
Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
154
xxxxxxx
155
xxxxxxxxxxxxxx, neuroleptika xxxxxxxxxxxx aplikace - xxxxxxx xxxxxxxxx
156
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
157
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání
158
antidepresiva xxxxxxxxxxxx inhibující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, perorální xxxxxx
159
xxxxxxxxxxxxx - selektivní xxxxxxxxxx působící xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém, xxxxxxxxx xxxxxx
160
xxxxxxxxxxxxx - selektivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxxxx podání
161
centrální stimulancia - xxxxxxxxx xxxxxx
162
xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (inhibitory cholinesterázy)
163
parasympatomimetika, xxxxxxxxx podání
164
léčiva používaná xxx léčbě závratí, xxxxxxxxx podání
165
antimalarika
166
anthelmintika
167
nosní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kortikoidů
168
inhalační xxxxxxxxxxxxxxx
169
xxxxxxxxx kortikosteroidy
170
inhalační xxxxxxxxxxxxxxxx
171
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
172
xxxxxxxxxxx antihistaminika
173
oftalmologika - xxxxxxxxxxx
174
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx
175
xxxxxxxxxxxxx - antivirotika
176
oftalmologika - xxxxxxxxxxxxxxx
177
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx protizánětlivá léčiva
178
antiglaukomatika xx skupiny sympatomimetik x parasympatomimetik
179
antiglaukomatika ze xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx
180
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
181
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
182
xxxxxxxxxxxxx - antialergika
183
terapeutické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, neinjekční xxxxxx
184
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání
185
základní xxxxxxxx
186
xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
187
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
188
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx fenylalaninu
189
definované směsi xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxxx) xxx xxxxx poruchy xxxxxxxxxxx
190
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiofarmaka xxx diagnostiku
191
individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro terapii
192
erytrocytární xxxxxxxxx
193
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
194
xxxxxxxxx x xxxxxx
195
xxxxxxxxxxxx přípravky

Příloha x. 3 x zákonu x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PŘEDEPISOVANÝCH XX XXXXXX

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxx

01 - XX xxxxx

02 - XX xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

03 - ZP xxx pacienty se xxxxxx

04 - XX xxxxxxxxxxx protetické a xxxxxxxxxxx xxxx

05 - XX pro xxxxxxxx x diabetem x x xxxxxx poruchami xxxxxxxxxxx

06 - XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

07 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

08 - ZP xxx pacienty x xxxxxxxx xxxxxx

09 - XX xxx pacienty x xxxxxxxx zraku

10 - XX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

11 - XX nekategorizované

Tabulka x. 2

Zvláštní zkratky

J4 - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx léčbu xxxxxxxxx xxxxxx metabolismu

J16 - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lymfologické

Tabulka x. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx lékařů xxx xxxxxxxxxxx omezení (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nástavbové xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx x klinický xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx lékař xxx děti a xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, lymfolog x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx

XXX

XXXXX B

Definice xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx povrchu x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rychlosti xxxxx. Xxxx používání x xxxxxxxxx vzdálenost xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitovány.

Terapeutický cíl: xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx chůzi v xxxxxxxxx.

Xxxxxx aktivity II - xxxxxxxxxx exteriérový xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx.) a to xxx pomalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke zdravotnímu xxxxx uživatele xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx protézy xxx xxxxx v xxxxxxxxx x omezeně x exteriéru.

Stupeň xxxxxxxx XXX - nelimitovaný xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx protézu x xxx střední x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx většiny přírodních xxxxxxxxxx x xxxxxx x provozování pracovních, xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavkem xx dosažení xxxxxxx x vysoké xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zvýšená xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx chůzi x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x člověkem xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx limitovány.

Terapeutický xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x interiéru x xxxxxxxxx téměř xxx omezení.

Stupeň xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typ uživatele xx xxxxxxxxxx požadavky. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxxx aktivitě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrazné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx protézy. Doba xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx při xxxxx x protéze xxxxxx xx srovnání s xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dítě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x interiéru x xxxxxxxxx zcela xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx limit

Úhradový xxxxx bez XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

01

XX krycí

01.01

ZP xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

01.01.01

xxxx

01.01.01.01

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, min. 17 xxxxxx xx 1 xx2

-

-

-

0,0174 Xx / 1 cm2

ne

01.01.01.02

gázy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, min. 17 xxxxxx xx 1 cm2

-

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 4 vrstvy

-

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.02

xxxxxxx textilie - xxxxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

-

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx

-

-

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxxxxxxxxxxx

-

-

-

-

0,3913 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

-

-

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX xxx xxxxx xxxxxx xxx

01.02.01

xxxxxx neadherentní

01.02.01.01

obvazy kontaktní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

-

-

0,3478 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.02

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - se xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

0,5217 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.03

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x zabránění adherence xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx výměny xx více xxxxx xx. xxxxx při xxxxxxxxx jizev ran

po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 cm2

ne

01.02.01.04

antiseptické xxxxxxxxxxxx xxxxx

x zabránění xxxxxxxxx sekundárních xxxxx xx xxxxxxx, s xxxxxxx antimikrobiálním

po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení revizním xxxxxxx

-

-

0,96 Kč / 1 xx2

xx

01.02.01.05

xxxxx kontaktní xxxxxxxxxxxx x lipidokolidní xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx lipidikolidní xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

-

-

2,26 Xx / 1 xx2

xx

01.02.02

xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

01.02.02.01

xxxxx s aktivním xxxxx

xxxxx xx schopností xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx

xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.02.02

xxxxx x aktivním xxxxx - s xxxxxxx xxxxxx

xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx sekrece, k xxxxxxxxxxx infekce x xxxx

xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizním lékařem

-

-

1,04 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického procesu, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,78 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.02

xxxxxxxxxxx krytí - xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx defekty

po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

21,70 Kč / 1 g

21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x hluboké xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1,30 Kč / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx xxxxxxx s aktivní xxxxxx

xxxxxxxxx spodiny xxxx, xxxxxxxx adherence, podpora xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizním lékařem

-

-

9,74 Xx / 1 x

9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxx

01.02.04.01

xxxxxxxxxx xxxxx - plošné

velmi xxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx krytí - xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x podminovaných ran

po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 cm2

ne

01.02.04.04

provazce, xxxxxxx - s xxxxxxx látkou

velmi xxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x ráně, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx

xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx krytí xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx aktivní látku, xxxxx je xxxxxxx xx kontaktu x xxxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx revizním lékařem

-

-

10,13 Xx / 1 x

10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx krytí

01.02.05.01

hydrokoloidy xxx okraje

k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx exsudátu, čištění xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.02

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxx vlhkosti x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,08 Kč / 1 cm2

ne

01.02.05.03

pasty

k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

11,30 Xx/ 1 x

xx

01.02.05.04

xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, management xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení revizním xxxxxxx

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, lze x xx hlubokých ran

po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1,48 Kč / 1 cm2

ne

01.02.06.02

hydrovlákna - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxx x xx xxxxxxxxx ran, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složku

po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.03

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx, xxxxxxx hojení, do xxxxxxxxx xxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 cm2

ne

01.02.06.04

hydrovlákna - xxxxxxxx, xxxxxxx - x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx antimikrobiální složku

po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,35 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx

01.02.07.01

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany a xxxx - xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx rány, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

-

-

2,00 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07.03

hydropolymery, xxxxxxxxxxx a pěny - s xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení revizním xxxxxxx

-

-

1,74 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07.04

hydropolymery, polyuretany x pěny - x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx rány, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke kůži, x ochrannou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvou, x xxxxxxxx schopnostmi xx xxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - xx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx hojení, ochrana xxxx - k xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.06

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, podpora xxxxxx, xxxxxxx rány, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizním lékařem

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.07

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - s xxxxxxx látkou a xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, čištění, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx silikonovou kontaktní xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx látkou

management xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx silikonovou xxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,50 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07.09

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx silikonem x okrajem a x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rány, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.10

hydropolymery, polyuretany x xxxx - x xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.11

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, podpora hojení, xxxxxxx rány

po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.12

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - xx silikonem x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx exsudát, xxxxxxxx prokazatelně antimikrobiální xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx xxxxxx

01.02.08.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx x xxxxxxx rány, xxxxxxx okolí xxxx xxxxxxxx x sekundární xxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.02

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx rány, xxxxxxx okolí před xxxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

0,87 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.03

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 xx

xx

01.02.08.04

xxxxxxx xxxxxx - spreje

krytí x xxxxxxx rány x xxxxxxx okolí xxxx xxxxxxxx

xx uplynutí 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx obvazy

01.02.09.01

bioaktivní xxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hojení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxx lékařem

-

-

6,09 Xx / 1 xx2

xx

01.02.09.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - v xxxx

xxxxx vstupující xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx obvazy - xx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení revizním xxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 cm2

ne

01.02.10

čistící xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxxx x vyčištění xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.02

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxxx povlaků

po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

3,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.10.03

xxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rány, k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx debridementu

po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

1,22 Xx / 1 cm2

ne

01.02.11

čistící xxxxxxx xxxxxxx

01.02.11.01

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx autolytických xxxxxxx x defektu

po uplynutí 6 měsíců léčby xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

0,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.11.02

xxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

13,04 Xx / 1 g

13,04 Kč / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

01.02.12.01

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx krytu, xxxxxxx epitelizace

po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

6,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.12.02

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx krytu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

6,52 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13

xxxxxxx xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.02

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx podporující xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení revizním xxxxxxx

-

-

0,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.03

xxxxx obsahující xxxxxxxxxx - xxxxxx, xxx

xxxxx xxxxxxxxxxx čištění, xxxxxxxxx, aktivuje xxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

5,52 Xx / 1 x

xx

01.02.13.04

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx procesy

po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení revizním xxxxxxx

-

-

11,30 Kč / 1 xx

xx

01.02.13.05

xxxxx obsahující xxx - plošné

materiály x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.06

xxxxx xxxxxxxxxx med - xxx, xxxxx

xxxxxxxxx x podpoře hojení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

13,04 Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu

po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxx lékařem

-

-

2,35 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.08

nanokrystalické xxxxxxx - plošné

management xxxxxxx v xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.09

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

-

-

3,48 Kč / 1 ml

ne

01.02.13.10

biokeramické xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu u xxxxxxxxxxxxx xxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,61 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx rány

po uplynutí 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

3,30 Xx / 1 x

xx

01.02.13.12

xxxxxxxxx x xxxxx - plošný

management xxxxxxxx a xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,91 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.13

kadexomer x jodem - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x infekce

po uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.15

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

-

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

2,61 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.16

superabsorbční xxxxx

xxxxx x managementu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí jádra x váží xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 xx2

xx

01.03

xxxxxxxx x xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

01.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx - elastická

-

-

-

-

0,0044 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.02

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

-

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

-

-

-

-

0,0026 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02

xxxxxxxx hadicová

01.03.02.01

obinadla xxxxxxxx - podpůrná

-

-

-

-

0,0522 Kč / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

-

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

-

-

-

-

0,1043 Kč / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

-

-

-

0,225 Xx / 1 xx2

xx

01.04

xxxx xxxxxxxxxx

01.04.01

xxxx buničitá

01.04.01.01

vata xxxxxxxx

-

-

-

1000 x / xxxxx

0,0869 Xx / 1 g

ne

01.04.01.02

vata buničitá - xxxxxx

-

XXX

-

300 xx / měsíc

0,0261 Xx / 1 xx

xx

02

XX xxx inkontinentní xxxxxxxx

02.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01

XX absorbční

02.01.01.01

vložky, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vložné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx typy xxxxxxx:

- absorpční xxxxx x celulózy xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxx xxxxx proti protečení

- xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx kalhotky – xxxxxxxxxx

- postranní xxxxx xxxxx protečení

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lepítka

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku

Plenkové xxxxxxxx - s xxxxx

- xxxxxxxxx pásky xxxxx protečení

- xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxx materiál

Fixační xxxxxxxx

- bezešvé

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 ml xx 100 ml (xxxxxx) x průběhu 24 xxxxx) inkontinence II. xxxxxx (mimovolní únik xxxx xxx 100 xx do 200 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 200 ml x xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 150 kusů / xxxxx

xxx xxxxxxxxx xx XX xxx xxxx xxxx - 174,00 Kč / xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx inkontinence, xxxxxxxxxx 5 % xx xxxxxxx xx

xx

xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) - 391,00 Xx/ xxxxx, spoluúčast 15 % xx xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx II. stupně (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 100 ml xx 200 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 783,00 Xx / xxxxx, spoluúčast 5 % od xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 200 xx x xxxxxxx 24 xxxxx) + smíšená xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / xxxxx

02.01.01.02

xxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 30 xxxx / xxxxx

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 191,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 25 % xx xxxxxxx xx

xx

02.02

XX xxx xxxx xxxx

02.02.01

xxxxxxxx xxxxxxx

02.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx u xxxx, únik moči xxx 100 xx xx 24 hodin, xxxxxxxxx možná xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx

30 xx / xxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx urinální xxxxx xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx urinální xxxxx - jednokomorové

-

GER; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

močový xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx děti xx 6 xxx xxx xxxxxx

22,00 Kč / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxx rovnoměrnou xxxxxxxxxx moči, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výpustný xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx xxxxxx

15 ks / měsíc; 20 xx xxx xxxxxxxx x nefrostomií; pro xxxx do 6 xxx xxx xxxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

02.02.03.01

xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx velikost, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, xxxx, xxxxxxxx kondom

8 ks / xxx

22,00 Xx / 1 ks

ne

02.02.03.02

držáky xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxx katétr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

2 ks / xxx

22,00 Kč / 1 xx

xx

02.03

XX xxx xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx intermitentní xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx močový xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cévkování xxxxxxxx měchýře

NEF; URN

-

210 xx / měsíc

8,70 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.02

xxxxxx sterilní - xxxxxxxxxx, x nutností xxxxxxxx

xxxxxxxx hydrofilní xxxxxxx xxxxxx oček katetru, xxxxxxxx xxxxx

XXX; URN

porucha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fyziologickým xx xxxxxxxxxxxx nálezem, po xxxxxxxxxxxxx náhradách močového xxxxxxx, ortotopický xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty x xxxxxxxx vyprazdňováním

210 ks / xxxxx

43,00 Xx / 1 ks

ne

02.03.01.03

katetr xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obsahu xxxxxxx, ihned k xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrstvou xxxxxx xxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx vyprazdňování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nálezem, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx x xxxxxxxx vyprazdňováním

210 xx / měsíc

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02

xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx katetrizaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.02.01

xxxx sterilní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - s nutností xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fyziologickým xx xxxxxxxxxxxx nálezem, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02.02

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx k xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx obsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a možností xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrstvou xxxxxx xxxx katetru

NEF; XXX

xxxxxxx vyprazdňování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx močových xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nálezem, xx xxxxxxxxxxxxx náhradách xxxxxxxx xxxxxxx, ortotopický xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - nelze xxxxxxxxxx x katétry xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 xx / xxxxx

52,00 Kč / 1 xx

xx

02.03.03

xxxxxxxxxxx systémy xxx permanentní xxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxxxxxxxx katetru

NEF; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx xxxxxxxxx patologickou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1x týdně po xxxx 1 měsíce xxx xxxxxxx xxxx

15 xx / měsíc

35,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.04

xxxxxxxx

02.03.04.01

xxxxxxxx xxxxxx

-

-

xxxxxxx análního xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx

1 xxxxxx / 10 xxx

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

02.03.05.01

xxxxxxxxxx lubrikační xxxx

-

XXX; XXX

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

750 xx / 1 měsíc

2,60 Kč / 1 ml

ne

03

ZP xxx pacienty xx xxxxxx

03.01

xxxxxxxx systémy - xxxxxxxxxx

03.01.01

xxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx množstevním limitem xxxx xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx xxxxx x plochou xxxxxxxxx - x výpustí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; URN

řídká xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx stomie

30 xx / xxxxx

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx xxxxx s plochou xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpustí

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx

30 ks / měsíc

157,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.01.03

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx stolice; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx nebo nerovném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní xxxx; stenóza xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 ks / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx univerzální, s xxxxxxx podložkou, bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx hydrokoloidní bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, která odvádí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx za 24 xxx; xx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hadicí

30 xx / xxxxx x 60 xx / xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 hod.

157,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.01.05

potažené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x konvexní podložkou, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hadicí

adhezivní xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx derivační stomie xxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxx řídkou xx vodnatou xxxxxxx x množství xxx 1000 xx za 24 xxx; xx xxxxxxx napojení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odvodnou xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / měsíc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 xxx.

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.06

xxxxxxxx xxxxx výpustné xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

řídká xxxxxxx; průměr stomie xxx 50 mm; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

217,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.02

sáčky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xx sáčky výpustnými xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx množstevním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; zdravá xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

60 ks / xxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.02

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

formovaná xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; xxxxxx x komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

60 xx / xxxxx

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx nad 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxx peristomální xxxx

60 xx / xxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.04

xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povrchovou úpravou, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx vyprazdňování; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxxx předepsání xxxxx

60 xx / xxxxx

52,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.05

xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; bez xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

60 xx / měsíc

87,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.06

krycí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx hypoalergenní xxxxx, xxxxx xxx přiložit xx sliznici střeva; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okraj

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; střevní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx nefrostomií, xxxxxxxxxxxxxx, trvalých xxxxxxx

60 xx / xxxxx

28,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

03.01.03.01

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx - x integrovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx stomie; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; zdravá xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx; xxxx

30 ks / xxxxx

243,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.03.02

potažené sáčky x xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ventilem

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxx nebo xxxxxx x komplikovaném terénu; xxxxx břicho - xxxxxxxx podkoží; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx pod úrovní xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxx podkoží a xxxxxxxxxxx stomie; xxxx

30 xx / měsíc

252,00 Xx / 1 xx

xx

03.02

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.02.01

xxxxxxxx

03.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx)

10 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

139,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.02

xxxxxxxx konvexní

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; měkké xxxxxx - plovoucí xxxxxxx; retrahovaná xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx velkoplošné

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebe; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

174,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.02.02

sáčky - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx x integrovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx stolice; píštěl

30 xx / měsíc

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.02.02

xxxxx velkoobjemové

sáčky s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx píštěl; xxxxxxx xxxxxx; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx; axiální xxxxxx; xxxxx odpady ze xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.02.03

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hadicí

sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stolici x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; má xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / měsíc při xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx za 24 xxx.

122,00 Kč / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.03.01

xxxxx uzavřené

sáčky x povrchovou xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.02.04.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté textilií

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

157,00 Xx/ 1 xx

xx

03.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - mechanické

03.03.01

podložky

03.03.01.01

podložky xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na hydrokoloidní xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.02

podložky xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx peristomální okolí; xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx kůže; zdravá xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; CHI; INT; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

stomie x xxxxxxxxxxxxx xxxx nerovném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; píštěl x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

10 ks / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.04

podložky velkoplošné

adhezivní xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; axiální stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / měsíc - kolostomie; trvalá xxxxxx; xxxxxx

252,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.02

sáčky - xxxxxxxx

03.03.02.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; PED; XXX; URN

řídká xxxxxxx; xxxxxx

30 ks / xxxxx

87,00 Kč / 1 xx

xx

03.03.02.02

xxxxx velkoobjemové

sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx stomie xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx píštěl; xxxxxxx střeva; vícenásobné xxxxxxxx střeva; axiální xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.03.02.03

xxxxx univerzální, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x možností napojení xx xxxxxx sáček xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x povrchovou úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx za 24 xxx; má xxxxxxx napojení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / měsíc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 litry xx 24 xxx.

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.03.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

48,00 Xx / 1 ks

ne

03.03.04

sáčky - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx x integrovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

urostomie; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

113,00 Xx / 1 ks

ne

03.04

stomické systémy - xxx dočasnou xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01

xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx dočasnou kontinenci xxxxxx

xxxx podložek, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx kontinenci stomie

GER; XXX; INT; XXX; XXX; PRL

kolostomie x xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

6.957,00 Xx / 1 měsíc

ne

03.05

stomické xxxxxxx - x xxxxx lepicí plochou

03.05.01

stomické xxxxxxx - s xxxxx xxxxxx plochou - jednodílné

03.05.01.01

potažené sáčky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx konvexní xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx stomie;

od 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / měsíc x xxxxxxxxxxxx případech

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; ONK; PED; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx;

xx 19 let - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx adhezní xxxxxxx

60 xx / xxxxx; xxx děti do 6 xxx 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.03

xxxxxxxx sáčky urostomické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx;

xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx malý stomický xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc; pro xxxx do 6 xxx 60 xx / xxxxx v xxxxxxxxxxxx případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx lepicí plochou - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx technologie

03.05.02.01

podložky xxxxxx xxxx konvexní

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; XXX

xx 18 xxx včetně - všechny typy xxxxxx;

xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 20 xx / měsíc x indikovaných případech

15 xx / xxxxx - ileostomie; urostomie; xxx xxxx xx 6 let 30 xx / měsíc x indikovaných xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.02

xxxxxxxx xxxxx uzavřené

max. xxxxxxxx adhezní xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx;

xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce pacienta xxxxxxxx xxxx stomický xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx; pro xxxx xx 6 xxx 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

130,00 Kč / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx xxxxx výpustné

max. velikost xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx;

xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx adhezní xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX xxxxxxxx xxxxxxx

03.06.01

xxxxx drenážní

03.06.01.01

sáčky xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní bázi xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.07

XX x xxxxxxx xx xxxxxx

03.07.01

xxxxxxxx soupravy

03.07.01.01

irigační xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx střeva; irigace xxxxxxx - opakovaná xxxxxxxx léčebné látky xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx střeva

2 sady / xxx

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - sáčky

-

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx léčebná - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx tenkého xxxx tlustého xxxxxx

300 xx / xxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX xxx xxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxxxxx příslušenství - xxxx x xxxx - prevence x xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX

-

-

-

-

-

-

-

-

03.08.01.01

xxxxxxxx kroužky

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX

xxxxxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx stomie xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxx stomií xxxxxxxx; xxxxxxxx zvýšená manžeta xxxxxx; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx

78,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.01.02

pásky vyrovnávací

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; URN

komplikovaná xxxxxx xxxx píštěl - xxxxxxx, xxxxxxxx, prolaps; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx píštěl pro xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peristomálním xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx manžeta xxxxxx; onkologická léčba; xxxxx břicho - xxxxxxxx podkoží

120 ks / měsíc, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

70,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.01.03

adhesivní xxxxx x xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx pro ošetřování; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx současně; xxxxxxxx xxxxxxx manžeta stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

1 xx / xxxxx

7,80 Xx / 1 g

ne

03.08.01.04

destičky a xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; URN

komplikovaná xxxxxx xxxx píštěl - stenóza, retrakce, xxxxxxx; xxxxxxxx vyústěná xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx manžety

adhezivní hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx stomie nebo xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, prolaps; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx píštěl xxxxxxxx v komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, lze předepsat xxxxx x podložkou

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx pásky - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stomickým xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; ONK; PED; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dobrou xxxxxx pomůcky x xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xx / xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02.02

xxxxxxxx břišní xxxx

x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx

2 xx / xxx

522,00 Kč / 1 ks

ne

03.08.02.03

nízkotlaké xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx stomie x xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx období - xx 3 xxxxxx xx operace

10 xx / xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

113,00 Kč/ 1 xx

xx

15 ks / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

03.08.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx stolicí

-

313,00 Kč / měsíc

ne

03.08.04

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx

03.08.04.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stomií, xxxxxx xxxx xxxxxx; zdravá xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

-

261,00 Kč / xxxxx

xx

03.08.04.02

xxxxxxxxxxxx stomické xxxxxxxx - silikonové

rouška xxxx sprej

GER; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; poškozená peristomální xxxx; alergická reakce xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx choroba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

435,00 Kč / xxxxx

xx

03.08.05

xxxxxxxxxx xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx (aplikuje xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXX; CHI; XXX; NEF; ONK; XXX; PRL; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stomické xxxxxxx

-

304,00 Xx / xxxxx

xx

03.09

xxxxxxxx x čistící xxxxxxxxxx pro pacienty xx xxxxxx

03.09.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pacienty xx xxxxxx

03.09.01.01

xxxxxxxx pudry, xxxxxxxx xxxxx, ochranné xxxxx, xxxxxxxx proužky

-

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx stomický nebo xxxxxxxx systém xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; ochrana x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x peristomální xxxxxxx; xxxxx poškozené xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; zajištění xxxx xxxxxx stomického xxxxxxx

-

870,00 Xx / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx kroužky

ochranná hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx vrstva xx lepí xx xxxx x nepropustná, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; URN

výživné xxxxxx, trvalé drenáže, xxxxxxxxxxx, ureterostomie, epicystostomie

30 xx / měsíc

104,00 Xx / 1 xx

xx

03.09.02

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.02.01

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; PED; PRL; XXX

-

-

261,00 Kč / 1 xxxxx

xx

03.10

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

03.10.01

xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxx sběrné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 - 2000 xx xxxxxxx; xxxxxx x dlouhá xxxxxx, xxxxxx xxxxxx kašovitá xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xx stomií x xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxx jednodílný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

04.01

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx hlavu a xxx

04.01.01

xxxxx xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx ortézy

vícedílné xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx krční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti dolní xxxxxxx x xxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxx Philadelphia), nepatří xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. stavitelné xxxxx x xxxxxxxxxx výztuh)

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fixace xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cervikálního x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx syndromu, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx zlomeniny, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

739,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx límce

04.01.02.01

fixační xxxxx - xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

- xxxxxx x anatomickým xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx výztuhou x xxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxx x chronické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx syndromu, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

296,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.02.02

xxxxxxx xxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxx x anatomickým xxxxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, spondylóz, revmatických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, akutních xxxxxxxx xxxxxxx tkání, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx

1 xx / 1 rok

174,00 Kč / 1 ks

ne

04.02

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx trup

04.02.01

rigidní fixace xxxxxx xxxxx

04.02.01.01

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kosti

pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kosti, xxxxxxx xxx upomínací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx fraktur claviculy, xxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu.

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.02

xxxxxxx x xxxxxx pásy xxx xxxxxx

04.02.02.01

xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx fixaci x xxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; OST; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx a poranění x oblasti xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx korzety xxx stabilizaci a xxxxxx xxxxxx

04.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stabilizaci a xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx pružného xxxx pevného xxxxxxx x xxxxxxx materiály (xxx, xxxxx), xxxxx xxxxxxx stabilizují a xxxxxx xxxxx v Xx-X rozsahu, charakteristickým xxxxxx korzetu je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bederního xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příp. xxxxxxxxxx xxxxx - např. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxxxx xxx xxxxxxx pasy x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podpůrný xxxx xxxxxxxx prvek

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (zlomeniny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx degenerativní xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, spondylartróza, xxxxxxxxxxxxxx, olistéza)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.04

xxxxxxx ortézy

04.02.04.01

bederní ortézy

pružné, xxxx. pevné textilní xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, šněrování

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx stavy x xxxxxxx xxxxxxx páteře, xxxxxxxxx, chronické bolestivé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.05

xxxxxxx xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx pásy elastické - bez výztuh

pružné xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx terapeutickým xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx xxxx

04.02.06.01

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx zpevnění

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxx stěny, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mírná elastická xxxxxx

1 xx / 1 rok

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06.02

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tahů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx., nepatří xxx xxxxx pasy

CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx stavy x oblasti xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx lisu

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06.03

xxxxxx pásy xxxxxxxxx - těhotenské x xxxxxxxxx

xxxxxx materiály; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx šněrování xxxx.

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnami xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.07

kýlní xxxx

04.02.07.01

xxxxx xxxx - xxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx pásů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx léčba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07.02

xxxxx xxxx - xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předoperační xxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx xxxx

04.02.08.01

xxxxxxx xxxx

xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; REH; XXX; XXX

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx, po xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx (xxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pánve, xxxxxxx XX xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

04.03

ZP ortopedicko xxxxxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxx

04.03.01

xxxxxx x xxxxx prstů xxxxxxx xxxxxxxx

04.03.01.01

xxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx materiálů (plast, xxx) nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx, xxxxx); xxxxxxxxxxx rigidní xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx prstů xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

217,00 Xx/ 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - dynamické

zhotovené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, pružiny, xxxxxxxxx tahy apod.), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dynamický xxxxx xxxxx xxxx. pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx výztuhami, pelotami, xxxxxxx apod.

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx/xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

417,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.02

ortézy xxxxxxxx

04.03.02.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx tvrdých xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx), xxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

akutní x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, distorzí, xxxxxx, xxxxxxx, paréza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.02.02

xxxxxx xxxxxxxx - zpevňující

elastické xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxx xxxxx, bandáž xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elastickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx, pružných xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (pelot)

CHI; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případy, xxxxxxxx, luxace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx xxxxxxx

04.03.03.01

xxxxxx xxxxxxx x kloubovou dlahou - x limitovaným xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx ortézy x krátkou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Kč / 1 ks

ne

04.03.03.02

ortézy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - elastické

loketní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x kovu xxxx xxxxxxx xxxxxx; kloubová xxxxx xxxx plně xxxxxxxxxx rozsah xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

696,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx z elastického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zabezpečena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxx výztuh (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx loketního xxxxxx, xxxxxxxxx stavy xxx artrózách, epikondylitidě, xxxxxxxxxx onemocnění

1 ks / 1 rok

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx velmi xxxxxx xxxxxx, bandáže, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx pásky

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx/ 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx xxxxxxx

04.03.04.01

xxxxxx ramenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx kovových xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx materiálů; rigidní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; REH; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx humeru, xxxxxx xxxxxx x omezení xxxxxxxx ramenního kloubu

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.02

xxxxxx xxxxxxx - nestavitelné

z pevného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx válcového xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásy; xxxxxx ramenního x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a velkého xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ramenního kloubu

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.03

xxxxxx ramenní - rigidní

textilních xxxxxxxx, xxxxxxx fixace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx měkkých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; REH; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx paže - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx pro zavěšení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; XXX; XXX; TVL

odlehčení xxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

235,00 Kč / 1 ks

ne

04.04

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx dolní xxxxxxxxx

04.04.01

xxxxxx xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx hlezenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx kloubovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; kombinací pevných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.02

xxxxxx hlezenní - xxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx náhradou sádrové xxxxxx; umožňují xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy x xxxxxxx hlezna x xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; syndrom xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.01.03

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (pelot); ortéza xxxx xxxxxx xxx xxxxx bez opory

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx instabilita xxxxxxxx x hlezenního xxxxxx; revmatická xxxxxxxxxx; xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

1 ks / 1 xxx

652,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.04

xxxxxx xxxxxxxx - peroneální

pevné xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chodidla x xxxxxx v sagitálním xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx paréza při xxxxxxxxxxxx kompenzaci xxxxxxx xxxxx peroneálním xxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.05

peroneální xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx peroneálního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

217,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.02

ortézy xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx xxxxxx - pro xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxx

xxxxx rám s xxxxxxxxx dlahou; xxxxxx xxxxxxxxx; plně xxxxxxx xxxxxx pohybu

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.02.02

ortézy kolene - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx materiály

dlouhá xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu; xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x pevných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nastavitelným xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx; xxxxx materiály; bandáž x elastického materiálu; xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx x pevných xxxx elastických xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx stabilizaci x xxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 rok

1.913,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.04

xxxxxx kolene - x konstantní xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pevné xxxxx; xxxxxxxxxxxx náhrada sádrové xxxxxx; xxxxxx z xxxxxxx xxxx textilních xxxxxxxxx; ortéza je xxxxxxxx xxxxxx dlahou xxxxxxxxxxxxx požadovanou flexi

CHI; XXX; ORP; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fixaci

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.05

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x kovu xxxx pevného xxxxxx; xxxx xxxx stavitelný xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x elastických xxxxxxxxx; x vysokou elastickou xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

stabilizace xxxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, artróz, xxxxxxxx, poškození xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.02.06

ortézy xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je zajištěna xxxxxxxxxx tahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlahami (xxxxxxx) nebo xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL

instabiliyt xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx revmatických xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.07

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

stabilizace xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, afekce xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.03

ortézy kyčle

04.04.03.01

ortézy xxxxx - s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx dlahou; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxx materiálů

CHI; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.03.02

ortézy xxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálu; xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx, pružných nekloubových xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kyčelního kloubu; xxxxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

365,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03.03

xxxxxx kyčle - xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx nastavitelných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

2 xx / 1 rok x xxxx do 2 xxx

391,00 Kč / 1 ks

ne

04.05

ZP ortopedicko xxxxxxxxxx ochranné, xxxxxxxx x stabilizační

04.05.01

návleky pahýlové

04.05.01.01

návleky xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pahýl

CHI; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetin

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dolních xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx objemových xxxx x xxxxxxx dne

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 ks / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX kompenzační

04.06.01

epitézy xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

04.06.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (dočasné)

-

GYN; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx onemocnění; xx operaci

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx mammární - xxxxxx

-

XXX; CHI; ONK; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prsu

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 ks

ne

04.06.01.03

epitézy mammární - xxxxxx - xxxxxxxxxx nebo odlehčené

-

CHI; X16; XXX, XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 2 roky

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.07

terapeutická xxxx

04.07.01

xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; POP

dočasné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx operaci; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx xx xxxxx xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

04.07.02

obuv xxxxxx xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx xxxxxx terapeutická

pevné xxxxxx paty

ORP; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx 18 xxx xxxx; neurologická xxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

1.044,00 Xx / 1 pár

ne

04.07.03

obuv xxx diabetiky

04.07.03.01

obuv pro xxxxxxxxx

xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v prstové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx funkčních xxx xx xxxxx, s xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; REH; XXX; XXX; ANG; XXX

xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx se speciálními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx

1 xxx / 2 xxx

870,00 Xx / 1 pár

ne

05

ZP xxx pacienty x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx xxxxx kapilární xxxx

05.01.01

xxxx xxxxxxxxx

05.01.01.01

xxxx lancetová

-

DIA; X4

xxxxxxx metabolická xxxxxxx, xxxxxxxx mellitus - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

217,00 Kč / 1 ks

ne

05.01.02

lancety xxx lancetová xxxx

05.01.02.01

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

-

XXX; X4

xxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha, xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

261,00 Xx / 1 xxx

xx

05.02

XX xxx xxxxxxxxx glukózy

05.02.01

glukometry

05.02.01.01

glukometry

možnost stahování xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při léčbě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (xxxxx inzulínovými xxxx xxxx pumpou); xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx antidiabetiky; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xx / 6 let

435,00 Kč / 1 xx

xx

05.02.01.02

xxxxxxxxxx - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x glukometru xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy

DIA

diabetes xxxxxxxx xx 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x těhotenství; xxxxx xxxxxxxxxxx pumpou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

05.02.01.03

glukometry x xxxxxxxx výstupem

možnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx univerzálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících vyhodnocení xxx; xxx platné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při léčbě xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx x praktickou xxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikací x xxxxxxx zařízením

bolusový kalkulátor xxxxxxxxx lékař; xx xxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxx inzulínu; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx); xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro testování xxxx

05.02.02.01

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; PRL

diabetes xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

100 xx / 1 xxx

5,22 Xx / 1 xx

xx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, inzulínem (xx 2 dávek denně); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (inzulinom, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

400 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (léčba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx)

1.500 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx do 18 xxx včetně; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2.500 ks / 1 xxx

05.02.02.02

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx ketolátek x xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technické normy

DIA

diabetes xxxxxxxx xx 18 xxx xxxxxx; diabetes xxxxxxxx v těhotenství; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

50 xx / 1 xxx

5,20 Kč / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx testování moči

05.02.03.01

diagnostické xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

50 ks / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (FGM = Xxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx; zařízení lze xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx terapií (xxxxxxxxxx xxxx xxxx pumpa); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. 100 xx / 1 xxx a x xxxx do 18 xxx xxxxxx xxx. 300 xx / 1 xxx diagnostických xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx předepsat současně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 4 roky

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.04.02

xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx přiložení xxxxxxxxx xxxxxx x povrchu xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx glykémií; xxxxxxxx xxxxxxx definovaná xxxxxxxx XXXX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) &xx; 15%

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx); xx xxxx 3 xxxxxx; xxxxx preskripce xxx x dětí xx 18 xxx xxxxxx x pacientů xx 19 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx spolupráce při xxxxx - 10 x více xxxxx xx xxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy; lze xxxxxxxxx současně x xxx. 100 ks / 1 xxx x u xxxx xx 18 xxx xxxxxx xxx. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx x krve, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x glukometry - pro stanovení xxxxxxxxx

26 xx / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx xxxxxxx (CGM) - xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx "XXXXX" xxxxxxxxx

xxxx x hladině glukózy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx

XXX; xxxxx preskripce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx I. xxxx; léčba xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnímání xxxxxxxxxxxx (Clarkova xxxxxx xxxx Gold xxxxx ≥ 4) x/xxxx x xxxxxxxxxxxx hypoglykémiemi (≥ 10 % xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x ≥ 5 % xxxx u dětských xxxxxxxx) x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (vysoká glykemická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ≥ 3,5 xxxx/x) x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (2 x xxxx xxxxxxxxx hypoglykémií x průběhu xxxxxxxxxx 12 xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx; pacientky x xxxxxxxx X. xxxx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx slinivky x/xxxx xxxxxx; pacienti s xxxxxxxxxx hemoglobinem &xx; 60 xxxx/xxx, kteří xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x po 3 a/nebo 6 xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx objektivizovatelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

52.174,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03

XX xxx aplikaci léčiva

05.03.01

aplikační xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx xxxx

-

XXX

xxxxxxxx mellitus (1 x/xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx)

1 xx / 3 roky

870,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(3 x xxxx dávek xxxxxxxx xxxxx); xxx xxxxxxxx aplikaci 2 xxxxx xxxxxxxx

2 xx / 3 xxxx

05.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxx stříkačky

05.03.02.01

injekční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; PRL

aplikace inzulínu

200 xx / 1 xxx

2,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03

xxxxxxxxxx xxxxx

05.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx monitorace

-

DIA; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X5

xxxxxxxx mellitus xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kompenzací xxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx včetně; xxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03.02

inzulínové xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X5

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx xxxxxxxxx diabetiček x xxxxxxxxxxxx dětí xx 18 xxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a/nebo labilním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Langerhansových xxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.03

xxxxxxxxxx pumpy - s napojením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x automatickou xxxxxxx xx blížící xx hypoglykémii x/xxxx xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x diabetických xxxx xx 18 let xxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hypoglykémie a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; děti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nerozpoznaných xxxxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

79.130,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03.04

náplasťové inzulínové xxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X5

xxxxxxxx xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diabetů x xxxxxx spoluprací xxxxxx; xxxx prekoncepční xxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx kratší doby xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 xx (pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx" - xx 1 xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx))

71.304,00 Xx / 1 xxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x baterií xx 1 rok xxxxxxx)

xx

1 xx / 4 xxxx

1. xxx 71.304,00 Kč; 2. - 4. xxx 65.217,00 Xx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx)

05.03.04

XX xxx subkutánní x xxxxxxxxxxxx aplikaci xxxxxx

05.03.04.01

xxxxxxx jehly xxx xxxxxxxxxx aplikaci xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

150 xx / 1 xxx

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

48 xx / 1 xxx

05.03.04.02

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx intravenózní xxxxxxxx léčiva

kontinuální xxxxxxxx xxxxxx; rychlost xxxxxxx 1 až 3.000 xx denně; xxxxxxxxxxxx x xx 24 xxx. xxxxx

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 2 xxxx

100 %

xxx

05.03.05

xxxxxxxxxxxxx xxx ZP xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

-

100 xx / 1 xxx

1,70 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.02

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx inzulínem

500 ks / 1 rok

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.03

xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pumpa)

-

1.113,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03.05.04

xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx plastové - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

150 ks / 1 xxx

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx inzulínové xxxxx plastové 3 - 4 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (inzulínová xxxxx)

130 xx / 1 xxx

91,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.06

xxxxxxx sety x kovovou xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx léčený intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.07

xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 setů / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.08

xxxxxxxxx k infuzním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčiva

objem 50 xxxx 100 xx

XXX

xxxxxx arteriální xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

ne

05.03.05.09

infuzní linky x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx linky x xxxxxxx chlopní

KAR

plicní xxxxxxxxxx hypertenze

20 ks / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.10

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoku

1,2 x 40 xx xxxx 0,9 x 40 mm

KAR

plicní arteriální xxxxxxxxxx

80 ks / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx dvoudílná

5 ml xxxx 10 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx injekční xxxxxxxxx

50 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

40 xx / 1 xxxxx

100 %

ne

06

ZP xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx vyrobené

06.01.01

kompresivní xxxxxxxx

06.01.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40% - 100%

XXX; CHI; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 cm2

ne

06.01.01.02

kompresivní elastická xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101% - 200%

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

-

0,0086 Kč / 1 xx2

xx

06.01.01.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

-

0,0260 Xx / 1 cm2

ne

06.01.01.04

mobilizační xxxxxxx

X16; po schválení xxxxxxxx lékařem

lymfedém; xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 3 xxxxxx

0,1391 Kč / 1 xx2

xx

06.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

06.01.02.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; INT; XXX; XXX

-

2 páry / 1 rok

391,00 Kč / 1 xxx

xx

06.01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XXX - xxx - III. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xxx / 1 xxx / 1 končetina

783,00 Kč / 1 set

ne

06.01.03

kompresivní xxxxxxxx - polostehenní

06.01.03.01

kompresivní xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

391,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; ANG; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní

06.01.04.01

kompresivní punčochy - stehenní, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Kč / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, xxxxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; ANG

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, zdravotní - XX. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx a více

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

1.130,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.04.04

kompresivní punčochy - xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.05.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

-

2 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.06

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.06.02

xxxxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; REH

-

1 ks / 1 xxx

1.043,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.07

xxxxxxxxxxx punčochové kalhoty - xxxxxx

06.01.07.01

xxxxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. K.T. 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

2 ks / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.07.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx punčoch

06.01.08.01

ZP xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x otevřenou x xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx

-

XXX; GER; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.08.02

ZP xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.09

pažní xxxxxxx

06.01.09.01

xxxxx návleky - XX. kompresní třída

II. X.X. 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx xxxxxxx - s xxxxxxxx xxx prstů - XX. kompresní xxxxx

XX. K.T. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; REH

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.03

xxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní třída

III. X.X. 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

204,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.04

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; XXX

-

2 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.10

xxxxxxxxxxx podprsenky

06.01.10.01

kompresivní xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; X16; XXX

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.02

XX pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06.02.01

xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

06.02.01.01

xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

lymfatický xxxx; vrozené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx postižení xxxxxxx systému vyžadující xxxxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); podmínkou xxxxxx xx stabilizace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx minimálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možností (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx); x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stav vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístrojové xxxxxxxxxxxxxx terapie xxxxxxx xxx 3x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 měsíc; x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxx

1 ks / 5 xxx

12.609,00 Xx / 1 xx

xxx

06.02.01.02

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx otok

1 ks / 2 roky

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.03

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx končetinu, x xxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 roky

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.04

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 roky

1.652,00 Kč / 1 ks

ne

06.02.01.05

masážní xxxxxxx - na xxxxx končetiny, kalhotové

-

J16; xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx otok

1 xx / 2 roky

4.696,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.06

xxxxxxx návleky - xx xxxxx, xxxxx

-

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.07

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx - xxx hlavu, xxxx, xxxxxxx - xxxxxxxx

X16; xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx otok

1 xx / 2 xxxx

75 %

ne

06.03

ZP xxx xxxxxxxxxxx terapii - xxxxxxxxxxxx

06.03.01

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

365,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.02

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. x III. xxxxxx

6 xx / 1 rok; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.03

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx - rukavice

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

313,00 Kč / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx dolní končetinu

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx II. x XXX. stupně

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovované - xxxxxxxxx prstů

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.06

xxxxxxx na xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. stupně

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 roku

1.261,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.08

xxxxxxx na popáleniny - xxxxxxx zhotovované - návlek na xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době hospitalizace

stav xx xxxxxxxx II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.04

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx

06.04.01

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. kompresní třída xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx kompresní profil x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

pokud xxxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.01.02

kompresní xxxxxxx xx suchý xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx kompresní profil x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx - xxxx x xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; GER; CHI; XXX; ANG; XXX; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxx způsob komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.478,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02

xxxxx končetiny

06.04.02.01

kompresní xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. kompresní třída xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

1,043,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02.02

kompresní xxxxxxx na xxxxx xxx - lýtková xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.522,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zip - xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

pokud xxxxx xxxxxx jiný xxxxxx komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx - xxxxxxxx část

na xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02.05

kompresní xxxxxxx xx suchý xxx - stehenní xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx stav, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx činnostech

07.01

vozíky + xxxxxxxxxxxxx

07.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx trvalé xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

07.01.01.01

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx

xxxxxxx minimálně 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxx xxx zajištění těchto xxxxxxxxxx xxxxxx osobou; xxx dočasné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (nutné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxx)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.01.02

mechanické xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; odnímatelné či xxxxxxxx bočnice; xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx osy; volba xxxxxx; možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

XXX; GER; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx deficit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx vozíku x xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

7.826,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx minimálně 100 xx;

xxxxxxxxxxx xxxx odklopné xxxxxxx; výškově nastavitelné xxxxxxxx; rychloupínací xxxxx xxxx; hmotnost xxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podpůrných zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx variabilní

konstrukce z xxxxxxx slitin; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx;

xxxxxxxxxxx xxxx odklopné bočnice; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx zadní xxxx; xxxxxxx změny xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx x základním xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

12.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx;

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx změny xxxxxxx; xxxxxxxxx sklonu sedačky;

nastavení xxxxx xxxx; hmotnost xxxxxx xx 16 xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx; volba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx zadních x předních xxx; xxxxx xxxxx xxx x hloubky xxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx lokomoci xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního vozíku x předchozích úhradových xxxxxx; dostatečné xxxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.06

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx v základním xxxxxxxxx do 12 xx; volba xxxx x hloubky sedu; xxxxx výšky xxx; xxxxxxxxx úhel xxxxxx xxxxx; volitelná xxxxx xxxxxxx vpředu i xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx;

xxxxx xxxx rámu xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, velikosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxx; xxxxxxx změny těžiště; xxxxxxxxxxxxx xxx kol

NEU; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxxxx x pro vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 5 let

39.130,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.07

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; nastavitelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka a xxxxx kol x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

19.130,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.08

mechanické xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx područky nebo xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka x xxxxx xxx x xxxxxxxxx výbavě; xxxxxxxx xxxxxx xx 11 xx v xxxxxxxxx výbavě

NEU; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

osoby xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

34.783,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.09

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx slitin; nosnost xxxxxxxxx 160 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx či odklopné xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx 20 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení revizním xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx schopností xxxxxx xxxxxx); pacienti xxx 120 xx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

13.043,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.01.10

mechanické xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx min. 120 xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx

XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

zachovaná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

27.826,00 Xx / 1 xx

07.01.01.11

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bočnice, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky

NEU; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx jedné horní xxxxxxxxx; specifické xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 let

20.870,00 Kč / 1 ks

ne

07.01.01.12

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx min. 110 xx, vertikalizační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; REH; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx postižení, xxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx a trupu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, gastrointestinálního x xxxxxxxxxxxxx traktu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.13

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx i zádová xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx podnožky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; bubnové xxxxx, xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx medicínské xxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Kč / 1 ks

ne

07.01.01.14

mechanické vozíky - xxxxxxxxx, multifunkční - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx nastavitelné xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedačky a xxxxxx opěrky; opěrka xxxxx; bezpečnostní xxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 let

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. xxxxxxxx 6 xx / xxx.

xxxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, trvalé xxxxx xxxx xxxxxx úplné xxxxxxx chůze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx x využití xxxxxxxxxxxx vozíku

07.01.02.01

elektrické vozíky - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxx pravou xxxx levou xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; bezúdržbové baterie x xxxxxxxxx minimálně 300 xxxxxxxxxx xxxxx; xxx možnosti příslušenství

INT; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

1 xx / 7 let

65.217,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx levou xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx x minimálně 300 xxxxxxxxxx cyklů; částečně xxxxxxxxxxxx sed; odklopný xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx

XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxx xxxxxxx stavitelné; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx baterie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx zádové xxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás; xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx dána xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxx lékařem

funkční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391 Xx / xxx XXX /1 xx / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mobilizaci funkčních xxxxxx; xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx invalidního vozíku xx řídí §32 xxxx. 3

1 xx / 7 let

108.696,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 130 kg; xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hloubka sedačky x výška xxxxxx xxxxxx; nastavitelné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx nastavitelný xxx x sklon xxxxxx opěrky; bezpečnostní xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx velikostí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo kyvným xxxxxxxx alespoň jedné xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx schválení revizním xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx s mechanickým xxxxxxxxxx vozíkem xx xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391,00 Xx /bez DPH/ 1 xx/ 7 xxx včetně příslušenství xxx indikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potenciálu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §32 xxxx. 3

1 xx / 7 let

123.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.05

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxx výškově stavitelné; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 nabíjecích xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx zádové xxxxxx; bezpečnostní xxx; xxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx ovládaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; řídící xxxxxxxxxxx x pro elektrické xxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx, k zajištění xxxxxxxx xxxxx zátěže xxxxxxx končetin a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x uropoetického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

121.739,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.03

příslušenství k xxxxxxx

07.01.03.01

xxxxxxxxxxxxx medicínsky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozíkům

-

INT; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

1 xx / xxx limitu xxxxxx

90 %

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektrickým xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

-

1 ks / 7 let

90 %

xxx - dle xxxxxx

07.01.03.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mechanickým xxxxxxx

xxxxxxxx elektropohon xxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx ze skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, variabilních x xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx revizním lékařem

k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxx poruchou xxxxxx xxxxxxx končetin x xxxxxxxx trupu nebo x chronickým xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx současně x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zbytkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 let

90 %

xxx - xxx xxxxxx

07.02

xxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

07.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxxxx podnožka, xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx x minimální výbavě; xxxxxxxx kočárku xx 15 xx x xxxxxxxxx výbavě

NEU; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

od 2 xxx, xxx schopnosti xxxxxxxxxx lokomoce, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 3 roky

12.174,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx kočárky - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 45 stupňů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx x kolečka x xxxxxxxxx výbavě; xxxxxxxx xxxxxxx xx 16 xx v xxxxxxxxx xxxxxx, možno doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxxxx částečného xxxxxxxxxx x xxxxxx, bez xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

13.913,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

xxx dlouhodobé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xx, xxxxxxxxx sedačky xx a xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sedačky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx 65 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výbavě; xxxxxxxx xxxxxxx do 25 xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušenstvím

NEU; ORT; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx; xxxxx, xxxxx xxxxx kompenzovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

1 ks / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx 2 let, xxx xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanického vozíku

1 xx / 3 xxxx

90 %

ne

07.02.05.02

příslušenství medicínsky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx sedací xxxxxx

-

XXX; XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx individuálně xxxxxxxxx xxx xxx; stavy, xxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozíkem

1 xx / 5 xxx

90 %

xx

07.03

xxxxxxxx ZP xxx lokomoci

07.03.01

berle

07.03.01.01

berle - xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nastavitelná xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx končetin

1 pár / 2 roky

348,00 Xx / 1 xxx

xx

07.03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx berle x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx předloktí

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 2 xxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxxx, speciální

berle x vyměkčenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výškou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx končetin

1 xx xxxx 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, omezení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více každodenních xxxxxxxx, deficit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

xxxxxxxx - 2xxxxxx

xxxxx xxxx skládací xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx minimálně 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.02

xxxxxxxx - 3xxxxxx

xxx s možností xxxxxxx, xxxxxxxx madla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx v xxxxxxxxx x exteriéru, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 150 xx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; ORP; XXX; PRL; REH; XXX

-

1 ks / 5 xxx

2.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.03

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výškově xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx x exteriéru, xxxxxx xxx minimálně 180 xx, nosnost xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 xxx

3.304,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.04

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; REH; XXX

-

1 xx / 5 let

1.217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.05

xxxxxxxx - 4xxxxxx xxxxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, pevné xxxx xxxxxxxxxx krokování, xxxxxxx minimálně 100 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

-

1 xx / 5 let

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.06

xxxxxxxx - s xxxxxxxxxx xxxxx, kolová

předloketní xxxxxx, podpažní opěrky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně 20 xx. Xxxxxxxxxxxx úchopová xxxxx, xxxxxxx převážně x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV;

-

1 xx / 5 xxx

4.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.07

xxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx rám xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.03

opěrné xxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx či xxxxx či xxxxxxxx

07.03.03.01

xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx určené x přenášení xxxxxx xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV

omezený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x snížená xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

07.04

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

07.04.01

xxxxxxxx na XX

07.04.01.01

xxxxxxxx xx WC

-

GER; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dolních končetin; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxx po xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

1 xx / 3 xxxx

826,00 Kč / 1 xx

xx

07.04.02

xxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.04.02.01

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vaně; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 25 - 45 xx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx dně xxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

14.783,00 Kč / 1 ks

ano

07.04.02.02

příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin

1 xx / 5 xxx

90 %

xxx

07.05

XX pro xxxxxx xxxxxxxx

07.05.01

xxxxxxxxxx lůžka

07.05.01.01

polohovací xxxxx - xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, pojízdná

lůžko x xxxxxx plochou minimálně 85 x 200 xx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx trupu, stehen, xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx polohovatelnými), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výška ložné xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx 30 cm, xxxxxxx xxxxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx hrazda x xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

dlouhodobé xx xxxxxx stavy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na lůžku - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vsedě x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovládat xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx, anebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba

1 xx / 10 let

23.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.01.02

xxxxxxxxxx xxxxx elektrická - xxxxxx

xxxxx pro xxxxxxx péče x xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věku xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx plochy, zábrany xxxxx pádu

NEU; PED; XXX; REH; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxx x xxxxxxx obtížemi x mobilitě - xxxxx xxxxxxxx pozice xxxx vleže x xxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orientaci x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištěn x xxxxxx lůžku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02

xxxxxxxxxx zařízení + xxxxxxxxxxxxx

07.05.02.01

xxxxxxxxxx zařízení - xxx xxxxxx

x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; polohování zádové xxxxx; xxxxx xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx podvozek

NEU; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx obtíže x udržení pozice xxxx xxxxx xxxx xxxxx porucha xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tonu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obtíže x chůzi xx xxxxxx vzdálenosti

1 xx / 7 let

22.609,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.02

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx sezení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stupačky, xxxxxxx xxx, nastavitelná xxxxxxxx pelota, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; polohování xxxxxx xxxx (náklonu); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx opěra; interiérový xxxxxxxx

XXX; ORT; REH; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx obtíže x xxxxxxx pozice xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx těžká porucha xxxxxxxxx tonu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx korekci xxxxx xxxxxxx až xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (těžké xxxxxxxx, těžké xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx); nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx

1 xx / 7 xxx

60.870,00 Kč / 1 xx

xxx

07.05.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx

x základním xxxxxxxxx umožňuje mechanické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pánevní a xxxxxx xxxxxxx pásy, xxxxxxxxxxx podvozek

NEU; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx x udržení xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxx porucha xxxxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx končetin, úplné xxxxxx x chůzi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx s potřebou xxx pronační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

90 %

xxx

07.05.03

xxxxxxxx zvedáky + příslušenství

07.05.03.01

pojízdné xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx minimálně 120 xx; minimálně xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xx; xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx spuštění; xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx závěsem x xx země; nosnost xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx - změna xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx a xxxxx; xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxx poruchou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trupu, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1 xx / 10 let

24.348,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.03.02

xxxxxx x pojízdným xxxxxxxx

xxxxxx k použití x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx; xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; INT; xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x mobilitě na xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těla xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže x xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx úplné obtíže xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx x těžkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvedáky

1 xx / 3 roky

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.05.04

xxxxxxxxxxxxx k XX xxx xxxxxx pacienty

07.05.04.01

hrazdy x hrazdičkou - xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těla xxxxx x vsedě x xxxxxxxxxxxx - přesun xxxxx a xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx současně x polohovacím xxxxxx

1 xx / 10 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06

XX xxxxxxxxxxxxx

07.06.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx + příslušenství

07.06.01.01

antidekubitní xxxxxxx x xxxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxx vzniku dekubitů

prořezávaný xxxxxx nebo vzduchové xxxxxx, výška xxxxxxxxx 10 xx, hygienický xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; XXX; ORT; REH; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Nortonové 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx obtíže xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

07.06.01.02

antidekubitní xxxxxxx x xxxxxxx - při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vzduchové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 14 xx, vyměkčené xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx škála) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a těžká xxxxxxx hybnosti dolních xxxxxxxx x mobilita xx xxxxxx

1 xx / 3 roky

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - při xxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx povrch xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 14 xx, xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tlak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Nortonové 14 xx 12 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx až úplná xxxxxx (xxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxx stehen; xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x asymetrii xxxxx + xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dolních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx upravený povrch xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 14 xx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx. 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dekubitů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Nortonové xxxx xxx 12 (modifikovaná xxxxx)

1 xx / 3 xxxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sedací a xxxxxx xx vozíků

07.06.02.01

antidekubitní xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxx riziku xxxxxx dekubitů

materiál a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozkládající xxxx, xxxxxxxxxx potah, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx,

XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Nortonové 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxx xxxxxx xxx chůzi xx xxxxxx vzdálenosti x xxxxxxxx na xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

07.06.02.02

antidekubitní xxxxxxxx - xxxxxx, xxx středním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tlak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx,

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx klasifikace rizika xxxxxxxx dle Nortonové 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pánve x těžká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mobilita xx xxxxxx

1 xx / 3 roky

1.913,00 Kč / 1 xx

xx

07.06.02.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tlak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 6 xx, xxxxx rozměry, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx,

XXX; XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx xxxx xxx 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx až úplná xxxxxx (xxxxxxx) xxxx x sedací xxxxxxx - xxxxx, zadní xxxxxx stehen; hráz xxxx strukturální změny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx + těžká xxxxxxx hybnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

6.522,00 Kč / 1 xx

xx

07.06.02.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxx riziku xxxxxx dekubitů

-

GER; NEU; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

ekvivalent xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx méně xxx 14; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 roky

1.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03

xxxxxxxxxxxxx podložky xxxxxxx

07.06.03.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxx xxx, loktů, xxxxxxx xxxxxxxx apod.

GER; NEU; XXX; REH

imobilní xxxxxxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxxx s předpokladem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 19 - 16 (modifikovaná)

1 xx / 3 roky

348,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03.02

xxxxxxxxxxxxx podložky - xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxx

xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlak, k xxxxxxxxx xxx, loktů, xxx, lůžkové xxxxxxxx xxxx.

XXX; NEU; ORT; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx pacienti x xxxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxx x xxx vzniklým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxx 16 (xxxxxxxxxxxx škála)

1 xx / 3 xxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.04

xxxxxxxxxxxxx podložky polohovací

07.06.04.01

antidekubitní xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poloho vání x odlehčení xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dekubitů xxxx x xxx xxxxxxxx dekubitem s xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxx užívání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx méně xxx 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

1 xx / 3 xxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

08

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sluchu

08.01

sluchadla

08.01.01

sluchadla xxx xxxxxxx xxxxxx

08.01.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx korekci - xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx oboustranná xxxxxx xxxxxx xx 30 xX XXX na xxxxxxxxxx uchu

sluchadlo xxxxxx (xx 18 xxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x) xxx. 5 xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ; x) xx xxxxxxxx dětským xxxxx; e) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX

xx 18 xxx včetně

1 ks / 5 let

8.696,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.01.02

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx - ztráty sluchu xx 30 xX XXX

xxxxxxxxx xxxxxx (xx 18 xxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx: x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx; x) xxx. 5 kanálů; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x) xx kompatibilní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvuku

FON

do 6 let xxxxxx

2 xx / 5 xxx

8.696,00 Xx / 1 xx

xx

XXX

xx 7 xx 18 xxx xxxxxx

08.01.01.03

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx monoaurální xxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxx xx 30 dB XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx; x) softwarové nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; c) xxxxxxx xxxxxx vazby

FON; XXX

xx 19 xxx

1 xx / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.01.04

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx - xx 19 xxx - ztráty xxxxxx xx 30 dB XXX

xxxxxxxxx pro vzdušné xxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: x) digitální zpracování xxxxxxx ve 3 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxx zpětné xxxxx

XXX; XXX

xx 19 xxx a hluchoslepí

2 xx / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.02

xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx

08.01.02.01

xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sluchadla

sluchadlo, xxxxxxxx xxxxxxx, kostní xxxxxxxx; sluchadlo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: x) kapsičkové xx podobný xxx; x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů sluchadla xxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX

xx 18 let xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx středouší; xxxxxxx po kofochirurgických xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

9.130,00 Kč / 1 xx

xx

XXX; ORL

od 19 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: anomálii xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x těžkou převodní xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx středouší; xxxxxxx xx kofochirurgických xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tvarovku; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vedení

08.01.02.02

brýlové sluchadlo xx kostní xxxxxx xxxxx nebo oboustranné

sluchadlo xx xxxxxx vedení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky: x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve 3 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX

xx 18 let xxxxxx; xxxxxx sluchu při: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nedoslýchavostí; xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx; xxxxxxx po kofochirurgických xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na tvarovku; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzdušné vedení

1 xx / 5 xxx

10.435,00 Kč / 1 ks

ne

FON; XXX

xx 19 xxx; xxxxxx xxxxxx při: xxxxxxxx xxxxxxxxx a středouší x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx výtoku xx středouší; xxxxxxx xx kofochirurgických operacích; xxx neřešitelných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vedení

08.01.02.03

vibrační xxxxxxxxx xx softbandu - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: a) xxxxxxxx xxxxxxxxx; b) digitální xxxxxxxxxx signálu xx 3 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx nastavení parametrů xxxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx x) x xxxxxxxx xx softbandem

FON

do 10 let xxxxxx; xxxxxx xxxxxx při: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nedoslýchavostí; xxxxxxxxxx xxxxxx xx středouší; xxxxxxx po kofochirurgických xxxxxxxxx; při neřešitelných xxxxxxxxx xx tvarovku; xxxxxxx efektu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 ks

ne

08.01.02.04

zevní části xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx na kostní xxxxxx musí splňovat xxxx xxxxxxxx podmínky: x) xxxxxxxx modul xxxxxxxxx; x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx; c) xxxxxxxxxx nastavení parametrů xxxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx x) x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx)

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

od 11 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx výtoku xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx operacích; při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 10 xxx

86.957,00 Xx / 1 xx

xx

08.02

xxxxxx xxxxxxxxx

08.02.01

xxxxxx procesory

08.02.01.01

řečové xxxxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému

plná xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx signálu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x šumu

FON; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátu

1 xx / 7 xxx

156.522,00 Kč / 1 ks

ne

09

ZP xxx xxxxxxxx x poruchou xxxxx