Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2022.


Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a

Osobní rozsah zdravotního pojištění §2

Vznik a zánik zdravotního pojištění §3

ČÁST II. Pojistné

Plátci pojistného zdravotního pojištění §4 §4a §5 §6 §7 §7a

Povinnost platit pojistné §8

Výše a způsob placení pojistného a penále §9

ČÁST III. Práva a povinnosti plátců pojistného

Oznamovací povinnost plátců pojistného §10

Živnostenské úřady §10a

ČÁST IV. Práva a povinnosti pojištěnce §11 §11a §12

ČÁST V. Podmínky poskytování hrazených služeb

Hrazené služby §13 §14 §14a

Předchozí souhlas §14b §14c §15 §16

Regulační poplatky §16a

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely §16b §17 §17a §17b §17c

Podmínky poskytování hrazených služeb §18

Rozhodování o poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění §19 §20 §21

Zvláštní ambulantní péče §22

Zvláštní lůžková péče §22a §23 §24

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči §25

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace §26 §27

Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby §28

Preventivní péče §29 §30

Dispenzární péče §31

Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků §32

Cirkulace zdravotnických prostředků §32a

Poskytování konopí pro léčebné použití §32b

Léčebně rehabilitační péče §33

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách §34 §35

Transplantace tkání a orgánů §35a

Přeprava a náhrada cestovních nákladů §36 §37

Posudková činnost §38 §38a

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva §39

ČÁST VI. Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39a

Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39b §39c

Zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků §39d

Zásady pro úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění §39da

Úhradová soutěž §39e

Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady §39f

Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady §39g

Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady §39h

Změny rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39i

Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39j

Mimořádné prodloužení lhůty §39k

Hloubková revize úhrad §39l §39m

Zveřejňování informací §39n

Doručování v řízeních podle části šesté §39o

Zkrácená revize maximálních cen nebo úhrad §39p §39q

ČÁST VII. Kategorizace a cenová a úhradová regulace zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

Ohlašování §39r

Zařazování do úhradových skupin §39s

Zveřejňování informací §39t

Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků §39u

Dohoda o nejvyšší ceně §39v

Cenová soutěž §39w §39x §39y

Doručování v řízeních podle části sedmé §39z §39za

ČÁST VIII. Zdravotní pojišťovny §40

Zpracování osobních údajů §40a §40b §41

Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů §41a §41b

Kontrola §42 §42a §42b §43

ČÁST IX. Pokuty a přirážky k pojistnému

Přestupky §44 §44a §44b §45 §45a §45b

ČÁST X. Síť poskytovatelů zdravotních služeb §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52

ČÁST XI. Ustanovení společná

Rozhodování §53 §53a

Doručování §53b §53c

Zástavní právo §53d §54

Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci §55

Vztah k mezinárodním smlouvám §55a §55b

ČÁST XII. Ustanovení přechodná a závěrečná §56 §57

ČÁST XIII. Změna a doplnění souvisejících zákonů §58 §59 §60

ČÁST XIV. Účinnost §61

Příloha č. 1 - Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Příloha č. 2 - Seznam skupin léčivých látek

Příloha č. 3 - Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz

Příloha č. 4 - Stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady

Příloha č. 5 - Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Nález Ústavního soudu - č. 167/2000 Sb.; č. 207/2003 Sb.; č. 57/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 238/2013 Sb.; č. 185/2017 Sb.; č. 231/2017 Sb.; č. 75/2019 Sb.; č. 6/2021 Sb.

č. 459/2000 Sb. - Čl. II

č. 176/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 438/2004 Sb. - Čl. VIII

č. 123/2005 Sb. - Čl. II

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 298/2011 Sb. - Čl. II

č. 369/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XXVIII

č. 44/2013 Sb. - Čl. VI

č. 256/2014 Sb. - Čl. II

č. 1/2015 Sb. - Čl. II

č. 200/2015 Sb. - Čl. II

č. 66/2017 Sb. - Čl. V

č. 290/2017 Sb. - Čl. II

č. 282/2018 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 68), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 106) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx zdravotní služby (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

x) způsob xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního pojištění,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "koordinační xxxxxxxx")xxxxx 106).

§1x

§1x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona je xxxxx, která

a) xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud

1. xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx,

3. jí xxx xxxxxx azyl xx xxxxx Xxxxx republiky,

4. xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

5. xx bylo uděleno xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx ochrany xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxx o nezletilé xxxx, které xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx do xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

7. xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx,

8. xxx x xxxxx, xxxxx nárok vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 106), nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx postavení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

9. xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 60 xxx věku, xxxx

10. xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to do xxxxx kalendářního xxxxxx, x němž xxxx xxxxx dovršila 60 xxx xxxx, x xxxx po xxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx za xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 83), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 52)

(3) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx zdravotního pojištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. a)], xx které xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 83).

(4) Sídlem xxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí x právnické xxxxx xxxx sídlo, xxxxx x sídlo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx x jiném zákonem xxxxxxx rejstříku xxxx xx vedena xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu x Xxxxx republice, x x fyzické osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě, xxx-xx x zahraniční xxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyňaty xxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práci xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx činny x Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výhod x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině x xxxxxxx pojistné (§8 xxxx. 4).

§3

Vznik x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká

a) xxxxx, xxxxx získala xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx narozením, xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx vzniklo oprávnění xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x svěření xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxx xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x svěření xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx,

3. xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu,

4. xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo dnem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x umístění xxxx xxxxxxx nezletilého xxxxxx xx péče,

7. xxx se Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx, xxxxx nárok xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 106), xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, samostatně výdělečně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx příslušníky mající xxxxx xx rovné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

8. xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 9, xxxx

10. xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx uvedenou x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 10, nebo dnem, xxx xxxx xx xxxx xxxxx podána xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká

a) xxxxx pojištěnce,

b) skončením xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. dnem xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx,

3. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx dnem zániku xxxxx,

4. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx považována xx osobu x xxxxxxxx xxxxxxxx ochranou69),

6. xxxx zrušení xxxx xxxxxx předběžného opatření xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx,

7. dnem, kdy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxx být příslušnou xx xxxxxxxxxxx pojištění; xx platí xxxxxxx x x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 106) xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx postavení x její xxxxxxx xxxxxxxxxxx mající právo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

8. xxxxxxxxx xxxx měsíce, x xxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xxxxxxx 60 dnů xxxx, xxxx

9. uvedené x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 10 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx dosáhla 60 dnů xxxx, xxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x povolení x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx skutečnost xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

§4

Plátci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§5

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) je xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 83), x xxxxxxxx

1. osoby, xxxxx xx pouze xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xx xxxxx x praktického xxxxxxx,

3.&xxxx;xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx více xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx u jednoho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z takových xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"); započitatelný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx dohoda xxxxxxxx,

4. člena družstva, xxxxx není x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx družstvo xxxxx, xx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dohod x xxxxxxxx činnosti x jednoho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx úhrn příjmů x xxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx započitatelného xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zúčtovaný xxxxxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xx příjem xxxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx dohoda skončila,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. člena xxxxxxxx volební komise xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise, který xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, kterou se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxxx 1, xxxxx xx ni xxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx rozdělovat příjmy x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uveden xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 9.

§6

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců, kteří xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx zaměstnání.

§7

(1) Xxxx xx xxxxxxx pojistného prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; 47)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx přiznán xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 podle xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx důchodu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předchozí xxxx x x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx; 47)

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx rodičovské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 78);

e) uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; 49)

f) osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx x xxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxx 76), a xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dítě;

g) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx stupni XXX (xxxxx závislost) xxxxx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx) 74), x xxxxx pečující x xxxx osoby, x osoby pečující x osoby mladší 10 let, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx);

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo vazby, xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxxx;

x) osoby uvedené x §5 písm. x), které jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7)

x) osoby, xxxxx xxxx invalidní xx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nepožívají xxxxx důchod z xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx; 8)

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx sedmi xxx věku xxxx xxxxxxx o xxx xxxx xx 15 xxx věku, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx c) xxxx d). Xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodiny xxxxx, x jde-li x dítě plnící xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx návštěvy xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení x týdenním xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx osoby se xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxx xxxxx, x xx buď xxxx xxxx matka dítěte, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx, 9) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) mladistvé xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 hodin x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plátcem xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x) xx x);

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx do místa xxxxxx vyslání x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx manželé xxxx registrovaní partneři xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 3 xx 5 x 10, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti;

p) xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx narozené xx území Xxxxx xxxxxxxxx, cizince, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 73), xxxxx xxxxxx xxxxxx ze zaměstnání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §22 xxxx. 4 nebo §23 xxxx. 6 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx; xxx stanovení xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) osoby xxxxxx 26 xxx studující xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx studia, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami samostatně xxxxxxxxx činnými podle §5; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx ukončila xxxxxxx studium.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) až x) x q) xxxxxx xx zaměstnání xxxx xx samostatné výdělečné xxxxxxxx, xx plátcem xxxxxxxxxx stát x xxxx xxxxx.

§7a

Zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx poručník osoby xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Sb. x účinností od 2.8.2021

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, u xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x výjimkou xxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, x pojistného xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxx, xxxxx xxx z xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx daně x xxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnci xxxx:

x) xxxxxxx zaměstnance xx zaměstnání (§2 xxxx. 3);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti [§5 xxxx. b)];

c) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x);

x) xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) kdy xx xxxx pojištěncem podle §5 xxxx. x);

x) xxxxxxx xx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx již xxxx 1. lednem 1993, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxx 1995; uvedené xxxxxxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 x 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxx 1995, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxx hrazené xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postup podle xxxxxxxx 4.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6. Xx xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx práce, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx poměru xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx skončení služebního xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x družstvu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají pro xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jsou jím xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx pro družstvo, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxx x družstvu,

d) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx den xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxxxx činných na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx skončení xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxx, xx něhož xxxxx xxxxxx odměna xx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx funkce dlouhodobě xxxxxxxx nebo kteří xxxx zvolením xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx vykonávají xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx, od xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo primátor xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) u xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx volebního xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxx, prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx a členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx byly jmenovány xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nástupu xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovník poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxx xxx dobrovolným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx o xxxx x osoby, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 109), xxx, od něhož xxx tato odměna xxxxxx, a xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx tato xxxxxx nenáleží x xxxxxx xxxxxx, než xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací detence x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx den ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx práce,

m) x xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxx, den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x) xxx, kdy xxxxx zaměstnanec vykonávat xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx a funkčních xxxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx státu platit xxxxxxxx xx pojištěnce xxxxxx xxxx, kdy xx stát xxxxx §7 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ke xxxxxxx stát xxxxxxx xxx xxxxx §7 xxxxxxx pojistného.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx povinen platit xxxxxxxx xx dobu, xxx xx xxxxxxxxxx x cizině, pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x této xxxxxxxxxxx u příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, který xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxx xxxx prvé xxxxx, ne xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx až xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxx xxxxxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx s opětovným xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx. Pokud pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině a xxxx délce, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx x odhlášení xxxxxxx; xxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění x cizině, který xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistné v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxx netrvalo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc; xxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx pobyt x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x včas, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx penále.

(6) Penále xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, neplatil pojistné x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx nečerpal xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx celou xxxx xxxxxxxxxxxx pobytu x cizině. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx x xxxxxxx případě začíná xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxx počátek xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 9 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx dovršila 60 xxx věku.

§9

Výše x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Výši xxxxxxxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10)

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osmi xxx od vzniku xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání (§2 xxxx. 3) x jeho xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxx; oznámení xx xxxxxxx odhlášením xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojistné, x to i x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příjmů, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx skutečnostech xx zaměstnavatel povinen xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné číslo xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pojištěnec, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxx a ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončil. Xxxxxxxxxx, podnikající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx tuto povinnost x tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 80). Xxxxxxxxxx xxxxx povinnost oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx-xx xxxx oznámení xxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pojištěnec je xxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne, xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x), xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pojištěnec xx povinen oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx vznik xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxx podle §7. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx poručník.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx narození; není-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, oznámí zákonný xxxxxxxx, opatrovník nebo xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Zrušen právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xxxx 10 xx xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xx 8 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dítěte v xxx jeho xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx dítěte xxxxxxxxx pojištěna xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx pojištěn xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§10a

Živnostenské xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 věty xxxxx, předají xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx 81) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx pojišťovna").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to s xxxxxxxx dne, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně kopie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxx podnikají na xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním předpisem x. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006

XXXX ČTVRTÁ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x na xxxxx zdravotnického zařízení xxxxxx poskytovatele; x xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxx jednou za 3 xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx přijmout od xxxxxxxxxx žádnou úhradu,

e) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, léčivých xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxx x v xxxxxxxxx, xxx poskytovatel lékárenské xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx uzavřenou xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx hrazené x xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x velmi xxxxxx výskytem v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 114) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx přípravků pro xxxxxx xxxxxxxxxx, hrazených xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16a,

x) xx vystavení xxxxxxx x zaplacení doplatku xx vydání částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx limit xxx x xxxxxxxx xx předepsané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxx §16b xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §16b xxxx. 2.,

x) xx náhradu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, a xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx péče, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly xxx poskytnutí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx přeshraniční xxxxxx"), x to pouze xx výše xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx informace týkající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Má-li xxxxxxxxxx xx to, xx mu nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx x xxxxx zákonem, může xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx v xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx x operačním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx službu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vojáky x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx a žáci xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Vojenské zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, x němž ukončili xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. Xx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. X tomu xxxxx xx Vojenská zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělovat xxxxxxxxx měsíčně Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 11) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x rodná xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vojenské xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx lhůty 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, 50) s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx cvičení, nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záloze, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, kteří xxxx pojištěni u Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, 51) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx službě, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

a) xxxxxx xxxx výší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx částečně xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxx poskytnuté Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péči poskytnutou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X případě xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 22), při které Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přecházejí práva x povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nástupnickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikla, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xx policejní xxxx xxxx je xxxxx je x xx propustit, x xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 66) x dále x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výběr poskytovatele, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11a

(1) Xxxxxxxxx pojišťovnu xxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x xx xxxx xxx k 1. xxx xxxxxxxxxxxx pololetí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpisem xx pojištěnec, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxx xxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx změně zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxx-xx podány xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) byla xxx zdravotní pojišťovnou, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx pojištěn,

a xx xxxx x prvnímu xxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x události xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx za osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx narození xxxxxx xx právo xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx matka xxxxxx x den jeho xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx narození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxx narození.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny dítěte xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx přidělení rodného xxxxx xxxxxx, x xx xx dni xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§12

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10,

x) sdělit x xxx nástupu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxx trvání xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx do osmi xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vět xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x kontrole průběhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu x dodržovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlídkám, xxxxx xxx stanoví xxxxx zákon xxxx xxxxxx závazné právní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) prokazovat xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, s xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladem xxxxxxx příslušnou zdravotní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně ztrátu xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx při

1. zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x);

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx rodného xxxxx, x xx do 30 dnů ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx vypočtených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou,

m) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulační xxxxxxxx xxxxx §16a,

x) oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1, že xx xxxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx být xxxx poživatelem, a xx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle §16b xxxx. 1, xx xxx uznán xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu z xxxxxx důvodů, xxxxx xxxx skutečnosti, x xx do 8 xxx xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX PÁTÁ

PODMÍNKY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SLUŽEB

Hrazené xxxxxx

§13

(1) Xx zdravotního pojištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zlepšit xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jsou xxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky xxxxxxxx xxxx,

x) existují důkazy x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x účelu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Hrazenými xxxxxxxx jsou x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) zdravotní péče xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odběrem, x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

d) xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x orgánů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nakládání s xxxx (xxxxxxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx x vyšetření),

e) xxxxxxxx žijícího xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x tohoto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx s odběrem x z xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

f) přeprava xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x orgánů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx včetně xxxxxxxx,

x) pobyt průvodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, jehož xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úhradu požádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Xx zdravotního xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx služby poskytnuté xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx pojištěnci xx xxxxxxx jeho xxxxxxx poskytne náhrada xxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxx nastala xxxxx jeho pobytu x xxxxxx, a xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx takových xxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přeshraniční xxxxxx, a to xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xx byly xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xx náhrada xxxxxxx xx hrazené xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, poskytne xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nezbytnou xxxx xxxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxx zčásti, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx vynaložených pojištěncem x nehrazených podle xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx 3 xxxx první. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úhrady takové xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxx poskytnutí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která je xx takovou zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx částka xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xx xx xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Ústav") xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hrazených xxxxxx, musí být xxxx podmínky splněny x xxx náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4, xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 5 x xxxxxxxxxx Ústavu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx účetního dokladu, xx jehož základě xx náhrada xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazení těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "povolení xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení").

§14a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vláda xxxx nařízením xxxxxxx xxxxxxx přeshraniční xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx udělením xxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxx xxxxxxx přeshraniční služby, x nichž xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospitalizaci xxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) hrazené xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi, x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xx náhrada nákladů xxxxxxxxx předchozím souhlasem.

(3) X xxxxxxx předchozího xxxxxxxx rozhoduje příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx pojištěnce. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxx čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za přijatelné, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

b) xx xxxxxxx obava, xx by xxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničních služeb xxxxx xxx za xxxxxxxx podstatné ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx přeshraniční služby xxxxxxxxxx, existuje xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx týkajících xx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx x x bezpečí xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx o místní x časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx zároveň xxxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx podmínky xxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna vydá xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x žádosti uvedl, xx xxxx xxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx, co xxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxx koordinačních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x vložen právním xxxxxxxxx č. 60/2014 Xx. x účinností xx 22.4.2014

§14c

(1) Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým je xxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určen xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxx xxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontaktních míst x jiných členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy x xxxxxx o xxxxxxx a bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx ustanovení o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxxxxx, xx které xx tyto xxxxxxxxx x xxxxxx vztahují,

e) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx dále xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x případných omezeních xxxx oprávnění,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx koordinačních nařízení,

d) xxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxx s čerpáním xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) právech xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx území Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x čerpáním xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyplývají x koordinačních xxxxxxxx x která xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xx xxxxxx poskytnou xx formě, xxxxx xxxxxxxx, aby xx x těmito informacemi x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx potřebných xxxxxxxxx x příkladů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropskou xxxxxx, xxxxxxxxxxx pojišťovnami a xxxxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx x oblasti ochrany xxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, orgány xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx podle odstavců 2 a 3 xxxxxxxxxxx x bezplatně, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2014 Xx. x účinností xx 22.4.2014

§15

(1) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx hradí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx zákona.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nehradí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx doporučení registrujícího xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví x souvislosti x xxxxxx oplodněním, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx 18 xxx xx xxx dosažení xxxxxxxxxxx roku věku,

b) xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xx 22 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx-xx x xxxxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánů ženy xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oplodněním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ženy, xxxxxxxxx xx xxxxx

(4) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx proti xxxxxxx,

x) xxxxx proti xxxxxx xxxx,

x) xxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx vzteklině,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx B,

i) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx infekcím,

k) xxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxx otrav xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx kovy a xxxxxxx).

(5) Xx zdravotního xxxxxxxxx se xxxxx xxx poskytování ambulantní xxxxxxxxx xxxx léčivé xxxxxxxxx, včetně léčivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely, xxxxx xxx ně Xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx (§39h). X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 2 xx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxx hradí xxxxxxx jeden léčivý xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přípravky, xxxxx x buňky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx s udělenou xxxxxxxx umožňující použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx terapii xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx Ústavem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, radiofarmaka, transfúzní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx terapii x xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročném, v xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx onemocnění, x xxxxxxxxxx xx xx jejich xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nehradí xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx první x xxxxx, xxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx a potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx

x) podpůrné x xxxxxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxx xx z odborného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinnosti,

d) xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx intervence,

e) xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39b xxxx. 4 x referenční skupině x xxxxxxx registrace xx písemně spolu x žádostí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxx xxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx mohou xxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, x kterých x xxxxxxx řízení x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přiznáním xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Terapeutickou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádoucí xxxxxx x xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx klinické xxxxx. Xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prevenci xxxx xxxxx onemocnění xx xxxxxx dosažení xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x léčivé přípravky xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx §39da, účelnou terapeutickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prevenci xxxx xxxxx xxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxxxxxx xx nejúčinnější x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "dopad xx xxxxxxxx") xx x xxxxxxx x veřejným xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(8) Nákladovou xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x použitím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx srovnání s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nákladově xxxxxxxxx jsou takové xxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejný xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účinek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kvality xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měřitelného xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx, xxxx které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinku xx xxxxx poměr xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrazenými z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxxxxx xx léčbu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx léčivého přípravku xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx léčbu x použitím jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx, potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx zdravotního pojištění. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(9) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39l v případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xx stavem xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx je výše xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxx ze základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xx 5,

x) znění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11, nebo

e) xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné x žádným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

(10) Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) podmínění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cenový předpis") 84),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx.

(11) Xxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specializovaném pracovišti, xxxxxxxxx pojišťovna hradí xxxxx poskytovateli, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsaženému x xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx výrobcem xxxxx, za xxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) diagnostiky,

c) xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poukaz xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxx x x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx

x) zveřejňuje xxxxxxxx x zařazení, xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických prostředků x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zásadě zaměnitelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "skupina xxxxxxxxxxxxx prostředků"),

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vytvoření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx,

x) vypisuje cenovou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výsledky,

g) xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(15) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hradí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 4 tohoto xxxxxx.

(16) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx přípravky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výkony provedené x xxxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx. Hrazené služby xxxx xxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 x xxxxxxx x rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví; xxx-xx x xxxxxx na xxxxxxxx orgánů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyúčtování Ministerstvu xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx v dětských xxxxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X rozpočtu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záchranná služba, x xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §28.

§16

Příslušná zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce.

§16a

Regulační poplatky

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx zákonný xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulační xxxxxxxx xx xxxx 90 Xx xx využití xxxxxxxx pohotovostní služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Regulační xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dětských xxxxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx 111), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné výchovy 89) xxxx umístěné x výkonu xxxxxxx xxxxxxx x domovech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 97) xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zařízeních xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 101) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 112),

x) xxx-xx o pojištěnce, xxxxx se prokáže xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx o dávce, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu 26), xx xxxxxxx 30 xxx,

x) jde-li o xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx jiného právního xxxxxxxx 113) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 % jeho xxxxxx 103) méně xxx 800 Xx xxxx pokud xxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxx pohotovostní xxxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poplatek je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxx a modernizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 poskytnuta.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx zástupci xx xxxx xxxxxx xxxxxx x zaplacení regulačního xxxxxxxx, x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xx příslušný kalendářní xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxx pojištěnce, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde o xxxxxxx z placení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx uhrazená xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx limit xx xxxx 5&xxxx;000 Xx, x xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 18. xxx xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém dovršili 65. xxx věku, xx xxxx 1 000 Xx x u xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx x doložili xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, u xxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných důvodů, x doložili xxxx xxxxxxxxxx kopií xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx starších 70 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 70. xxx xxxx, ve výši 500 Xx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx limit xxxxxxxxx. Do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doplatky xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx lékař na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 2); x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx započítává xxxxxxxx v xxxx xxxx. Xx xxxxxx xx nezapočítávají doplatky xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x podpůrné xxxx xxxxxxxxx léčbě x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předepsané xx recept xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 let, xxxxxx xxx, ve xxxxxx dovršili 65. xxx věku. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx překračuje součet xxxxxxxx započitatelných xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4, limit xxxxx xxxxxxxx 1, a xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí, xx kterém xxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx částku ve xxxx součtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxxxx takového kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhla 200 Kč, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxx x xxxxxx x xxxxx částkou limit xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx nejméně o 200 Xx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx pojištěnec xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Částku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, u xxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx uvedená xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pojišťovnu, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx připadající xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx částky.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období informace x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, s uvedením xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se doplatek xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx částečně hrazeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxx péče je xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xx jeho xxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx odstavce 1. X dokladu poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hrazeného xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavírají Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22), xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, výše xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx smlouvě použijí. Xxxxx-xx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx omezení xx x průběhu xxxxxxxxxxxx roku, na xxxxx mají být xxxxxxxxx, mohou se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na stanovení xxxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx. Smlouvu x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx jejích změn x xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx pojištěnci,

b) xxxxxxxxxxx služeb pojištěncům xx výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňskou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx, xxxxx xx xxxxx x sebe xx výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx léčení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx účinnosti, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 6 měsíců. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případech, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kontrolní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o poskytování x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Rámcová xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x ostatních zdravotních xxxxxxxxxx x zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů. Dohodovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxx stability x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), x xxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení nedojde x dohodě x xxxxxx rámcové xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxx rámcové xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx čtvrté Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx touto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx subjekty poskytující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyúčtováních xxxxxxxxxx pojišťovnám uvádět xxxxx pojištěnců, xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x bodovými hodnotami x s xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x vykazují se xx účelem provádění xxxxx poskytovatelům x xxxxxx subjektům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "výkon x xxxxxxx hodnotou"). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, hodnoty bodu, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx, xxxx záloh xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dohodnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo zdravotnictví. Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x dohodě xx 30. 6. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxx není x xxxxxxx x právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výši xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx podle xxxx čtvrté x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx pojišťovny nedohodnou x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx přípravky xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxx příslušná zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx stanovené Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx úhrady. Xx smlouvě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednat xxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ústavní xxxx, x kterých xxxxxxxx xxxx a podmínky xxxxxx s držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x výrobcem.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xx xxxxxxx:

x) lékařského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx lékařem poskytujícím xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, svým xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, vnukům x sourozencům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaručuje Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tomu takový xxxxx uzavře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. pokytovatelům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx prostředky, x xx x xxxxx, nemá-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

2. xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na zakázku, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pacienty s xxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx postižené, zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační x xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tímto účelem xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx protetické xxxxxxx x léčebné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx pokytovatelům nebo xxxxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

1. léčivé přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx antigenního xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS XxX-2, xxxxx byly Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví předány x distribuci podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 123), xxx-xx x očkování xxxxx §30 odst. 2 xxxx. g),

e) smlouvy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 121), XXX xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX XxX-2 xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx nařízeného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 122),

x) xxxxxxxxxxxx účtu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x pohřebnictví, přepravu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pitvě a x xxxxx.

(8) Došlo-li x převodu všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb z xxxxxxxxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx 115), xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pokračování x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 116) nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x touto xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx rozsahu jako x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; smlouvu xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx původnímu xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx podat nejpozději xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxx, xx xxx xxxx převedena xxxxxxxxx práva vztahující xx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemřelém xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx uvedená xx xxxx první právo xx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 210 dnů ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx ode xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění zemřelého xxxxxxxxxxxxx.

(9) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 7 písm. x) bodů 2 x 3 a xxxx. d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx smlouvy. Xxxxxxx způsobem x xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 xxxx. x) bodů 2 x 3 x xxxx. x), z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx 2 x 3 a xxxx. d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx výši xxxxxx, xxx je pro xxxx kalendářní rok xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohody. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zároveň zpravodajskou xxxxxxx.

§17x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízeních sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx repupbliky a xxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 22) zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x současně xxxxxxx, xx ošetřovatelská péče xxxx xxxxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 9 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx vyplývá xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb (dále xxx "dodatek xx xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx nebo dodatek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx mají xxx xxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxx způsobu x xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx tento xxxxxxxxxx xxx či xxxx xxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17b

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx příslušná odborná xxxxxxxxxx sdružená x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Evangelisty Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxx registračního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výkonu x bodovou hodnotou x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx a podklady xxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupů xx stejné nebo xxxxxxx indikaci, je-li xxxxxx xxxxxxxxx možné. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokyny xxx xxxx vyplnění a xxxxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 30 dnů.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poradní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu zdravotních xxxxxx. Pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydává x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví. X jednání xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx výkonů je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx jednacím řádem, xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hodnotami obsažených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xx výkon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladovosti, xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x bodovými hodnotami xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx poskytovatele v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 2 x 5 xxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x data xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dohodovacího řízení, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx jednalo x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijata.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx obdržení neprodleně xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§18

Podmínky xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci než xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"); xx neplatí, xxx-xx x porodní xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxx porod ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Ošetřujícím xxxxxxx xx pro xxxxx zdravotního pojištění xxxxxx

x) lékař registrujícího xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehrazených xxxxx §16,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx podle §25,

c) xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §33,

x) xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x dětských odborných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hospitalizace xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx. a),

f) xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx stomatologických xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx konopí, pokud xxxxxxxxxx limit xxxxxxxxx x §32b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx péči. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxx úhradu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, podává xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrazených (xxxx jen "xxxxx xx posouzení nároku") x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxx na posouzení xxxxxx, xxxx bezodkladně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx zdravotní pojišťovna xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo xxxxxx-xx souhlas xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx posouzení nároku, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nároku.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx nároku xx xxxxxxxxx. Poskytovatel, xxxxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx vyhověla xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx opakované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvody, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx důvody x xxxxxx. Xxxxx x xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxx. Revizní xxxxxx xx 4 xxxxx jmenované xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny x 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x právní xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu 19). Alespoň xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeden xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x právní věda.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxx xx

x) udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14b,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení,

c) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4,

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x úkon, xxxxx není rozhodnutím, xxxx předseda, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx komise, vydat xxxx provést xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Souhlas či xxxxxxxxx x návrhem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx o hlasování, xx nějž je xxx xxxxxxxxx do xxxxx vyloučeno xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx revizní xxxxxx se xxxxxxx §134 odst. 4 x 5 správního xxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odměna, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§22

Xxxxxxxx ambulantní péče

Hrazenou xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojištěncům xxxxxxx, xxxxxxxx nebo mentálně xxxxxxxxxx x závislým xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx; tato péče xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx doporučení

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx takto doporučenou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx lze x xxxxxxxxx,

2. lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 dnů,

3. lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu, který xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx xxxxx doporučenou péči xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pojištěnce xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

5. ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 dnů, xxxx

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o paliativní xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx po dobu 3 měsíců; xxxxxxxxx xx xxx i xxxxxxxxx,

x) zdravotní péče xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytována xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které jsou x nich umístěny x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx, 25)

d) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx péče poskytovaná xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx zařízení, xxxxx x tomu poskytovatelé xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx zvláštní smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17a,

f) xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poruchou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx takovou xxxx poskytnout podle xxxxxxx a).

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxx péče

Hrazenými xxxxxxxx je x xxxxx paliativní a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx speciálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospicového xxxx.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§24

§24 zrušen právním xxxxxxxxx x. 369/2011 Xx.

§25

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx péči

(1) Xx-xx při hospitalizaci xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx celý den xxxxxxxx průvodce, xx xxxxx průvodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx věku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hrazenou xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xx hrazenou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx hradí xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx nutnou xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx ošetření xx xxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xx lůžkovou péči, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými pojištěnce xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxxx.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§28

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedené x xxxxx pohotovostních xxxxxx, x to i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx lékařem mimo xxxx xxxxxxxxx.

Preventivní péče

§29

(1) Hrazenými xxxxxxxx jsou také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx provádějí

a) x xxxxx xxxx života xxxxxxxxx xx roka, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxx xxxxxxxx života, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx dispenzární xxxx,

x) x 18 xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 18 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx zubní lékařství xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxx x xxxxxxx xx xxxx do 18 xxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x dospělých xxxxxxxxx ročně.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxx patnáctým xxxxx xxxx jedenkrát xxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxx službami xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx onemocněním. 53) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažné xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) očkování a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx,

2. proti xxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

3. xxxxx tuberkulóze x xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x případech, xxx je třeba xxxxxxx xxxx xxxxxx 6 týdnů; xxxxxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxx negativní,

4. proti xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovníků ve xxxxxxxxxxxxx, x pojištěnců, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx farmakologicky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx, nebo xxxxxxxxx xxxx, nebo ledvin xxxx diabetem a x xxxxxxxxxx umístěných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx pro seniory, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením nebo x domovech se xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx; hrazenou xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx dále i xxxxxxxx provedené po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx aplikace xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek z xxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxx,

6. xxxxx invazivním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pneumokokovým xxxxxxxx, invazivnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Haemophilus xxxxxxxxxx xxx b x xxxxx chřipce, x xx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniklou funkcí xxxxxxx (hyposplenismus nebo xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx x indikovanou xxxx xxxxxxxxxx splenektomií, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx autologní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sekundárními xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx meningokokové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx invazivním meningokokovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx X, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx patnáctého roku xxxx, x xxxxxxx X, C, W, X, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxxx xx dovršení prvního xx xxxxxxxx druhého xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxx xxxx dávek očkovacích xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxx klíšťové xxxxxxxxxxxx x pojištěnců xxx 50 let xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxx,

x) xxxxxxxxx materiálů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů,

e) xxxxxxxxxxx HIV, xxxx XXX a HBsAG x dárců xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx x diagnostiku XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xx vyšetřovaný pojištěnec xxxxxxx, x výjimkou:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxx soukromých a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a zveřejňuje xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxx x úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 vyvolanému xxxxxxxx SARS XxX-2, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořízeným xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxx C(2020) 4192 xx dne 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 jménem xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením,

h) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx lidskému xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do dovršení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; hrazenou xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx provedené po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ustanovení, xxxxx došlo x xxxxxxxx aplikace jedné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schvaluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zveřejňuje xx xxxxxx sdělení xx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx pojištěnců nad 65 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; hrazené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xx formou xxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

(3) Hrazenými službami xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Státním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX xxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu x xxxxxxxxxxx ústavech na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Dispenzární xxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištěncům xxxxxxx, xxxxxxxxx x nemocným x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx dětem xx xxxxxxx roku xxxx chronicky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, x xx x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxx mladistvým,

d) těhotným xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hormonální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocněními.

(2) Xxxxxxxxxx xx dispenzární xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x koordinaci dispenzární xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx diagnózu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31)

(2) Požádá-li pojištěnec x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx látkou, xx xxxxxxx cestou xxxxxx a xx xxxxxxx lékovou xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx právním předpisem 32) jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx x nižším xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předepsaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx v souladu x přílohou č. 3 x xxxxxx zákonu

a) xxxxx xxxx částečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x částí xxxxxx a přílohou č. 3 x tomuto zákonu, xxxxxxxxx však xx xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechází xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx částečně hrazeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32a, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx třetí osobě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 3 k xxxxxx xxxxxx, maximálně xxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nájemného; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnické prostředky x smluvní výdejce xxxxx x souvislosti x výdejem xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazeného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo slíbit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob; tím xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx slevy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku.

§32a

Cirkulace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx režim, xxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek x tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k užívání x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx opakovaně xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx x ním x xxxxxx zaměnitelný. Úhradové xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx označeny x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytnout x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx 2 000 Kč. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx režim cirkulace, xxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx zařazené xx xxxx úhradové skupiny, x xxxxx xxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stanovenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 000 Xx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, x níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxxxx 2 000 Xx, xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pojištěnec xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stanovenou výší xxxxxx. Xxxx-xx dohoda xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, postupuje se xxxxx §32 xxxx. 3 písm. x).

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx cirkulace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu cirkulace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx x každému xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, který xxxx zařazen do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. prosincem 2018 a xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zdravotnický prostředek xxxxx v režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 poskytnout xxxxxxx x xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx, pokud xxx x zdravotnický prostředek, xxxxx xxx stažen x xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro zdraví x bezpečnost xxxx.

§32x

Xxxxxxxxxxx konopí pro xxxxxxx použití

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx připravovaný léčivý xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx 119) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), x xx ve xxxx 90 % ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx 30 x konopí xxx léčebné xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x cenovém xxxxxxxx 84) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 119). Xxx stanovení xxxxxxxxx ceny Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dostupné xxxx xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zohlední zejména xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vyžaduje-li xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx 119).

§33

Léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění podává xxxxx registrujícího poskytovatele, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxxxxxxxx; jde-li x poskytnutí lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxx obsahuje xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, akutní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxx následná xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxx xx nacházejí x xxxxx výskytu přírodního xxxxxxxx zdroje xxxx xx území x xxxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx péče xxxx tyto přírodní xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx podmínky příznivé x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxxxxx lázeňská xxxx.

(4) Xxxxxxxxx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xx lůžkovou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx x xx zaměřena na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nesoběstačnosti xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lázeňské xxxx. Pojištěnec v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové péče. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxx měsíců, xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx schválení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx xxxxx. Komplexní xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xx xxxx hrazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyšetření x xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xx 18 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytována xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mladšího 18 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytovatele xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx.

(7) U xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx ji doporučil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborník xxx xxxxxx x povolání.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 4 a 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx indikaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxx opakovaný xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.

(9) Xxxxxx, x xxxxx xxx lázeňskou léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnout, xxxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx rehabilitační péče xxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxx základního léčebného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči).

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opakovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx u příslušné xxxxxxxx vyznačena v příloze č. 5 x tomuto xxxxxx. Prodloužení léčebného xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na 21 xxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v délce 14 xxx (dále xxx "indikovaný případ"), xxxx navrhnout xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx lázeňské léčebně xxxxxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé indikace xxxxxxxxx obsahové náležitosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx, děti x dorost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kontraindikace, odborná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obor xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takovou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx rehabilitační péče x xxxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx míst, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx.

§34

Péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx službou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zdravotní xxxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx registrující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nemoci, x xxxxx se xxxxx x mladistvým xx 18 xxx poskytuje xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebnách, x indikační zaměření xxxxxx xxxxxxx (indikační xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví vyhláškou. X xxxxxxxxx, xxx xx indikace k xxxxx x dětských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xx dětské odborné xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxx nemocných x rozhoduje o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx od xxx xx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, dětem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojenými x nesprávným životním xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxx x xxxxxx xxxxxxx léčebně, xx xxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx lékaře potvrzený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 21 xxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx revizního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§35x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vhodnosti pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dopravu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, od xxxxxxxxx poskytovatele xx xxxxx trvalého pobytu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx. Pokud x onemocnění pojištěnce xxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx místa trvalého xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx jen xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smluvní zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx lékařem indikován xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přepravu xxxxxxxxxx, x přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx pojištěnce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnout.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případech, xxx

x) je to xxxxxxxxxx výhodnější, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou xxxxx x nezbytná xxxxxxx doprava,

b) xxxxx xxxxxxxxx z prodlení, xxxxx zdravotní pojišťovna xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb; x takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xx indikována xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převoz xxxx xx vozíku pro xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx x xx-xx bezprostředně xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxx, xxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxxxxxxxxxxx x nezbytnému xxxxxx.

§37

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx se pojištěnec, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx podle §36, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx soukromým vozidlem xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx službou xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx neschopnosti xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §191 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci x xxxxxxx výkony x xxxx x xxxxxxxx.

§38x

Xx zdravotního pojištění xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx buněk, x xxxxxxxxxx x xxxx x jejich xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, x to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umělého xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx plodnost xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zárodečných xxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§39

Prohlídka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x přeprava x xxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx pohřbu, xx-xx toto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx místo, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x z xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxx cenového předpisu 84) xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 6, xx výši

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Bulharska, Xxxxx xxxxxxxxx, Estonska, Lucemburska, Xxxxxxxx, Rumunska, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxx (xxxx xxx "země xxxxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx xxxx nejnižší cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx na xxxx xxxxxxx ve 3 xxxxxx referenčního koše,

b) xxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxxx §17 odst. 2 zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 měsíce xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxx Xxxxx republiky, x nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxxxxxxx porovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx koše xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx postupovat xxxxx písmen x) x x). Xx-xx xxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx balení xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; pokud x xxxxxxxx terapeuticky porovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, použije se xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovena podle xxxxxxx x). Nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zjištěná x xxxxxx referenčního xxxx. Xxx výběru xxxxxxxxxxx terapeuticky porovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pořadí: xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, velikost xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen x cizí xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx výrobce a xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx odchylku xx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny u xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx všechny xxxx léčivého přípravku xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx látky,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx maximální xxxx.

(4) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx posuzovaný xxxxxx přípravek xxxxxxx, x xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxx xx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx žádostí xxxxx §39f odst. 8,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxx požádá x xxxxxxxxx maximální ceny x řízení podle §39g xxxx. 9, x

x) xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx podmínky podle §15 odst. 6 xxxx. x) nebo §39g odst. 10.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v referenční xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxx xxxx cenu sníží x

x) 30 % x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, v xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx") xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 40 % x xxxxxxx, že jde x generikum xxxxx xxxxxx x léčivech x xxxxxxx, xxx xx x systému xxxxx pouze 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 15 % v případě, xx nejde x xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy je x xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx vypočte xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, postupem xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, která je xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx odstavců 5 x 6 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39p.

(8) Xxxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, obsahujícího xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x léčbě xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravkem nebo xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásadní zlepšení xxxxx (dále xxx "xxxxxx inovativní přípravek"), x xxxxx xxxx xxxx dostatek údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx léčby xxx použití v xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 84), xx stanoví xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx maximální xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, postupuje se xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

Xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§39x

(1) X výši x podmínkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Takové xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neregistrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 67). Xxx-xx o léčivý xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 84), Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxx byla xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxx současně x řízením o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a bezpečnost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx rozpočtu, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 pacienta a xxxxxxxxxx xxxxx pacientů xxxxxxxx xx xxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 9,

d) xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2),

x) vhodnost xxxxx podání, lékové xxxxx, xxxx x xxxxxxxx balení,

f) obvyklé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porovnání xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx úhrad x xxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxx xx finanční prostředky xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Ústav xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vědeckým xxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxx xx-xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx efektivní xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 67). Xxxxx xxxx xxxxxxxx úhradu x registrovaného léčivého xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o přípravku xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněno xxxxxxxxx xxxxxxxx poznáním x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jedinou možností xxxxx, nebo je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Podobným xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo léčivé xxxxx x xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxx x hrazeným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelný. Xxxx xx podobným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx biologické xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx podobným xxxxxxxxxx xx rozumí takový xxxxxxx přípravek, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x pořadí.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx x podmínek xxxxxx léčivého přípravku, xxxxxxx xx posuzovaný xxxxxx přípravek xxxxxxx. Xx se xx xx, xx podobné xxxxxxxxx splňují podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 6 xxxx. x) x Ústav xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x držitelem xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx platí, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §39f odst. 8,

x) žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v řízení xxxxx §39g xxxx. 9,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx má léčivý xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §15 odst. 6 písm. x) xxxx §39g xxxx. 10 a

e) xx xxxxxx též xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx 5, xxxxx léčivý xxxxxxxxx nebo potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Ústav xxxxxxx xxxx úhrady prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x xxxx tuto úhradu xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §39a xxxx. 5. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xx 2 x více xxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxx podobný xxxxxxxxx x referenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5, vypočte Xxxxx xxxx úhrady xxxxx §39c xxxx. 8 x xxxx úhradu xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §39a xxxx. 5.

(8) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 9.

(9) Změna xxxxxxxxxx o registraci xxxx xxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ke xxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxx vliv na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Léčivému xxxxxxxxx xxxx potravině xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx stanovit podmínky xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravkem nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poznání x xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx v xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx to xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx v České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx referenčního xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny x jednu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tam, xxx je tato xxxxxxx úhrada xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, léčivého xxxxxxxxx nebo potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx lékové xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx pacientů. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxx.

(12) Xxxx úhrady xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xx 2 a xxxx léčivých xxxxx, x xxxxxxx je xxxx xxx 1 xxxxxx látka samostatně xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx léčivých látek xxxxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7,

b) xx xxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx ujednání podle §39c xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxxxx nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) x x),

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu x České xxxxxxxxx xx stejnou xxxxxxxxx xxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx cena nižší, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x).

(13) Výše úhrady xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xx 2 x xxxx léčivých látek, x xxxxxxx je xxxxx 1 xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kterékoli xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxx ceny výrobce xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 písm. x), je-li xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxx x),

x) xx výši úhrady xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x), je-li tato xxxxxx nižší, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(14) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 a 13 xx xxxxxxx §39c odst. 2 xxxx. x) obdobně.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 oproti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely,

b) xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 až 7,

x) použití xxxxxxx xxxxx §39b39i xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx složených xx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxx x podmínek úhrady xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tekutých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xx stejné xxxx xxx všechny xxxx xxx xxxxxx na xxxxx léčivé xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxx preskripčních x xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxx xxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativních přípravků.

§39c

(1) Ústav xxxxxxxx xxxxxx přípravek v xxxxx řízení xxxxx §39g xx referenční xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx referenční skupiny, xx které xxx xxxxxx xxxxxxxxx zařazen. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Referenčními skupinami xxxx xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a bezpečností x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx v referenčních xxxxxxxxx stanoví xx xxxx

x) nejnižší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx terapeutickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely zařazených xx referenční xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx trhu x Xxxxx republice xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tutéž xxxxxxx xxxxx, činil x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zásadě terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx Ústav xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §39m, činil x xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 3 %, nejde-li x první xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxx úhradě xxxx xxxxxxxx písemné ujednání; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxx přípravku nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) denních xxxxxxx xxxx terapie xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nákladově xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Ústavu xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x potřebná xxxx srovnatelné léčby,

c) xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxx nižší, xxx xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxxx xx držitel rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxxxxxx specifického léčebného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 letech xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 letech xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x), je-li xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x) x c), xx-xx ujednání uzavřeno xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx Xxxxx republiky x xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele takového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnou úhradu xxx konečného xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelných léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x léčbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, činí xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxxxxxxx skupiny, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx §39b xx 39e xxxxx v xxxxxxx ze skupin xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazen, Xxxxx xxxxxx rozhodnutím úhrady xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx ke xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx revize xxxxx x xx platná xx do xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx zvýšené úhrady xxxxx §39b xxxx. 11.

(8) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, v xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx revizi xxxxxxx použije xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 7; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx navržena xxxx a xxxxxxxx xxxxxx nákladově efektivnější.

(9) X xxxxxxx, že xxxx v xxxxxxx x §39b odst. 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, který

a) xx xxxxxxxxx, snižuje xx základní úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 o 40 %,

x) není generikem, xxxxxxx se základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 15 %,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 7 x 30 %.

(10) Xxxxxxx základní xxxxxx podle odstavce 9 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §39p.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx stanovení základní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zjištění ceny xxxxxxx xxxxx §39b x 39c,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x snížení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x příčinné xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění,

g) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx inovativních xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Je-li to xx xxxxxxxx zájmu xxxxx §17 xxxx. 2, Xxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené v §39f odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2. Xxxxxx xxx samostatně xxxx xxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx a xx xxx něj současně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx maximální xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx vysoce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hospitalizaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpokládanou xxxxx života více xxx o 20 %. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že x hodnoceném xxxxxxxxx, xxxxx xx dopad xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x 30% xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx léčbě, xxxx

x) xx prokáže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 30 % xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx o 3 xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx Ústav xx xxxx 3 xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx další 2 roky. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2; xxxxxxxxxx §39c xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedné x xxxxxxxx účelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxxx, zda léčivý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxx odstavců 6 x 7. Xxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců před xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhrady Xxxxx x posuzovaného xxxxxxxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx x stanovení xxxxx xxxx xxxxx dočasné xxxxxx uvede, jaké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx léčby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxx podle §39h, xx specializované xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxx inovativní xxxxxx xxxxxxxxx, povinno xx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx stanovené xx vyhlášce xxxxxx xxxxx §17 odst. 5. Specializované pracoviště xx dále xxxxxxx xx žádost x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx institucím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x výzkumné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx léčby. X xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx také xxxxx x xxxxx související x používáním xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x výsledcích této xxxxx; xxxxxxxx strukturu xxxxxx údajů xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví prováděcím xxxxxxx předpisem. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx klinickým hodnocením xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39f odst. 1 x 5 a §39f xxxx. 6.

(6) Xxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxxxx pojištěncům po xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dopadu do xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxx. V opačném xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx přesáhly xxxxxx xxxxx analýzy xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx s držitelem xxxxxxxxxx x registraci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kompenzace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x uzavření smlouvy xxxxxxxx, x xx xx 50 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx, xx po uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx podle §39h, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx být tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx doléčen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx předpokládaném xxxxxxxx xxxxx x přípravku x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na srovnatelně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hrazenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx však xx dobu 24 xxxxxx. Xxxx právo xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx vysoce xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dočasné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h po xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku změněno xxxxxxxxx omezení xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zdravotního pojištění. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx dle xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý přípravek, xxxx

x) kompenzováním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady.

(8) X řízení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xx §39c odst. 8 xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx úhradu xxxxx §39c xxxx. 2.

(9) Xxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady x xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx již x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx podle §39h, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podle §39h xxxxxxx do xxxxxxxxxx skupiny nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xx xxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obdobným klinickým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx balení.

(10) Pokud xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g xxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxx inovativní léčivý xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxx, xxxxx by jinak xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx uplynula xx xxxx xxx 12 xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39h xxxx. 3 xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vykonatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n odst. 1 xx xxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí podle xxxx druhé. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx napadeno xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vykonatelné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§39xx

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2 x není-li xxxxxx xxx stejnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39d ani xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx v xxxxxx xxxxx §39g, Ústav xxxxxxxx x xxxx x podmínkách úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění xx xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx, který byl xxxxxxxx xxxx takový xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx onemocnění 125). Řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxx indikaci xxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, změně nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx xxxxxxxxx nebo zkrácená xxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx léčivého přípravku xxxx zdravotní pojišťovna. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 a 6. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §39f odst. 1 x 5; k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx stávající léčby, xxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx pacientů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x držitel xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx příslušná xxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx posuzovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx organizace podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pacienty x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(3) X xxxxxx o stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) jeho xxxxxxxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx léčbě xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx význam možnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx léčby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálního zabezpečení,

e) xxxx xxxxxxxxxxxx přínos xx zlepšení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx,

x) doporučené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborných společností,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx upravujících xxxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, x

x) xxxxxxxxxxxxx dopad do xxxxxxxx zohledňující veřejný xxxxx podle §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx 110 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx vydá hodnotící xxxxxx, ve xxxxx xxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx, x onemocnění, x xxxxx xxxxx xx xxxxx, o dosavadním xxxxxxx léčby daného xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx léčby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalitu xxxxxx xxxxxxxx x systémy xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx účelem je Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx potřebné xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 126), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c x upravené xxxxx §39b x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx zprávě xx xxxxx 15 xxx xxx dne jejího xxxxxxxx. V xxxxxx xxx žádat x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 8 xxxxxxxxx řádu xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxxx zprávě. Xxxxx může xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxx x xxxx xx xxxxx se xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx postoupí Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §149 správního xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx odůvodněného xxxxxxxx xxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §17 odst. 2 xx stanovení xxxxxxxxx xxxx x výše x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřídí xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx určených x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), který xxxxxxx xxxxxx, hodnotící xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx poradního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednání x stanovení, změně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx profesními xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabytých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx poradního xxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxx nařídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednání. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §39o. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx postoupené Ústavem xxxxx xxxxxxxx 5 x naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx různých xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx mohou mít xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx x x návrhům na xxxxxxxxx nových xxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39f odst. 12, xx xxxxxxxxxxxx pouze xx účasti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, které xxxxx §39f xxxx. 12 xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx orgánem xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxx x xxxxxxxxx zprávou x xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx navržených x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx za jiných xxxxxxxx xxx jsou xxxxxxx x hodnotící xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx

x) vysloví nesouhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 6 písm. x), Xxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx žadatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí, Xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. a) xxxx x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. b), Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Mezi podmínkami xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39d xxxx. 4 xx použije xxxxxxx.

(8) Je-li xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného onemocnění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci, xx tento povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopadu xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeným x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx nezapočítávají.

(9) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše x podmínek úhrady xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §39i. Xxxxxxxxxx §39l x 39p xx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx onemocnění, xxxx x xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx určeného k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx, xxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na základě xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x úhradě xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx onemocnění. X řízení xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 9 xxxxxxx.

(12) Xxxxx Xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění poskytnut x xxxx platnosti xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxxxx předpokládaném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx omezením xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx a podmínek xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxxxx 4 xxxxxx před xxxxxx této doby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx tohoto léčivého xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxx §19.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§39x

Xxxxxxxx soutěž

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx vypsat soutěž x nejnižší xxxxxx xxxxxxxx přípravku (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx x její xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx soutěž xxx vypsat v xxxxx xxxxxx látky x xxxxxx formy, xx které se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu připadající xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku a xxxxxxxx se xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže tak, xxx jejich xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Elektronickou xxxxx se xxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot. Xxxxxxxxxx cenové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úhradové soutěže,

b) xxxxxxxx léčivé látky x xxxxxx formy, x xxxxx které xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) požadovaný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx úhradovou xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo požadované xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx jednotkou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dělením xx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx obvyklých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dávek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx soutěží xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx xx svém Xxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx které xx xxxxxxxx soutěž xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx distribuovaných xx českém xxxx xx 18 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradové xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, do xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xx úhradové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx oznámení xx Věstníku,

e) xxxxxxx x xxxxxxx úhradové xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxxxxxx léčivou xxxxx x lékové xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx se xx xxxxxxxx 3 roky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účast x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx v úhradové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx za xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případě výhry x xxxxxxxx soutěži xx český xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele, x xx rovnoměrně po xxxx 18 xxxxxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx minimálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx za 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx usnesením rozhodne, xx xxxxx, xxxxx xxx xx vyzvání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxxxxxxx. Xxxxx tomuto usnesení xxx podat xxxxxxxx.

(8) Xxxxx se úhradové xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxx, Ústav xxxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx předem xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx desátým xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx aukční hodnotu, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx xxxxxx léčivé xxxxx a lékové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) informace xxxxxxxx se použitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx aukce,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx snižující xxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky x xxxxxx formy.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx a x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xx xxxxx 1 kolo. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx aukce xxxx nejméně 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx aukční hodnotu xx 29. xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx elektronické xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o momentálně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x 2 % xxxxx, než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Ústav xxxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 a 12 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx sdělení ve xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx se nelze xxxxxxx.

(14) Xxxxx úhradová xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxx xx 7 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úhradové xxxxxxx, xxxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxx hodnotu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx se xxxxx xxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nabídl xxxxxxxx xxxxxx hodnotu (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx hodnotu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx přípravky"),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx léčivé přípravky xxxxxxxxxxxx obsahu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele, a xx xxxxxxxxxx xx xxxx 18 xxxxxx xxx dne vykonatelnosti xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za 18 xxxxxx předcházejících zahájení xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx z xxxxxxxx soutěže").

(15) V xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxx xxxxx zejména

a) xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ústav x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx x ve xxxx Xxxxxxxx, x xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx x úhradové soutěži.

(17) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx soutěži Ústav xx 10 xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxxx a xx stejnou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přijatým xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výši úhrady xxxxx 75 % xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x to xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx do xxxxxxxxx povinnosti plnit xxxxx xxxxxxx. Podmínky xxxxxx se v xxxxx xxxxxx nemění. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx vykonatelnosti rozhodnutí x xxxxxx soutěži.

(18) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nabytí jeho xxxxxx moci.

(19) Xx xxxx platnosti závazku x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx látku x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěži, hradí xx xxxx podle xxxxxxxx 17; vykonatelnost xxxx a podmínek xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxxxxx.

(20) Ustanovení xxxxxxxx 19 nebrání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové rozhodnutí xx vykonatelné uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx závazek, xxxx xxxxx xxxxxxxx 25.

(21) Xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže. Xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx prokáže, xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx nelze nadále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx z úhradové xxxxxxx plnil. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxx právní xxxx. Xx xxx vykonatelnosti xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx odstavce 19 xxxxxxxxx x závazek x xxxxxxxx soutěže xxxxxxx xxxxxxxxx.

(22) V xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x úhradové soutěže xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx dne následujícího xxxxxxxxxxxx měsíce, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxxxx x závazek x úhradové xxxxxxx xxxxxxx platnosti.

(23) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze x rámci téže xxxxxx látky a xxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx v úhradové xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(24) Xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx soutěži xxx xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nejméně x 2 % xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má dosavadní xxxxxxx xxxxxxx doručit Xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx závazku z xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx soutěž nebyla xxxxxxx. Pro podání xxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 obdobně. X xxxxxxx případě Xxxxx xxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(25) V xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhradové soutěže Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx tato xxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 a 23 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xx vykonatelné xxxxx §39h xxxx. 3.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx lékovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat

a) držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 67), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 67),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxxxx výše x podmínek úhrady x x moci xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zmocněnce, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx formu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely text xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx indikace, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx očekávané xxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxxxxx, jichž má xxx dosaženo zařazením xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx navrhována xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx denní xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro něž xx požadována xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx úhrady x korunách xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely v xxxxxxxx českých, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx cenou x xxxx cena xxxxxx dosud stanovena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx cenu, jestliže xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxx maximální xxxxx,

x) xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úkony podle xxxxxxxx 14,

k) kód xxxxxxxxx Ústavem a xxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxx, xxxxx xx žádáno x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx dostupných klinických xxxxxxxxx s uvedením xxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx efektivity,

c) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomný, x xxxxxxxx příslušných obchodních xxxxx, xxxx ceny xxxxxxx, výši a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele, xx xx léčivý xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxx obchodován,

d) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11 x xxxxxxxxx, xxx xxxxx skupiny pacientů xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx a xxxx odůvodnění,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxx dodávek, xxx xxxx xxxxx projednávaného xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu (§17 xxxx. 2) x xxxxxxxxx registrace, xx-xx k takové xxxxxx výrobcem zmocněn, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx rozhodnutí x specifickém xxxxxxxx xxxxxxxx 67), xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 a 6 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. f) x x xxxxxxxx 6 písm. a), x), x) až x), xxxxx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravkem x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nežádá xxxxxxx základní úhrady xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady nebo xxxxxx x odlišných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x v odstavci 6 xxxx. x), xxxxx xx podle §15 odst. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelného léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx léčivý xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx cíli farmakoterapie, x xxxxxxxxx dávkách xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx indikace, nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelný x xxxxxx jiným léčivým xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, ustanovení xxxx xxxxx xx nepoužije.

(9) Xxxxxx o stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xx c), x) x x) x xxxxx odstavce 6 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx, pouze do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvede, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny.

(10) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. e) x f). X xxxxxxx, že smluvní xxxxxxxx xx zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx ceny nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny pro xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 92). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxx zákona xxxxx označit

a) obchodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx registrován, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jichž xx být dosaženo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx systému xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx léčivého přípravku, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nechráněného xxxxx doporučeného Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, definovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxx prováděny,

g) obchodní xxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxx omezení x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obchodován podle xxxxxxxx 6,

h) xxxxxxx xxxxxxxx uzavřené xxxxx §39a odst. 2 xxxx. b) xxxx §39c xxxx. 2 xxxx. c) nebo x).

(12) Xx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. f). Obchodní xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxx známo xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxxxxxx obsahuje, do xxxxxxxxx xxxxx.

(13) Žadatel xx xxxxxxx xxxxx x podáním žádosti xxxxxxx Xxxxxx náhradu xxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxx x léčivé xxxxxxxxx zařazené do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx vybírá náhradu xxxxxx za

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) provedení xxxxxxx xxxxxxxxx úkonů souvisejících x řízeními, xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrad,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx části šesté, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odborných xxxxx souvisejících s xxxxxxx podle xxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx konzultací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx náhrady xxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nezbytné xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx věci xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §139 xxxxxxxxx xxxx.

(16) Xxxxx vrátí žadateli xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxx, aniž x xxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odborný xxxx nebyl xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů za xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx nejsou příjmem xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx příjmem Xxxxxx x xxxx xxxxxx na zvláštním xxxx, xxxxx je xxxxxxxx rezervního fondu xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx. Ústav xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(18) Rozhodne-li xxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x prostředků xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx podaly xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx používaný ve xxxxxxxxxx specifickém léčebném xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ústav xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx x podmínkách úhrady xxxxxxxxxx xx 75 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx maximální xxxx x o stanovení xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činí tato xxxxx 165 xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xx 6 nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nižší než xxxx xxxxxx vypočtená xxxxx §39c x xxxxxxxx podle §39b.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví úhradu xxxxx §39c. Při xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sníží xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených v §39b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx návrhy 15 dní xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zjišťování podkladů xxx rozhodnutí; xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit. O xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 8 správního xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx změnou xxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx buď xxxxxx navrženou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xx 6, nebo xxxxxx navrženou xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxx podle §39c x xxxxxxxxx xxxxx §39b.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(7) V xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx, x řízení x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx, xxxxx x v xxxxxx x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 93).

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx reference xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx o jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx považují za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není prokázán xxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx §39b xxxx. 5 x 6 x §39f xxxx. 8 x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 10, Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx. Nevydá-li xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx stanovil xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39b odst. 5 x 6 xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §39a xxxx. 4 x 5. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx v souladu x §39h xxxx. 3. X řízení xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavců 2, 4 x 5 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx, xxxxxx-xx xx 10 dnů od xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §39f xxxx. 8 x xxxxxxx 1 z xxxxxxxxx řízení x xxx ve xxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas. Xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx moci usnesení xxxxx věty xxxxx Xxxxx zahájí xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 8.

(11) Xxxxxxxxx uzavřeném ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xx možno xxxxxxx odkladný účinek xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx není vázán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ruší x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx námitkami xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(13) Zdravotní xxxxxxxxxx x osoba xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xx veřejném xxxxx podle §17 xxxx. 2 xx xxxxxx zvýšení x xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "smluvní xxxx zdravotní pojišťovny"). Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vztahovat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx smluvním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx uzavřela písemné xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxx xxxxx účtování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro smluvního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Léčivý xxxxxxxxx je hrazen xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxx konečného xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx §39x xxxx. 6. Xxxxxx účtovaný léčivý xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x který x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příslušným zdravotním xxxxxxx, je hrazen xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nejvyšší xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx nižší, xxx úhrada xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Není-li rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh xx xxxx, kterou xxxxxxx x xxxxxxx, x xx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx x podmínek xxxxxx, jakož i x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení nabylo xxxxxx xxxx do 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n odst. 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxx xxxxx §39n odst. 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hloubkové xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x jejich změně xxxx zrušení, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx účinek. Xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx předběžně xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Účinky xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) §39f odst. 2 xxxx. a) xx c), pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 písm. x) xxxxx xxxxx žádost xxxxx x případě, xx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx podle §39a odst. 2,

x) §39f xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek úhrady.

(2) Xxxxx neprodleně zahájí xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradě xxxxxxxxx xxxxx §39c odst. 7, nebo má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hloubkové nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, x xxxxxxx xx xxxxxx x souladu x §39c xxxx. 8 věty xxxxx. Xxxxx zahájí xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx maximální xxxx, vyjde-li xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx 5 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx cena, xxxxxx xx Ústav xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2.

(3) Xxxxx rozhodne x xxxxxxx, popřípadě x změně xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění finanční xxxxxxxxx systému zdravotního xxxxxxxxx 94). Xxxxxx xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely Ústav xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxxx xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(5) Při xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 1 xx 8 a §39h xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxx ceny nebo xxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx §39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxx požádat Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §39f xxxx. 6. Ústav žádosti xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečné zdravotní xxxx. Žadatel, xxxxx xxxx o snížení xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39f xxxx. 6 xxxx. x).

§39j

Zrušení a xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx a podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejsou dodávány xx český xxx xxxx než 12 xxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady na xxxxxx osoby xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx nebo podmínek xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečné xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx

x) na xxxxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2 písm. x) xxxx x),

x) xx xxxxxx xxxxx uvedené x §39f odst. 2 xxxx. c), xxxxx xxxxxxxxx xxxx x podmínky úhrady xxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem x tohoto souladu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx x podmínek xxxxxx z xxxx xxxxxx, není-li xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx, na xxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §39d odst. 6 xxxx 7. X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx Ústav xx xx dobu 3 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x souvislosti se xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx maximální xxxx nebo výše x podmínek úhrady xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nejpozději xx xxxxx 75 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x zrušení stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 1 až 8 x §39h obdobně. Xx náležitosti xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxx a xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §39f xxxx. 1 x §39f xxxx. 5 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyráběných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx podle xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu 84) rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Maximální cena xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxx nabytím právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxx §15 odst. 6, xxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Maximální xxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx stanovena xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39d, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39h x xxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx.

(6) Maximální ceny x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo přitom xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oběhu; bylo-li xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x oběhu, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx maximální xxxx x xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx specifický léčebný xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxxx specifického xxxxxxxxx xxxxxxxx pro totožný xxxxxx přípravek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx mimořádně velkého xxxxx žádostí x xxxxxxx maximální xxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v §39x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 60 xxx, a xx xxxxx jednou. Žadateli x xxxxxx xxxxxxxx x §39x xxxx. 2 písm. a) x b), nejsou-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx Ústav xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx uplynutím.

§39k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§39l

Hloubková revize xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxx výše xxxxxxxx xxxxxx, soulad xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely se xxxxxxxx úhradou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx s xxxxx zákonem, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx efektivity.

(2) Hloubkovou xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxx zpracovává revizní xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx referenčních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, změnou xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx revizi xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x x xxxx xxxxxxxx přípravcích xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx revize.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx revizi Ústav xxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady prvního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39x

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x České xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx jejím skutečném xxxxxxx xx tento xxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx učinit xxxxxx xxxxxxxx nejpozději současně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx první xx třetí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zveřejněném xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx kódu Xxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělen x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx po xxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznamuje Ústavu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx trh x České xxxxxxxxx. Xxxx oznámení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovozce xxxx tuzemského xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xxxxx přiděleným Ústavem x informaci x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, distributorovi xxxx xxxx osobě. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx interval xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39n

Zveřejňování informací

(1) Xxxxx xxxxxx x prvnímu xxx kalendářního xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx, u kterých Xxxxx xxxxxxxxx o xxxx a podmínkách xxxxxx, jejich úplný xxxxx xxxxx s xxxx ohlášené xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x výší a xxxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b odst. 1,

x) základní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do referenčních xxxxxx,

x) maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o maximální xxxx spolu s xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx se xxx x návrhu seznamu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxx xx opravu xxxxxxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxx podal, xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx vady ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxx Evropské xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx přípravků x potravin xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxxxx maximální xxxx xxxx stanovena xx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx její xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxx zvýšena, x xxxxxxxx její xxxx,

x) aktualizovaný seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxx, xxx byla xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ústav xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx správních řízení, xxxxx xxxx podle §39a§39l x §39p. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 11 xxxx 12 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xx povinen žadatel Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství podle xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx poskytnout na xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a správním xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx a xxxxxxxx úhrady nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, kontrolní xxxx xxxxxxx činností, xxxxx x xxxxxx x orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx. Xx vyžádání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§39x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

X xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x podmínek xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx prostředku xxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

§39p

Zkrácená xxxxxx maximálních xxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx mění xxxx maximálních xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výší xxxxx všech x xxxxxx terapeuticky zaměnitelných xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x) x případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 30 000 000 Xx xxxxx, xxxx 5 000 000 Xx xxxxx x xxxxxxx výše úhrady xxxxxx inovativního léčivého xxxxxxxxx. Zkrácenou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxx xx xxxxxx ověření, xxx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx léčivých xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 2 xxxxxx zákona xxxx xxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazen, xxxxxxxxxx zahájí z xxxx úřední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 2 xxxxxx xxxxxx x rozhodnutím xxxxxx úhrady xxx, xxx v xxxxxxx x §39c xxxx. 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx plně xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxx d) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nejméně 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx.

(4) Ústav xxxxxxxxxx xxxxxx zkrácenou xxxxxx v případě, xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovena xx výši xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. c) xxxx x), avšak ani xx 12 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx léčivý přípravek, x jehož nejvyšší xxxx výrobce xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřeno, xx xxxx x xxxxxxx existující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x).

(5) Rozhodnutí x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 x §39c odst. 9 Ústav vydá xx 50 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxx xxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx může Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx zkrácené xxxxxx xx xxxxxxxxxx §39g xxxx. 5 xxxxxxxxx. Zkrácená xxxxxx xxxxx podle §39c xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7. Xx zkrácené xxxxxx úhrad nelze xxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx léčivému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x podmínkách jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx revizi xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které proběhla xxxxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx provede xxxxxxxxxx revizi xxxxx §39l. To xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx látku x xxxxxxx xxxxxxx formu.

(7) Xxxxxxxx revize xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx revize xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnou léčivou xxxxx x cestu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupin. Zkrácenou xxxxxx xxx samostatně xxxxxxx a xxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o stanovení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

§39x

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

XXXX SEDMÁ

KATEGORIZACE X XXXXXX X ÚHRADOVÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX POUKAZ

§39r

Ohlašování

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, hradí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xx xxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx skupin, xxxx-xx splněny podmínky xxxxxx stanovené pro xxxx xxxxxxxxx skupinu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zplnomocněným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx vždy xxxxx jedna x xxxxxx xxxx, (dále xxx "ohlašovatel") xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zařazení, xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Ústavem vytvořena. Xxxxx zemí se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx států Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx vliv odlišná xxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx složení, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx funkční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx x stanovisko x výběru xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxx xxxxx funkčních xxxxxxxxxx x určeného xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx odborným úkonem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zdravotnické xxxxxxxxxx xx zakázku xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx ve xxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Ohlašovatel x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxx

x) xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx ohlašovatele,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle této xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx jednat za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zplnomocněného xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 118) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx názvů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více variant,

f) xxxxxxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku (XXX-XX) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx XXX podle xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/745 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 118), xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx cenu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxx"); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx výši úhrady xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) písemný souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ohlašovaného zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvede xxxx úhradovou skupinu "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" x xxxxxxxxx xxxxxxx 50 %,

k) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxxxxxx, vztahující se xx všechny xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud ohlašovatel x xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxx skupinu "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxx 100 %; xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dopadu do xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx; x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x balení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu; počet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx každou variantu xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxx xxxxxxxxx x ohlašovaných xxxxx, které xxxx xxxx xx zveřejňované xxxxx podle §39t xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx, xxx ke xxxxx xxxxx došlo. X případě ohlášení xxxxxxx xxxx původce xx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx po posouzení xxxxxxxxx xxxxx podle §17 odst. 2 x xx základě xxxxxxxxxxxxx předloženého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxx. 8 xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx hodnocení xx dále xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Odvolání xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

(8) Ohlašovatel x xxxxxxxx dále x elektronické xxxxxx xxxxxxx

x) návod x xxxxxxx ohlašovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx návod x xxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný notifikovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx vitro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxx XXx, IIb x XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku rizikové xxxxx X xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce,

d) xxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxx závěrečné xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

e) aktuální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx osvědčující xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxx xx trh Xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx rok, x xxxxxxx, xxx ohlašovatel x xxxxxxxx xxxxx xxxx úhradovou skupinu "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

§39s

Zařazování xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §39r xxxx. 5 x 8. Xxxxx xxxxx x ohlášením zveřejňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39r xxxx. 8 xxxx. x) x x). K xxxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 8 písm. x) x e) Xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxxxxx x ohlášení, Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úhradové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nezahájí-li Xxxxx xx 45 xxx xxx dne xxxxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxx zastavení xxxxxx. Xxxxx xxxx oznámení x zařazení do xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ústav xxxx rozhodne x xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, jestliže

a) xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx svůj xxxxxxx xxxxx §39r odst. 7,

x) uplyne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx §39r xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ohlašovatel xxxxxxxxx xx toto období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx trhu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dodávat xx trh, protože xxx stažen x xxxx xxxx x xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámeným xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118) xxxxxxxxxx xxxx pozbyl platnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I není xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

g) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v souladu x §39r xxxx. 5, xx doložené xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39r xxxx. 8 xxxx xx xxxxx ke xxxxxxx ceny xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx x xxxxxxx x §39r odst. 6.

(5) Xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ohlašovatel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o němž xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx právní xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nabude xxxxxx xxxx po xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx právní xxxx.

(7) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx předběžně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39t

Zveřejňování xxxxxxxxx

(1) Ústav xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx,

x) kódové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx Xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu,

h) xxxxx x číselné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných prostředků, xxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx x daň x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx podle §39v xxxx. 3 xxxx §39x odst. 7 pozbylo xxxxxxxxx, x

x) další údaje xxxxxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ústav xxxxxxxxxx xx elektronické úřední xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce se xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ústav xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx chyby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxx odstraní xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx opravného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxx pracovním dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxx.

(4) Zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxxx xx výši

a) xxxxxxxxxx limitu uvedeného x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39v xxxx. 3 navýšené x xxx x přidané xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx hodnoty uvedené x xxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7 xxxxxxxx x xxx x přidané xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ceně xxxxx §39v odst. 3 xxxx záměru xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupujících xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx x vypsání xxxxxx soutěže podle §39w xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny x

x) x zařazení nebo xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx, bylo-li xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny Xxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozhodnuto x není xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu

a) xxxxx xxxxxxx úhradové xxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 90 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xx skupině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

Xxxxxx x nejvyšší xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xx cenu xxxxxxxx x ujednání (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxx ceně"). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x dohodě x nejvyšší xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx Ústavu uzavřenou xxxxxx o xxxxxxxx xxxx nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x nejvyšší xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dodávky v xx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx na trh x České republice.

(3) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické prostředky xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx"), x rozhodnutí podle §39u xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx, Xxxxx zahájí xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x vyzve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx případných xxxxx xx závazkem, x xx xxxxxxx xx 20 xxx ode xxx xxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 roku bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx se závazkem xxx xxxxxxxxx prodloužit xxxx x 1 xxx. Xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obsahujících stejnou xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Ústav x xxxxxxxxxx stanoví

a) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu xx připočtení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxx platnosti xxxx xxxxxx, a

b) povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho závazky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx skupině xxxxxxxxxxxxxxx xx trhu v Xxxxx republice xxxxxxxx xx žádost Xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních služeb.

(5) Xxxxxx účinky rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxx xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k příslušné xxxxxxx zaměnitelných prostředků, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úhrady, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx se xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 9 vět xxxx a xxxxx xx použijí obdobně. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupině.

(8) Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx základě xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx politiky.

(9) Xxxxx Xxxxx pravomocně xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx se skupina xxxxxxxxxxxxx prostředků, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Cenová xxxxxx

§39x

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 000 000 Xx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §39u xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx úhradové xxxxxxx, x xxxxx které xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx úhradové xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx předepisování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny, v xxxxx xxxxx xx xxxxxxx soutěž,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úspory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vypsáním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx kdy xx možné xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx nejméně 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx oznámení,

g) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx soutěži x náležitostech přihlášky.

(4) Xxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jednotlivou xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx x úhradové skupině, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Elektronickou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rámci účastník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabídkových xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků. Elektronická xxxxx xx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků v xxxxx úhradové skupiny, xxx kterou xx xxxxxxx soutěž. V xxxxxxx ohlašovatelé nabízejí xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx účast x soutěži xx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřekračující xxxxxx druhé xxxxxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §39x xxxx. 7, x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx republice poskytne xx xxxxxx Xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§39x

(1) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx.

(2) Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx datum a xxxxxx čas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx minimálního rozdílu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotu x

x) xxxxxxxxxxx podle §39w odst. 3 xxxx. x) x x).

(3) Ústav xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx aukční xxxxxxx xx xxxxxxx deváté xxxxxx prodlouží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce x xxxxx minutu xx xxxxxx podání.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx x 10 % xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 5 Ústav xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx soutěže xx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxx xxxxxxx aukční xxxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx desce. Xx xxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účastníků, xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "výherci") x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx variant zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aukční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 5.

(8) Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 Xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 282/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§39x

(1) Xx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx všechny x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spadající xx skupiny zaměnitelných xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve výši xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovateli.

(3) Pokud Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přestupku podle §44 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7.

§39x

Xxxxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx doručují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vyvěšení.

§39z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39xx

§39xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

XXXX XXXX

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 39)

x) xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. 40)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 7, xxxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxxxxxx hrazené služby xxxxxxxxxxx, tyto poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě xxxxx §17 xxxx. 1. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatelům, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu podle §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 100 Xx xx každý den, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx do 31. prosince 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx každého xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxx, počítá xxxx xxxxx xxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykázaných poskytovatelem xx 31. března 2015 x uznaných xxxxxxxxx pojišťovnou.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx poskytne formou xxxxxxxxx záloh x xxxxxxxxx vyúčtováním. Základ xxxxxx xx vypočte xxxx jedna xxxxxxxxxx x úhrnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lůžkovou xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx povinen x xxxx 2013 xx xxxx xxxx vybrat x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázal. V xxxxxx červenci 2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2014. Měsíční xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 2014 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx základu xxxxxx xxxxxxxxxx k poslednímu xxx každého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Vyúčtování xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2015.

(5) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx x žádostech svých xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx patrné, xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x předpokládaná xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxx x xxxxxxx, xx jsou pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 110) stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pravděpodobnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx povolení podle xxxxxxxxxxxxx nařízení bezodkladně.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovny poskytnou xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx posledního xxx měsíce následujícího xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §53 odst. 1.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx vzhledem k xxxxx trvalého pobytu xxxx k místu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x celých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředkem rychlostí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx provoz xx xxxxxxxxx komunikacích. Xxxxxxxxx xxxx stanoví vláda xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hrazených xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx naléhavosti. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníkovi nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxx pojištěnce xxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx formě. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotní pojišťovna xxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zákon. Xxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx tom dohodne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) seznam xxxxxxxxx poskytovatelů; xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"); xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí, a xx nejpozději do 30 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů x poslednímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx došlo od xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx vedených xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4, o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a x tom, xxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxx rozhodnuto,

b) zahájených xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu, x xxxxxx xxxxx x x xxx, xxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxx rozhodnuto,

c) částkách, xxxxx byly xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 12 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(15) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(16) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

(17) Xxxxxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost sdělit xxxxxxxxx o tom, x kterého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx je pojištěnec xxxxxxxxxxx.

§40a

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních předpisů,

a) xxxxxx vhodným způsobem xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tyto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o vydávání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx algoritmů x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpracování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x záznamech o xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

§40x

Xxxxxxxxx pojišťovny jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžádá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§41a

Klasifikace akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx poskytovatelů

(1) Xxx xxxxx racionalizace xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx vztažených x diagnóze (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospitalizací xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vykazováním xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vždy xx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací v xxxxxxxxxxx programu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x metodiky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx zveřejňuje xx xxxxx webových xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx počítačový xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x počítačovém programu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx rozvoje systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů, x xxxxx byla xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§41x

(1) Pro účely xxxxxx registru xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx povolení,

b) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx, xxx, xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxx,

x) nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, x den xxxxxx doplňkové ochrany,

e) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho odnětí, xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx, den, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xx osobu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 124), x den, od xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uvedenou x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx předběžné opatření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx uvedené x §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx xx xxxxxx xxx péči x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) do xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxx tohoto registru xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, den, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. s účinností xx 2.8.2021

Xxxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, a xx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx revizních lékařů. Xxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x revizní činnosti (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xx Centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx receptů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 105).

(3) Xxxxxxx lékaři xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx x předepisování léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx lékaři x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zda

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx hrazených služeb xxxxxxxx zdravotnímu stavu xxxxxxxxxx.

Xxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo nesprávnost xxxxxxxxxx hrazených služeb, xxxxxxxxx pojišťovna takové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx úhrady a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, smluvnímu xxxxxxx nebo oční xxxxxx uhradila, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a odborní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vstupovat xx zdravotnických zařízení. Xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx léčebný výkon. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sděluje údaje x poskytuje xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx pracovníci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx lékaři xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oboru, ve xxxxxx získali xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xx zřetelem xx jejich vztah xx kontrolovaným xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Revizní lékaři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xx dozví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, oznámit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxx vedené v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx onemocněly infekčním xxxxxxxxxxx, x fyzických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx předávané na xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42a

§42a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§42b

§42b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§43

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pojištěnce xxxx xxxxxxx xxxxxx xx hrazené služby xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx x zaplacených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx odkladu poskytnout xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x osobního xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uhrazených xx xxxxxx xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx §16a x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravky x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx období, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx osobní účet xxxxxxxxxxx x ošetřujícímu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx pojištěn, xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11a xxxxxxxxx předat xxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hrazených služeb, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxx xxxxxxxx množstevní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx závazek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39v xxxx. 1, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39v xxxx. 3.

(2) Ohlašovatel, xxxxx xx stal xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxx xxxxxxx aukční xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx podle §15 xxxx. 6 xxxx. e),

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §39c xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39e,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx §39da xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39d xxxx. 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se smlouvou xxxxxxxxx xxxxx §39d xxxx. 6 xxxx 7 nebo §39da xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovna se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx smlouvu xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxx podle §17 xxxx. 9, §17a xxxx. 2 xxxx §39v xxxx. 6,

b) x rozporu x §40 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx poskytovatelů,

c) nevede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 10 písm. x),

x) x xxxxxxx x §43 xxxx. 3 xxxxxxx nové zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nezajistí xxxx xxxxxxxxxxx poskytování hrazených xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §52 odst. 2 xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5,

b) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), c) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a) xxxx e),

e) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci předmětné xxxxxx látky x xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 100 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxx celkové výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami xx xxxxxx vysoce inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx do 1 000 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxx xx 1 000 000 Xx, je-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).

§44a

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xx 4,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 6,

x) zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx fyzická osoba xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx vybírá x vymáhá xxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 x 6, xxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Příjem x pokut xx xxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx příjmu x xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, xxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx odloží též xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx postačí x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

44b

(1) Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 10 000 Kč x xxxxxxxxxxxxxx xx do xxxx 200 000 Xx. Xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxx pokutu pouze xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného, xxxxxxx však xx 5 xxx xx xxxx, kdy oznamovací xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx opakovaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uložena xxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správním řízení xxxxxx pojištěnci pokutu xx do výše 500 Xx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokuta xx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která ji xxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§45

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x uplynulém xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxx xxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx xxxxxx 41) x v důsledku xxxx i ke xxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx péči, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx živly xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměří zaměstnavateli xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx 5 % x xxxxxx na jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lze vystavit xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx došlo xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx jednorázově xx xxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny.

(4) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovně zasílat xxxxx záznamů 42) x xxxxxxxxxx úrazech, x xx najednou xx uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx nejpozději xx pátého dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 100000 Kč.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx jejího placení, xxxx vymáhání, promlčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

XXXX DESÁTÁ

SÍŤ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny (xxxx xxx "síť").

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb se xxxx výběrové řízení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx rozšíření sítě xxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a současně xxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxx zákona x zdravotních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8.

(3) X xxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxxxx výběrového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uchazeč xxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x příslušném xxxxx, xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx.

§47

(1) Výběrové xxxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajský xxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx obsahovat:

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx které mají xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx které xxx xxxxx nabídku; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xx třeba xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každé výběrové xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx lékárnické xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx příslušná,

c) zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x oblasti xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx společnost, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osoby, x nichž xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx blízké uvedeným xxxxxx.

(3) Členství x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxx skutečnostech, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízením. Poskytnutí xxxxxxxxx o tom, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Činnost xxxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad, xxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, jehož vyhlašovatelem xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx komise. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. X jednání komise, xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předseda a xxxxxxx přítomní xxxxxxx xxxxxx. Zápis xxxx xxxxxxxxx jména xxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxx přihlášek x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx. Předseda xxxxxx xxxxx xxxxx vyhlašovateli xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx komise xxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x činností komise xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§50

(1) Nabídky se xxxxxxxx vyhlašovateli ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. b). Uchazeč xx povinen xxxxxxxx, xx xxxxxxx, nebo xx ve lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx oboru zdravotní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Uchazeči, xxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx vyhlašovatelem, xxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášku x xxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x síti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx oboru, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženým xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx stomatologické xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x etickému xxxxxxxx k pacientům, xx stížnostem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx záměr uchazeče xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Vyhlašovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx získaných hlasů xxxxx §49 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx služeb. Výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na uzavření xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xx výběrovém xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx oboru x xxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ve výběrovém xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx znovu xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx obor, xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ

§53

Rozhodování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodují

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx případů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx §14b,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx věcech náhrady xxxxxxx podle koordinačních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokut x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx posuzování xxxxxxxx podmínek nároku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53d,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx,

x) xx sporných xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx limitu xxxxx §16b, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx §16x xxx překročen.

(2) Dlužné xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx výkazem xxxxxxxxxx. Xxxxx nedoplatků xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxx pojistného x určitému xxx xxxxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, byla-li stanovena, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěna,

d) čísla xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx být nedoplatky xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) poučení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která výkaz xxxxxxxxxx vydala, x xxxxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxx nedoplatků xx xxxxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx nejsou přípustné xxxxxxxx xxx obnova xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xx 8 dnů xx doručení písemné xxxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx podání xxxxxxx xx plátce xxxxxxxxxx povinen v xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxx potvrdí, byla-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx lhůtě výše xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxx pojišťovna, že xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obsažené xx xxxxxx nedoplatků xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu do 3 let ode xxx vykonatelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Vykonatelné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx soudní 70) xxxx xxxxxxx 108) xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Správní xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx; to platí xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrazených xxxxx §19, xxxxxxxxx rozhodčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odvolání x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5. Xxxxxxxx xxxxx xx skládá x xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, jednoho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tří xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xxxxx určí xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodčí xxxxx xx schopen xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxx dvě xxxxxxx členů. X xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. K xxxxxxx jednání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx členové xxxxxxxxxx xxxxxx zvolí xx svého xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxx funkce xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxx, x které xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

§53x

(1) Zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx při předepsání xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxxxxx 30 000 Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozhodčí xxxxx xxxx odstraňovat tvrdosti, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx předepsání xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přirážky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podán insolvenční xxxxx 96),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vstoupil xx xxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Žádost xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnit do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx xx xxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveno xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nedoplatků.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx penále xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xxxxxxxxx odvolání xxx xxxxxx řízení.

§53x

Xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použije x xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx řízení, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx, že xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxxxxxx; oznámení xx xxxxxx vyvěsí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx doručuje. Poslední xxx lhůty podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx den xxxxxxxx.

(3) Doručení písemností, xxxxx se xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doručující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53x

Xxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx 10), jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, případně jiné xxxxx xxxxxxxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

§53x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx zjevném nepoměru x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zahajuje z xxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx §68 správního xxxx x výši xxxxxxxxxx xx pojistném xxxx penále x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx evidence x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx, který zapíše x nemovitosti poznámku 127). Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účinky i xxxxx osobám, xxxxx xxxxxx nemovitou xxx xxxx právo x xx xx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně poté, xx se rozhodnutí xxxxx vykonatelným. Xxxxxxxx x podáním návrhu xx vklad xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznámky x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx poznámek xxxxx xxxxxxxx 6.

(5) Zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128).

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx právo xxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluh; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo. Xx-xx zástavou xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxxx. Společně x xxxxxxx návrhu xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§53x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§55

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služby vynaložených x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnci

(1) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx vůči xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx, xxxxx vynaložila x xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely náhrady xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly způsobeny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají x xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 129) a xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx.

(3) Xxx účely náhrady xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx báňské správy xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo celé xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx-xx xxxxxxxx této xxxxxxx nákladů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxx xxxxx.

(7) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx, přihlédne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňuje.

(9) Při xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx §11a xx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxx na hrazené xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§55a

Vztah x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepoužijí, pokud xxxxxxxxxxx smlouva, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxxxx jinak.

§55a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 31.12.2000

§55x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx právním předpisem x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX

§56

(1) Xx xxxxxxxxxxxx děti podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 26 xxx. Xxxx ustanovení se xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx republiky, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 u xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojmu "xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění", xxxxxx xx xxx "xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx".

§57

Zrušují xx:

1. xxxxx Xxxxx národní rady č. 550/1991 Sb., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 592/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx č. 206/1996 Xx.,

2. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 268/1993 Sb., kterou xx stanoví xxxxxx xxxxxx x použití xxxxx resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 269/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x užití rezervního xxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§58

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx České národní xxxx č. 592/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1996 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx čárka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tato slova: "xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x),".

2. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx slova: "; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

§59

Zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1996 Xx., se xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. V §13 xx vypouští xxxxxxxx 2.

2. X §16 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Účelové xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rezervního xxxxx.".

3. X §16 xx xxxxxxxx odstavec 4.

4. §17 xxxx. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotní xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x je tvořen xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxxx fondu se xxxx xxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x).".

5. Xx §22 xx vkládá xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXX

§22x

(1) Xxxxx zákonem xx xxxxxxx Zajišťovací xxxx (xxxx xxx "Xxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou. Xxxx xx zapisuje do xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx xxxx xxxxxxx fondem xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx slouží x xxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidované xxxxx §6 odst. 6 xxxx. x) v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxxxxxx x není xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxxxx.

(3) Všechny zaměstnanecké xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx Xxxxx přispívat. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příspěvek xx Xxxxx xx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xx předchozí xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx státních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxx zárukou xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx radou. Členy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxx, x xx x opakovaně. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Podrobnosti x činnosti Xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x

(1) Fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §22a xxxx. 2. Xxxx xx právo přezkoumat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, kterou má xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx o povinné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx poskytne xxxxx:

x) pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx 80 % xxxxxx částky, xxxxxxx xxxx 200 Kč xx xxxxxxx pojištěnce,

b) xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx 80 % dlužné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 900 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pokud xxx o pohledávky xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1200 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu, xx xxxx 80 % dlužné xxxxxx, xxxxxxx však 700 Xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na úhradu x Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxx stát xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx roku následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dvojnásobek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §22x xxxx. 3. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx splacení návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sazbu xxxxxxxx x §22x xxxx. 3.

§22x

Xxxx se stává xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxx práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx."

§60

Zákon České xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Xx., zákona x. 324/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1996 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §15 odst. 1 xx xx xxxxx připojuje xxxx xxxx: "Nedoplatky xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 50 Xx, xxxxx xxxxxxx.".

2. §18 se xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxx xx nepředepíše, nepřesáhne-li x xxxxx 100 Xx za jeden xxxxxxxxxx xxx.".

3. §28x xx xxxxxxxx odstavcem 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 a §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x případě penále, xxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vymáhat xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

§61

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnost xxxx 1. xxxxx 1997, x výjimkou §15 xxxx. 10 xxxx xxxxx x §59 xxxx 5, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1998.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 48/1997 Sb.

SEZNAM XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx použitých xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx - xxxxxxx X, X, W - xxx dále

N

výkon xxxxxxxx xx sloupci XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx výkon zásadně xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx předchozí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx)

X

xxxxx označený xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx xxxxx plně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx maximální hrazenou xxxxxxxxx, není nutné xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

xxxxx označený xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - zdravotní xxxxx xxxx hrazený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xx určitých podmínek x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem

dg.

diagnóza

poř. x.

xxxxxxxx xxxxx výkonu


 

ODB

Název

001

Všeobecné praktické xxxxxxxxx

002

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx

014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx

015

Xxxxxxxxxx

201

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

401

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

404

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

504

Xxxxx chirurgie

601

Plastická xxxxxxxxx

603

Xxxxxxxxxxx a porodnictví

605

Orální x maxilofaciální chirurgie

606

Ortopedie

701

Otorinolaryngologie

705

Oftalmologie

706

Urologie

808

Soudní xxxxxxxxx

809

Xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx

903

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

911

Xxxxxxxxx sestra

999

Universální xxxxxxxx výkony - xxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx podmínek

Poř. x.

XXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkonu

KAT

Podmínka xxxxxx

1.

001

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

2.

002

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

3.

014

Xxxxxxxx xxxxxx - xxx

X

4.

014

Xxxxxxxx - jedna xxxxxx

X

5.

014

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

6.

014

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx

X

7.

014

Xxxxxxxxxx xxxxxx zhotovený x xxxxxxxx

X

8.

014

Xxxxxx xxxxx náhrady x xxxxxxxx

X

9.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

X

10.

504

Xxxxxxxxxxxx a. xxxxxx xxx. x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

11.

603

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

12.

701

Xxxxxxx laryngoskopie x instilací xxxx xx hrtanu

N

13.

706

Implantace penilních xxxxxx

X

14.

706

Xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx

X

15.

706

Xxxxxxxxxxxxxxx

X

16.

903

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx

X

17.

001

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx situace xx xxxxxxxxxx

18.

014

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx intraligamentární xxxxxxxxx

19.

014

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20.

014

Xxxxxxxx ústní xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx dvakrát xxxxx

21.

014

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

22.

014

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

23.

014

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zubu (xxx xxxxxx xx počet xxxxxx, xxxxxx rekonstrukce xxxxx)

X

1. X xxxxxxxxxx xx dne dosažení 15 xxx nebo x ošetření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o amalgám, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x rozsahu xxxxxx x špičáků xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozitu x v xxxxxxx xxxxxxx řezáků x xxxxxxx špičáků xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx hrazeno xxx xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hrazeno x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. U xxxxxxxxx x kojících xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x amalgám, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fotokompozit, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx řezáků x xxxxxxx xxxxxxx x při použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx xx xxxxx jen x případech, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx.

4. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v bodech 1 xx 3 xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx amalgámu x xxxxxxx xxxxxx chrupu x xxxxxxxxx provedení x xxxx v xxxxxxx řezáků x xxxxxxx hrazeno i xxx xxxxxxx samopolymerujícího xxxxxxxxx.

24.

014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx centrálního xxxx

25.

014

Xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx - na xxx

X

Xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pryskyřice

26.

014

Přechodná xxxxx x preparací - xx xxx

X

Xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

27.

201

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rehabilitační xxxxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxxxx během léčby

28.

015

Diagnostika xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 let, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u pojištěnců x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

29.

015

Zahájení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeden xxxxx xxxxxx

X

Xxxx úhrada do xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x pojištěnců s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x systémovým onemocněním x ortodontickými projevy, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Materiál xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx projevy, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

30.

015

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx x použitím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx). Materiál xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aparátu není xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x pojištěnce x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

31.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx postupy xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aparátu

W

Plná xxxxxx xx dne dosažení 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

32.

015

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických anomálií x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x pojištěnců x rozštěpy xxx, xxxxxxx a patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

33.

015

Xxxxxxxx xx fázi xxxxxxx xxxx xxxxxxx sledování xx xxxx xxxxx x xxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x pojištěnců x rozštěpy rtu, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

34.

015

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx hrazeno xxxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

35.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním s xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

36.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

37.

015

Xxxxxxxxxxxx přestavba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xxx dne xxxxxxxx 22 xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

38.

015

Xxxxxxxx prefabrikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, čelisti x xxxxx, s vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

39.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx). Materiál xxxx xxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

40.

015

Navázání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx s ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů v xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

41.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aparátem xx xxxxx zubní xxxxxx

X

Xxxx úhrada xx 10 xxx xxxx. Xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hrazen xx zdravotního pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x pojištěnce s xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).".

42.

401

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxx x indikaci xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

43.

601

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odstálého boltce

W

Plná xxxxxx xx 10 xxx věku xxxxxx, xxx 10 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

44.

701

Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx

X

X xxxxxxx prokázané xxxxxxxx nehrazen

45.

705

Aplikace xxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

46.

808

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nutný x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

47.

911

Xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce x xxxx prostředí

W

Výkon xxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ošetřovatelské xxxx x xxxxxxxxxx

48.

911

Xxxxxx kontrola xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

49.

911

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednoduchá x xxxxxxx prostředí

W

Výkon xxxx hrazen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx praktického xxxxxx, která xxxx xxx jednorázová nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

50.

911

Xxxxxxxxx péče o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx xx předchozí xxxxxxxx praktického lékaře, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx určité období

51.

999

Psychoterapie xxxxxxxx - prováděná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx jen xx xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxx v jednom xxxxx xx podrobném zápisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

52.

999

Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 15 xxx maximálně xxxxxxx xxxxx, x dospělého xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

53.

999

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx či xxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x stvrzené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx zákonného xxxxxxxx

54.

999

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx

55.

403

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxx, pokud xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx v xxxxx onkologie xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56.

404

Xxxxxxx x 30 xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx. E00 - X07 (xxxxxxx štítné xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx), X 10 - X 14 (xxxxxxxx xxxxxxxx), X 20 - E 35 (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

57.

601

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx boltce x xxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx)

X

58.

601

Xxxxxxxxxxx

X

59.

601

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxx, xxxxx

X

60.

601

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - celková (xxxx xxxxxxx)

X

61.

601

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx poruchu

Z

62.

601

Rinoplastika - xxxxx xxx

X

63.

601

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxx (L-štěp, xxxxxx xxxxxx)

X

64.

601

Xxxxxxxx

X

65.

601

Xxxxxxx gigantomastie

Z

66.

601

Ablace xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx

X

67.

601

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

68.

601

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X

69.

601

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx

X

70.

601

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx expanderu

Z

71.

605

Zvětšení xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X

72.

605

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx

X

73.

605

Xxxxxxx xxxxx

X

74.

606

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx femuru

Z

75.

606

Prodloužení, zkrácení xxxxxx xxxxx

X

76.

701

Xxxxxxxxxxxxx

X

77.

705

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx dalším xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

78.

705

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx x&xxxx;xxxxxxx víčka + xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

X

79.

705

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xx xxxxxx xxx provedení xx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

80.

705

Plastická xxxxxxx xxxx víčka xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx

X

81.

706

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostaty

Z

82.

706

Penis - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

83.

706

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

X

Příloha č. 2 x xxxxxx x. 48/1997 Sb.

SEZNAM XXXXXX XXXXXXXX LÁTEK

Číslo skupiny
Název xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;1

xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx protonové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
2
xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
3
xxxxxxxxxxx ze skupiny xxxxxxx
4
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
5
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nespecifických xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
6
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
7
xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící
8
insuliny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
9
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
10
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx
11
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
12
xxxxxxx D x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
13
xxxxxxx X x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
14
xxxx vápníku, xxxxxxxxx podání
15
soli xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
16
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X
17
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
18
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx-Xx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobná xxxxxx)
19
xxxxxxxxxxxxxx - kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
20
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
21
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
22
hemostatilca (xxxxxxx X), xxxxxxxxx xxxxxx
23
xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX
24
xxxxxxxxxx faktor XX
25
xxxx železa, xxxxxxxxx xxxxxx
26
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x kyselinou xxxxxxxx, perorální xxxxxx
27
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
28
xxxxxxxxxxxx x ostatní léčiva x obdobným xxxxxxxxxxx xxxxxx
29
xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)
30
xxxxxxxxxxxx xxxxxx a plazmatické xxxxxxxx (xxxxxxx)
31
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx pro xxxxxxx xxx xx xxx)
32
xxxxxxxxxxxx roztoky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
33
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx glukózy
34
roztoky x xxxxxxxxxxxx dialýze
35
roztoky x xxxxxxxxxxx
36
xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
37
xxxxxxxxxxxx třída X x III, xxxxxxxxx podání
38
adrenalin
39
nitráty a xxxxxxxxxx xxx chronické xxxxxxxxx xxxxxx
40
xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx
41
xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
42
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
43
xxxxxxxxx x nižším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
44
xxxxxxxxx x vysokým xxxxxxx, perorální podání
45
diuretika x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
46
xxxxxxxxx šetřící xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
47
xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
48
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
49
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, perorální xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 24 hodin
50
blokátory xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
51
XXX-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 24 hodin
52
léčiva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx x výjimkou XXX-xxxxxxxxx
53
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
54
xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny fibrátů
55
antimykotika x lokálnímu použití
56
antipsoriatika x xxxxxxxxx použití
57
antibiotika x xxxxxxxxx xxxxxxx
58
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k lokální xxxxxxx - slabé x středně xxxxx 1. x 2. xxxxxxxx
59
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx terapii - xxxxx x xxxxxxx xxxxx 3. x 4. xxxxxxxx
60
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx a xxxxx silné 1. x 2. xxxxxxxx
61
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - silné x velmi silné 3. a 4. xxxxxxxx
62
xxxxxx látky proti xxxx k lokálnímu xxxxxxx
63
xxxxxxxxxxxxx antimykotika, xxxxxxxxxxx x chemoterapeutika x xxxxxxxxx xxxxxxx
64
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
65
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dělohy
66
inhibitory xxxxxxxxxx
67
xxxxxx xxxxxxxx hormony
68
ženské xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
69
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
70
xxxxxx xxxxxxxx hormony xx xxxxxxx progestinů
71
gonadotropiny x jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxx
72
xxxxxxx xxxxxxxx hormony, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
73
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
74
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
75
xxxxxxx předního xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxx
76
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx
77
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx analoga
78
kortikosteroídy pro xxxxxxx xxxxxxx, perorální xxxxxx
79
xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
80
hormony xxxxxx xxxxx
81
xxxxxxxxxxxx
82
xxxxxxxx
83
xxxxxxxxxxxx vápníku
84
tetracyklinová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
85
xxxxxxxxxx xx širokým xxxxxxxx x kombinace penicilinů xxxxxx inhibitorů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
86
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
87
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
88
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, perorální podání
89
makrolidová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
90
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
91
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
92
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
93
xxxxxxxxxxx x nitrofuranová xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
94
antimykotika xxx systémové xxxxx, xxxxxxxxx podání
95
antimykobakteriální xxxxx
96
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx infekcí x některých dalších xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
97
xxxxxxxxxxxxxxxxx
98
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
99
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proti xxxxxx
100
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
101
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
102
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx alkylačních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
103
xxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxx, parenterální xxxxxxxx
104
xxxxxxxxxxxxxx - analoga xxxxxxx xxxxxxxx, perorální podání
105
antimetabolity - analoga xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
106
antimetabolity - analoga xxxxxx x xxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
107
xxxxxxxxxxxxxx - analoga xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
108
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx aplikace
109
alkaloidy x xxxx vinca x xxxxxxx
110
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
111
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx aplikace
112
taxany
113
antracykliny x xxxxxx deriváty
114
cytotoxická xxxxxxxxxxx
115
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
116
xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
117
xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
118
xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx účinkem, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
119
xxxxxxxxxxx hormonů - xxxxxxxxxxxxx, perorální podání
120
antagonisté xxxxxxx - antiandrogeny, xxxxxxxxx podání
121
inhibitory xxxxxxxx
122
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx
123
xxxxxxxxxxx x glatiramer acetát xxxxxxxxx v neurologii
124
interferony xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
125
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx x-XXX, xxxxxxxxx xxxxxx
126
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
127
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx TNF xxxx
128
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčiva, xxxxxxxxx podání
129
nesteroidní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rektální xxxxxx
130
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
131
xxxxxxxxxxx, perorální podání
132
léčiva xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx - bisfosfonáty, xxxxxxxxx podání
133
lokální xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
134
xxxxxxxxxx - xxxxx opioidy, xxxxxxxxx podání
135
analgetika - xxxxx xxxxxxx, transdermální xxxxxxxx
136
xxxxxxxxxx - morfin, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
137
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx, perorální xxxxxx
138
xxxxxxxxxx - silné xxxxxxx xxx léčbu xxxxxxxxx xxxxxxx
139
xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
140
xxxxxxxxxxxxx
141
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx barbiturátů
142
antiepileptika xx xxxxxxx hydantoinátů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
143
xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
144
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
145
xxxxxxxxxxxxxxx antiparkinsonika
146
dopaminergní antiparkinsonika xx skupiny xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
147
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
148
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na XXX nebo COMT
149
antipsychotika - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, X. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
150
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
151
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx antipsychotickým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
152
Antipsychotika - xxxxxxxxxxx serotoninových x xxxxxxxxxxxx receptorů
153
Antipsychotika - xxxxxxxxxxxxxxxx antagonisté
154
lithium
155
antipsychotika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx
156
xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
157
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
158
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
159
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, perorální xxxxxx
160
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působící xx xxx xxxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxx
161
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx
162
xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx cholinesterázy)
163
parasympatomimetika, xxxxxxxxx podání
164
léčiva xxxxxxxxx xxx léčbě závratí, xxxxxxxxx xxxxxx
165
xxxxxxxxxxxx
166
xxxxxxxxxxxxx
167
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx
168
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
169
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
170
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
171
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
172
nesedativní xxxxxxxxxxxxxxx
173
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx
174
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx
175
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx
176
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx
177
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx protizánětlivá xxxxxx
178
xxxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
179
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx
180
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
181
xxxxxxxxxx x cykloplegika
182
oftalmologika - xxxxxxxxxxxx
183
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, neinjekční xxxxxx
184
xxxxxxxxxxxx extrakty alergenů xxxxxxxxxxxxxxx, injekční xxxxxx
185
xxxxxxxx xxxxxxxx
186
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
187
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx cytostatiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
188
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
189
xxxxxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
190
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiofarmaka xxx diagnostiku
191
individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro terapii
192
erytrocytární xxxxxxxxx
193
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
194
xxxxxxxxx x xxxxxx
195
xxxxxxxxxxxx přípravky

Příloha x. 3 x zákonu x. 48/1997 Sb.

KATEGORIZACE XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NA XXXXXX

XXXXX X

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxx xxxxxx

01 - XX xxxxx

02 - XX xxx inkontinentní xxxxxxxx

03 - ZP xxx xxxxxxxx se xxxxxx

04 - XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obuv

05 - ZP xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06 - XX pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

07 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

08 - XX pro pacienty x xxxxxxxx sluchu

09 - XX pro xxxxxxxx x poruchou xxxxx

10 - XX xxxxxxxxxx, inhalační a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

11 - XX xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx

X4 - lékař xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště pro xxxxx xxxxxxxxx poruch xxxxxxxxxxx

X16 - lékař xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x lymfologického

Tabulka x. 3

Xxxxxx odborností xxxxxx xxx preskripční xxxxxxx (xxxxxxxxx zahrnuje všechny xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx x klinický xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxx; praktický xxxxx xxx xxxx x xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx x porodník

GYN

chirurg

CHI

internista

INT

kardiolog

KAR

klinický onkolog

ONK

klinický xxxxxxxx

XXX

xxxxx se specializací x xxxxx ortodoncie

ORD

lékař xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx

XXX

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxx odborností xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nástavbové xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx x xxxxxx péči)

SDP

všeobecná xxxx dětská xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovící seznam xxxxxxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 x poskytovatele, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x lékařské odbornosti xxxxxxxxxx xxx předepsání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x XXXXXX C (xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx)

XXX

XXXXX X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx X - interiérový xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx protézu xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx konstantní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx chůzi x xxxxxxx jsou xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx uživatele xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: zabezpečení xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx v interiéru.
Stupeň xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Uživatel má xxxxxxxxx používat xxxxxxx x xxx překonávání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bariér (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx apod.) x to xxx xxxxxx konstantní rychlosti xxxxx. Doba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx chůzi x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovních, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx protézy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx střední x xxxxxx mobility pacienta x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenost při xxxxx x protéze xxxx xx srovnání x xxxxxxxx bez xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxxxx exteriérový xxx uživatele xx xxxxxxxxxx požadavky. Uživatel xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se xxx xxxxxxxx x vysoké xxxxxxxx uživatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rázové x xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx chůzi v xxxxxxx nejsou ve xxxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příkladem xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uživatel xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx protézy xxx xxxxx a pohyb x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx.
Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

01

XX xxxxx

01.01

XX xxx klasické xxxxxx xxx

01.01.01

xxxx

01.01.01.01

xxxx skládaná - sterilní

min. 8 xxxxxx, min. 17 xxxxxx na 1 xx2

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 8 vrstev, xxx. 17 xxxxxx xx 1 cm2

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 4 vrstvy

lékař; XXX; SLO

-

-

0,0174 Kč / 1 cm2

ne

01.01.02.02

netkaná xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.03

xxxxxxxxxxx savé xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx xxxx kompresy - xx xxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,3913 Kč / 1 xx2

xx

01.01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX pro xxxxx xxxxxx ran

01.02.01

obvazy xxxxxxxxxxxx

01.02.01.01

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx spodině

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,3478 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.02

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxx

x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx spodině

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,5217 Kč / 1 cm2

ne

01.02.01.03

obvazy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí xx spodině, možnost xxxxxx xx xxxx xxxxx xx. xxxxx xxx formování xxxxx xxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí

k xxxxxxxxx adherence xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x efektem xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.05

xxxxx xxxxxxxxx neadherentní s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvou

obsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,26 Kč / 1 cm2

ne

01.02.02

krytí s xxxxxxxx xxxxx

01.02.02.01

xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

xxxxx se xxxxxxxxxx adsorpce xxxxxxx, xxxxxxx rány, ke xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.02.02

xxxxx x xxxxxxxx uhlím - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rány, xx snížení xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx infekce x xxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,04 Kč / 1 xx2

xx

01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx rány, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,78 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.02

xxxxxxxxxxx krytí - xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

21,70Kč / 1 g 21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx krytí - xx xxxxxxxxx nosiči

hydratace xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, podpora autolytického xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx amorfní s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx antimikrobiální aktivity xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; po uplynutí 6 měsíců léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

9,74 Xx / 1 x 9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx krytí

01.02.04.01

alginátové krytí - plošné

velmi xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, udržení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x aktivní xxxxxx

xxxxx xxxxx absorpce, x čištění spodiny, xxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, tampony

velmi xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x podminovaných xxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Kč / 1 xx2

xx

01.02.04.04

xxxxxxxx, tampony - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x čištění xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x výhodou do xxxxx x podminovaných xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxx; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

10,13 Xx / 1 x 10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx krytí

01.02.05.01

hydrokoloidy xxx xxxxxx

x xxxxxxx vlhkosti x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.02

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x udržení xxxxxxxx x ráně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx schopností xx přichytit x xxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,08 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.03

xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx v ráně, xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30Xx / 1 g

ne

01.02.05.04

zásypy

k xxxxxxx xxxxxxxx x ráně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxx xxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,48 Kč / 1 xx2

xx

01.02.06.02

xxxxxxxxxxx - x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx x xx hlubokých xxx, obsahuje prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.03

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx, podpora xxxxxx, do xxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.04

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx - s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07

hydropolymery, polyuretany x pěny

01.02.07.01

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, čištění, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - plošné x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x lepícími xxxxxxxxxxx ke xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,00 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.03

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - s xxxxxx silikonem

management exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.04

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, sekundární xxxxx, x xxxxxxxx schopnostmi xx kůži, x xxxxxxxxx silikonovou xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - do xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx - x xxxxxx xxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.06

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx prokazatelně antimikrobiální xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx rány, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x ochrannou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,50 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.09

hydropolymery, xxxxxxxxxxx a xxxx - s měkkým xxxxxxxxx x okrajem x x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.10

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - s xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rány, xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07.11

hydropolymery, xxxxxxxxxxx a pěny - s xxxxx x okrajem

management xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.12

hydropolymery, xxxxxxxxxxx a pěny - xx silikonem x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvu

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx xxxxxx

01.02.08.01

xxxxxxx xxxxxx - plošné

krytí k xxxxxxx rány, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx x sekundární xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,43 Kč / 1 xx2

xx

01.02.08.02

xxxxxxx xxxxxx - plošné xx silikonem

krytí x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,87 Xx / 1 cm2

ne

01.02.08.03

filmové xxxxxx - tampony

krytí x xxxxxxx rány x xxxxxxx okolí xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 xx

xx

01.02.08.04

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx xxxxxx

01.02.09.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - plošné

krytí vstupující xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,09 Xx / 1 xx2

xx

01.02.09.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - vrube

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do procesu xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10

xxxxxxx xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx obvazy - xxxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.02

xxxxxxx xxxxxx - aktivní

vhodné x xxxxxxxxx spodiny rány, x xxxxxxxxxx povlaků

lékař; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

3,65 Kč / 1 cm2

ne

01.02.10.03

čistící xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,22 Xx / 1 xx2

xx

01.02.11

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

01.02.11.01

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxx x xxxxxxxx, podpora autolytických xxxxxxx v xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,70 Xx / 1 ml

ne

01.02.11.02

čistící xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx podporu autolytických xxxxxxx v xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x 13,04 Xx / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx náhrady

01.02.12.01

xenotransplantáty

náhrada kožního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.12.02

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx kožního xxxxx, xxxxxxx epitelizace

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,52 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13

xxxxxxx xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.02

xxxxx obsahující xxxxxxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxxx čištění, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.03

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx, xxx

xxxxx podporující xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

5,52 Xx / 1 g

ne

01.02.13.04

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

11,30 Kč / 1 ml

ne

01.02.13.05

krytí xxxxxxxxxx med - xxxxxx

xxxxxxxxx k podpoře xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx efekt

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.06

xxxxx xxxxxxxxxx xxx - gel, xxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx efekt

lékař; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx krytí

management xxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,35 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.08

nanokrystalické xxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.09

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - sprej

management xxxxxxx v xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

3,48 Kč / 1 xx

xx

01.02.13.10

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ran

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,782 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rány

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

3,30 Kč / 1 x

xx

01.02.13.12

xxxxxxxxx x xxxxx - plošný

management xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,91 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.13

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.15

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na jizvy

-

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,61 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.16

superabsorpční xxxxx

xxxxx x managementu xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx díky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x váží xxxxx x bezpečně xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.17

xxxxxxxxxx xxx lokální xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x podpoře xxxxxx, managementu xxxxxxxx x čištění xxx xx xxxxxxxx lokálního xxxxxxxx kyslíku

DIA; XXX; XXX; CHR; XXX; X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

těžké x xxxxxxxx se xxxxx xxxx arteriální ulcerace, xxxxxx ulcerací x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx zhojení do 8 týdnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxxx

228,00 Xx / 1 xx

xx

01.03

xxxxxxxx x xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

01.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx - elastická

-

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0044 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.02

xxxxxxxx fixační - xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Kč / 1 cm2

ne

01.03.01.03

obinadla xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0026 Kč / 1 cm2

ne

01.03.02

obinadla xxxxxxxx

01.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0522 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,1043 Xx / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,225 Kč / 1 xx2

xx

01.04

xxxx xxxxxxxxxx

01.04.01

xxxx xxxxxxxx

01.04.01.01

xxxx xxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

1000 x / xxxxx

0,0869 Xx / 1 x

xx

01.04.01.02

xxxx buničitá - xxxxxx

-

XXX

-

300 xx / xxxxx

0,0261 Kč / 1 ks

ne

02

ZP xxx xxxxxxxxxxxxx pacienty

02.01

ZP xxxxxxxxx

02.01.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01.01

xxxxxx, kapsy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kalhotky, xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
• absorpční jádro x celulózy xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxx zápachu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx
• xxxxxxxxx pásky xxxxx protečení
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
• indikátor výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx kalhotky - x xxxxx
• xxxxxxxxx pásky xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxx elastický xxxxxxxx Xxxxxxx kalhotky • bezešvé

GER; GYN; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

inkontinence X. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) v xxxxxxx 24 xxxxx) xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 100 ml xx 200 ml (xxxxxx) v průběhu 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx (mimovolní xxxx xxxx xxx 200 xx x xxxxxxx 24 xxxxx) + smíšená xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 150 kusů / xxxxx

xxx kombinaci xx XX pro xxxx xxxx - 174,00 Xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, spoluúčast 5 % xx prvního xx

xx

xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) v průběhu 24 xxxxx) - 391,00 Xx / xxxxx, spoluúčast 15 % xx xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 100 ml xx 200 xx (xxxxxx) x průběhu 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence - 783,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 5 % xx prvního xx

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxxxxx únik moči xxx 200 xx x xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / měsíc, xxxxxxxxxx 2 % xx xxxxxxx ks

02.01.01.02

podložky

se xxxxxxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; GYN; CHI; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 30 xxxx / xxxxx

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 191,00 Xx / měsíc, xxxxxxxxxx 25 % od xxxxxxx xx

xx

02.02

XX pro xxxx xxxx

02.02.01

xxxxxxxx kondomy

02.02.01.01

urinální xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zalomení, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx u xxxx, xxxx moči nad 100 xx za 24 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pouze s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx urinální sáčky xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, drén, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx pacienty x xxxxxxxxxxx; pro xxxx xx 6 xxx xxx xxxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx sáčky - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx pro xxxxxxxxxxx distribuci moči, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urostomickými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uzavíratelný xxxxxxxx xxxxxx

XXX; GYN; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, drén, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / měsíc; 20 xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx bez xxxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

02.02.03.01

xxxxxxxx pásky

měkká xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx velikost, xxxxxxxxxxxx xx sběrnými xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx xxxxxx

8 xx / xxx

22,00 Xx / 1 ks

ne

02.02.03.02

držáky sáčků

kompatibilní xxx xxxxxxxx sběrných xxxxx, omyvatelný xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

močový katetr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, xxxx, urinální xxxxxx

2 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.03

XX xxx xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx intermitentní xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jednorázovému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

-

210 ks / xxxxx

8,70 Kč / 1 ks

ne

02.03.01.02

katetr sterilní - xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie prostaty x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, ihned x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx technikou xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx patologickým xxxxxxx, po kontinentních xxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02

xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx katetrizaci x integrovaným sáčkem

02.03.02.01

sety xxxxxxxx s potahovaným xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx, aktivace xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx, dysfunkce xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty x obtížným xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sterilními x xxxxx jednoho xxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02.02

xxxx xxxxxxxx x potahovaným katetrem - ihned k xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x kalibrovaného xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx chlopní x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x použití, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; potažený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

XXX; URN

porucha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, dysfunkce xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kontinentních xxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - nelze xxxxxxxxxx s katétry xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 xx / měsíc

52,00 Kč / 1 ks

ne

02.03.03

proplachové xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.03.01

xxxxxxxxxxx systémy

uzavřený xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx proplach permanentních xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx látky x prevenci a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx permanentního xxxxxxxx katetru způsobená xxxxxxxxxxxx příměsí moči, x frekvencí častější xxx 1 x xxxxx xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

15 xx / xxxxx

35,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.04

xxxxxxxx

02.03.04.01

xxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx

1 xxxxxx / 10 let

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

02.03.05.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

-

XXX; URN

pouze xxx nepotahované xxxxxxx

750 xx / 1 xxxxx

2,60 Xx / 1 xx

xx

03

XX xxx xxxxxxxx se xxxxxx

03.01

xxxxxxxx xxxxxxx - jednodílné

03.01.01

sáčky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xx sáčky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx podložkou - x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; nekomplikovaná stomie

30 xx / xxxxx

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povrchovou úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx stolice; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx

30 ks / xxxxx

157,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (jizvy, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx);
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx nebo v xxxxxx záhybu; dvě xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

03.01.01.03

potažené xxxxx x konvexní xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; INT; NEF; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx xxxxxxx; měkké břicho - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx sáčky jednodílné xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx antirefluxního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na sběrný xxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ derivační xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx vodnatou xxxxxxx x množství xxx 1000 ml xx 24 xxx; xx možnost napojení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hadicí

30 xx / xxxxx a 60 ks / xxxxx xxx množství xxxxxxx xxx 4 xxxxx za 24 xxx.

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.05

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxxxx univerzální, x xxxxxxxx podložkou, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sáček xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / měsíc x 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.06

xxxxxxxx xxxxx výpustné xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, opatřené xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 ks / měsíc

217,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxx, uzavřené

lze xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitem xxxx xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podložkou

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní bázi xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxx stolice; xxxxxxxxxxxxxx stomie; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx

60 ks / xxxxx

70,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx píštěle, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx nebo x kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

120 xx / xxxxx

03.01.02.02

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; vysoké podkoží x xxxxxxxxxxx stomie

60 xx / xxxxx

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx stomie xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

60 xx / xxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.04

xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

60 xx / xxxxx

52,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.05

xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sáčků

60 ks / měsíc

87,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.06

xxxxx xxxxxx xx savou xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx hypoalergenní xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okraj

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; URN

stomie x xxxxxxxxx produkcí xxxxxxx; střevní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx drenáží

60 xx / xxxxx

28,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.03

sáčky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

03.01.03.01

xxxxxxxx xxxxx s plochou xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx poškozená peristomální xxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 let xxxxxx

xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x úrovni xxxx pod xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

03.01.03.02

potažené xxxxx x konvexní xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ventilem

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx xxxx pod xxxxxx kůže; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

252,00 Kč / 1 xx

xx

03.02

xxxxxxxx systémy - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx technologie

03.02.01

podložky

03.02.01.01

podložky xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx okolí; xxxxxx xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže; xxxxx jemná motorika xxxxx (stříhání podložky)

10ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

139,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

do 6 xxx včetně

řídká, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / měsíc - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; pištěl

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.02.01.02

podložky xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; měkké xxxxxx - plovoucí xxxxxxx; retrahovaná xxxxxx x úrovni nebo xxx úrovní kůže; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebe; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 ks / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx

30 xx / měsíc

122,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, pigmentové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx nebo xxx úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx stomie vyústěné xxxxxx sebe

60 ks / xxxxx

03.02.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx secernující xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 ks / xxxxx

122,00 Kč / 1 ks

ne

03.02.02.03

sáčky univerzální, xxx xxxxxxxxxxxxxx ventilu, xx širokou xxxxxxx x xxxxxxxx napojení xx sběrný xxxxx xx xxxxxxx hadicí

sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

jakýkoliv xxx xxxxxxxxx stomie xxxx píštěle, která xxxxxx velmi řídkou xx vodnatou xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odvodnou xxxxxx

30 ks / xxxxx x 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx stolice xxx 4 litry xx 24 xxx.

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

formovaná xxxxxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx blízko sebe

120 xx / měsíc

03.02.04

sáčky - xxxxxxxxxxx

03.02.04.01

xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ventilem

sáčky x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; drén

30 xx / xxxxx

157,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 let xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, pigmentové xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx xxxx v kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 ks / xxxxx

03.03

xxxxxxxx systémy - dvoudílné - xxxxxxxxxx

03.03.01

xxxxxxxx

03.03.01.01

xxxxxxxx ploché

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx pištěl; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - ileostomie; urostomie

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; komplikované peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, pigmentové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx xxxx macerace xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

20 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; pištěl

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx okolí; xxxxxxx stomie xxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx kůže

10 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

15 ks / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

do 6 xxx včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx peristomální okolí (xxxxx, kožní útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / měsíc - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; pištěl 30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxxxx x komplikovaném xxxx nerovném terénu; xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo pod xxxxxx xxxx; stenóza xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

10 xx / měsíc - kolostomie; trvalá xxxxxx; xxxxxx

261,00 Kč / 1 ks

ne

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.04

podložky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx blízko xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx peristomální xxxx

10 xx / měsíc - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

252,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.02

sáčky - xxxxxxxx

03.03.02.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx stolice; xxxxxx

30 xx / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 let xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; komplikované xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální oblasti (xxxxxxx xxxx macerace xxxx, stehové píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx

60 xx / xxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

průměr xxxxxx nad 50 xx; masivně secernující xxxxxx; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.03.02.03

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx antirefluxního xxxxxxx, xx širokou xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx s povrchovou xxxxxxx, kryté textilií, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; PED; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx odvádí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x množství xxx 1000 ml xx 24 hod; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx hadicí

30 xx / měsíc x 60 ks / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.03.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

formovaná xxxxxxx

60 ks / xxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

120 ks / xxxxx

xxxxxxxxx píštěle u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx střevní xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx x integrovaným xxxxxxxxxxxxx ventilem

sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; pištěl; xxxx

30 xx / měsíc

113,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický ekzém);

60 xx / xxxxx

xxxxxx x xxxxxx nebo xxx úrovní xxxx xxxx x kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx sebe

03.04

stomické xxxxxxx - pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stomie

03.04.01

systémy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stomie

GER; XXX; INT; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

6.957,00 Xx / 1 xxxxx

xx

03.05

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

03.05.01

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.05.01.01

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx x plochou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx stomie; xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx děti xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx typy xxxxxx; xx 19 xxx - všechny xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx; xxx xxxx do 6 xxx 120 xx / xxxxx v xxxxxxxxxxxx případech

48,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx antirefluxním ventilem x plochou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx typy xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx plochou

30 xx / měsíc; pro xxxx do 6 xxx 60 ks / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.05.02

xxxxxxxx xxxxxxx - s xxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.05.02.01

xxxxxxxx ploché xxxx konvexní

max. velikost xxxxxxx plochy xx 7 cm

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

do 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 let - xxxxxxx xxxx xxxxxx - tělesná xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxx stomický xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 20 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 30 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

03.05.02.02

xxxxxxxx sáčky uzavřené

max. xxxxxxxx adhezní plochy xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém x xxxxx adhezní xxxxxxx

60 xx / měsíc; xxx xxxx xx 6 xxx 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje malý xxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxxx plochou

30 xx / xxxxx; xxx xxxx do 6 xxx 60 xx / měsíc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX drenážní systémy

03.06.01

sáčky xxxxxxxx

03.06.01.01

xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxx drén; pištěl xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; mnohočetné xxxxxxx

30 xx / xxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.07

XX k xxxxxxx xx xxxxxx

03.07.01

xxxxxxxx xxxxxxxx

03.07.01.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx střeva; xxxxxxx léčebná - xxxxxxxxx aplikace xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxx / rok

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxxx defekační - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx léčebná - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx tenkého xxxx tlustého xxxxxx

300 xx / rok

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX xxx xxxxxxxx xx stomií - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx x kůži - xxxxxxxx a xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX

03.08.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx silikonová xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx pištěl xxxxxxxx v komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx manžeta xxxxxx; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

60 ks / xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx x podložkou xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

78,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.02

xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx hmota

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; URN

komplikovaná xxxxxx nebo xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; stomie xxxx pištěl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stomie; onkologická xxxxx; xxxxx břicho - xxxxxxxx podkoží

120 xx / měsíc, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx jednodílného xxxxxxx

70,00 Kč / 1 xx

xx

03.08.01.03

xxxxxxxxx pasty x gely

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx silikonová xxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, prolaps; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

1 xx / xxxxx

7,80 Kč / 1 x

xx

03.08.01.04

xxxxxxxx a xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx hmota

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; URN

komplikovaná xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, retrakce, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo pištěl xxx xxxxxxxxxx; stomie xxxx xxxxxx vyústěná x xxxxxxxxxxxxx peristomálním xxxxxx; více stomií xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx manžety

adhezivní hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo pištěl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx léčba; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, xxx předepsat xxxxx x xxxxxxxxx

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx pásky - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxx s jednodílným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásku; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx adhezi xxxxxxxxxx x xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 ks / xxx

174,00 Kč / 1 ks

ne

03.08.02.02

stomické xxxxxx xxxx

x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; SLO; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx

2 xx / xxx

522,00 Kč / 1 xx

xx

03.08.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x peristomálního xxxxx xxxxxxxxxx tlak na xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

113,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

03.08.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx zahušťovací

-

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

313,00 Xx / měsíc

ne

03.08.04

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx

03.08.04.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na stomii, xxxxxx xxxx drenáž; xxxxxx nebo mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

-

261,00 Xx / měsíc

ne

03.08.04.02

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx sprej

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stomický xxxx drenážní systém xx xxxxxx, pištěl xxxx drenáž; poškozená xxxxxxxxxxxx kůže; alergická xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx choroba x peristomální xxxxxxx

-

435,00 Xx / měsíc

ne

03.08.05

pohlcovače xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx zápach xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx do xxxxx před xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

304,00 Xx / xxxxx

xx

03.09

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxx

03.09.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.01.01

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x peristomální oblasti; xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; zajištění xxxx adheze xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

870,00 Xx / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx silikonová vrstva xx xxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

výživné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

30 xx / xxxxx

104,00 Xx / 1 xx

xx

03.09.02

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro pacienty xx xxxxxx

03.09.02.01

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, tělové xxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

-

-

261,00 Xx / měsíc

ne

03.10

sběrné sáčky xx širokou xxxxxx

03.10.01

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 - 2000 xx xxxxxxx; xxxxxx x dlouhá xxxxxx, xxxxxx projde xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx zavěšení xx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xx stomií x xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxx jednodílný xxxx dvoudílný xxxxxx x univerzálním sáčkem

15 xx / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

04.01

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx x xxx

04.01.01

xxxxx xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx pevné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvarovanou xxxxxxx podporou x xxxxxxx xxxxx čelisti x týlu xxxxx (xxxx. límce xxx Xxxxxxxxxxxx), nepatří xxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx tvarem bez xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx límce z xxxxxxxxxx výztuh)

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fixace xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cervikálního x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx subluxace, jednoduché xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

739,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx xxxxx

04.01.02.01

xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

• xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx límce z xxxxxxxxxx výztuh)
• xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastové xxxxx bez xxxxxxx, xxxxx díky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx fixace

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, lehké xxxxxxxxx subluxace, revmatických xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx změn

1 xx / 1 xxx

296,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.02.02

xxxxxxx xxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; TVL; XXX; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxxx tortikolis, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx krční páteře, xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxx

1 xx / 1 rok

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.03

xxxxxxxx xxxxxx

04.01.03.01

xxxxxxxx přilby

ochrana xxxxx x anatomickým xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; REH

pooperační, xxxxxxxxx xxxx preventivní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, sebepoškozování nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.125, - Xx

xx

04.02

XX xxxxxxxxxxx protetické - xxx trup

04.02.01

rigidní fixace xxxxxx kosti

04.02.01.01

rigidní xxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx rigidní xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podpůrné xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx fraktur xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ramenního xxxxxx.

1 xx / 1 xxx

304,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.02

xxxxxxx x xxxxxx pásy xxx xxxxxx

04.02.02.01

xxxxxxx a xxxxxx pásy xxx xxxxxx

xxxxxxxxx pásy x xxxxxxx pro fixaci x oblasti xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

poškození x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 1 rok

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stabilizaci x fixaci xxxxxx

04.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x fixaci páteře

kombinace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x pevnými xxxxxxxxx (xxx, plast), xxxxx výrazně stabilizují x xxxxxx xxxxx x Xx - X xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx prvky - xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výztužná konstrukce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxx hrudním xxxxx apod., xxxxxxx xxx bederní xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx.), které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korekční xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (zlomeniny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, olistéza)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.04

xxxxxxx xxxxxx

04.02.04.01

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx účinkuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, šněrování

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx stavy v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, chronické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.05

bederní xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx výztuh

pružné xxxxxxxxx xxx přídavných xxxx, výztuh xxxx xxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

lehká xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx terapeutickým xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx xxxx

04.02.06.01

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - bez xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx zpevnění

CHI; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; REH; XXX

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx elastická xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.06.02

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - x výztuhami

pružné materiály; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tahů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, pelot xxxx., nepatří xxx xxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zpevnění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06.03

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x výztuhami

pružné xxxxxxxxx; zpevňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx apod.

GYN; XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; REV

propadávání xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

783,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07

xxxxx pásy

04.02.07.01

kýlní xxxx - pupeční

kýlní pásy xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx podpínky x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; PED; PRL; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.07.02

xxxxx xxxx - xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; PED; XXX; REH;REV

konzervativní léčba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx pásy

04.02.08.01

pánevní xxxx

xxx xxxxxxxx x fixaci xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV;TRA

akutní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx (xxxxxxx), xxx dysfunkci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dysplazii, xxxxxxxxxx kyčle, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, artrózy XX xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.03

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxx

04.03.01

xxxxxx x dlahy xxxxx xxxxxxx končetin

04.03.01.01

ortézy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) xxxx xxxxxxx z textilního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (kov, xxxxx); zabezpečují xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX; PRL

akutní x chronické stavy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx onemocnění), xxxxxxxxxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx prstů xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, kov) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (spirály, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.), xxxxx umožňují xxxxxx xxxxxx dynamický xxxxx xxxxx xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx účely; xxxxxxx xxx bandáže x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.

XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx / xxxxx, kde je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

417,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.02

xxxxxx xxxxxxxx

04.03.02.01

xxxxxx xxxxxxxx - rigidní xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx materiálů (plast, xxx) xxxx bandáže x textilního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kůže; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx pevnou xxxxxx (xxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pooperační x xxxxxxxxx případy xxxxxxx, xxxxxxxx, luxací, xxxxxxx, paréza, revmatická xxxxxxxxxx, neurologická postižení

1 xx / 1 xxx

304,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.02.02

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, bandáž xxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pružných dlah (xxxxxx) x výztuh (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; REV; XXX; XXX; PRL

pooperační x poúrazové xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx xxxxxxx

04.03.03.01

xxxxxx loketní x kloubovou xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu

loketní ortézy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu; xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx instability, xxxxxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.02

xxxxxx loketní x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x kovu xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pouzder, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

696,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.03

xxxxxx xxxxxxx - zpevňující - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elastickou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx nekloubových dlah (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

pooperační x poúrazové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bolestivé xxxxx při artrózách, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pásky

CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX; PRL

radiální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx ramenní

04.03.04.01

ortézy xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, plastů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; rigidní xxxxxx ramenního a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx poloze

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kosti xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, léčení xxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.02

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

x pevného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx textilními pásy; xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kosti xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxxx materiál, xxxxxxx fixace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Desaultova xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxxxxxx tkání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kosti

1 ks / 1 rok

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx ramenní - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečující xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, záněty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx paže - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx paže - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

235,00 Xx / 1 ks

ne

04.04

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx dolní končetiny

04.04.01

ortézy xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx kloubovou xxxxxx x nastavitelným rozsahem xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x textilních xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

XXX; CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx x nohy; xxxxxxxxx Achillovy šlachy

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.02

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx náhradou xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx; poškození Achillovy xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx kloubových xxxx; zpevnění xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pružných xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx); xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx bez xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

lehká xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; syndrom diabetické xxxx

1 xx / 1 rok

652,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.04

xxxxxx xxxxxxxx - peroneální

pevné xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nervu

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxx chůze xxxxxxxxxxx tahem

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.05

xxxxxxxxxx tahy

textilní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx paréza

1 xx / 1 rok

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02

xxxxxx xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxxx - pevné rámy

pevný xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx stabilita; xxxx xxxxxxx rozsah xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.02

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx - pevné xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu; xxxxx xxxxxxxxx; bandáž a xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu x cílem zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx pohybu x xxxx stabilizaci x sagitální rovině; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx xxxxxx - x limitovaným xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx; bandáž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx zhotoveny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx materiálů

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu s xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx v sagitální xxxxxx

1 ks / 1 rok

1.913,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.04

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxx flexí

dočasná imobilizace xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sádrové xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx materiálů; xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rigidní xxxxxx

1 xx / 1 rok

870,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.05

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - kloubové dlahy

ortéza x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; nemá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; bandáž z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx kolenního xxxxxx x případě xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.06

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - zpevňující

ortéza xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; elastická fixace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.07

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxx nebo bandáže xxxxxxx určené pouze xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx. Patellae proprium

1 xx / 1 xxx

157,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.03

xxxxxx kyčle

04.04.03.01

ortézy xxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx limitovaným xxxxxxxx xxxxxx; dlaha x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx kyčelního xxxxxx

1 ks / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.03.02

ortézy xxxxx - zpevňující

ortéza xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x elastického xxxxxxxxx; elastická fixace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pružných xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

365,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.03.03

ortézy kyčle - xxxxxxxx

xxxxxxxxx správného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x abdukci; možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vzpěrou

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; REV

kyčelní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok 2 xx / 1 xxx u dětí xx 2 let

391,00 Xx / 1 xx

xx

04.05

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx ochranné, korekční x xxxxxxxxxxxx

04.05.01

xxxxxxx xxxxxxxx

04.05.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx tvarované xxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; TRA

kompresní xxxxxxx xxxxxx do 6 měsíců po xxxxxxxx, xxxxxxxx nestabilní xxxxx xxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx pahýlové - x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxxxx návleků

8 ks / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX xxxxxxxxxxx

04.06.01

xxxxxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

04.06.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - pooperační (dočasné)

-

GYN; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx operaci

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx mammární - xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.03

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx

-

XXX; X16; XXX, XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx velikost, xxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 2 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.07

xxxxxxxxxxxx xxxx

04.07.01

xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxx xxxxxx objemových xxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx xx xxxxx xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.07.02

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx paty

ORP; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

do 18 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

1.044,00 Kč / 1 xxx

xx

04.07.03

xxxx xxx xxxxxxxxx

04.07.03.01

xxxx pro xxxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx části (tužinka x opatek) kryté xxxxxxxxx

XXX; XXX; REH; XXX; CHI; XXX; XXX

xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1 xxx / 2 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

xx

05

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx xxxxx kapilární xxxx

05.01.01

xxxx lancetová

05.01.01.01

pera lancetová

-

DIA; X4; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kongenitální hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha) - xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapek

1 xx / 5 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

05.01.02

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.02.01

xxxxxxx pro xxxxxxxxx pera

-

DIA; X4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hypoglykémie, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx xxxxxx suchých xxxxxxxx xxxxx

-

261,00 Kč / 1 xxx

xx

05.02

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

05.02.01

xxxxxxxxxx

05.02.01.01

xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do univerzálních xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat

DIA; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx antidiabetiky

1 xx / 6 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

XXX, INT

diabetes xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kongenitální xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha)

05.02.01.02

glukometry - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx stahování hodnot x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx včetně; xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.03

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do univerzálních xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kalkulátorem x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx kalkulátor xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx nastavení xxxxxx doporučuje xxxxx xxxxxxxx; možnost xxxxxxxxx xxxxxx x glukometru xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (léčba xxxxxxxxxxxx xxxx); xxx flexibilním xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

05.02.02.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení glukózy x krve

DIA; XXX; XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxxx antidiabetiky

100 xx / 1 xxx

5,22 Xx / 1 xx

xx

XXX, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při léčbě xxxxxxxxx

400 ks / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; nediabetická xxxxxxxxxxxx (inzulinom, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx hypoglykémie)

400 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou terapií (xxxxx xxxxxxxxxxxx pery xxxx pumpou)

1.500 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, dědičná metabolická xxxxxxx) x xxxx xx 10 xxx xxxxxx

2.500 xx / 1 xxx

05.02.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ketolátek x xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 let xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

50 xx / 1 xxx

5,20 Xx / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx xxxx

05.02.03.01

xxxxxxxxxxxx proužky xxx vizuální testování xxxx

XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

50 xx / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy (FGM = Xxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx glukózy (XXX = Xxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx bezdrátovým xxxxxxxx x zobrazuje xx xx displeji; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx mellitus X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx); xxxxx předepsat xxxxxxxx x glukometrem x přístroji xxx xxxxxxxxxxx monitoraci glukózy; xx xxxx xxxxxxxxx XXX xxx předepsat xxxxxxxx x xxx. 100 ks / 1 xxx a x dětí xx 18 xxx xxxxxx xxx. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx proužků xxx xxxxxxxxx glukózy x xxxx, nelze předepsat xxxxxxxx s glukometry x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

1.391,00 Kč / 1 xx

xx

05.02.04.02

xxxxxxx xxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxxxx zavedený x xxxxxxx; informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx přiložení xxxxxxxxx čtečky k xxxxxxx xxxxxxx; zobrazení xxxxxxxx hodnoty x x trendovými šipkami x xxxxxxxxxxxxxx načte xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx MARD (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) &xx; 15%

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; léčba xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou terapií (xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx); xx xxxx 3 xxxxxx; další xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx 18 xxx xxxxxx a xxxxxxxx od 19 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (objektivní spolupráce xxx xxxxx - 10 x xxxx xxxxx xx xxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x max. 100 xx / 1 xxx x u xxxx xx 18 xxx xxxxxx max. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26 xx / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Continuous Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy (XXX) - xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx "SMART" xxxxxxxxx

xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx bezdrátově xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; minimální xxxx použitelnosti senzoru 6 xxx

XXX; první xxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx mellitus X. xxxx; léčba xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx porušeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Gold xxxxx &xx; 4) x / xxxx x častými hypoglykémiemi (&xx; 10 % xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozmezí při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx pacientů x &xx; 5 % xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) x / xxxx xxxxxxxx diabetem (xxxxxx glykemická variabilita xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx &xx; 3,5 xxxx / 1) x / xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (2 x xxxx xxxxxxxxx hypoglykémií x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxxx; pacientky x xxxxxxxx I. xxxx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx; xxxx pacienti po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x / xxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx &xx; 60 xxxx / xxx, xxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx 3 x / nebo 6 xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

52.174,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03

XX xxx aplikaci xxxxxx

05.03.01

xxxxxxxxx xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx pera

-

DIA

diabetes xxxxxxxx (1 x / xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx)

1 xx / 3 xxxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

diabetes xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (3 x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx); při xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx

2 xx / 3 roky

05.03.02

injekční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

05.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; PRL

aplikace xxxxxxxx

200 xx / 1 xxx

2,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03

inzulínové xxxxx

05.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx xxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx prekoncepční xxxx x těhotenství

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03.02

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a / nebo labilním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; pacienti po xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.03

xxxxxxxxxx xxxxx - x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x / xxxx xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x / xxxx závažnými hypoglykémiemi x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rizikem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

79.130,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx léčený intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx kompenzací xxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pumpy; xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 xx (xxx xxxxxxxx, xxxxx systém xxxxxxx "xxxxxxxxxx" - xx 1 xxxx, xxxx. gestační diabetes)

71.304,00 Xx / 1 xxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx)

xx

1 ks / 4 xxxx

1. xxx 71.304,00 Kč; 2. - 4. rok 65.217,00 Xx / 1 xxx xxxxx (xxxxxx veškerého xxxxxxxxxxxxx x baterií)

05.03.04

ZP xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.04.01

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx aplikace léčiv x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

150 ks / 1 xxx

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx subkutánní infúze x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

48 xx / 1 xxx

05.03.04.02

xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infúze; xxxxxxxx xxxxxxx 1 xx 3.000 ml xxxxx; xxxxxxxxxxxx x xx 24 xxx. xxxxx

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

2 xx / 2 xxxx

100 %

ano

05.03.05

příslušenství xxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

-

100 xx / 1 rok

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.02

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx

500 xx / 1 xxx

1,70 Kč / 1 ks

ne

05.03.05.04

zásobníky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

150 ks / 1 xxx

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pumpy 3 - 4 ml

-

DIA

diabetes xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (inzulínová pumpa)

130 xx / 1 xxx

91,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.06

xxxxxxx xxxx x kovovoujehlou

-

DIA

diabetický pacient xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx (inzulínová xxxxx)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.07

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xxxx / 1 xxx

261,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03.05.08

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx kontinuální intravenózní xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 50 xxxx 100 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.09

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx intravenózní xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 xx / 1 xxxxx

100 %

ne

05.03.05.10

jehla xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoku

1,2x40 mm xxxx 0,9 x 40 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80 xx / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx dvoudílná

5 xx xxxx 10 ml

KAR

plicní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx xxxxxxxx dvoudílná

50 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

06

XX pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01

XX xxx xxxxxxxxxxx terapii - xxxxxxx xxxxxxxx

06.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

06.01.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40 % - 100 %

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; PRL; XXX; XXX; REH; DIA; XXX

-

-

0,0086 Kč / 1 cm2

ne

06.01.01.02

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101 % - 200 %

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 xx2

xx

06.01.01.03

xxxxxxxxxxx elastická xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx tlak xxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přecitlivělost

-

0,0260 Xx / 1 cm2

ne

06.01.02

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxx

06.01.02.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; INT; ANG; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

391,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.02.03

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x více

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 páry / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XXX - xxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; DER; XXX; XXX; ANG

bércový xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x kompresivními punčochami

1 xxx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Kč / 1 set

ne

06.01.03

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

06.01.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

-

2 páry / 1 xxx

391,00 Kč / 1 pár

ne

06.01.03.02

kompresivní xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

06.01.04.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Kč / 1 pár

ne

06.01.04.03

kompresivní xxxxxxxx - stehenní, xxxxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx a xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

1.130,00 Kč / 1 pár

ne

06.01.04.04

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; INT; XXX; PRL; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx s uchycením x xxxx, xxxxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.05

kompresivní punčochové xxxxxxx - dámské

06.01.05.01

kompresivní xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxx, zdravotní - XXX. kompresní xxxxx

XXX. kompresní třída 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; INT; XXX

-

2 ks / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.06

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GYN; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.06.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

1.043,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.07

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.07.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. X.X. 3446 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08

XX pro xxxxxxxxx kompresivních xxxxxxx

06.01.08.01

XX xxx xxxxxxxxx kompresivních xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx špičkou - xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

1 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08.02

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx punčoch x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - kovové

-

DER; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

1 ks / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09

xxxxx návleky

06.01.09.01

pažní xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. K.T. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. K.T. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.09.03

pažní xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; ANG; XXX

-

2 ks / 1 rok

204,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.09.04

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; XXX

-

2 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.10

kompresivní xxxxxxxxxx

06.01.10.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; X16; ONK

lymfatický otok

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.11

ZP pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkání

06.01.11.01

mobilizační xxxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx

2 ks / 6 xxxxxx

0,1729 Xx / xx2

xx

06.01.11.02

xxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.03

xxxxxxxxx xxx xxxxx

-

X16; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podkoží

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.04

xxxxxxxxx x prsty

-

J16; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x fibrotizací xxxxxxx

2 ks / 6 xxxxxx

518,80 Kč / 1 xx

xx

06.02

XX xxx přístrojovou lymfodrenáž

06.02.01

přístroje xxx sekvenční tlakovou xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

06.02.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfatický xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx mízního xxxxxxx vyžadující soustavnou xxxxxxxxx antiedematózní xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx antiedematózní xxxxxxx (xxxx. xx operacích xxxx, po xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx onemocnění); xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čtyřtýdenní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (autotechniky xxxxxxxxxxxxx x používání kompresních xxxxxxxxxxx xxxxxxx); x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístrojové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 3x xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxxxx; x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x léčbě xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dostupná, xxxxx zvolit zapůjčení x xx kratší xxxx

1 ks / 5 xxx

12.609,00 Xx / 1 xx

xxx

06.02.01.02

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; pouze xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tlakovou lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 ks / 2 roky

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.03

xxxxxxx xxxxxxx - na xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx

-

X16; pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.04

xxxxxxx návleky - na xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.05

masážní návleky - xx dolní xxxxxxxxx, kalhotové

-

J16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

4.696,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.06

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx, xxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 2 roky

1.565,00 Kč / 1 xx

xx

06.02.01.07

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxx, xxxx, genitál - xxxxxxxx

X16; pouze xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

75%

xx

06.03

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

06.03.01

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx zhotovené - xxxxx xxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

365,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.02

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx horní končetinu

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx II. x XXX. stupně

6 xx / 1 rok; xxxxxxx xx dobu 1 roku

243,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.03

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - na xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

122,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.06

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - xxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx popálení II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

1.261,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.08

návleky xx xxxxxxxxxx - sériově xxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení XX. x XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

313,00 Kč / 1 ks

ne

06.04

kompresní systémy xx suchý xxx

06.04.01

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx systémy na xxxxx xxx - xxxx

xx výběr II. - IV. kompresní xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; CHI; INT; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.01.02

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - ruka

na xxxxx XX. - XX. kompresní xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; GER; XXX; XXX; XXX; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxx komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx systémy xx suchý xxx - xxxx x xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

2.478,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02

dolní xxxxxxxxx

06.04.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zip - xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované komprese

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1,043,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxxxxx xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.522,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx na suchý xxx - lýtková xxxx a xxxxxxxx

xx xxxxx II. - XX. kompresní xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx - xxxxxxxx xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.05

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx lékaře; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX pro pacienty x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx, xxxxx limituje xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.01

xxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xxx lokomoci, xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx dolních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

07.01.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx odklopné xxxxxxx; odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; INT; REH; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pro xxxxxxx použití xxx xxxxxxxxx jedné dolní xxxxxxxxx (nutné vyznačení xxxxx xxxxxx xxx xxxxx medicínské xxxxxx)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.02

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx, variabilní

nosnost xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rychloupínací xxx; xxxxx bočnic; xxxxxxx doplnit příslušenstvím

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx mechanického invalidního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 5 let

7.826,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx slitin; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx zadní xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx slitin; nosnost xxxxxxxxx 100 kg; xxxxxxxxxxx xxxx odklopné xxxxxxx; xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; rychloupínací xxxxx xxxx; možnost xxxxx xxxxxxx; nastavení sklonu xxxxxxx; xxxxxxxxx výšky xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 kg x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx podpůrných zdravotnických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 let

12.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx zadní xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx sedačky; xxxxxxxxx výšky xxxx; xxxxxxxx xxxxxx do 16 xx x xxxxxxxxx provedení; xxxxx xxxxxxxxxxx podniček; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxx xxx x hloubky xxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx podpůrných zdravotnických xxxxxxxxxx pro lokomoci xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.06

mechanické xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 xx; xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; volba výšky xxx; xxxxxxxxx úhel xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx stupaček, xxxxxxxxx předních i xxxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxx těžiště; xxxxxxxxxxxxx xxx xxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx aktivního xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

39.130,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.07

mechanické vozíky - xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx hloubka xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka x kryty xxx x základní xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby malého xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx schopností xxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

19.130,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.08

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; bezpečnostní xxxxxxx x xxxxx kol x xxxxxxxxx výbavě; xxxxxxxx xxxxxx xx 11 kg x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx aktivního xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

34.783,00 Kč / 1 xx

xx

07.01.01.09

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 160 xx nebo nadměrné xxxxxxx; odnímatelné xx xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky; xxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx 20 kg v xxxxxxxxx provedení

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx); xxxxxxxx nad 120 xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 let

13.043,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.10

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, odnímatelné xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx

1 xx / 5 xxx

27.826,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.11

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 kg, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; specifické xxxxxxxx postižení, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.12

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx z xxxxxxx slitin, xxxxxxx xxx. 110 xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stoje

NEU; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx x současně x xxxxxxxxx potřebné xxxxx zátěže xxxxxxx xxxxxxxx a trupu x zlepšení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x uropoetického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxxxxxx stojanem

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.13

mechanické xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx; výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedačky x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx brzdy, xxxxxx xxxxx; bezpečnostní xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zajistit medicínské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx úhradových skupin

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Kč / 1 xx

xx

07.01.01.14

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxx; výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxxxxx sedačky x xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka

INT; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. xxxxxxxx 6 xx / xxx.

xxxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx těžké xxxx trvalé úplné xxxxxxx chůze xx xxxxxx vzdálenosti, k xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx poruchou funkce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x chronickým xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

07.01.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx minimálně 100 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx x xxxxxxxxx minimálně 300 xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx příslušenství

INT; XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

1 xx / 7 xxx

65.217,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.02.02

elektrické vozíky - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 kg; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 300 nabíjecích xxxxx; částečně xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny

1 xx / 7 xxx

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, variabilní

nosnost 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx nebo levou xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; odnímatelné nebo xxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx; vhodnost xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x zároveň xxxxxxxxxx xxxx kyvným xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx deficit nelze xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391 Kč / xxx XXX / 1 ks / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku xx xxxx §32 xxxx. 3

1 xx / 7 xxx

108.696,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zádové opěrky; xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedu; xxxxxxxx xxxxxxx stavitelné; xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 nabíjecích xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx nastavitelný xxx x sklon xxxxxx xxxxxx; bezpečnostní xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx x zároveň xxxxxxxxxx nebo kyvným xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx deficit xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx vozíku z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předepsat současně x xxxxxxxxxxx invalidním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391,00 Xx / xxx XXX / 1 ks / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx zbytkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku se xxxx §32 xxxx. 3

1 xx / 7 xxx

123.478,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.02.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; odnímatelné xxxx xxxxxxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx cyklů x 60 Xx; částečně xxxxxxxxxxxx sed x xxxxx zádové xxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx vertikalizace xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx elektrické funkce

NEU; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin, x xxxxxxxxx xxxxxxxx osové xxxxxx dolních xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o x xxxxxxxxxxxxx traktu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

121.739,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.03

xxxxxxxxxxxxx x vozíkům

07.01.03.01

příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vozíkům

-

INT; XXX; XXX; PED; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

1 ks / xxx xxxxxx xxxxxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vozíkům

-

REH; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, variabilních x aktivních

NEU; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

k xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxx poruchou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nebo x chronickým xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx a plné xxxxxxx mechanického xxxxxx, xxxxxxx předepsat současně x xxxxxxxxxxx invalidním xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx zbytkového svalového xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv nebo x chronickým onemocněním, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx současně x mechanickým invalidním xxxxxxx xxx indikaci xxxxxxx zbytkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xxx - dle xxxxxx

07.01.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx x vozíkům xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; ORT; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování, xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.05

elektrické polohování xxxx

xxxxx uhradit k xxxxxxx ze xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx vozíku, xxxxx xx xxxx příslušenství x xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.06

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx k vozíkům xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

95%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.07

joystick xxxxxxxx xxxx, bradou, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxx s minimální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

98%

xxx - xxx vozíku

07.02

zdravotní xxxxxxx + příslušenství

07.02.01

zdravotní xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

07.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - nepolohovací

pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; hmotnost xxxxxxx xx 15 xx v xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanického xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

12.174,00 Xx / 1 ks

ne

07.02.02

zdravotní xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx krátkodobé xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 45 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedu, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 16 kg x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, nutnost částečného xxxxxxxxxx a fixace, xxx schopnosti samostatné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

13.913,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nosnost 40 xx, nastavení xxxxxxx xx a xxxxx xxxxx jízdy, xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxx, nastavitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx 65 stupňů, xxxxxxxxxxxx hloubka sedu, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 25 xx x minimální výbavě, xxxxx doplnit příslušenstvím

NEU; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, xxxxx postižení xxxxxxxx x nutností xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 3 roky

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx xxx sedací xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx; xxxxx, které xxxxx kompenzovat kočárkem xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx ke zdravotním xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx medicínsky zdůvodnitelné

-

NEU; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

90%

xx

07.02.05.02

xxxxxxxxxxxxx medicínsky zdůvodnitelné x podvozkům xxx xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEU; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

po xxxxxxxxx ortézy xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx; xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozíkem

1 xx / 5 xxx

90%

xx

07.03

xxxxxxxx XX pro lokomoci

07.03.01

berle

07.03.01.01

berle - podpažní

opěrka xxxxx xx vyměnitelná, nastavitelná xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX

xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx

1 xxx / 2 xxxx

348,00 Xx / 1 xxx

xx

07.03.01.02

xxxxx - předloketní

pevná, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx délka xxxxx x nenastavitelná xxxxx předloktí

DIA; INT; XXX; XXX; CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 2 xxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxxx, speciální

berle x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rukojetí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx berle x xxxxxx předloktí)

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX

xxxxxx omezený xxxxx xxxxxxx končetin

1 xx xxxx 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx řešit pomocí xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

xxxxxxxx - 2xxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx rám s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx madel x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, použití xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

-

1 xx / 5 let

1.739,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.02

xxxxxxxx - 3kolová

rám x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výškově xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 cm, xxxxxxx x interiéru i xxxxxxxxx, průměr kol xxxxxxxxx 150 mm, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 xxx

2.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.03

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxx x možností xxxxxxx, xxxxxxxx madla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx převážně x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 180 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;XXX

-

1 xx / 5 let

3.043,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.04

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.217,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.05

xxxxxxxx - 4xxxxxx xxxxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.06

xxxxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 cm. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx madla, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX;

-

1 xx / 5 xxx

4.522,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.07

xxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx verze technického xxxxxxxxx xxx věku x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx skládací xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx body xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; NEU; ORT; XXX

xx 18 xxx xxxxxx

1 xx / 5 let

6.087,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.03

opěrné xxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, deficit nelze xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx či xxxxx xxx

07.03.03.01

xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx určené k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx xxxxx dolních xxxxxxxx x snížená xxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

07.04

prostředky xxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

07.04.01

xxxxxxxx xx WC

07.04.01.01

nástavce xx XX

-

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx těla xx xxxxx x měnění xxxxxx v xxxx; xxxxx xx operaci xxxxxx a kyčlí

1 xx / 3 xxxx

826,00 Xx / 1 xx

xx

07.04.02

xxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.04.02.01

xxxxxx xxxxxxx - elektrické

zvedák xxxxxxxx x koupací xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu 25 - 45 cm; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx na xxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 kg

GER; NEU; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx x parézou xxxx xxxxxx končetin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x zajištění bezpečného xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

14.783,00 Xx / 1 ks

ano

07.04.02.02

příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vanovým xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxx, stabilizační xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx prevenci poranění x těžce imobilních xxxx (xxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, poruchou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, těžkým xxxxxxx xxxxxxx nosných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xxx

07.05

XX xxx xxxxxx xxxxxxxx

07.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

07.05.01.01

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 85x200 cm s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; polohování trupu, xxxxxx, xxxxx (čtyřdílná xxxxx plocha x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx plochy x xxxxxxx xxxxxxxxx 30 cm, xxxxxxx xxxxxxxxx 130 kg; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo odejmutí

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx těla vleže x xxxxx x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x vsedě, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovládací xxxxxxxx x sám xx xxxxxxxxx, anebo xx xxxx schopna xxxxxxxx osoba

1 xx / 10 let

23.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.01.02

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - dětská

lůžko pro xxxxxxx xxxx o xxxx s xxxxxx xxxxxxx úměrnou xxxx xxxxxx; možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výšky xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx pádu

NEU; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

dlouhodobé xx xxxxxx xxxxx x těžkými obtížemi x xxxxxxxx - xxxxx základní xxxxxx xxxx vleže x xxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x prostorové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx lůžku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče v xxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02

xxxxxxxxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxx

x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx zádové xxxxx; xxxxx rukou (xxxxxxxx); xxxxxxx opera; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

těžké xxxxxx x udržení xxxxxx xxxx vsedě nebo xxxxx porucha xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, úplné xxxxxx x chůzi na xxxxxx vzdálenosti

1 xx / 7 xxx

22.609,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.02

xxxxxxxxxx zařízení - xxx xxxxxx, s xxxxxxxxx polohováním xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx polohovatelné xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nastavitelná xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx sedu (xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx nastavitelná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx opera; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx těla xxxxx nebo těžká xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx porucha xxxxxxxxx xxxx xxxxx x dolních končetin, xxxxx obtíže v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx korekci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx deformity (těžké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx); nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx

1 xx / 7 xxx

60.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.03

xxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výškově xxxxxxxxxxxx pánevní x xxxxxx fixační xxxx, xxxxxxxxxxx podvozek

NEU; ORT; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx obtíže x xxxxxxx xxxxxx těla xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx psychomotorických xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tonu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx vzdálenosti, x xxxxxxxxx xxxxxxxx osové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx traktu, xxx xxxxxxxx x potřebou xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 7 let

52.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněné x polohovacím xxxxxxxxx

-

XXX; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 ks / 7 let

90%

ano

07.05.03

pojízdné xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvedák x rozsahem xxxxxx xxxxxxxxx 120 cm; xxxxxxxxx dvoubodové xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xx; motor x xxxxxxxx nouzového xxxxxxxx; možnost zdvihu xxxxx, v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx obtížemi x xxxxxxxx xx xxxxx - změna xxxxxxxx pozice těla xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx; trvalé xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx vzdálenosti; x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx x případně xxxxx, nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit zátěž

1 xx / 10 xxx

24.348,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.03.02

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx;xxxxx provedení

PRL; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx x těžkými obtížemi x xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže x xxxxx; xxxxxx těžké xxxx úplné xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx vzdálenosti; v xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvedáky

1 xx / 3 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.05.04

xxxxxxxxxxxxx x XX xxx xxxxxx pacienty

07.05.04.01

hrazdy x hrazdičkou - xxxxxxxxxx stojící

-

PRL; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx lůžku - měnění základní xxxxxx xxxx vleže x vsedě a xxxxxxxxxxxx - přesun xxxxx x xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkem

1 xx / 10 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06

XX xxxxxxxxxxxxx

07.06.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.06.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dekubitů

prořezávaný xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výška minimálně 10 xx, hygienický xxxxx, xxxxxxx minimálně 100 xx

XXX; CHI; XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xx