Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a

Osobní rozsah zdravotního pojištění §2

Vznik a zánik zdravotního pojištění §3

ČÁST II. Pojistné

Plátci pojistného zdravotního pojištění §4 §4a §5 §6 §7 §7a

Povinnost platit pojistné §8

Výše a způsob placení pojistného a penále §9

ČÁST III. Práva a povinnosti plátců pojistného

Oznamovací povinnost plátců pojistného §10

Živnostenské úřady §10a

ČÁST IV. Práva a povinnosti pojištěnce §11 §11a §12

ČÁST V. Podmínky poskytování hrazených služeb

Hrazené služby §13 §14 §14a

Předchozí souhlas §14b §14c §15 §16

Regulační poplatky §16a

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely §16b §17 §17a §17b §17c

Podmínky poskytování hrazených služeb §18

Rozhodování o poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění §19 §20 §21

Zvláštní ambulantní péče §22

Zvláštní lůžková péče §22a §23 §24

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči §25

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace §26 §27

Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby §28

Preventivní péče §29 §30

Dispenzární péče §31

Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků §32

Cirkulace zdravotnických prostředků §32a

Poskytování konopí pro léčebné použití §32b

Mimořádné opatření pro zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví §32c

Opatření Ústavu pro zachování dostupnosti nenahraditelných hrazených léčiv a pro zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví §32d

Léčebně rehabilitační péče §33

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách §34 §35

Transplantace tkání a orgánů §35a

Přeprava a náhrada cestovních nákladů §36 §37

Posudková činnost §38 §38a

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva §39

ČÁST VI. Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39a

Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39b §39c

Zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků §39d

Zásady pro úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění §39da

Úhradová soutěž §39e

Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady §39f

Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady §39g

Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady §39h

Změny rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39i

Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39j

Mimořádné prodloužení lhůty §39k

Hloubková revize úhrad §39l §39m

Zveřejňování informací §39n

Doručování v řízeních podle části šesté §39o

Zkrácená revize maximálních cen nebo úhrad §39p §39q

ČÁST VII. Kategorizace a cenová a úhradová regulace zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

Ohlašování §39r

Zařazování do úhradových skupin §39s

Zveřejňování informací §39t

Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků §39u

Dohoda o nejvyšší ceně §39v

Cenová soutěž §39w §39x §39y

Doručování v řízeních podle části sedmé §39z §39za

ČÁST VIII. Zdravotní pojišťovny §40

Zpracování osobních údajů §40a §40b §41

Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů §41a §41b

Kontrola §42 §42a §42b §43

ČÁST IX. Pokuty a přirážky k pojistnému

Přestupky §44 §44a §44b §45 §45a §45b

ČÁST X. Síť poskytovatelů zdravotních služeb §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52

ČÁST XI. Ustanovení společná

Rozhodování §53 §53a

Doručování §53b §53c

Zástavní právo §53d §54

Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci §55

Vztah k mezinárodním smlouvám §55a §55b

ČÁST XII. Ustanovení přechodná a závěrečná §56 §57

ČÁST XIII. Změna a doplnění souvisejících zákonů §58 §59 §60

ČÁST XIV. Účinnost §61

Příloha č. 1 - Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Příloha č. 2 - Seznam skupin léčivých látek

Příloha č. 3 - Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz

Příloha č. 4 - Stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady

Příloha č. 5 - Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Nález Ústavního soudu - č. 167/2000 Sb.; č. 207/2003 Sb.; č. 57/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 238/2013 Sb.; č. 185/2017 Sb.; č. 231/2017 Sb.; č. 75/2019 Sb.; č. 6/2021 Sb.; č. 171/2022 Sb.

č. 459/2000 Sb. - Čl. II

č. 176/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 438/2004 Sb. - Čl. VIII

č. 123/2005 Sb. - Čl. II

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 298/2011 Sb. - Čl. II

č. 369/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XXVIII

č. 44/2013 Sb. - Čl. VI

č. 256/2014 Sb. - Čl. II

č. 1/2015 Sb. - Čl. II

č. 200/2015 Sb. - Čl. II

č. 66/2017 Sb. - Čl. V

č. 290/2017 Sb. - Čl. II

č. 282/2018 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. II

č. 167/2023 Sb. - Čl. V

č. 173/2023 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 68), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 106) a xxxxxxxx

x) veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x podmínky, xx xxxxx jsou na xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx zdravotní xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

x) způsob xxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx hrazených xx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poukaz xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx")xxxxx 106).

§1a

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) nemá trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

1. xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. jí xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

4. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky,

5. xx bylo uděleno xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

7. xx Xxxxx republika xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxx x xxxxx, xxxxx xxxxx vyplývá x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 106), xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxx xxxxx ponechávající xx xxxxxx postavení x xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

9. xx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx povolený xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž tato xxxxx xxxxxxxx 60 xxx věku, a xxxx xx dobu xxxxxx o xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxxxx za xxxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx,

10. xx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trvalý xxxxx na území Xxxxx republiky, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxx osoba xxxxxxxx 60 xxx xxxx, a xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osobu, xxxx-xx žádost podána xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

11. xxx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx požitků xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 83), zaměstnává xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. 52)

(3) Zaměstnáním se xxx účely zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], ze xxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 83).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zapsána x obchodním rejstříku, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx určeném xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 zákona o xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x jsou xxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx diplomatických xxxxx x xxxxxx, nebo xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§8 xxxx. 4).

§3

Vznik x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká

a) xxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky povolením xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobývat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x svěření xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxx svěřena, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxx Xxxxx republiky nachází xxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x svěření xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky dnem

1. xxxxxxx xx zaměstnání,

2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx dnem, xx něhož je xxxxxxxxxx xx xxxxx x udělenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o umístění xxxx xxxxxxx nezletilého xxxxxx do xxxx,

7. xxx se Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stala xxxxxxxxxx ke zdravotnímu xxxxxxxxx; to platí xxxxxxx i u xxxxx, xxxxx nárok xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 106), nebo xxx-xx x osobu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

8. xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx,

9. xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 9, xxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx,

10. xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 10, xxxx xxxx, xxx byla xx xxxx xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx

11. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. dnem nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx zániku xxxxx,

4. xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx něhož xxx není považována xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 124),

6. xxxx zrušení xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x umístění nebo xxxxxxx nezletilého dítěte xx xxxx,

7. xxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx i u xxxxx, jejíž nárok xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 106) xxxx xxx-xx o osobu xxxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xxxxx na rovné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

8. xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 9 xxxxxxxxx xxxx měsíce, x xxxx xxxx xxxxx dosáhla 60 xxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nastala-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xxxxxxxxx xxxx měsíce, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 60 xxx věku, xxxx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, nastala-li xxxx xxxxxxxxxx později, xxxx

10. xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 skončením platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zletilosti, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "plátci xxxxxxxxxx") xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx.

§4a

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§5

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 83), x xxxxxxxx

1. xxxxx, která xx pouze xxxxxx xx závislé xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xx daně xxxxxxxxxx,

2. xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx xx xxxxx x praktického xxxxxxx,

3.&xxxx;xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě více xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx u jednoho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx úhrn xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxxxx nedosáhl xxxxxx xx výši xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx účast takové xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"); xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xx skončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx zúčtovaný xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx dohoda xxxxxxxx,

4. xxxxx družstva, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx vykonává xxx xxxxxxxx práci, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x pracovní činnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pracovní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x takových xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx započitatelného xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx zákonů,

b) je xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí

1. osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx plynou xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xx xx xxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x udržení,

c) xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxx xxxx uveden xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx za xxx plátcem pojistného xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx,

x) xx osobou xxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 9 xxxx 11.

§6

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxx zaměstnance s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 24) zúčtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxx je xxxxxxx pojistného prostřednictvím xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 9 xxxx 11; xxxxxxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx podle zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx; 47)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx předpisů Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx; 47)

x) xxxx na xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění 78);

x) uchazeče x xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxxxxxxx; 49)

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 76), x to za xxxxxxxx, xx nejsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxx obdobném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vdoveckého xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx rodičovského příspěvku xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx jiné xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost) xxxx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx) 74), x xxxxx xxxxxxxx x xxxx osoby, x xxxxx pečující x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx osoby xx xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx);

x) xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací detence xxxx xxxxx, xxxxx xx výkonu trestu xxxxxx svobody nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx uvedené x §5 xxxx. x), xxxxx xxxx příjemci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7)

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxx xxxxx dosáhly věku xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx důchod, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důchodu x nemají xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti x xxxxxxxxxx žádný xxxxxx x xxxxxx, xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíčně částku xx xxxx minimální xxxx; 8)

k) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxx xx sedmi xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx děti xx 15 let xxxx, nejde-li o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx splněnou x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx věku umístěno x xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx-xx x xxxx xxxxxx povinnou xxxxxx docházku, xx xxxx návštěvy školy, x xxxxxxxx umístění x xxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx otec xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx, 9) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti;

l) xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxx §5 xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx pojistného xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx písmen x) xx l);

n) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxx složkách státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx k výkonu xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, x xxxxxx příjem xx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxx §5 xxxx xxxxxx osobami vykonávajícími xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx cizího xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu práce x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x zahraničí;

o) xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 3 xx 5 a 10, xxxxx nemají xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx 73), xxxxx nemají xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, doživotní xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §22 xxxx. 4 xxxx §23 xxxx. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx; xxx stanovení xxxxxx xxxx x žen xx postupuje stejně xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx 26 xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v prezenční xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5; xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kalendářní xxxxx, v xxxx xxxxx ukončila xxxxxxx xxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx 130), xxxxx tyto osoby xxxx xx dni 31. prosince 2021 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezaopatřené xxxx poskytující xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx podle §953 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxx dítě xx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí 131), x to xxxxxxx xx dobu 2 xxx od prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx náleží; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x důchodem xxxx výživným xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx osoby xxxxxxx x odstavci 1 písm. a) xx h), x), x) a t) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát x xxxx osoby.

§7a

Zákonný zástupce, opatrovník xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 9 xxxx 11 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx osobu.

§8

Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna") x výjimkou xxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dani, xxxxxxx xxxxxxx upravuje zákon xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti [§5 xxxx. x)];

x) xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x);

x) ke xxxxxxx se po xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásil xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x);

x) xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx započal xxx xxxx 1. xxxxxx 1993, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx po 30. xxxxx 1995; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 x 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx 30. xxxxx 1995, jestliže xxxxxxxxxx

1. xxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojištěn,

2. x xxxxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pojistného xx své xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nástupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x zaniká xxxx xxxxxxxx zaměstnání, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §6. Za xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx se považuje

a) x xxxxxxxxxx poměru xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx do práce, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

b) x xxxxxxxxxx poměru xxx, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx skončení služebního xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx členství xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx, den xxxxxxxx xxxxx xxx družstvo, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x zaměstnanců činných xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx zvolením xx xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxx jako dlouhodobě xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx odměna xx výkon funkce xxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx funkce dlouhodobě xxxxxxxx xxxx kteří xxxx xxxxxxxx do xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx, xxx vykonávají xxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx po dobu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

g) u xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolených xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a členů Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu, xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Rady Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, xxxxxxxxxx arbitra, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejného xxxxxxxx práv x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx den xxxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx skončení výkonu xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxx v písmenech x) až x), xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, xxx xxxxxxx xx xxxxxx, x za xxx ukončení zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx den, xx xxxxxx začal xxxxxxxxxx pracovník poskytovat xxxxxxxxxxxxx službu, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí 109), xxx, xx xxxxx xxx tato odměna xxxxxx, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx považuje den, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxx zařazení xx práce, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx považuje xxx odvolání x xxxxxx práce,

m) u xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxxxx pracovního poměru, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik, xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx a funkčních xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje den xxxxxxxx xxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx §7 xxxxx plátcem xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem, xx xxxxxxx stát xxxxxxx xxx podle §7 xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xx dobu, xxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o této xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dnem, který xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxx xxxx xxxx xxxxx, ne xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx až xx xxx, xxx xx pojištěnec u xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o uzavřeném xxxxxxxxxx pojištění v xxxxxx x xxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění x xxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx x odhlášení xxxxxxx; xxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x cizině, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx povinen xxxxxx pojistné x Xxxxx republice podle xxxx první, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxx netrvalo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx přihlášení. Xx xxxxxxxxxx pobyt x xxxxxx xx považuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx pojistného pojistné xx stanovené xxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce x cizině, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxxxxx x po celou xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx pobytu v xxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx začíná xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx jako počátek xxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx xxxx poručníka xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) bodě 9 xxxxxx narozením xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx xxxxx xxxxxxxx 60 dnů xxxx.

§9

Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxx pojistného, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx placení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10)

(2) Xxxxxxxx xx zaměstnance xxxxx x jedné xxxxxxx zaměstnanec, ze xxxx xxxxxx zaměstnavatel.

XXXX XXXXX

XXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx do osmi xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxxxxxxx též tuto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx odhlášením od xxxxxxx pojistného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx xxxxx platit xx xxxxxxxxxxx pojistné, x xx i x xxxx případech, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pobyt x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit příslušné xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx údaje xxxxxxx xxx písmeny b) x c) svému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen oznámit xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx do osmi xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, podnikající xx xxxxxxx živnostenského oprávnění, xxxxx xxxx povinnost x tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx 80). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu nebo x xxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; povinnost xx splněna dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pojištěnec je xxxxxxx xx osmi xxx ode xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x), oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx nebo xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxx §7. Xx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tuto povinnost xxxxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx pojištěnce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx poručník xxxxxxx oznámit xx xxxx xxx ode xxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx narození; není-li xxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník nebo xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x xxxxx xx xxxxxxxx otec xxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xxxx 10 xx xxxx zákonný xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx pojištěna xxxxx xxxxxx x xxx xxxx narození; xxxx-xx matka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx otec xxxxxx x xxx xxxx narození. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěni xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx poručník xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxxx úřady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx 81) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx pojišťovna").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti, x to x xxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(3) Živnostenské xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně kopie xxxxxxx, které pojištěnec xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Sb. x účinností od 1.8.2006

ČÁST ČTVRTÁ

PRÁVA A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

(1) Pojištěnec xx xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) na výběr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx x příslušné zdravotní xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,

x) na xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx poskytovatel nesmí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úhradu,

e) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x v případech, xxx xxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx nemá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx uzavřenou smlouvu,

f) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx výskytem x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropské xxxx 114) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), včetně xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěním,

i) xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16a,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zaplacení doplatku xx xxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx oprávněnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx §16b xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx §16b odst. 2.,

x) xx náhradu xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx péče, xxxxx xx byla poskytnuta xx území České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), x to xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx takových xxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnuty na xxxxx Xxxxx republiky,

n) xx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxx xxxxx stížnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vojáci v xxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolaných x xxxxxxxxxx cvičení nebo službě x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xx službu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx škol jsou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxx pojištěni x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 11) xxxxx, xxxxxxxx, trvalé xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx ukončili xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx 12 xxxxxx nezapočítává doba xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx v xxxxx xxxxxx, 50) s xxxxxxxx vojáků x xxxxxx povolaných k xxxxxxxxxx cvičení, nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vojáky x xxxxxx zařazené x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výkonu vojenské xxxxx služby, kteří xxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx škol, 51) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x povolání a xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxx úhrady xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 22), při které Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx osobám x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nástupnickou zdravotní xxxxxxxxxx. Informaci x xxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Vojenská xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) U xxxx, x nichž má xxx provedeno xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx do policejní xxxx nebo xx xxxxx xx z xx xxxxxxxxx, a xxxx, kterým jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 66) x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxx změnit jednou xx 12 xxxxxx, x to xxxx xxx x 1. xxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatřenou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx zástupce, opatrovník xxxx xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx požadovaným xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den této xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx následující. Přihlášku xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx již xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx, jsou-li xxxxxx xx stanovené lhůtě.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx

x) zdravotní xxxxxxxxxx, u které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) byla xxx zdravotní pojišťovnou, x xxxxx xx xxxxxxxx, zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx x zdravotní xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx,

x xx xxxx x xxxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx xxxx poručník.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx právo xx xxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxx. Xxxx narození xx xxxx stává xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxxx matka xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx narození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx otec xxxxxx v den xxxx narození.

(5) Změnu xxxxxxxxx pojišťovny dítěte xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx přidělení xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§12

Xxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxxxx oznamovací povinnost xxxxx §10,

x) xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx x tehdy, xxxxx-xx se pojištěncem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxx xx osmi xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx vět xx xxxxxxxxxxxxx povinen pojištěnci xxxxxxx xxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnanci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zaplatil x souvislosti x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem,

c) hradit xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx x dodržovat poskytovatelem xxxxxxxxx léčebný režim,

e) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx preventivním xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyvarovat se xxxxxxx, xxxxx cílem xx vědomé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx průkazem pojištěnce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovně ztrátu xxxx poškození průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

1. zániku xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x);

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. dlouhodobém xxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x to xx 30 dnů xxx xxx, kdy ke xxxxx došlo; xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx se převážně xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"),

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvolené zdravotní xxxxxxxxxx doklad o xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle §16b xxxx. 1, že xx xxxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, skutečnost, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného rozhodnutí,

o) xxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx doložil xxxxx §16b xxxx. 1, xx byl xxxxx xxxxxxxxxx ve druhém xxxx třetím xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, xxx se x xxxx změně xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x posouzení zdravotního xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xx zdravotního pojištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx stav nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) odpovídají zdravotnímu xxxxx pojištěnce x xxxxx, jehož xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jsou v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx,

x) xxxxxxxx důkazy x xxxxxx účinnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxx, xxxxx x buněk xxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cestovních xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx určených x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (uchovávání, skladování, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x odběrem x z xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a x xxxxxx místa,

g) xxxxxxxx odebraných xxxxx, xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce x xxxxx včetně xxxxxxxx,

x) xxxxx průvodce xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; tuto xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Ze zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojištěnci xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytne náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x cizině, a xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx takových xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hrazené přeshraniční xxxxxx, a xx xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělením xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxx §14b, xxxxxxxx se xx xxxxxxx nákladů xxxxx tehdy, xxx-xx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxx poskytnutí xxxxxxxxx přeshraničních xxxxxx x nezbytnou péči xxxxxxxx podle koordinačních xxxxxxxx a náklady xxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxx xxxxxx, použije xx xxx náhradu xxxxxxx vynaložených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstavec 3 věta první. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, x celkovou výší xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxxxxx xxxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Státního ústavu xxx xxxxxxxx léčiv (xxxx xxx "Xxxxx") xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxx náhrady xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4 xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vydané xxxxx §17 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §15 odst. 5 x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx účetního dokladu, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx provádí; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x čerpáním xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx služeb (dále xxx "xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14x

Xxxxxxxxx souhlas

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 podmíněno udělením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx hrazené xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospitalizaci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zdravotnické xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxxxx xxxx začátkem xxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxx pouze, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které nelze xxxxxxxxx xx přijatelné, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

b) xx důvodná xxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, kdo má xxxxxxx přeshraniční služby xxxxxxxxxx, existuje důvodná xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x bezpečí xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené nařízením xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx nařízení; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx, xx žádá pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx požaduje x xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výhodách, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx.

§14x vložen právním xxxxxxxxx x. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14x

(1) Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx místo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx místo"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx údaje kontaktního xxxxx zveřejňují xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst x jiných členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxx standardy x pokyny xxxxxxxx,

x) xxxxxxx pacientů, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stížností x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uvedeny na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx použít x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx žádost poskytuje xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx omezeních xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení,

d) xxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxx x čerpáním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských státech Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x čerpáním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx odvolání x xxxxxxx, xx-xx pacient xx xx, xx xxx poškozen na xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxx čerpání zdravotních xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x koordinačních nařízení x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 kontaktní místo xxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xx xxxxxx xxxxxxxxx xx formě, xxxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxx potřebných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx komisí, xxxxxxxxxxx pojišťovnami a xxxxxxxxxx xxxxxxxx působícími x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, orgány příslušné x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici.

§14c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§15

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nehradí, xxxx xx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx výkony xxxxxxxxxxx.

(3) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxx), hradí

a) ženám x oboustrannou neprůchodností xxxxxxxxx ve xxxx xx 18 let xx dne dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx ženám xx xxxx od 22 xxx do dne xxxxxxxx čtyřicátého xxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx, xxxx bylo-li x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeneseno xx xxxxxxxxxx orgánů ženy xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxx, čtyřikrát xx xxxxx

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx látky:

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx proti xxxxxxx,

x) xxxxx proti hadímu xxxx,

x) sérum xxxxx xxxxxxxxx,

x) sérum xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) sérum xxxxx vzteklině,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx tetanu,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxx hepatitidě X,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx stafylokokovým xxxxxxxx,

x) xxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx (užívaná xxx xxxxx otrav xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx kovy a xxxxxxx).

(5) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče léčivé xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xxx ně Xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx (§39h) xxxx podle §32d. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxx plně xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxx vyráběné léčivé xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lůžkovou xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx při poskytování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x buňky, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x závažnosti onemocnění, x pojištěnec xx xx jejich xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx a xxxxx, pokud xxx Xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxx nepřizná úhradu, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) které xxxxxx xxxxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx intervence,

e) xxxxx xxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39b xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x držitel registrace xx xxxxxxx xxxxx x žádostí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nezavázal xxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx trh x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 12 měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x takových xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přiznáním xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx zájmu podle §17 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Terapeutickou xxxxxxxxx xx xxxxxx schopnost xxxxxxxxx žádoucí účinek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účelnou terapeutickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xx xxxxxxxxxxxx x nejbezpečnější xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x léčivé přípravky xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx §39da, xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prevenci nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxx") xx v xxxxxxx x veřejným xxxxxx podle §17 xxxx. 2.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; nákladová xxxxxxxxxx je hodnocena xx srovnání s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přijímán xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měřitelného xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx srovnatelném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náklady xxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxx při vyšších xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinku xx xxxxx poměr srovnatelný x jinými terapeutickými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spojenou s xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxx x použitím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo léčebného xxxxxxx, který xxx xx hrazen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx do xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(9) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx do rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx výše x xxxxxxxx úhrady léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx revizi podle §39l v xxxxxxx, xx účastník xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx ostatních v xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x velikosti balení,

b) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanovené podle §39c xxxx. 2 xx 5,

x) znění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx změnu xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádným xxxxx xxxxxxx přípravkem nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hrazenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, změně x xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely,

b) podmínění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) způsobem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přípravkům x potravinám pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, změně x xxxxxxx maximálních xxx xxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx") 84),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny.

(11) Xxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovateli, xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřela xxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxx smlouvy xxxx xxx uvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele.

(12) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxxx x návodu k xxxxxxx, byl-li výrobcem xxxxx, za xxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx

x) kompenzace xxxxxxxxx xxxx nebo postižení.

(13) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxx xx poukaz xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxx x x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx

x) zveřejňuje ohlášení x zařazení, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stromě uvedeném x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxx stanoviska x xxxxxx výběru úhradové xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxx vlastností x xxxxxxxx účelu xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o vytvoření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zařazení xxxx xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx,

x) vypisuje cenovou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výsledky,

g) xxxxxxxxx x změně výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(15) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hradí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxx xxxxxx.

(16) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nehradí vyšetření, xxxxxxxxx, xxxxxx přípravky, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxx provedené x osobním xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxx právnických xxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Policie České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví; xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx.

(17) Zdravotní služby xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx 3 let xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x tomto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx hradí x xxxxxxxx zřizovatele. X rozpočtu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28.

§16

Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xx-xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu pojištěnce.

§16a

Regulační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx za xxx xxxx xxxxxxx zástupce, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxx 90 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx pohotovostní služby xxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Regulační xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx neplatí,

a) xxx-xx o pojištěnce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx 111), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx ústavní výchovy xxxx ochranné xxxxxxx 89) xxxx umístěné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením 97) xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx umístěné na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx 101) nebo xxxxxxxxxx svěřené rozhodnutím xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx jiné xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 112),

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx x hmotné xxxxx o dávce, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu 26), xx xxxxxxx 30 xxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 113) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální služby x xxxxxxxx xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, domovech xxx xxxxxxx, domovech xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx zdravotnických zařízeních xxxxxxx xxxx, xxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 % xxxx xxxxxx 103) xxxx xxx 800 Kč xxxx xxxxx xxxx xxxxx příjem; xxxx xxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starším xxx 30 xxx, xxxxx xx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx x rámci pohotovostní xxxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxx, že stav xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poplatek je xxxxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx regulační xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxx x modernizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx pohotovostní xxxxxx xxxxx odstavce 1 poskytnuta.

(4) Poskytovatel xx xxxxxxx vystavit xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s uvedením xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx poplatek přijala. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx x rámci vyúčtování xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x dne, ke xxxxxxx xx regulační xxxxxxxx xxxx.

(5) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx zástupce xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, překročí x xxxxxxxxxxx xxxx limit xx xxxx 5&xxxx;000 Xx, x dětí xxxxxxxx 18 let, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx dovršily 18. xxx věku, x u xxxxxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx, xxxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxxxx 65. rok věku, xx xxxx 1&xxxx;000 Xx x x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx o invalidním xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxxxxxxx, kteří byli xxxxxx invalidními ve xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 xxx, xxxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx 70. xxx xxxx, xx výši 500 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx limitu xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doplatky xx částečně hrazené xxxxxx přípravky nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx vypočtené xxxxx doplatku xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx léčivé xxxxx xx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 2); x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xx xxxxxx xx nezapočítávají xxxxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na částečně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 let, xxxxxx xxx, xx xxxxxx dovršili 65. xxx xxxx. Seznam xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí, xx xxxxxx xxx xxxxx překročen. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxx odstavce 1 již překročen, xx zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx součtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do limitu xx příslušné kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, a to xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 Kč, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxx x xxxxxx s xxxxx částkou limit xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x 200 Kč.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx je zdravotní xxxxxxxxxx, x které xxx pojištěnec xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx zákonnému zástupci xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém byl xxxxx překročen. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pojišťovnu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zdravotní pojišťovny xxxx povinny částku xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx částky.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx xxxxx pojištěnce, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho zákonnému xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx zvláštní lékařské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, výši xxxxxxxx, xxxxx pojištěnce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xx účelem xxxxxxxxx věcného plnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu 22), xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxx způsobu xxxxxx, xxxx xxxxxx x regulačních omezení xxxxxx, vždy obsahují xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se způsob xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednané x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxx x xxxx xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx tato xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx celý tento xxxxxxxxxx rok xx xxxx xxxx. Xxxxxxx x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx služby, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty první, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vždy xxxxx zdravotních xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného vyhláškou xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Smlouvy se xxxxxxxxxx xxx poskytování

a) xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx určeným Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zdravotních služeb xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx u xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zdravotních xxxxxx pojištěnci, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízeného xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx léčení podrobit.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uzavřená mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx smlouvou. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx účinnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 s xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxx xxx nejméně 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxx mechanismus xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x správnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx o poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ustanovení x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxxxx je výsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx může vyvolat xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx posoudí x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zájmem na xxxxxxxxx kvality a xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx stability x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx zájem"), x xxxx xx xxxx jako xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení nedojde x dohodě x xxxxxx rámcové xxxxxxx xx 6 měsíců xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Smlouva xxxxx xxxxxxxx 1 xx řídí xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxx subjekty poskytující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve vyúčtováních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců, xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, x bodovými xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx hrazených služeb x xxxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx subjektům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených služeb xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx efektivity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx úhradu hrazených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx dohodnou x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx republiky a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k dohodě, xxxxxxx xxxx obsah Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným zájmem, xxxx ji Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodovacím xxxxxx x dohodě xx 30. 6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, stanoví hodnotu xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx omezení na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx x termínu xx 31. října xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx se použije, xxxxx xx poskytovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedohodnou x xxxxxxx úhrady, xxxx úhrady, výši xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelům, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx, xxxxxx přípravky xxxxxxxx částkou, xxxxx xxxx se xxxxxx xx smlouvě xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxx příslušná zdravotní xxxxxxxxxx uhradí, xx xxxx stanovené Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx smlouvě může xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x výrobcem.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, smluvním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx, xxxxxxxxx, svým rodičům, xxxxxxxxxx, xxxxx, vnukům x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx lékařská xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx takový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx lékárenské péče xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

2. xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přístrojovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a úpravy xxxxxx zdravotnických prostředků xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu,

3. očním xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna uzavřela xx tímto xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx u dětí, xxxxxxxxxxxx prostředky pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 3 x tomuto zákonu,

b) xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. stomatologické xxxxxxxxxx xxxxxxx x léčebné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. ortodontické xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx smluvním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx pravidelná xxxxxxxx xxxxx antigenního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 123), jde-li x xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. g),

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx distribuují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx vitro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxx prostředky 121), XXX xxxxxxxxx testy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX CoV-2 xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx 122),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přepravovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivé přípravky xxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS XxX-2, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx smlouvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požádalo,

h) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxx §112d xxxxxx o xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx §112d xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx x xxxxxxx všech majetkových xxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách 115), xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx poskytuje-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osvědčení x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx zemřelém poskytovateli xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 116) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x touto xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx do 180 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx; xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx původnímu poskytovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, jde-li x xxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxx majetková xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě hrazených xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 210 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a odstavce 7 xxxx. x) xxxx 2 a 3 x písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx smlouvy. Xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx 2 a 3 x písm. x), x xxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxx xx poskytnuté hrazené xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx (xxxx xxx "dodatek"). Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x odstavce 7 písm. a) xxxx 2 x 3 x xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx způsobu xxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, zveřejní xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ošetřovatelské xxxx pojištěncům umístěným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx repupbliky x xxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 22) zvláštní xxxxxxx s poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavře, pokud x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxx. 9 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, x xxxxx vyplývá způsob x xxxx úhrady xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozsah poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "dodatek xx xxxxxxxx smlouvě"). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb x zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx mají být xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx, xx se xxxx dohoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu x xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx tento kalendářní xxx či jeho xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17b

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx vyřazení xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdružená x Xxxxx lékařské společnosti Xxxx Xxxxxxxxxxx Purkyně, xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí vykonávající xxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, popis výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx výkonu x xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxx registračního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porovnání x prokázaným xxxxxxxx xxxxxxxx existujících xxxxxxx xx stejné xxxx xxxxxxx indikaci, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx návrhu registračního xxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzorec pro xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 30 dnů.

(3) Xxx hodnocení návrhu x odborného xxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx svůj poradní xxxxx pracovní xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(4) Xxxxx pracovní xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X jednání pracovní xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx výkonů je xxxx přizván xxxx xxxxxxxx příslušné odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednacím xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výkony x bodovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vývoji nákladovosti. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vývoji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladovosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(6) Xxxxxxxxxxx listy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§17c

(1) Sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x 5 xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx plných xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx dohodovacího řízení, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxx xx jednání přítomen, x xxxxxx návrzích xx xxxxxxx x xxx x jaká xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci xxx xxxxxx, pouze xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce (xxxx xxx "ošetřující xxxxx"); xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxx porod ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a v xxxxxxx klinických psychologů x farmaceutů.

(2) Ošetřujícím xxxxxxx xx xxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxx §25,

c) xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §33,

x) xxxxxxxxx xxxx poskytované x dětských xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ozdravovnách xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxx §36 odst. 3 xxxx. a),

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx stomatologických xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32b odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) poskytne poskytovatel x bez předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x případě, kdy xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, podává xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx jako xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxx nároku") x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nárok xx xxx posuzován.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx tomu, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Účastníkem xxxxxx je pojištěnec, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx. Poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx posouzení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx opakované xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxx xx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxx v xxxxxx. Spolu s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu, po xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxxx jako hrazené.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Revizní xxxxxx má 4 xxxxx jmenované ředitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zaměstnanci příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx věda xxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 19). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx lékařství a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx týkající xx

x) udělení předchozího xxxxxxxx xxxxx §14b,

x) xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle koordinačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §19.

(3) Xxxxxxx komise volí xxxxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Usnesení, x xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx není rozhodnutím, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx člen xxxxxxx xxxxxx, vydat xxxx provést xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxx komise xx xxxxxxxxx x hlasování, xx nějž xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyloučeno xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se použije §134 xxxx. 4 x 5 správního xxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rozhoduje Správní xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§22

Xxxxxxxx ambulantní péče

Hrazenou xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxx xxxx chronickým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tělesně, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x paliativní péče, xxxxxxxxxxx pojištěncům v xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xx poskytuje xxxx

x) xxxxxx xxxx, pokud xx poskytována na xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a dorost, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x bodě 1, xxxxx pojištěnce xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 14 xxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu, xxxxx xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx hradit xxxxxxx xx dobu 14 xxx,

4. lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx urgentním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx dobu 14 xxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx nejdéle xx xxxx 14 dnů, xxxx

6. ošetřujícího xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx x pojištěnce x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx hradit xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx lze x xxxxxxxxx,

x) zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytována xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zdravotní péče xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou x nich xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 25)

x) xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovaná xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17a,

f) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo poruchou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx psychiatrie nebo xxxxxx psychiatrie xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx poskytnout podle xxxxxxx x).

§22a

Zvláštní lůžková xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx paliativní a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xxxx.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§24

§24 zrušen právním xxxxxxxxx x. 369/2011 Xx.

§25

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxx hospitalizaci xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx lůžkové xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx dovršení šestého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hrazenou xxxxxxx; xxxxx průvodce xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xx hrazenou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hospitalizace

(1) Hrazenými xxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x zdravotnickými prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 3 dny xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx, nezbytně xxxxxx xxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xx xxxxxxxx péči, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx vybaví.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§28

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Hrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx odbornost.

Preventivní péče

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx

x) v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx roka, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v prvních xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxxxxx dispenzární xxxx,

x) x 18 xxxxxxxx xxxx,

x) xx třech xxxxxx x dále xxxx jedenkrát za xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxx lékařství xx xxxxxxx preventivní xxxxxxxxx:

x) x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx,

x) x dospělých xxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jedenkrát ročně.

§30

(1) Hrazenými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatření proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 53)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxx x úhrada léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx náročném

1. xxxxx vzteklině,

2. xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx x pojištěnců, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očkování xxxxx infekčním nemocem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxx; očkování xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx negativní,

4. proti xxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx závažným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx srdce x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo ledvin xxxx diabetem x x pojištěnců umístěných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxx x xxxxxxxx pro seniory, xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx infekcím, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx, x xx u pojištěnců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx sleziny (xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxx pojištěnců x xxxxxxxxxxx xxxx provedenou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx autologní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžadují dispenzarizaci xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti, xxxx u pojištěnců xx prodělané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx infekci,

6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny X, xx-xx očkování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce věku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx A, X, X, X, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je-li zahájeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovršení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x očkování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx,

7. xxxxx klíšťové xxxxxxxxxxxx x pojištěnců nad 50 let věku,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx mikrobiologické, xxxxxxxxxxxx x parazitologické xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x v souvislosti x výskytem xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx XXX, anti XXX a XXxXX x xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních poskytovatelů xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxxxx, xxx xx xx vyšetřovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) očkování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx očkovací xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Národní imunizační xxxxxx a xxxxxxxxxx xx formou xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx,

x) xxxxxxxx x úhrada xxxxxxxx přípravků obsahujících xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS XxX-2, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořízeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx X(2020) 4192 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx COVID-19 xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců; xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dovršení xxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxxx; hrazenou xxxxxxx xx dále x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x tomto ustanovení, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělení xx Sbírce zákonů,

i) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnců nad 65 let xxxx xxxxx xxxxxxx; hrazené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve Sbírce xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx infekcím, xxxxx xxxx všechny dávky xxxxxxxx látky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx pojištěnce; hrazenou xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx aplikace jedné xxxx více xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; hrazené xxxxxxxx xxxxx schvaluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx nebo asplenie) xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx buněk, pojištěnců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx u xxxxxxxxxx xx prodělané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx invazivní xxxxxxxxxxxx infekci; hrazené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) poskytnutí očkovacích xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x),

x) xxxxxx materiálů a xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Státním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dianostika XXX xxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxx služeb xx dispenzární xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxx xx jednoho xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohroženým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x důsledku xxxxxxxxxxxx rodinného nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx používají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kritérií lékař xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Pojištěnec xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx diagnózu pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Poskytování xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 31)

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku se xxxxxxx léčivou látkou, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x souladu se xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 32) xxxxx léčivým xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 3 k xxxxxx xxxxxx

x) plným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s částí xxxxxx x přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx uplatněné xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžikem xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx cirkulace xxxxx §32a, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx třetí osobě xx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx x přílohou č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví třetí xxxxx.

(4) Poskytovatel oprávněný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x smluvní xxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnout, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahy, x xx xxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výdeji xxxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxx, xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x užívání x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx cirkulace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxx zaměnitelný. Xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx zdravotní pojišťovna xxxxxx režim xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx poskytnout x xxxxxx cirkulace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx rozdíl xxxx xxxxxxxx uplatněnou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2 000 Xx. Xxxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx režim cirkulace, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž rozdíl xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxx 2 000 Kč, xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx pojištěnci xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 000 Xx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x pojištěncem xxxxxxx dohodu, pojištěnec xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxxxx výší xxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §32 odst. 3 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xx tento pojištěnec xxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hrazen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx 31. xxxxxxxxx 2018 x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnci, xxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx prvnímu xxxxxxxxxx.

(6) Zdravotnický prostředek xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 nebo 5 poskytnout xxxxxxx x xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdraví x xxxxxxxxxx osob.

§32x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití

(1) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx 119) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), x xx xx xxxx 90 % xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nejvýše 30 g xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cenovém xxxxxxxx 84) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 119). Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zohlední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze zadávacího xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dováženého xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx předepisujícího xxxxxx xxxxxxxx předepsání x xxxxxx léčivého přípravku x x množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxx xxxxxxx předpisem 119).

§32c

Mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dostupnosti léčiv xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může x léčivého přípravku xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx pojištěnce, xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xx stanovením úhrady xx zdravotního pojištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx takovému léčivému xxxxxxxxx dočasně stanoví xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx cenu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součet xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obchodních xxxxxxxx a daně x přidané hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxxx §17 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx České xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxx §112b xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být označeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39f xxxx. 12.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx stanoví pro xxxxx mimořádného opatření x xxxxxxx xxxxxxxx 84) obchodní přirážku xx xxxxxxxxxx a xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 130); xxxx-xx xxxxxx distributor xxxxxx, xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 hradí xx xxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx důkazy x prokázané klinické xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojená x léčbou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajistit účelné x xxxxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx lze opakovaně xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §39n xxxx. 1; xxxxxxxxxx §39h xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx zruší mimořádné xxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§32x

Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx x léčivého přípravku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozí xxxx již nastala, xxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx maximální xxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx Xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxx nařízením xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx přípravku je xx xxxxxxxx zájmu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(3) Opatření Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx veřejném xxxxx x pokud

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxx o xxxxxxxx 105),

b) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx, ale xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nedostupným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx opatřením Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, není-li xxxxxxxx ujednání, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx zohlednění xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozdílu maximální xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxx přípravku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Ústav stanoví xxxxxxxxx cenu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx, s možností xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úhrady Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ústav opatřením Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx ceny xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx výši xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxx, xx xxxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx republiky. Xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x velikosti balení xxxx xxxxxxx maximální xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx a nejvyšší xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nejvyšší xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x řízení podle §39g, popřípadě, xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxx přípravek xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky. Ústav xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, x to xx xxxx předpokládané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, která xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx Ústavu, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 roku, xxx xxxxxxxx prodloužení. Vykonatelnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §39h xxx xxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxxxxxxxx vedla k xxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx vykonatelnosti xxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39i, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx; takové xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx jde o xxxxxx přípravek, který xxxxx nebyl xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxx xxxx úhrada xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxx léčivého přípravku xx xxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx držitelem rozhodnutí x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx, nebo, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxx pořizovací xxxx xxxxxx léčivého přípravku. Xxxxx opatřením Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx na úhradě xxxxxxxxx. Ústav xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, x to xx dobu, xx xxxxxx se předpokládá xxxxxx potřeby, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxx však na xxxx 1 xxxx, x možností i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx stanoví x přihlédnutím x xxxxxxxxxxx pokrytí xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx, popřípadě, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxx hrazen xxxxx x indikacích, xxx které xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravky.

(7) Xxxxx xxxx opatření Xxxxxx z xxxx xxxxxx nebo na xxxxxx osoby uvedené x §39f odst. 2 nebo xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39f odst. 5 písm. a) xx x), x) x i), §39f xxxx. 6 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x doklad xxxxxxxxxxx xxxx pořizovací xxxx xxxx písemné ujednání xxxxx odstavce 4, 5 xxxx 6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2.

(8) Xx-xx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx známé xxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. V xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx Ústav xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx opatření Ústavu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyjádřit se x xxxxxxxxx ve xxxxx 5 xxx; xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit. X xxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxx písemnosti doručují xxxxx §39o. Opatření Xxxxxx xx vykonatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1; ustanovení §39h xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxx Ústavu se xxx xxxxxxx. Lhůta xxx podání odvolání xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ústavu xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx opatření Xxxxxx xxxxxxxx odvoláním, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxxxx o dřívějším xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx Xxxxxx, xx-xx xx xx veřejném xxxxx, xxxxxxx pokud xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro pojištěnce xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx Ústavu postupuje Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 a 9 xxxxxxx.

(11) X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ukončení platnosti xxxxxxxx Ústavu Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx službou je xxxxxxx rehabilitační péče, xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx léčebného procesu, xxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ambulantního xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ambulantní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxx xx nacházejí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxx poskytování péče xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(4) Xxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx zaměřena xx xxxxxxxx, zabránění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx na minimalizaci xxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxx nemocenského pojištění xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx. Xxxxxxxxxx předvolá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zařízení lázeňské xxxx. Pojištěnec v xxxxx xxxxxx naléhavosti xx x xxxxxxx xx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči předvolán xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx návrhu zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxxx xx dohodě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx přeložen xx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx. X xxxxxx pořadí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxx měsíců, xxxx x xxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xx plně hrazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx službami jsou xxxxx vyšetření x xxxxxx pojištěnce. Tato xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednou xx xxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xx 18 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxx odstavce 4, xxxxx není xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) U xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx poškození xx xxxxxx x xxxxx xx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxx indikaci potvrdil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx indikaci xxxxxx xx označuje jako xxxxxxxx léčebný pobyt. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebný xxxxx, xx označuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx hrazen xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči poskytnout, xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx, xxx je xxxx lhůtu xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivých indikací x způsobů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx).

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčebného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx léčebného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, je-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx schvaluje příslušná xxxxxxxxx pojišťovna.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xx 21 xxx x xxxxxxxxx, xxx xxx takový xxxxx xx základě xxxxxxxx navrhujícího lékaře xxxxxxxx revizním lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx x délce 14 xxx (dále xxx "indikovaný xxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx délku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxx xxxxxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kontraindikace, xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obor xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který takovou xxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx.

§34

Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

(1) Hrazenou službou xx zdravotní péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx x xxxxxxxxx dětských xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékař, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x mladistvým xx 18 xxx poskytuje xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx zaměření xxxxxx léčeben (xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx překrývají x indikacemi x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx poskytovatele lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx xx dětské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemocných x rozhoduje o xx xxxxxxx lékař xxxxxxx.

(3) Dětem xx xxx xx 15 xxx xxxxxxxxx oslabeným xxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, dětem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dětem x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxx x xxxxxx xxxxxxx léčebně, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potvrzený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 21 xxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§35a

Transplantace xxxxx x xxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx potenciálních xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx dárce xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx x dopravu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Přeprava x náhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Hrazenou xxxxxxx xx přeprava xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx smluvními xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx zdravotní xxxx pojištěnce neumožňuje xxxxxxxx běžným způsobem xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx. Pokud x xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, pokud to xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx přepravu pojištěnce, x xxxxxxxx doprovázející xxxxx, x xx xx xxxxxxx rozsahu xxxx přepravu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnout.

(3) X mimořádných xxxxxxxxx xxxx v případech, xxx

x) je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx doprava,

b) xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřující lékař,

c) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálně upraveným xxx převoz osob xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx-xx bezprostředně xxxxxxx xxxx život, hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, buněk x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Ze zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěncem.

(2) Xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx přepravu xxxxx §36, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx soukromým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx pojištěnec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxx §191 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobními xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

§38x

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx s xxxx a jejich xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, x xx xxx xxxxxxxxx možnosti umělého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indikovanou xxxxx, která může xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepodstoupí xxxxx, která způsobí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nehradí xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odebraných zárodečných xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pitva

Hrazenou xxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx, xxxxxxxx k pitvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx určený druh xxxxx podle Xxxxx x prohlídce zemřelého xxxxxxx, x přeprava x xxxxx xx xxxxx, kde x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx-xx toto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx než xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X POTRAVIN XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx hromadně xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 84) stanoven xxxxx xxxxxx regulace xxx, xxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 6, xx výši

a) průměru xxx výrobce posuzovaného xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx ze 3 xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lucemburska, Xxxxxxxx, Rumunska, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx"), které xxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřeném xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx lhůtou xxxxxxx 3 měsíce xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx zjištěné v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx postupovat xxxxx xxxxxx x) x x). Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porovnatelný xxxxxx přípravek nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely dostupná x České republice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cena výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxx balení xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; pokud u xxxxxxxx terapeuticky porovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Xxxxx-xx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxx xx nejnižší xxxx výrobce xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx výběru xxxxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňují x následujícím pořadí: xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx balení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zahraničních xxx x xxxx měny,

b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zjištění xxxx výrobce x xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely,

c) xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6,

x) pravidla xxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx pro xxxxxxxxx maximální xxxx,

x) xxxxxxxxxx odchylku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx maximální xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx inovativních xxxxxxxx xxxxxxxxx, u kterých xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stejné xxxx pro xxxxxxx xxxx léčivého xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny, za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx léčebného programu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xx trh x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxx, x xxxxxxx, že

a) xxxx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx maximální xxxx xxxxxxxx přípravku, kterému xx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §39f odst. 8,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. e) nebo §39g xxxx. 10.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podobného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxx xxxx xxxx xxxxx x

x) 30 % x případě, xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx úhrad xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxx") pouze 1 xxxxxxx biologický xxxxxxxxx,

x) 40 % v xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx v xxxxxxx xxxxx pouze 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx,

x) 15 % x případě, xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx úhrad xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx vypočte xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravku v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, postupem xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 x maximální xxxx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx odstavců 5 x 6 xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zkrácené xxxxxx xxxxx §39p.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou lze xxxxxx x léčbě xxxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely nebo xxxxxxxxxxx zásadní xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), x něhož xxxx xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výsledcích léčby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx podléhá cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 84), se stanoví xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve 2 xxxxxx referenčního koše; x případech, xxx xxxxx použít xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx x).

Zásady stanovení nebo xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx

§39x

(1) X xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx rozhoduje Xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí Xxxxx může xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx přípravek xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 67). Xxx-xx o léčivý xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 84), Ústav xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx probíhá xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx úhrady.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopadu xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 pacienta x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za rok, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 9,

x) xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2),

e) vhodnost xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx délka xxxxx,

x) xxxx součinnosti xxxxx, které xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx léčivým přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porovnání xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx úhrad x xxxxx posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a odborníků, x xx xxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx možností xxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 67). Xxxxx xxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx i pro xxxxxxxx x souhrnu xxxxx x přípravku xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněno současným xxxxxxxx poznáním x xx-xx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx jedinou xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx léčivou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přípravkem, se xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx se podobným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, xxxxx xx xxxxxxxx biologickou xxxxx xxxx biologické xxxxx x shodnou xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxx x hrazeným xxxxxxx přípravkem, xx xxxxxx xx v xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx přípravkem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přípravek, pro xxxxx je podána xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx a xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx xx, xx podobné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx terapeutické xxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 6 xxxx. d) x Ústav xx xxxxxxxxxx, xxxxx případů, xxx xx Ústavu x úřední xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdravotními pojišťovnami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný, x tato xxxxxxx xxxx rozhodná pro xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný. Xx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx požadováno xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxx x xxxxxxx x §39f xxxx. 8,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x stanovení xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9,

x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx více omezujících xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxx nebrání podmínky xxxxx §15 odst. 6 písm. e) xxxx §39g odst. 10 x

x) je xxxxxx xxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxx cenové xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx skupině podle xxxxxxxx 5 a xxxx tuto xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §39a odst. 5. To xxxxxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xx 2 x více xxxxxxxx xxxxx.

(7) X případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje podmínky xxxxxxx x odstavci 5, vypočte Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §39c odst. 8 x tuto xxxxxx xxxx sníží xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39a xxxx. 5.

(8) Xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 nebo 7 xxxxxxxxxx zahájí xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 9.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx registrace nebo xxxxxxxx registrace xxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenu xxxx xxxx nebo podmínky xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravině xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx to xxxxxxx hlediska nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x léčbou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx x xxxxx xxxxxxx, že léčivý xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx indikace, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx a hospodárného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx x),

x) jde-li x xxxxxx nákladnou xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxx domácího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

e) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx státech Evropské xxxx.

(11) Ústav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx vedle xxxx x xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny x jednu další xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je tato xxxxxxx xxxxxx vhodná xx základě xxxxxxxxx xxxxxx látky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxx lékové xxxxx xxx vybranou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx skupinu xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravků x potravin xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxx.

(12) Výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 x xxxx léčivých xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxx 1 xxxxxx látka xxxxxxxxxx xxxxxxx, se stanoví

a) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivých látek xxxxxxxxxxx podle §39c xxxx. 7,

x) ve xxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x), je-li xxxx xxxx nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x),

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39c xxxx. 2 xxxx. x), je-li xxxx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x),

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx cena nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x), b) x x).

(13) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků složených xx 2 x xxxx léčivých xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx 1 léčivá xxxxx samostatně hrazena, xx xxxxxxx

x) ve xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek dostupný xx trhu v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx tato xxxx xxxxx, než xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx podle §39c xxxx. 2 xxxx. x), je-li tato xxxxxx xxxxx, xxx xx úhrada vypočtená xxxxx xxxxxx x) x x).

(14) Xxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxxxx 12 x 13 xx xxxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx 7,

x) xxxxxxx postupů xxxxx §39b39i xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx složených xx 2 x xxxx léčivých xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx změně xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx úhrady xx stejné xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx látky,

f) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx inovativních přípravků.

§39x

(1) Xxxxx zařazuje xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx podle §39g xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že do xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx shodná xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Referenčními skupinami xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx referenčních xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx

x) nejnižší xxxx xxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Evropské unie xxx léčivý přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxx na xxxx x České republice xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, činil x xxxxxxxxx období xxxxxxx 3 %, xxxx potravina xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx x údajů, xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §39m, činil x xxxxxxxxx období nejméně 3 %, xxxxx-xx x xxxxx podobný xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx písemné ujednání; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx považují xx xxxxxxxx xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o obchodní xxxxxxxx a uplatněné xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx srovnatelně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x xxxx xxxxxxxxxxx jsou Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxx,

x) xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 písm. x), je-li xxxx xxxx nižší, xxx xx xxxxxx vypočtená xxxxx písmen x) x b), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedopustil x xxxxxxxxxx 2 letech xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxx obsažené x písemném ujednání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx přípravku, dovozcem xxxx tuzemským výrobcem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxxxx nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x) a x), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň 1 xxxx x xxxxxxxxx lhůtou nejméně 3 měsíce pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx na xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xx léčivý xxxxxxxxx nebo potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bude xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dostupná xx xxxx České republiky x cena pro xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úhradu xxx xxxxxxxxx spotřebitele.

(3) Xxxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx léčbě xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, činí xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nelze zařadit xx referenční xxxxxxx, xxxx skupinu léčivých xxxxxxxxx nebo potravin xxx zvláštní lékařské xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xx 39e xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx látek uvedených x xxxxxxx č. 2 xxxxxx zákona xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx zaměnitelnost xxxxxxx 1 léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Ústav xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrady xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx léčivý přípravek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úroveň xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx xx stanoví x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx revize xxxxx x xx platná xx do xxxxx x následující xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11.

(8) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků x potravin pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x) byla xxxxxxxx xxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, že xxxx x souladu x §39b xxxx. 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx skupině, který

a) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 o 40 %,

x) xxxx generikem, xxxxxxx se základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 o 15 %,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 7 x 30 %.

(10) Xxxxxxx základní xxxxxx podle xxxxxxxx 9 se provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39p.

(11) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodné xxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx x zjištění xxxx xxxxxxx xxxxx §39b x 39c,

x) xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely na xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx terapeutická účinnost xx nízká, xxxxxxxxxxx xx k příčinné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx používají k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro stanovení xxxxxxxx úhrady podle xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx inovativních xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Je-li to xx veřejném xxxxx xxxxx §17 odst. 2, Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. a) nebo x) rozhodne x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx v §39f odst. 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx také ohledně xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x je xxx něj současně xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, změně nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za vysoce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přípravek určený xxx léčbu vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hospitalizaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx hospitalizacím po xxxx několika xxx xxxx k invaliditě, xxxxxxxxxx, xxxxx má xx následek xxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxx, xxxxxx nebo téměř xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpokládanou xxxxx života xxxx xxx x 20 %. Dostupné údaje x xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho přínos xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx tím, že

a) xxxxxxxx klinicky významný xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx života, xxxxx alespoň k 30% xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň o 30 % oproti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x 3 xxxxxx.

(3) Výši x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxx 3 xxx x lze xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx stanoví xxxxx §39c xxxx. 2; ustanovení §39c xxxx. 7 x 8 xx nepoužijí. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx x podmínek účelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx nejpozději 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x posuzovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx maximální xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx vždy xxxx použití na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dočasné xxxxxx xxxxx, jaké xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x klinické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §39h, xx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště, xx xxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxx inovativní léčivý xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem a xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydané xxxxx §17 xxxx. 5. Specializované xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxx údaje v xxxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci vědecké x výzkumné činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx léčby. X xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x používáním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x výsledcích xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx klinickým xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx poregistrační xxxxxx léčivého přípravku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 1 x 5 x §39f xxxx. 6.

(6) Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení dočasné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedenou x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. X opačném xxxxxxx je držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx přesáhly xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Za xxxxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx x držitelem xxxxxxxxxx x registraci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pojišťovnám vznikly x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která ho x uzavření smlouvy xxxxxxxx, a to xx 50 xxx xxx dne takové xxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx x výpočtem x způsobem případné xxxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx, xx po uplynutí xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prostředků zdravotního xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39h, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx dočasné xxxxxx, xxxxx xxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx předpokládaném xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platným xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx srovnatelně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro takového xxxxxxxxxx, maximálně xxxx xx dobu 24 xxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx dočasné úhrady, xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxxx §39h xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxx zdravotního pojištění. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit úhradu xxxxxxx na léčivý xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podával xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, xxxx

x) kompenzováním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) X řízení o xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39g po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §39c xxxx. 8 xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2.

(9) Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je již x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazen x xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx §39h, xxx Ústav stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx stanovené rozhodnutím Xxxxxx xxxxx §39h. Xx xxxxxxx, je-li xxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx terapeuticky zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx x xxxxxxxx klinickým xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinností, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkování x xxxxxxxxx balení.

(10) Xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx využití, Ústav xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplynula xx xxxx než 12 xxxxxx.

(11) V případě, xx xx v xxxxxx podle xxxxxxxx 10 prokáže, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx x platnosti. Xxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx úhrady; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstavce 7 nepostupuje. Xxxxxxxxxx §39h odst. 3 xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n odst. 1 po uplynutí 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx druhé. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx účinek. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx napadeno xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§39xx

Xxxxxx xxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx určených x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xx veřejném xxxxx xxxxx §17 odst. 2 x není-li xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx §39d xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g, Ústav xxxxxxxx x výši x xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxx přípravcích xxx vzácná xxxxxxxxxx 125). Xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxx vedeno xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx držitelem rozhodnutí x registraci xx xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 a 6. Na náležitosti xxxxxxx podané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §39f xxxx. 1 x 5; x xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx léčby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx posuzovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace").

(3) V xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx léčebnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx určen, a xxxxxx léčby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx prokazatelný xxxxxx xx xxxxxxxx kvality xxxxxx pacienta,

f) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx léčby x xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx inkrementálních nákladů x xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy a xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení. Xxxxx xx 110 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xx xxxxx, x dosavadním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx života xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení. Xx xxx xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Ústavu zdravotnických xxxxxxxxx a statistiky Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx"), Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 126), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvede návrh xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a, xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx §39c x upravené xxxxx §39b x návrh xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Účastníci xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx o xxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §41 odst. 8 xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro vyjádření x hodnotící xxxxxx. Xxxxx xxxx na xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §149 správního řádu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před vydáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), který xxxxxxx žádost, hodnotící xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxxxx lékařských společností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx zastoupení xxxx stejné. Xxxxxxx xxxxxx člena poradního xxxxxx je tříleté. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) K projednání xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle §39o. Xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolností, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dopad xx xxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxxxx x x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx tajemství xxxxx §39f xxxx. 12, xx xxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §39f odst. 12 xxxx právo xxx x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx žádosti xxxxx x xxxxxxxxx zprávou x postoupí věc xxxx Xxxxxx. Závazným xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx úhrady z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx x xx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního pojištění x xxxx výši xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxx jsou xxxxxxx x hodnotící xxxxxx, xxxxx uvede, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovením xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x), Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x vyjádření, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí, Xxxxx úhradu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. a) xxxx x), xxxx xxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxx navrhovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 písm. b), Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx specializovaném pracovišti; xxxxxxxxxx §39d xxxx. 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Je-li xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro rozhodnutí Xxxxxx. Ustanovení §39d xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Náklady xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 6 nebo 7, se do xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx novou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného onemocnění Xxxxx z xxxx xxxxxx zahájí správní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §39i. Xxxxxxxxxx §39l x 39p xx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x moci xxxxxx Xxxxx zahájí řízení, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na základě xxxxxxx bylo o xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nesplnila předpoklady, xx základě xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx klinická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxx.

(12) Xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx povinna zajistit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx léčivý přípravek xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 12 měsíců v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x indikačním x xxxxxxxxxxxx omezením platným xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7. Xxxxxxxxxx 4 xxxxxx před xxxxxx této xxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravek určený x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§39e

Úhradová soutěž

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx soutěž"), xxxxx o její xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx vypsat v xxxxx léčivé xxxxx x xxxxxx formy, xx xxxxx xx xxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu připadající xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se uvádět xx trh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx provádí formou xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx cenové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx vypsání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx soutěže,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy, x rámci které xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) požadovaný obsah xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx úhradovou soutěží xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "požadovaný xxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx terapeutických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx plná xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěna.

(5) Xxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx podání žádosti xx svém Xxxxxxxx x způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) označení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, v xxxxx které xx xxxxxxxx soutěž vypisuje,

b) xxxxx obvyklých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx distribuovaných xx xxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení úhradové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxx xx možné xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx úhradové xxxxxxx, xxxxx činí nejméně 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku,

e) poučení x xxxxxxx úhradové xxxxxxx,

x) další požadavky xxxxxxxxxxx ze žádosti xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx formě xxxxxxx x žádosti xxxxx odstavce 3, xxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x). Podmínkou xxxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx v úhradové xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx konečného spotřebitele, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) písemné xxxxxxxxxx x závazku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx trh xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx, nepřekračující nejvyšší xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele, x xx xxxxxxxxxx xx xxxx 18 xxxxxx xxx dne vykonatelnosti xxxxxxxx rozhodnutí a x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby obvyklých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu xx 18 měsíců předcházejících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx, není účastníkem. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx neúčastní xxxxxxx 2 xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx soutěž usnesením xxxxxxx.

(9) Xxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 dnů předem xxxxxx datum a xxxxxx čas uskutečnění xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx desátým xxxx xx vyvěšení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxxx xxxxxx léčivé xxxxx x xxxxxx xxxxx xx obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku,

c) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxxx rozdílu pro xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(10) Elektronická xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x x xxxx stanoveném Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x má xxxxx 1 xxxx. Xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx aukce xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx aukční xxxxxxx xx 29. xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx od xxxxxx podání. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Ústav xxxxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx aukční hodnotě.

(12) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxx není nejméně x 2 % xxxxx, než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 a 12 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx sdělení xx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(14) Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxx vydá xx 7 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aukční hodnotu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx rozhodnutí Ústav xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "výherce"),

c) xxxxxxxx xxxxxx hodnotu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx trh s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx trh za xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepřekračující xxxxxxxx xxxxxx úhradu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxx 18 xxxxxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formě xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx").

(15) V xxxxxxxxxx rozhodnutí Ústav xxxx uvede xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx úhradové xxxxxxx.

(16) Po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěži xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx soutěže xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 5 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx Xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěži.

(17) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx soutěži Ústav xx 10 xxx xxxxxx řízení o xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 75 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnit xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx řízení xx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxx vykonatelnosti rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxx v úhradové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx moci.

(19) Xx xxxx platnosti závazku x úhradové soutěže xx léčivé přípravky, xxxxxxxxxx léčivou látku x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, hradí xx výši xxxxx xxxxxxxx 17; xxxxxxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx stanovené těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxxxxx.

(20) Ustanovení xxxxxxxx 19 nebrání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx změně xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravků, uvedených x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které jsou xxxxxxxx, x xx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhradové soutěže, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx závazek, xxxx xxxxx xxxxxxxx 25.

(21) Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx závazek x úhradové soutěže. Xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx závazek x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepředvídatelné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x úhradové xxxxxxx plnil. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právní moci. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxxxx x xxxxxxx x úhradové soutěže xxxxxxx platnosti.

(22) X xxxxxxx, xx dojde x porušení závazku x xxxxxxxx soutěže xxxxx §44 odst. 3 xxxx. c) xxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxxxx x xxxxxxx x úhradové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(23) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x rámci xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy zahájit xxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradové xxxxxxx. Xxxxxxxxxx aukční xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(24) Xxxxx x xxxxx vypsané xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přípravky stejné xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy není xxxxxxxx aukční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nejméně x 2 % xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx dosavadní xxxxxxx možnost xxxxxxx Xxxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx závazku z xxxxxxxx soutěže pro xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx. Návrh musí xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo nejméně 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx soutěže x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx soutěž xxxxxx xxxxxxx. Xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx jeho návrhu xxxxxxxxxx vyhoví.

(25) X xxxxxxx, že po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x podmínek xxxxxx přijatých přípravků xxx, xx tato xxxx úhrady xx xxxxx než xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 17, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 a 23 xx nepoužije x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxxx §39h odst. 3.

§39f

Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxx o stanovení xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx žádost x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jednotlivě xxx xxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx 67), x dovozce xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 67),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx podat xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek úhrady x x xxxx xxxxxx, xx-xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xx stanovení xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje zmocněnce, xxx-xx stanoven,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské účely,

c) xxxxxxx xxxxx, velikost xxxxxx, xxxxxx x xxxxx podání,

d) u xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx text xxxxxxxx na xxxxx xxxxx,

x) léčebné xxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kvantifikovatelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a důvody xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx zařazením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx indikace, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, stanovené xx xxxxxxx uvedených objektivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx léčebné xxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx definovaných denních xxxxx x balení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxx x tato xxxx xxxxxx dosud stanovena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxx, jestliže xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx maximální xxxxx,

x) xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 14,

x) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx žádáno x stanovení výše x podmínek úhrady xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(6) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx dostupných klinických xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx prováděny,

b) xxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx obchodován,

d) xxxxxxx xxxxxx xx rozpočtu,

e) xxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b odst. 11 x xxxxxxxxx, xxx xxxxx skupiny pacientů xx indikací xx xxx xxxxxxxxx x xxxx odůvodnění,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxx xxxxxx výrobcem zmocněn, xxxx s xxxxxxxx xxxx dovozcem léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 67), xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(8) Žadatel x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. f) x x odstavci 6 písm. a), x), x) až x), xxxxx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravkem x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x ním x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelný, x xxxxxxx nežádá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhradu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx již xxxx xxxxxxxxx úhrada, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatel x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx předložit podklady xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x odstavci 6 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx §15 xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx efektivity. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xx který xxxxxxx odkazuje, xxxx xx být léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx používán x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepoužije.

(9) Xxxxxx o stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. a) xx c), x) x j) x xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x). Jestliže žadatel xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pouze xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) přikládá k xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x f). X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely, xxxx povinny smluvní xxxxxx předložit ho Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx některé x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx k žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 92). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxx zákona xxxxx označit

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kód přidělený Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx registrován, nebo xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx žadatele,

c) xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx dosaženo xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx xxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxx látky s xxxxxxxx mezinárodního nechráněného xxxxx xxxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx denních xxxxx x balení xxxxx xxxxxxxx 5,

x) výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dávek, x nimiž xxxx xxxxxx prováděny,

g) xxxxxxxx xxxxx, xxxx, výši x podmínky úhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39a xxxx. 2 xxxx. b) nebo §39c odst. 2 xxxx. c) xxxx x).

(12) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vybrané části xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx limitaci dopadu xxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx které xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. f). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxx známo xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x účastníkům xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních ujednání. Xxxxxxxxxxxxxx obchodního tajemství xxx xxxxxxxxx provede Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxx spolu x xxxxxxx žádosti xxxxxxx Xxxxxx náhradu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů; xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx onemocnění podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES x xxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxx xx

x) provedení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x podáním žádosti x xxxxxxxxx nebo xxxxx maximální xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) provedení dalších xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx konzultace xxxxxxxxxxx x řízením xxxxx xxxxx xxxxx, je-li x xx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxx odborných xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxx odborných xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a způsob xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízením xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x konzultací x xxxxxxxx výši. Xxxxxxxx konzultaci xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx. Xxxxxxx konzultace je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §139 xxxxxxxxx xxxx.

(16) Xxxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx výši, pokud xxxxxxx zaplatil xxxxxxx xxxxxx, xxxx k xxxx xxx povinen,

b) x xxxx výši, xxxxx požadovaný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx odborná konzultace xxxxxx poskytnuta, xxxx

x) xx výši odpovídající xxxxxxx části zaplacené xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx úkony, které xxxxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx, jsou příjmem Xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ústav xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx zdrojů.

(18) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x prostředků xxxx vedeného podle xxxxxxxx 15 na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx částku xx xxxx xxxxxxxxx vládou.

§39g

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx řízení x stanovení maximální xxxx a řízení x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dovozce nebo xxxxxxxx výrobce, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx používaný ve xxxxxxxxxx specifickém xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 75 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxx 165 dnů.

(3) Xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx maximální xxxx xxxxxxxxx podle §39a xxxx. 2 xx 6 xxxx xx xxxxxxxxxx výše xxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c a xxxxxxxx xxxxx §39b.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úhradu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39b odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxx xxxx návrhy 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xx lhůtě 10 xxx ode dne xxxxxxxx sdělení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladů xxx rozhodnutí; xxxx xxxxx Ústav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §41 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx buď xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxx xxxx vypočtenou xxxxx §39a odst. 2 xx 6, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39c x xxxxxxxxx xxxxx §39b.

(6) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx úhrady ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dokumentace, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámit Xxxxxx.

(7) X xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx, x řízení x stanovení výše x podmínek xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx 93).

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxx o jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx, pokud účastníkem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx §39b xxxx. 5 x 6 x §39f odst. 8 x xxxxxxxxxxx-xx xx podle xxxxxxxx 10, Ústav xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nevydá-li rozhodnutí xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §39b odst. 5 x 6 xxxx xxxxxxxxx cenu v xxxxxxx x §39a xxxx. 4 x 5. Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §39h xxxx. 3. V xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení xx xxxx možnost xxxxxxxx xx x podkladům xxxxxxxxxx podle odstavce 10.

(10) Xxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx, xxxxxx-xx do 10 dnů xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x stanovení xxxx a podmínek xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 8 x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx řízení x xxx ve lhůtě 5 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první Xxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zájmu xxxxx §39c odst. 2 xxxx. x) nebo x) je možno xxxxxxx odkladný xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx mění xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx xxxx vázán xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx ruší z xxxxxx xxxx nesouladu x právními předpisy. X xxxxxxx xxxxxxx xx odvolací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx nezabývá.

(13) Zdravotní xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pojištěnce xxxx zdravotní pojišťovny (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxx ujednání xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvním xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely účtování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx byla xxxxx xxxxxxxx.

§39h

Rozhodnutí o stanovení xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxx rozhodnutím stanoví xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx výši a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 132) xx xxxxxx xx výši xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx druhé x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně x přidané xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přirážek x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx možná xxxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx uplatněné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 6. Xxxxxx účtovaný xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx možné úhrady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ceny xxx konečného xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) smluvní xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, je-li xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene a) x xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx podala xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh xx cenu, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x to do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx maximální ceny.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx následujícího seznamu xxxxx §39n xxxx. 1. Xxxxx nabylo xxxxxx xxxx po 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je vykonatelné xxxxxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, jakož x o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozkladem, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výše x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Ústav xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx maximální ceny xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) §39f xxxx. 2 písm. a) xx x), xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx vyšší, xxx xxxx xxxxxxxxx podle §39a xxxx. 2,

x) §39f odst. 2 xxxx. x) až x), xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradě xxxxxxxxx xxxxx §39c odst. 7, xxxx xx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx x hloubkové xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterých je xxxxxx x souladu x §39c xxxx. 8 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx úřední x změně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx 5 xx xxxxx než xxxxxxxxx cena, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x snížení, xxxxxxxxx x xxxxx podmínek xxxxxx xxx, xx-xx xxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx 94). Xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ústav xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachraňujících.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x) nebo x) x snížení xxxxxxxxx ceny postupem xxxxx §39g odst. 9.

(5) Xxx xxxxxx x změně xx xxxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 1 až 8 x §39h xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 xx 11 přiměřeně. Žadatel, xxxxx žádá o xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx x upuštění od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39f odst. 6. Ústav žádosti xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx účinné x xxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §39f odst. 6 xxxx. x).

§39j

Zrušení x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx 12 xxxxxx, Xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx x moci xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx nebo podmínek xxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zájmem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

(2) Ústav xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady

a) xx xxxxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x),

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x), xxxxx stanovená xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x podmínek xxxxxx, nebo

c) x xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x zrušení xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx-xx to x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, nezajistí xxxxxx xxxxxxxxxx podle §39d xxxx. 6 xxxx 7. V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx této xxxxx Ústav až xx xxxx 3 xxx zakázat podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x souvislosti xx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx přestupku.

(4) Xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx lhůtě 75 xxx ode dne, xxx xxxx řízení xxxxxxxx. Xxx řízení x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx §39g xxxx. 1 xx 8 x §39h obdobně. Xx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xx xxxxxxx §39f xxxx. 1 x §39f xxxx. 5 xxxx. x) xx x) a x) obdobně.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxxxx rozhodnutí vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 84) xxxxxxxxxx x xxxxxxx regulace maximální xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaniká xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x zrušení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxx xxxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §15 odst. 6, xxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx vedeno xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxx xxxxx §39d, xxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39h x xxxxxxx není xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx x výše a xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o postupném xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x oběhu; bylo-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zanikají xxxxxxxxx xxxx stanovené k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X neregistrovaných léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výše x xxxxxxxx xxxxxx zanikají xxxx, kdy xxx xxxxxxx specifický xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx specifického léčebného xxxxxxxx xxx totožný xxxxxx xxxxxxxxx opětovně xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx mimořádně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx Ústav xxxxx xxxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 60 xxx, x xx xxxxx xxxxxx. Žadateli x osobám xxxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxx. x) x b), nejsou-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

§39l

Hloubková xxxxxx úhrad

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxx výše xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx všech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx výše x podmínek úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx výsledků x xxxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústav x moci xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §39f xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx referenčních xxxxxx x postupuje xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx revize xx provádí ve xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx přípravcích xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxxxxxx revizi lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x o xxxx xxxxxxxx přípravcích xxxx potravinách xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx revize.

(5) První xxxxxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dané referenční xxxxxxx.

§39m

(1) Xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx jejím xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx; stejným xxxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxx 2 měsíce xxxxxx přerušení nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx republice, x xx xxxxxx xxxxxx takového přerušení xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx výjimečných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x obnovení xxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské účely xx trh, xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Ústavu. Oznámení xxxxx xxx xxxxx xx třetí xxxxxx xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx formuláři xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx úhrady.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, která xx hrazena xx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxx 5 let. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx republice. Xxxx oznámení dále xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxx tuzemského xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x informaci x xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě. Strukturu, xxxxxx, formu a xxxxxx interval xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ústav xxxxxx k xxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxx, který zveřejňuje xx elektronické úřední xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxx rozhoduje o xxxx a podmínkách xxxxxx, jejich úplný xxxxx spolu x xxxx ohlášené xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxxxxxxx, jak byly xxxxxxxxx xxxx stanoveny, x xxxx a xxxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odůvodněním, xxx xxxx xxxxxxxxx, x x výší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx limitu xxxxx §16b odst. 1,

x) xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxx stanoveny.

(2) Xxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu podle xxxxxxxx 1. Do xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx seznamu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxx xx opravu xxxxxxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx nejvyšší možné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x jeho aktualizaci Xxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ústav jedenkrát xx xxx xxxxxxx Xxxxxx Evropské xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx výše,

b) xxxxxx xxxxxxxx přípravků x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxx zvýšena, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x výší x xxxxxxxxxx úhrady s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx vede xxxxx §39a xx §39l x §39p. Údaje xxxxxxxx jako předmět xxxxxxxxxx tajemství Xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 11 xxxx 12 xx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xx xxxxxxx žadatel Xxxxx vyrozumět.

(7) Informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx správní, xxxxxxxxx xxxx sankční činností, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§39x

Xxxxxxxxxx x řízeních xxxxx části xxxxx

X xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx úhrad

(1) Xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby mění xxxx maximálních cen, xxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 30 000 000 Xx xxxxx, xxxx 5 000 000 Xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx revizi xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxx xx účelem ověření, xxx stanovené xxxxxxxxx xxxx nepřekračují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx léčivých xxxxx uvedených x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úhrad všech xxxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx v souladu x §39c odst. 5 byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx plně xxxxxx.

(3) Xxxxx neprodleně zahájí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx úspora finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx skupině xx nejméně 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zkrácenou xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) x případě, xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. d) x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovena xxxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx úhrada referenční xxxxxxx xxxx stanovena xx výši nejvyšší xxxx výrobce xxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c odst. 2 xxxx. x) nebo x), avšak xxx xx 12 xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípravek, x xxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx uzavřeno, xx trhu x xxxxxxx existující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x).

(5) Rozhodnutí v xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 x §39c odst. 9 Ústav vydá xx 50 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Účastníci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx ustanovení §39g xxxx. 5 xxxxxxxxx. Zkrácená revize xxxxx xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxxxx přepočtem ze xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx §39c odst. 7. Ve zkrácené xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x posledním vykonatelném xxxxxxxxxx x xxxx x podmínkách jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx proběhla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39l. Xx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely obsahujících xxxxxxx léčivou xxxxx xxxx xxxxxxxx biologickou xxxxxxx látku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx úhrad xx provádí xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx revize maximálních xxx xx xxxxxxx xx společném xxxxxx x xxxxxxxx přípravky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x cestu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx samostatně xxxxxxx x xxxx x o těch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx vedeno xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x podmínek xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§39q

§39q xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

XXXX SEDMÁ

KATEGORIZACE X XXXXXX X ÚHRADOVÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX

§39x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, hradí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxxx skupinu.

(2) Xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zplnomocněným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx osob, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") elektronicky xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotnického prostředku xx úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx vytvořena. Xxxxx zemí se xxxxxx jakýkoliv stát xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, smluvních xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x materiálovém xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x obdobné xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku.

(3) Xxxxxxxxxxx může požádat Xxxxx x stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxx svých funkčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx úkonem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx se xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(5) Ohlašovatel x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) název a xxxxxx sídla výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zplnomocněného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) registrační číslo xxxx jediné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx 118) výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx-xx přiděleno,

d) obchodní xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ohlašovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX-XX) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx UDI xxxxx xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/745 x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích 118), xxx-xx přidělen,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx zaměnitelných prostředků, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlašovatele xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo poprvé xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx"); cenu xxxxxxx ohlašovatel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického prostředku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx výši úhrady xxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty uvede xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ohlašovaného zdravotnického xxxxxxxxxx,

x) písemný xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, pokud ohlašovatel x xxxxxxxx xxxxx xxxx úhradovou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" x xxxxxxxxx limitem 50 %,

k) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi všemi xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxxxxxx, vztahující xx xx všechny xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" x xxxxxxxxx limitem 100 %; xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dopadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohlašovatele xxx xxxxxx xxxx překročení; x

x) xxxxx měrných xxxxxxxx x balení xxxxxxxxxxxx zdravotnického prostředku xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx jednotek x xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39t xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx údajů xxxxx. X xxxxxxx ohlášení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x) x elektronické xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uděluje a xxxxxxxx po posouzení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předloženého xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije §15 xxxx. 8 přiměřeně. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxx skupiny "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx oznámeno xxxxxxxxxxxx x Ústavu.

(8) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx ve znění xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydán,

b) platné xxxxxxxxxx o shodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x českém nebo xxxxxxxxx jazyce,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdravotnické xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx IIa, XXx x XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx x českém xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx závěrečné zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx podepsaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx cenu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx unie, a xxxx překlad xx xxxxxxx jazyka, a

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity x dopadu xx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xx rok, v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvede xxxx úhradovou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx".

§39s

Zařazování xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zveřejňuje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §39r xxxx. 5 x 8. Xxxxx spolu x ohlášením xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39r xxxx. 8 písm. d) x x). X xxxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 8 xxxx. x) x x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx xx své xxxxxxx vlastnosti xxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prostředek do xxxx xxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xx 45 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2 zastaví, xx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxx do úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ohlášení xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ústav xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ze skupiny xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, do této xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39r odst. 7,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §39r xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uhrazen žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx ohlašovatel xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trhu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxx stažen z xxxx nebo x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) certifikát xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 118) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxx X xxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xx ohlášení nebylo xxxxxx x souladu x §39r xxxx. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §39r xxxx. 8 nebo xx došlo xx xxxxxxx xxxx původce, xxxxx xxxxxx ohlášeno x souladu s §39r xxxx. 6.

(5) Xx doby xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o němž xx toto řízení xxxxxx.

(6) Pokud rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx právní xxxx xx desátého xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx moci xx xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx druhého kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxx xxxx právní xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 nemá xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39t

Zveřejňování informací

(1) Xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xx xxxxxxx předepsání xx xxxxxx, který xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx Xxxxx uvádí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělené Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx včetně daně x přidané xxxxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického prostředku xxxxx odstavce 4,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanoveno x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu,

h) název x číselné označení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxx-xx Ústavem vytvořena,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx hodnoty,

j) xxxxxxxxx x xxx, xx rozhodnutí xxxxx §39v odst. 3 xxxx §39x xxxx. 7 pozbylo xxxxxxxxx, x

x) xxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx x patnáctému xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Do xxxxxxxxx druhého dne xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxx x návrhu xxxxxxx vyjádřit. Ústav xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx, kdo návrh xxxxx, neinformuje.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx opravného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vydání.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsaný xx xxxxxx xx ze xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodní přirážky x daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxxx x xxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) ceny xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §39v xxxx. 3 xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) přijaté xxxxxx hodnoty xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §39x odst. 7 xxxxxxxx x daň x xxxxxxx hodnoty.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx

(1) V případě xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx §39v xxxx. 3 xxxx záměru xxxxx xxxx xxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % pojištěnců xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx soutěže podle §39w odst. 1, xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

x) o xxxxxxxxx nebo změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx x

x) x zařazení xxxx xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx, xxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavem x xxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxx úhradové xxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin zaměnitelných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlášených x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 90 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx ve skupině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx tuto xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

Xxxxxx o nejvyšší xxxx

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahující závazek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "dohoda o xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x nejvyšší ceně xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx ceně xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx uvedených zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxxxx ohlašovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ceně x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zdravotního pojištění xx 1 xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxxxxx xxxxxx x nejvyšší xxxx (dále xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx"), x rozhodnutí xxxxx §39u xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx, Xxxxx zahájí xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohod xx závazkem, x xx xxxxxxx xx 20 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxx. Dohodu se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx dobu 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx závazkem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o 1 xxx. Xxxxx Ústav xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx závazkem xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenu nejnižší. Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx dohod se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vydá xxxxxxxxxx na základě xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Ústav x xxxxxxxxxx stanoví

a) xxxx xxxxxx pro xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx xx xxxxxx ceny xxxxxxx x xxxxxx xx závazkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x podle xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxx skupině xxxxxxxxxxxxxxx xx trhu x Xxxxx republice poskytne xx žádost Xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx zdravotních služeb.

(5) Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x platnost rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Xxxxx nejpozději 1 xxxxx před xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx žádnou xxxxxx xx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; x opačném xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne vydání xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Ustanovení §17 xxxx. 9 xxx xxxx x xxxxx xx použijí xxxxxxx. Xxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 5.

(7) Xx dobu xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx které Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o přestupku xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 k tomuto xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx; ke xxxxxxxx xxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxxxxx xxxxxx

§39x

(1) Xx xxxxxx zajištění plně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústav xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xx požádá xxxxx xxxx více zdravotních xxxxxxxxxx zastupujících alespoň 30 % pojištěnců, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % úspory xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 000 000 Xx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §39u xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxxx úhradové xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úspory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu,

c) závazek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx předepisování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vypsáním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 x žádajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx úhradové xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) kalkulaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků výherců,

d) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vypsáním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, do xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx oznámení,

g) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Elektronickou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx úhradové skupiny, xxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabízejí xxxxxxxx xxxx bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx prohlášení obsahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx ceny xxx xxxxxxxxx spotřebitele nepřekračující xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx") a daně x xxxxxxx hodnoty, x xx xxxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx nastanou právní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §39x xxxx. 7, x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelných zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skupině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 kalendářní xxx xxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx skupině xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxx Ústavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§39x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx zaměnitelných prostředků, Xxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx.

(2) Xxxxx účastníkům xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxx datum x xxxxxx čas uskutečnění xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední desce. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx soutěže,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx platnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé podání xxxxxxxxx xxxxxx hodnotu x

x) xxxxxxxxxxx podle §39w xxxx. 3 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aukční hodnotu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce x xxxxx minutu xx tohoto xxxxxx.

(5) X případě, že xxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxx dosažená x xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx o 10 % xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 5 Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx. Xxxxx usnesení x xxxxxxxxx soutěže xx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Ústav vydá xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx uvede výši xxxxxxx aukční hodnoty xxx xxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ve xxxxxx rozhodnutí Ústav xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx, xxxxx nabídli 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx připočtení xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x

x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §39w xxxx. 5.

(8) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nastanou x prvnímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 7 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39y

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx všechny x zásadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx aukční hodnotě, xxxxx xx výši xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx prostředky výherců x cenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poukaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx poskytovateli.

(3) Pokud Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2, xxxxx xx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx, a xx xx xxxxxxx dne xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx dni pozbývá xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §39x xxxx. 7.

§39x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pátým dnem xx vyvěšení.

§39z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39xx

§39xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

XXXX XXXX

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxx republiky, 39)

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx. 40)

(2) Zdravotní pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 7, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx, uhradí xx xx stejných lhůtách xxxx poskytovatelům, se xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx ve xxxx 100 Xx xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx x období od 1. xxxxx do 31. prosince 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx pojištěnci, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce, přičemž xx xxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxx, ve kterém xxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx den (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzaci xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2015 a xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx poskytne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx dvanáctina x úhrnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2013 xx xxxx péči vybrat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx 2014 xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2014. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 2014 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xx 30. června 2015.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle koordinačních xxxxxxxx. Ze xxxxxxx xxxx xxx patrné, xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čerpat, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx vydání splněny xxxxxxxx 110) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx důvodná obava, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pravděpodobnému průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxx z prodlení, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovny poskytnou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx posledního xxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx §53 odst. 1.

(7) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx povinny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dostupností xx xxxxxx přiměřená xxxxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx vzhledem k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x místu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Místní xxxxxxxxxx se vyjadřuje xxxxxxxxxx xxxxx. Místní xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx. Dojezdovou dobou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v celých xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komunikace x je x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dojezdové xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodkladných x akutních xxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx vyjadřující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxx svým pojištěncům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx náhradní doklad xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníkovi xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx titul, xxxxxxxx x xxxxx pojištěnce, xxxxxx je v xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx číslo. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx x svých xxxxxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat vedle xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx formou rovněž xxxxxxx údaje v xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nést údaje x xxxxxxxxxxxx formě xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx na úhradu xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zákon. Další xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx tom xxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx výkonu"); za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí, x xx nejpozději xx 30 dnů, seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x kategorie xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splní x xxxxx, pokud zdravotním xxxxxxxxxxx sdělí xxxxx xx změny, x xxxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávají podnět xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx živnostenského oprávnění xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx čerpané pojištěnci x xxxxxx členských xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx údaje x

x) xxxxxxxxxx řízeních x xxxxxxx nákladů podle §14 xxxx. 2 xx 4, o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx čerpání a x tom, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnuto,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxx x x xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx §14 odst. 2 xx 4 pojištěncům xxxxxxxxx.

(13) Xxxxx shromažďované xxxxx odstavce 12 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x anonymizované podobě xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxx komisi v xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(15) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(16) Zrušen xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

(17) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x kterého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xxxx v xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, k xxxxx dochází x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) může provádět xxxxx svojí xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x vydávání xxxxxxxxxx, výhradně xx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx algoritmů x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpracování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx a xxxxxxxx xx nejméně xx xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx posledního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

§40b

Zdravotní xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx poskytnout veřejnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžádá x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx mlčenlivosti zaměstnanců xxxxxxxxx pojišťovny.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§41a

Klasifikace xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx poskytovatelů

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx a každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx péči xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x akutní xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx x metodiky podle xxxx první xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxx x údaji xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stránkách x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poskytovatelům a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx informací xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxx podle xxxxxx x zdravotních službách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službách xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospitalizací x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx může Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§41x

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx správci xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení,

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého výzkumu,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxx, den, kdy xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, x den xxxxxx azylu,

d) xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, den, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

e) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx účelem poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx dočasnou ochranou xx xxxxx 124), x xxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 10,

x) xxxx xxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 9, x xxxxxxxxx x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uvedenou v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11, x dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 xxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx péče xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx registru xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx, den, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

Kontrola

§42

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, a xx z xxxxxxxx xxxxxx a kvality, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x poskytovatelů a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxx odborní pracovníci xx zdravotnictví způsobilí x revizní xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 105).

(3) Xxxxxxx lékaři xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče. Xxxxxxx lékaři x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotnímu stavu xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx neuhradí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx předepsán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Ústavu x výši x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předepsán.

(4) Xx splnění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx revizní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odborných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx lékaři vykonávají xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxxx kontrolní činnost x poskytovatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k předmětu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxxxx. Revizní xxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně xx xxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx fyzických osob, xxxxx onemocněly infekčním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§42x

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§42x

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§43

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pojištěnce xxxx xxxxxxx xxxxxx xx hrazené služby xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci x zaplacených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16a x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna písemně xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x osobního xxxx xxxxx o xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx posledních 12 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx toto období, xxxxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěn. Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxx přístup x jeho osobnímu xxxx. Xx-xx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinna xx 3 xxxxxx xxx xxx změny xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx §11a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx stanoven xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nároku pojištěnce, xxxxx xxxxx limit xxxx podmínky mohou xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX A XXXXXXXX X POJISTNÉMU

§44

Přestupky

(1) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx závazek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39v xxxx. 1, xxxx

x) poruší povinnost xxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxx podle §39v xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x rozhodnutí x xxxx xxxxxxx aukční xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7.

(3) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxx xxx podle §15 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §39c xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §39e,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39da odst. 8, xxxx

x) xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx přípravek xxxxxx xxxxx §39d xxxx. 7 nebo povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39d xxxx. 6 xxxx 7 xxxx §39da xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxx x té xxxx xxxxx pojištěncem xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezveřejní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx k xxx xxxxx §17 xxxx. 9, §17a xxxx. 2 nebo §39v odst. 6,

x) x rozporu x §40 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx xxxx nezveřejní xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 10 písm. b),

d) x xxxxxxx s §43 xxxx. 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx hrazených xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §52 odst. 2 xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

b) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. b), x) xxxx d),

c) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx x),

x) 20 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxx xxxx xx 100 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c),

g) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx do 1 000 000 Xx, pokud žádné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 1 000 000 Xx, je-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. e).

§44x

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 1 xx 4,

x) Ministerstvo zdravotnictví, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 a 6, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, který xx uložil. Xxxxxx x pokut xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx příjmu x xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, xxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx uložila.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx odloží xxx xxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx postačí k xxxx nápravě, xxxx xx-xx xx zjištěných xxxxxxxxxxx zjevné, xx xxxxxxxx následek způsobený xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx osoby.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

44x

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx výše 10 000 Xx x xxxxxxxxxxxxxx až do xxxx 200 000 Xx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx zdravotní pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 5 xxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měla být xxxxxxx.

(3) Xxx opakovaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při porušení xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) může xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 500 Kč. Pokutu xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§45

(1) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemocí x povolání xx xxxxxxxx příčin 41) x x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx těch pracovních xxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířaty xxxx xxxxxxxxxx živly xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx.

(2) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xx xxxx 5 % z xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx přirážku x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx došlo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxx jednorázově xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

(4) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxx xxxxxxx 42) x pracovních xxxxxxx, x to najednou xx uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xx xx xxxx 100000 Kč.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx placení, xxxx vymáhání, xxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§45a

§45a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§45b

§45b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXX POSKYTOVATELŮ XXXXXXXXXXX XXXXXX

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxx").

(2) Před xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) pro poskytovatele xxxxxxxxxx péče,

b) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x smluvní xxxxx se stejným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterému xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče, xxxx

x) při xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8.

(3) X xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx uzavřenu smlouvu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx, xx-xx zakladatelem xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování x xxxxxx hrazených služeb, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx zdravotních služeb xxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, se xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxx-xx x rozšíření rozsahu xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, uchazeč xxxx xxxx. Uchazečem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx oboru, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx a xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx.

§47

(1) Výběrové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) rozsah xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx území, xxx které xxxx xxx poskytovány, x xxxxxxxx zdravotní pojišťovny, xx-xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxx, ve xxxxx xxx podat xxxxxxx; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) lhůtu, od xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxx xxxxx výběrové xxxxxx komisi. Xxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajským úřadem, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zástupce xxxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxx komoře, České xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx uchazečem poskytovány; xxxxxx-xx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Členství x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx komise xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Poskytnutí xxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x výběrové řízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx schopna xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx komise. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx něj xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxx komise. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny. X jednání xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx přítomní členové xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx počtu získaných xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§50

(1) Nabídky xx xxxxxxxx vyhlašovateli xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx xx xx lhůtě xxxxxxxxx ve výběrovém xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pozve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Uchazeči, jehož xxxxxxxxx xx formální xxxxxxxxxx, které uchazeč xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména k xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxx oboru x xxxxx, k dobré xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, x xxxxxxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické xxxxxx, x etickému xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jeho xxxxxxxxx splnit xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx přihlášek xxxxxxx xxxxxx pořadí xxxxxxxx.

§52

(1) Vyhlašovatel xx xxxxxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx získaných xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení při xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezakládá xxxxx na uzavření xxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx. Zdravotní pojišťovna xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tehdy, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xx výběrovém řízení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podat návrh xx vyhlášení nového xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx oboru a xxxxx znovu xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx doporučeno, xxxx xxxxx uchazeč znovu xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přihlášku xx již vyhlášeného xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx obor, území x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§53

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxx nákladů xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokut a xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx,

x) xx věcech posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19,

x) xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53d,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxx platebními xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b; x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx doplatků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx do limitu xxxxx §16b, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxx podle §16x xxx překročen.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx nedoplatků. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxxxxxxxx, jemuž se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx plátcem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou, x xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, byla-li stanovena, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěna,

d) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na která xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx,

x) poučení o xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která výkaz xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx vydání. Výkaz xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Výkaz nedoplatků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Proti výkazu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx 8 dnů xx doručení xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx podání xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx do 30 xxx xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nedoplatků xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx stanovena xxxxxxx, nebo xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xx lhůtě xxxx xxxxxxx, pozbývá výkaz xxxxxxxxxx platnost.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obsažené xx xxxxxx nedoplatků xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx zrušit x xxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou titulem xxx soudní 70) xxxx správní 108) xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x výjimkou xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, rozhodnutí x xxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx rozhodčí xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx x odvolání x xxxxxx x xxxxxxxxx projednávaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednoho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zástupce Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xxxxx určí xx svých xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx schopen se xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx svolá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotní pojišťovny. Xx tomto xxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(10) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx, o které xxxxxxxxx Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by se xxxxxxxx xxx předepsání xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxxx 30 000 Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx odstraňovat xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxx vyměření xxxxxxxx k pojistnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše přesahuje 30&xxxx;000 Xx.

(3) Žádosti x odstranění tvrdostí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xx plátce xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 96),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vstoupil xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Žádost xxxx xxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx přirážka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx objevily xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx xx xxx xxx od právní xxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx podána xx 8 xxx xxx dne vykonatelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x odstranění tvrdosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§53x

Xxxxxxxxxx veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx řízení, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx vyvěsí xx xxxx xxxxx xx dobu patnácti xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx označením; xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxx jejichž xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručenkou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53x

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 10), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněny xxxxxx xxxxx čísla xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§53x vložen xxxxxxx předpisem x. 123/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.3.2005

§53d

Zástavní xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zástavy xxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťované xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxx úřední x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního práva xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kromě náležitostí xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástavy.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zapíše x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127). Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx účinky x xxxxx osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx k xx xx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx zástavního xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xx xxxxx zástavního xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx neprodleně xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx poznámek xxxxx xxxxxxxx 6.

(5) Zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku dlužníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx nemovitostí 128).

(6) Xx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxxx zástavy xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným ve xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx starého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tato skutečnost xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx nemovitá xxx, která xx xxxxxxxxx evidence v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx neprodleně poté, xx xx rozhodnutí xxxxx vykonatelným. Xxxxxxxx x podáním xxxxxx xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxx podá zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§55

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxx pojištěnci

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx těch xxxxxxx xx xxxxxxx služby, xxxxx vynaložila x xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zdravotní pojišťovny.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx hrazené služby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že úraz xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, státní zastupitelství, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 129) x soudy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx oznamuje, x ní xxxxxxxx.

(3) Xxx účely náhrady xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx epidemiologických x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx x nemocí z xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxx od vymáhání xxxxx nebo celé xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

a) xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů spojeno xx zvláštními nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výtěžek.

Na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx celé xxxx xxxxxxx nákladů podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, vůči nimž xxxx jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxx zdravotní pojišťovny xxxxx §11a si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§55x

Xxxxx x mezinárodním xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2000

§55x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§55b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§56

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxxx vysokých škol xxxxxx 26 xxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za poživatele xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) se považují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 u xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx používá pojmu "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

§57

Zrušují xx:

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., o všeobecném xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 15/1993 Xx., zákona x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 206/1996 Xx.,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 268/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxx resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx pojišťoven,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 269/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH XXXXXX

§58

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 592/1992 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Sb. x xxxxxx č. 149/1996 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx čárka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připojují xx tato xxxxx: "xx xxxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxx xxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. d),".

2. X §7 xxxx. 1 xxxx. c) se xx konci xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "; xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo rezervního xxxxx".

§59

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona č. 149/1996 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §13 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

2. X §16 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxxxx xxxx věta: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rezervního xxxxx.".

3. X §16 xx xxxxxxxx odstavec 4.

4. §17 odst. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx pojistného. Ze xxxxxxxxxx fondu se xxxx hradí náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x).".

5. Xx §22 xx xxxxxx část xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"ČÁST PÁTÁ

ZAJIŠŤOVACÍ XXXX

§22x

(1) Xxxxx xxxxxxx xx zřizuje Xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx"), který je xxxxxxxxxx xxxxxx. Fond xx zapisuje do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidované xxxxx §6 xxxx. 6 xxxx. a) v xxxxxxxxx, kdy nebyly xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, x v případech, xxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xx více věřitelů x xxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxx své splatné xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxxx.

(3) Všechny zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxx xxxx 0,5 % xxxxxxxxxx ročních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejpozději do 31. ledna xxxxxxx xxxx. Fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx státních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx státní xxxxxxx xxxx poukázek Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Fond xx řízen pětičlennou xxxxxxx xxxxx. Členy xxxxxxx xxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Členové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx, x xx x xxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx odměna.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Fondu xxxxxx statut Xxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §22x xxxx. 2. Xxxx xx xxxxx přezkoumat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x povinné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx:

x) pokud jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx děti x xxxxxx, ve xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx péče odbornými xxxxxx, ve xxxx 80 % dlužné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 900 Xx xx xxxxxxx pojištěnce,

c) xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxx, ve výši 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1200 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x pohledávky xxxxxxx x titulu xxxxxx léčiv na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu, xx xxxx 80 % dlužné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 700 Xx xx jednoho xxxxxxxxxx.

(3) Právo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu x Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ode dne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu stát xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx procentní xxxxx uvedené v §22x xxxx. 3. X xxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §22a xxxx. 3.

§22x

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x Xxxxx."

§60

Zákon České xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx. x xxxxxx č. 149/1996 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx připojuje xxxx xxxx: "Nedoplatky pojistného, xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 50 Xx, xxxxx xxxxxxx.".

2. §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Penále xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx 100 Xx xx jeden xxxxxxxxxx xxx.".

3. §28x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 x §18 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx penále, xxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vymáhat xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

§61

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997, x výjimkou §15 xxxx. 10 xxxx xxxxx x §59 xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1998.

Zeman x. r.
Havel x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 48/1997 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH XXXXXX XX ZDRAVOTNÍHO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX PODMÍNEK

Seznam xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx - xxxxxxx N, X, X - xxx xxxx

X

xxxxx označený xx xxxxxxx KAT xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx výkon zásadně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

X

xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx xxxxx xxxx hrazený xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx při xxxxxxx xxxxxxxx podmínek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazenou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx

X

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX symbolem "X" - xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx.

xxxxxxxx

xxx. x.

xxxxxxxx xxxxx výkonu


 

ODB

Název

001

Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

002

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx

014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx lékař - xxxxxxxxxx

015

Xxxxxxxxxx

201

Xxxxxxxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxx

401

Xxxxxxxx lékařství

404

Dermatovenerologie

504

Cévní xxxxxxxxx

601

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

603

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

605

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

606

Ortopedie

701

Otorinolaryngologie

705

Oftalmologie

706

Urologie

808

Soudní xxxxxxxxx

809

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

903

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

911

Xxxxxxxxx sestra

999

Universální xxxxxxxx výkony - xxx vazby xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehrazených xxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx podmínek

Poř. x.

XXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkonu

KAT

Podmínka úhrady

1.

001

Zdravotně xxxxxxxx činnost

N

2.

002

Zdravotně xxxxxxxx xxxxxxx

X

3.

014

Xxxxxxxx xxxxxx - xxx

X

4.

014

Xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx

X

5.

014

Xxxxxxxxx alveolu

N

6.

014

Augmentace, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v zubním xxxxxxxxx

X

7.

014

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx

X

8.

014

Xxxxxx fixní xxxxxxx x xxxxxxxx

X

9.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

X

10.

504

Xxxxxxxxxxxx a. iliaca xxx. x xxxxx xxxxxx xxx vaskulární xxxxxxxxx

X

11.

603

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

12.

701

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x instilací léku xx xxxxxx

X

13.

706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X

14.

706

Xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx

X

15.

706

Xxxxxxxxxxxxxxx

X

16.

903

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření - xxxxxxxx x terénu

N

17.

001

Šetření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx

18.

014

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx s výjimkou intraligamentární xxxxxxxxx

19.

014

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxx lékař

W

Výkon xxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx pojištěnce do xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20.

014

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - profylaktická

W

Hrazeno xxxxxxx xxxxx

21.

014

Xxxxxxxxxx xxxxxxx kamene - xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx jedenkrát xxxxx

22.

014

Xxxxxxx fluoridace s xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

23.

014

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx, včetně rekonstrukce xxxxx)

X

1. X xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 15 xxx xxxx x xxxxxxxx dočasného xxxx hrazeno xxx xxxxxxx plastického materiálu, xxxxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx kompozit xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x rozsahu xxxxxx a špičáků xxxxxxx i při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozitu x x rozsahu xxxxxxx řezáků x xxxxxxx špičáků xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx od 15 let xx xxx xxxxxxxx 18 xxx hrazeno při xxxxxxx xxxxxxxxxx amalgámu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x rozsahu xxxxxx x špičáků xxxxxxx x xxx použití xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fotokompozit, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx x rozsahu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx dózovaného amalgámu xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx možné z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bodech 1 až 3 xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx celého xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24.

014

Xxxxxxxxxxxx ošetření

W

Hrazeno při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrálního xxxx

25.

014

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx - xx zub

W

Hrazeno xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

26.

014

Xxxxxxxxx dlaha x preparací - xx xxx

X

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

27.

201

Xxxxxxxxx dlouhodobého rehabilitačního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxxxx během xxxxx

28.

015

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 let, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx zubů v xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

29.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aparátem xx xxxxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx chybějících xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Materiál xxxxxxx ortodontického xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx projevy, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

30.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 a xxxx chybějících xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x pojištěnce x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

31.

015

Kontrola xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxxx postupy xxx x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx dosažení 22 let, od 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx třetí xxxxxx).

32.

015

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozštěpy rtu, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

33.

015

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x vývoje

W

Plná úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 let hrazeno xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

34.

015

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

35.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lbi

W

Plná xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

36.

015

Xxxxxxx ortodontických xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

37.

015

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xxx dne xxxxxxxx 22 let xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, čelisti a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx chybějících xxxx x jedné čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

38.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx pouze x pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x systémovým onemocněním x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx s rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

39.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obličejové xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, čelisti x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx onemocněním s xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

40.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblouku

W

Plná úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx hrazen xx xxxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x pojištěnce x xxxxxxxx xxx, čelisti x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x ortodontickými projevy, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v jedné xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

41.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx malým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zubní xxxxxx

X

Xxxx úhrada xx 10 xxx věku. Xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají se xxxxx moláry).".

42.

401

Šetření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

43.

601

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do 10 xxx xxxx xxxxxx, xxx 10 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehradí

44.

701

Testy xx xxxxxxxx x xxxxxxxx

X

X xxxxxxx prokázané xxxxxxxx xxxxxxxx

45.

705

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

46.

808

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lékařem

W

Výkon xxxx hrazen, pokud xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře nutný x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

47.

911

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce x xxxx prostředí

W

Výkon xxxx xxxxxx xxx xx doporučení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lékařem xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx

48.

911

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí

W

Výkon xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx praktického xxxxxx, která může xxx jednorázová nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx frekvenci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

49.

911

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx indikaci xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx

50.

911

Xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxxx náročné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxx praktického lékaře, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návštěv xx xxxxxx xxxxxx

51.

999

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx jedenkrát xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx podrobném xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx

52.

999

Xxxxxxxx xxxxxx x rodinou

W

Výkon xxxx xxxxxx xx xxxxxxx pojištěnce xx xxxx do 15 xxx xxxxxxxxx dvakrát xxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci

53.

999

Edukační pohovor xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx indikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stvrzené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonného zástupce

54.

999

Konzilium xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxx hrazen xxx xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

55.

403

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxx, pokud xxx xxxxxxxx na xxxxxxx indikace poskytovatele, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx péče v xxxxx onkologie xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách.

56.

404

Epilace x 30 xxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx pouze u xx. X00 - X07 (poruchy xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx), X 10 - X 14 (xxxxxxxx xxxxxxxx), X 20 - X 35 (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

57.

601

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x okolí (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx)

X

58.

601

Xxxxxxxxxxx

X

59.

601

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxx, xxxxx

X

60.

601

Xxxxxxx ptózy obličeje - xxxxxxx (smas xxxxxxx)

X

61.

601

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx

X

62.

601

Xxxxxxxxxxxx - xxxxx nos

Z

63.

601

Rinoplastika - xxxxxxxxx xxx (L-štěp, xxxxxx xxxxxx)

X

64.

601

Xxxxxxxx

X

65.

601

Xxxxxxx gigantomastie

Z

66.

601

Ablace xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

X

67.

601

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

68.

601

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X

69.

601

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kapsulektomií

Z

70.

601

Implantace xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

71.

605

Xxxxxxxx brady xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X

72.

605

Xxxxxxxxxxxxxx implantát - xxxxx xxxxxx

X

73.

605

Xxxxxxx brady

Z

74.

606

Osteotomie xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

75.

606

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kosti

Z

76.

701

Septoplastika

Z

77.

705

Laserová xxxxxxxxxx

X

Xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx provedení xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

78.

705

Xxxxxxxxxxxxxxx jednoho xxxxx xxxx blepharochalasis - xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx + odstranění xxxx x xxxxxx

X

79.

705

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xx hrazen xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx nejvíce xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

80.

705

Plastická xxxxxxx xxxx víčka xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X

81.

706

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostaty

Z

82.

706

Penis - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

83.

706

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

X

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 48/1997 Xx.

XXXXXX SKUPIN XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx skupiny
Název xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;1

xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podání
2
prokinetika, xxxxxxxxx xxxxxx
3
xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx
4
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zánětů, xxxxxxxxx xxxxxx
5
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx aplikace
6
mikronizované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
7
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
8
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
9
xxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx
10
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
11
xxxxxxxxx antidiabetika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
12
xxxxxxx X x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
13
xxxxxxx X x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
14
xxxx vápníku, xxxxxxxxx xxxxxx
15
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
16
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X
17
xxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx
18
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx-Xx (xxxxxxxxxxxxxxxx hepariny x obdobná xxxxxx)
19
xxxxxxxxxxxxxx - kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
20
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
21
antifibrinolytilca, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
22
xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx X), xxxxxxxxx podání
23
koagulační xxxxxx XXXX
24
xxxxxxxxxx xxxxxx XX
25
xxxx xxxxxx, perorální xxxxxx
26
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
27
soli xxxxxx, parenterální aplikace
28
erytropoetin x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mechanizmem xxxxxx
29
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (albumin)
30
substituenty xxxxxx x plazmatické xxxxxxxx (ostatní)
31
úplná xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxx all xx xxx)
32
xxxxxxxxxxxx roztoky fysiologického xxxxxxx
33
xxxxxxxxxxxx roztoky xxxxxxx
34
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dialýze
35
roztoky x hemodialýze
36
srdeční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
37
xxxxxxxxxxxx xxxxx X a III, xxxxxxxxx xxxxxx
38
xxxxxxxxx
39
xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
40
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
41
xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
42
xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx
43
xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
44
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, perorální xxxxxx
45
xxxxxxxxx x xxxxxxx účinkem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
46
xxxxxxxxx šetřící xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
47
xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
48
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kanálu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx působící xxxx než 24 xxxxx, perorální podání
49
blokátory xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
50
xxxxxxxxx vápníkových xxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
51
XXX-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
52
xxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX-xxxxxxxxx
53
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
54
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
55
xxxxxxxxxxxx x lokálnímu použití
56
antipsoriatika x lokálnímu použití
57
antibiotika x lokálnímu xxxxxxx
58
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxx - slabé x xxxxxxx xxxxx 1. a 2. xxxxxxxx
59
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx a xxxxxxx xxxxx 3. a 4. generace
60
kortikosteroidy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - silné x xxxxx xxxxx 1. x 2. generace
61
kortikosteroidy xxxxxxxxx k lokální xxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx 3. x 4. xxxxxxxx
62
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
63
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
64
xxxxxx zvyšující xxxxx xxxxxx
65
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
66
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
67
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
68
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
69
ženské xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx estrogenů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
70
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx
71
xxxxxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxx
72
xxxxxxx xxxxxxxx hormony, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
73
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
74
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
75
xxxxxxx předního laloku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
76
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
77
xxxxxxx hypotalamu x xxxxxx xxxxxxx
78
xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx použití, xxxxxxxxx xxxxxx
79
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, parenterální xxxxxxxx
80
xxxxxxx xxxxxx žlázy
81
tyreostatika
82
glukagon
83
homeostatika vápníku
84
tetracyklinová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
85
peniciliny xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx betalaktamáz, xxxxxxxxx xxxxxx
86
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
87
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
88
sulfonamidy a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
89
makrolidová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
90
linkosamidová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
91
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
92
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
93
xxxxxxxxxxx x nitrofuranová xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
94
xxxxxxxxxxxx xxx systémové užití, xxxxxxxxx podání
95
antimykobakteriální xxxxx
96
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx, cytomegalovirových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx infekcí, xxxxxxxxx xxxxxx
97
xxxxxxxxxxxxxxxxx
98
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
99
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
100
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proti hepatitidě
101
ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx imunoglobuliny
102
cytostatika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
103
xxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
104
antimetabolity - xxxxxxx listové xxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
105
antimetabolity - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
106
antimetabolity - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
107
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
108
xxxxxxxxxxxxxx - analoga xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
109
xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx
110
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
111
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
112
xxxxxx
113
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
114
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
115
xxxxxxxxx cytostatika
116
cytostatika - xxxxxxxxxx tyrozinkinázy, xxxxxxxxx xxxxxx
117
xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
118
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
119
xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
120
xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
121
xxxxxxxxxx aromatáz
122
interferony xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
123
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v neurologii
124
interferony xxxxxxxxx v hepatologii
125
imunosupresivní xxxxxx - inhibitory x-XXX, xxxxxxxxx xxxxxx
126
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
127
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx TNF xxxx
128
xxxxxxxxxxx protizánětlivá xxxxxx, xxxxxxxxx podání
129
nesteroidní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rektální xxxxxx
130
xxxxxxxxx xxxxxxx relaxancia, xxxxxxxxx xxxxxx
131
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
132
xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx - bisfosfonáty, xxxxxxxxx xxxxxx
133
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
134
xxxxxxxxxx - silné xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
135
analgetika - xxxxx opioidy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
136
xxxxxxxxxx - morfin, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
137
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx, perorální xxxxxx
138
xxxxxxxxxx - silné xxxxxxx xxx léčbu xxxxxxxxx bolesti
139
analgetika - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
140
xxxxxxxxxxxxx
141
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
142
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hydantoinátů, xxxxxxxxxxx x sukcinimidů
143
antiepileptika xx skupiny benzodiazepinů x xxxxxxxxxxx
144
xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxx
145
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
146
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
147
xxxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny agonistů xxxxxxxx
148
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX nebo COMT
149
antipsychotika - neuroleptika xxxxxxxx, X. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
150
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX. třídy, xxxxxxxxx xxxxxx
151
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
152
Antipsychotika - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx receptorů
153
Antipsychotika - xxxxxxxxxxxxxxxx antagonisté
154
lithium
155
antipsychotika, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace - xxxxxxx xxxxxxxxx
156
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
157
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání
158
antidepresiva xxxxxxxxxxxx inhibující xxxxxx xxxxxxxxxxx monoaminů, xxxxxxxxx xxxxxx
159
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx najeden xxxxxxxxxxxxx systém, perorální xxxxxx
160
xxxxxxxxxxxxx - selektivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
161
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx
162
xxxxxx x terapii Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx cholinesterázy)
163
parasympatomimetika, xxxxxxxxx podání
164
léčiva xxxxxxxxx xxx xxxxx závratí, xxxxxxxxx podání
165
antimalarika
166
anthelmintika
167
nosní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kortikoidů
168
inhalační xxxxxxxxxxxxxxx
169
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
170
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
171
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
172
nesedativní xxxxxxxxxxxxxxx
173
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx
174
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx
175
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx
176
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx
177
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčiva
178
antiglaukomatika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
179
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx
180
xxxxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx prostaglandinů x xxxxxxxxxxx
181
xxxxxxxxxx x cykloplegika
182
oftalmologika - xxxxxxxxxxxx
183
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardizované, xxxxxxxxxx xxxxxx
184
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
185
xxxxxxxx xxxxxxxx
186
xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
187
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, parenterální xxxxxx
188
xxxxxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx xxx fenylalaninu
189
definované xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
190
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiofarmaka xxx diagnostiku
191
individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx
192
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
193
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
194
xxxxxxxxx x xxxxxx
195
xxxxxxxxxxxx přípravky

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNICKÝCH XXXXXXXXXX PŘEDEPISOVANÝCH NA XXXXXX

XXXXX A

Tabulka x. 1

Xxxxxx xxxxxx

01 - XX xxxxx

02 - XX xxx inkontinentní xxxxxxxx

03 - XX xxx xxxxxxxx se xxxxxx

04 - XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

05 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06 - XX xxx kompresivní xxxxxxx

07 - XX xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

08 - XX pro xxxxxxxx x xxxxxxxx sluchu

09 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

10 - ZP xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx enterální xxxxxx

11 - ZP xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx

X4 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

X16 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x lymfologického

Tabulka x. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx lékařů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx x klinický xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxx; praktický xxxxx xxx xxxx a xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, lymfolog a xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx lékař

TVL

traumatolog

TRA

urolog

URN

Tabulka č. 4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx omezení (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí, x xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx v doporučení xxxxxx xxxx (xxxxxx x xxxxxx xxxx)

XXX

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sestra xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 odst. 4 x poskytovatele, xxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx odbornosti xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxx omezením uvedeným x XXXXXX X (xxxxxx x lékařských xxxxxxx)

XXX

XXXXX X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx X - interiérový xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxxx používat xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chůze. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx xxx xxxxx x protéze jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: xxxxxxxxxxx xxxxx x protéze, xxxxxxx protézy xxx xxxxx x interiéru.
Stupeň xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Uživatel má xxxxxxxxx používat xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx.) x to xxx xxxxxx konstantní rychlosti xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx xxx chůzi v xxxxxxx jsou vzhledem xx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XXX - nelimitovaný xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx schopnost xxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxx x vysoké xxxxxxx xxxxxxxxx chůze. Xxxxxxx xx překonávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bariér a xxxxxxxxxxx pracovních, terapeutických xxxx xxxxxx pohybových xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případně také xxxxxxx stabilita protézy. Xxxx používání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx aktivity IV - nelimitovaný xxxxxxxxxxx xxx uživatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx III. Xxxxx xx zde xxxxxxxx k vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxx protézy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Doba xxxxxxxxx x překonaná vzdálenost xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx dospělý uživatel xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x interiéru x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Číselný xxx

Xxxxxxxxxxxxx strom

Popis

Preskripční omezení

Indikační xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx limit xxx DPH

Možnost cirkulace

01

ZP xxxxx

01.01

XX xxx klasické xxxxxx xxx

01.01.01

xxxx

01.01.01.01

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx xx 1 xx2

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx xx 1 cm2

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 cm2

ne

01.01.02

netkané xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx textilie - xxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 4 vrstvy

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 cm2

ne

01.01.02.03

kombinované xxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx xxxx kompresy - se superabsorbentem

-

lékař; XXX; SLO

-

-

0,3913 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX xxx xxxxx xxxxxx ran

01.02.01

obvazy xxxxxxxxxxxx

01.02.01.01

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí xx spodině

lékař; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,3478 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.02

xxxxxx kontaktní xxxxxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxx

x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx spodině

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,5217 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.03

xxxxxx kontaktní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, možnost xxxxxx xx xxxx xxxxx xx. xxxxx xxx formování jizev xxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí

k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx antimikrobiálním

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.05

xxxxx xxxxxxxxx neadherentní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvou

obsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,26 Xx / 1 xx2

xx

01.02.02

xxxxx x xxxxxxxx uhlím

01.02.02.01

krytí x xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx sekrece

lékař; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců léčby xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 cm2

ne

01.02.02.02

krytí s xxxxxxxx xxxxx - x aktivní látkou

krytí xx schopností xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx snížení sekrece, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,04 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, povrchové

lékař; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,78 Xx / 1 cm2

ne

01.02.03.02

hydrogelové xxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxx povrchové x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

21,70Xx / 1 g 21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx krytí - xx xxxxxxxxx nosiči

hydratace xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktivity xxxx xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx složku

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

9,74 Xx / 1 x 9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxx

01.02.04.01

xxxxxxxxxx xxxxx - plošné

velmi xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, udržení xxxxxxx xxxxxxxxx x ráně

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, tampony

velmi xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, udržení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x podminovaných xxx

xxxxx; po uplynutí 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.04

xxxxxxxx, xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v ráně, x xxxxxxx do xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; xx uplynutí 6 měsíců léčby xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx krytí xxxxxxx - x xxxxxxx látkou

amorfní xxxxxxxxxx xxxxxx x vazbou xx xxxxxxx látku, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxx; po uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

10,13 Xx / 1 g 10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.05.01

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.02

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx x ráně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,08 Kč / 1 xx2

xx

01.02.05.03

xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30Xx / 1 g

ne

01.02.05.04

zásypy

k udržení xxxxxxxx v ráně, xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx i do xxxxxxxxx ran

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,48 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.02

xxxxxxxxxxx - x xxxxxxx látkou

management xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxx x do hlubokých xxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.03

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, tampony

management xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.04

xxxxxxxxxxx - provazce, xxxxxxx - s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, podpora xxxxxx, xx hlubokých xxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 měsíců léčby xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x pěny

01.02.07.01

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x pěny - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, sekundární xxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - xxxxxx x okrajem

management xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, sekundární xxxxx, s lepícími xxxxxxxxxxx xx xxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,00 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.03

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx silikonem

management exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx rány, sekundární xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvou

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.04

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx schopnostmi xx xxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - xx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx - x xxxxxx xxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.06

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pěny - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látku

lékař; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxxx xxxxxx a okrajem

management xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rány, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx silikonovou xxxxxxxxx vrstvou

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,50 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.09

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x měkkým xxxxxxxxx a okrajem x x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.10

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - s xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx krytí

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.11

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a pěny - x gelem x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07.12

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x pěny - xx xxxxxxxxx x xxxxxxx látkou x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složku a xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx xxxxxx

01.02.08.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx, ochraně xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.02

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx silikonem

krytí k xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,87 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.03

xxxxxxx xxxxxx - tampony

krytí x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx macerací

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 xx

xx

01.02.08.04

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; SDP; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx xxxxxx

01.02.09.01

xxxxxxxxxx obvazy - xxxxxx

xxxxx vstupující xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pro dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,09 Xx / 1 cm2

ne

01.02.09.02

bioaktivní xxxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx obvazy - xx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10

xxxxxxx xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rány, x xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Kč / 1 xx2

xx

01.02.10.02

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx povlaků

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.10.03

čistící xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx čištění

vhodné x xxxxxxxxx spodiny xxxx, x odstranění povlaků xxxxxx mechanického xxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,22 Xx / 1 cm2

ne

01.02.11

čistící xxxxxxx aktivní

01.02.11.01

čistící roztoky xxxxxxx

xxxxxxxxx roztoky xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,70 Kč / 1 ml

ne

01.02.11.02

čistící xxxx aktivní

aseptické xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x 13,04 Xx / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

01.02.12.01

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx kožního xxxxx, podpora xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.12.02

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx epitelizace

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,52 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13

ostatní xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx krytí

-

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.02

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.03

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx, xxx

xxxxx podporující xxxxxxx, xxxxxxxxx, aktivuje xxxxxx procesy

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

5,52 Xx / 1 x

xx

01.02.13.04

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - sprej

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

11,30 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.05

xxxxx xxxxxxxxxx xxx - xxxxxx

xxxxxxxxx k podpoře xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx efekt

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.06

xxxxx xxxxxxxxxx xxx - xxx, xxxxx

xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po uplynutí 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.08

nanokrystalické xxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,43 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.09

nanokrystalické xxxxxxx - sprej

management xxxxxxx v xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

3,48 Kč / 1 xx

xx

01.02.13.10

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu u xxxxxxxxxxxxx ran

lékař; XXX; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,782 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

3,30 Kč / 1 g

ne

01.02.13.12

kadexomer x xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x infekce

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,91 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.13

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 g

ne

01.02.13.15

samolepící xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,61 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.16

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx x managementu xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x váží pevně x xxxxxxxx exsudát

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.17

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x podpoře xxxxxx, managementu xxxxxxxx x xxxxxxx ran xx principu xxxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku

DIA; XXX; XXX; CHR; XXX; X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxxxx xxx xxxxxxx standardních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxxx

228,00 Xx / 1 ml

ne

01.03

obinadla a xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

01.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0044 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.02

xxxxxxxx xxxxxxx - elastická, kohezivní

-

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0026 Kč / 1 xx2

xx

01.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxx

01.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0522 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,1043 Xx / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,225 Xx / 1 xx2

xx

01.04

xxxx xxxxxxxxxx

01.04.01

xxxx xxxxxxxx

01.04.01.01

xxxx xxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

1000 x / xxxxx

0,0869 Kč / 1 g

ne

01.04.01.02

vata xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX

-

300 xx / xxxxx

0,0261 Kč / 1 ks

ne

02

ZP xxx xxxxxxxxxxxxx pacienty

02.01

ZP xxxxxxxxx

02.01.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01.01

xxxxxx, kapsy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
• xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxx pásky proti xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx kalhotky - x pasem
• xxxxxxxxx pásky xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx kalhotky • xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

inkontinence I. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 100 ml xx 200 xx (xxxxxx) v průběhu 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx inkontinence XXX. xxxxxx (mimovolní xxxx moči xxx 200 ml x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 150 kusů / xxxxx

xxx kombinaci se XX xxx xxxx xxxx - 174,00 Xx / xxxxx xxx xxxxxxxx stupeň xxxxxxxxxxxx, spoluúčast 5 % od xxxxxxx xx

xx

xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 50 ml xx 100 xx (xxxxxx) x průběhu 24 xxxxx) - 391,00 Xx / xxxxx, spoluúčast 15 % xx xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 100 ml xx 200 ml (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence - 783,00 Kč / xxxxx, xxxxxxxxxx 5 % od xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 200 ml x průběhu 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 2 % xx xxxxxxx xx

02.01.01.02

xxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; NEU; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx XXX. stupně + xxxxxxx inkontinence

maximálně 30 xxxx / xxxxx

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx + smíšená xxxxxxxxxxxx - 191,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 25 % od xxxxxxx xx

xx

02.02

XX xxx xxxx xxxx

02.02.01

xxxxxxxx xxxxxxx

02.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ochrana xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx urinálními xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN; XXX

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxx 100 ml xx 24 hodin, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo kapsami

30 xx / xxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - jednokomorové

-

GER; XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx pacienty x xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx xxx xxxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx pro xxxxxxxxxxx distribuci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx používanými cévkami x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX; GYN; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxx katetr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

15 ks / xxxxx; 20 xx xxx pacienty x nefrostomií; xxx xxxx xx 6 xxx xxx limitu

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

02.02.03.01

xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx velikost, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx

XXX; GYN; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; URN

močový xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

8 xx / xxx

22,00 Kč / 1 ks

ne

02.02.03.02

držáky xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; SDP; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, urinální xxxxxx

2 xx / rok

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.03

XX pro xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nepotahovaný xxxxxx xxxxxx x jednorázovému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

-

210 ks / xxxxx

8,70 Xx / 1 ks

ne

02.03.01.02

katetr xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx aktivace

potažený hydrofilní xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kontinentních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx katetr bez xxxxxx xxxxxxx, ihned x xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx hydrofilní xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx vyprazdňování xxxxxxxx xxxxxxx, dysfunkce xxxxxxxx cest s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kontinentních xxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02

xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x integrovaným xxxxxx

02.03.02.01

xxxx xxxxxxxx x potahovaným xxxxxxxx - x xxxxxxxx aktivace

potažený xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vodou

NEF; XXX

xxxxxxx vyprazdňování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx močových xxxx x fyziologickým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, ortotopický xxxxxx, u xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 ks

ne

02.03.02.02

sety sterilní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výpuste, xxxxx x xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx technikou xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx vyprazdňování xxxxxxxx měchýře, dysfunkce xxxxxxxx cest s xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx měchýř, x xxxxxxx, benigní hyperplazie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 ks / xxxxx

52,00 Kč / 1 xx

xx

02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx katetrů x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prevenci x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx permanentního xxxxxxxx katetru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1 x xxxxx xx xxxx 1 xxxxxx při xxxxxxx péči

15 xx / xxxxx

35,00 Kč / 1 ks

ne

02.03.04

dilatany

02.03.04.01

dilatany xxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxx análního xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx

1 xxxxxx / 10 xxx

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx gely

02.03.05.01

urologické xxxxxxxxxx gely

-

NEF; URN

pouze xxx nepotahované katetry

750 xx / 1 xxxxx

2,60 Kč / 1 ml

ne

03

ZP xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.01

xxxxxxxx xxxxxxx - jednodílné

03.01.01

sáčky - jednodílné, výpustné

lze xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podložkou - x výpustí s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx sáčky x xxxxxxx podložkou - x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx

xxxxxxxxx hmota na xxxxxxxxxxxxx bázi sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx xxxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx nebo xxxxx poškozená peristomální xxxx; pištěl

30 xx / xxxxx

157,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo agresivní xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx);
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní xxxx nebo v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

60 xx / měsíc

03.01.01.03

potažené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; měkké břicho - xxxxxxxx podkoží; xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx nerovném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxx úrovní xxxx; xxxxxxx stomie; vysoké xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx antirefluxního xxxxxxx, se širokou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx textilií

GER; XXX; XXX; XXX; PED; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx velmi xxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sběrný xxxxx xx širokou xxxxxxxx hadicí

30 ks / měsíc x 60 ks / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

157,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.01.05

potažené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podložkou, xxx xxxxxxxxxxxxxx ventilu, xx xxxxxxx výpustí x xxxxxxxx napojení na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté textilií

GER; XXX; INT; XXX; XXX; URN

jakýkoliv xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hadicí

30 xx / xxxxx x 60 ks / xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 xxx.

243,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.01.06

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx stolice; průměr xxxxxx xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxx, uzavřené

lze xxxxxxxxxx xx sáčky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx podložkou

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx okolí; zdravá xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo agresivní xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, kožní xxxxxx, pigmentové skvrny, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx reakce, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx vyústěné blízko xxxx

120 xx / xxxxx

03.01.02.02

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

formovaná xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; xxxxxx x komplikovaném nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx kůže; stenóza xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx

60 xx / xxxxx

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

průměr stomie xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

60 xx / měsíc

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.04

xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; pravidelné vyprazdňování; xxxxxxxxx xxxxxxx; bez xxxxxx na současné xxxxxxxxxx xxxxx

60 ks / xxxxx

52,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.05

zátky

adhezivní xxxxx na hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

formovaná xxxxxxx; pravidelné xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sáčků

60 ks / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.06

xxxxx xxxxxx xx savou xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okraj

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx produkcí xxxxxxx; xxxxxxx mukózní xxxxxx; xxxxxxxxx stomici; xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sáčků; xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / měsíc

28,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.03

sáčky - jednodílné, xxxxxxxxxxx

03.01.03.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; zdravá nebo xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, atopický ekzém); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx záhybu; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

60 xx / měsíc

03.01.03.02

potažené xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

urostomie nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

252,00 Kč / 1 xx

xx

03.02

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.02.01

xxxxxxxx

03.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná stomie; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže; xxxxx jemná xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx podložky)

10ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

139,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, alergická xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x úrovni xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - kolostomie; trvalá xxxxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

stomie v xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; měkké xxxxxx - plovoucí xxxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x úrovni xxxx xxx xxxxxx kůže; xxxxxxx stomie; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; pištěl

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx nad 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebe; xxxxxxx stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

03.02.02

sáčky - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní nerovnosti); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx u XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 ks / xxxxx

03.02.02.02

xxxxx velkoobjemové

sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx pištěl; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Kč / 1 ks

ne

03.02.02.03

sáčky univerzální, xxx xxxxxxxxxxxxxx ventilu, xx xxxxxxx výpustí x xxxxxxxx napojení xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x povrchovou úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; PED; URN

jakýkoliv xxx xxxxxxxxx stomie xxxx píštěle, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx vodnatou xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx sběrný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 ks / xxxxx x 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 hod.

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - uzavřené

03.02.03.01

sáčky xxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Kč / 1 ks

ne

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x XXX, alergická xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

120 xx / xxxxx

03.02.04

xxxxx - urostomické

03.02.04.01

sáčky x xxxxxxxxxxxx antirefluxním xxxxxxxx

xxxxx x povrchovou úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, pigmentové xxxxxx, kožní nerovnosti); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx macerace xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx píštěle u XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx xxxx

60 ks / xxxxx

03.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.03.01

xxxxxxxx

03.03.01.01

xxxxxxxx ploché

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx peristomální xxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nerovnosti); poškození xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx xxxxxxx u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx záhybu; xxx střevní xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx drenáž; xxxxxx

30 xx / xxxxx - ileostomie; urostomie

03.03.01.02

podložky xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx okolí; xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 hod; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx 30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; URN

stomie x komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx terénu; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; stenóza xxxxxx; xxxxxxxxx píštěle

10 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; pištěl

261,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.04

podložky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx stomie xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střeva xxxxxx xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / měsíc - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

252,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.02

sáčky - výpustné

03.03.02.01

sáčky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stolice nad 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx útvary, pigmentové xxxxxx, kožní nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx píštěle x XXX, alergická reakce, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx kůže xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx

60 xx / xxxxx

xxxxxxx kličky xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx xxxx

03.03.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx nad 50 xx; masivně secernující xxxxxx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx stomie; velké xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

174,00 Kč / 1 ks

ne

03.03.02.03

sáčky xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx sběrný xxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx nebo píštěle, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x množství xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx velkoobjemový sběrný xxxxx xx širokou xxxxxxxx hadicí

30 xx / xxxxx x 60 ks / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx za 24 xxx.

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.03.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx,

120 xx / xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx vyústěné v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx sebe

03.03.04

sáčky - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx s integrovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx);

60 xx / xxxxx

xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx střevní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx sebe

03.04

stomické xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01

xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontinenci xxxxxx

xxxx xxxxxxxx, sáčků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

6.957,00 Xx / 1 xxxxx

xx

03.05

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

03.05.01

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx lepicí plochou - jednodílné

03.05.01.01

potažené xxxxx xxxxxxxx x plochou xxxx xxxxxxxx podložkou

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 let - xxxxxxx xxxx stomie - tělesná xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje malý xxxxxxxx systém x xxxxx adhezní xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx x plochou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 7 cm

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx typy xxxxxx; od 19 xxx - všechny xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s malou xxxxxxx plochou

60 xx / xxxxx; xxx xxxx do 6 xxx 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.03

xxxxxxxx xxxxx urostomické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx podložkou

max. velikost xxxxxxx plochy do 7 xx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx včetně - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx stomie - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx; pro xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02

xxxxxxxx xxxxxxx - s xxxxx lepicí plochou - dvoudílné - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.05.02.01

xxxxxxxx ploché xxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; PRL; SDP; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x malou adhezní xxxxxxx

10 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 20 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx; xxx děti xx 6 let 30 xx / xxxxx x indikovaných xxxxxxxxx

03.05.02.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx plochy xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx plochou

60 xx / xxxxx; xxx děti xx 6 xxx 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx adhezní xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx typy stomie - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX drenážní xxxxxxx

03.06.01

xxxxx xxxxxxxx

03.06.01.01

xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxx; pištěl xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; mnohočetné xxxxxxx

30 xx / xxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.07

XX x xxxxxxx xx stomie

03.07.01

irigační xxxxxxxx

03.07.01.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxxx defekační - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tlustého xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxx / xxx

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx aplikace léčebné xxxxx xx xxxxxxx xxxx tlustého xxxxxx

300 xx / xxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX pro pacienty xx stomií - xxxxxxxx příslušenství - xxxx o xxxx - xxxxxxxx x xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx x vyrovnávací XX

03.08.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx silikonová hmota

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx stomie nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx manžeta stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 ks / xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx x podložkou xxxx se sáčky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

78,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.02

xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně vyústěná xxxxxx nebo pištěl xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx pištěl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peristomálním xxxxxx; xxxx stomií xxxxxxxx; xxxxxxxx zvýšená xxxxxxx stomie; onkologická xxxxx; xxxxx břicho - xxxxxxxx podkoží

120 xx / měsíc, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx jednodílného xxxxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.03

xxxxxxxxx xxxxx x gely

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx manžeta xxxxxx; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / xxxxx

7,80 Xx / 1 g

ne

03.08.01.04

destičky x xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx xxxx pištěl xxx ošetřování; xxxxxx xxxx pištěl vyústěná x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx stomií xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké břicho - plovoucí xxxxxxx

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx manžety

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo pištěl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx současně; xxxxxxxx xxxxxxx manžeta stomie; xxxxxxxxxxx léčba; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x podložkou

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx a přídržné xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx x jednodílným xxxx xxxxxxxxxx stomickým xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pásku xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xx / xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02.02

xxxxxxxx xxxxxx pásy

s otvorem xxxx bez xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx

2 ks / xxx

522,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.02.03

nízkotlaké xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX; CHI; INT; XXX; ONK; PED; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx používající dvoudílný xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x peristomálního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx; časné xxxxxxxxxx xxxxxx - xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxx systém

113,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

03.08.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x řídkou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

313,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podložky

03.08.04.01

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx mírně xxxxxxxxx peristomální xxxx

-

261,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx sprej

GER; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stomický xxxx drenážní xxxxxx xx xxxxxx, pištěl xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; alergická xxxxxx na jiný xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

435,00 Xx / měsíc

ne

03.08.05

pohlcovače xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx pachu

neutralizuje xxxxxx xx stomickém xxxxx (xxxxxxxx xx xx xxxxx před nasazením)

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

304,00 Xx / měsíc

ne

03.09

ochranné x xxxxxxx prostředky pro xxxxxxxx se stomií

03.09.01

ochranné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.01.01

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx krémy, ochranné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém xx xxxxxx, pištěl nebo xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx poškození xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; zajištění xxxx adheze xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

870,00 Kč / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx stomie, xxxxxx drenáže, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxx, epicystostomie

30 xx / xxxxx

104,00 Xx / 1 ks

ne

03.09.02

čistící xxxxxxxxxx xxx pacienty xx xxxxxx

03.09.02.01

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

-

-

261,00 Xx / měsíc

ne

03.10

sběrné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

03.10.01

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx pojmou xxxxxxx 1500 - 2000 xx stolice; xxxxxx x xxxxxx hadice, xxxxxx xxxxxx kašovitá xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx lůžko

GER; CHI; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; používají xxxxxxxxxx xxxx dvoudílný xxxxxx x univerzálním xxxxxx

15 xx / měsíc

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x ortopedická xxxx

04.01

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - pro xxxxx x krk

04.01.01

krční xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx ortézy

vícedílné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostorově tvarovanou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x týlu hlavy (xxxx. xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výztuh)

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fixace xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx subluxace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, těžké xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx změny

1 xx / 1 xxx

739,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx límce

04.01.02.01

fixační xxxxx - xxxxxxxx

• xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výztuh)
• xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx díky xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxx xxxx fixace

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx syndromu, xxxxxxxxxxxxxx x spondylartrózy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, revmatických xxxxxx, degenerativních xxxx

1 xx / 1 xxx

296,00 Xx / 1 ks

ne

04.01.02.02

fixační límce - měkké

měkké xxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL; XXX; PRL

velmi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx páteře, xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krku xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

1 xx / 1 xxx

174,00 Xx / 1 ks

ne

04.01.03

ochranné xxxxxx

04.01.03.01

xxxxxxxx přilby

ochrana xxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

XXX; PSY; XXX

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.125, - Xx

xx

04.02

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxx

04.02.01

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

04.02.01.01

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podpůrné xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; REV; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx fraktur xxxxxx xxxxx, poranění xxxxxxxxx xxxxxx.

1 xx / 1 xxx

304,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.02

xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx

04.02.02.01

xxxxxxx x xxxxxx pásy xxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro stabilizaci x fixaci páteře

04.02.03.01

kombinované xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx páteře

kombinace xxxxxxxx nebo pevného xxxxxxx s pevnými xxxxxxxxx (xxx, xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x fixují páteř x Xx - X xxxxxxx, charakteristický x znakem korzetu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx. podpažní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ramenními xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxxxx xxx bederní xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxx nemají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korekční prvek

CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (zlomeniny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), chronické xxxxxxxxxxxxx poruchy (osteoporóza, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Kč / 1 ks

ne

04.02.04

bederní xxxxxx

04.02.04.01

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zpevňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, tahů, xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bederní xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledvinové xxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.05

bederní xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx pásy elastické - xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

lehká xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fixace

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx xxxx

04.02.06.01

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; PED; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx elastická xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Kč / 1 ks

ne

04.02.06.02

břišní xxxx elastické - x výztuhami

pružné materiály; xxxxxxxxxxxx účinkuje dosaženo xxxxxx tahů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, pelot xxxx., xxxxxxx xxx xxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx břicha, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpora břišního xxxx

1 ks / 1 xxx

609,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.06.03

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x výztuhami

pružné xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV

propadávání dělohy x xxxxxxx zad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx gravidity

1 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07

xxxxx pásy

04.02.07.01

kýlní xxxx - xxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx v xxxxxxx xxxxx; součástí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.07.02

kýlní xxxx - ostatní

součástí xxxxxx xxxx jsou xxxxxx nebo podpínky x umístěním x xxxxxxx kýly

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx léčba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx xxxx

04.02.08.01

xxxxxxx pásy

pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; REV;TRA

akutní xxxx chronické xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx (xxxxxxx), xxx xxxxxxxxx kyčelních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx léčbě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx SI xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.03

XX xxxxxxxxxxx protetické - xxx xxxxx xxxxxxxxx

04.03.01

xxxxxx x dlahy xxxxx xxxxxxx končetin

04.03.01.01

ortézy xxxxx xxxxxxx končetin - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoprenu, xxxxx xxxx vybavené xxxxxx dlahou (kov, xxxxx); xxxxxxxxxxx rigidní xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

akutní x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x luxace, xxxxxx šlachové poškození, xxxxxxx, revmatická xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - dynamické

zhotovené x pevných xxxxxxx xxxxxxxxx (plast, xxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxxxx xxxxxxxx přesně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zejm. pro xxxxxxxxxxxxx účely; xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx výztuhami, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx / xxxxx, kde xx xxxxxxxx postupná xxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

417,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.02

ortézy xxxxxxxx

04.03.02.01

xxxxxx xxxxxxxx - rigidní xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) nebo bandáže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kůže; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx), xxxxx zabezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxxxx xxxxxxx, distorzí, luxací, xxxxxxx, paréza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.02.02

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx fixaci dále xxxxxxxxxxx pomocí dopínacích xxxx, xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, artróza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx xxxxxxx

04.03.03.01

xxxxxx loketní x xxxxxxxxx dlahou - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx ortézy x xxxxxxx kloubovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Kč / 1 ks

ne

04.03.03.02

ortézy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dlahou, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; kloubová xxxxx xxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pouzder, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), revmatická xxxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

696,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.03.03

xxxxxx xxxxxxx - zpevňující - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elastickou xxxxxx, zabezpečena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx nekloubových dlah (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxx, bolestivé xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, revmatická onemocnění

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.03.04

epikondylární xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx ortézy, bandáže, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx ramenní

04.03.04.01

ortézy ramenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; rigidní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kloubu x xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx konce kosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, léčení xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Kč / 1 ks

ne

04.03.04.02

ortézy xxxxxxx - nestavitelné

z pevného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vaku, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásy; xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx kloubu

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxx ramenního, xxxxxxxxx xxxxxxx konce kosti xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, léčení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.04.03

ortézy xxxxxxx - rigidní

textilních materiál, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

subluxace x xxxxxx ramenního kloubu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxxxxxx tkání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx pažní x xxxxxx xxxxx

1 xx / 1 rok

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx závěsy x xxxxx xxx zavěšení x odlehčení xxxxx xxxxxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

235,00 Kč / 1 xx

xx

04.04

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxx

04.04.01

xxxxxx xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx dlahou x nastavitelným xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx pevných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx kovová

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.01.02

xxxxxx hlezenní - xxxxxxx

xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx náhradou xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx chůzi

DIA; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

1 xx / 1 rok

870,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x textilních xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx, pružných nekloubových xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx); ortéza xxxx určena xxx xxxxx bez xxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a hlezenního xxxxxx; revmatická xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

1 ks / 1 rok

652,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.04

xxxxxx xxxxxxxx - peroneální

pevné xxxxxxxxx; fixace správného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxxxxxxxx nervu

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; TVL

peroneální xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.05

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx paréza

1 xx / 1 rok

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02

xxxxxx xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx kolene - xxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxx

xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx stabilita; xxxx xxxxxxx rozsah xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.02

xxxxxx kolene - x limitovaným xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx dlaha x xxxxxxxxxxxxx limitovaným xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx; bandáž a xxxxxxxx tahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx stabilizaci x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx postižení

1 xx / 1 rok

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx xxxxxx - x limitovaným xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx kloubová xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dopínací xxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx kloubu x xxxxx xxxxxxxx určitý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.913,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.02.04

ortézy xxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fixace; xxxxxx x pevných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zabezpečující xxxxxxxxxxx flexi

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxx plnohodnotnou xxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.05

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - kloubové dlahy

ortéza x xxxxxxxxx xxxxxx; x kovu nebo xxxxxxx plastu; xxxx xxxx stavitelný xxxxxx xxxxxx; bandáž x xxxxxxxxxxx materiálů; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.06

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx kloubové xxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx fixace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx pružnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx kolenního xxxxxx, xxxxxxxxxxx pately, xxxxxxxxx xxxxx xxx chronických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.02.07

infrapatelární xxxxx

xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásky

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

stabilizace xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx artróza, xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03

xxxxxx xxxxx

04.04.03.01

xxxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx rozsahem pohybu

ortéza x kloubovou xxxxxx; x nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV

pooperační x xxxxxxxxx stavy kyčelního xxxxxx

1 ks / 1 xxx

2.609,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.03.02

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx zabezpečena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlah (spirál) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx stavy

1 xx / 1 xxx

365,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.03.03

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx stavitelnou vzpěrou

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; REV

kyčelní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok 2 xx / 1 xxx u xxxx xx 2 xxx

391,00 Xx / 1 xx

xx

04.05

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, korekční x stabilizační

04.05.01

návleky pahýlové

04.05.01.01

návleky xxxxxxxx - kompresivní

kompresní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců po xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetin

1 ks / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 ks / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX kompenzační

04.06.01

epitézy xxxxxxxx + příslušenství

04.06.01.01

epitézy mammární - pooperační (xxxxxxx)

-

XXX; XXX; ONK

onkologická xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prsu

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.03

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

-

XXX; X16; XXX, GYN

lymfedém, xxxxxxxx velikost, onemocnění xxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.07

xxxxxxxxxxxx xxxx

04.07.01

xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; POP

dočasné xxxxxx objemových změn xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx na jednu xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.07.02

xxxx dětská xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx xxxxxx terapeutická

pevné xxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

do 18 xxx xxxx; neurologická xxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

1.044,00 Xx / 1 xxx

xx

04.07.03

xxxx xxx xxxxxxxxx

04.07.03.01

xxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx s dostatečným xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, uzavřeného xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, s xxxxxxxx xx suchý xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1 pár / 2 rok

870,00 Kč / 1 xxx

xx

05

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.01

xxxx xxxxxxxxx

05.01.01.01

xxxx xxxxxxxxx

-

XXX; X4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, postprandiální xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx odběru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

217,00 Kč / 1 ks

ne

05.01.02

lancety xxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.02.01

xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

-

XXX; X4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, dědičná xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx xxxxxx suchých xxxxxxxx xxxxx

-

261,00 Kč / 1 xxx

xx

05.02

XX xxx stanovení glukózy

05.02.01

glukometry

05.02.01.01

glukometry

možnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

XXX, INT

diabetes xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kongenitální xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha)

05.02.01.02

glukometry - pro stanovení xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x glukometru xx xxxxxxxxxxxxx počítačových programů xxxxxxxxxxxx vyhodnocení dat

DIA

diabetes xxxxxxxx do 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx anamnéze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

05.02.01.03

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do univerzálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; možnost stahování xxxxxx x glukometru xx univerzálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx); xxx flexibilním xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

05.02.02.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx x xxxx

XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx perorálními antidiabetiky

100 xx / 1 xxx

5,22 Kč / 1 ks

ne

DIA, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

400 ks / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (inzulinom, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

400 xx / 1 rok

DIA

diabetes xxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (xxxxx xxxxxxxxxxxx pery xxxx xxxxxx)

1.500 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx do 18 xxx včetně; diabetes xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (kongenitální xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) u dětí xx 10 let xxxxxx

2.500 xx / 1 xxx

05.02.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xx 18 let xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x těhotenství; xxxxx xxxxxxxxxxx pumpou

50 ks / 1 xxx

5,20 Xx / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx moči

05.02.03.01

diagnostické xxxxxxx xxx xxxxxxxx testování xxxx

XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

50 ks / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx xxx okamžitou xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosem x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx propojit s xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx reportů z xxxxxxxxxx dat

DIA

diabetes mellitus X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx pero nebo xxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx dobu xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x max. 100 xx / 1 xxx a x xxxx xx 18 xxx xxxxxx xxx. 300 xx / 1 rok xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx předepsat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

1.391,00 Xx / 1 ks

ne

05.02.04.02

senzory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx x koncentraci xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx čtečky k xxxxxxx senzoru; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx načte xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) &xx; 15%

DIA

diabetes mellitus X. typu; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pero nebo xxxxx); na dobu 3 xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx 18 xxx xxxxxx a xxxxxxxx xx 19 xxx po zlepšení xxxxxxxxxx (objektivní spolupráce xxx xxxxx - 10 a více xxxxx za xxx); xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. 100 xx / 1 xxx a x xxxx xx 18 xxx včetně max. 300 ks / 1 xxx diagnostických xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x glukometry a xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx ketolátek

26 xx / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (CGM) - xxxxxxx, xxxxxxxx x případně přijímač, xxxxx xxxx "SMART" xxxxxxxxx

xxxx o xxxxxxx xxxxxxx jsou bezdrátově xxxxxxxxx xx přijímače; xxxxxxxxxxxx vysílače; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 dní

DIA; xxxxx xxxxxxxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Gold xxxxx &xx; 4) x / nebo x častými xxxxxxxxxxxxxx (&xx; 10 % xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx monitoraci x xxxxxxxxx xxxxxxxx x &xx; 5 % xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx) x / xxxx labilním xxxxxxxx (xxxxxx glykemická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylkou &xx; 3,5 xxxx / 1) x / xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (2 x xxxx závažných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců) x xxxxxx spoluprací; xxxxxxxxx x xxxxxxxx X. xxxx v xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x / xxxx ledvin; xxxxxxxx s glykovaným xxxxxxxxxxxx &xx; 60 xxxx / xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria a xx 3 a / xxxx 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzace

-

52.174,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03

XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.01

xxxxxxxxx xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx xxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx (1 x / xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx)

1 ks / 3 xxxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

diabetes xxxxxxxx; xxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (3 x více dávek xxxxxxxx xxxxx); xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx

2 xx / 3 xxxx

05.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

05.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; PRL

aplikace inzulínu

200 xx / 1 xxx

2,00 Kč / 1 ks

ne

05.03.03

inzulínové xxxxx

05.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií x xxxxxxxxxxxxx kompenzací diabetů x xxxxxx spoluprací xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x těhotenství

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03.02

inzulínové xxxxx x xxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx těhotných diabetiček x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Langerhansových xxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03.03

xxxxxxxxxx xxxxx - s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx monitoraci xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x / xxxx xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx do 18 xxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x / xxxx závažnými hypoglykémiemi x dobrou xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx transplantaci; xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nerozpoznaných xxxxxxxxxxxx

1 xx / 4 roky

79.130,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spoluprací xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxxxx xxxxx; není xxxxx xxxxxx s xxxxx typem inzulínové xxxxx

1 xx (pro xxxxxxxx, xxxxx systém xxxxxxx "xxxxxxxxxx" - xx 1 xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx)

71.304,00 Xx / 1 xxx (včetně veškerého xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx)

xx

1 xx / 4 roky

1. xxx 71.304,00 Xx; 2. - 4. rok 65.217,00 Xx / 1 rok léčby (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx)

05.03.04

XX pro xxxxxxxxxx a intravenózní xxxxxxxx léčiva

05.03.04.01

infúzní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx aplikace léčiv x xxxxxxx x xxxxxxxxxx omezením xxxxxxxx xxxxxxxxx x syndromu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

150 ks / 1 xxx

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx omezením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx imunodeficience

48 ks / 1 xxx

05.03.04.02

xxxxxxx xxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxxxx podávání xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rychlost xxxxxxx 1 xx 3.000 xx denně; xxxxxxxxxxxx x ml 24 xxx. xxxxx

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

100 %

xxx

05.03.05

xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

-

100 xx / 1 xxx

1,70 Xx / 1 ks

ne

05.03.05.02

jehly x inzulínovým xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; léčba xxxxxxxxx

500 xx / 1 xxx

1,70 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.04

xxxxxxxxx inzulínu xxx xxxxxxxxxx xxxxx - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx mellitus; xxxxxxxx mellitus léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

150 xx / 1 xxx

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pumpy 3 - 4 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; diabetes mellitus xxxxxx intenzifikovanou inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xx / 1 xxx

91,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.06

xxxxxxx xxxx x kovovoujehlou

-

DIA

diabetický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovým xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.07

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimem (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xxxx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 set

ne

05.03.05.08

zásobníky x xxxxxxxx pumpám xxx kontinuální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 50 xxxx 100 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 ks / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.09

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podávání xxxxxx

xxxxxxx linky x xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 ks / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.10

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1,2x40 xx xxxx 0,9 x 40 xx

XXX

xxxxxx arteriální xxxxxxxxxx

80 ks / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5 xx xxxx 10 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

40 xx / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx injekční xxxxxxxxx

50 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

06

XX pro xxxxxxxxxxx terapii

06.01

ZP xxx xxxxxxxxxxx terapii - xxxxxxx xxxxxxxx

06.01.01

xxxxxxxxxxx obinadla

06.01.01.01

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40 % - 100 %

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 cm2

ne

06.01.01.02

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101 % - 200 %

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; ANG; XXX; XXX

-

-

0,0086 Kč / 1 cm2

ne

06.01.01.03

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx tlak xxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

-

0,0260 Kč / 1 xx2

xx

06.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

06.01.02.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; GER; XXX; XXX; ANG; XXX; SDP; XXX; XXX; DIA

-

2 páry / 1 xxx

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

391,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 páry / 1 rok

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx XXX - xxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

GER; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xxx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Kč / 1 xxx

xx

06.01.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - polostehenní

06.01.03.01

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. kompresní třída 23 - 32 xxXx

XXX; GER; CHI; XXX; ANG; PRL; XXX

-

2 páry / 1 rok

391,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx

06.01.04.01

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; INT; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.04.03

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx a xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 páry / 1 xxx

1.130,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní x xxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / lrok / 1 končetina

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx x uchycením x xxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.05

kompresivní punčochové xxxxxxx - dámské

06.01.05.01

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; REH

-

2 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.06

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GYN; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.06.02

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

1.043,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.07.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. kompresní xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.07.02

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 3446 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08

XX pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx punčoch

06.01.08.01

ZP xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx

-

XXX; GER; XXX; XXX; ANG; XXX; REH

-

1 xx / 1 rok

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08.02

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s uzavřenou x xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09

xxxxx xxxxxxx

06.01.09.01

xxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx návleky - x rukavicí xxx xxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.09.03

xxxxx xxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX

-

2 ks / 1 xxx

204,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.09.04

pažní xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.10

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

06.01.10.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; X16; XXX

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.11

XX pro xxxxxxxxxx podkožních tkání

06.01.11.01

mobilizační xxxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfedém xxxx xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

0,1729 Xx / xx2

xx

06.01.11.02

xxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.03

xxxxxxxxx bez xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podkoží

2 ks / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.04

xxxxxxxxx x xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Kč / 1 ks

ne

06.02

ZP xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06.02.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

06.02.01.01

xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfatický xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx antiedematózní terapii; xxxxxxx postižení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx operacích xxxx, po úrazech, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti xxxxx xxxxxxxxx čtyřtýdenní xxxxxxx x vyčerpání xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx lymfodrenážní x xxxxxxxxx kompresních xxxxxxxxxxx xxxxxxx); x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx antiedematózní xxxxxxx xxxxxxx xxx 3x xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxxxx; x xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dostupná, xxxxx zvolit zapůjčení x na xxxxxx xxxx

1 ks / 5 let

12.609,00 Kč / 1 xx

xxx

06.02.01.02

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx končetinu

-

J16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 roky

1.304,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.03

masážní xxxxxxx - na xxxxx končetinu, x xxxxxx

-

X16; pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx otok

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Kč / 1 xx

xx

06.02.01.04

xxxxxxx návleky - xx dolní xxxxxxxxx

-

X16; pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx pro sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.05

xxxxxxx návleky - xx dolní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 2 roky

4.696,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.06

masážní xxxxxxx - na xxxxx, xxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Kč / 1 ks

ne

06.02.01.07

masážní xxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxx, trup, xxxxxxx - atypické

J16; pouze xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

75%

xx

06.03

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - popáleninové

06.03.01

návleky xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx zhotovené - xxxxx plná

-

POP; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

365,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.02

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 rok; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

243,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.03

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - sériově zhotovené - na xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. stupně

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx xx popáleniny - sériově zhotovené - separátor prstů

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

122,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.06

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx II. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

1.261,00 Kč / 1 xx

xx

06.03.01.08

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - návlek xx xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.04

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx

06.04.01

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.02

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx - ruka

na xxxxx XX. - XX. kompresní xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možností nastavení xxxxxxxxxx komprese

DER; GER; XXX; XXX; ANG; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zip - xxxx a xxxx

xx výběr XX. - XX. kompresní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované komprese

DER; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx jiný způsob xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.478,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02

dolní xxxxxxxxx

06.04.02.01

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx - xxxxxxxx

xx výběr II. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1,043,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02.02

kompresní xxxxxxx xx xxxxx xxx - lýtková xxxx

xx xxxxx II. - IV. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný kompresní xxxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx jiný způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

1.522,00 Kč / 1 ks

ne

06.04.02.03

kompresní xxxxxxx xx xxxxx xxx - lýtková xxxx a chodidlo

na xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; GER; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxx xxxxxx komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx - xxxxxxxx xxxx

xx xxxxx XX. - XX. kompresní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx komprese

DER; GER; XXX; INT; ANG; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.05

xxxxxxxxx systémy xx suchý xxx - stehenní xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX pro xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.01

xxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx funkční xxxxxxxxxx xxxxxxx končetin

07.01.01.01

mechanické xxxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

dále xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx dolní xxxxxxxxx (nutné xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, variabilní

nosnost xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx; xxxxxxx doplnit příslušenstvím

DIA; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx podpůrných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny

1 xx / 5 xxx

7.826,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx slitin; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx nebo odklopné xxxxxxx; xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; rychloupínací xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze řešit xxxxxx podpůrných zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; zachovaná xxxxxx horních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx užití zdravotnických xxxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

10.435,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - odlehčené, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; nastavení sklonu xxxxxxx; xxxxxxxxx výšky xxxx; hmotnost xxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx provedení

INT; XXX; ORT; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx; zachovaná xxxxxx horních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

12.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx z lehkých xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bočnice; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx sedačky; xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx provedení; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx; volba xxxxx xxx x hloubky xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx podpůrných zdravotnických xxxxxxxxxx xxx lokomoci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx a mentální xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx zdravotnického prostředku

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.06

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 kg; volba xxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxxx úhel xxxxxx opery; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vpředu x xxxxx; xxxxx xxxx bočnic; volba xxxx xxxx nebo xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx předních x xxxxxxx xxx; možnost xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxx kol

NEU; ORT; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

39.130,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.07

xxxxxxxxxx xxxxxx - dětské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedu; xxxxxxxxxxxx podničky nebo xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kryty xxx x základní xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx malého xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin; xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxx

1 xx / 5 xxx

19.130,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.08

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 11 xx x xxxxxxxxx výbavě

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxx bezpečné užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx vysoce aktivního xxxxxxxxx

1 xx / 5 let

34.783,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.09

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 160 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vozíku xx 20 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxx); xxxxxxxx xxx 120 xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 let

13.043,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.10

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx, odnímatelné xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nejtěžší xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky

1 xx / 5 xxx

27.826,00 Kč / 1 xx

xx

07.01.01.11

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, dvouobručové

nosnost xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky

NEU; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx vozíky

1 ks / 5 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.12

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, vertikalizační

konstrukce x xxxxxxx slitin, xxxxxxx xxx. 110 xx, xxxxxxxxxxxxxx funkce do xxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby pacienta xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx a současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zátěže dolních xxxxxxxx x xxxxx x zlepšení funkce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o x uropoetického traktu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vertikalizačním xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.13

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sed x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bočnice; polohovací xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx polohování xxxxxxx x xxxxxx opěrky; xxxxxxx xxxxx, opěrka xxxxx; bezpečnostní xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.14

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - dětské

anatomicky tvarovaný xxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opěrky; xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka

INT; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby xxxxxx xxxxxxx, specifické xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin

1 xx / 5 xxx

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. rychlost 6 km / xxx.

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mobility x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx končetin x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

07.01.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - převážně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; ovládání pravou xxxx levou xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 300 nabíjecích xxxxx; xxx možnosti příslušenství

INT; XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

65.217,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.02.02

elektrické xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxx xxxxxxx stavitelné; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx baterie s xxxxxxxxx 300 nabíjecích xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx z předchozí xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 let

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 130 kg; ovládání xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx; bezpečnostní xxx; xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx jízdy x exteriéru je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x zároveň xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx deficit xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových skupin, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx invalidním xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391 Xx / xxx XXX / 1 ks / 7 xxx xxxxxx příslušenství xxx xxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx vlastnictví mechanického xxxxxxxxxxx vozíku xx xxxx §32 odst. 3

1 ks / 7 let

108.696,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - převážně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 130 xx; ovládání xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx výškově stavitelné; xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 nabíjecích xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx nastavitelný xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx; bezpečnostní xxx; vozík xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo velikostí xxx a zároveň xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx; řídící xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx, xxxxxxx předepsat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391,00 Kč / xxx DPH / 1 xx / 7 xxx xxxxxx příslušenství xxx xxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potenciálu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx §32 xxxx. 3

1 ks / 7 xxx

123.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 kg; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx cyklů x 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás; vozík xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provoz xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; elektricky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx skupin, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx respirační, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

121.739,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.03

xxxxxxxxxxxxx x vozíkům

07.01.03.01

příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; PED; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / xxx limitu xxxxxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

90%

xxx - dle vozíku

07.01.03.03

přídavné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx elektropohon xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ze skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, variabilních x aktivních

NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx samostatné mobility; x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx končetin a xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanickým invalidním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x chronickým onemocněním, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx invalidním xxxxxxx xxx indikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv

1 ks / 5 xxx

90%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.04

elektrické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx příslušenství x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; PED; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.06

elektrické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.07

xxxxxxxx ovládaný xxxx, bradou, dechem, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx uhradit k xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx klienta ovládat xxxxxxxxxx xxxxx rukou xxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

98%

xxx - xxx xxxxxx

07.02

xxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

07.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - nepolohovací

pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, nastavitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; hmotnost xxxxxxx xx 15 xx x minimální xxxxxx

XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím mechanického xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

12.174,00 Kč / 1 xx

xx

07.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx - částečně xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx krátkodobé xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zádová opěrka x rozsahu xxxxxxxxx 45 stupňů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedu, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 16 kg x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxxxx částečného xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

13.913,00 Xx / 1 ks

ne

07.02.03

zdravotní xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, minimální xxxxxxx 40 xx, xxxxxxxxx xxxxxxx po a xxxxx xxxxx jízdy, xxxxxxxxx záklonu xxxx xxxxxxx, nastavitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 65 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx hloubka xxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; hmotnost kočárku xx 25 xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, těžce postižení xxxxxxxx x nutností xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lokomoce, xxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx x ortézou xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx; stavy, které xxxxx kompenzovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx medicínsky xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xx 2 let, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanického vozíku

1 xx / 3 xxxx

90%

xx

07.02.05.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelné x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx ortézy trupu xx zakázku xxx xxx; stavy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kočárkem xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xx

07.03

xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx

07.03.01

xxxxx

07.03.01.01

xxxxx - podpažní

opěrka pevná xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx rukojeti a xxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xxx / 2 roky

348,00 Kč / 1 pár

ne

07.03.01.02

berle - xxxxxxxxxxx

xxxxx, neměkčená xxxxxxx, nastavitelná délka xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX; INT; XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

157,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.01.03

berle - předloketní, xxxxxxxxx

xxxxx x vyměkčenou ergonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výškou berle x xxxxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; NEU; ORP; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx nebo 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

</