Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a

Osobní rozsah zdravotního pojištění §2

Vznik a zánik zdravotního pojištění §3

ČÁST II. Pojistné

Plátci pojistného zdravotního pojištění §4 §4a §5 §6 §7 §7a

Povinnost platit pojistné §8

Výše a způsob placení pojistného a penále §9

ČÁST III. Práva a povinnosti plátců pojistného

Oznamovací povinnost plátců pojistného §10

Živnostenské úřady §10a

ČÁST IV. Práva a povinnosti pojištěnce §11 §11a §12

ČÁST V. Podmínky poskytování hrazených služeb

Hrazené služby §13 §14 §14a

Předchozí souhlas §14b §14c §15 §16

Regulační poplatky §16a

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely §16b §17 §17a §17b §17c

Podmínky poskytování hrazených služeb §18

Rozhodování o poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění §19 §20 §21

Zvláštní ambulantní péče §22

Zvláštní lůžková péče §22a §23 §24

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči §25

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace §26 §27

Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby §28

Preventivní péče §29 §30

Dispenzární péče §31

Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků §32

Cirkulace zdravotnických prostředků §32a

Poskytování konopí pro léčebné použití §32b

Mimořádné opatření pro zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví §32c

Léčebně rehabilitační péče §33

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách §34 §35

Transplantace tkání a orgánů §35a

Přeprava a náhrada cestovních nákladů §36 §37

Posudková činnost §38 §38a

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva §39

ČÁST VI. Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39a

Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39b §39c

Zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků §39d

Zásady pro úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění §39da

Úhradová soutěž §39e

Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady §39f

Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady §39g

Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady §39h

Změny rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39i

Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39j

Mimořádné prodloužení lhůty §39k

Hloubková revize úhrad §39l §39m

Zveřejňování informací §39n

Doručování v řízeních podle části šesté §39o

Zkrácená revize maximálních cen nebo úhrad §39p §39q

ČÁST VII. Kategorizace a cenová a úhradová regulace zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

Ohlašování §39r

Zařazování do úhradových skupin §39s

Zveřejňování informací §39t

Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků §39u

Dohoda o nejvyšší ceně §39v

Cenová soutěž §39w §39x §39y

Doručování v řízeních podle části sedmé §39z §39za

ČÁST VIII. Zdravotní pojišťovny §40

Zpracování osobních údajů §40a §40b §41

Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů §41a §41b

Kontrola §42 §42a §42b §43

ČÁST IX. Pokuty a přirážky k pojistnému

Přestupky §44 §44a §44b §45 §45a §45b

ČÁST X. Síť poskytovatelů zdravotních služeb §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52

ČÁST XI. Ustanovení společná

Rozhodování §53 §53a

Doručování §53b §53c

Zástavní právo §53d §54

Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci §55

Vztah k mezinárodním smlouvám §55a §55b

ČÁST XII. Ustanovení přechodná a závěrečná §56 §57

ČÁST XIII. Změna a doplnění souvisejících zákonů §58 §59 §60

ČÁST XIV. Účinnost §61

Příloha č. 1 - Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Příloha č. 2 - Seznam skupin léčivých látek

Příloha č. 3 - Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz

Příloha č. 4 - Stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady

Příloha č. 5 - Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Nález Ústavního soudu - č. 167/2000 Sb.; č. 207/2003 Sb.; č. 57/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 238/2013 Sb.; č. 185/2017 Sb.; č. 231/2017 Sb.; č. 75/2019 Sb.; č. 6/2021 Sb.; č. 171/2022 Sb.

č. 459/2000 Sb. - Čl. II

č. 176/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 438/2004 Sb. - Čl. VIII

č. 123/2005 Sb. - Čl. II

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 298/2011 Sb. - Čl. II

č. 369/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XXVIII

č. 44/2013 Sb. - Čl. VI

č. 256/2014 Sb. - Čl. II

č. 1/2015 Sb. - Čl. II

č. 200/2015 Sb. - Čl. II

č. 66/2017 Sb. - Čl. V

č. 290/2017 Sb. - Čl. II

č. 282/2018 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 68), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 106) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx pojištění"),

b) xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby (xxxx xxx "hrazené xxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx a úhrad xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hrazených xx xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx hrazených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx")xxxxx 106).

§1x

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2

Xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx trvalý xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

1. xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xx byl xxxxxx azyl na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx účelem poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx ochraně xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky za xxxxxxx osobu považuje,

6. xxx x nezletilé xxxx, které xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx xx ústavu xxx xxxx x děti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

7. xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxx x xxxxx, xxxxx xxxxx vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie 106), nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 124),

9. xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 60 xxx věku, xxxx

10. xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx matce s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx do xxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx tato xxxxx xxxxxxxx 60 xxx věku, a xxxx xx dobu xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 83), xxxxxxxxxx zaměstnance x xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 52)

(3) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnance [§5 xxxx. x)], xx které mu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 83).

(4) Sídlem zaměstnavatele xx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí x právnické osoby xxxx xxxxx, jakož x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x x fyzické osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, místo jejího xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky a xxxx xxxxx v Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří požívají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x neplatí xxxxxxxx (§8 xxxx. 4).

§3

Xxxxx a zánik xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká

a) xxxxx, xxxxx získala xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolením xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, jíž xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nachází xxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy, nebo

d) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx azylu,

4. nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx dočasné ochrany xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx osobu x udělenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezletilého xxxxxx xx péče,

7. xxx se Xxxxx xxxxxxxxx podle koordinačních xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx i u xxxxx, xxxxx nárok xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 106), xxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx, samostatně výdělečně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

8. xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx pobytu v xxxxxx,

9. narození, xxx-xx x osobu xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 9, nebo

10. xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10, xxxx dnem, xxx byla xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx pojištěnce,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx bez trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. dnem xxxxxxxx zaměstnání,

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x odnětí azylu xxxx dnem zániku xxxxx,

4. xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí doplňkové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx,

5. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxxx, xx xxxxx xxx není xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69),

6. xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo svěření xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx,

7. dnem, xxx Xxxxx republika xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx vyhlášené mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxx být příslušnou xx zdravotnímu xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x u xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské unie 106) nebo jde-li x osobu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xxxxx xx rovné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 124),

8. xxxxxxxxx xxxx měsíce, x xxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 9 xxxxxxx 60 xxx xxxx, xxxx

9. xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xxxxxxxxx dnem xxxxxx, x němž xxxx xxxxx dosáhla 60 dnů xxxx, xxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx skutečnost xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "plátci xxxxxxxxxx") xxxx:

x) xxxxxxxxxx uvedení x §5,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx.

§4a

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§5

Pojištěnec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) je xxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 83), x xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx nebo jsou xx xxxx osvobozeny,

2. xxxx xxxx studenta, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3.&xxxx;xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx více xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příjmu xx xxxx částky, xxx xx xxxxxxxxx xxx účast takové xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"); xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx skončení xxxxxx x provedení xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx zúčtovaný do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, a xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. osoby xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pracovní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x takových xxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonů,

b) xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxx z příjmů,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xx xx xxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dosažení, zajištění x xxxxxxx,

x) xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxx xxxx xxxxxx xxx předchozími xxxxxxx x není xx xxx xxxxxxx pojistného xxxx, pokud uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx osobou uvedenou x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 9.

§6

Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxxx xx plátcem části xxxxxxxxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx požitků xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání.

§7

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) nezaopatřené xxxx, x výjimkou xxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 9; nezaopatřenost xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx; 47)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x měsících, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx výplata důchodu xxxxxxxx;

x) příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 47)

d) ženy xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx 78);

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxxxxxxx; 49)

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzované 76), a xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx potvrzení xxxxxx dávky pomoci x xxxxxx nouzi x pracovním xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důchodu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx dítě;

g) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx jiné xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) nebo stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx) 74), x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 let, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx závislost);

h) osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ve výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx ústavního xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx uvedené x §5 xxxx. x), které jsou xxxxxxxx dávek nemocenského xxxxxxxxx; 7)

x) xxxxx, xxxxx xxxx invalidní xx xxxxxx stupni xxxx které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zaměstnání, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíčně xxxxxx ve výši xxxxxxxxx mzdy; 8)

k) xxxxx celodenně xxxxxx x xxxxx pečující xxxxxxx x jedno xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx 15 xxx věku, xxxxx-xx x osoby xxxxxxx x xxxxxxx c) xxxx x). Podmínka xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx předškolního věku xxxxxxxx v xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x jde-li x xxxx xxxxxx xxxxxxxx školní docházku, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení x týdenním xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx osoby se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx otec xxxx matka xxxxxx, xxxx osoby, která xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, 9) xxxxx nemají xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) mladistvé xxxxxxxx xx školských zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx dobrovolnickou xxxxxx xx základě xxxxxxx x vysílající xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 20 hodin x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx plátcem xxxxxxxxxx podle §5 xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle předchozích xxxxxx x) až x);

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx místa xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx práce x xxxxxxxxx nebo k xxxxxx služby x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nemají xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxx manželé xxxx registrovaní xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx v zahraničí;

o) xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 3 až 5 x 10, xxxxx xxxxxx příjmy ze xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti;

p) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx narozené xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx potvrzení x strpění pobytu xx území České xxxxxxxxx, a xxxx xxxx narozené xx xxxxx České xxxxxxxxx 73), xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaměstnání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dobu, doživotní xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx podle §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 odst. 4 xxxx §23 xxxx. 6 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx postupuje xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx 26 xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx době x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5; xx xxxx xxxxxxxxx studia xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezprostředkovanou xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxx péči xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí 130), xxxxx tyto xxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

t) osoby xxxxxxxx x nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx poskytující xxxxxxxxxxxxxxxxxx pěstounskou péči x osoby mající xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §953 občanského xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 131), a xx xxxxxxx xx xxxx 2 let xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h), x), x) x x) xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx.

§7a

Zákonný zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

§8

Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna") x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx výdělečné činné, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnci xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§5 xxxx. b)];

c) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x);

x) ke xxxxxxx xx po xxxxxxx do České xxxxxxxxx pojištěnec přihlásil xxxxx odstavce 4 x příslušné zdravotní xxxxxxxxxx;

x) kdy xx xxxx pojištěncem xxxxx §5 xxxx. d);

f) xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxx již xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxxx připadne xx xxxxxx po 30. xxxxx 1995; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx doložit;

g) xxxxxxx xx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx mezi 1. xxxxxx 1993 x 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. dubnu 1995, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu x postup xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za dobu xxxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dnem nástupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x zaniká xxxx xxxxxxxx zaměstnání, x xxxxxxxxx stanovenými x §6. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) x pracovního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x členů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx členství xx jejich xxxxxxxx xxxxx x družstvu, xxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx, den započetí xxxxx xxx xxxxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxx x družstvu,

d) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx sjednána, u xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx nástupu xxxxxx xx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx zvolením xx xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxx členové zastupitelstva xxx, xx něhož xxxxx náleží xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové zastupitelstva, x xx den xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx primátor xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx období až xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zasedání nově xxxxxxxxx zastupitelstva x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za zaměstnance xxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx platí obdobně xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx zvolení, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě den xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx vlády, prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx x členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, členů Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejného xxxxxxxx práv x xxxxxxxx Veřejného ochránce xxxx xxx xxxxxxx xx funkce, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až h), xxxxx xxxx jmenovány xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, xxx nástupu xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx považuje den xxxxxxxx xxxxxx funkce,

j) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxx, kdy přestal xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx pečující x xxxx x osoby, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí 109), xxx, od něhož xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxx odvolání z xxxxxx xxxxx,

x) u xxxx činných x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x) den, kdy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jejímž xxxxxxx mu xxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx stát xxxxx §7 xxxxx plátcem xxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §7 xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, který xxxxxxxxxx v prohlášení xxxxx xxxx xxxx xxxxx, ne xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx prohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně. Xx xxxxxxxx xxx až xx dne, xxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o uzavřeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x cizině x xxxx délce, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxx xxxxx dobu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx první, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx pojištění x cizině netrvalo xx xxxx takový xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx nevymáhá. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx pobyt x xxxxxx se považuje xxxxxxxxxxx xxxxx delší xxxxx xxxxxx.

(5) Nezaplatí-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené výši x xxxx, je xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx nevymáhá při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, před xxxxxx neučinil písemné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx pojistné x xx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x uzavřeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx kryje celou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Doba xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx uvedenou v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 vzniká xxxxxxxxx xxxx osoby a xxxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx osoba xxxxxxxx 60 dnů xxxx.

§9

Výše x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxx pojistného, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx placení xxxxxxx xxxxxxxx zákon. 10)

(2) Xxxxxxxx xx zaměstnance xxxxx z jedné xxxxxxx zaměstnanec, ze xxxx xxxxxx zaměstnavatel.

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátců pojistného

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx o:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x jeho xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancem, xxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx odhlášením od xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx xx zaměstnanec zvolil,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x těch případech, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx poskytl xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx skutečnostech xx zaměstnavatel povinen xxxx evidenci a xxxxxxxxxxx. Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné číslo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozího odstavce xxxxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx uvedené xxx písmeny x) x x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, podnikající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx tuto xxxxxxxxx x xxxxx, učiní-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx 80). Xxxxxxxxxx xxxxx povinnost oznámit xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxx režimu xxxx x xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx paušálního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx, xxx se stal xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. c), oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně.

(5) Pojištěnec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za něj xxxxxxxx xxxxx §7. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxx x xxxxxxxx svéprávností xxxx tuto povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx narození zdravotní xxxxxxxxxx, u xxxxx xx pojištěna matka xxxxxx x xxx xxxx narození; xxxx-xx xxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x den xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 9 xxxx 10 xx xxxx zákonný xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxx povinen oznámit xx 8 xxx xxx xxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxx xxxx narození; xxxx-xx matka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx narození. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěni xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx xxxx poručník xxxxxx jeho narození Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx 81) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pojištěnec xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx živnost a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(3) Živnostenské úřady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kopie xxxxxxx, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny xx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006

XXXX XXXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx xx smluvním vztahu x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jednou za 3 xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xx tyto xxxxxxx xxxxxx přijmout od xxxxxxxxxx xxxxxx úhradu,

e) xx výdej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx plně xxxx xxxxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx poskytnutí zdravotní xxxx hrazené v xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie 114) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

g) xx xxxxxxxxxx informací xx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podílet xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xx vystavení dokladu x zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a,

x) xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx doplatku xx vydání částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazeného xxxxxx účtovaného léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx částečně xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxx přesahující limit xxx a xxxxxxxx xx předepsané částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxx §16b zdravotní xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §16b odst. 2.,

x) xx náhradu xxxxxxx, xxxxx vynaložil xx neodkladnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx úhradu xxxxxx xxxx, xxxxx xx byla poskytnuta xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vynaložil xx zdravotní xxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), x to xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxx xxxxxx takových xxxxxx, pokud xx xxxx poskytnuty xx xxxxx Xxxxx republiky,

n) xx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx čerpat xxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené služby x souladu s xxxxx zákonem, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx v xxxxx službě s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx cvičení nebo službě x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx službu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vojáky x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou pojištěni x xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. X tomu účelu xx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx 11) jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zahájili xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vojenské škole. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, 50) x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x záloze xxxxxxxx x xxxxxxx záloze, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pojištěni u Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx žáky xxxxxxxxxx škol, 51) xxxxx xx připravují xx službu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx výší xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x povolání, xxxxx xxxx částečně xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X případě xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22), xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nástupnickou zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx sloučením Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) X xxxx, x nichž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxx xx x xx xxxxxxxxx, x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx zaměstnanosti 66) x dále x xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výběr xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x to xxxx xxx x 1. xxx xxxxxxxxxxxx pololetí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx, xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx sobotu, xxxxxx nebo svátek, xx posledním dnem xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx následující. Přihlášku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxx jednu x xxxxxxxxxxx xxxx; k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nepřihlíží, x to xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx lhůtě xxxxxx, než je xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx

x) zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, vstoupila xx likvidace,

b) xxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovnou, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nucená xxxxxx, nebo

c) xxxxx xx sloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx,

x xx xxxx x xxxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x události xxxxxxxxxxx x písmenech x) až c).

(3) Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x omezenou svéprávností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx dítěte xx právo xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxxxx xx xxxxxxxxx matka xxxxxx x den xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx matka xxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, stává se xxxx xxxxxxxx dítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx otec xxxxxx x den xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xx přidělení xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§12

Pojištěnec xx povinen:

a) xxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §10,

b) xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x tehdy, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x době xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxxxxx potvrdit. Xxxxxxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem,

c) hradit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxx léčebný xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vědomé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) oznámit xx xxxx dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx,

x) vrátit xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) x x);

2. změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. dlouhodobém xxxxxx x xxxxxx podle §8 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx došlo; xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"),

x) při xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxx zvolené zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx základu, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a,

n) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dříve xxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1, že xx poživatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx do 8 xxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxx tuto skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx není poživatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxx dozvěděl, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx posudku x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx má xxx jejich poskytnutím xxxxxxxx, x xxxx xxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jsou x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Hrazenými xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, lékárenská, klinickofarmaceutická, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx péče x xxxxx krve, xxxxx x buněk xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stomatologických výrobků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, buněk x orgánů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dárce xx xxxxx xxxxxx x x tohoto xxxxx xx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x odběrem x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx x x tohoto místa,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x orgánů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pitva xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx lůžkové péče,

j) xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx požádala x xxxxxxx své osoby x souvislosti x xxxxxxx; tuto xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hradí xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pobytu x xxxxxx, x xx pouze do xxxx stanovené xxx xxxxxx takových xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na základě xxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přeshraniční xxxxxx, a to xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by byly xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, poskytne se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxxx souhlas xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nezbytnou xxxx xxxxxxxx podle koordinačních xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx s jejím xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstavec 3 xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx celkovou xxxx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x celkovou xxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx nařízení. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx částka, kterou xxxxxxxxxx vynaložil, xxxxxxxx xx xx náhrada xxxxx xx xxxx xxxxxx vynaložené.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu léčiv (xxxx jen "Xxxxx") xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx hrazené přeshraniční xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxx náhrady nákladů xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 xx stanoví xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 5 x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx účetního dokladu, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx platí obdobně x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němuž xxxx vydáno povolení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 podmíněno udělením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasem, xxx vymezit xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx a časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx obyvatelstvo.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Žádost xx nutné podat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které nelze xxxxxxxxx xx přijatelné, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přeshraničních xxxxxx,

x) xx důvodná xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxx má xxxxxxx přeshraniční služby xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx standardů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytovaných x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout na xxxxx České xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o místní x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxx posoudit, xxx nejsou x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, co xxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx x výhodách, xxxxx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14x

(1) Informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x členských xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx místo"). Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx a xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx čerpání zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) kontaktních údajích xxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx předpisech Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx ustanovení o xxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx pacientů, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x mechanizmech pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxxx předpisech, které xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení,

d) xxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxx s čerpáním xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) právech xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xx, že xxx poškozen xx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx dojde x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xx xxxxxx poskytnou xx xxxxx, která xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx informacemi x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx příslušné x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici.

§14c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 60/2014 Xx. x účinností xx 22.4.2014

§15

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx hradí xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx nehradí výkony xxxxxxxxxxx.

(3) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx mimotělního xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxx), hradí

a) xxxxx x oboustrannou neprůchodností xxxxxxxxx xx xxxx xx 18 let xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx ženám xx xxxx xx 22 xxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

xxxxxxx třikrát za xxxxx, xxxx xxxx-xx x prvních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx plně xxxxx x xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx látky:

a) sérum xxxxx xxxxxxxxxxxxxx infekcím,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx proti hadímu xxxx,

x) sérum xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) imunoglobulin xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx X,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxx při xxxxx xxxxx organofosfáty, xxxxxxx kovy a xxxxxxx).

(5) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxx poskytování ambulantní xxxxxxxxx xxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx pro ně Xxxxx xxxxxxx x xxxx úhrady (§39h). X každé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plně hradí xxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Dále xx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přípravky, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxx vyráběné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x udělenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxx moderní xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lůžkovou péči xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx Ústavem opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, radiofarmaka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx terapii x xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročném, x xxxxxxxxxx na míře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx úhradě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nehradí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 5 xxxx první x xxxxx, xxxxx xxx Xxxxx úhradu nepřiznal. Xxxxx nepřizná úhradu, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nevhodné,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx nesplňují podmínky xxxxxx terapeutické xxxxxxxxxx,

x) xxxxx jsou prvním xxxxxxxx přípravkem xxxxx §39b xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x žádostí x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx český xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 12 xxxxxx xxx dne účinnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx

x) xxxxx mohou xxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x průběhu řízení x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu podle §17 xxxx. 2 xxxxxxx všechny zdravotní xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účinek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služby poskytované x prevenci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde-li x xxxxxx přípravky xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39da, xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx nejúčinnější a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx celospolečenský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "dopad do xxxxxxxx") xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 2.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx poměru mezi xxxxxxx x přínosy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obvyklý. Nákladově xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nižší xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx vyšších xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx terapeutickými xxxxxxx hrazenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx dopadu xx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx rozdíl xxxxxxx xx léčbu daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by byly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxx xx léčbu x použitím xxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx hrazen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx do xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx spojený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvýšení výdajů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžaduje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx nebo v xxxxxxxxx revizi xxxxx §39l x případě, xx účastník xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx vyšší, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v dávkování x xxxxxxxxx balení,

b) xxxxxx vyšší, xxx xx odpovídala xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx §39c odst. 2 xx 5,

c) znění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx potravin pro xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11, nebo

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx hrazenými xx zdravotního pojištění.

(10) Xxxxx rozhoduje o

a) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) podmínění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx v xxxxxxx x) způsobem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx používáním xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx léčivým xxxxxxxxxx x potravinám xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, změně x xxxxxxx maximálních cen xxxxx právních xxxxxxxx x regulaci xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cenový předpis") 84),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx.

(11) Xxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx užití takových xxxxxxxx přípravků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxx uvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo postižení.

(13) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx

x) xxxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeném x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxx stanoviska k xxxxxx xxxxxx úhradové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastností x xxxxxxxx účelu xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků"),

c) xxxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku z xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vytvoření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx změně zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx,

x) vypisuje cenovou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o nejvyšší xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(15) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 4 xxxxxx zákona.

(16) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely a xxxxxxxxxxxx prostředky a xxxx výkony provedené x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx osob nebo x zájmu x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx předchozí xxxx poskytne poskytovateli xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx podle §17 xxxx. 4 v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 15. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx zdravotní služby xxxxxxxxxx.

(17) Zdravotní služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x rozpočtu zřizovatele. X xxxxxxxx zřizovatele xx hradí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28.

§16

Příslušná xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxx podle §19 odst. 1 xxxx. x) ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx jinak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu pojištěnce.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pojištěnec, xxxxx za něj xxxx zákonný zástupce, xx xxxxxxx hradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx výši 90 Xx xx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx pohotovostní xxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx neplatí,

a) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xx 3 let xxxx 111), ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy 89) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 97) xxxx jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx 101) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 112),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 26), xx xxxxxxx 30 xxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 113) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx, domovech se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradě xx xxxxxxxxx x stravu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 % xxxx xxxxxx 103) xxxx xxx 800 Kč xxxx xxxxx nemá xxxxx xxxxxx; tuto xxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx xx na xxxx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx x xxxxx pohotovostní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poplatek je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx regulační xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x regulačních xxxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xx kterému se xxxxxxxxx poplatek xxxx, x xxx, ke xxxxxxx xx regulační xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 od xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx uhrazená pojištěncem xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, vydané xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, překročí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výši 5&xxxx;000 Xx, x dětí xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 18. rok věku, x u xxxxxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém dovršili 65. rok věku, xx xxxx 1 000 Xx a u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx invalidního důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx x xxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxx x invalidním xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kopií xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 70. xxx xxxx, ve výši 500 Xx, xx xxxxxxxxx pojišťovna povinna xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx, o kterou xx xxxxx limit xxxxxxxxx. Do limitu xxxxx xxxx xxxxx xx započítávají xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x stejné xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx doplatku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx léčivé xxxxx xx nejnižší x x kterého xxxxxx zjištěno přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 2); x xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určené x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčbě x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištěncům xxxxxxx 65 xxx, xxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxx 65. xxx věku. Seznam xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podpůrné xxxx xxxxxxxxx léčbě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví vyhláškou.

(2) Xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx uhradit pojištěnci xxxx jeho zákonnému xxxxxxxx částku, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, oznámených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx podle xxxxxxxx 1, a xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx kterém xxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx doplatků xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, a to xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx po uplynutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Částku xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 Kč, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxx x součtu x xxxxx xxxxxxx limit xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx o 200 Xx.

(3) Xxx xxxxx zdravotní pojišťovny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxx xxxxxxxxxx pojištěn, xxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Částku xxxxx odstavce 2 xxxxxx pojištěnci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám, x xxxxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x kterou byl xxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doby pojištění xxxxxxxxxxx xx pojišťovnu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, s uvedením xxxxx pojištěnce, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxx zaplaceného xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxx péče je xxxxxxx vystavit pojištěnci xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx do limitu xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče uvede xxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx doplatek xxxx, výši doplatku, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx věcného plnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 22), xxxxxxx x poskytovateli x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxx xxxx x dodatků, xxxxx xx xxxxxx způsobu xxxxxx, výše úhrady x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vždy obsahují xxxxxx období, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx smlouvě xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx x dohodě o xxxxxxx a výši xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx tato xxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx tento xxxxxxxxxx xxx xx xxxx část. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxx jejích xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx tato smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěncům xx xxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zdravotních služeb xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxx, xxxxx má xxxxx u xxxx xx xxxxxx vazby xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx určeným Xxxxxxxxx službou,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx léčení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx smlouvou. Rámcová xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx ukončit xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx výpovědní xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Tato xxxxxxxxx lhůta xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx podmínky xxxxxxx x účelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, podmínky xxxxxxxx pro plnění xxxxxxx xxxxx odstavce 1, kontrolní xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částek, xxxxx x xxxxxxxxx vzájemného xxxxxxxxx xxxxx nutných xx kontrole plnění xxxxxxx x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Dohodovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxx stability x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), x poté xx xxxx xxxx vyhlášku. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxx rámcové smlouvy xx 6 měsíců xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxx xxxxx rámcové xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx čtvrté Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx služby poskytli.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x bodovými xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx vykazování (xxxx jen "seznam xxxxxxxxxxx výkonů") xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatelům x xxxxxx subjektům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zajištění xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxx hodnotou"). Xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, hodnoty bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx x regulační xxxxxxx xx xxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx její xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx x souladu x právními xxxxxxxx x veřejným xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku. Xxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx 30. 6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx shledá-li Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výši xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx kalendářní rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x termínu do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Vyhláška xxxxx xxxx čtvrté a xxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx, xxxx xxxxxx, výši xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx omezeních xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx, xxxxxx přípravky xxxxxxxx částkou, xxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Nad xxxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí, xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ústavní xxxx, x kterých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx poskytujícím hrazené xxxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sobě, xxxxxxxxx, svým xxxxxxx, xxxxxxxxxx, dětem, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odbornost xxxxxxxx Xxxxx lékařská xxxxxx xxxx Česká stomatologická xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx takový xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxx, xxxx-xx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

2. xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázku, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ortopedicko xxxxxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx aplikaci xxxxxxxxx výživy x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu,

3. xxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx protetické xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcky,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předloženého účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotnické prostředky,

d) xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

1. léčivé přípravky xxxxxxxxxx očkovací látky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví,

2. xxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x distribuci podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 123), xxx-xx x očkování podle §30 xxxx. 2 xxxx. g),

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 121), XXX xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xx účelem stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 provádí xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 122),

f) xxxxxxxxxxxx účtu v xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, přepravu xxxx zemřelého xxxxxxxxxx x xxxxx x x pitvy.

(8) Došlo-li x převodu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vztahujících xx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx 115), xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx službách 116) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s touto xxxxxx xx její xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x původním xxxxxxxxxxxxxx, x to xx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx uzavřít x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx. Xxxxxx může xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, jde-li x xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 30 dnů xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, která xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx po zemřelém xxxxxxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 210 dnů ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxx xxx, xx kterého xxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx 2 x 3 a xxxx. x) způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx způsobem x xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx 2 x 3 x xxxx. x), z xxxxx vyplývá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytovaných hrazených xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 xxxx. x) bodů 2 x 3 a xxxx. x) nebo xxxxxxx nabývají účinnosti xxxx zveřejnění xxxxx xxxx první. Xxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx x poskytovatel dohodnou xx jiném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, zveřejní xxxx skutečnost při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

(1) Za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 22) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x současně prokáže, xx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx a ve xxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 9 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx způsob x xxxx úhrady xxxxxxxxx pojišťovny poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx ke xxxxxxxx smlouvě"). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatek xx zvláštní smlouvě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx mezi xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx mají být xxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx tento xxxxxxxxxx xxx či xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

(1) Zařazení, xxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu x bodovou xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotních xxxxxx navrhují Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx lékařské společnosti Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Součástí xxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje alespoň xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výpočet jeho xxxxxx hodnoty. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx posouzení účinnosti xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x porovnání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné nebo xxxxxxx indikaci, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx možné. Xxxx xxxxxx registračního xxxxx, xxxxxx xxx xxxx vyplnění x xxxxxxxxxx vzorec pro xxxxxxx bodové hodnoty xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx internetových stránkách xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx vlastní x xxxxxx návrhy, a xx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx x seznamu zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr zdravotnictví. X jednání pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx přizván xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Činnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednacím řádem, xxxxx uveřejní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladovosti. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, že výkon x bodovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x vývoji xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx výkonů x xxxxxxxx hodnotami xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§17x

(1) Sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 x 5 poskytnou xx 5 pracovních xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodovacího řízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého je xxxxxx, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxx xx xxxxxxx přítomen, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijata.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci než xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx lékař"); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx asistentky, xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxxx porod xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, a x xxxxxxx klinických psychologů x farmaceutů.

(2) Ošetřujícím xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednodenní xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx

§19

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx před poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrazených x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxx průvodce xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxx §25,

c) xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §33,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dětských xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ozdravovnách xxxxx §34 s xxxxxxxx přeložení xxxxxxxxxx x hospitalizace xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úhrady stanovena x řízení xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovený x §32b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx služby xxxxx odstavce 1 xxxx. a) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takto poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx podmínky stanovené xxx xxxxxx úhradu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, podává xxxxx xx posouzení naplnění xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxx nároku") x xxxx příslušný xxxxxxxxxxxx, xxxx pojištěnec, xxxxx nárok xx xxx posuzován.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bezodkladně xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx tomu, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytnout xxxx xxxxxxx dnem xxxxxx souhlasu. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení návrhu xx posouzení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx. Poskytovatel, xxxxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx pojištěnci x xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým zdravotní xxxxxxxxxx xxxx vyhověla xxxxxx na posouzení xxxxxx, xxxxxx přípustné xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxx xx x xxxxxx xx posouzení xxxxxx uvedeny xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx se xxxx důvody x xxxxxx. Xxxxx s xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx xxxxxx. Člen xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 19). Alespoň xxxxx xxxx xxxxxxx komise xxxx být absolventem xxxxxxxxxxxxx studijního programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu právo x xxxxxx věda.

(2) Xxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xx xxxx týkající xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14b,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 xx 4,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zastavení řízení, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím, xxxx předseda, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, vydat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x hlasování, xx xxxx je xxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx revizní xxxxxx se xxxxxxx §134 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxx.

(7) Za xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§22

Zvláštní ambulantní xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tělesně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx cizí xxxxxx x paliativní xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato péče xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx poskytována na xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx hradit xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxx pojištěnce ošetřoval, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze hradit xxxxxxx xx xxxx 14 dnů,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytujícího lékařskou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

4. lékaře poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 14 xxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nejdéle xx xxxx 14 dnů, xxxx

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x paliativní xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 měsíců; doporučit xx xxx i xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx,

x) zdravotní péče xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxx umístěny x xxxxxx než xxxxxxxxxxx důvodů, 25)

d) xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx péče poskytovaná xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17a,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx i xxxxx paliativní x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x terminálním stavu xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Xx.

§25

Pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lůžkové xxxx

(1) Xx-xx xxx hospitalizaci xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xx celý xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovršení šestého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxx staršího 6 xxx xx hrazenou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx průvodce hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx pojištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivými xxxxxxxxx, potravinami xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx i na xxxxx, nezbytně xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx ošetření xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovat xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xx lůžkovou péči, x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§28

Xxxxxxxxxxxx záchranná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx x xxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxx provedené x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx odbornost.

Preventivní xxxx

§29

(1) Hrazenými xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx provádějí

a) x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x toho xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx života x x toho xxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxx měsících života, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x 18 xxxxxxxx xxxx,

x) xx třech xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xx provedení poslední xxxxxxxxxxx prohlídky.

(2) X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) u dětí x xxxxxxx ve xxxx xx 18 xxx xxxxxxx ročně,

b) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx patnáctým xxxxx xxxx jedenkrát ročně.

§30

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx onemocněním. 53) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují.

(2) Xxxxxxxxx službami xxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx xxxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) očkování x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx vzteklině,

2. proti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx,

3. proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx indikace k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxx dítě starší 6 xxxxx; xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, x pojištěnců, xxxxx xxxx závažným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx srdce x xxx, nebo dýchacích xxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx umístěných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením nebo x xxxxxxxx se xxxxxxxxx režimem,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx infekcím, pokud xxxx všechny xxxxx xxxxxxxx látky aplikovány xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx dále i xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxx xxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

6. proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx b x xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx s porušenou xxxx xxxxxxxx funkcí xxxxxxx (hyposplenismus nebo xxxxxxxx) xxxx pojištěnců x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx splenektomií, pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx X, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx dvanáctého xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx X, C, X, X, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dávkou xx dovršení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx věku xxxx xx dovršení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx patnáctého xxxx xxxx pojištěnce; xxxxxxxx službou xx xxxx x očkování xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx stanovených x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce,

8. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nad 50 let xxxx,

x) xxxxxx materiálů prováděné xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčebné xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, imunologické x xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxx xxxxxxxx účely x v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů,

e) xxxxxxxxxxx XXX, anti XXX x XXxXX x xxxxx xxxx, xxxxx, orgánů a xxxxx x xxxxxxxxxxx XXX prováděnou ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx preventivních xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx si xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací látky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 let xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; hrazené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zveřejňuje xx formou sdělení xx Xxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 vyvolanému xxxxxxxx XXXX XxX-2, xx-xx xxxxxxxx prováděno xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx X(2020) 4192 xx dne 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státy x xxxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxxxx postupech; zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx očkování xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxx xxxxx lidskému xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx od dovršení xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx službou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty stanovené x xxxxx ustanovení, xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxxx látek z xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxx xxxxx schvaluje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělení xx Sbírce xxxxxx,

x) xxxxxxxx a úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; hrazené xxxxxxxx látky schvaluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx formou xxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

(3) Hrazenými xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx očkovacích xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x),

x) xxxxxx materiálů a xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústavy,

c) dianostika XXX včetně vyšetření xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nemocným x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxx xx jednoho xxxx,

x) vybraným xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx chronicky xxxxxxxx x xxxxxxxxx poruchami xxxxxxxxxxx stavu, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závažnými xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxx za účelnost x koordinaci xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx zvláštní předpisy. 31)

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx stejnou xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx formou, xxxxxxx xxx lékárna x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 32) jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předepisující xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předepsaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx předepsaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 3 k xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku v xxxxxxx x částí xxxxxx a přílohou č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx však do xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx; xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytnutím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32a, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx či jeho xxxxx xxxxx osobě xx zdravotnický xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nájemného; takový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v souvislosti x výdejem léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahy, a xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob; xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při výdeji xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx zdravotnického xxxxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x užívání x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx opakovaně xx celou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Úhradové xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytnout x xxxxxx cirkulace xxxxxxxxxxxx prostředek, x xxxxx je rozdíl xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2 000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx skupiny, x xxxxx xxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stanovenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 000 Kč, xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx xx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx uplatněnou cenou xxx konečného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxxxx 2 000 Xx, může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx režimu cirkulace. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx x stanovenou výší xxxxxx. Xxxx-xx dohoda xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxx. x).

(4) X případě poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 druhému x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnec xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 druhému x každému xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx zdravotnickým prostředkem x zásadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2018 a xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx prvnímu xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, 3 xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx x každému xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x bezpečnost xxxx.

§32b

Poskytování xxxxxx xxx xxxxxxx použití

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxxxx připravovaný xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx 119) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), a xx ve xxxx 90 % ceny xxx konečného spotřebitele, x xxxxxxxx xxxxxxx 30 x xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 84) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx konopí xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx konopí stanovený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 119). Při stanovení xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxx léčebného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zohlední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx předepisujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přípravku x x množství xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 119).

§32c

Mimořádné opatření xxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx veřejného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx pojištěnce, xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cenu xxx xxxxxxxxx spotřebitele (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, výše obchodních xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažená v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh České xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx ujednání, xxxx xxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §112b xxxxxx x léčivech, xxxx xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxxxx věty první xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 12.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenovém xxxxxxxx 84) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenu xx xxxxxx distributora xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 130); xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx výši xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxx odstavce 2.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prokázané xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx používání xxxxxxxx přípravku.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx řízení x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělí xxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx, nejdéle však 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx základě vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je vykonatelné xxxxxxx nejbližšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1; xxxxxxxxxx §39h xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx pominuly.

§32c xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§33

Xxxxxxx rehabilitační péče

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx léčebného procesu, xxxxx xxxxxxxxxx doporučil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx ošetřující lékař xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, akutní xxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytovateli lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínkami příznivými x xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroje nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx příznivé x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se poskytuje x xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx navazuje xx xxxxxxxx xxxx xxxx specializovanou ambulantní xxxxxxxxx xxxx x xx zaměřena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx v xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lázeňské xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx pořadí xxxxxxxxxxx xx x nástupu xx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx předvolán xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx v příloze č. 5 x tomuto xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přímo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče. X druhém xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx. Komplexní lázeňská xxxxxxx rehabilitační péče xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Příspěvková xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx je poskytována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxx službami xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx jednou za xxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xx 18 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče poskytuje xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytována xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mladšího 18 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x práce xx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx ji doporučil xxxx xxxxxxxx potvrdil xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poprvé xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx léčebný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx, xx označuje xxxx xxxxxxxxx léčebný xxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx léčebný xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx, u nichž xxx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx jednotlivé indikace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x opakovaného xxxxxxxxx pobytu pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kde je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx efektu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxxxx indikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx x xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou stanoveny x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu (Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx).

(10) Xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx léčebného xxxxxx xxxx opakovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx léčebného xxxxxx a jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 21 xxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx v délce 14 xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna.

(12) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na lázeňskou xxxxxxx rehabilitační péči x dospělé, xxxx x dorost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, odborná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx specializace xxxxxx, který xxxxxxx xxxx doporučuje, požadavky xx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst, xx xxxxxxx xx nachází xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§34

Xxxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ozdravovnách. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx v odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, praktický xxxxx xxx xxxx x dorost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx poskytuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx léčeben (xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) stanoví Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx. X případech, kdy xx xxxxxxxx x xxxxx x dětských xxxxxxxxx xxxxxxxxx překrývají x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx xx xxxxxx odborné xxxxxxx ošetřující lékař, xxxxx péči xxxxxxxxx. Xxxxx léčebného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemocných x xxxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Dětem xx xxx do 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepříznivého životního xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nesprávným životním xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxx x dětské xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx lékaře potvrzený xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx x xxxxxxxxxx. Délka xxxxxx x ozdravovně xxxxxxxxx nepřesahuje 21 xxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§35x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxx tkání, buněk x orgánů od xxxxxxxx nebo zemřelého xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytná pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx a dopravu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx cestovních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dárce xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Hrazenou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, od xxxxxxxxx poskytovatele xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx místa xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a v xxxxx smluvního xxxxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav pojištěnce. Xxxxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přepravu pojištěnce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx

x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx doprava,

b) hrozí xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař,

c) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx indikována xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službou, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinému xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx speciálně upraveným xxx převoz xxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx nezbytně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxx život, hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx léčivých přípravků, xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přeprava lékaře x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za pojištěncem.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §36, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxx, x pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx pojištěnec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů ve xxxx xxxxxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx činnost

Hrazenou xxxxxxx xx x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx §191 zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxxxx.

§38x

Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx hradí metody x postupy, xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, x xx xxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx buněk xxxxx xxxx xxxxx nepodstoupí xxxxx, která způsobí xxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxxxx xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zárodečných xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce x pitva

Hrazenou službou xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx, xxxxxxxx k xxxxx x nejbližšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Listu x xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx x pitvy xx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxx pohřbu, xx-xx toto xxxxx xxxxxx vzdálené xxxx xxxxxx než místo, xxx osoba xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx.

ČÁST ŠESTÁ

REGULACE XXX X XXXXX LÉČIVÝCH XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x nichž xx xxxxx xxxxxxxx předpisu 84) stanoven tento xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 6, xx výši

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lucemburska, Xxxxxxxx, Rumunska, Xxxxx, Xxxxx a Xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxx koše"), xxxxx xxxx nejnižší cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx na xxxx xxxxxxx ve 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx koše,

b) xxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřeném xx veřejném zájmu xxxxx §17 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x výpovědní xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx republiky, x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v České xxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porovnatelný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx dostupná x České xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx velikosti xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porovnatelného xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx, jestliže xxxx stanovena podle xxxxxxx x). Nelze-li xxxxxxxxxx tímto způsobem, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zjištěná x zemích referenčního xxxx. Xxx výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňují x xxxxxxxxxxxx pořadí: xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx měny,

b) xxxxxxxx období a xxxxxxxx pro zjištění xxxx xxxxxxx a xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6,

x) xxxxxxxx xxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxx výrobce zjištěné xxxxx xxxxxxxx 2 x použití pro xxxxxxxxx maximální xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stejné xxxx pro všechny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx tuzemský výrobce xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podobný, x případě, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podobný x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §39f odst. 8,

x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx maximální ceny x xxxxxx podle §39g xxxx. 9, x

x) xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx podmínky xxxxx §15 odst. 6 xxxx. x) xxxx §39g xxxx. 10.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podobného xxxxxxxxx v referenční xxxxxxx podle odstavce 4 x xxxx xxxx xxxx sníží x

x) 30 % x případě, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx je x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "systém xxxxx") pouze 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravek,

b) 40 % x xxxxxxx, xx xxx x generikum xxxxx xxxxxx o léčivech x xxxxxxx, kdy xx v xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx přípravek, xxxxx xxxx generikem,

c) 15 % x xxxxxxx, xx nejde o xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx v xxxxxxx, kdy je x systému úhrad xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxxxx.

(6) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 x maximální xxxx stanoví xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 nelze xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zkrácené xxxxxx xxxxx §39p.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx ovlivnitelná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx přípravek"), x xxxxx není xxxx dostatek xxxxx x nákladové xxxxxxxxxx xxxx výsledcích xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu 84), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle odstavce 2 písm. x), xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x).

Zásady stanovení xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§39x

(1) X výši x podmínkách úhrady xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje Xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxx xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 67). Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 84), Xxxxx vydá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxx byla xxxxxxxxx nebo xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řízením o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady.

(2) Xxx xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx úhrady xx x xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx onemocnění, x xxxxxxx léčení je xxxxx,

x) xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx hodnocení nákladové xxxxxxxxxx a dopadu xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 9,

x) xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxx podání, xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nezbytná xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx,

x) jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a porovnání xxxxxx cen x xxxxxxxxxxx úhrad x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) předpokládaný dopad xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx dopad xx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx xxxx stanovit xxxxxx x neregistrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vědeckým xxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx nákladově xxxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxx léčbou, x xx na dobu xxxxxxxxxxx specifického xxxxxxxxx xxxxxxxx 67). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx v souhrnu xxxxx x přípravku xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx použití léčivého xxxxxxxxx jedinou možností xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx efektivní xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx přípravkem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx shodnou xxxxxxx xxxxx xxxx léčivé xxxxx a shodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x hrazeným xxxxxxx přípravkem, xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelný. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx biologický xxxxxx xxxxxxxxx, který xx podobnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přípravkem, xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx podána xxxxxx o stanovení xxxxxxxxx ceny nebo xxxx x podmínek xxxxxx xxxx xxxxx x pořadí.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady posuzovaného xxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého přípravku, xxxxxxx je posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx se xx xx, xx podobné xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx terapeutické intervence xxxxx §15 odst. 6 xxxx. x) x Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx je Xxxxxx x úřední xxxxxxxx xxxxx existence xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x držitelem xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxx, x tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §39f xxxx. 8,

x) žadatel v xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g odst. 9,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §15 odst. 6 xxxx. e) xxxx §39g xxxx. 10 x

x) xx xxxxxx xxx žádost x stanovení maximální xxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxx cenové xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx tuto xxxxxx xxxxx způsobem stanoveným x §39a xxxx. 5. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx podle §39c xxxx. 8 x tuto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39a xxxx. 5.

(8) Xxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 nebo 7 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §39c xxxx. 9.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx registrace xxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Léčivému přípravku xxxx potravině pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx hlediska nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotu právě xxx určité xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx klinické praxe,

c) xxxxxxxx to je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodárného xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx x),

x) jde-li x vysoce xxxxxxxxx xxxxx, jejíž náklady xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx domácího produktu xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x České xxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx existuje x xx uplatňováno x xxxxxx referenčního xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech Evropské xxxx.

(11) Ústav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedle xxxx x podmínek xxxxxx odpovídající základní xxxxxx referenční skupiny x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tam, xxx xx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě hodnocení xxxxxx xxxxx, léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lékové xxxxx xxx vybranou xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se použijí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx léčivých přípravků x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxx úhrady xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xx 2 x xxxx léčivých xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx než 1 xxxxxx látka xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stanoví

a) xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx léčivých látek xxxxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7,

x) ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání podle §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxx nižší, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) ve xxxx xxxxxx obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxxxx nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) a x),

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx pro každý xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxx na trhu x České republice xx stejnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxx nižší, xxx xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), b) x x).

(13) Výše úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx složených xx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stanoví

a) ve xxxx xxxx výrobce xxxxxxxx x kterékoli xxxx Evropské unie xxx každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dostupný xx trhu v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kombinací xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx tato xxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xx xxxx úhrady xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39c xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x b).

(14) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 12 x 13 xx použije §39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x limity xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx úhrady podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx posuzovaného léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx srovnání x ostatními v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravky nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 až 7,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39b39i xxx stanovení xxxx změnu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx stanovení xxxx změně xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx forem,

e) způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxx léčivé xxxxx,

x) xxxxxxxx pro stanovování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxx přípravků včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx podle §39g xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx. Úhrada léčivého xxxxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxx přípravek xxxxxxx. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxx pro obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxx přípravcích x xx xxxxxx xxx celou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Základní úhrada xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trhu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx Ústav xxxxxxx x xxxxxxxx podle §39m, činil x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxxx-xx x první podobný xxxxxxxxx v léčivé xxxxx v xxxxxx xxxxx okamžiku xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo potravinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ujednání; xxxxxx xxxxxx přípravky xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na trhu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravku xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání,

b) denních xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx a nákladově xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx podle písmene x) x tyto xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zohledňuje potřebná xxxx terapie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx x potřebná xxxx srovnatelné léčby,

c) xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39a xxxx. 2 xxxx. x), je-li xxxx xxxx nižší, xxx xx úhrada vypočtená xxxxx písmen x) x x), pokud xx xxxxxxx rozhodnutí x registraci léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifického xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tuzemským výrobcem xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 3 písm. x), je-li tato xxxxxx nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x), xx-xx xxxxxxxx uzavřeno xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 3 xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh Xxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx České republiky x cena pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úhradu xxx konečného spotřebitele.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx léčbě xxxxxxxxxx, xxxx se používají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejvýše 60 % úhrady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx léčivý xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx referenční xxxxxxx, xxxx skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx zaměnitelných, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxx stanovení úhrady xxxxx §39b39e nebyl v xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx látek xxxxxxxxx x příloze x. 2 tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xx xxxxxxx posuzovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxxxx skupiny, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxxx xxx odchylné xxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xx xxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx potravinám xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx hloubkové xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx změny x následující xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11.

(8) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx o stanovení xxxx změně xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx x následující revizi xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx úhrady xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx odstavce 7; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §39f odst. 2 xxxx. a) xxxx x) xxxx navržena xxxx x podmínky xxxxxx nákladově efektivnější.

(9) X případě, že xxxx x xxxxxxx x §39b xxxx. 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 o 40 %,

x) není generikem, xxxxxxx xx základní xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 7 x 15 %,

c) xx xxxxxxxxxx léčivý přípravek, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 o 30 %.

(10) Snížení xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 9 xx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §39p.

(11) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) požadované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx,

x) rozhodné xxxxxx xxx xxxxxxxxx dostupnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §39b x 39c,

d) pravidla xxx xxxxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx a snížení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xx nízká, nepoužívají xx k příčinné xxxxx onemocnění, xxxx xx používají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dávky,

h) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku.

§39d

Zásady pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2, Ústav x xxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx v §39f xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx maximální ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, nebo xxxxxxxxx xxxx zkrácená xxxxxx.

(2) Xx vysoce xxxxxxxxxx lze označit xxxxxx přípravek určený xxx léčbu vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hospitalizaci, onemocnění xxxxxxx x častým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxx několika xxx xxxx x invaliditě, xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ztrátu xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, nebo onemocnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx o 20 %. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx léčbu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x klinické xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dopad xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x 30% xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celkového xxxxxxx xxxxxxx x 30 % oproti xxxxxxx xxxxx, nejméně xxxx x 3 xxxxxx.

(3) Výši a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústav xx xxxx 3 xxx x xxx xx xxxxx stanovit, nejvýše xxxx xx xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxx xxxxx §39c odst. 2; xxxxxxxxxx §39c xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx intervence xxxxx §15 xxxx. 7. Xxx stanovení druhé xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 6 x 7. Xxxxxx x stanovení druhé xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx nejpozději 6 měsíců před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhrady. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhrady Xxxxx u posuzovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx maximální xxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx je vždy xxxx použití xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti.

(4) Xxxxx Xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx první xxxx xxxxx dočasné xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx v klinické xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39h, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém se x xxxxxxx se xxxxxxxx podle §15 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxx inovativní léčivý xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx a za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx dohodnuté x xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydané xxxxx §17 xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xx dále xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx x xxxxx související x používáním vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxx této xxxxx; xxxxxxxx strukturu xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocením xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx dočasné úhrady xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitosti podle §39f xxxx. 1 x 5 x §39f xxxx. 6.

(6) Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx uvedenou x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí Xxxxxx. X opačném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x kterou xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx analýzy xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx uzavírá xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx s držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládanou xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxx uzavřít smlouvu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx, x xx xx 50 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Smlouva xxxxx xxxx třetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxx x prostředků zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx podle §39h, xx pojištěnec, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na srovnatelně xxxxxxx x bezpečnou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx takového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxxx. Xxxx právo xx x pojištěnec, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxxx §39h po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx přípravku změněno xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxx

x) poskytováním léčivého xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pojištěnce či xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli x po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) X řízení x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39g po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xx §39c odst. 8 nepoužije a Xxxxx stanoví xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2.

(9) Xxxxx se xxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady x léčivého xxxxxxxxx, xxxxx xx již x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxx xxxxx §39h. Xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h xxxxxxx do xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx úhradu stanovenou xxxxxx jiný vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx výši xxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výše dočasné xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx rozdílů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxx úhrady x xxxxxx podle §39g xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxxx z moci xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xx neplatí, xxxxx xx jinak xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxx inovativního léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 12 xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x takovém případě xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39h odst. 3 xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n odst. 1 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx druhé. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§39da

Zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určených x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xx veřejném zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 x xxxx-xx xxxxxx xxx stejnou xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39d xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxx §39g, Xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx vzácného onemocnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x léčivých xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 125). Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění, x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx maximální ceny xxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 x 6. Na náležitosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §39f xxxx. 1 x 5; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx stávající léčby, xxxxx dopadů posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x držitel xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnost, sdružující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx posuzovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdružující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx přípravkem ovlivněna, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace").

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx určen,

c) jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hrazenými x xxxxxxxxxx zdravotního pojištění,

d) xxxxxxxxxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxx, x jehož léčbě xx xxxxx, a xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx přínos xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pacienta,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx léčby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx navržené x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx praxe,

i) xxxxxxx xxxxxxxxx efektivity, avšak xxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx inkrementálních nákladů x xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Ústav xx 110 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve které xxxxx zejména dostupné xxxxxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xx xxxxx, x dosavadním xxxxxxx léčby xxxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx léčby léčivým xxxxxxxxxx určeným x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx Xxxxx oprávněn vyžádat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Ústavu zdravotnických xxxxxxxxx a statistiky Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), Xxxxxxx statistického xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánů sociálního xxxxxxxxxxx 126), příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací. X xxxxxxxxx zprávě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c x upravené xxxxx §39b x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx. X řízení xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 8 správního řádu xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx a poté xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §149 správního xxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 xx stanovení xxxxxxxxx xxxx a xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx určených x xxxxx vzácných xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx orgán"), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx x odstavci 3. Členy xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx návrh Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx zastoupení xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx zúčastnit xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx přípravku určeného xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zájmy xxxxxxxx xxxx profesními xxxx xx zneužití xxxxxxxxx nabytých x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(6) X projednání xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednání. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx jednání se xxxxxxxx xxxxx §39o. Xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavem xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx různých xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx nákladovou xxxxxxxxxx nebo dopad xx rozpočtu. X xxxxx skutečnostem x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39f odst. 12, xx projednávají xxxxx xx xxxxxx členů xxxxxxxxx orgánu a xxxx, xxxxx xxxxx §39f odst. 12 xxxx xxxxx xxx x těmito informacemi xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx věc xxxx Ústavu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotící xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx než xxxx xxxxxxx v hodnotící xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx

x) vysloví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úhrady x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vydá závazné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x), Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti; xxxxxxxxxx §39d xxxx. 4 se použije xxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) nebo x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného onemocnění xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx léčbu xxxxxxx xxxxxxxxxx určeným x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nebo 7, se xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx nezapočítávají.

(9) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nesouhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného onemocnění Xxxxx x xxxx xxxxxx zahájí správní xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx ceny podle §39i. Xxxxxxxxxx §39l x 39p xx xxxxxxx obdobně.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx úřední Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx, xxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na základě xxxxxxx xxxx o xxxxxx rozhodnuto, xxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpoklady, xx základě xxxxxxx xxxx o úhradě xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X řízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxx.

(12) Xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 úhradu xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnut x době platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxxxx předpokládaném xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx omezením xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Nejpozději 4 xxxxxx před xxxxxx této doby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx posouzení naplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19.

§38da xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§39e

Úhradová soutěž

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx soutěž xxx xxxxxx x xxxxx léčivé xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nabízejí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx provádí formou xxxxxxxxxxxx aukce. Elektronickou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx sloužící k xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx držitel rozhodnutí x xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) souhlasné xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy, x xxxxx xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxx soutěže xxxx.

(4) Xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) požadovaný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxx xxxx xxx úhradovou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx požadované xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "požadovaný xxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž plná xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx látky a xxxxxx formy xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu xx 18 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradové xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k účasti xx úhradové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xx Věstníku,

e) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx může xxxxx držitel rozhodnutí x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupného podle §39c xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx za xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 3 xxxx. c). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx soutěži xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele, xxxxxxxxxxxxxx nejvyšší možnou xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x závazku dodávat x xxxxxxx xxxxx x úhradové xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx přípravky xxxxx xxxxxxx x) xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx rovnoměrně xx xxxx 18 měsíců xxx dne vykonatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dané léčivé xxxxx a xxxxxx xxxxx, distribuovaných xx xxxxxx xxxx za 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradové xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxx po xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx usnesení xxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neúčastní alespoň 2 xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže xxxxxxx 7 xxx xxxxxx xxxxxx datum a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxxx se považuje xx doručené desátým xxxx po vyvěšení. Xxxxxxxx dále obsahuje

a) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a lékové xxxxx xx obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotu, který xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx formy.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a oznámeném xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 x xx xxxxx 1 kolo. Xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Elektronická xxxxx xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 29. xxxxxx, xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Po xxxxx dobu elektronické xxxxx je Ústav xxxxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxxxx o momentálně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxx xxxx xxxxxxx x 2 % xxxxx, než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx xxxxx odstavců 8 x 12 Xxxxx oznámí xxxxxxxxxx x učiní x xxx xxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx usnesení x xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx úhradová xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxx vydá xx 7 dnů po xxxxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx Ústav xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nabídl xxxxxxxx xxxxxx hodnotu (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx uváděny xx xxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx přípravky"),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx rovnoměrně xx xxxx 18 xxxxxx xxx dne vykonatelnosti xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formě xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx").

(15) X xxxxxxxxxx rozhodnutí Ústav xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x odůvodněním,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěži xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx úhradové xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx Věstníku, x xxxxx xxxxxxxx informace x odůvodnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(17) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx 10 xxx xxxxxx řízení o xxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady léčivých xxxxxxxxx obsahujících stejnou xxxxxxx látku a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx Ústav xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxxx výši úhrady xxxxx 75 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxx platnosti závazku x úhradové soutěže, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx řízení nemění. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cenové soutěži.

(18) Xxxxxxxxxx v úhradové xxxxxxx xx vykonatelné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx nabytí xxxx xxxxxx xxxx.

(19) Po xxxx xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxx soutěže xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx léčivou xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které bylo xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 17; xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx přípravkům v xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx změně xxxx x podmínek úhrady xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx, a xx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx odstavce 25.

(21) Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může výherce xxxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxx x xxxxxx xxx nezpůsobené a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxx moci. Xx dni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(22) X xxxxxxx, xx xxxxx x porušení xxxxxxx x úhradové xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platnosti.

(23) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x rámci téže xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(24) Xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx soutěži xxx xxxxxx přípravky xxxxxx xxxxxx látky x xxxxxx formy xxxx xxxxxxxx aukční xxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxx xxxxxxx x 2 % xxxxx xxx xxxxxxxxxx aukční xxxxxxx, má dosavadní xxxxxxx možnost xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx doručit do 30 kalendářních xxx xx zastavení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nejméně 30 kalendářních dnů xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxx soutěže x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 obdobně. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(25) V xxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhradové xxxxxxx Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx než výše xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 17, ustanovení xxxxxxxx 19 x 23 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže xxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §39h xxxx. 3.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxx maximální ceny xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady se xxxxxx jednotlivě pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx 67), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely,

b) dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xx-xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx 67),

x) zdravotní xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podat osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx x z xxxx xxxxxx, je-li na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) název xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely,

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx indikace, xxx něž xx xxxxxxxxxx úhrada,

f) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx očekávané xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx zařazením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úhrad xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, stanovené na xxxxxxx xxxxxxxxx objektivních x ověřitelných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, definovanou denní xxxxx doporučenou Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx pro léčebné xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výši úhrady x xxxxxxxx českých xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx českých, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx cena xxxxxx dosud xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu, xxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů za xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 14,

x) kód xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx podobný, xxxxx je xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomný, s xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ceny xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je léčivý xxxxxxxxx nebo potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodován,

d) xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11 x xxxxxxxxx, pro xxxxx skupiny pacientů xx xxxxxxxx xx xxx stanovena a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxx xxxxxxx, cen xxxx xxxxx projednávaného xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu (§17 xxxx. 2) x xxxxxxxxx registrace, xx-xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) kopii xxxxxxxxxx x specifickém xxxxxxxx xxxxxxxx 67), xxxx-xx xxxxxx přípravek registrován.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 5 písm. x) x x odstavci 6 xxxx. x), x), x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x ním x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nežádá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx indikacích. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx již byla xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatel o xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) x x odstavci 6 písm. x), xxxxx xx podle §15 odst. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx dávkách xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx indikace, nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx léčivým xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x) xx x), i) x j) x xxxxx odstavce 6 xxxx. c) x x). Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx, xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x f). X xxxxxxx, že smluvní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny nebo xxxx a xxxxxxxx xxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Žadatel, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo v xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 92). Za xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx označit

a) obchodní xxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx registrován, xxxx xxxxxxxx název potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx žadatele,

c) xxxxxxxxxxxxxxxxx x hodnotitelné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nechráněného xxxxx xxxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx název xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, definovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx něž xx požadována úhrada, xxxxx xxxxxxx dávek x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx x podmínky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) písemné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(12) Xx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vybrané části xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxx které mohou xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx do rozpočtu, xxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 6 xxxx. f). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x podle xxxxxxxx 11 xxxx xxx známo xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx před vložením xxxxxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxxxxxx obsahuje, xx xxxxxxxxx spisu.

(13) Xxxxxxx xx povinen xxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxxxx Xxxxxx náhradu xxxxxx xx provedení xxxxxxxxx úkonů; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx přípravků pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES x léčivých xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

x) provedení xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx vede xx xxxx xxxxxxxxxxx cen xxxx výší x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx konzultace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté, xx-xx x xx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x řízením xxxxx xxxxx šesté, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultací xxxxxxxxxxxxx x řízením xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis. Xxxx xxxxxxx výdajů xx provedení xxxxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nezbytné xxxx. Xxxxxxxx konzultaci xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx samé. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx §139 správního xxxx.

(16) Xxxxx vrátí žadateli xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxx, aniž k xxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxx, xxxxx požadovaný odborný xxxx xxxxx zahájen xxxx odborná xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuta, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx části zaplacené xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx úkony, které xxxxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx Xxxxxx x jsou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx. Xxxxx používá xxxx prostředky xxxxxxxx xxx zajištění xxx xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxx 15 na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx stanovené xxxxxx.

§39g

Řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení maximální xxxx x xxxxxx x stanovení výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, které xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádost, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a výši x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 75 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx činí tato xxxxx 165 xxx.

(3) Xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 písm. x) xxxx b) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx maximální xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vypočtená xxxxx §39a xxxx. 2 xx 6 xxxx xx navrhovaná výše xxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c a xxxxxxxx xxxxx §39b.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxx x podmínkách xxxxxx Xxxxx léčivému xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxxxx §39c. Xxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Účastníci xxxxxx jsou oprávněni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xx lhůtě 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx Ústav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 8 správního řádu xxx xxxxxxx v xxxxxxx správního řízení xxxxx dvakrát. Xxxx xxxxxxx xx neuplatní, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxx ceny pod xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xx 6, nebo xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39c x xxxxxxxxx xxxxx §39b.

(6) Xxxxx-xx v xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(7) X xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správního xxxx 93).

(8) Ústavem xxxxxxxxxxx cenové reference xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud účastníkem xxxxxx není xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx §39b xxxx. 5 x 6 x §39f odst. 8 x xxxxxxxxxxx-xx xx podle xxxxxxxx 10, Ústav xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nevydá-li xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, má xx xx to, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x souladu x §39b xxxx. 5 x 6 xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §39a xxxx. 4 x 5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §39h xxxx. 3. X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení xx xxxx možnost xxxxxxxx xx k podkladům xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10.

(10) Ústav xxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxxxx, xxxxxx-xx do 10 xxx od xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §39f xxxx. 8 x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxx s xxx ve xxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx sdělení x ukončení zjišťování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vysloví xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx zahájí řízení x žádosti x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 8.

(11) Xxxxxxxxx uzavřeném xx xxxxxxxx xxxxx podle §39c odst. 2 xxxx. c) nebo x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx ruší x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osoba xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 za xxxxxx zvýšení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx možnou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pojištěnce xxxx zdravotní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "smluvní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxx ujednání se xxxx vztahovat xx xxxxxxx dodávky předmětného xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny je xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§39h

Rozhodnutí x stanovení xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx určené xxxxxxx stanovené úhrady, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele"), maximálně xxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx žádanku, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xx xxxx

x) nejvyšší xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx než úhrada xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx a) x xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx, xxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx revizi, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x jejich změně xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx moci do 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně, xx xxxxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n odst. 1. Xxxxx xxxxxx právní xxxx xx 15. xxx kalendářního xxxxxx, xx vykonatelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x hloubkové xxxx zkrácené revizi, xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxxx xxxx zrušení, x xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx takové rozhodnutí xxxxxxxx odvoláním xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Účinky xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§39i

Změny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x

x) §39f odst. 2 písm. x) xx x), xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. c) xxxxx xxxxx žádost xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xx vyšší, xxx xxxx vypočtená xxxxx §39a odst. 2,

x) §39f odst. 2 xxxx. x) xx x), xxxxx jde x stanovení výše x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx neprodleně zahájí xxxxxx x moci xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx §39c xxxx. 7, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxx v souladu x §39c xxxx. 8 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx řízení x xxxx úřední x xxxxx maximální xxxx, xxxxx-xx xxxxxx, xx maximální xxxx xxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 nebo 5 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx cena, xxxxxx xx Xxxxx stanovil xxxxx §39a xxxx. 2.

(3) Ústav xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schválených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 94). Úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx částečně xxxxxxxxx, xx referenční xxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx zachraňujících.

(4) Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(5) Xxx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 1 xx 8 a §39h xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o změnu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 až 11 xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxx xxxxxxx Xxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §39f xxxx. 6. Ústav xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečné zdravotní xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39f xxxx. 6 xxxx. x).

§39j

Zrušení x zánik xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx než 12 xxxxxx, Ústav xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2 písm. x) xxxx x), nebo x xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxx xx zájmem xx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady

a) xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x),

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx stanovená xxxx x podmínky xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx praxi, x xxxxxxx registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx opak.

(3) Xxxxx dále xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx, není-li to x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx, xx xxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39d xxxx. 6 xxxx 7. X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxx Ústav až xx dobu 3 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx tato xxxxx dopustila xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx lhůtě 75 xxx ode dne, xxx xxxx řízení xxxxxxxx. Xxx řízení x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx §39g odst. 1 až 8 x §39h obdobně. Xx xxxxxxxxxxx žádosti x zrušení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx použije §39f xxxx. 1 x §39f xxxx. 5 písm. a) xx x) x x) obdobně.

(5) Xxxxxxxxx xxxx hromadně vyráběných xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu 84) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zanikají xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x zrušení výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxx §15 xxxx. 6, xxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx stanovena dočasná xxxxxx xxxxx §39d, xxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §39h x xxxxxxx není xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Maximální xxxx x xxxx a xxxxxxxx úhrady u xxxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx zrušena xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxx; bylo-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx maximální xxxx x výše a xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxx dne ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx mimořádně velkého xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx maximální xxxx xxxx Ústav lhůtu xxxxxxxx x §39g xxxx. 2 prodloužit xxxxxxxxx o 60 xxx, a xx xxxxx jednou. Xxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x §39x odst. 2 xxxx. x) x x), nejsou-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx Ústav xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx revizí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jednotnost x účelnost stanovených xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústav x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2.

(3) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxx xxxxxxxxxx revizní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx.

(4) Hloubková xxxxxx xx provádí ve xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx i x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x kterých je xxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx revize.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady prvního xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xx xxxx referenční xxxxxxx.

§39x

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámí xxxx dovozce nebo xxxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 2 xxxxxx xx xxxxx skutečném xxxxxxx xx tento xxx; xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvádění potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx trh x Xxxxx republice, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx učinit takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx republice. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh, xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx neprodleně tuto xxxxxxxxxx Ústavu. Oznámení xxxxx vět xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx podle kódu Xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely přidělen x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady.

(2) Dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx evidenci x xxxxxxx xx po xxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úplné a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx potravin xxx zvláštní lékařské xxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x informaci x xxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Strukturu, xxxxxx, formu a xxxxxx interval xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Seznam xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx přípravků x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých Xxxxx xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úplný xxxxx spolu x xxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx byly xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx možnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele x odůvodněním, xxx xxxx xxxxxxxxx, x x výší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx limitu xxxxx §16b odst. 1,

x) xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveny, xxxxx s xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxx xx referenčních xxxxxx,

x) maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx rozhoduje xxxxx x maximální xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx elektronické xxxxxx xxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx x návrhu seznamu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a provádí xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx, xxx návrh xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx vady ve xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxx aktualizaci Xxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ústav xxxxxxxxx xx rok xxxxxxx Xxxxxx Evropské xxxx

x) xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x uvedením její xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje jejich xxxxx xxxxx xxxxx x výší x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x podmínky xxxxxx stanoveny.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx správních řízení, xxxxx xxxx xxxxx §39a xx §39l x §39p. Xxxxx xxxxxxxx jako předmět xxxxxxxxxx tajemství Ústav xxxxxxxxxx xxx jinak xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx zveřejní některé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 11 nebo 12 xx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx nadále za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x tom xx xxxxxxx žadatel Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx Xxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a správním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx maximálních cen x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, kontrolní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x orgánům činným x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx poskytne xxxx informace také Xxxxxx Evropské unie.

§39x

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

X xxxxxx x stanovení, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hloubkové xxxx xxxxxxxx revizi, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx za doručenou xxxxx dnem xx xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx revize maximálních xxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx zkrácenou xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx maximálních xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x soulad xxxx xxxxx všech v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zkrácenou xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx zdravotního pojištění x xxxxxxxxxx skupině xx xxxxx xxx 30 000 000 Xx ročně, nebo 5 000 000 Xx ročně x xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zkrácenou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx 3 xxxx xx účelem xxxxxxx, xxx stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xx skupin léčivých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx zákona xxxx xxx 1 léčivý xxxxxxxxx plně hrazen, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx zkrácenou xxxxxx úhrad xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 2 xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx v xxxxxxx x §39c odst. 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx hrazen.

(3) Xxxxx neprodleně zahájí xxxxxxxxx xxxxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupině xx nejméně 20 000 000 Xx ročně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zkrácenou xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx k

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. c) x případě, že xxxxxxxx úhrada referenční xxxxxxx xxxx stanovena xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx písemného ujednání xxxxx §39c odst. 2 písm. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejvyšší xxxx výrobce xxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), xxxxx xxx xx 12 xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx léčivý přípravek, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřeno, xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39c xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x §39c xxxx. 9 Ústav vydá xx 50 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx 10 kalendářních xxx xxx xxx zahájení xxxxxx, přičemž tuto xxxxx může Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx zkrácené xxxxxx se ustanovení §39g odst. 5 xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7. Xx xxxxxxxx xxxxxx úhrad xxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx léčivému přípravku xxxx potravině pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výši x podmínkách xxxx xxxxxx.

(6) Zkrácenou revizi xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 x podle §39c xxxx. 9 je xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hloubková xxxxxx; x opačném xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx revizi podle §39l. To neplatí x skupiny x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podobnou biologickou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx lékovou xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx úhrad xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx referenční skupiny. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx provádí xx společném řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupin. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely, x xxxxxxx je vedeno xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

§39x

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NA POUKAZ

§39r

Ohlašování

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředky předepsané xx poukaz xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx zplnomocněným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx Ústavem xxxxxxxxx. Xxxxx zemí se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx států Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx konfederace. Na xxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xxxx vliv xxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné barevné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vzhledu x obdobné rozdíly x provedení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx x stanovisko x xxxxxx úhradové xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a určeného xxxxx xxxxxxx náleží. Xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zdravotnické xxxxxxxxxx xx zakázku xx xxxxxxxxxx x xxxxx se ve xxxx x za xxxxxxxx stanovených x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxx sídla výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) kopii xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jediné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku usazeného xx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ohlašovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX-XX) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx UDI xxxxx xx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 118), xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xx kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx původce"); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xxx xxxxxx variantu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku,

i) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ohlašovatel x ohlášení xxxxx xxxx úhradovou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" x xxxxxxxxx limitem 50 %,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx všechny xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx v České xxxxxxxxx, xxxxx ohlašovatel x ohlášení xxxxx xxxx xxxxxxxxx skupinu "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxx 100 %; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx dopadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ročního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x ohlašovatele xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x balení xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxx xxxxxxxxx x ohlašovaných xxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §39t xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx údajů došlo. X případě ohlášení xxxxxxx xxxx původce xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Písemný souhlas xxxxx odstavce 5 xxxx. x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx uděluje x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu podle §17 xxxx. 2 x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity xx xxxxxxx §15 xxxx. 8 přiměřeně. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx skupiny "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky". Odvolání xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

(8) Ohlašovatel x ohlášení dále x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) platný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXx, XXx x XXX nebo xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxx xxxx s měřicí xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení xxxx kopii xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

e) xxxxxxxx xxxxx podepsaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cenu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxx xx trh Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopadu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx způsobeného používáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xx xxx, x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx".

§39x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zveřejňuje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx ohlášení xxxxx §39r xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx §39r xxxx. 5 x 8. Xxxxx spolu x xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39r odst. 8 xxxx. d) x e). X xxxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 8 xxxx. x) x x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx své xxxxxxx vlastnosti xxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx nenáleží.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xx 45 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx dne druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxx xxxx zastavení xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx skupiny.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do úhradové xxxxxxx xxxxx odstavce 3, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39r odst. 7,

x) uplyne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §39r xxxx. 5,

x) zdravotnický xxxxxxxxxx nebyl xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxx žádnou xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil xx toto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dodávat xx trh, xxxxxxx xxx xxxxxx z xxxx xxxx z xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx,

x) certifikát zdravotnického xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo oznámeným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118) pozastaven xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxx I není xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx nebylo xxxxxx v xxxxxxx x §39r odst. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39r xxxx. 8 xxxx xx došlo ke xxxxxxx xxxx původce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §39r xxxx. 6.

(5) Xx doby xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě ze xxxxxxx zaměnitelných prostředků, xxxx do doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podat xxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, x němž xx xxxx řízení xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxx, xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvoláním, xx předběžně vykonatelné xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxxx informací

(1) Ústav xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxx seznam Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx ohlašovatele,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) kódové označení xxxxx xxxxxxxx ohlašovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělené Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx zákonu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu,

g) xxxxxxxxxx nebo frekvenční xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x číselné označení xxxxxxxx skupiny, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx cenu, xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x daň x xxxxxxx hodnoty,

j) xxxxxxxxx x xxx, xx rozhodnutí xxxxx §39v xxxx. 3 xxxx §39x xxxx. 7 xxxxxxx platnosti, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Do xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce se xxx x xxxxxx xxxxxxx vyjádřit. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx seznamu Xxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxx, neinformuje.

(3) X xxxxxxx zjištění xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxxxxxx opravného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nastávají xxxxxx pracovním dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vydání.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxx obchodní přirážky x daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) ceny xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §39v xxxx. 3 navýšené x xxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7 xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ceně xxxxx §39v odst. 3 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupujících xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx x vypsání xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx

x) o xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx požadována xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků ohlášených x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx do skupin xxxxxxxxxxxxx prostředků.

(4) Ústav xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 90 dnů.

(5) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx všechny xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 282/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxxxx mohou xx veřejném xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 uzavřít xxxxxxx xxxxxxxx obsahující závazek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xx cenu xxxxxxxx x ujednání (dále xxx "dohoda o xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx závazek xxxxx xxxx první xxxxxxxxx x xxxxxx x nejvyšší ceně xxxxxx. Cenou xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxx cena bez xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x přidané xxxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx uzavřenou xxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Dohoda x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx dohoda x xxxxxxxx ceně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické prostředky xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx v České xxxxxxxxx x uhrazených xx zdravotního pojištění xx 1 kalendářní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxx podle §39u xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, Ústav xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x vyzve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k předložení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx závazkem, x xx xxxxxxx xx 20 xxx ode xxx zveřejnění xxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 roku xxx xxxxxxxx xxxxxx vypovězení. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxx x 1 xxx. Xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx více xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxx se závazkem xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřena xxxx první. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úroveň ceny xxxxxxx x xxxxxx xx závazkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho závazky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx distribuovaných xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx účinky rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po nabytí xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx před xxxxxxxxx jeho platnosti xxxxxxxx xxxxxx dohodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxx niž bylo xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx snížení úhrady, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx x Ústav xxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx se xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 9 vět xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 5.

(7) Xx dobu xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx skupině.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx, xx základě xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx nezahrnují do xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx politiky.

(9) Xxxxx Ústav pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx dni pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Cenová xxxxxx

§39x

(1) Xx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x úspor prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx cenovou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx lze vypsat xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx jedna xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 5 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 000 000 Xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §39u xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny, x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu,

c) závazek xxxxxxxxxxx pojišťoven podpořit xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vypsáním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 x žádajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úspor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx které je xxxxxxx soutěž,

b) kalkulaci xxxxxxxxxxxxx úspory prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx úhradové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x vypsáním soutěže,

e) xxxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx kdy xx xxxxx se xxxxxxxxx x účasti xx soutěži, která xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx soutěže x

x) informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přihlášky.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných prostředků x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxx soutěž. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxxx xxxxx má 1 xxxx. Xxxxxxxxxx soutěže xxxx být pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx připadající xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávat x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxx pro xxxxxxxxx spotřebitele nepřekračující xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "přijatá aukční xxxxxxx") x daně x xxxxxxx hodnoty, x to xxxxxxxxxx xx dobu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx podle §39x xxxx. 7, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených x xxxx skupině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx x uhrazených xx zdravotního pojištění xx 1 xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Informace x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trhu x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxx Ústavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

§39w xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 účastníci x xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx zaměnitelných prostředků, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx čas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx. Xxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx soutěže,

b) zahajovací xxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupiny,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxxxx komunikaci x xxxxx elektronické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx podle §39w xxxx. 3 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotu xx dvacáté xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx podání.

(5) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aukci xxxx xxxxxxx v jedné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx o 10 % xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Usnesení x xxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 5 Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx usnesení x xxxxxxxxx soutěže xx nelze xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxx vydá xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx výši xxxxxxx aukční hodnoty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce x xxxxxxxxxxx skupinám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účastníků, xxxxx nabídli 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, byla-li aukční xxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxx variant xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx uváděny xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx a

e) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 5.

(8) Právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 7 Xxxxx zveřejní výsledek xxxxxxx do 5 xxx xx elektronické xxxxxx xxxxx.

§39x vložen xxxxxxx předpisem x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§39y

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx se xxxxxxx x zásadě zaměnitelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx aukční hodnotě, xxxxx xx výši xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx aukční hodnoty xx xxxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx omezení, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx rozhodne x přestupku xxxxx §44 xxxx. 2, xxxxx xx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, jehož xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, a to xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí podle §39x xxxx. 7.

§39z

Doručování x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx části xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx doručují pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39xx

§39xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

XXXX XXXX

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxx pojišťovny:

a) Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna Xxxxx republiky, 39)

b) xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pojišťovny. 40)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §17 xxxx. 7, xxxxx x souladu x tímto zákonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 1. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 100 Kč xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx do 31. prosince 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx den, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončeno, počítá xxxx xxxxx den (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx pojišťovna kompenzaci xxxxxxx x údajů x poskytnuté lůžkové xxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Kompenzace xxxxx xxxxxxxx 3 xx poskytne formou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx jedna xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, které byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2013 xx xxxx péči xxxxxx x vybrání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx 2014 xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sedminásobek xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx prosinec 2014 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx uhradí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého takového xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx provede xx 30. xxxxxx 2015.

(5) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx patrné, xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx hodlá čerpat, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx čerpání. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 110) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnou xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx posledního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přiměřená vzdálenost xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví zákon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dojezdovou xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxx komunikace x xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dojezdové xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx,

x) časovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Časovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx naléhavosti. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezplatně xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx doklad. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx titul, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je x xxxxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxx doklad xxxx obsahovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx na úhradu xxxxxxx na jeho xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx dokladu xxxxx xxx uloženy i xxxxx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx dohodne xxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdravotnických pracovníků xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x jednotlivých smluvních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zubní lékař, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"); za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí, x xx xxxxxxxxxx do 30 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nositelů xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělí pouze xx xxxxx, k xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx hlášení.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávají podnět xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikatele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx vedených xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle §14 odst. 2 xx 4, x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx, jak xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx počtu x x tom, xxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 pojištěncům xxxxxxxxx.

(13) Údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 12 xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx stanovených lhůtách.

(14) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(15) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(16) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

(17) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx dochází v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxx jejichž xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx, x tyto xxxxxx údaje dále xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpracování prováděno, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna x záznamech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx roku xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

§40b

Zdravotní xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§41x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x referenční xxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x diagnóze (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x akutní xxxxxxx xxxx. Aktuální xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx první předává Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví vždy xx 90 xxx xxxx skončením xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hospitalizací xx xxxxxx vede Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxx x údaji xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x metodiky podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx webových stránkách x xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx subjektům počítačový xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx informací xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx rozvoje systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxx může Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx x předávání xxxxxxxxx x nákladovosti xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uzavřena, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§41x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, kdy

a) xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx,

x) nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho odnětí, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochranou xx xxxxx 124), x xxx, od xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x udělenou xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx uvedenou x §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodě 10.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 6, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) do xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx do xxxxxx xxx xxxx x xxxx nebo předběžné xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osoby xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 6 xxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) do xxxx xxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto registru xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx rozhodnutí nabylo xxxxxx xxxx, x xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x účinností xx 2.8.2021

Xxxxxxxx

§42

(1) Zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyúčtování xxxxxxxxx pojišťovně, a xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x poskytovatelů x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx prostřednictvím informačních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborní xxxxxxxxxx xx zdravotnictví xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "odborní xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provádějí kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrálního úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 105).

(3) Xxxxxxx lékaři xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx průběh x xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků x na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx lékaři x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kontrolují, zda

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službám xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxx vyúčtovány xxxxx xx xxxxxx, léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx pojišťovna povinna xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxxxx nebo nesprávnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxx xxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Ústavu x výši x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oční xxxxxx uhradila, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx léčivý přípravek xxxxxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxxxx prostředek nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx splnění úkolů xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vstupovat xx zdravotnických xxxxxxxx. Xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí narušit xxxxxxxxx xxxxxxx výkon. Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxx kontroly, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx údaje x poskytuje xxxxxxxxxx. Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se umožňuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx pracovníci mají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oboru, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx lékaři xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xx sjednáván na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, provozovateli, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxx xx jejich xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předmětu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxxxx. Revizní xxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně xx xxx, co xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx infekčním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě jejich xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx předávané xx xxxxxxx této žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§42b

§42b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§43

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výdajů xx hrazené služby xxxxxxxxxx tomuto pojištěnci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a x doplatků xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1. Na vyžádání xxxxxxxxxx je zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x osobního xxxx xxxxx o xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx regulačních poplatků xxxxx §16a a xxxxxxxx xx částečně xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx lékařské účely xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkový xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx poručník xxxxxxx xxxxxxx, může být xxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinna xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxx stanoven xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

POKUTY X XXXXXXXX K XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx §39v xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39v xxxx. 3.

(2) Ohlašovatel, xxxxx xx stal xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §39x xxxx. 7.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx

x) závazek dodávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. e),

b) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39c odst. 2 písm. c) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39e,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených na xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx §39da odst. 8, xxxx

x) povinnost poskytovat xxxxxx xxxxxxxxx zdarma xxxxx §39d xxxx. 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady vynaložené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39d xxxx. 6 xxxx 7 xxxx §39da xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxxx §32 odst. 4.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx hrazených služeb xxxxxxx průkazem pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přestože x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebyla.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx podle §17 xxxx. 9, §17a xxxx. 2 nebo §39v xxxx. 6,

x) x rozporu x §40 odst. 10 xxxx. x) nevede xxxx nezveřejní seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) nevede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx §40 odst. 10 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §43 xxxx. 3 xxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x čerpání hrazených xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu s §52 odst. 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx bez doporučení.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) nebo odstavce 6 xxxx. a) xxxx e),

e) 20 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2,

f) výše xxxxxxx xxxxxxx obratu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nejvýše xxxx do 100 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxx vynaložených xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx do 1 000 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nevznikly, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 1 000 000 Xx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§44x

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 1 xx 4,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §44 odst. 6,

x) xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 x 6, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Příjem x pokut xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx příjmu x xxxxx xx přestupek xxxxx §44 xxxx. 5, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění xxxxxx x upozornění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx postačí x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobený xxxxx byl osobou xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x mezidobí xxx xxxxxxxx a xxxx odstranění tohoto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx osoby.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Sb. x účinností od 1.1.2022

44x

(1) Za nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu až xx výše 10 000 Xx a xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pokutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátcem pojistného, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxx uložena xxxxxx xx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 500 Xx. Xxxxxx xxx uložit xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx příslušná xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která ji xxxxxxx.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§45

(1) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání ze xxxxxxxx příčin 41) x v xxxxxxxx xxxx x ke xxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je nezjištěna xxxx x xxxx xxxxx ohrožením xxxxxxx xxxx přírodními xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx do xxxx 5 % z xxxxxx xx xxx xxxxxxxx pojistném xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výměr xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx kalendářní xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx došlo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxx x pojistnému xx platí jednorázově xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 42) x pracovních xxxxxxx, x xx najednou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vždy xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce. Xxx xxxxxxxxx této povinnosti xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx až do xxxx 100000 Kč.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k uznávání xxxxxx z povolání, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx hlášení xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx o splatnost xxxxxxxx x pojistnému, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx přirážce x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx jako x xxxxxxxxxx.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

ČÁST DESÁTÁ

SÍŤ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB

§46

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx hrazených xxxxxx. Xxxx poskytovatelé tvoří xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxx").

(2) Před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

b) je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě hrazených xxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xx stejným xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterému xxx xx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákona x zdravotních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o poskytování x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8.

(3) V xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, x v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, dochází-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhnout zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx oboru, xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "krajský xxxx"). Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx úřadu se xxxx místem poskytování xxxxxxxxxxx služeb. Výběrové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx nabídku; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx podání xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxx každé výběrové xxxxxx xxxxxx. Členy xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx vyhlašované xxxxx ministerstvem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx komory zřízené xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx uchazečem poskytovány; xxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Členy xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxx na jejich xxxxx x uchazeči xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepodjatosti, x xxxxx blízké uvedeným xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx komise xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyhlašovatelem xx xxxxxxx úřad, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o výběrové xxxxxx, xxxxx vyhlašovatelem xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je schopna xx usnášet, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx něj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. X xxxxxxx komise, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přítomní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxx. Předseda xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx výběrového xxxxxx x xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxxxx xx xxxxxxx prokázat, xx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Uchazeči, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyhlašovatelem, xxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášku x xxxxxxxx důvodu.

§51

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx oboru, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženým xxxxx xxxxxx x Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx, x etickému xxxxxxxx x pacientům, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uchazečů.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zveřejnit výsledek xxxxxxxxxx řízení včetně xxxxx získaných xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s uchazečem xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx vyhlášení nového xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx oboru a xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx výsledku takového xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx uchazeč xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podat přihlášku xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx xxxx, území x xxxxxxxxx pojišťovnu, xxx kterou bylo xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX

§53

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx případů x naplnění xxxxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxx předchozího souhlasu xxxxx §14b,

x) ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19,

x) xx xxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx podle §53d,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx pojistného a xxxxxx xxxxxxxxxx výměry; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pojistného nemá xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx případech ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b; x xxxxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx limitu xxxxx §16b, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx §16b xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x penále xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx x úhradě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nedoplatků musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jemuž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pojistného x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, x pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx stanovena, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx k tomuto xxx,

x) den, xx xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx zjištěna,

d) xxxxx xxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx vydala, x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení x funkce xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx ani obnova xxxxxx.

(4) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podat xx 8 dnů xx doručení písemné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxx xxxx. Důvod xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx povinen x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxxx vydá rozhodnutí, xxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxx potvrdí, byla-li xxxx xxxxxxxxxx stanovena xxxxxxx, nebo xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o námitkách xx lhůtě xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx nedoplatků xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou titulem xxx soudní 70) xxxx správní 108) xxxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výměr vydala x xxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx pro výkazy xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxx koordinačních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19, rozhoduje rozhodčí xxxxx zdravotní pojišťovny. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odvolání x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5. Rozhodčí xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednoho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zástupce Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, jednoho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tří xxxxxxxx, které určí xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx schopen xx xxxxxxx, je-li přítomno xxxx xxx xxx xxxxxxx členů. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx prvém xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvolí xx xxxxx středu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx členu xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53x

(1) Zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 30 000 Kč xx dni xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přirážky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx plátce xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 96),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Žádost xxxx xxx podána xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; jestliže xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnit do xxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx do tří xxx xx právní xxxx tohoto rozhodnutí. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penále, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvolání xxx xxxxxx xxxxxx.

§53b

Doručování veřejnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx doručení písemnosti xxxxxxxxx úložní xxxx.

(2) Xxxxxxxx veřejnou vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx, xx xxxxxx xx svém sídle xx dobu patnácti xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx označením; oznámení xx xxxxxx vyvěsí x xxxxx místně xxxxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx doručuje. Poslední xxx lhůty podle xxxx první xx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx písemností, xxxxx xx doručují xx xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxxxx převzetí xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxxxxxx doručující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53c

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 10), xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx pojištěnce.

§53c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

§53d

Zástavní xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo k xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx u zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Hodnota xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §68 správního xxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Týká-li xx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx příslušný katastrální xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127). Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx i xxxxx osobám, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx nemovitá xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně poté, xx se xxxxxxxxxx xxxxx vykonatelným. Xxxxxxxx x podáním návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně dálkovým xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128).

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, hledí xx xx toto xxxxx xxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) zástavním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezajistí xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx zapíše xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) neumožní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namísto starého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tato skutečnost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rovněž nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zástavní právo. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Společně x xxxxxxx návrhu xx xxxxx zástavního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§53d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§54

§54 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§55

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnci

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx třetí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx pojištěnci. Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx, že úraz xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobeny xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají i xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 129) x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx se xxx, xxx skutečnost xxxxxxxx, x xx dozvěděl.

(3) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx epidemiologických a xxxxxx xxxxxxx, která xxxx tyto orgány xxxxxxx provádět podle xxxxxxxxxx předpisů.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx nákladů xx hrazené xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od vymáhání xxxxx nebo xxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx-xx xxxxxxxx této xxxxxxx nákladů xxxxxxx xx zvláštními nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx převýší xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx vymáhání xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx, přihlédne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, jak xx xxxxx došlo, x x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x vůči xxxxxx, xxxx nimž xxxx jejichž prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§55a

Vztah x mezinárodním xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx, stanoví jinak.

§55a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 31.12.2000

§55x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§55b xxxxxx právním předpisem x. 320/2002 Sb. x účinností xx 1.1.2003

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§56

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 26 xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx poživatele xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxxx se sídlem xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

(3) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx používá xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

§57

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., x všeobecném xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 592/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. a xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx x. 206/1996 Xx.,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 268/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 269/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rezervního xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ

§58

Zákon Xxxxx národní xxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 592/1992 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1996 Sb., xx xxxx x doplňuje xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx a připojují xx tato xxxxx: "xx xxxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x),".

2. V §7 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx slova: "; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

§59

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1996 Xx., xx xxxx a doplňuje xxxxx:

1. X §13 xx xxxxxxxx odstavec 2.

2. X §16 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx věta: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu.".

3. X §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

4. §17 xxxx. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx hradí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x).".

5. Za §22 xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX XXXX

§22x

(1) Xxxxx zákonem xx zřizuje Xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx"), který xx xxxxxxxxxx osobou. Xxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 6 xxxx. a) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v případech, xxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx delší dobu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx. Xxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx do Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(4) Xxxx xx řízen pětičlennou xxxxxxx xxxxx. Členy xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rady jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx, a xx x xxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x činnosti Fondu xxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x

(1) Fond xxxxxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §22a xxxx. 2. Xxxx xx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepoužijí.

(2) Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx:

x) pokud jde x pohledávky vzniklé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx x dorost, xx xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Xx xx xxxxxxx pojištěnce,

b) xxxxx jde x xxxxxxxxxx vzniklé z xxxxxx xxxxxxxxxx ambulantní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 900 Kč na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x pohledávky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxx, xx výši 80 % xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 1200 Kč na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 700 Xx xx jednoho xxxxxxxxxx.

(3) Právo zdravotnického xxxxxxxx xx úhradu x Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1.

(4) V xxxxxxx, xx prostředky Fondu xxxxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxx stanovených úhrad, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx stát xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx procentní xxxxx uvedené x §22x xxxx. 3. X roce xxxxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sazbu uvedenou x §22a odst. 3.

§22x

Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z Xxxxx."

§60

Zákon Xxxxx národní xxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady č. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxx č. 149/1996 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:

1. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx připojuje xxxx xxxx: "Xxxxxxxxxx pojistného, xxxxxxx xxxx x xxxxx nepřesahuje u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pojišťovny 50 Xx, xxxxx xxxxxxx.".

2. §18 se xxxxxxxx odstavcem 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx 100 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.".

3. §28x xx doplňuje xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 a §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vymáhat xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx neučinila.".

XXXX XXXXXXXX

§61

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. dubna 1997, x xxxxxxxx §15 xxxx. 10 xxxx xxxxx x §59 xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman x. r.
Havel x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 48/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX ZDRAVOTNÍHO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX ZA XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x symbolů

Označení, xxxxxx

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu x hlediska úhrady xx zdravotního xxxxxxxxx - xxxxxxx X, X, W - xxx dále

N

výkon označený xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx závažnému zdravotnímu xxxxx (xxxx k xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx)

X

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx xxxxx plně hrazený xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx KAT symbolem "X" - zdravotní xxxxx xxxx hrazený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xx určitých xxxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx.

xxxxxxxx

xxx. x.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx


&xxxx;

XXX

Xxxxx

001

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

002

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx

014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - praktický xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx

015

Xxxxxxxxxx

201

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

401

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

404

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

504

Xxxxx xxxxxxxxx

601

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

603

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

605

Xxxxxx x maxilofaciální chirurgie

606

Ortopedie

701

Otorinolaryngologie

705

Oftalmologie

706

Urologie

808

Soudní xxxxxxxxx

809

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

903

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

911

Xxxxxxxxx xxxxxx

999

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx. x.

XXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxxx

1.

001

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

2.

002

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

3.

014

Xxxxxxxx fisury - xxx

X

4.

014

Xxxxxxxx - jedna xxxxxx

X

5.

014

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

6.

014

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v zubním lékařství

N

7.

014

Provizorní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

X

8.

014

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

X

9.

015

Xxxxxxx ortodontická xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

X

10.

504

Xxxxxxxxxxxx x. iliaca xxx. a další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

11.

603

Xxxxxxxxxxxx vejcovodu po xxxxxxxxx sterilizaci

N

12.

701

Nepřímá laryngoskopie x instilací léku xx hrtanu

N

13.

706

Implantace xxxxxxxxx xxxxxx

X

14.

706

Xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx

X

15.

706

Xxxxxxxxxxxxxxx

X

16.

903

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření - xxxxxxxx x xxxxxx

X

17.

001

Xxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

18.

014

Xxxxxxxx anestézie

W

Výkon bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx intraligamentární xxxxxxxxx

19.

014

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx lékař

W

Výkon xxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20.

014

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - profylaktická

W

Hrazeno dvakrát xxxxx

21.

014

Xxxxxxxxxx xxxxxxx kamene - xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx jedenkrát xxxxx

22.

014

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx při použití xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

23.

014

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx rekonstrukce xxxxx)

X

1. X pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 15 xxx nebo x xxxxxxxx dočasného xxxx xxxxxxx při xxxxxxx plastického xxxxxxxxx, xxxxx-xx x amalgám, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx v rozsahu xxxxxx x špičáků xxxxxxx i xxx xxxxxxx samopolymerujícího kompozitu x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hrazeno x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx amalgámu xx xxxxx jen x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce.

2. X xxxxxxxxxx xx 15 xxx do xxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále x rozsahu xxxxxx x xxxxxxx hrazeno x při použití xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. U xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx, samopolymerující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hrazeno x xxx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx amalgámu xx hradí jen x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxx.

4. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 3 xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x základním provedení x dále x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24.

014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

25.

014

Xxxxxxxxx xxxxx xxx preparace - xx xxx

X

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

26.

014

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx - xx xxx

X

Xxxxxxx při xxxxxxx samopolymerující kompozitní xxxxxxxxxx

27.

201

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

28.

015

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 xxx hrazeno xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

29.

015

Zahájení xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeden xxxxx xxxxxx

X

Xxxx úhrada do xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, čelisti x patra, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x systémovým onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aparátu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

30.

015

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx pouze u xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, čelisti x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o pojištěnce x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

31.

015

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxxx postupy než x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aparátu

W

Plná úhrada xx dne dosažení 22 xxx, xx 22 let hrazeno xxxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a více xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

32.

015

Ukončení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx aparátu

W

Plná xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozštěpy rtu, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

33.

015

Xxxxxxxx xx fázi xxxxxxx xxxx xxxxxxx sledování xx fázi růstu x xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let hrazeno xxxxx u xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

34.

015

Xxxxxxxxx xxxx růstu

W

Plná xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx hrazeno xxxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů v xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

35.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

36.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx modelů

W

Plná xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x jedné čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

37.

015

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xxx dne xxxxxxxx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

38.

015

Xxxxxxxx prefabrikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 xxx, od 22 xxx hrazeno pouze x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x patra, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více chybějících xxxx v jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

39.

015

Xxxxxxxx extraorálního xxxx xxxx xxxxxxxxxx masky

W

Plná xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti a xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

40.

015

Navázání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx rtu, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

41.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxx xxxxxx ortodontickým xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx 10 xxx věku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x pojištěnce x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).".

42.

401

Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rizika profesionálního xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen xxx x indikaci xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nastalé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

43.

601

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odstálého boltce

W

Plná xxxxxx do 10 xxx věku dítěte, xxx 10 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

44.

701

Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nehrazen

45.

705

Aplikace kontaktní xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx operaci katarakty

46.

808

Konzultace xxxxxx xxxxxxx lékařem

W

Výkon xxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře nutný x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

47.

911

Xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen xxx xx xxxxxxxxxx praktického xxxxxx při převzetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

48.

911

Xxxxxx kontrola xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx praktického xxxxxx, xxxxx xxxx xxx jednorázová nebo xxxxxxxxxxx konkrétní frekvenci xxxxxxx xx určité xxxxxx

49.

911

Xxxxxxxxxxxxxx intervence jednoduchá x xxxxxxx prostředí

W

Výkon xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

50.

911

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxx praktického lékaře, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjadřující xxxxxxxxx xxxxxxxxx návštěv xx určité xxxxxx

51.

999

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

52.

999

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen na xxxxxxx pojištěnce xx xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x dospělého xxxxxxxxx ročně xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

53.

999

Xxxxxxxx pohovor xxxxxx s nemocným či xxxxxxx

X

Xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx indikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx ve zdravotnické xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

54.

999

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxx hrazen xxx xxxxx xx xx žádost praktického xxxxxx

55.

403

Xxxxxxxxx radioterapie

Z

Výkon bude xxxxxx xxx, pokud xxx proveden na xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx onkologie udělený xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56.

404

Xxxxxxx á 30 xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u xx. E00 - X07 (xxxxxxx xxxxxx xxxxx, hormonální poruchy), X 10 - X 14 (xxxxxxxx xxxxxxxx), X 20 - E 35 (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

57.

601

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx anomálie xxxxxx x xxxxx (výrůstky xxxx xxxxxxx)

X

58.

601

Xxxxxxxxxxx

X

59.

601

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - horní, xxxxx

X

60.

601

Xxxxxxx xxxxx obličeje - celková (xxxx xxxxxxx)

X

61.

601

Xxxxxxx tvrdého x xxxxxxx nosu xxx xxxxxxx xxxxxxx

X

62.

601

Xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxx

X

63.

601

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxx (L-štěp, xxxxxx odběru)

Z

64.

601

Rinofyma

Z

65.

601

Operace xxxxxxxxxxxxx

X

66.

601

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

X

67.

601

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

68.

601

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X

69.

601

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kapsulektomií

Z

70.

601

Implantace xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

71.

605

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X

72.

605

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx čelist

Z

73.

605

Korekce brady

Z

74.

606

Osteotomie xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

75.

606

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

X

76.

701

Xxxxxxxxxxxxx

X

77.

705

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx nejvíce xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

78.

705

Xxxxxxxxxxxxxxx jednoho víčka xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx z jednoho víčka + xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

X

79.

705

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xx hrazen xxx xxxxxxxxx xx 1 oku xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80.

705

Xxxxxxxxx operace xxxx xxxxx otočným xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X

81.

706

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

82.

706

Xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

83.

706

Xxxxxxxx xxx deferens - xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 48/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;1

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podání
2
prokinetika, xxxxxxxxx xxxxxx
3
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
4
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx střevních xxxxxx, xxxxxxxxx podání
5
protizánětlivá xxxxxx x nespecifických xxxxxxxxx xxxxxx, rektální xxxxxxxx
6
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pankreatické přípravky
7
insuliny xxxxxxxxxx xxxxxxxx
8
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
9
xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící
10
perorální xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
11
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
12
xxxxxxx X x jeho analoga, xxxxxxxxx xxxxxx
13
xxxxxxx D x jeho analoga, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
14
xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
15
soli xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
16
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vitaminu X
17
xxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx
18
xxxxxxxxxxxxxxx působící xxxxxxxxxxxxxxx xxxx-Xx (nízkomolekulární xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx)
19
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx kyseliny xxxxxxxxxxxxxxxx
20
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
21
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
22
hemostatilca (xxxxxxx X), xxxxxxxxx xxxxxx
23
xxxxxxxxxx xxxxxx VIII
24
koagulační faktor XX
25
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
26
xxxx železa x xxxxxxxxx s kyselinou xxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
27
soli xxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
28
erytropoetin x ostatní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
29
xxxxxxxxxxxx plazmy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)
30
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)
31
xxxxx parenterální xxxxxx (xxxxxx pro xxxxxxx xxx in xxx)
32
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fysiologického xxxxxxx
33
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
34
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
35
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
36
xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
37
xxxxxxxxxxxx xxxxx X x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx
38
xxxxxxxxx
39
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx chronické xxxxxxxxx xxxxxx
40
xxxxxxx xxx xxxxxx léčbu
41
antihypertenziva - xxxxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxx xxxxxx
42
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
43
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
44
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
45
xxxxxxxxx x xxxxxxx účinkem, xxxxxxxxxxxx aplikace
46
diuretika xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
47
selektivní xxxx-xxxxxxxxx, perorální xxxxxx
48
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kanálu xx xxxxxxx dihydropyridinů xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, xxxxxxxxx podání
49
blokátory xxxxxxxxxxx kanálů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
50
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skupin, xxxxxxxxx xxxxxx, působící xxxx xxx 24 xxxxx
51
XXX-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
52
xxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx-xxxxxxxxxxx x výjimkou XXX-xxxxxxxxx
53
xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxx
54
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
55
xxxxxxxxxxxx x lokálnímu použití
56
antipsoriatika x xxxxxxxxx xxxxxxx
57
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx použití
58
kortikosteroidy xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x středně xxxxx 1. a 2. xxxxxxxx
59
xxxxxxxxxxxxxxx používané k xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxx xxxxx 3. a 4. xxxxxxxx
60
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx 1. x 2. xxxxxxxx
61
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x xxxxx silné 3. x 4. xxxxxxxx
62
xxxxxx látky xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
63
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x chemoterapeutika x xxxxxxxxx xxxxxxx
64
xxxxxx zvyšující xxxxx xxxxxx
65
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
66
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
67
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
68
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
69
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx estrogenů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
70
xxxxxx xxxxxxxx hormony xx skupiny progestinů
71
gonadotropiny x xxxx stimulancia xxxxxxx
72
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
73
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
74
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
75
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx
76
xxxxxxx xxxxxxx laloku xxxxxxxx x jejich xxxxxxx
77
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx
78
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx použití, xxxxxxxxx xxxxxx
79
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
80
hormony xxxxxx xxxxx
81
xxxxxxxxxxxx
82
xxxxxxxx
83
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
84
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
85
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx spektrem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inhibitorů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
86
peniciliny citlivé x betalaktamáze, xxxxxxxxx xxxxxx
87
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
88
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
89
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
90
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
91
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
92
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
93
xxxxxxxxxxx x nitrofuranová xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
94
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
95
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
96
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx léčbu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx infekcí, perorální xxxxxx
97
xxxxxxxxxxxxxxxxx
98
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx lidské
99
lidské xxxxxxxxxxxxxx proti tetanu
100
lidské xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hepatitidě
101
ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
102
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx alkylačních xxxxx, perorální xxxxxx
103
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx alkylačních xxxxx, parenterální xxxxxxxx
104
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx listové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
105
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
106
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx purinů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
107
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
108
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx pyrimidinů, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
109
xxxxxxxxx x xxxx vinca x analoga
110
deriváty xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
111
xxxxxxxx podofylotoxinu, xxxxxxx cesty xxxxxxxx
112
xxxxxx
113
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
114
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
115
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
116
xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx tyrozinkinázy, xxxxxxxxx xxxxxx
117
xxxxxxxxxxx - monoklonální xxxxxxxxxx
118
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinkem, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
119
xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, perorální podání
120
antagonisté xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
121
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
122
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x onkologii
123
interferony x glatiramer xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
124
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx
125
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx x-XXX, xxxxxxxxx xxxxxx
126
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - inhibitory xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
127
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx XXX xxxx
128
xxxxxxxxxxx protizánětlivá léčiva, xxxxxxxxx xxxxxx
129
xxxxxxxxxxx protizánětlivá xxxxxx, rektální podání
130
centrální xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
131
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
132
xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
133
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
134
xxxxxxxxxx - silné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
135
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
136
xxxxxxxxxx - morfin, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
137
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
138
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx bolesti
139
analgetika - xxxxxxxxxxxx, perorální podání
140
antimigrenika
141
antiepileptika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
142
xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
143
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx benzodiazepinů x karboxamidů
144
antiepileptika xx xxxxxxx xxxxxxxx mastných xxxxxxx
145
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
146
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
147
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
148
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na XXX xxxx XXXX
149
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, X. třídy, xxxxxxxxx xxxxxx
150
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
151
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx antipsychotickým potenciálem, xxxxxxxxx podání
152
Antipsychotika - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
153
Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
154
xxxxxxx
155
xxxxxxxxxxxxxx, neuroleptika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx
156
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
157
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání
158
antidepresiva xxxxxxxxxxxx inhibující zpětné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
159
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
160
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
161
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - perorální podání
162
léčiva x xxxxxxx Alzheimerovy xxxxxxx (inhibitory cholinesterázy)
163
parasympatomimetika, xxxxxxxxx xxxxxx
164
xxxxxx používaná xxx xxxxx závratí, xxxxxxxxx xxxxxx
165
xxxxxxxxxxxx
166
xxxxxxxxxxxxx
167
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx
168
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
169
xxxxxxxxx kortikosteroidy
170
inhalační xxxxxxxxxxxxxxxx
171
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
172
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
173
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx
174
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx
175
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx
176
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx
177
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx protizánětlivá xxxxxx
178
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
179
xxxxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx
180
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
181
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
182
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx
183
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
184
xxxxxxxxxxxx extrakty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání
185
základní xxxxxxxx
186
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
187
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx cytostatiky, parenterální xxxxxx
188
xxxxxxxxxx xxxxx aminokyselin xxx fenylalaninu
189
definované směsi xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxx xxxxx poruchy xxxxxxxxxxx
190
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx diagnostiku
191
individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx
192
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
193
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
194
xxxxxxxxx z xxxxxx
195
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX

XXXXX A

Tabulka x. 1

Xxxxxx skupin

01 - XX krycí

02 - XX xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

03 - XX xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

04 - XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x ortopedická xxxx

05 - ZP xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06 - XX pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

07 - ZP xxx pacienty x xxxxxxxx xxxxxxxx

08 - XX pro xxxxxxxx x poruchou xxxxxx

09 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

10 - XX xxxxxxxxxx, inhalační a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

11 - ZP xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx

X4 - lékař xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx dědičných xxxxxx xxxxxxxxxxx

X16 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x lymfologického

Tabulka x. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx x intenzivista

ANS

dermatovenerolog

DER

dětský xxxxx; xxxxxxxxx lékař xxx děti x xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx x endokrinolog

DIA

foniatr

FON

geriatr

GER

gynekolog x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxx se specializací x xxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ortopedické xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x popáleninové xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx

XXX

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxx xxxxxxxxxx sester xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí, v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx péče (xxxxxx x xxxxxx péči)

SDP

všeobecná xxxx xxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami x x pravidly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 odst. 4 x xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x lékařské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx předepsání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxx omezením xxxxxxxx x XXXXXX X (xxxxxx v lékařských xxxxxxx)

XXX

XXXXX B

Definice xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx aktivity X - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Uživatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx protézu xxx xxxxx xx xxxxxx povrchu a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chůze. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: zabezpečení xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxx exteriérový xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx protézu x pro překonávání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx apod.) x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx limitovány.
Terapeutický xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x interiéru x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XXX - nelimitovaný exteriérový xxx uživatele. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx používat xxxxxxx x při xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx rychlosti xxxxx. Xxxxxxx je překonávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bariér x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terapeutických xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pacienta x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx používání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx x protéze xxxx xx srovnání x člověkem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: využití xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx IV - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx požadavky. Xxxxxxxx xx schopnosti jako xxxxxxxx xxxxxx III. Xxxxx se zde xxxxxxxx k vysoké xxxxxxxx uživatele protézy xxxxxxxxx výrazné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná vzdálenost xxx chůzi v xxxxxxx nejsou ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx postižení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx limit xxx XXX

Xxxxxxx cirkulace

01

ZP xxxxx

01.01

XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

01.01.01

xxxx

01.01.01.01

xxxx skládaná - xxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx na 1 xx2

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.01.02

xxxx skládaná - xxxxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 vláken xx 1 xx2

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx textilie - xxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.03

xxxxxxxxxxx savé xxxxxxxx - bez xxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx xxxx kompresy - xx xxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,3913 Xx / 1 cm2

ne

01.01.02.05

hypoalergenní xxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX pro xxxxx xxxxxx xxx

01.02.01

xxxxxx neadherentní

01.02.01.01

obvazy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí xx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,3478 Xx / 1 cm2

ne

01.02.01.02

obvazy kontaktní xxxxxxxxxxxx - se xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekundárních krytí xx spodině

lékař; XXX; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,5217 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.03

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx ev. xxxxx xxx formování jizev xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.04

xxxxxxxxxxxx neadherentní krytí

k xxxxxxxxx adherence xxxxxxxxxxxx xxxxx xx spodině, x efektem xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.05

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,26 Kč / 1 cm2

ne

01.02.02

krytí x xxxxxxxx xxxxx

01.02.02.01

xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.02.02

xxxxx s xxxxxxxx uhlím - x aktivní xxxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx sekrece, x managementu xxxxxxx x xxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,04 Xx / 1 cm2

ne

01.02.03

hydrogelové xxxxx

01.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxx - plošné

hydratace xxxxxxx rány, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,78 Xx / 1 cm2

ne

01.02.03.02

hydrogelové krytí - xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plošné povrchové x hluboké xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

21,70Xx / 1 x 21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxxxx nosiči

hydratace xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plošné xxxxxxxxx x hluboké xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx amorfní x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx xxxxxx povrchové x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx spodinu dle xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx antimikrobiální aktivity xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

9,74 Xx / 1 x 9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx krytí

01.02.04.01

alginátové xxxxx - xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ráně

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx prostředí x ráně, xxxxxxxxx xxxxxxx x ráně

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx v xxxx, x xxxxxxx do xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 cm2

ne

01.02.04.04

provazce, xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxx absorpce, x čištění spodiny, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x podminovaných xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxx látkou

amorfní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx aktivní xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

10,13 Kč / 1 x 10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx krytí

01.02.05.01

hydrokoloidy xxx xxxxxx

x xxxxxxx vlhkosti x ráně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Kč / 1 cm2

ne

01.02.05.02

hydrokoloidy x xxxxxxx

x udržení xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx přichytit k xxxxx xxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,08 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.03

xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30Xx / 1 x

xx

01.02.05.04

xxxxxx

x udržení xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx i do xxxxxxxxx ran

lékař; XXX; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,48 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.02

xxxxxxxxxxx - x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění spodiny, xxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxx xxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.06.03

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.04

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx - s xxxxxxx látkou

management xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxx, xx hlubokých xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složku

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx

01.02.07.01

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,00 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.03

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.04

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži, x xxxxxxxxx silikonovou kontaktní xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - do xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx - x xxxxxx dutiny

lékař; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.06

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pěny - s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - s aktivní xxxxxx a xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - x xxxxxx silikonem x xxxxxxx látkou

management xxxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx antimikrobiální látku, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,50 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.09

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a pěny - x měkkým xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx látku, x xxxxxxxxx silikonovou kontaktní xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.10

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvlhčení xxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx krytí

lékař; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.11

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a pěny - x gelem x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx rány

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.12

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a pěny - se xxxxxxxxx x xxxxxxx látkou x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, obsahuje prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx obvazy

01.02.08.01

filmové xxxxxx - plošné

krytí x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx x sekundární xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.02

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,87 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.03

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx x ochraně xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx macerací

lékař; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 ml

ne

01.02.08.04

filmové obvazy - xxxxxx

xxxxx x xxxxxxx rány a xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx xxxxxx

01.02.09.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx procesu xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,09 Kč / 1 xx2

xx

01.02.09.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - vrube

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx hojení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx obvazy - xx xxxxxxxx

xxxxx vstupující xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,30 Xx / 1 cm2

ne

01.02.10

čistící xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxxx x vyčištění xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 cm2

ne

01.02.10.02

čistící obvazy - xxxxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx povlaků

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.03

xxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,22 Xx / 1 xx2

xx

01.02.11

xxxxxxx xxxxxxx aktivní

01.02.11.01

čistící roztoky xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx autolytických xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.11.02

xxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 g 13,04 Xx / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx náhrady

01.02.12.01

xenotransplantáty

náhrada xxxxxxx xxxxx, podpora xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.12.02

xxxxxxxxxx xxxxx náhrady

náhrada xxxxxxx xxxxx, podpora epitelizace

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,52 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13

xxxxxxx xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.02

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.03

krytí xxxxxxxxxx hyaluronan - xxxxxx, gel

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx procesy

lékař; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

5,52 Xx / 1 x

xx

01.02.13.04

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - sprej

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx hojící xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30 Kč / 1 ml

ne

01.02.13.05

krytí xxxxxxxxxx xxx - xxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.06

krytí obsahující xxx - xxx, xxxxx

xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,35 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.08

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.09

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - sprej

management xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.10

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu x xxxxxxxxxxxxx ran

lékař; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,782 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx hojení x xxxxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

3,30 Kč / 1 x

xx

01.02.13.12

xxxxxxxxx s xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,91 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.13

kadexomer x xxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx s jodem - xxxx

xxxxxxxxxx exsudátu x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.15

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,61 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.16

superabsorpční xxxxx

xxxxx k managementu xxxxxxxx, s vysokou xxxxxxxxx xxxxxxxxx díky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.17

prostředky xxx xxxxxxx kyslíkovou xxxxxxx

xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx exsudátu x čištění xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; X16; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxx xx žilní xxxx arteriální xxxxxxxx, xxxxxx ulcerací x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 týdnů xxx xxxxxxx standardních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxxx

228,00 Xx / 1 ml

ne

01.03

obinadla x xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx fixační

01.03.01.01

obinadla fixační - xxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0044 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.02

xxxxxxxx fixační - xxxxxxxxx, kohezivní

-

lékař; XXX; SLO

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0026 Kč / 1 cm2

ne

01.03.02

obinadla xxxxxxxx

01.03.02.01

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0522 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,1043 Xx / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx krytí

-

lékař; SDP; XXX

-

-

0,225 Xx / 1 xx2

xx

01.04

xxxx xxxxxxxxxx

01.04.01

xxxx xxxxxxxx

01.04.01.01

xxxx xxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

1000 x / xxxxx

0,0869 Kč / 1 x

xx

01.04.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX

-

300 xx / xxxxx

0,0261 Kč / 1 ks

ne

02

ZP xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

02.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01.01

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx tampony, vložné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kalhotky

Všechny xxxx xxxxxxx:
• xxxxxxxxx jádro x xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx
• neutralizátor xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx protečení
• indikátor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - zalepovací
• xxxxxxxxx pásky xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - x pasem
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxx zapínáním
• xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Fixační xxxxxxxx • bezešvé

GER; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx nad 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) v xxxxxxx 24 hodin) xxxxxxxxxxxx II. stupně (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 100 xx xx 200 ml (xxxxxx) x xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx inkontinence xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx (mimovolní xxxx moči xxx 200 ml x xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 150 xxxx / xxxxx

xxx kombinaci se XX xxx xxxx xxxx - 174,00 Xx / xxxxx xxx xxxxxxxx stupeň xxxxxxxxxxxx, spoluúčast 5 % xx xxxxxxx xx

xx

xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 50 ml xx 100 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 xxxxx) - 391,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 15 % xx prvního xx

xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 100 xx xx 200 xx (xxxxxx) x průběhu 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence - 783,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 5 % od prvního xx

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 200 ml x xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / měsíc, xxxxxxxxxx 2 % xx xxxxxxx ks

02.01.01.02

podložky

se xxxxxxxxxxxxxxxx i bez xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; GYN; XXX; XXX; NEU; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 30 xxxx / xxxxx

xxxxxxxxxxxx XXX. stupně + smíšená inkontinence - 191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od xxxxxxx xx

xx

02.02

XX xxx xxxx xxxx

02.02.01

xxxxxxxx kondomy

02.02.01.01

urinální xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ochrana xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx používanými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; PRL; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx u xxxx, xxxx xxxx xxx 100 xx xx 24 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx nebo xxxxxxx

30 xx / měsíc

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - jednokomorové

-

GER; XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx katetr, urostomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx pacienty x xxxxxxxxxxx; pro xxxx xx 6 xxx xxx xxxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx moči, xxxxxxxx kompatibilní se xxxxxxxxxx používanými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx textilií, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx kondom

15 ks / měsíc; 20 xx pro xxxxxxxx x nefrostomií; pro xxxx xx 6 xxx bez xxxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx příslušenství

02.02.03.01

přídržné xxxxx

xxxxx xxxxxxxx, upravitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se sběrnými xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx xxxxxx

8 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03.02

xxxxxx sáčků

kompatibilní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, omyvatelný xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxx katetr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

2 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.03

XX pro xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx sterilní - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jednorázovému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

-

210 ks / xxxxx

8,70 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.02

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně oček xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kontinentních xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, ortotopický xxxxxx, u plegiků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, ihned x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx potahovaný xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x použití, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, dysfunkce xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02

xxxxxxxxxx sety xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.02.01

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx močových xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nálezem, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, ortotopický xxxxxx, x plegiků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx kombinovat x katétry xxxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Kč / 1 xx

xx

02.03.02.02

xxxx xxxxxxxx x potahovaným xxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sáčku s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, ihned x použití, x xxxxxxxxxxxx technikou xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xx patologickým xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx s obtížným xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 xx / xxxxx

52,00 Kč / 1 xx

xx

02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx permanentních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx permanentního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x frekvencí xxxxxxxx xxx 1 x xxxxx xx xxxx 1 xxxxxx při xxxxxxx péči

15 ks / xxxxx

35,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.04

xxxxxxxx

02.03.04.01

xxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx stomie

1 balení / 10 xxx

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx gely

02.03.05.01

urologické xxxxxxxxxx gely

-

NEF; XXX

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

750 xx / 1 xxxxx

2,60 Kč / 1 ml

ne

03

ZP pro xxxxxxxx xx xxxxxx

03.01

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.01.01

xxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - x výpustí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

řídká xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx - x integrovanou bezpečnostní xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx bázi sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; zdravá xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx; pištěl

30 xx / xxxxx

157,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; íomplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx nerovnosti);
poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednom otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 xx / měsíc

03.01.01.03

potažené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; měkké xxxxxx - plovoucí podkoží; xxxxxx v komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / měsíc

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x plochou xxxxxxxxx, xxx antirefluxního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx se širokou xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx a 60 ks / xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 xxx.

157,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.01.05

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx výpustí s xxxxxxxx napojení xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx řídkou xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx odvodnou xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / měsíc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 litry za 24 xxx.

243,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.01.06

xxxxxxxx xxxxx výpustné velkoobjemové - s velkoplošnou xxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx stolice; průměr xxxxxx xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxx peristomální kůže; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

217,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.02

sáčky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

formovaná xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx stomie; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nerovnosti); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx); stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

120 xx / xxxxx

03.01.02.02

xxxxxxxx sáčky x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; stomie x komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo pod xxxxxx kůže; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx podkoží x xxxxxxxxxxx xxxxxx

60 xx / xxxxx

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx sáčky uzavřené xxxxxxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 mm; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

130,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.04

krytky

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx vyprazdňování; xxxxxxxxx stomici; bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

60 xx / xxxxx

52,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.02.05

xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx vyprazdňování; xxxxxxxxx stomici; bez xxxxxx xx současné xxxxxxxxxx xxxxx

60 xx / xxxxx

87,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.06

krycí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nepropustným xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxx jádro, xxxxx xxx přiložit xx sliznici xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx lepicí xxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x minimální produkcí xxxxxxx; střevní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx na xxxxxxxx předepsání xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

28,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxx, urostomické

03.01.03.01

potažené xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx antirefluxním ventilem

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / měsíc

243,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, alergická xxxxxx, kontaktní dermatitida, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální stomie xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 xx / měsíc

03.01.03.02

potažené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx břicho - plovoucí podkoží; xxxxxxxxxxx stomie v xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx podkoží x retrahovaná xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

252,00 Xx / 1 xx

xx

03.02

xxxxxxxx xxxxxxx - dvoudílné - xxxxxxxxx technologie

03.02.01

podložky

03.02.01.01

podložky ploché

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (stříhání xxxxxxxx)

10xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

139,00 Kč / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x úrovni xxxx pod xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - kolostomie; trvalá xxxxxx; pištěl

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.02.01.02

podložky xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; retrahovaná xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx; xxxxxxx xxxxxx; vysoké xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx drenáž; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxx stomie xxx 50 mm; prolaps xxxxxx; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx x integrovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxx stolice; pištěl

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx píštěle u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 ks / měsíc

03.02.02.02

sáčky xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střeva; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Kč / 1 xx

xx

03.02.02.03

xxxxx univerzální, xxx xxxxxxxxxxxxxx ventilu, xx širokou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx sběrný xxxxx xx širokou xxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, opatřené xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx derivační stomie xxxx píštěle, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stolici x xxxxxxxx nad 1000 xx xx 24 hod; má xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odvodnou xxxxxx

30 ks / xxxxx x 60 xx / xxxxx xxx množství xxxxxxx xxx 4 litry xx 24 hod.

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - uzavřené

03.02.03.01

sáčky xxxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 xxx včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx peristomální okolí (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx záhybu; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

120 xx / xxxxx

03.02.04

xxxxx - urostomické

03.02.04.01

sáčky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x povrchovou úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 ks / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 let xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, pigmentové xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x úrovni nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx střevní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx sebe

60 ks / xxxxx

03.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.03.01

xxxxxxxx

03.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; trvalá xxxxxx; pištěl

183,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - ileostomie; urostomie

do 6 let včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, lupénka, atopický xxxxx); stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx nebo x kožním záhybu; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě terminální xxxxxx vyústěné blízko xxxx

20 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.02

podložky xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx peristomální okolí; xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx kůže; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx agresivní xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické píštěle x XXX, alergická xxxxxx, kontaktní dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

20 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx 30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie v xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.04

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx střeva; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

252,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx

03.03.02

xxxxx - výpustné

03.03.02.01

sáčky x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní výpustí

sáčky x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; PED; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx

30 xx / měsíc

87,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 hod; komplikované xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx u XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx

60 ks / xxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; masivně xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; velké xxxxxx xx střeva xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.03.02.03

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx širokou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ derivační xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 ml xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx velkoobjemový xxxxxx xxxxx xx širokou xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / xxxxx při množství xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.03.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 ks / xxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

120 ks / xxxxx

xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx x integrovaným xxxxxxxxxxxxx ventilem

sáčky s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém);

60 xx / xxxxx

xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě střevní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; dvě xxxxxxxxxx stomie vyústěné xxxxxx sebe

03.04

stomické xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01

xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stomie

GER; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx stolicí

-

6.957,00 Xx / 1 xxxxx

xx

03.05

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx plochou

03.05.01

stomické xxxxxxx - s xxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.05.01.01

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podložkou

max. xxxxxxxx adhezní xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - tělesná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém x xxxxx adhezní xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x indikovaných xxxxxxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx podložkou

max. velikost xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; URN

do 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx typy xxxxxx; xx 19 xxx - všechny xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 ks / xxxxx; xxx xxxx do 6 xxx 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plochou xxxx xxxxxxxx podložkou

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx xxxx stomický xxxxxx x xxxxx xxxxxxx plochou

30 ks / měsíc; pro xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

03.05.02

stomické xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xxxxxxx - dvoudílné - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.05.02.01

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx plochy xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx včetně - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - tělesná xxxxxxxxxx pacienta vyžaduje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx drenáž; pištěl; xxx xxxx xx 6 let 20 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 30 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

03.05.02.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; INT; NEF; XXX; PED; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx stomie; xx 19 let - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx adhezní xxxxxxx

60 xx / xxxxx; xxx děti xx 6 let 120 xx / xxxxx x indikovaných případech

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx plochy xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx stomie; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - tělesná konstituce xxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx systém s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx děti do 6 let 60 xx / měsíc x indikovaných případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX drenážní systémy

03.06.01

sáčky xxxxxxxx

03.06.01.01

xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou

GER; XXX; INT; NEF; XXX; PED; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx orgánu nebo xxxxx xxxxxx; mnohočetné xxxxxxx

30 xx / xxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.07

XX x xxxxxxx xx stomie

03.07.01

irigační xxxxxxxx

03.07.01.01

xxxxxxxx soupravy - xxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx defekační - xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxx / xxx

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na distální xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebné xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

300 xx / xxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX pro xxxxxxxx xx stomií - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx x xxxx - xxxxxxxx a xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX

03.08.01.01

xxxxxxxx kroužky

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, prolaps; xxxxxxxx xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx pištěl xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx současně; xxxxxxxx xxxxxxx manžeta xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

78,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.01.02

pásky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - stenóza, retrakce, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx ošetřování; stomie xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peristomálním xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx břicho - xxxxxxxx xxxxxxx

120 xx / měsíc, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.03

xxxxxxxxx pasty x xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; více xxxxxx xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xxxxx

7,80 Xx / 1 x

xx

03.08.01.04

xxxxxxxx x xxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx xxxx pištěl xxx ošetřování; xxxxxx xxxx pištěl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx stomií xxxxxxxx; odhojená zvýšená xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dvoudílným xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxx x jednodílným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásku; xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k tělu; xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 ks / xxx

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.08.02.02

xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x otvorem xxxx xxx otvoru

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; URN

všechny xxxx stomie

2 ks / rok

522,00 Kč / 1 xx

xx

03.08.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxx typy xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, kterým xxxxxxxxxx, xxxx stomie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx; časné xxxxxxxxxx xxxxxx - xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

03.08.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x řídkou xxxx xxxxxxxx stolicí

-

313,00 Xx / měsíc

ne

03.08.04

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx

03.08.04.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx drenáž; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

-

261,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxx používající stomický xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, pištěl xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx jiný xxxxxxxxxxx; kožní choroba x peristomální xxxxxxx

-

435,00 Xx / měsíc

ne

03.08.05

pohlcovače xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx pachu

neutralizuje xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx se do xxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxx kompenzační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

304,00 Xx / xxxxx

xx

03.09

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxx

03.09.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx stomií

03.09.01.01

zásypové xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx kůže x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx kůže; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx adheze stomického xxxxxxx

-

870,00 Xx / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx kroužky

ochranná hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxx stomie, xxxxxx xxxxxxx, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

30 xx / měsíc

104,00 Xx / 1 xx

xx

03.09.02

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro pacienty xx xxxxxx

03.09.02.01

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, tělové xxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

-

-

261,00 Xx / xxxxx

xx

03.10

xxxxxx sáčky xx xxxxxxx hadicí

03.10.01

sběrné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx sběrné sáčky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 - 2000 xx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

pacienti xx xxxxxx x xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx sáčkem

15 xx / měsíc

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

04.01

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx a xxx

04.01.01

xxxxx xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx pevné xxxx stavitelné xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostorově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx (xxxx. xxxxx typ Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx podpory (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; ORT; OST; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx subluxace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

739,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx límce

04.01.02.01

fixační xxxxx - zpevněné

• xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podpory (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)
• xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx výztuhou x xxxxxxx xxxxxxxxx
• výrazně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez výztuhy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osteochondrózy x spondylartrózy, lehké xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

296,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02.02

xxxxxxx xxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxx x anatomickým tvarem xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL; XXX; PRL

velmi lehké xxxxxxx tortikolis, spondylóz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx měkkých xxxxx, degenerativních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krku xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

1 ks / 1 xxx

174,00 Xx / 1 ks

ne

04.01.03

ochranné xxxxxx

04.01.03.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx hlavy x anatomickým xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

XXX; PSY; REH

pooperační, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx, sebepoškozování nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.125, - Kč

ne

04.02

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxx

04.02.01

xxxxxxx fixace xxxxxx xxxxx

04.02.01.01

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kosti

pro xxxxxxx xxxxxx klíční xxxxx, xxxxxxx sem xxxxxxxxx xxxx podpůrné xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx klíční xxxxx, poranění xxxxxxxxx xxxxxx.

1 ks / 1 xxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.02

xxxxxxx x xxxxxx pásy xxx xxxxxx

04.02.02.01

xxxxxxx a xxxxxx pásy pro xxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx hrudníku

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

04.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx páteře

kombinace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx, xxxxx), xxxxx výrazně xxxxxxxxxxx x xxxxxx páteř x Xx - X xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx korzetu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podpůrnými xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výztužná xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx celoplošná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx apod., nepatří xxx bederní xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxxxx xxxxx přídavný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prvek

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (zlomeniny, xxxxxxxxxxxx operace), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, olistéza)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.04

xxxxxxx xxxxxx

04.02.04.01

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, šněrování

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx páteře, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledvinové xxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.05

xxxxxxx xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx výztuh

pružné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx poškození xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx pásy

04.02.06.01

břišní xxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; PED; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx terapeutickým xxxxxxx xx mírná elastická xxxxxx

1 xx / 1 rok

348,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.06.02

xxxxxx xxxx elastické - x xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx účinkuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, výztuh, pelot xxxx., xxxxxxx xxx xxxxx pasy

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx stavy v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro konzervativní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1 ks / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06.03

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx apod.

GYN; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV

propadávání xxxxxx x bolesti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnami xxxxx gravidity

1 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07

xxxxx xxxx

04.02.07.01

xxxxx xxxx - xxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx určené xxx xxxx x oblasti xxxxx; součástí xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07.02

xxxxx xxxx - xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx pásů jsou xxxxxx nebo podpínky x umístěním x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx léčba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx xxxx

04.02.08.01

xxxxxxx xxxx

xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, příp. kyčelních xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxx xxxx chronické xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xx úraze (ruptura), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kyčelní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx fraktur xxxxx, xxxxxxx XX xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.03

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx horní končetiny

04.03.01

ortézy x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

04.03.01.01

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx materiálů (xxxxx, xxx) nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx, xxxxx); xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; REH; XXX; XXX; TVL; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx šlachové xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx prstů xxxxxxx xxxxxxxx - dynamické

zhotovené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, kov) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx tahy xxxx.), xxxxx umožňují xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxx zejm. pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx apod.

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx / xxxxx, xxx xx xxxxxxxx postupná xxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

417,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.02

xxxxxx zápěstní

04.03.02.01

ortézy xxxxxxxx - rigidní xxxxxx

xxxxxx x pevných xxxxxxx materiálů (xxxxx, xxx) nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx), která xxxxxxxxx xxxxx rigidní fixaci

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxxxx xxxxxxx, distorzí, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, revmatická xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.02.02

xxxxxx xxxxxxxx - zpevňující

elastické zápěstní xxxxxx bez xxxxx xxxxx, xxxxxx ortézy x xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) a xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové případy, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx xxxxxxx

04.03.03.01

xxxxxx xxxxxxx x kloubovou xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x krátkou xxxxxxxxx xxxxxx s nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxx x pevných materiálů

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx loketního xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazů x xxxxxxxxx pouzder, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Kč / 1 ks

ne

04.03.03.02

ortézy xxxxxxx x kloubovou xxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x kloubovou xxxxxx, x kovu xxxx xxxxxxx plastu; kloubová xxxxx xxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx instability), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

696,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.03.03

ortézy xxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx ortézy xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx tahů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlah (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx kloubu, bolestivé xxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, revmatická onemocnění

1 xx / 1 xxx

348,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.03.04

xxxxxxxxxxxxx pásky

epikondylární xxxxx xxxx velmi xxxxxx ortézy, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx epikondylární pásky

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

radiální xxxx xxxxxxx epikondylitidy

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx xxxxxxx

04.03.04.01

xxxxxx ramenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx materiálů; xxxxxxx xxxxxx ramenního a xxxxxxxxx kloubu x xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxx ramenního, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ramenního xxxxxx

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.02

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx textilním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kloubu

CHI; NEU; XXX; ORT; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, léčení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx fixace ramenního xxxxxx, náhrada Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu, distorze, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x pružných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

subluxace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx paže - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx zavěšení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

235,00 Kč / 1 ks

ne

04.04

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx dolní xxxxxxxxx

04.04.01

xxxxxx xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx hlezenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx dlahou x xxxxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx; kombinací xxxxxxx xxxxxxxxxx x textilních xxxxxxxxx; dlaha xxxxxx xx xxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.01.02

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; REV; XXX; TVL

pooperační a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; syndrom xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.03

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (pelot); xxxxxx xxxx určena pro xxxxx xxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx instabilita xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx distorzi xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 rok

652,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.01.04

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.05

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx materiál, xxxxxxx xxxxxxxxx postavení xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx peroneálního xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 rok

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02

xxxxxx xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxxx - xxxxx rámy

pevný xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx funkční xxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.02

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pevné xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxx x xxxx stabilizaci x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx postižení

1 ks / 1 xxx

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx kolene - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx kloubová xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx x pevných nebo xxxxxxxxxxx materiálů

CHI; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsah pohybu x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.913,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.04

xxxxxx xxxxxx - s xxxxxxxxxx flexí

dočasná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx flexi; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sádrové fixace; xxxxxx z pevných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dlahou zabezpečující xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; TRA; TVL

pooperační x poúrazové stavy x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.05

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxx dlahy

ortéza x xxxxxxxxx dlahou; x xxxx xxxx xxxxxxx plastu; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; bandáž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx pohybu xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, artróz, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.06

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - zpevňující

ortéza xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlahami (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.07

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, afekce xxx. Xxxxxxxx proprium

1 xx / 1 xxx

157,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.03

xxxxxx xxxxx

04.04.03.01

xxxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx dlahou; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu; xxxxx x xxxxxxx materiálů

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03.02

xxxxxx xxxxx - zpevňující

ortéza xxx xxxxxxxx dlahy; xxxxxx x elastického xxxxxxxxx; elastická xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (spirál) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx stavy

1 xx / 1 xxx

365,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.03.03

ortézy xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kyčelního xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx třmenů, abdukčních xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX

xxxxxxx dysplasie, xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok 2 xx / 1 xxx x dětí xx 2 let

391,00 Xx / 1 xx

xx

04.05

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, korekční x xxxxxxxxxxxx

04.05.01

xxxxxxx xxxxxxxx

04.05.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - kompresivní

kompresní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORP; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců po xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx horních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx s protézami, xxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxxx návleků

8 xx / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX xxxxxxxxxxx

04.06.01

xxxxxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

04.06.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (xxxxxxx)

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx onemocnění; asymetrické xxxxxxxx vady xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 ks

ne

04.06.01.03

epitézy mammární - xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

-

XXX; X16; XXX, XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx velikost, xxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 2 xxxx

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.07

terapeutická xxxx

04.07.01

xxxx pooperační x xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx pooperační a xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; XXX

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy

1 xx na xxxxx xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

04.07.02

obuv xxxxxx xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx paty

ORP; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 18 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

1.044,00 Xx / 1 pár

ne

04.07.03

obuv xxx xxxxxxxxx

04.07.03.01

xxxx pro xxxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, uzavřeného xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, s xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x opatek) xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX

xxxxxxxx x neuropatií xx xx speciálními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1 pár / 2 rok

870,00 Kč / 1 pár

ne

05

ZP xxx pacienty x xxxxxxxx x x xxxxxx poruchami xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.01

xxxx xxxxxxxxx

05.01.01.01

xxxx xxxxxxxxx

-

XXX; X4; XXX; INT

diabetes xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, dialýza, postprandiální xxxxxxxxxxxx, kongenitální hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

217,00 Kč / 1 ks

ne

05.01.02

lancety xxx xxxxxxxxx pera

05.01.02.01

lancety xxx xxxxxxxxx pera

-

DIA; J4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hypoglykémie, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, dědičná xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapek

-

261,00 Xx / 1 rok

ne

05.02

ZP xxx xxxxxxxxx glukózy

05.02.01

glukometry

05.02.01.01

glukometry

možnost xxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat

DIA; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx perorálními antidiabetiky

1 xx / 6 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

DIA, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxx, dialýza, postprandiální xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha)

05.02.01.02

glukometry - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx včetně; xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

05.02.01.03

glukometry x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů umožňujících xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx nastavuje xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x glukometru xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (léčba inzulínovými xxxx); xxx flexibilním xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

05.02.02.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx mellitus při xxxxx xxxxxxxxxxx antidiabetiky

100 xx / 1 xxx

5,22 Xx / 1 xx

xx

XXX, INT

diabetes xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

400 ks / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx hypoglykémie)

400 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pumpou)

1.500 xx / 1 rok

DIA

diabetes xxxxxxxx do 18 xxx včetně; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, dědičná xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxx xx 10 let xxxxxx

2.500 xx / 1 xxx

05.02.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xx 18 let xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

50 xx / 1 xxx

5,20 Xx / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

05.02.03.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX; PRL

diabetický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

50 ks / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy (XXX = Xxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx xxx okamžité xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Flash Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxx získává xx xxxxxxx bezdrátovým přenosem x zobrazuje xx xx xxxxxxxx; zařízení xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx reportů x xxxxxxxxxx dat

DIA

diabetes xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx); nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x přístroji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy; xx xxxx xxxxxxxxx XXX xxx předepsat xxxxxxxx x xxx. 100 ks / 1 xxx a x dětí xx 18 xxx xxxxxx xxx. 300 ks / 1 rok xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx glukózy x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x glukometry x glukometry - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.04.02

xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx glukózy (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Monitoring)

senzor zavedený x podkoží; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx glukózy xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x x xxxxxxxxxx šipkami x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předchozích xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Difference) &xx; 15%

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. typu; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx); na xxxx 3 měsíců; další xxxxxxxxxx jen u xxxx xx 18 xxx xxxxxx a xxxxxxxx od 19 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx léčbě - 10 x xxxx xxxxx xx den); xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. 100 xx / 1 xxx a x xxxx do 18 xxx včetně xxx. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26 xx / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx pro kontinuální xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (CGM) - senzory, vysílače x xxxxxxxx přijímač, xxxxx xxxx "SMART" xxxxxxxxx

xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx bezdrátově xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; minimální xxxx xxxxxxxxxxxxx senzoru 6 xxx

XXX; xxxxx xxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx X. xxxx; léčba xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx > 4) x / xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (&xx; 10 % xxxx stráveného v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x &xx; 5 % xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx) a / xxxx xxxxxxxx diabetem (xxxxxx glykemická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx &xx; 3,5 mmol / 1) a / xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (2 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx posledních 12 měsíců) x xxxxxx spoluprací; pacientky x xxxxxxxx I. xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx slinivky a / xxxx ledvin; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx &xx; 60 xxxx / xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx 3 x / xxxx 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prokáží xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

52.174,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03

XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.01

xxxxxxxxx xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx pera

-

DIA

diabetes xxxxxxxx (1 a / xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx)

1 ks / 3 xxxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

xxxxxxxx xxxxxxxx; léčba intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (3 x více xxxxx xxxxxxxx xxxxx); při xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx inzulínu

2 ks / 3 xxxx

05.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

05.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

200 xx / 1 xxx

2,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03

inzulínové pumpy

05.03.03.01

inzulínové xxxxx bez možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spoluprací xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.02

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx

-

XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx těhotných xxxxxxxxxx x diabetických xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Kč / 1 ks

ne

05.03.03.03

inzulínové xxxxx - s napojením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a automatickou xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x / nebo hyperglykémii

-

DIA; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx diabetiček, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xx syndromem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x / xxxx závažnými xxxxxxxxxxxxxx x dobrou spoluprací; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rizikem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 ks / 4 xxxx

79.130,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diabetů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x těhotenství; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 xx (xxx xxxxxxxx, xxxxx systém xxxxxxx "xxxxxxxxxx" - xx 1 xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx)

71.304,00 Xx / 1 xxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx)

xx

1 ks / 4 xxxx

1. rok 71.304,00 Xx; 2. - 4. xxx 65.217,00 Kč / 1 xxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx příslušenství x xxxxxxx)

05.03.04

XX pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčiva

05.03.04.01

infúzní jehly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčiv x xxxxxxx x xxxxxxxxxx omezením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx imunodeficience

150 xx / 1 xxx

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

48 xx / 1 xxx

05.03.04.02

xxxxxxx xxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčiva

kontinuální xxxxxxxx xxxxxx; rychlost xxxxxxx 1 xx 3.000 xx denně; xxxxxxxxxxxx v xx 24 xxx. denně

KAR; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

100 %

ano

05.03.05

příslušenství xxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx k neinzulínovým xxxxx

-

XXX

-

100 xx / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.02

xxxxx x inzulínovým xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; léčba inzulínem

500 xx / 1 xxx

1,70 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.04

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pumpy - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx mellitus; xxxxxxxx xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou terapií (xxxxxxxxxx pumpa)

150 ks / 1 rok

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx 3 - 4 ml

-

DIA

diabetes xxxxxxxx; diabetes mellitus xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xx / 1 xxx

91,00 Kč / 1 ks

ne

05.03.05.06

infuzní xxxx x kovovoujehlou

-

DIA

diabetický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovým xxxxxxx (xxxxxxxxxx pumpa)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03.05.07

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 setů / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.08

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 50 xxxx 100 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.09

xxxxxxx linky k xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx intravenózní podávání xxxxxx

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chlopní

KAR

plicní arteriální xxxxxxxxxx

20 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.10

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoku

1,2x40 mm xxxx 0,9 x 40 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5 xx xxxx 10 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx xxxxxxxx dvoudílná

50 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

06

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx vyrobené

06.01.01

kompresivní xxxxxxxx

06.01.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obinadla - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40 % - 100 %

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 xx2

xx

06.01.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101 % - 200 %

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX; DIA; XXX

-

-

0,0086 Kč / 1 cm2

ne

06.01.01.03

kompresivní elastická xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

-

0,0260 Kč / 1 cm2

ne

06.01.02

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxx

06.01.02.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX; DIA

-

2 xxxx / 1 xxx

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

391,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.02.03

kompresivní xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x více

DER; CHI; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx komprese pro xxxxx UCV - xxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx žilního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kompresivními xxxxxxxxxx

1 xxx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Kč / 1 set

ne

06.01.03

kompresivní punčochy - xxxxxxxxxxxx

06.01.03.01

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, zdravotní - II. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

391,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

06.01.04.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 páry / 1 rok

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; INT; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 páry / 1 xxx

1.130,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x uchycením x xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 končetina

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05

xxxxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxx

06.01.05.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx punčochové kalhoty - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.06

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GYN; CHI; XXX; XXX; PRL; XXX

-

1 xx / 1 rok

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.06.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

1.043,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.07

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.07.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. kompresní xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / 1 rok

783,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.07.02

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 3446 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.08

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01.08.01

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x otevřenou x xxxxxxxxx špičkou - xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 ks / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08.02

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s uzavřenou x otevřenou xxxxxxx - kovové

-

DER; GER; XXX; INT; ANG; XXX; REH

-

1 ks / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09

xxxxx xxxxxxx

06.01.09.01

xxxxx návleky - XX. kompresní xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx xxxxxxx - x rukavicí xxx xxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.03

xxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

204,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.09.04

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 mmHg

DER; XXX; INT; ANG; XXX

-

2 xx / 1 xxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.10

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

06.01.10.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; X16; XXX

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.11

XX pro xxxxxxxxxx podkožních xxxxx

06.01.11.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

X16; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 6 měsíců

0,1729 Kč / xx2

xx

06.01.11.02

xxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podkoží

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Kč / 1 xx

xx

06.01.11.03

xxxxxxxxx xxx xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podkoží

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.04

xxxxxxxxx s xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx s fibrotizací xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.02

XX xxx xxxxxxxxxxxx lymfodrenáž

06.02.01

přístroje xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx + příslušenství

06.02.01.01

přístroje xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfatický otok; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx terapii; xxxxxxx postižení xxxxxxx xxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx antiedematózní terapii (xxxx. po operacích xxxx, xx úrazech, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čtyřtýdenní xxxxxxx a vyčerpání xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návleků); x xxxxxxxxx, xxx zdravotní xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 3x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxxxx; x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x na kratší xxxx

1 xx / 5 xxx

12.609,00 Xx / 1 ks

ano

06.02.01.02

masážní xxxxxxx - na xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 roky

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.03

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx končetinu, s xxxxxx

-

X16; xxxxx za xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Kč / 1 xx

xx

06.02.01.04

xxxxxxx návleky - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx otok

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.05

xxxxxxx xxxxxxx - na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

X16; pouze xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

4.696,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.06

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx, xxxxx

-

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.07

xxxxxxx xxxxxxx - speciální

masážní xxxxxxx - pro xxxxx, trup, xxxxxxx - xxxxxxxx

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx přístroje pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

75%

xx

06.03

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

06.03.01

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx na popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 ks / 1 rok; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

365,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.02

návleky xx popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx horní končetinu

-

POP; xxxxxxx předepsání v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. stupně

6 xx / 1 rok; xxxxxxx po xxxx 1 roku

243,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.03

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx II. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle po xxxx 1 roku

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - na xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - sériově zhotovené - separátor xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. x XXX. stupně

6 xx / 1 rok; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

122,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.06

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - xxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. stupně

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. a III. xxxxxx

6 ks / 1 rok; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

1.261,00 Kč / 1 xx

xx

06.03.01.08

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - sériově xxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 rok; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

313,00 Kč / 1 xx

xx

06.04

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý zip

06.04.01

horní xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx systémy na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.02

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. kompresní xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; GER; XXX; XXX; XXX; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx - xxxx x xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.478,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02

dolní xxxxxxxxx

06.04.02.01

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx zip - xxxxxxxx

xx výběr XX. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný kompresní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1,043,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxx xxxx

xx výběr II. - XX. kompresní xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1.522,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - lýtková xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx - xxxxxxxx xxxx

xx xxxxx II. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; ANG; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.05

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zip - stehenní xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx profil x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX xxx xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx, xxxxx limituje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.01

xxxxxx + příslušenství

07.01.01

mechanické xxxxxx

-

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, pro xxxxxx použití xxx xxxxxxxxx obou dolních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lokomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx horních xxxxxxxx

07.01.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

dále pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou; xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (nutné vyznačení xxxxx měsíců xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - základní, xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 kg; xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky; xxxxxxxxxxxxx xxx; volba xxxxxx; xxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny

1 xx / 5 let

7.826,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rychloupínací xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 kg x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podpůrných zdravotnických xxxxxxxxxx xxx lokomoci xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx; zachovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx užití zdravotnických xxxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

10.435,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx slitin; nosnost xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx zadní xxxx; možnost změny xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; nastavení xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 kg x xxxxxxxxx provedení

INT; XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

12.174,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.01.05

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx; nosnost minimálně 120 kg; odnímatelné xxxx odklopné xxxxxxx; xxxxxxx nastavitelné podnožky; xxxxxxxxxxxxx zadní kola; xxxxxxx xxxxx těžiště; xxxxxxxxx sklonu xxxxxxx; xxxxxxxxx výšky xxxx; xxxxxxxx vozíku xx 16 xx x xxxxxxxxx provedení; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x předních xxx; volba xxxxx xxx i xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx; dostatečné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.06

mechanické xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 12 xx; volba xxxx x xxxxxxx xxxx; volba xxxxx xxx; volitelný xxxx xxxxxx opery; volitelná xxxxx sedačky vpředu x vzadu; xxxxx xxxx xxxxxx; volba xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx předních i xxxxxxx kol; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; rychloupínací xxx xxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx uživatele

1 xx / 5 xxx

39.130,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.07

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx podničky xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x základní xxxxxx

XXX; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby malého xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin; dostatečné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 let

19.130,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.08

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedu; xxxxxxxxxxxx podničky xxxx xxxxxxxxx; bezpečnostní kolečka x kryty xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx vozíku xx 11 xx x xxxxxxxxx výbavě

NEU; XXX; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx malého vzrůstu; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické x mentální schopnosti xxx bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx vysoce aktivního xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

34.783,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.09

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 160 xx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné xx xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx příslušenstvím, xxxxxxxx vozíku xx 20 kg x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx (xxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx); xxxxxxxx nad 120 xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 let

13.043,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.10

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, odnímatelné či xxxxxxxx bočnice, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nejtěžší xxxxxxxxx, xxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

27.826,00 Kč / 1 ks

ne

07.01.01.11

mechanické vozíky - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 kg, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx postižení, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 let

20.870,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.12

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, vertikalizační

konstrukce z xxxxxxx slitin, nosnost xxx. 110 xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stoje

NEU; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx a současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a trupu x zlepšení funkce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x uropoetického traktu, xxxxx předepsat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.13

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxxx, multifunkční

ergonomicky xxxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bočnice; polohovací xxxxxxxx výškově nastavitelné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedačky x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx brzdy, opěrka xxxxx; bezpečnostní xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových skupin

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.14

mechanické xxxxxx - speciální, multifunkční - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx i zádová xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx podnožky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedačky a xxxxxx xxxxxx; opěrka xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx vozíky

max. xxxxxxxx 6 xx / xxx.

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, trvalé xxxxx xxxx trvalé xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x chronickým xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx x využití xxxxxxxxxxxx xxxxxx

07.01.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - převážně interiérové, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx stavitelné; xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 300 nabíjecích xxxxx; xxx xxxxxxxx příslušenství

INT; XXX; ORT; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

65.217,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.02.02

elektrické vozíky - xxxxxxxx interiérové, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx pravou nebo xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxxx xxxxx; částečně xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx exteriérové, variabilní

nosnost 130 kg; ovládání xxxxxx xxxx levou xxxxx; xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxx; odnímatelné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx; bezpečnostní xxx; vozík xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx; vhodnost xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxx nebo velikostí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kyvným xxxxxxxx alespoň jedné xxxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx pomocí elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx úhradových skupin, xxxxxxx předepsat současně x xxxxxxxxxxx invalidním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391 Xx / xxx XXX / 1 ks / 7 let xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx zbytkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx §32 odst. 3

1 xx / 7 xxx

108.696,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, variabilní x xxxxxxxxxxx sedem

nosnost 130 xx; ovládání xxxxxx xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zádové opěrky; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx opěrky; xxxxxxxxxxxx xxx; vozík musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; vhodnost xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx a zároveň xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; řídící elektronika x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391,00 Xx / bez DPH / 1 xx / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zbytkového xxxxxxxxx potenciálu a xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku se xxxx §32 odst. 3

1 xx / 7 let

123.478,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.02.05

elektrické xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx xxxxx; podnožky xxxxxxx xxxxxxxxxx; odnímatelné xxxx xxxxxxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx baterie x xxxxxxxxx minimálně 400 xxxxxxxxxx cyklů x 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx zádové opěrky; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx potřebné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 7 let

121.739,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.03

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

07.01.03.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozíkům

-

INT; XXX; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / xxx limitu vozíku

90%

ano - dle xxxxxx

07.01.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelné k xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 let

90%

ano - xxx vozíku

07.01.03.03

přídavné xxxxxxxxxxxxx x mechanickým xxxxxxx

xxxxxxxx elektropohon xxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, variabilních x xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mobility; x kombinaci s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx onemocněním, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mobilizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx mechanického vozíku, xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx indikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx svalového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opěrky

možno xxxxxxx x vozíkům xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.05

xxxxxxxxxx polohování xxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; PED; REH; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx příslušenství x základu

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - dle xxxxxx

07.01.03.06

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dolních xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx

1 ks / 7 let

95%

ano - xxx xxxxxx

07.01.03.07

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; ORT; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rukou xxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

98%

xxx - dle xxxxxx

07.02

xxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

07.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nastavitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx x xxxxxxxxx výbavě; xxxxxxxx xxxxxxx do 15 xx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanického xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

12.174,00 Xx / 1 ks

ne

07.02.02

zdravotní xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx kočárky - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx opěrka x xxxxxxx minimálně 45 xxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx hloubka xxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; hmotnost xxxxxxx xx 16 xx x minimální xxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušenstvím

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxx schopnosti samostatné xxxxxxxx, kterou nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanického xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

13.913,00 Kč / 1 xx

xx

07.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx polohovací

pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nosnost 40 kg, nastavení xxxxxxx xx a xxxxx xxxxx jízdy, xxxxxxxxx záklonu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 65 stupňů, xxxxxxxxxxxx hloubka xxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 25 xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doplnit příslušenstvím

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, těžce postižení xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku

1 ks / 3 roky

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx pro sedací xxxxxx

-

XXX; XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

v xxxxxxxxx x xxxxxxx trupu xx xxxxxxx xxx xxx; xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozíkem

1 xx / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelné

-

NEU; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

od 2 xxx, bez xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxx mechanického xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

90%

xx

07.02.05.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podvozkům xxx xxxxxx ortézy

-

ORP; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx ortézy xxxxx xx zakázku pro xxx; stavy, xxxxx xxxxx kompenzovat xxxxxxxx xxxx vozíkem

1 ks / 5 let

90%

ne

07.03

podpůrné XX xxx xxxxxxxx

07.03.01

xxxxx

07.03.01.01

xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xx vyměnitelná, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx

1 xxx / 2 roky

348,00 Xx / 1 xxx

xx

07.03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx délka xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; SLO; REH; XXX

xxxxxxx xxxxx dolních xxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxxx, speciální

berle x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx předloktí)

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; REV

trvale xxxxxxx xxxxx dolních xxxxxxxx

1 xx xxxx 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, omezení xxxx významné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, deficit xxxxx řešit xxxxxx xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

xxxxxxxx - 2xxxxxx

xxxxx nebo xxxxxxxx rám x xxxxxxxx xxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx madel x xxxxxxx alespoň 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

-

1 xx / 5 let

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.02

xxxxxxxx - 3xxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výškově xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx x interiéru x xxxxxxxxx, xxxxxx kol xxxxxxxxx 150 mm, xxxxxxx minimálně 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 xxx

2.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.03

xxxxxxxx - 4kolová

rám x xxxxxxxx složení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx převážně v xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 180 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 let

3.043,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.04

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxxxx xxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.05

xxxxxxxx - 4xxxxxx kloubová

rám s xxxxxxxx složení, možnost xxxxxxxxx nastavení x xxxxxxx alespoň 10 xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; REH;REV

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.02.06

chodítka - x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxxxx opěrky, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 cm. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x interiéru, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;

-

1 xx / 5 xxx

4.522,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.07

xxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx věku x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx skládací xxx konstrukce s xxxxxxxx body xxxx xxxxxxx, reverzní chodítka

ORP; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

6.087,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.03

xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx každodenních xxxxxxxx, xxxxxxx nelze xxxxx pomocí xxxx xx berle či xxxxx tka

07.03.03.01

opěrné xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

07.04

xxxxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

07.04.01

xxxxxxxx xx WC

07.04.01.01

nástavce xx XX

-

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx funkce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx těla xx xxxxx v měnění xxxxxx x sedě; xxxxx po xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

1 xx / 3 xxxx

826,00 Kč / 1 xx

xx

07.04.02

xxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.04.02.01

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx umístěný x xxxxxxx vaně; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 25 - 45 xx; xxxxxxx zádová xxxxxx; xxxxxx na dně xxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxxx x parézou xxxx xxxxxx končetin, xxxxxxxx vestibulárního aparátu, xxxxxx xxxxxxx artrózy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x zajištění bezpečného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů

1 xx / 5 xxx

14.783,00 Xx / 1 xx

xxx

07.04.02.02

xxxxxxxxxxxxx medicínsky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxx, stabilizační xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (osoby x xxxxxxx nebo plegií xxxxxxxx, poruchou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, těžkým stupněm xxxxxxx nosných kloubů, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx postižením motorických xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 let

90%

ano

07.05

ZP xxx xxxxxx xxxxxxxx

07.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

07.05.01.01

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 85x200 xx x xxxxxxxxx xxxx kovovým xxxxxx; polohování trupu, xxxxxx, lýtek (čtyřdílná xxxxx plocha s xxxxx xxxx polohovatelný xx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx plochy x rozsahu xxxxxxxxx 30 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 130 kg; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; pacientské xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odejmutí

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx obtížemi x xxxxxxxx xx xxxxx - změna základní xxxxxx xxxx xxxxx x vsedě a xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx a vsedě, x zajištění dlouhodobé xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx toho schopna xxxxxxxx osoba

1 xx / 10 xxx

23.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.01.02

xxxxxxxxxx lůžka xxxxxxxxxx - dětská

lůžko pro xxxxxxx xxxx x xxxx x ložnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; možnost polohování xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx plochy, xxxxxxx xxxxx xxxx

XXX; PED; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx trvalé stavy x xxxxxxx xxxxxxxx x mobilitě - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x prostorové xxxxxxxxx x důsledku základního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02

xxxxxxxxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.02.01

xxxxxxxxxx zařízení - xxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx polohovatelné xxxxxxxx, nastavitelná xxxxxx xxxxx; polohování xxxxxx xxxxx; opery xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx opera; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

těžké xxxxxx x udržení xxxxxx xxxx vsedě xxxx xxxxx xxxxxxx psychomotorických xxxxxx nebo těžká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x chůzi na xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 7 let

22.609,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.02

xxxxxxxxxx zařízení - xxx sezení, x xxxxxxxxx polohováním hrudníku, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx polohovatelné stupačky, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx opera; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (náklonu); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx xxxxx; interiérový xxxxxxxx

XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx porucha xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, ke korekci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (těžké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx sed

1 xx / 7 xxx

60.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x