Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §1a

Osobní rozsah zdravotního pojištění §2

Vznik a zánik zdravotního pojištění §3

ČÁST II. Pojistné

Plátci pojistného zdravotního pojištění §4 §4a §5 §6 §7 §7a

Povinnost platit pojistné §8

Výše a způsob placení pojistného a penále §9

ČÁST III. Práva a povinnosti plátců pojistného

Oznamovací povinnost plátců pojistného §10

Živnostenské úřady §10a

ČÁST IV. Práva a povinnosti pojištěnce §11 §11a §12

ČÁST V. Podmínky poskytování hrazených služeb

Hrazené služby §13 §14 §14a

Předchozí souhlas §14b §14c §15 §16

Regulační poplatky §16a

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely §16b §17 §17a §17b §17c

Podmínky poskytování hrazených služeb §18

Rozhodování o poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění §19 §20 §21

Zvláštní ambulantní péče §22

Zvláštní lůžková péče §22a §23 §24

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči §25

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace §26 §27

Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby §28

Preventivní péče §29 §30

Dispenzární péče §31

Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků §32

Cirkulace zdravotnických prostředků §32a

Poskytování konopí pro léčebné použití §32b

Mimořádné opatření pro zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví §32c

Léčebně rehabilitační péče §33

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách §34 §35

Transplantace tkání a orgánů §35a

Přeprava a náhrada cestovních nákladů §36 §37

Posudková činnost §38 §38a

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva §39

ČÁST VI. Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39a

Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely §39b §39c

Zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků §39d

Zásady pro úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění §39da

Úhradová soutěž §39e

Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady §39f

Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady §39g

Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady §39h

Změny rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39i

Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady §39j

Mimořádné prodloužení lhůty §39k

Hloubková revize úhrad §39l §39m

Zveřejňování informací §39n

Doručování v řízeních podle části šesté §39o

Zkrácená revize maximálních cen nebo úhrad §39p §39q

ČÁST VII. Kategorizace a cenová a úhradová regulace zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

Ohlašování §39r

Zařazování do úhradových skupin §39s

Zveřejňování informací §39t

Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků §39u

Dohoda o nejvyšší ceně §39v

Cenová soutěž §39w §39x §39y

Doručování v řízeních podle části sedmé §39z §39za

ČÁST VIII. Zdravotní pojišťovny §40

Zpracování osobních údajů §40a §40b §41

Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů §41a §41b

Kontrola §42 §42a §42b §43

ČÁST IX. Pokuty a přirážky k pojistnému

Přestupky §44 §44a §44b §45 §45a §45b

ČÁST X. Síť poskytovatelů zdravotních služeb §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52

ČÁST XI. Ustanovení společná

Rozhodování §53 §53a

Doručování §53b §53c

Zástavní právo §53d §54

Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci §55

Vztah k mezinárodním smlouvám §55a §55b

ČÁST XII. Ustanovení přechodná a závěrečná §56 §57

ČÁST XIII. Změna a doplnění souvisejících zákonů §58 §59 §60

ČÁST XIV. Účinnost §61

Příloha č. 1 - Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Příloha č. 2 - Seznam skupin léčivých látek

Příloha č. 3 - Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz

Příloha č. 4 - Stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady

Příloha č. 5 - Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Nález Ústavního soudu - č. 167/2000 Sb.; č. 207/2003 Sb.; č. 57/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 238/2013 Sb.; č. 185/2017 Sb.; č. 231/2017 Sb.; č. 75/2019 Sb.; č. 6/2021 Sb.; č. 171/2022 Sb.

č. 459/2000 Sb. - Čl. II

č. 176/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 438/2004 Sb. - Čl. VIII

č. 123/2005 Sb. - Čl. II

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 298/2011 Sb. - Čl. II

č. 369/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XXVIII

č. 44/2013 Sb. - Čl. VI

č. 256/2014 Sb. - Čl. II

č. 1/2015 Sb. - Čl. II

č. 200/2015 Sb. - Čl. II

č. 66/2017 Sb. - Čl. V

č. 290/2017 Sb. - Čl. II

č. 282/2018 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 68), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx 106) x xxxxxxxx

x) veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx pojištění"),

b) xxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx x úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx hrazených xx xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxx stanovení úhrad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsaných xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx")xxxxx 106).

§1x

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2

Osobní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pojištěncem podle xxxxxx zákona xx xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xx byl xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx ochrany na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx umístěno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx soudu do xxxx xxxxxxx xxxxx,

7. xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx koordinačních xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná,

8. xxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx 106), xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činnou xxxx xxxxx ponechávající si xxxxxx postavení a xxxx xxxxxxx příslušníky xxxxxx právo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 124),

9. xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx České xxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 60 xxx věku, xxxx

10. se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx, x to do xxxxx kalendářního měsíce, x xxxx tato xxxxx xxxxxxxx 60 xxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx.

(2) Zaměstnavatelem se xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx plátcem xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 83), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x organizační xxxxxx xxxxx. 52)

(3) Xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 písm. x)], xx xxxxx mu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 83).

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, jakož x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x x fyzické xxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě, xxx-xx x xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyňaty xxxxx, které na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 3 xxxxxx x zaměstnanosti, x xxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx činny x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx požívají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx pojistné (§8 xxxx. 4).

§3

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká

a) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky narozením, xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobývat xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nachází xxxxx, xx kterém xx tato osoba xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx bez trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu,

4. xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx dnem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx svěření xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx,

7. xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx i u xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 106), xxxx xxx-xx o osobu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 124),

8. xxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

9. narození, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 9, xxxx

10. xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 10, nebo xxxx, xxx xxxx xx xxxx osobu xxxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx,

3. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx azylu xxxx dnem zániku xxxxx,

4. xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx doplňkové ochrany,

5. xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx dočasné ochrany xx území České xxxxxxxxx, xxxx zániku xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx dočasnou ochranou69),

6. xxxx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx,

7. xxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí obdobně x x xxxxx, xxxxx xxxxx vyplývá x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 106) xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právo xx rovné xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 124),

8. xxxxxxxxx xxxx měsíce, x xxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 9 xxxxxxx 60 xxx xxxx, xxxx

9. xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx osoba xxxxxxx 60 dnů xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx-xx xxxx skutečnost xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx pojištění

§4

Plátci pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "plátci xxxxxxxxxx") xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§5

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxxxx; xx zaměstnance xx pro účely xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx příjmy xx závislé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 83), x xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx xx pouze příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3.&xxxx;xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx u jednoho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nedosáhl xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx podmínkou xxx xxxxx takové xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx (xxxx xxx "započitatelný xxxxxx"); započitatelný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx až xx skončení dohody x provedení xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx dohoda xxxxxxxx,

4. xxxxx družstva, xxxxx není x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práci, xx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. osoby xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příjmů x takových dohod x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zúčtovaný xxxxxxxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx dohody o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx, který x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxx xx ni xxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx rozdělovat xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x udržení,

c) má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x není xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx kalendářní xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 9.

§6

Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxx pojistného za xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zaměstnanců, kteří xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx pojištěnce:

a) xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9; xxxxxxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře; 47)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx přiznán xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xx 31. prosinci 1992 xxxxx předpisů Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty x v xxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 47)

x) xxxx xx mateřské x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 78);

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx přijali xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; 49)

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi x xxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxx 76), x to xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi x pracovním xxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x poživatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx ve stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx stupni XXX (těžká závislost) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 74), x xxxxx pečující x xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mladší 10 xxx, které xxxx xxxxxxx na xxxx jiné osoby xx stupni I (xxxxx závislost);

h) xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vazby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx ústavního xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) osoby xxxxxxx x §5 písm. x), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx; 7)

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxxxxx xxxx potřebného xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, avšak nesplňují xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemají xxxxxx xx zaměstnání, xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx a nepožívají xxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxx; 8)

k) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxx xx xxxxx xxx věku xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx 15 xxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxx uvedené x písmenu x) xxxx d). Xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeslích (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx hodiny xxxxx, a xxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx školní docházku, xx dobu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxx xxxx xxxx xxxxx dítěte, xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx, 9) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaměstnání nebo xx samostatné výdělečné xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx školských zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dobrovolník xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předchozích xxxxxx a) xx x);

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, x nemají xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxx manželé xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxx v xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 3 až 5 x 10, xxxxx xxxxxx příjmy xx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, x jeho xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx 73), pokud nemají xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, doživotní xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx na starobní xxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §22 xxxx. 4 nebo §23 xxxx. 6 zákona x. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx stanovení xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx starší 26 let xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx studia, xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pěstounské péči xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí 130), pokud tyto xxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2021 xxxxx xx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytující xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x osoby mající xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx příspěvek na xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 131), x to xxxxxxx xx xxxx 2 let xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxx xxxxxx; podmínka xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx xx xxxx, xx kterou tento xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx souběhu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Mají-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x), s) x x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tyto xxxxx.

§7x

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osobu.

§7a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2021 Xx. x účinností xx 2.8.2021

§8

Povinnost platit xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je poplatníkem x paušálním režimu, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činné, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx vzniká pojištěnci xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání (§2 xxxx. 3);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx [§5 xxxx. b)];

c) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x);

x) xx xxxxxxx xx po xxxxxxx do České xxxxxxxxx pojištěnec přihlásil xxxxx odstavce 4 x příslušné zdravotní xxxxxxxxxx;

x) kdy se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x);

x) xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx nepřetržitém xxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxx 1995; xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 a 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. dubnu 1995, xxxxxxxx pojištěnec

1. xxx x cizině xxxxxxxxx pojištěn,

2. v xxxxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxxx hrazené xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxx stanovenými x §6. Xx xxx xxxxxxx zaměstnance do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) x pracovního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx práce, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

b) u xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx podmínkou členství xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x družstvu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práci, za xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx družstvo, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx činných xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání se xxxxxxxx den, xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxxxx činných xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x za den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce soudce,

f) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx nebo kteří xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové zastupitelstva xxx, od xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev městských xxxxx nebo městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kteří xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxx x pracovním xxxxxx, xxx vykonávají xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx. Xxxx-xx dosavadní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx po uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx konání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx zvolených xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx zvolení, a xx xxx ukončení xxxxxxxxxx se považuje xxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě den xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx vlády, prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx a členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx arbitra, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx den nástupu xx funkce, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx h), xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx zvoleny do xxxxxx a jejich xxxxxxxxxx nevznikl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nástupu do xxxxxx, a za xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx den, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxx xxx dobrovolným pracovníkem xxxxxxxxxxxx služby,

k) x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx 109), xxx, od xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx důvodů, xxx xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx den ukončení xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx pracovní poměr xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx a) až x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jejímž xxxxxxx mu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx dnem, kdy xx xxxx xxxxx §7 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podle §7 xxxxxxx pojistného.

(4) Pojištěnec xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x cizině xxxxxxxxx pojištěn x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx však xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně. Xx xxxxxxxx dne xx xx xxx, xxx xx pojištěnec x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlásil, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a jeho xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x cizině x xxxx délce, xx xxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxx, jako xx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx se x takovém xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx celou dobu, xxx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx doplatit zpětně xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx netrvalo xx xxxx takový xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx považuje xxxxxxxxxxx xxxxx delší xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymáhat xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx nevymáhá při xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx x xxxxxx, před xxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, neplatil xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxx délce, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx jako počátek xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 vzniká narozením xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx osoba dovršila 60 dnů xxxx.

§9

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pojistného a xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10)

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx zaměstnanec, ze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXXXX POJISTNÉHO

§10

Oznamovací xxxxxxxxx plátců xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx (§2 odst. 3) x xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxxxx,

x) změně zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx pojišťovny, kterou xx zaměstnanec xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx státu xxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxx, x xx x x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xx xxxx skutečnosti xxxxx.

X oznamovaných skutečnostech xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pobyt a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pojištěnec, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx dne, xxx xxxx činnost xxxxxxx xxxx ukončil. Xxxxxxxxxx, podnikající xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost x tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 80). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, učiní-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; povinnost xx splněna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx osmi xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x), oznámit xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx skutečnosti xxxxxxxx xxx vznik xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxx §7. Xx xxxxx zaměstnané xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx poručník xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxxx matka xxxxxx v den xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní pojišťovně, x které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x den xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xxxx 10 xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx pojištěna xxxxx dítěte x xxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx matka dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx otec xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx narození Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§10a

Živnostenské xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 věty xxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx ve stanovené xxxxx 81) zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx ve xxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx pojišťovna").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkonu živnosti, x to x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Živnostenské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x mezích xxx působnosti vzájemně xxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006

ČÁST XXXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), který xx xx smluvním vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce,

c) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx smluvními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádnou úhradu,

e) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx nemá se xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx hrazené v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x velmi xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx ve smyslu xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropské xxxx 114) (xxxx xxx "xxxxxx onemocnění"), včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, hrazených xxxxx xxxxxx zákona,

g) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx zdravotním pojištěním,

i) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16a,

x) xx vystavení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického prostředku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16b xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §16b odst. 2.,

x) na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx neodkladnou zdravotní xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx péče, pokud xx xxxx poskytnuta xx území České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx služby, xxxxx xx byly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), x xx xxxxx xx xxxx stanovené xxx xxxxxx takových xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx čerpat xxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Má-li xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, může xxxxx stížnost xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cvičení nebo službě x xxxxxxxxx nasazení x žáci xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx, xxxx pojištěni x Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx Vojenské zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vojenské xxxxx. Xx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx přechodem do Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx účelu xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 11) jména, xxxxxxxx, xxxxxx pobyty x xxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx studium xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx změnu zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx 12 xxxxxx nezapočítává doba xxxxxxxxx x Vojenské xxxxxxxxx pojišťovny. Xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, 50) s xxxxxxxx vojáků x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x aktivní záloze, xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x za žáky xxxxxxxxxx škol, 51) xxxxx xx připravují xx xxxxxx vojáka x povolání x xxxxxx xxxxxx x xxxxx službě, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx x povolání, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx poskytnuté Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péči poskytnutou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22), xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany a xxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nástupnickou zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikla, xxxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) U xxxx, x xxxxx xx xxx provedeno xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xx policejní xxxx xxxx je xxxxx xx x xx xxxxxxxxx, a xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 66) x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11a

(1) Xxxxxxxxx pojišťovnu xxx změnit jednou xx 12 xxxxxx, x to vždy xxx x 1. xxx xxxxxxxxxxxx pololetí. Xxxxxxxxx opatřenou xxxxxxxx xx pojištěnec, xxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx poručník povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx této xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx jednu x xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx dalším přihláškám xx již xxxxxxxxxx, x xx ani xxxxx, xxxx-xx podány xx stanovené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx pojištěn, vstoupila xx xxxxxxxxx,

x) byla xxx xxxxxxxxx pojišťovnou, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nucená xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx sloučení zdravotních xxxxxxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx,

x to xxxx x xxxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až c).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za osoby x omezenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx právo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dítěte x xxx xxxx xxxxxxxx. Není-li matka xxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, stává xx xxxx narození xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx pojištěn xxxx xxxxxx x den xxxx narození.

(5) Změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xx přidělení xxxxxxx xxxxx dítěti, x xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§12

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10,

x) sdělit x xxx nástupu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx x xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxx trvání xxxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxx do osmi xxx ode dne xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx vět je xxxxxxxxxxxxx povinen pojištěnci xxxxxxx potvrdit. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zaměstnanci úhradu xxxxxx, xxxxx zaplatil x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxxx režim,

e) xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlídkám, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závazné právní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně průkaz xxxxxxxxxx xxx

1. zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x);

2. změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle §8 odst. 4,

x) xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx 30 dnů ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxx; pokud xx pojištěnec v xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) při změně xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx samostatně xxxxxxxxx činnou,

m) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a,

n) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jí dříve xxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, skutečnost, xx přestal být xxxx xxxxxxxxxxx, a xx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx doložil podle §16b xxxx. 1, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, změnu xxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx 8 xxx xxx xxx, xxx se x xxxx xxxxx xxxxxxxx, x doložit ji xxxxx příslušného xxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx služby

§13

(1) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx utrpení, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jsou x xxxxxxx xx současnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx poskytování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx

x) xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, lékárenská, klinickofarmaceutická, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, posudková, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx péče x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cestovních nákladů,

d) xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx určených x transplantaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x z xxxxxx xxxxx do místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x tohoto xxxxx,

x) xxxxxxxx odebraných xxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pitva xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx své osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; tuto xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce x xxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x cizině, a xx pouze xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx takových služeb, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xx byly xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podmíněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazeny xxxxx xxxxxx, použije xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxx poskytnutí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazena xx zdravotního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xx takovou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Státního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxxx") xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxx podmínky xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14a

Výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4 xx xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5 x xxxxxxxxxx Ústavu xxxxx části xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož základě xx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení").

§14a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14b

Předchozí souhlas

(1) Xxxxx xxxx nařízením vymezit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx udělením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vymezit xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx časové xxxxxxxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx obyvatelstvo.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předchozím souhlasem.

(3) X xxxxxxx předchozího xxxxxxxx rozhoduje příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištěnce. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx zdravotnímu xxxxx xxx čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čerpání xxxxxx xxxxxxxxx přeshraničních xxxxxx,

x) xx důvodná obava, xx xx čerpání xxxxxxxxx přeshraničních služeb xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

c) ohledně xxxx, xxx xx xxxxxxx přeshraniční služby xxxxxxxxxx, xxxxxxxx důvodná xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytovaných x x bezpečí xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx x xxxxxx x časové dostupnosti xxxxxxxxxxx služeb.

(5) Zdravotní xxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx pojištěnce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx zároveň posoudit, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud jsou xxxx podmínky xxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx nařízení; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedl, xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx, xx byl xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 60/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§14x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx, kterým xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx místo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a kontaktní xxxxx kontaktního xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx a xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Název a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x zdravotní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx informace o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) kontaktních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vztahují,

e) xxxxxxx pacientů, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) náležitostech, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx dále xx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx služby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) přístupnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x Xxxxx xxxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením,

c) možnosti xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a podmínkách xxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) právech pacienta x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xxx poškozen na xxxxx právech, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x újmě v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Při poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x tohoto zákona. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 se xx žádost xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příkladů xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropskou komisí, xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx příslušné x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místu poskytovat xx jeho žádost xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxxxx a bezplatně, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 60/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

§15

(1) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Ze xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx nehradí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx doporučení registrujícího xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve věku xx 18 xxx xx dne dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx ženám xx xxxx od 22 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxx,

xxxxxxx třikrát xx xxxxx, nebo xxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeneseno do xxxxxxxxxx xxxxxx ženy xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx ženy, xxxxxxxxx xx xxxxx

(4) Xx xxxxxxxxxxx pojištění se xxxx xxxx hradí x xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx náročném xxxxxx xxxxxxxxx obsahující tyto xxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxx stafylokokovým xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx proti xxxxxxx xxxxx,

x) sérum xxxxx xxxxxxxxx,

x) imunoglobulin xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx X,

x) xxxxxxxx toxoid,

j) vakcína xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx organofosfáty, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx).

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xxx xx Xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx (§39h). X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 2 xx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx moderní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx moderní terapii xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx Ústavem opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Xx zdravotního pojištění xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotnické prostředky, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx terapii x xxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročném, v xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx úhradě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx x xxxxx, pokud xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx úhradu, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx používání xx x odborného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx dostatečné xxxxxx x terapeutické účinnosti,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx jsou prvním xxxxxxxx přípravkem xxxxx §39b xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx registrace xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx léčivý přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx český xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po celou xxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, nebo

f) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx předpisu s xxxxxxxx potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx účinností xx rozumí schopnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxx klinické xxxxx. Xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xx xxxxxxxxxxxx x nejbezpečnější xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39da, účelnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xx nejúčinnější x xxxxxxxxxxxxxx léčby, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ovlivnění tohoto xxxxxxxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xx xxxxxxxx") xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 2.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; nákladová xxxxxxxxxx je hodnocena xx xxxxxxxx x xxxxxxx terapeutickým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx obecně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx xxx srovnatelných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx terapeutický účinek xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx terapeutickém xxxxxx znamenají xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx při vyšších xxxxxxxxx a vyšším xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl nákladů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxx xx léčbu x použitím jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžaduje xx xxxxxxxxxx hodnocení nákladové xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx do rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx x xxxxxxxxx revizi podle §39l x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx stavem před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze základní xxxxxx stanovené xxxxx §39c odst. 2 xx 5,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo indikačního xxxxxxx xxxxxxx xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11, nebo

e) xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x podmínek xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx rozhoduje x

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxxxxxx vyúčtování, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx léčivým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely,

d) xxxxxxxxx, změně x xxxxxxx maximálních xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (xxxx xxx "cenový xxxxxxx") 84),

x) xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovení, změně x xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx přípravek, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je rozhodnutím Xxxxxx podmíněna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele.

(12) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x návodu x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

(13) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx prostředky x rozsahu a xx podmínek stanovených x xxxxx sedmé x v příloze č. 3 x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx; úhradovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu osmimístným xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx skupina"),

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úhradové xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití x zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) rozhoduje x vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku z xxxxxxxx skupiny a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx skupin,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xx xxxxxxx předepsání na xxxxxx x xxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(15) Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxx xxxxxx.

(16) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx přípravky, xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx výkony provedené x xxxxxxx zájmu x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx a xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž cílem xxxx zachovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Hrazené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx xx dožádání soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle předchozí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx který xx zdravotní služby xxxxxxxxx, xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; jde-li x úhradu xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyúčtování Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x tomto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx hradí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx zřizovatele xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postupem xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx jinak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehrazené, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jedinou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§16a

Regulační poplatky

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen hradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 90 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohotovostní xxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx služba").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xx 3 let xxxx 111), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 89) nebo xxxxxxxx x výkonu ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením 97) xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x zařízeních xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx 101) nebo xxxxxxxxxx svěřené xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 112),

x) xxx-xx x pojištěnce, xxxxx xx prokáže xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx o dávce, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 26), xx xxxxxxx 30 xxx,

x) jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 113) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, domovech pro xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimem nebo xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx pojištěnce xx úhradě za xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx stanovený xxxxxxxx xx výši alespoň 15 % jeho xxxxxx 103) xxxx xxx 800 Kč xxxx xxxxx xxxx xxxxx příjem; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ne xxxxxxx xxx 30 dnů, xxxxx je xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) pokud x xxxxx pohotovostní xxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospitalizaci.

(3) Xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx pohotovostní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xx xxxxxxx vystavit xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci na xxxx žádost xxxxxx x xxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx, x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám x rámci vyúčtování xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní čtvrtletí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx čísla pojištěnce, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx váže, x xxx, xx xxxxxxx se regulační xxxxxxxx váže.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen regulační xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx vybrat, xxxxx nejde x xxxxxxx x placení xxxxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 2.

§16x

Xxxxxx doplatků xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xx doplatky xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravky nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, překročí x xxxxxxxxxxx xxxx limit xx xxxx 5&xxxx;000 Xx, x xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxxx 18. xxx xxxx, x u xxxxxxxxxx xxxxxxxx 65 let, xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém xxxxxxxx 65. rok xxxx, xx xxxx 1 000 Xx x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx skutečnost kopií xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx starších 70 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxxxxxx 70. rok xxxx, xx výši 500 Xx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx zákonnému zástupci xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx léčivé xxxxx x xxxxxx xxxxx podání pouze xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx doplatku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař na xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nahradit (§32 xxxx. 2); x xxxxxxx xxxxxxx se xx limitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Do xxxxxx xx nezapočítávají doplatky xx částečně xxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištěncům xxxxxxx 65 xxx, xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 65. xxx věku. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx určených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčbě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku, o xxxxxx xxxxxxxxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xx do 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xx kterém byl xxxxx překročen. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit pojištěnci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx součtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do limitu xx příslušné kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, x to xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx po uplynutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Částku xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 Kč, uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx částkou limit xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x 200 Kč.

(3) Při xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny x průběhu kalendářního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx pojištěnec xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxx pojišťovně pojištěnce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxx, xx kterém byl xxxxx překročen. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, celkovou částku, x xxxxxx byl xxxxx tohoto pojištěnce xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doby pojištění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx částka xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení x xxxx xxxx částky.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx započítávají xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx limitu xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxx xxxxxxxx hrazeného xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx doplatku, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx věcného plnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu 22), xxxxxxx x poskytovateli x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx jejich xxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, výše úhrady x regulačních xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx použijí. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, mohou se xxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx tato xxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxx x xxxx xxxxxx hrazených xxxxxx x regulačních xxxxxxx xxx xxxx tento xxxxxxxxxx rok xx xxxx část. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx pouze xxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování x xxxxxx hrazených služeb xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vazby xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňskou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx, které xx xxxxx u xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx určeným Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízeného xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx smlouvou. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx následujícího xxxx, xxxxxxx výpovědní xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx závažných xxxxxxxxx nelze rozumně xxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx. Dále xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x správnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, ustanovení x xxxxxxxxx řízení. Rámcová xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zástupci xxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxx stability x xxxxx finančních xxxxxxxx systému veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx zájem"), x xxxx xx xxxx xxxx vyhlášku. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx čtvrté Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx touto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxx služby jsou xxxxxxx ve vyúčtováních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x bodovými xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxx xxxxxx vykazování (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx účelem provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx subjektům poskytujícím xxxxxxx xxxxxx, zajištění xxxxxxxxxx hrazených služeb xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxx hodnotou"). Poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout xxxx xxxxxx vykazování.

(5) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, hodnoty xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx, výši xxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, xxxxxxx její obsah Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným xxxxxx, xxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx 30. 6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx není x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxx, výši úhrad xxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx omezení xx xxxxxxxxxxx kalendářní rok Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx x xxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Vyhláška xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx použije, xxxxx xx poskytovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx pojistného plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedohodnou x xxxxxxx úhrady, xxxx úhrady, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxx, léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxx xx smlouvě xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx stanovené Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx způsobu xxxxxx. Xx smlouvě může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsob úhrady xxxxxxxx přípravků při xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x výrobcem.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvním xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, smluvním xxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, svým rodičům, xxxxxxxxxx, dětem, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaručuje Xxxxx xxxxxxxx komora xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx xxxxx uzavřenu xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

2. xxxxx osobám, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "smluvní xxxxxxx"), pouze zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx postižené, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna uzavřela xx xxxxx účelem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x dětí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx korekci xxxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx účtu smluvním xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcky,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předloženého xxxx xxxxxxxx pokytovatelům nebo xxxxx smluvním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky,

d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

1. xxxxxx přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx původcem XXXX XxX-2, xxxxx byly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího distribuci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 123), xxx-xx x očkování xxxxx §30 odst. 2 xxxx. g),

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky 121), XXX xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví 122),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přepravovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x pitvy.

(8) Došlo-li x převodu xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 115), xx jinou xxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xx xx uděleno oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx osoba zdravotní xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemřelém xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 116) xxxx xxxxxxxx xx uděleného oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x touto xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to do 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že původnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypověděla. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx podat xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x osobu, xx xxx byla převedena xxxxxxxxx práva vztahující xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx úhradu poskytnutých xxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxx poskytovatelem a xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxx xxxx xx xxxx 210 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vztahujících xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xx kterého xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 xxxx. x) bodů 2 x 3 a xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx do 60 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx a xx stejné xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx 2 x 3 x xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx 2 x 3 x xxxx. x) xxxx xxxxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx výši xxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezveřejní xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, které xx xxxxxx poskytovatele, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

(1) Za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna Xxxxx repupbliky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 22) xxxxxxxx xxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud x xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx požádá x současně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxx poskytována xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele sociálních xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx a ve xxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 9 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vyplývá způsob x výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb (dále xxx "xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvě"). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatek xx zvláštní smlouvě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovení způsobu x výše xxxxxx xxxxxxxxx služeb pro xxxx tento kalendářní xxx či xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxx, změnu xxxx vyřazení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušná odborná xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdružená x Xxxxx lékařské společnosti Xxxx Evangelisty Xxxxxxx, xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou, zdůvodnění xxxxxx, popis xxxxxx x bodovou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výpočet jeho xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx posouzení účinnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a porovnání x prokázaným xxxxxxxx xxxxxxxx existujících xxxxxxx xx stejné nebo xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokyny xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx bodové hodnoty xxxxxx x bodovou xxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní x xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 30 dnů.

(3) Xxx hodnocení xxxxxx x xxxxxxxxx hlediska xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která návrh xxxxxx. Činnost pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů se xxxx jednacím xxxxx, xxxxx uveřejní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průběžně provádí xxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x seznamu zdravotních xxxxxx, aby xxxxxx x bodovými hodnotami xxxxxxxxxx vývoji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx, že xxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxx vývoji v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx výkonů x xxxxxxxx hodnotami xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

(1) Sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 x 5 poskytnou xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx plných xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx protokol o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx a xx jakého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx jednání přítomen, x jakých návrzích xx jednalo x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích přijata.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§17c vložen xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx pojištěnce (xxxx xxx "xxxxxxxxxx lékař"); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx asistentky, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Ošetřujícím xxxxxxx xx pro xxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb jako xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx nehrazených xxxxx §16,

x) xxxxxx průvodce xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx podle §25,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §33,

x) xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x dětských odborných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxx xxxxx,

x) vyjmenovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx,

x) vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepisovaných xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu,

i) xxxxxxxxxxxxx stomatologických xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx konopí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovený x §32b odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) poskytne xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxxx péči. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxx úhradu x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku pojištěnce xx poskytnutí zdravotních xxxxxx jako hrazených (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxx příslušný xxxxxxxxxxxx, xxxx pojištěnec, xxxxx nárok xx xxx xxxxxxxxx.

(4) Vyhoví-li xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxx xx posouzení xxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxx xxx tomu, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx správním xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správním xxxxxx. Xxxx skutečnost xxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxx x xxxx, xxx návrh podal. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Účastníkem xxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx.

(7) Rozhodnutí xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli, xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx vyhověla xxxxxx xx posouzení xxxxxx, nejsou přípustné xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvody, xxxx prokáží-li xx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Spolu x xxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx.

§20

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxx jmenované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 2 členové xxxxxxx komise mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Člen xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx absolventem magisterského xxxxxxxxxx programu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 19). Xxxxxxx jeden xxxx xxxxxxx komise xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx

x) udělení předchozího xxxxxxxx xxxxx §14b,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení,

c) náhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrady xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4,

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Usnesení, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx předseda, xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřený člen xxxxxxx xxxxxx, vydat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Souhlas xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřuje člen xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxx je xxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx nahlížet.

(6) Xxx činnost revizní xxxxxx xx použije §134 odst. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxx.

(7) Za xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rozhoduje Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§22

Zvláštní ambulantní péče

Hrazenou xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxx xxxx chronickým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závislým xx cizí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx poskytována xx xxxxxxx doporučení

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx lze hradit xxxxxxx po dobu 3 xxxxxx; doporučit xx xxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neuvedeného x bodě 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx dobu 14 xxx,

3. lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

4. lékaře poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx příjmu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx po dobu 14 xxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx péči xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx, xxxx

6. ošetřujícího lékaře, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx xxx hradit xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx i xxxxxxxxx,

x) zdravotní xxxx xx stacionářích, pokud xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx x xxxx umístěny x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 25)

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx péče poskytovaná xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17a,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx psychiatrie xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx takovou xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxx x).

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx o osoby x terminálním stavu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xxxx.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§24

§24 zrušen právním xxxxxxxxx x. 369/2011 Xx.

§25

Pobyt průvodce xxxxxxxxxx x lůžkové xxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně hrazenou xxxxxxx; pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

(2) Xxxxx xxxxxxxx hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx pojištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx hospitalizace

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hospitalizace xx 3 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx nutnou xxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxx propuštěn xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně náklady xx xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§28

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxxxx výkony provedené x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx lékařem xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Preventivní xxxx

§29

(1) Hrazenými xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx

x) v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx minimálně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxxx dispenzární péče,

b) x 18 xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx x dále xxxx jedenkrát xx xxx xxxx, nejdříve xxxx 18 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) u xxxx x xxxxxxx ve xxxx do 18 xxx dvakrát xxxxx,

x) x xxxxxxxxx žen xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx a dále xxxxxxxx patnáctým rokem xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxx službami xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 53)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx x pojištěnců, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxx starší 6 xxxxx; xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx tuberkulinový xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx diabetem x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové xxxx nebo v xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx režimem,

5. proti xxxxxxxxxxxxx infekcím, xxxxx xxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxx látky aplikovány xx xxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx provedené do xxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pneumokokovým xxxxxxxx, invazivnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx původcem Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx typ b x xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx s porušenou xxxx zaniklou xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxx pojištěnců x indikovanou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pojištěnců x xxxxxxxxxx autologní xxxx xxxxxxxxx transplantací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které vyžadují xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx u xxxxxxxxxx po prodělané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx infekci,

7. xxxxx invazivním meningokokovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx X, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, a xxxxxxx X, C, X, X, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx čtrnáctého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx pojištěnce; xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx stanovených v xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx očkovacích xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxx klíšťové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nad 50 xxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nákaz,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx písmenem x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů,

e) xxxxxxxxxxx HIV, xxxx XXX x HBsAG x dárců xxxx, xxxxx, orgánů x xxxxx a xxxxxxxxxxx XXX prováděnou ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxxxxxx pojištěnec xxxxxxx, s xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx vyšetření,

2. xxxxxxxxx xxx soukromých x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací látky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; hrazené xxxxxxxx xxxxx schvaluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 vyvolanému xxxxxxxx XXXX CoV-2, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku pořízeným xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxx X(2020) 4192 xx dne 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxx COVID-19 jménem xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zdravotní xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnců xxxxxxx vláda nařízením,

h) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dovršení xxxxxxxxxx xx dovršení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; hrazenou službou xx dále x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx aplikace xxxxx xxxx více dávek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělení xx Sbírce xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 let xxxx xxxxx xxxxxxx; hrazené xxxxxxxx látky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xx formou xxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

(3) Hrazenými xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b),

b) xxxxxx materiálů x xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Státním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx péče

(1) V xxxxx hrazených xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx skupinách:

a) xxxxx do xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx dětem xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, a xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mladistvým,

d) xxxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx používají hormonální x nitroděložní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ohroženým nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx za účelnost x xxxxxxxxxx dispenzární xxxx. Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x zdravotnických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx léčivých přípravků x zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. 31)

(2) Požádá-li xxxxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx látkou, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx lékovou xxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx právním předpisem 32) xxxxx léčivým xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předepsaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 3 x xxxxxx zákonu

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a přílohou č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx uplatněné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; takový zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytnutím xxxx xxxx xxxxxxxx hrazeného xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxxxx podle §32a, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxx osobě xx zdravotnický xxxxxxxxxx x xxxxxxx s přílohou č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek zůstává xx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx zdravotnické prostředky x smluvní xxxxxxx xxxxx v souvislosti x výdejem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx povahy, a xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob; xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku.

§32a

Cirkulace zdravotnických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx zdravotní xxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx použitelnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x ním x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx režim xxxxxxxxx, xxxx označeny v příloze č. 3 k tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištěnci poskytnout x xxxxxx cirkulace xxxxxxxxxxxx prostředek, x xxxxx xx xxxxxx xxxx skutečně uplatněnou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2 000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxx rozdíl xxxxxxx. Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx režim cirkulace, xxxx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx xxxx xxxxxxxx skupiny, x nichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatněnou xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stanovenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 000 Kč, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, x xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxx, x u xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přesahuje 2 000 Xx, může xxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx uplatněnou cenou xxx xxxxxxxxx spotřebitele x stanovenou xxxx xxxxxx. Xxxx-xx dohoda xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx §32 odst. 3 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 druhému x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazen xx xxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hrazen x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2018 x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxx x úhradové xxxxxxx v xxxx xxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 nebo 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx x každému xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jde x zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osob.

§32x

Xxxxxxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx připravovaný xxxxxx xxxxxxxxx s obsahem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 119) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 119), a xx xx xxxx 90 % xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx, x množství xxxxxxx 30 x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 84) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx léčebného konopí xxx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem 119). Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 120), nebo, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dostupné xxxx xxxxxxxxx-xx Ústav xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx předepisujícího lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx léčivého přípravku x x množství xxxxxxxxxxxx limit xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xx zdravotní stav xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem 119).

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu vlády xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotního pojištění xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obchodních xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx výrobce xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx trh České xxxxxxxxx nebo, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku pořízeného xxxxx §112b xxxxxx x léčivech, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx věty první xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 12.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx mimořádného xxxxxxxx x cenovém xxxxxxxx 84) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx provedeného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu 130); xxxx-xx takový xxxxxxxxxxx xxxxxx, zohlední xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 hradí xx výši ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx odstavce 1 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojená x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účelné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx po xxxx x xxx xxxxxxxx, nejdéle však 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, a to xx základě vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Mimořádné xxxxxxxx je vykonatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1; xxxxxxxxxx §39h odst. 3 xx xxxxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§33

Xxxxxxx rehabilitační xxxx

(1) Xxxxxxxx službou xx xxxxxxx rehabilitační péče, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesu, xxxxx xxxxxxxxxx doporučil xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ambulantního xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx hospitalizaci; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx péče x poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxx výskytu přírodního xxxxxxxx xxxxxx nebo xx území x xxxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxx x léčení, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(4) Xxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče navazuje xx lůžkovou xxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zaměřena xx xxxxxxxx, zabránění xxxxxx xxxxxxxxxx x nesoběstačnosti xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx invalidity. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytuje x xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx předvolá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lázeňské xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx naléhavosti xx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxx měsíců, děti x xxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx plně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Příspěvková xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx je poskytována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx službami xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxx xxxx být xxxxxxxxxx jednou za xxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x dorostu xx 18 xxx xx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx 18 let ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) U xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xx doporučil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx podle xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poprvé xx označuje jako xxxxxxxx léčebný xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx indikaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx základní léčebný xxxxx, se označuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx základního léčebného xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxxxxx indikace, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nástup xxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx, kde xx xxxx lhůtu důvodné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx jednotlivých indikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x další xxxxxxx kritéria vztahující xx k jednotlivým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu (Xxxxxxxxx xxxxxx xxx lázeňskou xxxxxxx rehabilitační xxxx).

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčebného pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx. Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na 21 xxx x případech, xxx byl xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx revizním xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxx x xxxxx 14 dnů (dále xxx "indikovaný xxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu x xxxx délku xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dospělé, děti x dorost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kontraindikace, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx nachází xxxxxxxx léčivý zdroj xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx.

§34

Xxxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx službou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, praktický xxxxx xxx děti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nemoci, u xxxxx se dětem x mladistvým xx 18 let poskytuje xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x indikační zaměření xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebnách) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případech, xxx xx xxxxxxxx k xxxxx x dětských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x indikacemi x xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhoduje o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xx 15 xxx xxxxxxxxx oslabeným xxxxxx nepříznivého xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dětem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx životním xxxxxx x dětem x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevyžaduje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potvrzený xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x ozdravovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 21 xxx; xxxxx xxxxx xx možný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§35a

Transplantace tkání x xxxxxx

Xxxxx tkání, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxx xxxxxxxxx s odebranými xxxxxxx, buňkami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jeho cestovních xxxxxxx x dopravu xxxxxxxxx xxxxx hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x náhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Hrazenou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli, od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, mezi smluvními xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, je přeprava xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 hradí zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejbližšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx schopen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X mimořádných xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx

x) je to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx doprava,

b) xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; x xxxxxx přepravě xxxxxxxxx ošetřující xxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx se převážně xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xx indikována xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i jinému xxxxxxxx, pokud tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveným xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Vyžaduje-li xx nezbytně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx život, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, buněk x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x dopravu xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hradí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěncem.

(2) Xxxxx xx pojištěnec, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxx podle §36, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Posudková xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x dočasné xxxxxxxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §191 zákoníku xxxxx důležitými osobními xxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxxxx.

§38x

Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx metody x xxxxxxx, při xxxxxxx dochází x xxxxxx xxxxxxxxxxx buněk, x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, x to pro xxxxxxxxx možnosti umělého xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indikovanou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nehradí xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§39

Xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxx x pitva

Hrazenou službou xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, pitva, xxxxxxxx x xxxxx x nejbližšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxx druh xxxxx podle Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x přeprava x pitvy xx xxxxx, xxx k xxxxx došlo, popřípadě xx místa pohřbu, xx-xx xxxx místo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx než xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pitva a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX X ÚHRAD XXXXXXXX XXXXXXXXX A POTRAVIN XXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxx cenového xxxxxxxx 84) stanoven xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cen, xxxxxxxxx Ústav.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 6, xx výši

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lucemburska, Xxxxxxxx, Rumunska, Řecka, Xxxxx x Xxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx"), které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx §17 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí x registraci léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobcem potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li ujednání xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 1 roku x xxxxxxxxx lhůtou xxxxxxx 3 měsíce xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely na xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx písmen a) x x). Je-li xxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dostupná x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx cena výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxxx u xxxxxxxx terapeuticky porovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx totožný xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx referenčního xxxx. Xxx výběru xxxxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxxx balení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zahraničních cen x xxxx měny,

b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx posuzování dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 6,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zahraniční xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x použití xxx xxxxxxxxx maximální xxxx,

x) xxxxxxxxxx odchylku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx §17 odst. 2,

x) způsob stanovení xxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u kterých xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve stejné xxxx xxx xxxxxxx xxxx léčivého xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx tuzemský výrobce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx xxxxxx léčivý přípravek xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, které xxxxxxxxxxx regulaci ceny xxxxxxx xxxxxxxxxx maximální xxxx.

(4) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x případě, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxx xxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 8,

x) žadatel x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x řízení xxxxx §39g xxxx. 9, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x) nebo §39g odst. 10.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x referenční xxxxxxx podle odstavce 4 a dále xxxx cenu xxxxx x

x) 30 % x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx x systému xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") pouze 1 xxxxxxx biologický přípravek,

b) 40 % x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx x léčivech x xxxxxxx, xxx xx x systému xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 15 % v xxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x léčivech x xxxxxxx, kdy je x xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 x xxxxxxxxx xxxx stanoví xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxx.

(7) Maximální xxxx xxxxxxxx přípravku stanovenou xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 nelze xxxxxx xx provedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39p.

(8) Xxxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxx léčivou xxxxx, kterou lze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxx (xxxx jen "xxxxxx inovativní xxxxxxxxx"), x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nákladové efektivitě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx praxi x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenou xxxxx cenového xxxxxxxx 84), xx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve výši xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x případech, xxx xxxxx použít xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) nebo x).

Xxxxxx stanovení xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx

§39x

(1) X xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx vydat x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neregistrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx specifického léčebného xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 67). Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximální cenou 84), Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx již xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx probíhá xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xx x léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopadu xx rozpočtu, s xxxxxxxxxx nákladů xx 1 pacienta a xxxxxxxxxx počet pacientů xxxxxxxx xx xxx, x xx v xxxxxxxxx uvedených x §15 xxxx. 9,

x) xxxxxxx zájem (§17 xxxx. 2),

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx balení,

f) obvyklé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx délka xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) jeho nahraditelnost xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx úhrad x xxxxx posuzovaného léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) předpokládaný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxx x xxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současným vědeckým xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx specifického léčebného xxxxxxxx 67). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x souhrnu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přípravek, který xx xxxxxxx léčivou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x shodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx v xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx. Xxxx xx podobným xxxxxxxxxx rozumí biologický xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podobnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx biologické xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx lékovou xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx přípravkem, se xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelný. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí takový xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx podána xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x pořadí.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx posuzovaného xxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxx x podmínek xxxxxx léčivého přípravku, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx za xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx terapeutické xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. d) x Xxxxx xx xxxxxxxxxx, vyjma xxxxxxx, xxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxx zdravotními pojišťovnami x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný. Xx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx požadováno stanovení xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §39f xxxx. 8,

x) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx §39g odst. 9,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxxx přípravku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek úhrady xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný, xxxx požádá o xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx přípravku,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx §39g xxxx. 10 x

x) xx xxxxxx xxx xxxxxx x stanovení maximální xxxx podle §39a xxxx. 4 nebo 5, xxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx cenové xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §39a xxxx. 5. Xx neplatí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 x více xxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx první xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje podmínky xxxxxxx x odstavci 5, xxxxxxx Xxxxx xxxx úhrady xxxxx §39c xxxx. 8 x tuto xxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §39a xxxx. 5.

(8) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 9.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx registrace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx podmínky xxxxxx.

(10) Léčivému přípravku xxxx potravině xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže x dosaženého poznání x xxxxx xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxe,

c) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx x),

x) jde-li x vysoce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx náklady xx xxx představují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x České xxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx referenčního xxxx, xxxxxxxxx v dalších xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxx xxxxxxx úhrada vhodná xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxx.

(12) Výše xxxxxx xxxxxxxx přípravků složených xx 2 x xxxx léčivých xxxxx, x kterých je xxxx xxx 1 xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx denní terapeutickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §39c xxxx. 7,

x) xx xxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx obsažené x xxxxxxxx ujednání podle §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xx výši xxxxxx obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39c xxxx. 2 xxxx. d), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) x b),

d) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx léčivý přípravek xxxxxxxx na xxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxx kombinací xxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx cena xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) a x).

(13) Výše úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterých je xxxxx 1 xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxx, xx stanoví

a) ve xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kterékoli xxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx jednotlivý xxxxxx přípravek xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx kombinací léčivých xxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x), je-li xxxx xxxx xxxxx, než xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xx xxxx úhrady xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(14) Pro xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxxxx 12 x 13 xx použije §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přípravku podle xxxxxxxx 5 až 7,

x) použití postupů xxxxx §39b39i pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely v xxxxxx xxxxxxxx nedělených xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx léčivým xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výši xxx xxxxxxx síly xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady v xxxxxx preskripčních a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků.

§39x

(1) Xxxxx zařazuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxx §39g do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx. Xxxxxx léčivého xxxxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxxxxxx zařazen. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx pro obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravcích x je xxxxxx xxx celou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Referenčními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxx zaměnitelných x xxxxxxxx nebo blízkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klinickým xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Základní úhrada xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) nejnižší ceny xxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx léčivý přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na trhu x České republice xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tutéž xxxxxxx látku, xxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxx potravina xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prodeje x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx potravin xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxx x údajů, xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §39m, činil x xxxxxxxxx období xxxxxxx 3 %, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx zvláštní lékařské xxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úhradě bylo xxxxxxxx písemné xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx na xxxx x České xxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx dne účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx srovnatelně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x tyto xxxxxxxxxxx jsou Xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx známy, xxxxxxx xx zohledňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39a xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx tato xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, dovozce nebo xxxxxxxxxxxx specifického xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 letech xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 letech xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 písm. x), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx České republiky x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx nezávažných xxxxxxxxxx, xxxx nejvýše 60 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx přípravek xxxx potravinu pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx referenční xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx referenční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx by xxx stanovení xxxxxx xxxxx §39b xx 39e xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx látek uvedených x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 léčivý přípravek xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxx, aby nejméně xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxx xxxx hrazen.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavem. Zdravotní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx při odchylné xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx potravinám pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx revize xxxxx x xx xxxxxx xx xx změny x xxxxxxxxxxx revizi xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11.

(8) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx změně xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx změny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x následující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx všech x zásadě terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §39f xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxx navržena xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, že xxxx x souladu x §39b xxxx. 6 nebo 7 xxxxxxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx generikem, snižuje xx základní úhrada xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 o 40 %,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 o 15 %,

x) xx xxxxxxxxxx léčivý přípravek, xxxxxxx xx základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 o 30 %.

(10) Snížení základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §39p.

(11) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) požadované xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx období xxx posouzení dostupnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39b x 39c,

d) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x snížení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx terapeutická xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx onemocnění, nebo xx xxxxxxxxx k xxxxx nezávažných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx terapeutické xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx inovativních xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2, Xxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené v §39f odst. 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrady vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §39f xxxx. 2. Xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx něj současně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, změně nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určený xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, onemocnění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hospitalizacím xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx k invaliditě, xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zraku, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, nebo onemocnění, xxxxx xxxxxxxx předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxx xxx x 20 %. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravku xxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx života, xxxxx xxxxxxx x 30% xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň o 30 % xxxxxx xxxxxxx léčbě, xxxxxxx xxxx x 3 xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx na xxxx 3 let x xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §39c odst. 2; ustanovení §39c xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx dočasné xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7. Xxx stanovení xxxxx xxxxxxx úhrady Xxxxx xxxxxxxx, xxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x zda x době platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dočasné úhrady xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7. Žádost x xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx dočasné úhrady. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x posuzovaného xxxxxxxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx ceny. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx použití na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud Xxxxx x rozhodnutí x stanovení první xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervence nebo xxxxxxxxxx léčby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prokázané, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx stanovení trvalé xxxxxx xxxxx §39h, xx specializované xxxxxxxxxx, xx kterém se x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 11 používá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit poskytnutí xxxxxx údajů zdravotní xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx výši xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydané xxxxx §17 odst. 5. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále povinno xx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doporučených xxxxxxx xxxxx. X xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx také údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů stanoví Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx poregistrační xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §39f xxxx. 1 x 5 a §39f xxxx. 6.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx dopadu xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. X opačném xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx analýzy dopadu xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx x xxxxxxx kompenzace xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikly x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ho x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 50 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti smluvních xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výpočtem x způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxx inovativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx vydaného xxxxx §39h, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxxxx xx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx o registraci, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady, x xx xx převedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hrazenou xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx pro takového xxxxxxxxxx, maximálně xxxx xx dobu 24 xxxxxx. Toto právo xx i pojištěnec, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné úhrady, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku změněno xxxxxxxxx omezení xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx vysoce inovativního xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxx zajistit úhradu xxxxxxx na léčivý xxxxxxxxx po uplynutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx dle xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx, který konkrétnímu xxxxxxxxxx podával vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) kompenzováním xxxxxxx xx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx s držitelem xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dočasné xxxxxx.

(8) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxx §39g xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xx §39c xxxx. 8 xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2.

(9) Xxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dočasné úhrady x léčivého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx terapeutické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h, xxx Ústav xxxxxxx xxxx dočasné xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxx xxxxx §39h. Xx neplatí, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx skupiny x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xx xxxxx jsou již xxxxxxxx jiné léčivé xxxxxxxxx. Pokud má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše xx xxxx dočasné xxxxxx vysoce inovativního xxxxxxxx přípravku s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinností x xxxxxxxxxxx, x xx xxx zohlednění xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Pokud xx dobu platnosti xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku Xxxxx rozhodne o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx podle §39g xxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx využití, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxx inovativní léčivý xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradou splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. To xxxxxxx, xxxxx by jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního léčivého xxxxxxxxx uplynula xx xxxx než 12 xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xx v xxxxxx podle xxxxxxxx 10 prokáže, že xxxxxx inovativní léčivý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dočasné úhrady; x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxx 7 nepostupuje. Xxxxxxxxxx §39h xxxx. 3 xx nepoužije a xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx vykonatelné xxxxxxx nejbližšího seznamu xxxxx §39n xxxx. 1 xx xxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx druhé xxxx xxxxxxxx účinek. Je-li xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx odvoláním, xx předběžně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§39xx

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2 a xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx §39d xxx xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g, Xxxxx xxxxxxxx x xxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx léčivý xxxxxxxxx určený k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xx považuje léčivý xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 125). Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx onemocnění, x xxxxxxx xx xxx xxxxx indikaci vedeno xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx maximální ceny xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx zkrácená xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 a 6. Xx náležitosti xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xx použije §39f xxxx. 1 x 5; x xxxxxxx dále přiloží xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x držitel xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivněna, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace").

(3) X xxxxxx o stanovení xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx posuzují

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx léčebnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ovlivnění onemocnění, x xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx prokazatelný xxxxxx xx zlepšení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Účastníci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Ústav xx 110 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x onemocnění, x xxxxx léčbě je xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx léčby xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx života xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení. Za xxx xxxxxx xx Xxxxx oprávněn vyžádat xx potřebné xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "Ústav xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 126), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xxxx maximální ceny xxxxxxxxx xxxxx §39a, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c x upravené podle §39b x návrh xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx žádat x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 8 správního xxxx xxx xx uplynutí xxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxxx zprávě. Xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx vyjádření účastníků xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx §149 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví za xxxxxx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx §17 odst. 2 xx stanovení xxxxxxxxx xxxx a výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx před vydáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřídí xxxxxxx orgán xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3. Xxxxx poradního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařských společností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Funkční xxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xx tříleté. Xxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxx ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústní jednání. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxx §39o. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx diskuze x xxxxxxxxx zprávě a xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx postoupené Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx různých xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39f odst. 12, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx účasti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §39f xxxx. 12 xxxx xxxxx být x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánem vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx žádosti spolu x xxxxxxxxx zprávou x xxxxxxxx věc xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě,

b) xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xxxx xx jiných xxxxxxxx než jsou xxxxxxx v hodnotící xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx

x) vysloví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Pokud Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x), Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx úhradu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x), Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39d xxxx. 4 xx použije xxxxxxx.

(8) Je-li xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci, xx xxxxx povinen xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxx léčivého přípravku xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 6 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeným x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly vynaloženy x xxxxx v xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xx do xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) V xxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(10) Xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx §39i. Xxxxxxxxxx §39l x 39p se xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x moci xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dopad do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo x xxxxxx rozhodnuto, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nesplnila předpoklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo se xxxxxxx klinická praxe xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 9 xxxxxxx.

(12) Pokud Xxxxx x řízení podle xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x léčbě xxxxxxxx onemocnění poskytnut x xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx souhrnem xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx omezením xxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Nejpozději 4 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx doby xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19.

§38xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§39x

Xxxxxxxx soutěž

(1) Xx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx léčivých přípravků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může Xxxxx xxxxxx soutěž x nejnižší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx soutěž"), xxxxx o xxxx xxxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx vypsat x xxxxx xxxxxx látky x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X úhradové xxxxxxx xxxxxxxxx nabízejí xxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxxx xx obvyklou denní xxxxxxxxxxxxx dávku x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soutěž xx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxx. Elektronickou xxxxx se xxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx soutěže.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx jednotkou xxxxxx formy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxx plná xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx soutěží xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx xx xxxx Věstníku x způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy, x xxxxx xxxxx se xxxxxxxx soutěž xxxxxxxx,

x) xxxxx obvyklých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx distribuovaných xx českém xxxx xx 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxx xx možné se xxxxxxxxxxxx k účasti xx úhradové soutěži, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx zveřejnění oznámení xx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) další požadavky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupného podle §39c xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx látku x lékové xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. c). Podmínkou xxxxxxxxxxx pro účast x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) specifikace xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx cenu xxx konečného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx,

x) písemné xxxxxxxxxx x závazku xxxxxxx x případě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a) xx xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx spotřebitele, x xx rovnoměrně xx xxxx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx terapeutických xxxxx x xxxx léčivé xxxxx x xxxxxx xxxxx, distribuovaných xx xxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx usnesením rozhodne, xx osoba, která xxx xx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není účastníkem. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxx xxxxx odvolání.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neúčastní xxxxxxx 2 xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže xxxxxxx 7 dnů xxxxxx xxxxxx datum a xxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx doručuje pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá platné xxxxxxxx úhradě xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx.

(10) Elektronická xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dne x x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a oznámeném xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 x má xxxxx 1 xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Elektronická xxxxx xxxx nejméně 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx aukční xxxxxxx xx 29. xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x momentálně xxxxxxxx xxxxxx hodnotě.

(12) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxx xxxx xxxxxxx x 2 % xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Ústav xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 x 12 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx ve xxxx Věstníku x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x zastavení úhradové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx úhradová xxxxxx xxxx zastavena, Xxxxx xxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx hodnota"). Xxxxxxxxxx xx doručuje účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx Ústav xxxxx

x) xxxxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx hodnotu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx úhradu xxx xxxxxxxxx spotřebitele, x xx xxxxxxxxxx po xxxx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polovině xxxxxxxx xxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx léčivé xxxxx x xxxxxx formě xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx předcházejících zahájení xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx").

(15) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x odůvodněním,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx Xxxxxxxx, a xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soutěži.

(17) Xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx 10 xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx stejnou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx Ústav xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxx 75 % xxxxxxx aukční xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §39f xxxx. 2. Xxxxxx úkonem v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxx v úhradové xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pátého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx moci.

(19) Po xxxx platnosti xxxxxxx x úhradové xxxxxxx xx xxxxxx přípravky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x lékovou formu, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 17; xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 nebrání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o stanovení xxxx změně xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxx x xxxxx odstavci, xxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx referenční skupiny, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx závazek, xxxx xxxxx odstavce 25.

(21) Xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x úhradové xxxxxxx xx výherce xxxxxxx plnit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxx x takové xxx nezpůsobené x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 19 xxxxxxxxx x závazek x úhradové xxxxxxx xxxxxxx platnosti.

(22) X xxxxxxx, xx xxxxx x porušení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx odstavce 19 xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(23) Xxxxx xxxxxxxxx soutěž xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 10 xxxxxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přijatá xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

(24) Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx látky a xxxxxx xxxxx není xxxxxxxx aukční xxxxxxx xxxxxxxx v elektronické xxxxx xxxxxxx o 2 % xxxxx xxx zahajovací xxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxx Xxxxxx návrh na xxxxxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx. Návrh xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx další xxxxxxxx soutěž nebyla xxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx platí ustanovení xxxxxxxx 6 xxxxxxx. X xxxxxxx případě Xxxxx xxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(25) X xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x změně xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 17, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19 a 23 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx soutěže xxxxxxx xxxxxxxxx. Takové rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxxx §39h xxxx. 3.

§39f

Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx žádost x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Žádost x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

x) držitel xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 67), a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xx-xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx 67),

x) zdravotní xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxx v odstavci 2.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx maximální ceny xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) název xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Ústavem xxxx xxxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx,

x) léčebné xxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxxx úhrada,

f) xxxxxxxxxxxxxxxxx x hodnotitelné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx dosaženo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx úhrad ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx uvedených objektivních x ověřitelných kritérií,

g) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx denní xxxxx doporučenou Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx definovaných xxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely v xxxxxxxx českých, podléhá-li xxxxxx přípravek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tato xxxx xxxxxx xxxxx stanovena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14,

x) xxx xxxxxxxxx Ústavem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx podobný, xxxxx xx xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(6) X xxxxxxx žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterých xx příslušný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx úhrady z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §39b odst. 11 x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx pacientů xx xxxxxxxx xx xxx stanovena x xxxx xxxxxxxxxx,

x) předběžná xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxx dodávek, xxx xxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uzavřená xx xxxxxxxx xxxxx (§17 odst. 2) x držitelem xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx dovozcem léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x specifickém xxxxxxxx xxxxxxxx 67), xxxx-xx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx. f) x v odstavci 6 xxxx. a), x), x) xx x), xxxxx posuzovaný xxxxxx přípravek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx byla v Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x ním x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x žadatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx indikacích. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx úhrada, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatel x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxxxx v odstavci 5 xxxx. x) x x xxxxxxxx 6 písm. x), xxxxx se podle §15 xxxx. 9 xxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity. Xx-xx xxxxxxxxxx použití léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx farmakoterapie, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro odlišné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx přípravek nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx zaměnitelný x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepoužije.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx c), x) x j) a xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx do xxxxxxx x stanovení xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podklady xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x f). V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxx povinny smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 92). Xx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx být dosaženo xxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x neregistrovaných léčivých xxxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx organizací, pokud xxxxxx xxxxx existuje,

e) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací a xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx úhrada, xxxxx denních dávek x balení xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx, výši x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx je léčivý xxxxxxxxx obchodován podle xxxxxxxx 6,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(12) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 2, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxx xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxxxxxx efektivitu či xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx 11 může xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx obchodního tajemství xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx vložením xxxxxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxx spolu x podáním xxxxxxx xxxxxxx Ústavu náhradu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) nebo x), xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vzácná xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx,

x) provedení dalších xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx cen xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li x ni požádán.

(15) Xxxxxxxxxxx odborných xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx podle xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhrady xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nezbytné xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věci samé. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 správního xxxx.

(16) Xxxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx výši, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx k xxxx byl xxxxxxx,

x) x plné výši, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx úkony, které xxxxxx provedeny.

(17) Náhrady xxxxxx xxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího rozpočtová xxxxxxxx, jsou xxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx. Ústav používá xxxx xxxxxxxxxx výhradně xxx zajištění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxx zajistit x xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(18) Rozhodne-li xxx xxxxx, převede Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx stanovené xxxxxx.

§39g

Řízení x stanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx o stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a řízení x stanovení výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejsou-li osobami, xxxxx podaly xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx specifickém léčebném xxxxxxxx, nebo o xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x výši x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 75 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx maximální xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 165 dnů.

(3) Xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx maximální cena xxxxx xxx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 xx 6 nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxx vypočtená xxxxx §39c a xxxxxxxx xxxxx §39b.

(4) Xxx rozhodování x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx léčivému xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c. Při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx úhradu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39b odst. 2 xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx důkazy x xxxxx xxxx xxxxxx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; tuto xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit. Účastníci xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí; xxxx xxxxx Ústav může xxxxxxxxx prodloužit. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx dvakrát. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx navrženou xxxx xxxxxxxxx xxxx pod xxxx vypočtenou xxxxx §39a xxxx. 2 xx 6, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39c x upravenou xxxxx §39b.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(7) V řízení x stanovení xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady, v xxxxxxxxx nebo zkrácené xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 93).

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx §39b xxxx. 5 x 6 x §39f odst. 8 x nepostupuje-li xx xxxxx xxxxxxxx 10, Ústav rozhodne xx xxxxx 30 xxx xx zahájení xxxxxx. Nevydá-li xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxx první, xx xx za xx, xx stanovil xxxx x xxxxxxxx úhrady x xxxxxxx x §39b odst. 5 x 6 xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §39a xxxx. 4 x 5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxxxxx x souladu x §39h odst. 3. X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 2, 4 a 5 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 10.

(10) Xxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx, xxxxxx-xx do 10 xxx xx xxxx zahájení, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 8 a xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx řízení x žádosti x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 8.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39c odst. 2 xxxx. c) nebo x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx není vázán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. X xxxxxxx případě xx odvolací xxxxx xxxxxxx námitkami účastníků xxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny"). Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dodávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uzavřela xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx řádně xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny a x stanovení výše x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx výši x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx výši určené xxxxxxx stanovené úhrady, xxxxxxxxx xxxx obchodních xxxxxxxx a daně x přidané hodnoty (xxxx xxx "nejvyšší xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), maximálně xxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx §39x odst. 6. Xxxxxx účtovaný xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xx xxxx

x) nejvyšší xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx, xxx úhrada pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx a) x xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Není-li rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh za xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx do vykonatelnosti xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny.

(3) Pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx, xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x jejich xxxxx xxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nabylo xxxxxx moci do 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vydáním nejbližšího xxxxxxxxxxxxx seznamu podle §39n xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx změně xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx účinek. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výše x xxxxxxxx úhrady

(1) Ústav xxxxxxxx o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) §39f odst. 2 písm. x) xx c), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx; osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx vyšší, xxx xxxx xxxxxxxxx podle §39a xxxx. 2,

x) §39f xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zahájí xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx §39c odst. 7, xxxx xx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx revizi. Věta xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, x kterých xx xxxxxx v souladu x §39c xxxx. 8 xxxx druhé. Xxxxx zahájí xxxxxx x moci xxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxx, xx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 nebo 5 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx cena, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2.

(3) Xxxxx rozhodne x xxxxxxx, xxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxx schválených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 94). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx referenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachraňujících.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §39f odst. 2 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.

(5) Xxx xxxxxx x změně xx xxxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 1 xx 8 x §39h xxxxxxx. Xx náležitosti xxxxxxx o změnu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §39f odst. 1, 5 xx 11 xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39f xxxx. 6. Ústav žádosti xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečné xxxxxxxxx xxxx. Žadatel, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v §39f xxxx. 6 xxxx. x).

§39x

Xxxxxxx a zánik xxxxxxxxx ceny x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodávány xx český xxx xxxx než 12 xxxxxx, Ústav xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 písm. a) xxxx x), xxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39f odst. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) na xxxxxx osoby uvedené x §39f xxxx. 2 písm. c), xxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxx v xxxxxxx x tímto zákonem x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxx úřední, xxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx dovozce xxxx xxxxxxxx výrobce potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx opak.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §39d xxxx. 6 xxxx 7. X xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx 3 xxx zakázat xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxx dopustila xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nejpozději xx xxxxx 75 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx řízení x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39g odst. 1 až 8 x §39h xxxxxxx. Xx náležitosti žádosti x zrušení maximální xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §39f xxxx. 1 x §39f xxxx. 5 písm. x) xx x) a x) xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx hromadně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenového xxxxxxxx 84) rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxx xxxx vykonatelnosti rozhodnutí x xxxxxxx výše x podmínek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 6, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x zároveň xxxx vedeno jiné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxx podle §39d, xxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39h x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx x výše x xxxxxxxx úhrady u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem, kdy xxxx zrušena nebo xxxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozbylo platnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x postupném xxxxxxx léčivého přípravku x xxxxx; bylo-li xxxxxxxx jeho postupné xxxxxxx z oběhu, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stažení. X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčebný xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x §39g xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 60 xxx, x to xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x osobám uvedeným x §39x xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Ústav xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx uplynutím.

§39k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxx úhrad

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxxxxx x x případě potřeby xxxx xxxx základní xxxxxx, soulad xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Hloubkovou xxxxxx provádí Xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §39f xxxx. 2.

(3) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 Xxxxx xxxxxxxxxx revizní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x postupuje xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx.

(4) Hloubková xxxxxx xx provádí ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx referenční skupiny. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxx léčivých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx revize.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx referenční xxxxxxx.

§39x

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx; stejným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 2 měsíce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x obnovení xxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxx, xx xxxx dovozce nebo xxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Oznámení xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx formuláři xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx podle xxxx Xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely přidělen x rozhodnutí x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hrazena ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx této potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx ji xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx oznamuje Ústavu xxxxxxxxxxxx úplné x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx na trh x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx oznámení xxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x informaci x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx elektronické xxxxxx xxxxx. Xxxxxx obsahuje

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u kterých Xxxxx xxxxxxxxx o xxxx x podmínkách xxxxxx, jejich xxxxx xxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx byly xxxx x podmínky xxxxxx stanoveny, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b odst. 1,

x) základní úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x úplným xxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o maximální xxxx xxxxx x xxxxxx výčtem léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveny.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxxxxxxxx dne kalendářního xxxxxx se xxx x xxxxxx seznamu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx vady ve xxxx maximální xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx jedenkrát xx rok xxxxxxx Xxxxxx Evropské xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx cena xxxx stanovena xx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období zvýšena, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x výší x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx byla xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle §39a§39l x §39p. Údaje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxx jinak xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §39f odst. 11 xxxx 12 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxx nadále xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxx; x xxx xx povinen xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx může Xxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxxxxxx maximálních cen x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, kontrolní xxxx xxxxxxx činností, xxxxx i soudům x xxxxxxx xxxxxx x trestním řízení. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx v řízeních xxxxx části xxxxx

X xxxxxx o stanovení, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx xx doručenou xxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx xxxxxx maximálních xxx nebo xxxxx

(1) Xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby mění xxxx xxxxxxxxxxx cen, xxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxx výší xxxxx všech v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úhradou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f odst. 2 písm. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx úspora finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 30 000 000 Xx xxxxx, xxxx 5 000 000 Xx xxxxx v xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zkrácenou revizi xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx nejméně jedenkrát xx 3 xxxx xx účelem xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Ústav xxxxxx, xx x některé xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx plně hrazen, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx x §39c xxxx. 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx hrazen.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxx x) x případě, xx xxxxxxxxxxxxx úspora finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupině xx xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxx §39c odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxx xx 12 měsících xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ujednání xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39c xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx podle odstavců 1 xx 4 x §39c odst. 9 Xxxxx xxxx xx 50 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Účastníci xxxxxx jsou oprávněni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx návrhy 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Ústav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx zkrácené xxxxxx xx xxxxxxxxxx §39g odst. 5 xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxxxx přepočtem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 7. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x posledním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x podmínkách xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které proběhla xxxxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39l. Xx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely obsahujících xxxxxxx xxxxxxx látku xxxx xxxxxxxx biologickou xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípravcích xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely zařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx provádí xx společném řízení x léčivými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxxx a cestu xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupin. Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x těch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x podmínek xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§39x

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX ZDRAVOTNICKÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX

§39x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xx xxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx skupinu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usazeného xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi x xxxxxxx podle této xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx osob, (xxxx xxx "ohlašovatel") xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx států Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx barevné xxxxxxxxx, dílčí rozdíly x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x určený xxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxx. Xxxxxx stanovisko Ústavu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích.

(4) Zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx a za xxxxxxxx stanovených v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxx

x) xxxxx a xxxxxx sídla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zplnomocněného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) registrační xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 118) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx označující xxxxxx variantu ohlašovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX-XX) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx UDI xxxxx xx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 118), byl-li xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných prostředků, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx"); cenu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx výši úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx ohlašovatel x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx limitem 50 %,

k) smlouvu x sdílení xxxxx xxxxxxxxx xxxx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx x ní uvedeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx skupinu "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxx 100 %; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rizik xx xxxxxxx dopadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stropu pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x ohlašovatele pro xxxxxx xxxx překročení; x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx jednotek x xxxxxx uvede ohlašovatel xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx změny xxxxxxxxx x ohlašovaných xxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39t xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xxxxx. X případě ohlášení xxxxxxx ceny xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přílohu xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx souhlas xxxxx odstavce 5 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxx. 8 xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odůvodnění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Odvolání xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovateli x Ústavu.

(8) Ohlašovatel x ohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) návod x xxxxxxx ohlašovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) platný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxx oznámeným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 118) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXx, XXx x XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxx I xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx anglickém xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zprávy x klinického hodnocení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku nebo xxxxxx osvědčující cenu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na trh Xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx nákladové efektivity x xxxxxx xx xxxxxxxx prostředky zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používáním xxxxxxxxxxxxxx prostředku, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x ohlášení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

§39x

Xxxxxxxxxx xx úhradových xxxxxx

(1) Xxxxx zveřejňuje x xxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §39r xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §39r xxxx. 5 a 8. Xxxxx xxxxx x ohlášením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příloh xxxxx §39r xxxx. 8 xxxx. x) x e). X xxxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 8 xxxx. x) x x) Xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx prostředek xx xxxx xxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nezahájí-li Xxxxx do 45 xxx ode xxx xxxxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zastaví, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ohlášení xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxx zastavení xxxxxx. Xxxxx vydá xxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39r xxxx. 7,

x) uplyne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §39r xxxx. 5,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil xx xxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxx a dodávat xx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx z xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostní nápravné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 118) xxxxxxxxxx xxxx pozbyl platnosti xxxx v případě xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxx I xxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) zjistí, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x §39r odst. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx nejsou x xxxxxxx x §39r xxxx. 8 xxxx xx xxxxx ke xxxxxxx ceny xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx x xxxxxxx s §39r odst. 6.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podat xxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, x němž xx toto xxxxxx xxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx moci xx xxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx kalendářního měsíce. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx moci xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx nastávají xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(7) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxx xxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx.

§39t

Zveřejňování xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx dvacátému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx prostředků hrazených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poukaz, xxxxx xx platný xxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) kódové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělené Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx každou variantu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xxxxxxxxxxx omezení, xx-xx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto zákonu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu,

g) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanoveno x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x číselné označení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx cenu, xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx hodnoty,

j) xxxxxxxxx o xxx, xx rozhodnutí xxxxx §39v odst. 3 xxxx §39x xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu podle xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxxx druhého dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx vyhodnocuje a xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx, xxx návrh xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx zjištění chyby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Ústav xxxxx odstraní nejpozději xx 10 pracovních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsaný na xxxxxx xx ze xxxxxxxxxxx pojištění hradí xx xxxx skutečně xxxxxxxxx konečné xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xx výši

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx navýšeného x daň x xxxxxxx hodnoty,

b) ceny xxxxxxx v rozhodnutí xxxxx §39v xxxx. 3 xxxxxxxx o xxx z xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) přijaté xxxxxx hodnoty uvedené x xxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7 xxxxxxxx o xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx

(1) V případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu o xxxxxxxx ceně podle §39v xxxx. 3 xxxx záměru jedné xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx o vypsání xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 1, xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústav

a) x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx a

b) x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx x rámci příslušné xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx požadována xxxxx.

(3) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 90 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradové skupiny.

(6) Xxxx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx veřejném zájmu xxxxx §17 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skupiny, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x ujednání (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxx xxxx"). Ohlašovatel xx povinen xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx x dohodě x nejvyšší xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x dohodě o xxxxxxxx ceně xx xxxxxx cena xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zdravotní pojišťovna xxxxx Ústavu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxx uzavření. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx vztahuje na xxxxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ceně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nejvyšší ceně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx zařazených x xxxx skupině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx se xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxx xxxxx §39u xxxxxxxxxx xx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Ústav xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohod xx závazkem, x xx xxxxxxx xx 20 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Dohodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx jejího vypovězení. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 1 xxx. Pokud Ústav xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx vztahujících xx x xxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejnižší. Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úroveň ceny xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu přepočtenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, x xx na xxxx platnosti této xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x podle xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trhu x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Národního registru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx účinky rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx moci. X xxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Xxxxx nejpozději 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx úhrady, xxxxxxxxxx xxxxx cenu; x xxxxxxx případě xx platnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx a Ústav xxxxxx nové řízení x dočasném snížení xxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Ustanovení §17 xxxx. 9 xxx xxxx a xxxxx xx použijí xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Zdravotnické xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx které Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx smluvní politiky.

(9) Xxxxx Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přestupku xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, v xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, a to xx prvního xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; ke xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Cenová xxxxxx

§39x

(1) Xx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x úspor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx cenovou soutěž (xxxx xxx "soutěž"). Xxxxxx xxx vypsat xxxxx, xxxxx x xx požádá xxxxx xxxx více zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však 5 000 000 Xx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §39u xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx úhradové skupiny, x xxxxx které xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpořit xxxxxxxxxxxxxxx své smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výherců x

x) xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxx §17 odst. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úspor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxx úhradové xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) označení xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úspory prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxx předepisování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výherců,

d) xxxxxxx Ministerstva zdravotnictví x vypsáním soutěže,

e) xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, do kdy xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx soutěži, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x průběhu xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na soutěži x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx elektronické aukce xxx xxxxxx jednotlivou xxxxxxx zaměnitelných prostředků x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx soutěž. Elektronickou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nabídek, v xxxxx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx soutěže xxxx být pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu bez xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotku xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx pro xxxxx x soutěži je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výhry x xxxxxxx xx trh x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx") a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx dobu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7, x x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xx 1 xxxxxxxxxx xxx předcházející zahájení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Ústavu xxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx zdravotnických informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 3 xxxxxxxxx x xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx soutěž usnesením xxxxxxx.

(2) Xxxxx účastníkům xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxx datum a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Oznámení Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 3 xxxx. x) a x).

(3) Ústav xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx aukce xxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prodlouží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx tohoto podání.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosažená x xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 10 % nižší xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 5 Ústav xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(7) Xxxxx soutěž není xxxxxxxxx, Xxxxx xxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků. Rozhodnutí xxxxxxxx na elektronické xxxxxx desce. Ve xxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx skupinám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účastníků, xxxxx nabídli 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přijatou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx aukční xxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx uváděny xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx přijaté aukční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxx §39w xxxx. 5.

(8) Právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nastanou x xxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 Xxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39x

(1) Xx dobu xxxxxx závazků xx xxxxxxx se všechny x zásadě zaměnitelné xxxxxxxxxxxx prostředky spadající xx xxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx aukční xxxxxxx, xxxxx ve výši xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx připočtení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovateli.

(3) Xxxxx Xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx byl zařazen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx stanovené x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx, x xx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; ke xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7.

§39x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx části xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vyvěšení.

§39z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§39xx

§39xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

ČÁST OSMÁ

§40

Zdravotní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, 39)

x) xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx. 40)

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx povinny uhradit xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §17 xxxx. 7, xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx poskytnuté xxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxx xx smlouvě xxxxx §17 xxxx. 1. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatelům, xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx §17 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 100 Xx xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx x období od 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx den, ve xxxxxx xxx pojištěnec xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxx, ve kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jeden den (xxxx xxx "kompenzace"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx 31. xxxxxx 2015 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Kompenzace xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulačních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, které byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2013 xx xxxx péči vybrat x vybrání xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázal. X xxxxxx červenci 2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 2014 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zálohy xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2015.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ze žádosti xxxx být patrné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodlá čerpat, xxxxx jejich čerpání x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx čerpání. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xx jsou pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 110) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízeními. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx a hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 1.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přiměřená vzdálenost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx trvalého pobytu xxxx x místu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxxxxxx zdravotnickou záchrannou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx x celých xxxxxxxx, která odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dojezdové xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Časovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodkladných x akutních xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx časovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pojištěncům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx náhradní doklad xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna zákonnému xxxxxxxx, opatrovníkovi xxxx xxxxxxxxxxx. Průkaz pojištěnce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, platnost x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je x xxxxxxx občanů České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Průkaz pojištěnce xxxx náhradní xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formou rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxx na jeho xxxxxxxx. Xx průkazu xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx i xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxx. Další xxxxx mohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo náhradním xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) seznam xxxxxxxxx poskytovatelů; xxxxx xxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"); za xxxxx účelem xxxx xxxxxxxxxxxxx povinni sdělovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 30 dnů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx dni xxxxxx čtvrtletí, x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx závazků podnikatele xxxxxx pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(12) Xxxxxxxxx pojišťovny shromažďují xxxxx týkající se xxxxxxxxx řízení vedených xx věcech xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxx pojištěnci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx údaje x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 xx 4, o xxxxxx počtu, xxxxx xxxxxx čerpání x x tom, xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx počtu a x xxx, xxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxx rozhodnuto,

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §14 odst. 2 xx 4 pojištěncům xxxxxxxxx.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx xx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx x xx stanovených xxxxxxx.

(14) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(15) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(16) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

(17) Xxxxxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx popřena xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx provádět xxxxx xxxxx působnosti, xxxxx-xx x vydávání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx prováděno, xxxxx zdravotní pojišťovna x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jednoho roku xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§40x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx práv informace, xxxxx xx vyžádá x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o Veřejném xxxxxxxx xxxx. Poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§41a

Klasifikace akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x metodiky xxxxxxxxxxx x vykazováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx předává Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx programu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x metodiky xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx zveřejňuje na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx účely vykazování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče zdravotním xxxxxxxxxxx, poskytovatelům a xxxxxx subjektům xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxx informací xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx lůžkové péči xx xxxxxx xxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§41b

(1) Pro účely xxxxxx registru všech xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, den, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, kdy xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx zániku tohoto xxxxxxxxx, xxx, od xxxxx xx považována xx osobu x xxxxxxxx dočasnou ochranou xx xxxxx 124), x den, od xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x udělenou dočasnou xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxx právní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 10.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 6, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx do xxxxxx xxx péči x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x svěření xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 6 xxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx péče xxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, kdy se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonatelným, xxx, xxx rozhodnutí nabylo xxxxxx xxxx, x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Xxxxxxxx

§42

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání x xxxxxxxxxxx hrazených služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, x xx x hlediska xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx cen x poskytovatelů x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx revizních xxxxxx. Xxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x revizní xxxxxxxx (xxxx xxx "odborní xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provádějí kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx receptů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 105).

(3) Xxxxxxx lékaři posuzují xxxxxxxxxxxx léčebného procesu xx zvláštním zřetelem xx xxxx xxxxxx x předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx x xx posuzování xxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx léčebné xxxx. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx, léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxx nebo x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x podmínkami stanovenými x xxxxxxxxxx Ústavu x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxxxx prostředek nebo xxxxxx přípravek xxxxxxxxx.

(4) Xx splnění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou revizní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněni vstupovat xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxxxxxx revizního xxxxxx x odborných xxxxxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxxxx léčebný výkon. Xxxxxxxxxxxx poskytuje zdravotní xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vysvětlení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx revizním lékařům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx především x oboru, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxxxxx, vlastníky, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx se zřetelem xx xxxxxx vztah xx kontrolovaným xxxxxx xxxx x předmětu xxxxxxxx jsou důvodné xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně xx xxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx.

(8) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxx revizním xxxxxxx x odborným xxxxxxxxxxx xx splnění úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx. Žádost x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§42x

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§42b

§42b zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§43

(1) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx kontrole státních xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přehled xxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci x xxxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx podle §16a x doplatků za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1. Xx vyžádání xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně formou xxxxxx x osobního xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 12 měsíců včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx §16a a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx xx počet xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxxx zdravotní xxxxxxxxxx pojištěn. Zdravotní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx poručník písemný xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx množstevní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nároku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

POKUTY A XXXXXXXX X POJISTNÉMU

§44

Přestupky

(1) Xxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx závazek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39v xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39v xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxx přijaté xxxxxx xxxxxxx podle §39x xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxx dodávat xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x),

x) písemné xxxxxxxx o nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39c odst. 2 xxxx. x) xxxx ujednání x xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §39e,

x) povinnost xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39da xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdarma xxxxx §39d xxxx. 7 xxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradu vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39d xxxx. 6 nebo 7 xxxx §39da xxxx. 8.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx podle §32 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx pojištěncem nebyla.

(6) Xxxxxxxxx pojišťovna se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní smlouvu xxxxx xxxxxxx k xxx xxxxx §17 xxxx. 9, §17a xxxx. 2 xxxx §39v odst. 6,

x) x xxxxxxx x §40 odst. 10 xxxx. a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx poskytovatelů,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 10 písm. x),

x) x xxxxxxx x §43 odst. 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx x čerpání hrazených xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §52 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 5,

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), c) xxxx d),

c) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. f) nebo xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x),

x) 20 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx ročního obratu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 100 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx. c),

g) xxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami xx xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx 1 000 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 1 000 000 Kč, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. e).

§44x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává

a) Xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 1 xx 4,

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 6,

x) zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx za přestupky xxxxx §44 xxxx. 5 a 6, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxx x pokut xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx příjmu x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x upozornění osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

44b

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10 000 Xx x xxxxxxxxxxxxxx až xx xxxx 200 000 Xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. k) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správním řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 500 Xx. Xxxxxx xxx uložit do xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistila xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx do 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§45

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyměřit xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx 41) x x xxxxxxxx xxxx x ke xxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx péči, s xxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx xxxx nemocí x povolání, xxxxxxx xxxxxxx xx nezjištěna xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx živly xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx k pojistnému xx xx xxxx 5 % x xxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx.

(3) Platební xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxx jednorázově xx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx záznamů 42) x xxxxxxxxxx úrazech, x xx najednou xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx, vždy xxxxxxxxxx xx pátého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 100000 Kč.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolání.

(6) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx vymáhání, xxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, postupuje xx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxx pojištěncům, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů, xx xxxxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx. Xxxx poskytovatelé tvoří xxx smluvních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny (xxxx xxx "xxx").

(2) Před xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výběrové řízení. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

b) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx rozšíření xxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxx se xxxxx o smluvní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterému xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní péče xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě hrazených xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx smlouvu x poskytování a xxxxxx hrazených xxxxxx, x x xxxxxxx, xx-xx zakladatelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx smlouvu x poskytování x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx fyzické osoby xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uchazeč nebo xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příslušném oboru, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx poskytovat zdravotní xxxxxx a xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx.

§47

(1) Výběrové řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"). Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxx na poskytování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxx výběrového řízení xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vymezené území, xxx xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx nabídku; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výběrového xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Členy xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxx zástupce Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické komoře xxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx není žádná xxxxxx příslušná,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx této odborné xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx komise xxxxxxx xxx xxxxx, x nichž se xxxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxx nepodjatosti, a xxxxx blízké xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Členství x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se dozvěděli x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízením. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx výběrového xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

§49

(1) Xxxxxxx komise xxxx její xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je schopna xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx pro něj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx komise. V xxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a stanovení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vyhlašovateli xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx komise. Xxx xxxxxxx xxxxxx končí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx komise xxxxx vyhlašovatel. Xxxxxxx xxxxxxx x účastí xx xxxxxxxxx řízení xxxxx uchazeč.

§50

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. x). Uchazeč xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, nebo xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oboru zdravotní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Uchazeči, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášku x xxxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxx členové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx, x xxxxx xxxxxxx uchazeče, k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxx lékařské komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x České lékárnické xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x pacientům, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x oboru xxxxxxxxx péče, xxxxx xx předmětem výběrového xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx pořadí xxxxxxxx.

§52

(1) Vyhlašovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s uchazečem xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výběrovém řízení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podat návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx znovu až xx uplynutí 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(4) Bylo-li xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx uchazeč xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx podat xxxxxxxxx xx xxx vyhlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx obor, území x xxxxxxxxx pojišťovnu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX

§53

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx věcech týkajících xx xxxxxxxx případů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx §14b,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxx nákladů xxxxx §14 odst. 2 xx 4,

x) xx xxxxxx přirážek k xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §53d,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx platebními xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vracení xxxxxxxxx xx pojistném a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx sporných xxxxxxxxx x hrazení xxxxxx podle §16b; x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxx doklady x xxxxxxxxx doplatků za xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b, ze xxxxxxx vyplývá, že xxxxx podle §16x xxx překročen.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhradě xxx výkazem xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx plátce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxx z kontrol xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx,

x) xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx nedoplatky xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) poučení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx razítkem x podepsán x xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxx nedoplatků je xxxxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx platební xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Proti výkazu xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvést.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vydá rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx potvrdí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, pozbývá xxxxx xxxxxxxxxx platnost.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx obsažené ve xxxxxx nedoplatků xxxx xxxxxxxxx, xxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu do 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Vykonatelné výkazy xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx soudní 70) xxxx správní 108) xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, která xxxxxxxx xxxxx vydala x prvním stupni xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14b, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrazených xxxxx §19, rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5. Rozhodčí xxxxx se xxxxxx x jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tří xxxxxxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx členů Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxx dvě xxxxxxx členů. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx jednání svolá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx, o které xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti, xxxxx by xx xxxxxxxx při předepsání xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxxxxx 30&xxxx;000 Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx vyměření xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx předepsání xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxx 30&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxx x odstranění tvrdostí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nelze xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přirážky k xxxxxxxxxx nebo penále,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podán insolvenční xxxxx 96),

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxx"). Žádost xxxx xxx podána xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx žádost xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxx nedoplatků.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx právní nárok. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx.

§53x

Xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní pojišťovna xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx způsobem v xxxxx obvyklým oznámení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; oznámení xx xxxxxx vyvěsí x sídle místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxx jejichž xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, potvrdí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručenkou, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53x

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zvláštního xxxxxx 10), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.3.2005

§53x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxxxx, který xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluh xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnotě zajišťované xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §68 správního xxxx x xxxx xxxxxxxxxx na pojistném xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx řízení x xxxxxxx zástavního práva xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127). Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účinky x xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx právo k xx po zápisu xxxxxxxx informující o xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Společně x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku dlužníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí 128).

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hledí xx xx toto právo xxx, xxxx by xx vlastník xxxxxxx xxxxxxx, že

a) zástavním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí nezajistí xxxx xxxx; tato xxxxxxxxxx se xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výhodnějším xxxxxx xxx zástavní právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx veřejného seznamu.

(7) Xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxx, xx se rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxxx. Společně x podáním xxxxxx xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx poznámek xxxxx xxxxxxxx 6.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§54

§54 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2011 Sb.

§55

Náhrada xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx vůči pojištěnci

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vůči xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely náhrady xxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx poškození xxxxxx byly způsobeny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zastupitelství, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 129) x soudy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx 1 xxxxxx ode dne, xxx se xxx, xxx skutečnost xxxxxxxx, x xx dozvěděl.

(3) Xxx xxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto orgány xxxxxxx provádět podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx nákladů xx hrazené služby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx inspekce xxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od vymáhání xxxxx nebo celé xxxx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx-xx vymáhání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštními xxxx xxxxxxxxxxx obtížemi, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx převýší xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx vymáhání xxxxx xxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není xxxxxx nárok.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxx, xxx ke xxxxx xxxxx, x x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx škodu xxxxxxxxx.

(8) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňuje.

(9) Xxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx §11a xx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§55a

Vztah x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx nepoužijí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxxxx jinak.

§55a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2000

§55b

Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

ČÁST DVANÁCTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§56

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 i xxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxx 26 xxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx studia xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z důchodového xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xx považují xxx poživatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 u xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

(3) Kde xx x xxxxxx xxxxxxxxxx používá xxxxx "xxxxxxxxx zdravotní pojištění", xxxxxx se xxx "xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx".

§57

Xxxxxxx se:

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 592/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 206/1996 Xx.,

2. vyhláška Ministerstva xxxxxxx č. 268/1993 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a použití xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 269/1993 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx podmínky xxxxxx x užití xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ

§58

Zákon Xxxxx národní xxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 592/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Sb. x xxxxxx č. 149/1996 Sb., se xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tato xxxxx: "xx základního xxxxx xx dále hradí xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x),".

2. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "; xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

§59

Xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Xx. x zákona č. 149/1996 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §13 xx xxxxxxxx odstavec 2.

2. V §16 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu.".

3. X §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

4. §17 odst. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slouží x xxxxxx zdravotní xxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx pojistného. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx hradí náklady xx činnost zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x).".

5. Xx §22 xx xxxxxx xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX PÁTÁ

ZAJIŠŤOVACÍ XXXX

§22x

(1) Tímto zákonem xx zřizuje Zajišťovací xxxx (dále jen "Xxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou. Fond xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Fond xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx slouží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidované xxxxx §6 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x není xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxx xxx splatné xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxxx.

(3) Všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxx xxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx do Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xx předchozí xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 31. ledna xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Fond xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx období xxxx let, a xx i opakovaně. Xx výkon xxxxxx xxxxx správní xxxx xxxxxxxx odměna.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx statut Xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §22x xxxx. 2. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx poskytne xxxxx:

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktickým xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx x dorost, xx xxxx 80 % xxxxxx částky, xxxxxxx xxxx 200 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx, ve výši 80 % dlužné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 900 Kč na xxxxxxx pojištěnce,

c) pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxx 80 % xxxxxx xxxxxx, nejvýše však 1200 Xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxx léčiv xx xxxxxxx lékařského xxxxxxxx, xx výši 80 % xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 700 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) V případě, xx prostředky Xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx xxxx xx xxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx půjčky xx xxxxxxxxxxx procentní xxxxx uvedené v §22x xxxx. 3. X roce xxxxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §22x xxxx. 3.

§22x

Xxxx xx stává xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxx x Fondu."

§60

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1996 Xx., se mění x xxxxxxxx takto:

1. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx nepřesahuje x xxxxxxx xxxxxx pojistného x jedné pojišťovny 50 Xx, nelze xxxxxxx.".

2. §18 xx xxxxxxxx odstavcem 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxx xx nepředepíše, xxxxxxxxxx-xx x úhrnu 100 Xx xx jeden xxxxxxxxxx rok.".

3. §28x xx doplňuje xxxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxx ustanovení §15 xxxx. 1 x §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx pojišťovna i x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

§61

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997, x xxxxxxxx §15 xxxx. 10 xxxx xxxxx a §59 xxxx 5, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1998.

Zeman x. r.
Havel v. x.
Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 48/1997 Sb.

SEZNAM XXXXXXXXXXX XXXXXX ZE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX PODMÍNEK

Seznam použitých xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx - xxxxxxx X, X, X - xxx xxxx

X

xxxxx označený xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzhledem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx)

X

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx KAT symbolem "X" - xxxxxxxxx xxxxx xxxx hrazený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx podmínek x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx.

xxxxxxxx

xxx. x.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx


&xxxx;

XXX

Xxxxx

001

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

002

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx

014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx lékař - xxxxxxxxxx

015

Xxxxxxxxxx

201

Xxxxxxxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxx

401

Xxxxxxxx lékařství

404

Dermatovenerologie

504

Cévní xxxxxxxxx

601

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

603

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

605

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

606

Ortopedie

701

Otorinolaryngologie

705

Oftalmologie

706

Urologie

808

Soudní xxxxxxxxx

809

Xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx

903

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

911

Xxxxxxxxx xxxxxx

999

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx. x.

XXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxxx

1.

001

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

2.

002

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

3.

014

Xxxxxxxx fisury - xxx

X

4.

014

Xxxxxxxx - jedna xxxxxx

X

5.

014

Xxxxxxxxx alveolu

N

6.

014

Augmentace, řízená xxxxxxx regenerace x xxxxxxxxxx v zubním xxxxxxxxx

X

7.

014

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

X

8.

014

Xxxxxx fixní xxxxxxx x xxxxxxxx

X

9.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

X

10.

504

Xxxxxxxxxxxx a. iliaca xxx. x další xxxxxx xxx vaskulární xxxxxxxxx

X

11.

603

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

12.

701

Xxxxxxx laryngoskopie x xxxxxxxxx léku xx xxxxxx

X

13.

706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X

14.

706

Xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx

X

15.

706

Xxxxxxxxxxxxxxx

X

16.

903

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx

X

17.

001

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace xx xxxxxxxxxx

18.

014

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

19.

014

Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx lékař

W

Výkon bude xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20.

014

Xxxxxxxx xxxxx hygieny - xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx dvakrát xxxxx

21.

014

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

22.

014

Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s aminofluoridem xxx xxxxxx

23.

014

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, včetně rekonstrukce xxxxx)

X

1. U xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 15 let xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx plastického xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx i při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozitu x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx špičáků xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx materiálu xxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx od 15 xxx do xxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxxxx při xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x rozsahu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx x kojících xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu, nejde-li x amalgám, samopolymerující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxx xxxxxx x dále x rozsahu xxxxxx x špičáků hrazeno x při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozitu. Při xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx při použití xxxxxxxxxx amalgámu x xxxxxxx celého xxxxxx x xxxxxxxxx provedení x xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hrazeno x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24.

014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

25.

014

Xxxxxxxxx xxxxx xxx preparace - xx zub

W

Hrazeno xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pryskyřice

26.

014

Přechodná dlaha x xxxxxxxxx - xx xxx

X

Xxxxxxx xxx xxxxxxx samopolymerující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

27.

201

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konference

W

Hrazen xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

28.

015

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx xxxxxxx xxxxx u pojištěnců x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx třetí xxxxxx).

29.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým onemocněním x ortodontickými projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx xxxxxxx ortodontického xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

30.

015

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se třetí xxxxxx). Xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

31.

015

Kontrola xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupy xxx x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 let, xx 22 let hrazeno xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx čelisti, nezapočítávají xx xxxxx moláry).

32.

015

Ukončení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

33.

015

Xxxxxxxx xx fázi xxxxxxx xxxx xxxxxxx sledování xx xxxx xxxxx x xxxxxx

X

Xxxx úhrada xx dne xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a systémovým xxxxxxxxxxx s ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

34.

015

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

35.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, s vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 a xxxx chybějících zubů x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

36.

015

Xxxxxxx ortodontických modelů

W

Plná xxxxxx do dne xxxxxxxx 22 let, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

37.

015

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xxx xxx xxxxxxxx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx s rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx onemocněním s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x jedné čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

38.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx intraorálního xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx s rozštěpy xxx, xxxxxxx a xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx chybějících zubů x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

39.

015

Xxxxxxxx extraorálního xxxx xxxx obličejové xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, čelisti a xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se třetí xxxxxx). Materiál xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

40.

015

Navázání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 xxx, od 22 let hrazeno xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, mnohočetnou hypodoncií (6 a více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx třetí xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx hrazen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, čelisti x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

41.

015

Zahájení léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ortodontickým xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx 10 xxx věku. Xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x pojištěnce x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx chybějících xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).".

42.

401

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo nastalé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

43.

601

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx 10 xxx xxxx xxxxxx, xxx 10 let xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

44.

701

Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx

X

X xxxxxxx prokázané xxxxxxxx nehrazen

45.

705

Aplikace xxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx operaci xxxxxxxxx

46.

808

Xxxxxxxxxx xxxxxx soudním xxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

47.

911

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce x jeho xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x domácnosti

48.

911

Cílená xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen po xxxxxxxxx xxxxxxxx praktického xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx konkrétní frekvenci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

49.

911

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx hrazen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx jednorázová nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

50.

911

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx náročné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx určité xxxxxx

51.

999

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - prováděná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxx bude xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jedenkrát xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

52.

999

Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 15 xxx maximálně xxxxxxx xxxxx, x dospělého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

53.

999

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stvrzené xxxxxxxx edukovaného nebo xxxx zákonného zástupce

54.

999

Konzilium xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxx hrazen xxx xxxxx xx xx žádost praktického xxxxxx

55.

403

Xxxxxxxxx radioterapie

Z

Výkon xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56.

404

Xxxxxxx x 30 xxxxx

X

Xxxxx xxxx xxxxxx pouze x xx. X00 - X07 (xxxxxxx xxxxxx xxxxx, hormonální xxxxxxx), X 10 - X 14 (xxxxxxxx xxxxxxxx), X 20 - E 35 (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx poruchy)

57.

601

Korekce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx xxxx boltcem)

Z

58.

601

Xanthelasma

Z

59.

601

Operace xxxxx xxxxxxxx - horní, xxxxx

X

60.

601

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (xxxx xxxxxxx)

X

61.

601

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

X

62.

601

Xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxx

X

63.

601

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx nos (X-xxxx, xxxxxx odběru)

Z

64.

601

Rinofyma

Z

65.

601

Operace xxxxxxxxxxxxx

X

66.

601

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

X

67.

601

Xxxxxxxxxxxx areomamilárního xxxxxxxx

X

68.

601

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X

69.

601

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx

X

70.

601

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

71.

605

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X

72.

605

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx

X

73.

605

Xxxxxxx xxxxx

X

74.

606

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

75.

606

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kosti

Z

76.

701

Septoplastika

Z

77.

705

Laserová xxxxxxxxxx

X

Xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxx na 1 xxx nejvíce třikrát, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

78.

705

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx víčka xxxx blepharochalasis - xxxxx z jednoho xxxxx + xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

X

79.

705

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1 oku xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80.

705

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx posunem

Z

81.

706

Transuretrální xxxxxxxxxxxx prostaty

Z

82.

706

Penis - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

83.

706

Xxxxxxxx vas deferens - xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 48/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;1

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
2
xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
3
xxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxx
4
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx střevních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
5
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx střevních xxxxxx, rektální xxxxxxxx
6
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
7
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
8
xxxxxxxx střednědobě xxxxxxxx
9
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
10
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
11
xxxxxxxxx antidiabetika ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
12
xxxxxxx X x xxxx analoga, xxxxxxxxx xxxxxx
13
xxxxxxx X x xxxx analoga, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
14
xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
15
xxxx draslíku, xxxxxxxxx podání
16
antithrombotika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vitaminu X
17
xxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx
18
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx-Xx (nízkomolekulární hepariny x xxxxxxx léčiva)
19
antiagregancia - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
20
xxxxxxxxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
21
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
22
hemostatilca (xxxxxxx X), xxxxxxxxx podání
23
koagulační xxxxxx XXXX
24
xxxxxxxxxx faktor XX
25
xxxx železa, xxxxxxxxx xxxxxx
26
xxxx železa x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
27
soli xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
28
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx léčiva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
29
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx proteiny (albumin)
30
substituenty xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ostatní)
31
úplná xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx pro xxxxxxx all in xxx)
32
xxxxxxxxxxxx roztoky fysiologického xxxxxxx
33
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx glukózy
34
roztoky x peritoneální dialýze
35
roztoky x xxxxxxxxxxx
36
xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
37
xxxxxxxxxxxx xxxxx X a XXX, xxxxxxxxx xxxxxx
38
xxxxxxxxx
39
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
40
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
41
xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
42
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
43
xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
44
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
45
diuretika x xxxxxxx účinkem, xxxxxxxxxxxx aplikace
46
diuretika šetřící xxxxxxx, perorální xxxxxx
47
xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx, perorální podání
48
blokátory xxxxxxxxxxx kanálu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, perorální podání
49
blokátory xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, perorální xxxxxx, xxxxxxxx méně xxx 24 hodin
50
blokátory vápníkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx než 24 xxxxx
51
XXX-xxxxxxxxxx působící xxxx xxx 24 xxxxx
52
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx x výjimkou XXX-xxxxxxxxx
53
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
54
xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxx
55
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
56
xxxxxxxxxxxxxx x lokálnímu xxxxxxx
57
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx použití
58
kortikosteroidy xxxxxxxxx k lokální xxxxxxx - slabé x středně silné 1. x 2. xxxxxxxx
59
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx terapii - xxxxx x xxxxxxx xxxxx 3. x 4. xxxxxxxx
60
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální terapii - xxxxx a xxxxx silné 1. x 2. xxxxxxxx
61
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k lokální xxxxxxx - silné x xxxxx silné 3. a 4. xxxxxxxx
62
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x lokálnímu xxxxxxx
63
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
64
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
65
xxxxxx snižující xxxxx dělohy
66
inhibitory xxxxxxxxxx
67
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
68
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze skupiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
69
xxxxxx xxxxxxxx hormony ze xxxxxxx estrogenů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
70
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx progestinů
71
gonadotropiny x jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxx
72
xxxxxxx pohlavní xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
73
xxxxxx spasmolytika
74
léčiva xxxxxxxxx xxx benigní hyperplasii xxxxxxxx
75
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
76
xxxxxxx zadního xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx
77
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
78
xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx použití, perorální xxxxxx
79
xxxxxxxxxxxxxxx xxx celkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
80
hormony xxxxxx xxxxx
81
xxxxxxxxxxxx
82
xxxxxxxx
83
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
84
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
85
xxxxxxxxxx xx širokým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inhibitorů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
86
peniciliny citlivé x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
87
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
88
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
89
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
90
linkosamidová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
91
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
92
xxxxxxxxxxx chemoterapeutika, xxxxxxxxx xxxxxx
93
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
94
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx užití, xxxxxxxxx podání
95
antimykobakteriální xxxxx
96
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro léčbu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx infekcí x některých dalších xxxxxxxx infekcí, xxxxxxxxx xxxxxx
97
xxxxxxxxxxxxxxxxx
98
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
99
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proti xxxxxx
100
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx
101
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
102
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, perorální xxxxxx
103
xxxxxxxxxxx xx skupiny alkylačních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
104
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, perorální podání
105
antimetabolity - analoga listové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
106
antimetabolity - analoga xxxxxx x pyrimidinů, xxxxxxxxx xxxxxx
107
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
108
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cesty xxxxxxxx
109
xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx
110
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
111
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
112
xxxxxx
113
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
114
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
115
xxxxxxxxx cytostatika
116
cytostatika - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
117
xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
118
xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx účinkem, parenterální xxxxxx
119
xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
120
xxxxxxxxxxx xxxxxxx - antiandrogeny, xxxxxxxxx xxxxxx
121
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
122
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x onkologii
123
interferony x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
124
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v hepatologii
125
imunosupresivní xxxxxx - xxxxxxxxxx x-XXX, perorální podání
126
imunosupresivní xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
127
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx XXX xxxx
128
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
129
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rektální xxxxxx
130
xxxxxxxxx xxxxxxx relaxancia, xxxxxxxxx xxxxxx
131
xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
132
xxxxxx xxxxxxxx na mineralizaci xxxxx - bisfosfonáty, xxxxxxxxx xxxxxx
133
xxxxxxx anestetika xx xxxxxxx amidů
134
analgetika - xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
135
analgetika - xxxxx xxxxxxx, transdermální xxxxxxxx
136
xxxxxxxxxx - morfin, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
137
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
138
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
139
xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
140
antimigrenika
141
antiepileptika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
142
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sukcinimidů
143
antiepileptika xx xxxxxxx benzodiazepinů x karboxamidů
144
antiepileptika ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
145
xxxxxxxxxxxxxxx antiparkinsonika
146
dopaminergní xxxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny levodopy x xxxxxx xxxxxxxx
147
xxxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx
148
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na XXX nebo XXXX
149
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, X. třídy, xxxxxxxxx xxxxxx
150
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
151
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx antipsychotickým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
152
Antipsychotika - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
153
Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
154
xxxxxxx
155
xxxxxxxxxxxxxx, neuroleptika xxxxxxxxxxxx aplikace - xxxxxxx xxxxxxxxx
156
xxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
157
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
158
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, perorální xxxxxx
159
xxxxxxxxxxxxx - selektivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém, perorální xxxxxx
160
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
161
centrální xxxxxxxxxxx - perorální podání
162
léčiva x terapii Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx cholinesterázy)
163
parasympatomimetika, xxxxxxxxx xxxxxx
164
xxxxxx používaná xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
165
antimalarika
166
anthelmintika
167
nosní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
168
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
169
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
170
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
171
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
172
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
173
xxxxxxxxxxxxx - antibiotika
174
oftalmologika - xxxxxxxxxxxxxxxx
175
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx
176
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx
177
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
178
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
179
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx
180
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
181
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
182
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx
183
xxxxxxxxxxxx extrakty xxxxxxxx standardizované, xxxxxxxxxx xxxxxx
184
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alergenů xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
185
xxxxxxxx xxxxxxxx
186
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
187
xxxxxxxx používaná xxx xxxxx cytostatiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
188
xxxxxxxxxx xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxxxxxxx
189
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
190
xxxxxxxxxxxx připravovaná xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
191
xxxxxxxxxxxx připravovaná xxxxxxxxxxxx pro terapii
192
erytrocytární xxxxxxxxx
193
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
194
xxxxxxxxx z xxxxxx
195
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha č. 3 x zákonu x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PŘEDEPISOVANÝCH XX XXXXXX

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx skupin

01 - XX xxxxx

02 - XX xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

03 - ZP xxx xxxxxxxx se xxxxxx

04 - ZP xxxxxxxxxxx - protetické x ortopedická xxxx

05 - XX pro xxxxxxxx x xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx metabolismu

06 - XX xxx kompresivní xxxxxxx

07 - XX xxx pacienty x xxxxxxxx mobility

08 - XX xxx xxxxxxxx x poruchou xxxxxx

09 - XX xxx xxxxxxxx s poruchou xxxxx

10 - XX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx enterální xxxxxx

11 - XX xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

Zvláštní xxxxxxx

X4 - lékař xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx poruch xxxxxxxxxxx

X16 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3

Xxxxxx odborností lékařů xxx xxxxxxxxxxx omezení (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx x klinický xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxx; praktický xxxxx xxx xxxx x xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx v popáleninové xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx lékař

PRL

psychiatr

PSY

rehabilitační xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx

XXX

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxx odborností sester xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx nebo dětská xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx x domácí xxxx)

XXX

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hodnotami x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 4 x xxxxxxxxxxxxx, který xx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxx odbornosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezením xxxxxxxx x ODDÍLU X (xxxxxx x lékařských xxxxxxx)

XXX

XXXXX B

Definice stupňů xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxxx používat xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx konstantní xxxxxxxxx xxxxx. Doba xxxxxxxxx a překonaná xxxxxxxxxx xxx xxxxx x protéze xxxx xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx uživatele xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: zabezpečení xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x interiéru.
Stupeň xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typ xxxxxxxxx. Uživatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro překonávání xxxxxx xxxxxxxxxx nerovností x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, schody xxxx.) x to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenost xxx chůzi v xxxxxxx xxxx vzhledem xx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx v interiéru x xxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxx aktivity XXX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uživatele. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních nerovností x bariér x xxxxxxxxxxx pracovních, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pohybových xxxxxxx, přičemž technické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mobility pacienta x xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx používání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx nepatrně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: xxxxxxx xxxxxxx pro chůzi x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx aktivity XX - xxxxxxxxxxxx exteriérový xxx uživatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx xxx chůzi x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limitovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx x interiéru x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx sportovní protézy.

ODDÍL X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxx strom

Popis

Preskripční xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx limit xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

01

XX xxxxx

01.01

XX pro xxxxxxxx xxxxxx xxx

01.01.01

xxxx

01.01.01.01

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx xx 1 xx2

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx xx 1 xx2

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Kč / 1 xx2

xx

01.01.02.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 4 vrstvy

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.03

xxxxxxxxxxx savé xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx xxxx kompresy - xx superabsorbentem

-

lékař; XXX; XXX

-

-

0,3913 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX xxx xxxxx xxxxxx ran

01.02.01

obvazy xxxxxxxxxxxx

01.02.01.01

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,3478 Kč / 1 xx2

xx

01.02.01.02

xxxxxx kontaktní xxxxxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekundárních xxxxx xx spodině

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,5217 Kč / 1 xx2

xx

01.02.01.03

xxxxxx kontaktní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekundárních krytí xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xx. xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.04

xxxxxxxxxxxx neadherentní krytí

k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx antimikrobiálním

lékař; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.05

xxxxx xxxxxxxxx neadherentní x xxxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,26 Kč / 1 xx2

xx

01.02.02

xxxxx x xxxxxxxx uhlím

01.02.02.01

krytí x xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Kč / 1 cm2

ne

01.02.02.02

krytí x xxxxxxxx xxxxx - x xxxxxxx látkou

krytí xx xxxxxxxxxx adsorpce xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx snížení xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,04 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03

xxxxxxxxxxx krytí

01.02.03.01

hydrogelové xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx defekty xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,78 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.02

xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxx spodiny xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plošné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

21,70Kč / 1 g 21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxx - xx textilním xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx rány, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx látkou

hydratace xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx defekty, xxxxxxxxxxx spodinu xxx xxxxxxx látky, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složku

lékař; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

9,74 Kč / 1 x 9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxx

01.02.04.01

xxxxxxxxxx xxxxx - plošné

velmi xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, udržení xxxxxxx xxxxxxxxx v ráně

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx krytí - xxxxxx x aktivní xxxxxx

xxxxx xxxxx absorpce, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx, udržení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx a podminovaných xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 cm2

ne

01.02.04.04

provazce, tampony - x aktivní xxxxxx

xxxxx xxxxx absorpce, x čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v ráně, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx krytí xxxxxxx - x xxxxxxx látkou

amorfní alginátová xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx látku, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

10,13 Xx / 1 x 10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.05.01

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

x udržení xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.02

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se schopností xx přichytit x xxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,08 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.03

xxxxx

x udržení xxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30Xx / 1 x

xx

01.02.05.04

xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxx ran

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,48 Kč / 1 xx2

xx

01.02.06.02

xxxxxxxxxxx - x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxx, xxx x do xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 cm2

ne

01.02.06.03

hydrovlákna - xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, podpora xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.04

xxxxxxxxxxx - provazce, xxxxxxx - s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxx, xx hlubokých xxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složku

lékař; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx

01.02.07.01

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, ochrana xxxx, xxxxxxxxxx krytí

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany a xxxx - xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x lepícími xxxxxxxxxxx ke xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,00 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.03

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rány, xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní vrstvou

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.04

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx silikonem a xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži, x xxxxxxxxx silikonovou kontaktní xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - xx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx hojení, ochrana xxxx - x xxxxxx dutiny

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.06

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.07

hydropolymery, xxxxxxxxxxx a pěny - x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x ochrannou xxxxxxxxxxx kontaktní vrstvou

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany a xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x ochrannou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,50 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.09

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x pěny - s xxxxxx xxxxxxxxx x okrajem x x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.10

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvlhčení xxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, ochrana rány, xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.11

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07.12

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - xx silikonem x aktivní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvu

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx xxxxxx

01.02.08.01

xxxxxxx xxxxxx - plošné

krytí k xxxxxxx rány, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx x sekundární xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.02

xxxxxxx xxxxxx - plošné xx xxxxxxxxx

xxxxx k xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,87 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.03

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx macerací

lékař; XXX; XXX; po uplynutí 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 ml

ne

01.02.08.04

filmové xxxxxx - spreje

krytí x xxxxxxx rány a xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx xxxxxx

01.02.09.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,09 Kč / 1 xx2

xx

01.02.09.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - vrube

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hojení, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx procesu xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Kč / 1 xx2

xx

01.02.10

xxxxxxx xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx obvazy - xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx povlaků

lékař; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 cm2

ne

01.02.10.02

čistící obvazy - xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rány, x odstranění xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.03

xxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx čištění

vhodné k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,22 Xx / 1 xx2

xx

01.02.11

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

01.02.11.01

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx roztoky sloužící x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,70 Xx / 1 ml

ne

01.02.11.02

čistící xxxx aktivní

aseptické xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x 13,04 Xx / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

01.02.12.01

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx kožního xxxxx, xxxxxxx epitelizace

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,96 Kč / 1 xx2

xx

01.02.12.02

xxxxxxxxxx xxxxx náhrady

náhrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx epitelizace

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,52 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13

ostatní xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.02

krytí obsahující xxxxxxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxxx čištění, granulaci, xxxxxxxx hojící xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.03

xxxxx xxxxxxxxxx hyaluronan - xxxxxx, gel

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx procesy

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

5,52 Kč / 1 x

xx

01.02.13.04

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx čištění, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx procesy

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.05

xxxxx xxxxxxxxxx med - xxxxxx

xxxxxxxxx k podpoře xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx efekt

lékař; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.06

xxxxx xxxxxxxxxx xxx - gel, xxxxx

xxxxxxxxx k podpoře xxxxxx, čistící a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; SDP; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx krytí

management xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.08

nanokrystalické xxxxxxx - plošné

management xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,43 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.09

nanokrystalické xxxxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.10

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ran

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,782 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx hojení x xxxxxxx rány

lékař; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

3,30 Xx / 1 x

xx

01.02.13.12

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,91 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.13

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Kč / 1 x

xx

01.02.13.15

xxxxxxxxxx silikonové xxxxx na xxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,61 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.16

superabsorpční xxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vysokou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx částicím, které xxxx součástí xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.17

prostředky xxx lokální xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx lokálního xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; DRV; XXX; XXX; XXX; X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mellitus, xxxxx xxxxxxxxx zhojení xx 8 xxxxx xxx xxxxxxx standardních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxxx

228,00 Kč / 1 ml

ne

01.03

obinadla x xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

01.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx - elastická

-

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0044 Xx / 1 cm2

ne

01.03.01.02

obinadla fixační - elastická, xxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Kč / 1 xx2

xx

01.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0026 Xx / 1 cm2

ne

01.03.02

obinadla xxxxxxxx

01.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0522 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxx

-

xxxxx; SDP; SLO

-

-

0,1043 Xx / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx krytí

-

lékař; XXX; XXX

-

-

0,225 Kč / 1 cm2

ne

01.04

savé xxxxxxxxxx

01.04.01

xxxx xxxxxxxx

01.04.01.01

xxxx buničitá

-

lékař; SDP; XXX

-

1000 x / xxxxx

0,0869 Xx / 1 x

xx

01.04.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX

-

300 xx / měsíc

0,0261 Kč / 1 xx

xx

02

XX xxx inkontinentní xxxxxxxx

02.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01.01

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx tampony, vložné xxxxx, fixační kalhotky, xxxxxxxx kalhotky

Všechny xxxx xxxxxxx:
• xxxxxxxxx jádro x xxxxxxxx popř. xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx
• postranní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• indikátor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx aplikovatelná xxxxxxx
• xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxx
• xxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx kalhotky - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx kalhotky • bezešvé

GER; GYN; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) v xxxxxxx 24 xxxxx) xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 100 xx xx 200 ml (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence inkontinence XXX. xxxxxx (mimovolní xxxx moči xxx 200 xx x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence

maximálně 150 xxxx / xxxxx

xxx xxxxxxxxx xx XX xxx xxxx xxxx - 174,00 Xx / měsíc xxx xxxxxxxx stupeň xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 5 % od xxxxxxx xx

xx

xxxxxxxxxxxx X. stupně (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xx xx 100 ml (xxxxxx) x xxxxxxx 24 xxxxx) - 391,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 15 % xx prvního xx

xxxxxxxxxxxx II. stupně (xxxxxxxxx únik moči xxx 100 xx xx 200 ml (xxxxxx) x průběhu 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 783,00 Kč / xxxxx, xxxxxxxxxx 5 % od prvního xx

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 200 xx x xxxxxxx 24 xxxxx) + smíšená xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 2 % xx prvního ks

02.01.01.02

podložky

se xxxxxxxxxxxxxxxx i bez xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx III. stupně + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 30 xxxx / xxxxx

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od xxxxxxx xx

xx

02.02

XX xxx xxxx xxxx

02.02.01

xxxxxxxx xxxxxxx

02.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx proužkem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN; XXX

xxxxxxxxxxxx u mužů, xxxx moči nad 100 xx xx 24 hodin, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx

30 xx / měsíc

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx xxxxxxxx sáčky - xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / měsíc; 20 xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; pro xxxx xx 6 xxx xxx limitu

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx kompatibilní xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cévkami x urostomickými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, xxxx, xxxxxxxx kondom

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; pro xxxx xx 6 xxx xxx xxxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

02.02.03.01

xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

močový xxxxxx, urostomie, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

8 ks / xxx

22,00 Xx / 1 ks

ne

02.02.03.02

držáky xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, omyvatelný xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; INT; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

močový katetr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

2 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.03

XX xxx xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx močový xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

-

210 ks / xxxxx

8,70 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.02

xxxxxx sterilní - xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx hydrofilní xxxxxxx včetně oček xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx patologickým xxxxxxx, xx kontinentních náhradách xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, u plegiků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.03

xxxxxx sterilní - xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; potažený hydrofilní xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx patologickým xxxxxxx, xx kontinentních xxxxxxxxx močového měchýře, xxxxxxxxxxx měchýř, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Kč / 1 xx

xx

02.03.02

xxxxxxxxxx xxxx xxx intermitentní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.02.01

xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx aktivace

potažený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx, aktivace xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x plegiků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty x xxxxxxxx vyprazdňováním - xxxxx kombinovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Kč / 1 xx

xx

02.03.02.02

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxx kompaktní uzavřený xxxxxx potahovaného xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x kalibrovaného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx chlopní x xxxxxxxx výpuste, xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx měchýř, u xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx měsíce

210 ks / měsíc

52,00 Kč / 1 ks

ne

02.03.03

proplachové xxxxxxx xxx permanentní xxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx proplach xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prevenci x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx moči, x frekvencí xxxxxxxx xxx 1 x xxxxx xx xxxx 1 měsíce xxx xxxxxxx xxxx

15 ks / xxxxx

35,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.04

xxxxxxxx

02.03.04.01

xxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx

1 balení / 10 xxx

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx lubrikační xxxx

02.03.05.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

-

XXX; URN

pouze xxx nepotahované xxxxxxx

750 xx / 1 xxxxx

2,60 Kč / 1 ml

ne

03

ZP xxx xxxxxxxx se stomií

03.01

stomické xxxxxxx - jednodílné

03.01.01

sáčky - xxxxxxxxxx, výpustné

lze xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu stanoveného xxxxxxxxxxx limitem xxxx xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx podložkou - x výpustí s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; URN

řídká xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / měsíc

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx textilií, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx peristomální xxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx

157,00 Kč / 1 ks

ne

do 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; íomplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx);
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx otvoru; xxx terminální stomie xxxxxxxx blízko xxxx

60 xx / xxxxx

03.01.01.03

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; xxxxxx x komplikovaném xxxx xxxxxxxx peristomálním xxxxxx; retrahovaná stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x plochou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; ONK; PED; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx odvádí velmi xxxxxx až vodnatou xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sběrný xxxxx xx širokou xxxxxxxx hadicí

30 ks / xxxxx x 60 ks / xxxxx xxx množství xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 xxx.

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.05

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podložkou, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx sáček xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií

GER; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx 1000 xx za 24 xxx; má xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx odvodnou xxxxxx

30 xx / měsíc x 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

243,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.01.06

potažené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxx peristomální xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

217,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02

sáčky - xxxxxxxxxx, uzavřené

lze xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do příslušného xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx sáčky x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx okolí; zdravá xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

70,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 xxx včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, xxxxx xxxxxx, pigmentové skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx macerace xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx reakce, kontaktní xxxxxxxxxxx, lupénka, atopický xxxxx); stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo x kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx xxxx

120 xx / xxxxx

03.01.02.02

xxxxxxxx sáčky s xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; stomie x komplikovaném nebo xxxxxxxx peristomálním terénu; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

60 xx / xxxxx

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx podložkou

adhezivní hmota xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxx stomie xxx 50 xx; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

60 xx / měsíc

130,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.04

krytky

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

formovaná xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sáčků

60 ks / měsíc

52,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.02.05

zátky

adhezivní xxxxx na hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx vyprazdňování; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx na současné xxxxxxxxxx xxxxx

60 xx / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.06

xxxxx xxxxxx xx savou xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx hypoalergenní xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx mukózní xxxxxx; irigující xxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxxx předepsání xxxxx; xxxxx nefrostomií, epycystostomií, xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / měsíc

28,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxx, urostomické

03.01.03.01

potažené xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; pištěl; xxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x úrovni xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 xx / xxxxx

03.01.03.02

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky s xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; URN

urostomie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxx kůže; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

252,00 Kč / 1 xx

xx

03.02

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.02.01

xxxxxxxx

03.02.01.01

xxxxxxxx ploché

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx motorika xxxxx (stříhání podložky)

10ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

139,00 Kč / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx včetně

řídká, vodnatá xxxx agresivní xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, alergická xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

20 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

30 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

03.02.01.02

podložky xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

stomie x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; měkké xxxxxx - plovoucí xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx a retrahovaná xxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebe; xxxxxxx stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

174,00 Xx / 1 ks

ne

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, stehové píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 xx / xxxxx

03.02.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx textilií, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

průměr stomie xxx 50 mm; xxxxxxx xxxxxxxxxxx pištěl; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střeva; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx odpady xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 ks

ne

03.02.02.03

sáčky univerzální, xxx antirefluxního xxxxxxx, xx xxxxxxx výpustí x možností xxxxxxxx xx xxxxxx sáček xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; PED; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx řídkou xx xxxxxxxx stolici x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sáček xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 xxx.

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté textilií, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x úrovni xxxx xxx úrovní xxxx nebo v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

120 xx / xxxxx

03.02.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.02.04.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx antirefluxním xxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx textilií

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

urostomie; xxxxxx; xxxx

30 xx / měsíc

157,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 let xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo macerace xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, alergická reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 xx / měsíc

03.03

stomické xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.03.01

xxxxxxxx

03.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, pigmentové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx xxxx

20 ks / xxxxx - kolostomie; xxxxxx drenáž; pištěl

30 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx

03.03.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná stomie; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx stomie xxx xxxxxx kůže; zdravá xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá drenáž; xxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní dermatitida, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx x úrovni xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

20 xx / měsíc - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx 30 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota na xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nerovném terénu; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.04

podložky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 mm; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

252,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.02

sáčky - výpustné

03.03.02.01

sáčky s xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx

30 xx / měsíc

87,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá nebo xxxxxxxxx stolice xxx 1000 ml / 24 xxx; komplikované xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx macerace xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx xxxxxxx u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx

60 xx / měsíc

střevní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx vyústěné xxxxxx xxxx

03.03.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; INT; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; SLO; URN

průměr xxxxxx xxx 50 xx; masivně xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; velké xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

174,00 Kč / 1 ks

ne

03.03.02.03

sáčky xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx širokou xxxxxxx x možností xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx se širokou xxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx odvádí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 ml xx 24 hod; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 ks / měsíc a 60 xx / xxxxx xxx množství xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.03.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 hod; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx,

120 ks / xxxxx

xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx střevní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx s integrovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / měsíc

113,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém);

60 xx / xxxxx

xxxxxx x úrovni nebo xxx úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx střevní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.04

xxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stomie

03.04.01

systémy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx dočasnou kontinenci xxxxxx

xxxx podložek, sáčků x zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

6.957,00 Xx / 1 xxxxx

xx

03.05

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx plochou

03.05.01

stomické xxxxxxx - x xxxxx lepicí xxxxxxx - jednodílné

03.05.01.01

potažené xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx konvexní podložkou

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx typy stomie - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx systém s xxxxx xxxxxxx plochou

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. velikost xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

do 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - všechny xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 ks / xxxxx; xxx xxxx do 6 xxx 120 ks / měsíc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx antirefluxním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce pacienta xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx xxxx do 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

03.05.02

stomické xxxxxxx - s xxxxx lepicí xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.05.02.01

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx plochy do 7 xx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - všechny xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxx stomický systém x malou xxxxxxx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx; xxx xxxx xx 6 let 20 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 let 30 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

03.05.02.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - všechny xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 xx / měsíc; xxx xxxx xx 6 xxx 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx plochy xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx adhezní xxxxxxx

30 xx / měsíc; xxx děti xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x indikovaných xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX xxxxxxxx systémy

03.06.01

sáčky xxxxxxxx

03.06.01.01

xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi sáčky x povrchovou xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.07

XX k xxxxxxx xx xxxxxx

03.07.01

xxxxxxxx xxxxxxxx

03.07.01.01

xxxxxxxx soupravy - xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx distální xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx léčebná - xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebné xxxxx do tenkého xxxx xxxxxxxx střeva

2 xxxx / xxx

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebné xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

300 xx / xxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX xxx xxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx x xxxx - xxxxxxxx x xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx a vyrovnávací XX

03.08.01.01

xxxxxxxx kroužky

adhezivní hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, prolaps; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx pištěl xxxxxxxx x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, lze předepsat xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému

78,00 Kč / 1 xx

xx

03.08.01.02

xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pištěl - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx vyústěná x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

120 xx / xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x podložkou xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.03

xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xxxxx

7,80 Xx / 1 x

xx

03.08.01.04

xxxxxxxx a xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx xxxxxx vyústěná x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx stomií xxxxxxxx; xxxxxxxx zvýšená xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx manžeta xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx s podložkou

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dvoudílným xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásku; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 ks / rok

174,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.02.02

stomické xxxxxx xxxx

x xxxxxxx xxxx xxx otvoru

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx stomie

2 ks / xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dvoudílný xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx používající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, kterým xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx stěnu; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

03.08.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx zahušťovací

-

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x řídkou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

313,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podložky

03.08.04.01

odstraňovače stomické xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx drenážní xxxxxx na stomii, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx nebo mírně xxxxxxxxx peristomální xxxx

-

261,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx sprej

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx používající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stomii, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; alergická xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblasti

-

435,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.05

xxxxxxxxxx xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx do xxxxx před xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

304,00 Xx / měsíc

ne

03.09

ochranné a xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxx se xxxxxx

03.09.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro pacienty xx stomií

03.09.01.01

zásypové xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stomický nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx kůže; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stomického xxxxxxx

-

870,00 Xx / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx silikonová xxxxxx xx lepí na xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nelepivá xxxxxx je navrch

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

výživné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

30 xx / xxxxx

104,00 Kč / 1 ks

ne

03.09.02

čistící xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.02.01

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, tělové xxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; PRL; SDP; XXX; XXX

-

-

261,00 Xx / měsíc

ne

03.10

sběrné xxxxx xx širokou xxxxxx

03.10.01

xxxxxx xxxxx xx širokou xxxxxx

xxxxx xxxxxx sáčky, xxxxx pojmou alespoň 1500 - 2000 xx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; používají xxxxxxxxxx xxxx dvoudílný xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 xx / měsíc

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx a ortopedická xxxx

04.01

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx a xxx

04.01.01

xxxxx xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx pevné xxxx stavitelné xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostorově tvarovanou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dolní xxxxxxx x týlu xxxxx (xxxx. xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx sem xxxxxxxxx ortézy s xxxxxxxxxxx tvarem xxx xxxxxxxxxx podpory (např. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx krční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, těžké xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

739,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx xxxxx

04.01.02.01

xxxxxxx xxxxx - zpevněné

• xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem bez xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)
• xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykazují vysokou xxxx fixace

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; TVL

akutní x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx syndromu, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, lehké xxxxxxxxx subluxace, revmatických xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

296,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02.02

xxxxxxx xxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; REH; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx lehké xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx páteře, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, degenerativních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kontraktury xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

1 xx / 1 rok

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.03

xxxxxxxx xxxxxx

04.01.03.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx x anatomickým xxxxxx, xxxxxxxx podšívka, různé xxxxxxxxx

XXX; XXX; REH

pooperační, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlavy xxx xxxxxxxxx, sebepoškozování nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.125, - Kč

ne

04.02

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx trup

04.02.01

rigidní fixace xxxxxx kosti

04.02.01.01

rigidní fixace xxxxxx xxxxx

xxx rigidní xxxxxx xxxxxx kosti, xxxxxxx sem upomínací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; REV; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

1 xx / 1 rok

304,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.02

žeberní x xxxxxx pásy xxx xxxxxx

04.02.02.01

xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxx pásy a xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx a xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx

1 xx / 1 rok

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx páteře

04.02.03.01

kombinované xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx páteře

kombinace xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx, plast), xxxxx výrazně xxxxxxxxxxx x xxxxxx páteř x Th - X rozsahu, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podpůrnými xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx. podpažní berličky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx celoplošná xxxxxx x ramenními xxxx xxxx hrudním xxxxx xxxx., xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x výztuhami (plošné xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxx nemají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx operace), chronické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, osteochondróza, xxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.04

xxxxxxx xxxxxx

04.02.04.01

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, zpevňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, šněrování

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx bederní xxxxxx, xxxxxxxxx, chronické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 rok

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.05

xxxxxxx xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx výztuh

pružné xxxxxxxxx xxx přídavných xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxx xxx, hlavním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx xxxx

04.02.06.01

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - bez xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx zpevnění

CHI; NEU; XXX; ORT; PED; XXX; REH; REV

oslabení xxxxxx stěny, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.06.02

břišní xxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tahů, šněrování, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx., xxxxxxx sem xxxxx pasy

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, zpevnění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpora xxxxxxxx xxxx

1 ks / 1 rok

609,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.06.03

xxxxxx xxxx elastické - xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; REV

propadávání xxxxxx x bolesti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx gravidity

1 ks / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07

xxxxx xxxx

04.02.07.01

xxxxx xxxx - xxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx v xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou peloty xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.07.02

kýlní xxxx - xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx kýly

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx xxxx

04.02.08.01

xxxxxxx xxxx

xxx xxxxxxxx a fixaci xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxx xxxx chronické stavy xxxxx, v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xx úraze (xxxxxxx), xxx dysfunkci xxxxxxxxx xxxxxx, kyčelní dysplazii, xxxxxxxxxx kyčle, při xxxxxxxxxx léčbě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx SI xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

04.03

ZP xxxxxxxxxxx protetické - xxx xxxxx končetiny

04.03.01

ortézy x xxxxx prstů xxxxxxx xxxxxxxx

04.03.01.01

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx fixace

ortézy x xxxxxxx tvrdých xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) nebo xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx, xxxxx); xxxxxxxxxxx rigidní xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; TVL; PRL

akutní x xxxxxxxxx stavy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx poškození, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx - dynamické

zhotovené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxxxx xxxxxxxx přesně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zejm. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; nepatří xxx bandáže x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pelotami, xxxxxxx xxxx.

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; TVL

pooperační x poúrazové stavy xxxxx horní xxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxx / xxxxx, kde xx xxxxxxxx postupná rehabilitace

1 xx / 1 xxx

417,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.02

ortézy xxxxxxxx

04.03.02.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (plast, xxx) nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx dlahou (xxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fixaci

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx a chronické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případy xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.02.02

xxxxxx zápěstní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxx xxxxx, bandáž xxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx fixaci xxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dlah (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

pooperační x xxxxxxxxx případy, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx xxxxxxx

04.03.03.01

xxxxxx loketní x kloubovou xxxxxx - x limitovaným xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx ortézy x krátkou kloubovou xxxxxx s nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx zhotovena x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazů x kloubních pouzder, xxxxxxxxx instability, xxxxxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.02

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dlahou - xxxxxxxxx

xxxxxxx ortézy x xxxxxxxxx xxxxxx, x kovu nebo xxxxxxx plastu; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohybu

CHI; XXX; ORP; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pouzder, xxxxxxxxx instability), revmatická xxxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

696,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx - elastické

loketní ortézy xxx kloubové dlahy, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tahů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlah (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; REV; XXX; TVL; PRL

pooperační x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx kloubu, bolestivé xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx onemocnění

1 xx / 1 xxx

348,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.03.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ortézy, xxxxxxx, xxxxxxx určené pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx xxxxxxx

04.03.04.01

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx poloze

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ramenního, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x velkého xxxxxx humeru, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.04.02

ortézy xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx válcového vaku, xxxxxxxx textilním obalem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kloubu

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x poúrazové stavy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x velkého xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ramenního kloubu

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.04.03

ortézy xxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxxx materiál, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náhrada Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ramenního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, distorze, xxxxxxxxx pažní a xxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, elastické

z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, dráždivé xxxxx x přetížení xxxxxxxxx xxxxxx, záněty, xxxxxxxxxxxx postižení

1 ks / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx paže - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx závěsy a xxxxx pro zavěšení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

235,00 Kč / 1 ks

ne

04.04

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxx

04.04.01

xxxxxx xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx hlezenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx kloubovou xxxxxx x nastavitelným rozsahem xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx ortézy xx kovová

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx x oblasti xxxxxx x nohy; xxxxxxxxx Achillovy xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.01.02

ortézy hlezenní - xxxxxxx

xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sádrové xxxxxx; umožňují xxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxx pomocí dopínacích xxxx, xxxxxxxx nekloubových xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (pelot); xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx bez xxxxx

XXX; XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx po distorzi xxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

1 xx / 1 xxx

652,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.04

ortézy xxxxxxxx - peroneální

pevné xxxxxxxxx; fixace správného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x sagitálním xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatečné xxxxxxxxxx poruchy xxxxx xxxxxxxxxxx tahem

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.05

xxxxxxxxxx tahy

textilní xxxxxxxx, xxxxxxx správného xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx peroneálního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx paréza

1 xx / 1 rok

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02

xxxxxx xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx xxxxxx - xxx instability - xxxxx xxxx

xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx funkční rozsah xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 rok

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.02

xxxxxx kolene - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - pevné xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx dlaha x xxxxxxxxxxxxx limitovaným xxxxxxxx pohybu; xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx pohybu x jeho stabilizaci x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx - elastické xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nastavitelným limitovaným xxxxxxxx xxxxxx; pevné xxxxxxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx materiálu; dopínací xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx určitý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x sagitální xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.913,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.04

xxxxxx xxxxxx - s xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxx textilních xxxxxxxxx; xxxxxx je vybavena xxxxxx dlahou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kolenního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.02.05

ortézy xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x kloubovou xxxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxx plastu; xxxx xxxx stavitelný xxxxxx xxxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx kolenního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, artróz, artritid, xxxxxxxxx menisků

1 ks / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.06

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - zpevňující

ortéza xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx zajištěna dopínacími xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxxx kolenního xxxxxx, xxxxxxxxxxx pately, xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.07

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx určené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásky

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx artróza, afekce xxx. Patellae proprium

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03

xxxxxx xxxxx

04.04.03.01

xxxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx

xxxxxx x kloubovou dlahou; x xxxxxxxxxxxxx limitovaným xxxxxxxx pohybu; xxxxx x xxxxxxx materiálů

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy kyčelního xxxxxx

1 ks / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.03.02

ortézy xxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

365,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.03.03

xxxxxx xxxxx - abdukční

zajištění správného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x abdukci; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ortéz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx 2 xx / 1 xxx u dětí xx 2 let

391,00 Xx / 1 xx

xx

04.05

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx ochranné, xxxxxxxx x stabilizační

04.05.01

návleky xxxxxxxx

04.05.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - kompresivní

kompresní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pahýl

CHI; ORP; XXX; XXX; TRA

kompresní xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nestabilní xxxxx končetin

1 ks / 1 rok

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxx x protézami, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 xx / 1 rok

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX kompenzační

04.06.01

epitézy xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

04.06.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (dočasné)

-

GYN; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; ONK; XXX

xxxxxxxxxxx onemocnění; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Kč / 1 xx

xx

04.06.01.03

xxxxxxx mammární - xxxxxx - xxxxxxxxxx nebo odlehčené

-

CHI; X16; XXX, GYN

lymfedém, xxxxxxxx velikost, onemocnění xxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.07

xxxxxxxxxxxx xxxx

04.07.01

xxxx pooperační x xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; POP

dočasné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx operaci; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx xx jednu xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.07.02

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx dětská xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

do 18 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

1.044,00 Xx / 1 xxx

xx

04.07.03

xxxx xxx xxxxxxxxx

04.07.03.01

xxxx pro xxxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx funkčních xxx xx xxxxx, x xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx části (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1 xxx / 2 xxx

870,00 Kč / 1 pár

ne

05

ZP xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx odběr xxxxxxxxx xxxx

05.01.01

xxxx xxxxxxxxx

05.01.01.01

xxxx lancetová

-

DIA; X4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxx, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

05.01.02

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.02.01

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

-

XXX; X4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, postprandiální xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, dědičná xxxxxxxxxxx porucha) - xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

261,00 Xx / 1 rok

ne

05.02

ZP xxx xxxxxxxxx glukózy

05.02.01

glukometry

05.02.01.01

glukometry

možnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů umožňujících xxxxxxxxxxx xxx

XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

DIA, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při léčbě xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kongenitální hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

05.02.01.02

xxxxxxxxxx - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx stahování xxxxxx x glukometru xx xxxxxxxxxxxxx počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx včetně; xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx anamnéze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 ks / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.03

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat

DIA

diabetes mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx s integrovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doporučuje dávku xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx); xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx inzulínu

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx xxxx

05.02.02.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxxx antidiabetiky

100 xx / 1 xxx

5,22 Xx / 1 ks

ne

DIA, INT

diabetes xxxxxxxx při léčbě xxxxxxxxx

400 ks / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (inzulinom, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

400 ks / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (xxxxx xxxxxxxxxxxx pery xxxx xxxxxx)

1.500 xx / 1 rok

DIA

diabetes xxxxxxxx do 18 xxx včetně; diabetes xxxxxxxx x těhotenství; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) u xxxx xx 10 xxx xxxxxx

2.500 xx / 1 xxx

05.02.02.02

xxxxxxxxxxxx proužky xxx stanovení ketolátek x xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x těhotenství; léčba xxxxxxxxxxx xxxxxx

50 xx / 1 xxx

5,20 Xx / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

05.02.03.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX; PRL

diabetický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

50 ks / 1 rok

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy (FGM = Flash Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Flash Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxx získává ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx; zařízení xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; léčba xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístroji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx dobu xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. 100 ks / 1 xxx a x xxxx do 18 let xxxxxx xxx. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s glukometry x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx ketolátek

1 xx / 4 xxxx

1.391,00 Kč / 1 ks

ne

05.02.04.02

senzory pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx glukózy (XXX = Flash Xxxxxxx Monitoring)

senzor zavedený x xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx; zobrazení xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx načte xxxxxx xxxxxxxxxxx glykémií; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx MARD (Mean Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) &xx; 15%

XXX

xxxxxxxx mellitus X. xxxx; léčba xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx); xx xxxx 3 měsíců; xxxxx xxxxxxxxxx xxx u xxxx xx 18 xxx xxxxxx a xxxxxxxx xx 19 xxx xx zlepšení xxxxxxxxxx (objektivní xxxxxxxxxx xxx xxxxx - 10 x xxxx xxxxx za xxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přístroji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx předepsat současně x xxx. 100 xx / 1 xxx x x xxxx xx 18 xxx xxxxxx max. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - pro xxxxxxxxx ketolátek

26 xx / 1 rok

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) - senzory, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx "XXXXX" xxxxxxxxx

xxxx x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do přijímače; xxxxxxxxxxxx vysílače; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx

XXX; první xxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes mellitus X. typu; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx > 4) x / xxxx x častými hypoglykémiemi (&xx; 10 % xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozmezí při xxxxxxxxx monitoraci x xxxxxxxxx pacientů x &xx; 5 % xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) a / xxxx labilním diabetem (xxxxxx xxxxxxxxxx variabilita xxxxxx směrodatnou xxxxxxxxx &xx; 3,5 mmol / 1) a / nebo závažnými xxxxxxxxxxxxxx (2 x xxxx závažných xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx 12 xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx X. xxxx x xxxxxxxxxxx x v šestinedělí; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x / nebo xxxxxx; xxxxxxxx x glykovaným xxxxxxxxxxxx < 60 xxxx / xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 3 x / xxxx 6 xxxxxxxx od zahájení xxxxxxxxxx prokáží xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

52.174,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03

XX xxx aplikaci xxxxxx

05.03.01

xxxxxxxxx xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx pera

-

DIA

diabetes xxxxxxxx (1 a / xxxx 2 dávky xxxxxxxx)

1 xx / 3 xxxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

diabetes xxxxxxxx; léčba intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (3 x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx); xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx inzulínu

2 ks / 3 xxxx

05.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxx stříkačky

05.03.02.01

injekční inzulínové xxxxxxxxx

-

XXX; XXX

xxxxxxxx inzulínu

200 xx / 1 xxx

2,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03

xxxxxxxxxx xxxxx

05.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrou spoluprací xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03.02

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx hypoglykémiemi x / xxxx labilním xxxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx; pacienti po xxxxxxxxxxxxx Langerhansových ostrůvků

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03.03

xxxxxxxxxx pumpy - s napojením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x / nebo hyperglykémii

-

DIA; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 let včetně) xx syndromem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x / xxxx závažnými xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxx s prokázaným xxxxxxxx rizikem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 ks / 4 roky

79.130,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x těhotenství; xxxxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx souběh s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 xx (xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx "krátkodobě" - xx 1 xxxx, xxxx. xxxxxxxx diabetes)

71.304,00 Xx / 1 xxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a baterií xx 1 xxx xxxxxxx)

xx

1 ks / 4 xxxx

1. rok 71.304,00 Kč; 2. - 4. xxx 65.217,00 Xx / 1 xxx léčby (xxxxxx veškerého xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx)

05.03.04

XX pro xxxxxxxxxx x intravenózní xxxxxxxx léčiva

05.03.04.01

infúzní xxxxx xxx subkutánní aplikaci xxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx aplikace xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

150 xx / 1 xxx

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx infúze x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

48 ks / 1 xxx

05.03.04.02

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infúze; xxxxxxxx xxxxxxx 1 až 3.000 xx xxxxx; xxxxxxxxxxxx x ml 24 xxx. xxxxx

XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

100 %

ano

05.03.05

příslušenství pro XX pro xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx k neinzulínovým xxxxx

-

XXX

-

100 ks / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.02

xxxxx x inzulínovým xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx

500 xx / 1 xxx

1,70 Xx / 1 ks

ne

05.03.05.04

zásobníky inzulínu xxx xxxxxxxxxx pumpy - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx mellitus xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

150 xx / 1 rok

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 3 - 4 ml

-

DIA

diabetes xxxxxxxx; diabetes xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovanou inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xx / 1 xxx

91,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.06

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pumpa)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03.05.07

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx režimem (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xxxx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.08

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčiva

objem 50 xxxx 100 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

40 ks / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.09

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pumpám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podávání xxxxxx

xxxxxxx linky x xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 xx / 1 měsíc

100 %

ne

05.03.05.10

jehla xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoku

1,2x40 xx xxxx 0,9 x 40 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5 xx xxxx 10 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx injekční xxxxxxxxx

50 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

06

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01

XX pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx

06.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

06.01.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40 % - 100 %

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX; DIA; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 cm2

ne

06.01.01.02

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - středně, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101 % - 200 %

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 cm2

ne

06.01.01.03

kompresivní elastická xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx tlak pod xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přecitlivělost

-

0,0260 Kč / 1 cm2

ne

06.01.02

kompresivní xxxxxxxx - lýtkové

06.01.02.01

kompresivní xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; ANG; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

391,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.02.03

kompresivní xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; ANG

-

2 xxxx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx UCV - xxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx žilního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx punčochami

1 xxx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx

06.01.03.01

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. kompresní třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; PRL; XXX

-

2 páry / 1 xxx

391,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx

06.01.04.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.03

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 mmHg a xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

1.130,00 Kč / 1 pár

ne

06.01.04.04

kompresivní xxxxxxxx - stehenní x uchycením x xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.05

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.05.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

2 xx / 1 rok

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx punčochové kalhoty - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. kompresní třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX

-

2 xx / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.06

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - těhotenské, zdravotní - II. xxxxxxxxx xxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GYN; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

-

1 xx / 1 xxx

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.06.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

1 xx / 1 xxx

1.043,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.07.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. kompresní xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 mmHg

DER; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

-

2 xx / 1 rok

783,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.07.02

kompresivní xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx třída

III. X.X. 3446 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.08

ZP pro xxxxxxxxx kompresivních xxxxxxx

06.01.08.01

XX xxx navlékání kompresivních xxxxxxx x otevřenou x xxxxxxxxx xxxxxxx - textilní

-

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

1 xx / 1 rok

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08.02

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx punčoch a xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - kovové

-

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09

xxxxx xxxxxxx

06.01.09.01

xxxxx xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx

XX. K.T. 23 - 32 xxXx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.03

xxxxx návleky - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

204,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.09.04

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx bez prstů - III. kompresní xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; XXX

-

2 ks / 1 xxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.10

kompresivní xxxxxxxxxx

06.01.10.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; X16; XXX

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.11

XX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

06.01.11.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfedém xxxx xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 6 měsíců

0,1729 Kč / xx2

xx

06.01.11.02

xxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x fibrotizací xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Kč / 1 xx

xx

06.01.11.03

xxxxxxxxx xxx xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podkoží

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.04

xxxxxxxxx x xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx s fibrotizací xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 ks

ne

06.02

ZP xxx xxxxxxxxxxxx lymfodrenáž

06.02.01

přístroje xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

06.02.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx postižení mízního xxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx operacích xxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specializovaném pracovišti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyčerpání xxxxx dalších léčebných xxxxxxxx (autotechniky xxxxxxxxxxxxx x používání kompresních xxxxxxxxxxx xxxxxxx); x xxxxxxxxx, xxx zdravotní xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx častěji xxx 3x týdně po xxxx xxxxx než 1 xxxxx; x xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xx zdravotnického zařízení xx obtížně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx kratší xxxx

1 xx / 5 xxx

12.609,00 Xx / 1 xx

xxx

06.02.01.02

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje pro xxxxxxxxx tlakovou lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.03

xxxxxxx xxxxxxx - na xxxxx končetinu, x xxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.04

masážní návleky - na xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro sekvenční xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Kč / 1 ks

ne

06.02.01.05

masážní návleky - na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxx tlakovou lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 ks / 2 roky

4.696,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.06

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx, xxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 roky

1.565,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.07

masážní xxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx - pro xxxxx, xxxx, xxxxxxx - atypické

J16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx přístroje pro xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

75%

xx

06.03

XX xxx kompresivní xxxxxxx - popáleninové

06.03.01

návleky xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx na popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - kukla xxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx II. a XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

365,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.02

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxx končetinu

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 rok; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.03

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx II. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx na xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - separátor xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

122,00 Kč / 1 xx

xx

06.03.01.06

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx na popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - kalhoty

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

1.261,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.08

xxxxxxx na xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - návlek xx xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.04

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx zip

06.04.01

horní xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx jiný způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.02

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx II. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx - xxxx x xxxx

xx xxxxx II. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx jiný způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

2.478,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1,043,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxx xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1.522,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02.03

kompresní xxxxxxx na suchý xxx - lýtková xxxx a chodidlo

na xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; ANG; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxx způsob komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx systémy xx suchý xxx - xxxxxxxx xxxx

xx xxxxx XX. - XX. kompresní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; ANG; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.02.05

kompresní xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX xxx xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.01

xxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx lokomoci, xxx xxxxxx použití xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx končetin

07.01.01.01

mechanické xxxxxx - základní

nosnost xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx pro xxxxxxxxx těchto schopností xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx použití při xxxxxxxxx jedné xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx vyznačení xxxxx měsíců xxx xxxxx medicínské xxxxxx)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, variabilní

nosnost xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky; xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx; xxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; REH; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny

1 xx / 5 xxx

7.826,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, odlehčené

konstrukce z xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; hmotnost xxxxxx xx 16 xx x základním xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx variabilní

konstrukce x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopné xxxxxxx; výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rychloupínací xxxxx xxxx; xxxxxxx změny xxxxxxx; nastavení xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx; hmotnost xxxxxx xx 16 xx x základním provedení

INT; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; zachovaná xxxxxx horních končetin; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

12.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - odlehčené, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopné bočnice; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx zadní kola; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx sklonu xxxxxxx; xxxxxxxxx výšky sedu; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx podniček; xxxxx xxxxxxx x předních xxx; volba xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.06

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 xx; volba xxxx x hloubky xxxx; xxxxx výšky xxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; volitelná xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx; možnost xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxx xxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx aktivního uživatele

1 xx / 5 xxx

39.130,00 Kč / 1 xx

xx

07.01.01.07

xxxxxxxxxx vozíky - dětské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka x xxxxx kol x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx; zachovaná funkce xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxx schopností druhou xxxxxx

1 ks / 5 xxx

19.130,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.08

mechanické xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx hloubka xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx; bezpečnostní xxxxxxx x xxxxx xxx x minimální xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 11 xx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx malého xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx; dostatečné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx aktivního xxxxxxxxx

1 xx / 5 let

34.783,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.09

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 160 xx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vozíku xx 20 kg x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx schopností druhou xxxxxx); xxxxxxxx xxx 120 kg xxxx xxxxxxxx x abnormálními xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

13.043,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.10

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx, odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nejtěžší xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými vozíky

1 xx / 5 xxx

27.826,00 Kč / 1 xx

xx

07.01.01.11

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx xx odklopné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zajistit medicínské xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 let

20.870,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.12

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, vertikalizační

konstrukce x xxxxxxx slitin, xxxxxxx xxx. 110 xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stoje

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o x uropoetického xxxxxx, xxxxx předepsat současně x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.13

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx i xxxxxx opěrka; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx polohování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx brzdy, xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka

INT; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pacienta ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.14

xxxxxxxxxx vozíky - speciální, xxxxxxxxxxxx - dětské

anatomicky xxxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxx; výškově nastavitelné xxxxxxx; polohovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejtěžší xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx ostatními mechanickými xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin

1 xx / 5 xxx

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. rychlost 6 xx / xxx.

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vzdálenosti, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mobility x kombinaci x xxxxxx poruchou xxxxxx xxxxxxx končetin x xxxxxxxx trupu nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx x využití xxxxxxxxxxxx vozíku

07.01.02.01

elektrické xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; ovládání pravou xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxx xxxxxxx stavitelné; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx baterie x kapacitou minimálně 300 nabíjecích xxxxx; xxx možnosti xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

1 xx / 7 xxx

65.217,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.02

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx interiérové, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx baterie x xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx nastavitelný xxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční pohybový xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 let

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, variabilní

nosnost 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; podnožky výškově xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx opěrky; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx nezbytném pro xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391 Xx / xxx XXX / 1 ks / 7 xxx xxxxxx příslušenství xxx xxxxxxxx udržení zbytkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §32 xxxx. 3

1 xx / 7 xxx

108.696,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.02.04

elektrické xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 130 xx; ovládání xxxxxx xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zádové opěrky; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx opěrky; xxxxxxxxxxxx xxx; vozík xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx vyšším výkonem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

funkční xxxxxxxx deficit xxxxx xxxxx pomocí elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx současně x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391,00 Xx / xxx XXX / 1 xx / 7 xxx xxxxxx příslušenství při xxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potenciálu x xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §32 odst. 3

1 xx / 7 xxx

123.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 kg; xxxxxxxx pravou nebo xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx cyklů x 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx elektrické xxxxxx

XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx potřebné xxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin x xxxxx a xxxxxxxx funkce respirační, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

121.739,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.03

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

07.01.03.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; NEU; XXX; PED; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 ks / xxx xxxxxx vozíku

90%

ano - xxx vozíku

07.01.03.02

příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx elektropohon xxx xxxxxx ke každému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, variabilních x xxxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x kombinaci x xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x chronickým onemocněním, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku, xxxxxxx předepsat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mobilizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x chronickým xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx mechanického xxxxxx, xxxxxxx předepsat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mobilizaci xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.04

elektrické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

nedostačuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx příslušenství v xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx toto příslušenství x základu

1 xx / 7 let

95%

ano - xxx xxxxxx

07.01.03.06

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx končetin

možno xxxxxxx k vozíkům xx skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx příslušenství v xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.07

xxxxxxxx ovládaný xxxx, xxxxxx, dechem, xxxxx, foukáním, xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx ze xxxxxx 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozík xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

98%

xxx - dle vozíku

07.02

zdravotní xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

07.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nastavitelná xxxxxxxx, bezpečnostní xxx x kolečka x xxxxxxxxx výbavě; xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

12.174,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx - částečně xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx kočárky - xxxxxxxx polohovací

pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, nastavitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 45 stupňů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubka sedu, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x minimální xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 16 xx x minimální výbavě, xxxxx xxxxxxx příslušenstvím

NEU; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a fixace, xxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 roky

13.913,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx - plně xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, minimální xxxxxxx 40 kg, xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx směru jízdy, xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podnožka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx 65 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedu, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; hmotnost kočárku xx 25 xx x minimální xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxx postižení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx polohování a xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku

1 xx / 3 xxxx

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx xxx sedací xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx pro sedací xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zakázku pro xxx; xxxxx, xxxxx xxxxx kompenzovat kočárkem xxxx xxxxxxx

1 ks / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lokomoce, xxxxxx nelze nahradit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku

1 xx / 3 xxxx

90%

xx

07.02.05.02

xxxxxxxxxxxxx medicínsky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx; xxxxx, xxxxx xxxxx kompenzovat kočárkem xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xx

07.03

xxxxxxxx XX xxx lokomoci

07.03.01

berle

07.03.01.01

berle - xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nastavitelná xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx dolních xxxxxxxx

1 pár / 2 roky

348,00 Kč / 1 xxx

xx

07.03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a nenastavitelná xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 2 xxxx

157,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxxx, speciální

berle x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavitelné (x xxxxxxxxxxxxx výškou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx končetin

1 xx nebo 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxxxx zhoršení xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx činností, deficit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

xxxxxxxx - 2kolová

pevný xxxx xxxxxxxx rám x xxxxxxxx výškového nastavení xxxxxxxxxx madel x xxxxxxx alespoň 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 let

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.02

xxxxxxxx - 3xxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, úchopová xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu alespoň 10 xx, použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 150 mm, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 let

2.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.03

xxxxxxxx - 4kolová

rám x možností xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 cm, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 180 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

3.043,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.04

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxxxx xxx x možností výškového xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.05

xxxxxxxx - 4xxxxxx xxxxxxxx

xxx s xxxxxxxx xxxxxxx, možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 10 xx, pevné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Kč / 1 ks

ne

07.03.02.06

chodítka - x podpůrnými xxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxxxx opěrky, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 cm. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx minimálně 120 xx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;

-

1 xx / 5 xxx

4.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.07

xxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx verze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx věku x postižení xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx konstrukce s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx

1 ks / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.03

xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx, omezení nebo xxxxxxxx zhoršení xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, deficit nelze xxxxx xxxxxx hole xx berle xx xxxxx tka

07.03.03.01

opěrné xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx opory xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jednou xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x snížená xxxxxxxxx

1 xx / 5 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

07.04

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx soběstačnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx

07.04.01

xxxxxxxx xx XX

07.04.01.01

xxxxxxxx na XX

-

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x udržení xxxxxx xxxx ve xxxxx v xxxxxx xxxxxx x sedě; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx

1 xx / 3 xxxx

826,00 Kč / 1 xx

xx

07.04.02

xxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.04.02.01

xxxxxx zvedáky - elektrické

zvedák xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu 25 - 45 xx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx dně xxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx poranění u xxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx končetin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx artrózy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x funkčně xxxxxxxx xxxxx těžkým xxxxxxxxxx motorických xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a vykonání xxxxxxxxxx hygienických xxxxx

1 xx / 5 xxx

14.783,00 Xx / 1 xx

xxx

07.04.02.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - elektrickým

přesouvací, xxxxxxx, stabilizační xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx poranění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxx plegií xxxxxxxx, poruchou vestibulárního xxxxxxx, xxxxxx stupněm xxxxxxx xxxxxxx kloubů, xxxxxxxx končetin x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1 ks / 5 xxx

90%

xxx

07.05

XX xxx xxxxxx xxxxxxxx

07.05.01

xxxxxxxxxx lůžka

07.05.01.01

polohovací xxxxx - xxxxxxxxxx, x hrazdou x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxx s xxxxxx plochou minimálně 85x200 xx x xxxxxxxxx xxxx kovovým xxxxxx; polohování xxxxx, xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx díly xxxxxxxxxxxxx xx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 30 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x možností xxxxxxxx xxxx odejmutí

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxx stavy s xxxxxxx obtížemi x xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x vsedě, x zajištění xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovládací xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 10 xxx

23.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.01.02

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - dětská

lůžko pro xxxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx úměrnou xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxx x xxxxxxx obtížemi x mobilitě - xxxxx xxxxxxxx pozice xxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku základního xxxxxxxxxx, pacient xxxx xxxxxxxx zajištěn v xxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 7 let

20.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02

xxxxxxxxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx sezení

v základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx zádové xxxxx; xxxxx rukou (xxxxxxxx); hlavová opera; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x dolních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx vzdálenosti

1 ks / 7 xxx

22.609,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.02

xxxxxxxxxx zařízení - xxx sezení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx vybavení xxxx polohovatelné xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, nastavitelná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (podničky); xxxxxxx opera; interiérový xxxxxxxx

XXX; ORT; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx pozice xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx porucha xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx končetin, xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx funkční až xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dolních xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trupovou xxxxxxx xxx sed

1 xx / 7 xxx

60.870,00 Xx / 1 ks

ano

07.05.02.03

polohovací xxxxxxxx - vertikalizační

v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhlu vertikalizace x možností xxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx těla xx xxxxx xxxx xxxxx porucha xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx těžká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x chůzi na xxxxxx vzdálenosti, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx respirační, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx s xxxxxxxx xxx pronační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx